PrintButton

17-07-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 18/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Κρωπίας αναγνωρίσθηκε, η τροποποίηση του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΣ», που εδρεύει στον Δήμο Σπάτων Αττικής και εγκρίθηκε το από 30-10-2020 τροποποιημένο καταστατικό του, αποτελούμενο από είκοσι οκτώ (28) άρθρα, με σκοπό αυτούς που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο δύο (2) αυτού. Αθήνα 17.07.2021 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Γεώργιος Ν. Σκοπελίτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 23/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, αναγνωρίσθηκε η τροποποίηση του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΟΛΙΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ» που εδρεύει στον Δήμο Παιανίας Αττικής και εγκρίθηκε το από 30-10-2020 τροποποιημένο καταστατικό του, αποτελούμενο από είκοσι έξι (26) άρθρα, με σκοπό αυτούς που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο δύο (2) αυτού. Αθήνα 17.07.2021 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Γεώργιος Ν. Σκοπελίτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 12/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας, αναγνωρίσθηκε η τροποποίηση του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΔΡΑΚΟΣ», που εδρεύει στον Δήμο Νέας Σμύρνης Αττικής και εγκρίθηκε το από 30-10-2020 τροποποιημένο καταστατικό του, αποτελούμενο από είκοσι οχτώ (28) άρθρα, με σκοπό αυτούς που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο δύο (2) αυτού. Αθήνα 17.07.2021 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Γεώργιος Ν. Σκοπελίτης Περίληψη Διάταξης Δυνάμει της με αριθμό 21/2020 Διάταξης του Ειρηνοδικείου Ιλίου επικυρώθηκε το από 16/10/2020 τροποποιημένο καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία “ΙΛΙΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ” και με σκοπούς τους αναφερόμενους στο από 16/10/2020 τροποποιημένο καταστατικό του. Αθήνα, 16/07/2021 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γεώργιος Ν. Καλούδης ΑΜ ΔΣΑ 27729 Στην Αθήνα, σήμερα,, 15/7/2021, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Πειραιά Γεώργιος Παπανικολάου, κάτοικος Αθηνών, οδός Μάγερ, αρ 28, με έγγραφη παραγγελία του ΚΥΡΛΑΓΚΙΤΣΗ ΜΙΚΕ του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αθηνών, οδός Μιαούλη, αρ. 12-14, κατόχου ΑΦΜ 135889402, πήγα και επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ANTONESCU MONICA του GEORGHE, με ΑΦΜ 102643053, πρώην κάτοικο Αθηνών Αττικής, οδός Αχαρνών, αρ. 372 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 14/7/2021 Εξώδικης Δήλωσης – Διαμαρτυρίας – Αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης του πρώτου προς τη δεύτερη, για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αρ 8326Δ'/13-7-2021 έκθεση επίδοσης του δικ. Επιμελητή Ρόδου Μ. Καρακατσάνη, επεδόθη στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τον Κωνσταντίνο Χατζηβάσιλα του Ηλία, πρώην κάτοικο Παραδεισίου Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής, η υπ' αριθμό 162/2021 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία διατάσσει τη διαγραφή από το οικείο κτηματολογικό βιβλίο, των αγωγών 173/06.04.1977, 404/02.8.1980 και 125/16.02.1988 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, και 436/28.7.1980 και 539/4.10.1980 (κύρια παρέμβαση) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, επί του ακινήτου της Μαρίας Τσούλλου του Γεωργίου, ήτοι, της παλαιάς ισόγειας λιθόκτιστης οικείας συνολικής επιφανείας 62,40 τ.μ, υπό κτηματολογικά στοιχεία, τόμος 3 οικοδομών Παραδεισίου, φύλλο 87, μερίδα 458 και φάκελος 495. Ρόδος, 16/7/2021 ο πληρεξούσιος Δικηγόρος Πέτρος Γ. Τσούλλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 344Β/08-07-2021 έκθεση επίδοσης, εγώ η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Μαγδαληνή Χρ. Καμπισιούλη, κάτοικος Αθηνών, επέδωσα ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κας Δήμητρας Δημοπούλου (Φειδιππίδου 1-3, Αθήνα), ως πληρεξούσιου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου, αρ. 86, με Α.Φ.Μ. 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, για λογαριασμό της ΜΑΡΙΑΣ θυγ. Γεωργίου και Φωτεινής ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ, πρώην κατοίκου Αθηνών και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές έντυπο/έγχαρτο αντίγραφο από το επίσημο ηλεκτρονικό έγγραφο, με νόμιμη αποϋλοποιημένη σήμανση και ηλεκτρονική θεώρηση της υπ’ αριθμ. 16767/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ, του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών νόμιμα επικυρωμένο, με την οποία το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αποτελούμενο από το Δικαστή Σπύρο Καλδή, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και το Γραμματέα Αριστοτέλη Παναγιώτου, - Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση για την πρώτη και τη δεύτερη των καθ’ ων η κλήση-εναγομένων- Δικάζει ερήμην των λοιπών καθ’ ων η κλήση-εναγομένων, - Ορίζει το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00), σε περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας από τους τρίτη, τέταρτη, πέμπτο των καθ’ ων η κλήση-εναγομένων κατά της παρούσας απόφασης, - Απορρίπτει ό,τι κρίθηκε απορριπτέο – Δέχεται, την αγωγή, - Υποχρεώνει την Τρίτη καθ’ ης η κλήση-εναγόμενη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 20.473,44 ευρώ, έντοκα με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας και με ανά εξάμηνα ανατοκισμό των τόκων από την επίδοση της αγωγής, την τέταρτη καθ’ ης η κλήση-εναγόμενη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 3.838,77 ευρώ, έντοκα με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας και με ανά εξάμηνα ανατοκισμό των τόκων από την επίδοση της αγωγής, τον πέμπτο καθ’ου η κλήση-εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 5.758,11 ευρώ, έντοκα με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας και με ανά εξάμηνα ανατοκισμό των τόκων από την επίδοση της αγωγής - Καταδικάζει την Τρίτη, τέταρτη και πέμπτο των καθ’ων η κλήση -εναγόμενων στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των χιλίων εξακοσίων (1.600,00) ευρώ, - Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο αυτού στην Αθήνα την 29-12-2020 χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Γίνεται μνεία ότι περίληψη του δικογράφου θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες ήτοι: ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ. Αθήνα 08/07/2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’αριθμόν 9493Ε/16-7-2021 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Ιφιγένεια Γκούλιου, κατοίκου Αθηνών οδός Εμμ. Μπενάκη αρ. 18 σύμφωνα με τον Νόμο και μετά από παραγγελία της Ελένης Τζούλια πληρεξούσιας δικηγόρου της Νικολέτας-Μαρίας Ρακαρίου (Nicoleta-Maria Racariu) του Vasile και της Maria, ιδιωτικής υπαλλήλου, κατοίκου Βλαχερνών 9, 15351 Παλλήνη, με ΑΦΜ 137624980 ΔΟΥ Παλλήνης, για την ίδια ατομικά και για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου της Φλάβιους-Κονσταντίν Ρακαρίου (Flavious-Constantin Racariu), επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Κονσταντίν-Κριστινέλ Ρακαρίου (Constantin-Cristin Racariu), του Gheorghe και της Aneta, Ρουμάνο υπήκοο, κάτοχο ρουμανικού διαβατηρίου με αριθμό 15273825, ο οποίος διαθέτει πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα με αριθμό 284821/20-3-2014 της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής και ΑΦΜ 120477240 ΔΟΥ Παλλήνης, πρώην κάτοικο Strada Portaresti 1, sat Sovoaia, comuna Borlesti, judetul Piatra Neamt Ρουμανίας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 20-5-2021 κλήσης της πρώτης κατά του δεύτερου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία οικογενειακό), με έκθεση κατάθεσης δικογράφου από 28-5-2021 με ΓΑΚ 38593/2021 και ΕΑΚ 419/2021 με πράξη ορισμού συζήτησης της γραμματέα του ως άνω δικαστηρίου Χαρίκλειας Ορφανουδάκη, με την οποία ορίζει χρόνο συζήτησης της κλήσης την 25-10-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00, πινάκιο Α1/40, κτίριο 6, αίθουσα 4, με την οποία ζητείται η επαναφορά σε συζήτηση της από 22-6-2016 αγωγής της πρώτης προς τον δεύτερο με ΕΑΚ 588/2016 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για τη λύση του μεταξύ τους γάμου και τη ρύθμιση του δικαιώματος επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο τους, κατόπιν χορήγησης της απαιτούμενης Νομικής Πληροφορίας ΕΙΔΑΔ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 329/2019 μη οριστική απόφαση του ως άνω δικαστηρίου, καθώς και κλήση σε εξέταση μάρτυρα με τη διαδικασία της ένορκης βεβαίωσης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορωπίου, της πρώτης κατά του δεύτερου, προς υποστήριξη των ισχυρισμών που περιέχονται στην ως άνω αγωγή της, στην οποία καλείται αυτός να παραστεί την 15-9-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ., στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου επί της οδού Κάσου αρ. 18, άλλως θα λάβει χώρα ερήμην του. Ως μάρτυρας θα εξεταστεί ο Ανδρέας Καπατσούλιας του Βασιλείου και της Καλλιόπης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Πικερμίου, Αγίας Παρασκευής 9, με ΑΦΜ 052624627 και ΔΑΤ Χ 723156 που εκδόθηκε την 3-6-2004 από το ΤΑ Ραφήνας. Τα επιδοθέντα έγγραφα είναι νομίμως μεταφρασμένα από την ελληνική στη Ρουμανική γλώσσα, προς γνώση του εναγομένου και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενου να ταυτόχρονα να παραστεί όπου και όταν ορίζεται κατά τα παραπάνω. Αθήνα, 16/17/2021 Ελένη Θ. Τζούλια Δικηγόρος Σανταρόζα 3, 10564 Αθήνα ΑΦΜ 103811118, ΔΟΥ Α΄ Αθηνών ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΠΡΙΝΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΜΑΔΙΑ Κων. Ἀμάντου 24 - 82100 Χ Ι Ο Σ τηλ. 22710 - 44045 fax 22710 – 44046 ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Τό Κοινωφελές Ἵδρυμα μέ τήν ἐπωνυμίαν ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΠΡΙΝΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΜΑΔΙΑ, τό ὁποῖον ἔχει συσταθῆ, ὑφίσταται καί λειτουργεῖ νομίμως διά τοῦ ἀπό 23/4/1997 Προεδρικοῦ Διατάγματος (ΦΕΚ Β΄ 375), συμφώνως πρός τό ἄρθρον 2 αὐτοῦ, ὅπως ἔχει τροποποιηθῆ μέ τήν ὑπ’ ἀριθ. 5569/2008 ἀπόφασιν τοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν, διά τήν ἐπωφελεστέραν ἀξιοποίησιν τῆς περιουσίας του, τῆς ὁποίας οἱ εἰδικώτεροι ὅροι ἔχουν ἐγκριθῆ μέ τήν μέ ἀριθ. πρωτ. 1092291/421/Α001/19-1-2012 κ. Υ.Α. τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν, Παιδείας Διά Βίου Μάθησης καί Θρησκευμάτων καί Ὑγείας καί Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄ 1279/28-5-2013), εἰς ἐκτέλεσιν τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ οἰκον. χρήσεως 2021, μετά τήν ἱκανοποίησιν τῶν ἀρχικῶν σκοπῶν αὐτοῦ, προκηρύσσει διά τό ἔτος 2021 τήν χορήγησιν δώδεκα (12) ὑποτροφιῶν Ἐσωτερικοῦ διά προπτυχιακάς σπουδάς εἰς Δημοσίας Σχολάς τῆς Τριτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως διά τό Ἀκαδημαϊκόν Ἔτος 2021 – 2022. Οἱ ὑποψήφιοι πρέπει νά μήν εἶναι μεγαλύτεροι τῶν 36 ἐτῶν καί νά κατάγωνται ἀπό τήν Περιφερειακήν Ἑνότητα Χίου. Τό ὕψος ἑκάστης ὑποτροφίας θά ἀνέρχεται εἰς τό ποσόν τῶν διακοσίων εἴκοσι (220) εὐρώ μηνιαίως διά χρονικόν διάστημα ἐννέα μηνῶν, ἤτοι ἀπό 1/10/2021 μέχρι 30/06/2022. Ἐάν οἱ ὑποψήφιοι φοιτοῦν εἰς ἕτερον ἑξάμηνον θά πρέπει νά ἔχουν διεξέλθει ἐπιτυχῶς τά 2/3 τῶν μαθημάτων τοῦ προηγουμένου ἔτους. Εἰς περίπτωσιν ὑπάρξεως περισσοτέρων ὑποψηφίων μέ τά ἀπαιτούμενα προσόντα θά προτιμῶνται οἱ οἰκονομικῶς ἀσθενέστεροι. Ἐπισυνάπτεται εἰς τήν παροῦσαν καί ἀποτελεῖ ἕν σῶμα μετ’ αὐτῆς κατάλογος ἀπαιτουμένων δικαιολογητικῶν. Ἡ προκήρυξις μετά τοῦ ἀνωτέρω καταλόγου εἶναι τοιχοκολλημένη εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου καί ἀνηρτημένη εἰς τήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου www.imchiou.gr Αἱ αἰτήσεις καί τά ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει νά κατατεθοῦν τό ἀργότερον μέχρι τῆς 19ης Ὀκτωβρίου 2021 εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου εἰς τόν Γενικόν Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον π. Δημήτριον Γεόμελον τηλ. 2271044045 (ἐσ. 6). ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΙΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 1. Αἴτησις. 2. Φωτοτυπία ἀστυνομικῆς ταυτότητος. 3. Ἀπόσπασμα Ποινικοῦ Μητρῲου (ἰσχύει διά ἕνα τρίμηνον). 4. Πιστοποιητικόν Οἰκογενειακῆς Καταστάσεως. 5. Ἐφ’ ὅσον ἡ καταγωγή δέν προκύπτει μέ σαφήνεια ἀπό τό Πιστοποιητικόν Οἰκογενειακῆς Καταστάσεως, ἔνορκος Βεβαίωσις δύο μαρτύρων, δημοτῶν τοῦ Δήμου Χίου ἤ Οἰνουσσῶν ἤ Ψαρῶν, ἐκ τῆς ὁποίας νά προκύπτη ὁ τόπος καταγωγῆς τοῦ ὑποψηφίου ἀπό τήν Περιφερειακήν Ἑνότητα Χίου. 6. Ἐκκαθαριστικά σημειώματα Ἐφορίας τῶν δύο (2) τελευταίων ἐτῶν τῶν γονέων καί τοῦ ἰδίου (ἐάν ὑποβάλῃ φορολογικήν δήλωσιν) . 7. Βεβαίωσις ἐγγραφῆς εἰς Τμῆμα τῆς Σχολῆς Ἐσωτερικοῦ.. 8. Ἀναλυτική Βεβαίωσις πιστοποιήσεως προόδου σπουδῶν διά τά προηγούμενα ἑξάμηνα (ἐφ’ ὅσον ὁ/ἡ ὑποψήφιος ἔχει ἤδη ξεκινήσει τάς σπουδάς του). 9. Ὑπεύθυνος Δήλωσις τοῦ ὑποψηφίου/ας ὅτι δέν λαμβάνει ὑποτροφίαν ἀπό ἄλλον φορέα. Ἐν Χίῳ τῇ 11ῃ Ἰουνίου 2021 Ὁ Πρόεδρος + Ο ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΑΔΑ: ΩΣ5ΗΩ1Ψ-ΓΔ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε 12-07-2021 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 19704 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στις τιμές του πρ/σμού της 2/2021 μελέτης όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) σε ακέραιες μονάδες στις επιμέρους ομάδες του διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου/ων εκτέλεσης της προμήθειας «Ανταλλακτικά –Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 1.208.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας: ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ταχ. Δ/νση Άδελε Τ.Κ. 74100 Τηλέφωνο 2831341041 Email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα http://www.rethymno.gr Αρμόδιος Υπάλληλος Βασιλική Κλαψινού ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS GR 433 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση http://www.rethymno.gr, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 3. Κωδικός CPV 50000000-5:Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 34300000-0:Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα, οχήματα και για τους κινητήρες τους 4. Περιγραφή της δημόσιας Σύμβασης: Σύμφωνα με τη μελέτη του Τμήματος Συντήρησης Οχημάτων η Προμήθεια είναι όπως αναγράφεται παρακάτω: Συνολικός Προϋπολογισμός: 974.193,55 € Φ.Π.Α. 24%: 233.806,45 € ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.208.000,00 € 5. Εναλλακτικές προσφορές: Δε γίνονται δεκτές. 6. Χρόνος εκτέλεσης Προμήθειας: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε Είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης. 7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών. 8. Διενέργεια Διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ). 9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Οι Ομάδες του Διαγωνισμού με τα συνολικά ποσά αυτών, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, αναγράφονται παρακάτω: Παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισμού σε περισσότερους από ένα προσφέροντες. Γίνονται αποδεκτές προσφορές που αναφέρονται σε μία ομάδα ή περισσότερες ή & σε όλες τις ομάδες, του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Διακήρυξης. 10. Παραλαβή Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 16/07/2021 16/07/2021 14:00 μ.μ 19/08/2021 15:30 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 9:30 π.μ. (25/08/2021 ). 11. Εγγύηση Συμμετοχής: Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής που αντιστοιχεί στο 2% της προεκτιμούμενης αξίας της σύμβασης επί της προϋπολογισθείσης αξίας του συνόλου των κατηγοριών ή των ορισμένων προσφερομένων κατηγοριών και πάντως για το σύνολο των ειδών κάθε κατηγορίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με ανάλογη στρογγυλοποίηση. Η εγγυητική συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τριακόσιες ενενήντα (390) ημέρες. 12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο σύστημα. 13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6263.001, 20.6263.001, 30.6263.001, 35.6263.001, 10.6671.001, 20.6671.006, 30.6671.001, 35.6671.001 Π/Υ του Δήμου για τα οικονομικά έτη 2021-2022-2023. 14. Δημοσιεύσεις: Ημερομηνία αποστολής περίληψης της Διακήρυξης, στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η 12/07/2021 με προσωρινό αριθμό εσωτερικής αναφοράς: 2021-094029) Η παρούσα θα αναρτηθεί και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Τα έξοδα δημοσίευσης αρχικού και επαναληπτικού διαγωνισμού θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γαλάτσι 16/7/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 76 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΑΓ Α.Μ.Ε. ΑΡΜΑΕ: 69122/01/Β/09/474 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Ο Πρόεδρος της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρίας Διαχείρησης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», του Ν. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», του Ν. 3463/2006 (Νέου Δημοτικού Κώδικα) άρθρα 192, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 196 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) και 201 περί εκμίσθωσης ακινήτων των Δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών. Ανακοινώνει ότι προτίθεται να εκμισθώσει για το χρονικό διάστημα από 7/2021 έως 7/2026 το ακίνητο συνολικής έκτασης 56 τ.μ. συν 44 τ.μ. εντός της στοάς που βρίσκεται επί των οδών Ρεθύμνης 36 και Χ. Καψάλη 14, της Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Γαλατσίου Ως τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 500,00 € ως μηνιαίο μίσθωμα, που θα καταβάλλεται στην Ανώνυμη Μονομετοχική Εταιρία Διαχείρισης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου. Ο τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας είναι φανερός και προφορικός. Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σε διαγωνισμό, ύψους 600,00 €. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 27 Ιουλίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιπποκράτους & Αρχιμήδους 2, Γαλάτσι) ενώπιον της Επιτροπής εκμίσθωσης κινητών πραγμάτων της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου Οι δαπάνες δημοσίευσης σύμφωνα με το νόμο βαρύνουν τον ανάδοχο. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρίας Διαχείρησης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2102132430. Επίσης τους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης μπορούν να τους αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στο Διαύγεια (ΑΔΑ: Ω001ΟΞΘ3-Φ1Κ), στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς έχει θυροκολληθεί και στην είσοδο του Δημαρχιακού Μεγάρου, στην είσοδο του ΚΕΠ επί της Ελ. Βενιζέλου και στην είσοδο του ΚΕΠ της Τραλλέων. Ο Πρόεδρος Ευάγγελος Μπουγιούκας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παιανία: 27/05/2021 ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 523/27-05-2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 Ο Φορέας Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας Δήμου Παιανίας α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι την πρόσληψη επτα (7) ατόμων με σύμβαση εργασίας «Ορισμένου Χρόνου», για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (ΕΣΠΑ) , ως εξής: ΚΩΔ 101 - ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων: ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. ΚΩΔ 102 - ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων: ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Εκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. ΚΩΔ 104 - ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας: ΤΡΕΙΣ (3) Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/97). Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός Παπαφλέσσα12 & Δροσίνης 1 στην κ. Μελέτη Αθηνά, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΑΔΑ: ΨΓΞ2Ω1Ψ-ΖΨΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε 12-07-2021 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 19706 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, δυνάμει του άρθρου 86, σε συνδυασμό με το αρ. 87 του Ν.4412/2016, δηλαδή βάσει του κόστους του κύκλου ζωής των προσφερόμενων προϊόντων με χρήση προσέγγισης κόστους-αποτελεσματικότητας σε συνάρτηση με τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο δίκτυο οδοφωτισμού Δήμου Ρεθύμνης» προϋπολογισμού 4.052.232,58 ευρώ με το Φ.Π.Α. 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας: ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ταχ. Δ/νση Άδελε Τ.Κ. 74100 Τηλέφωνο 2831341041 Email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα http://www.rethymno.gr Αρμόδιος Υπάλληλος Βασιλική Κλαψινού ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS GR 433 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση http://www.rethymno.gr, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 3. Κωδικός CPV 34993000-4: Φωτιστικά οδών 34991000-0: Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων 31518100-1: Προβολείς 31500000-7: Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα 31532800-2: Βραχίονες φωτιστικών 34990000-3: Εξοπλισμός ελέγχου, ασφαλείας, σηματοδότησης και φωτισμού 4. Περιγραφή της δημόσιας Σύμβασης: Σύμφωνα με τη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η προμήθεια είναι όπως αναγράφεται παρακάτω: Συνολικός Προϋπολογισμός: 3.267.929,50 € Φ.Π.Α. 24%: 784.303,08 € ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 4.052.232,58 € 5. Εναλλακτικές προσφορές: Δε γίνονται δεκτές. 6. Χρόνος εκτέλεσης Προμήθειας: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών. 8. Διενέργεια Διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ). 9. Παραλαβή Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ °ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 16/07/2021 16/07/2021 14:00 μ.μ 13/09/2021 15:30 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 9:30 π.μ. (17/09/2021 ). 10. Εγγύηση Συμμετοχής: Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής που αντιστοιχεί στο 2% της προεκτιμούμενης αξίας της σύμβασης επί της προϋπολογισθείσης αξίας του συνόλου των κατηγοριών ή των ορισμένων προσφερομένων κατηγοριών και πάντως για το σύνολο των ειδών κάθε κατηγορίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με ανάλογη στρογγυλοποίηση. Η εγγυητική συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τριακόσιες ενενήντα (390) ημέρες. 11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο σύστημα. 12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7325.020 Π/Υ του Δήμου για τα οικονομικά έτη 2021-2022. 13. Δημοσιεύσεις: Ημερομηνία αποστολής περίληψης της Διακήρυξης, στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η 12/07/2021 με προσωρινό αριθμό εσωτερικής αναφοράς: 21-369642-001. Η παρούσα θα αναρτηθεί και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Τα έξοδα δημοσίευσης αρχικού και επαναληπτικού διαγωνισμού θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 13673, Αχαρνές Πληροφορίες: Μ. ΝΑΝΟΥ Αχαρνές, 16 Ιουλίου 2021 Τηλ.: (+30)2132072338 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 27627 Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια επτά (7) απορριμματοφόρων οχημάτων» Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται στους όρους της διακήρυξης και για την ανάδειξη προμηθευτή της Δημόσιας Σύμβασης για την «Προμήθεια επτά (7) απορριμματοφόρων οχημάτων» εκτιμώμενης αξίας 995.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%. 1) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αχαρνών, Οδός: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, Ταχ.Κωδ.: 13673, Αχαρνές, Τηλ.: 2132072511, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα: www.acharnes.gr 2) Κωδικοί CPV: A/A ΕΙΔΟΣ CPV 1 Απορριμματοφόρο οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12κμ 34144512-0 2 Απορριμματοφόρο οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16κμ 34144512-0 3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL30 Aττική / Attiki Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 4) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.acharnes.gr 5) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 6) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. 7) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, στους όρους της διακήρυξης και στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013, ως εξής: - Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: 14/07/2021 ημέρα Τετάρτη, προσωρινός αριθμός αναφοράς ENOTICES-dacharnon/2021-095275 – ΑΔΑΜ: 21PROC008933857 - Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 16/07/2021 ημέρα Παρασκευή. - Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Από τη δημοσίευση στο ΕΣΗΔΗΣ - Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 18/8/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5.00μμ - Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): 23/08/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. - Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 135033 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 8) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 9) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 10) Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι κατά : • 1.155.000,00€ το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε., σύμφωνα με την απόφαση με αρ. πρωτ.: 50125/06.10.2020 με ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, με Κ.Α. : 64-7132.001 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. • 78.800,00 ο Δήμος Αχαρνών με ιδίους πόρους, με Κ.Α. : 20-7132.001 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 11. Διάρκεια Σύμβασης: Από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και με μέγιστη συμβατική χρονική παράδοση των οχημάτων τους τέσσερις (4) μήνες. 12) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 4,00% της συνολικής συμβατικής αξίας για τα προσφερόμενα είδη, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. Πέραν της απαιτούμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και της προβλεπόμενης εργοστασιακής εγγύησης, για την εγγυημένη - διάρκειας τουλάχιστον ένα (1) έτος – καλή λειτουργία των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, θα κατατεθεί εγγύηση καλής λειτουργίας το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας για τα προσφερόμενα είδη χωρίς το Φ.Π.Α. Απαιτείται για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που τυχόν ανακύψουν ή των ζημιών που τυχόν προκληθούν από δυσλειτουργία των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 215 του ν. 4412/2016. 13) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και περιγράφεται αναλυτικά στη διακήρυξη. 14) Ειδικοί όροι: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία που προκύπτει από την τεχνική προσφορά (ήτοι αυτή στην οποία ο λόγος είναι ο μικρότερος αριθμός). Στην προσφορά του υποψήφιου αναδόχου θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα όπως ορίζει η διακήρυξη. Η παράδοση των οχημάτων θα γίνει στο Αμαξοστάσιο του Δήμου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης. Ο Αγοραστής θα παράσχει ότι σχετικό έγγραφο και εξουσιοδότηση χρειαστεί στον Προμηθευτή. 15) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στις εφημερίδες και στο portal του Δήμου www.acharnes.gr. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΑΔΑ: ΩΓΣΟ639-ΠΝ3 Ανακοίνωση νέας παράτασης της προθεσμίας υποβολής προσφορών στον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο «Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5045164 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοινώνει τη χορήγηση νέας παράτασης είκοσι οχτώ (28) ημερών στην προθεσμία υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο: «Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5045164, που προκηρύχθηκε με την ΑΠ. 992/18/24-5-2021 Απόφαση της ΕΕΤΤ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μετατίθεται από τις 9-08-2021 και ώρα 15:00 στις 6-09-2021 και ώρα 15:00. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μετατίθεται αντίστοιχα από την 10-08-2021 στις 7-09-2021 και ώρα 10:30. Οι αιτήσεις για παροχή διευκρινίσεων μπορούν να κατατεθούν έως δώδεκα (12) ημέρες πριν την ως άνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Κωνσταντίνος Μασσέλος Πρόεδρος ΕΕΤΤ
PrintButton

16-07-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Την 14ην-07-2021 επέδωσα προς τoν κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου, για την: Αμινάτα - Αγγελική Ααχάϊ- Βυριδή του Ιμουράνα Λαχάι και της Τζαμπού Γκόττορ, πρώην κατοίκου Νέας Αγχιάλου Βόλου, επί της οδού Κασνέτη αρ. 4 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 16-06-2021 και προς το Moνομελές Πρωτοδικείο Βόλου απευθυνόμενης Αγωγής Διαζυγίου του Ανέστη - Αγγέλου Βυριδή του Σαράντου και της Μαρίας, κατοίκου Νέας Αγχιάλου Βόλου, επί της οδού Κασνέτη αρ. 4, με ΑΦΜ 105473090, ζητώντας να: Να γίνει δεκτή η αγωγή του, να κηρυχθεί λελυμένος ο μεταξύ αυτού και της εναγόμενης συζύγου του, Αμινάτας - Αγγελικής Λαχάϊ- Βυριδή του Ιμουράνα Λαχάι και της Τζαμπού Γκόττορ, πρώην κατοίκου Νέας Αγχιάλου Βόλου, επί της οδού Κασνέτη αρ 4, και ήδη αγνώστου διαμονής, ο νόμιμος θρησκευτικός τους γάμος, που τελέσθηκε κατά το δόγμα της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας μας στην πόλη του Βόλου την 03.06.2001 και για τον οποίο συντάχτηκε η με αριθμό 155/Τόμο Α, ληξιαρχική πράξη γάμου του Ληξιαρχείου Βόλου, για τους λόγους, που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής και να καταδικαστεί η εναγόμενη στην δικαστική του δαπάνη. Η αγωγή κατατέθηκε δια της υπ’ αριθμ. 78/22-06-2021 πράξης, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου από την πληρεξούσια Δικηγόρο κ. Χριστίνα Γιαννακίδου και ορίζεται δικάσιμος η 22-02-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., με αριθμό πινακίου 3, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου και καλείται η καθ’ ης να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και συνάμα να παραστεί στη συζήτηση αυτής, όταν και όπου παραπάνω από την ανωτέρω πράξη ορίζεται. Βόλος, 15-07-2022 Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια περιφέρειας Εφετείου Λάρισας, με έδρα το Πρωτοδικείο Βόλου ΜΑΡΙΑ – ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠ. ΠΟΛΥΖΟΥ, Α.Φ.Μ. 120426515 – Δ.Ο.Υ. Βόλου Οδός Ανθ. Γαζή αρ. 161 Τηλ. 2421030400 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’αριθ.6466z’/13.07.2021 έκθεσή μου επεδόθη νόμιμα στην κα. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ακριβές αντίγραφο της από ημερομηνία 8.07.2021 αγωγή διαζυγίου (λόγω διετούς διάστασης) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (Ειδική Διαδικασία) του αιτούντος ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΑΪδίν του Φεϊμ και της Μελιχά, κατοίκου οικισμού Σάλπης του Δήμου Ιάσμου της Π.Ε. Ροδόπης, με ΑΦΜ 136629000 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, ο οποίος στρέφεται κατά της καθής η αίτηση ΙΜΠΡΑΜ Αϊσέ του Ελφάν και της Ρεμζιέ, γεν στις 19.06.1983 στα Γιαννιτσά, κατοίκου οικισμού Σάλπης του Δήμου Ιάσμου της Π.Ε. Ροδόπης και ήδη αγνώστου διαμονής, με την οποία αγωγή, ζητάει αυτά που περιλαμβάνονται στο αιτητικό της, ήτοι να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή του σε όλο το αιτητικό της. Να διαταχθεί η λύση του γάμου του με την ΙΜΠΡΑΜ Αϊσέ του Ελφάν. Να καταδικασθεί η αντίδικος στη δικαστική δαπάνη και στην αμοιβή της πληρεξούσια δικηγόρο του. Με την με αριθ.ΕΙΔ104/ 8.07.2021 έκθεση κατάθεσης δικογράφου του γραμματέως του άνω δικαστηρίου και την πράξη με την οποία ορίζει χρόνο συζήτησης της αίτησης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (Ειδική Διαδικασία) στις 08-12-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00πμ και με αριθμό πινακίου -28-. Με την παραγγελία να γίνει η επίδοση για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλώντας την να βρίσκεται στην συζήτηση της παρούσης, όταν και όπου με την ανωτέρω πράξη αρμοδίως ορίζεται, άλλως θα συζητηθεί ερήμην αυτής. Καλείται δια της παρούσης μου, οιοσδήποτε γνωρίζει την καθής η αίτηση, όπως ειδοποιήσει και γνωστοποιήσει σε αυτήν το περιεχόμενο της παρούσης δημοσιεύσεώς μου. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΚΟΚΙΔΗΣ (Α. ΜΑΝΕΣΗ αριθ.1, τηλ.25310-21610- e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 7463 Α΄ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Στην Ηγουμενίτσα σήμερα την (8η) όγδοη του μηνός Ιουλίου του δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021) έτους, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα12.00΄, η υπογράφουσα Ειρήνη Γ. Σιντόρη, Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Κέρκυρας, διορισμένη στο Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας, κάτοικος Ηγουμενίτσας, κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του Δικηγόρου ΔΣ Αθηνών Νικολάου Ανδρικόπουλου για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας (1-2 VICTORIA BUILNDINGS, HADDINGTON ROAD, DUBLIN 4, D04 XN32,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 8, και 10 του Ν., 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000 και την ανάθεση της διαχείρισης αυτής με την από 30.04.2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ στις 16.4.2021 εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ η διάσπαση της «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με αρ. ΓΕΜΗ 223701000 και Α.Φ.Μ. 094014249(καλούμενη εφεξής και ως Διασπώμενη) με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς του στη νεοσυσταθείσα τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σταδίου αρ. 40), με ΑΦΜ 094014249, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με αριθμό ΓΕΜΗ 159029160000 και ΑΦΜ 996807331(εφεξής η Επωφελούμενη),σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 του Ν.2515/1997, την παρ. 3 του άρθρου 54,την παρ. 3 του άρθρου 57 και των άρθρων 59 έως και 74 και 140του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με την υπ΄αριθμ. 45.854/07.04.2021 Πράξης Διάσπασης του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θωμά Στεφανάκου .Η ως άνω διάσπαση εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. Πρωτ. 45.089/16.4.2021 απόφαση της Δ/νσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ και δημοσιεύθηκε στα στοιχεία της διασπώμενης και της Επωφελούμενης με τις υπ΄αριθμ. 45.116/16.4.2021 και 45.123/16.4.2021 Ανακοινώσεις αντίστοιχα. Από την δημοσίευση της εγκριτικής απόφασης της διάσπασης με απόσχιση του κλάδου στο ΓΕΜΗ στις 16.04/2021, η Επωφελούμενη υποκαταστάθηκε δυνάμει καθολικής διαδοχής κατ΄εφαρμογή του νόμου στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, εννόμων σχέσεων και εν γένει δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Διασπώμενης που εμπίπτουν στον κλάδο τραπεζικής δραστηριότητας και εισφέρθηκαν στην Επωφελούμενη,μεταξύ των οποίων και τα περιουσιακά στοιχεία, έννομες σχέσεις και εν γένει δικαιώματα που απορρέουν από την από 30.04.2020 Σύμβαση Διαχείρισης απαιτήσεων .Κατά συνέπεια, από την ημερομηνία της ως άνω διάσπασης, ήτοι από την 16.4.2021, στην θέση της τράπεζας (Διασπώμενης) ως συμβαλλόμενου μέρους στην από 30.4.2020 Σύμβαση διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων υποκαταστάθηκε αυτοδίκαια η Επωφελούμενη .Η μεταβολή που επηλθε στα στοιχεία της διαχειρίστριας καταχωρήθηκε νόμιμα στο Δημόσιο Βιβλίο του άρθρου 3 του Ν 2844/2020 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών στον τόμο 12 και με αύξοντα αριθμό 120, με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 130/20-04-2021 Έντυπο Δημοσίευσης Συμβάσεων του άρθρου 10 παρ. 14 και 16 του Ν. 3156/2003.Επομένως, η ως άνω αναφερόμενη εταιρεία ειδικού σκοπού κατέστη ειδική διάδοχος ως προς την ανωτέρω έννομη σχέση, ενώ η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ, με αριθμό ΓΕΜΗ 159029160000 και ΑΦΜ 996807331,ως διαχειρίστρια της απαίτησης νομιμοποιείται ενεργητικώς να προβαίνει σε οιαδήποτε δικαστική ενέργεια που αποσκοπεί στην είσπραξη οφειλών, που απορρέουν από την υπό διαχείριση απαίτηση, ήρθα για να επιδώσω προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας,που κατοικοεδρεύει στην Θεσπρωτία, στο Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας, Δικαστικό Μέγαρο,για τον Δημήτριο Μαυρουσούδη του Αστερίου και της Ηρούς, κάτοικο Ηγουμενίτσας, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ΄. Αριθμ. 12/2010 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας, με αριθμό από το βιβλίο απογράφου 14/2010 και η οποία φέρει τον τύπο της εκτέλεσης .Κάτω από αυτή υπάρχει η από 30-06-2021 παραγγελία προς επίδοση μαζί με την από 30-06-2021 Επιταγή προς πληρωμή, περιεχόμενο της οποίας πίσω από την παρούσα έκθεση εξ ολοκλήρου καταχωρείται . Συγκοινοποιούνται τα κάτωθι αναφερόμενα έγγραφα σε ακριβώς νομιμοποιημένα αντίγραφα κατ΄αρθρο 925 ΚΠολΔ:1)Η από 30 Απριλίου 202 Σύμβαση Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία στον τόμο 11 και μα α/α 109.2) Το απόσπασμα του Παραρτήματος της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και με α/α 109(σελ.3.596).3) Επικυρωμένο αντίγραφο της Δημοσίευσης στο Ενεχυροφυλάκειο Αθηνών Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων των άρθρων 10 παρ. 14 και 16 του Ν 3156/2003, μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY και της εταρείας με την επωνυμία Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, με αριθμό πρωτ. 208/22-06-2021 (Τόμος 12 και με α/α 198) Και αφού βρήκα τον ίδιο προσωπικά κύριο Δημήτριο Τουφεξή, Εισαγγελέα Πρωτοδικών, επέδωσα σε αυτόν το παραπάνω αναφερόμενο δικόγραφο. Η Δικαστ. Επιμελήτρια Ειρήνη Γ. Σιντόρη Δικαστική Επιμελήτρια Εφετείου Κέρκυρας Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας ΑΡΙΘΜΟΣ 7464 Α΄ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Στην Ηγουμενίτσα σήμερα την (8η) όγδοη του μηνός Ιουλίου του δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021) έτους, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα12.00΄, η υπογράφουσα Ειρήνη Γ. Σιντόρη, Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Κέρκυρας, διορισμένη στο Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας, κάτοικος Ηγουμενίτσας, κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του Δικηγόρου ΔΣ Αθηνών Νικολάου Ανδρικόπουλου για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας (1-2 VICTORIA BUILNDINGS, HADDINGTON ROAD, DUBLIN 4, D04 XN32,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 8, και 10 του Ν., 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000 και την ανάθεση της διαχείρισης αυτής με την από 30.04.2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ στις 16.4.2021 εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ η διάσπαση της «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με αρ. ΓΕΜΗ 223701000 και Α.Φ.Μ. 094014249(καλούμενη εφεξής και ως Διασπώμενη) με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς του στη νεοσυσταθείσα τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σταδίου αρ. 40), με ΑΦΜ 094014249, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με αριθμό ΓΕΜΗ 159029160000 και ΑΦΜ 996807331(εφεξής η Επωφελούμενη),σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 του Ν.2515/1997, την παρ. 3 του άρθρου 54,την παρ. 3 του άρθρου 57 και των άρθρων 59 έως και 74 και 140του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με την υπ΄αριθμ. 45.854/07.04.2021 Πράξης Διάσπασης του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θωμά Στεφανάκου .Η ως άνω διάσπαση εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. Πρωτ. 45.089/16.4.2021 απόφαση της Δ/νσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ και δημοσιεύθηκε στα στοιχεία της διασπώμενης και της Επωφελούμενης με τις υπ΄αριθμ. 45.116/16.4.2021 και 45.123/16.4.2021 Ανακοινώσεις αντίστοιχα. Από την δημοσίευση της εγκριτικής απόφασης της διάσπασης με απόσχιση του κλάδου στο ΓΕΜΗ στις 16.04/2021, η Επωφελούμενη υποκαταστάθηκε δυνάμει καθολικής διαδοχής κατ΄εφαρμογή του νόμου στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, εννόμων σχέσεων και εν γένει δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Διασπώμενης που εμπίπτουν στον κλάδο τραπεζικής δραστηριότητας και εισφέρθηκαν στην Επωφελούμενη,μεταξύ των οποίων και τα περιουσιακά στοιχεία, έννομες σχέσεις και εν γένει δικαιώματα που απορρέουν από την από 30.04.2020 Σύμβαση Διαχείρισης απαιτήσεων .Κατά συνέπεια, από την ημερομηνία της ως άνω διάσπασης, ήτοι από την 16.4.2021, στην θέση της τράπεζας (Διασπώμενης) ως συμβαλλόμενου μέρους στην από 30.4.2020 Σύμβαση διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων υποκαταστάθηκε αυτοδίκαια η Επωφελούμενη .Η μεταβολή που επηλθε στα στοιχεία της διαχειρίστριας καταχωρήθηκε νόμιμα στο Δημόσιο Βιβλίο του άρθρου 3 του Ν 2844/2020 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών στον τόμο 12 και με αύξοντα αριθμό 120, με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 130/20-04-2021 Έντυπο Δημοσίευσης Συμβάσεων του άρθρου 10 παρ. 14 και 16 του Ν. 3156/2003.Επομένως, η ως άνω αναφερόμενη εταιρεία ειδικού σκοπού κατέστη ειδική διάδοχος ως προς την ανωτέρω έννομη σχέση, ενώ η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ, με αριθμό ΓΕΜΗ 159029160000 και ΑΦΜ 996807331,ως διαχειρίστρια της απαίτησης νομιμοποιείται ενεργητικώς να προβαίνει σε οιαδήποτε δικαστική ενέργεια που αποσκοπεί στην είσπραξη οφειλών, που απορρέουν από την υπό διαχείριση απαίτηση, ήρθα για να επιδώσω προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας,που κατοικοεδρεύει στην Θεσπρωτία, στο Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας, Δικαστικό Μέγαρο,για την Μαρία Delle -Done του Rafael και της Μαρίνας,κάτοικο Ηγουμενίτσας, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ΄. Αριθμ. 12/2010 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας, με αριθμό από το βιβλίο απογράφου 14/2010 και η οποία φέρει τον τύπο της εκτέλεσης .Κάτω από αυτή υπάρχει η από 30-06-2021 παραγγελία προς επίδοση μαζί με την από 30-06-2021 Επιταγή προς πληρωμή, περιεχόμενο της οποίας πίσω από την παρούσα έκθεση εξ ολοκλήρου καταχωρείται . Συγκοινοποιούνται τα κάτωθι αναφερόμενα έγγραφα σε ακριβώς νομιμοποιημένα αντίγραφα κατ΄αρθρο 925 ΚΠολΔ:1)Η από 30 Απριλίου 202 Σύμβαση Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία στον τόμο 11 και μα α/α 109.2) Το απόσπασμα του Παραρτήματος της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και με α/α 109(σελ.3.596).3) Επικυρωμένο αντίγραφο της Δημοσίευσης στο Ενεχυροφυλάκειο Αθηνών Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων των άρθρων 10 παρ. 14 και 16 του Ν 3156/2003, μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY και της εταρείας με την επωνυμία Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, με αριθμό πρωτ. 208/22-06-2021 (Τόμος 12 και με α/α 198) Και αφού βρήκα τον ίδιο προσωπικά κύριο Δημήτριο Τουφεξή, Εισαγγελέα Πρωτοδικών, επέδωσα σε αυτόν το παραπάνω αναφερόμενο δικόγραφο. Η Δικαστ. Επιμελήτρια Ειρήνη Γ. Σιντόρη Δικαστική Επιμελήτρια Εφετείου Κέρκυρας Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 8709/14.7.2021 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Δημητρίου Διφτόπουλου επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών το υπ' αριθμ. 32518/30-6-2021 πιστοποιητικό περί αποτελεσμάτων πινακίου του Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα πινακίων τακτικής διαδικασίας), σύμφωνα με το οποίο η με αριθμούς κατάθεσης ΓΑΚ/ΕΑΚ/ ΕΤΟΣ 66933/1626/2019 αίτηση της Βαρβάρας - Ευσταθίας ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Σταύρου και της Δέσποινας, εν διαστάσει συζύγου του Γκουρμπίρ ΣΙΝΓΚ κατά του Γκουρμπίρ ΣΙΝΓΚ του Ναρίντερ και της Ρατσπάλ, κατοίκου πρώην Αγίας Βαρβάρας Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, έχει προσδιοριστεί να δικαστεί, εκ μεταφοράς, κατά τη δικάσιμο της 20-9-2021, ημέρα Δευτέρα στο με α/α πινακίου Α7 (ΜΟΝ)/18, οπότε θα συζητηθεί η αγωγή με αριθμούς κατάθεσης Γενικό 521927/2017 και Ειδικό 2780/2017, με την οποία η ενάγουσα ζητά τη λύση του γάμου της με τον εναγόμενο. Για να λάβει γνώση ο εναγόμενος και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος όπως παραστεί κατά τη συζήτηση. Η Πληρεξουσία Δικηγόρος ΖΩΗ Ε. ΣΥΨΑ ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ Ο Παναγιώτης Μαργαρώνης του Κωνσταντίνου και της Μαρίας το γένος Ποταμιάνου που γεννήθηκε στο Μίντεν Γερμανίας και κατοικεί στο Περιστέρι Αττικής και η Βασιλική Θώδα του Αναστασίου και της Ανθής το γένος Γκουγκουλή που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Περιστέρι Αττικής, πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στο Δήμο Ήλιδας στο νομό Ηλείας. ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ Ο Τσιβγούλης Απόστολος του Νικολάου και της Αναστασίας το γένος Αθηναίου που γεννήθηκε στον Πειραιά και κατοικεί στις Αχαρνές και η Οικονόμου Μαρία του Δημητρίου και της Σουλτάνας το γένος Κίτσου που γεννήθηκε στην Γερμανία και κατοικεί στις Αχαρνές, πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στην Αθήνα. Έδρα Εταιρείας: Πύργος Αθηνών, Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα Τ: 210.77.99.622, Φ: 210.77.97.670 Εργοστάσιο: Σχηματάρι Βοιωτίας, Ταχ. Θυρίδα 23, 320 09 Σχηματάρι Τ: 22620-52000, Φ:22620-52170 W: www.haicorp.com – Αρ. ΓΕΜΗ 000297501000 Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Πληροφορίες: κα Μαρία Απτόγλου Τηλέφωνο: 2262-0-52016 Fax: 2262-0-46090 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ3/2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης συμβάσεων έργου που συνάπτονται μεταξύ της εταιρείας και αλλοδαπών εταιρειών ή φορέων συνδεδεμένων με την εθνική άμυνα και ασφάλεια του κράτους, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων τριάντα τριών (333) ατόμων για την υλοποίηση συμβάσεων έργου που συνάπτονται μεταξύ της εταιρείας και αλλοδαπών εταιρειών ή φορέων συνδεδεμένων με την εθνική άμυνα και ασφάλεια του κράτους, και ειδικότερα για τις λειτουργικές ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών& Διοικητικών Υπηρεσιών του Εργοστασίου της ΕΑΒ στην Τανάγρα (Σχηματάρι Βοιωτίας) και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Τόπος Απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων *101 Γενική Διεύθυνση Παραγωγής Εργοστάσιο ΕΑΒ Σχηματάρι (Δήμος Τανάγρας Π.Ε Βοιωτίας) ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Μέχρι 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης 2 *102 Γενική Διεύθυνση Παραγωγής Εργοστάσιο ΕΑΒ Σχηματάρι (Δήμος Τανάγρας Π.Ε. Βοιωτίας) ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μέχρι 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης 1 **103 Γενική Διεύθυνση Παραγωγής Εργοστάσιο ΕΑΒ Σχηματάρι (Δήμος Τανάγρας Π.Ε.Βοιωτίας) ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μέχρι 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης 1 **104 Γενική Διεύθυνση Παραγωγής Εργοστάσιο ΕΑΒ Σχηματάρι (Δήμος Τανάγρας Π.Ε.Βοιωτίας) ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Μέχρι 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης 1 **105 Γενική Διεύθυνση Παραγωγής Εργοστάσιο ΕΑΒ Σχηματάρι (Δήμος Τανάγρας Π.Ε.Βοιωτίας) ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Μέχρι 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης 1 **106 Γενική Διεύθυνση Παραγωγής Εργοστάσιο ΕΑΒ Σχηματάρι (Δήμος Τανάγρας Π.Ε.Βοιωτίας) ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Μέχρι 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης 1 **107 Γενική Διεύθυνση Παραγωγής Εργοστάσιο ΕΑΒ Σχηματάρι (Δήμος Τανάγρας Π.Ε.Βοιωτίας) ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μέχρι 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης 1 **108 Γενική Διεύθυνση Παραγωγής Εργοστάσιο ΕΑΒ Σχηματάρι (Δήμος Τανάγρας Π.Ε.Βοιωτίας) ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μέχρι 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης 1 *109 Γενική Διεύθυνση Παραγωγής Εργοστάσιο ΕΑΒ Σχηματάρι (Δήμος Τανάγρας Π.Ε Βοιωτίας) ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μέχρι 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης 1 110 Διεύθυνση Διαχείρισης Προγραμμάτων Εργοστάσιο ΕΑΒ Σχηματάρι (Δήμος Τανάγρας Π.Ε Βοιωτίας) ΠΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μέχρι 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης 10 111 Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Εργοστάσιο ΕΑΒ Σχηματάρι (Δήμος Τανάγρας Π.Ε Βοιωτίας) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μέχρι 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης 2 ***112 Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Εργοστάσιο ΕΑΒ Σχηματάρι (Δήμος Τανάγρας Π.Ε Βοιωτίας) ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μέχρι 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης 2 ***113 Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Εργοστάσιο ΕΑΒ Σχηματάρι (Δήμος Τανάγρας Π.Ε Βοιωτίας) ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) Μέχρι 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης 1 ****114 Γενική Διεύθυνση Παραγωγής Εργοστάσιο ΕΑΒ Σχηματάρι (Δήμος Τανάγρας Π.Ε Βοιωτίας) ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Φ Μέχρι 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης 70 *****115 Γενική Διεύθυνση Παραγωγής Εργοστάσιο ΕΑΒ Σχηματάρι (Δήμος Τανάγρας Π.Ε Βοιωτίας) ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α/Φ Μέχρι 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης 73 ******116 Γενική Διεύθυνση Παραγωγής Εργοστάσιο ΕΑΒ Σχηματάρι (Δήμος Τανάγρας Π.Ε Βοιωτίας) ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ και εν ελλείψει ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Μέχρι 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης 130 *******117 Γενική Διεύθυνση Παραγωγής Εργοστάσιο ΕΑΒ Σχηματάρι (Δήμος Τανάγρας Π.Ε Βοιωτίας) ΤΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ Μέχρι 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης 1 *118 Γενική Διεύθυνση Παραγωγής Εργοστάσιο ΕΑΒ Σχηματάρι (Δήμος Τανάγρας Π.Ε Βοιωτίας) ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Μέχρι 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης 5 *******119 Γενική Διεύθυνση Παραγωγής Εργοστάσιο ΕΑΒ Σχηματάρι (Δήμος Τανάγρας Π.Ε Βοιωτίας) ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ Μέχρι 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης 2 ******120 Γενική Διεύθυνση Παραγωγής Εργοστάσιο ΕΑΒ Σχηματάρι (Δήμος Τανάγρας Π.Ε Βοιωτίας) ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μέχρι 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης 7 *121 Γενική Διεύθυνση Παραγωγής Εργοστάσιο ΕΑΒ Σχηματάρι (Δήμος Τανάγρας Π.Ε Βοιωτίας) ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Μέχρι 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης 3 *122 Γενική Διεύθυνση Παραγωγής Εργοστάσιο ΕΑΒ Σχηματάρι (Δήμος Τανάγρας Π.Ε Βοιωτίας) ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ Μέχρι 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης 2 *123 Γενική Διεύθυνση Παραγωγής Εργοστάσιο ΕΑΒ Σχηματάρι (Δήμος Τανάγρας Π.Ε Βοιωτίας) ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ Μέχρι 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης 2 ********124 Γενική Διεύθυνση Παραγωγής Εργοστάσιο ΕΑΒ Σχηματάρι (Δήμος Τανάγρας Π.Ε Βοιωτίας) ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ) Μέχρι 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης 1 ********125 Γενική Διεύθυνση Παραγωγής Εργοστάσιο ΕΑΒ Σχηματάρι (Δήμος Τανάγρας Π.Ε Βοιωτίας) ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ Μέχρι 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης 1 ********126 Γενική Διεύθυνση Παραγωγής Εργοστάσιο ΕΑΒ Σχηματάρι (Δήμος Τανάγρας Π.Ε Βοιωτίας) ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ Μέχρι 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης 3 *********127 Γενική Διεύθυνση Παραγωγής Εργοστάσιο ΕΑΒ Σχηματάρι (Δήμος Τανάγρας Π.Ε Βοιωτίας) ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΑΦΗΣ Μέχρι 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης 8 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν στους κωδ. θέσης 101, 102, 109, 118, 121, 122 123 θα απασχοληθούν στη Διεύθυνση Συντήρησης Εγκαταστάσεων. **Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν στους κωδ. θέσης 103, 104, 105, 106, 107, 108 θα απασχοληθούν Διεύθυνση Εργοστασίου Ηλεκτρονικών. ***Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν στους κωδ. θέσεων 112, 113, θα απασχοληθούν στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού. ****Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν στον κωδ. θέσης 114 θα απασχοληθούν στη Διεύθυνση Εργοστασίου Αεροσκαφών και στη Διεύθυνση Εργοστασίου Κινητηρων ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας.. *****Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν στον κωδ. θέσης 115 θα απασχοληθούν στη Διεύθυνση Εργοστασίου Αεροσκαφών, στη Διεύθυνση Εργοστασίου Ηλεκτρονικών, στη Διεύθυνση Εργοστασίου Αεροκατασκευών και στη Διεύθυνση Συντήρησης Εγκαταστάσεων ανάλογα με τις ανάγκες των εν λόγω Διευθύνσεων της Εταιρείας. ****** Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν στους κωδ. θέσης 116, 120 θα απασχοληθούν στη Διεύθυνση Εργοστασίου Αεροσκαφών, στη Διεύθυνση Εργοστασίου Κινητήρων και στη Διεύθυνση Εργοστασίου Αεροκατασκευών ανάλογα με τις ανάγκες των εν λόγω Διευθύνσεων της Εταιρείας. *******Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν στους κωδ. θέσης 117, 119 θα απασχοληθούν στη Διεύθυνση Εργοστασίου Αεροκατασκευών ********Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν στους κωδ. θέσης 124, 125, 126 θα απασχοληθούν στη Διεύθυνση Εργοστασίου Αεροσκαφών. ********* Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν στον κωδ. θέσης 127 θα απασχοληθούν στη Διεύθυνση Εργοστασίου Α/φων και στη Διεύθυνση Εργοστασίου Κατασκευών ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: • Κατά την πρόσληψή του, το ανωτέρω προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα υποβληθεί στις προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού της ΕΑΒ. • Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, εφόσον απαιτείται, θα λάβουν τη σχετική εκπαίδευση. ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Ειδικότητα 101 ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί Θέσεις 2 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού. Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) ή το ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. γ) Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε Μελέτες και Επίβλεψη Δημοσίων Έργων Πολιτικού Μηχανικού. δ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα) α) Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού. Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) ή το ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. γ) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε Μελέτες και Επίβλεψη Δημοσίων Έργων Πολιτικού Μηχανικού. δ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα) α) Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού. Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) ή το ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. γ) Kαλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ειδικότητα 102 ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός Θέση 1 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. γ) Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων. δ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. γ) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων. δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ειδικότητα 103 ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Θέση 1 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. γ) Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε τροφοδοτικά συστήματα υψηλής τάσης, της τάξεως των μερικών δεκάδων KV (π.χ. γεννήτριες Μarx, vector inversion generators κλπ.). δ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. γ) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε τροφοδοτικά συστήματα υψηλής τάσης, της τάξεως των μερικών δεκάδων KV (π.χ. γεννήτριες Μarx, vector inversion generators κλπ.). δ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. γ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ειδικότητα 104 ΠΕ Μηχανικός Μικροκυματικών Διατάξεων Θέση 1 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών σε σχεδίαση, παραγωγή ή/και συντήρηση μικροκυματικών διατάξεων σε συχνότητες άνω των 2GHz. ή/και σε ενισχυτές χαμηλού θορύβου (LNA) ή σε ενισχυτές ισχύος ή σε μικροκυματικές διατάξεις κυματοδηγών που μπορεί να αποτελούν και τμήμα κεραίας. δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. γ) Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε σχεδίαση, παραγωγή ή/και συντήρηση μικροκυματικών διατάξεων σε συχνότητες άνω των 2GHz ή/και σε ενισχυτές χαμηλού θορύβου (LNA) ή σε ενισχυτές ισχύος ή σε μικροκυματικές διατάξεις κυματοδηγών που μπορεί να αποτελούν και τμήμα κεραίας. δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. γ) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε σχεδίαση, παραγωγή ή/και συντήρηση μικροκυματικών διατάξεων σε συχνότητες άνω των 2GHz. ή/και σε ενισχυτές χαμηλού θορύβου (LNA) ή σε ενισχυτές ισχύος ή σε μικροκυματικές διατάξεις κυματοδηγών που μπορεί να αποτελούν και τμήμα κεραίας. δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ειδικότητα 105 ΠΕ Μηχανικός Ψηφιακών Κυκλωμάτων Θέση 1 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών σε σχεδίαση, παραγωγή, συντήρηση και διάγνωση βλαβών ψηφιακών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με μικροεπεξεραστές, FPGAs και CPLDs ή/και σε χειρισμό οργάνων εργαστηρίου (γεννητριών δεδομένων, ψηφιακών αναλυτών). δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. γ) Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε σχεδίαση, παραγωγή, συντήρηση και διάγνωση βλαβών ψηφιακών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με μικροεπεξεραστές, FPGAs και CPLDs ή/και σε χειρισμό οργάνων εργαστηρίου (γεννητριών δεδομένων, ψηφιακών αναλυτών). δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. γ) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε σχεδίαση, παραγωγή, συντήρηση και διάγνωση βλαβών ψηφιακών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με μικροεπεξεραστές, FPGAs και CPLDs ή/και σε χειρισμό οργάνων εργαστηρίου (γεννητριών δεδομένων, ψηφιακών αναλυτών) δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ειδικότητα 106 ΠΕ Μηχανικός Αναλογικών Κυκλωμάτων Θέση 1 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ΑΕΙ ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών σε σχεδίαση, παραγωγή ή και συντήρηση αναλογικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (όχι συστημάτων ήχου) ή/και σε αναλογικά συστήματα ανάδρασης και ελέγχου, συστήματα ραδιο-πομποδεκτών (χαμηλές-μέσες-υψηλές συχνότητες μέχρι 2GHz), instrumentation amplifiers. δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ΑΕΙ ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. γ) Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε σχεδίαση, παραγωγή ή και συντήρηση αναλογικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (όχι συστημάτων ήχου) ή/και σε αναλογικά συστήματα ανάδρασης και ελέγχου, συστήματα ραδιο-πομποδεκτών (χαμηλές-μέσες-υψηλές συχνότητες μέχρι 2GHz), instrumentation amplifiers. δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ΑΕΙ ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. γ)Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε σχεδίαση, παραγωγή ή και συντήρηση αναλογικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (όχι συστημάτων ήχου) ή/και σε αναλογικά συστήματα ανάδρασης και ελέγχου, συστήματα ραδιο-πομποδεκτών (χαμηλές-μέσες-υψηλές συχνότητες μέχρι 2GHz), instrumentation amplifiers. δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ειδικότητα 107 ΠΕ Μηχανικός Βάσεων Δεδομένων Θέση 1 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών σε σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού για βάσεις δεδομένων, MySQL, ORACLE και SQL server ή/και σε προγραμματισμό σε γλώσσες C, C++, Python, C#. δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ] ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. γ) Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού για βάσεις δεδομένων, MySQL, ORACLE και SQL server ή/και σε προγραμματισμό σε γλώσσες C, C++, Python, C#. δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ] ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ειδικότητα 108 ΠΕ Μηχανικός Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων Θέση 1 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών σε σχεδίαση και ανάπτυξη Γεωγραφικών Πληροφοριακών Εφαρμογών ή/και σε προγραμματισμό σε γλώσσες C, C++, Python, C#, Βάσεις δεδομένων, χρήση βιβλιοθηκών για ανάπτυξη γεωγραφικών εφαρμογών. δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. γ) Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε σχεδίαση και ανάπτυξη Γεωγραφικών Πληροφοριακών Εφαρμογών ή/και σε προγραμματισμό σε γλώσσες C, C++, Python, C#, Βάσεις δεδομένων, χρήση βιβλιοθηκών για ανάπτυξη γεωγραφικών εφαρμογών. δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ειδικότητα 109 ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Εγκαταστάσεων Θέση 1 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. γ)Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε συντήρηση υποσταθμών μέσης τάσης και ηλεκτρικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων. δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. γ) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε συντήρηση υποσταθμών μέσης τάσης και ηλεκτρικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων. δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ειδικότητα 110 ΠΕ Διαχειριστές Προγραμμάτων Θέσεις 10 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε διοίκηση επιχειρήσεων ή εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε διοίκηση ή /και διαχείριση έργων ή/ και προγραμμάτων. δ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα) α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. γ) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε διοίκηση ή /και διαχείριση έργων ή/ και προγραμμάτων. ε) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα) α) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οικονομικών Επιστημών με κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε διοίκηση επιχειρήσεων ή εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε διοίκηση ή /και διαχείριση έργων ή/ και προγραμμάτων. γ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ειδικότητα 111 ΠΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων Θέσεις 2 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οικονομικών Επιστημών με κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών στη διαχείριση έργων ή/ και προγραμμάτων. γ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. δ) Γνώση χειρισμού Η/Υ (α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου και δ) παρουσιάσεων). ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους/ες με τα ανωτέρω προσόντα) α)Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οικονομικών Επιστημών με κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στη διαχείριση έργων ή/ και προγραμμάτων. γ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. δ) Γνώση χειρισμού Η/Υ (α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου και δ) παρουσιάσεων). ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οικονομικών Επιστημών με κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ (α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) παρουσιάσεων. Ειδικότητα 112 ΠΕ Διαχείριση Προσωπικού Θέσεις 2 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Τεχνολογίας ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης: Εισαγωγική Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήμης β) Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Νομικής ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Τεχνολογίας και Συστημάτων ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού ή εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. γ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. δ) Γνώση χειρισμού Η/Υ (α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου και δ) παρουσιάσεων ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Πτυχίο ή δίπλωμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Τεχνολογίας ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης: Εισαγωγική Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήμης β) Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Νομικής ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Τεχνολογίας και Συστημάτων ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ (α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου και δ) παρουσιάσεων. Ειδικότητα 113 ΠΕ Ιατρός (Ιατρός εργασίας ) Θέση 1 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Ιατρικής της Εργασίας ή Ιατρικής Εργασίας και Περιβάλλοντος, γ) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται. δ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) α) Κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος Ιατρικής Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, οι οποίοι κατέχουν τίτλο οποιασδήποτε ειδικότητας, πλην της ιατρικής της εργασίας και έχουν εκτελέσει καθήκοντα ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις προ της 15ης Μαΐου 2009. β) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου οποιασδήποτε ιατρικής ειδικότητας, γ) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου, ε)Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται. ή α) Κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος Ιατρικής Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, χωρίς ειδικότητα οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχώς επί επτά (7) τουλάχιστον έτη μέχρι και τις 15ης Μαΐου 2009. β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, γ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου, δ)Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται. Ειδικότητα 114 ΤΕ Μηχανικοί Αεροσκαφών Θέσεις 70 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τεχνολογίας Αεροσκαφών ή Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Εξειδικευμένη εμπειρία έξι (6) τουλάχιστον μηνών σε εργασίες συντήρησης ή επισκευής δομικών τμημάτων αεροσκαφών ή/και αεροκινητήρων. γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τεχνολογίας Αεροσκαφών ή Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου. β) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. γ) Εξειδικευμένη εμπειρία έξι (6) τουλάχιστον μηνών σε εργασίες συντήρησης ή επισκευής δομικών τμημάτων αεροσκαφών ή/και αεροκινητήρων. δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου. β) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Το προσωπικό που θα προσληφθεί με προσόντα Γ’ Επικουρίας, μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης εκπαίδευσης από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ΕΑΒ, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών θα εργάζεται υπό την εποπτεία του Προϊσταμένου Συνεργείου στον οποίο θα υπάγονται οργανωτικά. Ειδικότητα 115 ΤΕ Ηλεκτρονικοί Αεροσκαφών Θέσεις 73 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τεχνολογίας Αεροσκαφών ή Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε εργασίες συντήρησης ή επισκευής ηλεκτρονικών συστημάτων αεροσκαφών ή/και αεροκινητήρων. γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τεχνολογίας Αεροσκαφών ή Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε εργασίες συντήρησης ή επισκευής ηλεκτρονικών συστημάτων αεροσκαφών ή/και αεροκινητήρων. γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τεχνολογίας Αεροσκαφών ή Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Δ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ε΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Το προσωπικό που θα προσληφθεί με προσόντα Δ’ και Ε’ Επικουρίας, μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης εκπαίδευσης από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ΕΑΒ, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών θα εργάζεται υπό την εποπτεία του Προϊσταμένου Συνεργείου στον οποίο θα υπάγονται οργανωτικά. Ειδικότητα 116 ΤΕ Τεχνικοί Δομής Αεροσκαφών και εν ελλείψει ΔΕ Τεχνικοί Δομής Αεροσκαφών Θέσεις 130 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τεχνολογίας Αεροσκαφών ή Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε εργασίες συντήρησης ή συναρμολόγησης ή επισκευής δομικών τμημάτων αεροσκαφών ή/και αεροκινητήρων. γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα) α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τεχνολογίας Αεροσκαφών ή Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα) α) Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου. β) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. γ) Εξειδικευμένη εμπειρία έξι (6) τουλάχιστον μηνών σε εργασίες συντήρησης ή συναρμολόγησης ή επισκευής δομικών τμημάτων αεροσκαφών ή/και αεροκινητήρων. δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου ή Βεβαίωση Αναγγελίας τεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων του π.δ. 115/2012 όπως ισχύει(*). β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών ή Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών ή Τεχνίτης Δομής και Συστημάτων Ισχύος Αεροσκαφών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε εργασίες συναρμολόγησης ή επισκευής δομικών τμημάτων αεροσκαφών ή/και αεροκινητήρων. δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Δ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου ή Βεβαίωση Αναγγελίας τεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων του π.δ. 115/2012 όπως ισχύει(*). β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών ή Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών ή Τεχνίτης Δομής και Συστημάτων Ισχύος Αεροσκαφών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Το προσωπικό που θα προσληφθεί με προσόντα Δ΄ Επικουρίας, μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης εκπαίδευσης από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ΕΑΒ, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών θα εργάζεται υπό την εποπτεία του Προϊσταμένου Συνεργείου στον οποίο θα υπάγονται οργανωτικά. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ε΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου ή Βεβαίωση Αναγγελίας τεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων του π.δ. 115/2012 όπως ισχύει(*). β) Πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ Μηχανολογικού Τομέα ή Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Μηχανολογικού Τομέα ή τομέα Ναυτικού (τμήμα Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού) ή Απολυτήριος Τίτλος Κλάδου Μηχανολογίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή Πτυχίο ή Δίπλωμα Α΄ ή Β΄ Κύκλου Σπουδών Μηχανολογικού Τομέα Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων ή τομέα Ναυτικού ή Ναυτιλιακού (τμήμα Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού) ή Πτυχίο Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. (Ν. 1346/83 ή Ν. 3475/2006) Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε εργασίες συναρμολόγησης ή επισκευής δομικών τμημάτων αεροσκαφών ή/και αεροκινητήρων. δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου ή Βεβαίωση Αναγγελίας τεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων του π.δ. 115/2012 όπως ισχύει(*). β) Πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ Μηχανολογικού Τομέα ή Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Μηχανολογικού Τομέα ή τομέα Ναυτικού (τμήμα Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού) ή Απολυτήριος Τίτλος Κλάδου Μηχανολογίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή Πτυχίο ή Δίπλωμα Α΄ ή Β΄ Κύκλου Σπουδών Μηχανολογικού Τομέα Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων ή τομέα Ναυτικού ή Ναυτιλιακού (τμήμα Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού) ή Πτυχίο Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. (Ν. 1346/83 ή Ν. 3475/2006) Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Το προσωπικό που θα προσληφθεί με προσόντα ΣΤ΄ Επικουρίας, μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης εκπαίδευσης από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ΕΑΒ, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών θα εργάζεται υπό την εποπτεία του Προϊσταμένου Συνεργείου στον οποίο θα υπάγονται οργανωτικά. (*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του Π.Δ.115/2012, εφόσον στην νέα αυτή άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας. Ειδικότητα 117 ΤΕ Αποθηκάριος Θέση 1 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ή Διοίκησης Επιχειρήσεων-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Εξειδικευμένη εμπειρία έξι (6) τουλάχιστον μηνών στη διαχείριση ανταλλακτικών και υλικών, με τη χρήση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος SAP ή αντιστοίχου συστήματος. γ)Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα) α) Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ή Διοίκησης Επιχειρήσεων-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Εξειδικευμένη εμπειρία έξι (6) τουλάχιστον μηνών στη διαχείριση ανταλλακτικών και υλικών. γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ (α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα) α) Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ή Διοίκησης Επιχειρήσεων-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Γνώση χειρισμού Η/Υ (α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ειδικότητα 118 ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Υποσταθμού Θέσεις 5 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου –Μηχανικού Β΄ ή Α’ Τάξης ή Βεβαίωση Αναγγελίας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 3ης Ομάδας Α’ Ειδικότητας βάσει του ΠΔ 108/12-6-2013 (*). γ) Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών στην επισκευή και συντήρηση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, υποσταθμών. δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα) α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου –Μηχανικού Β΄ ή Α’ Τάξης ή Βεβαίωση Αναγγελίας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 3ης Ομάδας Α’ Ειδικότητας βάσει του ΠΔ 108/12-6-2013(*). γ) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στην επισκευή και συντήρηση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, υποσταθμών. δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα) α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου –Μηχανικού Β΄ ή Α’ Τάξης ή Βεβαίωση Αναγγελίας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 3ης Ομάδας Α’ Ειδικότητας βάσει του ΠΔ 108/12-6-2013(*). γ) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στην επισκευή και συντήρηση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, υποσταθμών. (*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι/ες που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του Π.Δ 108/2013, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας. Ειδικότητα 119 ΤΕ Μηχανολόγοι Θέσεις 2 α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου. γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ειδικότητα 120 ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων Θέσεις 7 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων – Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών στη διαχείριση έργων ή/ και προγραμμάτων, γ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, δ) Γνώση χειρισμού Η/Υ (α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου και δ) παρουσιάσεων ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους/ες με τα ανωτέρω προσόντα) α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων – Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στη διαχείριση έργων ή/ και προγραμμάτων γ) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. δ) Γνώση χειρισμού Η/Υ (α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) παρουσιάσεων ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους/ες με τα ανωτέρω προσόντα) α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων – Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ (α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) παρουσιάσεων. Ειδικότητα 121 ΔΕ Μηχανικοί Συντήρησης Θέσεις 3 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Συντηρητής Β΄, Γ΄ τάξεως και του ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΥ των ειδικοτήτων Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ του Β.Δ. 16 Μαρτίου 1950 ή Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 2ης Ειδικότητας βάσει του ΠΔ115/2012 όπως ισχύει(*). β) Πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ Μηχανολογικού Τομέα ή Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Μηχανολογικού Τομέα ή τομέα Ναυτικού (τμήμα Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού) ή Απολυτήριος Τίτλος Κλάδου Μηχανολογίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή Πτυχίο ή Δίπλωμα Α΄ ή Β΄ Κύκλου Σπουδών Μηχανολογικού Τομέα Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων ή τομέα Ναυτικού ή Ναυτιλιακού (τμήμα Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού) ή Πτυχίο Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. (Ν. 1346/83 ή Ν. 3475/2006) Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού. δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ε) Γνώση χειρισμού Η/Υ (α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) παρουσιάσεων. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου ή Βεβαίωση Αναγγελίας τεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων του π.δ. 115/2012 όπως ισχύει(*). β) Πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ Μηχανολογικού Τομέα ή Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Μηχανολογικού Τομέα ή τομέα Ναυτικού (τμήμα Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού) ή Απολυτήριος Τίτλος Κλάδου Μηχανολογίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή Πτυχίο ή Δίπλωμα Α΄ ή Β΄ Κύκλου Σπουδών Μηχανολογικού Τομέα Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων ή τομέα Ναυτικού ή Ναυτιλιακού (τμήμα Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού) ή Πτυχίο Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. (Ν. 1346/83 ή Ν. 3475/2006) Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού. δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ε) Γνώση χειρισμού Η/Υ (α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) παρουσιάσεων. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου ή Βεβαίωση Αναγγελίας τεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων του π.δ. 115/2012 όπως ισχύει(*). β) Πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ Μηχανολογικού Τομέα ή Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Μηχανολογικού Τομέα ή τομέα Ναυτικού (τμήμα Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού) ή Απολυτήριος Τίτλος Κλάδου Μηχανολογίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή Πτυχίο ή Δίπλωμα Α΄ ή Β΄ Κύκλου Σπουδών Μηχανολογικού Τομέα Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων ή τομέα Ναυτικού ή Ναυτιλιακού (τμήμα Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού) ή Πτυχίο Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. (Ν. 1346/83 ή Ν. 3475/2006) Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού. δ) Γνώση χειρισμού Η/Υ (α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) παρουσιάσεων. ε) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου ή Βεβαίωση Αναγγελίας τεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων του π.δ. 115/2012 όπως ισχύει(*). β) Πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ Μηχανολογικού Τομέα ή Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Μηχανολογικού Τομέα ή τομέα Ναυτικού (τμήμα Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού) ή Απολυτήριος Τίτλος Κλάδου Μηχανολογίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή Πτυχίο ή Δίπλωμα Α΄ ή Β΄ Κύκλου Σπουδών Μηχανολογικού Τομέα Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων ή τομέα Ναυτικού ή Ναυτιλιακού (τμήμα Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού) ή Πτυχίο Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. (Ν. 1346/83 ή Ν. 3475/2006) Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού. δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ε) Γνώση χειρισμού Η/Υ (α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) παρουσιάσεων. (*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του Π.Δ.115/2012, εφόσον στην νέα αυτή άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας. Ειδικότητα 122 ΔΕ Ξυλουργοί Θέσεις 2 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ξυλουργών - Επιπλοποιών ή Ξυλουργός ή Επιπλοποιίας ή Επιπλοποιών ή Τεχνίτης Ξυλουργικής και Επιπλοποιίας ή Τεχνίτης Ξυλογλυπτικής ή Ξυλογλύπτης ή Ξυλογλυπτικής- Διακοσμητικής επίπλου ή Επιπλοποιίας ή Επιπλοποιίας - Ξυλογλυπτικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών . Ειδικότητα 123 ΔΕ Υδραυλικοί Θέσεις 2 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Υδραυλικού Β΄ τάξης 3ης ειδικότητας ή άδεια Εργοδηγού Υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει (*), β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει (*), β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει (*). β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει (*). β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος (*). (*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 112/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας. Ειδικότητα 124 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (Μετατοπιστικό αεροσκαφών) Θέση 1 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας ΙΑ΄ τάξης τουλάχιστον Γ΄ του ΠΔ 31/91, ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄ Ειδικότητας 6 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 6.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (*), β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια μηχανοδηγού χειριστή. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. γ) Ισχύουσα Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον Γ’ ή C κατηγορίας δ) Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας ΙΑ΄ τάξης τουλάχιστον Γ΄ του ΠΔ 31/91 ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄ Ειδικότητας 6 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 6.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (*), β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια μηχανοδηγού χειριστή. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. γ) Ισχύουσα Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον Γ’ ή C κατηγορίας δ) Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας ΙΑ΄ τάξης τουλάχιστον Γ΄ του ΠΔ 31/91 ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄ Ειδικότητας 6 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 6.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (*), β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*). γ) Ισχύουσα Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον Γ’ ή C κατηγορίας . δ) Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 113/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α’). Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016 ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής. Ειδικότητα 125 ΔΕ Χειριστής Ηλεκτρικής Γερανογέφυρας Θέση 1 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων έργων ομάδας Β΄ τάξης τουλάχιστον Δ΄ του π.δ. 31/91 ή Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 8 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 8.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (*), β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια μηχανοδηγού χειριστή. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. γ) Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων έργων ομάδας Β΄ τάξης Δ΄ του π.δ. 31/91 ή Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 8 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 8.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (*), β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια μηχανοδηγού χειριστή. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. γ) Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων έργων ομάδας Β΄ τάξης Δ΄ του π.δ. 31/91 ή Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 8 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 8.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (*), β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος. (*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 113/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: Για τα ηλεκτροκίνητα μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, που χορηγήθηκαν βάσει του Β.Δ. της 07-06-1946, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας Υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων του Β.Δ. της 07-06-1946, με τις ομάδες μηχανημάτων του Π.Δ. 31/1990. Ειδικότητα 126 ΔΕ Μηχανουργοί Θέσεις 3 α) Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου ή Βεβαίωση Αναγγελίας τεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων του π.δ. 115/2012 όπως ισχύει(*). β) Πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ Μηχανολογικού Τομέα ή Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Μηχανολογικού Τομέα ή τομέα Ναυτικού (τμήμα Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού) ή Απολυτήριος Τίτλος Κλάδου Μηχανολογίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή Πτυχίο ή Δίπλωμα Α΄ ή Β΄ Κύκλου Σπουδών Μηχανολογικού Τομέα Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων ή τομέα Ναυτικού ή Ναυτιλιακού (τμήμα Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού) ή Πτυχίο Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. (Ν. 1346/83 ή Ν. 3475/2006) Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε μηχανουργικές κατεργασίες σύνθετων εξαρτημάτων. δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. (*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του Π.Δ.115/2012, εφόσον στην νέα αυτή άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας. Ειδικότητα 127 ΔΕ Τεχνίτες Βαφής Θέσεις 8 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Βαφής (αυτοκινήτων) ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότητας Τεχνίτη Βαφής (αυτοκινήτων). β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνίτη Αμαξωμάτων/Βαφέα Αμαξωμάτων Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/83 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας. γ) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε εργασίες βαφής αεροσκαφών ή αυτοκινήτων. δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Βαφής (αυτοκινήτων) ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότητας Τεχνίτη Βαφής (αυτοκινήτων). β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνίτη Αμαξωμάτων/Βαφέα Αμαξωμάτων Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/83 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας. γ) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε εργασίες βαφής αεροσκαφών ή αυτοκινήτων. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Βαφής (αυτοκινήτων) ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότητας Τεχνίτη Βαφής (αυτοκινήτων). β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνίτη Αμαξωμάτων/Βαφέα Αμαξωμάτων Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/83 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας. Το προσωπικό που θα προσληφθεί με προσόντα Β΄ Επικουρίας, μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης εκπαίδευσης από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ΕΑΒ, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών θα εργάζεται υπό την εποπτεία του Προϊσταμένου Συνεργείου στον οποίο θα υπάγονται οργανωτικά. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου ή Βεβαίωση Αναγγελίας τεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων του π.δ. 115/2012 όπως ισχύει(*). β) Πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ Μηχανολογικού Τομέα ή Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Μηχανολογικού Τομέα ή τομέα Ναυτικού (τμήμα Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού) ή Απολυτήριος Τίτλος Κλάδου Μηχανολογίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή Πτυχίο ή Δίπλωμα Α΄ ή Β΄ Κύκλου Σπουδών Μηχανολογικού Τομέα Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων ή τομέα Ναυτικού ή Ναυτιλιακού (τμήμα Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού) ή Πτυχίο Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. (Ν. 1346/83 ή Ν. 3475/2006) Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. γ) Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε εργασίες βαφής αεροσκαφών ή αυτοκινήτων. (*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του Π.Δ.115/2012, εφόσον στην νέα αυτή άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας. Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων με κωδικούς από 101 έως 113,117,120 & 127 πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 60 ετών Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων με κωδικούς από 114-119 & 121-126 πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η εταιρεία θα παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά προσβολής των σχετικών αποφάσεων ή πινάκων, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος). Ανάρτηση ολόκληρης της προκήρυξης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10.06.2021», το Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «17-05-2021» και το Ειδικό Παράρτημα: (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «07-12-2020»] να γίνει στο εργοστάσιο της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε. (ΕΑΒ Α.Ε.) (Τανάγρα, Σχηματάρι Βοιωτίας), στα γραφεία της ΕΑΒ Α.Ε. στον Πύργο Αθηνών (Μεσογείων 2-4, Αθήνα), στον χώρο Ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων και Τανάγρας, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.haicorp.com) και το πρόγραμμα “Διαύγεια”. Τρόπος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής & δικαιολογητικών Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (αποκλειστικά σε μορφή pdf) στη διεύθυνση (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε./ Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τ.Θ. 23, Τ.Κ. 32009 ΤΑΝΑΓΡΑ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ υπόψη κας Μαρίας Απτόγλου (τηλ. επικοινωνίας: 2262-0-52016) ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, 11527, ΑΘΗΝΑ υπόψη κας Μαρίας Απτόγλου (τηλ. επικοινωνίας: 2262-0-52016) Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες των οικείων περιφερειακών ενοτήτων ή της ανάρτησής της στο εργοστάσιο της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ A.E.) Τανάγρα, Σχηματάρι Βοιωτίας, στα γραφεία της (ΕΑΒ Α.Ε.) στον Πύργο Αθηνών (Μεσογείων 2-4, Αθήνα) και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.haicorp.com) καθώς και στον χώρο Ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων και Τανάγρας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα . Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.haicorp.com),·β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. Κριτήρια Κατάταξης υποψηφίων Η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται από τριμελή τουλάχιστον Επιτροπή συγκροτούμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΒ Α.Ε. Η κατάταξη των υποψηφίων σε προσωρινούς πίνακες που καταρτίζονται από το φορέα, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής: 1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.). 2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των περ.α΄ και β΄ της παρ.4 του άρθρου 40 του ν.4765/2021 (βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, εμπειρία), σε συνδυασμό πάντοτε με τη δήλωση προτίμησής τους. 3. Η χρήση των κριτηρίων της παρ.1 του άρθρου 40 ν.4765/2021 θα γίνει μόνο σε περίπτωση ισοβαθμίας της συνολικής βαθμολογίας από τα ανωτέρω δύο κριτήρια. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία, προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο και, αν αυτές συμπίπτουν, προηγείται αυτός/αυτή που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. Διαδικασία Πρόσληψης Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, εφόσον απαιτείται θα λάβουν τη σχετική εκπαίδευση και θα υποβληθούν στις προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις. Τυχόν αναμόρφωση των προσωρινών πινάκων βάσει κατ’ ένσταση ελέγχου της ΕΑΒ Α.Ε. που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων στους οριστικούς πίνακες, εκτελείται υποχρεωτικά από τον φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν για το υπολοιπόμενο χρονικό διάστημα της αρχικής σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην υπ. Αριθμ. Πρωτοκόλλου 5100-2021-07-1814 /9 -7- 2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ3/2021 της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (χώρος ανακοινώσεων: του εργοστασίου της ΕΑΒ Α.Ε. -Τανάγρα, Σχηματάρι Βοιωτίας -, των γραφείων της ΕΑΒ Α.Ε. στον Πύργο Αθηνών - Μεσογείων 2-4, Αθήνα- , των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων και Τανάγρας, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.haicorp.com) και το πρόγραμμα “Διαύγεια”. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
PrintButton

14-07-2021

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Νικ. Βογιατζή 4 , Ταχ. Κώδικας : 34003 Πληροφορίες : Υπατίδη Παναγιώτα Τηλέφωνο : 22223-51210 FAX : 222251206 6983291484 Αρ. Πρωτ : οικ 1138 ΘΕΜΑ : « Δημοσίευση προτεινόμενη τροποποίηση σχεδίου πόλεως Αλιβερίου στην Π.Ε ΙΙ στο Ο.Τ. 321 σε συναρμογή με το παλιό Σχέδιο Πόλεως 1953 ». Προτεινόμενη τροποποίηση στο Αλιβέρι μεταξύ του Ο.Τ. Γ321 της Π.Ε ΙΙ και του παλιού Σχεδίου Πόλεως Αλιβερίου του 1953 στην περιοχή Κουρέντι όπου υπάρχει αδιάνοιχτη οδός η οποία δεν έχει διανοιχτεί ακόμα γιατί θεωρείται αδύναμη η διάνοιξη της λόγω ρυμοτόμησης νομίμως υφιστάμενου κτίσματος. Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Υ.ΔΟΜ. Κύμη:13.07.2021 Υπατίδη Παναγιώτα Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. με A΄ Βαθμό ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ EΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ. Αριθμ. 6912/13-07-2021 έκθεση επιδόσεως μου και ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Πατρών κ. Λάττα Ιωάννη πληρεξουσίου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. Ηρθα στο γραφείο του Εισαγγελέα Πρωτ. Καλαβρύτων και επέδωσα σ αυτόν για Γεώργιο Πατσαχτσίδη του Ιωάννη κατοίκου Αχαρνών οδός Αταλάντης αρ. 39 με ΑΦΜ 053311504 και ήδη αγνώστου διαμονής την από 25-06-2021 αγωγή ,με αριθμό κατάθεσης 22/2021 που απευθύνεται στο Μονομ. Πρωτ. Καλαβρύτων με την προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για τους διαδίκους μέσα σε 100 ημέρες από την κατάθεση αγωγής κατά την οποία ζητάει να γίνει δεκτή η αγωγή της να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να τις καταβάλει το ποσό των 43.435,94 ευρώ , να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί να καταδικαστεί ο εναγόμενος τη δικαστική δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου της ενάγουσας καθώς να λάβει γνώση και για τις έννομες συνέπειες . Καλάβρυτα 13-07-2021 Η ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Σταυρούλα Σταθούλια Μ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ 28 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 25001 2692022808 ΠΕΡΙΛΗΨΗ EΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ. Αριθμ. 6913/13-07-2021 έκθεση επιδόσεως μου και ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Πατρών κ. Λεκέα Γεωργίου Διαμεσολαβητή Ηρθα στο γραφείο του Εισαγγελέα Πρωτ. Καλαβρύτων και επέδωσα σ αυτόν για τον Γεώργιο Πατσαχτσίδη του Ιωάννη κατοίκου Αχαρνών οδός Αταλάντης αρ. 39 με ΑΦΜ 053311504 και ήδη αγνώστου διαμονής την από 5-7-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την υποχρεωτική αρχική συνεδρία μεταξύ τηα ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε και του Γεωργίου Πατσαχτσίδη του Ιωάννη (αντικέιμενο Διαφοράς η από 25-06-2021 αγωγή ,με αριθμό κατάθεσης 22/2021 που απευθύνεται στο Μονομ. Πρωτ. Καλαβρύτων κατά την οποία η ενάγουσα ζητάει να γίνει δεκτή η αγωγή της να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να τις καταβάλει το ποσό των 43.435,94 ευρώ) η ως ανω Συνεδρία θα πραγματοποιηθεί στις 2 Αυγούστου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ στο γραφείο του ως ανω διαμεσολαβητή οδός Κανάρη 62 2ος όροφος Πάτρα. Προς γνώση και για τις έννομες συνέπειες . Καλάβρυτα 13-07-2021 Η ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Σταυρούλα Σταθούλια Μ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ 28 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 25001 2692022808 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ´ αριθμόν 25/2021 διάταξη του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου τροποποιήθηκε το καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ με έδρα την Αγία Παρασκευή Αττικής και τον διακριτικό τίτλο Σ.Ο.Α.Π. και εκπροσωπείται νόμιμα με σκοπούς τους αναγραφόμενους στο καταστατικό του και τους λοιπούς όρους όπως αναφέρονται σε αυτό. Αθήνα, 13-07-2021 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΕΙΔΙΟΥ 18, ΑΜΔΣΑ 38369
PrintButton

10-07-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμόν 2563Β'/2021 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Αγγελου Μποροδήμου, μετά από γραπτή παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών Εμμανουήλ Σχινά, ως πληρεξουσίου του Βασιλείου ΜΠΑΡΤΖΑΚΟΥ του Γεωργίου, κατοίκου Γέρακα Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αριθ. 28, με ΑΦΜ 029160802, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥ του Μιχαήλ, πρώην κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, επί της οδού Σιβιτανίδου αριθμ. 20Β και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 018416434, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, επικυρωμένο αντίγραφο της από 1-6-2021 αγωγής μικροδιαφοράς (με Γ.Α.Κ. 32280/2021 και Ε.Α.Κ. 1851/2021) του πρώτου κατ' αυτής (και κατά της Μαρίας Μαυροκέφαλου του Μιχαήλ, κατοίκου Αγίου Δημητρίου Αττικής, επί της οδού Περικλέους αριθμ. 8, με Α.Φ.Μ. 077152009, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας), απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Μικροδιαφορές), η συζήτηση της οποίας ορίστηκε για την δικάσιμο της 25-10-2022, ημέρα Τρίτη, ώρα 09.00, στο έκθεμα ΜΚ2 με αριθμό 14, με την οποία ζητεί να γίνει δεκτή αυτή, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της και να υποχρεωθεί η εναγόμενη, να καταβάλλει στον ενάγοντα το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ως χρηματική ικανοποίησή του λόγω ηθικής βλάβης που έχει υποστεί από αδικοπραξίες σε βάρος του και προσβολή της προσωπικότητάς του από την πλευρά εκάστης των εναγομένων, νομιμοτόκως από της επιδόσεως της αγωγής και μέχρι την εξόφληση και να καταδικαστεί η αντίδικος στην δικαστική δαπάνη του ενάγοντος, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη συγχρόνως να παραστεί κατά την συζήτηση της παρούσας, όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται, διαφορετικά η παρούσα αγωγή θα συζητηθεί ερήμην αυτής. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2021 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΠ. ΣΧΙΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Στις 8 Ιουλίου 2021 εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αιγαίου με έδρα το Πρωτοδικείο Νάξου - ΔΑΝΙΗΛ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ, μέλος της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Αιγαίου με την επωνυμία «Δ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ – Ν. ΚΑΙΣΑΡΗΣ» που εδρεύει στην θέση Μύλος του Κόκκινου Μυκόνου, με ΑΦΜ 997971964 ΔΟΥ Μυκόνου νομίμως εκπροσωπούμενης, επέδωσα εις την κα. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου για την ήδη αγνώστου έδρας καθ’ ης εταιρεία με την επωνυμία “GJD Aνώνυμη Eταιρεία Κοσμημάτων και Ρολογιών” με ΑΦΜ 998643444 νομίμως εκπροσωπούμενης που έδρευε στην Αθήνα και διατηρούσε υποκατάστημα στην Μύκονο στην οδό Ενόπλων Δυνάμεων, ακριβές αντίγραφο εκ του εις χείρας μου πρωτοτύπου της με αριθμό 1696 / 06-07-2021 Έκθεσης Αποβολής και Εγκατάστασης και Καταγραφής κινητών Πραγμάτων, με επίσπευση των : 1) Νικολάου Ξυδάκη του Ιακώβου, κατοίκου Μυκόνου, περιοχή Γλάστρος, κατόχου ΑΦΜ 033192464 και 2) ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» που εδρεύει στη Μύκονο με ΑΦΜ 099558137 νομίμως εκπροσωπούμενης, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και με κλήση της όπως παραλάβει τα κινητά πράγματα που αναλυτικώς περιγράφονται στην ως άνω (έκθεση) εντός προθεσμίας 5 ημερών από την ολοκλήρωση της επίδοσης. Προς τούτο συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 8301 Γ΄/ 08-07-2021 Έκθεση Επίδοσης και με Εισαγγελική παραγγελία δημοσιεύεται η παρούσα. Μύκονος 09/07/2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δανιήλ Θεοδοσίου (Τ.Υ.) (Τ.Σ.)
PrintButton

08-07-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Κεραμεικού εκποιεί διαμέρισμα 26,50 τ.μ. πολυκατοικίας επί της οδού Ιωνιδών 78-80 Πειραιά, σε δημοπρασία που θα γίνει στο γραφείο του Ιερού Ναού την 1η Αυγούστου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 πρωινή. Τιμή εκκινήσεως της δημοπρασίας 17.362,00 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας από το γραφείο του Ναού τηλ.: 210-3252227. Ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου πρωτ. Ευστάθιος Γιαννακίδης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 3311Β/30-06-2021 έκθεση επιδόσεως μου, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα στο Πρωτοδικείο Γιαννιτσών Κυριάκος Χ. Σαββόπουλος κάτοικος Γιαννιτσών επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών για λογαριασμό του Αλέξιου Πολιτίδη του Δημητρίου και της Ελένης με Α.Φ.Μ. 112668669 πρώην κάτοικο Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας (πάροδος Ειρήνης) και ήδη αγνώστου διαμονής την από 23-06-2021 Αγωγής της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με Α.Φ.Μ. 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα οδός Αιόλου 86 και εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών με Αριθμό Κατάθεσης 50/2021 της 24-06-2021 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, με την οποία Αιτούμεθα: Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μας. Να υποχρεωθεί ο καθ’ ου να μας καταβάλει το ποσό των ΕΥΡΩ ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (12.555,53€), το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: Σύνολο Ληξιπρόθεσμων οφειλών ποσού Ευρώ 12.555,53, Ληξιπρόθεσμα Χρεολύσια ποσού Ευρώ 11.733,28, Τόκοι Κεφαλαίου ποσού Ευρώ 607,60 , τόκοι Υπερημερίας ποσού Ευρώ 214,06 και Έξοδα ποσού Ευρώ 0,59. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική μας δαπάνη. Ο Δικαστικός Επιμελητής Κυριάκος Χ. Σαββόπουλος Π. Μελά αρ. 5 Γιαννιτσά Τηλ. 23820-28366 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 987 Δ/27-04-2021 ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ Με την υπ’ αριθμ. 987 Δ/27-04-2021 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αιγαίου με έδρα το Πρωτοδικείο Σάμου Δημητρίου Χάνη επιδόθηκε προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σάμου, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας της δικηγόρου Αθηνών Σοφίας Κ. Μάκαρη, ως πληρεξούσιας της ενάγουσας «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», για λογαριασμό της κας ΜΕΡΣΙΝΑΣ – ΜΑΡΙΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΑΘΗΝΑΣ, πρώην κατοίκου Καρλοβασίου Σάμου, επί της οδού Κανάρη αρ. 75 ΑΦΜ 301085060 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο εκ τους εις χείρας της επικυρωμένου από 08-05-2020 αντιγράφου της υπ’ αριθμ. 117/21-04-2020 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σάμου (τακτική διαδικασία) με την οποία υποχρεώνεται να καταβάλλει αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΠΑΝΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΠΗΓΗΣ, α) το ποσό των διακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων και εξακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και εννέα λεπτών (215.687,09€) με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την 20-11-2018 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση, β) τη δικαστική δαπάνη ποσού οχτώ χιλιάδων εξακοσίων (8.600,00€) ευρώ, προς γνώση της και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Στο τέλος της εκθέσεως επίδοσης η κ. Εισαγγελέας παρήγγειλε τη δημοσίευση της περίληψης δια των ενταύθα εκδιδόμενων ημερησίων εφημερίδων «ΛΟΓΟΣ» και «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ». Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΣΟΦΙΑ Κ. ΜΑΚΑΡΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 986 Δ/27-04-2021 ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ Με την υπ’ αριθμ. 986 Δ/27-04-2021 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αιγαίου με έδρα το Πρωτοδικείο Σάμου Δημητρίου Χάνη επιδόθηκε προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σάμου, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας της δικηγόρου Αθηνών Σοφίας Κ. Μάκαρη, ως πληρεξούσιας της ενάγουσας «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», για λογαριασμό του κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΑΝΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΠΗΓΗΣ, πρώην κατοίκου Καρλοβασίου Σάμου, επί της οδού Κανάρη αρ. 75 ΑΦΜ 301072943 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο εκ τους εις χείρας της επικυρωμένου από 08-05-2020 αντιγράφου της υπ’ αριθμ. 117/21-04-2020 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σάμου (τακτική διαδικασία) με την οποία υποχρεώνεται να καταβάλλει αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την ΜΕΡΣΙΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΑΘΗΝΑΣ, α) το ποσό των διακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων και εξακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και εννέα λεπτών (215.687,09€) με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την 20-11-2018 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση, β) τη δικαστική δαπάνη ποσού οχτώ χιλιάδων εξακοσίων (8.600,00€) ευρώ, προς γνώση του και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Στο τέλος της εκθέσεως επίδοσης η κ. Εισαγγελέας παρήγγειλε τη δημοσίευση της περίληψης δια των ενταύθα εκδιδόμενων ημερησίων εφημερίδων «ΛΟΓΟΣ» και «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ». Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΣΟΦΙΑ Κ. ΜΑΚΑΡΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡ: 236/ 28-6-21 ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΟΥΣΙΑ–ΣΩΜΑΤΕΙΑ) ΕΓΚΡΊΘΗΚΑΝ ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ» ΝΟΜΙΜΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ , ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΔΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 2,10,12 ΚΑΙ 1-24 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 26/4/2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4726/2020 , ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ 29 ΑΡΘΡΑ. ΑΘΗΝΑ 7/7/2021 Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ΄ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΣΤΕΦ. ΣΑΡΑΦΗ 5, ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΗΛ. 2105983887, 6932917070 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γεωργίου ΦΙΛΙΠΠΑ του Πατέστου, κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός Φρίξου αρ. 11 - ΑΦΜ 025678894 ΔΟΥ Α' Περιστερίου. Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 49/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Περιστερίου (Εκουσία Δικαιοδοσία), Καλούνται οι κομιστές της υπ΄ αριθ. 201803141750490086 τραπεζικής επιταγής, ποσού 25.000,00 € εκδοθείσης στις 14.3.2018 από την τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA BANK» στο Περιστέρι (Αττικής), σε διαταγή μου, συρόμενης - πληρωτέας από τον με αρ. λογαριασμό μου (κοινός) 175.00.2310027802, που τηρώ στην άνω Τράπεζα και την οποία επιταγή μου, χωρίς να την οπισθογραφήσω, την ίδια ημέρα, απώλεσα, όπως, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών να αναγγείλει τα δικαιώματά του και εάν κατέχει ταύτην, να την καταθέσει στη Γραμματεία του άνω Δικαστηρίου, επί ποινή απώλειας της ισχύος της. Αθήνα 6-7-2021 Η πληρεξουσία Δικηγόρος του Φ. ΦΙΛΙΠΠΑ ΜΑΡΙΕΤΤΑ Α. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ Εκποιούνται δυνάμει της υπ’ αριθμ. 938/2021 Έκθεσης του Εισηγητή της πτώχευσης μηχανήματα αναπαραγωγής εικόνας και ήχου (CD, DVD) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ», που εδρεύει στο Κορωπί Αττικής (Ηφαίστου 50), με ΑΦΜ 094334362, με μειωμένη τιμή εκποίησης κατά 45% και τιμή α’ προσφοράς 8.250,00€. Η εκποίηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 6-9-2021 στις 11.00 στο Πρωτοδικείο Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα, μέχρι την έγκριση του τιμήματος. Η σύνδικος της πτώχευσης Ευδοκία Παπανδρέου, τηλ: 210 3628276, 694 7677253. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ. 4730Ε/7-7-21 έκθεση επίδοσης μου, μετά από έγγραφη παραγγελία του Μιλτιάδη Σέκκα, πληρεξούσιου δικηγόρου της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα (Λ.Αθηνών, αρ. 71), νόμιμα εκπροσωπούμενη, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Θεοφάνη Μπαλίκο του Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκου Αλίμου Αττικής, Κορυτσάς 7, με ΑΦΜ 045968839 και ήδη αγνώστου διαμονής, για το ίδιο ατομικά και ως νόμιμο εκπρόσωπο της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΠΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» που έδρευε στον Άλιμο Αττικής, Κορυτσάς 7, με Α.Φ.Μ 999957105 και ήδη αγνώστου έδρας, το από 29/06/21 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ (Συντηρητική Κατάσχεση) της πρώτης εναντίον τους, εις χείρας της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε», προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, με την οποία την καλεί να κατάσχει συντηρητικά, κατ' άρ. 724 ΚΠολΔ, εις χείρας της ως τρίτου, και εις βάρος των καθών η εκτέλεση, εκάστου αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, το συνολικό ποσό των 2.027,00 €, δυνάμει του υπ΄αρ. 174/2018 πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ΄αρ. 1571/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), το οποίο συγκοινοποιήθηκε με το παραπάνω. Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτρης Γ. Γέμελος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄αριθ. 3841/07-07-2021 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών κας Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.’’, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274 και εκπροσωπείται νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Σωτήριο Γιαλουμή του Αναστασίου, πρώην κάτοικο Γέρακα Αττικής, οδός Καβάλας, αρ. 10, με ΑΦΜ 040267641 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπ΄ αριθ. 3607/2019 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (διαδικασία μικροδιαφορών). Σύμφωνα με αυτήν 1/ Δικάζει ερήμην του εναγομένου, 2/ Ορίζει το παράβολο για την περίπτωση της άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της απόφασης από τον εναγόμενο στο ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ (120,00), 3/ Δέχεται την αγωγή, 4/ Υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα εταιρεία το ποσό των χιλίων τριακοσίων δέκα εννέα ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (1.319,19) με το νόμιμο τόκο από την επομένη της παρέλευσης της ταχθείσας προθεσμίας των δέκα πέντε (15) ημερών με την από 25-01-2017 Εξώδικη Δήλωση, ήτοι από 01-03-2017 και μέχρι την πλήρη εξόφληση, 5/ Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή, 6/ Καταδικάζει τον εναγόμενο στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας εταιρείας, τα οποία ορίζει στο ποσό των εκατόν ενενήντα ευρώ (190,00). Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και της πληρεξούσιας δικηγόρου της ενάγουσας εταιρείας. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 07.07.2021 Η Δικ. Επιμελήτρια Κωνσατντίνα Γ. Σαμαρά Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών ΥΓΕΙΑ ΑΕ" κατέθεσε την από 6/4/2021 Αγωγή της κατά της El Dargi Zornitsa του Nikolai, πρώην κατοίκου Παγκρατίου, οδός Τιμοθέου αρ. 36-38 και ήδη αγνώστου διαμονής, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, η οποία αγωγή έχει ως αίτημα την πληρωμή οφειλής από τιμολόγια νοσηλείας και έχει προθεσμία κατάθεσης προτάσεων εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής, προθεσμία η οποία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες εάν κάποιος διάδικος διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής.Η αγωγή κοινοποιήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν 1874ε'/23-6-2021 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Δημητρίου Πρασίνου. Η εναγόμενη καλείται να καταθέσει τις προτάσεις της σύμφωνα με την ανωτέρω προθεσμία, ως αγνώστου διαμονής, κατ'άρθρο 135 ΚΠολΔ. Η πληρεξουσία δικηγόρος Άρτεμις Σταμπουλούς 6942507579 Σ.Ν.Σταματίου 20Α, Παιανία ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 465 - 06/07/2021 ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μαντώ Αριστοπούλου (ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΕΙΟ &ΤΗΛ.: 210.5294870, 5294910, 5294879 ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ) ΤΟΥ E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ:ΠΔΕ2021ΣΕ04600008 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν4412/2016, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΕΙΟ & ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ) ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» CPV:45261900-3 Αναθέτουσα Αρχή: To Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με ανοιχτή διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΕΙΟ & ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ) ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 363.883,75 € (πλέον ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την τιμή. Αρμόδιος για πληροφορίες: κα Αδαμαντία Αριστοπούλου, 2105294870, e mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Αθήνα, Τ.Κ. 11855 Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 182035, καθώς και στην ιστοσελίδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (www.aua.gr ) στην διαδρομή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / Προκηρύξεις Διαγωνισμών. Αριθμός πρωτ. οικείας Διακήρυξης: 463/06.07.2021 Τίτλος έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΕΙΟ & ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ) ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» Σύντομη περιγραφή: Το έργο αφορά εργασίες επισκευής και αντικατάστασης των στεγών των κτηρίων Αγελαδοτροφείο, Διατροφής Ζώων - Ανάπτυξης Νεοσσών και Διατροφής Ζώων - Ειδικών Συνθηκών των κτηνοτροφικών μονάδων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές Δεν προβλέπεται Προκαταβολή Διάρκεια σύμβασης: Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23η/07/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 6η/09/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Διαδικασία ανάθεσης: Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 22.Α της οικείας Διακήρυξης Κριτήρια επιλογής: σύμφωνα με το άρθρο 22.Β - Ε της οικείας Διακήρυξης Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 7.200,00 € (εφτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ), σύμφωνα με το άρθρο 15 της οικείας Διακήρυξης Αύξων Αριθμός Συστήματος Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 182035 Προθεσμία υποβολής προσφορών: ημερομηνία 23/07/2021 και ώρα 14:00 Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Συστημικός Αριθμός: 182035), μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της οικείας διακήρυξης. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Χρηματοδότηση: Το έργο Το Έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος και σε βάρος της ΣΑΕ046 με κωδικό 2021ΣΕ04600008 με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» Προδικαστικές προσφυγές: Αρμόδιο όργανο για την εξέταση προσφυγών είναι η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της οικείας Διακήρυξης. Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΕΣΗΔΗΣ: 07/07/2021 Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ:07/07/2021 Ημερομηνία δημοσίευσης στο site του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών: 07/07/2021 Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή). • Τμήμα Ι: Αναθέτουσα αρχή Ι.1)Επωνυμία και διευθύνσεις Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων-Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων Πλ. Καρύτση 12 - Τ.Κ. 10561 Αθήνα- Ελλάδα Αρμόδιος για πληροφορίες: Γεώργιος Σώρας Τηλέφωνο : 210 3313469 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Φαξ :210 3233989 Διεύθυνση (-εις) στο διαδίκτυο: Γενική διεύθυνση : www.yppo.gr Επικοινωνία Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση Τίτλος: «"Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής ψυκτικών συγκροτημάτων σε Μουσεία της Χώρας με ταυτόχρονη προμήθεια – εγκατάσταση των απαιτούμενων υλικών» Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV 50730000-1 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων) Είδος σύμβασης Υπηρεσίες Σύντομη περιγραφή: Υπηρεσίες αποκατάστασης βλάβης και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων σε Μουσεία της Χώρας με ταυτόχρονη προμήθεια – εγκατάσταση των απαιτούμενων υλικών Εκτιμώμενη συνολική αξία Αξία χωρίς ΦΠΑ: 100.806,45 € Επιπλέον κωδικός (-οί) CPV 31711000-3 (Ηλεκτρονικό υλικό), 42513200-7 (εξοπλισμός ψύξης) Tόπος εκτέλεσης Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης : ΕΛΛΑΔΑ Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας – πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών Λήξη σύμβασης Νοέμβριος 2021 Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση : ΝΑΙ Περιγραφή παρατάσεων: Δύναται να δοθεί παράταση ενός μηνός πέραν της λήξης της σύμβασης. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Νομικές, οικονομικές χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες 1) Προϋποθέσεις συμμετοχής 1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων οι παραπάνω απαιτήσεις καλύπτονται από κάθε μέλος της ένωσης. 1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι διαθέτουν: α) Γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη : • έτος (2018) κύκλος εργασιών (200.000,00 πλην ΦΠΑ) νόμισμα (Ευρώ) • έτος (2019) κύκλος εργασιών (200.000,00 πλην ΦΠΑ) νόμισμα (Ευρώ) • έτος (2020) κύκλος εργασιών (200.000,00 πλην ΦΠΑ) νόμισμα (Ευρώ) και β) ''ειδικό'' ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη 1. έτος (2018) κύκλος εργασιών (100.000,00 πλην ΦΠΑ) νόμισμα (Ευρώ) 2. έτος (2019) κύκλος εργασιών (100.000,00 πλην ΦΠΑ) νόμισμα (Ευρώ) 3. έτος (2020) κύκλος εργασιών (100.000,00 πλην ΦΠΑ) νόμισμα (Ευρώ) *Ο "ειδικός" κύκλος εργασιών αφορά στην συντήρηση και επισκευή ψυκτικών συγκροτημάτων και συστημάτων κλιματισμού. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται από κάθε μέλος της ένωσης. 1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα α) Κατά την διάρκεια των τελευταίων τριών ετών (2018, 2019, 2020) να έχουν: • Εκτελέσει συμβάσεις συντηρήσεων ψυκτικών συγκροτημάτων συνολικής ψυκτικής ισχύος μεγαλύτερης των 30MW ανά έτος. • Εκτελέσει συμβάσεις συντηρήσεων πύργων ψύξης συνολικής ψυκτικής ισχύος μεγαλύτερης των 5MW ανά έτος. • Εκτελέσει συμβάσεις συντήρησης εγκαταστάσεων κλιματισμού τριών τουλάχιστον στον Δημόσιο ή και Ιδιωτικό Τομέα που το καθένα να περιλαμβάνει Ψυκτικά Συγκροτήματα Ψυκτικής ισχύος μεγαλύτερης των 5MW. β) Να διαθέτουν στον προσωπικό τους: • Ένα Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε. με τουλάχιστον 15ετή εμπειρία από την κτήση πτυχίου και αποδεδειγμένη ενασχόληση με παρόμοια έργα από αντίστοιχες Βεβαιώσεις, • Δύο τουλάχιστον Ψυκτικούς με άδειες Εργοδηγού (Π.Δ.1/2013) με τουλάχιστον 15ετή εμπειρία, • Δύο τουλάχιστον Ψυκτικούς με άδειες Αρχιτεχνίτη ή μεγαλύτερη (Π.Δ.1/2013), Δύο τουλάχιστον από τους παραπάνω Ψυκτικούς με Άδεια- Πιστοποιητικό διαχείρισης φθοριούχων αερίων Κατηγορίας I. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι στην περίπτωση των ενώσεων εταιρειών όλα τα ανωτέρω θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να υποβληθούν για κάθε εταιρεία ή επιχείρηση ξεχωριστά. 2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη της ένωσης. 3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης. Είδος διαδικασίας Ανοικτή διαδικασία Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής Ημερομηνία: 23/07/2021 Τοπική ώρα: 11.00 πμ Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς Από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι Νοέμβριο 2021 Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών Ημερομηνία: 27/07/2021 Τοπική ώρα: 10:00 μ.μ. Τόπος: ΕΛΛΑΔΑ, Αθήνα, Πλ. Καρύτση 12. Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας Θα γίνει ηλεκτρονική πληρωμή Ο Προϊστάμενος της ΔΜΕΕΜΠΚ Κωνσταντίνος Φρισήρας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΕΕΤΤ θα ήθελε να ενημερώσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι στο τεύχος της Διακήρυξης του Συστήματος Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών επικοινωνιών (ΣΕΦΔ) με ΑΔΑΜ: 21PROC008683294 από 28-5-2021, η ορθή απαίτηση Α-38, 1., I), iv. στη σελίδα 91, είναι η ακόλουθη: iv. Ισχύς σήματος προστασίας στην είσοδο του LNA: ≥ -30dBm . καθώς εκ παραδρομής είχε παραλειφθεί το αρνητικό πρόσημο στην αριθμητική τιμή της απαίτησης.
PrintButton

03-07-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αρ. 4979Δ'/30-6-2021 Εκθεση Επίδοσής μου, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών Ευγένιος Αθ. Πετρουτζής, επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Σαΐνη Μαρία (ΑΦΜ: 144798618) πρώην κάτοικο Νικαίας Αττικής οδός Σολωμού αρ. 12 και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 29-6-2021 εξώδικη όχληση - δήλωση - καταγγελία - πρόσκληση με επιφύλαξη δικαιωμάτων της «FLEXCAR Εκμίσθωση & Πώληση Οχημάτων Μον. Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα οδ. Λ. Ριανκούρ αρ. 64 (ΑΦΜ 801048197) και εκπροσωπείται νόμιμα κατά της Σαΐνης Μαρίας, με την οποία καταγγέλλει την συναφθείσα μεταξύ τους από 03.06.2021 σύμβαση, τα αποτελέσματα της οποίας επέρχονται άμεσα και αυτοδικαίως. Της δηλώνουν ότι άμεσα από την κοινοποίηση της παρούσας θα προβούν στην ανάληψη του οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΧΕΡ2844 με κάθε νόμιμο μέσο και την καλούν να συμπράξει σε οποιαδήποτε πράξη τυχόν απαιτηθεί για την ανάληψη του οχήματος από την εταιρεία. Δηλώνουν επίσης ότι επιφυλάσσονται όλων των νομίμων μέσων ενώπιον της ποινικής και πολιτικής δικαιοσύνης, για να λάβει γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 30/6/2021 Ο Δικ. Επιμελητής Εφετείου Αθηνών ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΑΘ. ΠΕΤΡΟΥΤΖΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 5.984Γ΄/02-07-2021 έκθεση επίδοσής μου, επέδωσα προς την κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας Δέσποινα Σωτηρίου, για τον ΑΝΤΩΝΙΟ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ, τέως κάτοικο Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Μιαούλη αρ. 13-15 και ήδη αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 039774635, ακριβές αντίγραφο της υπ΄ αριθ. 2.087/01-07-2021 έκθεσής μου αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου. Η κατάσχεση έγινε σε εκτέλεση του υπ’αριθ. 2117/2014 πρώτου (α’) απογράφου εκτελεστού της με αριθμό 2129/2014 Διαταγής Πληρωμής της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με επίσπευση της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «MEXICO FINANCE DAC» (ΜΕΞΙΚΟ ΦΑΙΝΑΝΣ ΝΤΑΚ), με έδρα στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός George's Dock αρ. 3, 4ος όροφος, IFSC, Δουβλίνο 1, αριθμός μητρώου 675767, νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία κατέστη ειδική διάδοχος των απαιτήσεων εκ της επίδικης σύμβασης δανείου κατά των ενεχομένων, της πρώην ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας υπό την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Eurobank» (ΑΦΜ 996866969, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, κατόπιν μεταβίβασης στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 3156/2003, η οποία εταιρεία ειδικού σκοπού «MEXICO FINANCE DAC», υπέρ της οποίας εκτελείται ο εκτελεστός τίτλος, εκπροσωπείται νόμιμα από την διαχειρίστρια των απαιτήσεων της ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και το διακριτικό τίτλο «doValue Greece», η οποία εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού Κύπρου αρ. 27 και Αρχιμήδους, με ΑΦΜ 099755919 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, πρώην με την επωνυμία «EUROBANK FPS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και διακριτικό τίτλο «EUROBANK FINANCIAL PLANNING SERVICES», για το ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (55.000€), το οποίο αποτελεί μέρος της αναφερομένης στην επιταγή προς πληρωμή, που κοινοποιήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον οφειλέτη, ως αγνώστου διαμονής κατ’άρθρο 135 ΚΠολΔ, με την υπ΄αριθ. 3.177/23-06-2021 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Εφετείο Αθηνών με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Παρασκευής Μιχοπούλου, επιταχθείσης απαίτησης των εκατόν εξήντα ένα χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα Ευρώ και εξήντα δύο λεπτών του ευρώ (161.370,62 €), πλέον τόκων κι εξόδων και σύμφωνα με τις στην επιταγή αναφερόμενες διακρίσεις όπως αυτές αναλύονται στην επιταγή, προς περιορισμό και μόνο των εξόδων εκτελέσεως, ρητώς επιφυλασσόμενη για την είσπραξη του συνόλου των ως άνω αναφερόμενων εντόκως επιταχθεισών απαιτήσεων με άλλη αναγκαστική εκτέλεση ή αναγγελία στον ίδιο ή σ’ άλλον πλειστηριασμό. Η κατάσχεση έγινε στην πλήρη κυριότητα του υπό τα στοιχεία ΓΙΩΤΑ ΕΝΑ [Ι-1] – ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ του ισογείου ορόφου του κτιρίου (Ι-1, 1-2), που περιλαμβάνει ένα διαμέρισμα επιφάνειας 60τ.μ., ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο (200/1000) εξ αδιαιρέτου και αναλογία επί του οικοπέδου σε μέτρα τετραγωνικά (161,77τμ) και συνορεύει γύρωθεν κατά τον τίτλο κτήσεως : Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και πέραν αυτού με το κτίριο Ι3-Ι4, Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και πέραν αυτού με κοινοτικό δρόμο, Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και πέραν αυτού με ιδιοκτησία Ιωάννη Τσαρούχα και Νότια με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και πέραν αυτού με Κοινοτικό δρόμο. Η παραπάνω ανεξάρτητη αυτοτελής οριζόντια ιδιοκτησία-διαμέρισμα, ανήκει στο με τα στοιχεία (Ι-1,Ι-2) ΚΤΙΡΙΟ και είναι κτισμένο σε διακεκριμένο τμήμα οικοπέδου-κάθετη ιδιοκτησία, επιφάνειας 808,85 τ.μ., , που βρίσκεται στην τ.κ. Κακοβάτου της Δημοτικής Ενότητας Ζαχάρως, του Δήμου Ζαχάρως της Π.Ε. Ηλείας, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου οικισμού, στη θέση «ΚΟΜΜΕΝΑ», το οποίο αποτελεί τμήμα μεγαλύτερου οικοπέδου, με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου (527/1000) και συνορεύει κατά τον τίτλο κτήσεως : Βόρεια με ιδιοκτησία Ιωάννη Τσαρουχά, Νότια με κοινοτική οδό πλάτους τεσσάρων μέτρων και πέραν αυτής με ιδιοκτησία Δήμητρας Καραπαναγιώτη, Ανατολικά με την υπ΄ αριθμόν ένα (1) κάθετη ιδιοκτησία και Δυτικά με τη Δημοτική οδό Κακοβάτου-Νεοχωρίου. Το όλο οικόπεδο, στο οποίο βρίσκεται η παραπάνω κάθετη ιδιοκτησία (Β), βρίσκεται στην άνω θέση και περιοχή, έχει επιφάνεια 1.534,90 τ.μ. και συνορεύει ολόγυρα κατά τον τίτλο κτήσεως : Βόρεια με ιδιοκτησία Ιωάννη Τσαρουχά, Νότια με Κοινοτική οδό πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων και πέραν αυτής με ιδιοκτησία Δήμητρας Καραπαναγιώτη και εν μέρει με ιδιοκτησία Δημητρας Καραπαναγιώτη, Ανατολικά με ιδιοκτησία Κωνσταντίνου Μπουκουβάλα και Δυτικά με Δημοτική οδό Κακοβάτου –Νεοχωρίου. Κατά την εξωτερική αυτοψία διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για αποπερατωμένο διαμέρισμα του ισογείου ορόφου διώροφης οικοδομής, συμβατικής κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιία από οπτοπλινθοδομή με επικάλυψη πλάκα σκυροδέματος, που βρίσκεται σε καλή κατάσταση συντήρησης βάσει της εξωτερικής του εικόνας ενώ στα ανοίγματα έχουν τοποθετηθεί πράσινα κουφώματα αλουμινίου. Επιπλέον, ο ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου είναι διαμορφωμένος και τμήμα αυτού έχει φυτευθεί. Περιήλθε το άνω ακίνητο στον οφειλέτη και καθ’ου η εκτέλεση δυνάμει της υπ’αριθ. 7.080/19-6-2007 πράξη (αγοραπωλησίας ακινήτου) της Συμ/φου Αθηνών, Ευσταθίας Ζούβελου, νομίμως μεταγραμμένης στο υποθηκοφυλακείο Αρήνης, στον τόμο 75 με αριθμό 422. Ο πλειστηριασμός του θα διενεργηθεί μέσω της ιστοσελίδας www.eauction.gr ενώπιον της Ειδικά Πιστοποιημένης Συμβολαιογράφου Αμαλιάδας της Περιφέρειας του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου του Εφετείου Πατρών-Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνας Ηλιοπούλου, που κατοικοεδρεύει στην Αμαλιάδα, οδός Έλλης αριθ. 18, τηλ. 2622021115, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., την οποία διορίζω επί του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού υπάλληλο, ή σε περίπτωση κωλύματός της, ενώπιον του νομίμου αναπληρωτή της, στις 17 Μαρτίου του 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00’π.μ.-14:00’ της ιδίας ημέρας, σύμφωνα με τους όρους της κατ΄ άρθρο 927 εντολής εκτέλεσης, των σχετικών όρων και διατάξεων των άρθρων του Κ. Πολ. Δ. περί πλειστηριασμού ακινήτου και με κάθε νόμο σχετικό, με τιμή πρώτης προσφοράς την εμπορική αξία αυτού, ήτοι το ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ (47.322€). Πύργος 2 Ιουλίου 2021 Ο επί της εκτελέσεως Δικαστικός Επιμελητής Αντώνιος Κων. Αντωνόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την με αριθμό 802Β/02-07-2021 έκθεση επίδοσης εμένα του ιδίου Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεώργιου Π. Κατωπόδη, εταίρου της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «Β. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ΑΦΜ 996787524, που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Μαυρομιχάλη αρ. 16, μετά από έγγραφη παραγγελία της Διαμεσολαβήτριας κ. Σοφίας Καστώρα, κατοίκου Αθηνών, οδός Ιουλιανού αρ. 28, με συμμετέχοντα μέρη: Επισπεύδον μέρος: «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής επί της Λεωφόρου Συγγρού 209-211 στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση των απαιτήσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ) με έδρα στην Ιρλανδία, 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, και Νομική Παραστάτρια ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΕΓΙΟΠΟΥΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κάτοικο Αθηνών, οδός Β. Σοφίας 10, Έτερο Μέρος: Κωνσταντίνο Μάντζιο του Χρήστου, πρώην κάτοικο Γαλατσίου Αττικής, οδός Κλεάρχου αρ.8, με ΑΦΜ 105519766 και ήδη αγνώστου διαμονής, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του Κωνσταντίνου Μάντζιου του Χρήστου, την από 29-6-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν.4640/2019) της πρώτης προς αυτήν, συγκοινοποιούμενου του Φύλλου Βασικών Στοιχείων (Εντυπο 1). Η επίδοση γίνεται προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενος παράλληλα όπως παραστεί μετά του νομικού παραστάτη του κατά την διεξαγωγή της διαμεσολάβησης, που θα λάβει χώρα θα λάβει χώρα την 13-7-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ μέσω της πλατφόρμας zoom από το γραφείο της Διαμεσολαβήτριας κ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΘΑΚΑΡΟΥ, επί της οδού Ιπποκράτους αρ.71 Αθήνα, α’ όροφος. ΑΘΗΝΑ 02/07/2021 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την με αριθμό 801Β/02-07-2021 έκθεση επίδοσης εμένα του ιδίου Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεώργιου Π. Κατωπόδη, εταίρου της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «Β. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ΑΦΜ 996787524, που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Μαυρομιχάλη αρ. 16, μετά από έγγραφη παραγγελία της Διαμεσολαβήτριας κ. Σοφίας Καστώρα, κατοίκου Αθηνών, οδός Ιουλιανού αρ. 28, με συμμετέχοντα μέρη: Επισπεύδον μέρος: «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής επί της Λεωφόρου Συγγρού 209-211 στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση των απαιτήσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ) με έδρα στην Ιρλανδία, 1- 2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, και Νομική Παραστάτρια ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΕΓΙΟΠΟΥΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κάτοικο Αθηνών, οδός Β. Σοφίας 10, Έτερο Μέρος: 1) ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΥΧΤΗ του ΜΙΧΑΗΛ, κάτοικο Αθηνών, οδός Κουρτίδου, αρ. 210, 2) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΝΔΥΛΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΥΧΤΗ, πρώην κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Θεσσαλίας αρ. 11 και ήδη αγνώστου διαμονής, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της Αικατερίνης Κονδύλου του Χαραλάμπους, την από 30-6-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν.4640/2019) της πρώτης προς αυτήν, συγκοινοποιούμενου του Φύλλου Βασικών Στοιχείων (Εντυπο 1). Η επίδοση γίνεται προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη παράλληλα όπως παραστεί μετά του νομικού παραστάτη της κατά την διεξαγωγή της διαμεσολάβησης, που θα λάβει χώρα την 12-7-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στο Γραφείο της Διαμεσολαβήτριας κ. Σοφίας Καστώρα, οδός Ιουλιανού αρ. 28 Αθήνα και σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης και φυσικής παρουσίας της με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ, με Link που γνωστοποιείται με την παρούσα, και είναι το εξής: Meeting https://us05web.zoom.us/j/88965247194?pwd=TVhWalhkT0U0RG5NVk44eHJmMGdiQT09 Meeting ID: 889 6524 7194 Passcode: R433WS ΑΘΗΝΑ 02/07/2021 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Της από 29 Ιουνίου 2021 διακήρυξης της δικηγόρου Φιλοξένης Αϊτατόγλου συνδίκου της υπό πτώχευση εταιρίας με την επωνυμία Γ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ και τον διακριτικό τίτλο LAZARIDIS MARMOR SA, με ΑΦΜ 094030317, εκδοθείσα κατόπιν της με αριθμό 8/ 2021 Διάταξης και της με αριθμό 9/2021 Έκθεσης του Εισηγητή της πτώχευσης, δυνάμει των οποίων δόθηκε άδεια στην σύνδικο να εκποιήσει με πλειστηριασμό ενώπιον του Εισηγητή της Πτώχευσης διεξάγοντας (15) ανεξάρτητους δημόσιους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς τα παρακάτω ακίνητα: Α. Ο 1ος δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμού για την εκποίηση ακινήτων στην Κτηματική Περιοχή Πυλαίας Θεσσαλονίκης στη θέση«Τσατάλι» και «Λιγαριά» ήτοι ,1. Ενός αγρού, εκτάσεως κατά τίτλους κτήσεως 3.357 τ.μ., κατά δε το Κτηματολόγιο 3.418 τ.μ., που βρίσκεται στην Κτηματική Περιοχή Πυλαίας Θεσσαλονίκης στη θέση «Τσατάλι» με ΚΑΕΚ 191043002058/0/0.2. α) μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας, η οποία αποτελεί τον ισόγειο όροφο (ενιαίος χώρος – γραφείο), που καταλαμβάνεται από έναν ενιαίο χώρο εμβαδού 212,76 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας 306,67/1000 εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου (ΚΑΕΚ 191043002041/0/4).β) μιας ημι-υπόγειας αποθήκης εμβαδού 67,46 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας 106,62/1000 εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου (ΚΑΕΚ 191043002041/0/1), και γ) μιας ημι - υπόγειας αποθήκης εμβαδού 64,72 τ.μ. κατά το κτηματολόγιο ενώ κατά τον τίτλο 77,46 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας 102,3/1000 εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου (ΚΑΕΚ 191043002041/0/2), από μία οικοδομή, διεπομένη από τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 και των άρθρων 1002-1117 ΑΚ, κτισμένη επί αγροτεμαχίου, εκτάσεως κατά τον τίτλο κτήσης 4.983 τ.μ. και κατά το Κτηματολόγιο 5265 τ.μ., συνολικής εκτάσεως 8.297 τ.μ. και κατά νεότερη καταμέτρηση 8.340 τ.μ., που βρίσκεται στην Κτηματική Περιοχή Πυλαίας Θεσσαλονίκης στη θέση «Τσατάλι» 3. Ενός αγρού εκτάσεως κατά μεν τον τίτλο κτήσεως 500 τ.μ., κατά δε το Κτηματολόγιο 624 τ.μ., που βρίσκεται στην Κτηματική Περιοχή Πυλαίας Θεσσαλονίκης στην τοποθεσία “Λιγαριά” (ΚΑΕΚ 191043002063/0/0).4. Ενός αγρού εκτάσεως κατά μεν τον τίτλο κτήσεως 500 τ.μ., κατά δε το Κτηματολόγιο 624 τ.μ., που βρίσκεται στην Κτηματική Περιοχή Πυλαίας Θεσσαλονίκης στην τοποθεσία “Λιγαριά”(ΚΑΕΚ 191043002062/0/0).Τα με στοιχεία 1, 2, 3 και 4 ακίνητα αποτελούν αντικείμενο ενός διαγωνισμού με ενιαίο τίμημα καθώς πρόκειται για ενιαία έκταση. Β. Ο 2ος δ. πλ. δ. για την εκποίηση ακινήτου στη Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα, μιας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας, ήτοι ημιυπόγειας αποθήκης, εμβαδού 122 τ.μ., οικοδομής κείμενης στην οδό Μαλακοπής 27-29, στην περιοχή Κάτω Τούμπας Θεσσαλονίκης, στην οποία αντιστοιχεί ποσοστό συνιδιοκτησίας 10% επί του οικοπέδου(ΚΑΕΚ 1910446315001/0/15). Γ. Ο 3ος δ. πλ. δ. για την εκποίηση γεωτεμαχίου στην Πάτρα στη θέση “Γουναριάνικα” της Κοινότητας Αγ.Βασιλείου Πατρών εκτάσεως κατά τον τίτλο κτήσης 12.190 τ.μ.. Δ. Ο 4ος δ. πλ. δ. για την εκποίηση ποσοστού 1/4 εξ αδιαιρέτου του υπ’ αριθ. 498 αγροτεμαχίου, κείμενου στο αγρόκτημα Ν. Μουδανιών Χαλκιδικής, εκτάσεως κατά τον τίτλο κτήσης 1.800 τ.μ., Ε. Ο 5ος δ. πλ. δ. για την εκποίηση του αγροτ. με αριθ. 2127 στη θέση “Καλογερικός Λάκος” εκτάσεως 1.190 στην κοινότητα Νικήσιανης, δήμου Παγγαίου Καβάλας, ΣΤ. Ο 6ος δ. πλ. δ. για την εκποίηση αγροτ. με αριθ. 2687 εκτάσεως 1.700 τ.μ στην κοινότητα Νικήσιανης, δήμου Παγγαίου Καβάλας Ζ. Ο 7ος δ. πλ. δ. για την εκποίηση αγροτεμαχίου με αριθ. 2107 εκτάσεως 1.440 τ.μ. στην κοινότητα Νικήσιανης, δήμου Παγγαίου Καβάλας. Από το αγροτ. αυτό διέρχεται οδός, η οποία καταλαμβάνει 165,00 τ.μ. και διχοτομεί αυτό σε βόρειο τμήμα εμβαδού 1.187 τ.μ.και νότιο τμήμα εμβαδού 88 τ.μ. Η. Ο 8ος δ. πλ. δ. για την εκποίηση του υπ’ αριθ. 2128 αγροτ. εκτάσεως 2.125 στην θέση “Καλογερικός Λάκκος”στην κοινότητα Νικήσιανης, δήμου Παγγαίου Καβάλας, τ.μ., Θ. Ο 9ος δ. πλ. δ. για την εκποίηση του υπ’ αριθ. 2132 αγροτεμαχίου εκτάσεως 2.310 τ.μ στην θέση “Καλογερικός Λάκκος στην κοινότητα Νικήσιανης, του δήμου Παγγαίου Καβάλας., Ι. Ο 10ος δ. πλ. δ. για την εκποίηση του υπ’ αριθ. 2126.αγροτεμαχίου εκτάσεως 250 τ.μ στη θέση «Καλογερικός Λάκκος», στην κοινότητα Νικήσιανης, δήμου Παγγαίου Καβάλας. Κ. Ο 11ος δ. πλ. δ. για την εκποίηση του υπ’ αριθ. 2130 αγροτεμαχίου, κείμενο στην θέση «Καλογερικός Λάκκος» εκτάσεως 1.440 τ.μ., στην κοινότητα Νικήσιανης, του δήμου Παγγαίου Καβάλας Λ. Ο 12ος δ.πλ. δ. για την εκποίηση του υπ’ αριθ. 2106 αγρού, εκτάσεως 3.800 τ.μ. στην κοινότητα Νικήσιανης, του δήμου Παγγαίου Καβάλας. Από το αγροτεμάχιο αυτό διέρχεται οδός η οποία καταλαμβάνει 668,00 τ.μ. και διχοτομεί αυτό σε βόρειο τμήμα εμβαδού 1.213,14 τ.μ. και νότιο τμήμα εμβαδού 1.918,86 τ.μ. Μ. Ο 13ος δ. πλ. δ. για την εκποίηση του υπ’ αριθ. 2115 αγρού, εκτάσεως 1.375 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση “Καλογερικός Λάκκος”στην κοινότητα Νικήσιανης, δήμου Παγγαίου Καβάλας Ν. Ο 14ος δ. πλ. δ. για την εκποίηση του υπ’ αριθ. 2129 αγρού, κείμενου στη θέση «Πόρτες» εκτάσεως 685 τ.μ στην κοινότητα Νικήσιανης, δήμου Παγγαίου Καβάλας Ξ. Ο 15ος δ. πλ. δ. για την εκποίηση ακινήτων μετά των επ’ αυτών κτισμάτων τους στη Λάρισα και συγκεκριμένα ενός γηπέδου στη θέση «Γεφυράκι» της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Κάτω Πλατύκαμπου Ν. Λάρισας, εκτάσεως 22.021 τ.μ. επί του οποίου υφίστανται:Α. Βιομηχανικό κτήριο εμβαδού 885,50 τ.μ. .Β. Βιομηχανικό συγκρότημα αποτελούμενο από:i. Αποθήκη εμβαδού 254,86 τ.μ. ii. ισόγεια αποθήκη εμβαδού 62,56 τ.μ. iii. χώρος πρώτου ορόφου, εμβαδού 62,56 τ.μ., υποσταθμός εμβαδού 54,86 τ.μ. iv. ισόγειο WC εμβαδού 7,68 τ.μ.,v. γραφεία πρώτου ορόφου, εμβαδού 7,68 τ.μ., γραφεία εμβαδού 22,86 τ.μ.,vi. αποθήκη εμβαδού 987,53 τ.μ. vii. βιομηχανικός χώρος, εμβαδού 202,95 τ.μ.,Γ. ισόγεια αποθήκη εμβαδού 22,46 τ.μ., Δ. βάση βιολογικού εμβαδού 28,41 τ.μ.,Ε. βάση βιολογικού εμβαδού 31,76 τ.μ.,Στ. ανοιχτή υπόγεια δεξαμενή εμβαδού 40,32 τ.μ. Ζ. ασκεπής αποθήκη εμβαδού 41,03 τ.μ. Η. ισόγεια γραφεία εμβαδού 75,66 τ.μ. Θ. στεγασμένος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, εμβαδού 75,70 τ.μ. Ι. χώρος φυλακίου εμβαδού 11,56 τ.μ. Ια. εκκλησάκι, εμβαδού 22,31 τ.μ. Ιβ. γεώτρηση, εμβαδού 14,28 τ.μ. Ιγ. εξωτερική γερανογέφυρα, εμβαδού 127,63 τ.μ. 2. Ένας αγρός εκτάσεως 10.657,16 τ.μ., κατά τον τίτλο κτήσης και 10.568,34 κατά νεώτερη καταμέτρηση, κείμενος στη θέση «Γεφυράκι» της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Κάτω Πλατύκαμπου Ν. Λάρισας. 3. Ένα γήπεδο στη θέση «Γεφυράκι» της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Κάτω Πλατύκαμπου Ν. Λάρισας, εκτάσεως 16.577,40 τ.μ.. Τα υπ’ αριθμ. 1, 2 και 3 γήπεδα – αγροτεμάχια στη Λάρισα στη θέση «Γεφυράκι» της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Κάτω Πλατύκαμπου Ν. Λάρισας είναι όμορα μεταξύ τους, αποτελούν ενιαίο γήπεδο συνολικού εμβαδού 49.255,56 τ.μ. και αποτελούν αντικείμενο ενός πλειστηριασμού. Ως χρόνος πλειστηριασμού ορίστηκε η 15η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ. και τόπο το γραφείο πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Δράμας ( γραφείο 14 1ος όροφος) , επαναλαμβανομένου για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες, ήτοι την Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021, την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021 και την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021, στον ίδιο τόπο και ώρα μέχρι κατακύρωσης. Σε περίπτωση που και οι τρεις (3) επαναληπτικοί πλειστηριασμοί αποβούν άκαρποι λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών ή οι προσφορές κριθούν μη συμφέρουσες για όλα ή για ορισμένα ακίνητα, ο πλειστηριασμός θα αναβληθεί χωρίς καμία πρόσθετη διατύπωση και θα οριστεί σε ημερομηνία που θα απέχει τέσσερεις (4) εβδομάδες από τον τελευταίο επαναληπτικό πλειστηριασμό δηλαδή την 30η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ. στο ίδιο ως άνω αναφερόμενο γραφείο πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Δράμας. Η τιμή πρώτης προσφοράς έκαστου ακινήτου ορίστηκε με τη με αριθμό 8/2021 Διάταξη του εισηγητή πτωχεύσεων ως εξής: Το ποσό των 135. 000, 00 ευρώ για τον (1ο) δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό. Το ποσό των 5.000, 00 ευρώ για τον (2ο) δ.π.δ. Το ποσό των 182.000, 00 ευρώ για τον 3ο δ.π.δ. Το ποσό των 350,00 ευρώ για το ποσοστό του 1/4 εξ αδιαιρέτου για τον 4ο δ.π.δ. Το ποσό των 952, 00 ευρώ για τον 5ο δ.π.δ. Το ποσό των 1.360,00 ευρώ για τον 6ο δ.π.δ. Το ποσό των 1.152, 00 ευρώ για τον 7ο δ.π.δ. Το ποσό των 1.800,00 ευρώ για τον 8ο δ.π.δ. Το ποσό των 1.848,00 ευρώ για τον 9ο δ.π.δ. Το ποσό των 200,00 ευρώ για τον 10ο δ.π.δ. Το ποσό των 1.152, 00 ευρώ για τον 11ο δ.π.δ .Το ποσό των 3.040, 00 ευρώ για τον 12ο δ.π.δ. Το ποσό των 1.100,00 ευρώ για τον 13ο δ.π.δ. Το ποσό 548,00 ευρώ για τον 14ο δ.π.δ .Το ποσό των 190.000, 00 ευρώ για τον 15ο δ.π.δ. Η εκποίηση κάθε ακινήτου γίνεται κατά το άρθρο 149 του ΠτΚ με ενσφράγιστες προσφορές των ενδιαφερομένων ενώπιον του εισηγητή με την παρουσία της συνδίκου. Στο πλειστηριασμό μπορεί να λάβει μέρος οποιοσδήποτε, αφού προηγουμένως δηλώσει, εάν συμμετέχει για τον εαυτό του ή ενεργεί ως πληρεξούσιος άλλου, προσκομίζοντας ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Για κάθε ανεξάρτητο πλειοδοτικό διαγωνισμό κατατίθεται ξεχωριστή προσφορά. Κοινή προσφορά για τους ως άνω διαγωνισμούς δεν θα ληφθεί υπόψη. Προσφορές για τμήμα του κάθε ακινήτου ή πλειοδοτικού διαγωνισμού διαγωνισμού δεν θα γίνουν δεκτές και δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα και θα πρέπει να αναγράφουν ρητώς ( ολογράφως και αριθμητικώς) το προσφερόμενο τίμημα και ειδικά για νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες/ ενώσεις, να υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο τους ή νομίμως ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο από τα αρμόδια όργανα τους. Οι συμμετέχοντες πλειοδότες θα πρέπει να μνημονεύουν στην προσφορά τους ότι είναι πλήρως ενημερωμένοι για την πραγματική και νομική κατάσταση των υπό πλειστηριασμό περιουσιακών στοιχείων. Η προσφορά του συμμετέχοντα πλειοδότη πρέπει να είναι απαλλαγμένη από οποιαδήποτε αίρεση ή επιφύλαξη. Στον δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό δύνανται να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα ή ατομικές επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες νομικών προσώπων, κοινοπραξίες ενώσεις φυσικών προσώπων. Το τίμημα του πλειστηριασμού θα είναι άμεσα καταβλητέο αποκλειστικά με τραπεζικές επιταγές ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος και ειδικότερα το 1/3 του τιμήματος ως εγγυοδοσία κατά την διαδικασία του πλειστηριασμού ενώπιον του Εισηγητή και το υπόλοιπο ποσό με την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης ενώπιον του συμβολαιογράφου, το αργότερο εντός τριών μηνών από την κατακύρωση. Οι ως άνω οριζόμενες τιμές πρώτης προσφοράς είναι δεσμευτικές και καμία προσφορά κάτω των ανωτέρω τιμών πρώτης προσφοράς δεν θα λαμβάνεται υπόψη και ο ενδιαφερόμενος θα αποκλείεται από τη διαδικασία πλειστηριασμού. Οι επιταγές που θα συνοδεύουν την προσφορά για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα επιστρέφονται στους λοιπούς συμμετέχοντες μετά τη λήψη απόφασης από τον Εισηγητή της Πτώχευσης, κατόπιν δήλωσης της συνδίκου για την κατακύρωση του ακινήτου. Για τον πλειοδότη στον οποίο θα κατακυρωθεί το ακίνητο το ποσό της επιταγής θα συμψηφιστεί στο τίμημα που θα επιτευχθεί αποτελώντας προκαταβολή αυτού. Ο πλειοδότης στον οποίο θα κατακυρωθεί το εκποιούμενου ακίνητο, υποχρεούται να οπισθογραφήσει την τραπεζική επιταγή που αναφέρεται ανωτέρω στον σύνδικο και ο σύνδικος υποχρεούται να καταθέσει το σχετικό ποσό στον πτωχευτικό λογαριασμό. Σε περίπτωση που ο πλειοδότης αθετήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Έκθεση του Εισηγητή που θα συνταχθεί μετά την κατακύρωση του ακινήτου ή τη σχετική διακήρυξη, τότε επέρχεται κατάπτωση, με τη μορφή ποινικής ρήτρας, του ποσού της τραπεζικής επιταγής, υπέρ των πιστωτών της πτώχευσης. Η παρούσα δεν αποτελεί πρόταση προς κατάρτιση σύμβασης αλλά πρόσκληση προς υποβολή προσφοράς. Σέρρες 29-6-2021 Η σύνδικος πτώχευσης Φιλοξένη Αϊτατόγλου Δικηγόρος - Διαχειρίστρια Αφερεγγυότητας 10ης Μεραρχίας 42, Σέρρες τηλ. 2321021491 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Δια της υπ’ αριθμ. 1511Ζ΄/25-06-2021 Έκθεσης Επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΤΡΩΝΗ, με παραγγελία της κας. Αγγελικής Καβουροπούλου, ενεργώντας ως πληρεξούσιος δικηγόρος και εντολοδόχος δυνάμει ειδικής εξουσιοδότησης με τις από 06.04.2020 και 27.11.2020 αποφάσεις των Δ.Σ. των: 1) Της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία ‘‘NN Ελληνική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής’’ (πρώην ‘‘NN Ελληνική Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής’’) και τον διακριτικό τίτλο ‘‘NN Hellas’’, που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, Λεωφ. Συγγρού αριθ. 198, με ΑΦΜ 094509480 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 121801401000 και εκπροσωπείται νόμιμα και 2) Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ‘‘NN Ελληνική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης’’ (πρώην ‘‘NN Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης’’), που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, Λεωφ. Συγγρού αριθ. 198, με ΑΦΜ 999309986 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 122449203000 και εκπροσωπείται νόμιμα, επεδώθη προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, για τον Αναστάσιο ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ του Θεμιστοκλή, πρώην κατοίκου Βάρης Αττικής, οδός Απόλλωνος αριθ. 15 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 037237594, η από 22 Ιουνίου 2021 ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, της πρώτης προς τον δεύτερο της οποίας το περιεχόμενο αποτελείται από δύο (02) σελίδες, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικ. Επιμελητής ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ Αριθμ. πρωτ.2208 Ταχ. Κώδικας : 84 001 Ίος Πληροφορίες : Αν. Ναυπλιώτης Τηλέφωνο : 2286360416 FAX : 2286091228 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ Επωνυμία Δήμος Ιητών- Ταχυδρομική Δ/νση: Χώρα Ίου ΤΚ 84001 Τηλ. 2286360416, Telefax: 2286091228 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρμόδιος για πληροφορίες : Αν. Ναυπλιώτης. : 2286360416 Τόπος εκτέλεσης του έργου: Ίος, Κυκλάδων, Ελλάδα. Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προβάδισμα, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιητών στην διεύθυνση https://www.ios.gr/. CPV: [45259900-6]-Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων Σύντομη Περιγραφή: Παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου: εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού (θέρμανση – ψύξη) με αυτόνομες μονάδες απευθείας εκτόνωσης θερμότητας αέρα – νερού υψηλών θερμοκρασιών, Εγκατάσταση θερμικού ηλιακού συστήματος, Αντικατάσταση λαμπτήρων με ενεργειακά αποδοτικότερους & αντικατάσταση κουφωμάτων Εκτιμώμενη Συνολική Αξία: 188.704,15 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές Διάρκεια σύμβασης: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τρείς (3) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Κριτήριο Ανάθεσης Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικά και Ηλεκτρομηχανολογικά από Α1η και άνω, που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I και ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ την παρούσα παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται και η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Λόγοι Αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν4412/2016 και του άρθρου 22Α της Διακήρυξης. Κριτήρια Επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασης τους σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στη διακήρυξη. Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.043,60 ΕΥΡΩ . Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει κα τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων του Ν 4412/2016 με τις τροποποιήσεις του. Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται κατωτέρω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του συστήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6)μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22 Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28 Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984 Χρηματοδότηση: Το Έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» & από πόρους του Δήμου Ιητών. Ενστάσεις: Ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4,3 της αναλυτικής διακήρυξης. Άλλες πληροφορίες: Η έγκριση των όρων διακήρυξης του δημοπρατούμενου έργου έγινε με την υπ' αριθμό 147/2021 (ΑΔΑ: 6ΥΖΝΩΕΠ-ΙΝ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί επίσης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιητών. Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευθεί στον Τύπο σύμφωνα με το Νόμο. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. ΙΟΣ 02-07-2021 Ο Δήμαρχος ΓΚΙΚΑΣ Δ. ΓΚΙΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού Πληροφορίες: Σ. Αδαμίδου Θεσσαλονίκη, 2 Ιουλίου 2021 Τηλ.: 2310 99 6795 Αριθμ. Πρωτ. : 41735 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΛΗΞΗ:03.09.2021 ΦΕΚ:1400/24.06.2021 τ.Γ’ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση κενών θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής κενών θέσεων ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (τηλ.Γραμματείας 2310992494 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,) - Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοντέλα ανάπτυξης αντιληπτικοκινητικών δεξιοτήτων στον παιδικό αθλητισμό». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 22401) ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995231 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) - Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μακροσκοπική Ανατομική, Μικροσκοπική Ανατομική και Εμβρυολογία των κατοικίδιων Ζώων ». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 22402) Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1400/24-06-2021 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 24-06-2021) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει την 3 Σεπτεμβρίου 2021. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr). Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails. Θεσσαλονίκη, Με εντολή του Πρύτανη Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού Πληροφορίες: Σ. Αδαμίδου Θεσσαλονίκη, 2 Ιουλίου 2021 Τηλ.: 2310 99 6795 Αριθμ. Πρωτ. : 41736 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΛΗΞΗ:03.09.2021 ΦΕΚ:1396/24.06.2021 τ.Γ’ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση κενών θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής κενών θέσεων ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (τηλ.Γραμματείας 2310992494 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,) - Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 22397) ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998450 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) - Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Γεωγραφία - Ιζηματολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 22398) ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995231 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) - Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή και Τεχνολογία του γάλακτος και των προϊόντων του». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 22400) Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1396/24-06-2021 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 24-06-2021) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει την 3 Σεπτεμβρίου 2021. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr). Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails. Θεσσαλονίκη, Με εντολή του Πρύτανη Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. Κερατσίνι 01-07-2021 Γ' ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ 1ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΖΗΤΗΤΩΝ Πληροφ.: Γ. Σαμιωτάκης Τηλέφωνο: 213-2111108 FAX: 210-4007072 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Διευθυντής Γ' Τελωνείου Πειραιά διακηρύσσει, ότι την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 και ώρα 15.00 εκτίθενται στο Τελωνειακό κατάστημα για εκποίηση με πλειοδοτική δημοπρασία διάφορα είδη. Τα είδη αυτά είναι: 1) 6 εμπ/τια με διάφορα ενδύματα υποκείμενα φόρων 2) 3 εμπ/τια με υφάσματα » 3) 15 εμπ/τα με διάφορα υποδήματα » 4) 4 εμπ/τια με μαγιό γυναικεία » 5) 1 εμπ/τιο με εσώρουχο και στηθόδεσμους » 6) 1 εμπ/τιο με τι-σερτ, καπέλα, ρολόγια, απομ. κοσμημάτων κ.ά. » 7) 1 εμπ/τιο με ματογυάλια, θήκες κ.ά. » 8) 1 εμπ/τιο με παντελόνια, μαντήλια, χτένια, απομ. κοσμημάτων » 9) 1 εμπ/τιο με ενδύματα για γυναίκες, ηλεκτρικά είδη » 10) 1 εμπ/τιο με παντελόνια, ακουστικά, σακίδια, ψευδοκοσμήματα » 11) 1 εμπ/τιο με έπιπλα από ξύλο, πανικά κρεββατιού, μαντήλια κ.ά. » 12) 1 εμπ/τιο με τεχ/τα από πλαστικό, ηλ. τσαντάκια, εργαλεία κ.ά. » 13) 1 εμπ/τιο με τεχ/τα από πλαστικό, ηλ. συσκευές, μικρόφωνα κ.πα. » 14) 1 εμπ/τιο με ενδύματα, μαντήλια, ψυδοκοσμήματα » 15) 1 εμπ/τιο με τεχ/τα από πλαστικό, άλλα έπιπλα από ξύλο » 16) 1 εμπ/τιο με κάλτσες » 17) 20 εμπ/τια κενά 40άρια » όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην υπ' αριθ. 20208/2021 διακήρυξη. Για τα εμπορεύματα που δεν θα εκποιηθούν, η δημοπρασία θα επαναληφθεί την Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 και την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 την ίδια ώρα. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ Ο Αναστασιάδης Εμμανουήλ του Θεόδωρου και της Ελπίς το γένος Καρούμπαλη που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στην Ηλιούπολη Αττικής και η Πάολα Μανουκιάν του Μιγκιρδίτς και της Βασιλικής το γένος Μπαμπάλη που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στην Ηλιούπολη Αττικής, πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στην Ηλιούπολη Αττικής.
PrintButton

15-07-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με παραγγελία του Δικηγόρου Ηλία Αλουπογιαννη, ως πληρεξούσιου των Σοφίας ΣΙΤΑΡΑ το γένος Κωνσταντίνου και Κωνσταντίνας ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ, ιδιωτικής υπαλλήλου, κατοίκου Κιτέζας Λαγονησίου του Δήμου Σαρωνικού Αττικής, οδός Οδυσσέως αριθμός 10, με ΑΦΜ:103225850/Δ.Ο.Υ.: Κορωπίου, με την ιδιότητά της ως μίας εκ των τριών εξ αδιαθέτου κληρονόμων (κατ’ ισομοιρίαν 1/3 έκαστος εξ αυτών) της αποβιωσάσης Μαρίας ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ, η οποία απεβίωσε στις 6/1/2020 στο Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και όσο ζούσε ήταν κάτοικος Χαλανδρίου αττικής, οδός Βύρωνος αριθμός 1, Γεωργίου ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ του Σπυρίδωνος και της Σοφίας, συνταξιούχου, κατοίκου Καλυβίων Θορικού του Δήμου Σαρωνικού Αττικής, οδός Γεωργίου Γκίνη αριθμός 28, με ΑΦΜ:004105126/Δ.Ο.Υ.: Κορωπίου και Σπυρίδωνος ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ του Δημητρίου και της Καλλιρρόης, ανέργου, κατοίκου Καλυβίων Θορικού του Δήμου Σαρωνικού Αττικής, οδός Σωτηρίου Μερκούρη αριθμός 33, με ΑΦΜ:076024352/Δ.Ο.Υ.: Κορωπίου, με την ιδιότητά τους ως δύο εκ των τριών εγγυτέρων συγγενών (αδερφός και ανιψιός αντίστοιχα) και δύο εκ των τριών εξ αδιαθέτου κληρονόμων (κατ’ ισομοιρίαν 1/3 έκαστος εξ αυτών) της ας άνω αποβιωσάσης , εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών διορισμένη στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Ουρανία ΜΠΑΪΡΑΜΗ, επέδωσα στις 12-07-2021 ημέρα Δευτέρα, ώρα 12.15 μ. στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, Ελλη-Θάλεια Συροπούλου για τον Σωτήριο ΚΑΡΜΠΟΥΛΩΝΗ του Παναγιώτη, εργολάβο, πρώην κάτοικο Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Καραϊσκάκη 29 και ήδη αγνώστου διαμονής, με την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου και διαχειριστή της ετερορρύθμου εταιρείας «ΚΑΡΜΠΟΥΛΩΝΗΣ – ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», εδρεύουσας στο Περιστέρι, επί των οδών Τζων Κέννεντυ και Γιαννιτσών, συνταχθείσης της υπ' αρ. 4559Β/12.07.2021 εκθέσεως μου επίδοσης, την υπ’ αριθμόν 87/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ, του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, Τακτική Διαδικασία, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, με την οποία αναγνωρίζει ότι έχει εξοφληθεί πλήρως, από την κληρονομούμενη , ως άνω αποβιώσασα , το πιστωθέν τίμημα των 146,74 ευρώ, ως και των 653,00 ευρώ, ήτοι συνολικά 799,71 ευρώ, όπως αυτό περιγράφεται στο υπ’ αρ.27.895/4.11.1971 συμβόλαιο πώλησης διαμερίσματος υπό διαλυτική αίρεση του Συμ/φου Αθηνών Γρηγορίου Θ. ΒΟΥΤΕΡΑΚΟΥ, νομίμως μετγαγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Δ. Χαλανδρίου (τόμος Σ, α/α 157). Αναγνωρίζει ότι μετά την ως άνω εξόφληση , καταργήθηκε η ως άνω διαλυτική αίρεση. Διατάσσει την υποθηκοφύλακα Χαλανδρίου να προβεί στην κατάργηση της διαλυτικής αυτής αίρεσης και συμψηφίζει τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΠΑΪΡΑΜΗ Περίληψη της με αριθμό 1660/9.6.2021 έκθεσης επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, διορισμένης στο Πρωτοδικείο Αθηνών Σοφίας Ανδ. Αχόλου, μέλους της ΑΕΔΕ με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία, του Δικηγόρου ΑΘΗΝΩΝ Νικόλαου Α. Ανδρικόπουλου για την Δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αιόλου αριθ. 86) και ΑΦΜ:094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ-ΧΡΗΣΤΟ ΜΟΡΙΑΝΟ του Γεωργίου, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Βετρίνης, αρ. 1-3 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 302314829, ακριβές αντίγραφο του επίσημου αντιγράφου της από 07/07/2021 ηλεκτρονικώς κατατεθειμένης ΑΓΩΓΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) της πρώτης κατά του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΟΡΙΑΝΟΥ του Γεωργίου, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Βετρίνης, αρ. 1-3 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 302314829, απευθυνόμενης ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, μαζί με τις κάτω από αυτήν πράξη: τη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 54143/2021 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου 8464/2021 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου ΑΓΩΓΗΣ της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 08/07/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:43, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ, Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι οι εκπρόθεσμες προτάσεις δε λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη ταυτόχρονα να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες 1) Η Ηχώ των Δημοπρασιών» και 2) Ο «ΛΟΓΟΣ» Η Δικαστική Επιμελήτρια Σοφία Ανδ. Αχόλου Περίληψη της με αριθμό 1659/9-7-2021 έκθεσης επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών διορισμένης στο Πρωτοδικείο Αθηνών Σοφίας Ανδ. Αχόλου, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους, αρ.4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ Α’ Αθηνών νομίμως εκπροσωπούμενης με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Διαμεσολαβήτριας - Δικηγόρου Αθηνών Σιμέλας Ερμίδου, επιδόθηκε προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του HOSSAIN (ΧΟΣΑΙΝ) MD (ΜΝΤ) MOFAZZAL (ΜΟΦΑΖΑΛ) του KORBAN ALI (ΚΟΡΜΠΑΝ ΑΛΙ), (ΑΦΜ: 105831280), πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Ιθάκης 2 και Σποράδων, και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 07.07.2021 Γνωστοποίηση/πρόσκληση για την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019) της από 25.02.2021, με ΓΑΚ 11850/2021 και ΕΑΚ 1511/2021 ΑΓΩΓΉΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, (Αιόλου 86), με ΑΦΜ: 094014201 (Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών) όπως νόμιμα εκπροσωπείται κατά του HOSSAIN (ΧΟΣΑΙΝ) MD (ΜΝΤ) MOFAZZAL (ΜΟΦΑΖΑΛ) του KORBAN ALI (ΚΟΡΜΠΑΝ ΑΛΙ), (ΑΦΜ: 105831280), πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Ιθάκης 2 και Σποράδων, και ήδη αγνώστου διαμονής Η πιο πάνω Διαμεσολαβήτρια θα πραγματοποιήσει την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης για την διαφορά σας που αφορά την πιο πάνω αγωγή και με βάση την νέα νομοθεσία (άρθρο 7 ν. 4640/2019) στις υποθέσεις σαν αυτή υποχρεωτικά πριν την συζήτηση στο δικαστήριο, πραγματοποιείται μία συνάντηση με ένα διαμεσολαβητή, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση και τον προσκαλεί (ώς οφείλει) άρθρο 7 παρ. 2 ν. 4640 να παραστεί με το νομικό παραστάτη του στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί καλούμενο ταυτόχρονα να παραστεί κατά τη διεξαγωγή της ΥΑΣ την 15η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., ότε και όπου ανωτέρω ορίζεται Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις Εφημερίδες Αθηνών «Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η Ηχώ των Δημοπρασιών» Η Δικαστική Επιμελήτρια Σοφία Ανδ. Αχόλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Με την υπ’ αριθμ. 2407ΙΓ/23-06-2021 έκθεσή μου επίδοσης, κοινοποιήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, για λογαριασμό του Αθανασίου Γεωργίου του Αριστομένη και της Μαρίας, κάτοικο Λαμίας – Μεράδες Ροδίτσας με Α.Φ.Μ. 028729449, και ήδη αγνώστου διαμονής, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννη ΜΠΙΡΠΟΥ, ως πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής, αρ. 4 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 996763330 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, ακριβές κι επίσημο αντίγραφο της από 2/12/2020 ΚΛΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ, με Γενικό αριθμό Κατάθεσης 9359/9-12-2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 7263/2020, που απευθύνεται στο ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – Τμήμα Δημόσιο), με την οποία ζητείται να δεκτή η κλήση, να οριστεί νέα ημέρα και ώρα συζητήσεως της από 14-10-2018 έφεσης (Γενικός Αριθμό Κατάθεσης: 013842/7-11-2018 και Ειδικός Αριθμός Κατάθεσης 7253/7-11-2018 της έφεσης στο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και στο Εφετείο Αθηνών με ΓΑΚ 10047/7-11-2018 και ΕΑΚ 8265/7-11-2018). Χρόνος συζήτησης ορίζεται η 18η -1-2022, όπως πιστοποιείται από το επισυναπτόμενο σε αυτή Πιστοποιητικό περί Αναβολών Πινακίου της Γραμματείας του Εφετείου Αθηνών(Αρ. Πιστ.: 52/7-6-2021). Αθήνα 14-07-2021 O Δικαστικός Επιμελητής ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ (Ι. Μομφεράτου 136 – τηλ. 210/3612250) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘENΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο Δικ. Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Δημήτριος Αντ. Κοπανιτσάνος ΑΦΜ:133204968 Δ.Ο.Υ Α’ ΑΘΗΝΩΝ, κάτοικος Αθηνών, οδός Μαυροκορδάτου 6, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών Αικατερίνης Κασνάκη ως πληρεξουσία της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Eurobank»,ΑΦΜ 996866969 που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα ήρθα και επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, Ελλη – Θάλεια Συροπούλου, σύμφωνα με την υπ’αριθ. 3055Β/12.7.2021 έκθεση επιδόσεώς μου για την Μυτακίδη Μαρία του Γρηγορίου ,πρώην κάτοικο Αθηνων,οδός Κλεομήδους 2 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’αριθ.1974/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών της οποίας το διατακτικο αναφερει ότι δικάζει ερήμην της εναγομένης, ορίζει παράβολο για την περίπτωση ασκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της απόφασης εκ μερους της ερημοδικαζομένης εναγομένης σε 200,00 ευρω, δεχεται την αγωγή, υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλλει στην ενάγουσα το χρηματικό ποσό των 65.053,93 ευρω μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση και επιβάλει σε βάρος της εναγομένης τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας τα οποία ορίζει στο ποσο των 2.700,00 ευρω. Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Συνημμένως μετα της ώς άνω απόφασης συγκοινοποιήθηκαν τα παρακάτω έγγραφα σε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα, κατ’ άρθρο 925 ΚπολΔ, ήτοι: 1. Την υπ’ αριθμ. 31907/20.3.2020 Ανακοίνωση, δυνάμει της οποίας καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2107361 η με αριθμό πρωτοκόλλου31847/20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Υ9Ξ46ΜΤΛΡ-ΑΨ7) απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή/ Γενική Διεύθυνση Αγοράς/ Δ/νση Εταιρειών/Τμήμα Ασφαλιστικών Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε ηδιάσπαση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα EurobankErgasias Ανώνυμη Εταιρεία», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 (πρώην ΑΡΜΑΕ 6068/06/Β/86/07) δΓ απόσχισης του τραπεζικού κλάδου της με σύσταση νέας εταιρείας-πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», 2. Την υπ’ αριθμ. 31909/20.3.2020 Ανακοίνωση, δυνάμει της οποίας καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2107384 η ίδια ως άνω απόφαση (31847/20.3.2020) ως προς την έγκριση της άνω διάσπασης (μετασχηματισμού) με τη σύσταση νέας εταιρείας - πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», που έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 154558160000, καθώς και το καταστατικό της τελευταίας νεοσυσταθείσας εταιρείας, Αθήνα 14/7/2021 Ο Δικ. Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο Αθανάσιος Λυκιαρδόπουλος, Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, με έγγραφη παραγγελία της Ευσταθίας Χ. Φατούρου, Δικηγόρου Αθηνών, ως πληρεξουσίας της Αγγελικής Κύρου του Νικολάου, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Ηρακλέους αρ. 90, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών με την με αριθμό 10348/14-07-2021 έκθεσή μου επίδοσης, για τον Χαράλαμπο Κόη του Χρήστου, πρώην κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Ηρακλέους αρ. 90 και πρώην προσωρινά διαμένοντα στη Νίκαια Πειραιά και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της με αριθμό 15068/19-11-2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία απαγγέλει τη λύση των μεταξύ των διαδίκων γάμο, που τελέστηκε την 28-09-2020 στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος στην Καλλιθέα Αττικής. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 61-ΑΘΗΝΑ 105 51 ΤΗΛ. 2103210376 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών που έχω την έδρα μου στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αθηνών Ηλιάννα Διον. Γιατρά, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιουλιανού 3 & Μπουμπουλίνας, ύστερα από παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Αντωνίου Μ. Βαχαβιόλου, πληρεξουσίου δικηγόρου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», και το διακριτικό τίτλο «ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», όπως αυτή τροποποιήθηκε από την αρχική επωνυμία «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λ. Μεσογείων αρ. 85, με Α.Φ.Μ. 099810593, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών νομίμως εκπροσωπούμενης, πήγα και επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών ΕΛΕΝΗ Σ. ΓΥΠΑΡΑΚΗ – Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών με την υπ’ αριθμ. 3501/13-07-2021 έκθεση επίδοσής μου για την Ζωή Κόλλια του Χρήστου, πρώην κάτοικο Σύρου Κυκλάδων, οδός Αμπελά Ποσειδώνος, με Α.Φ.Μ. 029263796 της Δ.Ο.Υ. Σύρου, η οποία διατηρεί ατομική επιχείρηση, και ήδη αγνώστου διαμονής. Ακριβές αντίγραφο της από 31.05.2021 ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία Μικροδιαφορών), η οποία απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών της πρώτης κατά αυτής και με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενη για την στο ιστορικό αναφερόμενη αιτία να μας καταβάλλει το ποσό των χιλίων εξακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (1.648,51 €), με το νόμιμο τόκο από την επομένη της δήλης ημέρας εξόφλησης εκάστου ως άνω τιμολογίου όπως αναλυτικά παρατίθεται παραπάνω (ήτοι, στο δικόγραφο της αγωγής) και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, άλλως νομιμότοκα από την επομένη ημέρα της επιδόσεως της παρούσας αγωγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή. Να καταδικαστεί ο εναγόμενη στη δικαστική μας δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου μας. Στο τέλος αυτής υπάρχει η με αριθμό ΓΑΚ: 35888/2021 και ΕΑΚ: 1997/2021 έκθεση κατάθεσης δικογράφου αγωγής της γραμματέως του Ειρηνοδικείου Αθηνών ΓΚΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑΣ καθώς και ταυτόχρονη πράξη (στοιχεία προσδιορισμού) της κας Ειρηνοδίκη Αθηνών ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗΣ, με την οποία ορίζεται δικάσιμος αυτής η 27-10-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00, Εκθεμα: ΜΚ1, Αριθμός 13, Αίθουσα/Γραφείο Ακροατήριο 3, με κοινοποίηση προ δέκα (10) ημερών. Στο τέλος αυτής υπάρχει η από 01.07.2021 παραγγελία για την επίδοση, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσας υποθέσεως ότε και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 14-07-2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια Ηλιάννα Διον. Γιατρά ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών που έχω την έδρα μου στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αθηνών Ηλιάννα Διον. Γιατρά, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιουλιανού 3 & Μπουμπουλίνας, ύστερα από παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Αντωνίου Μ. Βαχαβιόλου, πληρεξουσίου δικηγόρου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λ. Μεσογείων αρ. 85, με Α.Φ.Μ. 099810593, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών νόμιμα εκπροσωπούμενη, πήγα και επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών ΕΛΕΝΗ Σ. ΓΥΠΑΡΑΚΗ – Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, με την υπ’ αριθμ. 3500/13.07.2021 έκθεση επίδοσής μου για την μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «Β.Δ. ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΖΥΜΗ ΑΤΤΙΚΗΣ», πρώην εδρεύουσα στο Περιστέρι Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 115, και ήδη αγνώστου έδρας και νομίμου εκπροσώπου, με ΑΦΜ 800970701 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Περιστερίου όπως νόμιμα εκπροσωπείται. Ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο από το πρώτο (Α) απόγραφο εκτελεστό της υπ’ αριθμ. 529/2021 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Ειδικές Διατάξεις περί Μικροδιαφορών) (με Αρ. απογράφου: 166/2021), στο διατακτικό της οποίας αναφέρονται τα έξης: «ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της εναγομένης. ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο για την άσκηση ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Δέχεται την υπό κρίση αγωγή. ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (2.296,66 Ευρώ), με το νόμιμο τόκο από την 2.10.2019 και μέχρι ολοσχερή εξόφληση. Κηρύσσει την παρούσα απόφαση προσωρινά εκτελεστή, ως προς την αμέσως πιο πάνω καταψηφιστική της διάταξη. Επιβάλλει σε βάρος της εναγομένης την δικαστική δαπάνη της ενάγουσας, την οποία ορίζει στο ποσό των εκατόν δέκα (110,00) ευρώ. ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα την 18/5/2021 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, απόντων των διαδίκων και του πληρεξουσίου δικηγόρου της ενάγουσας. Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΑΡΤΗ, Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ» Στο τέλος αυτής υπάρχει η από 01-07-2021 παραγγελία προς επίδοση προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 14-07-2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΗΛΙΑΝΝΑ ΔΙΟΝ. ΓΙΑΤΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Νικ. Βογιατζή 4 , Ταχ. Κώδικας : 34003 Πληροφορίες : Υπατίδη Παναγιώτα Τηλέφωνο : 22223-51210 FAX : 222251206 6983291484 Αρ. Πρωτ : οικ 1138 ΘΕΜΑ : « Δημοσίευση προτεινόμενη τροποποίηση σχεδίου πόλεως Αλιβερίου στην Π.Ε ΙΙ στο Ο.Τ. 321 σε συναρμογή με το παλιό Σχέδιο Πόλεως 1953 ». Προτεινόμενη τροποποίηση στο Αλιβέρι μεταξύ του Ο.Τ. Γ321 της Π.Ε ΙΙ και του παλιού Σχεδίου Πόλεως Αλιβερίου του 1953 στην περιοχή Κουρέντι όπου υπάρχει αδιάνοιχτη οδός η οποία δεν έχει διανοιχτεί ακόμα γιατί θεωρείται αδύναμη η διάνοιξη της λόγω ρυμοτόμησης νομίμως υφιστάμενου κτίσματος. Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Υ.ΔΟΜ. Κύμη:13.07.2021 Υπατίδη Παναγιώτα Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. με A΄ Βαθμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Κτηματική Υπηρεσία Ευβοίας Αρ. Πρωτ.: 44897 ΕΞΕ 2021 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για γνωστοποίηση στοιχείων» Σε εφαρμογή του άρθρου 27 παρ.5 του ν.2971/01 και προ της εκδόσεως Πρωτοκόλλου Κατεδάφισης, καλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει, να ενημερώσει την Κτηματική Υπηρεσία Εύβοιας, Μεσσαπίων 10, Τ.Κ. 34133, 3ος όροφος, Χαλκίδα, (τηλ.2221353300-306), για τα στοιχεία αυτών που κατασκεύασαν, εντός θαλάσσιας ζώνης λιμένα προβλήτα από μπετόν διαστάσεων 13,20 μ.x1,30 μ., εμβαδού 17,16 τ.μ., με συντεταγμένες: Χ Υ Χ Υ Χ Υ 416235.90 4309339.89 416249.05 4309341.07 416249.17 4309339.80 416236.02 4309338.59 416235.90 4309339.89 στην παραλία Αγιόκαμπου, Τ.Κ Αγίου, του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, Π.Ε. Εύβοιας. Ημ/νία: 16/06/2021 Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ευβοίας α/α Κουτσούκου Μαρία Εφοριακών ΔΕ/Α΄
PrintButton

13-07-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Με την υπ' αρ. 10768/8-7-2021 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Εφετείο Αθηνών Αννας Κουτλίδου, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον αγνώστου διαμονής εναγόμενο Σίντι Χασάν Σερκάουι του Σίντι Αμπντέλ Ματζίντ, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, η υπ' αρ. 15705/2020 απόφαση του Μον. Πρωτ/κείου Αθηνών (τμήμα οικογενειακό), η οποία αναθέτει την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων Αδάμ Σερκάουι και Ηλία Σερκάουι αποκλειστικά στην ενάγουσα Αικατερίνη Λάττα του Ελευθερίου, αναγνωρίζει την υποχρέωση του εναγομένου να καταβάλλει στην ενάγουσα το ποσό των 300 ευρώ ως μηνιαία διατροφή για κάθε τέκνο, μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, για χρονικό διάστημα τριών ετών από την επίδοση της αγωγής και καταδικάζει τον εναγόμενο στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας ποσού 400 ευρώ. Αθήνα, 9-7-2021 Η πληρεξουσία δικηγόρος της ενάγουσας ΧΡΥΣΟΥΛΑ Σ. ΨΑΡΑΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Με την υπ' αρ. 10769/8-7-2021 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Εφετείο Αθηνών Αννας Κουτλίδου, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον αγνώστου διαμονής εναγόμενο Σίντι Χασάν Σερκάουι του Σίντι Αμπντέλ Ματζίντ, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, η υπ' αρ. 13951/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ειδική διαδικασία γαμικών διαφορών), η οποία απαγγέλει τη λύση του ως άνω εναγόμενου με την ενάγουσα Αικατερίνη Λάττα του Ελευθερίου, που είχε τελεστεί στην Ραμπάτ του Μαρόκου την 17-4-2004. Αθήνα, 9-7-2021 Η πληρεξουσία δικηγόρος της ενάγουσας ΧΡΥΣΟΥΛΑ Σ. ΨΑΡΑΚΗ Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Με την με αριθμό 10249Β/12-7-2021, έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Εφετείου Αθηνών, Θωμά Δ. Ράπελλα, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Λιόντο Στυλιανό του Θεοδώρου, πρώην κατοίκου Πετρούπολης Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 7 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 23-04-2021 Αγωγή (με ΓΑΚ 32520/2021 και ΕΑΚ 6423/2021), της Αγγελικής Σαρρή – Κομμίσσο του Φώτιου, κατοίκου Αιγάλεω Αττικής, οδός Ισμήνης αρ. 7 με ΑΦΜ 046269400, απευθυνόμενη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με την οποία αιτείται Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή ως νόμιμη βάσιμη και αληθινή σε όλο της το αιτητικό να υποχρεωθεί ο εναγόμενο να μου καταβάλει το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€) και το ποσό αυτό νομιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης της παρούσας έως την πλήρη και ολοσχερή μου εξόφληση. Να κηρυχτεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς το καταψηφιστικό της αίτημα. Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην δικαστική μου δαπάνη και αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου μου. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη συγχρόνος όπως προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια εκ των προβλεπόμενων στο άρθρο 237 ΚπολΔ. Αθήνα 12-7-2021 Ο Δικ. Επιμελητής Ράπελλας Θωμάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ-ΩΚΕΑΝΟΣ» Δυνάμει της υπ΄ αριθ. 227/2021 Διάταξης του Δικαστή του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Εκούσια Δικαιοδοσία), εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ-ΩΚΕΑΝΟΣ» που εδρεύει στους Αμπελόκηπους του Δήμου Αθηναίων, οδός Πορταριάς 30 (ΤΚ 11523)και εκπροσωπείται νομίμως, ειδικότερα δε τροποποιήθηκε το άρθρο 18 του καταστατικού του παρόντος Σωματείου για τις αρχαιρεσίες και σύμφωνα με τις επιταγές των τελευταίων τροποποιήσεων του Αθλητικού Νόμου. Αθήνα, 12/07/2021 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αθηνών Κωνσταντίνος Εμμ. Φιλίππου (ΑΜ/ΔΣΑ 39755) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 Το Ίδρυμα με την επωνυμία ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, στο κατάστημα της «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε.» (Λ.Δημοκρατίας 240) και εκπροσωπείται νόμιμα, προκηρύσσει ότι κατόπιν επιλογής: Θα χορηγήσει μία (1) υποτροφία προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών σε πρωτοετείς φοιτητές-τριες για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 σε ένα νέο–α , εξακριβωμένης οικονομικής αδυναμίας, επιμελή και με έφεση για ανώτερες σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στις θετικές σπουδές και δη στην ηλεκτρολογία στη μνήμη του Εμμανουήλ Ι Αλτιναλμαζη. Η επιλογή και ανακήρυξη του υποτρόφου θα γίνει χωρίς διαγωνισμό, δι' απευθείας εκλογής και πλην των ανωτέρω προϋποθέσεων, με βάση το βαθμό απολυτηρίου λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς», με την απόλυτη κρίση των μελών του ΔΣ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση-υποψηφιότητα για την χορήγηση υποτροφίας που επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έλαβε, ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχασε από υπαιτιότητά του, υποτροφία που του χορηγήθηκε προηγούμενα, θα προσκομίσουν αυτοπροσώπως ή με αλληλογραφία ενώπιον του Δ.Σ στα γραφεία του Ιδρύματος στο Κατάστημα Αλεξανδρούπολης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (Λ. Δημοκρατίας 240 ΤΚ 68.132, Αλεξανδρούπολη), το οποίο και θα προχωρήσει κατά την απόλυτη κρίση του στην εκλογή του υποτρόφου τα ακόλουθα δικαιολογητικά : 1) απολυτήριο λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής 2) πιστοποιητικό εγγραφής σε σχολή ηλεκτρολογίας για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές 3) εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του υποψήφιου και των γονέων του ή οποιοδήποτε έγγραφο παρέχει τη δυνατότητα στην επιτροπή να αποφανθεί περί της πλήρωσης ή μη του κριτηρίου για την επιλογή του υποτρόφου σχετικά με την οικονομική αδυναμία του, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στη διακοπή των σπουδών του και συγκεκριμένα α) εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος έτους 2019 του υποψήφιου και των γονέων του, β) αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων του ιδίου και της οικογενείας του υποψηφίου ή αντίγραφο αυτού που έχει υποβληθεί με το Ε9 του υποψήφιου και των γονέων του συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1966 ότι τα στοιχεία είναι αληθινά, γ) αντίγραφο δήλωσης ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) έτους 2020 του υποψήφιου και των γονέων του. 4) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητος από την οποία αποδεικνύεται η ηλικία και η ιθαγένεια του υποψηφίου ανεξαρτήτως φύλλου, 5)επικυρωμένο αντίγραφο ποινικού μητρώου 6) σύντομο βιογραφικό σημείωμα, όπου να γίνεται αναφορά στα στοιχεία της οικονομικής δυσπραγίας του υποψηφίου και στην πορεία της προόδου των σπουδών του, 7) οιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών ή άλλων κριτηρίων ( πχ πολυτεκνία, απώλεια γονέα, ασθένεια, μονογονεϊκή οικογένεια κλπ) 8) δήλωση συναίνεσης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 2472/1997) έντυπο της οποίας αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.klirodotima-altinalmazi.gr) Όποιος καταθέτει ελλιπή δικαιολογητικά μπορεί να τα προσκομίσει το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα επιλογής υποτρόφου, άλλως αποκλείεται η υποψηφιότητά του. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ Η επιλογή του υποτρόφου θα πραγματοποιηθεί από το ΔΣ του Ιδρύματος στο Κατάστημα (306) Αλεξανδρούπολης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε., 45 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση σε μία εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.- Η απόφαση επιλογής του υποτρόφου αναρτάται στην έδρα του Ιδρύματος και σε όλους τους αρμοδίους φορείς καθώς και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.klirodotima-altinalmazi.gr) προκειμένου να λάβουν γνώση της επιλογής και οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία μέχρι δέκα (10) μέρες από την ανάρτηση στη έδρα του Ιδρύματος για κατάθεση ενστάσεων κατά της επιλογής. Η τελική έγκριση επιλογής των υποτρόφων εναπόκειται στην αρμοδιότητα της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών- Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ-Θρακ.- ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ Το μηνιαίο πόσο της υποτροφίας που χορηγείται ανέρχεται στο ύψος των διακοσίων πενήντα ευρώ (250 €) και για διάρκεια εννέα (9) μηνών κατά έτος (ακαδημαϊκό έτος). Όσον αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές: ΕΝΑΡΞΗ –ΛΗΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ Η υποτροφία θα αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (Σεπτέμβριο 2020) και θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη της διάρκειας των κανονικών βασικών σπουδών του υποτρόφου στο Τµήµα ή τη Σχολή όπου φοιτά (Ιούνιο του τελευταίου έτους σπουδών) µε την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος δεν θα παραβεί τους όρους του συμβολαίου της υποτροφίας του και τις διατάξεις του ΑΝ. 2039/39 όπως και του άρθρου 29 του ΚΔ. 18/23.8.1941 «περί του τρόπου απονοµής υποτροφιών εκ κληρονοµιών κληροδοσιών και δωρεών καταλειποµένων εις άλλα πρόσωπα Νοµικά ή φυσικά πλήν του Κράτους» ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ Η υποτροφία θα συνεχίζεται για κάθε επόμενο ακαδημαϊκό έτος σπουδών, εφόσον ο υπότροφος ο οποίος δεν έχει υπερβεί τα βασικά έτη των σπουδών του, έχει προσκομίσει πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας από το Τμήμα ή τη Σχολή του για το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος σπουδών και βεβαίωση φοιτητικής ιδιότητας, ήτοι εγγραφής στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος του Τμήματος ή της Σχολής μετά σχετικής υπεύθυνης δήλωσης ότι θα συνεχίσει ευδόκιμα την παρακολούθηση του Τμήματος ή της Σχολής του και το επόμενο ακαδημαϊκό έτος ότι δεν έλαβε, ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά.- Όσον αφορά τους μεταπτυχιακούς υποτρόφους: ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ Η υποτροφία θα αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και η διάρκεια της υποτροφίας θα είναι αρχικά ενός (1) έτους. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ Η υποτροφία δύναται να παραταθεί για ένα (1) χρόνο ακόμη, εάν ζητηθεί από τον/την υπότροφο με αιτιολογημένη αίτηση του /της, δύο μήνες τουλάχιστον πριν την λήξη της αρχικής του/της υποτροφίας και με την προϋπόθεση ο/η υπότροφος να μην έχει παραβεί τους όρους του συμβολαίου της υποτροφίας και να υπάρχει επάρκεια εσόδων στο Ίδρυμα. Η έγκριση παράτασης της υποτροφίας εναπόκειται στην αρμοδιότητα του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, που αποφασίζει ύστερα από σχετική εισήγηση του ΔΣ του Ιδρύματος ( άρθρο 27 του ΚΔ. 18/23.8.1941 «περί του τρόπου απονοµής υποτροφιών εκ κληρονοµιών κληροδοσιών και δωρεών καταλειποµένων εις άλλα πρόσωπα Νοµικά ή φυσικά πλήν του Κράτους»). ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ Η υποτροφία θα διακόπτεται εάν : α) η επίδοση του υποτρόφου στις σπουδές του κριθεί ότι δεν είναι ικανοποιητική ως προς τον αριθμό των εξεταστέων μαθημάτων και τον απαιτούμενο βαθμό β) ανίατη ή παρατεταμένη ασθένεια εμποδίζει την εξακολούθηση των σπουδών του υποτρόφου (αρθρ. 59 παρ. 1του ΑΝ2039/39) γ) ο υπότροφος διακόψει αυτόβουλα και άνευ αιτίας τις σπουδές του πριν τη λήξη της υποτροφίας του χωρίς προηγουμένως να έχει ειδοποιήσει το Ιδρυμα εντός 2 μηνών το αργότερο από τη διακοπή. Σε αυτήν την περίπτωση ο/η υπότροφος οφείλει να επιστρέψει στο Ίδρυμα το ποσό που έλαβε μέχρι τότε ως υποτροφία εφαρμοζόμενων για την είσπραξη αυτού , διατάξεων του νόμου περί εισπράξεων των δημοσίων εσόδων (αρθρ. 60 παρ.1 του ΑΝ 2039/39) δ) αποδειχθεί ότι, ο υπότροφος λαμβάνει και άλλη υποτροφία από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή Δωρεά για τις σπουδές. Σε αυτήν την περίπτωση ο/η υπότροφος οφείλει να επιστρέψει στο Ίδρυμα το ποσό που έλαβε μέχρι τότε ως υποτροφία εφαρμοζόμενων για την είσπραξη αυτού, διατάξεων του νόμου περί εισπράξεων των δημοσίων εσόδων (αρθρ. 61 παρ.1 του ΑΝ 2039/39 σε συνδυασμό με το άρθρο 29 παρ. 1 α΄ και 29 παρ. 3 του ΚΔ 18/23-8-1941) ε) μεταγραφεί σε άλλο Τμήμα ή Σχολή ή σε άλλο Πανεπιστηµιακό Ίδρυµα χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος και του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αν.Μακεδονίας-Θράκης (αρθρ.62 του ΑΝ 2039/39 σε συνδυασμό με το αρθρ. 29 παρ. 1 β΄ του ΚΔ 18/23-8-41) στ) αποδειχθεί ότι ο υπότροφος δεν παρουσιάζει καλή διαγωγή και παρέβη τους Νόµους του Κράτους, Σε αυτήν την περίπτωση ο/η υπότροφος οφείλει να επιστρέψει στο Ίδρυμα το ποσό που έλαβε μέχρι τότε ως υποτροφία εφαρμοζόμενων για την είσπραξη αυτού, διατάξεων του νόμου περί εισπράξεων των δημοσίων εσόδων (αρθρ. 58 του ΑΝ 2039/39) ζ) ο υπότροφος δεν προσκοµίζει για τη συνέχιση της υποτροφίας του τα απαιτούµενα πιστοποιητικά για κάθε ακαδηµαϊκό έτος σπουδών (αρθρ. 57 παρ.1 του ΑΝ 2039/39) η) επέλθει δραστική μείωση των ετησίων εσόδων του Ιδρύματος Διακοπή υποτροφίας και επιστροφή χρημάτων επέρχεται και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του ΑΝ 2039/39 και του ΚΔ 18/23-8-1941. Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας για όποιον λόγο και αν γίνει αυτή, δεν γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης υπέρ του/της υποτρόφου (αρθ.59 παρ. 2 του ΑΝ 2039/1939). ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ Το συνολικό ποσό της υποτροφίας ήτοι 250 ευρώ Χ 9 μήνες= 2.250 ευρώ θα καταβάλλεται μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., Κατάστημα Αλεξανδρούπολης (306) σε αριθμό Λογαριασμού του υποτρόφου άπαξ, στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους μετά την προσκόμιση όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών για την συνέχιση χορήγησης της υποτροφίας. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ Ο υπότροφος υποχρεούται να καταθέσει αντίγραφο του πτυχίου του ή του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών μέσα σε ένα (1) έτος το αργότερο από την λήξη της κανονικής διάρκειας των βασικών του σπουδών στο Τμήμα ή τη σχολή φοίτησης. Η πρόσκληση και οι όροι προκήρυξης πρέπει να γνωστοποιείται α) στην Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών- Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ-Θρακ και β) στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας ήτοι στην Δ/νση Α/βαθμιας και Β/βαθμιας Εκπ/σης -Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αν.Μακ.Θράκης στην Αλεξανδρούπολη σύμφωνα με το αρθρ. 56 παρ. 1 του ν.4182/2013. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ταχυδρομική διεύθυνση: «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε. Κατάστημα Aλεξανδρoύπoλης 306» ή στο τηλέφωνο: 25510- 27427 κ.Αλεπάκο Πέτρο ή www.klirodotima-altinalmazi.gr e mail (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)» Αλεξανδρούπολη, 12-5-2021 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΜΑΡΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Με την υπ’ αρ. 192/2021 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, αναγωρίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μικράς Ασίας, αριθ. 46 και επικυρώθηκε το από 21.04.2021 τροποποιημένο καταστατικό του ως άνω Σωματείου. Με την τροποποίηση του άρθρoυ 7 του Καταστατικού, προστίθενται στους πόρους του Σωματείου και τα έσοδα που προέρχονται από τις εισπράξεις του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) του Σωματείου. Η πληρεξούσια δικηγόρος Λήδα - Βασιλική Τραχάνη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Εμμανουήλ Μαλαγάρη του Ιωάννη (ΑΜΔΣΑ:30930) επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό ΓΑΚ: 39562/2021 ΕΑΚ: 643/2021 κλήσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες) μετά της πράξης έκθεσης κατάθεσης δικογράφου του Γραμματέα του ως άνω δικαστηρίου, της Ιλιάνα Ντεμιρχάνοβα το γένος Γκουρτιέβα ή Γκουρτζίεβα του Σοτά Γκουρτζίεβ και της Ναντέζντα Γκουρτζίεβα, κατοίκου Ασπροπύργου Αττικής, θέση Ψάρι, αρ. 582, με ΑΦΜ: 069046483 προς τον Βιτάλη Ντεμιρχάνοβ ή Δεμιρχανίδη του Αλέξιου Ντεμιρχάνοβ και της Άννας Δεμιρχανίδου πρώην κάτοικο Ασπροπύργου Αττικής, θέση Ψάρι, αρ. 582 με ΑΦΜ: 114013083 και ήδη αγνώστου διαμονής με την οποία ορίστηκε συζήτηση της ως άνω κλήσης και της από 5/4/2017 αγωγής (ΓΑΚ: 524148/2017 ΕΑΚ: 3000/2017) με την οποία ζητάει να λυθεί ο γάμος της με τον εναγόμενο-καθ΄ ου η κλήση, λόγω διετούς διάστασης και ορίζεται δικάσιμος η 2 Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ., στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών στο Κτίριο 4 αιθ. 3, πινάκιο Α6 (ΜΟΝ) αρ. πιν. 23. Καλείται δε ο εναγόμενος- καθ΄ ου η κλήση να παραστεί στη συζήτηση της ως άνω κλήσης και αγωγής όπου και όταν αρμοδίως ορίζεται άλλως αυτή θα γίνει ερήμην του. Για τη επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 10821Β/22-6-2021 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Πειραιά Γεωργίου Πάπαρη του Εφετείου Πειραιώς. Αθήνα, 12/7/2021 Ο δικαστικός επιμελητής Γεώργιος Πάπαρης ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΟΛΑΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Μολάοι Ταχ. Κωδ.: 23052 Πληροφορίες: Π. Μπουρνάς Τηλέφωνο: 27320 22047 Fax: 27320 22271 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Δασ/μείο Νεάπολης: Τηλ.-Fax: 27340 22666 Αριθμ. Πρωτ.: 118435 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την αριθ. 106041/08-07-2021 πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη Μολάων, η οποία κοινοποιείται στο Δήμο Μονεμβασίας με την υποχρέωση της ανάρτησής της επί ένα (1) μήνα στο χώρο ανακοινώσεων της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου Δ.Ε. Βοιών με αποδεικτικό ανάρτησης, η έκταση συνολικού εμβαδού 253,79 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Τσιριγώτικα» περιφερείας οικισμού Βιγκλαφίων της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας, της Π.Ε. Λακωνίας και απεικονίζεται με στοιχεία κορυφών: Σ36, Σ37, Σ38, α, β, Σ36, στο από Φεβρουάριος 2018 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 του πολιτικού μηχανικού Παναγιώτη Γ. Παπούλη με Α.Μ. 92562, χαρακτηρίζεται ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 6α του αρθρ. 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικατ. με την παρ. 4 του άρθ. 32 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159Α) μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Κατά της ανωτέρω πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις, ενώπιον της κατά το άρθρο 10 του Ν. 998/79 όπως αντικ. με το άρθρο 24 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164Α), Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε. Λακωνίας, από τον Σ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε. κ' Ι. ατελώς, όπως και από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, κατόπιν καταβολής παραβόλου. Οι αντιρρήσεις ασκούνται εντός προθεσμίας 60 ημερών από της κατά τα ανωτέρω επίδοσης και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση. Μολάοι 08-07-2021 Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΠ-1934/09-04-2021, προκήρυξη που δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ 1485/06-07-2021 (τεύχος τρίτο), (ΑΔΑ: 62ΡΓ46ΨΖΣΘ-0Ν6), προκηρύσσεται μία (1) θέση Δ.Ε.Π. ως εξής: ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα «Επίκουρου Καθηγητή» με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική» (με κωδικό ΑΠΕΛΛΑ: APP22595) Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων άρχεται στις 13/07/2021 και λήγει στις 13/09/2021. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής εγγράφονται στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του ως άνω συστήματος (https://apella.minedu.gov.gr), εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών, και επί ποινή απαραδέκτου, από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης (δημοσίευσης) στο ως άνω πληροφοριακό σύστημα, την αίτηση υποψηφιότητας με την ταυτόχρονη υποβολή, και με την αυτή μορφή, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ως άνω ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (Πάροδος Αριστοτέλους 18, ΤΚ 26335 Πάτρα, τηλ. 2610367452, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π Καθηγητής Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.)6ΧΚΛ46Μ9ΞΗ-Ρ3Φ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω Τ.Κ.122 44 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τηλέφωνο: 210.5381116, 210.5381688 Ηλ. Ταχυδρ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ημερομηνία: 06.07.2021 Πληροφορίες: Β. Ντέκα, Μ.Μιχαλοπούλου Αρ. Πρωτ.: 52869 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1382/τΓ/18.06.2021η με αρ. πρωτ. 45751/10.06.2021(ΑΔΑ:965Ω46Μ9ΞΗ-ΒΣΚ)προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.): ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ • Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μαιευτική φροντίδα και επίδραση θηλασμού στην Υγεία του Ανθρώπου». Κωδικός Θέσης «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 22370 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Μαιευτικής φροντίδας και έτσι ορίζεται από τον Διεθνώς ισχύοντα όρο “MidwiferyCare”. Το γνωστικό αντικείμενο εστιάζει ιδιαίτερα στις ακόλουθες περιοχές: α) Στην Ολιστική Μαιευτική Φροντίδα 2) Στην διερεύνηση χαρακτηριστικών της κύησης, του τοκετού και της λοχείας που επηρεάζουν τον θηλασμό γ) στον Μητρικό Θηλασμό και στην Επίδραση του στην Παιδική Παχυσαρκία και κατ΄ επέκταση στην υγεία του Ανθρώπου. • Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μαιευτική φροντίδα και εφαρμογές δικαίου στην αναπαραγωγική υγεία». Κωδικός Θέσης «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 22372 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της μαιευτικής φροντίδας, όπως ορίζεται στον διεθνή ισχύοντος όρο “MidwiferyCare”. Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο εστιάζει στις 2 ακόλουθες επιστημονικές περιοχές: α) στην ολιστική μαιευτική φροντίδα, β) στον οικογενειακό προγραμματισμό, τις αμβλώσεις και τις εφαρμογές του δικαίου για την προστασία της αναπαραγωγικής υγείας της γυναίκας. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ Α΄ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΉΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ • Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ψηφιακή ανάλυση ιατρικής εικόνας».Κωδικός Θέσης «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 22381 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Το γνωστικό αντικείμενο αφορά την ανάπτυξη και υλοποίηση λογισμικού για την επεξεργασία, την ανάλυση και την κατηγοριοποίηση βιοϊατρικών εικόνων. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ • Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μικρο- και νανο- ηλεκτρονικές διατάξεις και μεθοδολογίες ηλεκτρονικής μάθησής τους». Κωδικός Θέσης «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 22383 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Το εν λόγω επιστημονικό πεδίο αφορά στην κατανόηση της συμπεριφοράς, στον Ηλεκτρικό Χαρακτηρισμό, στη σχεδίαση και στη διδασκαλία με σύγχρονες μεθόδους Μίκρο- Νάνο- Ηλεκτρονικών Διατάξεων, που χρησιμοποιούνται στην επιστήμη της Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρολογίας μέσω θεμελιώδους έρευνας με στόχο το σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων υλικών και εφαρμογών. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ • Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Πολυμεσικές και Διαδικτυακές Εφαρμογές με χρήση Ευφυών Τεχνικών». Κωδικός Θέσης «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 22384 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ • Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στην Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Γραφείων, Συνεδριακού – Εναλλακτικού Τουρισμού». Κωδικός Θέσης «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 22386 Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021. Οι ενδιαφερόμενοι, υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στην διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr(εφόσον έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ) καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης). Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις Γραμματείες των Τμημάτων: 1. Μαιευτικής, τηλ. 210 5387454, e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Αγ. Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω 2. Μηχανικών Βιοϊατρικής, τηλ. 210 5385303, e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Αγ. Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω 3. Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, τηλ. 210 5381225, e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα, Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω 4. Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, τηλ. 210 5385312, e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Αγ. Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω 5. Διοίκησης Τουρισμού, τηλ.2015385211,e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Αγ. Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής: www.uniwa.gr/category/prokiryxeis-theseon. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΚΑΛΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, που εδρεύει στην οδό Μακρυγιάννη 2-4 στην Αθήνα του Νομού Αττικής, ανακοινώνει με την αρίθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ 240665/26-5-2021 (ΑΔΑ: Ω27Ι4653Π4-Ι3Χ) ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων με ειδικότητα ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 14-7-2021 έως 23-07-2021. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ και ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΓΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕ-ΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ) ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτων ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκίνητου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει). ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα) α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει). ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα) α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει). ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα) α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει). Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης. Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών. Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί: • η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και • η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την ανακοίνωση. Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π. δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων πόλης Αθηνών Κουντούρη Έλενα Αρχαιολόγος
PrintButton

09-07-2021

on .

ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) 6ΧΚΛ46Μ9ΞΗ-Ρ3Φ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω Τ.Κ.122 44 Τηλέφωνο: 210.5381116, 210.5381688 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηλ. Ταχυδρ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ημερομηνία: 06.07.2021 Πληροφορίες: Β. Ντέκα, Μ.Μιχαλοπούλου Αρ. Πρωτ.: 52869 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1382/τΓ/18.06.2021 η με αρ. πρωτ. 45751/10.06.2021 (ΑΔΑ: 965Ω46Μ9ΞΗ-ΒΣΚ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.): ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ • Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μαιευτική φροντίδα και επίδραση θηλασμού στην Υγεία του Ανθρώπου». Κωδικός Θέσης «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 22370 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Μαιευτικής φροντίδας και έτσι ορίζεται από τον Διεθνώς ισχύοντα όρο “Midwifery Care”. Το γνωστικό αντικείμενο εστιάζει ιδιαίτερα στις ακόλουθες περιοχές: α) Στην Ολιστική Μαιευτική Φροντίδα 2) Στην διερεύνηση χαρακτηριστικών της κύησης, του τοκετού και της λοχείας που επηρεάζουν τον θηλασμό γ) στον Μητρικό Θηλασμό και στην Επίδραση του στην Παιδική Παχυσαρκία και κατ΄ επέκταση στην υγεία του Ανθρώπου. • Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μαιευτική φροντίδα και εφαρμογές δικαίου στην αναπαραγωγική υγεία». Κωδικός Θέσης «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 22372 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της μαιευτικής φροντίδας, όπως ορίζεται στον διεθνή ισχύοντος όρο “Midwifery Care”. Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο εστιάζει στις 2 ακόλουθες επιστημονικές περιοχές: α) στην ολιστική μαιευτική φροντίδα, β) στον οικογενειακό προγραμματισμό, τις αμβλώσεις και τις εφαρμογές του δικαίου για την προστασία της αναπαραγωγικής υγείας της γυναίκας. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ Α΄ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΉΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ • Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ψηφιακή ανάλυση ιατρικής εικόνας». Κωδικός Θέσης «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 22381 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Το γνωστικό αντικείμενο αφορά την ανάπτυξη και υλοποίηση λογισμικού για την επεξεργασία, την ανάλυση και την κατηγοριοποίηση βιοϊατρικών εικόνων. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ • Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μικρο- και νανο- ηλεκτρονικές διατάξεις και μεθοδολογίες ηλεκτρονικής μάθησής τους». Κωδικός Θέσης «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 22383 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Το εν λόγω επιστημονικό πεδίο αφορά στην κατανόηση της συμπεριφοράς, στον Ηλεκτρικό Χαρακτηρισμό, στη σχεδίαση και στη διδασκαλία με σύγχρονες μεθόδους Μίκρο- Νάνο- Ηλεκτρονικών Διατάξεων, που χρησιμοποιούνται στην επιστήμη της Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρολογίας μέσω θεμελιώδους έρευνας με στόχο το σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων υλικών και εφαρμογών. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ • Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Πολυμεσικές και Διαδικτυακές Εφαρμογές με χρήση Ευφυών Τεχνικών». Κωδικός Θέσης «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 22384 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ • Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στην Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Γραφείων, Συνεδριακού – Εναλλακτικού Τουρισμού». Κωδικός Θέσης «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 22386 Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021. Οι ενδιαφερόμενοι, υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στην διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr (εφόσον έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ) καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης). Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις Γραμματείες των Τμημάτων: 1. Μαιευτικής, τηλ. 210 5387454, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Αγ. Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω 2. Μηχανικών Βιοϊατρικής, τηλ. 210 5385303, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Αγ. Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω 3. Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, τηλ. 210 5381225, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα, Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω 4. Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, τηλ. 210 5385312, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Αγ. Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω 5. Διοίκησης Τουρισμού, τηλ.201 5385211,e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Αγ. Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής: www.uniwa.gr/category/prokiryxeis-theseon. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΚΑΛΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 400/31011/2021 ΚΛΗΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 05.07.2021 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο Αθηνών κ. ΛΟΥΚΑ Σ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ πληρεξούσιο του Σωτηρίου Κολυμπίρη του Τριάντου, κατοίκου Γέρακα Αττικής, Λεωφόρος Αναπαύσεως αρ.116, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 010436 και Α.Φ.Μ. 075733496 ΔΟΥ Θηβών, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 8589/06.07.2021 έκθεση μου επίδοσης για τον Χαράλαμπο Ευκαρπίδη του Παναγιώτη, πρώην κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Μάρκου Μπότσαρη αρ.55 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του εις χείρας του παραγγέλλοντος δικηγόρου επισήμου αντιγράφου της από 26.04.2021 Κλήσης του Σωτηρίου Κολυμπίρη του Τριάντου Κατά : 1) του Χαράλαμπου Ευκαρπίδη, εμπόρου, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, οδός Μάρκου Μπότσαρη αρ.55, με ΑΔΤ ΑΙ594468, με Α.Φ.Μ. 047298000, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και 2) της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ" και τον διακριτικό τίτλο "G.B. Performance Cars", η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της οδού Συγγρού αρ.106, με ΑΦΜ 997702371 και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα. Η ως άνω Κλήση φέρει ΓΑΚ : 31011/11.05.2021 και ΕΑΚ: 400/11.05.2021 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ΖΗΤΑΕΙ ο Σωτήριος Κολυμπίρης να γίνει δεκτή η κλήση του. Να ορισθεί νέα ημέρα και ώρα προς συζήτηση της από 7 Απριλίου 2017 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 525831/3154/2017 αγωγής του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, επί τω τέλει όπως γίνει αυτή δεκτή καθ’ ολοκληρίαν. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους εάν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 06-07-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αρ. 341Β/08-07-2021 έκθεση επίδοσης, εγώ η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας, με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθήνας, Μαγδαληνή Χρ. Καμπισιούλη, κάτοικος Αθηνών, επέδωσα, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Γεωργίου Αλέκου (Βας. Σοφίας 10, Τ.Κ. 10674), μέλους της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 10, με ΑΦΜ 998350438 της Δ’ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, ως πληρεξούσιου Δικηγόρου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και επί Λεωφόρου Αθηνών αρ. 112, με Α.Φ.Μ. 090027346, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, προς τον αρμόδιο κ.κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, πρώην κατοίκου Κρηνίδων Καβάλας και επί της οδού Φιλίππου αρ. 9, με Α.Φ.Μ. 046929676 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο, κατά το νόμο, αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου με αποϋλοποιημένη σήμανση και ηλεκτρονική θεώρηση της από 09/06/2021 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, κατά την Τακτική Διαδικασία του Ν. 4335/2015, Υπ-Αντικείμενο: -, Κατ. Εγγράφου Αγωγή, με την οποία αιτείται: - Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή, - Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλλει το συνολικό ποσό των πέντε χιλιάδων εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (5.128,39 €), όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο ιστορικό της αγωγής, σε κάθε έκαστο των ανωτέρω περιγραφομένων εκκαθαριστικών σημειωμάτων, νομιμοτόκως από την επομένη της ημερομηνίας, που ο εναγόμενος ήταν υπόχρεος να αποδώσει τα οφειλόμενα, ως αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση, άλλως από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσας και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση – Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλλει, κατά τα προαναφερόμενα, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00), με το νόμιμο τόκο από την επομένη της κοινοποίησης της αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση, - Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση, που θα εκδοθεί, ως προς την καταψηφιστική της διάταξη και – Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην δικαστική δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου, η οποία έχει, ημερομηνία και ώρα κατάθεσης την Τετάρτη 09/06/2021, 17:18, και αρ. κατάθεσης δικογράφου ΓΑΚ 33668/2021, ΕΑΚ 1814/2021, η οποία κατατέθηκε ηλεκτρονικά από τον Δικηγόρο Αλέκου Γεώργιο, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά την τακτική διαδικασία του ν. 4335/2015. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους, αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Προς γνώση και για την επέλευση κάθε νόμιμης συνέπειας, καλούμενου του εναγομένου συγχρόνως να παραστεί όπου και όπως ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 08/07/2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Με βάση τις υπ’αριθμούς 8671 έως και 8675/01.07.2021 εκθέσεις επίδοσης της επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Κω Μαρίας Καλλούδη κοινοποιήθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω για τους: α)Αντώνιο Μιχαήλ Κουλλιά, β) Εμμανουήλ Μιχαήλ Κουλλιά, γ) Άννα, θυγ. Μιχαήλ Κουλλιά, δ) Γεώργιο Μιχαήλ Κουλλιά και ε) Ελευθέριο Μιχαήλ Κουλλιά, ως αγνώστου διαμονής, αντίγραφο της υπ’αριθμό 22/2021 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κω, με την οποία η Μαρία, χ. Μιχαήλ Κουλλιά, το γένος Γεωργίου Κωνσταντάκη, κάτοικος πόλεως Κω, αναγνωρίζεται αποκλειστική κυρία ενός αγρού, ο οποίος έχει έκταση Μ2 12.000, κείται στη θέση "Πλατάνι" και είναι καταχωρημένος στα βιβλία του Κτηματολογίου Κω-Λέρου με ΚΜ 512Α γαιών Κω Εξοχής. Κως 07.07.2021 Η της ενάγουσας πληρεξουσία Δικηγόρος ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΤΕΛΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ Δια της με αριθμ. 1615 Γ/ 28 - 06 -2021 εκθέσεως επιδόσεως του Δικ. Επιμελητού στο Εφετείο Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Χρήστου Σταμ. Πρόφη επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών δια τον Επαμεινώνδα ΤΕΟΛΟΓΛΟΥΣ ή ΤΕΛΟΓΛΟΥΣ του Γεωργίου και της Αναστασίας , πρώην κάτοικο Ν. Ψυχικού Αττικής, επί των οδών Σολωμού αρ. 29 και Κάλβου και ήδη αγνώστου διαμονής , ως ειδικό εκκαθαριστή της Α.Ε με την επωνυμία «Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου Α.Ε» ,ακριβές αντίγραφο της από 18-03-2020 ΑΓΩΓΗΣ της Βαρβάρας χήρας Αποστόλου Φλωρίδη , το γένος Ιακώβου και ‘Αννας Ξαγοράρη , κατοίκου Λαυρίου Αττικής , οδός Αγίας Παρασκευής αριθμ. 14 κατά αυτής , απευθυνόμενης ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ( Νέα Τακτική διαδικασία) και ζητά να γίνει δεκτή για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή. Να αναγνωριστεί ,για τους λόγους που αναλυτικά εκθέτω στο ιστορικό της αγωγής ότι η κάθετη ιδιοκτησία που βρίσκεται εντός των ορίων του σχεδίου πόλης του Λαυρίου του καλλικρατικού Δήμου Λαυρεωτικής , Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής στην συνοικία Κυπριανός στο Ο.Τ 4 η οποία εμφαίνεται στο από μηνός Μαϊου 1991 τοπογραφικό διάγραμμα του Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού Χρήστου Ιωαν. Κατσίκα με τον αριθμό 187 και τα κεφαλαία περιμετρικά Ι-Δ-Ε-Θ-Ξ-Ν-Ι και συνορεύει Βόρεια επι πλευράς Ε-Θ μήκους 11,75 μέτρων συν πλευράς Θ-Ξ μήκους 8,50 μέτρων με οικόπεδο ιδιοκτησίας της εναγομένης Ανατολικά επί πλευράς Ξ-Ν μήκους 5 μέτρων με κοινόχρηστο , Νότια επί πλευράς Ν-Ι μήκους 7.80 μέτρων συν πλευράς Ι-Δ μήκους 13,50 μέτρα με οικόπεδο ιδιοκτησίας της εναγομένης και Δυτικά επί πλευράς Δ-Ε μήκους 5,28 μέτρων με εγκεκριμένη οδό , έχει επιφάνεια μη ρυμοτομούμενου οικήματος 70 τ.μ , συνολική επιφάνεια 70 τ.μ , ιδιόχρηστη επιφάνεια οικοπέδου 62 τ.μ αναλογούσα επιφάνεια κοινοχρήστου 40 τ.μ , συνολική επιφάνεια οικοπέδου 102 τ.μ , ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 214/1000 . Η ανωτέρω κάθετη ιδιοκτησία συστάθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμόν 7153/14-5-1991 πράξης σύστασης με Αριθμό (4) επί ενός οικοπέδου , που βρίσκεται στη συνοικία ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ στο υπ’ αρ. 4 Ο.Τ που βρίσκεται εντός των ορίων του σχεδίου πόλης του Λαυρίου του Καλλικρατικού Δήμου Λαυρεωτικής δημοτικής ενότητας Λαυρεωτικής συνολικής Επιφάνειας 473 τ.μ όπως αυτό εμφαίνεται στο από μηνός ΜαΪου 1991 τοπογραφικό διάγραμμα του τεχνολόγου μηχανολόγου μηχανικού Χρήστου Κατσίκα με κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Ο- Ξ-Ν-Μ-Λ-Α και συνορεύει Βόρεια επί πλευράς Ζ-Η μήκους 10 μέτρων συν πλευράς Η-Ο μήκους 9 ,30 μέτρων με εγκεκριμένη οδό , ανατολικά επί πλευράς Ο-Ξ μήκους 2 μέτρων συν πλευράς Ξ-Ν μήκους 5 Μέτρων συν πλευράς Ν-Μ μήκους 5 μέτρων συν πλευράς Μ-Λ μήκους 10,30 μέτρων με κοινόχρηστο, νότια επί πλευράς Λ-Α μήκους 4 μέτρων συν πλευράς Α-Β μήκους 17,60 μέτρα με δίοδο , δυτικά επί πλευράς Β-Γ μήκους 6,50 μέτρων συν πλευράς Γ-Δ μήκους 5,28 μέτρων συν πλευράς Δ-Ε μήκους 5,28 μέτρων συν πλευράς Ε-Ζ μήκους 5,60 με εγκεκριμένη οδό . Να υποχρεωθεί η εναγόμενη δια του εκκαθαριστή της , για τους λόγους από αναλυτικά εκθέτει στο ιστορικό της Αγωγής να υποχρεωθεί να προβεί σε τροποποίηση του ανωτέρω υπ’ αριθμ. 7369/25-7-1991 συμβολαίου αγοραπωλησίας προκειμένου : α) να βεβαιωθεί ότι στην πραγματικότητα η ως άνω κάθετη ιδιοκτησία έχει επιφάνεια μη ρυμοτομούμενου οικήματος 70 τ.μ και συνολική επιφάνεια 70 τ.μ , όπως ρητώς αναφέρεται στην ανωτέρω υπ’ αριθμόν 7153/14-5-1991 πράξη σύστασης καθέτου ιδιοκτησίας του άλλοτε Συμβολαιογράφου Λαυρίου Κοσμά Διονυσίου Αλιβιζάτου και β) να πληρωθεί πριν την σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου αγοροπωλησίας ο αναλογούν συμπληρωματικός φόρος μεταβίβασης ακινήτου στο Ελληνικό Δημόσιο δια της αρμόδιας κατά τόπον Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, παρά τις συνεχείς και επανειλημμένες οχλήσεις της προς αυτήν, με απόφαση του δικαστηρίου σας , που θα κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, διότι από την μη δήλωση της εναγομένης κατά τα ανωτέρω , υπάρχει κίνδυνος να υποστεί μεγάλη ζημία , σε περίπτωση δε άρνησης της να συμμορφωθούν με την εκδοθησομένη απόφαση να προβεί η ενάγουσα (ιδία) στις απαιτούμενες ενέργειες με την ταυτόχρονη αναπλήρωση της συναίνεσης της εναγομένης από την εκδοθησομένη απόφαση , το μεν δι’ εαυτήν ατομικά , το δε ,ως μόνη εκ διαθήκης κληρονόμος του αποβιώσαντος στις 15-11-2019 συζύγου της Απόστολου Φλωρίδη του Κωνσταντίνου και της Αφροδίτης, ο οποίος κατέλειπε κατά τον χρόνο θανάτου του την από 30ης-8-2012 ιδιόγραφη διαθήκη του η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα από το Ειρηνοδικείο Λαυρίου κατά την συνεδρίαση του που έλαβε χώρα στις 19-12-2019 , συντάχθηκε το υπ’ αριθ. 228 /19-12-2019 πρακτικό δημοσίευσης ιδιόγραφης διαθήκης και κηρύχθηκε κυρία από το ίδιο ως άνω δικαστήριο και συντάχθηκε το υπ’ αριθμόν 228/19-12-2019 πρακτικό δημοσίευσης ιδιόγραφης διαθήκης. Να κηρυχθεί η εκδοθείσα απόφαση προσωρινά εκτελεστή να καταδικαστεί η εναγόμενη στην εν γένει δικαστική της δαπάνη μετά της κάτωθι αυτού εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου Αγωγής Τακτικής με ΓΑΚ 366/2021 και ΕΑΚ 31/2021 του κ. Γραμματέα του άνω δικαστηρίου και συνέχεια αυτής σημείωση με την οποία ορίζει: Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής ήτοι η 20-10-2021. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο ταυτόχρονα όπως καταθέσει προτάσεις στην Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Λαυρίου. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Αθήνα 28/06/ 2021 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗΣ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜ. ΠΡΟΦΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΡΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Ελευθερίου Αρεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ενεργώντας δυνάμει του υπ' αριθμ. 11/5/-7-2021 Πρακτικού και της υπ' αριθμ. 1/7/-7-2021 εγκριτικής αποφάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, επαναπροκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό εκποιήσεως ακινήτου, δι' ενσφραγίστων προσφορών, με δυνατότητα βελτιώσεως, προς ανάδειξη αγοραστού, δια την μεταβίβασιν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, άλλως την σύστασιν εμπραγμάτου δικαιώματος αυτοτελούς κυριότητας με χρήση του εδάφους διά πενήντα (50) έτη, επί οικοδομής αποτελούμενης από υπόγειον όροφον επιφανείας 34,69 τ.μ., ισόγειον όροφον 99,60 τ.μ., πρώτον υπέρ το ισόγειον όροφον επιφανείας 99,60 τ.μ. και δώμα επιφανείας 11,60 τ.μ., κτισμένης επί οικοπέδου εκτάσεως 123,68 τ.μ., ευρισκομένου εις την θέσιν «ΠΙΝΑΚΩΤΑ» εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων, συνοικία «ΝΕΑΠΟΛΗ» και επί της οδού Βλαχοπούλου αριθ. 12, με τιμή εκκινήσεως της δημοπρασίας το ποσό των εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων (192.000) ευρώ και ελάχιστη προσφορά κατά 2% ανώτερη της τιμής εκκινήσεως. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 23ην Ιουλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 μ.μ. στα Γραφεία του Ιερού Ναού, επί της οδού Ιωάννου Βαρβάκη αρ. 28 (περιοχή Πεδίου Αρεως - Γκύζη), κατά τους όρους του Κανονισμού «περί εκμισθώσεως, εκποιήσεως και εν γένει αξιοποιήσεως της εκκλησιαστικής περιουσίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» (ΦΕΚ 415Β'/4-2-2021) και της σχετικής Διακήρυξης. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή και τους όρους του διαγωνισμού και τη λήψη αντιγράφου της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα ως άνω Γραφεία του Ιερού Ναού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στον τηλεφωνικό αριθμό 2106427053 και στην ιστοσελίδα του Ναού www.agioseleftherios.gr. Αθήνα, 7 Ιουλίου 2021 Ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Αρχιμ. Βαρνάβας Θεοχάρης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ( CPV 90911200-8). ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12/2021 Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό (απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου 20/27.05.2021 (Θ. 21ο ΟΙΚ)) με κριτήριο κατακύρωσης την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (CPV 90911200-8). Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 1.975.099,76 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης για ένα έτος, ήτοι 987.549,88 € συμπ/νου ΦΠΑ για ένα έτος και 987.549,88 € συμπ/νου ΦΠΑ για την ετήσια προαίρεση (παράταση για 1 επιπλέον έτος) Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16.08.2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 πμ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 10.08.2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18:00 μμ. Σημειώνουμε : Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης της προσφοράς του συμμετέχοντος χωρίς Φ.Π.Α. • Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό συστήματος • Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στις 09/07/2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ Ο Ιωάννης Περδίκης του Θεόδωρου και της Ελισάβετ το γένος Ιωαννίδη που γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία Αττικής και κατοικεί στον Νέο Κόσμο και η Φωτεινή Κόκκορη του Ιωάννη και της Αικατερίνης το γένος Χαρδαλούπα που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στον Κορυδαλλό, πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στην ενορία Αγίας Παρασκευής Κορωπίου (Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής).
PrintButton

06-07-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ. 4709Ε/2-7-21 έκθεση επίδοσης μου, μετά από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Σταύρου Κατσούλη πληρεξουσίου των : 1) Παναγιώτη Μάσκελλ του Διοσκούρου και της Μάιρας κατοίκου Π.Φαλήρου Αττικής (Νηρηίδων 18-20), με ΑΦΜ 026975917, 2) Στεφάνου Μαμαντζή του Χρήστου και της Χριστούδας,κατοίκου Π.Φαλήρου Αττικής (Αμφιτρίτης αρ. 51), με ΑΦΜ 015250817, ατομικώς και ως μελών του διαχειριστικού συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «Παράλληλα Μέσα Ελλάς Διοργάνωση Εκδηλώσεων Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «parallel media Greece Ltd» που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Ντέιβιντ Σικλιτίρα, πρώην κάτοικο Αλίμου, οδός Ποσειδώνος αρ. 13 και Γιάνναρου, και ήδη αγνώστου διαμονής ατομικώς και ως μέλους του διαχειριστικού συμβουλίου της ως άνω εταιρείας, την από 28/06/21 Εξώδικη Δήλωση Αποχώρησης Εταίρων ΕΠΕ των πρώτων προς αυτόν, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, με την οποία δηλώνουν ότι αποχωρούν από την εταιρεία με την επωνυμία «Παράλληλα Μέσα Ελλάς Διοργάνωση Εκδηλώσεων Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «parallel media Greece Ltd», που εδρεύει στο Δήμο Αλίμου Αττικής και συγκεκριμένα στην οδό Ποσειδώνος αρ. 13 και Γιάνναρου νόμιμα εκπροσωπούμενη, απεκδυόμενοι οποιασδήποτε ευθύνης τους από την ανωτέρω εταιρική σχέση, επιφυλασσόμενοι κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας τους. Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτρης Γ. Γέμελος Περίληψη της με αριθμό 1539/2-7-2021 έκθεσης επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών διορισμένης στο Πρωτοδικείο Αθηνών Σοφίας Ανδ. Αχόλου, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους, αρ.4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ Α’ Αθηνών νομίμως εκπροσωπούμενης με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία Διαμεσολαβητή κ. Ηρακλή Δρούλια επιδόθηκε προς τον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για λογαριασμό του Δημητρίου Λαβούτα του Ιωάννη, τέως κατοίκου Παλαιού Φαλήρου, οδός Αγ. Αλεξάνδρου αρ. 93 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ: 029266240, η από 01.07.2021 Γνωστοποίηση/πρόσκληση για την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019) της από 16-03-2021, με ΓΑΚ: 13350/2021 & ΕΑΚ: 1706/2021 Αγωγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, φέρει τον ΑΦΜ: 094014201 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, κατά του Λαβούτα Δημητρίου του Ιωάννη, τέως κατοίκου Παλαιού Φαλήρου, οδός Αγίου Αλεξάνδρου αρ. 93 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ: 029266240, τηλ: 2104631513 – 6947306579. Ο πιο πάνω Διαμεσολαβητής θα πραγματοποιήσει την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης για την διαφορά σας που αφορά την πιο πάνω αγωγή και με βάση την νέα νομοθεσία (άρθρο 7 ν. 4640/2019) στις υποθέσεις σαν αυτή υποχρεωτικά πριν την συζήτηση στο δικαστήριο, πραγματοποιείται μία συνάντηση με ένα διαμεσολαβητή, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση. Και τον προσκαλεί (ώς οφείλει) άρθρο 7 παρ. 2 ν. 4640 να παραστεί με το νομικό παραστάτη του στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13-7-2021 και ώρα 12:00, Τόπος Διεξαγωγής ΥΑΣ: Γραφείο Διαμεσολαβητή κ. Ηρακλή Δρούλια, Λεωφόρος Αθηνών 336, 12462 Χαϊδάρι, το περιεχόμενο της οποίας έχει όπως ακριβώς αναφέρεται όπως ως άνω έκθεσή μου επίδοσης, για να λάβει γνώση και για τις έννομες συνέπειες καλούμενο να παραστεί κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της ΥΑΣ Διαμεσολάβησης όπου και ότε ως άνω νομίμως ορίζεται. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις Εφημερίδες Αθηνών «Ο ΛΟΓΟΣ» και «Η Ηχώ των Δημοπρασιών» Η Δικαστική Επιμελήτρια Σοφία Ανδ. Αχόλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την υπ’αριθμ. 6754Γ/22-06-2021 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ρόδου Αλεξάνδρας Κοκκίνου-Τσουκαλά, με έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Ρόδου Θεόδωρου Παπαγεωργίου, ως πληρεξουσίου δικηγόρου της Μαρίας Μερκούρη του Νικήτα, κατοίκου τοπικής κοινότητας Κατταβιάς του Δήμου Ρόδου, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για την Ασπασία Γιαμάκα του Σταύρου, άλλοτε κατοίκου Η.Π.Α. και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’αριθμό 184/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία αναγνωρίζει ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπο της ενάγουσας ο νόμιμος χρόνος νομής για τη με χρησικτησία κτήση του επιδίκου ακινήτου και ειδικότερα επί ακινήτου (τμήματος αγρού) συνολικής έκτασης 365 τ.μ. στην θέση «Μάκρες» της κτηματικής περιφέρειας Κατταβιάς του Δήμου Ρόδου νομικής φύσης «αρζί-μιρί» και ήδη «μούλκ» με κτηματολογικά στοιχεία : Τόμος 2 γαιών Κατταβιάς, φύλλο 41, Μερίδα 408 και φάκελος 161 του Κτηματολογίου Ρόδου, όπως εμφαίνεται μεταξύ των στοιχείων ΑΒΚΛΑ στο από 1-4(3)-2014 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Σταματίου Παπαντωνίου μετά του επ’ αυτού κτίσματος. Ρόδος 05-07-2021 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος Θεόδωρος Παπαγεωργίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κοινοποιηθέντος Δικογράφου Με την υπ. αριθ. 5.638/7-6-2021 βιβλ. Δ΄ έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Κερκύρας, με έδρα το Πρωτοδικείο Κέρκυρας, Παναγιώτη Δημ. Ντόκα, ( 1η παρ. Σπύρου Αρβανιτάκη αρ. 1 ) και με επίσπευση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία ΄΄ Δ. ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ – Α. ΣΠΙΤΙΕΡΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΙΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΄΄ και το διακριτικό τίτλο ΄΄ GOLDENIKE ΄΄ που εδρεύει στην Κέρκυρα Α.Φ.Μ. 800644460, νόμιμα εκπροσωπούμενης, προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κερκύρας, ώστε δια μέσου αυτού λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, η εταιρεία με την επωνυμία ΄΄ Europa Travel Specialist ΄΄ τελευταίας γνωστής έδρας το Βουκουρέστι Ρουμανίας, επί της οδού ( Smardan ) Σμάρνταν αρ. 7, νόμιμα εκπροσωπούμενης και ήδη αγνώστου έδρας, ακριβές αντίγραφο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας και από 5-8-2019 απευθυνόμενη ΑΓΩΓΗ ( μισθωτικές διαφορές ) με την οποία ζητάει να υποχρεωθεί η καθής να καταβάλει συνολικά το ποσό των ( 5.638,20 € + 9.935,60 € = 15.620,80 € ) καθώς και το ποσό των 1.600 ευρώ για δικαστική δαπάνη και αμοιβή δικηγόρου, της προκαλούσης την επίδοση κατά αυτής που απευθύνεται, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί κατά την συζήτηση της παρούσης όταν και όπου η παρά πόδας του ανωτέρω αντιγράφου και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 194/2019 των πράξεων της Δικαστού του Μον. Πρωτ. Κέρκυρας κ. Ελισάβετ Ναλμπάντη που όριζε ημερομηνία για συζήτηση αυτής στις έντεκα ( 11 ) του μηνός Φεβρουαρίου 2020 έτους, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 π.μ. στο Τμήμα Ειδική Μονομελούς Μισθώσεις - Ανακοπές και στο Ακροατήριο του Πρωτοδικείου Κέρκυρας, με αριθμό πινακίου 10, μετά το υπ. αριθ. Πρωτ. 3200/17-5-2021 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ή ΜΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΈΣΩΝ των πράξεων της Γραμματέα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας κ. Σελλά Όλγας, η ως άνω δικάσιμος αναβλήθηκε λόγω covid 19 και μετά από επαναπροσδιορισμό η συζήτηση της παραπάνω αγωγής ορίστηκε για τις 26-10-2021, καλούμενη κατά τα ανωτέρω. Κέρκυρα 9-6-2021 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Κωνσταντίνος Βραδής Μαντζάρου 18 2661032100 Ο Δικ. Επιμελητής Παναγιώτης Ντόκας 1η παρ. Σπύρου Αρβανιτάκη αρ. 1 Τηλ. 26610-39170 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ******************** Με την υπ’ αριθμ. 211/2021 διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας) επικυρώθηκε το από 10-05-2021 καταστατικό, αποτελούμενο από 30 άρθρα, του εδρεύοντος στην Αθήνα (κτήριο Πανεπιστημίου Αιγαίου, οδός Βουλγαροκτόνου, αρ.40) σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» με τον διακριτικό τίτλο «Σ.Α.Π.Α.», οι σκοποί του οποίου αναγράφονται στο άρθρο 3 αυτού και είναι η εδραίωση και ενδυνάμωση των κοινωνικών και συναδελφικών σχέσεων των µελών του, η επικοινωνία, η ενημέρωση, η ανταλλαγή απόψεων και η ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών και δράσεων όλων των αποφοίτων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η διατήρηση των δεσμών µε τα Τμήματα του Ιδρύματος, τους/τις διδάσκοντες/ουσες και τους/τις διδασκόµενους/ες των Τµηµάτων και των Σχολών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, η επαγγελματική και επιστημονική επιμόρφωση και η αλληλοβοήθεια μεταξύ των µελών, η διεκδίκηση, προώθηση και κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η ενημέρωση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, της ευρύτερης επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας και σχετικών κοινωνικο-παραγωγικών φορέων για την ποιότητα, τη σημασία και τη χρησιμότητα του έργου των αποφοίτων και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η στενή συνεργασία µε τους επιμέρους Συλλόγους Αποφοίτων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ο ενεργός ρόλος του «Συλλόγου» σε θέματα που αφορούν στην ελληνική κοινωνία, στο πλαίσιο της επιστημονικής εξειδίκευσης των μελών του. Αθήνα,01/07/2021 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΑΠ. ΜΠΟΥΘΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΑΜ/ΔΣΜυτιλήνης 457) Ε. ΒΟΣΤΑΝΗ 1 – ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ: 22510-22903, 6978894547
PrintButton

02-07-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ , κάτοικος Αθήνας, οδός Γραβιάς, αρ.7. [ΑΦΜ. 044977838] ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ Ότι Σύμφωνα με την 5.337Δ/28.6.2021 έκθεσή μου επίδοσης προκύπτει ότι η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΟΧΕΙΛΑ του Εμμανουήλ, ασκούσα προσωρινά και εν τοις πράγμασι την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της Μούτσι Εμμανουήλ ΚΙΟΣΑ, κάτοικος Γέρακα [ΑΦΜ. 047558397] επέδωσε νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθήνας για τον ΕΣΠΙΡΑΝΤ ΚΙΟΣΑ (Espirand Qosja), του Μούτσι, πρώην κάτοικο Αγ.Παρασκευής οδός Δημ.Γούναρη, αρ. 62 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 6.121/17-6-2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας. Στο διατακτικό της ορίζεται το παράβολο ερημοδικίας σε ποσόν 250,00 €, ανατίθεται αποκλειστικά στην ενάγουσα η άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου άρρενος Μούτσι-Εμμαν. Κιόσια, γεννηθέν στις 17-5-2013 στην Αθήνα και τκαταδικάζεται ο εναγόμενος στη δικαστική δαπάνη ύψους 600,00 €. Αθήνα, 30.06.2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. 5319Ε΄/31-03-2021 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών Κωνσταντίνου Νικ. Κοττικιά, ύστερα από την από 18-03-2021 έγγραφη παραγγελία προς επίδοσή μου, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΔΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ του Παύλου, πρώην κάτοικο Ταύρου Αττικής, οδός Δήμητρος αρ. 23 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 10-10-2017 ΑΓΩΓΗΣ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.)» [πρώην «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)»], που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 12, με ΑΦΜ 997072577/Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, νομίμως εκπ/μενου, κατά της ΔΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗΣ του Παύλου, κατοίκου Ταύρου Αττικής, οδός Δήμητρος αρ. 23, η οποία απευθύνεται ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών – Διαφορά από αυτοκίνητο) και με την οποία ζητά να γίνει δεκτή αυτή, να υποχρεωθεί η εναγόμενη να τους καταβάλει, για τους λόγους που αναφέρονται στην αγωγή, το ποσό των εξακοσίων δεκατριών ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (€613,77), νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής, να καταδικασθεί η εναγόμενη στην εν γένει δικαστική τους δαπάνη. Μετά της στο τέλος του ως άνω δικογράφου από 30-10-2017 με ΓΑΚ 6627/2017 και ΕΑΚ 369/2017 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου αγωγής (αυτοκίνητα) της Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας ως και της με τον ίδιο χρόνο πράξης της ιδίας, με την οποία προσδιορίστηκε ημερομηνία συζήτησής της, η 15η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, πινάκιο: Αυτοκίνητα, αριθμός: 10, αίθουσα/γραφείο: Ακροατήριο Ειρηνοδικείου και ώρα 09.00. Συνημμένως, ακριβές αντίγραφο της από 11-06-2020 ΚΛΗΣΗΣ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ)» [πρώην «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)»] [καθολικού διαδόχου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)»], που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 12, με ΑΦΜ 997072577/Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα ΚΑΤΑ της Ελένης Δρίβα του Παύλου, κατοίκου Ταύρου Αττικής, οδός Δήμητρος αρ. 23, οποία απευθύνεται ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών – Διαφορά από αυτοκίνητο) και με την οποία ζητά να γίνει δεκτή αυτή, να οριστεί εκ νέου δικάσιμος για τη συζήτηση της από 10-10-2017, με ΓΑΚ 6627/2017 και ΕΑΚ 369/2017 αγωγής τους, με σκοπό η τελευταία να γίνει δεκτή στο σύνολό της. Μετά της στο τέλος του ως άνω δικογράφου από 12-06-2020 με ΓΑΚ 3113/2020 και ΕΑΚ 144/2020 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου κλήσης της Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (αυτοκίνητα) ως και της με τον ίδιο χρόνο πράξης της ιδίας, με την οποία προσδιορίστηκε ημερομηνία συζήτησής της, η 8η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα, πινάκιο: Αυτοκίνητα, αριθμός: 13, αίθουσα/γραφείο: Ακροατήριο Ειρηνοδικείου και ώρα 09.00. Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη συγχρόνως να παραστεί κατά τη συζήτηση, όταν και όπου ορίζεται με την παραπάνω πράξη. Αθήνα, 01/07/2021, Ο Πληρεξούσιος δικηγόρος του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Ε.Φ.Κ.Α. (e-ΕΦΚΑ) ΑΝΤΩΝΗΣ Ε. ΧΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (άρθρο 135 Κ.Πολ.Δ.) Η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών, Βαρβάρα Αθ. Διαμαντή (ΑΜ 835), με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, οδός Δεληγιώργη αρ. 1, 104 37 Αθήνα, κινητό: 6937236910, μετά από έγγραφη παραγγελία της πληρεξούσιας δικηγόρου της ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΑΓΚΙΔΟΥ του Ιορδάνη και της Ελισσάβετ (ενάγουσα), κάτοικο Λαυρίου Αττικής, Εργατικές Κατοικίες, ΣΤ 57, Διαμ. 251, ΕΠΕΔΩΣΑ σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4129Δ/29-06-2021, έκθεσή μου επίδοσης, προς τον κο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, για τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΑΝΝΙΔΗ του Σταύρου και της Δέσποινας (εναγόμενο), πρώην κάτοικο Λαυρίου Αττικής, οδός Καμάριζας αρ. 56 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 14-05-2021 ΑΓΩΓΗ της πρώτης ΚΑΤΑ του δεύτερου με την οποία απευθύνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και ζητά Να λυθεί και Να κηρυχθεί λυμένος ο νόμιμος θρησκευτικός γάμος της με τον εναγόμενο, που τελέστηκε στις 4-9-1999, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, στο χωριό Μαυροδένδρι του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη Κοζάνης του Νομού Κοζάνης, καταχωρημένος νόμιμα την 6-9-1999 στο Ληξιαρχείο του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη Κοζάνης, με στοιχεία 7/1999 (Αριθμός/έτος). Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην δικαστική της δαπάνη και την αμοιβή της πληρεξούσιας της δικηγόρου. Στο ως άνω δικόγραφο περιέχονται επίσης: Α) η από 19-05-2021 Εκθεση Κατάθεσης Δικογράφου με Γ.Α.Κ. 34425/2021 και Ε.Α.Κ. 6593/2021. Β) η από 19-05-2021 Πράξη Ορισμού Συζήτησης. Διαδικασία: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. Πινάκιο: Α3 (ΜΟΝ), με Αριθμό Πινακίου: 9, της γραμματέως του Μον. Πρωτ. Αθηνών, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ημερομηνί συζήτησης της ως άνω αγωγής 02-05-2022, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09.00 π.μ., στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο Κτίριο 6, Αίθουσα 12 και Γ) κλήση της ενάγουσας προς τον εναγόμενο για να παραστεί στη συζήτηση όταν και όπου στην ανωτέρω πράξη προσδιορισμού ορίζεται. Αθήνα 30-06-2021 Η Επιδίδουσα Δικαστική Επιμελήτρια ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΘ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 5/2021 Διάταξης του Ειρηνοδικείου Ιλίου (Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας), αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία «ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ – ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» που εδρεύει στην Πετρούπολη Αττικής και εγκρίθηκε το από 26.03.2021 καταστατικό του που αποτελείται από τριάντα τρία (33) άρθρα και σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο 1 παράγραφος 2 αυτού. Αθήνα, 01.07.2021 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος Κωνσταντίνος Ι. Λιακόπουλος ΑΜΔΣΑ 38516, 6981337823 Κλεισούρας 40, 13123, Ίλιον Αττικής Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Περίληψη τροποποίησης καταστατικού του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ » Δυνάμει της υπ αριθμ. 8 /2021 διαταγής του Ειρηνοδικείου Λαυρίου (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στα άρθρα 2 ( Σκοπός) ,5 (κωλύματα εγγραφής) , 9 (όργανα Διοίκησης) ,10 (Γενική Συνέλευση), 13 (Αρχαιρεσίες) ,14 (Διοικητικό Συμβούλιο) ,15 (Αρμοδιότητες διοικητικού Συμβουλίου) , 20 (Εξελεγκτική Επιτροπή) και 21 (Προπονητής) του καταστατικού του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ που εδρεύει στην Δ.Ε. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής Αττικής και επικυρώθηκε το από 05 Ιουνίου 2021 καταστατικό του Σωματείου, όπως αυτό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε και το οποίο πλέον αποτελείται από 26 άρθρα Αθήνα 29 Ιουνίου 2021 Η πληρεξουσία δικηγόρος Ναταλία Ι. Κυριακίδου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 23/06/2021 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Α.Π.: 21884 Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Απάντηση στο έγγραφο: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 21884-04/06/2021 Πληροφορίες: Ελένη Μεταξάκη 25ης Μαρτίου 87, 73200 ΣΟΥΔΑ Τηλ.: 28213 – 41214 www.chania.gr , email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι με την 131/2021 (ΑΔΑ:Ω0Ν2ΩΗ5-ΧΘΩ) απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων αποφάσισε την επικαιροποίηση της 734/2013 απόφασή του με την οποία αποδέχτηκε την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως “Προσφυγικές Κατοικίες- Λενταριανά” στο Ο.Τ. 6 και “Λενταριανά” στο Ο.Τ.822 με τη μετατόπιση των ρυμοτομικών γραμμών ώστε να μη ρυμοτομείται η οικία Κουτσογιαννάκη Αναστασίας (κ.κ.048501) όπως φαίνεται στο από 24-2-2021 τοπογραφικό διάγραμμα της τοπογράφου μηχανικού Μουντογιαννάκη Δέσποινας. Η παρούσα ανακοίνωση, η απόφαση του Δ.Σ. Χανίων καθώς και το τοπογραφικό διάγραμμα που τη συνοδεύει, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δ. Χανίων www.chania.gr/Προκυρήξεις-Διαβουλεύσεις, καθώς και στο ισόγειο (πίνακα ανακοινώσεων) της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δ. Χανίων (25ης Μαρτίου 87 Σούδα Χανίων). Αφού λάβετε γνώση, μπορείτε να υποβάλλετε τυχόν ενστάσεις μέσα σε 15 μέρες από την παραλαβή της παρούσας, στην Υπηρεσία Δόμησης Χανίων. Ο αναπληρωτής Δ/ντης Φραγκίσκος Τρουλάκης Πολιτικός Μηχ/κος

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας