PrintButton

28-10-2021

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 6990B/26-10-2021 Έκθεση Επιδόσεώς μου, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της Περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας με έδρα το Πρωτοδικείου Καρδίτσας Ευαγγελία Κων. Σωτηροπούλου κάτοικος Καρδίτσας οδός Ιεζεκιήλ 34 και ΑΦΜ 100251897, κατόπιν της από 22-10-2021 σχετικής παραγγελίας προς επίδοση του Δικηγόρου Αθηνών κ. Αθανασίου Χαρακτινιώτη, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία « Χαρακτινιώτης και Συνεργάτες δικηγορική εταιρεία» πληρεξούσιος δικηγόρος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», που εδρεύει στην οδός Σταδίου αριθμός 40, με αριθμό ΓΕΜΗ 159029160000 και ΑΦΜ 996807331 νομίμως εκπροσωπούμενη, ως καθολική διάδοχος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό ΓΕΜΗ 223701000 και ΑΦΜ 094014249, κατόπιν της διάσπασης της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς του στη νεοσυσταθείσα εταιρεία – πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 του Ν. 2515/1997, την παρ. 3 του άρθρου 54, την παρ. 3 του άρθρου 57 και των άρθρων 59 έως και 74 και 140 του ν. 4601/2019 όπως ισχύουν σε συνδυασμό με την υπ αριθμ. 45854/7-4-2021 πράξη Διάσπασης του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Στεφανάκου, εγκριθείσας της ως άνω διάσπασης με την αριθμ. πρωτ. 45089/16.4.2021 απόφαση της Δ/νσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ και δημοσιεύτηκε στα στοιχεία της διασπώμενης και της επωφελούμενης με τις υπ αρ. πρωτ. 45116/16.4.2021 και 45123/16.4.2021 ανακοινώσεις αντίστοιχα, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας, για τον οφειλέτη Βασίλειο Παλιούρα του Γεωργίου και της Γιαννούλας, αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 063016191, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του υπ αρ. 78/10-3-2020 πρώτου (α) απογράφου εκτελεστού της με αριθμό 9296/10-3-2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ της συμβολαιογράφου Καρδίτσας Ελένη Αναστ. Ψάρρα που κατοικεί και εδρεύει στην Καρδίτσα οδός Μ. Ιεζεκιήλ αρ. 27 (Α’ όροφο), με ΑΦΜ 044757504 Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας , ως υπαλλήλου του πλειστηριασμού νόμιμα μεταγεγραμμένης την 21-5-2020 στα οικεία φύλλα του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλίας (υπο στοιχεία καταχώρησης 499/21-5-2020) με επίσπευση της άνω τράπεζας κατά του οφειλέτη Βασιλείου Παλιούρα του Γεωργίου και της Γιαννούλας, αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ 063016191, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες μαζί με την από 22-10-2021 παραγγελία προς επίδοση με επιταγή προς απόδοση ελεύθερης και ακώλυτης της νομής, κατοχής και χρήσης του ακινήτου που περιγράφεται στην περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης σύμφωνα με το κείμενο της οποίας: Διατάσσεται ο ως άνω καθού οφειλέτης νόμιμα και εμπρόθεσμα να αποδώσει στην άνω επιτάσσουσα τράπεζα ελεύθερη και ακώλυτη τη νομή, κατοχή και χρήση του κάτωθι ακινήτου και ειδικότερα: το με στοιχεία Γάμα Κεφαλαίο ένα (Γ1) διαμερίσματος του τρίτου (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφου οικοδομής κτισμένης σε οικόπεδο πού βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Καρδίτσας της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας του Δήμου Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο υπ αριθμ. 289 ΟΤ και επι της οδού Ανδρέα Παπανδρέου. Το ως άνω οικόπεδο εμφαίνεται περικλειόμενο με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Γ στο προσαρτώμενο στο υπ αριθ. 48261/2001 συμβόλαιο του τότε συμβ/φου Καρδίτσας Νικ. Βαλταδώρου τοπ.διάγραμμα του πολ. μηχ. Τρικάλων Χρήστου Σιαφαρίκα, έχει επιφάνεια οκτακόσια ογδόντα εννέα τετραγωνικά μέτρα και εξήντα τετραγωνικά εκατοστά (889,60) και συνορεύει ανατολικά με ιδιοκτησία Φωτίου Αλεξίου και λοιπών αγνώστων συνιδιοκτητών σε πλευρά μ.μ. (28,72) και με όμοια κληρονόμων Γεωργίου Καφφέ σε πλευρά μ.μ (0,28), δυτικά με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου (πρώην Κ. Τερτίπη) σε πλευρά μ.μ. (22,86) βόρεια με ιδιοκτησία Παναγιώτη Λασκοβίτη και λοιπων αγνώστων συνιδιοκτητών σε πλευρά μ.μ.(3,90), μέτρων (12,68) και μέτρων (15,25) και νότια με όμοια κληρονόμων Γεωργίου Καφφέ σε τεθλασμένη πλευρά μ. μ. (1,08), μέτρων (5,57), μέτρων (10,82), μέτρων (4,66) και μέτρων (14,65). Το εν λόγω Γ1 διαμέρισμα αποτελείται από υποδοχή, καθιστικό δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα, λουτροκαμπινέ, μικρό χωριστό WC και διάδρομο, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν είκοσι (120,00) τ.μ., εμβαδόν μετά κοινοχρήστων εκατόν τριάντα (130,00) τ.μ., όγκο τριακόσια εβδομήντα εφτά (377,00) κυβικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας επι του οικοπέδου εξήντα χιλιοστά και δέκα εκατοστά του χιλιοστού (60,10/1000) εξ αδιαιρέτου, ψήφους στη συνέλευση εξήντα επι συνόλου χιλίων (60/1000), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα δύο χιλιοστά και πενήντα εκατοστά του χιλιοστού (62,50/1000) , συνορεύει ανατολικά με ακάλυπτο χώρο, δυτικά με οδό Ανδρέα Παπανδρέου και κοινόχρηστο διάδρομο, βόρεια με ιδιοκτησία Παναγιώτη Λασκοβίτη και λοιπών αγνώστων συνιδιοκτητών και νότια με κλιμακοστάσιο, χώρο κίνησης ανελκυστήρα, κοινόχρηστο διάδρομο και Γ2 διαμέρισμα. Στο προπεριγραφέν διαμέρισμα ανήκει κατά χρήση ο υπ αριθμ. πέντε (5) χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου, επιφανείας δώδεκα τετραγωνικών μέτρων και ογδόντα οκτώ τετραγωνικών εκατοστών (12,88) στον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής. Περιήλθε στον οφειλέτη δυνάμει του υπ αριθμ. 48354/2-3-2011 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου του τότε συμβ/φου Καρδίτσας Νικ. Βαλταδώρου που έχει μεταγραφεί νομίμως στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κειου Καρδίτσας τόμο 340 με αυξ. Αρ. 325 την 14-3-2001. Το άνω ακίνητο εκπλειστηριάστηκε αναγκαστικώς την 19-12-2019 με επίσπευση της άνω τραπεζικής εταιρείας ενώπιον της συμβ/φου Καρδίτσας Ελένη Αναστ. Ψάρρα δυνάμει της με αρ. 9198/19-12-2019 έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου της αυτής ως άνω συμβ/φου, κατακυρώθηκε στην άνω τράπεζα και περιήλθε σε αυτή κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή με την άνω περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης νόμιμα μεταγεγραμμένη. Διαφορετικά θα εκτελεστεί η παρούσα αναγκαστικά δια της βίαιας αποβολής του καθού η αναγκαστική εκτέλεση όπως και κάθε τρίτου που έλκει τα δικαιώματα του από αυτόν ή κατέχει το ανωτέρω ακίνητο στο ονομά του, οπότε ο καθού θα καταβάλλει 20,00 € για τη σύνταξη της εντολής προς εκτέλεση και θα επιβαρυνθεί και μετα εν γένει έξοδα της αναγκαστικής εκτέλεσης. Πληρεξούσιο δικηγόρο και δεκτικό καταβολής του ανωτέρου ποσού ορίζεται ο δικηγόρος Αθηνών Αθανάσιος Χαρακτινιώτης κάτοικος Αθηνών οδός Μέρλιν 10 τηλ. 2103613269. . Με την παρούσα συγχρόνως συγκοινοποιείται κεκυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο του υπο στοιχεία καταχώρισης 499/21-5-2020 Πιστοποιητικού του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλίας, καταχώρισης της υπ αριθμ. 9296/10-3-2020 Περίληψη Κατακυρωτικής Εκθέσεως Ακινήτου Περιουσίας της συμβ/φου Καρδίτσας Ελένης Αν. Ψάρρα καθώς επίσης συγκοινοποιούνται και επικυρωμένα αντίγραφα που αφορούν την νομιμοποίηση της άνω τράπεζας: 1) η υπ. αριθμ. 45089/16-04-22021 εγκριτική απόφαση της Δ/νσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 2) οι υπ. αρ. πρωτ. 45116/16.4.2021 και 45123/16.4.2021 ανακοινώσεις της Δ/νσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 3) Η υπ αρ. πρωτ. 103127/2.10.2020 απόφ. της Δ/νσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Καρδίτσα, 26-10-2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια Ευαγγελία Σωτηροπουλου "Με την υπ' αρ. ΕιρΑθ429/2021 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Εκουσίας Δικαιοδοσίας) εγκρίθηκε η από 7/6/2021 τροποποίηση του Καταστατικού της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης εργαζομένων με την επωνυμία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕ - (ΠΑΣΕ-ΟΤΕ)" που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Τζώρτζ αρ. 10 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΣΠΥΡΙΔΩΝ Σ. ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ" ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΩΓΗΣ Στις 27/10/2021, ημέρα Τετάρτη, η Δικαστική Επιμελήτρια στο Πρωτ/κείο Αθηνών Ουρανία Θ. Μπαϊράμη επέδωσε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Αθανάσιο Λορέντζο του Παναγιώτη πρώην κάτοικο Αγίας Βαρβάρας Αττικής, οδός Στέφανου Σαράφη 98, νυν αγνώστου διαμονής, την με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 381/2015 ΑΙΤΗΣΗ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) και της συγκοινοποιούμενης μετ’ αυτής από 29/01/2021 αίτηση επαναπροσδιορισμού βάσει του ν.4745/2020 σύνολο σελίδων 26, με την εκθεση κατάθεσης δικογράφου, με την οποία η Μαριάνθη Χατζόγλου του Βύρωνος, κατοίκου Ν.Σμύρνης Αττικής, οδός Στρατηγού Νίδερ 2, αιτείται να γίνει δεκτή η αίτηση της να εξαιρεθεί από την εκποίηση της περιουσίας της για την ικανοποίηση της πιστώτριάς της Eurobank AE κατά το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας που κατέχει η κύρια κατοικία της, ήτοι το διαμέρισμα του τετάρτου(Δ1) ορόφου μίας πολυκατοικίας που βρίσκεται στη Ν. Σμύρνη Αττικης εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του άνω Δήμου, της τέως περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων, επί της διασταυρώσεως των οδών Βοσπόρου Κι Στρατηγού Νίδερ, εμφαινόμενο στο οικόπεδο με τον αριθμό 13 του 292 οικοδομικού τετραγώνου, επιφανείας 84 τ.μ. που αποτελείται από χώλλ, σαλοτραπεζαρία, 2 υπνοδωμάτια, κουζίνα λουτροαποχωρητήριο, οφφίς και εξώστες νόμιμα μεταγραμμένο στο υποθηκοφυλακείο και κτηματολογικό γραφείο Ν.Σμύρνης (καεκ 05 104 12 40 013/0/7, τόμος 22, αριθμός 369), όπου έχει την αποκλειστική χρήση ως κύρια και μοναδική κατοικία εκείνης και της μητέρας της με τη ρύθμιση της ικανοποίησης απαιτήσεων της πιστώτριάς της με μηδενικές μηνιαίες καταβολές. Ομοίως να εξαιρεθεί από την εκποίηση της περιουσίας της για την ικανοποίηση της πιστώτριάς της το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΥΖ 8288 Μάρκας εργοστασίου ΑUDI, τύπου Α3, Ι.Χ.Ε, όχημά της λόγω της πολύ μικρής αξίας (4.000 €) και της παλαιότητάς του (α΄ άδεια κυκλοφορίας το έτος 2006 και να απαλλαγει από τα χρέη της προς την καθ’ ης πιστώτρια με τη ρύθμιση της ικανοποίησης των απαιτήσεων της με μηδενικές Η πληρεξούσια Δικηγόρος Δόξα Τσαγκαράκη ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκπλειστηριάζεται στο Πρωτοδικείο Αθηνών σε δημόσιο εκούσιο πλειστηριασμό με ενσφράγιστες προσφορές ένα οικόπεδο στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Κύμης αρ. 79 επιφάνειας 809,00 τ.μ. μετά του επ' αυτού ανεγερθέντος κτιρίου επιφάνειας 632,79 τ.μ. και μετά πάντων των συστατικών, παραρτημάτων, παρακολουθημάτων και προσαυξημάτων του,με ελάχιστο τίμημα και τιμή πρώτης προσφοράς 2.160.000,00 €, την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης και ώρα 11:00 στο ακροατήριο των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείο Αθηνών. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΥΝΔΙΚΟΥ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 210 3602445. ΑΠ.: 262414/12-10-21 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 4/11/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στο γραφείο 2 της Μάγερ 27, 1ος όροφος, θα διεξαχθεί επαναληπτική φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 54Α ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και περιλαμβάνει 10,75 τ.μ ισόγειο, 10,67 τ.μ πατάρι και 8,88 τ.μ. υπόγειο με τιμή εκκίνησης το ποσό των 690 € το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2). Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 4). Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης. Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Μάγερ 27, τηλ. 210 5277289 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. Αθήνα, 11/10/2021 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΑΘ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠ.: 262406/12-10-21 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 4/11/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στο γραφείο 2 της Μάγερ 27, 1ος όροφος, θα διεξαχθεί επαναληπτική φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 51 ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και περιλαμβάνει 20,98 τ.μ ισόγειο, 20,82 τ.μ. πατάρι και 17,77 τ.μ. υπόγειο με τιμή εκκίνησης το ποσό των 960 € το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2). Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 4). Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης. Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Μάγερ 27, τηλ. 210 5277289 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. Αθήνα, 11/10/2021 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΑΘ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟΥΡΤΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΚΑΙ Η ΓΚΟΛΕΤΣΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΡΑΧΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΜΠΙΕΛΕΦΕΛΝΤ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.
PrintButton

27-10-2021

on .

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’αριθμ. 9977 Β’ / 26-10-2021 έκθεση επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Θεσ/νίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Κατερίνης Παναγιώτας Κοτσή, μέλος της Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία « Ν.ΚΟΤΣΗΣ Π.ΚΟΤΣΗ », που εδρεύει στην Κατερίνη οδός Φλέμιγκ αρ.3, νομίμως εκπ/μένης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Παρ’Αρειο Πάγω κ. ΝΙΚΟ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟ, για την Δικηγορική Εταιρία με την επωνυμία «ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΨΑΡΑΚΗΣ & ΨΑΡΑΚΗ»,που εδρεύει στην Αθήνα, πληρεξούσιος της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 με Α.Φ.Μ. 094014201 και εκπ/ται νόμιμα, ήρθα και επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης για λογαριασμό του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΩΣΙΜΙΔΗ του Μιχαήλ, τέως κατοίκου Πλαταμώνα Πιερίας και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 126137943, πιστό αντίγραφο της από 13-10-2021 ΑΓΩΓΗΣ ( Διαδικασία Τακτική Μονομελούς), ενώπιον του Μον. Πρωτ. Κατερίνης, της πρώτης ΚΑΤΑ του δευτέρου και με την από 15-10-2021 και αρ. εκθ. κατάθεσης Δικογράφου - 1265 / 165 / 2021 - της κ. γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου. Σύμφωνα με το άρθρο 237 τταρ. 1,2 ΚΠολΔ.: Μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής οι διάδικοί οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστική έγγραφα που επικαλούνται με αυτές. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθενται το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, καθώς και τα πληρεξούσια έγγραφα προς τους Δικηγόρους. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής. Επισημαίνεται ότι. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Σύμφωνα με την οποία ζητά Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μας Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να μας καταβάλει το ποσό των ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΛΕΠΤΩΝ 39.522,03 ευρώ) το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: Σύνολο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών ποσού Ευρώ 39.522,03 ευρώ Ληξιπρόθεσμα Χρεολύσια ποσού Ευρώ 30.993,97€, Τόκοι Κεφαλαίο] ποσού Ευρώ 7.743,40€, Τόκοι Υπερημερίας ποσού Ευρώ 784,07€ και Έξοδα ποσού Ευρώ 0,59 ευρώ, όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της, να υποχρεωθεί να μας καταβάλει το ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ). Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου ποσού. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη και στην αμοιβή του Πληρεξουσίου μας Δικηγόρου , για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις 237 ΚΠολΔ. Κατερίνη 26-10-2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια Παναγιώτα Χ.Κοτσή ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’αριθμ. 9978 Β’ / 26-10-2021 έκθεση επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Θεσ/νίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Κατερίνης Παναγιώτας Κοτσή, μέλος της Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία « Ν.ΚΟΤΣΗΣ Π.ΚΟΤΣΗ », που εδρεύει στην Κατερίνη οδός Φλέμιγκ αρ.3, νομίμως εκπ/μένης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Παρ’Αρειο Πάγω κ. ΝΙΚΟ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟ, για την Δικηγορική Εταιρία με την επωνυμία «ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΨΑΡΑΚΗΣ & ΨΑΡΑΚΗ»,που εδρεύει στην Αθήνα, πληρεξούσιος της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 με Α.Φ.Μ. 094014201 και εκπ/ται νόμιμα, ήρθα και επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης για λογαριασμό του ΣΩΤΑ ΚΕΛΑΣΙΔΗ του Κων/νου, τέως κατοίκου Κατερίνης, επί της επέκτασης Σιδηροδρομικού Σταθμού Κατερίνης, και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 136216961, πιστό αντίγραφο της από 13-10-2021 ΑΓΩΓΗΣ ( Διαδικασία Τακτική Μονομελούς), ενώπιον του Μον. Πρωτ. Κατερίνης, της πρώτης ΚΑΤΑ του δευτέρου και με την από 15-10-2021 και αρ. εκθ. κατάθεσης Δικογράφου - 1264 / 164 / 2021 - της κ. γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου. Σύμφωνα με το άρθρο 237 τταρ. 1,2 ΚΠολΔ.: Μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής οι διάδικοί οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστική έγγραφα που επικαλούνται με αυτές. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθενται το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, καθώς και τα πληρεξούσια έγγραφα προς τους Δικηγόρους. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή άποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής. Επισημαίνεται ότι. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Σύμφωνα με την οποία ζητά Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μας Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να μας καταβάλει το ποσό των ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΛΕΠΤΩΝ ( 38.058,44 ΕΥΡΩ), το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: Σύνολο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών ποσού 38.058,44€. Ληξιπρόθεσμα Χρεολύσια ποσού 31.163,13 ευρώ, Τόκοι Κεφαλαίου ποσού 6.143,85 ευρώ, Τόκοι Υπερημερίας πρσού 750,87€ και Έξοδα πρσρύ 0,59€, όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της, να υποχρεωθεί να μας καταβάλει το ανωτέρω ποσό υπο τις αυτές προυποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού ( 904 επ. ΑΚ) Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενο ποσού . Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξουσίου μας Δικηγόρου, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις 237 ΚΠολΔ. Κατερίνη 26-10-2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια Παναγιώτα Χ.Κοτσή διαφορα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμόν 6959 β / 25-10-2021 έκθεσή μου επίδοσης, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Ανδρέα Θεοδώρου Παπαρρηγόπουλου, πληρεξουσίου δικηγόρου της ΛΕΣΙ Φλορίνα (Lleshi Florina), του Εσφέτ (Esfet) και της Φατιμέ (Fatime), συζύγου ΝΤΙΣΑ Μάρκο (DISHA Marko) κατοίκου Αθηνών, οδός Μηλιαράκη αριθμ. 46, με ΑΦΜ 118650002, ήρθα για να επιδώσω στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΝΤΙΣΑ Μάρκο (DISHA Marko) του Κώστα (Kosta) και της Σεφικέ (Sefike), κατοίκου Ζωγράφου Αττικής, οδός Βατριάνης αριθμ. 69 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 12/10/2021 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά του δευτέρου που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με την οποία ζητά: Να γίνει δεκτή η αγωγή, Να κηρυχθεί, για τις αιτίες που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας, λελυμένος ο μεταξύ τους πολιτικός γάμος που τελέστηκε στην πρεσβεία της Αλβανίας στην Αθήνα στις 18-6-2003 και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην δικαστική δαπάνη. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν πράξη κατάθεσης της κ. Γραμματέως του παραπάνω δικαστηρίου με αριθμ. 80965/11758/2021 και χρονολογία κατάθεσης 18/10/2021, ταυτόχρονη πράξη της κ. Γραμματέως του παραπάνω δικαστηρίου με την οποία ορίζεται χρόνος συζήτησης της αγωγής η 26/09/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμ. πιν. Α7-7, κτίριο 4 αίθουσα 2. Για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια καλούμενο να παραστεί κατά τη συζήτηση όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Πειραιώς Ελένη Μπασταλέ Κατραμάδου, με έδρα στον Πειραιά, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 90 κατόπιν της από 28-09-2021 έγγραφης παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Παντελεήμων Μιχ. Καμά, πληρεξουσίου της Άννας Ζυμάρη του Κυριάκου και της Θέκλης, κάτοικου Μοσχάτου Αττικής, οδός Καποδιστρίου, αρ. 168,,ΑΦΜ 021788508 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ7840/26-10-2021 έκθεση μου επίδοσης, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, πρώην Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 16 για λογαριασμό του Χρήστου Κάραλη, πρώην κατοίκου Πειραιώς, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, αρ. 24 και ήδη αγνώστου διαμονής, κυρωμένο νόμιμα ακριβές αντίγραφο της από 29-07-2014 Αγωγής της πρώτης κατά των: 1)Της υπό εκκαθάριση Εμπορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΟΥ ΦΟΡΜ ΣΛΙΜ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατησίων, αρ. 129 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον εκκαθαριστή Νικόλαο Σπαγαδώρο, 2)Της υπό εκκαθάριση Εμπορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΟΥΤΟΝ ΕΠΕ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατησίων, αρ. 129 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον εκκαθαριστή Νικόλαο Σπαγαδώρο, κάτοικο Νικαίας Αττικής, 3)Αρετής Μπούση, κατοίκου Αθήνας, οδός Φρύνης, αρ. 22, 4)Χρήστου Κάραλη, κατοίκου Πειραιώς, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, αρ. 22, 5)Θωμά Μπαρμπάνη του Κωνσταντίνου, οδός Ηρούς, αρ. 15, 6)Σταύρου Επισκόπου του Χρυσοστόμου, κατοίκου Αθηνών, οδός Μαραθονομάχων, αρ. 9, με την οποία ζητείται: να γίνει δεκτή η αγωγή αυτή, να καταδικαστούν αμφότεροι οι εναγόμενοι να καταβάλλουν στην ενάγουσα αλληλεγγύως και εις ολόκληρον το ποσό των 18046,91 ευρώ, κατά τις κύριες νομικές βάσεις της ενδίκου αγωγής αυτής άλλως όπως μου καταβάλλουν το ως άνω ποσό κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, αφού κατέστησαν πλουσιότεροι σε βάρος της περιουσίας της ενάγουσας κατά το ανωτέρω ποσό, χωρίς νόμιμη αιτίας, και το ανωτέρω ποσό να το καταβάλλει στην ενάγουσα νομιμοτόκως ήτοι από όταν έκαστο των κονδυλίων κατέστη απαιτητό ή άλλως από την επίδοση της παρούσας Αγωγής έως την ολοσχερή εξόφληση της. Να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή.Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην δικαστή δαπάνη και αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου της ενάγουσας. Κάτω από αυτήν υπάρχουν: 1)Η με ΓΑΚ 62209/28-09-2021 και ΕΑΚ 2834/2021 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής Τακτικής της κας Στυλιανής Παπαγεωργίου, Γραμματέως του ανωτέρω Δικαστηρίου, η οποία δείχνει την κατάθεσή της από τον Δικηγόρο Παντελεήμονα Καμά καθώς και 2)Η ταυτόχρονη πράξη της ιδίας ως άνω Γραμματέως του ανωτέρω Δικαστηρίου με την οποία αναφέρεται ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα. Πειραιάς 26-10-2021 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΣΤΑΛΕ ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Καλαμάτας, με έδρα στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας, Νεκτάριος Παν. Ιατρού, κάνω γνωστό ότι με την υπ, αρίθ. 4129/26-10-2021 έκθεσή μου επιδόσεως επέδωσα στην κα. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, για την κα Αύρα θυγ. Θεοδώρου και Χαρίκλειας Τομαρά, πριν κάτοικο εις Βούτες Ηρακλείου Κρήτης, οδός Ονείρων αριθ. 30 και ήδη αγνώστου διαμονής, κληρονόμου του αποβιώσαντος πατρός της Θεοδώρου Τομαρά του Νικολάου και της Σταυρούλας, κατοίκου εν ζωή εις Βούτες Ηρακλείου Κρήτης, οδός Ονείρων αριθ. 30, με Α.Φ.Μ 031002014 της Δ.Ο.Υ Ηρακλείου, την από 25-10-2021 ενώπιον παντός Αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, των: α) Βασιλείου Μπαχούμα του Γεωργίου και της Αγγελικής, συνταξιούχου Ο.Γ.Α, κατοίκου Χώρας Δήμου Πύλου – Νέστωρος, με Α.Φ.Μ 011591570 της Δ.Ο.Υ Καλαμάτας και β) Γεωργίου Μπαχούμα του Βασιλείου και της Χριστίνας, εκπαιδευτικού, κατοίκου Μυρσινοχωρίου, Δήμου Πύλου – Νέστωρος, με Α.Φ.Μ 079206811 της Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, προς αυτήν, με την οποία καλείται, ως κληρονόμος του αποβιώσαντος πατρός της να προσέλθει την 30η-10-2021 και ώρα 11π.μ. στο επί της ο¬δού Αριστομένους 97 (1ος όροφος) στην Καλαμάτα, Συμβολαιογραφείο του Συμ-φου Καλαμάτας Σωτηρίου Κανελλόπουλου για την υπογραφή του ορι¬στικού συμβολαίου αγοραπωλησίας του προκειμένου ακινήτου (κατ’ ½ ιδανικό μερίδιο στον καθένα από τους αγοραστές ενός αγροτεμαχίου με την εντός αυτού μονοκατοικία στη θέση «Σπίτι – Γούρνες», εκτός του οικισμού της τ.κ Ευαγγελισμού της Δ.Ε Μεθώνης του Δήμου Πύλου – Νέστορος, έκτασης 5.821,20 τ.μ), εις εκτέλεση του υπ' αρ. 4967/2021 προσυμφώνου του ίδιου άνω Συμ-φου Καλαμάτας προσκομίζοντας πάντα τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη κατάρτισή του (αποτελούντα υποχρέωση του πωλητή) ενόψει και του, μεταξύ των άλλων ρητώς προβλεπομένων στο προμνησθέν προσύμφωνο, ότι το τελευταίο «δεν λύνεται με το θάνατο κάποιου από τους συμβαλλόμενους, αλλά συνεχίζεται από αυτόν που θα επιζήσει και τους κληρονόμους του άλλου, οι οποίοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με αυτόν που κληρονόμησαν». Να δημοσιευτεί στην εφημερίδα ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ο ΔΗΛΟΠΟΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΝ. ΙΑΤΡΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Νικόλαος Χαρ. Ντόγκας, σύμφωνα με την από 19/10/2021 έγγραφη εντολή της Δικηγόρου κ. Μαρίνας Φ. Κουνάδη ως πληρεξούσια της Μαρίας - Ζώη Γαζή του Ιωάννη, κάτοικος Αθηνών, οδός Φυλασίων, αριθμ. 14, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Αριστείδη Κ. Κορέα σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 115/Δ/25-10-2021 έκθεση επιδόσεώς μου, επικυρωμένο ηλεκτρονικό αντίγραφο ψηφιακά υπογεγραμμένο της υπ' αριθμόν 303/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία περιουσιακών μισθωτικών διαφορών), για την άγνωστη διαμονή και διεύθυνση του Dash Alomgir (με προηγούμενη διεύθυνση κατοικίας Αθηνών επί της οδού Μυρμιδόνων αρ. 12), προκειμένου να λάβει γνώση για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 25-10-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΝΤΟΓΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Νικόλαος Χαρ. Ντόγκας, σύμφωνα με την από 19/10/2021 έγγραφη εντολή της Δικηγόρου κ. Μαρίνας Φ. Κουνάδη ως πληρεξούσια της Μαρίας - Ζώη Γαζή του Ιωάννη, κάτοικος Αθηνών, οδός Φυλασίων, αριθμ. 14, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Αριστείδη Κ. Κορέα σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 117/Δ/25-10-2021 έκθεση επιδόσεώς μου, επικυρωμένο ηλεκτρονικό αντίγραφο ψηφιακά υπογεγραμμένο της υπ' αριθμόν 303/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία περιουσιακών μισθωτικών διαφορών), για την άγνωστη διαμονή και διεύθυνση της Νικολίτσας Αρβανιτάκη του Ιωάννη (με προηγούμενη διεύθυνση κατοικίας Αθηνών επί της οδού Μυρμιδόνων αρ. 12), προκειμένου να λάβει γνώση για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 25.10.2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΝΤΟΓΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ [κατ΄άρθρο 973ΚΠολΔ] της ΣΥΜΦΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΔΙΔ/ΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ .- Μετά από την με χρονολογία 20-10-2021 έγγραφη παραγγελία της συμβ/γράφου Διδυμοτείχου ΦΩΤΕΙΝΗΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ως υπάλληλος επί του πλειστηριασμού ακινήτων [ηλεκτρονικός πλειστηριασμός] στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών https: /www.eauction.gr, εγώ ο υπογράφων δικαστικός επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Θράκης, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Ορεστιάδας με έδρα στο Διδυμότειχο, Βατάτση αρ. 50, Αθανάσιος Αν. Ζαγκιόρης, με ΑΦΜ : 040764880, με την υπ΄αριθμ. 4.672 Γ΄/ 25/10/2021 έκθεσή μου επίδοσης, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας κα ΕΛΕΝΗ Ι. ΚΑΡΙΕΝΤΙΔΟΥ – ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ για λογαριασμό του καθ΄ού η κατάσχεση –οφειλέτη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΙΤΙΑΚΟΥΔΗ του Δημητρίου και της Λαμπρινής, άλλοτε κατοίκου Διδυμοτείχου Έβρου, οδός Πάροδος Σοφοκλέους και ήδη αγνώστου διαμονής,με ΑΦΜ : 037858270 –Δ.Ο.Υ. Ορεστιάδας, ακριβές αντίγραφο της υπ΄αριθμ. 24010/20-10-2021 ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ [ κατ΄άρθρο 973ΚΠολΔ., σύμφωνα με την οποία με Επίσπευση της εταιρείας GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας, (1-2 Victoria Buildings, Haddigton Road, Dublin 4, D04 XN32),[ Δικαιούχος της Απαίτησης >>] δια της εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», [ η <>], που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής, επί της Λεωφόρου Συγγρού 209-211, με Α.Φ.Μ.: 800715056 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ 138019601000,θα διενεργηθεί πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, ανοικτού πλειοδοτικού τύπου στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών https: /www.eauction.gr στις 22/12/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 έως 18:00 σε ακίνητη περιουσία του παραπάνω καθ’ου η εκτέλεση οφειλέτη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΙΤΙΑΚΟΥΔΗ του Δημητρίου και της Λαμπρινής, άλλοτε κατοίκου Διδυμοτείχου Έβρου, οδός Πάροδος Σοφοκλέους και ήδη αγνώστου διαμονής,με ΑΦΜ : 037858270 –Δ.Ο.Υ. Ορεστιάδας, ήτοι τα παρακάτω ακίνητα : Σε δικαίωμα πλήρους κυριότητας και σε ποσοστό 100ο/ο : Σε δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες μιάς οικοδομής κτισμένης δυνάμει των υπ΄αριθμό 22/2002 και 126/2003 αδειών οικοδομής επί οικοπέδου εκτάσεως 278,58 τ.μ., κειμένου στην Δημοτική Κοινότητα και Ενότητα Διδυμοτείχου του Δήμου Διδυμοτείχου της π.ε. Έβρου Ανατ. .Μακ. .& Θράκης το υπ΄αριθμό Γ79 Ο.Τ. και επί της οδού >, ήτοι σε: 1.- Διαμέρισμα Δ1 του ισογείου –πυλωτής, αποτελούμενο από σαλονοτραπεζαρία, μαγειρείο, κοιτώνα και λουτρό, επιφάνειας 38,00 τ.μ. με ποσοστό συνοιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 127,74ο/οο [και ένα ημιυπαίθριο χώρο εμβαδού 12,04 τ.μ.] και 2.- Διαμέρισμα ΔΕΛΤΑ Τρία [Δ3] του α΄ορόφου, αποτελούμενο από σαλονοτραπεζαρία, μαγειρείο, δύο παιδικά, αποθήκη, κοιτώνα λουτρό και τέσσερις εξώστες δύο στην βορειοανατολική πλευρά και δύο στην Νοτιοδυτική πλευρά, έχει ύψος ορόφου 3,00 μ, επιφάνεια 119,78 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας 40,26ο/ο εξ αδιαιρέτου .Τα ανωτέρω ακίνητα περιήλθαν στον παραπάνω καθ΄ού εκτέλεση κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100ο/ο : Α.- το Διαμέρισμα Δ1 του ισογείου –πυλωτής δυνάμει των υπ΄αριθμ. 210/2002, 406/2002 και 3.373/2003 συμβολαίων της συμ/φου Διδ/χου Φωτεινής Σταμούλη τα οποία έχουν μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υπ/κείου Διδυμοτείχου στον τόμο 760 και με α.α.86 στον τόμο 769 και με α.α 4 και στον τόμο 807 με α.α.88, και Β.- το Διαμέρισμα ΔΕΛΤΑ Τρία [Δ3] του α΄ ορόφου δυνάμει των υπ΄αριθμ. 210/2002, 406/2002 συμβολαίων της συμ/φου Διδ/χου Φωτεινής Σταμούλη τα οποία έχουν μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υπ/κείου Διδυμοτείχου στον τόμο 760 και με α.α.86 στον τόμο 769 και με α.α 4 . ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΙΣΤΗΚΕ:1.- Για το Διαμέρισμα [Δ1] του ισογείου – πυλωτής 31.000,00 ευρώ και 2.- Για το Διαμέρισμα [Δ3] του πρώτου [Α] ορόφου 83.000,00 ευρώ, Για τα παραπάνω ακίνητα υπάρχουν τα παρακάτω βάρη : Α.- Προσημείωση εγγεγραμμένη στον τόμο 113, φύλλο 6 με α/α υπέρ της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. για ποσό 119.000 ευρώ, Β.- Προσημείωση εγγεγραμμένη στον τόμο 116, φυλ. 135-136, με α.α. 2, υπέρ της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. για ποσό 55.000 ευρώ, Γ.- Προσημείωση εγγεγραμμένη στον τόμο 142, φυλ. 16-24, και ειδικώτερα με α.α.3 για τα φύλλα 20 και 22 υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. για ποσό 23.167,87 ευρώ, τραπείσα σε ισόποση Υποθήκη στις 17-07-2009, .Δ.- Υποθήκη εγγεγραμμένη στις 8-12-2009 στον τόμο 144 φυλ. 79-82, και ειδικώτερα με α.α. 2 για τα φύλλα 79 και 81 υπέρ της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. για ποσό 10.000 ευρώ, Ε.- Προσημείωση εγγεγραμμένη στον τόμο 146, φύλλα 138-146 και ειδικώτερα α.α 4 για τα φύλλα 142 και 144, υπέρ της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία ANAPTYXI APC LIMITED, που εδρεύει στην Αγγλία για ποσό 35.000 ευρώ, ΣΤ.- Προσημείωση εγγεγραμμένη στον τόμο 150 φύλλα 142-150 και ειδικώτερα α/α 5 για τα φύλλα 146 και 148 υπέρ της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. για ποσό 34.590,17, .Ζ.- Προσημείωση εγγεγραμμένη στον τόμο 150 φύλλα 215-221 και ειδικώτερα α.α 6 για τα φύλλα 219 και 220 υπέρ της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε., για ποσό 55.966.07 ευρώ, τραπείσα σε ισόποση υποθήκη στις 12-7-2012, Η.- Προσημείωση εγγεγραμμένη στον τόμο 150, φύλλα 229-236 και ειδικότερα α/α7 για τα φύλλα 233 και 235 υπέρ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., τραπείσα σε ισόποση υποθήκη στις 13-06-2012, Θ.- Προσημείωση εγγεγραμένη στις 21-02 2012 στον τόμο 150 φύλλα 240-247 και ειδικότερα α/α 8 για τα φύλλα 244 και 246 υπέρ της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. για ποσό 19.036,25 ευρώ, τραπείσα σε ισόποση υποθήκη στις 22-06-2012 και Κατάσχεση εγγεγραμμένη στον τόμο 8ο αριθμό 75 υπέρ της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. ως διαχειρίστριας απαιτήσεων της εδρεύουσας στο Δουβλίνο Ιρλανδίας εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, για το ποσό των 50.000 ευρώ. Επίσης έγινε έρευνα και για προκτήτορες Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός γίνεται Προκειμένου να πληρωθεί η παραπάνω επισπεύδουσα την απαίτησή της, η οποία απορρέει από την υπ΄αριθμ. 2045200920 /2002 σύμβαση στεγαστικού δανείου και τις πρόσθετες πράξεις αυτής για την οποία εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 103/381/103/2014 [19-06-2014] Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας η οποία μεταβιβάστηκε στο πλαίσιο τιτλοποίησης αξιώσεων στην παραπάνω δικαιούχο εταιρεία. Διδυμότειχο 26/10/2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εφετείου Θράκης Αθανάσιος Ζαγκιόρης τηλ.2553-0-23066 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Αρθρο 135 παρ. 1 Κ.Πολ.Δικ. Με την με αριθμό 11.945 Β'/13-10-2021 Εκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Βορείου Αιγαίου με έδρα το Πρωτοδικείο Μυτιλήνης Γρηγορίου Φωτεινού, επιδόθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μυτιλήνης κ. Μαρία Βούλγαρη, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών, για την Ερμιόνη Γιαννίκου του Ευστρατίου και της Σαπφούς, πρώην κάτοικο Μυτιλήνης και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές θεωρημένο αντίγραφο της με αριθμό 140/2021 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης (ειδική διαδικασία) διαφοράς από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση, που απαγγέλλει τη λύση του γάμου των διαδίκων (Γεωργίου Τσακμάκα του Δημητρίου και της Μαγδαληνής, κατοίκου Μυτιλήνης Ν. Λέσβου και ήδη προσωρινά διαμένοντος στην Τήνο Ν. Κυκλάδων και της καθής η επίδοση Ερμιόνης Γιαννίκου του Ευστρατίου, αγνώστου διαμονής), που τελέστηκε σύμφωνα με τους τύπους του Χριστιανικού Ορθόδοξου δόγματος στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στη Μυτιλήνη τη 05 Νοεμβρίου 2000 - Προς γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Μυτιλήνη 13-10-2021 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΨΑΡΑΔΕΛΛΗΣ Μητροπόλεως 5, τηλ.: 2251027911 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Με την υπ’ αριθμ. 4373 ΙΓ/26-10-2021 έκθεσή μου επίδοσης, κοινοποιήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, για λογαριασμό του Νικολάου Τσακόπουλου του Χρήστου πρώην κατοίκου Αθηνών οδός Σαριπόλου αρ. 3, και ήδη αγνώστου διαμονής, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Κωνσταντίνας Παυλ. Λεκκάκου ως πληρεξούσιας του Ανδρέα Σιμάτου του Γεωργίου και της Ανθής κατοίκου Εκάλης Αττικής οδός Ήρας αρ. 14 με Α.Φ.Μ. 044540272 (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς Αττικής), αντίγραφο της από 13-9-2021 ΑΙΤΗΣΗΣ (για την ανατροπή κατάσχεσης), με Γενικό αριθμό Κατάθεσης 59330/17-9-2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 924/2021, που απευθύνεται στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, με την οποία ζητείται να δεκτή η αίτηση, να ανατραπεί η επιβληθείσα κατάσχεση με την υπ΄ αρ. 967/9-10-1972 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης του Δικαστικού Επιμελητή με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Δημητρίου Ρέππα που είχε εγγραφεί στα βιβλία Κατασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, επί του περιγραφόμενου στο ιστορικό της αίτησης ακινήτου αποκλειστικής ιδιοκτησίας του αιτούντος, σύμφωνα με όσα ρητώς προβλέπονται στο άρθρο 1019 Κ.Πολ.Δ. και να καταδικαστεί ο καθ’ ου στην εν γένει δικαστική δαπάνη καθώς και στην αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων. Χρόνος συζήτησης της αίτησης ορίζεται η 4η/11/2021, ημέρα Πέμπτη, ώρα 09:00, στην Αίθουσα 8 του Ειρηνοδικείου Αθηνών, Πινάκιο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ με Αριθμό 6. Αθήνα, 26/10/2021 Ο Δικ. Επιμελητής Βασίλειος Γκορόγιας (Ι. Μομφεράτου 136 – τηλ. 210/3612250) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 1122/2021 έκθεση του κ. Εισηγητή της πτωχεύσεως της εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ» εκποιείται υπό του συνδίκου ένα ακίνητο, ευρισκόμενο στην περιφέρεια του Δήμου Αμαρουσίου Αττικής, στη θέση «ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ» στο με αριθμό 109Α Οικοδομικό τετράγωνο και στη συμβολή των οδών Πάτμου και Ολύμπου (παράπλευρος της οδού Ολυμπιονίκου Σπύρου Λούη). Το εκποιούμενο ακίνητο (κτίριο γραφείων) αποτελείται από α’ υπόγειο, β’ υπόγειο, ισόγειο, Α’, Β’, Γ’, Δ’ και Ε’ όροφο. Τα Α’ και Β’ υπόγεια έχουν επιφάνεια 244,37 τ.μ. έκαστο, το ισόγειο έχει επιφάνεια 228,82 τ.μ. και οι Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’ υπέρ το ισόγειο όροφοι έχουν επιφάνεια 288,82 τ.μ. έκαστος. Το κτίριο είναι κτισμένο επί οικοπέδου αρτίου οικοδομήσιμου μέτρων τετραγωνικών 562,68. Ως ελάχιστον τίμημα πωλήσεως του άνω ακινήτου ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 197/2021 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών το ποσό των ευρώ δυο εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα και είκοσι ενός λεπτών (2.851.530,21 €). Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα, μετά πάροδο πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ε.Φ.Κ.Α. και την τήρηση των λοιπών προϋποθέσεων που έχουν τεθεί με την υπ’ αριθμ. 1122/2021 Έκθεση του κ. Εισηγητή των πτωχεύσεων και ώρα 11:00 στο Πρωτοδικείο Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα και την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από τον κ. Εισηγητή. Η δαπάνη μεταβιβάσεως και όλα τα έξοδα γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα 25 Οκτωβρίου 2021 Ο Σύνδικος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 91 – ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210-8232254 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ. 2375/21-10-2021 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Αλέξανδρου - Αντωνίου Χρ. Νικολάου, επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της λυθείσας και ήδη υπό εκκαθάριση ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΚΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε.», όπως εκπροσωπείται από τον εκκαθαριστή αυτής Μάρκο Χανιώτη του Αντωνίου πρώην κάτοικο Αθηνών και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 29-9-2021 Αγωγή που κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών την 18-10-2021, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 67547/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 3181/2021, η οποία ασκήθηκε από την Αθηνά Σουρβίνου του Βασιλείου και της Εσπερίας. Αθήνα 25 Οκτωβρίου 2021 Η πληρεξούσια δικηγόρος Βασιλική Κυριακίδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ. 2376/21-10-2021 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Αλέξανδρου Αντωνίου Χρ. Νικολάου, επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της λυθείσας και ήδη υπό εκκαθάριση ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΚΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε.», όπως εκπροσωπείται από τον εκκαθαριστή αυτής Γεώργιο Χανιώτη του Νικολάου πρώην κάτοικο Αθηνών και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 29-9-2021 Αγωγή που κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών την 18-10-2021, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 67547/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 3181/2021, η οποία ασκήθηκε από την Αθηνά Σουρβίνου του Βασιλείου και της Εσπερίας. Αθήνα 25 Οκτωβρίου 2021 Η πληρεξούσια δικηγόρος ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αριθ. ΣΟΧ 3 /2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Υπουργείο Δικαιοσύνης (Για την Κεντρική Υπηρεσία) Το Υπουργείο Δικαιοσύνης Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες της Χώρας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός Θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός ατόμων 129 Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης Δήμος Αμπελοκήπων- Μενεμένης (Π.Ε. Θεσσαλονίκης) ΠΕ Ιατρών Παθολογοανατόμων 8 μήνες 1 130 Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά Δήμος Πειραιά (Π.Ε. Πειραιά) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 8 μήνες 1 131 Ιατροδικαστική Υπηρεσία Βορείου Αιγαίου Δήμος Μυτιλήνης (Π.Ε. Λέσβου) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 8 μήνες 1 132 Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών Δήμος Αθηναίων (Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών) ΥΕ Νεκροτόμων 8 μήνες 1 133 Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά Δήμος Πειραιά (Π.Ε. Πειραιά) ΥΕ Νεκροτόμων 8 μήνες 1 134 Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας Δήμος Λαμιέων (Π.Ε. Φθιώτιδας) ΥΕ Νεκροτόμων 8 μήνες 1 135 Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δυτικής Μακεδονίας Δήμος Κοζάνης (Π.Ε. Κοζάνης) ΥΕ Νεκροτόμων 8 μήνες 1 136 Ιατροδικαστική Υπηρεσία Βορείου Αιγαίου Δήμος Μυτιλήνης (Π.Ε. Λέσβου) ΥΕ Νεκροτόμων 8 μήνες 1 ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ Τα καθήκοντα που θα κληθούν να ασκούν οι προσληφθέντες/είσες σε θέσεις ειδικότητας ΥΕ Νεκροτόμων, είναι τα ακόλουθα: 1. Συνδράμει το έργο του Ιατροδικαστή στην τέλεση των ιατροδικαστικών πράξεων, όσον αφορά το τεχνικό μέρος διενέργειας της νεκροτομής 2. Παραλαβή και παράδοση νεκρών 3. Αφαίρεση και φύλαξη ενδυμάτων νεκρών 4. Μεταφορά νεκρών από και προς τα ψυγεία φύλαξης και την αίθουσα νεκροτομών 5. Φύλαξη των, λαμβανομένων από τους Ιατροδικαστές, δειγμάτων βιολογικού υλικού και πειστηρίων και μεταφορά αυτών στα αντίστοιχα εργαστήρια και αρμόδιες αρχές 6. Μεθοδική και τεχνικά ορθή διάνοιξη των κοιλοτήτων του σώματος 7. Συρραφή των νεκροτομικών τομών μετά το πέρας της νεκροτομής 8. Καθαρισμός των πτωμάτων νεκρών και μεταφορά για την παράδοσή τους. 9. Εφαρμόζει τα ιατρικά πρωτόκολλα και φροντίζει για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των προσληφθέντων/εισών, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ/τος 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (191/τ.Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 129 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής )Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Παθολογοανατόμου, δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου, ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται. στ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 130 131 α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή - Απολυτήριος τίτλος:- Ενιαίου Λυκείου ή - Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 132 133 134 135 136 Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ/τος 580/1970, ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 της ημεδαπής, ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ Για τη θέση με κωδικό 135, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (περ. στ’ του άρθρου 12 του Ν. 4765/2021 και της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ.8660/17-5-2021 διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Εσωτερικών). Για τους κωδικούς θέσεων 131 και 136, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των δήμων της νήσου Λέσβου (περ. στ’ του άρθρου 12 του Ν. 4765/2021 και της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ.8660/17-5-2021 διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Εσωτερικών). ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (ΠΕ) ΚΑΙ (ΔΕ) Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 129 Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης άδειας χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής Ειδικότητας Παθολογοανατόμου ή Τίτλου Ειδικότητας Παθολογοανατόμου. Για την απόδειξη της εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 130 131 Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα. ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 132 - 136 Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπουργείο Δικαιοσύνης Μεσογείων 96, Τ.Κ.115 27- Αθήνα, απευθύνοντάς την στο στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κ. Μαγκουνή (τηλ. επικοινωνίας: 2131307615) Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα και στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (https://www.ministryofjustice.gr/), στα καταστήματα των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών όπου προκηρύσσονται οι θέσεις, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Πειραιά, Μυτιλήνης, Δυτικής Λέσβου, Αθηναίων, Λαμιέων και Κοζάνης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021», το οποίο περιλαμβάνει: i) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής και ii) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις·. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, αλλά και στο Ειδικό Παράρτημα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «31/08/2021», μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα → Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΟΥΝΤΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου Κυψέλης προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό εκποίησης οικοπέδου εκτάσεως 300 τμ που βρίσκεται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, εντός του οριοθετημένου οικισμού «ΠΟΥΝΤΑ» του Δήμου Πάρου της Π.Ε. ΠΑΡΟΥ, της Περιφερείας ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις. Ἡ προκήρυξη τοῦ πλειοδοτικοῦ διαγωνισμοῦ ἐκποίησης τοῦ ὡς ἄνω ἀκινήτου ἀλλὰ καὶ ἡ τιμὴ ἐκκίνησης καὶ οἱ ὅροι τοῦ διαγωνισμοῦ ἔχουν ἐγκριθεῖ μὲ τὴν ὑπ’ ἀριθμ’ Α 2/21-10-2021 (ἀριθ πρωτ ΕΞΕ/5433/25-10-2021) ἀπόφαση τοῦ Μητροπολιτοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν Τιμὴ ἐκκινήσεως ὁρίζεται τὸ ποσὸν τῶν 45.000,00€. Ἡ ὡς ἄνω δημοπρασία θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021 στὸ Γραφεῖο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κυψέλης (ἐντὸς τοῦ ναοῦ στὸ ἰσόγειο ἐπὶ τῆς Πλ.Ἁγίου Γεωργίου καὶ Ἰθάκης) καὶ ὧρες 10π.μ.έως 11.00 πμ. Σὲ περίπτωση που η δημοπρασία κηρυχθεί άγονη θὰ ἐπαναληφθεῖ τὴν Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 καὶ ὥρες 11.00π.μ. έως 12.00 πμ στὸν ἴδιο (ως άνω χώρο) χῶρο. Πληροφορίες θὰ δίνονται στὸ τηλέφωνο 210-8227845 εργάσιμες ημέρες ἀπὸ ώρες 9 έως 11 πμ. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι θὰ μποροῦν να παραλάβουν την διακήρυξη με τους ὅρους τῆς δημοπρασίας ἀπὸ τὴν Γραμματεία τῆς Στέγης Γερόντων του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Κυψέλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών που βρίσκεται επί της οδού Κεφαλληνίας 19, στην Κυψέλη, Ἀθήνα, εργάσιμες ημέρες και κατά τις ίδιες ως άνω ὧρες.
PrintButton

23-10-2021

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ Βάσει του αρ. 7 του ν.4640/2019, θα λάβει χώρα την 04/11/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. στην Αθήνα, στο επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας, αρ. 28, 1ου ορόφου γραφείο της δικηγόρου Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 16458) και διαπιστευμένης διαμεσολαβήτριας Αντωνίας Λεγάκη του Δημητρίου, η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) διαμεσολάβησης για την με ΓΑΚ 58379/2021 και ΕΑΚ 8803/2021 αγωγή της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» κατά της Χριστίνας Φωτοπούλου του Νικολάου, πρώην κατοίκου Ταμπακαρίων Μεσολογγίου, τυγχάνουσας αγνώστου διαμονής, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για επιδίκαση απαίτησης από σύμβαση δανείου. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’αριθμ. 9907 Β’ / 18-10-2021 εκθεση επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Κατερίνης Παναγιώτας Κοτσή, μέλος της Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «Ν.ΚΟΤΣΗΣ Π.ΚΟΤΣΗ», που εδρεύει στην Κατερίνη οδός Φλέμιγκ αρ.3, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Κατερίνης κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ, ως πληρεξούσιος του Ζάβεν Μοβσεσιάν του Σεργκέι και της Ελένης, κατοίκου Περίστασης Πιερίας, οδός Γρηγορίου Ευθυμιάδη, αρ 3, με ΑΦΜ 108522611, ήρθα και επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης για λογαριασμό της της Ναρινέ Τατεβοσιάν του Βαραζντάτ και της Μελανουή, αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο, της υπ’ αριθμ. 6 / 2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης, Ειδική,του πρώτου ΚΑΤΑ της δεύτερης, σύμφωνα με την οποία ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ η λύση του γάμου των διαδίκων, που τελέστηκε κατά τον πολιτικό τύπο στην Κατερίνη την 12η Σεπτεμβρίου 2013, ο οποίος ακολούθως ιερολογήθηκε σύμφωνά με τους Ιερούς Κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, την 4η Ιανουαρίου 2014 ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εναγομένη στα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος τα οποία ορίζει στο ποσό των 300 ευρώ, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Κατερίνη 21/10/2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια Παναγιώτα Χ.Κοτσή ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ' αριθμόν 406/2021 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ, ΠΑΡΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ», με έδρα το Δήμο Αθηναίων και σκοπούς έχει τους αναφερομένους στο από 30/6/2021 ιδρυτικό καταστατικό του αποτελούμενο από 33 άρθρα. Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΟΦΙΑ Ν. ΜΟΥΤΑΦΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘENTOΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα στις Είκοσι δύο (22), του μήνα Οκτωβρίου, του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.50 μ.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 026514260, μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΙΩΑΝΝΑΣ Γ. ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ, Διαμεσολαβήτριας, διά της υπ αριθμ. 8.921Γ/22-10-2021 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. Ιωάννη Σ. Κατσίμπα, για λογαριασμό του ΧΑΛΑΤΣΗ ΠΑΝΤΕΛΗ του Χρήστου, πρώην κατοίκου ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 21-10-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019), που απευθύνεται προς όλα τα μέρη της διαφοράς, όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο Φύλλο Βασικών Στοιχείων, διά της οποίας γνωστοποιείται προς τον δεύτερο και και προς ον η επίδοση, ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης ΥΑΣ), όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4640/2019, θα λάβει χώρα την 5-11-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. και καλείται να παραστεί σε αυτή με το νομικό παραστάτη του, όπου κατωτέρω αναφέρεται, ήτοι: Τόπος διεξαγωγής ΥΑΣ ΖΟΟΜ, ΙΩΑΝΝΑ TZAGKARAKI is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: My Meeting, Time: Nov 5, 2021 01:00 AM Athens, join Zoom meeting, https: //us05Web.zoom.us/j/89372674791?pwd=eVjtL2hQRIFDQIRVN1VkaHJNQ1Urdz09. Meeting ID: 89372674791, Passcode: NnPSw9. Σκοπός της ΥΑΣ είναι να εξετάσουν (οι διάδικοι), τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς των με διαμεσολάβηση. Αν μετά την ΥΑΣ δεν επιθυμούν να συνεχίσουν τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, μπορούν να αποχωρήσουν χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία, κύρωση ή ποινή. Εάν δεν προσέλθουν στην ΥΑΣ δύναται να τους επιβληθεί από Δικαστήριο χρηματική ποινή, ποσού 100-500 ευρώ, εφόσον η υπόθεσή τους προχωρήσει σε δικαστική διαδικασία. Συγκοινοποιήθηκε και ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, εκ του οποίου προκύπτει ότι: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΡΗ: Α. Επισπεύδον μέρος: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Αιόλου αρ. 86 (ΑΦΜ: 094014201), όπως εκπροσωπείται νόμιμα. Νομικός Παραστάτης: ΣΟΦΙΑ ΜΑΚΑΡΗ του Κωνσταντίνου. Διεύθυνση: Πατησίων αρ. 89, ΑΜ/ΔΣΑ: 32360. Αριθμός Τηλεφώνου: 210-8221808. Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Eτερο μέρος: ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Χρήστου, πρώην κάτοικος ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ, με ΑΦΜ: 103478514 και ήδη αγνώστου διαμονής. Διαμεσολαβητής: ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ του Γεωργίου, (ΑΜ/ΥΔΔΑΔ: 2089). ΑΦΜ: 154970050, Δ/νση: Αλιμουσίων αρ. 27-Πετράλωνα Αττικής, Αριθμός τηλεφώνου: 6977812163, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς: Απαίτηση η οποία απορρέει εκ της υπ αριθμ. 4053879981/2-8-2004 σύμβασης χορήγησης δανείου ποσού (60.000) ευρώ, που υπεγράφη μεταξύ των μερών κ.λ.π.. Η απαίτηση η οποία αφορά σε μη καταβολή συγκεκριμένων δόσεων του δανείου, λόγω υπερημερίας του οφειλέτη, ανέρχεται στο ποσό των (70.866,73) ευρώ, όπως αναλύεται ειδικώτερα. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει ασκηθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η από 6-7-2021 αγωγή του επισπεύδοντος μέρους κατά του ετέρου μέρους με ΕΑΚ: 8427/2021 και ΓΑΚ: 53623/2021 και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προτάσεων των 130 ημερών (χρονική παρέκταση της προθεσμίας λόγω αγνώστου διαμονής) την 15-12-2021. Για να λάβει γνώση και να πράξει όπως Νόμος ορίζει. Αθήνα 22-10-2021 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμόν 152Δ/19-10-2021 έκθεσή μου επίδοσης, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΗΛΙΩΤΗ του Νικολάου, διαμεσολαβήτριας (ΑΜ 2430), ήρθα για να επιδώσω στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για τον ΜΙΣΕΛ ΧΑΜΙΣ του Ζόζεφ πρώην κάτοικο Πειραιά (Σερφιώτου 47-51) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 7/10/2021 πρόσκλησης-γνωστοποίησης της υποςχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης μετά από επίσπευση της ΦΑΡΑΧ ΝΑΧΛΑ του Σαμαάν, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 2/11/2021 και ώρα 18:00 με τηλεδιάσκεψη Διεύθυνση: https://meet.google.com/hyw-auzb-ckj, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο όπως παραστεί ότε και με τον τρόπο που ανωτέρω ορίζεται. Πειραιάς, 19/10/2021 Ο δικαστικός επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 331/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ», με έδρα τον Δήμο Αθηναίων Αττικής, σκοπός του οποίου είναι να προαγάγει την εκπαίδευση και την έρευνα στον τομέα της Παιδιατρικής Νεφρολογίας και να διαδώσει τη γνώση και τα αποτελέσματα ερευνών με επιστημονικές, ενημερωτικές συναντήσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις και δράσεις που θα βελτιώσουν τη φροντίδα των παιδιατρικών ασθενών με νεφρικά νοσήματα που επιδιώκεται: «Με τη διοργάνωση επιστημονικών σεμιναρίων, ασκήσεων, ημερίδων και συνεδρίων, οργάνωση τακτικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος, δημοσίευση βιβλίων, καταχώρηση διαφημίσεων, μεταφράσεων και εργασιών, η επιδίωξη της συμβολής διακεκριμένων επιστημόνων, καθηγητών, ιατρών και θεραπευτών στις δραστηριότητες της εταιρείας, η συνεργασία ή/και η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά Σωματεία ή Εταιρείες, η έκδοση περιοδικού, ηλεκτρονικού ή εντύπου, η δημιουργία Ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο και η συνεργασία της Εταιρείας με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού, καθώς και η συμμετοχή σε εθνικά ή αλλοδαπά χρηματοδοτούμενα προγράμματα η λήψη και χορήγηση υποτροφιών, η ενοικίαση χώρων. Εν γένει οιοδήποτε άλλο νόμιμο μέσο μη ειδικώς αναφερόμενο ανωτέρω το οποίο συνάδει και εξυπηρετεί με τους σκοπούς του από 6-7-2021 καταστατικού». Αθήνα, 21/10/2021 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΘΑΛΕΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΡΙΠΑ-ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΑΜ/ΔΣΑ 38221 ΑΙΟΛΕΩΝ 24-26-Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 11852 ΑΦΜ146840949-ΔΟΥ Α ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ:6936536744 EMAIL:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αριθ. ΣΟΧ 1 /2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Για το Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Ανήλικων Θυμάτων «Σπίτι του Παιδιού» Αθήνας) Το Υπουργείο Δικαιοσύνης Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ – «ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΑΘΗΝΩΝ, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α’), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β’): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός Θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων Θυμάτων «Σπίτι του Παιδιού» Αθήνας Αθήνα ΠΕ Ψυχολόγων Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για οκτώ (8) μήνες 1 102 Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων Θυμάτων «Σπίτι του Παιδιού» Αθήνας Αθήνα ΤΕ Επιμελητών Ανηλίκων Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για οκτώ (8) μήνες 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών & λοιπά απαιτούμενα προσόντα 101 1. Βασικό πτυχίο ψυχολογίας από Τμήμα Ψυχολογίας Ελληνικού Πανεπιστημίου ή από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού (απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ). 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών σε κλάδο σχετικό με το αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης (δικανική ψυχολογία, αναπτυξιακή ψυχολογία, εγκληματολογία, αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία). 3. Προϋπηρεσία/εμπειρία σε δομές παιδιών και εφήβων 102 1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ελληνικού Πανεπιστημίου ή από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού (απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ). 2. Προϋπηρεσία/εμπειρία σε δομές παιδιών και εφήβων Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από δεκαοκτώ (18) έως εξήντα πέντε (65) ετών. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ και ΤΕ Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 101 Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β’ ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 102 Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β’ ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Μεσογείων 96, 115 27 Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Υποστηρικτικών Λειτουργιών Δικαιοσύνης (Α8). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα και στον δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021», το οποίο περιλαμβάνει: i) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής και ii) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα → Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Μυλλέρου 1 & Αγησιλάου - 104 36 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210 5243186 ΦΑΞ. 210 5220721 – Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Πληρ. Κατερίνα Νιάρχου Αριθ. Πρωτ. 6549 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ- ΕΚΘΕΣΗΣ για το έτος 2022 Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής (εφ’ εξής: «Διοργανωτής») προτίθεται να διοργανώσει στην Αθήνα εντός του Διαστήματος Απριλίου έτους 2022, διήμερο Φαρμακευτικό Συνέδριο με παράλληλη εμπορική Έκθεση με τίτλο HELLAS Pharm 2022, πανελλαδικής εμβέλειας, σε εκθεσιακό χώρο κατάλληλο για την διοργάνωση. Η εκδήλωση απευθύνεται αποκλειστικά σε φαρμακοποιούς και το αντικείμενό της αφορά, άμεσα ή έμμεσα, την επιχείρηση φαρμακείου. Για την πλήρη τεχνική, οικονομική υποστήριξη και οργάνωση της διοργάνωσης από την προετοιμασία της και μέχρι την ολοκλήρωσή της, ο Διοργανωτής προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις-υποψήφιες αναδόχους να καταθέσουν τις προσφορές και τις ιδέες τους, για την επιχειρηματική εκ μέρους τους ανάληψη της διοργάνωσης, σύμφωνα με τα κατωτέρω ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφερόμενα, ήτοι προσκαλεί κάθε υποψήφια ανάδοχο επιχείρηση: 1.- Να προτείνει χώρο, με εξασφαλισμένη διαθεσιμότητα για το διάστημα που απαιτείται, για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης που να είναι κατάλληλος για την ανάπτυξη φαρμακευτικής έκθεσης και να διαθέτει κατάλληλη συνεδριακή αίθουσα για το φαρμακευτικό συνέδριο. 2.- Να αναπτύξει με συγκεκριμένες προτάσεις και αποδεδειγμένη δυνατότητα το συνεδριακό - επιστημονικό τμήμα της διοργάνωσης ισοδύναμα με το εκθεσιακό εμπορικό τμήμα της. 3.- Να αναλάβει την πλήρη ευθύνη για όλα τα οικονομικά, πρακτικά και τεχνικά ζητήματα και για όλα τα εμπορικά θέματα τα σχετικά με την διοργάνωση και να αναλάβει όλες τις δαπάνες σχεδίασης και υλοποίησης της διοργάνωσης και εν γένει όλο το κόστος της, με ελάχιστες εγγυημένες παροχές και πλήρη ανάληψη του επιχειρηματικού ρίσκου σε περίπτωση που δεν καλυφθεί το κόστος της διοργάνωσης από τα έσοδα. 4.- Να εγγυηθεί την καταβολή συγκεκριμένου ποσού στο Διοργανωτή, ανεξαρτήτως της κερδοφορίας ή της ζημίας της οργάνωσης. 5.- Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στη διοργάνωση σχετικών εκδηλώσεων, τόσον όσο αφορά το συνεδριακό, όσο και το εκθεσιακό τμήμα της εκδήλωσης καθώς και το απαιτούμενο και εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό και να διαθέτει κατά προτίμηση πιστοποιητικό συμμόρφωσης ποιότητας (ISO 9001) σχετικό με τη διοργάνωση συνεδριών και εμπορικών εκθέσεων. 6. Να πληροί και να συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις που ενδέχεται να επιβάλει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων και ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας καθώς και με περιορισμούς που ενδέχεται να επιβληθούν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. 7. Να προβλέπει τη δυνατότητα μετατροπής του συνεδρίου σε διαδικτυακό ή υβριδικό, ανάλογα με τις συνθήκες και τους περιορισμούς που θα ισχύουν το προβλεπόμενο διάστημα, λόγω των συνεπειών του κορωνοϊού. H επιλογή Αναδόχου θα γίνει με ποιοτικά και οικονομικά κριτήρια με συντελεστή βαρύτητας 60% για τα ποιοτικά (στα οποία εντάσσεται και η εμπειρία) και 40% για τα οικονομικά Για την επιλογή της αναδόχου θα ληφθεί υπόψη και θα αξιολογηθεί ο βαθμός ανταπόκρισης των υποψηφίων σε όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στη σχετική εμπειρία, συνολικά και συνδυαστικά. Η προσφορά απαρτίζεται από 3 μέρη: α/ Την οικονομική προσφορά, β/ την τεχνική προσφορά και γ/ την εγγύηση. Ως εγγύηση καλής εκτέλεσης απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής πέντε χιλιάδων (5.000) € η οποία θα συνοδεύει την οικονομική και τεχνική προσφορά και θα τοποθετείται σε χωριστό φάκελο. Η οικονομική, η τεχνική προσφορά και η εγγύηση θα τίθενται σε χωριστούς σφραγισμένους φακέλους Α4 οι οποίοι θα τοποθετούνται όλοι μαζί σε ένα μεγάλο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα κατατεθεί στα γραφεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής που εδρεύει στην Αθήνα (Μυλλέρου αρ. 1 και Αγησιλάου, 1ος όροφος) κατά τις ώρες 7:30 πμ έως 14:30 μμ και το αργότερο μέχρι την 14.30 μ.μ. της 5/11/2021 (ημέρα Παρασκευή). Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι προσφορές για συνδιοργάνωση, συστεγάση και συνεργασία με τρίτους φορείς, Συλλόγους, Σωματεία, εμπορικές εταιρείες κλπ. θα απορρίπτονται πάραυτα χωρίς να εξεταστούν περαιτέρω. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να απευθύνονται στην κα Νιάρχου, στο τηλέφωνο 210 – 5243186. Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Α. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 59478 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημ/νία: 22/10/21 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Κύπρου 68 - Τ.Κ. 16452 Τηλ.: 213.2018.700 Fax: 213.2018.765 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ___________________________________ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Πληροφορίες : Αικ. Μέγα Τηλ.: 213.2018.779 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με έντεκα (11) άτομα, για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου «Γεώργιος Μιχαλακέας» και των Πολιτιστικών Τμημάτων του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ανακοινώνει Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης, με έντεκα (11) άτομα, με τις εξής ειδικότητες: Α/Α Ειδικότητα Αριθμός ατόμων 1. ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Ηθοποιός 1 2. ΠΕ Καθηγητής/ Εικαστικός Ζωγράφος 1 3. ΤΕ Φωτογράφος 1 4. ΔΕ Χορευτής/τρια Σύγχρονου Χορού 1 5. ΠΕ ή ΤΕ Καθηγητής/τρια Μουσικής για διδασκαλία κλασικής κιθάρας 1 6. ΠΕ ή ΤΕ Καθηγητής/τρια Μουσικής για διδασκαλία ηλεκτρικής κιθάρας 1 7. ΠΕ ή ΤΕ Καθηγητής/τρια Μουσικής για διδασκαλία βιολιού 1 8. ΔΕ Μουσικός για διδασκαλία ντραμς & παραδοσιακών κρουστών 1 9. Καθηγητής/τρια Μουσικής για διδασκαλία μονωδίας 1 10. Μουσικός για διδασκαλία βιολοντσέλου 1 11. Καθηγητής/τρια για διδασκαλία βυζαντινής μουσικής 1 Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση στην οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης (www.elliniko-argyroupoli.gr) και συγκεκριμένα μέσω της εξής διαδρομής: Πολίτης και Δήμος → Προκηρύξεις - Διακηρύξεις → Προκηρύξεις Πρόσληψης Προσωπικού → Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έντεκα (11) άτομα, για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου «Γεώργιος Μιχαλακέας» και των Πολιτιστικών Τμημάτων του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης. Η αίτηση (υπογεγραμμένη είτε φυσικά, είτε ψηφιακά) και τα λοιπά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή, αφού σαρωθούν ηλεκτρονικά (σκαναριστούν), στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι από 25/10/2021 έως 3/11/2021. Οι αρμόδιες τριμελείς Επιτροπές θα συνεδριάσουν στο κτίριο του Δημοτικού Ωδείου «Γ. Μιχαλακέας» (Χρ. Σμύρνης & Κύπρου 97, Αργυρούπολη) την έκτη (6) εργάσιμη ημέρα από της λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ήτοι στις 11/11/2021. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει η ανακοίνωση υποχρεούνται όπως παραστούν ενώπιον της αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής. Ο Δήμαρχος Ιωάννης Κωνσταντάτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 08-10-2021 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 15661 ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) προκηρύσσει ότι στις 10 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 11:00π.μ. - 13:00μ.μ. θα διενεργηθεί Δημόσιος Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός στα γραφεία του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., Μεσογείων 96, Υπουργείο Δικαιοσύνης, με σφραγισμένες προσφορές για την αγορά ακινήτου για τη στέγαση των δικαστηρίων– δικαστικών υπηρεσιών του Πειραιά, με ανώτατο όριο πληρωτέου τιμήματος ποσού των 80.954.000 Ευρώ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με το Π.Δ. 715/1979. Το ακίνητο πρέπει: Α) να βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Πειραιά του Δήμου Πειραιώς της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και θα πρέπει να περιλαμβάνει ή να πρόκειται να περιλάβει αυτοτελές κτίριο επιφάνειας 30.000 τ.μ. (με απόκλιση επί πλέον ή επί έλαττον έως 5%), ώστε να καλύπτει το κτιριολογικό πρόγραμμα που επισυνάπτεται στη σχετική Διακήρυξη, κείμενο εντός ενός ενιαίου οικοδομικού τετραγώνου, που έχει κατασκευαστεί ή πρόκειται να κατασκευαστεί με νόμιμη οικοδομική άδεια. Β) το τελικό παραδοτέο κτίριο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις απαιτούμενες εκ της διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής (περιγραφόμενες στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα και στην Τεχνική Περιγραφή) ιδιότητες, υποδομές και χαρακτηριστικά, ώστε να μεταβιβασθεί στον Αγοραστή από τον πωλητή, έτοιμο «με το κλειδί στο χέρι». Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής για ποσό ίσο με το εικοστό του αιτούμενου εκ της διακήρυξης ποσού τιμήματος του ακινήτου, ήτοι ποσού Ευρώ 4.047.700€. Περισσότερες πληροφορίες και αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης του διαγωνισμού θα δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. έως και πέντε (5) ημέρες προ της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Τα τεύχη είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://taxdik.gr/diakiryxi-dimosioy-meiodotikoy-diagonismoy-agoras-akinitoy-entos-ton-orion-toy-dimoy-peiraios-gia-ti-stegasi-ton-dikastirion-dikastikon-ypiresion-toy-peiraia/ Αθήνα, 08 Οκτωβρίου 2021 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Έδρα: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, Ρήγα Φεραίου 2, Τ.Κ. 36100 Τηλ.: 22370-24766, 210-3604143, Fax: 22370-24766, 210-3614338 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ προκηρύσσει τη χορήγηση τεσσάρων (4) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές, δύο (2) για μεταπτυχιακές σπουδές και μιας (1) υποτροφίας για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Οι υποτροφίες θα δοθούν σε φοιτητές και πτυχιούχους ΑΕΙ και Τ.Ε.Ι. που κατάγονται από την Ευρυτανία ή κατοικούν στην Ευρυτανία τα τελευταία πέντε (5) χρόνια, πριν την υποβολή της αίτησης, και συνεχίζουν να διαμένουν στην Ευρυτανία κατά τον χρόνο της υποτροφίας. Οι υποτροφίες αφορούν την απόκτηση πρώτου πτυχίου για κάθε επίπεδο (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό). Το πλήρες πρόγραμμα των υποτροφιών έχει ως εξής: 1.Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών για φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ α)Θα χορηγηθούν δύο (2) υποτροφίες τριετούς διάρκειας για όλα τα γνωστικά πεδία σε Ευρυτάνες φοιτητές και σπουδαστές που αποφοίτησαν από Λύκεια του Νομού Ευρυτανίας, έχουν ολοκληρώσει το προηγούμενο έτος σπουδών και εξετασθεί με επιτυχία σε όλα τα μαθήματα του έτους. β)Θα χορηγηθούν δύο (2) υποτροφίες ετήσιας διάρκειας σε Ευρυτάνες φοιτητές και σπουδαστές που αποφοίτησαν από οποιοδήποτε Λύκειο, έχουν ολοκληρώσει το προηγούμενο έτος σπουδών και εξετασθεί με επιτυχία σε όλα τα μαθήματα του έτους. 2.Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών πτυχιούχων ΑΕΙ Θα χορηγηθούν δύο ( 2) υποτροφίες σε Ευρυτάνες φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές σε όλα τα γνωστικά πεδία, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. 3.Πρόγραμμα Διδακτορικής διατριβής. Θα χορηγηθεί μία υποτροφία για όλα τα γνωστικά πεδία σε Ευρυτάνα φοιτητή, στο εξωτερικό η το εσωτερικό, που έκανε έναρξη εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής μετά την 01.09.2020 Υποψήφιοι που είναι ήδη υπότροφοι προπτυχιακού επιπέδου τριετούς διάρκειας των δύο προηγουμένων ετών και επιθυμούν τη συνέχιση της υποτροφίας τους κατά το τρέχον εκπαιδευτικό έτος 2021-2022, πρέπει στις παρακάτω ημερομηνίες να υποβάλλουν αίτηση συνέχισης, συνοδευόμενη μόνο από τα δικαιολογητικά ακαδημαϊκών κριτηρίων, όπως ορίζεται στον κανονισμό τους Ιδρύματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, Α, § 5). Οι αιτήσεις υποψηφιότητας, συνοδευόμενες από όλα τα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται από 1-11-2021 μέχρι 31-12-2021 στη Γραμματεία του Ιδρύματος, οδός Ρήγα Φεραίου 2 Καρπενήσι, Τ.Κ. 36100, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και από ώρα 10.00'π.μ έως 13.00'μ.μ ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στην ίδια διεύθυνση. Μετά την λήξη της προθεσμίας αυτής καμιά αίτηση δεν θα γίνει δεκτή. Υποψηφιότητες με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα παραλαμβάνονται και αν πρόκειται για ταχυδρομική αποστολή θα επιστρέφονται. Τα προσόντα των υποψηφίων, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία επιλογής και κάθε άλλη σχετική πληροφορία περιέχονται στον Κανονισμό Υποτροφιών του Ιδρύματος (www.idrymagazi.gr ). Στο siteτου ιδρύματος περιέχονται και οι αιτήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο του Κανονισμού Υποτροφιών και αιτήσεις υποψηφιότητας και από τη γραμματεία του ιδρύματος στην παραπάνω διεύθυνση. Πρόσθετες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 22370 - 24766 (και FAX), κινητό: 6977744907, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Καρπενήσι 27 Σεπτεμβρίου 2021 Για το ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
PrintButton

21-10-2021

on .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών Βαθμός προτ.: «Κοινός» Τμήμα Προμηθειών Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 136 73 Αχαρνές Αχαρνές, 20/10/2021 Τηλ.: 213 2072469 Fax: 213 2072369 Αριθμ. πρωτ.: 43270 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με την με αρ. 126/2021 μελέτη της Αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών. Η προμήθεια περιλαμβάνεται στα κάτωθι CPV: A/A Περιγραφή CPV Ομάδα «1» «Συντήρηση και επισκευή πλαισίων φορτηγών οχημάτων (μηχανικών & ηλεκτρολογικών μερών, φανοποιΐας, κλπ)». 34913000-0, 50112000-3 Ομάδα «2» «Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών οχημάτων συλλογής απορριμμάτων (απορριμματοφόρα, γάντζοι)». 34913000-0, 50112000-3 Ομάδα «3» «Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών ανατρεπόμενων (ανατρεπόμενα με ή χωρίς αρπάγη) και καλαθοφόρων οχημάτων». 34913000-0, 50110000-9, 50112000-3 Ομάδα «4» «Συντήρηση και επισκευή λεωφορείων και minibus». 34913000-0, 50112000-3 Ομάδα «5» «Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών βυτιοφόρων, υδροφόρων, καδοπλυντηρίων και πυροσβεστικών οχημάτων». 34913000-0, 50110000-9, 50112000-3 Ομάδα «6» «Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων». 34913000-0, 50110000-9 Ομάδα «7» «Συντήρηση και επισκευή φορτωτών και εκσκαφέων». 34913000-0, 50110000-9 Ομάδα «8» «Συντήρηση και επισκευή επιβατικών Ι.Χ. και δίκυκλων». 34913000-0, 50112000-3 Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.749.080,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, που θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Αχαρνών, σύμφωνα με το άρθρο 1.2 της οικείας διακήρυξης. Η προμήθεια διαιρείται αναλυτικά στα παρακάτω τμήματα: ➢ ΟΜΑΔΑ «1», εκτιμώμενης αξίας 1.302.000,00 € (1.050.000,00 € + 252.000,00 € Φ.Π.Α.). ➢ ΟΜΑΔΑ «2», εκτιμώμενης αξίας 483.600,00 € (390.000,00 € +93.600,00 € Φ.Π.Α.). ➢ ΟΜΑΔΑ «3», εκτιμώμενης αξίας 226.920,00 € (183.000,00 € + 43.920,00 € Φ.Π.Α.). ➢ ΟΜΑΔΑ «4», εκτιμώμενης αξίας 104.160,00 € (84.000,00 € + 20.160,00 € € Φ.Π.Α.). ➢ ΟΜΑΔΑ «5», εκτιμώμενης αξίας 141.360,00 € (114.000,00 € + 27.360,00 € Φ.Π.Α.). ➢ ΟΜΑΔΑ «6», εκτιμώμενης αξίας 130.200,00 € (105.000,00 € + 25.200,00 € Φ.Π.Α.). ➢ ΟΜΑΔΑ «7», εκτιμώμενης αξίας 223.200,00 € (180.000,00 € + 43.200,00 € Φ.Π.Α.). ➢ ΟΜΑΔΑ «8», εκτιμώμενης αξίας 137.640,00 € (111.000,00 € + 26.640,00 € Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου έλαβε τον Συστημικό Αριθμό «141194». Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20/10/2021 & ώρα 15:30 μ.μ.. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26/11/2021 & ώρα 15:00 μ.μ.. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 30/11/2021 & ώρα 10:00 π.μ.. Στo διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών, και συνεταιρισμοί αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, που παρέχουν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.2 της διακήρυξης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και η γλώσσα σύνταξης αυτών θα είναι η Ελληνική. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2 % του προϋπολογισμού της Ομάδας ή των Ομάδων συμμετοχής χωρίς Φ.Π.Α. και θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. Η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ποσοστό 4 % της συνολικής συμβατικής αξίας για τα προσφερόμενα είδη, χωρίς το Φ.Π.Α.. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης. Ο διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο, θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου, θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. Η διακήρυξη αυτής θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους ή να τους αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατόπιν αιτήματος στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει τον/τους ανάδοχο/αναδόχους. Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες: 1. «Γενική Δημοπρασιών». 2. «Ηχώ των Δημοπρασιών». 3. «Χτύπος». 4. «Συνείδηση». Ο Αντιδήμαρχος Οικ. Υπηρεσιών Μιχαήλ Βρεττός ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με επιμέλεια της Μαρίας - Αντουανέτας Αζίζ του Γιουσιφ και της Λουκίας - Μαρκέλλας - Μαρίας, συζύγου Αχμεντ Ραφάτ Φούντα, κατοίκου Αθηνών (Κολοκυνθούς 67-69) με ΑΦΜ 066059079 και δυνάμει της υπ' αριθμ. 6357Γ'/20-10-2021 σχετικής έκθεσής μου επίδοσης, επιδόθηκε νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του Αχμεντ Ραφάτ Φούντα, πρώην κάτοικο Αθηνών (Κεραμεικού 43) και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 11-6-2021 ΑΓΩΓΗ (διαζυγίου) της πρώτης κατά του δεύτερου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με χρονολογία κατάθεσης 26-7-2021, ΓΑΚ 60709/2021 και ΕΑΚ 9020/2021, ημερομηνία δικασίμου: 23-5-2022, ημέρα: Δευτέρα, ώρα: 09.00 π.μ., κτίριο: 6, αίθουσα: 6, πινάκιο: Α2 (ΜΟΝ) και αριθμό πινακίου: 35 και η πρώτη ΖΗΤΑΕΙ να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή της, να κηρυχθεί με απόφαση του ως άνω δικαστηρίου λυμένος ο γάμος της με τον δεύτερο που έγινε στις 14-1-2004 κατά τον Ισλαμικό Τύπο στην Πρεσβεία της Αιγύπτου στην Αθήνα, λόγω ισχυρού κλονισμού του, συνεπεία της περισσότερο από δύο (2) χρόνια διαστάσεως μεταξύ τους και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική δαπάνη της ενάγουσας. Προς γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενος ο εναγόμενος να παραστεί στην παραπάνω δικάσιμο. ΑΘΗΝΑ 20-10-2021 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠ. ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την υπ’ αριθ. 4211 ΙΓ/19-10-2021 έκθεσή μου επίδοσης, κοινοποιήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, για λογαριασμό του Δημητρίου Παππά του Λεωνίδα πρώην κάτοικο Αθηνών οδός Μενάνδρου αρ. 35 και ήδη αγνώστου διαμονής, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κας Μαρίας – Λουϊζας ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ως διαμεσολαβήτριας, το από 18-10-2021 ΕΝΤΥΠΟ 3 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019), σύμφωνα με την οποία γνωστοποιείται ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4640/2019 θα λάβει χώρα στις 27/10/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.μ. , στα γραφεία της ΑΜΚΕ «Διάλογος» που βρίσκονται στην οδό Χρ. Βουρνάζου αρ. 6, στην οποία καλείται να παραστεί με το νομικό παραστάτη του. Σκοπός της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας (ΥΑΣ) είναι να εξεταστεί η δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς του με διαμεσολάβηση. Αν μετά την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) δεν επιθυμεί να συνεχίσει τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, μπορεί να αποχωρήσει χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία, κύρωση ή ποινή. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 6 του ν. 4640/2019 εάν δεν προσέλθει στην ΥΑΣ δύναται να του επιβληθεί από το δικαστήριο χρηματική ποινή, ποσού 100-500 ευρώ, εφόσον η υπόθεση προχωρήσει σε δικαστική διαδικασία. Η αμοιβή του διαμεσολαβητή για την ΥΑΣ βαρύνει τα μέρη κατ’ ισομοιρία και αν δεν υπάρξει διαφορετική συμφωνία, ανέρχεται στο ποσό των πενήντα ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν. 4640/2019. Συνημμένα, κοινοποιήθηκε το ΕΝΤΥΠΟ 1 ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ το οποίο περιέχει τα βασικά στοιχεία της διαφοράς η οποία υπάγεται σε ΥΑΣ βάσει εφαρμογής του άρθρο 6 παρ. 1 β του ν. 4640/2019 (τακτική Μον/λους άνω 30.000 ευρώ). ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΡΗ: A. Επισπεύδον μέρος: CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «GALAXY III FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ «ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») με Νομικό Παραστάτη την Αργυρή ΠΟΥΡΝΑΡΑ του Μαργαρίτη (ΑΜ/ΔΣ Θεσσαλονίκης 12442) κάτοικο Θεσσαλονίκης οδός Πολυτεχνείου 31, Β. Έτερο Μέρος: 1. Δημήτριος Παππάς του Λεωνίδα με Α.Φ.Μ. 019725103. Τα στοιχεία και η συνεργασία του έτερου μέρους με νομικό παραστάτη αγνοούνται καθόσον δεν επετεύχθη η επικοινωνία με το έτερο μέρος λόγω αγνώστων στοιχείων επικοινωνίας. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ: Μαρία - Λουϊζα ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ με Α.Φ.Μ. 055245541. Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς: Πρόκειται για διαφορά που προέρχεται από την υπ’ αρ. 142947/19-9-2007 σύμβαση δανείου ALPHA ΕΠΙΛΟΓΗ μεταξύ της τράπεζας ως δανειοδότριας και του Δημητρίου Παππά ως Δανειολήπτη. Με την με ΓΑΚ/ΕΑΚ 36627/6756/2021 Αγωγή, ζητείται ο εναγόμενος να καταβάλει το ποσό των ευρώ 56.547,41. Αθήνα 20/10/2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Βασίλειος Γκορόγιας (Ι.Μομφερράτου 136- τηλ 210/3612250) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019) Με την υπ' αριθμ. 8863 Δ/20-10-2021 Εκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή Αθηνών Μιχαήλ Κορρέ, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών η υπό χρονολογίαν 18 Οκτωβρίου 2021 Γνωστοποίησή μου, και το επισυναπτόμενο σε αυτήν Φύλλο Βασικών Στοιχείων, με την οποία, προσκαλούνται η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Αιόλου αρ. 86, νόμιμα εκπροσωπούμενη, μετά του νομικού παραστάτη της και ο ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ πρώην κάτοικος ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, οδός ΑΙΤΩΛΟΥ αρ. 13, ΤΚ 60-100 και ήδη αγνώστου διαμονής, να παραστούν στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία διαμεσολάβησης που θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 17.00, με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας Skype, στον σύνδεσμο join.skype.com/zKxBNR3XshBM και αφορά την Αγωγή που φέρεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με ΓΑΚ 8652/2021 και ΕΑΚ 56347/2021 της πρώτης, κατά του δευτέρου. Σε περίπτωση που δεν προσέλθετε εφαρμόζεται το άρθρο 7 παρ. 6 του ν. 4640/2019. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2021 Η Διαμεσολαβήτρια ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΕΜΜ. ΠΙΤΕΡΗ ΑΜ ΥΔΑΔΔ 2244 ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω Τ.Κ.122 44 ΑΔΑ: ΨΨ3Μ46Μ9ΞΗ-ΦΥ4 Τηλέφωνο : 210.5381116, 210.5381688 Ηλ. Ταχυδρ. : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ημερομηνία: 14.10.2021 Πληροφορίες : Β. Ντέκα, Σ. Δάγλα Αρ. Πρωτ.: 85990 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2356/τ.Γ/05.10.2021 η με αρ. πρωτ. 72025/16.09.2021 (ΑΔΑ: ΩΣ8Ο46Μ9ΞΗ-ΨΡΤ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.): ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ • Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Φωτογραμμετρία με έμφαση στους Αυτοματισμούς σε Γεωμετρίες Λήψεων Μικρών αποστάσεων». ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ24028 • Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μελέτη των Γεωμετρικών και Δυναμικών Χαρακτηριστικών του Χερσαίου και Θαλάσσιου Χώρου μέσω επεξεργασίας και ανάλυσης Επίγειων και Δορυφορικών Παρατηρήσεων». ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ24027 Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021. Οι ενδιαφερόμενοι, υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στην διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr (εφόσον έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ) καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης). Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, τηλ. 2105385854, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Αγ. Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω. Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής: www.uniwa.gr/category/prokiryxeis-theseon. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΚΑΛΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 21/6-10-2021 1. Ανακοινώνεται ότι την , 16 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΜΤΑ (Ακαδημίας 27, Αθήνα - 1ος όροφος), Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός, με γραπτές ανοικτές προσφορές που θα συνεχιστούν με προφορικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 715/1979, για την εκμίσθωση γραφείων στο επί της οδού Λυκούργου 9 ακινήτου (Ομόνοια), ιδιοκτησίας ΜΤΑ, ως κάτωθι: Α/Α ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 1 1 103 20 2 5 512 13,5 3 5 513 14 4 5 517 8,2 5 5 525 9,5 6 5 526 16 7 5 527 14 8 6 616 8,5 9 6 617 8,2 10 6 618 15,5 11 6 619 8,7 12 6 620 13,6 13 6 621 12 14 6 622 9 15 6 625 9,5 16 6 626 16 17 6 627 14 18 6 628 16 19 6 629 17 20 8 801 12,5 21 8 802 31 22 8 811 14,5 23 8 812 13,5 24 8 813 14 25 8 815 12,5 26 8 817 8,2 27 8 826 16 28 8 827 14 29 8 828 16 30 8 829 17 2. Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των €5/τ.μ. μηνιαίως και ποσοστό ετήσιας αναπροσαρμογής του μισθώματος ίσο με το 100% της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ). 3. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4242/2014 με δυνατότητα παράτασης έως και τα δώδεκα (12) έτη. 4. Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τον φάκελο με την προσφορά του και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά το αργότερο μία (1) ώρα νωρίτερα από την προσδιορισθείσα ώρα και ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι έως την 16 -11-2021 και ώρα 09:00. 5. Λοιπές λεπτομέρειες περιγράφονται στους όρους διακηρύξεως του διαγωνισμού, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής του στην ιστοσελίδα www.haf.gr/news/contests/ και κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει λάβει γνώση. 6. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 210-3675286-7. EK TOY MTA Σμχος (Ο) Ελευθέριος Γεωργίου Γενικός Διευθυντής ΜΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/10/21 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 883061 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15- 17 Τ.κ. 117 43 Αθήνα Πληροφορίες:Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534 Φαξ: 213 2063533 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 129387/18-10-21 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με ΠΕ.Τ.: 2007335629 και με: Α) τίτλο έργου: «Επέκταση υφιστάμενης μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικών με κομποστοποίηση και οργανοχουμικών λιπασμάτων, παραγωγής οργανοχημικών λιπασμάτων, μεταποίησης ΧΥΠ υλικών κατηγορίας 2 και 3 για παραγωγή βελτιωτικών εδάφους και αποθήκευσης, διαλογής και επεξεργασίας για ανακύκλωση (μη επικινδύνων) μεταλλικών και μη μεταλλικών αποβλήτων» υποκατηγορία Α2, ομάδα: 4η, α/α: 12α (Εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα ή βιομάζα), α/α: 12β (Εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων από υγρά μη επικίνδυνα απόβλητα), α/α: 15 (Εγκαταστάσεις παρασκευής εδαφοβελτιωτικών- κομπόστ από προδιαλεγμένο ή διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών αποβλήτων σε βιομηχανικά κτίρια ή άλλες κατάλληλες κατασκευές, πχ τύπου θερμοκηπίου, μη στεγασμένες κλπ) ομάδα: 9η, α/α: 4 (Επεξεργασία υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασίας κρέατος και αλιευμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η θερμική επεξεργασία, με ή χωρίς αποτέφρωση, υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασίας κρέατος ζώων, πουλερικών και αλιευμάτων ανεξαρτήτως βαθμού επικινδυνότητας, καθώς και των οστεαλεύρων, κρεαταλεύρων, πτηναλεύρων, αιματαλεύρων και ιχθυαλεύρων), α/α: 224 (Εγκαταστάσεις για εργασία R12σε μεταλλικά και μη μεταλλικά απόβλητα & α/α: 92 (Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων) Β) θέση έργου: θέση ‘’ΜΠΑΘΕΖΑ’’, ΔΕ Αυλώνα, στο Δήμο Ωρωπού, της Π.Ε. Ανατ. Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής. Γ) φορέα έργου: ‘’Ikorganic I.K.E.’’ Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr. ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 19/10/21- 30/11/21 Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 22/10/21- 30/11/21 στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./ Φαξ: 213 2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό) Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
PrintButton

19-10-2021

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΓΗΣ Με τις υπ’ αριθμ. 5727Δ΄/15-10-2021 και 5726Δ΄/15-10- 2021 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου Γεωργίου Καλογήρου με παραγγελία της πληρεξουσίας δικηγόρου της ενάγουσας Χρυσάνθης συζ. Αντωνίου Παπαπαύλου το γένος Αθανασίου Κυδωνάκη, κατοίκου Ρόδου, με Α.Φ.Μ. 063520868, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τους εναγόμενους Μόσχο Καπούτσο του Παναγιώτη, αγνώστου διαμονής και Παύλο Καπούτσο του Παναγιώτη, αγνώστου διαμονής η από 12-10-2021 και με αριθμό κατάθεσης 462/12-10-2021 αγωγή ασκηθείσα ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου, που αφορά την κτήση κυριότητας με χρησικτησία των ακινήτου που αναφέρονται στο αιτητικό αυτής από την ενάγουσα ήτοι, 1.Αγρός εκτάσεως 940 τ.μ., που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Μασσάρων Ρόδου και φέρει κτηματολογικά στοιχεία τόμος 33 γαιών Μασσάρων, φύλλο 67, μερίδα 1660 και φάκελος 4016 του Κτηματολογίου Ρόδου και 2.Αγρός εκτάσεως 970 τ.μ., που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Μασσάρων Ρόδου και φέρει κτηματολογικά στοιχεία τόμος 50 γαιών Μασσάρων, φύλλο 24, μερίδα 1661 και φάκελος 5783 του Κτηματολογίου Ρόδου., για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες γενικά και με κλήση μέσα σε 130 ημέρες από την επόμενη κατάθεσης της αγωγής και κατά την αναστολή της προθεσμίας του άρθρου 147 Κ.Πολ.Δ. να καταθέσουν προτάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα, διαφορετικά θα δικαστούν ερήμην και με αντιγραφή στη σχετική έκθεση επίδοσης Ρόδος, 18-10-2021 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Ισμήνη- Ελένη Φώκιαλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 5009ΣΤ/13-10-2021 έκθεση μου επίδοσης, επέδωσα στην Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης κα. Νικολέτα ΚΑΡΑΝΤΟΛΑ για τον οφειλέτη ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΦΜ 136095937), πρώην κατοίκου Πετροχωρίου Ξάνθης, άλλως κατοίκου Ξάνθης, οδός Σάρδεων 8, ως τελευταίας γνωστής διαμονής, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 27.09.2021 ΑΓΩΓΗΣ της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (τακτική διαδικασία), με αριθ. έκθεσης κατάθεσης αγωγής Μ.Τ. 128/29-9-2021, στην γραμματέα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Η κατάθεση της προσθήκης γίνεται (15) ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας με την κατάθεση των προτάσεων. Οι προτάσεις ή οι προσθήκες που τυχόν κατατεθούν ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ υπόψη. Με την οποία ζητά : Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να μας καταβάλλει, το ποσό των ευρώ είκοσι οκτώ χιλιάδες οχτακόσια εξήντα έξι και τριάντα έξι λεπτά (28.866,36). Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική μας δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξούσιου μας δικηγόρου. Ξάνθη, 18-10-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ Κων. Μπένη 49 τηλ. 2541070387 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 5008ΣΤ/13-10-2021 έκθεση μου επίδοσης, επέδωσα στην Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης κα. Νικολέτα ΚΑΡΑΝΤΟΛΑ για την οφειλέτρια ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ ΣΕΛΜΑ του ΣΕΡΗΦ (ΑΦΜ 122528263), πρώην κατοίκου Δροσερού Ξάνθης, ως τελευταίας γνωστής διαμονής και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 27.09.2021 ΑΓΩΓΗΣ της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (τακτική διαδικασία), με αριθ. έκθεσης κατάθεσης αγωγής Μ.Τ. 129/29-9-2021, στην γραμματέα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Η κατάθεση της προσθήκης γίνεται (15) ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας με την κατάθεση των προτάσεων. Οι προτάσεις ή οι προσθήκες που τυχόν κατατεθούν ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ υπόψη. Με την οποία ζητά : Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή. Να υποχρεωθεί η εναγόμενη να μας καταβάλλει, το ποσό των ευρώ εξήντα εννέα χιλιάδες διακόσια δέκα έξι και τριάντα πέντε λεπτά (69.216,35). Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή. Να καταδικασθεί η εναγόμενη στη δικαστική μας δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξούσιου μας δικηγόρου. Ξάνθη, 18-10-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ Κων. Μπένη 49 τηλ. 2541070387 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθ. 389/2021 Διαταγή Τροποποίησης Καταστατικού Σωματείου του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Εκουσίας Δικαιοδοσίας) η οποία δημοσιεύτηκε στις 30-09-2021, εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του κωδικοποιημένου καταστατικού του Σωματείου (Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης) με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ» («Π.Ο.Σ.Ε.Μ.») οι οποίες αποφασίστηκαν και έγιναν με την από 05-05-2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών αυτού και συγκεκριμένα εγκρίθηκαν: α) η τροποποίηση του άρθρου 1 σύμφωνα με την οποία έγινε μεταφορά έδρας του σωματείου από τον Δήμο Αθηναίων στον Δήμο Θεσσαλονίκης, β) η τροποποίηση του άρθρου 2 περί σκοπού και ειδικότερα η επικαιροποίηση και συμπλήρωση των σκοπών του με την προσθήκη δραστηριοτήτων και γ) η επαναδιατύπωση ολόκληρου του καταστατικού στη δημοτική γλώσσα και η νέα κωδικοποίηση όλων των άρθρων του σε ενιαίο κείμενο το οποίο περιλαμβάνει τις ανωτέρω τροποποιηθείσες διατάξεις και όλες τις υπόλοιπες όπως ίσχυαν και το οποίο θα διέπει εφεξής τη λειτουργία του σωματείου. Αθήνα 15 Οκτωβρίου 2021 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - Α.Μ. 13.636 Δ.Σ.Α. ΩΛΕΝΟΥ 1 & ΕΥΛΕΠΙΔΩΝ – ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11362 ΤΗΛ. 2103611343 & 6944439873 ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΔΑ: ΨΨ3Μ46Μ9ΞΗ-ΦΥ4 Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω Τ.Κ.122 44 Τηλέφωνο : 210.5381116, 210.5381688 Ηλ. Ταχυδρ. : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ημερομηνία: 14.10.2021 Πληροφορίες : Β. Ντέκα, Σ. Δάγλα Αρ. Πρωτ.: 85990 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2356/τ.Γ/05.10.2021 η με αρ. πρωτ. 72025/16.09.2021 (ΑΔΑ: ΩΣ8Ο46Μ9ΞΗ-ΨΡΤ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.): ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ • Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Φωτογραμμετρία με έμφαση στους Αυτοματισμούς σε Γεωμετρίες Λήψεων Μικρών αποστάσεων». ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ24028 • Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μελέτη των Γεωμετρικών και Δυναμικών Χαρακτηριστικών του Χερσαίου και Θαλάσσιου Χώρου μέσω επεξεργασίας και ανάλυσης Επίγειων και Δορυφορικών Παρατηρήσεων». ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ24027 Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021. Οι ενδιαφερόμενοι, υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στην διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr (εφόσον έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ) καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης). Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, τηλ. 2105385854, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Αγ. Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω. Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής: www.uniwa.gr/category/prokiryxeis-theseon. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΚΑΛΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 08-10-2021 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 15661 ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) προκηρύσσει ότι στις 10 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 11:00π.μ. - 13:00μ.μ. θα διενεργηθεί Δημόσιος Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός στα γραφεία του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., Μεσογείων 96, Υπουργείο Δικαιοσύνης, με σφραγισμένες προσφορές για την αγορά ακινήτου για τη στέγαση των δικαστηρίων– δικαστικών υπηρεσιών του Πειραιά, με ανώτατο όριο πληρωτέου τιμήματος ποσού των 80.954.000 Ευρώ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με το Π.Δ. 715/1979. Το ακίνητο πρέπει: Α) να βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Πειραιά του Δήμου Πειραιώς της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και θα πρέπει να περιλαμβάνει ή να πρόκειται να περιλάβει αυτοτελές κτίριο επιφάνειας 30.000 τ.μ. (με απόκλιση επί πλέον ή επί έλαττον έως 5%), ώστε να καλύπτει το κτιριολογικό πρόγραμμα που επισυνάπτεται στη σχετική Διακήρυξη, κείμενο εντός ενός ενιαίου οικοδομικού τετραγώνου, που έχει κατασκευαστεί ή πρόκειται να κατασκευαστεί με νόμιμη οικοδομική άδεια. Β) το τελικό παραδοτέο κτίριο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις απαιτούμενες εκ της διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής (περιγραφόμενες στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα και στην Τεχνική Περιγραφή) ιδιότητες, υποδομές και χαρακτηριστικά, ώστε να μεταβιβασθεί στον Αγοραστή από τον πωλητή, έτοιμο «με το κλειδί στο χέρι». Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής για ποσό ίσο με το εικοστό του αιτούμενου εκ της διακήρυξης ποσού τιμήματος του ακινήτου, ήτοι ποσού Ευρώ 4.047.700€. Περισσότερες πληροφορίες και αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης του διαγωνισμού θα δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. έως και πέντε (5) ημέρες προ της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Τα τεύχη είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://taxdik.gr/diakiryxi-dimosioy-meiodotikoy-diagonismoy-agoras-akinitoy-entos-ton-orion-toy-dimoy-peiraios-gia-ti-stegasi-ton-dikastirion-dikastikon-ypiresion-toy-peiraia/ Αθήνα, 08 Οκτωβρίου 2021 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
PrintButton

15-10-2021

on .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Κοζάνη, 14-10-2021 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αρ.Πρωτ.: 1047 Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημιούπολη Περιοχή: Κοίλα Κοζάνης 50150 Κοζάνη Πληροφορίες: Κωνσταντίνα Κόζανα Τηλέφωνο: 2461056312 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-2022 Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην υπ’ αριθμ. Κ3/Σ147/06-10-2021 συνεδρίασή της, αποφάσισε τη δημοσίευση Συμπληρωματικής – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων με σύμβαση, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 για τη διεξαγωγή διδακτικού/ερευνητικού έργου, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α) ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά, από 15-10-2021 έως 25-10-2021, στο e’mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλ. Επικοινωνίας: 2461068225. ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α) ΤΜΗΜΑ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 1 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ 3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά, από 15-10-2021 έως 25-10-2021, στο e’mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλ. Επικοινωνίας: 2462061607, 2462061801. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 1. Αίτηση υποψηφιότητας (παρέχεται μαζί με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ιστοσελίδα www.uowm.gr). 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών τους (πτυχίο, βεβαίωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, διδακτορικό κ.λ.π.). Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαιώσεις ισοτιμίας των αρμοδίων οργάνων (ΔΟΑΤΑΠ). 4. Υπόμνημα που θα περιέχει τα σχετικά με τις σπουδές τους, περιλήψεις των δημοσιεύσεων και επιστημονικών τους εργασιών. 5. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου στην οποία θα δηλώνει, επί ποινή απαραδέκτου, τις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες της εβδομάδας που μπορεί να απασχοληθεί στο αντίστοιχο Τμήμα του Ιδρύματος, για τη διδασκαλία των μαθημάτων που τυχόν θα του ανατεθούν (παρέχεται από την υπηρεσία). 6. Πιστοποιητικό τύπου Α’ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου. 7. Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα του Δήμου ή Κοινότητας στο οποίο θα φαίνεται και η ημερομηνία γεννήσεως και ο τρόπος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας. 8. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση (ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Για το σκοπό αυτό πρέπει να αποσταλεί από τον υποψήφιο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας). 9. Βεβαιώσεις υγείας από παθολόγο και ψυχίατρο. 10. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 11. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναγράφεται αναλυτικά η απασχόληση (πλήρης ή μερική) του ενδιαφερόμενου σε άλλους φορείς εκτός του Π.Δ.Μ. Τα δικαιολογητικά 6 έως 11 θα αποσταλούν από τους ενδιαφερόμενους μετά την επιλογή τους στις Γραμματείες των Τμημάτων, οι οποίες έχουν την υποχρέωση να ελέγξουν την γνησιότητα τους (Ν.4250/2014) πριν την σύναψη της σύμβασης. Οι προσλήψεις των ενδιαφερόμενων θα πραγματοποιηθούν εφόσον υπάρξουν οι απαραίτητοι πόροι. Ο Πρύτανης Θεόδωρος Θεοδουλίδης ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ», ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ’ αριθμ. 38/2021 Διάταξη της Ειρηνοδίκη Χαλανδρίου (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) και μετά από την υπ’αρ. 2/15.05.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτού, εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού του σωματείου, η οποία αφορά στα άρθρα 1 (ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ), η οποία επωνυμία εφεξής θα είναι «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΣΟΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΤΑΟ ΚΛΑΜΠ», 2 (ΕΔΡΑ – ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ), 3 (ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΟΥ - ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ -ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ), 4 (ΜΕΛΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ - ΑΘΛΗΤΕΣ - ΥΨΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ), 5 (ΑΘΛΗΤΕΣ), 6 (ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ), 10 (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ), 17 (ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)), 18 (ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ), 19 (ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) και 29, η κατάργηση των άρθρων 12 (Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ), 14 (Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ), 15 (ΕΦΟΡΟΙ) και 20 (ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ), η προσθήκη δύο νέων άρθρων με τίτλους (ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ) και (ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ) μετά το άρθρο 6, ήτοι με αριθμούς 7 και 8 και η αναρίθμηση του καταστατικού προκειμένου να υπάρχει ακολουθία των άρθρων του. Αθήνα, 13.10.2021 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΚΩΝ/ΝΑ Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αριθμ. 1250Δ/22-9-2021 έκθεση επίδοσης Την 22-9-2021 επιδόθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω για την Χριστίνα ή Χρηστίνη Ιωάννου Παππούλη συζ. Σταύρου Γεωργίου Θωμά, πρώην κάτοικο Αντιμάχειας Κω και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 359/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω με την οποία αναγνωρίστηκε ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπο του ενάγοντος, Μιχαήλ Κασσίου του Μηνά, ο νόμιμος χρόνος κτητικής παραγραφής των υφιστάμενων στα Κτηματολογικά βιβλία εγγραφών του Κτηματολογίου Κω - Λέρου, επί των ακινήτων φερόμενης ιδιοκτησίας της υπό Κ.Μ. 1535 & 251Α Γαιών Αντιμάχειας. Κως, 14-10-2021 Ο πληρεξ. δικηγόρος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΖΗΑΜΑΛΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Περίληψη της υπ’ αρ.6916/07-10-2021 εκθέσεως επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής Ιωαννίδη Απ. Ιωάννη, που επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής, για λογαριασμό του ΓΚΟΤΣΗ ΔΙΗΝΕΚΗ (πρώην Βασίλειο) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, Α.Φ.Μ.059092652 πρώην κατοίκου Πολυγύρου Χαλκιδικής και ήδη ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, πιστό αντίγραφο εξ απογράφου πρώτου εκτελεστού της υπ’ αριθμ.340/2010 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, που είναι κατατεθειμένο στην υπ’ αριθμ.9781/2011 πράξη της συμβολαιογράφου Πολυγύρου Φαίδρας Καροφύλλη, επισπεύσει της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής, Λεωφόρος Συγγρού αρ. 209-211 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ.800715056, υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας απαιτήσεων, εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρίας με την επωνυμία «POSEIDON FINANCIAL INVESTOR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΠΟΣΑΪΝΤΟΝ ΦΑΪΝΑΝΣΙΑΛ ΙΝΒΕΣΤΟΡ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΪΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας (Cape House, Westend Office Park, Snugborough Road, Blanchardstown, Δουβλίνο 15) και έχει αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 668173, όπως νομίμως εκπροσωπείται, η οποία τελευταία αλλοδαπή εταιρία έχει καταστεί ειδική διάδοχος της υπέρ εις ο εκτελεστός τίτλος ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK». Επιτασσόμενο συγχρόνως όπως καταβάλει αλληλεγγύως και εις ολόκληρον νόμιμα και εμπρόθεσμα τα ποσά : 1. Κεφάλαιο που επιδικάσθηκε ποσό 570.000,00€ με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας από 19-12-2009, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερούμενων τόκων ανατοκιζομένων ανά εξάμηνο κατά την διάταξη του άρθρου 12 παρ. 2 εδ.3 του ν. 2601/1198 μέχρις πλήρους εξοφλήσεως. 2. Για δικαστική δαπάνη που επιδικάσθηκε 40.820,00€. 3. Για δαπάνες λήψης του Α’ απογράφου και το αντίγραφο αυτού το ποσό των 4,00€ 4. Για σύνταξη της παρούσας επιταγής το ποσό των € 20,00 5. Για παραγγελία προς επίδοση και επίδοση αυτής το ποσό των 50,00€. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες «Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ». Ο Δικαστικός Επιμελητής ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, διάφορα κινητά, κατόπιν στ΄ μείωσης τιμών από πτωχεύσασα εταιρεία αρτοποιϊας – ζαχαροπλαστικής: ράουλα και άξονες κίνησης, ιμάντες κίνησης, μαχαίρια κοπτικών, ερπύστριες, ραουλόδρομοι, κ.λ.π. όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ΄. 1207/2021 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. Κ. Δεμέστιχα. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη, τηλ. 210 3214175 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, μετά από μείωση τιμών, κινητά, που βρίσκονται στη Σίνδο Θεσσαλονίκης από πτωχεύσασα εταιρεία αρτοποιϊας – ζαχαροπλαστικής (ΝUTRIART ABEE) όπως, Υγρόβιδες, Κομπρεσέρ, Βεντιλατέρ, Φίλτρα, Πνευματικές κόφτρες, Πνευματικοί κλαπέδες Κοχλιομεταφορείς, Υγραντήρες Αναβατήρες, Αεροφράκτες, Κυκλόνια, Ζυγοί, Βούρτσα σταριών, Μπουρατάκια, Σιλό, Κανάλια αέρος, Δονητικά συστήματα, Τριέρι, Αυτόματοι διαβροχείς, Σύστημα τροφοδοσίας, Ραπτική μηχανές, Τριέρι, Δοχεία πίεσης, Σιδερωτήρια σάκκων, Κλειστικό μηχάνημα, Δεξαμενή πετρελαίου, Καυστήρας κ.λ.π. όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ΄. 1208/2021 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. Κ. Δεμέστιχα. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη, τηλ. 210 3214175 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, διάφορα κινητά, μετά από ε΄ μείωση τιμών, από πτωχεύσασα εταιρεία αρτοποιϊας – ζαχαροπλαστικής: παλετοφόρα, , παλέτες ξύλινες και πλαστικές, σταντ, ντουλάπες, φουρνάκια επαγγελματικά, εκτυπωτές, γραφεία, Η/Υ, Πυροσβεστήρες, βιτρίνες διατήρησης θερμοκρασίας, καταψύκτες, Ραουλόδρομος, ξύλινες πινακωτές, χαρτοκιβώτια, σκάλες ασφαλείας, παλέτες, χαρτί, κ.λ.π. όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ΄. 1209/2021 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. Κ. Δεμέστιχα. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη, τηλ. 210 3214175 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, κατόπιν μειώσεως τιμών, κινητά, από πτωχεύσασα εταιρεία αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής: Κομπλέρ, Λαμπτήρες αντιμικροβιακοί, Τερματικοί διακόπτες, Ανταλλακτικά ζυγιστικών, Ηλεκτροβαλβίδες, Φωτοκύτταρα, Σερβομοτέρ, Μοτέρ ζυγιστικών, encoder Θέσεως, Βαλβίδες αέρα, Ανεμιστήρες, Ρελέδες στάθμης νερού, Κάρτα PLC, Μετασχηματιστές, διακόπτες, Αντιστάσεις, θερμοζεύγη, ρελέ, ηλεκτροκομπλέρ, ακίδες ιονισμού, Μονωτήρες μέσης τάσης, Θερμοστάτες, Καταγραφικά θερμοκρασιών φορτηγών ψυγείων, Ρευματοδότες, Ρευματολήπτες, διάφορα Inverter, Μοτέρ ζυγοκοπτικής, Περιστροφικό έμβολο, Ρουλεμάν διάφορα, δοσομετρητές μικροϋλικών, ψυκτικές μονάδες οροφής, πλυντήριο τελάρων, πυροσβεστήρες κ.λ.π. όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ΄. 1210/2021 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. Κων/νου Δεμέστιχα. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη, τηλ. 210 3214175 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, την 1-11-2021 διάφορα κινητά, μετά από Ε΄μείωση της αρχικής τιμής τους, από πτωχεύσασα εταιρεία αρτοποιϊας– ζαχαροπλαστικής: Γραφεία, Η/Υ, εκτυπωτές, βιβλιοθήκες, ντουλάπες, καρέκλες γραφείου, συρταριέρες, τηλέφωνα, φωτιστικά γραφείου, καναπέδες, Τοστιέρες, καλοριφέρ λαδιού, μετρητές χαρτονομισμάτων, πολυμηχανήματα, Κέντρο Σίσκο, Βιτρίνα ψυγείο, SERVER κ.λ.π. όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ΄. 1211/2021 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. Κων/νου Δεμέστιχα-. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ.Μουρίκη, τηλ. 210 3214175 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, κινητά, μετά από Η΄μείωση τιμών, από πτωχεύσασα εταιρεία αρτοποιϊας – ζαχαροπλαστικής: Μηχανή ελέγχου βάρους, προώθησης και απομάκρυνσης φορμών, ετικετέζες, φούρνοι επαγγελματικοί, έψησης, προέψησης, πινακωτές, φόρμες, ημικυκλική ταινία μεταφοράς, ψυγείο, λαμαρίνες, Καρότσια μεταφοράς, πλαστικά τελάρα μεταλλικά, παλέτες, κ.λ.π. όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ΄. 1212/2021 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. Κ. Δεμέστιχα. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη, τηλ. 210 3214175 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, μετά από μείωση τιμών, κινητά, από πτωχεύσασα εταιρεία αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής: Ζυγοκοπτικά, ελεγκτές βάρους, Διανομέας ζύμης, Προστόφα, Πλαστήρια, Στόφα, μηχ/νή κοσκινίσματος, γραμμή μεταφοράς 130μ. ζυμωτήρια diosna, πλαστικά τελάρα, μεταλλικά καρότσια, παλέτες, σταντ, πάγκοι εργασίας, ντουλάπες μεταλλικές, Ζυγαριές, , πλαστικές και ξύλινες παλέτες, Μαχαίρια κοπτικών, καλοριφέρ λαδιού κ.λ.π. όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ΄. 1213/2021 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. Κ. Δεμέστιχα. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη, τηλ. 210 3214175 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, κινητά, μετά από μείωση τιμών, από πτωχεύσασα εταιρεία αρτοποιϊας – ζαχαροπλαστικής: ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΣΤ: Ζυγοκοπτική, προστόφα, εσωτερικός σταθμός αλεύρου, χώρος ψύξεως 5 πύργων, κοπτικές, συσκευαστικές ψωμιού, ανιχνευτές μετάλλου, ετικετέζες. ΤΑΡΑΤΣΑ: Ψυκτικός πύργος, εξαεριστήρες χώρου παραγωγής, μονάδες luwa (κυκλοφορητές), κλιματιστικές μονάδες χώρου παραγωγής, κλιματιστικά CARRIER ψυκτικό CARRIER με 2 συμπιεστές, 6 ανεμιστήρες, 2 αντλίες νερού και 1 δεξαμενή νερού ,εξαεριστήρας χώρου παραγωγής κ.λ.π. όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ΄. 1214/2021 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. Κων. Δεμέστιχα. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη, τηλ. 210 3214175 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, μετά από μείωση τιμών, κινητά, από την πτωχεύσασα εταιρεία αρτοποιϊας – ζαχαροπλαστικής, ΝUTRIART ABEE, ξύλινες παλέτες, εκτυπωτές SEIKO PRECISION, γραμμή παραγωγής κρουασάν , ψυγεία - βιτρίνες, Καταγραφικά θερμοκρασίας φορτηγών, Καφετιέρα, Εκτυπωτές, Καρέκλες γραφείου, Αριθμομηχανές, Γραφεία, Συρταριέρες, Η/Υ, Ντουλάπες, Πάγκος με ράφια και συρτάρια, Συσκευή μέτρησης ιξώδους με το λογισμικό του, Ζυγαριά, Κρεβάτι ιατρείου, φορείο, πιεσόμετρο όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ΄. 1215/2021 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. Κων. Δεμέστιχα. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη, τηλ. 210 3214175 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, κινητά, μετά από μείωση τιμών, από πτωχεύσασα εταιρεία αρτοποιϊας – ζαχαροπλαστικής: σιλό αλεύρων, Ζυγιστικοί σταθμοί, Σταθμοί δοσομετρικοί νερού, Ζυμωτήρια, Προστόφα, Πλαστήριο -μορφοποιητής ζύμης, ταινία μεταφοράς, Πύργος ψύξης λαμαρινών, πύργος κρυώματος ψωμιού, Διανομέας προϊόντων, διάδρομοι, Κοπτική και συσκευαστική μηχανή pillow pack και Hollyslicer, Συσκευασία Χύμα Κατεψυγμένων, συσκευαστική τύπου σακούλας, κ.λ.π. όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ΄. 1216/2021 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. Κ. Δεμέστιχα. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη, τηλ. 210 3214175 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, μετά από μείωση τιμών, κινητά, που βρίσκονται στη Σίνδο Θεσσαλονίκης από πτωχεύσασα εταιρεία, αρτοποιϊας – ζαχαροπλαστικής (ΝUTRIART ABEE) όπως: Φυσητήρας, ζυγοί, εγκάρσιος κύλινδρος, βουτυριέρα, Κομπρεσέρ αέρος (σαν scrap), όπως περιγράφονται στην υπ΄ αρ. 1247/2021 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. Κ. Δεμέστιχα. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη, τηλ. 210 3214175 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 4070/14.10.2021 Έκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών Παναγιώτη Κοτσανίδη, κατοίκου Αθηνών (Φειδίου 18) βεβαιώνεται ότι, κατόπιν γραπτής παραγγελίας της Δικηγόρου κας. Κωνσταντίνας Παππά, πληρεξούσιου των: 1) Λεωνίδα ΠΕΡΤΕΣΗ του Ιωάννου και της Ελπίδας, κατοίκου Μαρκόπουλου Αττικής, οδός Χ. Νικολάου αριθ. 38, στον οποίο έχει προσωρινά ανατεθεί η πραγματική φροντίδα του προσώπου της ανήλικης Eridjona (όνομα) HALILI (επώνυμο) του Skender και της Sonila, δυνάμει της με αρ. 23Ε/21 Διάταξης (κατ΄άρθρο 15322εδ. γ. ΑΚ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 3346/2005) της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών – Τμήμα Ανηλίκων (ΑΦΜ: 000332891 – ΔΟΥ: Κορωπίου), 2) Sonila (όνομα) PEQINI (επώνυμο) του Gramoz και της Marianna, κατοίκου Μαρκόπουλου Αττικής, οδός Χ. Νικολάου αρ. 38, ενεργούσα ως ασκούσα την εν τοις πράγμασι (de facto) προσωρινή επιμέλεια της ανήλικης θυγατέρας της Eridjona (όνομα) HALILI (επώνυμο) του Skender και της Sonila, γεννηθείσας την 26.05.2006 (στερούμενης ΑΦΜ), επιδόθηκε νόμιμα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Skender HALILI του Jovan, πρώην κάτοικο Αθηνών, Καπετάν Λαχανά αριθ. 50 και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 12.10.2021 ΑΙΤΗΣΗΣ (Διαδικασίας Ασφαλιστικών Μέτρων), η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Έχει δε, Γενικό Αριθμό 80113/2021 και Ειδικό Αριθμό: 8660/2021 έκθεση κατάθεσης του δικογράφου αυτού και ορίζεται χρόνος συζήτησης προσωρινής διαταγής η 18η.10.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, για να λάβει γνώση και για τις έννομες συνέπειες και αιτούνται, Να γίνει δεκτή η παρούσα με όλα τα επιμέρους αιτήματα. Να διαταχθούν από το Δικαστήριό σας με την απόφαση που θα εκδοθεί σαν προσφορά ασφαλιστικά μέτρα, καθ΄όσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση και, Να ανατεθεί από κοινού στον α΄και β΄εξημων, με απόφαση του Δικαστηρίου σας η προσωρινή επιμέλεια του προσώπου της ανήλικης θυγατέρας της β΄εξ ημών, Eridgona HALILI, ηλικίας σήμερα 15 ετών . Να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή με το ακόλουθο περιεχόμενο: Να ανατεθεί από κοινού στον α΄και β΄εξημων, με απόφαση του Δικαστηρίου σας η προσωρινή επιμέλεια του προσώπου της ανήλικης θυγατέρας της β΄εξ ημών, Eridgona HALILI, ηλικίας σήμερα 15 ετών. Να απηληθεί κατά του καθού προσωπική κράτηση διάρκειας τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή (1.000) ευρώ για κάθε παράβαση της εκδοθησομένης απόφασης. Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί και Να καταδικασθεί ο αντίδικος στην δικαστικής μας δαπάνη γενικά και στην αμοιβή της Πληρεξούσιας Δικηγόρου μας. ΑΘΗΝΑ 14.10.2021 Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμόν 03734 ΣΤ/12.10.2021, έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Δωδεκανήσου, Χρυσόστομου Κόκκαλη, επιδόθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, για την Μαρία χήρα Σταύρου Διακάκη, το γένος Ηλία Κούρου, πρώην κατοίκου Κοσκινού Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 27.09.2021 και με αριθμό κατάθεσης 443/28.09.2021 αγωγή περί χρησικτησίας των: 1.- Στέργου Αναστασιάδη του Νικήτα, κατοίκου πόλεως Ρόδου, οδός Κυράς της Ρω αρ. 18, 2.- Ιωάννη Αναστασιάδη του Νικήτα, κατοίκου πόλεως Ρόδου, οδός Παναγιώτου Ροδίου αρ. 86 και 3.- Ελευθερίου Αναστασιάδη του Νικήτα, κατοίκου πόλεως Ρόδου, οδός Πατριάρχου Αθηναγόρα αρ. 27Α, που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου και με την οποίαν οι ενάγοντες ζητούν να αναγνωρισθεί με απόφαση του δικαστηρίου αυτού, ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπό τους ο νόμιμος χρόνος νομής για την δια χρησικτησίας κτήση της κυριότητας των 2/12 ποσοστών εξ αδιαιρέτου επί του ακινήτου (ερειπωμένη ισόγεια κατοικία με αυλή 38,00 τ.μ.), με κτηματολογικά στοιχεία: τόμος 1 οικοδομών Κοσκινού, φύλλο 45, μερίδα 224, και φάκελος 171, του κτηματολογίου Ρόδου, νομικής φύσης «μουλκ», καλούμενη ταυτόχρονα η εναγόμενη να καταθέσει τις προτάσεις και τα απαραίτητα έγγραφα της σε προθεσμία 130 ημερών από την επομένη της κατάθεσης της αγωγής. Ρόδος 14.10.2021 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος Σέργιος Ν. Αναστασιάδης Δικηγόρος Εθελοντών Δωδεκανησίων αρ. 28, Ρόδος Τηλ. 22410 30992 - 6944586644 Α.Φ.Μ. 027192238 ΔΟΥ Ρόδου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ Δια της υπ’ αρ. 9101 /14-10-2021 εκθέσεως επιδόσεως εμού της Δικ. Επιμελητού στο Εφετείο Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΕΖΑ, κατόπιν παραγγελίας της Δικηγόρου Χαλκίδας κ. Ολυμπίας Βλασοπούλου, πληρεξουσίου της Ε.Π.Ε με την επωνυμία «FEYTEA HOLDING LIMITED» (ΦΕΥΤΕΑ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΛΙΜΙΤΕΝΤ), που εδρεύει στη Λευκωσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, επί της οδού Καλαμάτας, αριθμός 3, Διαμέρισμα/Γραφείο 102, Πάνω Λακατάμια, 2313, με ΑΦΜ 996897067, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδος, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Ιωάννη Κατσίμπα ,δια τον Ιωάννη- Στυλιανό Ταβουλάρη του Νικολάου , πρώην κάτοικο Παλ. Ψυχικού ,οδός Παράσχου αριθμ. 3 και ήδη αγνώστου διαμονής , την από 08-10-2021 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ της πρώτης προς τον δεύτερο κ.λ.π., της οποίας το περιεχόμενο έχεις ως ακολούθως : ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FEYTEA HOLDING LIMITED» (ΦΕΥΤΕΑ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΛΙΜΙΤΕΝΤ), που εδρεύει στη Λευκωσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, επί της οδού Καλαμάτας, αριθμός 3, Διαμέρισμα/Γραφείο 102, Πάνω Λακατάμια, 2313, με ΑΦΜ 996897067, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδος, όπως εκπροσωπείται νόμιμα. ΠΡΟΣ 1. τον Ιωάννη – Στυλιανό Ταβουλάρη του Νικολάου, πρώην κάτοικο Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Παράσχου, αριθμός 3 και ήδη αγνώστου διαμονής , με ΑΦΜ: 073374567. 2. τον Δημήτριο Καλλιγέρη του Ευστρατίου, συνταξιούχου Μηχ/γου – Ηλ/γου, κατοίκου Ν. Ερυθραίας, οδός Πριήνης, αριθμός 6, με ΑΦΜ: 009832392, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς 3. τον Αθανάσιο Αθανασιάδη του Δημητρίου, συνταξιούχου Οικονομολόγου, κατοίκου Ανοίξεως Αττικής, οδός Τριανταφυλλιάς, αριθμός 11, με ΑΦΜ: 008269437, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς 4. την Τούλα Κωστούρου του Κύρου, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου, οδός Αλκυόνης, αριθμός 37, με ΑΦΜ: 121266501 5. την Χριστιάνα Κωστούρου του Παναγιώτη, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου, οδός Αλκυόνης, αριθμός 37, με ΑΦΜ: 139119656 Κοινοποιούμενη προς: 1. την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» που εδρεύει στον Πειραιά, επί της οδού Ακτής Μιαούλη αριθμός 67, όπως εκπροσωπείται νόμιμα. 2. την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Ελευσίνα Αττικής, επί του 27ου χιλιομέτρου Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα Χαλκίδα, 08.10.2021 1. Όπως ήδη σας έχουμε γνωστοποιήσει με τεράστια έκπληξη λάβαμε τις Εξώδικες Δηλώσεις – Προσκλήσεις σας (το από 27.09.2021 Εξώδικο του Ιωάννη Ταβουλάρη, τα από 01.10.2021 Εξώδικα των Αθανασίου Αθανασιάδη και Δημητρίου Καλλιγέρη και τα από 30.09.2021 Εξώδικα των Τούλας και Χριστιάνας Κωστούρου) ενημερώνοντάς μας ότι από 01.10.2021 και επέκεινα «θα ασκείτε το σύνολο των μετοχικών δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιδιότητά σας ως κυρίων των μετοχών αυτών», καθώς δεν πληρώθηκε δήθεν η διαλυτική αίρεση που αφορούσε την κατάθεση στο αρμόδιο δικαστήριο Σχεδίου Εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας μέχρι τις 30.09.2021. 2. Σας έχουμε ήδη απαντήσει και γνωρίζετε, ότι η ως άνω προθεσμία έχει αυτοδικαίως παραταθεί λόγω της πανδημίας COVID-19, όπως άλλωστε σχετικά προβλεπόταν ακόμη και ρητά στα συμβολαιογραφικά έγγραφα μεταβίβασης των μετοχικών ποσοστών της εταιρείας «ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς εμάς και σε κάθε περίπτωση η εν θέματι διαλυτική αίρεση δεν έχει πληρωθεί και είναι κατά τα λοιπά ανίσχυρη για τους λόγους που αναλυτικά εκτίθενται κατωτέρω. 3. Διαπιστώνουμε, όμως, για μία ακόμη φορά, με βάση τις Εξώδικες Δηλώσεις που μας έχετε ήδη αποστείλει την πρόθεσή σας, που έχει ήδη εκδηλωθεί από τον Ιανουάριο του 2021, να ενεργήσετε πέρα και πάνω από τα όρια του νόμου και των συμβάσεων που μεταξύ μας έχουν υπογραφεί με σκοπό να τεθεί σε κίνδυνο η εν εξελίξει εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας. Αν ερμηνεύουμε σωστά την πρόθεσή σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής: i) Πραγματικό και ουσιαστικό δικαιοπρακτικό θεμέλιο της συναλλαγής που πραγματοποιήθηκε μεταξύ μας δεν ήταν το να αποκτήσετε χρήματα πουλώντας μετοχές μίας κατεστραμμένης εταιρείας, ούτε φυσικά δικό μας κίνητρο ήταν να αποκτήσουμε μετοχές μίας προβληματικής εταιρείας, η οποία δεν είχε πραγματική δραστηριότητα, καθώς κατείχε και κατέχει το 100% των μετοχών της «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (είναι μία εταιρεία-κουφάρι χωρίς καμία δραστηριότητα) και το 70% των μετοχών της «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία μέχρι στιγμής οφείλει στο σύνολο των πιστωτών της πάνω από 300.000.000 ευρώ, ενώ έχει στην κυριότητα διαλυμένες και κατεστραμμένες ναυπηγικές εγκαταστάσεις οι οποίες δεν παράγουν κανένα απολύτως έργο και όποιοι εργαζόμενοι εξακολουθούν να απασχολούνται στα Ναυπηγεία της Ελευσίνας πληρώνονται με το 70% του μισθού τους από το Πολεμικό Ναυτικό, με σκοπό να τελειώσουν τις δύο τελευταίες ΤΠΚ (τορπιλοπυραυλακάτους) οι οποίες έπρεπε να είχαν παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό πριν από πολλά χρόνια. ii) Αυτό, λοιπόν, το οποίο θέλαμε και θέλουμε εμείς, χωρίς να είμαστε διόλου σίγουροι ότι θέλατε και θέλετε κι εσείς, ήθελε και θέλει το σύνολο των πιστωτών των Ναυπηγείων Ελευσίνας, ήθελαν και θέλουν το σύνολο των Ελληνικών Κυβερνήσεων, ανεξαρτήτως κομματικού χρωματισμού και κομματικής προέλευσης είναι Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Δηλαδή η πραγματικότητα είναι ότι εν προκειμένω, εμείς έχουμε αναλάβει και το ρίσκο και το δυσχερές έργο της διατήρησης, αξιοποίησης, αναδιάρθρωσης και εν τέλει ανόρθωσης των Ναυπηγείων, όντας προδήλως υπέρμαχοι της διάσωσης και έχοντας συνάμα απόλυτη επίγνωση των δυσχερειών του εγχειρήματος, ενώ για εσάς ούτε λόγος να γίνεται. Τουναντίον, με βάση τις πράξεις και παραλείψεις σας καθ’ όλο το διαδραμόντα χρόνο μέχρι σήμερα, σε πλήρη αντίθεση με τη δική μας εξυγιαντική λογική κατατάσσεστε σε εκείνους που επί σειρά πολλών ετών ουδέποτε εξασφαλίσατε την ανάκαμψη της εταιρείας ή την εξασφάλιση κεφαλαίων υπέρ αυτής ενώ θα μπορούσατε και σαν να μην έφτανε αυτό από τον προηγούμενο Ιανουάριο και ηρτημένης της διαλυτικής αίρεσης η συνδεδεμένη με τον πρώτο εξ υμών εταιρεία AXIS S.A. προέβη σε σειρά ενεργειών με πρόδηλο σκοπό τη ματαίωση της επιχειρούμενης από μέρους μας διάσωσης των Ναυπηγείων. iii) Συγκεκριμένα, η εταιρεία AXIS S.A. κοινοποίησε την από 18.01.2021 Αναφορά – Αίτηση προς τον Υπουργό Επικρατείας κο Γεώργιο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Οικονομικών κο Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κο Σπυρίδωνα – Άδωνη Γεωργιάδη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων (αρμόδιο για τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα) κο Νικόλαο Παπαθανάση, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κο Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κο Κωστή Χατζηδάκη, τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κο Βασίλειο Πλιώτα και την Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κα Βασιλική Λαζαράκου με την οποία ζητούσε την ανατροπή του άρθρου 106Β,Δ του Πτωχευτικού Κώδικα των Ναυπηγείων της Σύρου, καθώς και να παύσει η διαδικασία εξυγίανσης των Ναυπηγείων της Ελευσίνας. iv) Ως προς το πότε και πως έγινε η επίδοση της ως άνω Αναφοράς στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου είναι ένα άλλο θέμα που διερευνάται σε άλλο νομικό επίπεδο, οπότε για την ώρα δεν θα επεκταθούμε ως προς αυτό. 4. Όταν, λοιπόν, τον Ιούλιο του 2020 έλαβε χώρα η σχετική μεταβίβαση με καταληκτική ημερομηνία την 30.09.2021 για την κατάθεση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου Συμφωνίας Εξυγίανσης, με σκοπό να επικυρωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο, δεν ήταν γνωστά σ’ εμάς τα ακριβή ποσά τα οποία όφειλε η εταιρεία στους διαφόρους πιστωτές, με αποτέλεσμα η σχετική υποχρέωση που υπήρχε από τις συγκεκριμένες μεταβιβάσεις να μην είναι δυνατό να λάβει χώρα την συγκεκριμένη ημερομηνία, δηλαδή την 30.09.2021. 5. Σταχυολογώντας, η αλήθεια είναι ότι μας είναι, για παράδειγμα, παντελώς άγνωστο το γεγονός ότι υπήρχε περαιτέρω επιβάρυνση ποσού περίπου 150.000.000 ευρώ των Ναυπηγείων Ελευσίνας προς το Πολεμικό Ναυτικό από τη σχετική σύμβαση κατασκευής των ΤΠΚ. Το συγκεκριμένο γεγονός το γνωρίζατε, καθώς ασκούσατε σε διάφορα αλλά σημαντικά χρονικά διαστήματα διοίκηση για τη συγκεκριμένη εταιρεία, και δεν μας το κοινοποιήσατε ενώ φυσικά δεν βρισκόταν περασμένο στα οικονομικά βιβλία της εταιρείας. 6. Γνωρίζετε, επίσης, ότι κάθε διαλυτική αίρεση που είναι αδύνατη δεν έχει καμία ενέργεια όπως ρητά αναφέρει ο νόμος. 7. Πέραν αυτού όπως αναφέραμε και ανωτέρω ηρτημένης της αιρέσεως ο πρώτος εξ υμών κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια να παρακωλύσει την εξυγίανση και την μη πλήρωση της διαλυτικής αίρεσης με αποτέλεσμα η τυχόν επίκληση της μη πλήρωσης της από αυτόν είναι κακόβουλη, καταχρηστική και προεχόντως ανίσχυρη ως αντιβαίνουσα στην αρχή της καλής πίστης. 8. Με το παρόν σας δηλώνουμε ότι α) ακόμη και υπό το φως των νέων επί τα χείρω οικονομικών δεδομένων που προκύπτουν μέρα με τη μέρα από τον εν εξελίξει οικονομικό έλεγχο, η στοχοπροσήλωσή μας βρίσκεται στη διάσωση των Ναυπηγείων της Ελευσίνας, και η συγκεκριμένη πρόθεσή μας έχει καταστεί σαφής τόσο στην Ελληνική Κυβέρνηση όσο και σε σημαντικούς εξωτερικούς παράγοντες με τους οποίους η Ελλάδα είχε, έχει και θα έχει σημαντικά γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά συμφέροντα. Και β) δεν φρονούμε, προδήλως, το ίδιο και δι΄υμάς. 9. Θα θέλαμε, λοιπόν, να σας δηλώσουμε ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι σε οποιαδήποτε ενέργεια, ανάμιξη δική σας, πράξη σας άμεση ή έμμεση, που εμποδίζει, παρακωλύει, στρέφεται κατά ή άγει στην ματαίωση διάσωσης των Ναυπηγείων και πως εάν οποιαδήποτε ενέργεια δική σας ή συνεργαζόμενων μ’ εσάς παραγόντων αποτελέσει πραγματικό λόγο και αιτία ναυάγησης του Σχεδίου Διάσωσης και Εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας - για την οποία ήδη πολλοί άνθρωποι δουλεύουν ασταμάτητα για χρονικό διάστημα άνω των δύο ετών με αποτέλεσμα να έχουν δαπανηθεί πάρα πολλά χρήματα σε αμοιβές νομικών, οικονομικών, φοροτεχνικών και πάσης άλλης φύσεως συμβούλων - όλα τα ως άνω ποσά μαζί με κάθε άλλη ζημία θα αναζητηθούν δικαστικά, καθώς η διάσωση των Ναυπηγείων Ελευσίνας δεν είναι υπόθεση που αφορά μία παρέα μετόχων αλλά χιλιάδες ανθρώπους (εργαζομένους, προμηθευτές, Τράπεζες, ασφαλιστικούς φορείς και πολλά συνεργαζόμενα Υπουργεία). Συνεπώς, είναι μία υπόθεση που ενδιαφέρει χιλιάδες ανθρώπους και εν τέλει, μία ολόκληρη χώρα και την πορεία της οικονομίας της. 10.Παρακαλούμε τον δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εξ υμών να ενημερώσει τον πρώτο εξ υμών για το περιεχόμενο του παρόντος, καθώς η διεύθυνση κατοικίας που μας έχει γνωστοποιήσει δεν είναι πραγματική. Δεδομένου αυτού, η επίδοση θα γίνει με τη διαδικασία επίδοσης ως αγνώστου διαμονής. Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών ,δια τον Ιωάννη – Στυλιανό Ταβουλάρη του Νικολάου, πρώην κάτοικο Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Παράσχου, αριθμός 3 και ήδη αγνώστου διαμονής .προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει. Χαλκίδα, 08.10.2021 Με την επιφύλαξη παντός εν γένει δικαιώματός μας H Πληρεξούσια δικηγόρος ΟΛΥΜΠΙΑ Γ. ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΓΓΕΛΗ ΓΟΒΙΟΥ 19 – ΧΑΛΚΙΔΑ 34100 ΤΗΛ. 2221084480 – 84490 & 73806 Α.Φ.Μ. 067108899 Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες Αθήνα 14-10-2021 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΕΖΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ 68ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ηςΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2019-31/12/2019 Αρ. ΓΕΜΗ 123299501000 Περιουσιακά στοιχεία 2019 2018 Πάγια 3457.33 3457.33 Μείον: Αποσβεσμένα -3457.06 -3457.06 Απαιτήσεις 84143.24 107596.19 Λοιπά 104191.85 93068.30 Σύνολο ενεργητικού 188335.36 200664.76 Καθαρή θέση και υποχρεώσεις Κεφάλαια και αποθεματικά 164056.20 168366.83 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 24279.06 32297.93 Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 188335.26 200664.76 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019 2018 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 8933.76 11463.64 Λοιπά συνήθη έσοδα 68.92 26.75 Παροχές σε εργαζόμενους -72026.02 -72902.71 Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων 0.00 0.00 Λοιπά έξοδα και ζημιές -16773.29 -15798.95 Αποτέλεσμα προ φόρων -79796.63 -77211.27 Φόροι 0.00 0.00 Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους -79796.63 -77211.27 ΑΘΗΝΑ 31/03/2020 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ Λ.ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ Δ.ΓΚΙΟΥΣΗ Β.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι.ΤΣΑΜΗΣ ΑΔΤ AK650291 ΑΔΤ Π029974 ΑΔΤ ΑΖ035858 ΑΔΤ Π741281 ΑΔΑ: 6ΓΓΦ4690ΩΑ-7ΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βούλα 08-10-2021 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ. πρωτ. 12565 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ Διεύθυνση Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Κ. Τσεκούρας Ταχ. Δ/νση Β. Παύλου 1 Ταχ. Κώδικας: 16673, Βούλα Τηλέφωνο: 213 216 3574 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ (CPV 90911200-8) Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού Κτιρίων (CPV 90911200-8) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας, προϋπολογισμού δαπάνης 1.505.852,80 € περ/νου Φ.Π.Α. (Π.Π.Π. 2021), (K.A.E. 0845) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αριθ. Διακ. 31/2021. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. , στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-05-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013). Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 15-10-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. με α/α Συστήματος: 139251. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 15-10-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 24-11-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: η 30-11-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας προ Φ.Π.Α. ή 2% επί των προσφερομένων ειδών. Για την υπογραφή της προκύπτουσας σύμβασης απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ύψους 4% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στο ιστότοπο του Νοσοκομείου www.asklepieio.gr Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η 06-10-2021 ημέρα Τετάρτη. Ημερομηνία Δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο και στο site του Νοσοκομείου : η 15-10-2021 ημέρα Παρασκευή. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3801/2009). Περισσότερα στοιχεία για την διακήρυξη δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών κ. Κ. Τσεκούρας στο τηλ. 213 216 3574 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ –ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ
PrintButton

26-10-2021

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’αριθμ. 9959 Β’ / 25-10-2021 εκθεση επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Κατερίνης Παναγιώτας Κοτσή, μέλος της Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «Ν.ΚΟΤΣΗΣ Π.ΚΟΤΣΗ», που εδρεύει στην Κατερίνη οδός Φλέμιγκ αρ.3, νομίμως εκπ/μένης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Διαμεσολαβητή κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. ΤΣΙΩΛΗ, ήρθα και επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης για λογαριασμό του Μιχαήλ Αναστασιάδη του Ευσταθίου, με ΑΦΜ 078829973,πρώην κατοίκου Περίστασης Κατερίνης Πιερίας και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 22-10-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν.4640/2019), που θα λάβει χώρα στις 3.11.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, προς γνώση του ς με κλήση να παραστεί σε αυτή με το νομικό παραστάτη της. Η ΥΑΣ θα διεξανθεί με τηλεδιάσκεψη, στην οποία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 παραγρ. 5 υποχρεούστε να συμμετάσχετε μαζί με τον νομικό σας παραστάτη και για το λόγο αυτό σας καλώ να μου γνωστοποιήσετε άμεσα στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στα κατωτέρω αναφερόμενα τηλέφωνα την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας σας και του νομικού σας παραστάτη, με τον οποίο θα συμμετάσχετε στην ηλεκτρονική συνεδρία, καθώς και τα πλήρη στοιχεία αυτού προκειμένου να σας γνωστοποιηθεί ο σύνδεσμος ηλεκτρονικής επικοινωνίας μας. Συμμετέχοντα Μέρη. Επισπεύδοντες Α. 1. Επισπεύδον μέρος ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.. 2. Νομικός Παραστάτης Αφροδίτη Θ.Μάντζου, Λοχ.Δεδούση 1 Αθήνα, Β. Εταίρο, μέρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ευσταθίου, πρώην κατοίκου Περίστασης Πιερίας και νυν αγνώστου διαμονής, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ κ.Γεώργιος Τσιώλης του Χρήστου, , κάτοικο Κατερίνης, οδός Μ.Αλεξάνδρου αρ. 30, email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 6944838544, Κατερίνη 25/10/2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια Παναγιώτα Χ.Κοτσή ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’αριθμ. 9958 Β’ / 25-10-2021 εκθεση επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Κατερίνης Παναγιώτας Κοτσή, μέλος της Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «Ν.ΚΟΤΣΗΣ Π.ΚΟΤΣΗ», που εδρεύει στην Κατερίνη οδός Φλέμιγκ αρ.3, νομίμως εκπ/μένης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Διαμεσολαβήτρια κ. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΝΟΚΡΟΟΥΣΟΥ, ήρθα και επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης για λογαριασμό της Νανάς Μαγδαλιανίδου του Ταριέλ, με Α.Φ.Μ. 1201701609, πρώην κατοίκου Πλαταμώνα Πιερίας και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 22-10-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν.4640/2019), που θα λάβει χώρα στις 3.11.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, προς γνώση της με κλήση να παραστεί σε αυτή με το νομικό παραστάτη της. Η ΥΑΣ θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη στην οποία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. . 5 υποχρεούστε να συμμετάσχετε μαζί με τον νομικό σας παραστάτη και για το λόγο αυτό σας καλώ να μου γνωστοποιήσετε άμεσα στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση ifigenia.monokroussou@yahοο.com και στα κατωτέρω αναφερόμενα τηλέφωνα την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας σας και του νομικού σας παραστάτη, με τον οποίο θα συμμετάσχετε στην ηλεκτρονική συνεδρία, καθώς και τα πλήρη στοιχεία αυτού προκειμένου να σας γνωστοποιηθεί ο σύνδεσμος ηλεκτρονικής επικοινωνίας μας, Συμμετέχοντα Μέρη. Επισπεύδοντες Α. 1. Επισπεύδον μέρος ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 2. Νομικός Παραστάτης Μάντζιου Θ..Αφροδίτη Λοχ. .Δεδούση 1 Αθήνα. Β. Εταίρο, μέρος ΝΑΝΑ ΜΑΓΔΑΛΙΑΝΙΔΟΥ του Ταριέλ, πρώην κατοίκου Πλαταμώνα Πιερίας και νυν αγνώστου διαμονής, Διαμεσολαβητής Ιφιγένεια Μονοκρούσου . Κατερίνη 25/10/2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια Παναγιώτα Χ.Κοτσή ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 5089ΣΤ/21-10-2021 έκθεση μου επίδοσης, επέδωσα στην Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, κα. Νικολέττα ΚΑΡΑΝΤΟΛΑ, για λογαριασμό του Ντουμίτρου Ντράγκος (ον) Ρουσενιούκ (επ) του Τραϊάν και της Λιβια, πρώην κατοίκου Πηγαδίων Δήμου Αβδήρων ΠΕ Ξάνθης και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 8-10-2021 AΓΩΓΗΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ (ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΑΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ), της Αλίνα (ον) Σιρντέα του Ιόαν και της Μαρίας, κατοίκου Ξάνθης (Ηροδότου 1) ενεργώντας ατομικά και για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων της, Ντουμίτρου Τραϊάν (ον) Ρουσενιούκ (επιθ), και ΑΚΟ (ον) Ρουσενιούκ (επιθ), που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, με αριθμό Μ.Ειδ. 227/8-10-2021 έκθεση κατάθεσης δικογράφου στην Γραμματέα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, και ημέρα συζήτησης στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Ξάνθης (ειδική μονομελούς πινακίου), στις 21 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., με αριθμό πινακίου 16, με την οποία ζητά, να γίνει δεκτή η αγωγή, να λυθεί ο υφιστάμενος γάμος με τον εναγόμενο, να ανατεθεί οριστικά σε μένα η άσκηση της επιμέλειας των τέκνων μας ήτοι Ντουμίτρου Τραϊάν (ον) Ρουσενιούκ (επιθ), γεννηθέντος στην Ξάνθη στις 3 Ιουνίου 2008 και ΑΚΟ (ον) Ρουσενιούκ (επιθ), γεννηθέντος στην Ξάνθη στις 20 Νοεμβρίου 2017, να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη συνολική δικαστική δαπάνη, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ξάνθη 25-10-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Βασίλειος Βερβερίδης Κ. Μπένη 49 - Ξάνθη τηλ. 2541070387 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 5087ΣΤ/21-10-2021 έκθεση μου επίδοσης, επέδωσα στην Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, κα. Νικολέττα ΚΑΡΑΝΤΟΛΑ, για λογαριασμό του Ντουμίτρου- Ντράγκος (ον) Ρουσενιούκ (επ) του Τραϊάν και της Λιβια, πρώην κατοίκου Πηγαδίων Δήμου Αβδήρων ΠΕ Ξάνθης και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 8-10-2021 AΙΤΗΣΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (άρθρο 1532 ΑΚ), της Αλίνα (ον) Σιρντέα του Ιόαν και της Μαρίας, κατοίκου Ξάνθης (Ηροδότου 1) ενεργώντας ατομικά για τον εαυτό της και για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων της, Ντουμίτρου Τραϊάν (ον) Ρουσενιούκ (επιθ), και ΑΚΟ (ον) Ρουσενιούκ (επιθ), που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (Διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας), με αριθμό Μ.Ε. 199/8-10-2021 έκθεση κατάθεσης δικογράφου στην Γραμματέα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, και ημέρα συζήτησης αυτής (Τμήμα Εκούσιας Μονομελούς), η 2-2-2022, ημέρα Τετάρτη, ώρα 09:00, με αριθμό πινακίου 4, με την οποία αιτείται, την αφαίρεση του συνόλου της γονικής μέριμνας από τον εν διαστάσει σύζυγός μου, Ντουμίτρου-Ντράγκος (ον) Ρουσενιούκ (επ) του Τραϊαν και της Λιβια, και την ανάθεση της γονικής μέριμνας αποκλειστικά σε εμένα, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ξάνθη 25-10-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Βασίλειος Βερβερίδης Κ. Μπένη 49 - Ξάνθη τηλ. 2541070387 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’αριθμό 18/2020 Διαταξη του Ειρηνοδίκη Κρωπίας , εγκρίθηκε το από 16.09.2019, αποτελούμενο από 23 άρθρα, καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 2ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ», με έδρα το Κίτσι του Δήμου Κρωπίας και με σκοπούς τους αναγραφόμενους στο 2ο άρθρο του καταστατικού του . Κορωπί 25/10/2021 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Ιωάννα Σ. Δάγλα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 47/2021 Διάταξη τoυ Ειρηνοδίκη Πειραιά, Αθανασίου Μαρίνη, εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του Καταστατικού του Σωματείου (Πρωτοβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης) με την επωνυμία ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΣΕ», ως προς τα άρθρο 6 παρ. 1 περ. β του ισχύοντος Καταστατικού, στο οποίο προστέθηκε εδάφιο ως εξής: . Η Πληρεξουσία Δικηγόρος Μαριλένα Κ. Τσακίρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμόν 6959 β / 25-10-2021 έκθεσή μου επίδοσης, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Ανδρέα Θεοδώρου Παπαρρηγόπουλου, πληρεξουσίου δικηγόρου της ΛΕΣΙ Φλορίνα (Lleshi Florina), του Εσφέτ (Esfet) και της Φατιμέ (Fatime), συζύγου ΝΤΙΣΑ Μάρκο (DISHA Marko) κατοίκου Αθηνών, οδός Μηλιαράκη αριθμ. 46, με ΑΦΜ 118650002, ήρθα για να επιδώσω στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΝΤΙΣΑ Μάρκο (DISHA Marko) του Κώστα (Kosta) και της Σεφικέ (Sefike), κατοίκου Ζωγράφου Αττικής, οδός Βατριάνης αριθμ. 69 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 12/10/2021 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά του δευτέρου που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με την οποία ζητά: Να γίνει δεκτή η αγωγή, Να κηρυχθεί, για τις αιτίες που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας, λελυμένος ο μεταξύ τους πολιτικός γάμος που τελέστηκε στην πρεσβεία της Αλβανίας στην Αθήνα στις 18-6-2003 και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην δικαστική δαπάνη. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν πράξη κατάθεσης της κ. Γραμματέως του παραπάνω δικαστηρίου με αριθμ. 80965/11758/2021 και χρονολογία κατάθεσης 18/10/2021, ταυτόχρονη πράξη της κ. Γραμματέως του παραπάνω δικαστηρίου με την οποία ορίζεται χρόνος συζήτησης της αγωγής η 26/09/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμ. πιν. Α7-7, κτίριο 4 αίθουσα 2. Για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια καλούμενο να παραστεί κατά τη συζήτηση όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αριθμ. 1339Δ/20-10-2021 έκθεση επίδοσης Την 20-10-2021 επιδόθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω για την Άννα Κοτς του Μπουράτμα, πρώην κάτοικο Κω (Αρίστωνος αρ. 15) και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 425/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω με την οποία λύεται ο πολιτικός γάμος της με τον Ευάγγελο Σφακιανό του Γεωργίου, κάτοικο Κω, που τελέστηκε στο Δημαρχείο του Δήμου Αθηναίων την 25-01-1995. Κως, 25-10-2021 Ο πληρεξ. δικηγόρος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΖΗΑΜΑΛΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘENTOΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα στις Είκοσι πέντε (25), του μήνα Οκτωβρίου, του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.55 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 026514260, μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΛΕΓΑΚΗ, Δικηγόρου, Διαμεσολαβήτριας, διά της υπ αριθμ. 8.923Γ/25-10-2021 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. Αριστείδη Κ. Κορέα, για λογαριασμό της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ του Νικολάου, πρώην κατοίκου Ταμπακαρίων Μεσολογγίου, η οποία τυγχάνει αγνώστου διαμονής, την από 22-10-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019), που απευθύνεται προς όλα τα μέρη της διαφοράς, όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο Φύλλο Βασικών Στοιχείων, διά της οποίας γνωστοποιείται προς την δευτέρα και και προς ην η επίδοση, ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ), διαμεσολάβησης για την με ΕΑΚ: 8803/2021 και ΓΑΚ: 58379/2021 ΑΓΩΓΉ Της Ανών. Τραπεζ. Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» κατά της προς ην η επίδοση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για επιδίκαση απαίτησης από σύμβαση δανείου, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4640/2019, θα λάβει χώρα την 4-11-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ.. Τόπος διεξαγωγής ΥΑΣ: Αθήνα, Λεωφόρος Αλεξάνδρας αρ. 28, 1ος όροφος, στο γραφείο της διαμεσολαβήτριας Αντωνίας Λεγάκη. Σκοπός της ΥΑΣ είναι να εξεταστεί η δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς των με διαμεσολάβηση. Συγκοινοποιήθηκε και ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, εκ του οποίου προκύπτει ότι: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΡΗ: Α. Επισπεύδον μέρος: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Αιόλου αρ. 86 (ΑΦΜ: 094014201), όπως εκπροσωπείται νόμιμα. Νομικός Παραστάτης: ΣΟΦΙΑ ΜΑΚΑΡΗ του Κωνσταντίνου. Διεύθυνση: Πατησίων αρ. 89, ΑΜ/ΔΣΑ: 32360. Αριθμός Τηλεφώνου: 210-8221808. Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Eτερο μέρος: ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Νικολάου, πρώην κάτοικος Ταμπακάρια Μεσολογγίου, (ΑΦΜ: 109915059) και ήδη αγνώστου διαμονής. Διαμεσολαβήτρια: ΑΝΤΩΝΙΑ ΛΕΓΑΚΗ του Δημητρίου (ΑΜ ΔΣΑ 16458), Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 28 Αθήνα. Αριθμός τηλεφώνου: 210-3641353, 6944-273700, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς: Απαίτηση η οποία απορρέει εκ της υπ αριθμ. 4057196986/28-9-2004 σύμβασης χορήγησης δανείου ποσού (60.000) ευρώ, που υπεγράφη μεταξύ των μερών κ.λ.π.. Η απαίτηση η οποία αφορά σε μη καταβολή συγκεκριμένων δόσεων του δανείου, λόγω υπερημερίας του οφειλέτη, ανέρχεται στο ποσό των (71.798,77) ευρώ, όπως αναλύεται ειδικώτερα. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει ασκηθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η από 19-7-2021 αγωγή του επισπεύδοντος μέρους κατά του ετέρου μέρους με ΕΑΚ: 8.803/2021 και ΓΑΚ: 58379/2021 και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προτάσεων των 130 ημερών (χρονική παρέκταση της προθεσμίας λόγω αγνώστου διαμονής) την 28-12-2021. Για να λάβει γνώση και να πράξει όπως Νόμος ορίζει. Αθήνα 25-10-2021 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ Τηλέφ. 210-5238617 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘENTOΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα στις Είκοσι πέντε (25), του μήνα Οκτωβρίου, του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.57 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 026514260, μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Παπακαλοδούκα Γεωργίου του Νικολάου, νομικού, διαπιστευμένου διαμεσολαβητή με ΑΜ 2027, διά της υπ αριθμ. 8.922Γ/25-10-2021 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. Αριστείδη Κ. Κορέα, για λογαριασμό του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΜΠΑΝΗ του Ευαγγέλου, με ΑΦΜ: 070684122, ήδη αγνώστου διαμονής, την από 21-10-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019), που απευθύνεται προς όλα τα μέρη της διαφοράς, όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο Φύλλο Βασικών Στοιχείων, διά της οποίας γνωστοποιείται προς τον δεύτερο και και προς ον η επίδοση, ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4640/2019, θα λάβει χώρα την 5-11-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 και καλείται να παραστεί σε αυτή με το νομικό παραστάτη του, όπου κατωτέρω αναφέρεται, ήτοι: Τόπος διεξαγωγής ΥΑΣ: H ανωτέρω υποχρεωτική ΥΑΣ, θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/79920329004?pwd=S0hDblB4VnY4N3djK0RNcE14Yk8zQT09. Meeting ID: 79920329004, Passcode:2hGT3A. Σκοπός της ΥΑΣ είναι να εξετάσουν (οι διάδικοι), τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς των με διαμεσολάβηση. Αν μετά την ΥΑΣ δεν επιθυμούν να συνεχίσουν τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, μπορούν να αποχωρήσουν χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία, κύρωση ή ποινή. Εάν δεν προσέλθουν στην ΥΑΣ δύναται να τους επιβληθεί από Δικαστήριο χρηματική ποινή, ποσού 100-500 ευρώ, εφόσον η υπόθεσή τους προχωρήσει σε δικαστική διαδικασία. Συγκοινοποιήθηκε και ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, εκ του οποίου προκύπτει ότι: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΡΗ: Α. Επισπεύδον μέρος: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Αιόλου αρ. 86 (ΑΦΜ: 094014201), όπως εκπροσωπείται νόμιμα. Νομικός Παραστάτης: ΣΟΦΙΑ ΜΑΚΑΡΗ του Κωνσταντίνου. Διεύθυνση: Πατησίων αρ. 89, ΑΜ/ΔΣΑ: 32360. Αριθμός Τηλεφώνου: 210-8221808. Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Eτερο μέρος: ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ευαγγέλου, πρώην κάτοικος Ζακύνθου 2 Ανω Λιόσια, με ΑΦΜ: 070684122 και ήδη αγνώστου διαμονής. Διαμεσολαβητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ του Νικολάου, ΑΜ/ΥΔΔΑ 2027. ΑΦΜ: 062850478. Δ/νση: Αγ. Σοφίας αρ. 61 Κολωνός Αττικής. Αριθμός τηλεφώνου: 6958150090. Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς: Απαίτηση η οποία απορρέει εκ της υπ αριθμ. 4208049375/23-10-2007 σύμβασης χορήγησης δανείου ποσού (60.000) ευρώ, που υπεγράφη μεταξύ των μερών κ.λ.π.. Η απαίτηση η οποία αφορά σε μη καταβολή συγκεκριμένων δόσεων του δανείου, λόγω υπερημερίας του οφειλέτη, ανέρχεται στο ποσό των (59.387,27) ευρώ, όπως αναλύεται ειδικώτερα. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει ασκηθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η από 15-7-2021 αγωγή του επισπεύδοντος μέρους κατά του ετέρου μέρους με ΕΑΚ: 8738/2021 και ΓΑΚ: 57302/2021 και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προτάσεων των 130 ημερών (χρονική παρέκταση της προθεσμίας λόγω αγνώστου διαμονής) την 24-12-2021. Για να λάβει γνώση και να πράξει όπως Νόμος ορίζει. Αθήνα 22-10-2021 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ Τηλέφ. 210-5238617 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 10158γ΄/21.10.2021 έκθεσή μου επίδοσης, σύμφωνα με έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Σπάρτης κ. Βερονίκης Δ. Λέκκα, κατοίκου Σπάρτης, οδός Άγιδος αριθ. 36, ως διαπιστευμένης διαμεσολαβήτριας, επέδωσα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σπάρτης κ. Νικόλαο Μύτη, για τον Μικέ Νικόλαο του Γεωργίου, πρώην κάτοικο Φιλισίου Δήμου Ευρώτα Λακωνίας και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ: 036879009, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες την από 19.10.2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν.4640/2019), διά της οποίας γνωστοποιείται σ’ αυτόν ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν.4640/2019, θα λάβει χώρα την 11η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. και καλείται να παραστεί σε αυτή με το νομικό παραστάτη του, όπου αναφέρεται στο έγγραφο αυτό, στο οποίο επίσης αναφέρεται Τόπος διεξαγωγής ΥΑΣ το Δικηγορικό Γραφείο Βερονίκης Λέκκα Διεύθυνση: Άγιδος 36, 23100 Σπάρτη, με το επισυναπτόμενο Φύλλο Βασικών Στοιχείων, όπου περιλαμβάνονται αναλυτικά τα στοιχεία όλων των μερών της διαφοράς, σύντομη περιγραφή της υπόθεσης και τα στοιχεία διαμεσολαβητή (Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς: Η Εθνική Τράπεζα έχει καταθέσει την με αριθμό ΤΠ 19/2021 αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης κατά του MIKE ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προτάσεων 30/12/2021). Κάτωθι των ανωτέρω εγγράφων υπάρχει η από 19.10.2021 παραγγελία προς επίδοση στον εναγόμενο, με κλήση σ’ αυτόν όπως παραστεί όταν και όπου ανωτέρω αναφέρεται. Σπάρτη 25 Οκτωβρίου 2021. Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Ναυπλίου με έδρα το Πρωτοδικείο Σπάρτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ Αλκαμένους 15 - Σπάρτη Τηλέφ. 27310-82439 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (Αρ. 135 ΚπολΔ) Με τη με αριθ. 4760/21-10-2021 Έκθεση Επιδόσεώς μου, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών Θωμάς Δ. Παρθενίου, με έδρα την Αθήνα, οδός Σκαλιστήρη αρ. 5 ,επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΤΣΙΜΠΑ, για τον Γεώργιο Αθανασόπουλο του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, πρώην κάτοικο Αλίμου Αττικής, οδός Θουκυδίδου αρ. 44 και ήδη Αγνώστου Διαμονής, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας της δηλούσας Βασιλικής Μεγάλου του Παντελεήμονα και της Μαρίας, κατοίκου Αλίμου Αττικής, οδός Θουκυδίδου αριθμός 42, με Α.Φ.Μ. 074908703, την από 14-10-2021 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ της ως άνω δηλούσας κατά του ως άνω καθού η επίδοση. Η πιο πάνω ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ απευθύνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗ και με αυτήν η ως άνω δηλούσα με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος της, οποθενδήποτε απορρέοντος ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ εντονότατα για την εν γένει κακόπιστη και παράνομη συμπεριφορά του καθού η επίδοση, τον ΚΑΛΕΙ δε όπως παύσει άμεσα κάθε παράνομη οικοδομική εργασία επί του αναφερόμενου ακινήτου στο ανωτέρω επιδιδόμενο έγγραφο. Περαιτέρω τον ΚΑΛΕΙ, όπως, εντός εύλογου χρόνου από λήψεως της ανωτέρω, κατεδαφίσει – καθαιρέσει τα αυθαίρετα κτίσματα – προσθήκες, που έχει κατασκευάσει επί του αναφερομένου στο ως άνω επιδιδόμενο έγγραφο κοινού κτιρίου τους και το επαναφέρει στην προηγούμενη κατάσταση. Σε αντίθετη περίπτωση, του ΔΗΛΩΝΕΙ ότι θα ενεργήσει τα νόμιμα προς κάθε κατεύθυνση και θα ασκήσει όλα τα δικαιώματά της, τα απορρέοντα από το νόμο, επιφυλασσόμενη και του δικαιώματός της να προβεί στην άσκηση κάθε προβλεπόμενου ενδίκου βοηθήματος και μέσου, ενώπιον των αρμοδίων πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, καθώς και του δικαιώματός της να απευθυνθεί ενώπιον της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης Πολεοδομίας, προς υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων της και των δικαιωμάτων της. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 25-10-2021 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ Δ. ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Με την υπ’ αριθμ. 4162 ΣΤ' / 22-10-2021 έκθεση επίδοσης, ο Δικ. Επιμελητής του Εφετείου Πειραιώς, Ηλίας Δ. Αρκουμάνης, κάτοικος Αθηνών, οδός Φειδίου, αρ. 18, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως Πληρεξουσίου της Ιουλίας Μυνάκοβα του Βλάντιμιρ, κατοίκου Βούλας Αττικής, οδός Βασιλέως Παύλου, αρ. 30, προς τον κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών, για τον Δημήτριο Κούρκουλα του Νικολάου πρώην κατοίκου Καλλιθέας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της με αριθμό 4217/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία απαγγέλθηκε αφενός η λύση του γάμου των ανωτέρω διαδίκων και αφετέρου καταδικάστηκε ο εναγόμενος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης της ενάγουσας Ιουλίας Μυνάκοβα, που ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων (400,00) ευρώ. Αθήνα 25 Οκτωβρίου 2021 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠ. ΠΟΥΛΙΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 375/2021 ΔΙΑΤΑΓΗ του κ. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ εγκρίθηκε το από 24.5.2021 καταστατικό του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ” που εδρεύει στον ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ και σκοπό έχει την ανάπτυξη και προαγωγή της Στοματολογίας σε κλινικό, εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κοινωνικό επίπεδο. Το εν λόγω σωματείο προήλθε από τη συγχώνευση των σωματείων “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ” και “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ”. Αθήνα 21.10.2021 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝ. ΔΗΜΑΣ [ΑΜ 11386/ΔΣΑ] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βούλα 25-10-2021 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ. πρωτ. 13291 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ Διεύθυνση Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Κ. Τσεκούρας Ταχ. Δ/νση Β. Παύλου 1 Ταχ. Κώδικας: 16673, Βούλα Τηλέφωνο: 213 216 3574 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ BARCODE ΕΤΙΚΕΤΩΝ (CPV 72212720-2) Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών για την εφαρμογή συστήματος καταγραφής παρακολούθησης και σήμανσης παγίων με τη χρήση κωδικών BARCODE ετικετών (CPV 72212720-2), προϋπολογισμού δαπάνης 84.000,01 € περ/νου Φ.Π.Α., (KAE 0439), (Π.Π.Π. 2021), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με αρ. διακ. 35/2021. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-05-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013). Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 29-10-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. με α/α Συστήματος: 141095. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 29-10-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολή των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 01-12-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: η 07-12-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας προ Φ.Π.Α. ή 2% επί των προσφερομένων ειδών. Για την υπογραφή της προκύπτουσας σύμβασης απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Καλής εκτέλεσης ύψους 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στο ιστότοπο του Νοσοκομείου www.asklepieio.gr Ημερομηνία Δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο και στο site του Νοσοκομείου: η 29-10-2021 ημέρα Παρασκευή. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3801/2009). Περισσότερα στοιχεία για την διακήρυξη δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών κ. Κ. Τσεκούρας στο τηλ. 213 216 3574, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ –ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ Αθήνα 25/10/2021 Α.Π. 584 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε., προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Θεραπευτηρίου προκηρύσσει διαγωνισμό σε είδη αναλώσιμου υγειονομικού υλικού. Η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης και του αναλυτικού πίνακα των προϊόντων, θα γίνεται από την Δευτέρα 1/11/2021 έως και την Παρασκευή 12/11/2021, από το Γραφείο Προμηθειών στο ισόγειο του Θεραπευτηρίου, Παπαδιαμαντοπούλου 20, 11528 Ιλίσια, από τις 9.00 έως και τις 14.00. Για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στον ίδιο χώρο από την Δευτέρα 22/11/2021 έως και την Δευτέρα 6/12/2021. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 7208280. Για την εταιρεία Δρ. Παναγιώτης Φωτόπουλος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου
PrintButton

22-10-2021

on .

διαφορα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ -ΔΗΛΩΣΗΣ Με την υπ΄ αριθμ. 5352Δ/20.10.2021 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Ευγένιου Αθ. Πετρουτζή, κατοίκου Αθηνών, Σανταρόζα 3, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Βασίλειο Δούκη του Κωνσταντίνου, πρώην κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Ανδρομάχης αρ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, με εντολή της δικηγόρου Αθηνών Βασιλικής Χρ. Αναγνωστοπούλου, η από 18-10-2021 εξώδικη πρόσκληση – δήλωση των 1. Ελένης Μακρή το γένος Κωνσταντίνου και Μαρίας Θεοφάνους, 2) Δέσποινας Αποστολίδου το γένος Γεωργίου και Ελένης Μακρή και3) Μαρίας Μακρή του Γεωργίου και της Ελένης, απασών κατοίκων Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Τροίας αρ. 20, με την οποία τον καλούν όπως την 2α Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., προσέλθει στο συμβολαιογραφείο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας- Ελένης Κουρτέση, Στουρνάρη αρ. 53, Αθήνα, 1ος όροφος (τηλέφωνο 210-.5242191), προκειμένου για να συναινέσει στην εξάλειψη δύο προσημειώσεων υποθήκης που έχουν τραπεί σε υποθήκες ήτοι: α) της εγγραφείσας την 26-8-1975 στα βιβλία υποθηκών του Κτηματολογικού Γραφείου Πειραιώς και Νήσων (εκ μεταφοράς των βιβλίων του πρώην Υποθηκοφυλακείου Πειραιά) στον τόμο 563 φυλλ 70 προσημείωσης υποθήκης κατά της πρώτης εξ’ Ελένης συζ. Γεωργίου Μακρή το γένος Κωνσταντίνου και Μαρίας Θεοφάνη και υπέρ σας για ποσό 16.500,00 δραχμών στο περιθώριο της οποίας υπάρχει σημείωση τροπής εγγραφείσα την 26-05-1975 και β) της εγγραφείσας την 14-10-1975 στα βιβλία υποθηκών του Κτηματολογικού Γραφείου Πειραιώς και Νήσων (εκ μεταφοράς των βιβλίων του πρώην Υποθηκοφυλακείου Πειραιά) στον τόμο 563 φυλλ 70 προσημείωσης υποθήκης κατά της πρώτης εξ’ ημών Ελένης συζ. Γεωργίου Μακρή το γένος Κωνσταντίνου και Μαρίας Θεοφάνη και υπέρ σας για ποσό 55.000,00 δραχμών στο περιθώριο της οποίας υπάρχει σημείωση τροπής εγγραφείσα την 26-05-1976, εγγεγραμμένων επί οριζοντίων ιδιοκτησίων τους ευρισκομένων σε πολυκατοικία της περιφέρειας του Δήμου Πειραιώς στη θέση Πηγάδι Στρατιώτου» και επί της γωνίας των οδών Τσαμαδού επί της οποίας φέρει τον αριθμό 64 (πρώην 71) και Υψηλάντου. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2021 Η πληρεξούσια δικηγόρος Βασιλική Χρ. Αναγνωστοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αρ. 4348 Γ΄/20-10-2021 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου με έδρα το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης , Δημητρίου Αγγ. Ζαχάκου, κατοίκου, Πολυτεχνείου αρ. 19 , επιδόθηκε νόμιμα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΛΙΟΥ, για λογαριασμό του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗΣ του ΑΔΑΜ με ΑΦΜ 062944827 πρώην κατοίκου Μενεμένης Θεσσαλονίκης οδός Καζαντζάκη αρ.10 και ήδη αγνώστου διαμονής με εντολή του δικηγόρου Αθηνών Εμμανουήλ Τακάκη, ως πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» , που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ: 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα , ακριβές αντίγραφο της από 29-09-2021 και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ΑΓΩΓΗΣ της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗΣ του ΑΔΑΜ με ΑΦΜ 062944827 πρώην κατοίκου Μενεμένης Θεσσαλονίκης οδός Καζαντζάκη αρ.10 και ήδη αγνώστου διαμονής, σύμφωνα με την οποία ΖΗΤΑΕΙ: Να γίνει δεκτή η αγωγή. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό της αγωγής να καταβάλει, το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ενός ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (€ 35.421,84), το οποίο αναλύεται σε: σύνολο ληξιπρόθεσμων οφειλών € 35.421,84, ληξιπρόθεσμα χρεολύσια € 29.837,30, τόκους κεφαλαίου € 4.781,12, τόκους υπερημερίας € 801,65, έξοδα € 1,77, και να καταδικασθεί ο αντίδικος στη δικαστική δαπάνη. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχουν οι παρακάτω πράξεις: η από 29-09-2021 ηλεκτρονική κατάθεση Δικογράφου , με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 20994/2021 , Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου:17893/2021 , Δικαστήριο: Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης , Διαδικασία: Νέα Τακτική Μονομελούς, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ, Κατ. Εγγράφου: ΑΓΩΓΗ. Ορίζεται η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Θεσσαλονίκη 20-10-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Αγγ. Ζαχάκος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αρ. 4347 Γ΄/20-10-2021 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου με έδρα το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης , Δημητρίου Αγγ. Ζαχάκου, κατοίκου, Πολυτεχνείου αρ. 19 , επιδόθηκε νόμιμα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΛΙΟΥ, για λογαριασμό της ΙΩΑΝΝΑΣ ΑΔΑΜΙΔΟΥ του ΔΑΥΙΔ με ΑΦΜ 076667900 πρώην κατοίκου Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης οδός Επαμεινώνδα αρ.3 και ήδη αγνώστου διαμονής με εντολή του δικηγόρου Αθηνών Εμμανουήλ Τακάκη , ως πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» , που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ: 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα , ακριβές αντίγραφο της από 29-09-2021 και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ΑΓΩΓΗΣ της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑ της ΙΩΑΝΝΑΣ ΑΔΑΜΙΔΟΥ του ΔΑΥΙΔ με ΑΦΜ 076667900 πρώην κατοίκου Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης οδός Επαμεινώνδα αρ.3 και ήδη αγνώστου διαμονής, σύμφωνα με την οποία ΖΗΤΑΕΙ: Να γίνει δεκτή η αγωγή. Να υποχρεωθεί η εναγόμενη για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό της αγωγής να καταβάλει, το ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (€ 77.600,73), το οποίο αναλύεται σε: σύνολο ληξιπρόθεσμων οφειλών € 33.600,73, ληξιπρόθεσμα χρεολύσια € 28.170,77, τόκους κεφαλαίου € 4.666,48, τόκους υπερημερίας € 762,30, έξοδα € 1,18, και να καταδικασθεί η αντίδικος στη δικαστική δαπάνη. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχουν οι παρακάτω πράξεις: η από 29-09-2021 ηλεκτρονική κατάθεση Δικογράφου , με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 20995/2021 , Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου:17894/2021 , Δικαστήριο: Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης , Διαδικασία: Νέα Τακτική Μονομελούς, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ, Κατ. Εγγράφου: ΑΓΩΓΗ. Ορίζεται η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Θεσσαλονίκη 20-10-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Αγγ. Ζαχάκος Περίληψη της με αριθμόν 4662 Ε / 21-10-2021 Εκθεσης επίδοσης του Δικ. Επιμελητή της Περιφερείας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΣΥΝΔΟΥΚΑ κάτοικος Αθηνών οδός Γ. Σταύρου 6 τηλ. 210 3210306. Δηλοποιώ ότι στις 21/10/2021 ημέρα Πέμπτη ύστερα από την έγγραφη παραγγελία της Κωνσταντίνας Κάσσαρη μέλος της Δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία Κωνσταντίνα Κάσσαρη-Τζάνου Φώτιου & Συνεργάτες και ως πληρεξούσια Δικηγόρου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία INTRUM HELLAS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις που εδρεύει στην Αθήνα οδός Λ. Μεσογείων 109-111 με ΑΦΜ 801215902 εκπροσωπούμενη νόμιμα επ' ονόματι και για λογαριασμό της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία IRIS HELLAS INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITI COMPANY που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας εκπροσωπούμενη νόμιμα ως ειδική διάδοχος της εταιρεία με την επωνυμία ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΑΦΜ 099555381 που εδρεύει στο Μαρούσι οδός Βασ. Σοφίας 1 επέδωσα στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για τον ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ πρώην κάτοικο Χανίων οδός Παλιογιώργη 20 και Αθηνών οδός Οξυρρύγχου 4 και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 13-10-2021 ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αρθρο 83 Κ.Πολ.Δ. (Τακτική Μονομελούς) της πρώτης κατά του δευτέρου και κατά των λοιπών αναφερομένων στην παρούσα που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με την οποία αιτείται να γίνει δεκτή η παρούσα, να απορριφθεί η ένδικη ανακοπή στο σύνολό της και να επικυρωθούν οι υπ' αριθμών 28938/2014 Διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και η παραπόδας αυτής από 22-10-2014 επιταγή προς πληρωμή καθώς και να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην δικαστική δαπάνη και την αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου. Η παραπάνω Αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση έχει αριθμό κατάθεσης 11702/2021, ΓΑΚ 80442/2021 ημερομηνία κατάθεσης 14-10-2021 και ταυτόχρονη πράξη του Γραμματέα με την οποία ορίζει δικάσιμο την 02-11-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ., Πιν. Γ5 (ΜΟΝ), αριθμός πιν. 7, κτ. 6, αιθ. 12. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ. 67669 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βούλα 19-10-2021 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ. πρωτ. 13091 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ Διεύθυνση Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Κ. Τσεκούρας Ταχ. Δ/νση Β. Παύλου 1 Ταχ. Κώδικας: 16673, Βούλα Τηλέφωνο: 213 216 3574 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ) (CPV 33111710-1) Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια Υλικών Αγγειογραφίας (Επεμβατικής Ακτινολογίας) (CPV 33111710-1), για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας, προϋπολογισμού δαπάνης 149.811,16 € περ/νου Φ.Π.Α., (Π.Π.Π. 2021), (K.A.E. 1311), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής, αριθ. Διακ. 32/2021. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-05-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013). Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 22-10-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. με α/α Συστήματος: 139492. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 22-10-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολή των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 25-11-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: η 01-12-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας προ Φ.Π.Α. ή 2% επί των προσφερομένων ειδών. Για την υπογραφή της προκύπτουσας σύμβασης απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Καλής εκτέλεσης ύψους 4% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στο ιστότοπο του Νοσοκομείου www.asklepieio.gr Ημερομηνία Δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο και στο site του Νοσοκομείου: η 22-10-2021 ημέρα Παρασκευή. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3801/2009). Περισσότερα στοιχεία για την διακήρυξη δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών κ. Κ. Τσεκούρας στο τηλ. 213 216 3574 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ –ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ
PrintButton

20-10-2021

on .

διαφορα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΩΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ’ αριθμ 5468γ/27-09-21 Έκθεση Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Ευσταθίας Π. Θεοδωροπούλου, κάτοικο Αθηνών, οδός Παρρέν, αρ. 5, Αθήνα, επεδόθη στον κο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του Ευαγγέλου Βώδινα του Παναγιώτη, κατοίκου Λαυρίου Αττικής, οδός Γ. Ζαμπέλη, αρ. 11, με ΑΦΜ 071701815 και μετά από έγγραφη παραγγελία του, ακριβές αντίγραφο της από 15-09-2021 Εξωδίκου Πρόσκλησής του προς τον Δημήτριο Νικολάου του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 008659962, πρώην κατοίκου Αγ. Παρασκευής και ήδη Αγνώστου Διαμονής προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 11-10-2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΕΥΣΤΑΘΙΑ Π. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ' αρ. 368/2021 Διαταγή της Δικαστή του Ειρηνοδικείου Αθηνών εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του Καταστατικού του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΕΗ- ΚΛΑΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Σ.Ο.ΜΗ.Χ./ΔΕΗ-ΚΗΕ)» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Στουρνάρη, αρ. 73-75 και εκπροσωπείται νομίμως, όπως αυτές περιλαμβάνονται στο τροποποιημένο καταστατικό και αφορούν τα άρθρα 4, 25, 32, 34, 35}2, 36}3, 46, 50}2, 51}6. Αθήνα, 13-10-2021 Η Πληρεξουσία Δικηγόρος ΓΕΩΡΓΙΑ Ν. ΜΠΟΥΚΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ EΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ (ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΑΤΑΘ. 71105/940/16-9-2021 ΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) Διά της υπ’ αρ. 11677/19.10.2021 έκθεσης επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Εφετείο Αθηνών Μαρίας M. Ντούπη, μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικαστικής Πληρεξουσίας Ν.Σ.Κ. Αγαθονίκης Κούτμου, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον καθ’ ου Στυλιανό Τουχτίδη του Χρύσανθου, ως φερόμενο κάτοικο Καλιφόρνιας ΗΠΑ, και ήδη ως αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της με ημερομηνία 16.09.2021 κλήσης του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) (ΑΦΜ ΑΑΔΕ: 997073525), που εδρεύει στην Αθήνα, με ΓΑΚ: 71105/16-9-2021 και ΕΑΚ: 940/16-9-2021 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στρεφόμενης και κατά του ανωτέρω αγνώστου διαμονής καθ’ ού η κλήση, η οποία θα προσδιορισθεί προς συζήτηση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 237 ΚΠολΔ, με την παραγγελία να γίνει η επίδοση για να λάβει ο καθ’ ού γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Το Ελληνικό Δημόσιο με την παραπάνω κλήση του ζητάει να γίνει αυτή δεκτή προκειμένου να συζητηθούν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών οι 8-9-2021 αντιρρήσεις του και να γίνουν αυτές δεκτές. Να μεταρρυθμισθεί ο από 18-5-2021 Λογαριασμός (πίνακας) Διανομής πτωχευτικής περιουσίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑ-ΣΤΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», που συνετάγη από τον οριστικό σύνδικο της ενώσεως των πιστωτών, Δικηγόρο Αθηνών, Ιωάννη Κατοχιανό του Γεωργίου, ο οποίος εγκρίθηκε από τον κ. Εισηγητή της πτώχευσης πριν την υποβολή των αντιρρήσεών μας και συντασσομένου νέου πίνακα να ικανοποιηθεί το Ελληνικό Δημόσιο κατά τα ειδικώς αναφερόμενα στις αντιρρήσεις μας. Να καταδικαστούν οι καθ’ ών στη δικαστική μας δαπάνη άλλως, να επιβληθεί η δικαστική δαπάνη σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας. Αθήνα 19.10.2021 Η Πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου, Αγαθονίκη Σ. Κούτμου Δικαστική Πληρεξούσια Ν.Σ.Κ. Στις 30/09/2021 κατατέθηκε η από 03/08/2021 αίτηση της Ζαφειρούλας Λαζαράκου του Λαζάρου, κατοίκου Χαϊδαρίου, επί της οδού Φειδιπίδου αρ. 5, για τη θέση σε δικαστική συμπαράσταση του Σωτηρίου Δρόση, ήδη αγνώστου διαμονής, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η αιτούσα ζητά να τεθεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση ο Σωτήριος Δρόσης του Ιωάννη και να ορισθεί η ίδια ως δικαστικός συμπαραστάτης του, να διοριστεί η ίδια ως προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης του μέχρι να καταστεί τελεσίδικη η απόφαση που θα εκδοθεί από το δικαστήριο, αλλά και οριστικός δικαστικός συμπαραστάτης του, να ανατεθεί στο πρόσωπο της αιτούσας η επιμέλεια του ως άνω συμπαραστατούμενου, να διοριστεί τριμελές εποπτικό συμβούλιο που θα εποπτεύει τη δικαστική συμπαράσταση, αποτελούμενο από 1) τον Ιωάννη Δρόση, πατέρα του συμπαραστατούμενου, 2) τον Ειρηνοδίκη Αθηνών και 3) τον Προϊστάμενο της κοινωνικής υπηρεσίας Αθηνών και τέλος να διαταχθεί από το δικαστήριο η καταχώρηση του διατακτικού της εκδοθησόμενης απόφασης στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στη γραμματεία του κατ’ άρθρο 1675 ΑΚ. Στο τέλος του εγγράφου αυτού υπάρχουν οι παρακάτω πράξεις: 1) η έκθεση κατάθεσης δικογράφου υπ’ αριθμ. 75531/3252/2021 στην κ. Γραμματέα του πιο πάνω δικαστηρίου. 2) Η πράξη ορισμού συζήτησης που ορίζει ΔΙΚΑΣΙΜΟ της Αίτησης την 13/12/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών στο κτίριο 2, αίθουσα 202, και 3) την από 14/10/2021 παραγγελία για την επίδοση σε αυτόν που απευθύνεται το παραπάνω δικόγραφο να παραστεί κατά την δικάσιμο της αιτήσεως όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες . Αθήνα 15/10/2021 Κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Αθανάσιου Κων. Στεργίου, ως πληρεξούσιου του Όθωνα Παναγιωτάρα του Διονύσιου, κατοίκου Αθηνών, οδός Πανταζή αρ. 10-12 επεδόθη δυνάμει της υπ’ αριθμ 8714B΄/30-9-2021 έκθεσης επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Ευανθίας Κ. Δημητρακοπούλου στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της εταιρίας «Δ. ΛΙΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Δημοσθένους αρ. 261-263 και εκπροσωπείται νόμιμα και ήδη είναι άγνωστης έδρας, η με ΓΑΚ/ΕΑΚ 58327/1437/2021 με ημερομηνία 15/09/2021 κλήση του Όθωνα Παναγιωτάρα με την οποία επανέφερε προς συζήτηση την με αριθμό 77231/2854/2017 αίτηση του Ν.3869/2010 που είχε καταθέσει ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών με αίτημα την αποδοχή της ως άνω αιτήσεως, την επικύρωση του Σχεδίου Διευθέτησης Οφειλών με τη συγκατάθεση όλων των πιστωτών ή με πλασματική συγκατάθεση είτε κατά την εκδίκαση της απόπειρας συμβιβασμού κατά το άρθρο 5 παρ. 1 ενώπιον του Ειρηνοδίκη είτε μεταγενέστερα σε οποιοδήποτε στάδιο και επικουρικά, σε περίπτωση μη επίτευξης δικαστικού συμβιβασμού κατά το άρθρο 5 παρ. 1 ν. 3869/2010, την κατά το άρθρο 5 παρ. 2, 3, ως και αίτημα την εξαίρεση από την εκποίηση της περιουσίας του για την ικανοποίηση των πιστωτών ενός διαμερίσματος επί της οδού Πανταζή αρ 10-12 που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία αυτού και της οικογενείας του ως και την αναγνώριση ότι με την τήρηση της τετραετούς ρύθμισης των οφειλών του θα απαλλαγεί από τα χρέη του προς τους καθ’ων πιστωτές του. Η ως άνω κλήση κατατέθηκε κατόπιν της υπ’ αριθμ. 815/2021 απόφασης του ΕιρΑθ που κήρυτε απαράδεκτη την συζήτηση της αιτήσεως καθώς δεν προέκυπτε νομότυπη κλήτευση της εταιρείας «Δ. ΛΙΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» (ΓΑΚ/ΕΑΚ 58327/1437/2021). Προ της ως άνω απόφασης, είχε εκδοθεί η με αριθμό 374/2019 ΕιρΑθ που κήρυττε επίσης απαράδεκτη τη συζήτηση της αιτήσεως καθώς δεν προέκυπτε νομότυπη κλήτευση της εταιρείας «Δ. ΛΙΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» (ΓΑΚ/ΕΑΚ 56604/2703/2019). Η «Δ. ΛΙΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» καλείται όπως παραστεί κατά την συζήτηση της ως άνω κλήσης την 25-11-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 ότε και έχει προσδιοριστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών με πινάκιο ΡΟ18 στο ακροατήριο 18 προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 20-10-2021 Ευανθία Δημητρακοπούλου Δικαστική Επιμελήτρια Εφετείου Αθηνών Διεύθυνση Πειραιώς αρ.6, Αθήνα Τηλ. 2105237875 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Δια της υπ’ αριθμ. 9185/ 19-10-2021 εκθέσεως μου επιδόσεως, επιδόθηκε νομίμως προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών δια τον Εμμανουήλ Καπνισάκη του Γεωργίου πρώην κάτοικο Βύρωνα Αττικής οδός Παν. Τσαλδάρη αρ. 81-83 και ήδη αγνώστου διαμονής ως μοναδικού εξ’ αδιαθέτου κληρονόμου των ήδη αποβιώσαντων οφειλετών Γεωργίου Καπνισάκη του Εμμανουήλ και Αναστασίας Καπνισάκη το γένος Νικολάου και Μαρίας Μαρίνου, ακριβές και επικυρωμένο αντίγραφο της από 20-09-2021 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 με Α.Φ.Μ. 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα κατά του πρώτου, απευθυνόμενης ενώπιον του ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με την οποία ζητά, να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει α) για τη με αριθμό 030861091/02.03.1989 σύμβαση το ποσό των 195.193,92 ευρώ εκ του υπ’ αρ. 0488 0308610911 λογαριασμού,β) για τη με αριθμό 0312110529/02.03.1989 σύμβαση το ποσό των 63.811,57 ευρώ εκ του υπ’ αρ. 0488 0312110529 λογαριασμού, ήτοι το συνολικό ποσό των 259.005,49 ευρώ έντοκα από την 01.04.2021 κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα μέχρι πλήρους εξοφλήσεως με το εκάστοτε ισχύον συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του ν. 2601/1998 πλέον δικαστικών εξόδων μετά των τόκων τους. Να κυρηχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινά εκτελεστή, να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου, και ζητά να γίνει δεκτή για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή, μετά της κάτωθι αυτού με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 72111/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 2986/2021 Έκθεσης Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής, Αντικείμενο: Ενοχικό, Διαδικασία: Νέα Τακτική Πολυμελούς της κ. γραμματέας του άνω Δικαστηρίου Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενος όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην ως άνω πράξη της κ. γραμματέας του Πρωτοδικείου Αθηνών και συμμετάσχει στη δίκη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ. Αθήνα 19 Οκτωβρίου 2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΙΩΑΝ. ΒΡΕΝΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Νικόλαος Χαρ. Ντόγκας, με ΑΦΜ 116904914, σύμφωνα με την από 07/10/2021 έγγραφη εντολή της Δικηγόρου κ. Μαρίας Δήμ. Βλάχου ως πληρεξούσια της Παπαδημητρίου Βαρβάρας του Δημητρίου, κατοίκου Καλυβίων Αττικής, οδός Αντιγόνης άνευ αριθμού, με ΑΦΜ 073268389, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Ιωάννη Σ. Κατσίμπα (Εισαγγελέας Πρωτοδικών), σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 88Δ/18-10-2021 έκθεση επιδόσεώς μου, το από 07/10/2021 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ, για την άγνωστη διαμονή και διεύθυνση της Αλίκης Αρκομάνη του Ορέστη, πρώην κατοίκου Νέου Κόσμου Αττικής, οδός Δάβαρη αρ. 65, με ΑΦΜ 115704550 και ήδη αγνώστου διαμονής και διεύθυνσης, συγκοινοποιώντας 1) ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από το πρώτο (Α΄) εκτελεστό απόγραφο της υπ' αριθμόν 4953/2021 διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου και πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την παρά πόδας αυτού επιταγή προς εκτέλεση, 2) ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της υπ' αρ. 11672Γ/25-06-2021 έκθεσης επιδόσεως εμού του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Νικολάου Χαρ. Ντόγκα, σύμφωνα με το οποίο επιτάσσεται η καθ' ης Αλίκη Αρκομάνη του Ορέστη να πληρώσει το συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων οχτώ ευρώ και έντεκα λεπτών (2.308,11 €) στην επισπεύδουσα Παπαδημητρίου Βαρβάρα του Δημητρίου, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 18/10/2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΝΤΟΓΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στον Πειραιά σήμερα στις Δέκα οχτώ (18), του μήνα Οκτωβρίου, του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.29 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ευγενίας Τζαννίνη, ως πληρεξούσιας δικηγόρου της Εταιρείας με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (η «Cepal Hellas») η οποία εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής , οδός Λεωφόρος Συγγρού αρ.209-211 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ. : 800715056 , αρ. Γ.Ε.ΜΗ 138019601000) νομίμως αδειοδοτηθείσης από την Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση αριθμ. 207/1/29-11-2016 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος) , ως εταιρεία διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις , δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4354/2015 και της Πράξης 118/19-05-2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος , όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 153/8-1-2019 Πράξη , στην οποία έχει ανατεθεί, δυνάμει της από 18-06-2021 σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών στις 22-06-2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 208/22-06-2021 στον τόμο 12 και με αύξοντα αριθμό 198, σε συνδυασμό με το υπ’ αριθμ. 46.041/15.06.2021 Ειδικό Πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου, η διαχείριση των απαιτήσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός HADDINGTON αρ. 1-2 VICTORIA BUILDINGS, ΔΟΥΒΛΙΝΟ 4, και αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657099, όπως νομίμως εκπροσωπείται και η οποία τελευταία, δυνάμει των από 30-04-2020 και 20-04-2021 Συμβάσεων Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτές καταχωρήθηκαν νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30-04-2020 και 20-04-2021, με αρ.πρωτ. 161/30-04-2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109 και με αρ.πρωτ. 129/20-04-2021 στον τόμο 12 και αύξοντα αριθμό 119 αντίστοιχα , στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 8, 10 του Ν. 3156/2003, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000, μεταξύ των οποίων και η απορρέουσα από την ένδικη έννομη σχέση, έχει καταστεί ειδική διάδοχος της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα , αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 159029160000 , Α.Φ.Μ.: 996807331 (Επωφελούμενης), ως καθολικής διαδόχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 223701000 και Α.Φ.Μ. : 094014249 (Διασπώμενης), κατόπιν διασπάσεως της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς του στη νεοσυσταθείσα εταιρεία - πιστωτικό ίδρυμα , εγκριθείσας της ως άνω διάσπασης με την με αριθμ. πρωτ. 45.089 / 16-04-2021 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων , που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και δημοσιεύθηκε στα στοιχεία της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 45.116 / 16-04-2021 και 45.123 / 16-04-2021 Ανακοινώσεις αντίστοιχα, στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων , έννομων σχέσεων , δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της οποίας «Διασπώμενης» έχει υπεισέλθει αυτοδικαίως η «Επωφελούμενη» και ενασκούνται αποκλειστικά από αυτήν (την «Επωφελούμενη»), η οποία εξομοιούται κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση με καθολική διάδοχο της «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, (υπ αριθμ. 3931/1-7-2013 ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), διά της υπ αριθμ. 5722Γ/18-10-2021 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, κ. ΣΤΑΥΡΟ ΜΠΟΝΑΡΟ, για λογαριασμό της MARIYA TATARENKO του ANATOLY, πρώην κατοίκου Αγχιάλου 76 Πειραιάς Αττικής ή ΓΕΩΜΕΤΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 42 ΑΘΗΝΑ Αττικής ή Αθηνών 61 Πειραιάς ή Αγ. Φωτεινής 40 Ανάβυσσος Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο αντιπεφωνημένο εκ του ακριβούς αντιγράφου εξαχθέντος κατ άρθρο 918 παρ. 6 Κ.Πολ. Δικον., εκ του κατατεθέντος με την υπ αριθμ. 1507/2019 52164/26-10-2020 πράξη της επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου πράξη της επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Οικονόμου, του υπ αριθμ. 1391/2011 πρώτου (α’) απογράφου εκτελεστού της υπ αριθμ. 1390/2011 Διαταγής Πληρωμής της κ. Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, δια της οποίας διατάσσεται η δεύτερη και προς ην η επίδοση, να καταβάλλει στην Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σοφοκλέους αρ. 11, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, το ποσό των (84.014,54) ευρώ, νομιμότοκα από την επομένη της άπρακτης παρέλευσης της δεκαημέρου προθεσμίας από την επίδοση της εξωδίκου καταγγελίας, ήτοι την 24-4-2010 μέχρι την ολοσχερή εξόφληση με το εκάστοτε ισχύον συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας, με ανατοκισμό των τόκων ανά εξάμηνο πλέον τυχόν λοιπών νομίμων χρεώσεων και επιπρόσθετα ευρώ (1880), για δικαστική δαπάνη εκδόσεως της Διαταγής Πληρωμής. Στο τέλος του άνω εγγράφου υπάρχει η από 20-9-2021 παραγγελία σε μένα για την επίδοση και επιταγή, δια της οποίας επιτάσσεται η προς ην η επίδοση, να καταβάλλει στην Εταιρεία με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (η «Cepal Hellas») η οποία εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής , οδός Λεωφόρος Συγγρού αρ.209-211 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ. : 800715056 , αρ. Γ.Ε.ΜΗ 138019601000) στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση των απαιτήσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός HADDINGTON αρ. 1-2 VICTORIA BUILDINGS, ΔΟΥΒΛΙΝΟ 4, και αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657099, όπως νομίμως εκπροσωπείται και η οποία τελευταία έχει καταστεί ειδική διάδοχος της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα , αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 159029160000 , Α.Φ.Μ.: 996807331 (Επωφελούμενης), ως καθολικής διαδόχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 223701000 και Α.Φ.Μ. : 094014249 (Διασπώμενης), κατόπιν διασπάσεως της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς του στη νεοσυσταθείσα εταιρεία - πιστωτικό ίδρυμα, η οποία εξομοιούται κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση με καθολική διάδοχο της «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», τα κάτωθι ποσά: α) για επιδικασθέν κεφάλαιο 84.014,54 ευρώ εντόκως, με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας από την επομένη της άπρακτης παρέλευσης της δεκαημέρου προθεσμίας από την επίδοση της εξωδίκου καταγγελίας, ήτοι την 24-4-2010 μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, με ανατοκισμό των τόκων ανά εξάμηνο πλέον τυχόν λοιπών νομίμων χρεώσεων, β) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 1880 ευρώ, γ) για έξοδα έκδοσης παρόντος αντιγράφου, ποσό (3,65) ευρώ, δ) για δαπάνη επίδοσης της από 28/03/2019 Β΄ επιταγής ποσό 40 ευρώ, ε) για δαπάνη επίδοσης της από 14-10-2020 Γ’ επιταγής 40 ευρώ, στ) για δαπάνη επίδοσης της παρούσης επιταγής ποσό 40 ευρώ , ήτοι συνολικά το ποσό των (86.018,19) ευρώ και το συνολικό αυτό ποσό εντόκως με το συμβατικό ονομαστικό επιτόκιο υπερημερίας (εκτός από τα κονδύλια υπό στοιχεία β, γ, δ, ε, στ, τα οποία τοκίζονται με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας), άπαντα τα κονδύλια από την επίδοση της παρούσας και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, άλλως θα εκτελεστεί αναγκαστικά η παρούσα, οπότε θα προστεθούν 30,00 ευρώ για την εντολή προς εκτέλεση, η οποία δίδεται με την παρούσα. Αντίκλητος, πληρεξούσιος και δεκτικός καταβολής διορίζεται η κ. Ευγενία Τζαννίνη του Νικολάου, με ΑΜΔΣΑ 15816 (τηλ. 210-8221808), Πατησίων 89 Αθήνα. Παράλληλα γνωστοποιείται εις την προς ην η επίδοση οφειλέτιδα, ότι Εταιρεία με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης σχετικά με τα δάνεια, τις εξασφαλίσεις ή τα παρεπόμενα δικαιώματα αυτών, που απέκτησε η άνω εταιρεία ειδικού σκοπού σε συνέχεια μεταβίβασης λόγω τιτλοποίησης από την «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αναλυτικά περιγράφεται εις την ως άνω επιταγή. Συγκοινοποιήθηκαν και τα εν τη ανωτέρω επιταγή αναφερόμενα έγγραφα κατ άρθρο 925 Κ.Πολ. Δικ. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 18-10-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας τηλέφ. 210-5238617 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στον Πειραιά σήμερα στις Δέκα οχτώ (18), του μήνα Οκτωβρίου, του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ευγενίας Τζαννίνη, ως πληρεξούσιας δικηγόρου της Εταιρείας με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (η «Cepal Hellas») η οποία εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής , οδός Λεωφόρος Συγγρού αρ.209-211 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ. : 800715056 , αρ. Γ.Ε.ΜΗ 138019601000) νομίμως αδειοδοτηθείσης από την Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση αριθμ. 207/1/29-11-2016 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος) , ως εταιρεία διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις , δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4354/2015 και της Πράξης 118/19-05-2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος , όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 153/8-1-2019 Πράξη , στην οποία έχει ανατεθεί, δυνάμει της από 18-06-2021 σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών στις 22-06-2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 208/22-06-2021 στον τόμο 12 και με αύξοντα αριθμό 198, σε συνδυασμό με το υπ’ αριθμ. 46.041/15.06.2021 Ειδικό Πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου, η διαχείριση των απαιτήσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός HADDINGTON αρ. 1-2 VICTORIA BUILDINGS, ΔΟΥΒΛΙΝΟ 4, και αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657099, όπως νομίμως εκπροσωπείται και η οποία τελευταία, δυνάμει των από 30-04-2020 και 20-04-2021 Συμβάσεων Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτές καταχωρήθηκαν νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30-04-2020 και 20-04-2021, με αρ.πρωτ. 161/30-04-2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109 και με αρ.πρωτ. 129/20-04-2021 στον τόμο 12 και αύξοντα αριθμό 119 αντίστοιχα , στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 8, 10 του Ν. 3156/2003, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000, μεταξύ των οποίων και η απορρέουσα από την ένδικη έννομη σχέση, έχει καταστεί ειδική διάδοχος της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα , αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 159029160000 , Α.Φ.Μ.: 996807331 (Επωφελούμενης), ως καθολικής διαδόχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 223701000 και Α.Φ.Μ. : 094014249 (Διασπώμενης), κατόπιν διασπάσεως της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς του στη νεοσυσταθείσα εταιρεία - πιστωτικό ίδρυμα , εγκριθείσας της ως άνω διάσπασης με την με αριθμ. πρωτ. 45.089 / 16-04-2021 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων , που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και δημοσιεύθηκε στα στοιχεία της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 45.116 / 16-04-2021 και 45.123 / 16-04-2021 Ανακοινώσεις αντίστοιχα, στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων , έννομων σχέσεων , δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της οποίας «Διασπώμενης» έχει υπεισέλθει αυτοδικαίως η «Επωφελούμενη» και ενασκούνται αποκλειστικά από αυτήν (την «Επωφελούμενη»), διά της υπ αριθμ. 5723Γ/18-10-2021 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, κ. ΣΤΑΥΡΟ ΜΠΟΝΑΡΟ, για λογαριασμό της ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΣΙΓΑΛΑ του Μιχαήλ και της Μαρίας, πρώην κατοίκου Αιγάλεω Αττικής, οδός Περγάμου αρ.51 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο εκ του πρώτου (α’) απογράφου εκτελεστού με αριθμό 375/2014 της υπ αριθμ. 4238/2011 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, διά της οποίας το άνω Δικαστήριο, δικάζον ερήμην της εναγομένης, ορίζει το νόμιμο παράβολο για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των (250) ευρώ, δέχεται την υπο κρίση αγωγή, υποχρεώνει την εναγομένη και προς ην η επίδοση, να καταβάλλει στην ενάγουσα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, το ποσό των (134.700,38) ευρώ νομιμοτόκως από τις 19-9-2006 και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων και μέχρι την πλήρη εξόφληση, επιβάλλει εις βάρος της εναγομένης τη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας την οποία καθορίζει στο ποσό των (5.000) ευρώ. Στο τέλος του άνω εγγράφου υπάρχει η από 7-9-2021 παραγγελία σε μένα για την επίδοση και επιταγή, δια της οποίας επιτάσσεται η προς ην η επίδοση, να καταβάλλει στην Εταιρεία με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (η «Cepal Hellas») η οποία εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής , οδός Λεωφόρος Συγγρού αρ.209-211 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ. : 800715056 , αρ. Γ.Ε.ΜΗ 138019601000) στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση των απαιτήσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός HADDINGTON αρ. 1-2 VICTORIA BUILDINGS, ΔΟΥΒΛΙΝΟ 4, και αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657099, όπως νομίμως εκπροσωπείται και η οποία τελευταία έχει καταστεί ειδική διάδοχος της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα , αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 159029160000 , Α.Φ.Μ.: 996807331 (Επωφελούμενης), ως καθολικής διαδόχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 223701000 και Α.Φ.Μ. : 094014249 (Διασπώμενης), κατόπιν διασπάσεως της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς του στη νεοσυσταθείσα εταιρεία - πιστωτικό ίδρυμα, τα κάτωθι ποσά: α) για επιδικασθέν κεφάλαιο 134.700,38 ευρώ, νομιμοτόκως από την 19-9-2006 και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, β) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 5.300 ευρώ, γ) για έξοδα έκδοσης παρόντος αντιγράφου ποσό 2 ευρώ, δ) για σύνταξη της παρούσα επιταγής ποσό 10 ευρώ, ε) για δαπάνη επίδοσης της παρούσας επιταγής 40 ευρώ, ήτοι συνολικά το ποσό των (140.052,38) ευρώ και το συνολικό αυτό έντοκα, νόμιμα, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, άλλως θα εκτελεστεί αναγκαστικά η παρούσα, οπότε θα προστεθούν 30,00 ευρώ για την εντολή προς εκτέλεση, η οποία δίδεται με την παρούσα. Αντίκλητος, πληρεξούσιος και δεκτικός καταβολής διορίζεται η κ. Ευγενία Τζαννίνη του Νικολάου, με ΑΜΔΣΑ 15816 (τηλ. 210-8221808), Πατησίων 89 Αθήνα. Παράλληλα γνωστοποιείται εις την προς ην η επίδοση οφειλέτιδα, ότι Εταιρεία με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης σχετικά με τα δάνεια, τις εξασφαλίσεις ή τα παρεπόμενα δικαιώματα αυτών, που απέκτησε η άνω εταιρεία ειδικού σκοπού σε συνέχεια μεταβίβασης λόγω τιτλοποίησης από την «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αναλυτικά περιγράφεται εις την ως άνω επιταγή. Συγκοινοποιήθηκαν και τα εν τη ανωτέρω επιταγή αναφερόμενα έγγραφα κατ άρθρο 925 Κ.Πολ. Δικ. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 18-10-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας τηλέφ. 210-5238617 ΑΔΑ: 6Ρ2ΜΩΞΥ-Θ90 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πειραιάς, 19 / 10 / 2021 Δ Η Μ Ο Σ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Αρ. Πρωτ. 42698 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ Ι. Δραγάτση 12, Πειραιάς 18535 Πληροφορίες: Αικ. Χατζηνικολάου Τηλ.: 213 2022220 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Απόφαση της Ο.Ε. 786 / 2021 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ : Την 01 / 11 / 2021 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στο Κεντρικό Κατάστημα του Δήμου (Ι. Δραγάτση 12, Πλ. Κοραή, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, 7ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Μισθώσεων-Εκμισθώσεων θα διεξαχθεί φανερός προφορικός δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση Δημοτικού καταστήματος (Εμ1) επί των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου 41 και Δραγάτση, στο Ισόγειο του κτιρίου της Ιωνιδείου Σχολής, το οποίο διαθέτει: κύριο χώρο ισογείου 108,81τ.μ., κύριο χώρο παταριού 109,62 τμ. και βοηθητικό χώρο υπογείου 111,43 τ.μ., με χρήση ως εμπορικού καταστήματος κατασκευής, εμπορίας, επιδιόρθωσης και μεταποίησης υφασμάτων και υποδημάτων. Στο υπό μίσθωση κατάστημα ο απερχόμενος μισθωτής θα παραμείνει με αποζημίωση χρήσης και θα αποχωρήσει μέχρι την ανάδειξη και κατακύρωση του νέου μισθωτή. Η διάρκεια της εκμίσθωσης για το ως άνω κατάστημα ορίζεται για 6 χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των 62.400 € (εξήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ) ετησίως, ως τιμή που έχει καθοριστεί από την αρμόδια Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου ως τιμή εκκίνησης. Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα είναι επί μηνιαίου μισθώματος με τιμή εκκίνησης όπως προκύπτει αναλογικά από το ετήσιο ελάχιστο όριο της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου, ήτοι 5.200 € (πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ). Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξίες. Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, υπολογιζομένου για ένα έτος, ήτοι ποσό έξι χιλιάδων διακοσίων σαράντα (6.240 €). Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση ποσού ίσου προς το ποσοστό 10% επί του επιτευχθέντος μισθώματος, υπολογιζόμενου όπως παραπάνω, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος. Κάθε υποψήφιος πρέπει να φέρει και αξιόχρεο εγγυητή. Το μίσθωμα που θα προκύψει από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για τα πρώτα τρία έτη της μίσθωσης. Μετά τη πάροδο τριετίας από την έναρξη της μίσθωσης το κατά μήνα καταβαλλόμενο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κατά το ποσοστό της μηνιαίας μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους (καθοριζόμενης από την ΕΛΣΤΑΤ) ) πλέον μίας μονάδας Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και θα αναρτηθεί στο δημόσιο διαδικτυακό τόπο του Δήμου (www.piraeus.gov.gr). Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μια (1) τοπική ημερήσια εφημερίδα και σε μία (1) ειδική των δημοπρασιών δέκα πλήρεις ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναλυτικά οριζόμενα στη Διακήρυξη. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΩΡΑΛΗΣ
PrintButton

16-10-2021

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ. 4324Ε'/15-10-2021 έκθεσή μου επεδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ακριβές αντίγραφο της με ημερομηνία 22-09-2021 αγωγής, Ειδική Διαδικασία Γαμικών διαφορών, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, του ενάγοντος Σεντάτ Σεπετσή Χασάν του Ραήμ και της Σελιμέ, κατοίκου Βέννας Ν. Ροδόπης και στρέφεται κατά της εναγόενης Μποιάνκα (Boyanka) ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒΑ (GEORGIEVA) του Ανγκελ και της Μίνκα, κάτοικο Βέννας Ν. Ροδόπης και ήδη αγνώστου διαμονής, με την οποία αγωγή ζητάει να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή, να κηρυχθεί λυμένος, ο υφιστάμενος μεταξύ του ενάγοντος με της εναγόμενης από 26-02-2013 πολιτικός γάμος, ο οποίος τελέστηκε στις 26-02-2013 στο Δήμο Μαρωνείας - Σαπών. Να ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας της ανήλικης κόρης των Σελμά, η οποία γεννήθηκε το έτος 2013, αποκλειστικά στον ενάγοντα. Να καταδικαστεί η εναγόμενη στη δικαστική δαπάνη του ενάγοντος. Με την με αριθ. ΕΙΔ 175/2021 έκθεση κατάθεσης της Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, με την οποία ορίζει χρόνο συζήτησης της αγωγής το ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, στις -09- του μήνα Φεβρουαρίου του 2022 έτους ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. και γράφτηκε στο πινάκιο με αριθ. -32-. Με την παραγγελία να γίνει η επίδοση για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλώντας την να βρίσκονται στην συζήτηση της παρούσης, όταν και όπου με την πιο πάνω πράξη αρμοδίως ορίζεται. Κομοτηνή 15-10-2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ Τηλ.: 25310 85167 και κιν. 6936935240 ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 11675/80224/2021 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗ. ΧΡΟΝΗΣ (Α.Φ.Μ. 075978113), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 13.10.2021 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΦΙΛΑΝΔΡΟ πληρεξούσιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΕ ΛHΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» και το διακριτικό τίτλο «ATE LEASING A.E. Υ.Ε.Ε.», τελούσας υπό ειδική εκκαθάριση (άρθρα 67 και 68 του ν. 3601/2007 – Φ.Ε.Κ.Β. 2711/24.10.2013), με Α.Φ.Μ. 094319125/Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ που εδρεύει στην Αθήνα (Κατεχάκη 61Α΄ και Βρανά) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ειδικό εκκαθαριστή αυτής, την εταιρεία με την επωνυμία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση, Ανώνυμη Εταιρία, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων» και το διακριτικό τίτλο «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής επί της οδού Γραβιάς και Γρανικού, αριθμ. 3, με Α.Φ.Μ. 800721689, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, η οποία διορίστηκε δυνάμει της ΕΠΑΘ της 182/1/4-4-2016 (ΦΕΚ Β 925/5-4-2016) όπως νόμιμα εκπροσωπείται, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με τις υπ’ αριθμ. 4554ΣΤ΄/15.10.2021, 4552ΣΤ΄/15.10.2021 και 4553ΣΤ΄/15.10.2021 εκθέσεις μου επίδοσης για λογαριασμό : 1) του Σπυρίδωνα Τσαΐρη του Χαρισίου και της Βασιλικής, πρώην κατοίκου Κοζάνης επί της οδού Ε. Γιάνναρη αριθμ.15 και ήδη αγνώστου διαμονής, 2) της Ελένης Τσαΐρη του Χαρισίου και της Βασιλικής, πρώην κατοίκου Κοζάνης επί της οδού Πλαταιών αριθμ. 1 και ήδη αγνώστου διαμονής και 3) της Κατίνας Τσαΐρη του Χαρισίου και της Βασιλικής, πρώην κατοίκου Κοζάνης επί της οδού Πλαταιών αριθμ. 1 και ήδη αγνώστου διαμονής αντίστοιχα, ακριβές έντυπο αντίγραφο, από το στην κατοχή του παραγγέλλοντος δικηγόρου επίσημο ηλεκτρονικό αντίγραφο με νόμιμη αποϋλοποιημένη σήμανση και ηλεκτρονική θεώρηση της από 13-10-2021 Αγωγής της ως άνω Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "«ΑΤΕ ΛHΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» Κατά : 1) του Σπυρίδωνα Τσαΐρη του Χαρισίου και της Βασιλικής, κατοίκου Κοζάνης επί της οδού Ε. Γιάνναρη αριθμ. 15, ως η τελευταία δηλωθείσα κατοικία του στην Εφορία το έτος 2011 (νυν αγνώστου διαμονής), 2) της Ελένης Τσαΐρη του Χαρισίου και της Βασιλικής, κατοίκου Κοζάνης επί της οδού Πλαταιών αριθμ. 1, ως η τελευταία γνωστή κατοικία της και νυν αγνώστου διαμονής και 3) της Κατίνας Τσαΐρη του Χαρισίου και της Βασιλικής, κατοίκου Κοζάνης επί της οδού Πλαταιών αριθμ. 1, ως η τελευταία γνωστή κατοικία της και νυν αγνώστου διαμονή. Η ως άνω Αγωγή φέρει ΓΑΚ : 80224/13.10.2021 και ΕΑΚ : 11675/13.10.2021 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), με την οποία ΖΗΤΑΕΙ η ενάγουσα να δεκτή η παρούσα Αγωγή της. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να της καταβάλουν, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος, κατά τις κύριες ή επικουρικές βάσεις της παρούσας και για τους λόγους και τις αιτίες που αναφέρονται στο ιστορικό της, τα κάτωθι αναλυτικά ποσά: 1) Για ληξιπρόθεσμα και ήδη απαιτητά μισθώματα, ποσού επτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα οκτώ Ευρώ και δέκα λεπτών (7.298,10€), πλέον ΦΠΑ αξίας χιλίων τριακοσίων δέκα τριών Ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (1.313,66€), ήτοι συνολικής αξίας οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ένδεκα Ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (8.611.76€), και συγκεκριμένα μέρος μισθώματος περιόδου από 14/03/2001 έως 14/06/2001 ποσού συνολικής αξίας 3.842,31€ και μισθώματα περιόδου από 14/06/2001 έως 14/09/2001 ποσού συνολικής αξίας 4.769,45€ και μάλιστα εντόκως κατά τα συμπεφωνημένα από τότε που κάθε μίσθωμα κατέστη ληξιπρόθεσμο και μέχρι εξοφλήσεώς του, 2) Για Δεκατέσσερα (14) υπολειπόμενα μισθώματα (έκαστο ποσού 3.906,13€), ποσού καθαρής αξίας πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα πέντε Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (54.685,85€), πλέον ΦΠΑ αξίας δεκατριών χιλιάδων εκατόν είκοσι τεσσάρων Ευρώ και εξήντα λεπτών (13.124,60€), ήτοι συνολικού ποσού εξήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων δέκα Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (67.810,45€), για τους μήνες από Σεπτέμβριου του έτους 2001 έως Μάρτιο του έτους 2005 και μάλιστα εντόκως από την επομένη της κοινοποίησης της καταγγελίας που αφορά μελλοντικά μισθώματα μέχρι λήξεως της σύμβασης και 3) Για έξοδα νομικών ενεργειών καθαρής αξίας σε Ευρώ δύο χιλιάδων διακοσίων πέντε και πενήντα δύο λεπτών (2.205,52€), πλέον ΦΠΑ αξίας σε Ευρώ πεντακοσίων είκοσι εννέα και τριάντα δύο λεπτών (529,32€), ήτοι συνολικής αξίας δύο χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων Ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (2.734,84€). Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην εν γένει δικαστική της δαπάνη. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 15-10-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ - (άρθρο 135 ΚΠολΔ) Μετά από παραγγελία της Μελίνας-Δήμητρας ΦΑΛΑΡΑ, πληρεξούσιας δικηγόρου της AL ZOUΕDI GHANIA, κατοίκου Νεμέας, υπηκόου Ιράκ, με αριθμό άδειας διαμονής Ρ00566470, εγώ η δικαστική επιμελήτρια του Εφετείου Πειραιά, Σοφία Δούκα του Γιάννη, κάτοικος Αθηνών, οδός Αριστοτέλους 98, επέδωσα νόμιμα στις 15-10-2021 με την υπ’ αριθμόν 4989 έκθεση επίδοσής μου, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Αριστείδη Κορέα, ως κατά Νόμο αρμόδιο τον FARAJ LEΗOUEK SALEHSALEH AL ZOUΙDI, υπήκοο Ιράκ, γεννημένο στις 08/07/1973, αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο ΚΛΗΣΗΣ της πρώτης κατά του δεύτερου, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 65540/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 7023/2021, προς γνώση του και για όλες τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά τη συζήτηση της κλήσης στις 19/11/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό πινακίου 16, υπό τον όρο να επιδοθεί το δικόγραφο της κλήσης 30 ημέρες πριν τη δικάσιμο. Το κτίριο και η αίθουσα εκδίκασης της αίτησης γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5. Με την κλήση η αιτούσα ζητεί να οριστεί νέα δικάσιμος για τη συζήτηση της αγωγής των ασφαλιστικών μέτρων με ΓΑΚ 39009/2020 και ΕΑΚ 4172/2020, προσδιορισθείσα για εκδίκαση στη δικάσιμο της 11ης/09/2020, οπότε και ματαιώθηκε. Με το αρχικό δικόγραφο η αιτούσα ζητούσε να της ανατεθεί προσωρινά, λόγω κατεπείγοντος η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου της HUSSEIN AL ZOUΕDI ή ΖΟUIDI του FARAJ και της GHANIA, που γεννήθηκε στις 15/04/2009 στο Ιράκ. Αθήνα 15/10/2021 Σοφία Δούκα 6933286950 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Το εν Αθήναις Τεκτονικό Ίδρυμα, συσταθέν σύμφωνα με την από 04 Ιανουαρίου 1928, αριθμός φύλου 2, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διακηρύττει την ενοικίαση εν συνόλω των τεκτονικών κτιρίων που έχει στην ιδιοκτησία του, με ελάχιστο ετήσιο μίσθωμα 125.608,00 €, όπως ορίζεται στον Ν. 4172/2013 άρθρο 39 παρ. 2 και την ΠΟΛ του Υπουργείου Οικονομικών 1069/23.03.2015 άρθρο 6. Τα κτίρια αυτά είναι τα εξής: 1. Αθήνα, Αχαρνών 19, πενταόροφο κτίριο με δώμα και υπόγειο, συνολικού εμβαδού 2.688,85 m2. Το κτίριο αυτό προσφέρεται για τις χρήσεις του υπογείου, ισογείου, 1ου, 3ου και 4ου ορόφου για τις ημέρες της εβδομάδος Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή και ετησίως για το 80% των Σαββατοκύριακων, σε συνεννόηση με τον συνιδιοκτήτη του 20% του κτιρίου, που είναι το σωματείο «Τεκτονική Ένωση». Ο 5ος όροφος και το δώμα προσφέρεται για καθημερινή από κοινού χρήση, διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών με το Τεκτονικό Ίδρυμα. 2. Ελευσίνα, Κίμωνος 20, τριώροφο κτίριο με δώμα και υπόγειο συνολικού εμβαδού 840,00 m2, 3. Ζάκυνθος, Ευγενίδου 2, 1ος και 2ος όροφος σε τριώροφο κτίριο συνολικού εμβαδού 360,00 m2, 4. Χανιά, Σφακιανάκη Ι. 36, ισόγειος χώρος συνολικού εμβαδού 277,00 m2, 5. Ιωάννινα, Τεπελενίου 9, ισόγειος χώρος με υπόγειο συνολικού εμβαδού 208,00 m2, 6. Λάρισα, Φιλικής Εταιρείας 1, ισόγειος χώρος συνολικού εμβαδού 840,00 m2, 7. Κομοτηνή, Αϊδινίου 1, 5ος και 6ος όροφος σε πολυκατοικία, συνολικού εμβαδού 226,09 m2, 8. Έδεσσα, Πλάτωνος 13, διώροφο κτίριο συνολικού εμβαδού 203,00 m2, 9. Χαλκίδα, Μαυρομιχάλη 9, ισόγειος χώρος συνολικού εμβαδού 140,30 m2, 10. Μυτιλήνη, Βηλάρα 3, διώροφο κτίριο συνολικού εμβαδού 348,00 m2, 11. Σέρρες, Χατζηπανταζή 5, ισόγειος χώρος συνολικού εμβαδού 142,00 m2, 12. Ξάνθη, Παλαιολόγου 18, διώροφο κτίριο συνολικού εμβαδού 250,00 m2, 13. Αλεξανδρούπολη, Ελ. Βενιζέλου 43, διαμέρισμα 4ου ορόφου σε πολυκατοικία συνολικού εμβαδού 193,00 m2. Στον πλειοδοτικό διαγωνισμό δύνανται να λάβουν μέρος διεθνώς αναγνωρισμένες Ελληνικές Τεκτονικές δυνάμεις, που έχουν θεμελιώδεις αρχές τα ιδεώδη των Αρχαίων, Ελευθέρων και Αποδεδεγμένων Τεκτόνων. Με καταστατικό σκοπό, την ηθική και πνευματική βελτίωση των μελών τους δια της αυτογνωσίας, της ερεύνης της Αληθείας, της Αλληλεγγύης και της εφαρμογής των αρχών της Τεκτονικής Ηθικής. Επίσης την ευώδοση έργων ευποιΐας, την περίθαλψη και μόρφωση απόρων παίδων και να συνέρχονται εν Στοαίς, αίτινες τούτο μεν είναι επί μέρους συγκεκροτημέναι ενώσεις αδελφών, υπό κοινών τύπων και κανονισμών διεπόμεναι, όσον αφορά την συγκρότησιν, σύστασιν και λειτουργίαν αυτών, τούτο δε Τεκτονικά Εργαστήρια, ήτοι ο τόπος, ένθα ούτοι, συνερχόμενοι, εργάζονται προς βελτίωσιν αυτών, δια της κατανοήσεως και εφαρμογής των Τεκτονικών Αρχών. Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην Γραμματεία του Τεκτονικού Ιδρύματος στο Τεκτονικό Μέγαρο Αθηνών, Αχαρνών 19 και Σουρμελή, Αθήνα 10438, στον 5ο όροφο μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 20:00 Εν Αθήναις τη 15η Οκτωβρίου 2021 Για το Τεκτονικό Ίδρυμα Ο Πρόεδρος Μιχαήλ Νικ. Ματτές ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’αριθμ.6618Ζ΄/04-08-2021 έκθεσή μου επιδόθηκε νόμιμα στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ακριβές αντίγραφο της από ημερομηνία 26.07.2020 αιτήσεως συντηρητικής κατάσχεσης κατ’ άρθρο 682 και 707 ΚΠολΔ, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) της αιτούσης Διάνας Τζιρίδου του Γεωργίου και της Ευδοκίας, κατοίκου Σαπών-Π.Ε. Ροδόπης, οδός Φιλικής Εταιρείας αρ.8, με ΑΦΜ 137002409 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, η οποία στρέφεται κατά του καθού η αίτησή της Γεωργίου Μπαλαμπανίδη του Νικολάου και της Νανούλη, κάτοικο Σαπών –Π.Ε. Ροδόπης, οδός Φιλικής Εταιρείας αρ.8 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 124968645 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, με την οποία αίτησή της και για τους λόγους που αναφέρει σε αυτήν, ζητάει αυτά που συμπεριλαμβάνονται στο αιτητικό της, ήτοι: Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή της. Να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα ώστε να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση εις χείρας του τραπεζικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα και του επί του αρ. 5356045883326 ατομικού τραπεζικού λογαριασμού που τηρεί στο Υποκατάστημα Σαπών-Ν. Ροδόπης, ως και άλλου τηρούμενο στην ίδια τράπεζα λογαριασμό, καθώς και των απαιτήσεων που ο καθού διατηρεί σε βάρος των τραπεζών ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ, Eurobank Ergasias A.E, μέχρι του ποσού των 129.975,00€=109.975+10.000) πλέον τόκων και εξόδων. Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή, μέχρι τη έκδοση αποφάσεως επί της παρούσας αιτήσεώς της, απαγορεύουσα στον καθού τη διάθεση, αλλά και οποιαδήποτε άλλη μεταβολή των απαιτήσεων, που διατηρεί ο καθού εις χείρας του ανωτέρω τραπεζικού ιδρύματος και του ανωτέρω λογαριασμού καθώς σε όλα τα αναφερόμενα τραπεζικά ιδρύματα, μέχρι του μέχρι του ποσού των 129.975,00€=109.975+10.000) πλέον τόκων και εξόδων. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική δαπάνη και στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρο. Με την έκθεση κατάθεσης δικογράφου χωρίς πινάκιο με αριθμό Ασφ.197/ 2021 του γραμματέως του πιο πάνω δικαστηρίου, που φαίνεται η κατάθεση από την δικηγόρο κα Ροκοπάνου Παναγιώτα της αίτησης αυτής και την παρά πόδας αυτής πράξη ορισμού συζήτησης της Δικαστού του ως άνω δικαστηρίου, που ορίζει δικάσιμο για την συζήτηση της αίτησης το κατάστημα του Πρωτοδικείου Ροδόπης (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), στις -10- του μήνα Νοεμβρίου, του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ., με τον όρο να επιδοθεί αντίγραφο της αίτησης και της πράξης αυτής οκτώ (8) ημέρες πριν από την συζήτηση. Και με την κάτωθι αυτής με ημερομηνία 29-07-2021 Προσωρινή Διαταγή του Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης κ. Γεωργίου Καπετανίδη, προεδρεύοντα Πρωτοδίκη η οποία: Χορηγεί προσωρινή διαταγή. Απαγορεύει τον καθού Γεώργιο Μπαλαμπανίδη, την διάθεση και οποιαδήποτε άλλη μεταβολή των απαιτήσεων που διατηρεί αυτός σε βάρος της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και δη επί του αρ. 5356045883326 ατομικού τραπεζικού λογαριασμού καθώς και σε άλλον τηρούμενο στην ίδια τράπεζα λογαριασμό, καθώς και την απαιτήσεων που ο καθού διατηρεί σε βάρος των τραπεζών ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ, Eurobank Ergasias A.E, μέχρι του ποσού των 129.975,00€ μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Με την παραγγελία να γίνει η επίδοση για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο συγχρόνως ο προς ην η επίδοση να παραστεί κατά τη συζήτηση αυτής, όταν και όπου με την ανωτέρω πράξη ορίζεται καθώς όπως συμμορφωθεί με την άνω προσωρινή διαταγή.- Καλείται δια της παρούσης, οιοσδήποτε γνωρίζει την εναγόμενη, όπως ειδοποιήσει και γνωστοποιήσει σε αυτόν το περιεχόμενο της παρούσης δημοσιεύσεώς μου. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΚΟΚΙΔΗΣ (Α. ΜΑΝΕΣΗ αριθμ.1, τηλ: 531021610 & 6977586267) ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PANSYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PANSYSTEMS A.E» (ΑΜ 29741) --------------- Με την υπ’ αριθ. 1324/2021 Έκθεση του κου Εισηγητή του Πρωτοδικείου Αθηνών, κου Ευάγγελου Χατζίκου, επετράπη στην σύνδικο πτώχευσης, κα Ευγενία Χ. Στάμου, η εκποίηση, με δημόσιο πλειοδοτικό πλειστηριασμό των κινητών πραγμάτων της πτωχεύσεως, όπως αυτά αναφέρονται στην από 22/09/2021 και με αρ. κατ. 1722/04.10.2021 αίτηση της συνδίκου της πτώχευσης και στην υπ’ αριθ. 1324/2021 Έκθεση του κου Εισηγητή, ή σαν σύνολο ή χωριστά το καθένα με τιμή εκποίησης μειωμένη κατά ποσοστό 80% της αρχικής τιμής α΄ προσφοράς τους. Ο κος Εισηγητής επιφυλάχθηκε να εγκρίνει την εκποίηση, ανάλογα με το τίμημα που θα επιτευχθεί. Η εκποίηση θα πραγματοποιηθεί την πρώτη Δευτέρα και ώρα 11:00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών, μετά την πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών από την δημοσίευση της περιλήψεως της εκθέσεως στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του e-ΕΦΚΑ (πρώην Ταμείου Νομικών), και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από τον Εισηγητή. Αντίγραφο της εκθέσεως να τοιχοκολληθεί, όπως ορίζει ο νόμος και περίληψή της να δημοσιευθεί στην εφημερίδα «Ηχώ των Δημοπρασιών» και στο διαδίκτυο με τηλέφωνο της συνδίκου για πληροφορίες. Αθήνα, 15/10/2021 Η ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Περίληψη της με αριθμό 3494 / 13.10.2021 έκθεσης επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, διορισμένης στο Πρωτοδικείο Αθηνών Σοφίας Ανδ. Αχόλου, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία, του Δικηγόρου ΑΘΗΝΩΝ Νικόλαου Α. Ανδρικόπουλου για την Δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» πληρεξούσιου Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία “CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μ.Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π” που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής, Λεωφόρος Συγγρού αρ. 209-211 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 800715056, υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία επωνυμία “ORION X SECURITISATION DESIGNATED ACTIVITY COMPANY” που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας, (1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, DUBLIN 4 D04 XN32) και έχει αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 656384, όπως νομίμως εκπροσωπείται, δυνάμει της από 30.04.2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 159/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 107, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 8 και 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000, και του υπ’ αρ. 44.961/30.04.2020 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θωμά Στεφανάκου, η οποία τελευταία αλλοδαπή εταιρεία έχει καταστεί ειδική διάδοχος της “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “ALPHA BANK”, με έδρα την Αθήνα, οδός Σταδίου αρ.40, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 223701000 και ΑΦΜ 094014249, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 10 του Ν.3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν.2844/2000, η οποία (ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ) κατέστη καθολική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», επιδόθηκε προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, που κατοικοεδρεύει στην Πρώην Σχολή Ευελπίδων (κτίριο 16), οδός Ευελπίδων περιοχή Κυψέλης Αττικής, Τ.Κ. 10167, για τον ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Γιαννιτσών αρ. 21, με ΑΦΜ 074453231, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από το πρώτο (α') απόγραφο εκτελεστό της υπ’αριθμ 22006/03-07-2014 (Αριθμός Απογράφου: 21847/2014) Διαταγής Πληρωμής του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, που προσαρτάται στην με αριθμό 4.620/06-02-2019 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδριανοπούλου Δήμητρας, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 918 παρ. 6 του ΚΠολΔ, μαζί με την κάτω από αυτή και από 04/10/2021 παραγγελία προς επίδοση με επιταγή προς πληρωμή και της οποίας το περιεχόμενο έχει κατά λέξη όπως ακολουθεί ήτοι: α)για επιδικασθέν κεφάλαιο Ευρώ 210.081,60, το ποσό δε αυτό εντόκως από την 10/03/2012, με το ανώτατο επιτρεπόμενο κάθε φορά επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση το οποίο σήμερα για το δάνειο αυτό ανέρχεται σε 2,50% πλέον του ενήμερου συμβατικού επιτοκίου ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας από την 10/03/2012, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 ν. 2601/98 μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως κατά το διατακτικό της ως άνω διαταγής πληρωμής, β) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη το ποσό των Ευρώ 3.570,00 νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της α’ επιταγής ήτοι από 26/7/2014, γ) για σύνταξη, παραγγελία προς το δικαστικό επιμελητή και επίδοση α’ επιταγής Ευρώ πενήντα πέντε (55,00) νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της α’ επιταγής ήτοι από 26/07/2014 και δ) για επίδοση απογράφου με την παρούσα επιταγή Ευρώ 86,80 (συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ) νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσης. Όλα τα ανωτέρω ποσά πρέπει να εξοφληθούν εντόκως κατά τις ανωτέρω διακρίσεις μέχρι την πλήρη και ολοσχερή τους εξόφληση. Άλλως θα εκτελεσθεί αναγκαστικά η παρούσα και θα συνεχισθεί η εκτελεστική διαδικασία που επισπεύδετο δυνάμει της υπ αριθμ. 1839/30-01-2019 Κατασχετήριας Έκθεσης Ακίνητης Περιουσίας του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Πειραιά Μπελογιάννη Π. Κωνσταντίνου. Αντίκλητο και δεκτικό πληρωμής διορίζουμε το Δικηγόρο Αθηνών, Νικόλαο Αθ. Ανδρικόπουλο ΑΜ15706 ΔΣΑ, κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Κηφισίας αριθμ. 35, τηλ,: 2106444610 προκειμένου να αποδώσει στη δικαιούχο της απαίτησης του ως άνω ποσό άλλως τον επιδίδοντα την παρούσα δικαστικό επιμελητή και αντιγράφεται στην ως άνω αναφερόμενη έκθεσή μου επίδοσης, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: 1 Η «Γενική των Δημοπρασιών» και 2 «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ». Η Δικαστική Επιμελήτρια Σοφία Ανδ. Αχόλου Περίληψη της με αριθμό 3493 / 13.10.2021 έκθεσης επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, διορισμένης στο Πρωτοδικείο Αθηνών Σοφίας Ανδ. Αχόλου, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία, του Δικηγόρου ΑΘΗΝΩΝ Νικόλαου Α. Ανδρικόπουλου για την Δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» πληρεξούσιου Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία “CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μ.Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π” που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής, Λεωφόρος Συγγρού αρ. 209-211 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 800715056, υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία επωνυμία “ORION X SECURITISATION DESIGNATED ACTIVITY COMPANY” που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας, (1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, DUBLIN 4 D04 XN32) και έχει αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 656384, όπως νομίμως εκπροσωπείται, δυνάμει της από 30.04.2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 159/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 107, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 8 και 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000, και του υπ’ αρ. 44.961/30.04.2020 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θωμά Στεφανάκου, η οποία τελευταία αλλοδαπή εταιρεία έχει καταστεί ειδική διάδοχος της “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “ALPHA BANK”, με έδρα την Αθήνα, οδός Σταδίου αρ.40, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 223701000 και ΑΦΜ 094014249, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 10 του Ν.3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν.2844/2000, η οποία (ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ) κατέστη καθολική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», επιδόθηκε προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, που κατοικοεδρεύει στην Πρώην Σχολή Ευελπίδων (κτίριο 16), οδός Ευελπίδων περιοχή Κυψέλης Αττικής, Τ.Κ. 10167, για την εναγόμενη GIANNOPOULOS EOANNA του COSTAS, πρώην κάτοικου Αθηνών Αττικής, οδός Γιαννιτσών αρ. 21, με ΑΦΜ 047979390, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από το πρώτο (α') απόγραφο εκτελεστό της υπ’αριθμ 22006/03-07-2014 (Αριθμός Απογράφου: 21847/2014) Διαταγής Πληρωμής του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, που προσαρτάται στην με αριθμό 4.620/06-02-2019 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδριανοπούλου Δήμητρας, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 918 παρ. 6 του ΚΠολΔ, μαζί με την κάτω από αυτή και από 04/10/2021 παραγγελία προς επίδοση με επιταγή προς πληρωμή και της οποίας το περιεχόμενο έχει κατά λέξη όπως ακολουθεί ήτοι: α)για επιδικασθέν κεφάλαιο Ευρώ 210.081,60, το ποσό δε αυτό εντόκως από την 10/03/2012, με το ανώτατο επιτρεπόμενο κάθε φορά επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση το οποίο σήμερα για το δάνειο αυτό ανέρχεται σε 2,50% πλέον του ενήμερου συμβατικού επιτοκίου ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας από την 10/03/2012, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 ν. 2601/98 μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως κατά το διατακτικό της ως άνω διαταγής πληρωμής, β) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη το ποσό των Ευρώ 3.570,00 νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της α’ επιταγής ήτοι από 26/7/2014, γ) για σύνταξη, παραγγελία προς το δικαστικό επιμελητή και επίδοση α’ επιταγής Ευρώ πενήντα πέντε (55,00) νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της α’ επιταγής ήτοι από 26/07/2014 και δ) για επίδοση απογράφου με την παρούσα επιταγή Ευρώ 86,80 (συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ) νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσης. Όλα τα ανωτέρω ποσά πρέπει να εξοφληθούν εντόκως κατά τις ανωτέρω διακρίσεις μέχρι την πλήρη και ολοσχερή τους εξόφληση. Άλλως θα εκτελεσθεί αναγκαστικά η παρούσα και θα συνεχισθεί η εκτελεστική διαδικασία που επισπεύδετο δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1839/30-01-2019 Κατασχετήριας Έκθεσης Ακίνητης Περιουσίας του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Πειραιά Μπελογιάννη Π. Κωνσταντίνου. Αντίκλητο και δεκτικό πληρωμής διορίζουμε το Δικηγόρο Αθηνών, Νικόλαο Αθ. Ανδρικόπουλο ΑΜ15706 ΔΣΑ, κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Κηφισίας αριθμ. 35, τηλ.: 2106444610 προκειμένου να αποδώσει στη δικαιούχο της απαίτησης του ως άνω ποσό άλλως τον επιδίδοντα την παρούσα δικαστικό επιμελητή και αντιγράφεται στην ως άνω αναφερόμενη έκθεσή μου επίδοσης, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: 1 Η «Γενική των Δημοπρασιών» και 2 «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ». Η Δικαστική Επιμελήτρια Σοφία Ανδ. Αχόλου
PrintButton

14-10-2021

on .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αθήνα, 13-10-2021 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Αρ. Πρωτ.: 51597 οικ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αριθ. ΣΟΧ 2 /2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Υπουργείο Δικαιοσύνης (Για την Κεντρική Υπηρεσία) Το Υπουργείο Δικαιοσύνης Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κωδικός Θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Κεντρική Υπηρεσία Αθήνα (Δήμος Αθηναίων) Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού 8 μήνες 10 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ή Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου, γ) Καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ισπανικής ή Ιταλικής Γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους/ες με τα ανωτέρω προσόντα) α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ή Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 101 Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Μεσογείων 96, Τ.Κ.115 27- Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κ. Μαγκουνή (τηλ. επικοινωνίας: 2131307615) Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Κεντρική Υπηρεσία και στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης (https://www.ministryofjustice.gr/), καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αθηναίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021», το οποίο περιλαμβάνει: i) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής και ii) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, αλλά και στα Ειδικά Παραρτήματα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «31-08-2021 και (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «07-12-2020», μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα → Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ διαφορα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄αρ. 8876Β/13.10.2021 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Λάρισας ε έδρα το Πρωτοδικείο Βόλου Μελπομένης Α. Μακρή, κοινοποιήθηκε νόμιμα προς την ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΒΟΛΟΥ κ. Χριστίνα Φασούλα, για τον ΘΕΟΔΟΣΙΟ ΤΣΙΤΣΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, άλλοτε κάτοικο Διμηνίου Βόλου ΤΚ 38500 και ήδη αγνώστου διαμονής η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 § 2 του ν. 4640/2019) – ΕΝΤΥΠΟ 3, η οποία θα λάβει χώρα στις 20/10/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, τόπος διεξαγωγής ΥΑΣ: ΒΟΛΟΣ διεύθυνση: Ξενοφώντος αριθμός 17 4ος όροφος. Με την παρούσα συγκοινοποιείται και το Φύλλο Βασικών Στοιχείων – ΕΝΤΥΠΟ 1, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο συγχρόνως να παραστεί κατά την συζήτησή της όταν και όπου παραπάνω ορίζεται. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τις υπ’ αρ. 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067 / 05-10-2021 εκθέσεις μου επίδοσης, εγώ η Δικ. Επιμελήτρια Εφετείου Αθηνών ΗΡΑΚΛΕΙΑ Σ. ΠΕΠΠΑ, κάτοικος Αθηνών, οδός Γλάδστωνος αρ.5, τηλ: 210-3809143, έπειτα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών, Δημήτρη Παρασκευόπουλου, πληρεξούσιου των επισπευδόντων: 1.Ιωάννας συζύγου Ιωάννη Ζουγανέλη το γένος Αθανασίου και Ανδριάνας Κουκά, κατοίκου Μυκόνου, ΑΦΜ 065289430, 2.Ευγενΐας συζύγου Ευστρατίου Ατζιτίρη, θυγατέρας του Αθανασίου και της Ανδριάνας Κουκά, κατοίκου Νέας Ερυθραίας Αττικής, Βρυούλων αρ.1, ΑΦΜ 106034226,3.Ιωάννη Γκιόκα του Γεωργίου και της Καλλιόπης, κάτοικου Άνω Μεράς Μυκόνου Κυκλάδων, ΑΦΜ 033821408, ως εξ αδιαθέτου κληρονόμο της αποβιω- σάσης μητρός του Καλλιόπης χήρας Γεωργίου Γκιόκα, το γένος Αθανασίου και Ανδριάννας Κουκά, ΑΦΜ 063948535, 4.Γεωργίας χήρας Γεωργίου Κουκά το γένος Εμμανουήλ και Αγγελικής Αντωνίου, κατοίκου Άνω Μεράς Μυκόνου, ΑΦΜ 040465067, 5.Αθανασίου Κουκά του Γεωργίου και της Γεωργίας, κατοίκου Καλυβών Αποκορώνου Χανίων, ΑΦΜ 03452104, 6.Εμμανουήλ Κουκά του Γεωργίου και της Γεωργίας, κατοίκου Άνω Μεράς Μυκόνου, ΑΦΜ 056326283, 7.Ανδρέα Κουκά του Γεωργίου και της Γεωργίας, κατοίκου Άνω Μεράς Μυκόνου, ΑΦΜ 054912669, 8.Μαρίας Κουκά του Γεωργίου και της Γεωργίας, κατοίκου Άνω Μεράς Μυκόνου, ΑΦΜ 056326338, όλων των ανωτέρω (4-8), ως εξ αδιαθέτου κληρονόμων του αποβιώσαντος Γεωργίου Κουκά του Αθανασίου και της Ανδριάνας, ΑΦΜ 022629821, 9.Χρήστου Κουκά του Αθανασίου και της Ανδριάνας, κατοίκου Μυκόνου, με Α.Φ.Μ. 03637306, επέδωσα στον A/Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κ. Ζήση Αχιλλέα, κατά σειρά αναφοράς των εκθέσεων επίδοσης, για τους: α) Ευγενία χήρα Francis Mc Kanna, το γένος Πέτρου και Μαρίας Ζουγανέλη, συνταξιούχο, πρώην κάτοικο πόλεως Τζόλιετ, οδός Ερλ αρ.326, της Πολιτείας του Ιλλινόις των Η.Π.Α., β) Κάθλην Ανν, σύζυγο Τζόν Τζάντρον, το γένος Δημητρίου και Ντόροθυ Ζουγανέλη, οικοκυρά, πρώην κάτοικο πόλεως Τζόλιετ, οδός Βunker Hill, αρ.1707, της Πολιτείας του Ιλλινόις των Η.Π.Α., γ) Λίλιαν χήρα Χρήστου Ζουγανέλη, το γένος Βill και ΄Αννας- Μαρίας Wallace, οικοκυρά, κάτοικο της πόλεως Τζόλιετ, οδός Κάτερ αρ.1206, της Πολιτείας του Ιλλινόις των Η.Π.Α., δ) Αικατερίνη Ζουγανέλη του Πέτρου και της Μαρίας, συνταξιούχο, κάτοικο της πόλεως Τζόλιετ, οδός Μόρις, αρ. 22, της Πολιτείας του Ιλλινόις των Η.Π.Α., ε) Πήτερ Νικ Ζουγανέλη του Δημητίου και της Ντόροθυ, ιδ. υπάλληλο, κάτοικο της πόλεως Τζόλιετ, οδός Κnox Place αρ.513, της Πολιτείας Ιλλινόις Η.Π.Α., στ) Μαίρη Τζέην διαζευγμένη σύζυγο Μάικλ Ση, το γένος Δημητρίου και Ντόροθυ Ζουγανέλη, οικοδόμο, κάτοικο της πόλεως Φοξ Λέϊκ, οδός Monroe Avenue αρ.509, της πολιτείας Ιλλινόις Η.Π.Α., ζ) Ντέμπρα Κάϋ διαζευγμένη σύζυγο Dave Liker, το γένος Δημητρίου και Ντόροθυ Ζουγανέλη, ιδ. υπάλληλο, κάτοικο πόλεως, Πλέινφλιντ αρ.415, της Πολιτείας του Ιλλινόις των Η.Π.Α., και η) Ντόροθυ χήρα Δημητρίου Ζουγανέλη, το γένος Tom και Mildired Enish, ιδιωτικής υπάλληλο, κάτοικο πόλεως Κρέστ Χίλλ, οδός Ελσι αρ.520, της Πολιτείας του Ιλλινόις των Η.Π.Α., και ήδη απάντων αγνώστων διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αρ.71/25-07-2021 Βεβαίωσης Αναβολής του Γ’ Πολιτικού Τμήματος και Αρείου του Αρείου Πάγου, με δικάσιμο για την 16-03-2022, με αρ.πιν. -1-, στο Γ’ Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, για την Αναίρεση Tης υπ’αρ.263/205 Απόφασης του Εφετείου Αιγαίου, και συνημμένο αντίγραφο της με αριθμό Γ.Α.Κ.: 416/2006 Αίτησης Αναίρεσης και την από 12-07-2019 Κλήσης, για να παραστεί κατά την συζήτηση όταν και όπου πιο πάνω ορίζεται και προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, και ζητείται να γίνει δεκτή η αίτηση αναίρεσης και να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην εν γένει δικαστική δαπάνη. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΠΕΠΠΑ Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ Ο παρακάτω υπογράφων Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Αθηνών Αλέξιος Π. Ανδρεωσάτος, μετέβην την 24/9/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.31 και επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς για την αγνώστου διαμονής Ιβάνκα Ατανάσοβα του Αργυροβ, σύζυγο Χαραλάμπου Βαρβαρέσσου, πρώην, κάτοικο Πειραιώς, οδός Αγίου Δημητρίου 182 και, ήδη, αγνώστου διαμονής, κεκυρωμένο αντίγραφο της υπ' αριθμόν 1624/2021 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (Ειδική Διαδικασία Διαφορών από την Οικογένεια, τον Γάμο και την Ελεύθερη Συμβίωση), δυνάμει της οποίας απαγγέλλεται η λύση του πολιτικού γάμου που τελέσθηκε την 9/10/1986 στο Μπουργκάσκη Μπουργκάς της Βουλγαρίας μεταξύ της ανωτέρω και του συζύγου της Χαράλαμπου Βαρβαρέσσου του Δημητρίου, κατοίκου Πειραιώς, οδός Αγίου Δημητρίου 182 και επιβάλλεται εις βάρος της δικαστική δαπάνη ποσού εξ €(400) τετρακοσίων. Πειραιάς, 24/9/2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΔΡΕΩΣΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΩΝΟΣ 19Α, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 210-4223200, 6947270914 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Δια της υπ' αριθμ. 1155/2021 έκθεσης του Εισηγητή της πτώχευσης της εταιρείας «ΕΛΛΑΔΑ AD COM ON LINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» & με δ.τ. «GREECE AD COM ON LINE», έχοντας υπ' όψιν του την υπ' αριθμ. 1511/2021 αίτηση του Διονυσίου Νταή, συνδίκου ένωσης των πιστωτών της πτώχευσης, περί λήψης άδειας εκποίησης των κάτωθι οριζοντίων ιδιοκτησιών της πτώχευσης, έχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 630 και 666 Εμπ. Ν, επιτρέπει στον Διονύσιο Νταή, σύνδικο ένωσης της ανωτέρω πτώχευσης να εκποιήσει με τις διατυπώσεις του εκούσιου πλειστηριασμού τις οριζόντιες ιδιοκτησίες που βρίσκονται στην Αθήνα, στην οδό Βουλής αρ. 45-47, και συγκεκριμένα: α) το Α-2 γραφείο του πρώτου (Α') υπέρ το ισόγειο ορόφου, με συνολική επιφάνεια 26,80 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 15/1000 εξ' αδιαιρέτου, με τιμή πρώτης προσφοράς 20.000,00 ευρώ, β) το Α-3 γραφείο του πρώτου (Α') υπέρ το ισόγειο ορόφου με συνολική επιφάνεια 30,20 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 17/1000 εξ' αδιαιρέτου, με τιμή πρώτης προσφοράς 25.000,00 ευρώ και γ) το Α-4 γραφείο του πρώτου (Α') υπέρ το ισόγειο ορόφου, με συνολική επιφάνεια 30,20 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 17/1000 εξ αδιαιρέτου, με τιμή πρώτης προσφοράς 25.000,00 ευρώ, η οποία έχει καθοριστεί με την υπ' αριθμ. 204/2021 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο πέντε (5) ημερών από την δημοσίευση της παρούσης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του ΕΦΚΑ και την τήρηση των λοιπών προϋποθέσεων που έχουν τεθεί με την υπ' αριθμ. 1155/2021 Εκθεση του κου Εισηγητή των πτωχεύσεων και ώρα 11.00 π.μ. στο ακροατήριο των πτωχευτικών εκποιήσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα και την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από τον κ. Εισηγητή. Οι δαπάνες μεταβίβασης και τυχόν λοιπά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα, 8/10/2021 Ο σύνδικος ένωσης ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΝΤΑΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 108 ΤΗΛ. 2103389009 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Το εν Αθήναις Τεκτονικό Ίδρυμα, συσταθέν σύμφωνα με την από 04 Ιανουαρίου 1928, αριθμός φύλου 2, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διακηρύττει την ενοικίαση εν συνόλω των τεκτονικών κτιρίων που έχει στην ιδιοκτησία του, με ελάχιστο ετήσιο μίσθωμα 125.608,00 €, όπως ορίζεται στον Ν. 4172/2013 άρθρο 39 παρ. 2 και την ΠΟΛ του Υπουργείου Οικονομικών 1069/23.03.2015 άρθρο 6. Τα κτίρια αυτά είναι τα εξής: 1. Αθήνα, Αχαρνών 19, πενταόροφο κτίριο με δώμα και υπόγειο, συνολικού εμβαδού 2.688,85 m2. Το κτίριο αυτό προσφέρεται για τις χρήσεις του υπογείου, ισογείου, 1ου, 3ου και 4ου ορόφου για τις ημέρες της εβδομάδος Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή και ετησίως για το 80% των Σαββατοκύριακων, σε συνεννόηση με τον συνιδιοκτήτη του 20% του κτιρίου, που είναι το σωματείο «Τεκτονική Ένωση». Ο 5ος όροφος και το δώμα προσφέρεται για καθημερινή από κοινού χρήση, διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών με το Τεκτονικό Ίδρυμα. 2. Ελευσίνα, Κίμωνος 20, τριώροφο κτίριο με δώμα και υπόγειο συνολικού εμβαδού 840,00 m2, 3. Ζάκυνθος, Ευγενίδου 2, 1ος και 2ος όροφος σε τριώροφο κτίριο συνολικού εμβαδού 360,00 m2, 4. Χανιά, Σφακιανάκη Ι. 36, ισόγειος χώρος συνολικού εμβαδού 277,00 m2, 5. Ιωάννινα, Τεπελενίου 9, ισόγειος χώρος με υπόγειο συνολικού εμβαδού 208,00 m2, 6. Λάρισα, Φιλικής Εταιρείας 1, ισόγειος χώρος συνολικού εμβαδού 840,00 m2, 7. Κομοτηνή, Αϊδινίου 1, 5ος και 6ος όροφος σε πολυκατοικία, συνολικού εμβαδού 226,09 m2, 8. Έδεσσα, Πλάτωνος 13, διώροφο κτίριο συνολικού εμβαδού 203,00 m2, 9. Χαλκίδα, Μαυρομιχάλη 9, ισόγειος χώρος συνολικού εμβαδού 140,30 m2, 10. Μυτιλήνη, Βηλάρα 3, διώροφο κτίριο συνολικού εμβαδού 348,00 m2, 11. Σέρρες, Χατζηπανταζή 5, ισόγειος χώρος συνολικού εμβαδού 142,00 m2, 12. Ξάνθη, Παλαιολόγου 18, διώροφο κτίριο συνολικού εμβαδού 250,00 m2, 13. Αλεξανδρούπολη, Ελ. Βενιζέλου 43, διαμέρισμα 4ου ορόφου σε πολυκατοικία συνολικού εμβαδού 193,00 m2. Στον πλειοδοτικό διαγωνισμό δύνανται να λάβουν μέρος διεθνώς αναγνωρισμένες Ελληνικές Τεκτονικές δυνάμεις, που έχουν θεμελιώδεις αρχές τα ιδεώδη των Αρχαίων, Ελευθέρων και Αποδεδεγμένων Τεκτόνων. Με καταστατικό σκοπό, την ηθική και πνευματική βελτίωση των μελών τους δια της αυτογνωσίας, της ερεύνης της Αληθείας, της Αλληλεγγύης και της εφαρμογής των αρχών της Τεκτονικής Ηθικής. Επίσης την ευώδοση έργων ευποιΐας, την περίθαλψη και μόρφωση απόρων παίδων και να συνέρχονται εν Στοαίς, αίτινες τούτο μεν είναι επί μέρους συγκεκροτημέναι ενώσεις αδελφών, υπό κοινών τύπων και κανονισμών διεπόμεναι, όσον αφορά την συγκρότησιν, σύστασιν και λειτουργίαν αυτών, τούτο δε Τεκτονικά Εργαστήρια, ήτοι ο τόπος, ένθα ούτοι, συνερχόμενοι, εργάζονται προς βελτίωσιν αυτών, δια της κατανοήσεως και εφαρμογής των Τεκτονικών Αρχών. Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην Γραμματεία του Τεκτονικού Ιδρύματος στο Τεκτονικό Μέγαρο Αθηνών, Αχαρνών 19 και Σουρμελή, Αθήνα 10438, στον 5ο όροφο μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 20:00 Εν Αθήναις τη 15η Οκτωβρίου 2021 Για το Τεκτονικό Ίδρυμα Ο Πρόεδρος Μιχαήλ Νικ. Ματτές ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΑΦΑΝΕΙΑ Με την από 22.1.2019, αίτηση ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών, η Ειρήνη Μαυριτσάκη του Ιωάννη και της Μαρίας, κάτοικος Ελευσίνας Αττικής, οδός Εθν. Αντιστάσεως αρ. 11 με Α.Φ.Μ. 127632381, ζητά την κήρυξη σε αφάνεια του Ιωάννη Χαλκιαδάκη του Γεωργίου και της Χριστίνας που είχε την τελευταία κατοικία του στην Ελευσίνα Αττικής που εξαφανίστηκε την 25.9.2004. Καλείται, σύμφωνα με την υπ’αρ. 1418/2019 Απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών, ο Ιωάννης Χαλκιαδάκης του Γεωργίου καθώς και κάθε τρίτος, εντός προθεσμίας ενός έτους από την παρούσα δημοσίευση, να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη ζωή ή τον θάνατο αυτού στην Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών Αθήνα, 05/10/2021 Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΑΡΙΑΔΝΗ Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΑΜ/ΔΣΑ:33414) Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 158Β – ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ: 6974927273 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Δ/ΝΣΗ: Δημοτικής Κατάστασης ΤΜΗΜΑ: Δημοτολογίου ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Καλτζίδης Αναστάσιος ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ματζαγιωτάκη 62, Καλλιθέα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132070504 Αριθμ. Πρωτ.: 44048 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνουμε ότι η Κάσσου Χρυσούλα του Ιωάννη και της Αμαλίας, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Ιωαννίνων αρ. 13, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1983 και είναι γραμμένη στα Δημοτολόγια του Δήμου Καλλιθέας στην οικογενειακή μερίδα 85981, με αίτησή της ζήτησε την αλλαγή επωνύμου των ανήλικων τέκνων της Παναγιώτη Αργείτη και Ιωάννη Αργείτη από «Αργείτης» σε «Κάσσος». Υστερα από τα ανωτέρω καλούμε κάθε έναν που δεν συμφωνεί με αυτή την αλλαγή, να στείλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση στη Δ/νση Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Καλλιθέας Αττικής, Ματζαγριωτάκη 62, Τ.Κ. 17672, Καλλιθέα. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.ε. Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ-Α' ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη, 12-10- 2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ΟΙΚ. 32017 Ν Ο Μ Ο Σ Ε Β Ρ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 1542 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔIΑΚΗΡΥΞΗΣ για εκποίηση με πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία δημοτικής έκτασης στο αγρόκτημα Άβαντα Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία που θα διεξαχθεί την ημέρα Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2021 και από ώρα 11:00πμ έως 11:30πμ στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για το έτος 2021 του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την εκποίηση δημοτικής έκτασης στο αγρόκτημα Άβαντα που ανήκει κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, και συγκεκριμένα για τα τμήματα του υπ’ αριθμ. 722 τεμαχίου εμβαδού 289,02τμ και 1.778,59τμ (ήτοι συνολικής έκτασης 2.067,61 τ.μ.). Δεκτές γίνονται μόνο προσφορές για το σύνολο της δημοτικής έκτασης των 2.067,61 τ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010 και της 597/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. Το καθορισμένο ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς είναι 10.350,00€. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα ήμερων από της κοινοποιήσεως σε αυτόν της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας και πριν τη σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου, να καταβάλλει ολόκληρο το τίμημα στο δημοτικό ταμείο. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα νομικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών. Για τις ενώσεις απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η σύστασή τους. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα Διαύγεια. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ημερομηνία: 05/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 80722 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 Το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Διοικητικών Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε εφαρμογή της Πράξης 20/29-9-2021, Θέμα 7ο της Συνέλευσης του Τμήματος, προκηρύσσει οκτώ (8) θέσεις υποψήφιων διδακτόρων και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή υποψηφιότητας. H υποψηφιότητα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email της Γραμματείας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και αποστέλλεται μέχρι Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και το έντυπο της αίτησης που θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους υποψηφίους, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://ecec.uniwa.gr/ Ο Πρόεδρος του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία Καθηγητής, Κωνσταντίνος Πετρογιάννης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές:13/10/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 42026 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 13673, Αχαρνές Πληροφορίες: Μ. ΝΑΝΟΥ Τηλ.: (+30)2132072338 Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια οχήματος αλυσιδάκι (skip lift) και σαρώθρων» Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται στους όρους της διακήρυξης και για την ανάδειξη προμηθευτή της Δημόσιας Σύμβασης για την Προμήθεια οχήματος αλυσιδάκι (skip lift) και σαρώθρων εκτιμώμενης αξίας 510.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%. 1) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αχαρνών, Οδός: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, Ταχ.Κωδ.: 13673, Αχαρνές, Τηλ.: 2132072511, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Ιστοσελίδα: www.acharnes.gr 2) Κωδικός CPV: A/A ΕΙΔΟΣ CPV 1 Αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 4κμ 34144431-8 2 Διαξονικό όχημα 19τν τύπου αλυσιδάκι (SKIP LIFT) μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων 34144750-0 3 Τριαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 26τν 34134200-7 3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL30 Aττική / Attiki Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 4) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.acharnes.gr 5) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 6) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. 7) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, στους όρους της διακήρυξης και στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013, ως εξής: - Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: 06.10.2021 ημέρα Τετάρτη, προσωρινός αριθμός αναφοράς ENOTICES-dacharnon/2021-136530 – ΑΔΑΜ: 21PROC009337007. - Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 08.10.2021, ημέρα Παρασκευή - Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 08.10.2021, ημέρα Παρασκευή - Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 08.11.2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. - Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ 1 Αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 4κμ 139611 12/11/2021, 09:00 2 Διαξονικό όχημα 19τν τύπου αλυσιδάκι (SKIP LIFT) μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων 139700 12/11/2021, 09:30 3 Τριαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 26τν 139701 12/11/2021, 10:00 - Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 1 Αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 4κμ 139611 2 Διαξονικό όχημα 19τν τύπου αλυσιδάκι (SKIP LIFT) μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων 139700 3 Τριαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 26τν 139701 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 8) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 9) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 10) Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι κατά : • 600.000,00€ το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε., σύμφωνα με την απόφαση με αρ. πρωτ.: 68484/16.10.2020 με ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» • 32.400,00€ ο Δήμος Αχαρνών Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται σε εξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (632.400,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, θα βαρύνει δε τις σχετικές πιστώσεις Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα ως κάτωθι: K.A.E. Οικονομικό έτος 2021 64-7132.001 600.000,00 € 20-7132.001 32.400,00 € 11) Διάρκεια Σύμβασης: Από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και με μέγιστη συμβατική χρονική παράδοση των οχημάτων τους έξι (6) μήνες, ή με την ολοκλήρωση παράδοσης των ειδών της προμήθειας. 12) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5,00% της συνολικής συμβατικής αξίας για τα προσφερόμενα είδη, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 08/08/2022. Πέραν της απαιτούμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και της προβλεπόμενης εργοστασιακής εγγύησης, για την εγγυημένη - διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους – καλή λειτουργία των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, θα κατατεθεί εγγύηση καλής λειτουργίας το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας για τα προσφερόμενα είδη χωρίς το Φ.Π.Α. Απαιτείται για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που τυχόν ανακύψουν ή των ζημιών που τυχόν προκληθούν από δυσλειτουργία των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 215 του ν. 4412/2016. 13) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 14) Ειδικοί όροι: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία που προκύπτει από την τεχνική προσφορά (ήτοι αυτή στην οποία ο λόγος είναι ο μικρότερος αριθμός). Στην προσφορά του υποψήφιου αναδόχου θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα όπως ορίζει η διακήρυξη. Η παράδοση των οχημάτων θα γίνει στο Αμαξοστάσιο του Δήμου σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Ο Αγοραστής θα παράσχει ότι σχετικό έγγραφο και εξουσιοδότηση χρειαστεί στον Προμηθευτή. 15) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στις εφημερίδες και στο portal του Δήμου www.acharnes.gr Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας