PrintButton

23-01-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Επιδόθηκαν με τις με αριθμούς 6.999/22.01.2021, 7.000/22.01.2021, 7.001/22.01.2021 και 7.002/22.01.2021 έκθεσεις επίδοσής μου, κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου κ. Αριστομένη Ι. Γιαννίση, ως πληρεξούσιου της Σοφίας Τάσιου του Δημητρίου και της Μαρίας, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής (Πάτημα Χαλανδρίου), οδός Σκουφά, αριθμός 45, ΑΦΜ 032266700, στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, αντίστοιχα για λογαριασμό 1) της Κωνσταντίνας Σταμπολίτη, θυγατέρας του Πολυβίου και της Ελένης Κοσμοπούλου, 2) της Ευσταθίας Μητροπούλου, θυγατέρας του Πολυβίου και της Ελένης Κοσμοπούλου, 3) του Ιωάννη Κοσμόπουλου του Πολυβίου και της Ελένης και 4) του Δημητρίου Κοσμόπουλου του Πολυβίου, αμφοτέρων πρώην κατοίκων Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και ήδη αγνώστου διαμονής, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενοι συγχρόνως να καταθέσουν προτάσεις εμπροθέσμως και να παραστούν κατά την συζήτηση της υπόθεσης, όπου και όταν αυτή θα ορισθεί, ακριβές έντυπο αντίγραφο από το επίσημο ηλεκτρονικό έγγραφο, με νόμιμη ηλεκτρονική θεώρηση, της από 30/12/2020 ΑΓΩΓΗΣ, της πρώτης ΚΑΤΑ αυτών, με την οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και ζητά όσα με λεπτομέρεια αναφέρονται σ’ αυτήν. Στο τέλος του αντιγράφου του ως άνω δικογράφου υπάρχει, 1) η με Γενικό αριθμό κατάθεσης 1654/2021 και Ειδικό αριθμό κατάθεσης 2220/2021, έκθεση κατάθεσης δικογράφου αγωγής της γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς επίσης και η από 13/01/2021 πράξη της γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου με την οποία ορίζεται ότι οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της Αγωγής. Με την ως άνω Αγωγή η Ενάγουσα ζητά να γίνει δεκτή στο σύνολο της η Αγωγή της, Να διαταχθεί η κατά ΚΠολΔ 484 έμμεση διανομή, δια του πλειστηριασμού του, του κοινού ακινήτου των εναγομένων και εμού, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό, ήτοι: ενός αγροτεμαχίου, το οποίο είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος, του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, στην θέση ΝΕΑΠΟΛΗ, εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Σπάτων και εκτός ζώνης του Δήμου αυτού, με ΚΑΕΚ 051331801003/0/0. Επί του αγροτεμαχίου αυτού, υπάρχει κατοικία επιφανείας 56 τ.μ., που βρίσκεται σήμερα εγκαταλελειμμένη και ημικατεστραμένη, αποτελούμενη από καθιστικό – κουζίνα, υπνοδωμάτιο, λουτρό και διάδρομο, καθώς και μία ακάλυπτη δεξαμενή νερού (στέρνα), τα οποία κτίσματα έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4495/2017, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 10826778/2019 δήλωση που υπέβαλε ο πολιτικός μηχανικός, Ιωάννης Γερεουδάκης. Το αγροτεμάχιο αυτό έχει επιφάνεια διακόσια εξήντα δύο τετραγωνικά μέτρα (262 τ.μ.), εμφαίνεται δε περιμετρικά με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΑ, στο από μηνός Μαΐου 2019 τοπογραφικό διάγραμμα της Τοπογράφου – Μηχανικού Μαριάννας Ανδρεάδη και συνορεύει βορειοανατολικά σε πρόσοψη ΕΖΑ μήκους της ΕΖ 7,95 μέτρων και της ΖΑ 7,33 μέτρων με την οδό Νεαπόλεως, νοτιοανατολικά σε πρόσοψη ΑΒΓ μήκους της ΑΒ 9,56 μέτρων και της ΒΓ 5,54 μέτρων, με την οδό Ειρήνης, νοτιοδυτικά σε πλευρά ΓΔ μήκους 14,44 μέτρων με ιδιοκτησία αγνώστου και βορειοδυτικά σε πλευρά ΔΕ μήκους 21,71 μέτρων με ιδιοκτησία αγνώστου. Να διαταχθούν οι κατά Νόμο προβλεπόμενες ενέργειες για τον πλειστηριασμό του ως άνω ακινήτου, καθώς και η διανομή του εκπλειστηριάσματος που θα επιτευχθεί μεταξύ των εναγόμενων και εμού κατά τον λόγο της συγκυριότητας επί αυτών, ήτοι κατά ποσοστό 80% υπέρ της ενάγουσας και κατά ποσοστό 5% υπέρ εκάστου των εναγόμενων. Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην εν γένει δικαστική δαπάνη. Αθήνα, 22-01-2021 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΖΑΡΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Την 25 του μηνός Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.25 μ., η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης με έδρα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου, Ιωάννα Κλάδου, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικαστικής Πληρεξούσιας Ν.Σ.Κ. Αναστασίας Σγουρόγλου, Πληρεξούσιας του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομικών, κοινοποίησε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου, για 1. τον Κονάκη Δημήτριο του Ιωάννη, πρώην κάτοικο Ηρακλείου οδού Σκλαβοκάμπου αρ. 63-65 και ήδη αγνώστου διαμονής 2. τον Βατικιώτη Γεώργιο του Ιωάννη, πρώην κάτοικο Ηρακλείου, οδού Πετλεμπούρη αρ. 18 και ήδη αγνώστου διαμονής 3. την Κουρεπίνη Αννα, πρώην κάτοικο Ηρακλείου οδού Ανωγείων αρ. 68 και ήδη αγνώστου διαμονής. 4. τον Τασούδη Παναγιώτη του Αντωνίου, πρώην κάτοικο Ηρακλείου οδού Λυσσού αρ. 13 και ήδη αγνώστου διαμονής 5. τον Μαυροειδή Μιχαήλ, πρώην κάτοικο Ηρακλείου οδού Σόλωνος αρ. 31 και ήδη αγνώστου διαμονής 6. τον Σκουτέλη Νίκανδρο, πρώην κάτοικο Ηρακλείου οδού Ανωγείων, αρ. 68 και ήδη αγνώστου διαμονής, 7. την Ζερβάκη Αννα, πρώην κάτοικο Ηρακλείου, οδού Δεξιθέας αρ. 4 και ήδη αγνώστου διαμονής, 8. τον Λιαπάκη Δημητρίου του Μύρωνα, πρώην κάτοικο Ηρακλείου, οδού Λαγκαδά αρ. 103, και ήδη αγνώστου διαμονής, με τις με αριθμ. 4653, 4652, 4651, 4650, 4649, 4648, 4647, 4654/25-11-2020 εκθέσες επίδοσης αντίστοιχα, αντίγραφο της από 8-7-2020 και με αριθμό κατάθεσης Γ.Α. 1529/ΤΜ/7/2020 κλήσης του Ελληνικού Δημοσίου κατά του Τασσούδη Παναγιώτη κ.λπ. (συν. 13) για την εκδίκαση της με αριθμό κατάθεσης ΓΑ 6064/ΤΜ/972/2008 αγωγής του Ελληνικού Δημοσίου κατά των ανωτέρω ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, της οποίας έχει οριστεί δικάσιμος, κατόπιν αναβολής, η 17η-3-2021, ώρα 9.00 π.μ., ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Διαδικασία Τακτική). Με την αγωγή αυτή ζητείται να καταδικαστούν οι αντίδικοι α) στην καταβολή του ποσού των 30.932,95 ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της εν θέμαι αγωγής ως την εξόφληση, για την αποκατάσταση της ζημίας που το Ελληνικό Δημόσιο υπέστη από την περιγραφόμενη στην αγωγή παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά τους την 6η Δεκεμβρίου 2003 και συγκεκριμένα λόγω των υλικών ζημιών που προξένησαν στα με αριθμούς κυκλοφορίας α) ΕΑ-15884, Β) ΕΑ-21477, Γ) ΕΑ-16432, Δ) ΕΑ-16806, Ε) ΕΑ-19712 καθώς και στο κτίριο της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, οι οποίες ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 30.932,95 ευρώ, ως ειδικότερα αναλύεται στο υπό κρίση δικόγραφο, και β) να καταδικαστούν στη δικαστική δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου. Η δημοσίευση αυτή γίνεται σύμφωνα με το νόμο για να λάβουν γνώση οι αντίδικοι και να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες. Ηράκλειο, 13-1-2021 Η Πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΓΟΥΡΟΓΛΟΥ Δικαστική Πληρεξούσια ΝΣΚ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Με την υπ’ αριθμ. 15/2021 Διαταγή της Ειρηνοδίκου Αθηνών, Σοφίας Μανουηλίδου, έγιναν δεκτές οι τροποποιήσεις διατάξεων των άρθρων 3, 4, 5, 8, 16, 20, 22, 23, 34, 35, 38 του καταστατικού του επαγγελματικού σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ», που εδρεύει στην Αθήνα. Αθήνα, 22-1-2021 Η πληρεξούσια δικηγόρος Ήλια Αλευρά Αμαλιάδος 18, Αθήνα 11523 Τηλ.: 6976903828
PrintButton

22-01-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7198Γ/΄21-01-2021 Έκθεση επίδοσής μου, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Πειραιά ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΣΤΑΛΕ –ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ, ενεργούσα κατ’ εντολή της Δικηγόρου Ελένης Γιαννακάκου, ως πληρεξουσία Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», που εδρεύει στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη Αττικής Στρ. Μακρυγιάννη αρ. 81, με ΑΦΜ 094537720 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, για λογαριασμό του Λάμπρου Παπασπύρου του Βασιλείου και της Λουκίας, πρώην κατοίκου Ηρακλείου Αττικής, οδός Ματρόζου αρ.27 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία «DOT AND MORE MULTIMEDIA P.C. – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με τον δ.τ. «BUY AND MORE» η οποία έδρευε στην Αργυρούπολη Αττικής, επί της οδού Κρήτης αρ.8, Τ.Κ. 16451με ΑΦΜ 800595080 της Δ.Ο.Υ. Α ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, νομίμως εκπροσωπούμενης, ατελώς ακριβές αντίγραφο της από 24 Δεκεμβρίου 2020 ΑΓΩΓΗΣ, της ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητείται να γίνει δεκτή η αγωγή. Να υποχρεωθεί η εναγόμενη εταιρείας με την επωνυμία «DOT AND MORE MULTIMEDIA P.C. – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» να καταβάλει οφειλή προερχόμενη από τιμολόγια ή άλλως από τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού το ποσό των 2.719, 32 ευρώ νομιμοτόκως από την επομένη της έκδοσης εκάστου τιμολογίου άλλως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση τους, και να καταδικαστεί στην δικαστική δαπάνη και την αμοιβή της δικηγόρου. Κάτω απ’ αυτήν υπάρχουν: 1)Η με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 76894/28-12-2020 και με Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 5920/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου της κας Αποστολίας Ιωάννου, Γραμματέως του ανωτέρω δικαστηρίου, η οποία δείχνει την κατάθεση του ανωτέρω δικογράφου από την δικηγόρο Ελένη Γιαννακάκου καθώς και 2)Η από 28-12-2020 ΠΡΑΞΗ της κας Αγγελικής ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑ, Ειρηνοδίκου του ανωτέρω δικαστηρίου με στοιχεία προσδιορισμού ΕΚΘΕΜΑ: ΜΚ1, ΑΡΙΘΜΟΣ:8, ΑΙΘΟΥΣΑ/ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ 3, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25-11-2021, ΗΜΕΡΑ: Πέμπτη και ΩΡΑ: 09:00 με την όρο της κοινοποίησής της ΠΡΟ 10 ΗΜΕΡΩΝ.Η επίδοση έγινε για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη να παραστεί, όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 21/01/2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια Ελένη Μπασταλέ-Κατραμάδου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7199Γ/΄21-01-2021 Έκθεση επίδοσής μου, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Πειραιά ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΣΤΑΛΕ –ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ, ενεργούσα κατ’ εντολή της Δικηγόρου Ελένης Γιαννακάκου, ως πληρεξουσία Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», που εδρεύει στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη Αττικής Στρ. Μακρυγιάννη αρ. 81, με ΑΦΜ 094537720 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, για λογαριασμό του DUMITRU (ΝΤΟΥΜΙΤΣΟΥ) SANDU (ΣΑΝΤΟΥ) του DUMITRU (ΝΤΟΥΜΙΤΡΟΥ), ελεύθερου επαγγελματία, πρώην κατοίκου Γαργαλιάνων Μεσσηνίας, οδός Ξάνθου αρ.8 και ήδη αγνώστου διαμονής ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «INTERACTIVE POLLS & PROMOTIONS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» που έδρευε στην Καλλιθέα Αττικής, επί της οδού Λαγουμιτζή αρ. 24, Τ.Κ. 17671 με ΑΦΜ 800636089 της Δ.Ο.Υ. A’ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται ψηφιακά υπογεγραμμένο ακριβές αντίγραφο της από 23-12-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία - Τιμολόγια) της ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ ΚΑΤΑ εναγόμενης, απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας, με την οποία ζητείται να γίνει δεκτή η αγωγή. Να υποχρεωθεί η εναγόμενη εταιρείας να καταβάλει οφειλή προερχόμενη από τιμολόγια αλλιώς κατά τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού το ποσό των 7.848, 89 ευρώ νομιμοτόκως από την επομένη της έκδοσης εκάστου τιμολογίου άλλως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση τους Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση για ολόκληρο το ποσό και να καταδικαστεί στην δικαστική δαπάνη και την αμοιβή της δικηγόρου. Κάτω απ’ αυτήν υπάρχει η Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου (ή Αποδεικτικό Κατάθεσης Δικογράφου) της κας Αικατερίνης Φωτοπούλου, Γραμματέως του ανωτέρω Δικαστηρίου, η οποία δείχνει την ηλεκτρονική κατάθεση του ανωτέρω δικογράφου στο Δικαστήριο: Ειρηνοδικείο Καλλιθέας, Διαδικασία: Τακτική, Αντικείμενο: Τακτική Ν.4335/2015, Υπ-Αντικείμενο: -, Κατ. Εγγράφου: Αγωγή, Ημερομηνία και ώρα Κατάθεσης: Τετάρτη, 23/12/2020 11:16, Γενικός Αριθμός Κατάθεσης: 7300/2020, Αριθμός Κατάθεσης Δικογράφου: 96/2020, Αιτών: 1)ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ, Καθ’ ου: 1)INTERACTIVE POLLS AND PROMOTIONS ΜΙΚΕ, Καταθέσασα: ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ (Δ.Σ. Αθηνών ΑΜ:038314). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Η επίδοση έγινε για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη να παραστεί, όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 21/01/2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια Ελένη Μπασταλέ-Κατραμάδου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7202Γ/΄21-01-2021 Έκθεση επίδοσής μου, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Πειραιά ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΣΤΑΛΕ –ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ, ενεργούσα κατ’ εντολή της Δικηγόρου Ελένης Γιαννακάκου, ως πληρεξουσία Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», που εδρεύει στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη Αττικής Στρ. Μακρυγιάννη αρ. 81, με ΑΦΜ 094537720 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, για λογαριασμό για λογαριασμό του BEJKO ENKEL του RUD, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αντιγόνης αρ.20 ως νόμιμο εκπρόσωπο και διαχειριστή της εταιρείας με την επωνυμία «Ε ΜΠΕΙΚΟ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής και επί της οδού Αντιγόνης αρ.20, Τ.Κ. 15231 με ΑΦΜ 099823379 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ψηφιακά υπογεγραμμένο ακριβές αντίγραφο της από 23 Δεκεμβρίου 2020 ΑΓΩΓΗΣ (Νέα Τακτική - Τιμολόγια) της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΕΕ ΚΑΤΑ «Ε ΜΠΕΙΚΟ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» απευθυνόμενη ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, με την οποία ζητείται να γίνει δεκτή η αγωγή. Να υποχρεωθεί η εναγόμενη εταιρείας να καταβάλει οφειλή προερχόμενη από τιμολόγια αλλιώς κατά τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού το ποσό των 11.502, 23 ευρώ νομιμοτόκως από την επομένη της έκδοσης εκάστου τιμολογίου άλλως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση τους Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση για ολόκληρο το ποσό και να καταδικαστεί στην δικαστική δαπάνη και την αμοιβή της δικηγόρου. Κάτω απ’ αυτήν υπάρχει η Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου (ή Αποδεικτικό Κατάθεσης Δικογράφου) της κας Αικατερίνης Φωτοπούλου, Γραμματέως του ανωτέρω δικαστηρίου, η οποία δείχνει την ηλεκτρονική κατάθεση του ανωτέρω δικογράφου στο Δικαστήριο: ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, Διαδικασία: ΤΑΚΤΙΚΗ, Αντικείμενο: ΤΑΚΤΙΚΗ Ν.4335/2015, Υπ- Αντικείμενο:(), Κατ. Εγγράφου: ΑΓΩΓΗ, Ημερομηνία και ώρα Κατάθεσης: Πέμπτη, 24/12/2020 11:59, Γενικός Αριθμός Κατάθεσης: 5560/2020, Αριθμός Κατάθεσης Δικογράφου: 183/2020, Αϊτών: 1)ΓΕΝ1ΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ. Καθ’ ού: 1)Ε. ΜΠΕΙΚΟ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., Καταθέσασα: ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ( Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΜ: 038314). Γίνεται μνεία ότι Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της. αγωγής..Η επίδοση έγινε για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη να παραστεί, όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 21/01/2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια Ελένη Μπασταλέ-Κατραμάδου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7203Γ/΄21-01-2021 Έκθεση επίδοσής μου, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Πειραιά ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΣΤΑΛΕ –ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ, ενεργούσα κατ’ εντολή της Δικηγόρου Ελένης Γιαννακάκου, ως πληρεξουσία Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», που εδρεύει στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη Αττικής Στρ. Μακρυγιάννη αρ. 81, με ΑΦΜ 094537720 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, για λογαριασμό του Σταύρου Μενδώνη του Στεφάνου και της Ελένης, πρώην κατοίκου Σαλαμίνος, οδός Γρηγ. Λαμπράκη 0 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως εκκαθαριστής της εταιρείας «S&P COURIER MONΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με διακριτικό τίτλο «S&P COURIER», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης αρ. 21, Τ.Κ. 15343, με ΑΦΜ 801014680 της Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ακριβές αντίγραφο της από 30 Νοεμβρίου 2020 ΑΓΩΓΗΣ (Μικροδιαφορές-Τιμολόγια) της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΕΕ ΚΑΤΑ της εναγόμενης, απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, με την οποία με την οποία ζητείται να γίνει δεκτή η αγωγή. Να υποχρεωθεί η εναγόμενη εταιρείας να καταβάλει οφειλή προερχόμενη από τιμολόγια αλλιώς κατά τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού το ποσό των 2.499, 17 ευρώ νομιμοτόκως από την επομένη της έκδοσης εκάστου τιμολογίου άλλως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση τους Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση για ολόκληρο το ποσό και να καταδικαστεί στην δικαστική δαπάνη και την αμοιβή της δικηγόρου. Κάτω απ’ αυτήν υπάρχουν: 1)η με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης :5584/29-12-2020 και με Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 280/29-12-2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου της κας Φανής Λεμπέση, Γραμματέως του ανωτέρω δικαστηρίου, η οποία δείχνει κατάθεση του ανωτέρω δικογράφου από την δικηγόρο Ελένη Γιαννακάκου καθώς και 2) η από 29/12/2020 ΠΡΑΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ της κας Έλένης Πατση, Ειρηνοδίκη του ανωτέρω δικαστηρίου ΕΚΘΕΜΑ: ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ:5, ΑΙΘΟΥΣΑ/ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ Α, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :18-10-2022, ΗΜΕΡΑ:Τρίτη και ΩΡΑ:09:00 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟ 10 ΗΜΕΡΩΝ.Η επίδοση έγινε για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη να παραστεί, όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 21/01/2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια Ελένη Μπασταλέ-Κατραμάδου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7201Γ/΄21-01-2021 Έκθεση επίδοσής μου, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Πειραιά ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΣΤΑΛΕ –ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ, ενεργούσα κατ’ εντολή της Δικηγόρου Ελένης Γιαννακάκου, ως πληρεξουσία Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», που εδρεύει στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη Αττικής Στρ. Μακρυγιάννη αρ. 81, με ΑΦΜ 094537720 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, για λογαριασμό για λογαριασμό της Έλενας Παπαδάκη του Γεωργίου και της Κωνσταντίνας, επιχειρηματία, που διατηρούσε ατομική επιχείρηση με το διακριτικό τίτλο «ROADKRAFT COURIER SERVICES» στη Νέα Σμύρνη Αττικής, επί της οδού Αρτάκη αρ.112, Τ.Κ. 17123 με ΑΦΜ 114554477 της Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, και νυν αγνώστου διαμονής, ψηφιακά υπογεγραμμένο ακριβές αντίγραφο της από 23-12-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία - Τιμολόγια) της ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ, ΚΑΤΑ της εναγόμενης, απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας, με την οποία ζητείται να γίνει δεκτή η αγωγή. Να υποχρεωθεί η εναγόμενη να καταβάλει οφειλή προερχόμενη από τιμολόγια αλλιώς κατά τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού το ποσό των 6.175, 55 ευρώ νομιμοτόκως από την επομένη της έκδοσης εκάστου τιμολογίου άλλως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση τους Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση για ολόκληρο το ποσό και να καταδικαστεί στην δικαστική δαπάνη και την αμοιβή της δικηγόρου. Κάτω απ’ αυτήν υπάρχει η Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου (ή Αποδεικτικό Κατάθεσης Δικογράφου) της κας Αικατερίνης Φωτοπούλου, Γραμματέως του ανωτέρω Δικαστηρίου, η οποία δείχνει την ηλεκτρονική κατάθεση του ανωτέρω δικογράφου στο Δικαστήριο: Ειρηνοδικείο ΚΑλλιθέας, Διαδικασία: Τακτική, Αντικείμενο: Τακτική Ν.4335/2015, Υπ-Αντικείμενο: -, Κατ. Εγγράφου: Αγωγή, Ημερομηνία και ώρα Κατάθεσης: Τετάρτη, 23/12/2020 13:41, Γενικός Αριθμός Κατάθεσης: 7310/2020, Αριθμός Κατάθεσης Δικογράφου: 97/2020, Αιτών: 1)ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ, Καθ’ ου: 1)ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, Καταθέσας: ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ (Δ.Σ. Αθηνών ΑΜ:038314). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής.. Η επίδοση έγινε για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη να παραστεί, όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 21/01/2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια Ελένη Μπασταλέ-Κατραμάδου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7200Γ/΄21-01-2021 Έκθεση επίδοσής μου, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Πειραιά ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΣΤΑΛΕ –ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ, ενεργούσα κατ’ εντολή της Δικηγόρου Ελένης Γιαννακάκου, ως πληρεξουσία Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», που εδρεύει στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη Αττικής Στρ. Μακρυγιάννη αρ. 81, με ΑΦΜ 094537720 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, για λογαριασμό της Αικατερίνης Καλλιγά, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Ζολιώτη αρ. 55-57 και νυν αγνώστου διαμονής, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΚΑΛΛΙΓΑ Α.Ε.» που έδρευε στην Ανάβυσσο, επί της οδού Κοραή 14, Τ.Κ. 19013, με ΑΦΜ 998105353 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ακριβές κεκυρωμένο αντίγραφο της από 23 Δεκεμβρίου 2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία – Τιμολόγια) της ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕ ΚΑΤΑ της ΚΑΛΛΙΓΑ ΑΕ, απευθυνόμενη ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, με την οποία ζητείται να γίνει δεκτή η αγωγή. Να υποχρεωθεί η εναγόμενη εταιρεία να καταβάλει οφειλή προερχόμενη από τιμολόγια αλλιώς κατά τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού το ποσό των 14.445, 75 ευρώ νομιμοτόκως από την επομένη της έκδοσης εκάστου τιμολογίου άλλως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση τους Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση για ολόκληρο το ποσό και να καταδικαστεί στην δικαστική δαπάνη και την αμοιβή της δικηγόρου Κάτω απ’ αυτήν υπάρχει η Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου (ή Αποδεικτικό Κατάθεσης Δικογράφου) της κας Αικατερίνης Φωτοπούλου, Γραμματέως του ανωτέρω δικαστηρίου, η οποία δείχνει την ηλεκτρονική κατάθεση του ανωτέρω δικογράφου στο Δικαστήριο: ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ, Διαδικασία : ΤΑΚΤΙΚΗ, Αντικείμενο : ΤΑΚΤΙΚΗ Ν.4335/2015, Υπ-Αντικείμενο : (), Κατ. Εγγράφου : ΑΓΩΓΗ, Ημερομηνία και ώρα Κατάθεσης : Τετάρτη, 23/12/2020 16:39, Γενικός Αριθμός Κατάθεσης : 1433/2020, Αριθμός Κατάθεσης Δικογράφου : 69/2020, Αιτών : 1) ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ. Καθ’ού : 1) ΚΑΛΛΙΓΑ ΑΕ., Καταθέσας : ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ( Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΜ: 038314). Γίνεται μνεία ότι Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής Η επίδοση έγινε για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη να παραστεί, όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 21/01/2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια Ελένη Μπασταλέ-Κατραμάδου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Εγώ, ο Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Αριστείδης Ραυτόπουλος, κάτοικος Άνοιξης Αττικής (οδός Μεσολογγίου αρ.3), σύμφωνα με την από 12/1/2021 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τη Δικηγόρο Αθηνών, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΡΟΥ, που έχει την έδρα της στην Αθήνα (οδός Ι. Μομφεράτου αρ.131), πληρεξούσια των, 1) Λουκία χήρα Δημ. Γαλάτη, κάτοικος Ν. Μάκρης Αττικής, 2) Βασιλική Δημ. Γαλάτη, κάτοικος ομοίως, 3) Παναγιώτης Δημητρίου, κάτοικος Κορυδαλλού και, 4) Ιωάννης Θωμά Παππάς, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, ως ασκούντος τη γονική μέριμνα της ανήλικης θυγατέρας του Λουκίας Ιωάννου Παππά, κάτοικος ομοίως, επέδωσα με την υπ’αριθ. 2899 Γ΄ έκθεση μου στις 20/1/2021 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Παναγιώτη Μαργέτη του Σπυρίδωνα, πρώην κάτοικο Αθηνών Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό 157/2011 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Περιστερίου, και το διατακτικό της έχει ως εξής: ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγομένου. ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο της ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των εκατό (100, 00) ευρώ. ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή. Διατάσσει την εξάλειψη από τα οικία βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Περιστερίου της ακόλουθης υπέρ του εναγομένου εγγεγραμένης, προσημείωσης υποθήκης, επί του αναφερόμενου ακινήτου κυριότητας των εναγόντων που βρίσκεται στη θέση «Περιστέρι» ή «Σωρός» εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Περιστερίου και επί των οδών Υψηλάντου αρ.16 και ήδη αρ.18 και Λαχανά και ειδικότερα της από 4.12.1971 προσημείωσης υποθήκης ποσού 92.330 δραχμών (271, 00 ευρώ) στο τόμο 3 με α/α 7 σειρά 4η. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του στις 29/12/2011. Στην υπ’αριθ. 2899 Γ΄/2021 έκθεση επίδοσης μου υπάρχει εντολή του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την παρούσα δημοσίευση (κατ’ άρθρα 134, 135 του Κ.Πολ.Δ.). Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Εγώ, ο Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Αριστείδης Ραυτόπουλος, κάτοικος Άνοιξης Αττικής (οδός Μεσολογγίου αρ.3), σύμφωνα με την από 12/1/2021 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τη Δικηγόρο Αθηνών, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΡΟΥ, που έχει την έδρα της στην Αθήνα (οδός Ι. Μομφεράτου αρ.131), πληρεξούσια των, 1) Λουκία χήρα Δημ. Γαλάτη, κάτοικος Ν. Μάκρης Αττικής, 2) Βασιλική Δημ. Γαλάτη, κάτοικος ομοίως, 3) Παναγιώτης Δημητρίου, κάτοικος Κορυδαλλού και, 4) Ιωάννης Θωμά Παππάς, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, ως ασκούντος τη γονική μέριμνα της ανήλικης θυγατέρας του Λουκίας Ιωάννου Παππά, κάτοικος ομοίως, επέδωσα με την υπ’αριθ. 2900 Γ΄ έκθεση μου στις 20/1/2021 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Νικόλαο Γ. Μανιάτη, πρώην κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό 158/2011 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Περιστερίου, και το διατακτικό της έχει ως εξής: ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγομένου. ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο της ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των εκατό (100, 00) ευρώ. ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή. Διατάσσει την εξάλειψη από τα οικία βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Περιστερίου της ακόλουθης υπέρ του εναγομένου εγγεγραμένης, προσημείωσης υποθήκης, επί του αναφερόμενου ακινήτου κυριότητας των εναγόντων που βρίσκεται στη θέση «Περιστέρι» ή «Σωρός» εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Περιστερίου και επί των οδών Υψηλάντου αρ.16 και ήδη αρ.18 και Λαχανά και ειδικότερα της από 4.12.1971 προσημείωσης υποθήκης ποσού 92.330 δραχμών (271, 00 ευρώ) στο τόμο 3 με α/α 7 σειρά 3η. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του στις 29/12/2011. Στην υπ’αριθ. 2900 Γ΄/2021 έκθεση επίδοσης μου υπάρχει εντολή του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την παρούσα δημοσίευση (κατ’ άρθρα 134, 135 του Κ.Πολ.Δ.). Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Εγώ, ο Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Αριστείδης Ραυτόπουλος, κάτοικος Άνοιξης Αττικής (οδός Μεσολογγίου αρ.3), σύμφωνα με την από 12/1/2021 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τη Δικηγόρο Αθηνών, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΡΟΥ, που έχει την έδρα της στην Αθήνα (οδός Ι. Μομφεράτου αρ.131), πληρεξούσια των, 1) Λουκία χήρα Δημ. Γαλάτη, κάτοικος Ν. Μάκρης Αττικής, 2) Βασιλική Δημ. Γαλάτη, κάτοικος ομοίως, 3) Παναγιώτης Δημητρίου, κάτοικος Κορυδαλλού και, 4) Ιωάννης Θωμά Παππάς, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, ως ασκούντος τη γονική μέριμνα της ανήλικης θυγατέρας του Λουκίας Ιωάννου Παππά, κάτοικος ομοίως, επέδωσα με την υπ’αριθ. 2901 Γ΄ έκθεση μου στις 20/1/2021 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Ιωάννη Λέκκου του Γεωργίου, πρώην κάτοικο Αθηνών και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό 159/2011 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Περιστερίου, και το διατακτικό της έχει ως εξής: ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγομένου. ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο της ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των εκατό (100, 00) ευρώ. ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή. Διατάσσει την εξάλειψη από τα οικία βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Περιστερίου της ακόλουθης υπέρ του εναγομένου εγγεγραμένης υποθήκης, επί του αναφερόμενου ακινήτου κυριότητας των εναγόντων που βρίσκεται στη θέση «Περιστέρι» ή «Σωρός» εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Περιστερίου και επί των οδών Υψηλάντου αρ.16 και ήδη αρ.18 και Λαχανά και ειδικότερα της από 15.5.1958 υποθήκης ποσού 30.000 δραχμών (88, 00 ευρώ) στο τόμο 3 με α/α 7 σειρά 1η. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του στις 29/12/2011. Στην υπ’αριθ. 2901 Γ΄/2021 έκθεση επίδοσης μου υπάρχει εντολή του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την παρούσα δημοσίευση (κατ’ άρθρα 134, 135 του Κ.Πολ.Δ.). Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Εγώ, ο Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Αριστείδης Ραυτόπουλος, κάτοικος Άνοιξης Αττικής (οδός Μεσολογγίου αρ.3), σύμφωνα με την από 12/1/2021 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τη Δικηγόρο Αθηνών, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΡΟΥ, που έχει την έδρα της στην Αθήνα (οδός Ι. Μομφεράτου αρ.131), πληρεξούσια των, 1) Λουκία χήρα Δημ. Γαλάτη, κάτοικος Ν. Μάκρης Αττικής, 2) Βασιλική Δημ. Γαλάτη, κάτοικος ομοίως, 3) Παναγιώτης Δημητρίου, κάτοικος Κορυδαλλού και, 4) Ιωάννης Θωμά Παππάς, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, ως ασκούντος τη γονική μέριμνα της ανήλικης θυγατέρας του Λουκίας Ιωάννου Παππά, κάτοικος ομοίως, επέδωσα με την υπ’αριθ. 2902 Γ΄ έκθεση μου στις 20/1/2021 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Σταμάτη Καραγιάννη του Κωνσταντίνου, πρώην κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό 160/2011 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Περιστερίου, και το διατακτικό της έχει ως εξής: ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγομένου. ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο της ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των εκατό (100, 00) ευρώ. ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή. Διατάσσει την εξάλειψη από τα οικία βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Περιστερίου της ακόλουθης υπέρ του εναγομένου εγγεγραμένης, υποθήκης, επί του αναφερόμενου ακινήτου κυριότητας των εναγόντων που βρίσκεται στη θέση «Περιστέρι» ή «Σωρός» εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Περιστερίου και επί της διασταύρωσης των οδών Υψηλάντου αρ.16 και ήδη αρ.18 και Λαχανά Λυκούργου και Σπετσών και ειδικότερα της από 7.5.1958 υποθήκης ποσού 30.000 δραχμών (88, 00 ευρώ) στο τόμο 3 με α/α 7 σειρά 2η. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του στις 30/12/2011. Στην υπ’αριθ. 2902 Γ΄/2021 έκθεση επίδοσης μου υπάρχει εντολή του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την παρούσα δημοσίευση (κατ’ άρθρα 134, 135 του Κ.Πολ.Δ.). Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 3251ΣΤ/20-1-2021 έκθεση μου επίδοσης, επέδωσα στην Αντεισαγγελέα Ξάνθης, κα. Νικολέττα Καραντόλα, για λογαριασμό του Ρόλαντ Τζελίτζε του Νουγκζάρ και της Ζιζιλό, πρώην κατοίκου Ξάνθης και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 19-1-2021 ΚΛΗΣΗΣ– ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗΣ της Έλενας Γκρηγκοριάν του Άλμπερτ και της Ταμάρα, κατοίκου Ξάνθης (Αθ. Διάκου 33-35), ως νομίμως διορισμένης με την υπ’ αριθ. 40/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (εκουσία δικαιοδοσία) ειδικής επιτρόπου της ανήλικης Άννας Τζελίτζε του Ρολάντ Τζελίτζε και της Αξάνα Γκρηγκοριάν, γεννηθείσης στις 9.11.2007, με ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του Ληξιαρχείου Ξάνθης με χαρακτηριστικό Ασφαλείας 901700000001_39496868_2007_2019120 20957_Π010, εγγεγραμμένη στο Δημοτολόγιο Ξάνθης του Δήμου Ξάνθης στην με αριθμό 34340 οικογενειακή μερίδα του Δημοτολογίου και σειρά 3 ΚΑΤΑ 1) Της (καλουμένης) Αξάνα Γκρηγκοριάν του Άλμπερτ και της Ταμάρα, κάτοικου Ξάνθης (Θυατείρων 7), 2) Του (καλουμένου) Ρόλαντ Τζελίτζε του Νουγκζάρ και της Ζιζιλό, κατοίκου Τυφλίδας Γεωργίας και ήδη αγνώστου διαμονής, 3) Του (προσεπικαλουμένου) Λεωνίδα Πογκοσίδη του Γκουργκέν και της Ταμάρα, κατοίκου Ξάνθης (Αν. Θράκης 1), 4) Της (προσεπικαλουμένης) Λιλίτ Πογκοσίδου του Λεωνίδα και της Άναϊτ, κατοίκου Ξάνθης (Αν. Θράκης 31), που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (Ειδική Διαδικασία), με αριθμό Μ.Ειδ. 8/2021 έκθεση κατάθεσης δικογράφου στην Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, και ημέρα συζήτησης στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Ξάνθης (ειδική μονομελούς πινακίου), η 3η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη, ώρα 9:00 και με αριθμό πινακίου 5, με την οποία ζητά να ορισθεί νέα δικάσιμος για τη συζήτηση της παρούσας ΚΛΗΣΗΣ –ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗΣ, να γίνει δεκτή η παρούσα ΚΛΗΣΗΣ –ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ με σκοπό να γίνει δεκτή στο σύνολό της η από 30 Ιουνίου 2020 (με αρ. κατάθεσης 108/20 του Μονομελούς Πρωτοδικείου) αγωγή, να καταδικαστούν οι εναγόμενοι-κλητευόμενοι και οι προσεπικαλούμενοι στη συνολική δικαστική δαπάνη, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ξάνθη 21-1-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Βασίλειος Βερβερίδης Κ. Μπένη 49 - Ξάνθη τηλ. 2541070387 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΓΗΣ Με την υπ’ αριθμ. 4778Δ/11-01-2021 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού επιμελητή Στο Εφετείο Δωδεκανήσου με έδρα το Πρωτοδικείο Ρόδου, Γεωργίου Σ. Καλογήρου επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου η από 7-01-2021 και με αριθμό κατάθεσης 2/2021 αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου των εναγόντων : 1) Στέργου Κουμεντή του Τσαμπίκου, κατοίκου τ/δ Κοσκινού, της Δ.Ε Καλλιθέας του δήμου Ρόδου, με ΑΔΤ ΑΑ 800431/13-01-2006 και με ΑΦΜ 136108581, 2) Σταματία Κουμεντή του Τσαμπίκου, κατοίκου τ/δ Κοσκινού, της Δ.Ε Καλλιθέας του δήμου Ρόδου με ΑΔΤ ΑΑ 800430/13-01-2006 και με ΑΦΜ 150878242, η οποία στρέφεται κατά των: 1) Θωμά Συγγελάκη του Αντωνίου πρώην κατοίκου Ιταλίας και ήδη αγνώστου διαμονής, 2)Ευριδίκη Συγγελάκη του Αντωνίου, κατοίκου Ιταλίας Μαρίνο Ρώμης, οδός Lanza 28, 3) KΚωνσταντίνου Συγγελάκη του Αντωνίου, κατοίκου Ιταλίας Μαρίνο Ρώμης, οδός Lanza 28, 4) Τσαμπίκου Κουμεντή του Στέργου, κατοίκου δ/ενότητας Κοσκινού Ρόδου, 5) Σταματία Κωνσταντίνου Κουμεντή, 6) Ευαγγελία χήρα Γεωργίου Συγγελάκη το γένος Ιωάννη Καρόφτη 7) Κωνσταντίνου Συγγελάκη του Γεωργίου, 8) Ιωάννη Συγγελάκη του Γεωργίου, 9) Ευρυδίκη Συγγελάκη του Γεωργίου, 10) Σταύρου Συγγελάκη του Γεωργίου κατοίκων δήμου Ρόδου, με την οποία οι ενάγοντες ζητούν να αναγνωριστούν κύριοι με χρησικτησία κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου ο καθένας από αυτούς στο ιστορικό της αγωγής περιγραφομένων ακινήτων και συγκεκριμένα : 1) των τμημάτων του ακινήτου με κτηματολογικά στοιχεία: τόμος γαιών Κοσκινού 2, φύλλο 50, φάκελος 1148, μερίδα 1010 γαιών Κοσκινού, που βρίσκεται στην θέση «ΚΑΡΑΦΟΥΓΚΛΙΑ » νομικής φύσεως «αρζί-μιρί» και ήδη «Μουλκ» βάσει των διατάξεων του Νόμου 2100/1952 και συγκεκριμένα : α) του τμήματος με την ένδειξη ( 01) εκτάσεως 2300 τ.μ. όπως αυτό προσδιορίζεται με τα στοιχεία γωνιών ( Κ-Λ-Μ-Ν-Κ ) στο από 16 Σεπτέμβριος 2002 συνημμένο στην παρούσα σχεδιάγραμμα της Μηχανικού Περνάρη Χ Βάνας, β) τμήμα με την ένδειξη ( 02) εκτάσεως 2290 τ.μ. όπως αυτό προσδιορίζεται με τα στοιχεία γωνιών ( Κ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Ν-Ξ-Ε ) στο από 16 Σεπτέμβριος 2002 συνημμένο στην παρούσα σχεδιάγραμμα της Μηχανικού Περνάρη Χ Βάνας, γ) τμήμα με την ένδειξη ( 03) εκτάσεως 2250 τ.μ. όπως αυτό προσδιορίζεται με τα στοιχεία γωνιών ( Γ-Δ-Ε-Ξ-0-Π-Γ ) στο από 16 Σεπτέμβριος 2002 συνημμένο στην παρούσα σχεδιάγραμμα της Μηχανικού Περνάρη Χ Βάνας, δ) τμήμα με την ένδειξη ( 04) εκτάσεως 2290 τ.μ. όπως αυτό προσδιορίζεται με τα στοιχεία γωνιών ( Α-Β-Γ-Π-Α ) στο από 16 Σεπτέμβριος 2002 συνημμένο στην παρούσα σχεδιάγραμμα της Μηχανικού Περνάρη Χ Βάνας, τα τμήματα το οποία προέρχονται από το ακίνητο συνολικής εκτάσεως 28.280 τ.μ., 2) Παλαιά κατοικία που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα Κοσκινού συνολικής επιφανείας 34, 00 τμ, με κτηματολογικά στοιχεία: τόμος οικοδομών Κοσκινού ΙΙΙ, φύλλο 88, μερίδα 513, και φάκελος 544, νομικής φύσης «αρζί-μιρί» και ήδη μετά τη δημοσίευση του Ν.2100/1952 νομικής φύσης «Μουλκ» 3) Παλαιά κατοικία που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα Κοσκινού συνολικής επιφανείας 22, 10 τμ, με κτηματολογικά στοιχεία: τόμος οικοδομών Κοσκινού ΙΙΙ, φύλλο 89, μερίδα 234, και φάκελος 542 νομικής φύσης «αρζί-μιρί» και ήδη μετά τη δημοσίευση του Ν.2100/1952 νομικής φύσης «Μουλκ», προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενους συγχρόνως κατ’ άρθρα 237 επ. και 147 Κ.Πολ.Δ., γενικά και με κλήση μέσα σε 130 ημέρες από την επόμενη κατάθεσης της αγωγής που επιδίδεται κατά την αναστολή της προθεσμίας του άρθρου 147 Κ.Πολ.Δ. να καταθέσουν προτάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα, διαφορετικά θα δικαστούν ερήμην και με αντιγραφή στη σχετική έκθεση επίδοσης, γνωστοποιούμενου συγχρόνως ότι προς απόδειξη της παρούσας αγωγής μας οποτεδήποτε κι αν αρχικά ορισθεί δικάσιμος αυτής ή μετά από οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή κλήση της στο παραπάνω δικαστήριο ή σε οποιοδήποτε άλλο μετά από παραπομπή δικαστήριο και κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 421 και 422 Κ.Πολ.Δ. α. στις 5 Φεβρουάριου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:45 και 13:00 π.μ., στον Ειρηνοδίκη Ρόδου, θα ληφθούν ένορκες βεβαιώσεις από τους δύο κατωτέρω μάρτυρες των εναγόντων : α) Βασίλειος Μανωλάς του Μιχαήλ και της Μαρίας, που γεννήθηκε στις 13-06-1967 στην Ρόδο και κατοικεί στην Δ/Ενότητα Κοσκινού ανευ οδού, Δημόσιος υπάλληλος, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθ. ΑΝ 449667/20-11-2017 Υ Α Ρόδου Δωδ/σου και Α.Φ.Μ. 039209867 Δ.Ο.Υ. Ρόδου, και β) Αναστάσιος Αχιολάς του Γεωργίου και της Ανδρονίκης που γεννήθηκε στην Ρόδο στις 01/01/1957 και κατοικεί ομοίως στην Ρόδο, και επί της οδού Μαδρίτης 14, δημόσιος υπάλληλος, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθ. ΑΜ 450752 / 24-12-2014 Υ Α Ρόδου Δωδ/σου και Α.Φ.Μ. 034994409 Δ.Ο.Υ. Ρόδου, οι οποίοι θα καταθέσουν ενόρκως ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου ο πρώτος μάρτυρας στις 12:45 π.μ. και 13:00 ο δεύτερος μάρτυρας ή σε περίπτωση μη πραγματοποίησης τους κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα για οποιονδήποτε λόγο τότε θα πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα και ώρα και τόπο στις 12 Φεβρουαρίου 2021 και γι΄ αυτό καλούνται οι ανωτέρω εναγόμενοι όπως προσέλθουν και παρασταθούν κατά την λήψη αυτών, άλλως θα λάβουν χώρα ερήμην τους . Ρόδος 21 Ιανουαρίου 2021 Η πληρεξούσια δικηγόρος Παναγιώτα Παπαβασιλείου Αθηνάς 77 Αφάντου- Ρόδος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Επιδόθηκε με την με αριθμό 6988/21-01-2021 έκθεσή επίδοσής μου, κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου κ. Αναστάσιου Λαζ. Γρύλλη, με την ιδιότητα του ορισμένου διαμεσολαβητή για την υποχρεωτική αρχική συνέδρια διαμεσολάβησης σχετικά με την από 24/09/2020 Αγωγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 68144/2020 και 2) Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 8195/2020, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και το διακριτικό τίτλο «doValue Greece», η οποία εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού Κύπρου αρ. 27 και Αρχιμήδους, με ΑΦΜ 099755919 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά και με αρ. ΓΕΜΗ 121602601000, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, αδειοδοτηθείσα από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τον νόμο 4354/2015, δυνάμει της με αριθμ. 220/1/13.03.2017 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων [υπ’ αριθμ. 880/16.3.2017 ΦΕΚ (τ. Β’)], η οποία ενεργεί με την ιδιότητά της διαχειρίστριας των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ERB RECOVERY DAC» (Ι ΑΡ ΜΠΙ ΡΙΚΑΒΕΡΙ ΝΤΑΚ), που εδρεύει στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας (οδός George’s Dock αρ. 3, 4ος όροφος, IFSC, Δουβλίνο 1) με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών 671742, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία (ανωτέρω εταιρεία ειδικού σκοπού) κατέστη ειδικός διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Eurobank» που εδρεύει στην Αθήνα (Όθωνος αριθμ. 8) με ΑΦΜ 996866969, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών (Γ.Ε.ΜΗ., με αριθμό 154558160000), νόμιμα εκπροσωπούμενης, καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» (ΑΦΜ 094014250), λόγω διασπάσεως της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και σύσταση της πρώτης (Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία) τραπεζικής εταιρείας (άρθρο 16 ν. 2515/1997 και άρθρα 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019- Ανακοινώσεις του Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή/Γενική Δ/νση Αγοράς/Διεύθυνση Εταιρειών/Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπ΄αριθμ. 31907 και 31909/20.3.2020), στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, για λογαριασμό του Φώτη Σελέκου του Πέτρου και της Αικατερίνης, πρώην κατοίκου Αθηνών Αττικής, οδός Τραπεζουντίου αρ. 4, θέση Πινακωτά, και ήδη αγνώστου διαμονής, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, η από 20/01/2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Με την ως άνω ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ο διαμεσολαβητής γνωστοποιεί ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία διαμεσολάβησης (ΥΑΣ), όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν.4640/2019, θα λάβει χώρα 29η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 και καλεί τον Φώτη Σελέκου του Πέτρου να παραστεί σε αυτή. Τόπος διεξαγωγής ΥΑΣ : το γραφείο του διαμεσολαβητή, που βρίσκεται στην Αθήνα, στην οδό Πανεπιστημίου, αρ. 56, 2ος όροφος. Σε περίπτωση κωλύματος μετακίνησης, για οποιοδήποτε λόγο, η ΥΑΣ θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, οπότε θα ενημερωθεί εγκαίρως για την σχετική διαδικασία Αθήνα, 22-01-2021 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΖΑΡΕΛΛΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 10828 Δ’ /20-01-2021 έτους έκθεση μου επίδοσης και με επιμέλεια της εναγόντων 1. Ιωάννη Κουπουρτιάδη οτυ Δημητρίου κατοίκου Εύοσμου Θεσσαλονίκης οδός Μπουρνόβα αρ. 1, και 2. Κυριακής Κουπουρτιάδη του Δημητρίου κατοίκου Εύοσμου Θεσσαλονίκης οδός Μπουρνόβα αρ. 3, επιδόθηκε νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κ. Έλλη - Θάλεια Συροπούλου για την ανώνυμη εταιρία «MODA MAGNUM ΑΕΕ» πρώην εδρεύουσα στην Γλυφάδα οδός Ροδόπης αρ. 37, και ήδη αγνώστου διαμονής ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ του υπ’ αριθμόν 3078/2020 Πρακτικού Αναβολής Συνεδριάσεως Διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, της συνεδρίασης της 01-12-2020 Πινάκιο ΑΣΦ (Α) με α/α 9, δυνάμει των οποίων ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ η συζήτηση μεταξύ των ανωτέρω διαδίκων της από 10-02-2020 ΑΙΤΗΣΗΣ με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΓΑΚ/Ε.Α.Κ./ΕΤΟΣ 2547/2139/2020 για την 01η-02-2021 στο Πινάκιο 381 Α, ΑΣΦ (Α) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ (γεν. αντ. Κλπ) (Α) με α/α 11, και παραγγελία σε μένα για την επίδοση και να παραστεί κατά την μετ αναβολή δικάσιμο, μετά του συνημμένου ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ της από 31-01-2020 ΑΙΤΗΣΗΣ, των πρώτων εναντίον της που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και ζητά να γίνει δεκτή παραπάνω Αίτηση, nα ανακληθεί η υπ’ αριθμόν 16014/2006 απόφαση του δικαστηρίου αυτού με βάση την οποία είχε εγγραφεί προσημείωση υποθήκης επί των περιγραφομένων ακινήτων μας και υπέρ της καθ’ ης εταιρίας με σκοπό την εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης, ακινήτων που αναφέρονται στην Αίτηση, αφενός για το μεν πρώτο ακίνητο του α’ αιτούντος από τα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόμο 2206 φύλλο 39και με αύξοντα αριθμό 4, αφετέρου δε για το δεύτερο ακίνητο της β’ αιτούσας από τα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Λαγκαδά στο τόμο 380 και με αρ. 83 αντίστοιχα, και να εξαλειφθεί η υποθήκη που ενεγράφη για ποσό 28.650, 00 κατόπιν μερικής τροπής της ήδη επιβληθείσας προσημείωσης από τα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Λαγκαδά στον τόμο 160 και αριθμό 29. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν: α) έκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 10-02-2020 και ειδικό αριθμό 2139/2020 και γενικό αριθμό κατάθεσης 2547/2020 που αποδεικνύει την κατάθεση σε αυτόν της αίτησης, και της συνημμένης υπ’ αριθμ. 1004/03-06-2020 Πράξης της κ. Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης παραγγελία σε εμένα για επίδοση. προς γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενη να παραστεί όταν και όπου στο πρακτικό αναβολής ορίζεται. Αθήνα 21-01-2021 Ο Δικ. Επιμελητής Νικόλαος Γ. Κατσιβαρδάς Η πληρεξούσια Κυριακή Κουιμτζή ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡ. 306/2020 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ’ αρ. 306/2020 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, επικυρώθηκε το από 01/08/2020 καταστατικό σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΟΜ», που ιδρύθηκε με την από 01/08/2020 συστατική πράξη των ιδρυτικών μελών του, εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και έχει αντικείμενο τους ειδικότερους σκοπούς και δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ως άνω καταστατικού, το οποίο αποτελείται συνολικά από δεκατέσσερα (14) άρθρα και διετάχθη η εγγραφή του στο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2021 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΓΕΩΡΓΙΑ Ι. ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ ΡΑΓΚΑΒΗ 74, 11475 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2106401430 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού Πληροφορίες: Η. Πετρίδης Τηλ.: 2310 99 5190 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Κτίριο: Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» Θεσσαλονίκη, 21 Ιανουαρίου 2021 Αριθμ. Πρωτ. : 3010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999295 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία-Μοριακή Βιολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 19531) ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ (τηλ.Γραμματείας 2310991050 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανθρώπινη Κίνηση και Γήρανση». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 19533) Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2217/31-12-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 11-01-2021) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει την 22 Μαρτίου 2021. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails. Θεσσαλονίκη, 21/01/2021 Με εντολή του Πρύτανη Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού Πληροφορίες: Η. Πετρίδης Τηλ.: 2310 99 5190 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Κτίριο: Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» Θεσσαλονίκη 21 Ιανουαρίου 2021 Αριθμ. Πρωτ. : 3011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995251 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 19524) ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999295 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Βιοχημεία-Κλινική Βιοχημεία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 19529) Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2216/31-12-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 11-01-2021) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει την 22 Μαρτίου 2021. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails. Θεσσαλονίκη, 21/01/2021 Με εντολή του Πρύτανη Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Εθνικό Θέατρο, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και την απόφαση που ελήφθη κατά την 70η Συνεδρίαση του Δ.Σ. της 15-10-2020, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου για το Έργο του καθαρισμού των κτιρίων του Εθνικού Θεάτρου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης διακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα δύο ευρώ και δέκα έξι λεπτών 294.542,16), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €237.534,00€, ΦΠΑ: 57.008,16€). Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 22-01-2021 και καταληκτική ημερομηνία: 22-02-2021. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την 26-02-2021 και ώρα 12:00 και η αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με το διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες από τις 8.30 μέχρι 14.00 στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών το Εθνικού Θεάτρου, επί της οδού Σατωβριάνδου αριθ. 42, 2ος όροφος, τηλ. 210/ 5288271. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων και του πλήρους κειμένου της διακήρυξης μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Θ. www.n-t.gr. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΔΑ: 6ΗΚ64690ΩΑ-5ΝΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ Διεύθυνση Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Π. Τσόγκου, Κ. Τσεκούρας Ταχ. Δ/νση Β. Παύλου 1 Ταχ. Κώδικας: 16673, Βούλα Τηλέφωνο: 213 216 3049, 3574 Fax: 213 216 3344 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. πρωτ. 994 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΙΑΣ (1) ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ (ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ) (CPV 33124120-2) Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια μίας (1) Μονάδας Υπερήχων (Υπερηχοτομογράφος) (CPV 33124120-2), για τις ανάγκες του Ουρολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου μας, προϋπολογισμού δαπάνης 80.600,00 € περ/νου Φ.Π.Α., (ΚΑΕ 7127), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής, αριθ. Διακ. 05/2021. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-05-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013). Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 22-01-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. με α/α Συστήματος: 105047. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 22-01-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολή των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 24-02-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: η 02-03-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας προ Φ.Π.Α. ή 2% επί των προσφερομένων ειδών. Για την υπογραφή της προκύπτουσας σύμβασης απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Καλής εκτέλεσης ύψους 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στο ιστότοπο του Νοσοκομείου www.asklepieio.gr Ημερομηνία Δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο και στο site του Νοσοκομείου: η 22-01-2021 ημέρα Παρασκευή. Ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού στους πίνακες ανακοινώσεων των Επιμελητηρίων: η 22-01-2021 ημέρα Παρασκευή. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3801/2009). Περισσότερα στοιχεία για την διακήρυξη δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών κ. Κ. Τσεκούρας στο τηλ. 213 216 3574, fax : 213 216 3344, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Βούλα 21-01-2021 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ –ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ ΑΔΑ ΠΡΟΔ : ΨΓΜ146907Ο-6ΡΜ ΠΡΑΞΗ: 252 ΑΔΑ: 6ΓΤΛ46907Ο-ΦΞ1 AΔΑΜ: 21PROC008030857 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ.: ΤΣΟΥΛΕΛΛΗ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 22510 - 26390 FAX:22510-37130 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 1074 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 27η /17-12-2020 (θέμα 16ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού ΜΕΘ για ένα έτος, (CPV :33194100-7). Προϋπολογισμός δαπάνης 25.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 2-2-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου. Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται ο κ. Χάχαλης Ιωάννης τηλ. 2251351712. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια. ΜΥΤΙΛΗΝΗ 20-1-2021 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
PrintButton

20-01-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος ακριβούς αντιγράφου της υπ’ αριθμ. 1031/2020 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 12.01.2021 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΔΗΜ. ΣΑΞΩΝΗ πληρεξούσιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.» και το δ.τ. «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASES», πρώην «ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.» και το δ.Τ. "ΚΥΠΡΟΥ LEASING", που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Βασιλίσσης Σοφίας αρ.1, με Α.Φ.Μ. 094495606, νόμιμα εκπροσωπούμενης, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 7153/14.01.2021 έκθεση μου επίδοσης για λογαριασμό του Ιωάννη Παντελίδη του Δημητρίου, με ΑΦΜ 037163750, πρώην κατοίκου Ελληνικού Αττικής, οδός Χαλδείας 53 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο εκ τους εις χείρας του παραγγέλλοντος δικηγόρου ακριβούς αντιγράφου της υπ' αριθμ. 1031/2020 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία), αναφορικά με την υπόθεση μεταξύ: ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.» και το δ.τ. «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASES», πρώην «ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.» και το δ.Τ. "ΚΥΠΡΟΥ LEASING", που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Βασιλίσσης Σοφίας αρ.1, με Α.Φ.Μ. 094495606, νόμιμα εκπροσωπούμενης και του ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ του Δημητρίου, κατοίκου Ελληνικού Αττικής, οδός Χαλδείας αρ.53, το διατακτικό της οποίας (Απόφασης) έχει ως εξής : "ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγομένου. ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ. ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την ενάγουσα κυρία ενός μεταχειρισμένου εκσκαφέα μάρκας Ο&Κ τύπου RH9 με αριθμό πλαισίου 116338, μίας καινούριας υδραυλικής σφύρας μάρκας ATLAS COPCO με τα παρελκόμενα αυτής (κοπίδι, κιβώτιο εργαλείων, κεφαλή) τύπου ΗΒ2200 με αριθμό πλαισίου 2400 και ενός μεταχειρισμένου εκσκαφέα μάρκας Ο&Κ τύπου ΜΗ6 με αριθμό πλαισίου 316239. ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο και κάθε τρίτο που έλκει από αυτόν δικαιώματα ή κατέχει στο όνομά του να αποδώσει στην ενάγουσα τα ανωτέρω μηχανήματα. ΚΗΡΥΣΣΕΙ την αμέσως ανωτέρω διάταξη προσωρινά εκτελεστή. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ εις βάρος της εναγόμενης τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των οκτακόσιων πενήντα (850) ευρώ.". Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 14-01-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ’ αριθμ. 2818/ΣΤ/19-1-2021 έκθεσή μου επίδοσης, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών ακριβές αντίγραφο της από 18-1-2021 αίτησης για λήψη ασφαλιστικών μέτρων-έκδοση προσωρινής διαταγής ενώπιον του Μον/λούς Πρω/κείου Αθήνας του Νουσρέτ Μπαιράμι (Nusret Bajrami), κατοίκου Αθήνας οδός Ρηνείας 11, κατά της Άνκα Ιορντάνοβα (Anka Yordanova), πρωην κατοίκου Αθήνας οδός Ρηνείας 11 Κυψέλη και ήδη αγνώστου διαμονής, με την οποία ο αιτών ζητά, να γίνει δεκτή η αίτησή του, να του ανατεθεί η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου του Χρήστου Μπαιράμι (Christo Bajrami), άλλως να ρυθμιστεί η επικοινωνία του με αυτό και να απαγορευθεί η έξοδος της καθής από την Ελλάδα κλπ. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Είδος: ΜΗ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 2480/2021, Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου 286/2021 και χρονολογία κατάθεσης 18/01/2021, καθώς και η από 18-01-2021 ΠΡΑΞΗ της κ. Πρόεδρος Υπηρεσίας, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ με την οποία ορίζει δικάσιμο για προσωρινή διαταγή την 28η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου Υπηρεσίας του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, όπου η καθ’ ής καλείται να παραστεί. Ο Δικαστικός Επιμελητής Ηλιας Αρκουμάνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο υπογεγραμμένος δικαστικός επιμελητής στο Πρωτοδικείο Λευκάδας Γεώργιος Τζεφριός, κατόπιν παραγγελίας της δικηγόρου Αικατερίνης Τσερέ, επέδωσα προς την κυρία Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λευκάδας (αριθ. έκθεσης επίδοσης 11.865Γ/15.1.2021) για τη Γεωργία Καραβία του Γρηγορίου και της Μαύρας, αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της με αριθ. 290/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, με την οποία αναγνωρίζεται ότι ο Σπυρίδων Κοντοπρίας του Αθανασίου και της Φωτεινής, κάτοικος Λυγιάς Λευκάδας, έχει την πλήρη κυριότητα των εδαφικών τμημάτων ενός αγροτεμαχίου ευρισκόμενου στην περιοχή Κατούνας Λευκάδας, στη θέση «Τρικλίνια». Η απόφαση αυτή εκδόθηκε επί της από 14.12.2018 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 168/2018 αγωγής του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και βάσει αυτής ένα εκ των εδαφικών τμημάτων, εμβαδού 348,73 τ.μ. -όπως αυτό αποτυπώνεται (στο συνημμένο στην ως άνω αγωγή) από μηνός Ιουνίου 2018 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Νικολάου Κων. Κατωπόδη, με το στοιχείο ΤΜΗΜΑ (4α), φέρεται κατά τις πρώτες εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου ως τμήμα του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 340220310030/0/0, και φέρεται λανθασμένα κατά τις πρώτες εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου ως ιδιοκτησία της Γεωργίας Καραβία του Γρηγορίου και της Μαύρας- αναγνωρίστηκε ότι ανήκει στην πλήρη κυριότητα του Σπυρίδωνος Κοντοπρία του Αθανασίου και της Φωτεινής και διατάχθηκε η κτηματολογική διόρθωση. Λευκάδα, 19.1.2021 Ο δικαστικός επιμελητής Γεώργιος Τζεφριός ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Εφετείου Πειραιώς Δημήτριος Γ. Μητραλέξης, κάτοικος Αθηνών, οδός Γαμβέττα αρ. 12, μετά από παραγγελία του δικηγόρου κ. Μάνου Δραγασάκη, κατ’ αρ. 135 παρ. 1 ΚΠολΔ, στις 18-01-2021 επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών δια της υπ΄ αριθμ. 7955 Ε΄ εκθέσεως μου επιδόσεως αντίγραφο της από 15-01-2021 έτους ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ της Ανδρονίκης Ζαχαριά του Δημητρίου, κατοίκου Αθηνών, οδός Σηλυβρίας 6 ΠΡΟΣ τον Marin Mrizaj (Μαρίν Μριζάι) του Lek (Λεκ), πρώην κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Λυσιστράτης 4 και νυν αγνώστου διαμονής που απευθύνεται ενώπιον Κάθε Αρμόδιου Δικαστηρίου και Αρχής και με την ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ η καλούσα καλεί αυτόν να προσέλθει για να προβούν σε συναινετική λύση του από 27-7-2015 και με αριθμό 1850 συμβολαίου συμφώνου συμβίωσης, άλλως δηλώνει ότι θα προβεί σε μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση για τη λύση του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Προς γνώση & για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 18/01/2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Γ. Μητραλέξης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Εφετείου Πειραιώς Δημήτριος Γ. Μητραλέξης, κάτοικος Αθηνών, οδός Γαμβέττα αρ. 12, μετά από παραγγελία του δικηγόρου κ. Μάνου Δραγασάκη, κατ’ αρ. 135 παρ. 1 ΚΠολΔ, στις 18-01-2021 επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών δια της υπ΄ αριθμ. 7956 Ε΄ εκθέσεως μου επιδόσεως αντίγραφο της από 15-01-2021 έτους ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ της Ελευθερίας Καρελά του Λάμπρου, κατοίκου Αθηνών, οδός Ρικάκη 2 ΠΡΟΣ τον Alfons Ahmeti (Αλφονς Αχμέτι) του Ismet (Ισμετ), πρώην κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ρόδου 25 και νυν αγνώστου διαμονής που απευθύνεται ενώπιον Κάθε Αρμόδιου Δικαστηρίου και Αρχής και με την ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ η καλούσα καλεί αυτόν να προσέλθει για να προβούν σε συναινετική λύση του από 30-7-2015 και με αριθμό 1860 συμβολαίου συμφώνου συμβίωσης, άλλως δηλώνει ότι θα προβεί σε μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση για τη λύση του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Προς γνώση & για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 18/01/2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Γ. Μητραλέξης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την με αρ. 10969Β΄/13-1-2021 έκθεση επίδοσης του ο Δικαστικός Επιμελητής Βασίλειος Κουτσογιάννης του Εφετείου Πειραιώς, μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Χρήστου Δημ. Αρβανίτη πληρεξούσιο της Μαρίας Νάνου του Πολυβίου, το γένος Μικράκη Ζαχαρούλας, κατοίκου Βύρωνα Αττικής, οδός Αδαμαντίου Κοραή αρ. 70, Α.Φ.Μ. 118566793, Δ.Ο.Υ ΙΖ Αθηνών, ακριβές αντίγραφο επικυρωμένο της από 30-11-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Διαζυγίου λόγω υπερδιετούς διάστασης) της πρώτης κατά του Ιωάννη Μπαλοδήμου, του Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκου Ελβετίας αγνώστων περαιτέρω στοιχείων διεύθυνσης και ήδη αγνώστου διαμονής, η οποία απευθύνεται Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με την οποία ζητείται αυτολεξεί Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μου. Να λυθεί ο από 3-01-1987 θρησκευτικός γάμος μου με τον εναγόμενο λόγω της υπερδιετούς διάστασής μας. Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστικής μου δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξούσιου μου Δικηγόρου. Στο πιο πάνω πιστό αντίγραφο περιέχονται επίσης: α) η από 23-12-2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου, της Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, είδος δικογράφου Αγωγή, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 91982/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 11231/2020, β) η από 23-12-2020 Πράξη Ορισμού Συζήτησης διαδικασία Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες, της ίδιας Γραμματέως, με την οποία ορίζει ως χρόνο συζήτησης την 22-11-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, πινάκιο Α2 (ΜΟΝ) με αριθμό πινακίου 23, κτίριο 6, αίθουσα 6. Στο πιο πάνω πιστό αντίγραφο περιέχονται επίσης:α) η από 23-12-2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου, της Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, είδος δικογράφου Αγωγή, με ΓΑΚ 91982/2020 και ΕΑΚ 11231/2020, β) η από 23-12-2020 Πράξη Ορισμού Συζήτησης διαδικασία Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες, της ίδιας Γραμματέως, με την οποία ορίζει ως χρόνο συζήτησης την 22-11-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, πινάκιο Α2 (ΜΟΝ) με αριθμό πινακίου 23, κτίριο 6, αίθουσα 6. Η επίδοση έγινε για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και για να παραστεί όταν και όπου η παραπάνω πράξη ορίζει. ΑΘΗΝΑ 19-1-2021 Ο Δικηγόρος ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
PrintButton

16-01-2021

on .

Αθήνα 15.1.2021 Α.Π. 13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΟΥ 5ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» Α.Ε. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε., προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για ανακαίνιση και διαμόρφωση των θαλάμων νοσηλείας του 5ου ορόφου του Θεραπευτηρίου με συνολικό προϋπολογισμό 145.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά. Η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης και μελέτης θα γίνεται από την 19η.1.2021 έως και την 25η.1.2021, από το Γραφείο Προέδρου του Θεραπευτηρίου (1ος όροφος), από τις 9.30 έως και τις 12.30. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέτουν σφραγισμένες προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου, έως τις 8.2.2021 και ώρα 14.00 μ.μ. Μετά το πέρας της προθεσμίας, οι προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Για την εταιρεία Δρ. Παναγιώτης Φωτόπουλος Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ Ο ΤΡΥΦΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΦΥΛΑΚΟΥΡΙΔΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΝΑ -ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ & Ο ΓΑΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΑΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’αριθμ. 9081 Β’ / 14 -1 - 2021 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Κατερίνης Παναγιώτας Κοτσή, μέλος της Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία « Ν.ΚΟΤΣΗΣ Π.ΚΟΤΣΗ Ε.ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ», που εδρεύει στην Κατερίνη οδός Φλέμιγκ αρ.3, νομίμως εκπ/μένης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Κατερίνης κ. ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ως πληρεξούσια της της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία « ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με Α.Φ.Μ. 094014201, νόμιμα εκπ/μένης, επιδόθηκε στον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης για λογαριασμό ΡΩΜΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑΔΗ του Κίμωνος και της Σβετλάνας, πρώην κατοίκου Θεσ/νίκης στην οδό Καμινιάτου 1 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 28-12-2020 ΑΓΩΓΗΣ, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης, ( Διαδικασία Τακτική), η οποία αφορά οφειλή,του δευτέρου προς την πρώτη,λογω δανειακής συμβασης, μαζί με την παρακάτω αυτής από 30.12.2020 και με αριθμ. 1481 / 185 / 2020 πράξη κατάθεσης του κ.Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου και με την παρακάτω αυτής ταυτόχρονη πράξη της σύμφωνα με το αρθ. 237 παρ. 1,2 ΚΠολ.Δ. 1) Μέσα σε 100 ημέρες από την κατάθεση της παρούσας, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθενται το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής,καθώς και τα πληρεξούσια έγγραφα προς τους δικηγόρους. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής. Επισημαίνεται ότι. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη, για να λάβει γνώση και τις νόμιμες συνέπειες. Κατερίνη 14 / 01 /2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια Παναγιώτα Χ.Κοτσή ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’αριθμ. 3.215/12-1-2021 έκθεση επιδόσεως μου, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Δήμητρα Κυβεριώτη, με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών, που εδρεύω στην Αθήνα, οδός Κάνιγγος αρ. 2, επέδωσα, στην Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Ελένη Σ. Γυπαράκη για τον Ουασίμ (όνομα) Μάργκο (επώνυμο) του Τζέρτζις, πρώην κάτοικο Αιγάλεω Αττικής, οδός Μανδηλαρά αρ. 25 και ήδη αγνώστου διαμονής και κατοικίας, κατόπιν σχετικής παραγγελίας προς επίδοση της Δικηγόρου Αθηνών Αννας Παπαγιαννοπούλου, πληρεξουσίας της Καλλιόπης Γελαδάρη, ακριβή επικυρωμένα αντίγραφα της από 15-10-2020 ΚΛΗΣΗΣ (Γ.Α.Κ.: 78308/2020) μετά της από 14-2-2019 ΑΓΩΓΗΣ Διαζυγίου (Γ.Α.Κ.: 16845/2019) της Καλλιόπης Γελαδάρη, αμφότερες απευθυνόμενες στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, της οποίας Κλήσης ωρίσθη δικάσιμος η 22-03-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 (πινάκιο: Α6-12) στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αίτημα της Κλήσεως να ορισθεί νέα δικάσιμος και να γίνει δεκτή η από 14-2-2019 Αγωγή Διαζυγίου και να λυθεί αμετάκλητα ο μετά του Ουασίμ Μαργκό τελεσθείς την 21-8-2008 θρησκευτικός γάμος . Η δημοσίευση γίνεται και σύμφωνα με την εντολή της κ.Αντιεισαγγελέως για τον εναγόμενο για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες , καλούμενο άμα να παραστεί ότε και όπου ως άνω ορίζεται. Αθήνα, 15/1/2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΥΒΕΡΙΩΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Οπως προκύπτει από τη με αρ. 4005β/15-01-2021 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Ουρανίας Θεοδ. Μπαϊράμη που κοινοποιήθηκε νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του Μπριλλάντ Νγκόε Μουκουέλλε του Μεντίκι, πρώην κατοίκου Αγίας Βαρβάρας Αττικής, οδός Σίφνου αρ. 31 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 05/01/2021 αγωγής προσβολής πατρότητας, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με ενάγουσα τη Μαρία Γολίδη του Ανδρέα, η οποία κατατέθηκε στο ως άνω Δικαστήριο με γενικό αριθμό κατάθεσης: 548/2021 και ειδικό αριθμό κατάθεσης: 80/2021, ορίστηκε δικάσιμος αυτής η 22η Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ., στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κτίριο 6 αίθουσα 10, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο ταυτόχρονα να παραστεί στην παραπάνω δικάσιμο, όταν και όπου ως άνω ορίζεται. Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2021 Η πληρεξούσια δικηγόρος ΕΛΕΝΗ Σ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΨΒ6Γ46Ψ8ΧΒ-6Φ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Αριθμ. πρωτ. 12-01-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην αριθμ. 434/05.11.2020 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Φ11/138717/Ζ2/13-10-2020 Υπουργική Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 όπως ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του ν. 4386/2016 και το άρθρο 84 παρ.16α του ν.4485/2017 και την αριθμ. 30388/29-10-2020 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποφάσισε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού [δύο (2) άτομα] με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, ένα άτομο για τη διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος επιλογής και ταυτόχρονα υποχρεωτικού για την απόκτηση της παιδαγωγικής επάρκειας «Διδακτική φιλολογικών μαθημάτων μέσω της ιστορίας της Τέχνης» με κωδικό ΑΙΤ304 επί τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως, καθώς και ένα άτομο για τη διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος «Ασκήσεις ιστοριογραφικών κειμένων» με κωδικό ΑΣΚ152 επί έξι (6) ώρες εβδομαδιαίως. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1) Αίτηση 2) Βιογραφικό σημείωμα 3) Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων 4) Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας 5) Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής 6) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται : α) η οργανική θέση στην οποία υπηρετούν και β) ότι δεν μεσολάβησε γεγονός που να αποτελεί νόμιμο κώλυμα στην πρόσληψή τους (αφορά όσους κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα) 7) Απόκομμα εφημερίδας με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο. Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 και 5 υποβάλλονται σε τέσσερα (4) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όσοι επιλεγούν και κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσουν από την υπηρεσία τους άδεια απουσίας και να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, η οποία θα έχει χορηγηθεί ύστερα από προηγούμενη σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Καθηγητές/υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. και μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. θα πρέπει να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος στο οποίο υπηρετούν από την οποία να προκύπτει ότι έχει ενημερωθεί η Συνέλευση του Τμήματος και ότι δεν παρεμποδίζεται η εκπλήρωση των διδακτικών και ερευνητικών τους υποχρεώσεων. Όσοι επιλεγούν και δεν κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, πρέπει να προσκομίσουν άμεσα: i) γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης Επίσης η υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως τα παρακάτω δικαιολογητικά : ii) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης iii) αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και iv) πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου (τύπου Α) από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει στρατολογικές ή χρηματικές υποχρεώσεις ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να υποβάλουν εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 2310 99 5226, -8780. Θεσσαλονίκη, 951 Ο Πρόεδρος του Τμήματος Βασίλης Κ. Γούναρης Καθηγητής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Ψ7ΝΟ46Ψ8ΧΒ-ΝΙΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Αριθμ. πρωτ. 741 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Συνέλευση του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην αριθμ. 6/17-12-2020 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Φ11/138717/Ζ2/13-10-2020 Υπουργική Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 όπως ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του ν. 4386/2016 και το άρθρο 84 παρ.16α του ν.4485/2017 και την αριθμ. 3038/29-10-2020 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποφάσισε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού [άτομα έξι (6)] με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων: 1 Άτομο: μαθήματα [αφορά την Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών] Υ202 Κοράνιο και Ερμηνείες IΙ Υ401 Κοράνιο και Ερμηνείες ΙV 1 Άτομο : μαθήματα [αφορά την Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών] Υ602 Ισλαμικός Μυστικισμός και πολιτικό Ισλάμ ΕΠ001 Το Ισλάμ στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή γραμματεία 1 Άτομο: μαθήματα [αφορά την Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών] Υ604 Ιστορία και Μεθοδολογία του Ισλαμικού Νόμου Ι 1 Άτομο: μαθήματα [αφορά την Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών] ΕΠ009 Περσικά ΙΙ Α2 ΕΠ011 Περσικά ΙV Β2 1 Άτομο: μαθήματα [αφορά την Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών] Υ205 Αραβικά ΙΙ Α1 ΕΠ015 Αραβικά VΙΙΙ Β2 1 Άτομο: μάθημα 403 Εισαγωγή στην Εκκλησιαστική Γραμματολογία και Ερμηνεία Πατέρων Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Τμήματος εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο, τα παρακάτω δικαιολογητικά : 1) Αίτηση 2) Βιογραφικό σημείωμα 3) Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων 4) Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας 5) Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής 6) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται : α) η οργανική θέση στην οποία υπηρετούν και β) ότι δεν μεσολάβησε γεγονός που να αποτελεί νόμιμο κώλυμα στην πρόσληψή τους (αφορά όσους κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα) 7) Απόκομμα εφημερίδας με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο. Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 και 5 υποβάλλονται σε 4 αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο), σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή και ένα (1) αντίτυπο σε USB αποθηκευτικό χώρο, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όσοι επιλεγούν και κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσουν από την υπηρεσία τους άδεια απουσίας και να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, η οποία θα έχει χορηγηθεί ύστερα από προηγούμενη σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Καθηγητές/υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. και μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. θα πρέπει να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος στο οποίο υπηρετούν από την οποία να προκύπτει ότι έχει ενημερωθεί η Συνέλευση του Τμήματος και ότι δεν παρεμποδίζεται η εκπλήρωση των διδακτικών και ερευνητικών τους υποχρεώσεων. Όσοι επιλεγούν και δεν κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, πρέπει να προσκομίσουν άμεσα : i) γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης Επίσης η υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως τα παρακάτω δικαιολογητικά : ii) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης iii) αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και iv) πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου (τύπου Α) από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει στρατολογικές ή χρηματικές υποχρεώσεις ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να υποβάλουν εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας του Τμήματος Θεολογίας 2310 99 6980. Θεσσαλονίκη, 11-01-2021 Ο Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας Νίκος Χ. Μαγγιώρος Αν. Καθηγητής Κανονικού και Εκκλησιαστικού Δικαίου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ «Η ΞΕΝΙΑ» συν.Π.Ε. ΓΡΑΦΕΙΑ: ΣΤΑΔΙΟΥ 24 - 10564 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Σαρρή Ολυμπία ΤΗΛ.: 2132169900 2132169912 2109715469 Αριθ. πρωτ.: 246 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ: Ολα τα μέλη του Συνεταιρισμού Καλούνται όλα τα μέλη του εν Αθήναις εδρεύοντος Οικοδομικού Συνεταιρισμού Ελλάδος «Η ΞΕΝΙΑ» συν.Π.Ε. όπως προσέλθουν σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την 17η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12η (π.μ.) στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, Σταδίου 24, στην Αθήνα, στον 6ο όροφο. Θέματα ημερήσιας διάταξης 1) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής. 3) Ανακοινώσεις - Διάφορα. Διενέργεια με μυστική ψηφοφορία αρχαιρεσιών προς εκλογήν νέου Δ.Σ. εκ πέντε (5) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών καθώς και Εποπτικού Συμβουλίου εκ τριών (3) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών. Η Εκτακτη Γενική Συνέλευση δεν θα επαναληφθεί λόγω της πανδημίας και απαγόρευσης μετακίνησης και για τους λόγους αυτούς προς αποφυγή της ταλαιπωρίας σας, σας στέλνουμε την πρόσκληση στην οποία αναφέρονται τα θέματα της συζήτησης της Συνέλευσης για την ψήφιση των μελών που αναφέρονται στο ψηφοδέλτιο. Παρακαλούμε μόλις λάβετε την πρόσκληση και το ψηφοδέλτιο των αρχαιρεσιών με τα ονόματα των υποψηφίων, να σταυρώσετε στο αριστερό μέρος του ονόματος αυτούς που θέλετε να λάβουν μέρος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στο ψηφοδέλτιο αναφέρεται ο τρόπος ψήφισης, για το Δ.Σ. και για το Εποπτικό Συμβούλιο. Θα παρακαλέσουμε όμως μόλις εκλέξετε αυτόν που θέλετε, να βάλετε το ψηφοδέλτιο μέσα στο φάκελο που θα έχει την πρόσκληση της Εκτακτης Γεν. Συν/σης και να μας το ταχυδρομήσετε προς ΤΟΝ Οικοδομικό Συνεταιρισμό μέχρι την 17η Φεβρουαρίου 2021, για να οργανωθεί το ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, να ελέγξει και καταμετρήσει τους ψήφους που πήρε ο κάθε υποψήφιος ώστε να αποφασισθεί η συγκρότηση του Δ.Σ. και των μελών ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ Δ.Σ. και την ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Και ως εκ τούτου αφού η Εφορευτική Επιτροπή με το Εποπτικό Συμβούλιο αποφασίσουν την έγκριση των υποψηφίων που θα υπερτερούν θα συνεδριάσουν για την συγκρότηση του Δ.Σ. και Εποπτικού Συμβουλίου. Κατόπιν όλων των ανωτέρω ενεργειών θα σταλούν τα πρακτικά όλων των ενεργειών στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ, τον ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ και στην Τράπεζα Eurobank Εργασίας για την Νομιμοποίησή μας, καθώς και στο Ειρηνοδικείο Αθηνών για την εγγραφή μας προκειμένου να πάρουμε το πιστοποιητικό ότι η Συνέλευσή μας έγινε σύμφωνα με το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ. Παρακαλούμε και πάλι μην αμελήσετε την ενέργεια που πρέπει να κάνετε εγκαίρως γιατί το Συμβούλιό μας λήγει την 4/3/2021, οπόπτε πρέπει να έχουμε τακτοποιηθεί για όλες τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε και να μην βρεθούμε σε δυσκολία για το Δ.Σ. από τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν, για να έχουμε Διοικητικό Συμβούλιο. Ευχαριστούμε Η πρόεδρος ΣΑΡΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Ο Αντιπρόεδρος ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ.Γ. Για όσους είναι μέλη του Συν/σμού και βρίσκονται στην Αθήνα και μπορούν να φέρουν το φάκελο με το ψηφοδέλτιο στο πρωτόκολλο των γραφείων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου όπου θα έχουμε την ψηφοδόχο για να τα βάζουν μέσα ώστε να τα παίρνουμε πιο γρήγορα. Επίσης, η Τράπεζα Eurobank Α.Ε. μετακόμισε από την οδό Ευριπίδου στην Πεσμαζόγλου 2-6 στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο - Αθήνα. Ο λογαριασμός μένει ο ίδιος χωρίς καμία αλλαγή.
PrintButton

14-01-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Με την υπ’ αριθ. 7.148Β΄/29-12-2020 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή Εφετείου Αθηνών, Ηλία Σπ. Γανωτή, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Κωνσταντίνο Σιμιτζόγλου, για την ΝΤΟΝΚΑ ΚΟΛΕΒΑ, άλλοτε κατοίκου Αθηνών, οδός Πατησίων, αρ. 43 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 23-12-2020 ΑΙΤΗΣΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ, με ειδικό αριθμό έκθεση κατάθεσης δικογράφου ΕΑΚ: 4786/2020 και με γενικό αριθμό κατάθεσης ΓΑΚ: 9980/2020, η οποία απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιώς, με επίσπευση των: 1) Κωνσταντίνας Ιωάννου του Νικολάου και της Χαρίκλειας, συζ. Γεωργίου Τσουκαλά, ιδιωτικής υπαλλήλου, κατοίκου Καμινίων Πειραιά Αττικής, οδός Ερμουπόλεως, αρ. 37 και 2) Γεωργίου Τσουκαλά του Ευστρατίου και της Ειρήνης, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατοίκου ομοίως, με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η αίτηση, να κηρυχθεί θετό τέκνο το αβάπτιστο ανήλικο άρρεν τέκνο της κας ΝΤΟΝΚΑ ΚΟΛΕΒΑ του ΙΒΑΝΟΒΑ ΚΑΙ της ΤΑΝΚΑ, το οποίο γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 25-11-2020, χωρίς γάμο των γεννητόρων αυτού και από άγνωστο φυσικό πατέρα και να διαταχθεί η καταχώρηση της αποφάσεως που θα εκδοθεί στα οικεία ληξιαρχικά βιβλία και κλήση προς αυτήν να παραστεί κατά την συζήτηση που έχει οριστεί για την εικοστή έκτη (26) του μήνα Μαρτίου, του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Πειραιά, Β΄ όροφος, Αίθουσα: 218, με Αριθμό Πινακίου: 1, κοινοποίηση προ δέκα πέντε (15) ημερών. Αθήνα, 12-01-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ηλίας Σπ. Γανωτής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 6969E/13-01-2021 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεωργίου Δημ. Λουκά, κατοίκου Αθηνών, επιδόθηκε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, στην αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, Ελένη Γυπαράκη για τον κ. AHMED KASHMIRY (ΑΧΜΕΝΤ ΚΑΣΜΙΡΙ) SYED MOBIN (ΣΑΓΙΕΝΤ ΜΟΜΠΙΝ) του KASHMIRY SYED MOHAMMAD SALEEM (ΚΑΣΜΙΡΙ ΣΑΓΙΕΝΤ ΜΟΧΑΜΑΝΤ ΣΑΛΙΜ) και της TALET (ΤΑΛΕΤ), πρώην κάτοικο Περιστερίου Αττικής επί της Αγίου Μελετίου 6 και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 13.01.2021 Γνωστοποίηση – Πρόσκλησή μου για να παραστεί στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία διαμεσολάβησης (άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 4640/2019), η οποία θα λάβει χώρα στις 21 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 πμ στην Αθήνα και στο επί της οδού Πατησίων αριθ. 89, Γ’ όροφος, γραφείο της πληρεξουσίας δικηγόρου της επισπεύδουσας, μετά από επίσπευση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. για απαίτησή της σε βάρος της για τις οποίες ενέχεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την SAFINA BEGKOUM ANTIGONI (ΣΑΦΙΝΑ – ΜΠΕΓΚΟΥΜ - ΑΝΤΙΓΟΝΗ) GKAFOUR (ΓΚΑΦΟΥΡ) του ALI AMPNTOUL (ΑΛΙ Ή ΑΛΗ ΑΜΠΝΤΟΥΛ), σύζυγο κατά δήλωση της του AHMED KASHMIRY (ΑΧΜΕΝΤ ΚΑΣΜΙΡΙ) SYED MOBIN (ΣΑΓΙΕΝΤ ΜΟΜΠΙΝ), πρώην κάτοικο Περιστερίου Αττικής επί της Αγίου Μελετίου 6 και ήδη αγνώστου διαμονής, συνολικού ποσού των εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (178.468,58€), το οποίο αναλύεται σε: α. ποσό εκατόν είκοσι χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (120.392,76€), εκ της συμβάσεως δανείου με αρ. λογαριασμού 0129 4234950530, νομιμοτόκως από την 14/02/2020 με το εκάστοτε με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο στις 13/02/2020 για το δάνειο αυτό ανέρχεται σε 4,470% ετησίως, και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως και β. ποσό πενήντα οκτώ χιλιάδων εβδομήντα πέντε ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (58.075,82€), εκ της συμβάσεως δανείου με αρ. του λογαριασμού 0129 4234950068, νομιμοτόκως από την 14-02-2020 με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο στις 13/02/2020 για το δάνειο αυτό ανέρχεται σε 4,470% ετησίως, και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει κατατεθεί την 14-09-2020 ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ αγωγή του επισπεύδοντος μέρους κατά των έτερων μερών με αρ. ΓΑΚ: 63217/2020 και ΕΑΚ 7647/2020. Ζωγράφου, 13.01.2021 Η Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΧΡ. ΖΑΡΚΑΔΑ Α.μ. διαμεσολαβητή: 1580 ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΑΡΙΘ. 57, ΖΩΓΡΑΦΟΥ- ΓΟΥΔΗ ΤΚ. 15773 ΤΗΛ 6986743049 ΦΑΞ: 2114049281 ΑΦΜ:144258976 Δ.Ο.Υ ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 6268Ε/13-01-2021 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεωργίου Δημ. Λουκά, κατοίκου Αθηνών, επιδόθηκε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, στην αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, Ελένη Γυπαράκη, για την κα SAFINA BEGKOUM ANTIGONI (ΣΑΦΙΝΑ – ΜΠΕΓΚΟΥΜ - ΑΝΤΙΓΟΝΗ) GKAFOUR (ΓΚΑΦΟΥΡ) του ALI AMPNTOUL (ΑΛΙ Ή ΑΛΗ ΑΜΠΝΤΟΥΛ), σύζυγο κατά δήλωση της του AHMED KASHMIRY (ΑΧΜΕΝΤ ΚΑΣΜΙΡΙ) SYED MOBIN (ΣΑΓΙΕΝΤ ΜΟΜΠΙΝ), πρώην κάτοικο Περιστερίου Αττικής επί της Αγίου Μελετίου 6 και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 13.01.2021 Γνωστοποίηση – Πρόσκλησή μου για να παραστεί στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία διαμεσολάβησης (άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 4640/2019), η οποία θα λάβει χώρα στις 21 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 πμ στην Αθήνα και στο επί της οδού Πατησίων αριθ. 89, Γ’ όροφος, γραφείο της πληρεξουσίας δικηγόρου της επισπεύδουσας, μετά από επίσπευση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. για απαίτησή της σε βάρος της για τις οποίες ενέχεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον AHMED KASHMIRY (ΑΧΜΕΝΤ ΚΑΣΜΙΡΙ) SYED MOBIN (ΣΑΓΙΕΝΤ ΜΟΜΠΙΝ) του KASHMIRY SYED MOHAMMAD SALEEM (ΚΑΣΜΙΡΙ ΣΑΓΙΕΝΤ ΜΟΧΑΜΑΝΤ ΣΑΛΙΜ) και της TALET (ΤΑΛΕΤ), πρώην κάτοικο Περιστερίου Αττικής επί της Αγίου Μελετίου 6 και ήδη αγνώστου διαμονής, συνολικού ποσού των εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (178.468,58€), το οποίο αναλύεται σε: α. ποσό εκατόν είκοσι χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (120.392,76€), εκ της συμβάσεως δανείου με αρ. λογαριασμού 0129 4234950530, νομιμοτόκως από την 14/02/2020 με το εκάστοτε με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο στις 13/02/2020 για το δάνειο αυτό ανέρχεται σε 4,470% ετησίως, και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως και β. ποσό πενήντα οκτώ χιλιάδων εβδομήντα πέντε ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (58.075,82€), εκ της συμβάσεως δανείου με αρ. του λογαριασμού 0129 4234950068, νομιμοτόκως από την 14-02-2020 με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο στις 13/02/2020 για το δάνειο αυτό ανέρχεται σε 4,470% ετησίως, και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει κατατεθεί την 14-09-2020 ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ αγωγή του επισπεύδοντος μέρους κατά των έτερων μερών με αρ. ΓΑΚ: 63217/2020 και ΕΑΚ 7647/2020. Ζωγράφου, 13.01.2021 Η Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΧΡ. ΖΑΡΚΑΔΑ Α.μ. διαμεσολαβητή: 1580 ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΑΡΙΘ. 57, ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΓΟΥΔΗ ΤΚ. 15773 ΤΗΛ 6986743049 ΦΑΞ: 2114049281 ΑΦΜ:144258976 Δ.Ο.Υ ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου Επιδόθηκε με την με αριθμό 5262-Δ/ 2021 έκθεσή επίδοσής μου, με παραγγελία της Δικηγόρου Αγγελικής Φωτ. Προύντζου ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία COCA COLA -3E ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και τον ΑΦΜ 094277965 που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Φραγκοκλησιάς αρ. 9 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της HALYNA BLYZNYUK πρώην κάτοικο Διακοφτού Αιγιαλείας και ήδη αγνώστου διαμονής, να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ακριβές αντίγραφο της από 28-12 -2020 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατ΄ αυτής, απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών και ζητά να γίνει δεκτή στα αιτήματα που αναφέρονται σ΄ αυτή. Στο τέλος του αντιγράφου του ως άνω δικογράφου υπάρχουν 1) η με ΓΑΚ 77308 /2020 και ΕΑΚ6029 /2020 πράξη της Γραμματέας του Ειρηνοδικείου Αθηνών και 2) η από 30-12-2020 πράξη της Ειρηνοδίκης Αθηνών που ορίζει χρόνο για συζήτηση αυτής την 15-12-02021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με Πινάκιο :ΜΚ/ 1/14 ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ 3. Να γίνει δεκτή η αγωγή τους, ώστε να αναγνωριζομένης της κυριότητας της εταιρείας τους, περιγραφόμενού κινητού πράγματος ενός Ψυγείου τύπου FRIGOGLASS I COOL 500 C COKE, με αρ Παγίου 0450CL 00024533 και αρ καμπίνας RO-5831824474.Να υποχρεωθεί η εναγόμενη να αποδώσει σε αυτήν το κινητό πράγμα ιδιοκτησίας της αλλά και κάθε άλλος (τρίτος ) που τυχόν έλκει δικαιώματα από αυτήν,ή του έχει παραδοθεί η χρήση του σε αυτόν από τον εναγόμενο,να καταδικασθεί η αντίδικος, εις την εν γένει δικαστική τους δαπάνη, καλούμενο να παραστεί όπου και όταν η παραπάνω πράξη ορίζει ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Επιδόθηκε με την με αριθμό 5166-Δ/ 2020 έκθεσή επίδοσής μου, με παραγγελία της Δικηγόρου Αγγελικής Φωτ. Προύντζου ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία COCA COLA -3E ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και τον ΑΦΜ 094277965 που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Φραγκοκλησιάς αρ. 9 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό ττου GERDHUQI KRIS ARISTOTEL πρώην κάτοικο Κέρκυρας επι της Ε.Ο. Παλαιοκαστρίτσας - Κέρκυρας και ήδη αγνώστου διαμονής, να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ακριβές αντίγραφο της από 07-12 -2020 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατ΄ αυτου, απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών και ζητά να γίνει δεκτή στα αιτήματα που αναφέρονται σ΄ αυτή. Στο τέλος του αντιγράφου του ως άνω δικογράφου υπάρχουν 1) η με ΓΑΚ 73916 /2020 και ΕΑΚ5175 /2020 πράξη της Γραμματέας του Ειρηνοδικείου Αθηνών και 2) η από 09-12-2020 πράξη της Ειρηνοδίκης Αθηνών που ορίζει χρόνο για συζήτηση αυτής την 101-06 -02021 ημέρα ΤΡΊΤΗ και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με Πινάκιο :ΜΚ/ 1/15 ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ 3. Να γίνει δεκτή η αγωγή τους, ώστε να αναγνωριζομένης της κυριότητας της εταιρείας τους, περιγραφόμενού κινητού πράγματος ενός Ψυγείου τύπου FRIGOGLASS I COOL 800 C COKE, με αρ Παγίου 0450CL 00019502 και αρ καμπίνας RO-5781725103.Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να αποδώσει σε αυτήν το κινητό πράγμα ιδιοκτησίας της αλλά και κάθε άλλος (τρίτος ) που τυχόν έλκει δικαιώματα από αυτήν,ή του έχει παραδοθεί η χρήση του σε αυτόν από τον εναγόμενο,να καταδικασθεί η αντίδικος, εις την εν γένει δικαστική τους δαπάνη, καλούμενο να παραστεί όπου και όταν η παραπάνω πράξη ορίζει ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου Επιδόθηκε με την με αριθμό 5263Δ/ 2021 έκθεσή επίδοσής μου, με παραγγελία της Δικηγόρου Αγγελικής Φωτ. Προύντζου ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία COCA COLA -3E ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και τον ΑΦΜ 094277965 που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Φραγκοκλησιάς αρ. 9 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό την HALYNA BLYZNYUK πρώην κάτοικο Διακοφτού Αιγιαλείας και ήδη αγνώστου διαμονής, να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ακριβές αντίγραφο της από 29-12 -2020 ΑΙΤΗΣΗΣ της πρώτης κατ΄ αυτης απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών και ζητά να γίνει δεκτή στα αιτήματα που αναφέρονται σ΄ αυτή. Στο τέλος του αντιγράφου του ως άνω δικογράφου υπάρχουν 1) η με ΓΑΚ 77330 /2020 και ΕΑΚ1248 /2020 πράξη της Γραμματέας του Ειρηνοδικείου Αθηνών και 2) η από 30-12 -2020 πράξη της Ειρηνοδίκης Αθηνών που ορίζει χρόνο για συζήτηση αυτής την 29-01-2021 ημέρα Παρασκευής και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με Πινάκιο :Ασφαλιστικά /4 (αίθουσα 8 ). Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση τους. Να επιδικασθεί στην αιτούσα η νομή του επίδικου κινητού πράγματος Ψυγείου τύπου FRIGOGLASS I COOL 500 C COKE, με αρ Παγίου 0450CL 00024533 και αρ καμπίνας RO-5831824474 Να διαταχθούν ασφαλιστικά μέτρα με σκοπό : Να υποχρεωθεί ο καθ ου να αποδώσει το προαναφερόμενο κινητό πράγμα, άλλως να αφαιρεθεί βιαίως από την καθ ης, ή από οποιονδήποτε τρίτον έλκει δικαιώματα απ αυτήν,να καταδικασθεί η αντίδικος, εις την εν γένει δικαστική τους δαπάνη, καλούμενο να παραστεί όπου και όταν η παραπάνω πράξη ορίζει. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Επιδόθηκε με την με αριθμό 5167Δ/ 2020 έκθεσή επίδοσής μου, με παραγγελία της Δικηγόρου Αγγελικής Φωτ. Προύντζου ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία COCA COLA -3E ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και τον ΑΦΜ 094277965 που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Φραγκοκλησιάς αρ. 9 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του GERDHUQI KRIS ARISTOTEL πρώην κάτοικο Κέρκυρας επι της Ε.Ο. Παλαιοκαστρίτσας - Κέρκυρας και ήδη αγνώστου διαμονής, να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ακριβές αντίγραφο της από 09-12 -2020 ΑΙΤΗΣΗΣ της πρώτης κατ΄ αυτης απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών και ζητά να γίνει δεκτή στα αιτήματα που αναφέρονται σ΄ αυτή. Στο τέλος του αντιγράφου του ως άνω δικογράφου υπάρχουν 1) η με ΓΑΚ 73909 /2020 και ΕΑΚ1211 /2020 πράξη της Γραμματέας του Ειρηνοδικείου Αθηνών και 2) η από 09-12 -2020 πράξη της Ειρηνοδίκης Αθηνών που ορίζει χρόνο για συζήτηση αυτής την 08-02-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με Πινάκιο :Ασφαλιστικά /1 (αίθουσα 8 ). Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση τους. Να επιδικασθεί στην αιτούσα η νομή του επίδικου κινητού πράγματος Ψυγείου τύπου FRIGOGLASS I COOL 800 C COKE, με αρ Παγίου 0450CL 00019502 και αρ καμπίνας RO-5781725103 Να διαταχθούν ασφαλιστικά μέτρα με σκοπό : Να υποχρεωθεί ο καθ ου να αποδώσει το προαναφερόμενο κινητό πράγμα, άλλως να αφαιρεθεί βιαίως από τον καθ ου, ή από οποιονδήποτε τρίτον έλκει δικαιώματα απ αυτήν,να καταδικασθεί η αντίδικος, εις την εν γένει δικαστική τους δαπάνη, καλούμενο να παραστεί όπου και όταν η παραπάνω πράξη ορίζει. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις Δεκατρείς (13), του μήνα Ιανουαρίου, του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:42μ.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ' Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΑΝΝΙΝΗ, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της εν Αθήναις (Αιόλου 86) εδρευούσης Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ : 094014201) νόμιμα εκπροσωπούμενης, διά της υπ' αριθμ. 4236Γ/13-1-2021 εκθέσεως μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. Ελένη Σ. Γυπαράκη, για λογαριασμό του ΙΩΑΝΝΗ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ του Αλεξάνδρου και της Ανατολής, πρώην κατοίκου Κρύας Βρύσης και στην οδό Αθηνάς αρ. 51, με ΑΦΜ: 047395310 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της ΑΓΩΓΗΣ με χρονολογία 28-12-2020 της πρώτης κατά του δευτέρου, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και δια της οποίας η ενάγουσα ως άνω Τράπεζα ζητά : α) Να γίνει δεκτή η αγωγή της, β) Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, να της καταβάλλει, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό των (53.009,59) ευρώ, οφείλεται εντόκως από την 14-12-2020 με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο για το δάνειο αυτό ανέρχεται την 14-12-2020 σε 4,62% και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεώς του, άλλως από την επόμενη επίδοση της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, αναλυόμενο σε Χρεολύσια το ποσό των (32.367,65) ευρώ, Τόκους κεφαλαίου το ποσό των ευρώ (1.641,64), Τόκους υπερημερίας το ποσό των ευρώ (18.836,25), Έξοδα το ποσό των (164,05) ευρώ, Ασφάλιστρα το ποσό των (0,00) ευρώ, γ) Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην δικαστική της δαπάνη δ) Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έγγραφη ενημέρωση για τη δυνατότητα επίλυσης Διαφοράς με Διαμεσολάβηση (κατά το άρθρο 3 παρ.2 Ν.4640/2019 ΦΕΚ Α' 190/30-11-2019) β) Έκθεση κατάθεσης δικογράφου με στοιχεία: Δικαστήριο: Πρωτοδικείο Αθηνών, Διαδικασία: Νέα Τακτική Μονομκελούς, Αντικείμενο: Ενοχικό, Κατ. Εγγράφου: Αγωγή, Ημερομηνία και ώρα Κατάθεσης: Τρίτη, 29/12/2020 16:22, Γενικός Αριθμός Κατάθεσης: 93078/2020, Αριθμός Κατάθεσης Δικογράφου: 11462/2020 , που αποδεικνύει την κατάθεση της ΑΓΩΓΗΣ. γ) Σημείωση ότι : Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής και δ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος ταυτόχρονα να παραστεί όταν θα οριστεί δικάσιμος, ως ανωτέρω. Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Δ.Σ. της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, με έδρα τη Χίο, Εγκρεμού 30, καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη: Δύο (2) θέσεις εργασίας στο Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική «Στην Αυλή του Κόσμου» του Κ.Π.Ε. στην Αθήνα, με ειδικότητα: ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη δύο (2) θέσεις εργασίας στο Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική «Στην Αυλή του Κόσμου» 1. Ψυχολόγος (1 θέση) (μερικής απασχόλησης) 2. Ειδικός/ή παιδαγωγός (1 θέση) (μερικής απασχόλησης) Η συνεργασία θα έχει τη μορφή εξαρτημένης σχέσης εργασίας διάρκειας 11 μηνών. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 14/01-23/01/21 στην ηλεκτρονική διεύθυνση kentro_imeras@kpechios.οrg Πληροφορίες: Τηλ. 210-5789190, e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (κα Γεωργιάδου Παναγιώτα) καθημερινά 09:00 –14:30. Ιστοσελίδα: www.kpechios.gr όπου υπάρχει η αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και η Αίτηση Υποψηφιότητας. ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 9077 Β'/11-01-2021 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Κατερίνης Παναγιώτας Κοτσή, μέλος της Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «Ν. ΚΟΤΣΗΣ Π. ΚΟΤΣΗ Ε. ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ», που εδρεύει στην Κατερίνη οδός Φλέμιγκ αρ. 3, νομίμως εκπ/μένης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Κατερίνης κ. ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ως πληρεξούσια της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με Α.Φ.Μ. 0940142-1, νόμιμα εκπ/μένης, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης για τον ΣΟΤΑ ΚΙΝΟΣΩΒ του ΙΒΑΝ και της Σόνιας, κάτοικο πρώην Κατερίνης Περγάμου αρ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 28-12-2020 ΑΓΩΓΗΣ, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης, (Διαδικασία Τακτική), η οποία αφορά οφειλή λόγω δανειακής σύμβασης του δευτέρου προς την πρώτη, μαζί με την παρακάτω αυτής από 30.12.2020 και με αριθμ. 1482/186/2020 πράξη κατάθεσης του κ. Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου και με την παρακάτω αυτής ταυτόχρονη πράξη της σύμφωνα με το αρθ. 237 παρ. 1, 2 ΚΠολ.Δ. 1) Μέσα σε 100 ημέρες από την κατάθεση της παρούσας, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθενται το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, καθώς και τα πληρεξούσια έγγραφα προς τους δικηγόρους. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος από τους ομόδικούς του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής. Επισημαίνεται ότι Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Κατερίνη 12/01/2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Χ. ΚΟΤΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 9078 Β'/11-01-2021 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Κατερίνης Παναγιώτας Κοτσή, μέλος της Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «Ν. ΚΟΤΣΗΣ Π. ΚΟΤΣΗ Ε. ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ», που εδρεύει στην Κατερίνη οδός Φλέμιγκ αρ. 3, νομίμως εκπ/μένης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Κατερίνης κ. ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ως πληρεξούσια της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με Α.Φ.Μ. 094014201, νόμιμα εκπ/μένης, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης για τον ΣΟΤΑ ΚΙΝΟΣΩΒ του ΙΒΑΝ και της Σόνιας, κάτοικο πρώην Κατερίνης Περγάμου αρ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 28-12-2020 ΑΓΩΓΗΣ, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κατερίνης, (Διαδικασία Τακτική), η οποία αφορά οφειλή λόγω δανειακής σύμβασης του δευτέρου προς την πρώτη, μαζί με την παρακάτω αυτής από 30.12.2020 και με αριθμ. 136 / 2020 πράξη κατάθεσης της κ. Γραμμαςτέως του παραπάνω Δικαστηρίου και με την παρακάτω αυτή ταυτόχρονη πράξη της σύμφωνα με το αρθ. 237 παρ. 1, 2 και 238 ΚΠολ.Δ. Μέσα σε (100) ημέρες από την κατάθεση της παρούσας, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθενται το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, καθώς και τα πληρεξούσια έγγραφα προς τους δικηγόρους. Κατάθεση προσθηκών και αντικρούσεων εντός (15) ημερών από την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος από τους ομόδικούς του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής. Επισημαίνεται ότι Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Κατερίνη 12/01/2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Χ. ΚΟΤΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με τις υπ' αριθμ. 9079 Β' / 11-01-2021 εκθέσεις επιδόσεων της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Κατερίνης Παναγιώτας Κοτσή, μέλος της Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «Ν. ΚΟΤΣΗΣ Π. ΚΟΤΣΗ Ε. ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ», που εδρεύει στην Κατερίνη οδός Φλέμιγκ αρ. 3, νομίμως εκπ/μένης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Κατερίνης κ. ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ως πληρεξούσια της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με Α.Φ.Μ. 094014201, νόμιμα εκπ/μένης, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης για λογαριασμό των 1) ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ ΙΛΙΤΖΙΔΗ του Χαραλάμπους και της Μαρίας και 2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΛΙΤΖΙΔΗ, του Βλαδίμηρου και της Μαρίνας, κατοίκων πρώην Κατερίνης Περγάμου αρ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, πιστό αντίγραφο της από 28-12-2020 ΑΓΩΓΗΣ, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης, (Διαδικασία Τακτική), η οποία αφορά οφειλή λόγω δανειακής σύμβασης της πρώτης ΚΑΤΑ των δευτέρων, με την παρακάτω αυτής από 30.12.2020 και με αριθμ. 1480 / 184 / 2020 πράξη κατάθεσης του κ. Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου και με την παρακάτω αυτής ταυτόχρονη πράξη της σύμφωνα με το αρθ. 237 παρ. 1, 2 και 238 ΚΠολ. Δ. 1) Μέσα σε (100) ημέρες από την κατάθεση της παρούσας, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθενται το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, καθώς και τα πληρεξούσια έγγραφα προς τους δικηγόρους. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνται κατά (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος από τους ομόδικούς του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής. Επισημαίνεται ότι Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Κατερίνη 12/01/2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια] ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Χ. ΚΟΤΣΗ
PrintButton

12-01-2021

on .

ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ & ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ ΜΑΝΔΡΑ-ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΙΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Η Ιερά Μονή Οσίου Μελετίου Κιθαιρώνος εκθέτει εις επαναληπτικήν φανεράν πλειοδοτικήν Δημοπρασίαν, τηρουμένων των όρων της υπ' αριθμ. 168/1-12-2020 Αναλυτικής Προκηρύξεως κατά τα λοιπά, την εκποίησιν ενός (1) οικοπέδου εμβαδού 193,80 m2 κειμένου επί της οδού Αιγέως 5 του Δήμου Ηλιουπόλεως. Επί του οικοπέδου τούτου με το υπ' αριθμ. 5623/25.11.2005 συμβόλαιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Αναστασίας Κολιοπούλου - Οικονόμου έχει συναφθεί εργολαβικόν Συμβόλαιον αντιπαροχής και έχει ανεγερθεί πολυώροφος οικοδομή η οποία δεν έχει παραδοθεί, και δεν έχει συνταχθεί σύστασις οριζοντίου ιδιοκτησίας. Η πρώτη προσφορά δια να γίνει δεκτή πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 5% ανωτέρα του εγκριθέντος ελαχίστου όρου προσφοράς ήτοι 320.000,00 + (320.000,00 Χ 5%)= 336.000,00 ΕΥΡΩ, μετά δε την έναρξιν της Δημοπρασίας του εκάστοτε αποτελέσματος αυτής. Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί εις την αίθουσα συνεδριάσεων της Ι. Μονής Οσίου Μελετίου την 24ην Ιανουαρίου 2021, ημέραν Κυριακήν και από ώρας 10-12 π.μ. ενώπιον του Ηγουμενοσυμβουλίου. Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μέρος εις την Δημοπρασίαν απαιτείται να προσκομίσουν δια τον σκοπόν αυτόν γραμμάτιον παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ή εγγυητικήν επιστολήν ή επιταγήν Ελληνικής ή αναγνωρισμένης εις την Ελλάδα Τραπέζης, ποσού 80.000,00 ΕΥΡΩ. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν πληροφορίας εις τα γραφεία της Ι. Μονής και εις τα τηλέφωνα 22630-51380 και 22630-51240, καθώς και εις το τηλέφωνο 6943001908. Εν Ιερά Μονή Οσίου Μελετίου Κιθαιρώνος, τη 5η Ιανουαρίου 2021 ΔΙΑ ΤΟ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Η Καθηγουμένη Μ. ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις Οχτώ (8), του μήνα Ιανουαρίου, του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.10 μ.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ' Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΑΝΝΙΝΗ, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της εν Αθήναις (Αιόλου 86) εδρευούσης Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ : 094014201) νόμιμα εκπροσωπούμενης, διά της υπ' αριθμ. 4.228Γ/8-1-2021 εκθέσεως μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. Ελλη-Θάλεια Συροπούλου, για λογαριασμό του ΜΟΜΙΝ ΑΜΠΝΤΟΥΛ (MOMIN ABDUL) του ΑΜΑΝ, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Μιχαήλ Βόδα αρ. 194, με ΑΦΜ: 119391857 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της ΑΓΩΓΗΣ με χρονολογία 22-12-2020 της πρώτης κατά του δευτέρου, που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών και δια της οποίας η ενάγουσα ως άνω Τράπεζα ζητά : α) Να γίνει δεκτή η αγωγή της, β) Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, να της καταβάλλει, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το συνολικό ποσό των (17.390,37) ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 1. Χρεολύσια το ποσό των (16.009,05) ευρώ. 2. Τόκους κεφαλαίου το ποσό των ευρώ (583,82). 3. Τόκους υπερημερίας το ποσό των ευρώ (753,94). 4. Έξοδα το ποσό των (0,00) ευρώ. 5. Ασφάλιστρα το ποσό των (43,56) ευρώ, το οποίο οφείλεται εντόκως από την 28-8-2020, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο σήμερα για το δάνειο αυτό ανέρχεται σε 9,100% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεώς του, άλλως από την επόμενη επίδοση της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, γ) Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην δικαστική της δαπάνη δ) Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έγγραφη ενημέρωση για τη δυνατότητα επίλυσης Διαφοράς με Διαμεσολάβηση (κατά το άρθρο 3 παρ.2 Ν.4640/2019 ΦΕΚ Α' 190/30-11-2019) β) Έκθεση κατάθεσης δικογράφου με στοιχεία: Δικαστήριο: Ειρηνοδικείο Αθηνών, Διαδικασία: Τακτική, Αντικείμενο: Τακτική Ν. 4335/2015, Κατ. Εγγράφου: Αγωγή, Ημερομηνία και ώρα Κατάθεσης: Πέμπτη 24/12/2020 14:58, Γενικός Αριθμός Κατάθεσης: 76664/2020, Αριθμός Κατάθεσης Δικογράφου: 4221/2020 , που αποδεικνύει την κατάθεση της ΑΓΩΓΗΣ. γ) Σημείωση ότι : Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής και δ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος ταυτόχρονα να παραστεί όταν θα οριστεί δικάσιμος, ως ανωτέρω. Αθήνα 8 Ιανουαρίου 2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου της Αθήνας ΆΝΝΑ Κ. ΚΟΥΤΛΙΔΟΥ μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία ΚΟΥΤΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ-ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ που εδρεύει στην Αθήνα Πανεπιστημίου 59 και εκπροσωπείται νόμιμα Δηλώνω ότι: Με την υπ’ αριθμ. 9617 Η/ 21-12-2020 Έκθεση μου, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την ΠΑΜΕΛΑ ΤΣΕΣΤΕΡ, του Τζέμισον και της Κλεοπάτρας, γεννηθείσα το έτος 1950 στην Αυστραλία, πρώην κάτοικο Γλυφάδας-Αττικής, οδός Δελφών αρ. 129, και ήδη ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, μετά από εντολή του δικηγόρου ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ πληρεξούσιου του Ευάγγελου ΓΕΩΡΓΑΡΑ, του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, γεννηθέντος στην Αθήνα, το έτος 1958, κατοίκου Γλυφάδας-Αττικής, οδός Δελφών αρ. 129, με ΑΦΜ: 073093930-Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ. Πιστό αντίγραφο της από 12-10-2020 ΑΓΩΓΗΣ (διαζύγιο διετούς διάστασης) του πρώτου εναντίον της δευτέρας με την οποία απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και ζητά, να γίνει δεκτή η άνω Αγωγή Να κηρυχθεί η λύση του 14-10-1987 νόμιμου πολιτικού γάμου του με την άνω εναγόμενη λόγω ισχυρού κλονισμού αυτού κλπ, με ΓΑΚ 81363/2020 και ΕΑΚ:9789/2020 δικάσιμο την 20-09-2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑκαι ώρα 09:00 π.μ, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών κτίριο 6 ΑΙΘΟΥΣΑ 4 ΠΙΝΑΚΙΟ:Α1 (ΜΟΝ) και με αύξοντα αριθμ. Πινακίου: 30 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ,. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες Καλούμενη να παραστεί κατά την συζήτηση όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΑΝΝΑ ΚΟΥΤΛΙΔΟΥ Περίληψη της με αριθμό 11783Γ/07.01.2021 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, διορισμένου στο Πρωτοδικείο Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της ΑΕΔΕ με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Καρρά Μαρίας, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα οδός Αιόλου αριθ. 86 με ΑΦΜ:094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΓΚΑΛΤΣΙΔΗ ΤΖΟΝΙ του ΑΡΣΕΝ, πρώην κάτοικο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, οδός Χαλκίδη αρ.23 ή πρώην κάτοικο Ασβεστοχωρίου Θεσσαλονίκης, και ήδη αγνώστου διαμονής, ως οφειλέτη, ακριβές αντίγραφο της από 22/12/2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ του ΓΚΑΛΤΣΙΔΗ ΤΖΟΝΙ του ΑΡΣΕΝ, πρώην κατοίκου Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, οδός Χαλκίδη αρ.23 ή πρώην κατοίκου Ασβεστοχωρίου Θεσσαλονίκης, και ήδη αγνώστου διαμονής, ως οφειλέτη, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη, τη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 92061/2020 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 11235/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 23/12/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:19. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237ΚΠολΔ. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Ο ΛΟΓΟΣ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος Περίληψη της με αριθμό 11784Γ/07.01.2021 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, διορισμένου στο Πρωτοδικείο Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της ΑΕΔΕ με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Καρρά Μαρίας, για την Δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσια της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου, αρ.86, με Α.Φ.Μ.: 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικείου Αθηνών για τον ΜΝΤ (MD) ΜΟΦΑΖΑΛ (MOFAZZAL) ΧΟΣΑΙΝ (HOSSAIN) του ΚΟΡΜΠΑΝ ΑΛΙ (KORBAN ALI) και της ΣΟΜΠΟΥΡΑ ΚΑΤΟΥΝ (SOBURA KHATUN), πρώην κάτοικο Κάτω Πατησίων Αθηνών, επί της οδού Σωζοπόλεως αρ. 7, άλλως πρώην κάτοικο Ιλίου Αττικής, επί της οδού Εμμ. Μπενάκη αρ. 11, και ήδη αγνώστου διαμονής, ως οφειλέτη, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της από 22/12/2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ του ΜΝΤ (MD) ΜΟΦΑΖΑΛ (MOFAZZAL) ΧΟΣΑΙΝ (HOSSAIN) του ΚΟΡΜΠΑΝ ΑΛΙ (KORBAN ALI) και της ΣΟΜΠΟΥΡΑ ΚΑΤΟΥΝ (SOBURA KHATUN), πρώην κάτοικο Κάτω Πατησίων Αθηνών, επί της οδού Σωζοπόλεως αρ. 7, άλλως πρώην κατοίκου Ιλίου Αττικής, επί της οδού Εμμ. Μπενάκη αρ. 11, και ήδη αγνώστου διαμονής, ως οφειλέτη, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 92072/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 11236/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 23/12/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:31. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, μαζί με το υπ’ αριθμ. Π2833638/23-12-2020 Γραμμάτιο Προκαταβολής Εισφορών & Ενσήμων 27,00 Ευρώ. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Ο ΛΟΓΟΣ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος ΑΔΑ: ΨΜΟΙΟΡΡ2-ΠΓΑ Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 5220 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς κλειστών υπηρεσιακών φορτηγών αυτοκινήτων με ταχυδρομικές αποστολές από τον Πειραιά προς το Ηράκλειο Κρήτης και αντίστροφα, με CPV: 60600000-4 «Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα», προϋπολογισμού 395.161,29 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 490.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για ένα (1) έτος (245.000,00 € ανά διαδρομή), με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους των ΕΛΤΑ για ένα (1) ακόμα έτος, με τους ίδιους όρους και τιμές, ήτοι συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (980.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 08.02.2021 έως 12.02.2021 και ώρα 15.00 με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016. Προκήρυξη της παρούσας Διακήρυξης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 24.12.2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αριθμός προκήρυξης στην EES 2020/S 253-639000. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΑΤΣΗ
PrintButton

21-01-2021

on .

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 11938/20-01-2021 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Μαγδαληνής Χρ. Καμπισιούλη, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «KLEEMANN», που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου, στο Κιλκίς, με ΑΦΜ 094124623, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του ΣΑΛΕΣΙΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του Ιωάννη, κάτοικο Αθηνών (Κουκάκι), οδός Αμυνάνδρου, αρ. 21, με Α.Φ.Μ. 042615101 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο του υπ’ αριθμ. 30087/2021 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Περί Αποτελεσμάτων Πινακίου που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Πινακίων Τακτικής Διαδικασίας), στο οποίο η γραμματέας του Πρωτοδικείου Αθηνών πιστοποιεί ότι, όπως προκύπτει από τα οικεία στοιχεία που τηρούνται στο ανωτέρω τμήμα από 01-01-2000 μέχρι και 18-01-2021 κατατέθηκε το υπ’ αριθμ. δικόγραφο ΓΑΚ/ΕΑΚ/ΕΤΟΣ 63454/1188/2020, Τακτική Μονομελούς, Κλήση, Γενικό Εμπορικό του πρώτου κατά του ΣΑΛΕΣΙΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του Ιωάννη, και προσδιορίστηκε στην δικάσιμο της 04/11/2020, ημέρα Τετάρτη στο α/α πινακίου ΣΤ2 (ΜΟΝ) /1 και το αποτέλεσμα της δικασίμου ήταν ΑΝΑΒΟΛΗ. Έτσι προσδιορίστηκε εκ νέου στην δικάσιμο της 24/02/2021, ημέρα Τετάρτη, στο α/α πινακίου ΣΤ2 (ΜΟΝ)/2, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, συγκοινοποιώντας και την από 30/07/2020 κλήση. Αθήνα 20/01/2021 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Κωνσταντίνα Κάσσαρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ' αριθμόν 2/2021 διάταξη του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας εγκρίθηκε το καταστατικό του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ & ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ», με έδρα το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας Αττικής, με σκοπό την ανάπτυξη της αντισφαίρισης, καθώς και άλλους που αναλυτικά αναφέρονται στο καταστατικό. Αθήνα 19-1-2021 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 4 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 2103822238 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Δ.AΝ.ΕΤ.Α.Λ.) Δ/ΝΣΗ: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, ΛΑΥΡΙΟ 19 500 Λαύριο, 20/1/2021 ΤΗΛ: 22923 - 20132, FAX: 22920 - 22413 Αρ. Πρωτ: 33 Α.Φ.Μ: 997803077, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΓΕΜΗ.: 9383901000 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δημοτικής ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής "Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ." που έχει έδρα στο Λαύριο Αττικής οδός Κουντουριώτου 1 και ΑΦΜ: 997803077, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, έχοντας υπόψη 1. τα άρθρα 192 και 266 του Ν 3463/2006 , το ΠΔ 270/1981 , 2. την με αριθμό 4/2021 απόφαση του Δ.Σ της εταιρείας προς εκμίσθωση ακινήτου , 3. την με αριθμό 9/2021 απόφαση της εταιρείας περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας προκηρύσσει Ανοιχτό Προφορικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη θέση ΤΕΛΜΑΤΑ της Δ.Ε. Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής Περιγραφή ακινήτου: Ακάλυπτη έκταση επιφανείας εννέα χιλιάδων (9.000) μέτρων τετραγωνικών για την προσωρινή εναπόθεση μη συναρμολογημένων τμημάτων ανεμογεννητριών, πτερυγίων, εργαλείων και λοιπών παρελκομένων αυτών στην περιοχή Τέλματα της Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής, όπως αυτό ( το τμήμα) φαίνεται στον προσαρτώμενο στην διακήρυξη 6/2021 του Προέδρου της Εταιρείας απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη, φέρει προσωρινό ΚΑΕΚ 050670304002 και ορίζεται από τις συντεταγμένες κορυφής ΕΓΣΑ ΄87 ως εξής : Πίνακας Συντεταγμένων των κορυφών ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ 87' Χ Υ 504532.914 4174762.214 504658.923 4174823.254 504708.507 4174778.056 504713.423 4174768.318 504662.623 4174756.416 504584.143 4174727.953 504552.510 4174724.769 504543.999 4174727.866 504532.914 4174762.214 Τόπος και χρόνος διεξαγωγής δημοπρασίας: Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί στις 02/02/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 Λαύριο Αττικής στο κτίριο του Παλαιού Μηχανουργείου που βρίσκεται στο Λιμάνι Λαυρίου ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί περιγράφεται αναλυτικά στην με αριθμό 9/2021 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας και την με αριθμό 6/2021 Διακήρυξη Διαγωνισμού του Προέδρου της εταιρείας. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα , πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας ή κάθε χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ( ΕΟΧ) ή πολίτες τρίτων χωρών εφόσον ( οι αλλοδαποί ) είναι εφοδιασμένοι με νόμιμη δήλωση ή άδεια διαμονής και άσκηση επιτηδεύματος στην Ελλάδα , καθώς και νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις (κοινοπραξίες). Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: Κατώτερο ετήσιο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 105.000 €. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσου προς το 10% του συνόλου των μισθωμάτων 12 μηνών / ενός έτους οριζόμενο κατά το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι εγγύηση δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (10.500 €), που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση δηλαδή, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας, ποσoύ ίσου τουλάχιστον με το 10 % του συνόλου των μισθωμάτων 12 μηνών / ενός έτους οριζόμενο κατά το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι εγγύηση δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (10.500 €) για την εξασφάλιση της τήρησης των όρων της μίσθωσης και της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος . Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος , αρχομένη από της υπογραφής της μισθωτικής συμβάσεως δυνάμενη να παραταθεί για επί πλέον ένα ( 1) έτος , με την ρητή προϋπόθεση μη ύπαρξης οφειλής του μισθωτού, μη υποβολής αίτησης ή αγωγής περί μείωσης του μισθώματος, τήρησης απάντων των συμβατικών όρων της μίσθωσης, και λήψης σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Α.Ε. Πληροφορίες: Για την δημοπρασία παρέχονται τηλεφωνικώς ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00-13:00, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22923 – 20132, 22923 - 20106 - email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Πλήρες κείμενο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από προφορική αίτηση που υποβάλλεται. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης να αναρτηθεί αμελλητί στη Διαύγεια δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Χαράλαμπος Ζαγουρής ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 11936/20.01.2021 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Μαγδαληνή Χρ. Καμπισιούλη, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσια της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Α.Ε, που εδρεύει στην Αθήνα και επί της Λ. Αθηνών αριθμός 31-33, με Α.Φ.Μ. 094043362 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία «ECOMEL – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΚΑΦΩΝ» και δ.τ. «ECOMEL Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Δράκοντος αρ. 22 με Α.Φ.Μ 099556088 και εκπροσωπείται νόμιμα και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της 29/12/2020 ΑΓΩΓΗΣ, του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Διαδικασία Νέα Τακτική Πολυμελούς, Αντικείμενο Ενοχικό, Υπ-Αντικείμενο: Αδικαιολόγητος πλουτισμός, Κατ. Εγγράφου Αγωγή, ημερομηνία και ώρα κατάθεσης Πέμπτη 31/12/2020 11:09, ΓΑΚ 93546/2020, ΑΚΔ 3002/2020, η οποία κατατέθηκε ηλεκτρονικά από την Δικηγόρο Λαγού Μαρία, και πράξη που αναφέρει ότι: η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικούς του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 20/01/2021 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Κωνσταντίνα Κάσσαρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 11937/20.01.2021 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Μαγδαληνή Χρ. Καμπισιούλη, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσια της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ», όπως αυτή προέκυψε μετά από την συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών με τις επωνυμίες «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Best Leasing ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Best Leasing» και «OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δυνάμει του υπ’ αριθμ. 75/7-1-2009 Φ.Ε.Κ., που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου, αρ. 50Α και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του του ΣΑΡΙΝΤΖΟΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, πρώην κάτοικο Κορίνθου, οδός Ποσειδωνίας, αρ. 44, με Α.Φ.Μ 062101848 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της 01/12/2020 ΑΓΩΓΗΣ, του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών , Τακτική Διαδικασία – Διεκδικητική Αγωγή , με ΓΑΚ: 1083/2021, ΑΚΔ: 152/2021, η οποία κατατέθηκε ηλεκτρονικά από την Δικηγόρο Στανιου Ελένη στις 11/01/2021, και πράξη που αναφέρει ότι: η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικούς του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 20/01/2021 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Κωνσταντίνα Κάσσαρη Γραφείο Διοίκησης & Γρ. Δ.Σ. Αθήνα 20-01-2021 Αρμόδια Διεύθυνση: Αρ. πρωτ.: 3829 Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ:ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΠΕ Δικηγόρων, μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω και μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις, με σχέση έμμισθης εντολής. Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)-Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΠΕ Δικηγόρων, μίας (1) θέσης δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω και μίας (1) θέσης δικηγόρου Παρ’ Εφέταις με σχέση έμμισθης εντολής και πάγια αντιμισθία, αορίστου χρόνου, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με την υπ’αρ.3682/20-01-2021 Προκήρυξη και τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ.2, περ.ιβ΄ του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ28/Α΄/1994), όπως ισχύει και τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύει, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας στην έδρα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (οδός Δομοκού αριθ. 5 - Αθήνα Τ.Κ. 104 45), όπου και θα υπάγονται οργανικά, καθημερινά και για χρόνο που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες. Οι αποδοχές των δικηγόρων που θα προσληφθούν καθώς και η κατάταξή τους σε μισθολογικά κλιμάκια καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν.4354/2015, όπως ισχύει και θα ασφαλίζονται στον οικείο ασφαλιστικό τους φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων πρέπει: α) Να είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αριθ. 45 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013). γ) Να είναι Δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω ή παρ’ Εφέταις, μέλη Δικηγορικού Συλλόγου της χώρας. δ) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής της χώρας ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες (κατάθεση βεβαίωσης αναγνώρισης της ισοτιμίας του απαιτούμενου τίτλου σπουδών με αυτόν των ελληνικών Πανεπιστημίων από τον αρμόδιο προς τούτο φορέα ΔΟΑΤΑΠ). ε) Οι άρρενες υποψήφιοι, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση. στ) Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, λόγω ποινικής καταδίκης ή επειδή τελούν υπό στερητική ή/και επικουρική δικαστική συμπαράσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 3528/2007, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο διορισμού. ζ) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα για την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 3528/2007. η) Να μην κατέχουν άλλη έμμισθη θέση. Υποψήφιοι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων, μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλουν, μαζί με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση υποψηφιότητας και τα σχετικά δικαιολογητικά, υπεύθυνη δήλωση ότι, εφόσον προσληφθούν σε προκηρυσσόμενη με την παρούσα θέση, θα παραιτηθούν από την έμμισθη θέση που κατέχουν. θ) Να έχουν διαρκή και συστηματική επαγγελματική εμπειρία, δικαστηριακή και συμβουλευτική, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης υποψηφιότητας. Ιδιαιτέρως θα εκτιμηθεί η εμπειρία τους στους τομείς αρμοδιότητας του Οργανισμού καθώς και σε συναφή με τη δημόσια διοίκηση αντικείμενα. Η εμπειρία αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο έγγραφο όπως: συμβάσεις εργασίας/παροχής υπηρεσιών, κατατεθέντα δικόγραφα ή/και παραστάσεις σε δικαστήρια ή/και δικαστικές αποφάσεις, ή/και γνωμοδοτήσεις, ή/και εισηγήσεις, ή/και από σχετικές βεβαιώσεις αρμοδίων οργάνων/εργοδότη. ι) Να διαθέτουν βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, κυρίως στη σύνταξη και επεξεργασία κειμένων, καθώς και να έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης νομικών πληροφοριών από ειδικές βάσεις δεδομένων. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1. Άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας, αποδεικνυόμενη σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει. 2. Πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ακόμα γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνυόμενη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο. 3. Αποδεδειγμένες γνώσεις και εμπειρία στην Κοινή Οργάνωση Αγορών Γεωργικών Προϊόντων, η οποία να αποδεικνύεται με προϋπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών στο αντικείμενο αυτό. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Κατά την αξιολόγηση για την επιλογή και πρόσληψη των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη τα ζητούμενα τυπικά και απαραίτητα πρόσθετα προσόντα, η προσωπικότητα των υποψηφίων, η επιστημονική τους κατάρτιση, η εξειδίκευσή τους στο αντικείμενο της απασχόλησης, η επαγγελματική τους πείρα και επάρκεια, η γνώση ξένων γλωσσών και συνεκτιμάται η οικογενειακή τους κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξής τους. Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή του άρθρου 43 παρ. 2 περ. β’ του Ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208 Α’), όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 4370/2016 και ισχύει. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις υποψηφιότητας και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και θα τους καλέσει σε ατομική συνέντευξη. Μέσα σε ένα μήνα από την τελευταία ατομική συνέντευξη, θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση με την σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση υποψηφιότητας, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), Δομοκού 5 Τ.Κ. 104 45 Αθήνα, απευθύνοντάς τη στο Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου, υπόψη κας Ε. Στεφάνου & κας Χρ. Μεσσαριτάκη, σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών που αρχίζει την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, συνοδευόμενη απαραίτητα, και επί ποινή αποκλεισμού από την περαιτέρω διαδικασία, από τα σχετικά δικαιολογητικά. • Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. • Συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και υποβάλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή συνοδευόμενα από ανάλογη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση υποψηφιότητας σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη “ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ”. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής, δεν λαμβάνονται υπόψη. • Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης. • Η Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρων κοινοποιείται με επιμέλεια του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, στον Πρόεδρο της Επιτροπής και στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. επιμελείται την τοιχοκόλληση της Προκήρυξης στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών, του Εφετείου Αθηνών και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Μαζί με τις κοινοποιήσεις γνωστοποιείται ο εκπρόσωπος του Οργανισμού που θα μετέχει στην Επιτροπή Επιλογής, καθώς και η Γραμματέας αυτής. • Το έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης υποψηφιότητας διατίθεται στο δικτυακό τόπο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (www.opekepe.gr). • Πληροφορίες θα δίνονται από το Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Ε. Στεφάνου τηλ.:210-8802982, email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. & Χρ. Μεσσαριτάκη τηλ.: 210-8802780, email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 10:00-12:00. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΠΑΣ
PrintButton

19-01-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ. 3818E/15-01-2021 έκθεση επίδοσης μου, μετά από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Στυλιανού Φαζάκη πληρεξουσίου των : 1)Σπυρίδωνα Μποκολίνη του Παύλου, κατοίκου Αθηνών, 2) Παρασκευής Μποκολίνη του Παύλου, κατοίκου Αιγάλεω, 3) Ουρανίας Σπόζιτου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χαλανδρίου, 4) Κανελλόπουλου Σπυρίδωνα του Δημητρίου, κατοίκου Αθηνών, 5) Παπακωνσταντίνου Αθανασίας του Παύλου, κατοίκου Αθηνών, 6) Σπόζιτου Στυλιανής του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αθηνών, 7) Ζέρβα ΙΙινιώς του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθήνας για την Αθανασοπούλου Αικατερίνη το γένος Σπυρίδωνα Μποκολίνη, πρώην κατοίκου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και ήδη αγνώστου διαμονής, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της από 20/01/2020 ΑΙΤΗΣΗΣ των πρώτων, με την οποία απευθύνονται ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Εκουσία Δικαιοδοσία) και ζητούν διαταχθεί η αποσφράγιση του διαμερίσματος που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας επί της οδού Τεμπών αρ. 88 στον Δήμο Γλυφάδας και να ακολουθήσει η απογραφή των πραγμάτων που βρίσκονται σ' αυτό, να διορισθεί ως συμβολαιογράφος για τη διενέργεια της απογραφής η συμβολαιογράφος Αθηνών Λαμπρινή Κορομπέλη, ή οποιοσδήποτε άλλος κρίνει το Δικαστήριο και να διαταχθεί η παράδοση των κινητών πραγμάτων μετά την απογραφή στον πληρεξούσιο δικηγόρο τους, καθώς και να διορισθεί αυτός ως μεσεγγυούχο των πραγμάτων κατά το νόμο. Η νέα ορισθείσα δικάσιμος (μετά αναβολών 29/04/2020 (λόγω πανδημίας covid 19) και 01/10/2020 της παραπάνω αίτησης με ΓΑΚ: 17581/2020 & ΕΑΚ: 648/2020 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών είναι η 26/01/2021, Τρίτη, Πινάκιο 143-ΡΕ-ΡΕ, ακροατήριο 4, 2ος όροφος, με αριθμό πινακίου 6. Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτρης Γ. Γέμελος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 3713Α/18-01-2021 έκθεση επιδόσεως, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας με έδρα το Πρωτοδικείο Κοζάνης, κάτοικος Κοζάνης, οδός Δημοκρατίας αρ.40, επέδωκα, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της κυρίας Αλεξάνδρας Κοκκώνη, κατοίκου Κοζάνης, ως πληρεξούσιας δικηγόρου του Νικολάου Θεοδωρίδη το Θεοχάρη και της Αναστασίας, κατοίκου Αθηνών, προς την κα Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Κοζάνης κα Ευφημία Τσιράκογλου για λογαριασμό της Δέσποινας συζ. Γεωργίου Τιρεκίδη, το γένος Ιωάννη και Ελένης Σεράση, και ήδη αγνώστου διαμονής (135 παρ.1 ΚΠολΔ), την από 13/01/2021 Αγωγή (άρθρου 6 παρ.2 Ν.2664/1998) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης (Αριθμός Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής ΤΜ 3/2021) για την οποία ορίζονται όσα παρακάτω αναφέρονται: μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις τους και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη (αρθρ. 1 κ 2 Ν.4335/15 σε συνδυασμό με το άρθρο 226 του ΚΠολΔ). Προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες προσκαλώντας την συγχρόνως να πράξει εντός των νόμιμων προθεσμιών τα οριζόμενα στην ανωτέρω πράξη του αρμόδιου Γραμματέα. Επίσης ο ενάγων αιτείται να αναγνωριστεί το προσβαλλόμενο με την ανακριβή πρώτη εγγραφή δικαίωμα της κυριότητάς του, σε ποσοστό 100% πλήρους κυριότητας, επί του ΚΑΕΚ 271120509001/0/9 στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτικής Μακεδονίας, Υποκατάστημα Εορδαίας, να διαταχθεί η διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής επί του ΚΑΕΚ 271120509001/0/9, που έχει καταχωριστεί μερικά, ήτοι σε ποσοστό 93,75% πλήρους κυριότητας, με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» και μερικά, ήτοι σε ποσοστό 6,25% πλήρους κυριότητας, υπέρ της Δέσποινας συζύγου Γεωργίου Τιρεκίδη, το γένος Ιωάννη και Ελένης Σεράση, ως ανακριβώς αναγραφόμενης δικαιούχου του δικαιώματος και να εγγραφεί ο ενάγων ως αποκλειστικός κύριος επί της οριζόντιας ιδιοκτησίας. Περαιτέρω με την παρούσα γνωστοποιείται στην ανωτέρω προκειμένου να λάβει γνώση και για την επέλευση κάθε έννομης συνέπειας ότι για την απόδειξη της παρούσας αγωγής θα εξετασθούν την 16η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 ενώπιον του Ειρηνοδίκη Εορδαίας και στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Εορδαίας, μάρτυρες οι: 1. Α.Θ. του Β, κάτοικος Πτολεμαΐδας, 2. Ι.Θ του Θ, κάτοικος Πτολεμαΐδας και 3. Ν.Κ του Ι., κάτοικος Πτολεμαΐδας και 4. Μ.Α του Κ., κάτοικος Πτολεμαΐδας, όπως αυτοί αναφέρονται στο παραπάνω επιδιδόμενο δικόγραφο. Κοζάνη, 18/01/2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια Ειρήνη Π. Μεράκου Δημοκρατίας 40,ΤΚ 50100 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Π. ΚΡΙΑΡΗΣ , με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά , (Αγ.Κων/νου,αρ.7) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ Ότι Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2.887z’/15.1.2021 έκθεσή μου επίδοσης προκύπτει ότι η Διαμεσολαβήτρια κ. Σταματία Σπυρ. Στρατηγού, [ΑΦΜ./ 045174204], επέδωσε νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για την AΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΦΑΛΗ του Λεωνίδα, πρώην κάτοικο Κερατσινίου, οδός Ήρας, αρ. 35 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 14.1.2021 ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΥΑΣ με την οποία γνωστοποιείται πως για τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ της και της ΑΤΕ Α.Ε. υπό εκκαθάριση όπως νόμιμα εκπρ/ται από τον ειδικό εκκαθαριστή «PQH Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων» με ΑΦΜ. 800721689 και σε ό,τι αφορά τη με αριθμό κατάθεσης 8072/3770/2020 αγωγή ενώπιον του Μον.Πρωτ.Πειραιά θα διεξαχθεί στις 26-01-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μέσω SKYPE (τηλεδιάσκεψη) η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) και πρέπει να συμμετέχει η προς ην η επίδοση. Τέλος την καλεί να γνωστοποιήσει το κινητό της τηλέφωνο και την ηλεκτρονική διεύθυνση στη διαμεσολαβήτρια. Πειραιάς, 15-1-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με τις υπ’αριθμ. 9082 Β’ και 9083 Β’ /15-01-2021 εκθέσεις επιδόσεων της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Κατερίνης Παναγιώτας Κοτσή, μέλος της Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «Ν.ΚΟΤΣΗΣ Π.ΚΟΤΣΗ Ε.ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ», που εδρεύει στην Κατερίνη οδός Φλέμιγκ αρ.3, νομίμως εκπ/μένης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ Χ. ΛΟΤΣΙΟΥ, μέλος της Δικηγορικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ως πληρεξούσια της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με Α.Φ.Μ. 094014201, νόμιμα εκπ/μένης, επιδόθηκε στον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης για λογαριασμό των 1) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ του Αθανασίου, και 2) ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ του Παναγιώτη, κατοίκων πρώην Βροντού Πιερίας, και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, πιστό αντίγραφο της από 22-12-2020 ΑΓΩΓΗΣ, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης, η οποία αφορά οφειλή λόγω διανειακής σύμβασης της πρώτης ΚΑΤΑ των δευτέρων, με την παρακάτω αυτής από 29.12.2020 και με αριθμ. 1475 / 183 / 2020 πράξη κατάθεσης του κ.Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου και με την παρακάτω αυτής ταυτόχρονη πράξη της σύμφωνα με το αρθ. 237 παρ. 1,2 και 238 ΚΠολ.Δ. 1) Μέσα σε (100) ημέρες από την κατάθεση της παρούσας, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθενται το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής,καθώς και τα πληρεξούσια έγγραφα προς τους δικηγόρους. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής. Επισημαίνεται ότι. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη, για να λάβουν γνώση και τις νόμιμες συνέπειες, καλουμένοι συγχρόνως (α) να καταθέσουν ι επ' αυτής προτάσεις ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου εντός της ανωτέρω αναφερόμενης νόμιμης προθεσμίας και, (β) να παραστούν κατά τη συζήτησή της, όταν και όπου οριστεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Επειδή, σύμφωνα με τα αρθρ. 6 και 44 του ν. 4640/2019 η παρούσα υπόθεση υπάγεται στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, προτείνουμε ως διαμεσολαβήτρια την Δέσποινα (Νανά) Παπαδογεωργάκη, Δικηγόρος- Διαμεσολαβήτρια, Αρ. Μητρώου Διαμεσολαβητή: 5, κάτοικο Αθηνών, Κυρ. Λουκάρεως 6, ΤΚ: 11471, τηλ επικοινωνίας: 6977714424 και παρακαλούμε πολύ απαντήστε μας εντός 5 εργάσιμων ημερών, εάν αποδέχεστε τη προτεινόμενη διαμεσολαβήτρια, προκειμένου να εκκινήσουν οι σχετικές διαδικασίας. Περίληψη του άνω δικογράφου θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ» Κατερίνης και «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ». Κατερίνη 15/01/2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια Παναγιώτα Χ.Κοτσή ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Με την υπ' 01/15-01-2021 διάταξη του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 7, 8, 14, 22, 23 και 24 του καταστατικού του σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΩΡΩΠΟΥ», το οποίο εδρεύει στο Συκάμινο Ωρωπού και εκπροσωπείται νομίμως. Αθήνα 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΛΕΝΗ Κ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού Πληροφορίες: Η. Πετρίδης Τηλ.: 2310 99 5190 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Κτίριο: Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» Αριθμ. Πρωτ. : 2063 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής θέσης ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995251 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συνταγματικό Δίκαιο». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 19512) Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2205/31-12-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 08-01-2021) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει την 19 Μαρτίου 2021. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στο αντίστοιχο τηλέφωνο και e-mail. Θεσσαλονίκη, 18/01/2021 Με εντολή του Πρύτανη Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού Πληροφορίες: Η. Πετρίδης Τηλ.: 2310 99 5190 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Κτίριο: Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» Αριθμ. Πρωτ. : 2061 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής θέσης ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310997613 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακοχημεία με ιδιαίτερη έμφαση στη ραδιοφαρμακευτική χημεία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 19518) Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2206/31-12-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 08-01-2021) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει την 19 Μαρτίου 2021. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στο αντίστοιχο τηλέφωνο και e-mail. Θεσσαλονίκη, 18/01/2021 Με εντολή του Πρύτανη Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ
PrintButton

15-01-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Με την υπ’ αριθμ. 413/2020 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Εκούσια Δικαιοδοσία) τροποποιήθηκε το καταστατικό της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, με την επωνυμία «Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τυχερών Παιχνιδιών (ΟΣΕΤΥΠ), που εδρεύει στην Αθήνα (Πλατεία Βικτωρίας 5). Συγκεκριμένα τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5 παρ. 2, 6 παρ. 2, 12 παρ. 4, 20, 22 παρ.1, 31 παρ. 6 και καταργήθηκαν τα άρθρα 36 - 41 του καταστατικού, ενώ μετά την τροποποίηση το καταστατικό της Ομοσπονδίας αποτελείται από 35 άρθρα. Σκοπός της Ομοσπονδίας παραμένει η μελέτη, προστασία και προώθηση των οικονομικών, επαγγελματικών, εργασιακών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών της. Αθήνα, 14-1-2021 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΥΦΑΝΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αρ. 2202Δ. / 13-1-2021 έκθεσή μου επίδοσης, επέδωσα στην Αντεισαγγελέα του Πρωτοδικείου Πατρών κ. Αναστασία Σταυράκη, για τον καθού η αίτηση κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΙΑΚΑ, κατοίκου Νέας Ερυθραίας Αττικής (Νικ. Πλαστήρα 81) και νυν αγνώστου διαμονής, μετά από γραπτή παραγγελία της Δικηγόρου Πατρών κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (ΣΙΛΙΑΣ) ΜΑΡΑΓΚΟΥ, ως Πληρεξούσιας Δικηγόρου των αιτούντων κ. κ.: 1.Γεωργίου Καραγεωργόπουλου του Αθανασίου και της Τερψιχόρης , κατοίκου Φιλοθέης Αττικής , οδός Κρέσνας αρ.4, με ΑΔΤ Χ053096 και με ΑΦΜ 06692011, 2.Τερψιχόρης-Κωνσταντίνας Καραγεωργοπούλου του Γεωργίου και της Διονυσίας, κατοίκου ομοίως, με ΑΔΤ ΑΝ583906 και με ΑΦΜ 033875030 & 3. Αθανάσιου Καραγεωργόπουλου του Γεωργίου και της Διονυσίας , κατοίκου ομοίως, με ΑΔΤ ΑΒ054496 και με ΑΦΜ 045003789, πιστό και επίσημο αντίγραφό της από 2/12/2020, ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ (α. 1019 Κ. Πολ. Δικ.), Διαδικασίας Ασφαλιστικών μέτρων, που απευθύνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, των άνω αιτούντων, με την οποία ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ : Να κηρυχθεί η ανατροπή της επίδικης αναγκαστικής κατάσχεσης, η οποία επιβλήθηκε δυνάμει της υπ’αρ. 788/17.06.2009 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης της Δικαστικής Επιμελήτριας Πατρών Ελευθερίας Σταμούλη , με επίσπευση του καθ’ου η παρούσα Νικολάου Τσιάκα και σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 11455/1991 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. απογράφων 580/2005 , σε : α. ένα αγροτεμάχιο με ελαιόδενδρα εκτάσεως (763,65)τμ. κατά τον τίτλο κτήσης , κείμενο στη θέση ΛΑΚΑ της κτηματικής περιφέρειας της πρώην κοινότητας Μονοδενδρίου και νυν δημοτικής ενότητας Βραχναιίκων του Δήμου Πατρέων , β. ένα αγροτεμάχιο με ελαιόδενδρα εκτάσεως (595,51)τμ. κατά τον τίτλο κτήσης , κείμενο στην ίδια ως άνω θέση και γ. ένα αγροτεμάχιο με ελαιόδενδρα εκτάσεως (191,75) τμ. κατά τον τίτλο κτήσης , κείμενο στην ίδια ως άνω θέση, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην ανωτέρω κατασχετήρια έκθεση. Να διαταχθεί η διαγραφή της από τα παραπάνω Βιβλία Κατασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου Πατρών [ και συγκεκριμένα από τον Τόμο 132 και με Αριθμό 27863 ] καθώς και να γνωστοποιηθεί το περιεχόμενο της αποφάσεως στη Συμβολαιογράφο Πατρών , Ευαγγελία Τόλια-Ζούπα, ως αρμόδια υπάλληλο του πλειστηριασμού ( α.1019 παρ.1 εδ.2 του Κ.Πολ.Δικ. ). Η με αρ. 306 / 2020 Έκθεσης Κατάθεσης Δικογράφου της Γραμματέας του Ειρηνοδικείου Πατρών κ. Αθ. Παναγοπούλου, Ασφ/κά μέτρα, από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε σ’ αυτήν το άνω δικόγραφο από την άνω Δικηγόρο στις 9-12-2020, ημέρα Τετάρτη, καθώς και η Πράξη Ορισμού Συζήτησης, του Ειρηνοδίκη Πατρών κ. Λεωνίδα Κωνσταντινόπουλου, με την οποία όρισε χρόνο για την συζήτηση της άνω αίτησης στις 10/5/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Πατρών, αφού κοινοποιηθεί εντός της νομίμου προθεσμίας. Για γνώση και τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο να παραστεί κατά την συζήτηση της άνω αίτησης όταν και όπου με την παραπάνω πράξη ορίζεται. Οσοι γνωρίζουν κάτι για την διεύθυνση του άνω καθού να το γνωστοποιήσουν στον Γραμματέα του αρμόδιου δικαστηρίου. Πάτρα 14-1-2021 ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ Γ. ΚΑΡΒΕΛΑ Δικ. Επιμελήτρια Εφετείου Πατρών κάτοικος Πατρών (οδός Σολωμού 24-26) Πάτρα – Τ.Κ. 26222 τηλ. 6944577511 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 14 Ν. 998/79 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεων των Αλέξανδρου Παντελάκη & Βασιλείου Κυρίτση, η αρ. 2064/11-1-2021 Πράξη Χαρακτηρισμού της υπηρεσίας μας που έλαβε ΑΔΑ: ΩΙΩ7ΟΡ1Κ-ΦΙΒ και ΚΑΔΑ: 79392, για εκτάσεις εμβαδού [0,286] & [4,16996] στρ. που βρίσκονται στις θέσεις «ΠΡΟΙ ΠΕΤΣΙ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» και «ΚΙΚΙΑ ΠΟΛΕΜΕ» περιφέρειας Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Αττικής. Με την πράξη αυτή, οι ως άνω εκτάσεις που απεικονίζονται επί αποσπάσματος φύλλου χάρτου ΓΥΣ 6467/2 & 6468/1 κλίμακας 1:5000 καθώς και στον Ο/Φ Κτηματολογίου Α.Ε. έτους λήψης 2010, με μπλε περίγραμμα και στοιχεία 1: (1, 2, 3, 4, 1) & 2: (5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 5) αντίστοιχα, με ενσωματωμένο πίνακα συντεταγμένων κορυφών ΕΓΣΑ 87, χαρακτηρίζονται ως μη δασικού χαρακτήρα εκτάσεις κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 7 του άρθ. 3 του Ν. 998/79, όπως προστέθηκε με την παρ. 1, άρθ. 154, Ν. 4389/2016, μη υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της επιδόσεως ή κοινοποιήσεως, ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόπο, κατόπιν καταβολής παραβόλου ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.), Αγίου Ιωάννου 65, Αγία Παρασκευή, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον. Ο Δασάρχης Πεντέλης α/α ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΔΑ: 6ΙΜ74690ΩΑ-Δ09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ Διεύθυνση Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Κ. Τσεκούρας Ταχ. Δ/νση Β. Παύλου 1 Ταχ. Κώδικας: 16673, Βούλα Τηλέφωνο: 213 216 3574 Fax: 213 216 3344 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. πρωτ. 382 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΜΠΛΟΚ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ) (CPV 50420000-5) Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού και χειρουργικού εξοπλισμού (Μπλόκ Χειρουργείου) (CPV 50420000-5), για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας, προϋπολογισμού δαπάνης 375.472,00 € περ/νου Φ.Π.Α. (Π.Π.Π. 2020), (ΚΑΕ 889), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αριθ. Διακ. 33/2020. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. , στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-05-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013). Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 15-01-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. με α/α Συστήματος: 103314. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 15-01-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολή των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 17-02-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: η 23-02-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας προ Φ.Π.Α. ή 2% επί των προσφερομένων ειδών. Για την υπογραφή της προκύπτουσας σύμβασης απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Καλής εκτέλεσης ύψους 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στο ιστότοπο του Νοσοκομείου www.asklepieio.gr Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η 23-12-2020 ημέρα Τετάρτη. Ημερομηνία Δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο και στο site του Νοσοκομείου: η 15-01-2021 ημέρα Παρασκευή. Ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού στους πίνακες ανακοινώσεων των Επιμελητηρίων: η 15-01-2021 ημέρα Παρασκευή. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3801/2009). Περισσότερα στοιχεία για την διακήρυξη δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών κ. Κ. Τσεκούρας στο τηλ. 213 216 3574, fax : 213 216 3344, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Βούλα 12-01-2021 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ –ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Την 21.06.2019 εγκρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου Εκούσια Δικαιοδοσία η υπ' αριθμό 25/2019 Διαταγή περί αναγνωρίσεως Σωματείου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ και της περιοχής Αγίου Δημητρίου Πεντέλης» με έδρα την Πεντέλη οδός Παπαφλέσσα και Σπερχειού Τ.Κ. 15236.
PrintButton

13-01-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 11131Γ/11-1-2021 έκθεσης επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή, επιδόθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ναυπλίου, κα Μαρία Μπεληγιάννη, για λογαριασμό του Διονυσίου Δημητρόπουλου του Κωνσταντίνου και της Σοφίας, πρώην κατοίκου Άργους Αργολίδος οδός Παπανικολή 7 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 29-12-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Διαζύγιο δετούς διάστασης) της Καλλιόπης Δαβέλου-Νταβέλη το γένος Ηλία και Φλώρας Μανιατογιάννη, εν διαστάσει συζύγου Διονυσίου Δημητρόπουλου, κατοίκου Ν. Κόσμου Αττικής, οδός Μάχης Αναλάτου 107, ΑΦΜ 058725150, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με ΓΑΚ δικογράφου 733/2021 και ΕΑΚ δικογράφου 105/2021, ενώπιον της Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, και ημέρα συζήτησης αυτής, στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών, η 6-12-2021, ημέρα Δευτέρα, ώρα 9.00, με αριθ. πιν. 12, με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η αγωγή. Να λυθεί ο γάμος της με τον εναγόμενο κατ’αρθρ. 1439 ΑΚ. (πολιτικός γάμος στις 10-5-2012 στο Δημαρχείο Νέας Σμύρνης Αττικής). Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική της δαπάνη, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενος να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της αγωγής όπου και όταν ορίζεται. Αθήνα 12/1/2021 Ο Πληρ. Δικηγόρος Βασίλειος Κολλιόπουλος τηλ. 210-7470402 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΡΙΑΡΗΣ, κάτοικος Πειραιά, οδός Αγ.Κων/νου,αρ.7 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ Ότι Σύμφωνα με την 2.875Ζ’/12.1.2021 έκθεσή μου επίδοσης προκύπτει ότι ο Παναγιώτης Σακελλαρίου του Αργυρίου, κάτοικος Σαλαμίνας, (Ποσειδώνος, αρ.2) με ΑΦΜ. 142574443 επέδωσε νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για τον Πέτρο Ζουρούδη του Αντωνίου και της Μαρίας, πρώην κάτοικο Σαλαμίνας, οδός Πλαταιών, αρ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 22.12.2020 με αριθμό 127/2020 κατάθεσης αγωγή απευθυνόμενη στο Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας (Τακτική Διαδικασία). Με την από 22.12.2020 πράξη της γραμματέως ορίσθηκε κοινοποίηση της αγωγής εντός 30 ημερών και κατάθεση προτάσεων και όλων των απαραίτητων εγγράφων από τους διαδίκους εντός 100 ημερών από την κατάθεση αντίστοιχα κατάθεση προσθηκών και αντικρούσεων ενός 15 ημερών από την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας, με την επισήμανση ότι εκπρόθεσμες προτάσεις και προσθήκες δεν λαμβάνονται υπόψη. Για κατοίκους εξωτερικού ή αγνώστου διαμονής όλες οι παραπάνω προθεσμίες παρατείνονται κατά 30 ημέρες. Αιτητικό της αγωγής να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να του καταβάλει 14.800 € νομιμότοκα από την 1.2.2018 άλλως από την επίδοση της αγωγής έως την εξόφληση. Να υποχρεωθεί επίσης να του καταβάλει 1.500 € ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή. Πειραιάς, 12-01-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αρ. 3311 Γ΄/12-01-2021 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου με έδρα το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Αγγ. Ζαχάκου, κατοίκου, Πολυτεχνείου αρ. 19, επιδόθηκε νόμιμα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Μιχαλόπουλο, για λογαριασμό της ΕΜΒΟΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ - ΕΛΕΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, πρώην κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Θεαγένους Χαρίση 28, και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 025039273 με εντολή της δικηγόρου Αθηνών ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ Χ. ΛΟΤΣΙΟΥ, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ: 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, ακριβές αντίγραφο της από 21-12-2020 και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ΑΓΩΓΗΣ της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑ: 1) ΕΜΒΟΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ - ΕΛΕΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 2) ΜΑΝΤΖΑΒΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ταυ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, σύμφωνα με την οποία ΖΗΤΑΕΙ: Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή σε όλο της το περιεχόμενο. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στο ιστορικό της αγωγής να καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος το ποσό των ΕΥΡΩ ΕΚΑΤΟΝ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΩΝ (€107.079,76), έντοκα από την επομένη της 13/08/2020, άλλως επικουρικά νομιμότοκα από την επομένη της επίδοσης της παρούσας αγωγής και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επομένη της 13/08/2020, άλλως από την επομένη της επίδοσης της παρούσας αγωγής πλέον εξόδων εντόκων μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της να υποχρεωθεί να μας καταβάλει το ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ). Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του απαιτούμενου ποσού. Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική μας δαπάνη. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχουν οι παρακάτω πράξεις: 1) η από 21-12-2020 έκθεση κατάθεσης δικογράφου με ηλεκτρονικό τρόπο στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 19685/2020, Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 16060/2020, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για του διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής και 2) η από 05-01-2021 έγγραφη παραγγελία της ανωτέρω δικηγόρου για επίδοση για γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη συγχρόνως (α) να καταθέσει απ’ αυτής προτάσεις ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου εντός της ανωτέρω αναφερόμενης νόμιμης προθεσμίας και, (β) να παραστεί κατά τη συζήτηση της, όταν και όπου οριστεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Καθώς και σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 44 του ν. 4640/2019 η παρούσα υπόθεση υπάγεται στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, προτείνουμε ως διαμεσολαβήτρια την Δέσποινα (Νανά) Παπαδογεωργάκη, Δικηγόρο Διαμεσολαβήτρια με αρ. μητρ. Διαμεσολάβησης : 5, κάτοικο Αθηνών, οδός Κυρ.Λουκάρεως 6 ΤΚ 11471, τηλ. Επικοινωνίας 6977714424 και παρακαλείστε να απαντήσετε εντός 5 εργάσιμων ημερών, εάν αποδέχεστε τη προτεινόμενη διαμεσολαβήτρια, προκειμένου να εκκινήσουν οι σχετικές διαδικασίας Θεσσαλονίκη 12-01-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Αγγ. Ζαχάκος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αρ. 3310 Γ΄/12-01-2021 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου με έδρα το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Αγγ. Ζαχάκου, κατοίκου, Πολυτεχνείου αρ. 19, επιδόθηκε νόμιμα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Μιχαλόπουλο, για λογαριασμό της ΚΩΝΣΤΑΝΠΝΙΔ0Υ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ταυ ΠΑΥΛΟΥ, πρώην κατοίκου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός ΕΤΕ ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΔΡΑΣ-ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 30, και ήδη αγνώστου διαμονής με Α.Φ.Μ. 128414652, με εντολή της δικηγόρου Αθηνών ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ Χ. ΛΟΤΣΙΟΥ, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ: 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, ακριβές αντίγραφο της από 17-12-2020 και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ΑΓΩΓΗΣ της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» κατά ΚΩΝΣΤΑΝΠΝΙΔ0Υ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ταυ ΠΑΥΛΟΥ, σύμφωνα με την οποία ΖΗΤΑΕΙ: Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή σε όλο της το περιεχόμενο. Να υποχρεωθεί η εναγόμενη για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στο ιστορικό της αγωγής, να καταβάλει το συνολικό ποσό των ΕΥΡΏ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΏ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ TEΣΣAΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΛΕΠΤΩΝ (€38.224,34), έντοκα από την επομένη της 29/10/2020, άλλως επικουρικά νομιμότοκα από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επομένη της 29/10/2020, άλλως από την επομένη της επίδοσης της αγωγής πλέον εξόδων εντόκων μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της να υποχρεωθεί να μας καταβάλει το ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ). Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου ποσού. Να καταδικαστεί η εναγόμενη στη δικαστική μας δαπάνη. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχουν οι παρακάτω πράξεις: 1) η από 17-12-2020 έκθεση κατάθεσης δικογράφου με ηλεκτρονικό τρόπο στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 19587/2020, Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 15982/2020, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για του διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής και 2) η από 05-01-2021 έγγραφη παραγγελία της ανωτέρω δικηγόρου για επίδοση για γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη συγχρόνως (α) να καταθέσει απ’ αυτής προτάσεις ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου εντός της ανωτέρω αναφερόμενης νόμιμης προθεσμίας και, (β) να παραστεί κατά τη συζήτηση της, όταν και όπου οριστεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Καθώς και σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 44 του ν. 4640/2019 η παρούσα υπόθεση υπάγεται στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, προτείνουμε ως διαμεσολαβήτρια την Δέσποινα (Νανά) Παπαδογεωργάκη, Δικηγόρο Διαμεσολαβήτρια με αρ. μητρ. Διαμεσολάβησης : 5, κάτοικο Αθηνών, οδός Κυρ.Λουκάρεως 6 ΤΚ 11471, τηλ. Επικοινωνίας 6977714424 και παρακαλείστε να απαντήσετε εντός 5 εργάσιμων ημερών, εάν αποδέχεστε τη προτεινόμενη διαμεσολαβήτρια, προκειμένου να εκκινήσουν οι σχετικές διαδικασίας Θεσσαλονίκη 12-01-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Αγγ. Ζαχάκος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αρ. 3312 Γ΄/12-01-2021 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου με έδρα το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Αγγ. Ζαχάκου, κατοίκου, Πολυτεχνείου αρ. 19, επιδόθηκε νόμιμα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Μιχαλόπουλο, για λογαριασμό του ΜΑΝΤΖΑΒΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, πρώην κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Θεαγένους Χαρίση 28, και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 028647733 με εντολή της δικηγόρου Αθηνών ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ Χ. ΛΟΤΣΙΟΥ, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ: 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, ακριβές αντίγραφο της από 21-12-2020 και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ΑΓΩΓΗΣ της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑ: 1) ΕΜΒΟΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ - ΕΛΕΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 2) ΜΑΝΤΖΑΒΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ταυ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, σύμφωνα με την οποία ΖΗΤΑΕΙ: Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή σε όλο της το περιεχόμενο. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στο ιστορικό της αγωγής να καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος το ποσό των ΕΥΡΩ ΕΚΑΤΟΝ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΩΝ (€107.079,76), έντοκα από την επομένη της 13/08/2020, άλλως επικουρικά νομιμότοκα από την επομένη της επίδοσης της παρούσας αγωγής και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επομένη της 13/08/2020, άλλως από την επομένη της επίδοσης της παρούσας αγωγής πλέον εξόδων εντόκων μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της να υποχρεωθεί να μας καταβάλει το ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ). Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του απαιτούμενου ποσού. Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική μας δαπάνη. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχουν οι παρακάτω πράξεις: 1) η από 21-12-2020 έκθεση κατάθεσης δικογράφου με ηλεκτρονικό τρόπο στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 19685/2020, Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 16060/2020, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για του διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής και 2) η από 05-01-2021 έγγραφη παραγγελία της ανωτέρω δικηγόρου για επίδοση για γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενου συγχρόνως (α) να καταθέσει απ’ αυτής προτάσεις ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου εντός της ανωτέρω αναφερόμενης νόμιμης προθεσμίας και, (β) να παραστεί κατά τη συζήτηση της, όταν και όπου οριστεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Καθώς και σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 44 του ν. 4640/2019 η παρούσα υπόθεση υπάγεται στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, προτείνουμε ως διαμεσολαβήτρια την Δέσποινα (Νανά) Παπαδογεωργάκη, Δικηγόρο Διαμεσολαβήτρια με αρ. μητρ. Διαμεσολάβησης : 5, κάτοικο Αθηνών, οδός Κυρ.Λουκάρεως 6 ΤΚ 11471, τηλ. Επικοινωνίας 6977714424 και παρακαλείστε να απαντήσετε εντός 5 εργάσιμων ημερών, εάν αποδέχεστε τη προτεινόμενη διαμεσολαβήτρια, προκειμένου να εκκινήσουν οι σχετικές διαδικασίας. Θεσσαλονίκη 12-01-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Αγγ. Ζαχάκος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αρ. 3313 Γ΄/12-01-2021 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου με έδρα το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Αγγ. Ζαχάκου, κατοίκου, Πολυτεχνείου αρ. 19, επιδόθηκε νόμιμα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Μιχαλόπουλο, για λογαριασμό του ΜΠΟΥΝΤΑΚΙΔΗ ΙΩΣΗΦ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, πρώην κατοίκου Ευόσμου Θεσσαλονίκης, οδός Ευτέρπης αρ. 34, και ήδη αγνώστου διαμονής με Α.Φ.Μ. 127329607, με εντολή της δικηγόρου Αθηνών ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ Χ. ΛΟΤΣΙΟΥ, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ: 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, ακριβές αντίγραφο της από 21-12-2020 και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ΑΓΩΓΗΣ της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» κατά ΜΠΟΥΝΤΑΚΙΔΗ ΙΩΣΗΦ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, σύμφωνα με την οποία ΖΗΤΑΕΙ: Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή σε όλο της το περιεχόμενο. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στο ιστορικό της παρούσας, να καταβάλει το ποσό των ΕΥΡΩ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΏ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (€38.419,65), έντοκα από την επομένη της 18/11/2020, άλλως επικουρικά νομιμότοκα από την επομένη της επίδοσης της παρούσας αγωγής και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επομένη της 18/11/2020, άλλως από την επομένη της επίδοσης παρούσας αγωγής πλέον εξόδων εντόκων μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της να υποχρεωθεί να μας καταβάλει το ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ). Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου ποσού. Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική μας δαπάνη. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχουν οι παρακάτω πράξεις: 1) η από 21-12-2020 έκθεση κατάθεσης δικογράφου με ηλεκτρονικό τρόπο στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 19761/2020, Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 16124/2020, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για του διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής και 2) η από 05-01-2021 έγγραφη παραγγελία της ανωτέρω δικηγόρου για επίδοση για γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενου συγχρόνως (α) να καταθέσει επ’ αυτής προτάσεις ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου εντός της ανωτέρω αναφερόμενης νόμιμης προθεσμίας και, (β) να παραστεί κατά τη συζήτηση της, όταν και όπου οριστεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Καθώς και σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 44 του ν. 4640/2019 η παρούσα υπόθεση υπάγεται στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, προτείνουμε ως διαμεσολαβήτρια την Δέσποινα (Νανά) Παπαδογεωργάκη, Δικηγόρο Διαμεσολαβήτρια με αρ. μητρ. Διαμεσολάβησης : 5, κάτοικο Αθηνών, οδός Κυρ.Λουκάρεως 6 ΤΚ 11471, τηλ. Επικοινωνίας 6977714424 και παρακαλείστε να απαντήσετε εντός 5 εργάσιμων ημερών, εάν αποδέχεστε τη προτεινόμενη διαμεσολαβήτρια, προκειμένου να εκκινήσουν οι σχετικές διαδικασίες. Θεσσαλονίκη 12-01-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Αγγ. Ζαχάκος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αρ. 3314 Γ΄/12-01-2021 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου με έδρα το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Αγγ. Ζαχάκου, κατοίκου, Πολυτεχνείου αρ. 19, επιδόθηκε νόμιμα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Μιχαλόπουλο, για λογαριασμό του ΝΑΖΙΡΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, πρώην κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Μιλτιάδου αρ. 1-Πολίχνη, και ήδη αγνώστου διαμονής με Α.Φ.Μ. 045493276, με εντολή της δικηγόρου Αθηνών ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ Χ. ΛΟΤΣΙΟΥ, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ: 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, ακριβές αντίγραφο της από 17-12-2020 και ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ΑΓΩΓΗΣ της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» κατά ΝΑΖΙΡΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, σύμφωνα με την οποία ΖΗΤΑΕΙ: Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή σε όλο της το περιεχόμενο. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στο ιστορικό της αγωγής, να καταβάλει το συνολικό ποσό των ΕΥΡΩ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ENNIAKOΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (€454.449,66 + €113.499,71 = € 567.949,37), έντοκα από την επομένη της 23/10/2020, άλλως επικουρικά νομιμότοκα από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επομένη της 23/10/2020, άλλως από την επομένη της επίδοσης της αγωγής πλέον εξόδων εντόκων μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της να υποχρεωθεί να μας καταβάλει το ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ). Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου ποσού. Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική μας δαπάνη. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχουν οι παρακάτω πράξεις: 1) η από 17-12-2020 έκθεση κατάθεσης δικογράφου με ηλεκτρονικό τρόπο στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 19588/2020, Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 15983/2020, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για του διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής και 2) η από 05-01-2021 έγγραφη παραγγελία της ανωτέρω δικηγόρου για επίδοση για γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενου συγχρόνως (α) να καταθέσει απ’ αυτής προτάσεις ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου εντός της ανωτέρω αναφερόμενης νόμιμης προθεσμίας και, (β) να παραστεί κατά τη συζήτηση της, όταν και όπου οριστεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Καθώς και σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 44 του ν. 4640/2019 η παρούσα υπόθεση υπάγεται στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, προτείνουμε ως διαμεσολαβήτρια την Δέσποινα (Νανά) Παπαδογεωργάκη, Δικηγόρο Διαμεσολαβήτρια με αρ. μητρ. Διαμεσολάβησης : 5, κάτοικο Αθηνών, οδός Κυρ.Λουκάρεως 6 ΤΚ 11471, τηλ. Επικοινωνίας 6977714424 και παρακαλείστε να απαντήσετε εντός 5 εργάσιμων ημερών, εάν αποδέχεστε τη προτεινόμενη διαμεσολαβήτρια, προκειμένου να εκκινήσουν οι σχετικές διαδικασίας Θεσσαλονίκη 12-01-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Αγγ. Ζαχάκος ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος ακριβούς αντιγράφου της υπ’ αριθμ. 8713/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 01.09.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο κ. ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ πληρεξούσιο της Άννας Μωραϊτοπούλου του Ηλία και της Ελένης, κατοίκου Νέας Μάκρης (οδός Νέστορος 62), η οποία διορίσθηκε, ως ειδική επίτροπος με την 703/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών της άνευ κυρίου ονόματος ανήλικης θυγατέρας της Ekaterina Karmaseva του Grigoriy και της Tatiana, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 22-04-2012 και εκπροσωπείται νόμιμα η ανήλικη από την ως άνω διορισθείσα ειδική επίτροπο της, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 7133/11.01.2021 έκθεση μου επίδοσης για λογαριασμό του Νικολάου Καραγιάννη, πρώην κατοίκου Μάνδρας Αττικής, οδός Ηρακλέους αρ.22 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές και φωτοτυπικό αντίγραφο της με αριθμό 8713/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Ειδική Διαδικασία Οικογενειακών Διαφορών), αναφορικά με την υπόθεση μεταξύ: ΤΗΣ ΚΑΛΟΥΣΑΣ - ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Άνευ κυρίου ονόματος ανήλικης θυγατέρας της Ekaterina Karmaseva του Grigoriy και της Tatiana, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 22-04-2012, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από την Άννα Μωραϊτοπούλου του Ηλία και της Ελένης, κάτοικο Νέας Μάκρης (οδός Νέστορος 62), η οποία διορίσθηκε, ως ειδική αυτής επίτροπος, με την 703/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και των ΚΑΘ' ΩΝ Η ΚΛΗΣΗ - ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1) Νικολάου Καραγιάννη του Πέτρου, κατοίκου Μάνδρας Ν. Αττικής (οδός Ηρακλέους 22) και 2) Ekaterina Karmaseva του Grigoriy και της Tatiana, κατοίκου Νέας Μάκρης (οδός Νέστορος 62), το διατακτικό της οποίας (Απόφασης) έχει ως εξής : "ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων. ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή. ΚΗΡΥΣΣΕΙ την ανήλικη ενάγουσα, άνευ κυρίου ονόματος θυγατέρα της δεύτερης εναγομένης, που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 22-04-2012, ως μη γεννημένη σε γάμο, δηλαδή, ως μη γνήσιο τέκνο του πρώτου εναγομένου". Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 11-01-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
PrintButton

09-01-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ (3649/15.12.2017 ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΗΣ 4637/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ 7Ο ΤΡΙΜΕΛΕΣ) Διά της υπ’ αρ. 11304/8.1.2021 έκθεσης επίδοσης της Δικαστικής Επιμελητού του Eφετείου Αθηνών Μαρίας Ντούπη, μετά από έγγραφη παραγγελία του Παρέδρου του Ν.Σ.Κ. Ιωάννη Μπακόπουλου, επιδόθηκαν στον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για τον αναιρεσίβλητο, Γεώργιο Παπαδόπουλο του Αδαμαντίου, φερόμενο κάτοικο Αθηνών, οδό Πινότση αρ. 20, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της με ημερομηνία 10.11.2017 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομικών και ήδη από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, κατατεθείσα με αυξ. αριθμό κατάθεσης 3649/2017 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, στρεφόμενης κατά της 4637/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 7ο Τριμελές) και κατά του ανωτέρω αγνώστου διαμονής αναιρεσιβλήτου, προσδιορισθείσα να συζητηθεί ενώπιον του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την δικάσιμο της 10/2/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ., με την παραγγελία να γίνει η επίδοση για να λάβει γνώση ο αναιρεσίβλητος και για τις νόμιμες συνέπειες. Το αιτούν Ελληνικό Δημόσιο ζητεί να γίνει δεκτή η ένδικη αίτησή του. Επίσης, επιδόθηκε στον αναιρεσίβλητο δια του κου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και η συγκοινοποιούμενη από 14.9.2020 με αριθμό κατάθεσης 3649/2017 σχετικής πράξης του Προέδρου του Β’ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας, με την οποία ορίζεται δικάσιμος προς συζήτηση της προαναφερόμενης αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, η 10η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ. με Εισηγητή τον Πάρεδρο Χρήστο Νέγρη στο Δικαστικό κατάστημα που στεγάζεται το Συμβούλιο της Επικρατείας, οδός Πανεπιστημίου 47 Το τιθέμενο ζήτημα που αναφύεται με τους σχετικούς αναιρετικούς λόγους αφορά στο εάν εξακολουθεί να ευθύνεται κατά την διάταξη του άρθρου 115 παρ. 1 του ν. 2238/1992 και 55 του ν. 2859/2000 για την καταβολή φόρου προστιθέμενης αξίας ανώνυμης εταιρείας πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος αυτής, μετά την λήξη της θητείας του σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 2190/1920, λόγω παρόδου εξαετίας, εφόσον δεν ορίστηκε νέο ΔΣ μέχρι την λύση της εταιρείας. Ζητείται, λοιπόν, η αναίρεση της ως άνω προσβαλλόμενης απόφασης ώστε η υπόθεση να δικασθεί εκ νέου και να απορριφθεί η ένδικη από 27.11.2012 ανακοπή του αναιρεσιβλήτου. Αθήνα 8.1.2021 Ο Πληρεξούσιος του Ελληνικού Δημοσίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΝΣΚ 259 Τηλ: 210 3375591 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ (3648/15.12.2017 ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΗΣ 4642/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ 7Ο ΤΡΙΜΕΛΕΣ) Διά της υπ’ αρ. 11309/8.1.2021 έκθεσης επίδοσης της Δικαστικής Επιμελητού του Εφετείου Αθηνών Μαρίας Ντούπη, μετά από έγγραφη παραγγελία του Παρέδρου του Ν.Σ.Κ. Ιωάννη Μπακόπουλου, επιδόθηκαν στον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για τον αναιρεσίβλητο, Γεώργιο Παπαδόπουλο του Αδαμαντίου, φερόμενο κάτοικο Αθηνών, οδό Πινότση αρ. 20, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της με ημερομηνία 10.11.2017 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομικών και ήδη από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, κατατεθείσα με αυξ. αριθμό κατάθεσης 3648/2017 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, στρεφόμενης κατά της 4642/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 7ο Τριμελές) και κατά του ανωτέρω αγνώστου διαμονής αναιρεσιβλήτου, προσδιορισθείσα να συζητηθεί ενώπιον του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την δικάσιμο της 10/2/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ., με την παραγγελία να γίνει η επίδοση για να λάβει γνώση ο αναιρεσίβλητος και για τις νόμιμες συνέπειες. Το αιτούν Ελληνικό Δημόσιο ζητεί να γίνει δεκτή η ένδικη αίτησή του. Επίσης, επιδόθηκε στον αναιρεσίβλητο δια του κου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και η συγκοινοποιούμενη από 14.9.2020 με αριθμό κατάθεσης 3648/2017 σχετικής πράξης του Προέδρου του Β’ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας, με την οποία ορίζεται δικάσιμος προς συζήτηση της προαναφερόμενης αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, η 10η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ. με Εισηγητή τον Πάρεδρο Χρήστο Νέγρη στο Δικαστικό κατάστημα που στεγάζεται το Συμβούλιο της Επικρατείας, οδός Πανεπιστημίου 47 Το τιθέμενο ζήτημα που αναφύεται με τους σχετικούς αναιρετικούς λόγους αφορά στο εάν εξακολουθεί να ευθύνεται κατά την διάταξη του άρθρου 115 παρ. 1 του ν. 2238/1992 και 55 του ν. 2859/2000 για την καταβολή φόρου προστιθέμενης αξίας ανώνυμης εταιρείας πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος αυτής, μετά την λήξη της θητείας του σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 2190/1920, λόγω παρόδου εξαετίας, εφόσον δεν ορίστηκε νέο ΔΣ μέχρι την λύση της εταιρείας. Ζητείται, λοιπόν, η αναίρεση της ως άνω προσβαλλόμενης απόφασης ώστε η υπόθεση να δικασθεί εκ νέου και να απορριφθεί η ένδικη από 27.11.2012 ανακοπή του αναιρεσιβλήτου. Αθήνα 8.1.2021 Ο Πληρεξούσιος του Ελληνικού Δημοσίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΝΣΚ 259 Τηλ: 210 3375591 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ (3651/15.12.2017 ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΗΣ 4640/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ 7Ο ΤΡΙΜΕΛΕΣ) Διά της υπ’ αρ. 11307/8.1.2021 έκθεσης επίδοσης της Δικαστικής Επιμελητού του Εφετείου Αθηνών Μαρίας Ντούπη, μετά από έγγραφη παραγγελία του Παρέδρου του Ν.Σ.Κ. Ιωάννη Μπακόπουλου, επιδόθηκαν στον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για τον αναιρεσίβλητο, Γεώργιο Παπαδόπουλο του Αδαμαντίου, φερόμενο κάτοικο Αθηνών, οδό Πινότση αρ. 20, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της με ημερομηνία 10.11.2017 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομικών και ήδη από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, κατατεθείσα με αυξ. αριθμό κατάθεσης 3651/2017 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, στρεφόμενης κατά της 4640/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 7ο Τριμελές) και κατά του ανωτέρω αγνώστου διαμονής αναιρεσιβλήτου, προσδιορισθείσα να συζητηθεί ενώπιον του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την δικάσιμο της 10/2/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ., με την παραγγελία να γίνει η επίδοση για να λάβει γνώση ο αναιρεσίβλητος και για τις νόμιμες συνέπειες. Το αιτούν Ελληνικό Δημόσιο ζητεί να γίνει δεκτή η ένδικη αίτησή του. Επίσης, επιδόθηκε στον αναιρεσίβλητο δια του κου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και η συγκοινοποιούμενη από 14.9.2020 με αριθμό κατάθεσης 3651/2017 σχετικής πράξης του Προέδρου του Β’ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας, με την οποία ορίζεται δικάσιμος προς συζήτηση της προαναφερόμενης αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, η 10η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ. με Εισηγητή τον Πάρεδρο Χρήστο Νέγρη στο Δικαστικό κατάστημα που στεγάζεται το Συμβούλιο της Επικρατείας, οδός Πανεπιστημίου 47 Το τιθέμενο ζήτημα που αναφύεται με τους σχετικούς αναιρετικούς λόγους αφορά στο εάν εξακολουθεί να ευθύνεται κατά την διάταξη του άρθρου 115 παρ. 1 του ν. 2238/1992 και 55 του ν. 2859/2000 για την καταβολή φόρου προστιθέμενης αξίας ανώνυμης εταιρείας πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος αυτής, μετά την λήξη της θητείας του σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 2190/1920, λόγω παρόδου εξαετίας, εφόσον δεν ορίστηκε νέο ΔΣ μέχρι την λύση της εταιρείας. Ζητείται, λοιπόν, η αναίρεση της ως άνω προσβαλλόμενης απόφασης ώστε η υπόθεση να δικασθεί εκ νέου και να απορριφθεί η ένδικη από 27.11.2012 ανακοπή του αναιρεσιβλήτου. Αθήνα 8.1.2021 Ο Πληρεξούσιος του Ελληνικού Δημοσίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΝΣΚ 259 Τηλ: 210 3375591 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ (3650/15.12.2017 ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΗΣ 4638/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ 7Ο ΤΡΙΜΕΛΕΣ) Διά της υπ’ αρ. 11305/8.1.2021 έκθεσης επίδοσης της Δικαστικής Επιμελητού του Εφετείου Αθηνών Μαρίας Ντούπη, μετά από έγγραφη παραγγελία του Παρέδρου του Ν.Σ.Κ. Ιωάννη Μπακόπουλου, επιδόθηκαν στον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για τον αναιρεσίβλητο, Γεώργιο Παπαδόπουλο του Αδαμαντίου, φερόμενο κάτοικο Αθηνών, οδό Πινότση αρ. 20, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της με ημερομηνία 10.11.2017 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομικών και ήδη από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, κατατεθείσα με αυξ. αριθμό κατάθεσης 3650/2017 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, στρεφόμενης κατά της 4638/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 7ο Τριμελές) και κατά του ανωτέρω αγνώστου διαμονής αναιρεσιβλήτου, προσδιορισθείσα να συζητηθεί ενώπιον του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την δικάσιμο της 10/2/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ., με την παραγγελία να γίνει η επίδοση για να λάβει γνώση ο αναιρεσίβλητος και για τις νόμιμες συνέπειες. Το αιτούν Ελληνικό Δημόσιο ζητεί να γίνει δεκτή η ένδικη αίτησή του. Επίσης, επιδόθηκε στον αναιρεσίβλητο δια του κου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και η συγκοινοποιούμενη από 14.9.2020 με αριθμό κατάθεσης 3650/2017 σχετικής πράξης του Προέδρου του Β’ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας, με την οποία ορίζεται δικάσιμος προς συζήτηση της προαναφερόμενης αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, η 10η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ. με Εισηγητή τον Πάρεδρο Χρήστο Νέγρη στο Δικαστικό κατάστημα που στεγάζεται το Συμβούλιο της Επικρατείας, οδός Πανεπιστημίου 47 Το τιθέμενο ζήτημα που αναφύεται με τους σχετικούς αναιρετικούς λόγους αφορά στο εάν εξακολουθεί να ευθύνεται κατά την διάταξη του άρθρου 115 παρ. 1 του ν. 2238/1992 και 55 του ν. 2859/2000 για την καταβολή φόρου προστιθέμενης αξίας ανώνυμης εταιρείας πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος αυτής, μετά την λήξη της θητείας του σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 2190/1920, λόγω παρόδου εξαετίας, εφόσον δεν ορίστηκε νέο ΔΣ μέχρι την λύση της εταιρείας. Ζητείται, λοιπόν, η αναίρεση της ως άνω προσβαλλόμενης απόφασης ώστε η υπόθεση να δικασθεί εκ νέου και να απορριφθεί η ένδικη από 27.11.2012 ανακοπή του αναιρεσιβλήτου. Αθήνα 8.1.2021 Ο Πληρεξούσιος του Ελληνικού Δημοσίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΝΣΚ 259 Τηλ: 210 3375591 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ (3647/15.12.2017 ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΗΣ 4641/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ 7Ο ΤΡΙΜΕΛΕΣ) Διά της υπ’ αρ. 11308/8.1.2021 έκθεσης επίδοσης της Δικαστικής Επιμελητού του Εφετείου Αθηνών Μαρίας Ντούπη, μετά από έγγραφη παραγγελία του Παρέδρου του Ν.Σ.Κ. Ιωάννη Μπακόπουλου, επιδόθηκαν στον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για τον αναιρεσίβλητο, Γεώργιο Παπαδόπουλο του Αδαμαντίου, φερόμενο κάτοικο Αθηνών, οδό Πινότση αρ. 20, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της με ημερομηνία 10.11.2017 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομικών και ήδη από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, κατατεθείσα με αυξ. αριθμό κατάθεσης 3647/2017 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, στρεφόμενης κατά της 4641/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 7ο Τριμελές) και κατά του ανωτέρω αγνώστου διαμονής αναιρεσιβλήτου, προσδιορισθείσα να συζητηθεί ενώπιον του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την δικάσιμο της 10/2/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ., με την παραγγελία να γίνει η επίδοση για να λάβει γνώση ο αναιρεσίβλητος και για τις νόμιμες συνέπειες. Το αιτούν Ελληνικό Δημόσιο ζητεί να γίνει δεκτή η ένδικη αίτησή του. Επίσης, επιδόθηκε στον αναιρεσίβλητο δια του κου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και η συγκοινοποιούμενη από 14.9.2020 με αριθμό κατάθεσης 3647/2017 σχετικής πράξης του Προέδρου του Β’ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας, με την οποία ορίζεται δικάσιμος προς συζήτηση της προαναφερόμενης αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, η 10η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ. με Εισηγητή τον Πάρεδρο Χρήστο Νέγρη στο Δικαστικό κατάστημα που στεγάζεται το Συμβούλιο της Επικρατείας, οδός Πανεπιστημίου 47 Το τιθέμενο ζήτημα που αναφύεται με τους σχετικούς αναιρετικούς λόγους αφορά στο εάν εξακολουθεί να ευθύνεται κατά την διάταξη του άρθρου 115 παρ. 1 του ν. 2238/1992 και 55 του ν. 2859/2000 για την καταβολή φόρου προστιθέμενης αξίας ανώνυμης εταιρείας πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος αυτής, μετά την λήξη της θητείας του σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 2190/1920, λόγω παρόδου εξαετίας, εφόσον δεν ορίστηκε νέο ΔΣ μέχρι την λύση της εταιρείας. Ζητείται, λοιπόν, η αναίρεση της ως άνω προσβαλλόμενης απόφασης ώστε η υπόθεση να δικασθεί εκ νέου και να απορριφθεί η ένδικη από 27.11.2012 ανακοπή του αναιρεσιβλήτου. Αθήνα 8.1.2021 Ο Πληρεξούσιος του Ελληνικού Δημοσίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΝΣΚ 259 Τηλ: 210 3375591 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ (3646/15.12.2017 ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΗΣ 4639/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ 7Ο ΤΡΙΜΕΛΕΣ) Διά της υπ’ αρ. 11306/8.1.2021 έκθεσης επίδοσης της Δικαστικής Επιμελητού του Εφετείου Αθηνών Μαρίας Ντούπη, μετά από έγγραφη παραγγελία του Παρέδρου του Ν.Σ.Κ. Ιωάννη Μπακόπουλου, επιδόθηκαν στον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για τον αναιρεσίβλητο, Γεώργιο Παπαδόπουλο του Αδαμαντίου, φερόμενο κάτοικο Αθηνών, οδό Πινότση αρ. 20, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της με ημερομηνία 10.11.2017 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομικών και ήδη από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, κατατεθείσα με αυξ. αριθμό κατάθεσης 3646/2017 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, στρεφόμενης κατά της 4639/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 7ο Τριμελές) και κατά του ανωτέρω αγνώστου διαμονής αναιρεσιβλήτου, προσδιορισθείσα να συζητηθεί ενώπιον του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την δικάσιμο της 10/2/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ., με την παραγγελία να γίνει η επίδοση για να λάβει γνώση ο αναιρεσίβλητος και για τις νόμιμες συνέπειες. Το αιτούν Ελληνικό Δημόσιο ζητεί να γίνει δεκτή η ένδικη αίτησή του. Επίσης, επιδόθηκε στον αναιρεσίβλητο δια του κου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και η συγκοινοποιούμενη από 14.9.2020 με αριθμό κατάθεσης 3646/2017 σχετικής πράξης του Προέδρου του Β’ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας, με την οποία ορίζεται δικάσιμος προς συζήτηση της προαναφερόμενης αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, η 10η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ. με Εισηγητή τον Πάρεδρο Χρήστο Νέγρη στο Δικαστικό κατάστημα που στεγάζεται το Συμβούλιο της Επικρατείας, οδός Πανεπιστημίου 47 Το τιθέμενο ζήτημα που αναφύεται με τους σχετικούς αναιρετικούς λόγους αφορά στο εάν εξακολουθεί να ευθύνεται κατά την διάταξη του άρθρου 115 παρ. 1 του ν. 2238/1992 και 55 του ν. 2859/2000 για την καταβολή φόρου προστιθέμενης αξίας ανώνυμης εταιρείας πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος αυτής, μετά την λήξη της θητείας του σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 2190/1920, λόγω παρόδου εξαετίας, εφόσον δεν ορίστηκε νέο ΔΣ μέχρι την λύση της εταιρείας. Ζητείται, λοιπόν, η αναίρεση της ως άνω προσβαλλόμενης απόφασης ώστε η υπόθεση να δικασθεί εκ νέου και να απορριφθεί η ένδικη από 27.11.2012 ανακοπή του αναιρεσιβλήτου. Αθήνα 8.1.2021 Ο Πληρεξούσιος του Ελληνικού Δημοσίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΝΣΚ 259 Τηλ: 210 3375591 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της υπ' αριθμόν 373/2020 διάταξης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας), αναγνωρίστηκε η ίδρυση του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ», εγκρίθηκε και επικυρώθηκε το, αποτελούμενο από 30 άρθρα, από 16.07.2020 καταστατικό του σωματείου, με σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο 2 του καταστατικού του. Αθήνα, 07.01.2021 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ & ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ ΜΑΝΔΡΑ-ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΙΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Η Ιερά Μονή Οσίου Μελετίου Κιθαιρώνος εκθέτει εις επαναληπτικήν φανεράν πλειοδοτικήν Δημοπρασίαν, τηρουμένων των όρων της υπ' αριθμ. 168/1-12-2020 Αναλυτικής Προκηρύξεως κατά τα λοιπά, την εκποίησιν ενός (1) οικοπέδου εμβαδού 193,80 m2 κειμένου επί της οδού Αιγέως 5 του Δήμου Ηλιουπόλεως. Επί του οικοπέδου τούτου με το υπ' αριθμ. 5623/25.11.2005 συμβόλαιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Αναστασίας Κολιοπούλου - Οικονόμου έχει συναφθεί εργολαβικόν Συμβόλαιον αντιπαροχής και έχει ανεγερθεί πολυώροφος οικοδομή η οποία δεν έχει παραδοθεί, και δεν έχει συνταχθεί σύστασις οριζοντίου ιδιοκτησίας. Η πρώτη προσφορά δια να γίνει δεκτή πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 5% ανωτέρα του εγκριθέντος ελαχίστου όρου προσφοράς ήτοι 320.000,00 + (320.000,00 Χ 5%)= 336.000,00 ΕΥΡΩ, μετά δε την έναρξιν της Δημοπρασίας του εκάστοτε αποτελέσματος αυτής. Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί εις την αίθουσα συνεδριάσεων της Ι. Μονής Οσίου Μελετίου την 24ην Ιανουαρίου 2021, ημέραν Κυριακήν και από ώρας 10-12 π.μ. ενώπιον του Ηγουμενοσυμβουλίου. Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μέρος εις την Δημοπρασίαν απαιτείται να προσκομίσουν δια τον σκοπόν αυτόν γραμμάτιον παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ή εγγυητικήν επιστολήν ή επιταγήν Ελληνικής ή αναγνωρισμένης εις την Ελλάδα Τραπέζης, ποσού 80.000,00 ΕΥΡΩ. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν πληροφορίας εις τα γραφεία της Ι. Μονής και εις τα τηλέφωνα 22630-51380 και 22630-51240, καθώς και εις το τηλέφωνο 6943001908. Εν Ιερά Μονή Οσίου Μελετίου Κιθαιρώνος, τη 5η Ιανουαρίου 2021 ΔΙΑ ΤΟ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Η Καθηγουμένη Μ. ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠOYΡΓEIO ΥΓΕΙΑΣ Πολύγυρος 05-01-2021 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. 130 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. : 23713-50363 FAX : 23713-50410 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ /ΑΡΙΘΜ. 1η/2021 Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό προμήθεια ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ, ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ» (CPV: 15811000-7)» του Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 13.669,89 € με ΦΠΑ, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 08-01-2021 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 10:00 π.μ Γραφείο Προμηθειών Γ. Ν. Χαλκιδικής 05-02-2021 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 14:00 μ.μ. 08-02-2021 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα:11:00 μ.μ. Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ είναι 104850 Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής διεύθυνση (URL) : http://chalkidiki.ismart.gr/enimerosi/promitheies-diagonismoi/, στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.gr , καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Πρόγραμμα Διαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr . Για περισσότερες πληροφορίες, στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Χαλκιδικής, Ιπποκράτους 5 - Πολύγυρος, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2371350363, fax: 2371350410. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δρ. ΔΕΔΕΛΟΥΔΗΣ Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠ: 74548 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 01/12/2020 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2020 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (9) συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Σύσταση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης» Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του Υποέργου «Σύσταση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020», Άξονας Προτεραιότητας (9) «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων – Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής», στο Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης, που εδρεύει στην Αργυρούπολη Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης (Για τη στελέχωση του ενταγμένου στη Δράση Κέντρου Κοινότητας) Αργυρούπολη Ν. Αττικής ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως το τέλος του Υποέργου 1 102 Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης (Για τη στελέχωση του ενταγμένου στη Δράση Κέντρου Κοινότητας) Αργυρούπολη Ν. Αττικής ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως το τέλος του Υποέργου 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 101 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία (για αποφοίτους έως 31/12/1993 που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του ν.991/1979 (Α΄278), όπως ισχύει), ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου. γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 102 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, γ) Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής – υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ (άρθρο 78 & 110 του ν.4488/2017 (Α΄137), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της. δ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης, Κύπρου 68, Τ.Κ. 16452, Αργυρούπολη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Πισπίτσου Γ. και κας Κρεντήρα Δ. (τηλ. επικοινωνίας: 2132018709, 744). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης και στο δικτυακό τόπο αυτού (www.elliniko-argyroupoli.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.elliniko-argyroypoli.gr), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «2-12-2019», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, καθώς και στο Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ, με σήμανση έκδοσης «17-9-2020», μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα → Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας