PrintButton

18-09-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα την 16η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Πεμπτη και ώρα: 11.04 π.μ.. ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Δημήτριος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195), μέλος της εταιρείας δικαστικών επιμελητών με την επωνυμία ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Κωνσταντίνου Σ. Τσαλιαγκού, δικηγόρου, μέλους της δικηγορικής εταιρείας «ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ: 999118463), πληρεξούσιου δικηγόρου της εταιρείας με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (η «Cepal Hellas»), νομίμως εκπροσωπούμενης, με έδρα στη Νέα Σμύρνη Αττικής επί της Λεωφόρου Συγγρού 209-211, με Α.Φ.Μ. 800715056 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ 138019601000, νομίμως αδειοδοτηθείσης από την Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση υπ’ αριθ. 207/1/29.11.2016 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος) ως εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις δυνάμει των Διατάξεων του Ν. 4354/2015 και της Πράξης 118/19.5.2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθ. 153/8.1.2019 Πράξη, υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας απαιτήσεων, εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας με την επωνυμία “GALAXY IV FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY” (ΓΚΑΛΑΞΥ IV ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας (1-2 VICTORIA BUINDINGS, HADDINGTON ROAD, DUBLIN 4, D04 XN32) και αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657125, όπως νομίμως εκπροσωπείται, της τελευταίας αλλοδαπής εταιρείας ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Σταδίου αριθ. 40, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 159029160000 και Α.Φ.Μ. 996807331 νομίμως εκπροσωπουμένης (Επωφελούμενη), υπό την ιδιότητά της ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (και ήδη μετονομασθείσας σε «ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 223701000 και Α.Φ.Μ. 094014249 , επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 8561Ζ/16-9-2021 έκθεση επίδοσής του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών, που εδρεύει στην Αθήνα, για λογαριασμών της Βασιλικής Στρατικοπούλου του Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκου Μεγάρων Αττικής, επί του 40,5ου χλμ. ΝΕΟΑΚ, ΣΕ ΜΕΓΑΡΩΝ, με ΑΦΜ 022360803 και νυν αγνώστου διαμονής, την από 15.09.2021 ΑΡΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής, της πρώτης ΚΑΤΑ: Της Βασιλικής Στρατικοπούλου του Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκου Μεγάρων Αττικής, επί του 40,5ου χλμ. ΝΕΟΑΚ, ΣΕ ΜΕΓΑΡΩΝ, με ΑΦΜ 022360803 και νυν αγνώστου διαμονής. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ: Τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών, που εδρεύει στην Αθήνα, για λογαριασμό των ανωτέρω καθ΄ων. ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ: 1) Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεια», 2) Της Ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «EUROBANK». 3) Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.». 4) Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ATTICA BANK». 5) Της Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE», πρώην HSBC FRANCE, η οποία τυγχάνει εν Ελλάδι ειδική διάδοχός της,, με την οποία δηλώνει Δια του παρόντος και με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός της παραιτείται από το ως άνω από 07.09.2021 κατασχετήριο έγγραφό της ως προς την καθ’ ης Βασιλική Στρατικοπούλου του Κωνσταντίνου, πρώην κάτοικο Μεγάρων Αττικής, επί του 40,5ου χλμ. ΝΕΟΑΚ, ΣΕΑ ΜΕΓΑΡΩΝ, με ΑΦΜ 022360803 και νυν αγνώστου διαμονής και τους καλεί όπως προβούν στην άρση της ανωτέρω συντηρητικής κατάσχεσης και στην αποδέσμευση των δεσμευθέντων λογαριασμών, καθώς και των θυρίδων που τυχόν τηρεί στα καταστήματά σας η ως άνω καθ’ ης για οποιαδήποτε ποσό και αναφορικά με την ανωτέρω απαίτησή μας. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 16-9-2021 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΤΣΑΛΙΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με τη με αριθμό 32/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου αναγνωρίσθηκε ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπο του Μιχαήλ Αυγουστή του Κυριάκου, ο νόμιμος χρόνος κτητικής παραγραφής για τη με χρησικτησία κτήση ποσοστού 3/384 εξ αδιαιρέτου οικίας - ακινήτου με κτηματολογικά στοιχεία τόμος οικ Σορωνής 3, φύλλο 95, μερίδα 82 και φάκελος 289 επιφάνειας καλυμμένης 58,76 τμ και ακάλυπτης 33.Συντάχθηκε η με αριθμό 11810/20.8.2021 έκθεση επίδοσης Χριστίνας Καραμάριου Εφετείου Δωδεκανήσου προς τον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τον εναγόμενο Σάββα Γεωργίου του Θωμά άγνωστης διαμονής. Ρόδος 17.9.2021 Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 1078Δ/1-9-2021 έκθεση του επιδόσεως, ο Δικ. Επιμελητής της Περιφ. Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο ΄Εδεσσας, ΤΟΤΙΔΗΣ Γεώργιος, κάτοικος Εδέσσης, Πλατεία Τημενίδων 1, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. ΑΝΔΡΕΑ – ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗ μέλους της Δικηγορικής εταιρείας ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ πληρεξούσιου δικηγόρου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου 86, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 094014201), στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Εδέσσης κ. Τσαπαρίδου Κυριακή για την ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΒΕΝΕΡΑ του ΒΙΚΤΩΡΟΣ, με ΑΦΜ 107428907, πρώην κάτοικο Σκύδρας, επί της οδού Δαβάκη αριθ. 25 και ήδη αγνώστου διαμονής ως οφειλέτη ακριβές αντίγραφο της από 29-07-2021 και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας απευθυνόμενης ΑΓΩΓΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) της πρώτης κατ΄ αυτού, και με την οποία ζητά : Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μας. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, να μας καταβάλλει το συνολικό οφειλόμενο ποσό των ΕΥΡΩ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΩΝ (20.727,62€) έντοκα από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ισχύον συμβατικο επιτόκιο υπερημερίας με ανατοκισμό των τόκων ανα εξάμηνο (άρθρο 12 του ν. 2601/1998), πλέον δικαστικών εξόδων μετά των τόκων τους. Να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινά εκτελεστή. Να καταδικασθεί η εναγόμενη στην δικαστική μας δαπάνη και στην αμοιβή του Πληρεξουσίου Δικηγόρου μας. Μετά τις κάτωθι αυτής εν αντιγράφω υπάρχει η υπ΄ αριθμόν 65/24-8-2021 έκθεση καταθέσεως και εν συνεχεία ταύτης η πράξη της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Εδεσσας δια της οποίας κατάθεση προτάσεων εντός εκατό (100) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου ή κατάθεση προτάσεων εντός εκατόν τριάντα (130) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μετά της κάτωθι αυτής και από 28-8-2021 παραγγελίας για την επίδοση προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας και συμμετάσχουν στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 1076Δ/1-9-2021 έκθεση του επιδόσεως, ο Δικ. Επιμελητής της Περιφ. Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο ΄Εδεσσας, ΤΟΤΙΔΗΣ Γεώργιος, κάτοικος Εδέσσης, Πλατεία Τημενίδων 1, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. ΑΝΔΡΕΑ – ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗ μέλους της Δικηγορικής εταιρείας ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ πληρεξούσιου δικηγόρου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου 86, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 094014201), στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Εδέσσης κ. Τσαπαρίδου Κυριακή για την ΑΝΝΑ ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με ΑΦΜ 070487231, πρώην κατοίκου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Αχιλλέως αρ. 1, άλλως κατοίκου Δημοτικού διαμερίσματος Βρυσακίου του Δήμου Αλεξάνδρειας του Ν. Ημαθίας ως οφειλέτιδας ακριβές αντίγραφο της από 29-07-2021 και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας απευθυνόμενης ΑΓΩΓΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) της πρώτης κατ΄ αυτής, και με την οποία ζητά : Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μας. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, να μας καταβάλλει το συνολικό οφειλόμενο ποσό των ΕΥΡΩ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΩΝ (70.061,38€) έντοκα από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ισχύον συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας με ανατοκισμό των τόκων ανα εξάμηνο (άρθρο 12 του ν. 2601/1998), πλέον δικαστικών εξόδων μετά των τόκων τους. Να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινά εκτελεστή. Να καταδικασθεί η εναγόμενη στην δικαστική μας δαπάνη και στην αμοιβή του Πληρεξουσίου Δικηγόρου μας. Επιπροσθέτως σύμφωνα με τον Ν. 4640/2019 και ειδικότερα κατά του άρθρο 7 αυτού, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ με τον αντίδικο δια της παρούσης για τον ορισμό διαμεσολαβητή κοινής αποδοχής με τον οποίο θα μπορεί ο αντίδικος να επικοινωνήσει για να λάβει πληροφορίες και να ενημερωθεί για τον θεσμό, να ορισθεί η ημερομηνία και να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον νόμο η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (Υ.Α.Σ.) Σημειώνεται πως εάν δεν προσέλθει ο αντίδικος στην ΥΑΣ δύναται να του επιβληθεί από το δικαστήριο χρηματική ποινή ποσού από εκατό ευρώ (€100,00), έως πεντακόσια ευρώ (€500,00), εφόσον η υπόθεση προχωρήσει σε δικαστική διαδικασία. Μετά τις κάτωθι αυτής εν αντιγράφω υπάρχει η υπ΄ αριθμόν 66/24-8-2021 έκθεση καταθέσεως και εν συνεχεία ταύτης η πράξη της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Εδεσσας δια της οποίας κατάθεση προτάσεων εντός εκατό (100) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου ή κατάθεση προτάσεων εντός εκατόν τριάντα (130) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μετά της κάτωθι αυτής και από 28-8-2021 παραγγελίας για την επίδοση προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας και συμμετάσχουν στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ. Επιπροσθέτως σύμφωνα με τον Ν. 4640/2019 και ειδικότερα κατά του άρθρο 7 αυτού, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ με τον αντίδικο δια της παρούσης για τον ορισμό διαμεσολαβητή κοινής αποδοχής με τον οποίο θα μπορεί ο αντίδικος να επικοινωνήσει για να λάβει πληροφορίες και να ενημερωθεί για τον θεσμό, να ορισθεί η ημερομηνία και να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον νόμο η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (Υ.Α.Σ.) Σημειώνεται πως εάν δεν προσέλθει ο αντίδικος στην ΥΑΣ δύναται να του επιβληθεί από το δικαστήριο χρηματική ποινή ποσού από εκατό ευρώ (€100,00), έως πεντακόσια ευρώ (€500,00), εφόσον η υπόθεση προχωρήσει σε δικαστική διαδικασία. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 1079Δ/1-9-2021 έκθεση του επιδόσεως, ο Δικ. Επιμελητής της Περιφ. Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο ΄Εδεσσας, ΤΟΤΙΔΗΣ Γεώργιος, κάτοικος Εδέσσης, Πλατεία Τημενίδων 1, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. ΑΝΔΡΕΑ – ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗ μέλους της Δικηγορικής εταιρείας ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ πληρεξούσιου δικηγόρου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου 86, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 094014201), στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Εδέσσης κ. Τσαπαρίδου Κυριακή για τον ΦΑΧΙΡΙΔΗ ΦΕΛΙΚΣ του ΤΡΥΦΩΝΑ, με ΑΦΜ 127250225, πρώην κατοίκου Χρυσής Εξαπλατάνου του Ν. Πέλλας, άλλως κατοίκου Πευκοχωρίου Χαλκιδικής ΔΔ Παλήνης και ήδη αγνώστου διαμονής ως οφειλέτη ακριβές αντίγραφο της από 29-07-2021 και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας απευθυνόμενης ΑΓΩΓΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) της πρώτης κατ΄ αυτού, και με την οποία ζητά: Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μας. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, να μας καταβάλλει το συνολικό οφειλόμενο ποσό των ΕΥΡΩ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΛΕΠΤΩΝ (37.075,34€) έντοκα από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ισχύον συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας με ανατοκισμό των τόκων ανα εξάμηνο (άρθρο 12 του ν. 2601/1998), πλέον δικαστικών εξόδων μετά των τόκων τους. Να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινά εκτελεστή. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην δικαστική μας δαπάνη και στην αμοιβή του Πληρεξουσίου Δικηγόρου μας. Επιπροσθέτως σύμφωνα με τον Ν. 4640/2019 και ειδικότερα κατά του άρθρο 7 αυτού, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ με τον αντίδικο δια της παρούσης για τον ορισμό διαμεσολαβητή κοινής αποδοχής με τον οποίο θα μπορεί ο αντίδικος να επικοινωνήσει για να λάβει πληροφορίες και να ενημερωθεί για τον θεσμό, να ορισθεί η ημερομηνία και να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον νόμο η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (Υ.Α.Σ.) Σημειώνεται πως εάν δεν προσέλθει ο αντίδικος στην ΥΑΣ δύναται να του επιβληθεί από το δικαστήριο χρηματική ποινή ποσού από εκατό ευρώ (€100,00), έως πεντακόσια ευρώ (€500,00), εφόσον η υπόθεση προχωρήσει σε δικαστική διαδικασία. Μετά τις κάτωθι αυτής εν αντιγράφω υπάρχει η υπ΄ αριθμόν 64/24-8-2021 έκθεση καταθέσεως και εν συνεχεία ταύτης η πράξη της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Εδεσσας δια της οποίας κατάθεση προτάσεων εντός εκατό (100) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου ή κατάθεση προτάσεων εντός εκατόν τριάντα (130) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μετά της κάτωθι αυτής και από 28-8-2021 παραγγελίας για την επίδοση προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας και συμμετάσχουν στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ. Επιπροσθέτως σύμφωνα με τον Ν. 4640/2019 και ειδικότερα κατά του άρθρο 7 αυτού, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ με τον αντίδικο δια της παρούσης για τον ορισμό διαμεσολαβητή κοινής αποδοχής με τον οποίο θα μπορεί ο αντίδικος να επικοινωνήσει για να λάβει πληροφορίες και να ενημερωθεί για τον θεσμό, να ορισθεί η ημερομηνία και να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον νόμο η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (Υ.Α.Σ.) Σημειώνεται πως εάν δεν προσέλθει ο αντίδικος στην ΥΑΣ δύναται να του επιβληθεί από το δικαστήριο χρηματική ποινή ποσού από εκατό ευρώ (€100,00), έως πεντακόσια ευρώ (€500,00), εφόσον η υπόθεση προχωρήσει σε δικαστική διαδικασία. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΑΣ Με την υπ’ αριθ. 3069ΣΤ /16.9.2021 έκθεση επιδόσεως, η Δικ. Επιμελητρια της Περιφέρειας Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Αθανασία Παναγούλια – Κοπανιτσάνου, κάτοικος Αθηνών, οδος Μαυροκορδάτου 6 επέδωσα ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Διαμεσολαβητή Κωνσταντίνου – Αναστάσιου Κριμίζη (ΑΜ 1940) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Αριστείδη Κορέα την 16-09-2021 για τον Πέτρο Παντελέσκου, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη 27, ΑΦΜ 035735575 και νυν αγνώστου διαμονής την από 13 Σεπτεμβρίου 2021 γνωστοποίηση/πρόσκληση του ως άνω διαμεσολαβητή για Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβηση (ΥΑΣ) (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019), η οποία θα λάβει χώρα την 27η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ, στα γραφεία της Δικηγορικής Εταιρείας «Κριμίζης Γ. & Κ. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Πανεπιστημίου 56, 10678 Αθήνα (8ος όροφος), προς γνώση του και για τις έννομες συνέπειες καλούμενο όπως παραστεί στην ΥΑΣ όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται. Η ΥΑΣ επισπεύδεται από το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ», που εδρεύει στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού, επί της οδού Στεφάνου Δέλτα 15 (Παλαιό Ψυχικό), με ΑΦΜ 090027021, όπως εκπροσωπείται κατά νόμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ 42033/2021 και ΕΑΚ 7335/2021 – ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΧΙΚΟ) κατά του Πέτρου Παντελέσκου. Σημειώνεται στην πρόσκληση ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 6 του ν.4640/2019, εάν δεν προσέλθει στην ΥΑΣ δύναται να του επιβληθεί από το δικαστήριο χρηματική ποινή, ποσού 100-500 ευρώ, εφόσον η υπόθεσή του προχωρήσει σε δικαστική διαδικασία. Αθήνα, 17/9/2021 Η δικαστική Επιμελητρια Αθανασία Παναγούλια – Κοπανιτσάνου
PrintButton

17-09-2021

on .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ «INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (Α.Φ.Μ. 094130304 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΡ. ΓΕΜΗ 000314501000) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Με την υπ’ αριθ. 230/2/15.5.2017 (ΦΕΚ Β’ 1665/15.5.2017) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (Ε.Π.Α.Θ.), αποφασίστηκε: α) η οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «000314501000» και η θέση αυτής υπό καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 114 και 235 του ν. 4364/2016, β) η απαγόρευση της ελεύθερης διάθεσης του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της ως άνω εταιρίας, γ) ο τερματισμός του έργου του διορισμένου ασφαλιστικού διαχειριστή. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 231/2/15.5.2017 (ΦΕΚ Β/1689/16.5.2017) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (Ε.Π.Α.Θ.) Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής της παραπάνω εταιρίας διορίστηκε ο κος Σωτήριος Βασιλόπουλος, στον οποίο ανατέθηκε το έργο της ασφαλιστικής εκκαθάρισης. Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της ΤτΕ (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), με σκοπό την πώληση του ακινήτου που κατωτέρω περιγράφεται: Περιγραφή Τιμή Εκκίνησης Εγγύηση Πολυώροφo κτίριο γραφείων σε οικόπεδο εκτάσεως 286,75 τ.μ. συνολικής επιφάνειας 962,19 τ.μ. πλέον κοινόχρηστων χώρων που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας 69 του Δήμου Αθηναίων, αποτελούμενο από: 1) Υπό στοιχεία ΥΑ Αποθήκη α’ υπογείου επιφάνειας 18,98 τ.μ. πλέον κοινόχρηστων χώρων. 2) Υπό στοιχεία ΥΒ Γκαράζ β’ υπογείου επιφάνειας 153,96 τ.μ. πλέον κοινόχρηστων χώρων 3) Υπό στοιχεία Ι Γραφείο ισογείου επιφάνειας 86,40 τ.μ. πλέον κοινόχρηστων χώρων 4) Υπό στοιχεία Α’ Γραφείο α΄ ορόφου επιφάνειας 118,40 τ.μ. πλέον κοινόχρηστων χώρων 5) Υπό στοιχεία Β’ Γραφείο β΄ ορόφου επιφάνειας 118,40 τ.μ. πλέον κοινόχρηστων χώρων 6) Υπό στοιχεία Γ’ Γραφείο γ΄ ορόφου επιφάνειας 118,40 τ.μ. πλέον κοινόχρηστων χώρων 7) Υπό στοιχεία Δ’ Γραφείο δ΄ ορόφου επιφάνειας 118,40 τ.μ. πλέον κοινόχρηστων χώρων. 8) Υπό στοιχεία Ε’ Γραφείο ε΄ ορόφου επιφάνειας 118,40 τ.μ. πλέον κοινόχρηστων χώρων. 9) Υπό στοιχεία ΣΤ’ Γραφείο στ΄ ορόφου επιφάνειας 90,80 τ.μ. πλέον κοινόχρηστων χώρων. 10) Οριζόντια Ιδιοκτησία στο δώμα του κτιρίου επιφάνειας 20,05 τ.μ. πλέον κοινόχρηστων χώρων. €2.820.000,00 €564.000,00 Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη στα γραφεία της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας, στη διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 60, Αθήνα. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της ως άνω ημερομηνίας, από τις 11:00 π.μ. μέχρι τις 12:00 μ.μ. Στη συνέχεια στις 12:30 μ.μ. θα ακολουθήσει η αποσφράγιση των προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων του Διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα, www.inlife.gr και να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2114111086, 2130159744, 2111820525 και στo email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Αθήνα, 16.09.2021 Για την υπό εκκαθάριση εταιρεία ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ διαφορα Με την υπ' αριθμ. 317/2021 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε σωματείο με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΥΑΔΕΣ» με έδρα την Αθήνα. Ο σκοπός του Σωματείου περιλαμβάνεται στο αποτελούμενο από 31 άρθρα καταστατικό του και συνίσταται στην καλλιέργεια του αθλήματος της κολύμβησης, της καλλιτεχνικής κολύμβησης, της κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας, των καταδύσεων και της υδατοσφαίρισης. Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΚΕΤΣΑΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ. 4263Ε'/15-09-2021 έκθεσή μου επεδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ακριβές αντίγραφο της με ημερομηνία 14-09-2021 αγωγής, διαζυγίου λόγω διετούς διάστασης-επιμέλειας ανηλίκου τέκνου (Διαδικασία Ειδική-Διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και της ελεύθερη συμβίωση-592 Κ.Πολ.Δ.), ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, της ενάγουσας Χασάν (επ.) Ντιλμπέρ (ον.) του Νιαζή και της Εσμά, κατοίκου Κομοτηνής (Μαραθώνος τέρμα αρ.98), με Α.Φ.Μ. 144297676 της Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής και στρέφεται κατά του εναγόμενου Καραχάν (επ.) Φουρκάν (ον.) του Γιουκσέλ και της Φαζιλέτ, τουρκικής ιθαγένειας, αγνώστου διαμονής, με την οποία αγωγή ζητάει να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή, να λυθεί ο από 06 Σεπτεμβρίου 2011 θρησκευτικός γάμος της ενάγουσας με τον εναγόμενο λόγω διετούς και πάνω διάστασης κατά την παρ. 3 άρ. 1439 ΑΚ, ή άλλως και όλως επικουρικώς λόγω του ισχυρού κλονισμού του κατά τις παρ.1 και 2 άρ.1439 ΑΚ. Να ανατεθεί στην ενάγουσα αποκλειστικά η επιμέλεια, αφαιρούμενης από τον αντίδικο, του προσώπου του ανήλικου τέκνου των, ήτοι της Καραχάν Ρειάν, γεννηθείσας στις 19-07-2013. Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας. Με την με αριθ. ΕΙΔ159/2021 έκθεση κατάθεσης της Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, με την οποία ορίζει χρόνο συζήτησης της αγωγής το ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, στις -09- του μήνα Φεβρουαρίου του 2022 έτους ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. και γράφτηκε στο πινάκιο με αριθ.-30-. Με την παραγγελία να γίνει η επίδοση για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλώντας τον να βρίσκονται στην συζήτηση της παρούσης, όταν και όπου με την πιο πάνω πράξη αρμοδίως ορίζεται. Κομοτηνή 15-09-2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια Μαρία Συμεωνίδου τηλ.2531085167 και κιν. 6936935240 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Μετά από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου κ. Νικόλαου Χατζή, ως πληρεξουσίου του Χαράλαμπου Πανταζάτου του Πολυδώρου κατοίκου Αθηνών οδ. Καμπάνη αρ. 1 επιδόθηκε με την υπ' αρ. 5222Δ'/15-9-2021 έκθεσή μου Επίδοσης, προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Αθανάσιο Θεοχάρη του Νικολάου, πρώην κάτοικο Αθηνών οδ. Δράμας αρ. 97 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο κλήσης με χρονολογία 16-7-2019, που απευθύνεται στο Μον/λές Πρωτοδικείο Αθηνών κατατεθειμένη με αριθμό ΓΑΚ και ΕΑΚ: 66851/1613/24-7-2019, που όριζε αρχικά δικάσιμο την 30/4/2020 και ώρα 09:00 π.μ. στο Πρωτοδικείο Αθηνών Κτ. 6 αιθ. 4 με αρ. πιν. Η3(ΜΟΝ)-11, η οποία μετά από αναβολές λόγω πανδημίας προσδιορίστηκε οίκοθεν για τις 10/6/2021 και κατόπιν αναβολής για την δικάσιμο της 25/11/2021, με την οποία ζητάει «να γίνει δεκτή η παρούσα κλήση μου, καθώς και η ως άνω αγωγή μου, καθ' όλο το ιστορικό και αιτητικό αυτής. Να προσδιορισθεί νέα δικάσιμος για τη συζήτηση της από 14/07/2015 με ΓΑΚ και ΕΑΚ: 73550/9570/16-07-2015 αγωγής μου. Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη». Με την παρούσα έκθεση συγκοινοποιείται η από 14-7-2015 Αγωγή του πρώτου ενώπιον του Μον/λούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με ΓΑΚ και ΕΑΚ: 73550/9570/16-07-2015 με την οποία ζητεί «να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μου ως καθ' όλα νόμιμη, βάσιμη και αληθής. Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό, να μου καταβάλουν εις ολόκληρον το ποσό των 140.000,00 € με τον νόμιμο τόκο από την 01-04-2005, άλλως από την επίδοση της παρούσας αγωγής μου μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Άλλως και όλως επικουρικώς να καταδικασθούν οι εναγόμενοι να μου καταβάλουν εις ολόκληρον το Ποσό των 140.000,00 € για το λόγο ότι η περιουσία των εναγομένων αυξήθηκε εις βάρος της δικής μου περιουσίας χωρίς νόμιμη αιτία που να δικαιολογεί τη διατήρηση του ως άνω πλουτισμού με τον νόμιμο τόκο από την 01-04-2005, άλλως από την επίδοση της παρούσας αγωγής μου μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή, για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους. Να καταδικασθούν οι αντίδικοι στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου μου. Κοινοποιούνται για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενος να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 16-9-2021 Ο Δικ. Επιμελητής Εφετείου Αθηνών Ευγένιος Αθ. Πετρουτζής
PrintButton

15-09-2021

on .

διαφορα Περίληψη της με αριθμόν 4513 Ε /14-9-2021 Έκθεσης επίδοσης του Δικ. Επιμελητή της Περιφερείας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΣΥΝΔΟΥΚΑ κάτοικος Αθηνών οδός Γ. Σταύρου 6 τηλ. 210 3210306. Δηλοποιώ ότι στις 14/9/2021 ημέρα TPITH ύστερα από την έγγραφη παραγγελία της Κωνσταντίνας Κάσσαρη μέλος της Δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία Κωνσταντίνα Κάσσαρη-Τζάνου Φώτιου & Συνεργάτες και ως πληρεξούσια Δικηγόρου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡOΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPEIA που εδρεύει στην Ν . Σμύρνη οδός Λ.Συγγρού 209-211 με ΑΦΜ 800715056 εκπροσωπούμενη νόμιμα στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση απαιτήσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας εκπροσωπούμενη νόμιμα και στην οποία η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ETAIPEIA με ΑΦΜ 094014249 έχει εκχωρήσει και μεταβιβάσει ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις αφού κατέστη καθολική διάδοχος συνέπεια συγχωνεύσεως δι απορροφήσεως των απαιτήσεων της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ επέδωσα στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για τον ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΘΗΝΑΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ πρώην κάτοικο Θεσσαλονίκης οδός Σαλαμίνας 11 και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 23-7-2021 Αγωγής (τακτική διαδικασία) Ενοχικό της πρώτης κατά του δεύτερου και των λοιπων αναφερομένων που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία αιτείται να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έκαστος στην παραπάνω Εταιρεία το ποσό των εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τριών ευρώ και έξι λεπτών (154.523,06 €) έντοκα με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας από την επομένη της ημερομηνίας κοινοποίησης της εξώδικης καταγγελίας της σύμβασης για έκαστο από τους εναγόμενους στους οποίους έχει επιδοθεί νόμιμα αυτή δηλαδή από την 11-2-2020 για την πρώτη εναγόμενη, από την 7-2-2021 για τον δεύτερο εναγόμενο, από την 11-2-2020 για τον τέταρτο εναγόμενο και από 7-2-2020 για την έκτη εναγόμενη ενώ για τον τρίτο και πέμπτη από την επόμενη της ημερομηνίας κοινοποίησης της παρούσας αγωγής άλλως από την επόμενη της κοινοποίησης της παρούσας για το σύνολο των εναγομένων μέχρι την ολοσχερή εξόφληση καθώς και να κηρυχθεί η Απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην δικαστική δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου. Η παραπάνω Αγωγή έχει ημερομηνία κατάθεσης 28-7-2021 αριθμό κατάθεσης 9194/2021 ΓΑΚ 61954/2021 και με ταυτόχρονη πράξη του Γραμματέα με την οποία ορίζει όσα διέπει ο Ν.4335/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ. 67669 Περίληψη της με αριθμόν 5414 Ε /14-9-2021 'Εκθεσης επίδοσης του Δικ. Επιμελητή της Περιφερείας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΣΥΝΔΟΥΚΑ κάτοικος Αθηνών οδός Γ. Σταύρου 6 τηλ. 210 3210306. Δηλοποιώ ότι στις 14/9/2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ ύστερα από την έγγραφη παραγγελία της Κωνσταντίνας Κάσσαρη μέλος της Δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία Κωνσταντίνα Κάσσαρη-Τζάνου Φώτιου & Συνεργάτες και ως πληρεξούσια Δικηγόρου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία CEPAL HELLAS - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPEIA που εδρεύει στην Ν. Σμύρνη οδός Λ.Συγγρού 209-211 με ΑΦΜ 800715056 εκπροσωπούμενη νόμιμα στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση απαιτήσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία GALAXY ΙΙ FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας εκπροσωπούμενη νόμιμα και στην οποία η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ETAIPEIA με ΑΦΜ 094014249 έχει εκχωρήσει και μεταβιβάσει ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις αφού κατέστη καθολική διάδοχος συνέπεια συγχωνεύσεως δι απορροφήσεως των απαιτήσεων της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ επέδωσα στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για την ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ συζ. NIKOΛΑOY ΑΘΗΝΑΚΗ πρώην κάτοικο Θεσσαλονίκης οδός Σαλαμίνος 11 και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 23-7-2021 Αγωγής (τακτική διαδικασία) Ενοχικό της πρώτης κατά του δεύτερου και των λοιπων αναφερομένων που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία αιτείται να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έκαστος στην παραπάνω Εταιρεία το ποσό των εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τριών ευρώ και έξι λεπτών (154.523,06 Ε) έντοκα με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας από την επομένη της ημερομηνίας κοινοποίησης της εξώδικης καταγγελίας της σύμβασης για έκαστο από τους εναγόμενους στους οποίου έχει επιδοθεί νόμιμα αυτή δηλαδή από την 11-2-2020 για την πρώτη εναγόμενη , από την 7-2-2021 για τον δεύτερο εναγόμενο, από την 11-2-2020 για τον τέταρτο εναγόμενο και από 7-2-2020 για την έκτη εναγόμενη ενώ για τον τρίτο και πέμπτη από την επόμενη της ημερομηνίας κοινοποίησης της παρούσας αγωγής άλλως από την επόμενη της κοινοποίησης της παρούσας για το σύνολο των εναγομένων μέχρι την ολοσχερή εξόφληση καθώς και να κηρυχθεί η Απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην δικαστική δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου. Η παραπάνω Αγωγή έχει ημερομηνία κατάθεσης 28-7-2021 αριθμό κατάθεσης 9194/2021 ΓΑΚ 61954/2021 και με ταυτόχρονη πράξη του Γραμματέα με την οποία ορίζει όσα διέπει ο Ν.4335/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ Μ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ. 67669 Περίληψη της με αριθμόν 4515 Ε /14-9-2021 Έκθεσης επίδοσης του Δικ. Επιμελητή της Περιφερείας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΣΥΝΔΟΥΚΑ κάτοικος Αθηνών οδός Γ. Σταύρου 6 τηλ. 210 3210306. Δηλοποιώ ότι στις 14/9/2021 ημέρα ΤΡΠΗ ύστερα από την έγγραφη παραγγελία της Κωνσταντίνας Κάσσαρη μέλος της Δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία Κωνσταντίνα Κάσσαρη-Τζάνου Φώτιου & Συνεργάτες και ως πληρεξούσιq Δικηγόρου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPEIA που εδρεύει στην Ν .Σμύρνη οδός Λ.Συγγρού 209-211 με ΑΦΜ 800715056 εκπροσωπούμενη νόμιμα στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση απαιτήσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία GALAXY ΙΙ FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας εκπροσωπούμενη νόμιμα και στην οποία η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ETAIPEIA με ΑΦΜ 094014249 έχει εκχωρήσει και μεταβιβάσει ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις επέδωσα στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για τον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΧΕΙΡΙΔΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ πρώην κάτοικο Αθηνών οδός Πολυμήτου 10 άλλως Αγαθουπόλεως 78 με ΑΦΜ 062555625 και ήδη αγνώστου διαμονής και κατά της HIRIDI KRUPSΚA του ΜΙΧΑΗΛ κάτοικο Αθηνών οδός Πολυμήτου 10 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο εκ του εις χείρας πρωτοτύπου από το πρώτο εκτελεστό Απόγραφο της υπ' αριθμόν 699/2015 Διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών μετά των συγκοινοποιούμενων εγγράφων εξηγμένο από το αρχείο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας Ανδριανοπούλου το οποίο προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 6748/17-2-2020 πράξη της με την οποία διατάζει τους καθ'ων να καταβάλλουν στην εταιρεία ειδικού σκοπού αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έκαστος το ποσό των εκατόν μία χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (101.273,86 €) έντοκα με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επόμενη της ημερομηνίας επίδοσης της παρούσας έως την ολοσχερή εξόφληση άλλως θα εκτελεστεί αναγκαστικά η παρούσα και θα συνεχιστεί η εκτελεστική διαδικασία. Αντίκλητος και δεκτικός καταβολής ορίζεται η πληρεξούσια δικηγόρος Κωνσταντίνα Κάσσαρη κάτοικος Αθηνών οδός Βασιλίσσης Σοφίας 10 τηλ. 210-7298700 . Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ. 67669 Περίληψη της με αριθμόν 4516Ε /14-9-2021 Έκθεσης επίδοσης του Δικ. Επιμελητή της Περιφερείας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΣΥΝΔΟΥΚΑ κάτοικος Αθηνών οδός Γ. Σταύρου 6 τηλ. 210 3210306. Δηλοποιώ ότι στις 14/9/2021 ημέρα TPITH ύστερα από την έγγραφη παραγγελία της Κωνσταντίνας Κάσσαρη μέλος της Δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία Κωνσταντίνα Κάσσαρη-Τζάνου Φώτιου & Συνεργάτες και ως πληρεξούσια Δικηγόρου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPEIA που εδρεύει στην Ν.Σμύρνη οδός Λ. Συγγρού 209-211 με ΑΦΜ 800715056 εκπροσωπούμενη νόμιμα στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση απαιτήσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία GALAXY ΙΙ FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας εκπροσωπούμενη νόμιμα και στην οποία η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ETAIPEIA με ΑΦΜ 094014249 έχει εκχωρήσει και μεταβιβάσει ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις επέδωσα στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για την HIRIDI KRUPSΚA του ΜΙΧΑΗΛ πρώην κάτοικο Αθηνών οδός Πολυμήτου 10 άλλως Αγαθουπόλεως 78 και ήδη αγνώστου διαμονής και κατά του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΕΙΡΙΔΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ κάτοικο Αθηνών οδός Πολυμήτου 10 άλλως Αγαθουπόλεως 78 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο εκ του εις χείρας πρωτοτύπου από το πρώτο εκτελεστό Απόγραφο της υπ' αριθμόν 699/2015 Διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών μετά των συγκοινοποιούμενων εγγράφων εξηγμένο από το αρχείο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας Ανδριανοπούλου το οποίο προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 6748/17-2-2020 πράξη της με την οποία διατάζει τους καθ' ων να καταβάλλουν στην εταιρεία ειδικού σκοπού αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έκαστος το ποσό των εκατόν μία χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (101.273,8.6 €) έντοκα με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επόμενη της ημερομηνίας επίδοσης της παρούσας έως την ολοσχερή εξόφληση άλλως θα εκτελεστεί αναγκαστικά η παρούσα και θα συνεχιστεί η εκτελεστική διαδικασία. Αντίκλητος και δεκτικός καταβολής ορίζεται η πληρεξούσια δικηγόρος Κωνσταντίνα Κάσσαρη κάτοικος Αθηνών οδός Βασιλίσσης Σοφίας 10, τηλ.210-7298700. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ. 67669 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’αριθμ 1885/14-09-2021 έκθεση μου επίδοσης, με επίσπευση του Ιωάννη Θεοδωρίδη του Ηλία, κάτοικο Κρηνίδων Ν. Καβάλας, με αφμ 102453651, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας, για λογαριασμό του αγνώστου διαμονής Τσιαμάκη Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκου Θεσσαλονίκης, Λέοντος Σοφού 6 (ο οποίος καλείται κατά τη συζήτηση της υπόθεσης) ακριβές αντίγραφο της με αριθμό κατάθεσης ΕΚ81/27-07-2021 και ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καβάλας ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΧΡΕΗ του πρώτου κατά των πιστωτών του (δικάσιμος: Δευτερα,15-11-2021,10.00 π..μ), με την οποία ζητά να πιστοποιηθεί η απαλλαγή του από το σύνολο των οφειλών του. Καβάλα, 14/09/2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Χ. Βασιλακάκης Μητροπόλεως 10 – Καβάλα Τηλ. 251 1111 289 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ Με την υπ' αριθμ. 9.683Ε'/08-09-2021 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Ιφιγένειας Γκούλιου, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Μιχαήλ Νικολιουδάκη του Χαριδήμου, πρώην κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Λεωφ. Κηφισίας 188 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 21-01-2021 ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ βάσει του Ν. 4745/2020, (ΓΑΚ: 4607/2021 & ΕΑΚ: 464/2021) της αιτούσας Καλλιόπης Πετρομιχελάκη του Χαραλάμπους πρώην συζ. Μιχ. Νικολιουδάκη, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ανοίξεως 19Α απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, (τμήμα εκούσιας δικαιοδοσίας) με αίτημα την υπαγωγή της στον Ν. 3869/2010, ως εγγυητή της ως άνω οφειλέτριας και αιτούσας με την αρχική από 15/10/2013 (ΓΑΚ: 1849/2020 & ΕΑΚ: 763/2013) αίτησή της, προς γνώση του και για τις νόμιμες. Η αίτηση επαναπροσδιορισμού κατατέθηκε (μέσω πλατφόρμας της ΕΓΔΙΧ) από την υπογράφουσα Δικηγόρο, με αριθμό 101745. Αθήνα 14 Σεπτεμβρίου 2021 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΕΙΡΗΝΗ Κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ «Με την από 21-01-2020 (γεν. αριθ. κατ. 19680/2020 ) αίτηση ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών, η Ευαγγελία Μπουλμέτη του Ιωάννη και της Αθηνάς, οικοκυρά, κάτοικος Άνδρου, περιοχή Στενιές, κάτοχος του με γενικό αριθμό ΑΕ 943720 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 05-09-2007 από το Α.Τ Άνδρου και με Α.Φ.Μ 125137478 της Δ.Ο.Υ Άνδρου, ζητά την κήρυξη σε αφάνεια του αδελφού της, Νικολάου Παλαιοκρασσά του Ιωάννη και της Αθηνάς, συνταξιούχος Ν.Α.Τ, κατοίκου Αμπελοκήπων Αττικής (οδός Καρύστου αρ. 23), με Αριθμό Δημοτολογίου 478329/1 και με ΑΦΜ 055024756 της ΚΑ’ Αθηνών, που εξαφανίστηκε την 21/6/2014. Σύμφωνα με την 946/2021 απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών, καλείται ο Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη και της Αθηνάς καθώς και κάθε τρίτος, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την παρούσα δημοσίευση, να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη ζωή ή το θάνατο αυτού που εξαφανίστηκε στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών. Ερμούπολη, 09-07-2021 Η πληρεξούσια δικηγόρος της αιτούσας Κανδιώ Β. Μαραγκού (ΑΜ ΤΑΝ 120379) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Ιωάννης Χάμπας, σύμφωνα με την από 29/07/2021 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την Δικηγόρο Αθηνών κ. Ελένη Π. Κουβελιώτου, ως πληρεξούσια της Ελένης συζύγου Τηλέμαχου ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ, το γένος Γεωργίου και Βασιλικής ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ, κατοίκου Μεταμόρφωσης Αττικής, επέδωσα σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 5401/30.07.2021 έκθεση επιδόσεώς μου στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ακριβές αντίγραφο της από 23/07/2021 ΑΓΩΓΗΣ, για τον Τηλέμαχο ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, πρώην κάτοικο Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Κω αριθμ. 28 και ήδη αγνώστου διαμονής, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 61518/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 9140/2021, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η ανωτέρω Αγωγή απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με χρόνο συζήτησης την 23-05-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ στο Κτίριο 6 Αίθουσα 9, με Πινάκιο : Α4 (ΜΟΝ) και Αριθμό Πινακίου: 18 και ζητείται να γίνει δεκτή και να λυθεί ο υφιστάμενος θρησκευτικός γάμος που τελέστηκε στις δέκα πέντε (15) Ιουνίου του 1966 στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στην Λυκόβρυση Αττικής, λόγω ισχυρού κλονισμού της εγγάμου συμβιώσεως. Αθήνα 14.09.2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Σπύρ. Χάμπας
PrintButton

11-09-2021

on .

ΑΔΑ: Ψ7Γ1Ω16-29Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ραφήνα, 10.09.2021 Ταχ. Δ/νση: Αραφηνίδων Αλών 12 190 09 - Ραφήνα Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου Τηλ: 2294321070 Fax: 2294023481 Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης και τροποποίηση της με αριθ. 450/2021 Απόφασης περί ορισμού και παράτασης θητείας Αντιδημάρχων.» ΑΠΟΦΑΣΗ 499/2021 Ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης»(Α’ 87) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (Φ.Ε.Κ. 1327/17.04.2019 τ. Β’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. ‘Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με τον Ν.3852/2010, όπως ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’107) και της παρ.3 ε’ άρθρου 3 Ν.4051/2012 (Α’40), αναφορικά με την αντιμισθία. 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (απόφ. ΓΠ-191/20.03.2014 (Β’698) για το Δήμο Ραφήνας Πικερμίου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 20.266 κατοίκους. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», καθώς και του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», περί εξουσιοδότησης υπογραφής. 7. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4804/2021 περί παραίτησης αιρετών 8. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων. 9. Το άρθρο 74 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4623/2019. 10. Την εγκύκλιο 90 του ΥΠ.ΕΣ./αριθ. πρωτ. 59849/21-8-2019 11. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στο έργο του 12. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου (ΦΕΚ 1845/Β΄/29-7-2013) όπως συμπληρώθηκε με το Φ.Ε.Κ. 708/Β’/24-4-2015. 13. Την υπ’ αριθ. 446/02-09-2019 Απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και μεταβιβάζει σε αυτούς αρμοδιότητες. 14. Την υπ’ αριθ. 423/28-08-2020 Απόφαση Δημάρχου περί Ορισμού Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων για την περίοδο 01/09/2020 – 31/08/2021 15. Την με αριθ. Εμπ. Πρωτ. 11/10.9.2021 αίτηση παραίτησης του Αντιδημάρχου Παύλου-Ιωάννη Μπατάλη ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α. Αποδέχεται την με αριθ. Εμπ. Πρωτ. 11/10.9.2021 αίτηση παραίτησης του Παύλου-Ιωάννη Μπατάλη, από το αξίωμα του Αντιδημάρχου. Β. Τον απαλλάσσει, από 10.09.2021, από την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί με την υπ’ αριθ. 450/31-8-2021 Απόφαση Δημάρχου περί Ορισμού και παράταση θητείας Αντιδημάρχων για την περίοδο 01/09/2021 – 31/08/2022 Γ. Τροποποιεί την υπ’ αριθ. 450/31-8-2021 Απόφαση Δημάρχου περί Ορισμού και παράταση θητείας Αντιδημάρχων για την περίοδο 01/09/2021 – 31/08/2022 ως ακολούθως: Ι. Η παράγραφος (1) που αφορά στον ορισμό του κου Παύλου-Ιωάννη Μπατάλη ως έμμισθου Αντιδημάρχου, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ορίζει έμμισθο Αντιδήμαρχο Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου τον κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΑΒΡΙΗΛ και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: • Τη διαχείριση των θεμάτων της Οικονομικής Υπηρεσίας • Τη μέριμνα για την προώθηση και αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας, τη διαχείριση της εκμετάλλευσής της σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δήμου • Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος, αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, των αδειών υπαίθριας διαφήμισης • Την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας των Νομικών Προσώπων και των Επιτροπών του Δήμου • Την ανάπτυξη των υπηρεσιών του Δήμου μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων ψηφιακής πολιτικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης • Τα Αναπτυξιακά Προγράμματα και προγράμματα Ε.Ε. και ΕΣΠΑ • Τα θέματα Αθλητισμού Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος ορίζεται α) μέλος της Οικονομικής Επιτροπής έως 06/11/2021 και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής από 07/11/2021 και β) μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έως 06/11/2021.» ΙΙ. Η παράγραφος (4) που αφορά στην παράταση της θητείας του Αντιδημάρχου ΠΑΝΤΖΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, αντικαθίσταται ως εξής: «4. Την παράταση της θητείας του Αντιδημάρχου ΠΑΝΤΖΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, έως την 31η Αυγούστου 2022 και τον ορίζει έμμισθο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών & Παιδείας, με καθ' ύλην μεταβίβαση των παρακάτω αρμοδιοτήτων: • Τη διαχείριση και παρακολούθηση των θεμάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας • Την παρακολούθηση και εποπτεία τεχνικών έργων και έργων αυτεπιστασίας • Των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στάθμευσης οχημάτων και οδοσήμανσης • Τη Δημοτική Συγκοινωνία • Τα θέματα που αφορούν στην Παιδεία και τον Πολιτισμό • Τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από 07/11/2021» ΙΙΙ. Η παράγραφος (5) που αφορά στην παράταση της θητείας του Αντιδημάρχου ΜΠΟΥΡΑΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, έως την 28η Φεβρουαρίου 2022 και στον ορισμό του ως έμμισθου Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας και θεμάτων Ανακύκλωσης, αντικαθίσταται ως εξής: «5. Την παράταση της θητείας του Αντιδημάρχου ΜΠΟΥΡΑΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, έως την 28η Φεβρουαρίου 2022 και τον ορίζει έμμισθο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και θεμάτων Ανακύκλωσης με καθ' ύλην μεταβίβαση των παρακάτω αρμοδιοτήτων: • Την Πολιτική Προστασία • Τη συγκρότηση συνεργείων έκτακτης ανάγκης • Την Υπηρεσία Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος • Την υποβοήθηση και παρακολούθηση της ομαλής διεκπεραίωσης των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Κοινότητα Πικερμίου • Την υποβολή προτάσεων και τη συνεργασία με όλες τις Υπηρεσίες για έργα, εργασίες και υπηρεσίες που εκτελούνται και προσφέρονται στη Δημοτική Κοινότητα Πικερμίου. Ο ανωτέρω κατόπιν και του με αριθ. 13462/27-8-2021 αιτήματος παραίτησής του από τη θέση του εκλεγμένου, αναπληρωματικού μέλους της ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. ορίζεται τακτικό μέλος της με την ιδιότητά του ως αντιδήμαρχος.» Ζ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 450/31-8-2021 Απόφαση Δημάρχου περί Ορισμού και παράταση θητείας Αντιδημάρχων για την περίοδο 01/09/2021 – 31/08/2022. Η. Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αιγαίου, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Σύρου, Καίσαρης Χρ. Νικόλαος, μέλος της Α.Ε.Δ.Ε. με την επωνυμία «Δ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ - Ν. ΚΑΙΣΑΡΗΣ», (ΑΦΜ 997971964), με έδρα την Μύκονο, Μύλος του Κόκκινου, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Χαρακτινιώτη Αθανάσιου, κατοίκου Αθηνών, πληρεξούσιου δικηγόρου της εταιρείας με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPEIA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (η «Cepal Hellas»), ως διαχειρίστρια απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου. της εταιρείας ειδικού σκοπού με τον επωνυμία «GALAXY 11 FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), όπως νομίμως εκπροσωπείται, στην οποία μεταβιβάστηκε από την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 10 Ν. 3156/2003, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000, με την από 30.04.2020 Σύμβαση Πώλησης και μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων, η επιδικασθείσα με την υπ' αριθμ. 27548/2010 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου (Αριθμ. Έκθεσης Επίδοσης 4331 Ε'/09-09-2021) για τον αγνώστου διαμονής ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟ ΑΝΔΡΕΑ του Γεωργίου, πρώην κάτοικο Ν. Ιωνίας Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου 63-71, με Α.Φ.Μ. 027940509, ακριβές αντίγραφο από το πρώτο (α') απόγραφο εκτελεστό της υπ' αριθ. 27548/201 Ο Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά του ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟ ΑΝΔΡΕΑ του Γεωργίου. Κάτω από το παραπάνω αντίγραφο υπάρχει η από 01-09-2021 επιταγή, το κείμενο τη οποίας έχει ως εξής: «Ακριβές αντίγραφο εκ του εις χείρας μου αντιγράφου α' απογράφου εκτελεστού της υπ' αριθμ . 27548/201 Ο Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο είναι κατατεθειμένο στην Συμβολαιογράφο Μήλου κ. Χριστίνα-Ζωή Κόκκορη, δυνάμει του οποίου επεβλήθη αναγκαστική κατάσχεση, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1875β/28-3-2019 Κατασχετήρια Έκθεση Ακινήτου, του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αιγαίου, με έδρα στο Πρωτοδικείο Σύρου ΠΑΥΛΟΥ Ευαγγέλου ΧΡΥΣΑΦΙΔΗ, το οποίο επιδόθηκε πρώτη φορά την 29/12/2010 και συντάχθηκε η υπ' αριθμ. 8704στ έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Παναγιώτη Πάζιου, και το οποίο επικυρώνω σύμφωνα με το νόμο, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα και εμπρόθεσμα για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPEIA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕIΣ» (η «Cepal Hellas»), ως διαχειρίστρια απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου, της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY 11 FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), όπως νομίμως εκπροσωπείται, στην οποία μεταβιβάστηκε από την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 10 Ν. 3156/2003, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000, με την από 30.04.2020 Σύμβαση Πώλησης και μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων, η επιδικασθείσα με την υπ' αριθμ . 27548/2010 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών απαίτηση, προς τον: Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου, κατοίκου Σύρου, για λογαριασμό του οφειλέτη ΑΝΔΡΕΑ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κάτοικο πρώην Νέας Ιωνίας Αττικής (Ελ. Βενιζέλου 63-71) και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 027940509, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενος ταυτόχρονα να μου καταβάλει τα παρακάτω ποσά: α) το ποσό των ευρώ τριάντα επτά χιλιάδων ογδόντα έξι και πενήντα λεπτών (37.086, 50 €), όπως έχει επιταχθεί με την από 17/12/2010 επιταγή μου, η οποία επιδόθηκε την 29/12/2010 και συντάχθηκε η υπ' αριθμ . 8704στ, έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Παναγιώτη Πάζιου, εντόκως νομίμως από την 21/10/2009, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερούμενων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται να εξάμηνο και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως, όπως έχει διαταχθεί με την υπ' αριθμ . 27548/2010 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, β) 1. ποσό ευρώ έξι (€ 6, 00) για την έκδοση και επικύρωση του παρόντος αντιγράφου, 2. ποσό ευρώ σαράντα (€ 40,00) για την σύνταξη της παρούσας επιταγής, 3. τα έξοδα και αμοιβή του Δικαστικού Επιμελητή για την επίδοση της παρούσης όπως αυτά προβλέπονται στην υπ' αριθμ . 21798/11-03-2016 απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων-Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. Β' 709/16-03-2016). Σε περίπτωση μη εξόφλησης θα διαταχθεί αναγκαστική εκτέλεση και θα προστεθούν 40€ για τη σύνταξη της εντολής εκτέλεσης. Αντίκλητό μου διορίζω των πληρεξούσιο δικηγόρο Αθανάσιο Χαρακτινιώτη του Ιωάννη, κάτοικο Αθηνών, οδός Μέρλιν αριθμ. 10 (τηλ. 210 3600245). I. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ., με έδρα την Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, με αριθμό Γ.Ε. ΜΗ . 223701000 πώλησε και μεταβίβασε επιχειρηματικές απαιτήσεις, μεταξύ των οποίων και την παρούσα απαίτηση, στην εταιρεία ειδικού σκοπού τιτλοποίησης με την επωνυμία «GALAXY ΙΙ FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας (1-2 VICTORIA BUILDINGS, HADDINGTON ROAD, DUBLIN 4, D04 ΧΝ32), με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657099, (εφεξής η «Εταιρεία Ειδικού Σκοπού»), σύμφωνα με το άρθρο 10 Ν . 3156/2003, δυνάμει της από 30.04.2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, η οποία καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020, με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020, στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 8 και 10 του Ν. 3156/2003, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000. Κατόπιν της εν λόγω μεταβίβασης, δικαιούχος των εν θέματι απαιτήσεων κατέστη η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού. Ταυτοχρόνως, η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού ανέθεσε στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ., τη διαχείριση των εν θέματι απαιτήσεων, σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 και δυνάμει της από 30.04.2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, η οποία καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών στις 30.04.2020, με αριθμό πρωτοκόλλου 162/30.04.2020, στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 16 του Ν. 3156/2003 και του υπ' αρ. 44.960/30.04.2020 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου. Συνεπώς, κάθε ενέργεια, στην οποία προέβη η Τράπεζα από την 30.04.2020 και εφεξής, στο πλαίσιο λειτουργίας των σχετικών συμβάσεων όπως ισχύουν μετά των προσθέτων πράξεων αυτών και της είσπραξης των εξ αυτών απαιτήσεων, πραγματοποιήθηκε στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού, η οποία κατέστη δικαιούχος των εν θέματι απαιτήσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις εκ της σύμβασης, δυνάμει της οποίας εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 27548/2010 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως τούτο προκύπτει από τα αποσπάσματα του Παραρτήματος της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020, στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, σελ. 2916. Προσθέτως, στις 16.4. 2021 εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ η διάσπαση της Άλφα Τράπεζας ΑΕ., με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς του στη νεοσυσταθείσα τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPEIA» και δ. τ. «ALPHA ΒΑΝΚ», με έδρα την Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, με αριθμό Γ.Ε. ΜΗ. 159029160000 και ΑΦΜ 996807331 (εφεξής η «Επωφελούμενη»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 του Ν . 2515/1997, την παρ. 3 του άρθρου 54, την παρ. 3 του άρθρου 57 και των άρθρων 59 έως και 74 και 140 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 45.854/7.4.2021 Πράξη Διάσπασης του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Στεφανάκου. Η ως άνω διάσπαση εγκρίθηκε με την αριθμ. Πρωτ. 45.089/16.4.2021 απόφαση της Δ/νσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και δημοσιεύθηκε στα στοιχεία της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης με τις υπ' αριθμ . πρωτ. 45.116/16.4.2021 και 45.123/16.4.2021 Ανακοινώσεις αντίστοιχα. Από τη δημοσίευση της εγκριτικής απόφασης της διάσπασης με απόσχιση κλάδου στο ΓΕΜΗ στις 16.04.2021, η Επωφελούμενη υποκαταστάθηκε δυνάμει καθολικής διαδοχής κατ' εφαρμογή του νόμου στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, εννόμων σχέσεων και εν γένει δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Διασπώμενης που εμπίπτουν στον κλάδο τραπεζικής δραστηριότητας και εισφέρθηκαν στην Επωφελούμενη, μεταξύ των οποίων και τα περιουσιακά στοιχεία, έννομες σχέσεις και εν γένει δικαιώματα που απορρέουν από την από 30.4.2020 Σύμβαση Διαχείρισης Απαιτήσεων. Κατά συνέπεια, από την ημερομηνία της ως άνω διάσπασης, ήτοι από την 16.4.2021, στη θέση της Τράπεζας (Διασπώμενης) ως συμβαλλόμενου μέρους στην από 30.4.2020 Σύμβαση Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, υποκαταστάθηκε αυτοδίκαια η Επωφελούμενη. Η μεταβολή που επήλθε στα στοιχεία της διαχειρίστριας καταχωρήθηκε νόμιμα στο Δημόσιο Βιβλίο του άρθρου 3 του Ν . 2844/2020 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, στον τόμο 12 και με αύξοντα αριθμό 120, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 130/20-4-2021 Έντυπο Δημοσίευσης Συμβάσεων, του άρθρου 10 παρ. 14 & 16 του Ν. 3156/2003. Περαιτέρω, δυνάμει του υπ' αριθμ. 45.896/19.04.2021 Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Στεφανάκου, η Επωφελούμενη έχει εξουσιοδοτηθεί από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, όπως ασκεί στο όνομα και λογαριασμό της ειδικής διαδόχου πάσης φύσεως δικαιώματα στις υπό διαχείριση απαιτήσεις αυτής, περιλαμβανομένης της απαίτησης που απορρέει από την επίδικη σύμβαση. Κατόπιν, η εταιρεία ειδικού σκοπού τιτλοποίησης με την επωνυμία «GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας, (1-2 VICTORIA BUILDINGS, HADDINGTON ROAD, DUBLIN 4, D04 ΧΝ32), με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657099, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ανέθεσε τη διαχείριση επιχειρηματικών απαιτήσεων στην εταιρεία με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPEIA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕIΣ» (η «Cepal Hellas»), που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής, επί της Λεωφόρου Συγγρού 209-211, με Α.Φ.Μ. 800715056 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1308019601000, νομίμως αδειοδοτηθείσης από την Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση υπ' αριθ. 207/1/29.11.2016 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος), δυνάμει της από 18.06. 2021 Σύμβασης Μακροπρόθεσμης Διαχείρισης Απαιτήσεων, η οποία καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, την 22.06.2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 208/22.06.2021, στον τόμο 12 και αύξοντα αριθμό 198. Κατόπιν τούτου, διαχειρίστρια της επιδικασθείσας με την υπ' αριθ. 70/2018 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδος Απαίτησης, κατέστη η «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPEIA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕIΣ». ΙΙ. Με την παρούσα επιταγή συγκοινοποιούνται τα κάτωθι έγγραφα σε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα, που αφορούν στη νομιμοποίηση της CEPAL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPEIA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕIΣ», ως διαχειρίστριας επιχειρηματικών απαιτήσεων της εταιρείας με την επωνυμία «GALAXY ΙΙ FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ): 1. Το από 18 Ιουνίου 2021 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Διαχείρισης Απαιτήσεων (Priνate Agreement for the Servicing of Receiνables) και ακριβής μετάφραση αυτού. (σχετ. 1) 2. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 208/22-06-2021 πιστοποιητικό καταχώρησης της Σύμβασης Μακροπρόθεσμης Διαχείρισης της Cepal στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, την 22/06/2021, στον τόμο 12 με αύξοντα αριθμό 198. (σχετ. 2) 3. Το με αριθμό 46.041/15-06-2021 Ειδικό Πληρεξούσιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου θ. Στεφανάκου. (σχετ. 3) 4. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 130/20-04-2021 εκ νέου Δημοσίευση της από 30/04/2020 Σύμβασης Ανάθεσης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων από την "Galaxy 11 Funding Designated Actiνity Company", προς την εταιρεία "ΜΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.", στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, στον τόμο 12 και αριθμό 120, με υπό στοιχείο Β) Μεταβολές της Σύμβασης Διαχείρισης, ήτοι μετά της από 02/02/2021 πρόσθετης πράξης περί επανεκχώρησης μέρους επιχειρηματικών απαιτήσεων στην "ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ". (σχετ. 4) 5. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 129/20-04-2021 εκ νέου Δημοσίευση της από 30/04/2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, στον τόμο 12 και αριθμό 119, με υπό στοιχείο Β) Μεταβολές της Σύμβασης, ήτοι μετά της από 02/02/2021 πρόσθετης πράξης περί πώλησης και μεταβίβασης μέρους επιχειρηματικών απαιτήσεων στην "ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ". (σχετ. 5) 6. Το με αριθμό 45.896/19-04-2021 Ειδικό Πληρεξούσιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου. (σχετ. 6) 7. Η από 30 Απριλίου 2020 Σύμβαση Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, την 30/04/2020, με αριθμό πρωτοκόλλου 162/30-04-2020, στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110. (σχετ. 7) 8. Το με αριθμό 44. 960/30-04-2020 Ειδικό Πληρεξούσιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου. (σχετ. 8) 9. Η από 30 Απριλίου 2020 Σύμβαση Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30-04-2020, στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109. (σχετ. 9) 10. Τα αποσπάσματα του Παραρτήματος της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04. 2020, με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30-04-2020, στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, σελ. 2916. (σχετ. 10). Αθήνα, 01/09/2021 Ο επιτάσσων δικηγόρος Αθανάσιος Ι. Χαρακτινιώτης (ΤΣ.Υ.)» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Με την με αριθμό 763/2021 έκθεση του κ. Εισηγητή των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών, δόθηκε η άδεια για εκποίηση με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό 250.000 ονομαστικών μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.», κυριότητας της πτωχής εταιρίας με την επωνυμία «ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.». Η εκτίμηση της αξίας των μετοχών της ανωτέρω εταιρείας πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία «ΣΟΛ Crowe ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.» με την από 7/9/2020 έκθεση εκτίμησης και την από 24/6/2021 συμπληρωματική επεξήγησή της. Ως ελάχιστο τίμημα πωλήσεως των ως άνω μετοχών ορίστηκε το ποσό των ευρώ 50.000,00 το οποίο αποτελεί και την τιμή πρώτης προσφοράς, η δε εξόφληση του τιμήματος που θα επιτευχθεί θα γίνει με την υπογραφή της μεταβιβαστικής συμβάσεως, μετά τον συμψηφισμό του ποσού της εγγυοδοσίας. Για την μεταβίβαση των μετοχών έχουν τεθεί οι κάτωθι όροι: 1) Ο υπερθεματιστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξοφλήσει το ποσό της οφειλής της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. προς την ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε. που θα ορίσει το Δικαστήριο επί της από 12/6/2018 με αριθμ. καταθ. 1661/26-6-2018 αίτησης συμβιβασμού που έχει υποβάλει η ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ και με τους όρους που θα ορίζει η δικαστική απόφαση. 2) Μέχρι την εξόφληση του ανωτέρω ποσού οι μετοχές της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. θα ενεχυριαστούν στην εταιρεία ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε. για την διασφάλιση της αποπληρωμής της οφειλής. 3) Ο υπερθεματιστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρήσει για πέντε (5) έτη τις υφιστάμενες σήμερα θέσεις εργασίας στην ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ κατά ποσοστό 80%. 4) Ο υπερθεματιστής αναλαμβάνει την υποχρέωση της συνέχισης της επιχειρηματικής και παραγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας για πέντε (5) έτη. 5) Η μη εξόφληση της οφειλής που θα προκύψει από τον συμβιβασμό θα επιφέρει μετά από έγγραφη προς τούτο ειδοποίηση προς τον υπερθεματιστή την καταγγελία και ακύρωση της πράξης μεταβίβασης των μετοχών. 6) Με την εξόφληση με οποιοδήποτε τρόπο της κατά συμβιβασμό οφειλής οι ανωτέρω όροι παύουν αυτόματα να ισχύουν. Ο συμμετέχων θα πρέπει, για το παραδεκτό της προσφοράς του, να καταβάλει ως εγγυοδοσία το ποσό του ενός τρίτου της τιμής πρώτης προσφοράς με επιταγή έκδοσης Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σε διαταγή του ιδίου. Ο δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά πάροδο δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ε.Φ.Κ.Α. και την τήρηση των ορισθεισών διατυπώσεων δημοσιότητας και ώρα 11:00 στο Πρωτοδικείο Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα και την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από τον κ. Εισηγητή. Σημειώνεται ότι οι κατά νόμο δημοσιεύσεις και κάθε άλλη δαπάνη (τυχόν έξοδα μεταβίβασης, Φ.Π.Α., φόροι κ.λπ.) βαρύνουν τον πλειοδότη. Αθήνα 23 Αυγούστου 2021 Ο Σύνδικος ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 91 & ΦΙΛΟΤΙΟΥ 2 τηλ. 210 8232254 ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 135 παρ. 2 ΚΠολΔ) Παρακαλείται όποιος γνωρίζει τον τόπο και την συγκεκριμένη διεύθυνση διαμονής της κας Αικατερίνης Λέντερη του Ελευθερίου και της Ελένης, πρώην κατοίκου Κιάτου Δήμου Σικυωνιών Κορινθίας, περιοχή ΕΠΑΛ, Τραγάνα και νυν αγνώστου διαμονής, να ανακοινώσει ενυπογράφως τη διεύθυνσή της στην αρμόδια γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών. Αθήνα, 1η Σεπτεμβρίου 2021 Η πληρεξούσια δικηγόρος ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ΄ αριθ. 4347Δ/08-09-2021 έκθεση μου επίδοσης μετά από παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών Βασίλειου Οπλαντζάκη πληρεξούσιου του Ιωάννη Ξεζωνάκη του Αντωνίου κατοίκου Ανθούσας Παλλήνης Αττικής, οδός Μίνωος 10 επέδωσα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Ελένη Γυπαράκη για την Δομινίκη – Τζεην – Μιτσελ Τρέμπαθ πρώην κατοίκου Κάντζας Παλλήνης Αττικής, οδός Πλάτωνος αριθ.8 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 21-05-2021 ΑΙΤΗΣΗΣ του πάνω πρώτου κατά αυτής, που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κρωπίας και που μ’ αυτήν αιτείται να ανατραπεί η υπ΄αριθ. 834/11.3.1998 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης καθώς επίσης και όλες οι συναφείς με αυτήν πράξεις εκτελέσεως του περιγραφόμενου στην πάνω αίτηση ακινήτου του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιώς Ελευθερίου Μούστου και να καταδικασθεί η καθ΄ης στην δικαστική δαπάνη Στο τέλος αυτού του δικογράφου υπάρχουν: α) με ΓΑΚ 3636/ 26-5-2021 και ΕΑΚ 36/26-5-2021 πράξη κατάθεσης β) με αριθ.πιν.5 πράξη δικασίμου για τις 22-09-2021 ημέρα Τετάρτη ώρα 09:00 στο κατάστημα του πάνω δικαστηρίου, κοιν. προ 10 ημερών. Αθήνα 09-09-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εμμανουήλ Τζίτζικας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ΄ αριθ. 4216Δ/28-07-2021 έκθεση μου επίδοσης μετά από παραγγελία της συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Δημητρέλλου ως επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου επέδωσα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Σαπφώ Κατσανάκη για την Νεράιδα Τσάμη του Βασιλείου και της Φλωρεντίας πρώην κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, οδός Πογωνίου αριθ.8Ε και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ΄αριθ. 70.190/13-05-2021 πρόσκλησης δανειστών της πάνω συμβολαιογράφου η οποία απευθύνεται στους: 1) Κωνσταντίνο Γκολφινόπουλο (οφειλέτη) 2) Νικήτα Τσάκο επισπεύδοντα δανειστή 3) Νεράιδα Τσάμη (αναγγελθείσα δανείστρια) 4) ΔΟΥ Ε Πειραιά 5) Β ΚΕΑΟ 6) ΚΕΑΟ Πειραιά 7) Α.Α.Δ.Ε 8) Ε.Φ.Κ.Α και με την οποία τους καλεί να παρουσιαστούν ενώπιον της πάνω συμβολαιογράφου και να πληροφορηθούν τον υπ΄αριθ.70.189/2021 πίνακα κατάταξης αυτής για το πλειστηρίασμα της ακίνητης περιουσίας του καθ΄ου Κωνσταντίνου Γκολφινόπουλου η οποία κατασχέθηκε δυνάμει της υπ΄αριθ. 268/11-06-2019 έκθεσης μου αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου. Αθήνα 09-08-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εμμανουήλ Τζίτζικας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Μετά από την με χρονολογία 03-09-2021 έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Δ.Σ. Αθηνών κου ΑΝΔΡΕΑ – ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗ, μέλος της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία , που εδρεύει στην Αθήνα και που νόμιμα εκ/ται, ως πληρεξούσιος της [ενάγουσας] Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία , με ΑΦΜ: 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκ/ται νόμιμα, εγώ ο υπογράφων δικαστικός επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Θράκης, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Ορεστιάδας με έδρα στο Διδυμότειχο, Βατάτση αρ. 50, Αθανάσιος Αν. Ζαγκιόρης, με ΑΦΜ: 040764880, με την υπ΄αριθμ. 4.459 Γ΄/09/09/2021 έκθεσή μου επίδοσης, επέδωσα στην Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας κα ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΙΕΝΤΙΔΟΥ για λογαριασμό της [εναγόμενης] ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΥ του Αθανασίου, με ΑΦΜ: 065902031, πρώην κατοίκου Αλεξάνδρειας Ημαθείας, άλλως κατοίκου Ασημενίου Διδυμοτείχου και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της με χρονολογία 26/08/2021 αγωγής [ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ], ενώπιον του Ειρηνοδικείου Διδυμοτείχου, της παραπάνω ενάγουσας, κατά της παραπάνω εναγομένης, με την οποία ζητάει να γίνει δεκτή η παραπάνω αγωγή, να υποχρεωθεί η παραπάνω εναγόμενη να καταβάλει στην παραπάνω ενάγουσα το συνολικό οφειλόμενο ποσό ΕΥΡΩ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΛΕΠΤΩΝ [ 16.118,04 ευρώ], αναλυόμενο ως ακολούθως: Σύνολο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών ποσού Ευρώ 16.118,04, Ληξιπρόθεσμα Χρεολύσια ποσού Ευρώ 9.955,81, Τόκοι Κεφαλαίου ποσού Ευρώ 5.887,69, Τόκοι Υπερημερίας ποσού Ευρώ 274,54 και Έξοδα ποσού Ευρώ 0,00. Να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινά εκτελεστή. Να καταδικαστεί η εναγόμενη στη δικαστική δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου της παραπάνω ενάγουσας. Στο τέλος του αντιγράφου της παραπάνω αγωγής υπάρχουν: α.- υπ΄αριθμ. 111/2021 έκθεση κατάθεσης δικογράφου αγωγής του Γραμματέως του άνω Δικαστηρίου κου Αθανασίου Σαγκίδη από την οποία προκύπτει ότι το πρωτότυπο αυτής κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Διδυμοτείχου την 27η/08/2021 και το παρέλαβε ο παραπάνω Γραμματέας του ως άνω Δικαστηρίου και β.- ταυτόχρονη πράξη Διαδικασίας Ενημέρωσης του ίδιου παραπάνω Γραμματέως του άνω Δικαστηρίου, με την οποία σημειώνεται ότι: Α] Η προθεσμία για την κλήτευση της εναγόμενης είναι 30 ημέρες και αν αυτός ή κάποιος ομόδικος του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής 60 ημέρες, από την κατάθεση της αγωγής [ άρθρο 215 παρ. 2 εδ. ά Κ.Πολ.Δ]. Β] Μέσα σε 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής θα πρέπει οι διάδικοι να καταθέσουν τις προτάσεις τους και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά τους μέσα, τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται, το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής και τα πληρεξούσια έγγραφα. Το δικαστικό ένσημο κατατίθεται το αργότερο μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης. Η προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής [237 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ], Γ] Οι αμοιβαίες αντικρούσεις γίνονται με προσθήκη στις προτάσεις, η οποία κατατίθεται μέσα στις επόμενες 15 ημέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας. Νέοι ισχυρισμοί με την προσθήκη μπορούν να προταθούν και νέα αποδεικτικά μέσα να προσκομισθούν, μόνο για την αντίκρουση των ισχυρισμών που περιέχονται στις προτάσεις [237 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.], Δ] Με την παρέλευση και της προθεσμίας αυτής, δηλαδή σε διάστημα 115 ή 145 ημερών [αναλόγως της κατοικίας του εναγομένου ] από την κατάθεση της αγωγής κλείνει ο φάκελος της δικογραφίας, Ε] Εκπρόθεσμές προτάσεις και προσθήκες δεν λαμβάνονται υπόψη [άρθρ. 237 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.]. Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην παραπάνω πράξη του κου Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Διδυμοτείχου και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ.. Διδυμότειχο 19/09/2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εφετείου Θράκης Αθανάσιος Ζαγκιόρης τηλ.2553-0-23066 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ Στην Αθήνα σήμερα στις Εννιά (9), του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Πέμπτη και ώρες 09.17 και 0.918 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΜΑΡΙΑΣ Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της εν Αθήναις (Αιόλου 86) εδρευούσης Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ : 094014201) νόμιμα εκπροσωπούμενης, διά των υπ’ αριθμ. 5.451Γ/9-9-2021 και 5.452Γ/9-9-2021 εκθέσεων μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Ι. ΚΟΥΝΤΡΙΑ, για λογαριασμό των: 1) της ΕΛΕΝΑ ΚΟΒΕΣΝΙΚΟΒΑ (ELENA KOVESHNIKOVA), του Αλεξάντρ και της Αντονίνα, με ΑΦΜ: 141092862, πρώην κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Ηρακλέους αρ. 78 και ήδη αγνώστου διαμονής και 2) του ΑΛΕΞΑΝΤΡ ΤΟΚΑΡΕΒ (ΑLEKSANDR TOKAREV) του Μιχαήλ και της Αλεξάντρα, με ΑΦΜ: 148250238, πρώην κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Σκρά αρ. 4 και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, τις από 8-9-2021 όμοιες ΕΞΩΔΙΚΟΥΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, της πρώτης προς τους δευτέρους, που απευθύνονται ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και πάσης Αρχής, διά των οποίων η πρώτη τους γνωρίζει ότι με την υπ αριθμ. 152/15-7-2021 έκθεση βιαίας αποβολής και εγκατάστασης σε εκπλειστηριασθέν ακίνητο-απογραφής κινητών πραγμάτων, της Δικαστικής Επιμελητρίας της περιφερείας του Εφετείου Αθηνών Μαρίας Χρ. Μπούρα, αποβλήθηκαν από την υπ αριθμ. (42) οριζόντια ιδιοκτησία-εσωτερικό διαμέρισμα, που βρίσκεται στην οδό Σκρά αρ. 4 στην Καλλιθέα Αττικής, το οποίο περιήλθε στην πρώτη κατόπιν πλειστηριασμού, δυνάμει της υπ αριθμ. 69.335/6-11-2020 Περίληψης Κατακυρωτικής Εκθεσης Ακινήτου, της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Χαρ. Δημητρέλλου. Με την ίδια ως άνω έκθεση αποβολής κατεγράφησαν όσα κινητά πράγματα βρέθηκαν, στο άνω Διαμέρισμα και παρέμειναν σε αυτό και καλούνται οι δεύτεροι και προς ους οι επιδόσεις, να παραλάβουν όλα τα κινητά πράγματα τους που βρίσκονται στην άνω οριζόντια ιδιοκτησία, έως την 15-09-2021 και ώρα 5.00 μ.μ.. Εάν δεν τα παραλάβουν μέχρι τότε τους δηλώνει ότι θα τα απομακρύνει από το διαμέρισμά της και στο εξής θα φέρουν αυτοί τον κίνδυνο για ενδεχόμενη καταστροφή, αλλοίωση, κλοπή, απώλεια και οτιδήποτε άλλο συμβεί. Την παρούσα δήλωση υπογράφει για λογαριασμό και κατ εντολή της πρώτης, δυνάμει ειδικής πληρεξουσιότητας που της χορηγήθηκε, η νόμιμος εκπρόσωπος της διαχειριστρίας του ακινήτου, εταιρείας με την επωνυμία «Delfi Partners AE» και τους καλεί να επικοινωνήσουν μαζί της στα τηλέφωνα 2169009020, 2111906650. Για να λάβουν γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 9-9-2021 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ τηλέφ. 210-5238617 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις Εννιά (9), του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.19 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΜΑΡΙΑΣ Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της εν Αθήναις (Αιόλου 86) εδρευούσης Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ : 094014201) νόμιμα εκπροσωπούμενης, διά της υπ’ αριθμ. 5.453Γ/9-9-2021 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Ι. ΚΟΥΝΤΡΙΑ, για λογαριασμό του ΒΑΡΙΣ ΜΟΧΑΜΕΝΤ (WARIS MOHAMMAD) του Μπασίρ-Μοχάμεντ (Bashir-Mohammad) και της Σακίνα-Μεγκούμ (Shakina-Begum), με ΑΦΜ: 117188269, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Φυλής αρ. 174 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 8-9-2021 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, της πρώτης προς τον δεύτερο, που απευθύνεται ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και πάσης Αρχής, διά της οποίας η πρώτη του γνωρίζει ότι με την υπ αριθμ. 162/29-7-2021 έκθεση βιαίας αποβολής και εγκατάστασης σε εκπλειστηριασθέν ακίνητο-απογραφής κινητών πραγμάτων, της Δικαστικής Επιμελητρίας της περιφερείας του Εφετείου Αθηνών Μαρίας Χρ. Μπούρα, αποβλήθηκε από το με στοιχεία Ι-2 Διαμέρισμα του ισογείου ορόφου, της πολυκατοικίας της οδού Φυλής αρ. 174 στην Αθήνα, το οποίο περιήλθε στην πρώτη κατόπιν πλειστηριασμού, δυνάμει της υπ αριθμ. 69.065/2-11-2020 Περίληψης Κατακυρωτικής Εκθεσης Ακινήτου, της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Χαρ. Δημητρέλλου. Με την ίδια ως άνω έκθεση αποβολής κατεγράφησαν όσα κινητά πράγματα βρέθηκαν, στο άνω Διαμέρισμα και παρέμειναν σε αυτό και η Α.Ε. με την επωνυμία «DELFI PARTNERS A.E.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ», όπως νόμιμα εκπροσωπήθηκε, διορίστηκε μεσεγγυούχος και καλείται ο δεύτερον και προς ον η επίδοση, να παραλάβει όλα τα κινητά πράγματα του που βρίσκονται στην άνω οριζόντια ιδιοκτησία, έως την 15-09-2021 και ώρα 5.00 μ.μ.. Εάν δεν τα παραλάβει μέχρι τότε του δηλώνει ότι θα τα απομακρύνει από το διαμέρισμά της και στο εξής θα φέρει αυτός τον κίνδυνο για ενδεχόμενη καταστροφή, αλλοίωση, κλοπή, απώλεια και οτιδήποτε άλλο συμβεί. Την παρούσα δήλωση υπογράφει για λογαριασμό και κατ εντολή της πρώτης, δυνάμει ειδικής πληρεξουσιότητας που της χορηγήθηκε, η νόμιμος εκπρόσωπος της διαχειριστρίας του ακινήτου, εταιρείας με την επωνυμία «Delfi Partners AE», η οποία διορίστηκε μεσεγγυούχος και τον καλεί να επικοινωνήσει μαζί της στα τηλέφωνα 2169009020, 2111906650. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 9-9-2021 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ τηλέφ. 210-5238617 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις Εννιά (9), του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.20 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΜΑΡΙΑΣ Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της εν Αθήναις (Αιόλου 86) εδρευούσης Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ : 094014201) νόμιμα εκπροσωπούμενης, διά της υπ’ αριθμ. 5.454Γ/9-9-2021 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Ι. ΚΟΥΝΤΡΙΑ, για λογαριασμό του ΕΜ ΝΤΙ ΡΕΖΑΟΥΛ ΧΩΚ (MD REZAUL HOQUE) ΑΖΑD (ΑΖΑΝΤ) του ΕΜ ΝΤΙΑΜΠΟΥΛ ΧΟΣΑΪΝ ΜΙΑ και της ΡΙΖΙΑ, με ΑΦΜ: 112814272, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Πάτμου αρ. 37 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 8-9-2021 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, της πρώτης προς τον δεύτερο, που απευθύνεται ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και πάσης Αρχής, διά της οποίας η πρώτη του γνωρίζει ότι με την υπ αριθμ. 147/14-7-2021 έκθεση βιαίας αποβολής και εγκατάστασης σε εκπλειστηριασθέν ακίνητο-απογραφής κινητών πραγμάτων, της Δικαστικής Επιμελητρίας της περιφερείας του Εφετείου Αθηνών Μαρίας Χρ. Μπούρα, αποβλήθηκε από το με στοιχεία Β-3 Διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, της πολυκατοικίας της οδού Πάτμου αρ. 37 στην Αθήνα, το οποίο περιήλθε στην πρώτη κατόπιν πλειστηριασμού, δυνάμει της υπ αριθμ. 69.069/2-11-2020 Περίληψης Κατακυρωτικής Εκθεσης Ακινήτου, της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Χαρ. Δημητρέλλου. Με την ίδια ως άνω έκθεση αποβολής κατεγράφησαν όσα κινητά πράγματα βρέθηκαν, στο άνω Διαμέρισμα και παρέμειναν σε αυτό και καλείται ο δεύτερος και προς ον η επίδοση, να παραλάβει όλα τα κινητά πράγματα του που βρίσκονται στην άνω οριζόντια ιδιοκτησία, έως την 15-09-2021 και ώρα 5.00 μ.μ.. Εάν δεν τα παραλάβει μέχρι τότε του δηλώνει ότι θα τα απομακρύνει από το διαμέρισμά της και στο εξής θα φέρει αυτός τον κίνδυνο για ενδεχόμενη καταστροφή, αλλοίωση, κλοπή, απώλεια και οτιδήποτε άλλο συμβεί. Την παρούσα δήλωση υπογράφει για λογαριασμό και κατ εντολή της πρώτης, δυνάμει ειδικής πληρεξουσιότητας που της χορηγήθηκε, η νόμιμος εκπρόσωπος της διαχειριστρίας του ακινήτου, εταιρείας με την επωνυμία «Delfi Partners AE» και τον καλεί να επικοινωνήσει μαζί της στα τηλέφωνα 2169009020, 2111906650. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 9-9-2021 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ τηλέφ. 210-5238617 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις Εννιά (9), του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.21 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΜΑΡΙΑΣ Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της εν Αθήναις (Αιόλου 86) εδρευούσης Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ : 094014201) νόμιμα εκπροσωπούμενης, διά της υπ’ αριθμ. 5.455Γ/9-9-2021 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Ι. ΚΟΥΝΤΡΙΑ, για λογαριασμό του ΑBDUL (ΑΜΠΝΤΟΥΛ-Επίθετο) QADEER (ΚΑΝΤΙΡ-Ονομα) του ABDUL (ΑΜΠΝΤΟΥΛ) JALIL (ΤΖΑΛΙΛ) και της ZUBADA (ΖΟΥΜΠΕΝΤΑ), με ΑΦΜ: 066047959, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Δεληγιαννάκη αρ. 15 & Γιάνναρη και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 8-9-2021 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, της πρώτης προς τον δεύτερο, που απευθύνεται ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και πάσης Αρχής, διά της οποίας η πρώτη του γνωρίζει ότι με την υπ αριθμ. 4.014/27-5-2021 έκθεση βιαίας αποβολής και εγκατάστασης σε εκπλειστηριασθέν ακίνητο-απογραφής κινητών πραγμάτων, του Δικαστικού Επιμελητού της περιφερείας του Εφετείου Αθηνών Χρήστου Κων. Μπούρα, αποβλήθηκε από το με στοιχεία Ι-2 Διαμέρισμα του ισογείου ορόφου, της πολυκατοικίας της οδού Δεληγιαννάκη αρ. 15 στην Αθήνα, το οποίο περιήλθε στην πρώτη κατόπιν πλειστηριασμού, δυνάμει της υπ αριθμ. 3.783/6-11-2020 Περίληψης Κατακυρωτικής Εκθεσης Ακινήτου, της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Κων. Οικονόμου. Με την ίδια ως άνω έκθεση αποβολής κατεγράφησαν όσα κινητά πράγματα βρέθηκαν, στο άνω Διαμέρισμα και παρέμειναν σε αυτό και καλείται ο δεύτερος και προς ον η επίδοση, να παραλάβει όλα τα κινητά πράγματα του που βρίσκονται στην άνω οριζόντια ιδιοκτησία, έως την 15-09-2021 και ώρα 5.00 μ.μ.. Εάν δεν τα παραλάβει μέχρι τότε του δηλώνει ότι θα τα απομακρύνει από το διαμέρισμά της και στο εξής θα φέρει αυτός τον κίνδυνο για ενδεχόμενη καταστροφή, αλλοίωση, κλοπή, απώλεια και οτιδήποτε άλλο συμβεί. Την παρούσα δήλωση υπογράφει για λογαριασμό και κατ εντολή της πρώτης, δυνάμει ειδικής πληρεξουσιότητας που της χορηγήθηκε, η νόμιμος εκπρόσωπος της διαχειριστρίας του ακινήτου, εταιρείας με την επωνυμία «Delfi Partners AE» και τον καλεί να επικοινωνήσει μαζί της στα τηλέφωνα 2169009020, 2111906650. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 9-9-2021 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ τηλέφ. 210-5238617 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στον Πειραιά σήμερα στις Εννιά (9), του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.15 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΜΑΡΙΑΣ Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της εν Αθήναις (Αιόλου 86) εδρευούσης Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ : 094014201) νόμιμα εκπροσωπούμενης, διά της υπ’ αριθμ. 5.456Γ/9-9-2021 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, κ. ΑΘΗΝΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΒΡΕΝΤΑ, για λογαριασμό της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ του Χρήστου και της Γεωργίας, με ΑΦΜ: 033040118, πρώην κατοίκου Πειραιά, οδός Σουλίου αρ. 22 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 8-9-2021 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, της πρώτης προς την δεύτερη, που απευθύνεται ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και πάσης Αρχής, διά της οποίας η πρώτη της γνωρίζει ότι με την υπ αριθμ. 4.015/27-5-2021 έκθεση βιαίας αποβολής και εγκατάστασης σε εκπλειστηριασθέν ακίνητο-απογραφής κινητών πραγμάτων, του Δικαστικού Επιμελητού της περιφερείας του Εφετείου Αθηνών Χρήστου Κων. Μπούρα, αποβλήθηκε από δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες με στοιχεία ΣΤ-1 Διαμέρισμα του Στ’ ορόφου και Υ-9 Αποθήκη του υπογείου, της πολυκατοικίας της οδού Σουλίου αρ. 22, στον Πειραιά, οι οποίες περιήλθαν στην πρώτη κατόπιν πλειστηριασμού, δυνάμει της υπ αριθμ. 69.080/3-11-2020 Περίληψης Κατακυρωτικής Εκθεσης Ακινήτου, της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Χαρ. Δημητρέλλου. Με την ίδια ως άνω έκθεση αποβολής κατεγράφησαν όσα κινητά πράγματα βρέθηκαν, στο άνω Διαμέρισμα και παρέμειναν σε αυτό και καλείται η δεύτερη και προς ην η επίδοση, να παραλάβει όλα τα κινητά πράγματα της που βρίσκονται στην άνω οριζόντια ιδιοκτησία, έως την 15-09-2021 και ώρα 5.00 μ.μ.. Εάν δεν τα παραλάβει μέχρι τότε της δηλώνει ότι θα τα απομακρύνει από το διαμέρισμά της και στο εξής θα φέρει αυτή τον κίνδυνο για ενδεχόμενη καταστροφή, αλλοίωση, κλοπή, απώλεια και οτιδήποτε άλλο συμβεί. Την παρούσα δήλωση υπογράφει για λογαριασμό και κατ εντολή της πρώτης, δυνάμει ειδικής πληρεξουσιότητας που της χορηγήθηκε, η νόμιμος εκπρόσωπος της διαχειριστρίας του ακινήτου, εταιρείας με την επωνυμία «Delfi Partners AE» και την καλεί να επικοινωνήσει μαζί της στα τηλέφωνα 2169009020, 2111906650. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 9-9-2021 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ τηλέφ. 210-5238617 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στον Πειραιά σήμερα στις Εννιά (9), του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.16 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΜΑΡΙΑΣ Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της εν Αθήναις (Αιόλου 86) εδρευούσης Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ : 094014201) νόμιμα εκπροσωπούμενης, διά της υπ’ αριθμ. 5.457Γ/9-9-2021 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, κ. ΑΘΗΝΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΒΡΕΝΤΑ, για λογαριασμό του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου και της Βασιλικής, με ΑΦΜ: 017532506, πρώην κατοίκου Πειραιά, οδός Εβρου αρ. 253 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 8-9-2021 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, της πρώτης προς τον δεύτερο, που απευθύνεται ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και πάσης Αρχής, διά της οποίας η πρώτη του γνωρίζει ότι με την υπ αριθμ. 4.029/3-6-2021 έκθεση βιαίας αποβολής και εγκατάστασης σε εκπλειστηριασθέν ακίνητο-απογραφής κινητών πραγμάτων, του Δικαστικού Επιμελητού της περιφερείας του Εφετείου Αθηνών Χρήστου Κων. Μπούρα, αποβλήθηκε από το οροφοδιαμέρισμα του πρώτου υπέρ το ισόγειο ορόφου, της πολυκατοικίας της οδού Εβρου αρ. 253, στον Πειραιά, που περιήλθε στην πρώτη κατόπιν πλειστηριασμού, δυνάμει της υπ αριθμ. 77.608/6-11-2020 Περίληψης Κατακυρωτικής Εκθεσης Ακινήτου, της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βαρβάρας Α. Σγούρα. Με την ίδια ως άνω έκθεση αποβολής κατεγράφησαν όσα κινητά πράγματα βρέθηκαν, στο άνω οροφοδιαμέρισμα και παρέμειναν σε αυτό και καλείται ο δεύτερος και προς ον η επίδοση, να παραλάβει όλα τα κινητά πράγματα του που βρίσκονται στην άνω οριζόντια ιδιοκτησία, έως την 15-09-2021 και ώρα 5.00 μ.μ.. Εάν δεν τα παραλάβει μέχρι τότε του δηλώνει ότι θα τα απομακρύνει από το διαμέρισμά της και στο εξής θα φέρει αυτός τον κίνδυνο για ενδεχόμενη καταστροφή, αλλοίωση, κλοπή, απώλεια και οτιδήποτε άλλο συμβεί. Την παρούσα δήλωση υπογράφει για λογαριασμό και κατ εντολή της πρώτης, δυνάμει ειδικής πληρεξουσιότητας που της χορηγήθηκε, η νόμιμος εκπρόσωπος της διαχειριστρίας του ακινήτου, εταιρείας με την επωνυμία «Delfi Partners AE» και τον καλεί να επικοινωνήσει μαζί της στα τηλέφωνα 2169009020, 2111906650. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 9-9-2021 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ τηλέφ. 210-5238617 ΑΛΙΜΟΣ 12/8/2021 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5190 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ Τ.Θ. 16777 TΗΛ.: 216 800 2601-4 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ 1/2021 Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, ύστερα από την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./84/9512/16-07-2021 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006, και την υπ’ αριθμ.32/28-07-2021 (θέμα 1.1) (ΑΔΑ:Ρ7ΝΗ469ΗΓ0-ΥΞΟ) απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης του ΕΑΚΝ/ΑΚ, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά» (ΕΑΚΝ/ΑΚ), που εδρεύει στον Άλιμο του Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Τόπος Απασχό λησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά (ΕΑΚΝ/ΑΚ) Άλιμος (Δ. Αλίμου) - Πειραιάς (Δ. Πειραιά) Ν.Αττικής *ΔΕ Ναυαγοσωστών (πισίνας) 8 μήνες 8 102 Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά (ΕΑΚΝ/ΑΚ) Άλιμος (Δ. Αλίμου) - Πειραιάς (Δ. Πειραιά) Ν.Αττικής *ΔΕ Κηπουρών 8 μήνες 1 103 Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά (ΕΑΚΝ/ΑΚ) Άλιμος (Δ. Αλίμου) - Πειραιάς (Δ. Πειραιά) Ν.Αττικής *ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγος) 8 μήνες 1 * Τα ως άνω δέκα (10) άτομα θα απασχοληθούν ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες του νομικού προσώπου στα κολυμβητικά συγκροτήματα ευθύνης του, στην έδρα αυτού ήτοι Λεωφόρος Ποσειδώνος ή στο κλειστό κολυμβητήριο Πειραιά ‘‘Πέτρος Καπαγέρωφ’’. ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 101 α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. β) Άδεια ναυαγοσώστη Λιμενικής Αρχής ή Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής από οικεία Λιμενική Αρχή. 102 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής ή Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας ή Τεχνίτης Φυτικής Παραγωγής ή Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής ή Κηποτεχνίας ή Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος ή Φυτικής Παραγωγής Κηποτεχνίας ή Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων- Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Τεχνικών Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας ή Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας ή Ανθοκηπουρικής ή Κηποτεχνικής ή Τεχνικός Ανθοκομίας ή Ανθοκομίας-Κηποτεχνίας ή Τεχνίτης Ανθοκομίας - Φυτοτεχνίας ή Θερμοκηπίων ή Τεχνιτών Θερμοκηπίων ή Τεχνικός Θερμοκηπίων ή Τεχνικός Θερμοκηπευτικών Κατασκευών ή Τεχνίτης Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Κατασκευών ή Τεχνικών Δενδροκομίας και Κηπευτικής ή Δασικής Παραγωγής ή Ειδικός Δασικής Προστασίας ή Τεχνικός Δασικής Προστασίας ή Δενδροκομίας ή Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας ή Τεχνικός Δενδροκομίας και Μεταποίησης-Επεξεργασίας Προιόντων Ελιάς-Φιστικιάς ή Αμπελουργίας και Οινοτεχνίας ή Τεχνιτών Αμπελουργίας-Οινοτεχνίας ή Τεχνικός Αμπελουργίας-Οινοτεχνίας ή Τεχνίτης Αμπελουργίας - Οινοτεχνίας- Ποτοποιίας ή Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ή Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε έργα τοπίου και περιβάλλοντος ή Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Κατασκευών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 103 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ 108/2013 όπως ισχύει (*), β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ 108/2013 όπως ισχύει (*), β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ 108/2013 όπως ισχύει (*), β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος (*). ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ 108/2013 όπως ισχύει (*), β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος (*). (*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 108/2013, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας - Οι υποψήφιοι για τον κωδικό θέσεων 101 πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών. - Οι υποψήφιοι για τους κωδικούς θέσεων 102 και 103, πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά, Λεωφόρος Ποσειδώνος, έναντι πρώην Δυτ. Αερολιμένα Ελληνικού (Άγιος Κοσμάς), Τ.Κ. 16777, Ελληνικό, υπ’ όψιν κου Λυμπεράκη Γρηγόρη (τηλ. επικοινωνίας: 2168002601, εσωτ. 15). Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές Ιστότοπος ΕΑΚΝ/ΑΚ www.eakn-agioskosmas.gov.gr Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο δικτυακό τόπο αυτής (www.eakn-agioskosmas.gov.gr), στο κλειστό κολυμβητήριο Πειραιά «Πέτρος Καπαγέρωφ», στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων του Δήμου Αλίμου, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία και του Δήμου Πειραιά όπου εδρεύει το κλειστό κολυμβητήριο Πειραιά «Πέτρος Καπαγέρωφ», εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΑΚΝ/ΑΚ ΑΓ.ΚΟΣΜΑ ΜΕΡΟΠΗ ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 - 2022» Για τις ανάγκες της: - 6ης Σειράς Διεθνούς Τμήματος Σπουδών για το χρονικό διάστημα από 09 Σεπτεμβρίου 2021 έως 03 Δεκεμβρίου 2021. - Απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την από 08 Σεπτεμβρίου 2021 προκήρυξη: • Στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr/). • Στην ιστοσελίδα της Σχολής Εθνικής Άμυνας (https://setha.army.gr/). • Στον πίνακα ανακοινώσεων της Κεντρικής Γραμματείας της ΣΕΘΑ (Ευελπίδων 6 και Μουστοξύδη, Αθήνα, ΤΚ 11362). Λοιπές πληροφορίες: Τηλέφωνα: 210 8896530, 210 8896510, 210 8896515. Με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 15:00 της 24ης Σεπτεμβρίου 2021.
PrintButton

09-09-2021

on .

διαφορα ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Με την υπ’ αριθμ. 186/2021 Έκθεση του κ. Εισηγητή της πτώχευσης του Πρωτοδικείου Αθηνών και Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, Αλκιβιάδη Φερεσίδη, επιτρέπεται στον ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΚΩΣΤΑ, σύνδικο της ενώσεως των πτωχών εταιρειών με τις επωνυμίες αντίστοιχα «NEW LIGHT Α. ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΒΕΕ» και «ΤΟΛΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ», με αριθμό μερίδας πτωχεύσεων 28133, να εκποιήσει την πρώτη Δευτέρα μετά πάροδο (10) ημερών από την δημοσίευση περιλήψεως της παραπάνω Εκθέσεως στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του e-ΕΦΚΑ (πρώην Ταμείο Νομικών) και ώρα 11.00 π.μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επομένη Δευτέρα, την ίδια ώρα, με επιφύλαξη την έγκριση του τιμήματος από το αρμόδιο Τμήμα των Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών, τα ακίνητα που αναφέρονται στην με αριθμό 489/2020 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Εκουσία Δικαιοδοσία) και συγκεκριμένα με ελάχιστο τίμημα πρώτης προσφοράς : Α] ακίνητα πλήρους κυριότητας της εταιρείας με την επωνυμία «NEW LIGHT Α. ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΒΕΕ»: 1. το ποσό των 209.918,88€ για την υπό στοιχεία (Υ-1) αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία του ημιυπογείου ορόφου πολυκατοικίας, με επιφάνεια 336,00 τ.μ., ευρισκόμενης στο Δήμο Βύρωνα, επί της συμβολής των οδών Τ. Περτσεμλή (πρώην Τρικάλων) αρ. 24 και Παλαιών Πατρών Γερμανού αρ. 21, 2. το ποσό των 22.995,00€, για την υπό στοιχεία (Υ-1) αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία του υπογείου ορόφου πολυκατοικίας, επιφανείας 146,00 τ.μ., ευρισκόμενης στο Δήμο Βύρωνα, επί της οδού Φλέμινγκ αρ. 24, 3. το ποσό των 68.739,84€ για το ποσοστό 52% εξ αδιαιρέτου επί της υπό στοιχεία (Χ-1) αυτοτελούς οριζοντίου ιδιοκτησίας του ημιυπογείου ορόφου πολυκατοικίας, επιφανείας 240,00 τ.μ., ευρισκόμενης στο Δήμο Βύρωνα, επί της οδού Τ. Περτσεμλή (πρώην Τρικάλων) αρ. 26, Β] ακίνητα πλήρους κυριότητας της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΛΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ»: 1. το ποσό των 41.760,00€ για την υπό στοιχεία (Β-1) αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία - διαμέρισμα του δευτέρου (Β) υπέρ του ισογείου ορόφου μιας πολυκατοικίας, επιφάνειας 58,00 τ.μ., ευρισκόμενης στο Δήμο Βύρωνα, στη συμβολή των οδών Παλαιών Πατρών Γερμανού αρ. 21 και Τ. Περτσεμλή (πρώην Τρικάλων) αρ. 24, 2. το ποσό 68.688,00€ για την υπό στοιχεία (Υ-1) αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία του ημιυπογείου ορόφου πολυκατοικίας, επιφάνειας 106,00 τ.μ., ευρισκόμενης στο Δήμο Βύρωνα, επί της οδού Τ. Περτσεμλή (πρώην Τρικάλων) αρ. 27, 3. το ποσό 45.360,00€ για την υπό στοιχεία (Υ-2) αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία του υπογείου ορόφου πολυκατοικίας, επιφάνειας 70,00 τ.μ., ευρισκόμενης στο Δήμο Βύρωνα, επί της οδού Τ. Περτσεμλή (πρώην Τρικάλων) αριθμ. 11-13. ΑΘΗΝΑ, 06/09/2021 Ο ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΠΤΩΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΔΗΜΟΚΩΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Α.Μ.1201 ΔΣΠ ΤΥΡΤΑΙΟΥ 4, ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.210 9633038, ΦΑΞ. 210 9633049 ΚΙΝ. 6937879920 Δυνάμει της υπ’ αριθ. 8474 έκθεσης επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας Εφετείου Αθηνών Αναστασίας Δρακάκη επιδόθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2021 προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον (επ) Rezai (ον) Ghul Agha, του Musa Rezai, γεννηθείς την 1η/1η/1976, πολίτης Αφγανιστάν, άγνωστης διεύθυνσης, στερούμενου AΦΜ, άγνωστης διεύθυνσης η από 19-05-2021 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων-επιμέλειας της Της (επ) Rezai (ον) Fawzia του Bostan Ali , γεννηθείσα την 1/1/1990 στο Αφγανιστάν, πολίτης Αφγανιστάν, κάτοικος Αθηνών, στο Κέντρο Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Προσφύγων Ελαιώνα, επί της οδού Αγίου Πολυκάρπου, αριθ. 87, ατομικά και ως ασκούσα την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων μου, ήτοι 1) της (επ) Rezai (ον) Sohaila, γεννηθείσα την 1/1/2007 στο Αφγανιστάν, 2) της (επ) Rezai (ον) Αfsana, γεννηθείσα την 1/1/2009 στο Αφγανιστάν, 3) του (επ) Rezai (ον) Sajad, γεννηθείς την 1/1/2011 στο Ιράν, 4) του (επ) Rezai (ον) Μilad, γεννηθείς την 1/1/2015 στο Ιράν, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 36301/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 3592/2021, απευθυνόμενη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) η οποία προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 21ης Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στο Κατάστημα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενον να παραστεί κατά τη συζήτηση αυτής όταν και όπου παραπάνω ορίζεται. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. & ΠΟΛ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ.Κ. Καραμανλή 1 Ταχ. Κώδικας: 18900 TELEFAX: 2132027378 Πληροφορίες: Β. ΒΙΛΛΙΩΤΗ Τηλέφωνο: 2132027388 Αρ. πρωτ.: 11451 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γνωστοποιεί ότι: Με την υπ' αριθμ. 99/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας εγκρίθηκε η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου που αφορά το χαρακτηρισμό σε εγκεκριμένο πεζόδρομο παλαιάς υφισταμένης οδού Παν. Ιστράτη εντός του Ο.Τ. 96 στην Δ.Κ. Αιαντείου του Δήμου Σαλαμίνας. Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση της τροποποίησης στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τοπογραφικό τμήμα του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης γνωστοποίησης. Σαλαμίνα 2/7/2021 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την υπ’ αρ. 2035A’/4.08.2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Δωδεκανήσου με έδρα το Πρωτοδικείου Ρόδου Ελένη Μ. Καρακοπούλου επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για λογαριασμό της ΕΛΕΝΗΣ χας ΚΑΛΙΔΟΝΗ το γένος ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΚΚΙΑ ,πρώην κατοίκου Ασκληπιείου Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής, η με αριθμό 230/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου (Τακτική Διαδικασία), με την οποία αναγνωρίστηκε ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπό των εναγόντων 1. ΣΙΜΟΥ ΚΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ και 2. ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ κατοίκων Ρόδου , η δεκαπενταετής κτητική παραγραφή, για την απόκτηση της κυριότητας από αυτούς με χρησικτησία κατά ποσοστό ½ για τον καθ΄ ένα εξ αυτών ενός ακινήτου, ήτοι ενός αγρού σπόριμου και βοσκότοπου εκ περιτροπής εκτάσεως 1.480 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «ΒΙΓΛΑ» της κτηματικής και μεταγραφικής περιφέρειας Ασκληπειού του Δ. Ρόδου με κτηματολογικά στοιχεία Τόμος 12 Φύλλο 67, μερίδα 1018 και φάκελος 1260 Γαιών Ασκληπειού του Κτηματολογίου Ρόδου, νομικής φύσης "αρζι μίρι" και ήδη ΜΟΥΛΚ , ο οποίος συνορεύει Ανατολικά με μερίδα Γαιών 1017, Δυτικά με μερίδα Γαιών 1019, Νότια με Ασκληπενό ποταμό και βόρεια με μερίδα γαιών 1073. Η Δικαστική επιμελήτρια Καρακοπούλου Μ. Ελένη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 8359Δ!/7-9-2021 έκθεσή μου επίδοσης, επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Νικόλαο Βασ. Χατζηαθανασίου, μεσίτη, πρώην κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Δρόσου αρ. 22 Αδάμες και νυν αγνώστου διαμονής, κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του δικηγόρου Αθηνών Σπυρίδων Κλ. Μπένου, ως πληρεξούσιου δικηγόρου των: 1) Αννας Βαρουτά, κατοίκου Αλσούπολης (Λαυρίου 122), 2) Μαρίας Βαρουτά, κατοίκου Βούλας (Λακωνίας 26) & 3) Αλεξίας Βαρουτά, κατοίκου Αλσούπολης (Λαυρίου 122), ακριβές αντίγραφο της από 6-9-2021 Αγωγής, που απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτ. Αθηνών (Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών). Το αιτητικό της έχει ως εξής: Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μας. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό να μας καταβάλει το ποσό των 2.543 € κατά την αναλογία μας (2/8 η πρώτη, 3/8 η δεύτερη και 3/8 η τρίτη από εμάς), με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη της δήλης ημέρας κατά την οποία το κάθε μίσθωμα κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό (6η ημέρα κάθε μισθωτικού μήνα). Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή. Να καταδικαστεί ο αντίδικος στη δικαστική μας δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου μας δικηγόρου. Κάτω από αυτήν υπάρχει η από 7-9-2021 Είδος Δικογράφου: Αγωγή, Γενικός Αριθμός Κατάθεσης: 67754/2021 Ειδικός Αριθμός Κατάθεσης 1271/2021 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της κ. γραμματέως του άνω δικαστηρίου και η από 7-9-2021 πράξη ορισμού συζήτησης (Διαδικασία Μισθώσεις - Περιουσιακές Διαφορές) Πινάκιο: Τ1, αριθμό πινακίου: 4 και ημερομηνία συζήτησης η 2-2-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ., στο ακροατήριο του Πρωτ. Αθηνών (κτιρ. 11, αίθ. 1). Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά την συζήτηση αυτής όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Η Λαβούσα Εισαγγελέας ΕΛΕΝΗ Γ. ΓΥΠΑΡΑΚΗ Ο Δικ. Επιμελητής ΑΝΤΩΝΗΣ Δ. ΠΑΠΑΡΗΣ
PrintButton

07-09-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΓΗΣ Με τις υπ’ αριθμ. 5571Δ΄/03-09-2021, 5572Δ΄/03-09-2021 και 5573Δ΄/03-09-2021 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου Γεωργίου Καλογήρου με παραγγελία του πληρεξουσίου δικηγόρου του ενάγοντος Εμμανουήλ Καλαμπίχη του Ιωάννη, κατοίκου Μαλώνας Ρόδου επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τους εκ των εναγομένων Χαρίκλεια Σαρρή του Εμμανουήλ, αγνώστου διαμονής, Γεωργία Σαρρή του Εμμανουήλ, αγνώστου διαμονής και Σάββα Σαρρή του Νικολάου, αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, η υπ’ αριθμ. 106/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, που αναγνωρίζει στο πρόσωπο του ενάγοντος τη συμπλήρωση του νομίμου χρόνου κτητικής παραγραφής για την κτήση της εξ ολοκλήρου κυριότητας με χρησικτησία του παρακάτω επιδίκου ακινήτου, ήτοι αγρού εκτάσεως 1.020 τ.μ. που κείται στην κτηματική περιφέρεια Μασσάρων Ρόδου και φέρει κτηματολογικά στοιχεία τόμος 23 γαιών Μασσάρων, φύλλο 50, μερίδα 1528 και φάκελος 2561 του Κτηματολογίου Ρόδου. Ρόδος, 06-09-2021 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Ιωάννης Εμμ. Κούκουλας ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΠΙΔΟΔΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 1069/6-9-2021 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών ΤΣΙΩΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΚΛΟΝΤΙΑΝ (ΚLODIAN) KEBANI (QEVANI) του ΡΑΜΙΣ (Ramis) και της ΡΕΣΜΙΓΕ (Resmije) πρώην κάτοικο Δήμο Ιλίου Αττικής, οδός Έκτορος αριθμός 8 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 18-5-2021 ΑΓΩΓΗΣ (με ΓΑΚ :35196/2021 και ΕΑΚ 6642/2021) της ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗ του Σταύρου και της Ελένης, κατοίκου Βιέννης Δημοκρατίας της Αυστρίας, οδός Justgasse (Τζουστγκάσσε) 23/8/3, τκ 1210 κατά αυτού που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Εδική Διαδικασία Γαμικών Διαφορών – άρθρο 592 ΚΠολΔ) και έχει ορισθεί δικάσιμος την 02-05-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 στο ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ στο κτίριο 6, Αίθουσα 12 με αριθμό Πινακίου 28,Πινάκιο Α3 (ΜΟΝ), Διαδικασία ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ . Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο να παραστεί όταν και όπου παραπάνω ορίζεται με την παρούσα ζητεί η παραπάνω ενάγουσα :α) Να γίνει δεκτή ή παραπάνω ασκηθείσα αγωγή . Β) Να λυθεί ο πολιτικός γάμος των παραπάνω διαδίκων που φέρεται να τελέστηκε την 20-12-2018 στην πόλη Μπεράτι Αλβανίας ο οποίος έχει καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών στο τόμο 5 του έτους 2019 με αριθμό 74 . Γ) Να διαγραφή η ολική καταχώρηση του λυθέντος γάμος από τα οικεία βιβλία του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών δ) Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική δαπάνη . Αθήνα 6-9-2021 Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΛΛΗ-ΘΑΛΕΙΑ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΙΩΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΠΙΔΟΔΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 1070/6-9-2021 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών ΤΣΙΩΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΚΛΟΝΤΙΑΝ (ΚLODIAN) KEBANI (QEVANI) του ΡΑΜΙΣ (Ramis) και της ΡΕΣΜΙΓΕ (Resmije) πρώην κάτοικο Δήμο Ιλίου Αττικής, οδός Έκτορος αριθμός 8 και νύν αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 14-7-2021 ΑΙΤΗΣΗΣ – ΚΛΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ (με ΓΑΚ 62140/2021 και ΕΑΚ 981/2021) της ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗ του Σταύρου και της Ελένης, κατοίκου Βιέννης Δημοκρατίας Αυστρίας, οδός Justgasse (Τζουστγκάσε) 23/8/3,τκ 1210 προς αυτόν που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και έχει ορισθεί δικάσιμος την 8-11-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών στο κτίριο 4, Αίθουσα 3, με αριθμό Πινακίου 42, Πινάκιο Α6 (ΜΟΝ), Διαδικασία Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες . Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο να παραστεί όταν και όπου παραπάνω ορίζεται με την παρούσα ζητεί η παραπάνω ενάγουσα Να οριστεί νέα δικάσιμος κατά προτίμηση για την συζήτηση της αγωγής της κατά την ειδική διαδικασία των γαμικών διαφορών (άρθρο 592 ΚΠολΔ), που κατατέθηκε στην γραμματεία του δικαστηρίου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 20-5-2021 με ΓΑΚ 35196/2021 και ΕΑΚ: 6642/2021 και δικάσιμο την 02-05-2022 με πινάκιο Α3/28 Αθήνα 6-9-2021 Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΛΛΗ-ΘΑΛΕΙΑ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΤΣΙΩΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 263/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, αναγνωρίσθηκε η τροποποίηση του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΑΣΠΡΟΣ ΛΩΤΟΣ», που εδρεύει στον Δήμο Βύρωνα Αττικής και εγκρίθηκε το από 30-10-2020 τροποποιημένο καταστατικό του, αποτελούμενο από είκοσι οχτώ (28) άρθρα, με σκοπό αυτούς που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο δύο (2) αυτού. Αθήνα 02.09.2021 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Γεώργιος Ν. Σκοπελίτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 262/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, αναγνωρίσθηκε η τροποποίηση του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΕΜΟΣ», που εδρεύει στον Δήμο Ηλιούπολης Αττικής και εγκρίθηκε το από 30-10-2020 τροποποιημένο καταστατικό του, αποτελούμενο από είκοσι οχτώ (28) άρθρα, με σκοπό αυτούς που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο δύο (2) αυτού. Αθήνα 02.09.2021 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Γεώργιος Ν. Σκοπελίτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 237/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, αναγνωρίσθηκε η τροποποίηση του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΟΛΙΝ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ ΛΕΥΚΟ ΑΛΟΓΟ», που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων Αττικής και εγκρίθηκε το από 30-10-2020 τροποποιημένο καταστατικό του, αποτελούμενο από είκοσι οχτώ (28) άρθρα, με σκοπό αυτούς που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο δύο (2) αυτού. Αθήνα 02.09.2021 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Γεώργιος Ν. Σκοπελίτης Ο υπογράφων Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Αθηνών Ευάγγελος Δ. Ασημάκης, (Χαλκοκονδύλη 9, Αθήνα), με την γραπτή παραγγελία του Δικηγόρου Αλέξανδρου Αθανασίου πληρεξουσίου του e-Ε.Φ.Κ.Α., επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (Αρ. Εκθέσεως Επίδοσης 4271/03.09.2021) για τον Απόστολο Χαντζή του Θεοδοσίου, πρώην κάτοικο Νέας Φιλαδέλφειας, οδός Αγίου Γεωργίου αρ. 13 και ήδη άγνωστης διαμονής , ακριβές αντίγραφο της υπ'αριθμ. 20/2019 Αποφασης του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ (Διαδικασία Περιουσιακών- Αυτοκινητικών Διαφορών). Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αρ. 4188 Γ΄/06-09-2021 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου με έδρα το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης , Δημητρίου Αγγ. Ζαχάκου , κατοίκου , Πολυτεχνείου αρ. 19 , επιδόθηκε νόμιμα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ΜΑΡΙΑ ΚΑΨΟΥ , για λογαριασμό του Γεωργίου Καρύδη του Ιωάννη με ΑΦΜ 075413199 πρώην κατοίκου Πολίχνης Θεσσαλονίκης οδός Αγν. Στρατιώτη 49 και ήδη αγνώστου διαμονής με εντολή του δικηγόρου Αθηνών Εμμανουήλ Τακάκη , ως πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» , που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ: 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα , ακριβές αντίγραφο της από 28-07-2021 και ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης ΑΓΩΓΗΣ της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑ των: 1) Γεωργίου Καρύδη του Ιωάννη , πρώην κάτοικο Πολίχνης Θεσσαλονίκης οδός Αγν. Στρατιώτη 49 με ΑΦΜ 075413199 και ήδη αγνώστου διαμονής και 2) Ριόλας Γρηγοριάδου του Οδυσσέα με ΑΦΜ 063453274 πρώην κατοίκου Πολίχνης Θεσσαλονίκης οδός Αγν. Στρατιώτη 49 και ήδη αγνώστου διαμονής , σύμφωνα με την οποία ΖΗΤΑΕΙ: Να γίνει δεκτή η αγωγή. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό της αγωγής να καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος , το συνολικό ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακοσίων οκτώ ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (€ 18.508,87), το οποίο αναλύεται σε σύνολο ληξιπρόθεσμων οφειλών € 18.508,87, ληξιπρόθεσμα χρεολύσια € 15.892,94, τόκους κεφαλαίου € 2.180,05, τόκους υπερημερίας € 435,29 και έξοδα € 0,59 και να καταδικασθούν οι αντίδικοι στη δικαστική δαπάνη. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχουν οι παρακάτω πράξεις: Στο τέλος του πιο πάνω αντιγράφου αναγράφεται η από 30-07-2021 ηλεκτρονική κατάθεση Δικογράφου , με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 23339/2021 , Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου:754/2021 , Δικαστήριο: Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης , Διαδικασία: Τακτική, Αντικείμενο: ΤΑΚΤΙΚΗ Ν.4335/2015, ΥΠ- Αντικείμενο: ΔΑΝΕΙΑ, Κατ. Εγγράφου: ΑΓΩΓΗ. Ορίζεται η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Θεσσαλονίκη 06-09-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Αγγ. Ζαχάκος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αρ. 4187 Γ΄/06-09-2021 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου με έδρα το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης , Δημητρίου Αγγ. Ζαχάκου , κατοίκου , Πολυτεχνείου αρ. 19 , επιδόθηκε νόμιμα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ΜΑΡΙΑ ΚΑΨΟΥ , για λογαριασμό της Ριόλας Γρηγοριάδου του Οδυσσέα με ΑΦΜ 063453274 πρώην κατοίκου Πολίχνης Θεσσαλονίκης οδός Αγν. Στρατιώτη 49 και ήδη αγνώστου διαμονής με εντολή του δικηγόρου Αθηνών Εμμανουήλ Τακάκη , ως πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» , που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ: 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα , ακριβές αντίγραφο της από 28-07-2021 και ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης ΑΓΩΓΗΣ της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑ των: 1) Γεωργίου Καρύδη του Ιωάννη , πρώην κάτοικο Πολίχνης Θεσσαλονίκης οδός Αγν. Στρατιώτη 49 με ΑΦΜ 075413199 και ήδη αγνώστου διαμονής και 2) Ριόλας Γρηγοριάδου του Οδυσσέα με ΑΦΜ 063453274 πρώην κατοίκου Πολίχνης Θεσσαλονίκης οδός Αγν. Στρατιώτη 49 και ήδη αγνώστου διαμονής , σύμφωνα με την οποία ΖΗΤΑΕΙ: Να γίνει δεκτή η αγωγή. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό της αγωγής να καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος , το συνολικό ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακοσίων οκτώ ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (€ 18.508,87), το οποίο αναλύεται σε σύνολο ληξιπρόθεσμων οφειλών € 18.508,87, ληξιπρόθεσμα χρεολύσια € 15.892,94, τόκους κεφαλαίου € 2.180,05, τόκους υπερημερίας € 435,29 και έξοδα € 0,59 και να καταδικασθούν οι αντίδικοι στη δικαστική δαπάνη. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχουν οι παρακάτω πράξεις: Στο τέλος του πιο πάνω αντιγράφου αναγράφεται η από 30-07-2021 ηλεκτρονική κατάθεση Δικογράφου , με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 23339/2021 , Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου:754/2021 , Δικαστήριο: Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης , Διαδικασία: Τακτική , Αντικείμενο: ΤΑΚΤΙΚΗ Ν.4335/2015, ΥΠ- Αντικείμενο: ΔΑΝΕΙΑ, Κατ. Εγγράφου: ΑΓΩΓΗ. Ορίζεται η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Θεσσαλονίκη 06-09-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Αγγ. Ζαχάκος Ο υπογράφων Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Αθηνών Ευάγγελος Δ. Ασημάκης, (Χαλκοκονδύλη 9, Αθήνα), με την γραπτή παραγγελία του Δικηγόρου Αλέξανδρου Αθανασίου πληρεξουσίου του e-Ε.Φ.Κ.Α., επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (Αρ. Εκθέσεως Επίδοσης 4272/03.09.2021) για την Αικατερίνη Καραγιάννη του Χρήστου, πρώην κάτοικο Νέας Φιλαδέλφειας, οδός Αγίου Γεωργίου αρ. 13 και ήδη άγνωστης διαμονής , ακριβές αντίγραφο της υπ'αριθμ. 20/2019 Αποφασης του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ (Διαδικασία Περιουσιακών- Αυτοκινητικών Διαφορών) . Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.
PrintButton

16-09-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄αριθ. 10.837Δ’/15-09-2021 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Κλεάνθη Κ. Καλαμπαλίκη, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.’’, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274 και εκπροσωπείται νόμιμα, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Γεωργία Ιωαννίδου του Κων/νου, πρώην κάτοικο Αγ. Δημητρίου Αττικής, οδός Σπετσών, αρ. 33 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από το πρώτο απόγραφο εκτελεστό της υπ΄ αριθ. 19/2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας με ΕΠΙΤΑΓΗ. Σύμφωνα με αυτήν 1/ Δέχεται την αίτηση, 2/ Διατάζει τους καθών η αίτηση ως ευθυνομένους αλληλεγγύως και εις ολόκληρον να καταβάλουν στην αιτούσα συνολικά το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (85.644,43 ευρώ), με το νόμιμο τόκο από την επομένη της ημερομηνίας επιδόσεως της διαταγής πληρωμής και έως την ολοσχερή εξόφληση της αιτούσας, καθώς και 1.489,00 ευρώ για δικαστικά έξοδα, για την έκδοση της διαταγής αυτής. Υπενθυμίζεται στους καθών κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση, ότι έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν ανακοπή κατά της διαταγής αυτής μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες μέρες από την επίδοση της διαταγής. Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πύργο στις 18-02-2015. Στο τέλος της επιδοθείσας διαταγής υπάρχει η από 09.07.2021 έγγραφη παραγγελία προς εμένα για επίδοση με ΕΠΙΤΑΓΗ από τον πληρεξούσια Δικηγόρο, με την οποία επιτάσσει τον καθ΄ού να καταβάλει εμπρόθεσμα τα πιο κάτω ποσά, ήτοι: 1/ Για επιδικασθέν κεφάλαιο 85.644,43 ευρώ, 2/ Για τόκους επί του επιδικασθέντος κεφαλαίου από την 25-02-2015 (επομένη της α’ επιδόσεως της 19/2015 διαταγής πληρωμής) και μέχρι σήμερα 50.486,07 ευρώ, 3/ Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 1.489,00 ευρώ, 4/ Για τόκους επί της δικαστικής δαπάνης από την 25-02-2015 (επομένη της α’ επιδόσεως της 19/2015 διαταγής πληρωμής) και μέχρι σήμερα 688,42 ευρώ, 5/ Για σύνταξη της παρούσας 100,00 ευρώ, 6/ Για το παρόν αντίγραφο 2,00 ευρώ, 7/ Για έξοδα επίδοσης 43,40 ευρώ και συνολικά το ποσό των εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τριών ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (138.453,32 ευρώ) και όλα αυτά με τον νόμιμο τόκο από την επομένη της επιδόσεως της διαταγής πληρωμής και μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή τους, διαφορετικά θα επακολουθήσει αναγκαστική εκτέλεση και τότε θα πληρωθούν και 8,80 ευρώ για την σύνταξη της εντολής προς εκτέλεση. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 15.09.2021 Ο Δικ. Επιμελητής Κλεάνθης Κ. Καλαμπαλίκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 301/2021 Διάταξης του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε η ίδρυση του σωματείου με την επωνυμία “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ -ΦΡΟΓΚΣ”, που εδρεύει στην Αθήνα και εγκρίθηκε το από 25.04.2021 καταστατικό του, αποτελούμενο από έντεκα (11) άρθρα και σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο τέσσερα (4) αυτού . ΑΘΗΝΑ, 15/09/2021 Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Α. ΜΑΛΑΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΜ ΔΣΑ 37440) Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 321/2021 Διαταγής της κ. Ειρηνοδίκη Αθηνών, Άννας Καραμηνά (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας), εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Σ.Δ.Ε.Ν.Γ.», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, και εκπροσωπείται νόμιμα, ειδικότερα δε οι τροποποιήσεις των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, η διαγραφή του άρθρου 26, η αναρίθμηση του πρώην άρθρου 27 σε άρθρο 26 και η αναρίθμηση του πρώην άρθρου 28 σε άρθρο 27, σύμφωνα με το από 10.04.2021 τροποποιημένο καταστατικό του. Αθήνα, 15.09.2021 Η πληρεξούσια δικηγόρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΛ. ΓΙΑΡΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄αριθ. 10.839Δ’/15-09-2021 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Κλεάνθη Κ. Καλαμπαλίκη, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.’’, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274 και εκπροσωπείται νόμιμα, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Γεώργιο Σταυρόπουλο του Φωτίου, πρώην κάτοικο Αγ. Δημητρίου Αττικής, οδός Σπετσών, αρ. 33, με ΑΦΜ 018492110 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από το πρώτο απόγραφο εκτελεστό της υπ΄ αριθ. 19/2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας με ΕΠΙΤΑΓΗ. Σύμφωνα με αυτήν 1/ Δέχεται την αίτηση, 2/ Διατάζει τους καθών η αίτηση ως ευθυνομένους αλληλεγγύως και εις ολόκληρον να καταβάλουν στην αιτούσα συνολικά το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (85.644,43 ευρώ), με το νόμιμο τόκο από την επομένη της ημερομηνίας επιδόσεως της διαταγής πληρωμής και έως την ολοσχερή εξόφληση της αιτούσας, καθώς και 1.489,00 ευρώ για δικαστικά έξοδα, για την έκδοση της διαταγής αυτής. Υπενθυμίζεται στους καθών κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση, ότι έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν ανακοπή κατά της διαταγής αυτής μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες μέρες από την επίδοση της διαταγής. Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πύργο στις 18-02-2015. Στο τέλος της επιδοθείσας διαταγής υπάρχει η από 09.07.2021 έγγραφη παραγγελία προς εμένα για επίδοση με ΕΠΙΤΑΓΗ από τον πληρεξούσια Δικηγόρο, με την οποία επιτάσσει τον καθ΄ού να καταβάλει εμπρόθεσμα τα πιο κάτω ποσά, ήτοι: 1/ Για επιδικασθέν κεφάλαιο 85.644,43 ευρώ, 2/ Για τόκους επί του επιδικασθέντος κεφαλαίου από την 25-02-2015 (επομένη της α’ επιδόσεως της 19/2015 διαταγής πληρωμής) και μέχρι σήμερα 50.486,07 ευρώ, 3/ Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 1.489,00 ευρώ, 4/ Για τόκους επί της δικαστικής δαπάνης από την 25-02-2015 (επομένη της α’ επιδόσεως της 19/2015 διαταγής πληρωμής) και μέχρι σήμερα 688,42 ευρώ, 5/ Για σύνταξη της παρούσας 100,00 ευρώ, 6/ Για το παρόν αντίγραφο 2,00 ευρώ, 7/ Για έξοδα επίδοσης 43,40 ευρώ και συνολικά το ποσό των εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τριών ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (138.453,32 ευρώ) και όλα αυτά με τον νόμιμο τόκο από την επομένη της επιδόσεως της διαταγής πληρωμής και μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή τους, διαφορετικά θα επακολουθήσει αναγκαστική εκτέλεση και τότε θα πληρωθούν και 8,80 ευρώ για την σύνταξη της εντολής προς εκτέλεση. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 15.09.2021 Ο Δικ. Επιμελητής Κλεάνθης Κ. Καλαμπαλίκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄αριθ. 10.840Δ’/15-09-2021 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Κλεάνθη Κ. Καλαμπαλίκη, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.’’, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274 και εκπροσωπείται νόμιμα, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία ‘’ΗΒ LEASE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ’’, που έδρευε στη Ν. Σμύρνη Αττικής, οδός Ελευεθρίου Βενιζέλου, αρ. 5Α, νομίμως εκπροσωπούμενης και ήδη αγνώστου έδρας, ακριβές αντίγραφο της υπ΄ αριθ. 158/2018 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου (Τακτική Διαδικασία). Σύμφωνα με αυτήν 1/ Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων, 2/ Δέχεται την αγωγή, 3/Υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των επτά χιλιάδων διακοσίων τριάντα τριών ευρώ και τριών λεπτών (7.233,03 ευρώ), νομιμοτόκως από την επομένη ημέρα επιδόσεως της αγωγής μέχρι την εξόφληση, 4/ Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή, 5/ Επιβάλει σε βάρος της εναγομένης, τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει σε τριακόσια (300 ευρώ). Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο Χαλάνδρι Αττικής, στις 20-04-2018, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοί τους δικηγόροι. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 15.09.2021 Ο Δικ. Επιμελητής Κλεάνθης Κ. Καλαμπαλίκης ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα την 14η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα: 11.00 π.μ.. ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Δημήτριος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195), μέλος της εταιρείας δικαστικών επιμελητών με την επωνυμία ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Κωνσταντίνου Σ. Τσαλιαγκού, δικηγόρου, μέλους της δικηγορικής εταιρείας «ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ: 999118463), πληρεξούσιου δικηγόρου της εταιρείας με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (η «Cepal Hellas»), νομίμως εκπροσωπούμενης, με έδρα στη Νέα Σμύρνη Αττικής επί της Λεωφόρου Συγγρού 209-211, με Α.Φ.Μ. 800715056 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ 138019601000, νομίμως αδειοδοτηθείσης από την Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση υπ’ αριθ. 207/1/29.11.2016 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος) ως εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις δυνάμει των Διατάξεων του Ν. 4354/2015 και της Πράξης 118/19.5.2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθ. 153/8.1.2019 Πράξη, υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας απαιτήσεων, εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας με την επωνυμία “GALAXY IV FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY” (ΓΚΑΛΑΞΥ IV ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας (1-2 VICTORIA BUINDINGS, HADDINGTON ROAD, DUBLIN 4, D04 XN32) και αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657125, όπως νομίμως εκπροσωπείται, της τελευταίας αλλοδαπής εταιρείας ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Σταδίου αριθ. 40, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 159029160000 και Α.Φ.Μ. 996807331 νομίμως εκπροσωπουμένης (Επωφελούμενη), υπό την ιδιότητά της ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (και ήδη μετονομασθείσας σε «ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 223701000 και Α.Φ.Μ. 094014249 , επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 8516Ζ/14-9-2021 έκθεση επίδοσής του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών, που εδρεύει στην Αθήνα, για λογαριασμών των: 1. Του Ευσταθίου Δημαρά του Πέτρου, πρώην κατοίκου Ελευσίνας Αττικής, οδός Πίνδου αρ. 31, με ΑΦΜ 025502089 και νυν αγνώστου διαμονής, 2. Της Ελένης Ντουχανιάρη του Βελισσάριου, πρώην κατοίκου Ελευσίνας Αττικής, οδός Πίνδου αρ. 31, με ΑΦΜ 036947871 και νυν αγνώστου διαμονής. 3. Της Βασιλικής Στρατικοπούλου του Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκου Μεγάρων Αττικής, επί του 40,5ου χλμ. ΝΕΟΑΚ, ΣΕ ΜΕΓΑΡΩΝ, με ΑΦΜ 022360803 και νυν αγνώστου διαμονής, την από 07.09.2021 ΕΠΙΒΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ 712 Κ.Πλ.Δ., ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής, της πρώτης ΚΑΤΑ: 1. Του Ευσταθίου Δημαρά του Πέτρου, πρώην κατοίκου Ελευσίνας Αττικής, οδός Πίνδου αρ. 31, με ΑΦΜ 025502089 και νυν αγνώστου διαμονής, 2. Της Ελένης Ντουχανιάρη του Βελισσάριου, πρώην κατοίκου Ελευσίνας Αττικής, οδός Πίνδου αρ. 31, με ΑΦΜ 036947871 και νυν αγνώστου διαμονής. 3. Της Βασιλικής Στρατικοπούλου του Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκου Μεγάρων Αττικής, επί του 40,5ου χλμ. ΝΕΟΑΚ, ΣΕ ΜΕΓΑΡΩΝ, με ΑΦΜ 022360803 και νυν αγνώστου διαμονής. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ: Τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών, που εδρεύει στην Αθήνα, για λογαριασμό των ανωτέρω καθ΄ων. ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ: 1) Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεια», , 2) Της Ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «EUROBANK. 3) Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.». 4) Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ATTICA BANK»,. 5) Της Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE», πρώην HSBC FRANCE, η οποία τυγχάνει εν Ελλάδι ειδική διάδοχός της,, με την οποία δηλώνει ότι δια του παράντος κατάσχει συντηρητικά εις χείρας των ως άνω ιδρυμάτων, ως τρίτων, το ποσό των 96.107,21 ευρώ καθώς και πάσα μέλλουσα απαίτηση των ως άνω οφειλετών μέχρι των ανωτέρω ποσών πλέον τόκων υπερημεριίας κατά τα προαναφερθέντα, μέχρις εξοφλήσεως, καθώς και το περιεχόμενο των τραπεζικών θυρίδων που τυχόν εκμισθώνουν στους καθών μετά των ανευρεθέντων εντός αυτών κινητών πραγμάτων και τις επιτάσσεις αφενός να τα παρακρατήσουν και φυλάξουν ως μεσεγγυούχοι, σε εξασφάλιση της άνω απαιτήσεώς προκειμένου όταν αυτή καταστεί τελεσίδικη, να αποδοθεί προς αυτήν ή σε όποιον νόμιμα υποδείξει ως δεκτικό καταβολής και αφτέρου από την επίδοση του παρόντος να δεσμεύσουν τις τυχόν υπάρχουσες τραπεζικές θυρίδες και το περιεχόμενό τους, και να αρνηθούν την απόδοση του περιεχομένου τους στου ανωτέρω οφειλέτες και μισθωτές τους. Επίσης, υπενθυμίζετε στις ως άνω εταιρείες να προβούν στην κατά νόμο δήλωση τρίτου (άρθρα 716, 722, 724 ΚΠοΛΔ) ενώπιον της αρμόδιας Γραμματείας του Ειρηνοδικείου. Υπενθυμίζεται ότι η παράλειψη της δήλωσης εξοιμοιώνεται με αρνητική δήλωση. Αν η δήλωση παραληφθεί ή είναι ανακριβής ο τρίτος ευθύνεται να αποζημιώσει αυτόν που την επέβαλε. Αντίκλητος και δεκτηής κατβολής της άνω απαιτήσεως διορίζεται με την παρούσα ο υπογράφων δικηγόρο. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 14-9-2021 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΤΣΑΛΙΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Περίληψη της υπ’ αρ.6799/03-09-2021 εκθέσεως επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής Ιωαννίδη Απ. Ιωάννη, που επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής, για λογαριασμό του ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, πρώην κατοίκου Πανοράματος Ν. Μουδανιών και ήδη ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 29-07-2021 ΑΓΩΓΗΣ (τακτική διαδικασία) του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος που φέρει την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)», που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Κατεχάκη 61Α και Βρανά, Α.Φ.Μ.094326270, το οποίο τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση δυνάμει της ΕΠΑΘ ΤτΕ 46/1/27.7.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2208/27.7.2012), και εκπροσωπείται νόμιμα από τον δυνάμει της ΕΠΑΘ ΤτΕ 182/1/4-4-2016 (ΦΕΚ Β΄ 925/2016) ειδικό εκκαθαριστή ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.», με Α.Φ.Μ.800721689, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γραβιάς αρ.3 και Γρανικού, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, κατά αυτού, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής μαζί με την κάτω από αυτήν με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 1311/2021 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου 204/2021 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε στις 19-08-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:36. Προθεσμία κατάθεσης προτάσεων εντός -130- ημερών, αρχόμενη από την επομένη της κατάθεσης. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Για τον υπολογισμό των 100 ή 130 ημερών η προθεσμία μετράει από την επομένη της κατάθεσης και αν η 100η ή 130η ημέρα είναι αργία ή σαββατοκύριακο η προθεσμία παρατείνεται την επομένη εργάσιμη. Στις παραπάνω προθεσμίες δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 1-31 Αυγούστου. Στα δικόγραφα με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο δεν υπολογίζεται το διάστημα των δικαστικών διακοπών για όλους τους διαδίκους. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην ως άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237ΚΠολΔ. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τον Ν.4640/2019 και ειδικότερα κατά το άρθρο 7, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ με τον αντίδικο δια της παρούσης για τον ορισμό διαμεσολαβητή κοινής αποδοχής. Από πλευράς μου προτείνω να διοριστεί ως διαμεσολαβήτρια η κα Μαστροπέρρου Λουκία του Εμμανουήλ, κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Αλεξάνδρου Νούτσου αρ.5, τηλ.2103398160, 6974352166. Με την παραπάνω διαμεσολαβήτρια μπορούν οι αντίδικοι να επικοινωνήσουν για να λάβουν πληροφορίες και να ενημερωθούν για το θεσμό, να οριστεί η ημερομηνία και να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον νόμο η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ). Σημειώνεται πως εάν δεν προσέλθουν οι αντίδικοι στην ΥΑΣ δύναται να τους επιβληθεί από το δικαστήριο χρηματική ποινή, ποσού 100,00€ έως 500,00€, εφόσον η υπόθεση προχωρήσει σε δικαστική διαδικασία. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες «Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ». Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Περίληψη της υπ’ αρ.6715/28-07-2021 εκθέσεως επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής Ιωαννίδη Απ. Ιωάννη, που επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής, για λογαριασμό του ΓΚΟΤΣΗ ΔΙΗΝΕΚΗ (πρώην Βασίλειο) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, Α.Φ.Μ.059092652 πρώην κατοίκου Πολυγύρου Χαλκιδικής και ήδη ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, πιστό αντίγραφο εξ απογράφου πρώτου εκτελεστού της υπ’ αριθμ.68/2012 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, που είναι κατατεθειμένο στην υπ’ αριθμ.4023/2014 πράξη της συμβολαιογράφου Πολυγύρου Βασιλικής Μαλακούδη, επισπεύσει της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής, Λεωφόρος Συγγρού αρ. 209-211 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ.800715056, υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας απαιτήσεων, εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρίας με την επωνυμία «POSEIDON FINANCIAL INVESTOR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΠΟΣΑΪΝΤΟΝ ΦΑΪΝΑΝΣΙΑΛ ΙΝΒΕΣΤΟΡ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΪΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας (Cape House, Westend Office Park, Snugborough Road, Blanchardstown, Δουβλίνο 15) και έχει αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 668173, όπως νομίμως εκπροσωπείται, η οποία τελευταία αλλοδαπή εταιρία έχει καταστεί ειδική διάδοχος της υπέρ εις ο εκτελεστός τίτλος ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK». Επιτασσόμενο συγχρόνως όπως καταβάλει αλληλεγγύως και εις ολόκληρον νόμιμα και εμπρόθεσμα τα ποσά : 1. Κεφάλαιο που επιδικάσθηκε ποσό 522.674,52€ με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας από 19-5-2011, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερούμενων τόκων ανατοκιζομένων ανά εξάμηνο κατά την διάταξη του άρθρου 12 παρ. 2 εδ.3 του ν. 2601/1198 μέχρις πλήρους εξοφλήσεως. 2. Για δικαστική δαπάνη που επιδικάσθηκε 10.500,00€. 3. Για δαπάνες λήψης του Α’ απογράφου και το αντίγραφο αυτού το ποσό των 4,00€ 4. Για σύνταξη της παρούσας επιταγής το ποσό των € 20,00 5. Για παραγγελία προς επίδοση και επίδοση αυτής το ποσό των 50,00€. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες «Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ». Ο Δικαστικός Επιμελητής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄αριθ. 10.838Δ’/15-09-2021 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Κλεάνθη Κ. Καλαμπαλίκη, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.’’, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274 και εκπροσωπείται νόμιμα, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Φώτιο Σταυρόπουλο του Γεωργίου, πρώην κάτοικο Αγ. Δημητρίου Αττικής, οδός Σπετσών, αρ. 33, με ΑΦΜ 037591104 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από το πρώτο απόγραφο εκτελεστό της υπ΄ αριθ. 19/2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας με ΕΠΙΤΑΓΗ. Σύμφωνα με αυτήν 1/ Δέχεται την αίτηση, 2/ Διατάζει τους καθών η αίτηση ως ευθυνομένους αλληλεγγύως και εις ολόκληρον να καταβάλουν στην αιτούσα συνολικά το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (85.644,43 ευρώ), με το νόμιμο τόκο από την επομένη της ημερομηνίας επιδόσεως της διαταγής πληρωμής και έως την ολοσχερή εξόφληση της αιτούσας, καθώς και 1.489,00 ευρώ για δικαστικά έξοδα, για την έκδοση της διαταγής αυτής. Υπενθυμίζεται στους καθών κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση, ότι έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν ανακοπή κατά της διαταγής αυτής μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες μέρες από την επίδοση της διαταγής. Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πύργο στις 18-02-2015. Στο τέλος της επιδοθείσας διαταγής υπάρχει η από 09.07.2021 έγγραφη παραγγελία προς εμένα για επίδοση με ΕΠΙΤΑΓΗ από τον πληρεξούσια Δικηγόρο, με την οποία επιτάσσει τον καθ΄ού να καταβάλει εμπρόθεσμα τα πιο κάτω ποσά, ήτοι: 1/ Για επιδικασθέν κεφάλαιο 85.644,43 ευρώ, 2/ Για τόκους επί του επιδικασθέντος κεφαλαίου από την 25-02-2015 (επομένη της α’ επιδόσεως της 19/2015 διαταγής πληρωμής) και μέχρι σήμερα 50.486,07 ευρώ, 3/ Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 1.489,00 ευρώ, 4/ Για τόκους επί της δικαστικής δαπάνης από την 25-02-2015 (επομένη της α’ επιδόσεως της 19/2015 διαταγής πληρωμής) και μέχρι σήμερα 688,42 ευρώ, 5/ Για σύνταξη της παρούσας 100,00 ευρώ, 6/ Για το παρόν αντίγραφο 2,00 ευρώ, 7/ Για έξοδα επίδοσης 43,40 ευρώ και συνολικά το ποσό των εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τριών ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (138.453,32 ευρώ) και όλα αυτά με τον νόμιμο τόκο από την επομένη της επιδόσεως της διαταγής πληρωμής και μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή τους, διαφορετικά θα επακολουθήσει αναγκαστική εκτέλεση και τότε θα πληρωθούν και 8,80 ευρώ για την σύνταξη της εντολής προς εκτέλεση. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 15.09.2021 Ο Δικ. Επιμελητής Κλεάνθης Κ. Καλαμπαλίκης ΑΔΑ: ΨΕΑΙΟΚ6Θ-Χ04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός, 15/09 /2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 559 Ν.Π.Δ.Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧΩ 1/2021 Για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης σύμφωνα με την διαδικασία του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980) όπως ισχύει. Ο Πρόεδρος του «Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού» έχοντας υπόψη τις διατάξεις: • Του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. • Την υπ’ αρίθμ. 163/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλλού περί ορισμό προέδρου στο Ν.Π. Δήμου Κορυδαλλού. • της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, με το άρθρο 1, παρ 2 του Ν. 3812/2009, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’ Β’ και Γ΄ του ν. 2190/94 « οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους» καθώς και αυτές του Π.Δ. 524/1980 κατά περίπτωση • της παρ. 5 του άρθρου 75 του ν. 3463/2006, όπως ισχύουν. • Του άρθρου 168 και της παρ. 5 του άρθρου 223 του ν. 3584/2007 « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/τ.Α’ ) • του ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης. • Του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 44325/2015 ΦΕΚ 47/Α/2015 Και το υπ’ αριθμ. πρωτ : • Αριθμ.Πρωτ.:14626/26-2-2021 ΑΔΑ:ΩΔ4Δ46ΜΤΛ6-7Β0 Έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο ζητείται ο προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021. • Το με αρίθμ.πρωτ.:25241/3-3-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για το έτος 2021. • Αριθμ.Πρωτ.:54131/11-5-2021 Εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την αποστολή στοιχείων πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ «Οργανισμός Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού» με αντίτιμο . • 10/2021 Απόφαση του Δ.Σ. του «Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού» περί προγραμματισμού πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με κάλυψη της δαπάνης υπό την μορφή αντιτίμου (άρθρο 48 του Ν. 4325/2015 ΦΕΚ 47/Α/2017) για το έτος 2021. • 29/2021 Απόφαση του Δ.Σ. του «Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού» για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού (66) εξήντα έξι ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου • Τη με αρ. πρωτ. : 65328/8-9-2021 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6Η3Β46ΜΤΛ6-ΠΩΦ), για την έγκριση πρόσληψης για τη λειτουργία των προγραμμάτων του Ο.Α.Π. • ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ σύμφωνα με το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων ν. 3812/09 (π.χ. καλλιτεχνικό προσωπικό). • 128/12-3-2021 βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης πίστωσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι προτίθεται να προσλάβει για την λειτουργία των καλλιτεχνικών –επιμορφωτικών τμημάτων του, εκπαιδευτικό προσωπικό, για τη περίοδο 2021-2022 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) μερικής απασχόλησης (με ωριαία αποζημίωση) χρονικής διάρκειας έως εννέα (9) μηνών για τις εξής ειδικότητες: • Τριάντα εννέα (39) καθηγητές ή δάσκαλοι στις εξής ειδικότητες: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 2021 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ή ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ή ΠΤΥΧΙΟ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ή ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ή ΣΥΝΘΕΣΗΣ 4 ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ή ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΙΘΑΡΑΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΙΘΑΡΑΣ 6 ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ή ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΙΑΝΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΙΑΝΟΥ 7 ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ή ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΒΙΟΛΙΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΒΙΟΛΙΟΥ 4 ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ή ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΒΙΟΛΑΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΒΙΟΛΑΣ 1 ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ή ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ 2 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ 1 ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ή ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ 2 ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΙΑΝΟΥ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ 1 ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ή ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ 2 ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΟΝΩΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΟΝΩΔΙΑΣ 1 ΔΑΣΚΑΛΟ ή ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ 1 ΔΑΣΚΑΛΟ ή ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΡΟΥΣΤΩΝ 1 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΠΟΥΖΟΥΚΟΥ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 Ότι προτίθεται να προσλάβει για την λειτουργία των καλλιτεχνικών –επιμορφωτικών τμημάτων του, εκπαιδευτικό προσωπικό, για τη περίοδο 2021-2022 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) μερικής απασχόλησης ( με ωριαία αποζημίωση) χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών για τις εξής ειδικότητες: • Είκοσι επτά (27) καθηγητές ή δάσκαλοι στις εξής ειδικότητες: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 2021 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ή ΙΣΟΤΙΜΗΣΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ή ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 6 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ Ή ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ή ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΟ ΠΤΥΧΙΟ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΕΡΓΩΝΤΕΧΝΗΣΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΠΑΛAIΩΣΗΣΜΕΠΕΝΤΑΕΤΗΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (COMICS-ANIMATION) ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ Τ.Ε.Ι. Ή ΙΣΟΤΙΜΟ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Ή ΠΤΥΧΙΟ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Ή ΠΤΥΧΙΟ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ή ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1 ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΕΚ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΙΓΟΥΡΑΣ «ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ» ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙΚΤΗ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΕΚ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ Ή ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΉΙΔΙΩΤΙΚΟΥΙΕΚ Ή ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ ή ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2 ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΧΟΡΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΦΑΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΟΡΟ ή ΑΠΟΦΟΙΤΟΙΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ Τ.Ε.Ι.Ή ΙΣΟΤΙΜΟ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΕΤΗΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΉ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟΘΕΑΤΡΙΚΩΝΣΠΟΥΔΩΝΑ.Ε.Ι.ΜΕΑΝΑΛΟΓΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΥΠΗΡΕΣΙΑ 2 Απαραίτητη προϋπόθεση λειτουργίας κάποιου τμήματος, είναι η ύπαρξη ενδιαφέροντος από μαθητές για την στελέχωση τους. Ειδικά τυπικά προσόντα: • Τίτλος Σπουδών συναφής με την ειδικότητα της Αίτησης του υποψηφίου για την πρόσληψη. • Αποδεδειγμένη Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών, στην διδασκαλία της ειδικότητας της Αίτησης του υποψηφίου, για την πρόσληψη (απαραίτητη προϋπόθεση η κατάθεση βεβαίωσης προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση). • Αποδεδειγμένη Καλλιτεχνική Δραστηριότητα και Επαγγελματική Εμπειρία στον χώρο. • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18-65 ετών • Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης. • Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 Κώδικας κατάστασης των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων: (α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και δεν έχουν λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση, (β) ότι δεν έχουν καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεσης, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση ή εγκλήματα κατά των ηθών ή το νόμισμα, (γ) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικό βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, (δ) ότι δεν υπάρχει κώλυμα από απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. • Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την Αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1. Αίτηση 2. Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρεται η σχετική εκπαίδευση , η γενική προϋπηρεσία στο Δημόσιο ή /και Ιδιωτικό τομέα (σε χρόνια και μήνες) καθώς και αν υπάρχει εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλων πτυχίων κ.λ.π. 3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των σελίδων όπου αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία σε διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας. 4. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου λυκείου ή λοιπών τίτλων σπουδών τους. (πτυχίου κ.λ.π.) 5. Έγγραφα που να πιστοποιούν συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δράσεις (βεβαιώσεις, σεμινάρια, κ,λπ) για την ειδικότητα που απαιτείται 6. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 7. Βεβαίωση ημερών ασφάλιση από το μητρώο του ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι: α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, β) για τους άνδρες έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα, γ)δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007, δ) σε περίπτωση ανεργίας , το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι άνεργοι μαζί με τη σχετική βεβαίωση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ., ε) εάν έχουν απασχοληθεί τους τελευταίους 12 μήνες στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή Ο.Τ.Α. 9. Οι υποψήφιοι, που πληρούν τις άνω προϋποθέσεις, θα κληθούν, σε ακρόαση εκτέλεσης έργου, κατά την κρίση της επιτροπής, η οποία θα αξιολογήσει, τα πλείονα προσόντα, την καλλιτεχνική σταδιοδρομία, τις βραβεύσεις και διακρίσεις σε επίσημους διεθνείς και πανελλήνιους διαγωνισμούς, συνεκτιμώντας και την εκπαιδευτική παρουσία. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση μόνο για ένα (1) κωδικό θέσης σύμφωνα με τον κατώτερο πίνακα. Υποβολή αίτησης πέραν του ενός κωδικού σημαίνει αυτόματα αποκλεισμός από την διαδικασία επιλογής ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στον Οργανισμό Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού (Σολωμού 2-4-18121 Κορυδαλλός) κατά τις ώρες 10.00-13.30. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα ή ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας , εφόσον η ανάρτηση είναι μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην εφημερίδα. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω Ε.Λ.Τ.Α. ή εταιρεία ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας. Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενικότερα για την διαδικασία της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2104944364-5 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10.00-14:00. Η αναλυτική ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Οργανισμού Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού (Σολωμού 2-4 τκ 18121 Κορυδαλλός) καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΑΠ και του Δήμου Κορυδαλλού καθώς και στο πρόγραμμα Διαύγεια. Η περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του Ν. Αττικής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
PrintButton

14-09-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ. 4980Ε/10-9-21 έκθεση επίδοσης μου, μετά από έγγραφη παραγγελία του Μιλτιάδη Σέκκα, πληρεξούσιου δικηγόρου της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα (Λ.Αθηνών, αρ. 71), νόμιμα εκπροσωπούμενη, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Νικόλαο Φλωράτο του Θεμιστοκλή, με Α.Φ.Μ 013529260, πρώην κάτοικο Ιωαννίνων, 10° χλμ Ε.Ο Ιωαννίνων - Κονίτσης και ήδη αγνώστου διαμονής, το από 08/09/2021 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ (Συντηρητική Κατάσχεση) της πρώτης εναντίον τους, εις χείρας των τραπεζικών εταιρειών : 1.«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», 2. «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», 3.«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», 4. «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», που εδρεύουν όλες στην Αθήνα, νόμιμα εκπροσωπούμενες, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, με την οποία τις καλεί να κατάσχουν συντηρητικά, κατ' άρ. 724 ΚΠολΔ, εις χείρας τους ως τρίτων, και εις βάρος του καθού η εκτέλεση, το συνολικό ποσό των 20.957,87€, δυνάμει των υπ'αρ. 484/2013 και 64/2013 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων, αντίγραφα των οποίων συγκοινοποιήθηκαν με την παραπάνω. Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτρης Γ. Γέμελος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ .6743Ζ/13-9-2021 έκθεσής μου επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ακριβές αντίγραφο της από ημερομηνία 04-03-2021 αγωγής (Αναγνώρισης κυριότητας, διόρθωσης της εσφαλμένης εγγραφής), ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης του ενάγοντος ΚΑΚΑΖΑΝΗ Παναγιώτη του Ανδρέα, κατοίκου Κρωβύλης -Π .Ε. Ροδόπης, η οποία στρέφεται κατά του ενάγοντος ΜΕΧΜΕΤ ΜΕΧΜΕΤ του Χαλήλ και της Φατμέ, ως νόμιμο κληρονόμο της Μεχμέτ Ογλού Φατμέ του Λουφτή, κάτοικο Κομοτηνής, οδός Σωζοπόλεως αρ.4 και ήδη αγνώστου διαμονής, και κατά όσων αναφέρονται στο δικόγραφο, με την οποία του ζητάει αυτά που περιλαμβάνονται στο αιτητικό της, ήτοι: α) γίνει δεκτή η αγωγή του, β) να αναγνωριστεί κύριος κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή κατά ποσοστό 100% τμήματος εκτάσεως 702 τ.μ. κατά τον τίτλο κτήσεως και κατά νέα εμβαδομέτρηση 671, 29 τ.μ . του μείζονος ακινήτου με ΚΑΕΚ 420173425099/0/0, το οποίο βρίσκεται στη θέση «Εδίρνε Γιολού» ή «Δρόμος Ανδριανουπόλεως» της κτηματικής περιφέρειας Κομοτηνής του ομωνύμου Δήμου της Π. Ε. Ροδόπης, το οποίο περιήλθε στον ενάγοντα δυνάμει του υπ' άριθ.49758/20.11.1981 συμβολαίου του άλλοτε συμβ/φου Κομοτηνής Νικολάου Παπανικολάου, το οποίο νόμιμα μεταγράφηκε στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Κομοτηνής στο Τόμο 536 με α.α.22. Να διαταχθεί η διόρθωση της σχετικής ανακριβούς πρώτης εγγραφής στο αντίστοιχο κτηματολογικό φύλλο του άνω περιγραφομένου ακινήτου, ώστε να διαγραφεί το Ελληνικό Δημόσιο (ποσοστό αγνώστου 12, 50%) και οι εγγραφές στο πρόσωπο των Μεχμέτ Ογλού Φατμέ (ποσοστό 37,50%), Χασάν Σεμπαχεδίν (ποσοστό 33,33%) και Χασάν Χουσεϊν (ποσοστό 16,67% και να αναγραφεί ως κύριος του επιδίκου τμήματος του ακινήτου κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και κατά ποσοστό 100% ο ανωτέρω ενάγων, δυνάμει του άνω συμβολαίου. Να διαταχθεί η γεωμετρική μεταβολή, ώστε το εμβαδό του ΚΑΕΚ που θα δημιουργηθεί να ανταποκρίνεται στο εμβαδό του τίτλου κτήσης του ήτοι 671,29 τ.μ. Με την υπ'αριθμ.ΤΜ47/14-06-2021 έκθεση κατάθεσης δικογράφου αγωγής της γραμμα τέως του ως άνω δικαστηρίου, που φαίνεται η κατάθεση της αγωγής από την πληρεξούσια δικηγόρο του ενάγοντος κα. Αγαθονίκη Παυλίδου και την κάτωθι αυτής Διαδικασία Ενημέρωσης, με την οποία ορίζεται ότι: 1) Μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται. Η κατάθεση της προσθήκης γίνεται 15 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση των προτάσεων. Οι προτάσεις ή οι προσθήκες που τυχόν κατατεθούν ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ υπόψη από το δικαστήριο (αρθρ. 226 παρ. 2, 237 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.) 2) Το παρόν δικόγραφο ΕΠΙΔΙΔΕΤΑΙ στους αντιδίκους από τον καταθέσαντα διάδικο, εντός της νόμιμης κατά περίπτωση προθεσμίας, καλούμενο σύμφωνα με το άρθρο 237 ΚΠολΔ, όπως καταθέσει εγγράφως προτάσεις ενώπιον του. Σύμφωνα με το άρθρο 422ΚΠολΔ επειδή έχει έννομο συμφέρον προς την λήψη ενόρκων βεβαιώσεων προς υποστήριξη της παρούσης αγωγής του, γνωστοποεί ότι προς απόδειξη και ανταπόδειξη των κρίσιμων πραγματικών περιστατικών που αφορούν την παρούσα αγωγή του, καλεί τον αντίδικο να παρασταθεί ενώπιον του δικηγόρου του Πρωτοδικείου Ροδόπης, Λεωνιδάκη Βασίλειο του Παναγιώτη,με Α.Μ. Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης 487, κατοίκου Κομοτηνής, οδός Μιχαήλ Καραολή αρ. 35 την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ. κατά την ένορκη εξέταση των μαρτύρων αποδείξεως: 1) Βασίλειος Κουτρουλιάς του Νικολάου και της Γλυκερίας, συνταξιούχος, κάτοικος Κομοτηνής, οδός Ανατολικής Ρωμυλίας, τέρμα άνευ αριθμού, που γεννήθηκε στην Πηγή Πύλης Τρικάλων στις 15.01.1943 με ΑΔΤ ΑΝ783633 και ΑΦΜ 140689171 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής και 2) Πολυχρονίδης Αθανάσιος του Πολυχρόνη και της Ουρανίας, συνταξιούχος, κάτοικος Κομοτηνής, οδός Σαμακοβίου αρ. 20, που γεννήθηκε στην Διώνη Ροδόπης στις 01.01.1947, με ΑΔΤ Φ232798 και ΑΦΜ 017678697Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής και τον ειδοποιεί, ότι διαφορετικά θα εξετασθούν ερήμην του. Καλείται δια της παρούσης μου, οιοσδήποτε γνωρίζει τον εναγόμενο, όπως ειδοποιήσει και γνωστοποιήσει σε αυτόν το περιεχόμενο της παρούσης δημοσιεύσεώς μου. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚΙΔΗΣ ΑΡ. ΜΑΝΕΣΗ 1 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ: 2531021610 & 6977586267 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (Μ. 29923) Με την υπ΄ αριθμ. 937/2021 Έκθεση του Εισηγητή Πτωχεύσεων, του Πρωτοδικείου Αθηνών, επετράπη στην Νομικού Ευαγγελία, σύνδικο της πτωχεύσεως της εταιρείας με την επωνυμία «EURO KMS GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ» με έδρα την Βούλα Αττικής, επί της οδού Πλαστήρα αρ. 12 με ΑΦΜ 099788521 και με αριθμό ΓΕΜΗ 122457401000, να εκποιήσει με δημόσιο πλειστηριασμό τα κινητά πράγματα της πτώχευσης κατ’ άρθ. 77 και 146 του ΠτΚ, που περιλαμβάνονται στην από 26.9.2019 έκθεση απογραφής-εκτίμησης με συνολική τιμή εκποίησης 22.774,94 € και τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3 αυτής ήτοι € 15.183,29 και συγκεκριμένα: α) τριάντα τέσσερα (34) τεμάχια επαγγελματικού εξοπλισμού (εξαρτήματα/αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεφωνικές συσκευές, εκτυπωτές, φαξ και έπιπλα γραφείου) εκτιμηθέντα συνολικά σε € 648,00 και τιμή της αξίας των 2/3 αυτών 432,00 €, β) δεκατρείς χιλιάδες εκατόν ογδόντα πέντε (13.185) τεμάχια εμπορευμάτων ειδών κομμωτηρίου και περιποίησης μαλλιών συνολικής εκτιμηθείσας αξίας € 17.626,94 και τιμή της αξίας των 2/3 αυτών 11.751,29 € και γ) δύο (2) οχήματα εκτιμηθέντα συνολικά σε € 4.500,00 και τιμή της αξίας των 2/3 αυτών ευρώ 3.000,00 €. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας όπως ορίζονται στην ως άνω έκθεση και ώρα 11:00 ενώπιον του Εισηγητή στο ακροατήριο των πτωχευτικών εκποιήσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Τηλ : 69463690343 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (Μ. 29906) Με την υπ΄ αριθμ. 856/2021 Έκθεση του Εισηγητή Πτωχεύσεων, του Πρωτοδικείου Αθηνών, επετράπη στην Τσιατά Βασιλική, σύνδικο της πτωχεύσεως του Δημητρίου Γκίκα του Παναγιώτη με ΑΦΜ 106014196, κατοίκου Αθηνών, οδός Αρκαδίας αρ. 15Α, να εκποιήσει με δημόσιο πλειστηριασμό τα κινητά πράγματα της πτώχευσης κατ’ άρθ. 77 και 146 του ΠτΚ, είτε συνολικά, είτε σε κατηγορίες, είτε ξεχωριστά το κάθε ένα, που περιλαμβάνονται στην από 26.05.2021 (αρ. κατάθ. 901) έκθεση απογραφής-εκτίμησης με συνολική τιμή εκποίησης 4.470,00 € και τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3 αυτής (ήτοι 2.980,00 €) και συγκεκριμένα: α) έξι (6) μηχανήματα επαγγελματικού εξοπλισμού κρεοπωλείου εκτιμηθέντα συνολικά € 170,00 και τιμή της αξίας των 2/3 αυτών 113,33 €, β) τρία (3) οχήματα εκτιμηθέντα συνολικά σε € 3.800,00 και τιμή της αξίας των 2/3 αυτών 2.533,33 € και γ) δύο (2) δίκυκλα εκτιμηθέντα συνολικά σε € 500,00 και τιμή της αξίας των 2/3 αυτών 333,33 €. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας όπως ορίζονται στην ως άνω έκθεση και ώρα 11:00 ενώπιον του Εισηγητή στο ακροατήριο των πτωχευτικών εκποιήσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΤΣΙΑΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών, Κωνσταντίνα Α. Αρβανίτου, με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών, που εδρεύεω στην Αθήνα, οδός Πειραιώς, αρ. 1, τηλ.: 210.3818981, μετά από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του Ιωάννη και της Φωτεινής, κάτοικο Αθηνών, επέδωσα σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 11499/10-09-2021 έκθεσή μου επίδοσης προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στην Αθήνα, για την ΕΝΤΕΛΑ (ENTELA) ΓΚΟΤΖΑΪ (GOXHAJ) του Χεκουράν (HEKURAN) και της Μιράντας (MIRANDA), πρώην κάτοικο Βύρωνα Αττικής, οδός Εμπεδοκλέους αρ. 103-105, Τ.Κ. 162 33 και ήδη αγνώστου διαμονής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, την από 09-09-2021 ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΥΣΗ του υπ' αριθμ. 10340/14-12-2015 ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ του Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Φιλιππάτου του Βύρωνος-Ιωάννου, που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία του Ληξιαρχείου Βύρωνα με αριθμό 1317/31-05-2021, καλούμενη να παραστεί ενώπιον Συμβολαιογράφου, προκειμένου να προβούν από κοινού στη λύση του ανωτέρω συμφώνου συμβίωσης. ΑΘΗΝΑ 10-09-2021 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α. ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αρ. 15601/12-7-2021 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Χριστόφορου Σωτηράκου κατοίκου Αθηνών, οδός Κάνιγγος, αρ. 27, μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Γεωργίας Μπαλάση, πληρεξουσίας της Δήμητρας Μαγιάφα του Αναστασίου και της Βασιλικής κατοίκου Περιστερίου, οδός Φθιώτιδος, αρ. 11, επέδωσα προς τον κο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ακριβές κυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό 6687/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ), για τον Aleksander Hondaj του Ραμαζάν και της Ρονιε πρώην κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός Φθιώτιδος, αρ. 11 και ήδη αγνώστου διαμονής, με την οποία απαγγέλεται η λύση του μεταξύ των διαδίκων γάμου, που τελέστηκε στο Δημαρχείο Περιστερίου Αττικής, στις 11-2-2009, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 13/07/2021 Ο Δικ. Επιμελητής Χριστόφορος Σωτηράκος Τηλ. 6942880647 Ηράκλειο 08-09-2021 Αριθ. Πρωτ. 5292/Φ30.2 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος – 71004 Ταχ. Θυρίδα: 1939 Πληροφορίες: Μαρία Μελιδώνη Τηλέφωνα: 2810-379162 Fax: 2810-379328 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ανακοινώνει την προκήρυξη της παρακάτω θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), κατόπιν αιτήματος εξέλιξης μέλους Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος: 1. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (τηλ. 2810379848) - Μιας (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Προσομοιωτικά Μοντέλα Παραγωγής και συστήματα CAD/CAM/CAE» ΦΕΚ 1962/τ.Γ΄/30-08-2021 Α.Δ.Α.: ΨΨ0Ι46ΜΗ2Ι-Τ5Α Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: Αναπληρωτή Καθηγητή ΑΡΡ23471 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν.4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του ν.4521/2018. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός δύο (2) μηνών από την επομένη της δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον ημερήσιο τύπο να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα για την κρίση δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr . Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες θα απευθύνονται στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου www.hmu.gr. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 13-11-2021. Ο Πρύτανης Νικόλαος Κατσαράκης Καθηγητής
PrintButton

10-09-2021

on .

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ (Σ.ΦΙ.Γ.Α.)» Δυνάμει της υπ' αριθ. 305/2021 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας): α) έγινε δεκτή η από 05-07-2021 και με Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου 41435/307/2021 αίτηση του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ (Σ.ΦΙ.Γ.Α.)», που εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής, περί τροποποίησης του καταστατικού αυτού, β) επικυρώθηκε το από 05-07-2021 καταστατικό του ως άνω σωματείου, αποτελούμενο από τριάντα τρία (33) άρθρα, νομίμως υπογεγραμμένο, στο οποίο ειδικότερα περιλαμβάνονται τροποποιημένα τα άρθρα 1, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 27, 33 του καταστατικού αυτού και γ) διατάχθηκε η δημοσίευση περίληψης σε μία ημερήσια εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα, και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) - Ταμείο Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) καθώς και την εγγραφή της τροποποίησης του καταστατικού στο δημόσιο βιβλίο σωματείων, που τηρείται στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Αθήνα, 09-09-2021 Η Πληρεξουσία Δικηγόρος ΔΟΥΛΦΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΛΙΜΟΣ 12/8/2021 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5190 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ Τ.Θ. 16777 TΗΛ. : 216 800 2601-4 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ 1/2021 Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, ύστερα από την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./84/9512/16-07-2021 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 , και την υπ’ αριθμ.32/28-07-2021 (θέμα 1.1) (ΑΔΑ:Ρ7ΝΗ469ΗΓ0-ΥΞΟ) απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης του ΕΑΚΝ/ΑΚ, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά» (ΕΑΚΝ/ΑΚ), που εδρεύει στον Άλιμο του Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Τόπος Απασχό λησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά (ΕΑΚΝ/ΑΚ) Άλιμος (Δ. Αλίμου) - Πειραιάς (Δ. Πειραιά) Ν.Αττικής *ΔΕ Ναυαγοσωστών (πισίνας) 8 μήνες 8 102 Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά (ΕΑΚΝ/ΑΚ) Άλιμος (Δ. Αλίμου) - Πειραιάς (Δ. Πειραιά) Ν.Αττικής *ΔΕ Κηπουρών 8 μήνες 1 103 Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά (ΕΑΚΝ/ΑΚ) Άλιμος (Δ. Αλίμου) - Πειραιάς (Δ. Πειραιά) Ν.Αττικής *ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγος) 8 μήνες 1 * Τα ως άνω δέκα (10) άτομα θα απασχοληθούν ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες του νομικού προσώπου στα κολυμβητικά συγκροτήματα ευθύνης του, στην έδρα αυτού ήτοι Λεωφόρος Ποσειδώνος ή στο κλειστό κολυμβητήριο Πειραιά ‘‘Πέτρος Καπαγέρωφ’’. ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 101 α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. β) Άδεια ναυαγοσώστη Λιμενικής Αρχής ή Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής από οικεία Λιμενική Αρχή. 102 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής ή Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας ή Τεχνίτης Φυτικής Παραγωγής ή Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής ή Κηποτεχνίας ή Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος ή Φυτικής Παραγωγής Κηποτεχνίας ή Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων- Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Τεχνικών Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας ή Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας ή Ανθοκηπουρικής ή Κηποτεχνικής ή Τεχνικός Ανθοκομίας ή Ανθοκομίας-Κηποτεχνίας ή Τεχνίτης Ανθοκομίας - Φυτοτεχνίας ή Θερμοκηπίων ή Τεχνιτών Θερμοκηπίων ή Τεχνικός Θερμοκηπίων ή Τεχνικός Θερμοκηπευτικών Κατασκευών ή Τεχνίτης Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Κατασκευών ή Τεχνικών Δενδροκομίας και Κηπευτικής ή Δασικής Παραγωγής ή Ειδικός Δασικής Προστασίας ή Τεχνικός Δασικής Προστασίας ή Δενδροκομίας ή Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας ή Τεχνικός Δενδροκομίας και Μεταποίησης-Επεξεργασίας Προιόντων Ελιάς-Φιστικιάς ή Αμπελουργίας και Οινοτεχνίας ή Τεχνιτών Αμπελουργίας-Οινοτεχνίας ή Τεχνικός Αμπελουργίας-Οινοτεχνίας ή Τεχνίτης Αμπελουργίας - Οινοτεχνίας- Ποτοποιίας ή Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ή Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε έργα τοπίου και περιβάλλοντος ή Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Κατασκευών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 103 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ 108/2013 όπως ισχύει (*), β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ 108/2013 όπως ισχύει (*), β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ 108/2013 όπως ισχύει (*), β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος (*). ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ 108/2013 όπως ισχύει (*), β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος (*). (*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 108/2013, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας - Οι υποψήφιοι για τον κωδικό θέσεων 101 πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών. - Οι υποψήφιοι για τους κωδικούς θέσεων 102 και 103, πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά, Λεωφόρος Ποσειδώνος, έναντι πρώην Δυτ. Αερολιμένα Ελληνικού (Άγιος Κοσμάς), Τ.Κ. 16777, Ελληνικό, υπ’ όψιν κου Λυμπεράκη Γρηγόρη (τηλ. επικοινωνίας: 2168002601, εσωτ. 15). Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές Ιστότοπος ΕΑΚΝ/ΑΚ www.eakn-agioskosmas.gov.gr Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο δικτυακό τόπο αυτής (www.eakn-agioskosmas.gov.gr), στο κλειστό κολυμβητήριο Πειραιά «Πέτρος Καπαγέρωφ», στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων του Δήμου Αλίμου, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία και του Δήμου Πειραιά όπου εδρεύει το κλειστό κολυμβητήριο Πειραιά «Πέτρος Καπαγέρωφ», εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΑΚΝ/ΑΚ ΑΓ.ΚΟΣΜΑ ΜΕΡΟΠΗ ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΩΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την με αριθμό 5.497Ε/7-9-2021 Έκθεσή μου Επίδοσης, μετά από έγγραφη παραγγελία τoυ Δικηγόρου Αθηνών Χαρακτινιώτη Ανδρέα Γεράσιμου, πληρεξουσίου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα [Αιόλου 86] και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094014201, ήρθα και επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, για λογαριασμό του Καρσλιάδη Ακιντυ, ΑΦΜ 114413158, πρώην κατοίκου Ξάνθης (Κουγιουμτζόγλου 26 ή Ζαϊμη 15), και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 26-8-2021 Αγωγής υπέρ της πρώτης και κατά αυτού, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, με την οποία και με τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν αιτείται Να γίνει δεκτή η αγωγή, Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει το ποσό των 22.752,20 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: Σύνολο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών ποσού 22.752,20 ευρώ, Ληξιπρόθεσμα Χρεολύσια ποσού 22.286,25 ευρώ, Τόκοι Κεφαλαίου ποσού 0,00 ευρώ, Τόκοι Υπερημερίας ποσού 465,95 ευρώ και Έξοδα ποσού 0,00 ευρώ. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην δικαστική δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου Δικηγόρου. Με την κάτω απ' αυτή με αριθμό Μ.Τ 106/21 έκθεση κατάθεσης δικογράφου αγωγής της Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, από την οποία φαίνεται ότι το πιο πάνω δικόγραφο κατατέθηκε σ' αυτήν στις 26-8-2021, και με την κάτω από αυτή και ταυτόχρονη πράξη της ίδιας γραμματέως που έχει ως εξής: Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) μέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Η κατάθεση της προσθήκης γίνεται (15) ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας με την κατάθεση των προτάσεων. Οι προτάσεις ή οι προσθήκες που τυχόν κατατεθούν εκπρόθεσμα δεν λαμβάνονται υπόψη. Τέλος υπάρχει και η από 1-9-2021 γραπτή παραγγελία του πιο πάνω πληρεξούσιου Δικηγόρου να γίνει η επίδοση για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στη άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ. Ξάνθη 9-9-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΡ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΩΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την με αριθμό 5.496Ε/7-9-2021 Έκθεσή μου Επίδοσης, μετά από έγγραφη παραγγελία τoυ Δικηγόρου Αθηνών Χαρακτινιώτη Ανδρέα Γεράσιμου, πληρεξουσίου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα [Αιόλου 86] και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094014201, ήρθα και επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, για λογαριασμό της Κουτσουρίδου Σβετλάνας, ΑΦΜ 063653131, πρώην κατοίκου Πετροχωρίου Ξάνθης, άλλως επί της οδού Απόλλωνος, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 26-8-2021 Αγωγής υπέρ της πρώτης και κατά αυτής, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, με την οποία και με τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν αιτείται Να γίνει δεκτή η αγωγή, Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει το ποσό των 23.419,95 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: Σύνολο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών ποσού 23.419,95 ευρώ, Ληξιπρόθεσμα Χρεολύσια ποσού 22.952,12 ευρώ, Τόκοι Κεφαλαίου ποσού 0,00 ευρώ, Τόκοι Υπερημερίας ποσού 467,83 ευρώ και Έξοδα ποσού 0,00 ευρώ. Να καταδικασθεί η εναγόμενη στην δικαστική δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου Δικηγόρου. Με την κάτω απ' αυτή με αριθμό Μ.Τ 107/21 έκθεση κατάθεσης δικογράφου αγωγής της Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, από την οποία φαίνεται ότι το πιο πάνω δικόγραφο κατατέθηκε σ' αυτήν στις 26-8-2021, και με την κάτω από αυτή και ταυτόχρονη πράξη της ίδιας γραμματέως που έχει ως εξής: Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) μέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Η κατάθεση της προσθήκης γίνεται (15) ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας με την κατάθεση των προτάσεων. Οι προτάσεις ή οι προσθήκες που τυχόν κατατεθούν εκπρόθεσμα δεν λαμβάνονται υπόψη. Τέλος υπάρχει και η από 1-9-2021 γραπτή παραγγελία του πιο πάνω πληρεξούσιου Δικηγόρου να γίνει η επίδοση για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στη άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ. Ξάνθη 9 -9-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΡ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος εγγράφου του από 01.09.2021 Κατασχετηρίου (Συντηρητικής Κατάσχεσης εις χείρας τρίτου) Στην Αθήνα, την 08η-09-2021, ημέρα Τετάρτη, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, Δημήτριος Ν. Διφτόπουλος (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών (Ηπείρου 1), τηλ. 210-88.17.118, μετά την από 01.09.2021 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ πληρεξούσιο του σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», το οποίο εδρεύει στο Παρίσι της Γαλλίας, και εκπροσωπείται νομίμως στην Ελλάδα, με Α.Φ.Μ.: 090035186, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 του καταστατικού, από το Γενικό Διευθυντή της Ελληνογαλλικής Σχολής Αγίας Παρασκευής, Damien Ganier, κάτοικο Δήμου Αγίας Παρασκευής της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, επί της συμβολής των οδών Χλόης και Τρικάλων, Τ.Κ.: 15354, όπου βρίσκονται και τα γραφεία του σωματείου στην Ελλάδα, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, με τις υπ’ αριθμ. 9202/08.09.21 και 9201/08.09.2021 εκθέσεις μου επίδοσης : 1) για τον Δουρουδάκη Αντώνιο πρώην κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ζεφύρων αριθμ.14, και ήδη αγνώστου διαμονής, ως ασκούντα από κοινού με την Adelaide Adam (Αδελαΐδα Αδάμ) τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των ανήλικων τέκνων τους Αλέξανδρου, Αναστασίας και Αρίστου Δουρουδάκη και 2) για την Adelaide Adam (Αδελαΐδα Αδάμ) πρώην κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ζεφύρων αριθμ.14, και ήδη αγνώστου διαμονής, ως ασκούσα από κοινού με τον Δουρουδάκη Αντώνιο τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των ανήλικων τέκνων τους Αλέξανδρου, Αναστασίας και Αρίστου Δουρουδάκη αντίστοιχα, το από 01.09.2021 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ (ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ) του ως άνω Σωματείου ΚΑΤΑ : 1) του Δουρουδάκη Αντωνίου και 2) της Adelaide Adam (Αδελαΐδας Αδάμ), αμφοτέρων πρώην κατοίκων Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ζεφύρων αριθμ. 14, και ήδη αγνώστου διαμονής, ως ασκούντων από κοινού τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των ανήλικων τέκνων τους Αλέξανδρου, Αναστασίας και Αρίστου Δουρουδάκη, ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ : 1) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, οδός Αιόλου, αριθμός 86, όπως νομίμως εκπροσωπείται, 2) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, οδός Σταδίου, αριθμός 40, όπως νομίμως εκπροσωπείται, 3) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΩΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, οδός Αμερικής, αριθμός 4, όπως νομίμως εκπροσωπείται, 4) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, οδός Όθωνος, αριθμός 8, όπως νομίμως εκπροσωπείται και 5) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Optima bank A.E.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αιγιαλείας, αριθμός 32 και Παραδείσου, όπως νομίμως εκπροσωπείται. Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 182/2020 οριστικής Αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου (Μικροδιαφορές), οι ως άνω καθ’ ων, υποχρεούνται να καταβάλουν στο ανωτέρω σωματείο αλληλεγγύως και εις ολόκληρον το ποσό ΕΥΡΩ τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δέκαεννέα και εξήντα λεπτών (4.419,60 €) εντόκως νομίμως. Το Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» επιτάσσει τις ως άνω τρίτες ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες να δεσμεύσουν προς όφελος του εκ των τραπεζικών καταθέσεων, που βρίσκονται σε τραπεζικό/ικούς λογαριασμό/ούς οποιουδήποτε είδους (ταμιευτηρίου, όψεως/ τρεχούμενο, προθεσμιακό, αλληλόχρεο κτλ), καθώς και από τυχόν καταθέσεις ομολογιών, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ή οποιωνδήποτε άλλων χρεογράφων, που διατηρούν στις ως άνω Τράπεζες και σε οποιοδήποτε υποκατάστημα αυτών στην ελληνική επικράτεια, καθώς και καταθέσεις ομολόγων, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ή οποιωνδήποτε άλλων χρεογράφων σε οποιαδήποτε από αυτές τις ως άνω Τράπεζες και σε οποιοδήποτε υποκατάστημα τους, περιλαμβανομένων τόσο των τυχόν υφισταμένων χρηματικών ποσών και λοιπών ως άνω περιγραφομένων περιουσιακών δικαιωμάτων όσο και των μελλοντικών, καθώς και οποιουδήποτε άλλου χρηματικού ποσού ή περιουσιακού ως άνω δικαιώματος από οποιαδήποτε άλλη αιτία και να μην καταβάλλουν τις οφειλές τους εκ της ως άνω αιτίας, που βρίσκονται σε τραπεζικό λογαριασμό οποιουδήποτε είδους (ταμιευτηρίου, όψεως/ τρεχούμενο, προθεσμιακό, αλληλόχρεο κτλ) που οι ως άνω καθ’ ων – οφειλέτες διατηρούν στις ως άνω Τράπεζες, καθώς και καταθέσεις ομολογιών, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ή οποιωνδήποτε άλλων χρεογράφων σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της ως άνω Τράπεζας στους ως άνω καθ’ ων, περιλαμβανομένων τόσο των τυχόν υφισταμένων χρηματικών ποσών και λοιπών ως άνω περιγραφομένων περιουσιακών δικαιωμάτων όσο και των μελλοντικών, καθώς και οποιουδήποτε άλλου χρηματικού ποσού ή περιουσιακού ως άνω δικαιώματος από οποιαδήποτε άλλη αίτια, προς εξασφάλιση της άνω αναφερόμενης χρηματικής απαιτήσεως του έως και της ολοσχερούς εξόφλησης αυτής μέχρι του ποσού της απαιτήσεως του ως άνω Σωματείου, ήτοι του ποσού ΕΥΡΩ τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δεκαεννέα και εξήντα λεπτών (4.419,60 €), πλέον των δεδουλευμένων μέχρι την εξόφληση του ποσού τόκων του ως άνω ποσού κατά τις ως άνω διακρίσεις, άλλως να μην τις καταβάλουν όταν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμές, προς εξασφάλιση της ως άνω απαιτήσεως του. Το ως άνω σωματείο διορίζει αντίκλητο του τον Δικηγόρο Αθηνών (Α.Μ./Δ.Σ.Α. 11613) Κωνσταντίνο Θ. Καραγκούνη, κάτοικο Αθηνών, οδός Βαλαωρίτου, αριθμ. 18 (τηλ. 210.3390001). Με το ανωτέρω Κατασχετήριο (Συντηρητική Κατάσχεση εις χείρας τρίτου) συγκοινοποιήθηκε ακριβές αντίγραφο της με αριθμό 182/2020 Αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου (Μικροδιαφορές). Προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 08-09-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. & ΠΟΛ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ.Κ. Καραμανλή 1 Ταχ. Κώδικας: 18900 TELEFAX: 2132027378 Πληροφορίες: Β. ΒΙΛΛΙΩΤΗ Τηλέφωνο: 2132027388 Αρ. πρωτ.: 11451 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γνωστοποιεί ότι: Με την υπ' αριθμ. 99/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας εγκρίθηκε η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου που αφορά το χαρακτηρισμό σε εγκεκριμένο πεζόδρομο παλαιάς υφισταμένης οδού Παν. Ιστράτη εντός του Ο.Τ. 96 στην Δ.Κ. Αιαντείου του Δήμου Σαλαμίνας. Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση της τροποποίησης στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τοπογραφικό τμήμα του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης γνωστοποίησης. Σαλαμίνα 2/7/2021 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑ: ΨΕΖ34690ΩΑ-ΤΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βούλα 06-09-2021 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ. πρωτ. 10841 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ Διεύθυνση Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Κ. Τσεκούρας Ταχ. Δ/νση Β. Παύλου 1 Ταχ. Κώδικας: 16673, Βούλα Τηλέφωνο: 213 216 3049, 3574 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ C-ARM (CPV 33111400-5) Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια ενός (1) φορητού ακτινοσκοπικού συστήματος τύπου C-ARM (CPV 33111400-5), για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας, αριθ. Διακ. 24/2021. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. , στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-05-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013). Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 10-09-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. με α/α Συστήματος: 135948. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 10-09-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολή των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 13-10-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: η 19-10-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας προ Φ.Π.Α. ή 2% επί των προσφερομένων ειδών. Για την υπογραφή της προκύπτουσας σύμβασης απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Καλής εκτέλεσης ύψους 4% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στο ιστότοπο του Νοσοκομείου www.asklepieio.gr Ημερομηνία Δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο και στο site του Νοσοκομείου: η 10-09-2021 ημέρα Παρασκευή. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3801/2009). Περισσότερα στοιχεία για την διακήρυξη δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών κ. Κ. Τσεκούρας στο τηλ. 213 216 3574 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ –ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (Α.Φ.Μ. 094006538 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΡ. ΓΕΜΗ 233901000) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Με την υπ’ αριθ. 156/2/21.9.2009 (ΦΕΚ τ. ΑΕ – ΕΠΕ 11292/21.9.2009) απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών», ετέθη σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 285/2/28.9.2018 (ΦΕΚ ΠΡΑΔΙΤ/874/1.10.2018) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της ΤτΕ, ορίστηκε ως Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.». Σύμφωνα με το από 11/2/2019 πρακτικό του ΔΣ της εταιρείας «ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Λογιστές και Ελεγκτές» που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 1691025 διορίσθηκε ο Ιωάννης Δρακούλης ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας για τους σκοπούς της εκκαθάρισης της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση». Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της ΤτΕ (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), με σκοπό την πώληση των ακινήτων που κατωτέρω περιγράφονται: α/α Περιγραφή Τιμή Εκκίνησης Εγγύηση 1 Συγκρότημα γραφείων 4ου ορόφου, επιφάνειας 128,02 τ.μ., σε πολυκατοικία επί της Λεωφόρου Συγγρού 72 κ Δράκου του Δήμου Αθηναίων. €138.500,00 €27.700,00 2 Συγκρότημα 3 γραφείων (αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών) 3ου ορόφου, συνολικής επιφάνειας 121,59 τ.μ., σε πολυκατοικία επί της πλατείας Δαβάκη αρ. 3 του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη. €68.500,00 €13.700,00 3 Πολυόροφη οικοδομή σε οικόπεδο εμβαδού 185,73 τ.μ. κατά τον τίτλο κτήσης, συνολικής επιφάνειας 1.131,18 τ.μ. επί της οδού Κουντουριώτου 173 του Δήμου Πειραιά, αποτελούμενη από: 1) υπόγειο συν. επιφ. 185,73 τ.μ. 2) ισόγειο ΄΄ ΄΄ 185,73 τ.μ. 3) α’ ορ. ΄΄ ΄΄ 129,90 τ.μ. 4) β’ ορ. ΄΄ ΄΄ 129,90 τ.μ. 5) γ’ ορ. ΄΄ ΄΄ 129,90 τ.μ. 6) δ’ ορ. ΄΄ ΄΄ 129,90 τ.μ. 7) ε’ ορ. ΄΄ ΄΄ 122,52 τ.μ. 8) στ’ ορ. ΄΄ ΄΄ 68,48 τ.μ. 9) ζ’ ορ. ΄΄ ΄΄ 49,20 τ.μ. Δεν υπάρχει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας για το κτίριο. €1.036.500,00 €207.300,00 Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας, στη διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 60, Αθήνα. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της ως άνω ημερομηνίας, από τις 11:00 μέχρι τις 12:45. Στις 13:00 θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών για το με αύξοντα αριθμό 1 ακίνητο, στις 13:30 για το με αύξοντα αριθμό 2 ακίνητο και στις 14:00 για το με αύξοντα αριθμό 3 ακίνητο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων του Διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα, www.aspispronia.gr και να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2114111086, 2114111215 και στo email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αθήνα, 07.09.2021 Για την υπό εκκαθάριση εταιρεία ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 821/2021 έκθεση του κου Εισηγητή της πτώχευσης της εταιρείας «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ» και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 689/2021 Διάταξης του ιδίου εγκρίθηκε η εκποίηση, με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, του αναφερομένου σε αυτή ακινήτου ήτοι: ενός ενιαίου γηπέδου που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη στην εκτός σχεδίου περιοχή του οικισμού της Νέας Ραιδεστού, επί του 14ου χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου συνολικού εμβαδού 47.939 τμ, Στο οικόπεδο έχει κατασκευαστεί σύμπλεγμα βιομηχανικών κτηρίων και κτιρίων υποστήριξης συνολικής επιφανείας 20.724,70 τ.μ. Το ακίνητο ανήκει στην πλήρη ιδιοκτησία της πτωχής εταιρείας και φέρει αριθμό ΚΑΕΚ 19 079 15 15 057/0/0. Με την άνω διάταξη και την συνακόλουθη έκθεση εκποίησης και ορισμού διατυπώσεων, ορίστηκε η αξία και το ελάχιστο τίμημα εκποίησης για το άνω ακίνητο στο ποσό των επτά εκατομμυρίων διακοσίων πέντε χιλιάδων (7.205.000) ευρώ, το οποίο αποτελεί και την τιμή πρώτης προσφοράς, θα καταβληθεί άμεσα με επιταγή έκδοσης Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα το 1/3 του τιμήματος ως εγγυοδοσία κατά τη διαδικασία του πλειστηριασμού, κατά την κατακύρωση ενώπιον του Εισηγητή Δικαστή, και το υπόλοιπο κατά την υπογραφή της οριστικής σύμβασης μεταβίβασης του ακινήτου ενώπιον συμβολαιογράφου, το αργότερο, εντός τριών μηνών από την κατακύρωση. Τον υπερθεματιστή βαρύνουν όλα τα έξοδα που θα προκύψουν από την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου μεταβίβασης. Η προσφορά κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να είναι ενσφράγιστη και θα πρέπει να κατατεθεί στον εισηγητή της πτώχευσης με την παρουσία της συνδίκου. Ο δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός θα γίνει την 20-9-2021 και ώρα 11.00 π.μ. στο Πρωτοδικείο Αθηνών, και θα επαναλαμβάνεται μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από τον κο Εισηγητή. Η δαπάνη μεταβίβασης και τυχόν λοιπά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα, 10-9-2021 Η σύνδικος πτώχευσης ΕΛΕΝΗ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Δικηγόρος Αθηνών Λ. Κατσώνη 19, Αθήνα Τηλ. 210 6433068 – 6944689900 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις Τρείς (3), του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.55 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΜΑΡΙΑΣ Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της εν Αθήναις (Αιόλου 86) εδρευούσης Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ : 094014201) νόμιμα εκπροσωπούμενης, διά της υπ’ αριθμ. 5.422Γ/3-9-2021 εκθέσεως μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. ΕΛΛΗ-ΘΑΛΕΙΑ Ν. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για λογαριασμό του ΒΑΡΙΣ ΜΟΧΑΜΕΝΤ (WARIS MOHAMMAD) του Μπασίρ-Μοχάμεντ (Bashir-Mohammad) και της Σακίνα-Μεγκούμ (Shakina-Begum), με ΑΦΜ: 117188269, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Φυλής αρ. 174 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της υπ αριθμ. 162/29-7-2021 ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΑΙΑΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΘΕΝ ΑΚΙΝΗΤΟ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, της Δικαστικής Επιμελητρίας της Περιφερείας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας, ΜΑΡΙΑΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑ, κατοίκου Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου αρ. 13, με επίσπευση της πρώτης και κατά του δευτέρου, διά της οποίας η άνω Δικαστική Επιμελήτρια λαβούσα υπόψιν: α) το πρώτο (α’) απόγραφο εκτελεστό της υπ αριθμ. 69.065/2-11-2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Χαραλάμπους ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ, β) την υπ αριθμ. 5.215Γ/30-6-2021 σχετική έκθεση επιδόσεως εμού του ιδίου του Δικαστικού Επιμελητού της περιφερείας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑ, γ) την έγγραφο εντολή προς εκτέλεση που της δόθηκε με ημερομηνία 15-7-2021, παρά πόδας του ως άνω πρώτου απογράφου της υπ αριθμ. 69.065/2-11-2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ, από την Δικηγόρο ΜΑΡΙΑ Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της άνω Τραπέζης, προέβη εις την βιαίαν αποβολή του δευτέρου και προς ον η επίδοση, ως και κάθε τρίτου ο οποίος έλκει δικαιώματα εξ αυτού ή κατέχει επ ονόματί του, εξ ενός ακινήτου, ήτοι από το με στοιχεία (Ι-2) διαμέρισμα του ισογείου ορόφου, της πολυκατοικίας της οδού Φυλής αρ. 174 (πρώην 166), στην Αθήνα, το οποίο εκπλειστηριάστηκε με την υπ αριθμ. 67.588/4-9-2020 έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού της άνω Συμβολαιογράφου και κατακυρώθηκε στην άνω Τράπεζα και εγκατέστησε σε αυτό την άνω Τράπεζα, παραδίδοντας το άνω ακίνητο σε αυτή κατά την νομή και χρήση ελευθέραν. Αλλάχτηκαν οι κλειδαριές και εντός του άνω ακινήτου ευρέθησαν κινητά πράγματα του δευτέρου, τα οποία δεν αποτελούσαν αντικείμενο εκτέλεσης και τα οποία περιέγραψε, όπως λεπτομερώς αναφέρονται στην άνω έκθεσή της βιαίας αποβολής. Τα κινητά πράγματα αυτά τα έθεσε υπό την φύλαξη και μεσεγγύηση της Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 7, με την επωνυμία «Delfi Partners A.E.» και τον δ.τ. «DELFI PARTNERS S.A.», με ΑΦΜ: 801158097, νόμιμα εκπροσωπουμένης εν προκειμένω από την ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΣΟΡΟΛΗ του Βασιλείου και της Μαρίας, δυνάμει της από 29-7-2021 εξουσιοδότησης, η οποία αποτελεί και αναπόσπαστο τμήμα του άνω επιδοθέντος εγγράφου. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 3-9-2021 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ τηλέφ. 210-5238617 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ Στον Πειραιά σήμερα στις Επτά (7), του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Τρίτη και ώρες 12:35 μ.μ. και 12:36 μ.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΑΝΝΙΝΗ, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Εταιρείας με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (η «Cepal Hellas») η οποία εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής , οδός Λεωφόρος Συγγρού αρ.209-211 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ. : 800715056 , αρ. Γ.Ε.ΜΗ 138019601000) νομίμως αδειοδοτηθείσης από την Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση αριθμ. 207/1/29-11-2016 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος) , ως εταιρεία διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις , δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4354/2015 και της Πράξης 118/19-05-2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος , όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 153/8-1-2019 Πράξη , στην οποία έχει ανατεθεί , δυνάμει της από 18-06-2021 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών στις 22-06-2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 208/22-06-2021 στον τόμο 12 και με αύξοντα αριθμό 198 , σε συνδυασμό με το υπ’ αρ. 46.041/15.06.2021 Ειδικό Πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου, η διαχείριση των απαιτήσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός HADDINGTON αρ. 1-2 , VICTORIA BUILDINGS, ΔΟΥΒΛΙΝΟ 4 και αριθμό μητρώου 657099, όπως νομίμως εκπροσωπείται και η οποία τελευταία, δυνάμει των από 30-04-2020 και 20-04-2021 Συμβάσεων Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων, όπως αυτές καταχωρήθηκαν νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 και την 20-04-2021, με αριθμούς πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109 και 129/20.04.2021 στον τόμο 12 και αύξοντα αριθμό 119 αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 8 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000, μεταξύ των οποίων και η απορρέουσα από την ένδικη έννομη σχέση, έχει καταστεί ειδική διάδοχος της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 159029160000 , Α.Φ.Μ.: 996807331) , (Eπωφελούμενης) ως καθολικής διαδόχου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 223701000 και Α.Φ.Μ. : 094014249 , (Διασπώμενης) , κατόπιν διάσπασης της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς του στη νεοσυσταθείσα εταιρεία - πιστωτικό ίδρυμα , εγκριθείσας της ως άνω διάσπασης με την αριθμ. πρωτ. 45.089/16-04-2021 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων , που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και δημοσιεύθηκε στα στοιχεία της διασπώμενης και της επωφελούμενης με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 45.116 / 16-04-2021 και 45.123 / 16-04-2021 Ανακοινώσεις αντίστοιχα, στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων , έννομων σχέσεων , δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της οποίας «Διασπώμενης» έχει υπεισέλθει αυτοδικαίως η «Επωφελούμενη» και ενασκούνται αποκλειστικά από αυτήν (την «Επωφελούμενη»), διά των υπ’ αριθμ. 5.436Γ/7-9-2021 και 5.437Γ/7-9-2021 εκθέσεων μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ κ. ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ Δ. ΣΜΥΡΛΗ, για λογαριασμό των : 1) της ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΠΕΛΑΓΙΑΣ, πρώην κατοίκου Κορυδαλλού Αττικής , οδός Μηθύμνης αρ. 33, τ.κ. 18120 (Α.Φ.Μ. : 037265568) και ήδη αγνώστου διαμονής και 2) της ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, πρώην κατοίκου Κορυδαλλού Αττικής , οδός ΣΟΥΡΗ Γ. αρ. 58, τ.κ. 18120 (Α.Φ.Μ. : 055354628) και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ της ΑΓΩΓΗΣ (ηλεκτρονικώς κατατεθείσης), με χρονολογία 03-9-2021, της πρώτης κατά των δευτέρων, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά και δια της οποίας η ενάγουσα ως άνω Εταιρεία ζητά : α) Να γίνει δεκτή η αγωγή της. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενες, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, να της καταβάλλουν, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό των (133.558,53) ευρώ, το οποίο αναλύεται : Λογαριασμός : 989008368198005. Κεφάλαιο : 110.156,12 ευρώ, Τόκοι : 9.789,19 ευρώ, Έξοδα/Ασφάλιστρα : 0,00 ευρώ, Λογαριασμός Δανείου (λογαριασμός τάξεως) : 989003139591994, Κεφάλαιο : 0,00 ευρώ, Τόκοι : 9.982,50 ευρώ, Έξοδα/Ασφάλιστρα : 0,00 ευρώ, Λογαριασμός Δανείου (λογαριασμός τάξεως) : 989008097250392, Κεφάλαιο : 0,00 ευρώ, Τόκοι : 3.630,72 ευρώ, Έξοδα/Ασφάλιστρα : 0,00 ευρώ εντόκως από την 28/3/2019 με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας και τον ανατοκισμό των τόκων μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν.2601/1998, άλλως από την επίδοση της παρούσας. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθούν οι εναγόμενες στην καταβολή της εν γένει δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Στο τέλος εκάστου των άνω εγγράφων, περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης δικογράφου με στοιχεία: Δικαστήριο: Πρωτοδικείο Πειραιά, Διαδικασία: Νέα Τακτική Μονομελούς, Αντικείμενο: Ενοχικό, Κατ. Εγγράφου: Αγωγή, Ημερομηνία και ώρα Κατάθεσης: Παρασκευή, 03/09/2021 18:07, Γενικός Αριθμός Κατάθεσης: 6706/2021, Αριθμός Κατάθεσης Δικογράφου: 3024/2021, που αποδεικνύει την κατάθεση της ΑΓΩΓΗΣ. β) Σημείωση ότι : Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής και γ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση και κλήση στους δέκτες των επιδόσεων, καλούμενες ταυτόχρονα να συμμορφωθούν με όσα ορίζονται στην αμέσως ανωτέρω έκθεση κατάθεσης δικογράφου και να παρασταθούν στη Δικάσιμο και στο πινάκιο που θα οριστούν αρμοδίως και νομίμως. Για να λάβει έκαστη γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 7-9-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Τηλέφ. 210-5238617 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΔΡΑΣ Με την υπ’αρ.125Β΄/ 6-09-2021 έκθεσή μου επιδόσεως η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Ανθή Σταυρ. Νικολοπούλου μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Θεόδωρου Τσαγιάννη πληρεξούσιου Της εταιρεία με την επωνυμία «ΟΝΕ PART AND WELL sro» που εδρεύει στην Πράγα, Δημοκρατίας της Τσεχίας, Brabcova 1159/2 και εκπροσωπείται νόμιμα στην Ελλάδα από την εταιρεία «WELL PACK sro Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» (Λ. Αλεξάνδρας 69, επέδωσα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ Αθηνών Έλλη Θάλεια Συροπούλου ως αρμόδια για την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HALCYON HILLS HOTEL ENTERPRISES A.E.» που έδρευε στην Αθήνα, οδός Ευριπίδου αριθμός 2 και Αριστείδου αριθμός 1, με ΑΦΜ 998301690 και εκπροσωπείται νόμιμα, και νυν αγνώστου έδρας, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 12/07/2021 ΑΓΩΓΗΣ της παραπάνω πρώτης κατά της δεύτερης, με την οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με την οποία ζητά Να γίνει δεκτή στο σύνολο της η αγωγή τους -Να υποχρεωθεί η εναγομένη να τους καταβάλει βάσει των αναφερομένων στο ιστορικό της αγωγής μας, το ποσό των ενενήντα τριών χιλιάδων (93.000,00) Ευρώ και δη νομιμοτόκως από την επομένη της λήξεως του 18μήνου από την υπογραφή των μεταξύ τους συμβάσεων (ήτοι την 24-12-2011) δεδομένου ότι αυτή δεν ξεκίνησε καν τις εργασίες και συμβατικά ήταν υποχρεωμένη να τους επιστρέψει τα ποσά των προκαταβολών, άλλως από την επομένη της επιδόσεως της παρούσας μέχρις ολοκληρωτικής εξοφλήσεως, το οποίο αναλύεται σε 39.075,00 ευρώ που κατέβαλλαν στην εναγόμενη δυνάμει της από 23-06-2010 μεταξύ τους υπογραφείσας προκαταρκτικής σύμβασης, για την ανέγερση της υπ’αρ. 133 ιδιοκτησίας και 53.925,00 ευρώ που κατέβαλλαν στην εναγόμενη δυνάμει της από 23-06-2010 μεταξύ τους υπογραφείσας προκαταρκτικής σύμβασης, για την ανέγερση της υπ’αρ. 134 ιδιοκτησίας, να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί τέλος η εναγόμενη στην δικαστική δαπάνη τους και την αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου τους, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Στο πιο πάνω πιστό αντίγραφο περιέχονται επίσης: 1) Ε.Α.Κ: 8996/2021, Γ.Α.Κ: 60344/2021, 2) με την οποία ορίζει προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για τους διαδίκους μέσα σε 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά τριάντα ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από του ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής και προθεσμία επίδοσης της αγωγής μέσα σε 30 ημέρες από την κατάθεσή της. Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια Ανθή Σταυρ. Νικολοπούλου Υποβολή έκθεσης επαλήθευσης αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοδοτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ACCESS PAYMENT SERVICES ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Με την υπ’ αριθμ. 386/1/31-3-2021 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ B΄ 1259/31-3-2021), ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του ιδρύματος πληρωμών με την επωνυμία «ACCESS PAYMENT SERVICES ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το εν λόγω ίδρυμα τέθηκε σε «ειδική εκκαθάριση», σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4537/2018 και τα άρθρα 19, 153 και 145 του ν. 4261/2014. Ο Σωτήριος Βασιλόπουλος του Ηλία ως ειδικός εκκαθαριστής του ως άνω χρηματοδοτικού ιδρύματος, που διορίστηκε με την απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος 386/2/31-3-2021 (ΦΕΚ Β΄1259/31-3-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι κατήρτισε και υπέβαλε στην Τράπεζα της Ελλάδος ως αρμόδια Εποπτική Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του κανονισμού ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων και εποπτευόμενων από την ΤτΕ χρηματοδοτικών ιδρυμάτων (180/3/22.2.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, ΦΕΚ Β΄ 717/17.03.2016), έκθεση για την επαλήθευση των απαιτήσεων κατά ως άνω χρηματοδοτικού ιδρύματος, οι οποίες αναγγέλθηκαν μετά τη σχετική δημόσια πρόσκληση του ειδικού εκκαθαριστή. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του «κανονισμού ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων και εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος χρηματοδοτικών ιδρυμάτων», αντιρρήσεις κατά των απαιτήσεων που αναγγέλθηκαν, υποβάλλονται εγγράφως προς τον ειδικό εκκαθαριστή, το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10.9.2021. Αντίγραφο της παραπάνω έκθεσης δικαιούται να λάβει κάθε πιστωτής, με δικά του έξοδα, από τον ειδικό εκκαθαριστή στη διεύθυνση: Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 60, Αθήνα, τηλ. 2111828570, ΤΚ 11528 ή/και Μαυροκορδάτου 9, Αθήνα, ΤΚ 10678, ιστοσελίδα: www.accesspayments.gr. Αθήνα, 27.8.2021 Ο Ειδικός Εκκαθαριστής Σωτήριος Η. Βασιλόπουλος Υποβολή έκθεσης επαλήθευσης αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοδοτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΘΥΡΕΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Με την υπ’ αριθμ. 386/4/31-3-2021 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ B΄ 1259/31-3-2021), ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του χρηματοδοτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΘΥΡΕΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το εν λόγω ανταλλακτήριο συναλλάγματος τέθηκε σε «ειδική εκκαθάριση», σύμφωνα με τα άρθρα 19, 153 και 145 του ν. 4261/2014 και το Κεφάλαιο V της ΠΔ/ΤΕ 2541/2004. Ο Σωτήριος Βασιλόπουλος του Ηλία ως ειδικός εκκαθαριστής του ως άνω χρηματοδοτικού ιδρύματος, που διορίστηκε με την απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος 386/5/31-3-2021 (ΦΕΚ Β΄ 1259/31-3-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι κατήρτισε και υπέβαλε στην Τράπεζα της Ελλάδος ως αρμόδια Εποπτική Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του κανονισμού ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων και εποπτευόμενων από την ΤτΕ χρηματοδοτικών ιδρυμάτων (180/3/22.2.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, ΦΕΚ Β΄ 717/17.03.2016), έκθεση για την επαλήθευση των απαιτήσεων κατά του ως άνω χρηματοδοτικού ιδρύματος, οι οποίες αναγγέλθηκαν μετά τη σχετική δημόσια πρόσκληση του ειδικού εκκαθαριστή. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του «κανονισμού ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων και εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος χρηματοδοτικών ιδρυμάτων», αντιρρήσεις κατά των απαιτήσεων που αναγγέλθηκαν, υποβάλλονται εγγράφως προς τον ειδικό εκκαθαριστή, το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10.9.2021. Αντίγραφο της παραπάνω έκθεσης δικαιούται να λάβει κάθε πιστωτής, με δικά του έξοδα, από τον ειδικό εκκαθαριστή στη διεύθυνση: Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 60, Αθήνα, τηλ. 2111828570, ΤΚ 11528 ή/και Μαυροκορδάτου 9, Αθήνα, ΤΚ 10678, ιστοσελίδα: www.thireos.gr. Αθήνα, 27.8.2021 Ο Ειδικός Εκκαθαριστής Σωτήριος Η. Βασιλόπουλος
PrintButton

08-09-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) O υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης , διορισμένος στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης , Δημήτριος Αγγ. Ζαχάκος , με την ιδιότητά μου ως μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία "ΖΑΧΑΚΟΣ Δ. - ΡΗΓΑΣ Ν. ΑΕΔΕ" (Α.Φ.Μ.: 996881438),με έδρα στη Θεσσαλονίκη στην οδό Πολυτεχνείου 19 , νόμιμα εκπροσωπούμενης,ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Αναστασίας Γουγουρέλα Δικηγόρου–Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας (ΑΜΔΣΘ 3208),κατοίκου Θεσσαλονίκης , οδός Β. Ηρακλείου αρ.26,επέδωσα στις 07-09-2021 (αρ. εκθ.4195Γ΄) στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης , για την Χριστίνα Βλασακίδου του Αγγέλου με Α.Φ.Μ 066177336 , πρώην κατοίκου Πυλαίας , οδός Χαρ. Τρικούπη αρ. 13 Β΄ και ήδη αγνώστου διαμονής την από 06-09-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ,μετά του συνημμένου Φύλλου Βασικών Στοιχείων, της αναφερθείσας Δικηγόρου-Διαμεσολαβήτριας με την οποία γνωστοποιεί στην Χριστίνα Βλασακίδου του Αγγέλου με Α.Φ.Μ 066177336,πρώην κάτοικο Πυλαίας,οδός Χαρ. Τρικούπη αρ. 13 Β΄ και ήδη αγνώστου διαμονής ότι η ΥΑΣ Διαμεσολάβησης,όπως ορίζεται στο αρ. 7 του Ν.4640/2019,θα λάβει χώρα την 22-09-2021,ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 και την καλεί να παραστεί σε αυτή με τον νομικό παραστάτη της,όπου κατωτέρω αναφέρεται. Τόπος διεξαγωγής ΥΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/Διεύθυνση: Βασιλέως Ηρακλείου 26,3ος όροφος,γραφείο 20. Συμμετέχοντα Μέρη: Α. Επισπεύδον μέρoς: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ έδρα Αιόλου 86,Αθήνα με ΑΦΜ 094014201. Νομικός Παραστάτης:Αργυρή Ζαφειρίδη του Γεωργίου,Δ/νση: Κωστή Παλαμά 2,Δάφνη,email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ,Β. Έτερo μέρος: 1.Δημήτριος Κανάκης του Κωνσταντίνου με Α.Φ.Μ 047960512,2.Χριστίνα Βλασακίδου του Αγγέλου με Α.Φ.Μ 066177336 πρώην κάτοικοι αμφότεροι Πυλαίας,οδός Χαρ. Τρικούπη αρ. 13 Β΄ και ήδη αγνώστου διαμονής ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ: Αναστασία Γουγουρέλα,κάτοικος ως άνω,email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς: Ζητείται οι εναγόμενοι να καταβάλουν το συνολικό ποσό που περιγράφεται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο Φύλλο Βασικών Στοιχείων με βάση αγωγή που ασκήθηκε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου,με ΓΑΚ/ΕΑΚ6094/4987/2021.Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια,καλούμενη να παραστεί όταν και όπου ορίζεται. Θεσσαλονίκη 07/09/2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Αγγ. Ζαχάκος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) O υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης , διορισμένος στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης , Δημήτριος Αγγ. Ζαχάκος , με την ιδιότητά μου ως μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία "ΖΑΧΑΚΟΣ Δ. - ΡΗΓΑΣ Ν. ΑΕΔΕ" (Α.Φ.Μ.: 996881438),με έδρα στη Θεσσαλονίκη στην οδό Πολυτεχνείου 19 , νόμιμα εκπροσωπούμενης,ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Αναστασίας Γουγουρέλα Δικηγόρου–Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας (ΑΜΔΣΘ 3208),κατοίκου Θεσσαλονίκης , οδός Β. Ηρακλείου αρ.26,επέδωσα στις 07-09-2021 (αρ. εκθ.4196Γ΄) στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης , για τον Δημήτριο Κανάκη του Κωνσταντίνου με Α.Φ.Μ 047960512 , πρώην κατοίκου Πυλαίας , οδός Χαρ. Τρικούπη αρ. 13 Β΄ και ήδη αγνώστου διαμονής την από 06-09-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ,μετά του συνημμένου Φύλλου Βασικών Στοιχείων, της αναφερθείσας Δικηγόρου-Διαμεσολαβήτριας με την οποία γνωστοποιεί στην Χριστίνα Βλασακίδου του Αγγέλου με Α.Φ.Μ 066177336,πρώην κάτοικο Πυλαίας,οδός Χαρ. Τρικούπη αρ. 13 Β΄ και ήδη αγνώστου διαμονής ότι η ΥΑΣ Διαμεσολάβησης,όπως ορίζεται στο αρ. 7 του Ν.4640/2019,θα λάβει χώρα την 22-09-2021,ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 και την καλεί να παραστεί σε αυτή με τον νομικό παραστάτη της,όπου κατωτέρω αναφέρεται. Τόπος διεξαγωγής ΥΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/Διεύθυνση: Βασιλέως Ηρακλείου 26,3ος όροφος,γραφείο 20. Συμμετέχοντα Μέρη: Α. Επισπεύδον μέρoς: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ έδρα Αιόλου 86,Αθήνα με ΑΦΜ 094014201. Νομικός Παραστάτης:Αργυρή Ζαφειρίδη του Γεωργίου,Δ/νση: Κωστή Παλαμά 2,Δάφνη,email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ,Β. Έτερo μέρος: 1.Δημήτριος Κανάκης του Κωνσταντίνου με Α.Φ.Μ 047960512,2.Χριστίνα Βλασακίδου του Αγγέλου με Α.Φ.Μ 066177336 πρώην κάτοικοι αμφότεροι Πυλαίας,οδός Χαρ. Τρικούπη αρ. 13 Β΄ και ήδη αγνώστου διαμονής ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ: Αναστασία Γουγουρέλα,κάτοικος ως άνω,email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς: Ζητείται οι εναγόμενοι να καταβάλουν το συνολικό ποσό που περιγράφεται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο Φύλλο Βασικών Στοιχείων με βάση αγωγή που ασκήθηκε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου,με ΓΑΚ/ΕΑΚ6094/4987/2021.Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια,καλούμενη να παραστεί όταν και όπου ορίζεται. Θεσσαλονίκη 07/09/2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Αγγ. Ζαχάκος διαφορα Περίληψη της με αριθμό 5177Γ/7.9.2021 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Γιαννιτσών, Λαζάρου Αθαν. Ιορανίδη, κατοίκου Γιαννιτσών, οδός Τ. Πάστρα αρ. 1, με την οποία ύστερα από γραπτή παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Ευάγγελου Ψυχά ( Αρτέμιδος 36 Μοσχάτο), ως πληρεξούσιος της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία « ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αιόλου 86 και εκπροσωπείται νόμιμα επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γιαννιτσών για λογαριασμό της ΑΝΤΖΕΛΑ ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΤΟΥ ΡΟΥΣΛΑΝ, με ΑΦΜ 049254361 πρώην κατοίκου Δ.Δ. Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας επί της οδού Καραολή 26 και ήδη αγνώστου διαμονής ως οφειλέτρια, πιστό αντίγραφο της από 21-8-2021 Αγωγής , της πρώτης κατά αυτής, απευθυνόμενη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γιαννιτσών, με την οποία και για τους λόγους που αναφέρονται σ΄ αυτήν ζητάει όσα είναι γραμμένα στο αιτητικό της, μετά της παρά πόδας και από 24-8-2021 και Αριθμό Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου 409/2021 του Γραμματέως του Μον. Πρωτοδικείου Γιαννιτσών κ. Γεωργίου Ναθαναήλ, που κατατέθηκε από τον παραπάνω πληρεξούσιο Δικηγόρο της και στην συνέχεια από αυτήν την πράξη, με την από 24-8-2021 Διαδικασία – Ενημέρωση του ιδίου πιο πάνω Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γιαννιτσών, με την οποία ορίσθηκαν τα εξής : 1. Οι Προτάσεις κατατίθενται από τους διαδίκους, εντός προθεσμίας 130 ημερών, από την κατάθεση του δικογράφου. Η κατάθεση της προσθήκης γίνεται – 15 – ημέρες μετά την λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση των προτάσεων. 2. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 10/01/2022 3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 25/01/2022 4. Ειδικότερες προθεσμίες, ισχύουν όταν ο διάδικος είναι το Ελληνικό Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. ενώ ο μήνας ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ δεν υπολογίζεται σε κάθε περίπτωση των ανωτέρων προθεσμιών. 5. ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ προτάσεις ή προσθήκες ΔΕΝ θα λαμβάνονται υπόψη από το Δικαστήριο ( αρθρ. 226 παρ. 2, 237 παρ. 1 Κ. Πολ. Δ.). 6. Το παρόν δικόγραφο να επιδοθεί στους αντιδίκους από τον καταθέσαντα διάδικο εντός προθεσμίας 30 ημερών, από την κατάθεση του στην Γραμματεία του Παρόντος Δικαστηρίου, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ Τρίτη 25-01-2022, καλούμενη με την από 2-9-2021 παραγγελία προς επίδοση, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες και ταυτόχρονα να συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη του κ. Γραμματέως του Μον. Πρωτοδικείου Γιαννιτσών και να συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 Κ.Πολ.Δ. . Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Ο ΛΟΓΟΣ» και «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Ο Δικαστικός Επιμελητής ΛΑΖΑΡΟΣ ΙΟΡΑΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 9554Ε/1-9-2021 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Κρήτης με έδρα το Πρωτοδικείο Χανίων Εμμανουήλ 1. Φυτράκη, κατοίκου Χανίων, οδός Περίδου αρ. 14, επιδόθηκε κατόπιν της με ημερομηνία 22-8-2021 έγγραφης παραγγελίας του Χριστοδουλίδη Ανθιμου κατοίκου Χανίων, Γιαμπουδάκη 32, (ΑΦΜ 120249973 ΔΟΥ Α' Χανίων και email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) δικηγόρου πληρεξουσίου της ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ του Παντελή, κατοίκου Βουκολίων δήμου Πλατανιά Χανίων Κρήτης με ΑΦΜ 120239639 ΔΟΥ Χανίων, στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΧΑΝΙΩΝ για τον ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΜΩΥΣΙΔΗ του Ευγενίου, πρώην κατοίκου Χανίων οδός Πατρ. Ιωακείμ αρ. 15 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της με ημερομηνία 18/06/2021 ΚΛΗΣΗΣ που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (διαδικασία αυτοκινήτων), για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Παρά πόδας της αίτησης βρίσκονται: α) η υπ' αριθμ. Μει 245/22-6-2021 έκθεση καταθέσεως του δικογράφου αυτού στο παραπάνω δικαστήριο, β) η με ημερομηνία 22/06/2021 πράξη ορισμού συζήτησης της γραμματέως Γεωργιάδη Αρχοντίας, η οποία έχει όπως ακριβώς αντιγράφω παρακάτω: «Αριθμ. Πινακίου: 63, Δικάσιμος: 10/2/2022, Ημέρα: Πέμπτη, Ωρα: 09.00. Τόπος το ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων», και γ) η με ημερομηνία 2/08/2021 παραγγελία του Ανθιμου Χριστοδουλίδη δικηγόρου πληρεξούσιου του ενάγουσας προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων για τον Εντουαρντ Μωυσίδη του Ευγενίου, πρώην κάτοικο Χανίων οδός Πατρ. Ιωακείμ αρ. 15 και ήδη αγνώστου διαμονής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, και να πάρει μέρος στη συζήτηση όπως ο Νόμος ορίζει. Χανιά 1/9/2021 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Νικόλαος Χαρ. Ντόγκας, σύμφωνα με την από 01/09/2021 έγγραφη εντολή του Δικηγόρου κ. Κωνσταντίνου Β. Νικολαρόπουλου ως πληρεξούσιος του Γεωργίου ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ του Παναγιώτη, κατοίκου Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός Πίνδου αρ. 71, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά κ. Θεόδωρο Δημ. Σακελλαρόπουλο (Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11.920Γ/06-09-2021 έκθεση επιδόσεώς μου, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 1616/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ειδική διαδικασία διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση), για την άγνωστη διαμονή και διεύθυνση της Νουνε ΙΓΚΙΤΙΑΝ του Ιγκιτ, πρώην κατοίκου Πειραιώς, οδός Κουντουριώτου αρ. 64 και ήδη αγνώστου διανομής, προκειμένου να λάβει γνώση για τις νόμιμες συνέπειες, σύμφωνα με την οποία δικάζει ερήμην της εναγομένης, ορίζει παράβολο ανακοπής ερημοδικίας 250 ευρώ, απαγγέλλεται η λύση του μεταξύ των διαδίκων πολιτικού γάμου, που τελέσθηκε στις 18/09/2015 στο Αραμπκίρ της Αρμενίας και επιβάλλονται σε βάρος της εναγομένης τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος τα οποία ορίζονται στο ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00 €). Αθήνα 06/09/2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Χ. Ντόγκας Περίληψη της με αριθμό 2278 / 01.09.2021 έκθεσης επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, διορισμένης στο Πρωτοδικείο Αθηνών Σοφίας Ανδ. Αχόλου, μέλους της ΑΕΔΕ με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία, του Δικηγόρου ΑΘΗΝΩΝ Αθανάσιου Χαρακτινιώτη για την Δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ”, και τον δ.τ. “ΑLPHA BANΚ”, με έδρα την Αθήνα, οδός Σταδίου αριθ.40, με αριθμό ΓΕΜΗ 159029160000 και ΑΦΜ 996807331 (η οποία προέκυψε μετά από διάσπαση της Τράπεζας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK» με Α.Φ.Μ. 094014249, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 223701000 και με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς του στη νεοσυσταθείσα ως άνω τραπεζική εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 του Ν.2515/1997, την παρ.3 του άρθρου 54, την παρ.3 του άρθρου 57 και των άρθρων 59 έως και 74 και 140 του ν.4601/2019, όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με την υπ αριθμ. 45.854/7.4.2021 Πράξη Διάσπασης του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θωμά Στεφανάκου. Η ως άνω διάσπαση εγκρίθηκε με την αριθμ. Πρωτ. 45.089/16.4.2021 απόφαση της Δ/νσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ και δημοσιεύθηκε στα στοιχεία της διασπώμενης και της επωφελούμενης με τις υπ αριθμ. πρωτ. 45.116/16.4.2021 και 45.123/16.4.2021 Ανακοινώσεις αντίστοιχα), επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της καθ’ής η εκτέλεση Αθανασίας Κανναβά θυγατέρας Ιωάννη και Μαρίας, συζ. Λάμπρου Ντίνου, πρώην κατοίκου Ελληνικού Αττικής, οδός Ριζούντος, αρ. 40 και ήδη αγνώστου διαμονής (Α.Φ.Μ. 076538535/ Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών), η από 01/09/2021 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ της πρώτης προς: 1) την επί του πλειστηριασμού υπάλληλο, Συμβολαιογράφο Πειραιώς κα. Ελένη Βασιλειάδου, κάτοικο Πειραιώς, οδός Φιλελλήνων, αρ. 16, τηλ. 210-4524740, 2) τον επισπεύδοντα: Αριστείδη Καββαδία του Γερασίμου και της Θεοδώρας, κάτοικο Γέρακα Αττικής, οδός Κύπρου αρ. 34, (Α.Φ.Μ. 031444688 / Δ.Ο.Υ. Παλλήνης) και 3) την οφειλέτιδα – καθ’ ης η εκτέλεση: κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της Αθανασίας Κανναβά θυγατέρα Ιωάννη και Μαρίας, συζ. Λάμπρου Ντίνου, πρώην κάτοικο Ελληνικού Αττικής, οδός Ριζούντος, αρ. 40 και ήδη αγνώστου διαμονής (Α.Φ.Μ. 076538535/ Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών), απευθυνόμενης ενώπιον οποιουδήποτε αρμοδίου Δικαστηρίου ή Αρχής, το περιεχόμενο της οποίας (Αναγγελίας) αντιγράφεται όπως ακριβώς αναφέρεται στην ως άνω έκθεσή μου επίδοσης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Η Δικαστική Επιμελήτρια Σοφία Ανδρ. Αχόλου Περίληψη της με αριθμό 2276 / 01.09.2021 έκθεσης επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, διορισμένης στο Πρωτοδικείο Αθηνών Σοφίας Ανδ. Αχόλου, μέλους της ΑΕΔΕ με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία, του Δικηγόρου ΑΘΗΝΩΝ Αθανάσιου Χαρακτινιώτη για την Δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» πληρεξούσιου της εταιρείας με την επωνυμία “CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΕΔΑΔΠ” (η «Cepal Hellas»), που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής, Λεωφόρος Συγγρού αρ. 209-211 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 800715056, και αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 138019601000, ως διαχειρίστρια απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία “GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY” (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657099, όπως νομίμως εκπροσωπείται, δυνάμει της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 162/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 και του υπ΄ αρ. 44.960/30.04.2020 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου, η οποία τελευταία αλλοδαπή εταιρεία έχει καταστεί ειδική διάδοχος της “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ” και το διακριτικό τίτλο “ALPHA BANK”, με έδρα την Αθήνα, οδός Σταδίου αρ.40, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 159029160000 και ΑΦΜ 996807331 νομίμως εκπροσωπουμένη, (ως καθολική διάδοχος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ” με αριθμό ΓΕΜΗ 223701000 και ΑΦΜ 094014249, κατόπιν διάσπασης της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς του στη νεοσυσταθείσα εταιρεία - πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 του Ν.2515/1997, την παρ.3 του άρθρου 54, την παρ.3 του άρθρου 57 και των άρθρων 59 έως και 74 και 140 του ν.4601/2019, όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με την υπ αριθμ. 45.854/7.4.2021 Πράξη Διάσπασης του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Στεφανάκου, εγκριθείσας της ως άνω διάσπασης με την αριθ. πρωτ. 45.089/16.4.2021 απόφαση της Δ/νσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ και δημοσιεύθηκε στα στοιχεία της διασπώμενης και της επωφελούμενης με τις υπ αριθμ. πρωτ. 45.116/16.4.2021 και 45.123/16.4.2021 Ανακοινώσεις αντίστοιχα), δυνάμει της από 30.04.2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, η οποία καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 161/20.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 8 και 10 του Ν.3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν.2844/2000, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της Αθανασίας Κανναβά θυγατέρας Ιωάννη και Μαρίας, συζ. Λάμπρου Ντίνου, πρώην κατοίκου Ελληνικού Αττικής, οδός Ριζούντος αρ. 40 και ήδη αγνώστου διαμονής (Α.Φ.Μ. 076538535 / Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄Αθηνών), η από 01/09/2021 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ της πρώτης ΠΡΟΣ: 1. την επί του πλειστηριασμού υπάλληλο, Συμβολαιογράφο Πειραιώς κα. Ελένη Βασιλειάδου, κάτοικο Πειραιώς, οδός Φιλελλήνων, αρ. 16, τηλ. 210-4524740, 2. τον επισπεύδοντα: Αριστείδη Καββαδία του Γερασίμου και της Θεοδώρας, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Κύπρου αρ. 34 (Α.Φ.Μ. 031444688 / Δ.Ο.Υ. Παλλήνης), και 3. την οφειλέτιδα - καθ΄ης η εκτέλεση: κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της Αθανασίας Κανναβά θυγατέρα Ιωάννη και Μαρίας, συζ. Λάμπρου Ντίνου, πρώην κάτοικος Ελληνικού Αττικής, οδός Ριζούντος αρ. 40 και ήδη αγνώστου διαμονής (Α.Φ.Μ. 076538535 / Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄Αθηνών), απευθυνόμενη ενώπιον οποιουδήποτε αρμοδίου Δικαστηρίου ή Αρχής, το περιεχόμενο της οποίας (Αναγγελίας) αντιγράφεται όπως ακριβώς αναφέρεται στην ως άνω έκθεσή μου επίδοσης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Η Δικαστική Επιμελήτρια Σοφία Ανδρ. Αχόλου Περίληψη της με αριθμό 2277 / 01.09.2021 έκθεσης επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, διορισμένης στο Πρωτοδικείο Αθηνών Σοφίας Ανδ. Αχόλου, μέλους της ΑΕΔΕ με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία, του Δικηγόρου ΑΘΗΝΩΝ Αθανάσιου Χαρακτινιώτη για την Δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» πληρεξούσιου Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΕΔΑΔΠ” που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής, Λεωφόρος Συγγρού αρ. 209-211 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 800715056, υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία “GEMINI CORE SECURITISATION DESIGNATED ACTIVITY COMPANY” (ΤΖΕΜΙΝΙ ΚΟΡ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΑΪΖΕΪΣΟΝ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 682652, όπως νομίμως εκπροσωπείται, δυνάμει της από 25.06.2021 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 28.06.2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 232/28.06.2021 στον τόμο 12 και αύξοντα αριθμό 222, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3156/2003, και του υπ’ αρ. 46.069/25.06.2021 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θωμά Στεφανάκου, η οποία τελευταία αλλοδαπή εταιρεία έχει καταστεί ειδική διάδοχος της “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ” και το διακριτικό τίτλο “ALPHA BANK”, με έδρα την Αθήνα, οδός Σταδίου αρ.40, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 159029160000 και ΑΦΜ 996807331 νομίμως εκπροσωπουμένη, (ως καθολική διάδοχος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ” με αριθμό ΓΕΜΗ 223701000 και ΑΦΜ 094014249, κατόπιν διάσπασης της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς του στη νεοσυσταθείσα εταιρεία - πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 του Ν.2515/1997, την παρ.3 του άρθρου 54, την παρ.3 του άρθρου 57 και των άρθρων 59 έως και 74 και 140 του ν.4601/2019, όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 45.854/7.4.2021 Πράξη Διάσπασης του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Στεφανάκου, εγκριθείσας της ως άνω διάσπασης με την αριθ. πρωτ. 45.089/16.4.2021 απόφαση της Δ/νσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ και δημοσιεύθηκε στα στοιχεία της διασπώμενης και της επωφελούμενης με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 45.116/16.4.2021 και 45.123/16.4.2021 Ανακοινώσεις αντίστοιχα), δυνάμει της από 25.06.2021 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, καταχωρηθείσας νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 28.06.2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 231/28.06.2021 στον τόμο 12 και α.α. 221, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 10 του Ν.3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν.2844/2000, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της οφειλέτιδας - καθής η εκτέλεση Αθανασίας Κανναβά, θυγατέρας Ιωάννη και Μαρίας, σύζ. Λάμπρου Ντίνου, πρώην κατοίκου Ελληνικού Αττικής, οδός Ριζούντος αρ. 40 και ήδη αγνώστου διαμονής (ΑΦΜ: 076538535 - Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, η από 01.09.2021 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ της πρώτης προς 1) την επί του πλειστηριασμού υπάλληλο Συμβολαιογράφο Πειραιώς κα Ελένη Βασιλειάδου, κάτοικο Πειραιώς, οδός Φιλελλήνων αρ. 16, τηλ. 2104524740, 2) τον επισπεύδοντα Αριστείδη Καββαδία του Γερασίμου και της Θεοδώρας, κάτοικο Γέρακα, οδός Κύπρου αρ. 34 (ΑΦΜ: 031444688/Δ.Ο.Υ Παλλήνης και 3) την οφειλέτιδα καθ’ής η εκτέλεση κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της Αθανασίας Κανναβά, θυγατέρα Ιωάννη και Μαρίας, σύζ. Λάμπρου Ντίνου, πρώην κάτοικο Ελληνικού Αττικής, οδός Ριζούντος αρ. 40 και ήδη αγνώστου διαμονής (ΑΦΜ: 076538535 - Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών απευθυνόμενης ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου ή Αρχής, το περιεχόμενο της οποίας (Αναγγελίας) αντιγράφεται όπως ακριβώς αναφέρεται στην ως άνω έκθεσή μου επίδοσης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Η Δικαστική Επιμελήτρια Σοφία Ανδρ. Αχόλου
PrintButton

04-09-2021

on .

διαφορα ΠΕΡΙΛΗΨΗ της με Αριθμό 6113/2021 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Αριθμός Απογράφου: 6080/2021 πρώτο απόγραφο εκτελεστό), η οποία εκδόθηκε κατόπιν της από 21/07/2021 Αίτησης, της αιτούσας Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.», που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, οδός Ιωνίας αριθμ. 125, με ΑΦΜ 800471881 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα και στρέφεται κατά της καθ’ ης η αίτηση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SPIRITS BOX ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «SPIRITS BOX Α.Ε.», πρώην εδρεύουσας στο Περιστέρι Αττικής, οδός Τσαλαβούτα Γ αριθμ. 2, με Α.Φ.Μ. 800884153 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα και ήδη αγνώστου έδρας και με την οποία το ανωτέρω Δικαστήριο, σύμφωνα με το διατακτικό της διατάσσει τα κάτωθι: 1) Δέχεται την αίτηση, 2) Διατάσσει την καθ’ ης η αίτηση να καταβάλει στην αιτούσα το ποσό των ΕΥΡΩ σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων τριών και σαράντα τεσσάρων λεπτών (47.503,44Ε), με το νόμιμο τόκο από την επομένη της εμφανίσεως της κάθε επιταγής για πληρωμή, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση καθώς και ΕΥΡΩ 978,00 για τα δικαστικά έξοδα εκδόσεως της διαταγής πληρωμής,3) Σημειώνεται ότι η καθ’ ης η αίτηση έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής αυτής μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοσή της. Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις 23/7/2021. Κάτω δε αυτής υπάρχει η από 01/09/2021 παραγγελία για επίδοση, της πληρεξούσιας Δικηγόρου της ως άνω αιτούσας κ. Δέσποινας Χ. Ράπτη, με την οποία παραγγέλλει να επιδοθεί η παραπάνω Διαταγή Πληρωμής στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες η ως άνω καθ’ ης η αίτηση. Το ανωτέρω δικόγραφο επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «SPIRITS BOX ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «SPIRITS BOX Α.Ε.», πρώην εδρεύουσας εδρεύουσας στο Περιστέρι Αττικής, οδός Τσαλαβούτα Γ αριθμ. 2, με Α.Φ.Μ. 800884153 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα και ήδη αγνώστου έδρας, ως προκύπτει εκ της υπ’ αριθμ. 7478Β΄/02-09-2021 εκθέσεως επιδόσεως εμού του ιδίου Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Επαμεινώνδα Π. Ζαφειράτου, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 02/09/2021 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Π. ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ Περίληψη της με αριθμό 5173Γ/3.9.2021 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Γιαννιτσών, Λαζάρου Αθαν. Ιορανίδη, κατοίκου Γιαννιτσών, οδός Τ. Πάστρα αρ. 1, με την οποία ύστερα από γραπτή παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Ανδρέα – Γεράσιμου Χαρακτινιώτη ( Μέρλιν 10 τκ 10671 ), μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας « Χαρακτινιώτης και Συνεργάτες» , ως πληρεξούσιος της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία « ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αιόλου 86 και εκπροσωπείται νόμιμα επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γιαννιτσών για λογαριασμό της Μάγδας Λεωνίδου του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 11988036 πρώην κατοίκου Δ.Δ. Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας επί της οδού Στρ. Παπάγου 15 και ήδη αγνώστου διαμονής ως οφειλέτρια, πιστό αντίγραφο της από 29-7-2021 Αγωγής, της πρώτης κατά αυτής, απευθυνόμενη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γιαννιτσών, με την οποία και για τους λόγους που αναφέρονται σ΄ αυτήν ζητάει όσα είναι γραμμένα στο αιτητικό της, μετά της παρά πόδας και από 24-8-2021 και Αριθμό Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου 411/2021 της Γραμματέως του Μον. Πρωτοδικείου Γιαννιτσών κας Ευδοξίας Ιορδανίδου, που κατατέθηκε από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο της κ. Ιωάννη Χαρακτινιώτη και στην συνέχεια από αυτήν την πράξη, με την από 24-8-2021 Διαδικασία – Ενημέρωση της ιδίας πιο πάνω Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γιαννιτσών, με την οποία ορίσθηκαν τα εξής: 1. Οι Προτάσεις κατατίθενται από τους διαδίκους, εντός προθεσμίας 130 ημερών, από την κατάθεση του δικογράφου. Η κατάθεση της προσθήκης γίνεται – 15 – ημέρες μετά την λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση των προτάσεων. 2. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 10/01/2022 3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 25/01/2022 4. Ειδικότερες προθεσμίες, ισχύουν όταν ο διάδικος είναι το Ελληνικό Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. ενώ ο μήνας ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ δεν υπολογίζεται σε κάθε περίπτωση των ανωτέρων προθεσμιών. 5. ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ προτάσεις ή προσθήκες ΔΕΝ θα λαμβάνονται υπόψη από το Δικαστήριο ( αρθρ. 226 παρ. 2, 237 παρ. 1 Κ. Πολ. Δ.). 6. Το παρόν δικόγραφο να επιδοθεί στους αντιδίκους από τον καταθέσαντα διάδικο εντός προθεσμίας 30 ημερών, από την κατάθεση του στην Γραμματεία του Παρόντος Δικαστηρίου, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ Τρίτη 25-01-2022, καλούμενη με την από 30-8-2021 παραγγελία προς επίδοση, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες και ταυτόχρονα να συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη του κ. Γραμματέως του Μον. Πρωτοδικείου Γιαννιτσών και να συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 Κ.Πολ.Δ. . Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Ο ΛΟΓΟΣ» και «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Περίληψη της με αριθμό 12769/3.9.2021 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Ναυπλίου με έδρα το Πρωτοδικείο Σπάρτης, Ζαχαρία-Ηλία Φράγκα κατοίκου Σπάρτης, οδός Αγίδος αρ 25 – Σπάρτη, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Συμβολαιογράφου ΣΠΑΡΤΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ με έδρα την ΣΠΑΡΤΗ, με ΑΦΜ 043784858, Δ.Ο.Υ ΣΠΑΡΤΗΣ επιδόθηκε προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σπάρτης για την οφειλέτιδα Σταυρούλα Μαρία Κοκκολη του Ιωάννη και της Ντέμπορα – Ανν, με ΑΦΜ: 143884037, πρώην κάτοικο Σπάρτης (Αχιλλέως αρ. 13) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθ. 8.805/28-07-2021 ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΣΠΕΥΣΕΩΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ 966 Κ.Πολ.Δ., με την οποία ορίζεται νέα ημερομηνία πλειστηριασμού η 6η του μηνός Οκτωβρίου του δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021) έτους, ημέρα Τετάρτη από τις 10:00 πμ έως τις 14:00 μμ, κατά της ακίνητης περιουσίας της οφειλέτριας Σταυρούλας - Μαρίας ΚΟΚΚΟΛΗ του Ιωάννη και της Ντέμπορα - Άνν, με ΑΦΜ 143884037, πρώην κατοίκου Σπάρτης (Αχιλλέως αρ. 13) και ήδη αγνώστου διαμονής, με επίσπευση της εταιρείας με την επωνυμία “CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ” (η «CEPAL HELLAS») που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής, επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 209-211 με ΑΦΜ 800715056 και αρ. ΓΕΜΗ 138019601000, ως διαχειρίστριας των απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία “GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY” (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας, (1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, DUBLIN 4 D04 XN32) και αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657099, όπως νομίμως εκπροσωπείται, δυνάμει της από 18.06.2021 Σύμβασης Μακροπρόθεσμης Διαχείρισης Απαιτήσεων, η οποία καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 22.06.2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 208/22.06.2021 στον τόμο 12 και αύξοντα αριθμό 198, και σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3156/2003, η τελευταία αλλοδαπή εταιρεία έχει καταστεί ειδική διάδοχος «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» και το δ.τ. “ALPHA BANK”, με έδρα την Αθήνα, οδός Σταδίου αρ.40, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 159029160000 και ΑΦΜ 996807331 νομίμως εκπροσωπουμένη, δυνάμει της από 30.04.2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, η οποία καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 10 παρ. 8 και 10 του Ν.3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν.2844/2000, (ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ” με αριθμό ΓΕΜΗ 223701000 και ΑΦΜ 094014249, κατόπιν διάσπασης της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς του στη νεοσυσταθείσα εταιρεία - πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 του Ν.2515/1997, την παρ.3 του άρθρου 54, την παρ.3 του άρθρου 57 και των άρθρων 59 έως και 74 και 140 του ν.4601/2019, όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με την υπ αριθμ. 45.854/7.4.2021 Πράξη Διάσπασης του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Στεφανάκου, εγκριθείσας της ως άνω διάσπασης με την αριθ. πρωτ. 45.089/16.4.2021 απόφαση της Δ/νσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ και δημοσιεύθηκε στα στοιχεία της διασπώμενης και της επωφελούμενης με τις υπ αριθμ. πρωτ. 45.116/16.4.2021 και 45.123/16.4.2021 Ανακοινώσεις αντίστοιχα), δυνάμει της από 30.04.2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες 1) Η Ηχώ των Δημοπρασιών» και 2) «ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Ζαχαρίας-Ηλίας Φράγκας Περίληψη της με αριθμό 12767/2.9.2021 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Ναυπλίου, διορισμένου στο Πρωτοδικείο Σπάρτης, Φράγκα Ζαχαρία – Ηλία, κατοίκου Σπάρτης, οδός Αγίδος αρ. 25 με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία, του Διαμεσολαβητή - Δικηγόρου Σπάρτης Χαραλάμπους Γ. Μωραϊτη, επιδόθηκε προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σπάρτης για την Ειρήνη Σιγάλα του Αργυρίου πρώην κάτοικο Αγίου Ιωάννη Λακωνίας και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 2-9-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019), της από 01/04/2021 και με αριθμό έκθεση κατάθεσης δικογράφου ΤΜ 29/2021 Αγωγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης, της εταιρείας με την επωνυμία “CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ” που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής, Λεωφόρος Συγγρού αρ. 209-211 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 800715056 και αρ. ΓΕΜΗ 138019601000 νομίμως αδειοδοτηθείσης από την Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση Τράπεζα της Ελλάδος) ως εταιρεία Διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4654/2015 και της Πράξης 118/19-5-2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 153/8-1-2019 πράξη στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση των απαιτήσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία “GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY” (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας, (1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, DUBLIN 4 D04 XN32) και έχει αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657099, και τα οριζόμενα στο από 18-6-2021 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Διαχείρισης Απαιτήσεων και σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν3156/2003 όπως ισχύει στο οποίο Δικαιούχο της Απαίτησης η Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “ALPHA BANK”, όπως εκπροσωπείται νόμιμα έχει εκχωρήσει και μεταβιβάσει ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις δυνάμει της από 30-4-2020 Σύμβασης Μεταβίβασης Τιτλοποιούμενων Απαιτήσεων (όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως και αναγγέλθηκε στο δημόσιο βιβλίο του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών και σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3156/2003, κατά της Ειρήνης Σιγάλα του Αργυρίου πρώην κατοίκου Αγίου Ιωάννη Λακωνίας και ήδη αγνώστου διαμονής. Ο πιο πάνω Διαμεσολαβητής θα πραγματοποιήσει την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης για την διαφορά σας που αφορά την πιο πάνω αγωγή και με βάση την νέα νομοθεσία (άρθρο 7 ν. 4640/2019)με την οποία στις υποθέσεις σαν αυτή υποχρεωτικά πριν την συζήτηση στο δικαστήριο, πραγματοποιείται μία συνάντηση με ένα διαμεσολαβητή, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση. Και τον προσκαλεί (ως οφείλει) άρθρο 7 παρ. 2 ν. 4640 να παραστεί με το νομικό παραστάτη του στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14.09.2021 και ώρα 13:00 μμ, Τόπος Διεξαγωγής ΥΑΣ: Χαράλαμπος Μωραϊτης Δικηγόρος Διεύθυνση οδός Ευαγγελιστρίας 52-54, 3ος, όροφος Σπάρτη, τηλ. 2731082230 και 6944270595, το περιεχόμενο της οποίας έχει όπως ακριβώς αναφέρεται όπως ως άνω έκθεσή μου επίδοσης, για να λάβει γνώση και για τις έννομες συνέπειες καλούμενο να παραστεί κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της ΥΑΣ Διαμεσολάβησης όπου και ότε ως άνω νομίμως ορίζεται. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα σε δύο ημερήσιες εφημερίδες ήτοι: «ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Ζαχαρίας Ηλίας Φράγκας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με τη με αριθμό 23/2021 Διάταξη του κ. Ειρηνοδίκη Χαλανδρίου (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του καταστατικού του σωματείου με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ» [και στο εξής μετά την τροποποίηση του καταστατικού του: «JUNIOR ACHIEVEMENT GREECE» (ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΑΤΣΙΙΒΜΕΝΤ ΓΚΡΙΙΣ)»], που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λ. Κηφισίας αρ. 178 (και στο εξής μετά την τροποποίηση του καταστατικού του: εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής), με ΑΦΜ 998849030, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, και ειδικότερα η κατάργηση του άρθρου 26 που επιφέρει την αναρίθμηση των άρθρων 27 έως 33 και η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 29 (που αναριθμήθηκε σε 28 στο νέο Καταστατικό), 31 (που αναριθμήθηκε σε 30 στο νέο Καταστατικό), 32 (που αναριθμήθηκε σε 31 στο νέο Καταστατικό) και 33 (που αναριθμήθηκε σε 32 στο νέο Καταστατικό), σύμφωνα με την από 18/03/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσής του. Αθήνα, 01/09/2021 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Περίληψη της με αριθμό 9.553/1-9-2021 έκθεσης επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Ναυπλίου ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Τριπόλεως κάτοικος Τρίπολης οδός Ζυγοβιστίου 4, ύστερα από έγγραφη παραγγελία, του Δικηγόρου ΑΘΗΝΩΝ Νικόλαου Α. Ανδρικόπουλου για την Δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “ALPHA BANK”, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ.40, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, δυνάμει της από 30.04.2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, η οποία καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και α.α 109, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 8 και 10 του Ν.3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν.2844/2000, η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” μεταβίβασε στην εταιρία ειδικού σκοπού με την επωνυμία “GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ)”, που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας (1-2 VICTORIA BUINDINGS, HUDDINGTON ROAD, DUBLIN 4, D04 XN32) με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657099, επιχειρηματικές απαιτήσεις λόγω τιτλοποίησης. Μεταξύ δε των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων είναι και η ανωτέρω απαίτηση της “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, η οποία μεταβιβάστηκε στο πλαίσιο της ως άνω τιτλοποίησης αξιώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3156/2003, στην ως άνω εταιρεία ειδικού σκοπού, από την καταχώρηση δε της σχετικής συμβάσεως στο Δημόσιο βιβλίο του Ν.2844/2000 επήλθε η μεταβίβαση της απαιτήσεως αυτής προς την εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία “GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY”. Η ως άνω Εταιρεία Ειδικού Σκοπού ανέθεσε στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε τη διαχείριση των απαιτήσεων και των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ως άνω σύμβαση και των προσωπικών και εμπράγματων εξασφαλίσεων αυτής στην εταιρεία με την επωνυμία “CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ” (η “CepalHellas”), που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής, επί της Λεωφόρου Συγγρού 209-211, με Α.Φ.Μ. 800715056 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138019601000, νομίμως αδειοδοτηθείσης από την Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση υπ αριθ. 207/1/29.11.2016 της Επιτροπής Πιστωτικών και ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος), ως εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις δυνάμει των Διατάξεων του Ν. 4354/2015 και της Πράξης 118/19.5.2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως τροποποιήθηκε από την υπ αριθ. 153/8.1.2019 Πράξη, κατά τα οριζόμενα στο από 18.06.2021 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Διαχείρισης Απαιτήσεων και σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003, όπως ισχύει. Αντίγραφο του συμφωνητικού αυτού έχει καταχωρηθεί νομίμως στο Δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του Ν. 2844/2020 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με την υπαριθμ. πρωτ. 208/22-06-2021 πράξη καταχώρισης του εντύπου δημοσίευσης συμβάσεων του άρθρου 10 παρ. 8 του Ν. 3156/2003 στον τόμο 12 και με αύξοντα αριθμό 198. Επομένως η ως άνω αναφερόμενη εταιρεία ειδικού σκοπού κατέστη ειδική διάδοχος ως προς την ανωτέρω έννομη σχέση, ενώ η “CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ”, ως διαχειρίστρια της απαίτησης, νομιμοποιείται ενεργητικώς να προβαίνει σε οιαδήποτε δικαστική ενέργεια που αποσκοπεί στην είσπραξη οφειλών, που απορρέουν από την υπό διαχείριση απαίτηση, επιδόθηκε προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Τρίπολης, που κατοικοεδρεύει στην Τρίπολη, στο Πρωτοδικείο Τρίπολης, οδός Πλατεία Άρεως αρ. 2 για την εναγόμενη ΚΟΚΟΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ:0410066828, πρώην κάτοικο Γαλατσίου Αττικής, οδός Κύθνου αρ. 4 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από το πρώτο (α') απόγραφο εκτελεστό της υπ’ αριθμ. 25540/27-10-2011 (Αριθμός Απογράφου: 25357/2011) Διαταγής Πληρωμής του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, μαζί με την κάτω από αυτή και από 30/06/2021 παραγγελία προς επίδοση με επιταγή προς πληρωμή και της οποίας το περιεχόμενο έχει κατά λέξη όπως ακολουθεί ήτοι: α) για επιδικασθέν κεφάλαιο ευρώ 31.990,29 με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας από 03/03/2011 πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερούμενων τόκων οι οποίοι ανατοκίζονται από την πρώτη ημέρα καθυστερήσεως και προστίθενται στο κεφάλαιο ανά εξάμηνο κατά τα συμφωνηθέντα στη σύμβαση πιστώσεως και κατά τη διάταξη του άρθρου 12 το ν 2601/1998 μέχρι την εξόφληση κατά το διατακτικό της ως άνω διαταγής πληρωμής. β)για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη ευρώ 542,00 νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της α’ επιταγής ητοι από 12/11/2011γ) για λήψη απογράφου και αντίγραφα ευρώ 4,50 νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της α’ επιταγής ητοι από 12/11/2011 , δ) για σύνταξη α’ επιταγής ευρώ 100 νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της α’ επιταγής ητοι από 12/11/2011, ε) για παραγγελία προς επίδοση και επίδοση α΄επιταγής ευρώ 50,00 νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της α’ επιταγής ήτοι 12/11/2011 στ) για επίδοση απογράφου με την παρούσα επιταγή ευρώ 43,40 νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσης και όλα τα ανωτέρω ποσά πρέπει να εξοφληθούν εντόκως κατά τις ανωτέρω διακρίσεις μέχρι την πλήρη και ολοσχερή τους εξόφληση. Σε περίπτωση μη εξόφλησης θα διαταχθεί αναγκαστική εκτέλεση και θα προστεθούν 20 ευρώ πλέον φπα 4,80 ήτοι 24,80 για την σύνταξη της σχετικής εντολής εκτελέσεως. Αντίκλητο και δεκτικό πληρωμής διορίζουμε τον δικηγόρο Αθηνών Νικόλαο Αθ. Ανδρικόπουλο, κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Κηφισίας 35 τηλ 2106444610 προκειμένου να αποδώσει στη δικαιούχο της απαίτησης το ως άνω ποσό άλλως τον επιδίδοντα την παρούσα δικαστικό επιμελητή, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες «Η Ηχώ των Δημοπρασιών» και «Καθημερινά Νέα». Η Δικαστική Επιμελήτρια Ελένη Νικητοπούλου Α.Σ ΤΑΕΚWONDO ΔΙΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΥ 1/22-08-2021 ΤΟΥ Α.Σ. ΤΑΕΚWONDO ΔΙΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ Δ.Σ. ΤΗΝ 06/09/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 16:00 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρέθυμνο 27-08-2021 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 25075 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΓΙΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Ανάπτυξη Συστήματος Διαλογής στην Πηγή στο Δήμο Ρεθύμνου, με Έμφαση στα Βιο-απόβλητα- Προμήθεια απορριμματοφόρων» προϋπολογισμού 403.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 01. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Άδελε | Τ.Κ.: 74100 Τηλέφωνο: 2831341041 | Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | Ιστοσελίδα: http://www.rethymno.gr Αρμόδιος Υπάλληλος: Βασιλική Κλαψινού ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: GR 433 02. Πρόσβαση στα έγγραφα Ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση http://www.rethymno.gr, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 03. Κωδικός CPV 34144511-3: Οχήματα συμπίεσης απορριμμάτων 04. Περιγραφή της δημόσιας Σύμβασης Σύμφωνα με τη μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας η Προμήθεια είναι όπως αναγράφεται παρακάτω: Συνολικός Προϋπολογισμός: 325.000,00 € Φ.Π.Α. 24%: 78.000,00 € ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 403.000,00 € 05. Εναλλακτικές προσφορές Δεν γίνονται δεκτές. 06. Χρόνος εκτέλεσης Προμήθειας Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 07. Δικαιούμενοι συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών. 08. Διενέργεια Διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ). 09. Παραλαβή Προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) την 08-10-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ. 10. Εγγύηση Συμμετοχής Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής που αντιστοιχεί στο 2% της προεκτιμούμενης αξίας της σύμβασης επί της προϋπολογισθείσης αξίας του συνόλου των κατηγοριών ή των ορισμένων προσφερομένων κατηγοριών και πάντως για το σύνολο των ειδών κάθε κατηγορίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με ανάλογη στρογγυλοποίηση. Η εγγυητική συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον (120) ημέρες. 11. Γλώσσα Συμμετοχής Ελληνική 12. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 13. Χρόνος ισχύος προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για εκατόν πενήντα (150) ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα της αποσφράγισης προσφορών στο σύστημα. 14. Βασικοί όροι χρηματοδότησης Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020 Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.: 61.7341.028 με σχετική πίστωση 403.000,00 € του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου. 15. Δημοσιεύσεις Ημερομηνία αποστολής περίληψης της Διακήρυξης, στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η 30/08/2021 με προσωρινό αριθμό αναφοράς: 2021-116783. Η παρούσα θα αναρτηθεί και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Τα έξοδα δημοσίευσης αρχικού και επαναληπτικού διαγωνισμού θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρέθυμνο 27-08-2021 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 25072 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΓΙΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Ανάπτυξη Συστήματος Διαλογής στην Πηγή στο Δήμο Ρεθύμνου, με Έμφαση στα Βιο-απόβλητα-Προμήθειαα εξοπλισμού κομποστοποίησης», προϋπολογισμού 173.426,40 ευρώ με το Φ.Π.Α. 01. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Άδελε | Τ.Κ.: 74100 Τηλέφωνο: 2831341041 | Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | Ιστοσελίδα: http://www.rethymno.gr Αρμόδιος Υπάλληλος: Βασιλική Κλαψινού ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: GR 433 02. Πρόσβαση στα έγγραφα Ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση http://www.rethymno.gr, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 03. Κωδικός CPV 34928480-6: «Δοχεία και κάδοι Απορριμμάτων» 42990000-2: «Διάφορα μηχανήματα ειδικής χρήσης» 04. Περιγραφή της δημόσιας Σύμβασης Σύμφωνα με τη μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας η Προμήθεια είναι όπως αναγράφεται παρακάτω: Συνολικός Προϋπολογισμός: 139.860,00 € Φ.Π.Α. 24%: 33.566,40 € ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 173.426,40 € 05. Εναλλακτικές προσφορές Δεν γίνονται δεκτές. 06. Χρόνος εκτέλεσης Προμήθειας Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 07. Δικαιούμενοι συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών. 08. Διενέργεια Διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ). 09. Παραλαβή Προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) την 08-10-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ. 10. Εγγύηση Συμμετοχής Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής που αντιστοιχεί στο 2% της προεκτιμούμενης αξίας της σύμβασης επί της προϋπολογισθείσης αξίας του συνόλου των κατηγοριών ή των ορισμένων προσφερομένων κατηγοριών και πάντως για το σύνολο των ειδών κάθε κατηγορίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με ανάλογη στρογγυλοποίηση. Η εγγυητική συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον (120) ημέρες. 11. Γλώσσα Συμμετοχής Ελληνική 12. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 13. Χρόνος ισχύος προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για εκατόν πενήντα (150) ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα της αποσφράγισης προσφορών στο σύστημα. 14. Βασικοί όροι χρηματοδότησης Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020 Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.: 61.7341.029 με σχετική πίστωση 173.426,40 € του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου. 15. Δημοσιεύσεις Ημερομηνία αποστολής περίληψης της Διακήρυξης, στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η 30/08/2021 με προσωρινό αριθμό αναφοράς: 2021-116784. Η παρούσα θα αναρτηθεί και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Τα έξοδα δημοσίευσης αρχικού και επαναληπτικού διαγωνισμού θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας