PrintButton

17-04-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ Με τις υπ’ αρ. 7413Γ/16-4-2021, 7416Γ/16-4-2021, 7415Γ/16-4-2021, 7414Γ/16-4-2021 εκθέσεις επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Αθανασίου Νίκα και με επίσπευση των εναγόντων α)Θωμά ΨΗΦΗ του Αχιλλέως και της Ειρήνης, β)Ευαγγελίας ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ του Βασιλείου και της Βιργινίας συζύγου Θωμά ΨΗΦΗ, κατοίκων Αθηνών (Καπετάν Λαχανά 11), επεδόθη προς τον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό των εναγομένων 1/της υπό εκκαθάριση ομορρύθμου εταιρείας «ΝΙΚ. ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία έδρευε στην Αθήνα (Φυλής 212) και ήδη αγνώστου έδρας, νομίμως εκπροσωπουμένης από τους εκκαθαριστές αυτής Νικόλαο ΠΕΤΡΟΥ του Κωνσταντίνου, Νικόλαο ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ του Αντωνίου, Φραγκίσκα ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΟΥ του Νικολάου, 2/του Νικολάου ΠΕΤΡΟΥ του Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκου Αθηνών (Βελβενδού 10) και ήδη αγνώστου διαμονής, ως ομορρύθμου εταίρου, εκκαθαριστού και νομίμου εκπροσώπου της υπό εκκαθάριση εταιρείας «ΝΙΚ. ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», 3/του Νικολάου ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΟΥ του Αντωνίου, πρώην κατοίκου Αθηνών (Γιάνναρη 24) και ήδη αγνώστου διαμονής, ως ομορρύθμου εταίρου, εκκαθαριστού και νομίμου εκπροσώπου της υπό εκκαθάριση εταιρείας «ΝΙΚ. ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», 4/της Φραγκίσκας ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΟΥ του Νικολάου, πρώην κατοίκου Αθηνών (Γιάνναρη 24) και ήδη αγνώστου διαμονής, ως ομορρύθμου εταίρου, εκκαθαριστού και νομίμου εκπροσώπου της υπό εκκαθάριση εταιρείας «ΝΙΚ. ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», ακριβές αντίγραφο της υπ’ αρ. 632/2021 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία-Ν.4335/2015), η οποία έκανε δεκτή την από 24/7/2019 αγωγή των εναγόντων (Γ.Α.Κ. 64182/2019, Ε.Α.Κ. 1788/2019), υποχρέωσε τους εναγομένους σε δήλωση βουλήσεως προς τους ενάγοντες ενώπιον αρμοδίου Συμβολαιογράφου, με την υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης περί εξόφλησης του πιστωθέντος, με το υπ’ αρ. 26073/12-6-1972 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Τζαβέλλα, τιμήματος και τους καταδίκασε στη δικαστική δαπάνη, την οποία όρισε στο ποσόν των 400 ευρώ.- Αθήνα, 16/4/2021 Η πληρεξουσία Δικηγόρος Μακρίνα Ράγκα Με τη με αριθμό 376/2021 Έκθεση του Εισηγητή πτώχευσης του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Αλκιβιάδη Φερεσίδη επιτράπηκε η εκποίηση παγίων (ψυγεία τυριών-αλλαντικών, αναψυκτικών, μαναβικής, παγωτών, καταψύκτες, ράφια, παλέτες με ράφια, κλιματιστικά, πάγκοι ταμείων κ.λπ.) της υπό πτώχευση τελούσας ανώνυμης εταιρείας «ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΑΦΜ 094218768, που βρίσκονται 1) Στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, επί της οδού Υμηττού, αρ. 39 με συνολική τιμή εκποίησης 3.950€ πλέον ΦΠΑ και με τιμή α’ προσφοράς τα 2/3 αυτής, ήτοι 2.633€, 2) Στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη, αρ. 34 με συνολική τιμή εκποίησης 2.820€ πλέον ΦΠΑ και με τιμή α’ προσφοράς τα 2/3 αυτής, ήτοι 1.880€, 3) Στο Αγγελοχώρι Νάουσας, σε χώρο ευρισκόμενο στην έδρα της εταιρείας Karipidis Pallets, με συνολική τιμή εκποίησης 4.680€ πλέον ΦΠΑ και με τιμή α’ προσφοράς τα 2/3 αυτής, ήτοι 3.120€ πλέον ΦΠΑ. Η εκποίηση θα πραγματοποιηθεί την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παρούσα δημοσίευση και ώρα 11.00 π.μ. στο ακροατήριο των πτωχευτικών εκποιήσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα μέχρι την έγκριση του τιμήματος. Οι δαπάνες μεταβίβασης και τυχόν λοιπά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Η σύνδικος της πτώχευσης Ευδοκία Παπανδρέου τηλ. 210 3628276, 694 7677253 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Με την υπ’ αριθμ. 885ιγ/07-04-2021, έκθεσή μου επίδοσης, κοινοποιήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, για τον Γεώργιο Γιαννακόπουλο του Δημητρίου και της Μαρίας πρώην κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής οδός Καραϊσκάκη αρ. 17 άλλως Πέλοπος αρ. 30, και ήδη αγνώστου διαμονής, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κας Μάριλυ Καλαβρού, ως πληρεξούσιας του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα οδός Μακρή αρ. 1 και Δ. Αεροπαγίτου με Α.Φ.Μ. 090012333 και εκπροσωπείται νόμιμα, αντίγραφο της από 10/1/2020 ΑΓΩΓΗΣ, με Γενικό αριθμό Κατάθεσης 2931/16-1-2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 330/2020, που απευθύνεται στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών για διαφορές από ζημίες από αυτοκίνητα), με την οποία ζητείται να δεκτή η αγωγή στο σύνολό της, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής να καταβάλει στο ενάγον το ποσό των δεκατριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ (13.200,00€) νομιμοτόκως δε από την επομένη της εκ μέρους του ενάγοντος καταβολής της αποζημίωσης σε κάθε εκ των δικαιούχων, ήτοι από 27-11-2015, άλλως και όλως επικουρικώς από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή για όλο το αιτούμενο ποσό, να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στη δικαστική δαπάνη του ενάγοντος και την αμοιβή του πληρεξουσίου αυτού Δικηγόρου. Χρόνος συζήτησης της Αγωγής οριζόταν η 31-03-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 Πινάκιο: ΔΗ με Αριθμό Πινακίου 11 στην Αίθουσα 1 του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Αθήνα, 15-04-2021 Ο Δικ. Επιμελητής Βασίλειος Γκορόγιας (Ι. Μομφεράτου 136 – τηλ. 210/3612250) ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Με την υπ’ αριθμ. 8582Θ/12-04-2021, έκθεσή μου επίδοσης, κοινοποιήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς, κατοικοεδρεύοντα στον Πειραιά, για τον Νικόλαο ΤΣΑΤΣΑΝΗ του Γεωργίου και της Αθηνάς πρώην κατοίκου Πειραιά Αττικής επί της οδού Ακτή Ποσειδώνος αρ. 24 ή αρ. 2-4 ή επί της οδού Πρόπυλου με αρ. 11 άλλως πρώην κατοίκου Σαλαμίνας οδός Μ. Ασίας αρ. 9 και με Α.Φ.Μ. 050911147, και ήδη αγνώστου διαμονής, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κας Μάριλυ Καλαβρού, ως πληρεξούσιας του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα οδός Μακρή αρ. 1 και Δ. Αεροπαγίτου με Α.Φ.Μ. 090012333 και εκπροσωπείται νόμιμα, αντίγραφο της από 4/11/2020 ΑΓΩΓΗΣ, με Γενικό αριθμό Κατάθεσης 473/21-1-2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 277/2021, που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών για διαφορές από ζημίες από αυτοκίνητα), με την οποία ζητείται να δεκτή η αγωγή στο σύνολό της, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής να καταβάλει στο ενάγον το ποσό των διακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (292.350,00 €) νομιμοτόκως δε από 4-3-2016 ήτοι από την επομένη της μέρους του ενάγοντος καταβολής της αποζημίωσης στην ανωτέρω δικαιούχο, άλλως και όλως επικουρικώς από την επίδοση της παρούσας αγωγής και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση . Χρόνος συζήτησης της Αγωγής ορίζεται η 4-6-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 Πινάκιο: ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ με Αριθμό Πινακίου 6 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Πειραιά στον Γ’ όροφο Αίθουσα 301, Διαδικασία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ. Αθήνα, 15-04-2021 Η Δικ. Επιμελήτρια Ευσταθία Μίλεση (Ι. Μομφεράτου 136 – τηλ. 210/3612250) ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Με την υπ’ αριθμ. 886ιγ/07-04-2021 έκθεσή μου επίδοσης, κοινοποιήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, για τον Γεώργιο Γιαννακόπουλο του Δημητρίου και της Μαρίας πρώην κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής οδός Καραϊσκάκη αρ. 17 άλλως Πέλοπος αρ. 30, και ήδη αγνώστου διαμονής, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κας Μάριλυ Καλαβρού, ως πληρεξούσιας του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα οδός Μακρή αρ. 1 και Δ. Αεροπαγίτου με Α.Φ.Μ. 090012333 και εκπροσωπείται νόμιμα, αντίγραφο της από 27/1/2021 ΚΛΗΣΗΣ, με Γενικό αριθμό Κατάθεσης 4343/27-1-2021 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου 692/2021, που απευθύνεται στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ειδική Διαδικασία - Αυτοκινήτων), με την οποία ζητείται να δεκτή η κλήση, να ορισθεί νέα ημέρα και ώρα προς συζήτηση της από 10-1-2020 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 2931/330/2020 αγωγής, στην οποία καλείται ο καθ’ ου η κλήση – εναγόμενος να παραστεί, σύμφωνα με το νόμο, όταν και όπου ορίζει η πράξη του Δικαστηρίου και επί τω τέλει όπως εκδοθεί επ’ αυτής απόφαση, δεχόμενη αυτήν καθ’ όλο της το αιτητικό. Χρόνος συζήτησης της κλήσης ορίζεται η 22/9/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ., Κωδικός – Περιγραφή Πινακίου 96 ΔΗ ΔΗ, Α/Α Πινακίου 8, στο ακροατήριο Α1 του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Αθήνα, 15-04-2021 Ο Δικ. Επιμελητής Βασίλειος Γκορόγιας (Ι. Μομφεράτου 136 – τηλ. 210/3612250) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα,16/4/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 9950 ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Διακηρύττει ότι Διενεργείται πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την «Εκμίσθωση οικοπέδου κυριότητας Δήμου Γλυφάδας, ευρισκόμενο στο Ο.Τ. 160, μεταξύ των οδών Λ. Βουλιαγμένης, Αλκιβιάδου και Αγησιλάου», σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που ορίστηκαν με την αριθμ. 136/2021, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 27/04/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, που θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Γλυφάδας. Ως κατώτατο όριο προσφοράς, ορίζεται το ποσόν των 5.000,00€ πλέον χαρτοσήμου. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του Δήμου δια την εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων, ως εγγύηση, Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθήκης ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένη στην Τράπεζα της Ελλάδος, εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας για ποσό που θα είναι ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του ετήσιου μισθώματος με βάση την οριζόμενη στο άρθρο 4 της διακήρυξης αυτής τιμή πρώτης προσφοράς, δηλαδή ποσό 6.000,00 €. Το γραμμάτιο αυτό ή η εγγυητική επιστολή αυτή, θα αποτελεί εγγύηση συμμετοχής του στη δημοπρασία και υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται σε όλους όσους πήραν μέρος στην δημοπρασία, μόλις εκδοθεί η απόφαση για το αποτέλεσμα, εφόσον δεν είναι πλειοδότες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπο της λεπτομερούς διακήρυξης από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Γλυφάδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Υπεύθυνη κα Βασιλική Μασούρογλου , τηλ. 2132025219 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναγγελία γάμου Ο Λαμπρινουδάκης Παντελής του Εμμανουήλ και της Μαρίας το γένος Βολίκα, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Μαρούσι, και η Τσετσέλη Ρεβέκκα του Διονυσίου και της Σοφίας το γένος Πετράκη, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Μαρούσι, πρόκειται να παντρευτούν στο Δημαρχείο του Δήμου Αμαρουσίου Αττικής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 16/04/2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ28801/11291 ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -ΟΙΚ/ΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦ/ΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σπ. Σαμάρα 13 Τ.Κ. : 49100 Πληροφ. : Κ. Κυριάκη Τηλ. : 26613-62257/62146/62259 E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΘΕΜΑ: ∆ιακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας για τα έτη 2021, 2022, 2023» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Δ/νση Οικονομικού Π.Ε Κέρκυρας μετά την αρ. 409-17/14-04-2021 [ΑΔΑ: 6ΤΣ77ΛΕ-8ΚΟ] απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας για τα έτη 2021, 2022, 2023» όπως αναλυτικά περιγράφεται στη διακήρυξη. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η συνολική εκτιμώμενη αξία των συµβάσεων που θα εκτελεστούν για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.425.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 1.261.061,95 € και ΦΠΑ : 163.938,05€). Η δαπάνη εκτέλεσης του προγράµµατος βαρύνει τις εγκεκριµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού της Π.Ε. Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων /Προστασία Ελαιοπαραγωγής οικονοµικού έτους 2021, 2022, 2023, που θα προέρχονται από επιχορηγήσεις ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών, για το Πρόγραµµα Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της ελιάς έτους 2021, 2022, 2023, και βαρύνουν το Φορέα 01.295 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», K.A.Eξόδων 0879.00.001. Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν το σύνολο των υπηρεσιών όπως η διακήρυξη ορίζει. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στον Ν.4412/2016. - Η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η: Δευτέρα 24/05/2021 και ώρα 14.30 -Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η: Παρασκευή 28/05/2021 και ώρα 09:00 - Ο τόπος κατάθεσης των εγγράφων της προσφοράς που απαιτούνται κατά περίπτωση να προσκομισθούν (εντός τριών (03) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή) σύμφωνα με την παρούσα, είναι το κατάστημα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων- Π.Ε Κέρκυρας, Σπ. Σαμάρα 13, Κέρκυρα, στο Τμήμα Γραμματείας (2ος όροφος) για το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικού της ΠΙΝ. - Τεύχη του Διαγωνισμού και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την ανωτέρω Υπηρεσία. Πλήρες τεύχος του διαγωνισμού αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων pin.gov.gr ( σύνδεσμος: Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και των συνημμένων Παραρτημάτων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε: α) κράτος-µέλος της Ένωσης, β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή (άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) για την υποβολή προσφοράς. H Α.Α. µπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονοµικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον (Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016). Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο των προς παροχή υπηρεσιών. Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν βεβαίωση/άδεια άσκησης επαγγέλµατος παροχής υπηρεσιών από αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή {∆.Ο.Υ, ΟΤΑ κ.λ.π.} ή να είναι µέλη του οικείου Επιµελητηρίου. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί (αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) από τριμελή Επιτροπή που συγκροτήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. Αρμόδια Υπηρεσία για την επίβλεψη και τον έλεγχο της προόδου υλοποίησης της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο, είναι η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
PrintButton

16-04-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 86/2021 διάταξης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων Αττικής και εκπροσωπείται νομίμως, ειδικότερα δε τα άρθρα 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 και 25 σύμφωνα με το τροποποιημένο καταστατικό του, όπως προέκυψε μετά την από 28-11-2020 48η καταστατική γενική συνέλευση. Αθήνα, 15/4/2021 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Ζ Ω Η Χ. Δ Ο Υ Μ Α Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ Α.Μ./Δ.Σ.Α. 40409 Πρωτέως 22, 17562, Π. Φάληρο, Α.Φ.Μ.: 154434265, Δ.Ο.Υ.: Γλυφάδας Τηλ.: 6980019600 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 56/2021 διάταξης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων Αττικής και εκπροσωπείται νομίμως, ειδικότερα δε το άρθρο 8 σύμφωνα με το τροποποιημένο καταστατικό του, όπως προέκυψε μετά την από 30-05-2019 τακτική γενική συνέλευση. Κωνσταντίνος Θ. Καραγκούνης Δικηγόρος Βαλαωρίτου 18 – Αθήνα Τηλ.: 2103390001, FAX: 2103390050 Α.Μ. Δ.Σ.Α.: 11613 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Στο Ναύπλιο σήμερα στις 14/4/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., με την υπ’αρ. 5608-γ΄/ 14/4/2021 έκθεσή μου επιδόσεως, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Ναυπλίου, με έδρα το Πρωτοδικείο Ναυπλίου, Κωνσταντίνος Παντ. Σπυρόπουλος, που διατηρώ το γραφείο και έδρα μου στο Ναύπλιο, οδός Γενναδίου αρ. 1, τηλ. 27520/21395, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή, κ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ (Α.Μ. 1397), ως Διαμεσολαβητή, επέδωσα κατ’άρθρο 135 ΚΠολΔ προς τον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ναυπλίου, για λογαριασμό του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΒΕΝΤΗ του ΜΙΧΑΗΛ και της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, ΑΦΜ 074474331, πρώην κατοίκου Καλαμάτας (Εργατικές Κατοικίες 7α) και ήδη ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ την από 12-4-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, διά της οποίας γνωστοποιείται προς τον δεύτερο και προς ον η επίδοση, ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4640/2019, θα λάβει χώρα δεδομένων των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας λόγω Covid19 με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021, ώρα 15:00. Οι λεπτομέρειες της τηλεδιάσκεψης είναι οι ακόλουθες: https://msngr.com/uzvgqcclcjrg και προσκαλείται ο προς ον η επίδοση να παραστεί σε αυτή με το νομικό παραστάτη του. Συγκοινοποιήθηκε και ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, εκ του οποίου προκύπτει ότι τα ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΡΗ είναι: Α. Επισπεύδον μέρος: Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου, αρ. 40, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223701000, με Α.Φ.Μ 094014249 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, ενεργούσας εν προκειμένω, δυνάμει της από 30.4.2020 σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 164/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 112, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003, σε συνδυασμό με το με αριθμό 44.963/30.04.2020 ειδικό πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θωμά Στεφανάκου ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY III FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙI ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕZΙΓΚΝΕIΤIΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), που εδρεύει στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός Haddington, αρ.1-2, Victoria Buildings, Δουβλίνο 4, αριθμός μητρώου 657258, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία τελευταία, δυνάμει της από 30.04.2020 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 163/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 111, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000, στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων, μεταξύ των οποίων και η απορρέουσα από την ένδικη έννομη σχέση, έχει καταστεί ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, όπως εκπρoσωπείται vόμιμα. Νομικός Παραστάτης: Πλάτωνας Ραδιώτης, Πατησίων αρ. 89, ΑΜ/ΔΣΑ 38659, τηλέφ. 210-8221808, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. B. Έτερο μέρος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ και της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, ΑΦΜ 074474331, πρώην κάτοικος Καλαμάτας (Εργατικές Κατοικίες 7α) και ήδη ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Διαμεσολαβητής: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΜ 1397), Δικηγόρος, πάροδος Φείδωνος 2, Άργος, 6942/462051. Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου διαφοράς: Απαίτηση η οποία απορρέει εκ της υπ’αρ. 00201107195015/19-07-2011 συμβάσεως δανείου Αlpha ρύθμισης οφειλών και πρόσθετη από 19/07/2011 πράξη μεταβολής του επιτοκίου, που καταρτίστηκε στο Άστρος και υπεγράφη μεταξύ της επισπεύδουσας εταιρείας και του προς ον η Γνωστοποίηση. Η διαδικασία επισπεύδεται μετά από την άσκηση της από 19.1.2021 αγωγής της επισπεύδουσας κατά του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΒΕΝΤΗ του ΜΙΧΑΗΛ και της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, ΑΦΜ 074474331, πρώην κάτοικου Καλαμάτας (Εργατικές Κατοικίες 7α) και ήδη ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Ναυπλίου με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΤΜ/65/29.1.2021, με αίτημα: «- Να γίνει δεκτή η αγωγή της, - Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό των ενενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων σαράντα επτά ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (96.347,43€), το δε ποσό αυτό οφείλεται εντόκως με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998, από την επομένη του κλεισίματος, ήτοι από 29.1.2020, άλλως από την επομένη επίδοσης της παρούσας ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επομένη επίδοσης της αγωγής και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως. - Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθεί ο αντίδικος στη δικαστική της δαπάνη. - Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου της». Προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος ο προς ον η Γνωστοποίηση, όπως παραστεί στη συζήτηση αυτής ότε και όπου ανωτέρω ορίζεται. Ναύπλιο 14/4/2021. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Κωνσταντίνος Παντ. Σπυρόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 11.105Γ/ 14.4.2021 έκθεση επίδοσης και ύστερα από έγγραφη εντολή που μου δόθηκε από τον δικηγόρο ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟ πληρεξούσιο της Αλεξάνδρας συζ. Αριστείδη ΛΑΓΚΟΥΡΗ το γένος Νάκο και Αγκουστέλας Τσομόρα κατοίκου Καλλιθέας Αττικής οδός Δημοσθένους 41-43 επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Αθανάσιο ΤΑΤΣΗ του Δημητρίου και της Ελένης πρώην κάτοικο Καλλιθέας Αττικής οδός Δημοσθένους 41-43 και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές ηλεκτρονικό αντίγραφο της υπ΄αριθμόν 14964/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Τακτική Διαδικασία) για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες,δια της οποίας αναγνωρίζει την ενάγουσα κύρια του ακινήτου με ΚΑΕΚ 32.097.18.009.008.01.01.0.006 που βρίσκεται στην Καλλιθέα Αττικής οδός Δημοσθένους 41-43 εμβαδού (68) τ.μ. κειμένου στον α΄όροφο με αριθμό διαμερίσματος (6). Αθήνα 15.4.2021 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΟΥ-ΣΤΑΘΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 11.106Γ/ 14.4.2021 έκθεση επίδοσης και ύστερα από έγγραφη εντολή που μου δόθηκε από τον δικηγόρο ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟ πληρεξούσιο του ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΘΗ του Αναστασίου και της Μαρίας κατοίκου Καλλιθέας Αττικής οδός Δημοσθένους 41-43 επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Αθανάσιο ΤΑΤΣΗ του Δημητρίου και της Ελένης πρώην κάτοικο Καλλιθέας Αττικής οδός Δημοσθένους 41-43 και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές ηλεκτρονικό αντίγραφο της υπ΄αριθμόν 14952/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Τακτική Διαδικασία) για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες,δια της οποίας αναγνωρίζει τον ενάγοντα κύριο του ακινήτου με ΚΑΕΚ 32.097.18.009.008.01.04.0.006 που βρίσκεται στην Καλλιθέα Αττικής οδός Δημοσθένους 41-43 εμβαδού (68) τ.μ. κειμένου στον δ΄όροφο με αριθμό διαμερίσματος (6). Αθήνα 15.4.2021 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΟΥ-ΣΤΑΘΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 11.107Γ/ 14.4.2021 έκθεση επίδοσης και ύστερα από έγγραφη εντολή που μου δόθηκε από τον δικηγόρο ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟ πληρεξούσιο του Κωνσταντίνου ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ του Σταύρου και της Θεοδοσίας κατοίκου Καλλιθέας Αττικής οδός Δημοσθένους 41-43 επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Αθανάσιο ΤΑΤΣΗ του Δημητρίου και της Ελένης πρώην κάτοικο Καλλιθέας Αττικής οδός Δημοσθένους 41-43 και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές ηλεκτρονικό αντίγραφο της υπ΄αριθμόν 941/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Τακτική Διαδικασία) για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες,δια της οποίας αναγνωρίζει τον ενάγοντα κύριο του ακινήτου με ΚΑΕΚ 32.097.18.009.008.01.01.0.004 που βρίσκεται στην Καλλιθέα Αττικής οδός Δημοσθένους 41-43 εμβαδού (50) τ.μ. κειμένου στον α΄όροφο με αριθμό διαμερίσματος (4). Αθήνα 15.4.2021 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΟΥ-ΣΤΑΘΗ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΕΩΣ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Η Δ/Ε του Κωνσταντοπούλειου Οίκου Ευγηρίας με την υπ' αριθ. 7/12-4-2021 πράξη της ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτούς δημοσίους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς για την εκμίσθωση των κάτωθι διαμερισμάτων ιδιοκτησίας του Κωνσταντοπουλείου Ευγηρείου ως ακολούθως: 1. Διαμέρισμα 122 μ2 επί του Α' ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Δημοκρίτου 12 στην Αθήνα με τιμή εκκινήσεως εννιακόσια πενήντα (950) ευρώ για μηνιαίο μίσθωμα. 2. Διαμέρισμα 99 μ2 επί του Δ' ορόφου πολυκατοικίας επί των οδών Κορίνθου 167 και Γκότση στην Πάτρα, με τιμή εκκινήσεως τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ για μηνιαίο μίσθωμα. 3. Διαμέρισμα (γκαρσονιέρα) 30 μ2 Β' ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Κανακάρη 73 στην Πάτρα με τιμή εκκινήσως εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ για μηνιαίο μίσθωμα. Εγγύηση συμμετοχής στους ανωτέρω διαγωνισμούς ισόποση με την τιμή εκκινήσεως για κάθε προς εκμίσθωση διαμέρισμα σε Γραμμάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τραπέζης. Οι ανοικτοί δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί εκμισθώσεως των ως άνω διαμερισμάτων θα διενεργηθούν την 6η Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ. έως 12.30 μ.μ. στα Γραφεία Διοικήσεως του Κωνσταντοπουλείου Οίκου Ευγηρίας, οδός Πηνελόπης Κωνσταντοπούλου αρ. 10 στην Πάτρα ενώπιον τριμελούς Επιτροπής. Για περισσότερες πληροφορίες κάθε ενδιαφερόμενος θα απευθύνεται στην Οικονομική Υπηρεσία του Κωνσταντοπουλείου Ευγηρείου (κ.κ. Δημήτριο Καρτέρη, Κων/νο Κορδά) καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 08.00 έως 14.00 στα τηλέφωνα 2610 221-041, 2610 222-267. ΠΑΤΡΑ 14-4-2021 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΟΙΚΟ ΕΥΓΗΡΙΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/Ε ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΔΗΜΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ/Ε ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΙΡΗ
PrintButton

14-04-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘENTOΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα στις Δέκα τρείς (13), του μήνα Απριλίου, του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 026514260), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Διαμεσολαβήτριας Δικηγόρου ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ Κ. ΚΩΣΤΑ, (ΑΜ ΥΔΔΑΔ 944), κατοίκου Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου αρ. 42, διά της υπ αριθμ. 8.767Γ/13-4-2021 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. ΕΛΛΗ-ΘΑΛΕΙΑ Ν. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για λογαριασμό της ΒΛΑΣΤΟΥ ΤΙΜΑ του Δημητρίου και της Νταϊαν, με ΑΦΜ: 073115963, πρώην κατοίκου Βούλας Αττικής, οδός Πρίγκηπος Πέτρου αρ. 4 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 5-4-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019), διά της οποίας γνωστοποιείται προς την δεύτερη και προς ην η επίδοση και άλλους, ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης ΥΑΣ), όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4640/2019, που επισπεύστηκε από την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ALPHA BANK», ενεργούσης εν προκειμένω ως διαχειρίστρια απαιτήσεων και ως εντολοδόχος της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY IIΙ FUNTING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΕΤΖΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), θα λάβει χώρα την 20-04-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 και την καλεί να παραστεί σε αυτή με το νομικό παραστάτη της, όπου κατωτέρω αναφέρεται. Τρόπος διεξαγωγής ΥΑΣ: Με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής VIBER (αριθ. Κινητού τηλεφώνου 6945594131). Σκοπός της ΥΑΣ είναι να εξετάσουν (οι διάδικοι), τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς των με διαμεσολάβηση. Αν μετά την ΥΑΣ δεν επιθυμεί να συνεχίσει τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, μπορεί να αποχωρήσει χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία, κύρωση ή ποινή. Εάν δεν προσέλθει στην ΥΑΣ δύναται να της επιβληθεί από Δικαστήριο χρηματική ποινή, ποσού 100-500 ευρώ, εφόσον η υπόθεσή του προχωρήσει σε δικαστική διαδικασία. Συγκοινοποιήθηκε και ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, εκ του οποίου προκύπτει ότι: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΡΗ: Α. Επισπεύδον μέρος/επισπεύδοντα μέρη: η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που εδρεύει στην Αθήνα, Σταδίου αρ. 40, με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ενεργούσης εν προκειμένω δυνάμει της από 30-4-2020 σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικων απαιτήσεων, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρίας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY ΙIΙ FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» που εδρεύει στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός Haddington, αρ. 1-2, Victoria Buildihgs, Δουβλίνο 4, αριθμός μητρώου 657258, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία έχει καταστεί ειδική διάδοχος της Ανων. Τραπεζ. Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δυνάμει της από 30-4-2020 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, μεταξύ των οποίων και η απορρέουσα από την ένδικη εννομη σχέση. Νομικός Παραστάτης: Νίκη Κωστάκου του Ιωάννη, Πατησίων αρ. 89 ΑΜ/ΔΣΑ: 27746, αριθ. Τηλεφ. 210-8221808, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Eτερο μέρος/Ετερα μέρη: Η ΒΛΑΣΤΟΥ ΤΙΜΑ του Δημητρίου και της Νταϊαν, πρώην κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Πρίγκηπος Πέτρου αρ. 4, ΑΦΜ: 073115963 και ήδη αγνώστου διαμονής. Διαμεσολαβητής: ΛΑΜΠΡΙΝΗ Κ. ΚΩΣΤΑ (ΑΜ ΥΔΔΑΔ 944), Διεύθυνση: Πανεπιστημίου αρ. 42 Αθήνα, Αριθ. Τηλεφ.: 210-3823988, Κιν. 6945594131, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου διαφοράς: Απαίτηση κατά του ετέρου μέρους συνολικού ποσού (36.326,40) ευρώ, που προέρχεται από την υπ αριθμ. 0000201212075302/7-12-2012, σύμβαση καταναλωτικού δανείου ALPHA ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, μετά της προσθέτου πράξης αυτής, Για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει κατατεθεί την 15-1-2021 αγωγή του επισπεύδοντος μέρους, κατά της προς ην η επίδοση, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείο Αθηνών με ΓΑΚ: 2340/2021 και ΕΑΚ: 328/2021, διά της οποίας ζητείται να γίνει δεκτή η αγωγή, να υποχρεωθεί το έτερο μέρος να της καταβάλλει για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό της αγωγής, το ποσό των (36.326,40) ευρώ, το ποσό δε αυτό εντόκως όπως αναλύεται, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικαστεί το έτερο μέρος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξουσίας Δικηγόρου». Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 13-4-2021 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ Τηλέφ. 210-5238617 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘENTOΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα στις Δέκα τρείς (13), του μήνα Απριλίου, του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Τρίτη και ώρα 11.35 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 026514260), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΑΡΛΑΜΑ, Συμβολαιογράφου Αθηνών και κατοίκου Αθηνών, οδός Ακαδημίας αρ. 85, μέλους της Συμβολαιογραφικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΑΘ. ΜΠΑΡΛΑΜΑ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΘ. ΠΕΤΡΟΥ» (ΑΦΜ: 996965880), ως επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, διά της υπ αριθμ. 8.768Γ/13-4-2021 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. ΕΛΛΗ-ΘΑΛΕΙΑ Ν. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για λογαριασμό της ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ του Λάμπρου και της Ιωάννας, με ΑΦΜ: 075047910, πρώην κατοίκου Ν. Περάμου Αττικής, οδός Τέρμα Αναπαύσεως και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπ αριθμ. 52.543/9-4-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΣΤΏΝ, της άνω εντολέως μου, διά της οποίας προσκαλεί την δευτέρα και προς ην η επίδοση και άλλους, όπως μέσα στην νόμιμη προθεσμία που ορίζει ο νόμος, να λάβουν γνώση του υπ αριθμ. 52.542/9-4-2021 πίνακά της κατάταξης δανειστών, με τον οποίο διανέμει το πλειστηρίασμα ποσού (120.000) ευρώ, που επιτεύχθηκε με την υπ αριθμ. 51.764/23-9-2020 εκθεσή της αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου της δευτέρας και προς ην η επίδοση, ήτοι τμήμα οικοπέδου μετά της επ αυτού οικοδομής, κείμενο στην θέση «ΑΚΡΟΓΙΑΛΗ, στο 166 Ο.Τ. της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου, του Δήμου Μεγαρέων, με προσόψεις στις οδούς Σαλαμίνος, Κρήτης και Αχελώου, που διενεργήθηκε με επίσπευση της Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα και κατακυρώθηκε στην ίδια ως άνω επισπεύδουσα και στην ίδια προθεσμία να κάνουν τις οποιεσδήποτε αντιρρήσεις, ασκώντας ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου την κατά νόμον ανακοπή κατά του πίνακα αυτού. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 13-4-2021 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ Τηλέφ. 210-5238617 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αρ. 11153Β/7-4-2021 έκθεση επίδοσης ο Δικαστικός Επιμελητής Βασίλειος Κουτσογιάννης, μετά την από 6-4-2021 παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών ΝΙΚΟΛΑΟ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟ πληρεξούσιο του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί των οδών Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Μακρή αρ. 1, με Α.Φ.Μ 090012333 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσε στην Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Ελένη Σ. Γυπαράκη, στο όνομα και για λογαριασμό της ΜΙΧΑΕΛΑ (MIHAELA) ION (ION) του ΙΟΝ (ΙΟΝ) και της ΦΛΟΡΙΚΑ (FLORICA), πρώην κάτοικο Αργυρούπολης Αττικής, επί της οδού Λεάνδρου με αρ. 24 και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 116791398, ακριβές αντίγραφο επικυρωμένο της από 3-6-2020 ΑΓΩΓΗΣ του πρώτου κατά της δεύτερης, η οποία απευθύνεται Ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών για διαφορές από ζημίες από αυτοκίνητα). Στο αντίγραφο περιέχονται επίσης: 1) η από 04-06-2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου ή αποδεικτικό Κατάθεσης, Ειρηνοδικείο Αθηνών, Αντικείμενο αυτοκίνητα, Υπ- Αντικείμενο αποζημίωση από αυτοκινητιστικό ατύχημα, κατ. εγγράφου αγωγή, με ΓΑΚ 24654/2020 και ΕΑΚ 3590/2020, 2) η ταυτόχρονη Πράξη Ορισμού Συζήτησης με Α/Α Πινακίου 6, πινάκιο 94Ε Ε κτίριο Ειρηνοδικείο Αθηνών, ακροατήριο Α3, ημερομηνία συζήτησης 23-11-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, 3) η από 17-3-2021 Βεβαίωση της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, τμήμα εδρών, στην οποία αναφέρει ότι όπως προκύπτει από τα τηρούμενα ηλεκτρονικά πινάκια εγγραφής πολιτικών υποθέσεων η παραπάνω περιγραφόμενη αγωγή του πρώτου κατά της δεύτερης, η οποία προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο της 23-11-2020 με αριθμό πινακίου Ε6 επαναπροσδιορίσθηκε οίκοθεν λόγω covid 19 για τις 15-10-2021 με αριθμό πινακίου Ε6, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και για να παραστεί όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται, με την οποία ζητείται αυτολεξεί Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγής το σύνολο της Να υποχρεωθεί η εναγόμενη για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας, να καταβάλλει στον ενάγον στο συνολικό ποσό των έξι χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (5.303,57€ + 1.519,00€ = 6.822,57€) νομιμοτόκως (α) για το μεν ποσό των 5.303,57€ από 15-8-2015 και (β) για το δε ποσό των 1.519,00 € από 21-12-2018 ήτοι από τη επομένη της εκ μέρους του ενάγοντος επιμέρους καταβολής της αποζημίωσης, άλλως και όλως επικουρικώς από την επίδοση της παρούσας αγωγής και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση, Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή για όλο το αιτούμενο ποσό Να καταδικασθεί η εναγομένη στη δικαστική δαπάνη του ενάγοντος και την αμοιβή της πληρεξουσίας αυτού Δικηγόρου. ΑΘΗΝΑ 8-4-2021 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Εθνικής Άμυνας [ΤΕΘΑ], άσκησαν ενώπιον του Εφετείου Δωδεκανήσου (Μεταβατική έδρα Κω) την από 17-2-2021 (αριθμ εκθ κατ. 19/16-3-2021) αίτηση για τον απ΄ευθείας καθορισμό της οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης για τα ακίνητα: 1) τμήμα εμβαδού 64 τ.μ. εκ του τεμαχίου διανομής 266 του αγροκτήματος Λινοτοπίου, συνολικού εμβαδού 16.875 τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας, κατά τον κτηματολογικό πίνακα, των κληρονόμων του Αντωνίου Κουζούκα του Ιωάννη, που αντιστοιχεί στην ΚΜ 514 γαιών Πυλίου, τόμος 21, σελ. 60 2) τμήμα εμβαδού 540 τ.μ. εκ του τεμαχίου διανομής 267 του αγροκτήματος Λινοτοπίου, συνολικού εμβαδού 1.000 τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας κατά τον κτηματολογικό πίνακα, των κληρονόμων του Αντωνίου Κουζούκα του Ιωάννη, που αντιστοιχεί στην ΚΜ 513 γαιών Πυλίου, τόμος 5, σελ.81. 3) τμήμα εμβαδού 4.914 τ.μ. εκ του τεμαχίου διανομής 1056 του αγροκτήματος Λινοτοπίου, φερόμενης ιδιοκτησίας, κατά τον κτηματολογικό πίνακα, των κληρονόμων της Ανδριάνας Χατζηαγγελή του Παπαϊωάννη, που αντιστοιχεί στην ΚΜ 989 γαιών Ασφενδιού, τόμος 10, σελ. 34 και 4) τμήμα εμβαδού 2.124 τ.μ. εκ του ακινήτου με ΚΜ 986Β γαιών Ασφενδιού Κω, φερόμενης ιδιοκτησίας, κατά τον κτηματολογικό πίνακα, των Αναστασίας Χρηστάκη του Γεωργίου και Βασιλείου Μπισμπίκη του Δημητρίου. Τα ακίνητα αυτά κείμενα στην περιοχή «Λινοτόπι» των τότε κοινοτήτων Ασφενδιού-Πυλίου νήσου Κω, κηρύχθηκαν απαλλοτριωτέα δυνάμει της της με αριθμ. 1107942/6736/0010/12-10-1994 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (ΦΕΚ Δ΄1129/11-11-1994), για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κάλυψη στρατιωτικών αναγκών. Με την ανωτέρω αίτηση ζητείται ο καθορισμός της οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης 1) των απαλλοτριούμενων τμημάτων των τεμαχίων διανομής 266, 267 και 1056 [ΚΜ 514, 513 γαιών Πυλίου και 989 γαιών Ασφενδιού] και της ΚΜ 986Β γαιών Ασφενδιού στο ποσό των 2 ευρώ ανά τ.μ., 2) εκάστης ελιάς με περίμετρο κορμού 200-220 εκ. στα 650 ευρώ και 3) εκάστης ελιάς με περίμετρο κορμού 115 εκ. στα 420 ευρώ. Δικάσιμος προς συζήτηση της ανωτέρω αίτησης ορίστηκε η 19η Μαϊου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ., με αριθμό πινακίου 19, τόπος δε το κατάστημα του Τριμελούς Μεταβατικού Εφετείου Δωδεκανήσου στην Κω. Στη δικάσιμο αυτή καλούνται να παραστούν οι καθών η αίτηση του Δημοσίου και ΤΕΘΑ, [κληρονόμοι των φερομένων ως κυρίων]: 1) Αικατερίνη Κουζούκα του Εμμανουήλ και της Μαρίας 2) Αντώνιος Κουζούκας του Εμμανουήλ και της Μαρίας 3) Ιωάννης Κουζούκας του Εμμανουήλ και της Μαρίας 4) Μυροφόρα Κουζούκα του Εμμανουήλ και της Μαρίας 5) Κυριακή Κουζούκα του Εμμανουήλ και της Μαρίας 6) Γιαννούλα Κουζούκα του Εμμανουήλ και της Μαρίας 7) Σεβαστιανή Κουζούκα του Εμμανουήλ και της Μαρίας 8) Σεβαστός Κουζούκας του Εμμανουήλ και της Μαρίας 9) Αικατερίνη Κουζούκα του Κωνσταντίνου και της Μαρίας 10) Διονυσία Κουζούκα του Κωνσταντίνου και της Μαρίας 11) Αντώνιος Κουζούκας του Κωνσταντίνου και της Μαρίας 12) Σεβαστός Κουζούκας του Κωνσταντίνου και της Μαρίας 13) Λεοντής Κουζούκας του Κωνσταντίνου και της Μαρίας 14) Κυριακή Κουζούκα του Κωνσταντίνου και της Μαρίας 15) Δροσυνή Κουζούκα του Κωνσταντίνου και της Μαρίας 16) Ιωάννης Κουζούκας του Κωνσταντίνου και της Μαρίας 17) Εμμανουήλ Κουζούκας του Κωνσταντίνου και της Μαρίας 18) Αναστασία Κουζούκα του Κωνσταντίνου και της Μαρίας 19) Αντώνιος Κουζούκας του Δημητρίου και της Αρετής 20) Αναστάσιος Κουζούκας του Δημητρίου και της Αρετής 21) Νικόλαος Κουζούκας του Δημητρίου και της Αρετής 22) Ιωάννης Κουζούκας του Δημητρίου και της Αρετής 23) Αγγελική χήρα Ηλία Κουζούκα το γένος Νικολάου Γιαβάση 24) Δημήτριος Κουζούκας του Ηλία και της Αγγελικής 25) Αγλεόβουλος Κουζούκας του Δημητρίου και της Αρετής 26) Ευάγγελος Κουζούκας του Δημητρίου και της Αρετής 27) Αικατερίνη Κουζούκα του Μιχαήλ και της Αθηνάς 28) Αντώνιος Κουζούκας του Μιχαήλ και της Αθηνάς 29) Κυριάκος Κουζούκας του Μιχαήλ και της Αθηνάς 30) Αντώνιος Κουζούκας του Σεβαστού και της Μαρίας 31) Χριστίνα Κουζούκα του Σεβαστού και της Μαρίας 32) Μιχαήλ Κουζούκας του Σεβαστού και της Μαρίας 33) Ιωάννης Κουζούκας του Σεβαστού και της Μαρίας, 34) Γεώργιος Κουζούκας του Σεβαστού και της Μαρίας 35) Πασχάλης Χατζηαγγελής του Ιωάννη και της Ανδριάννας, τέως κάτοικοι Κω και ήδη άγνωστης διαμονής Αντίγραφο της αίτησης επεδόθη για τους παραπάνω καθών η αίτηση, άγνωστης διαμονής, στην κα Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου, δυνάμει των με αριθμ 4932Β, 4933Β, 4934Β, 4935Β, 4936Β, 4937Β, 4938Β, 4939Β, 4940Β, 4941Β, 4942Β, 4943Β, 4944Β, 4945Β, 4946Β, 4947Β, 4948Β, 4949Β, 4950Β, 4951Β, 4952Β, 4953Β, 4954Β, 4955Β, 4956Β, 4957Β, 4958Β, 4959Β, 4960Β, 4961Β, 4962Β, 4963Β, 4964Β, 4965Β και 4966Β/7-4-2021 εκθέσεων επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας Χριστίνας Τσίμπου. Ρόδος 7-4-2021 Η Πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. Τηλ.22410 21937 ΠEΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Εθνικής Άμυνας [ΤΕΘΑ], άσκησαν ενώπιον του Εφετείου Δωδεκανήσου (Μεταβατική έδρα Κω) την από 9-2-2021 (αριθμ εκθ κατ. 17/1-3-2021) αίτηση για τον απ΄ευθείας καθορισμό της οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης στο ποσό των 3 ευρώ ανά τ.μ., για το τμήμα εμβαδού 14.462 τ.μ. του ακινήτου με ΚΜ 1015 γαιών Ασφενδιού Κω, φερόμενης ιδιοκτησίας κατά τον κτηματολογικό πίνακα του Δημητρίου Κουζούκα του Αντωνίου. Το ακίνητο αυτό, κείμενο στην περιοχή «Σαρακίνα» της τότε κοινότητας Ασφενδιού νήσου Κω, κηρύχθηκε απαλλοτριωτέο δυνάμει της με αριθμ. 1040403/ 3844/0010/10-5-1999 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (ΦΕΚ Δ΄425/15-6-1999), για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κάλυψη στρατιωτικών αναγκών. Δικάσιμος προς συζήτηση της ανωτέρω αίτησης ορίστηκε η 19η Μαϊου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ., με αριθμό πινακίου 18, τόπος δε το κατάστημα του Τριμελούς Μεταβατικού Εφετείου Δωδεκανήσου στην Κω. Στη δικάσιμο αυτή καλούνται να παραστούν οι καθών η αίτηση του Δημοσίου και ΤΕΘΑ, [κληρονόμοι του φερομένου κυρίου Δημητρίου Κουζούκα του Αντωνίου]: 1) Αντώνιος Κουζούκας του Δημητρίου και της Αρετής 2) Αναστάσιος Κουζούκας του Δημητρίου και της Αρετής 3) Νικόλαος Κουζούκας του Δημητρίου και της Αρετής 4) Ιωάννης Κουζούκας του Δημητρίου και της Αρετής 5) Αγγελική χήρα Ηλία Κουζούκα το γένος Νικολάου Γιαβάση 6) Δημήτριος Κουζούκας του Ηλία και της Αγγελικής 7) Αγλεόβουλος Κουζούκας του Δημητρίου και της Αρετής και 8) Ευάγγελος Κουζούκας του Δημητρίου και της Αρετής, τέως κάτοικοι Κω και ήδη άγνωστης διαμονής. Αντίγραφο της αίτησης επεδόθη για τους παραπάνω καθών η αίτηση, άγνωστης διαμονής, στην κα Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου, δυνάμει των με αριθμ 4855Α, 4856Α, 4857Α, 4858Α, 4859Α, 4860Α, 4861Α και 4862Α/7-4-2021 εκθέσεων επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας Παρασκευής- Τσαμπίκας Χρυσανθή. Ρόδος 7-4-2021 Η Πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. Τηλ.22410 21937 ΠEΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Εθνικής Άμυνας [ΤΕΘΑ], άσκησαν ενώπιον του Εφετείου Δωδεκανήσου (Μεταβατική έδρα Κω) την από 12-2-2021 (αριθμ εκθ κατ. 16/1-3-2021) αίτηση για τον απ΄ευθείας καθορισμό της οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης στο ποσό των 3 ευρώ ανά τ.μ., για το ακίνητο εμβαδού 5.600 τ.μ. με κτηματολογικά στοιχεία τόμος 23, φύλλο 101, ΚΜ 1771 γαιών Κω-Εξοχής, φερόμενης ιδιοκτησίας, κατά τον κτηματολογικό πίνακα, των: 1) Φαντήλ Χαματζή του Αχμέτ 2) Μελέκ Χαματζή του Αχμέτ 3) Ρεφίκα Χαματζή του Αχμέτ 4) Φατμά Χαματζή του Αχμέτ και 5) Νετζιμεντίν Χαματζή του Αχμέτ, τέως κατοίκων Κω και ήδη άγνωστης διαμονής. Το ακίνητο αυτό, κείμενο στην περιοχή «Αμπάβρι» Δήμου και νήσου Κω, κηρύχθηκε απαλλοτριωτέο δυνάμει της με αριθμ. 1001495 / 342/0010/19-5-2000 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (ΦΕΚ Δ΄313/2-6-2000), για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κάλυψη στρατιωτικών αναγκών. Δικάσιμος προς συζήτηση της ανωτέρω αίτησης ορίστηκε η 19η Μαϊου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ., με αριθμό πινακίου 17, τόπος δε το κατάστημα του Τριμελούς Μεταβατικού Εφετείου Δωδεκανήσου στην Κω. Στη δικάσιμο αυτή καλούνται να παραστούν οι καθών η αίτηση του Δημοσίου και ΤΕΘΑ 1) Φαντήλ Χαματζή του Αχμέτ 2) Μελέκ Χαματζή του Αχμέτ 3) Ρεφίκα Χαματζή του Αχμέτ 4) Φατμά Χαματζή του Αχμέτ και 5) Νετζιμεντίν Χαματζή του Αχμέτ, τέως κατοίκων Κω και ήδη άγνωστης διαμονής. Αντίγραφο της αίτησης επεδόθη για τους παραπάνω καθών η αίτηση, άγνωστης διαμονής στην κα Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου, δυνάμει των με αριθμ 4863Α, 4864Α, 4865Α, 4866Α και 4867Α/7-4-2021 εκθέσεων επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας Παρασκευής- Τσαμπίκας Χρυσανθή. Ρόδος 7-4-2021 Η Πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. Τηλ.22410 21937 ΑΔΑ: 6ΕΝΤΟΡΡ2-7ΤΟ Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 0221 Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια εκατό (100) ηλεκτρονικών αριθμομηχανών, της Διεύθυνσης Δικτύου Λιανικής με CPV: 30141200-1 «Επιτραπέζιες αριθμομηχανές» προϋπολογισμού 4.516,13 € πλέον ΦΠΑ ήτοι 5.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους, με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους των ΕΛΤΑ προμήθειας επιπλέον 100 τεμαχίων αντίστοιχων υλικών για ένα (1) ακόμα έτος, με τους ίδιους όρους και τιμές. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26 Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Απελλού 1, 2ος όροφος, γραφείο 209). Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και τα σχετικά έγγραφα του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09.00 έως 15.00, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Απελλού 1, 2ος όροφος, Γραφείο 210. (Αρμόδια υπάλληλος κ. Ν. Γεωργοπούλου, τηλ. 210 3353262). Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΑΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-12461 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213 2046170 – 171 XAΪΔΑΡΙ 12/04/2021 FAX: 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9140 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, προϋπολογισμού 435.753,81€ συμπ/νου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση λιανική τιμή της Περιφέρειας. o Αριθμός Διακήρυξης: 9116/12-04-2021 o Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 108086 o Τρόπος πληρωμής και λοιπά στοιχεία αυτής καθορίζονται στη Διακήρυξη. o Χρόνος ισχύος των προσφορών 365 ημέρες, από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. o Γλώσσα: Ελληνική. o Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 19/05/2021 και ώρα 16:00. o Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: ημέρα ΤΡΙΤΗ 25/05/2021 και ώρα 10:00 π.μ. o Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης, από το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», Ιερά Οδός 343 Χαϊδάρι Τ.Κ. 12461, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από 09:00 π.μ. έως 13:00 στο τηλέφωνο: 213 2046171-170 & fax: 213 2046400, από το site www.dromokaiteio.gr όπου και θα γίνει ανάρτηση της διακήρυξης και από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ
PrintButton

10-04-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘENTOΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα στις Εννιά (9), του μήνα Απριλίου, του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.17 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 026514260), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Διαμεσολαβητου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΛΛΙΟΥ, (ΑΜ ΥΔΔΑΔ 961), κατοίκου Αθηνών, οδός Κυρίλλου Λουκάρεως αρ. 31, διά της υπ αριθμ. 8747Γ/9-4-2021 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. ΕΛΛΗ-ΘΑΛΕΙΑ Ν. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για λογαριασμό της ΠΑΛΩΔΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του Αποστόλου και της Βασιλικής, με ΑΦΜ: 053986370, πρώην κατοίκου ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΙΟΥΛΙΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 7-4-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019), διά της οποίας γνωστοποιείται προς την δεύτερη και προς ην η επίδοση, ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης ΥΑΣ), όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4640/2019, που επισπεύστηκε από την εταιρεία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ALPHA BANK», ενεργούσης εν προκειμένω ως διαχειρίστρια απαιτήσεων και ως εντολοδόχος της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY II FUNTING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΕΤΖΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), θα λάβει χώρα την 23-4-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 και την καλεί να παραστεί σε αυτή με το νομικό παραστάτη της, όπου κατωτέρω αναφέρεται. Τόπος διεξαγωγής ΥΑΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΛΙΟΣ-ΠΑΝΑ&ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Δ.Ε./Διεύθυνση: ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 31, ΑΘΗΝΑ, άλλως εναλλακτικά λόγω των περιορισμών εξ αιτίας του covid 19, η ΥΑΣ θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη/ηλεκτρονικά μέσα και δη με viber και στο τηλέφωνο 6975856626. Σκοπός της ΥΑΣ είναι να εξετάσουν (οι διάδικοι), τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς των με διαμεσολάβηση. Αν μετά την ΥΑΣ δεν επιθυμεί να συνεχίσει τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, μπορεί να αποχωρήσει χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία, κύρωση ή ποινή. Εάν δεν προσέλθει στην ΥΑΣ δύναται να της επιβληθεί από Δικαστήριο χρηματική ποινή, ποσού 100-500 ευρώ, εφόσον η υπόθεσή του προχωρήσει σε δικαστική διαδικασία. Συγκοινοποιήθηκε και ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, εκ του οποίου προκύπτει ότι: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΡΗ: Α. Επισπεύδον μέρος: η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που εδρεύει στην Αθήνα, Σταδίου αρ. 40, με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ενεργούσης εν προκειμένω δυνάμει της από 30-4-2020 σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικων απαιτήσεων, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρίας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY ΙI FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» που εδρεύει στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός Haddington, αρ. 1-2, Victoria Buildihgs, Δουβλίνο 4, αριθμός μητρώου 657099, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία έχει καταστεί ειδική διάδοχος της Ανων. Τραπεζ. Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δυνάμει της από 30-4-2020 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, μεταξύ των οποίων και η απορρέουσα από την ένδικη εννομη σχέση. Νομικός Παραστάτης: Νίκη Κωστάκου του Ιωάννη, Πατησίων αρ. 89 ΑΜ/ΔΣΑ: 27746, αριθ. Τηλεφ. 210-8221808, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Eτερο μέρος/Ετερα μέρη: Η ΠΑΛΩΔΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αποστόλου και της Βασιλικής, πρώην κάτοικος ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΙΟΥΛΙΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΑΦΜ: 053986370 και ήδη αγνώστου διαμονής. Διαμεσολαβητής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΛΙΟΣ του Γεωργίου (ΑΜ ΥΔΔΑΔ 961), Διεύθυνση: Κυρίλλου Λουκάρεως 31, Αθήνα. Αριθ. Τηλεφ.: 2103212170, 6975856626, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., WWW.mellioslaw.gr. Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου διαφοράς: Απαίτηση που απορρέει εκ της υπ αριθμ. 288603/3-10-2007 σύμβασης χορήγησης στεγαστικού δανείου, μετά των προσθέτων πράξεων, που καταρτίστηκε στο κατάστημα 603 της Κέας, μεταξύ του ετέρου μέρους, του σε αυτή αναφερομένου εγγυητή και της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ», συνολικού ποσού (116.781,17) ευρώ. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει κατατεθεί την 14-1-2021 αγωγή του επισπεύδοντος μέρους, κατά της προς ην η επίδοση, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείο Αθηνών με ΓΑΚ: 1988/2021 και ΕΑΚ: 262/2021, διά της οποίας ζητείται να γίνει δεκτή η αγωγή, να υποχρεωθεί το έτερο μέρος να της καταβάλλει για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό της αγωγής, το ποσό των (116.781,17) ευρώ, το ποσό δε αυτό εντόκως όπως αναλύεται, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικαστεί το έτερο μέρος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξουσίας Δικηγόρου». Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 9-4-2021 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ Τηλέφ. 210-5238617 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘENTOΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα στις Εννιά (9), του μήνα Απριλίου, του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.15 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 026514260), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Διαμεσολαβήτριας ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΖΕΡΒΑ του Χρήστου, κατοίκου Αθηνών, οδός Κλεισθένους αρ. 9, διά της υπ αριθμ. 8745Γ/9-4-2021 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. ΕΛΛΗ-ΘΑΛΕΙΑ Ν. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για λογαριασμό του ΚΟΥΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γεωργίου, με ΑΦΜ: 032412965, πρώην κατοίκου Δαβάκη 2 Μέγαρα και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 7-4-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019), διά της οποίας γνωστοποιείται προς τον δεύτερο και προς ον η επίδοση, ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης ΥΑΣ), όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4640/2019, θα λάβει χώρα την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021, ώρα 3 μ.μ. και τον καλεί να παραστεί σε αυτή με το νομικό παραστάτη του, όπου κατωτέρω αναφέρεται. Τόπος διεξαγωγής ΥΑΣ: Στο Γραφείο της, Διεύθυνση Κλεισθένους αρ. 9 Αθήνα. Εναλλακτικά-δεδομένων των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, λόγω covid 19, η ΥΑΣ θα λάβει χώρα την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021, ώρα 3 μ.μ., μέσω viber, με τον αριθμό τηλ. 6972879946. Σκοπός της ΥΑΣ είναι να εξετάσουν (οι διάδικοι), τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς των με διαμεσολάβηση. Αν μετά την ΥΑΣ δεν επιθυμεί να συνεχίσει τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, μπορεί να αποχωρήσει χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία, κύρωση ή ποινή. Εάν δεν προσέλθει στην ΥΑΣ δύναται να του επιβληθεί από Δικαστήριο χρηματική ποινή, ποσού 100-500 ευρώ, εφόσον η υπόθεσή του προχωρήσει σε δικαστική διαδικασία. Συγκοινοποιήθηκε και ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, εκ του οποίου προκύπτει ότι: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΡΗ: Α. Επισπεύδον μέρος: η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που εδρεύει στην Αθήνα, Σταδίου αρ. 40, με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ενεργούσης εν προκειμένω δυνάμει της από 30-4-2020 σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικων απαιτήσεων, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρίας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY ΙIΙ FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» που εδρεύει στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός Haddington, αρ. 1-2, Victoria Buildihgs, Δουβλίνο 4, αριθμός μητρώου 657258, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία έχει καταστεί ειδική διάδοχος της Ανων. Τραπεζ. Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δυνάμει της από 30-4-2020 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, μεταξύ των οποίων και η απορρέουσα από την ένδικη εννομη σχέση. Νομικός Παραστάτης: Νίκη Κωστάκου του Ιωάννη, Πατησίων αρ. 89 ΑΜ/ΔΣΑ: 27746, αριθ. Τηλεφ. 210-8221808, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Eτερο μέρος/Ετερα μέρη: Ο ΚΟΥΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, πρώην κάτοικος Δαβάκη 2 Μέγαρα, ΑΦΜ: 032412965 και ήδη αγνώστου διαμονής. Διαμεσολαβητής: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΖΕΡΒΑ του Χρήστου (ΑΜ/ΔΣΑ 24672), Διεύθυνση: Κλεισθένους 9 Αθήνα, Αριθ. Τηλεφ.: 2103805210, 6972879946, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε... Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου διαφοράς: Απαίτηση (51.369,99) ευρώ, έντοκα όπως αναλύεται και για την συγκεκριμένη υπόθεση έχει κατατεθεί την 14-1-2021, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείο Αθηνών με ΓΑΚ: 4629/2021 και ΕΑΚ: 620/2021, διά της οποίας ζητείται να γίνει δεκτή η αγωγή, να υποχρεωθεί το έτερο μέρος να της καταβάλλει για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό της αγωγής, το ποσό των (51.369,99) ευρώ, το ποσό δε αυτό εντόκως όπως αναλύεται, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικαστεί το έτερο μέρος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξουσίας Δικηγόρου. Αθήνα 9-4-2021 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ Τηλέφ. 210-5238617 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘENTOΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα στις Εννιά (9), του μήνα Απριλίου, του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.16 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 026514260), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Διαμεσολαβήτριας ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ Θ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Δικηγόρου, κατοίκου Αγ. Στεφάνου, οδός Χελμου αρ. 5, (ΑΜ ΥΔΔΑΔ 1668), διά της υπ αριθμ. 8746Γ/9-4-2021 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. ΕΛΛΗ-ΘΑΛΕΙΑ Ν. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για λογαριασμό του ΧΗΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Χρύσανθου, με ΑΦΜ: 075045663, πρώην κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός Φοίβης αρ. 15 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 8-4-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019), διά της οποίας γνωστοποιείται προς τον δεύτερο και προς ον η επίδοση, ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης ΥΑΣ), όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4640/2019, θα λάβει χώρα την 20-4-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. και τον καλεί να παραστεί σε αυτή με το νομικό παραστάτη του, όπου κατωτέρω αναφέρεται. Τόπος διεξαγωγής ΥΑΣ: Αθήνα, Πατησίων 89, στο γραφείο του νομικού παραστάτη της επισπεύδουσας ή εναλλακτικά-δεδομένων των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας λόγω covid 19- με τηλεδιάσκεψη μέσω viber στον αριθμό 6945080164. Σκοπός της ΥΑΣ είναι να εξετάσουν (οι διάδικοι), τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς των με διαμεσολάβηση. Αν μετά την ΥΑΣ δεν επιθυμεί να συνεχίσει τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, μπορεί να αποχωρήσει χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία, κύρωση ή ποινή. Εάν δεν προσέλθει στην ΥΑΣ δύναται να του επιβληθεί από Δικαστήριο χρηματική ποινή, ποσού 100-500 ευρώ, εφόσον η υπόθεσή του προχωρήσει σε δικαστική διαδικασία. Συγκοινοποιήθηκε και ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, εκ του οποίου προκύπτει ότι: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΡΗ: Α. Επισπεύδον μέρος: η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που εδρεύει στην Αθήνα, Σταδίου αρ. 40, με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ενεργούσης εν προκειμένω δυνάμει της από 30-4-2020 σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικων απαιτήσεων, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρίας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY ΙI FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» που εδρεύει στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός Haddington, αρ. 1-2, Victoria Buildihgs, Δουβλίνο 4, αριθμός μητρώου 657099, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία έχει καταστεί ειδική διάδοχος της Ανων. Τραπεζ. Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δυνάμει της από 30-4-2020 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, μεταξύ των οποίων και η απορρέουσα από την ένδικη εννομη σχέση. Νομικός Παραστάτης: Ραδιώτης Πλάτων του Νικολάου, Πατησίων αρ. 89, ΑΜ/ΔΣΑ 38659, τηλέφ. 210-8221808, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Eτερο μέρος/Ετερα μέρη: Ο ΧΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ και της Ελλης, πρώην κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Φοίβης αρ. 15, ΑΦΜ: 075045663 και ήδη αγνώστου διαμονής. Διαμεσολαβητής: ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΑΜ ΥΔΔΑΔ 1668), Διεύθυνση: Χελμού αρ. 5 Αγιος Στέφανος, Αριθ. Τηλεφ.: 210-8144282, 6945080164, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε... Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου διαφοράς: Απαίτηση συνολικού ποσού (249.299,19) ευρώ, όπως αναλύεται στο ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει κατατεθεί την 26-1-2021 αγωγή του επισπεύδοντος μέρους, κατά της προς ον η επίδοση, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείο Αθηνών με ΓΑΚ: 5122/2021 και ΕΑΚ: 683/2021, διά της οποίας ζητείται να γίνει δεκτή η αγωγή, να υποχρεωθεί το έτερο μέρος να της καταβάλλει για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό της αγωγής, το ποσό των (249.299,19) ευρώ, το ποσό δε αυτό εντόκως όπως αναλύεται, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικαστεί το έτερο μέρος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξουσίας Δικηγόρου. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 9-4-2021 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ Τηλέφ. 210-5238617 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης με την υπ’ αρ. 8888ΣΤ΄/7.4.2021 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Θεσ/νίκης διορισμένου στο Πρωτοδικείο Κατερίνης Νικολάου Κοτσή, για την MARGARIT (Μάργκαριτ) MARIUS (Μάριους) του Nikolae (Νικολάε) και της Felicia (Φελίτσια), κάτοικο Κάτω Αγ. Ιωάννη Πιερίας και ήδη αγνώστου διαμονής, επισπεύσει της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπ/ται νόμιμα, πιστό αντίγραφο της υπ’ αρ. 3.216/2.11.2020 ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Θεσ/νίκης διορισμένου στο Πρωτοδικείο Κατερίνης Νικολάου Κοτσή, που αφορά την αποβολή της MARGARIT (Μάργκαριτ) MARIUS (Μάριους) του Nikolae (Νικολάε) και εγκατάσταση της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», από ένα οικόπεδο εμβαδού 958,10τ.μ, με αριθμό οικοπέδου 104, βρίσκεται στην Τ.Κ Κάτω Αγίου Ιωάννη της Δ.Κ Κορινού του Δήμου Κατερίνης της Π.Ε Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο. 22 Ο.Τ. και έχει προσόψεις επί δύο δημοτικών οδών, εντός του οποίου υπάρχει διώροφη μονοκατοικία (μεζονέτα) που αποτελείται από ισόγειο που περιλαμβάνει πυλωτή εμβαδού 57,70τ.μ. και μια κατοικία που αποτελείται από σαλόνι και δύο δωμάτια, εμβαδού 68,40τ.μ, καθώς και πρώτο πάνω από τον ισόγειο όροφο, εμβαδού 126,10τ.μ, που περιλαμβάνει τρία δωμάτια, σαλόνι - τραπεζαρία, κουζίνα, δύο χώλ, αποθήκη, W.C. και λουτρό - W.C., έχουν δε το ισόγειο και ο Α' όροφος συνολικό εμβαδόν 194,50 τ.μ. και επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική σκάλα, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Κατερίνη 8/4/2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Κοτσής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης με την υπ’ αρ. 8970Β΄/22.10.2020 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Θεσ/νίκης διορισμένης στο Πρωτοδικείο Κατερίνης Παναγιώτας Κοτσή, για τον Χρήστο Πολυδώρου του Κων/τίνου, κατοίκου Λιτοχώρου Πιερίας και ήδη αγνώστου διαμονής, επισπεύσει της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπ/ται νόμιμα, πιστό αντίγραφο της υπ’ αρ. 3.203/20.10.2020 ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Θεσ/νίκης διορισμένου στο Πρωτοδικείο Κατερίνης Νικολάου Κοτσή, που αφορά την αποβολή του Χρήστου Πολυδώρου του Κων/τίνου και εγκατάσταση της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ», από ένα οικόπεδο, εμβαδού 220τ.μ. που βρίσκεται επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως αρ. 11, στο Λιτόχωρο Πιερίας, με την εντός αυτού διώροφη κεραμοσκεπή παλία οικία, εμβ. κάθε ορόφου 90τ.μ. και μία αποθήκη εμβαδού 15τ.μ. , προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Κατερίνη 8/4/2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια Παναγιώτα Κοτσή Περίληψη της με αριθμόν 3778 Ε/7-4-2021 Έκθεσης επίδοσης του Δικ. Επιμελητή της Περιφερείας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΣΥΝΔΟΥΚΑ κάτοικος Αθηνών οδός Γ. Σταύρου 6 τηλ. 210 3210306. Δηλοποιώ ότι στις 7/4/2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ ύστερα από την έγγραφη παραγγελία της Κωνσταντίνας Κάσσαρη μέλος της Δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία Κωνσταντίνα Κάσσαρη-Τζάνου Φώτιου & Συνεργάτες και ως πληρεξούσια Δικηγόρου της Ανώνυμης τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που εδρεύει στην Αθήνα οδός Σταδίου 40 εκπροσωπούμενη νόμιμα και ως διαχειρίστρια απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της Εταιρείας με την επωνυμία GALAXY ΙΙΙ FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας εκπροσωπούμενη νόμιμα επέδωσα στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ακριβές αντίγραφο της από 19-1-2021 Αγωγής (τακτική διαδικασία) Ενοχικό της πρώτης προς τον δεύτερο που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΖΩΧΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ πρώην κάτοικο Ζωγράφου οδός Αβύδου 126 με Α.Φ.Μ 120954940 και ήδη αγνώστου διαμονής βάση του άρθρου 135 ΚπολΔ με την οποία αιτείται να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλλει στην παραπάνω Εταιρεία ειδικού σκοπού τιτλοποίησης το ποσό των ενενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα έξι ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (95.446,89 €)που αντιστοιχεί στο ποσό του κεφαλαίου της απαίτησης πλέον δεδουλευμένων τοκοπρομηθειών έως την 17-5-2019 εντόκως από την 18-5-2019, επόμενη της τελευταίας ημερομηνίας υπολογισμού των τόκων της απαίτησης άλλως από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσας μέχρι την ολοσχερή εξόφληση καθώς και να κηρυχθεί η Απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί ο αντίδικος στην δικαστική δαπάνη. Η παραπάνω Αγωγή έχει ημερομηνία κατάθεσης 10-3-2021 αριθμό κατάθεσης 1650/2021 ΓΑΚ 13003/2021 και με ταυτόχρονη πράξη του Γραμματέα με την οποία ορίζει όσα διέπει ο Ν.4335/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ. 67669 Περίληψη της με αριθμόν 3779 Ε/7-4-2021 Έκθεσης επίδοσης του Δικ. Επιμελητή της Περιφερείας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΣΥΝΔΟΥΚΑ κάτοικος Αθηνών οδός Γ. Σταύρου 6 τηλ. 210 3210306. Δηλοποιώ ότι στις 7/4/2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ ύστερα από την έγγραφη παραγγελία της Κωνσταντίνας Κάσσαρη μέλος της Δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία Κωνσταντίνα Κάσσαρη-Τζάνου Φώτιου & Συνεργάτες και ως πληρεξούσια Δικηγόρου της Ανώνυμης τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που εδρεύει στην Αθήνα οδός Σταδίου 40 εκπροσωπούμενη νόμιμα και ως διαχειρίστρια απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της Εταιρείας με την επωνυμία GALAXY ΙΙΙ FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας εκπροσωπούμενη νόμιμα επέδωσα στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ακριβές αντίγραφο της από 18-1-2021 Αγωγής (τακτική διαδικασία) Ενοχικό της πρώτης προς τον δεύτερο που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ ΤΡΙΓΑΖΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ πρώην κάτοικο Αθηνών οδός Αναβρύτης 3 με Α.Φ.Μ 123491306 και ήδη αγνώστου διαμονής βάση του άρθρου 135 ΚπολΔ με την οποία αιτείται να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλλει στην παραπάνω Εταιρεία ειδικού σκοπού τιτλοποίησης το ποσό των σαράντα χιλιάδων εκατόν ενενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (40.198,56 €)που αντιστοιχεί στο ποσό του κεφαλαίου της απαίτησης πλέον δεδουλευμένων τοκοπρομηθειών έως την 28-1-2020 εντόκως από την 29-1-2020, επομένη της τελευταίας ημερομηνίας υπολογισμού των τόκων της απαίτησης άλλως από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσας μέχρι την ολοσχερή εξόφληση καθώς και να κηρυχθεί η Απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί ο αντίδικος στην δικαστική δαπάνη. Η παραπάνω Αγωγή έχει ημερομηνία κατάθεσης 11-3-2021 αριθμό κατάθεσης 1658/2021 ΓΑΚ 13054/2021 και με ταυτόχρονη πράξη του Γραμματέα με την οποία ορίζει όσα διέπει ο Ν.4335/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ. 67669 Περίληψη της με αριθμόν 3780 Ε/7-4-2021 Έκθεσης επίδοσης του Δικ. Επιμελητή της Περιφερείας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΣΥΝΔΟΥΚΑ κάτοικος Αθηνών οδός Γ. Σταύρου 6 τηλ.210 3210306. Δηλοποιώ ότι στις 7/4/2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ ύστερα από την έγγραφη παραγγελία της Ουρανίας Βεγιοπούλου μέλος της Δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία Κωνσταντίνα Κάσσαρη-Τζάνου Φώτιου & Συνεργάτες και ως πληρεξούσια Δικηγόρου της Ανώνυμης τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που εδρεύει στην Αθήνα οδός Σταδίου 40 εκπροσωπούμενη νόμιμα και ως διαχειρίστρια απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της Εταιρείας με την επωνυμία GALAXY ΙΙΙ FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας εκπροσωπούμενη νόμιμα επέδωσα στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ακριβές αντίγραφο της από 1-3-2021 Αγωγής (τακτική διαδικασία) Ενοχικό της πρώτης προς τον δεύτερο που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ελευσίνας κατά της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ πρώην κάτοικο Ελευσίνας οδός Σωκράτους 17α με Α.Φ.Μ 051390151 και ήδη αγνώστου διαμονής βάση του άρθρου 135 ΚπολΔ με την οποία αιτείται να υποχρεωθεί η εναγόμενη να καταβάλλει στην παραπάνω Εταιρεία ειδικού σκοπού τιτλοποίησης το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων τριάντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (14.436,80 €) εντόκως από την 20-2-2021, επομένη της τελευταίας ημερομηνίας υπολογισμού των τόκων της απαίτησης άλλως από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσας μέχρι την ολοσχερή εξόφληση καθώς και να κηρυχθεί η Απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί η αντίδικος στην δικαστική δαπάνη. Η παραπάνω Αγωγή έχει ημερομηνία κατάθεσης 10-3-2021 αριθμό κατάθεσης 11/2021 ΓΑΚ 223/2021 και με ταυτόχρονη πράξη του Γραμματέα με την οποία ορίζει όσα διέπει ο Ν.4335/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ. 67669 Περίληψη της με αριθμόν 3781 Ε/7-4-2021 Έκθεσης επίδοσης του Δικ. Επιμελητή της Περιφερείας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΣΥΝΔΟΥΚΑ κάτοικος Αθηνών οδός Γ. Σταύρου 6 τηλ. 210 3210306. Δηλοποιώ ότι στις 7/4/2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ ύστερα από την έγγραφη παραγγελία της Κωνσταντίνας Κάσσαρη μέλος της Δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία Κωνσταντίνα Κάσσαρη-Τζάνου Φώτιου & Συνεργάτες και ως πληρεξούσια Δικηγόρου της Ανώνυμης τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που εδρεύει στην Αθήνα οδός Σταδίου 40 εκπροσωπούμενη νόμιμα και ως διαχειρίστρια απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της Εταιρείας με την επωνυμία GALAXY ΙΙΙ FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας εκπροσωπούμενη νόμιμα επέδωσα στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ακριβές αντίγραφο της από 18-1-2021 Αγωγής (τακτική διαδικασία) Ενοχικό της πρώτης προς τον δεύτερο που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ πρώην κάτοικο Αθηνών οδός Βερανζέρου 23 με Α.Φ.Μ 031082009 και ήδη αγνώστου διαμονής βάση του άρθρου 135 ΚπολΔ με την οποία αιτείται να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλλει στην παραπάνω Εταιρεία ειδικού σκοπού τιτλοποίησης το ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (42.435,48 €)που αντιστοιχεί στο ποσό του κεφαλαίου της απαίτησης πλέον δεδουλευμένων τοκοπρομηθειών έως την 28-1-2020 εντόκως από την 29-1-2020, επομένη της τελευταίας ημερομηνίας υπολογισμού των τόκων της απαίτησης άλλως από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσας μέχρι την ολοσχερή εξόφληση καθώς και να κηρυχθεί η Απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί ο αντίδικος στην δικαστική δαπάνη. Η παραπάνω Αγωγή έχει ημερομηνία κατάθεσης 11-3-2021 αριθμό κατάθεσης 1653/2021 ΓΑΚ 13038/2021 και με ταυτόχρονη πράξη του Γραμματέα με την οποία ορίζει όσα διέπει ο Ν.4335/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ. 67669 Περίληψη της με αριθμόν 3782 Ε/7-4-2021 Έκθεσης επίδοσης του Δικ. Επιμελητή της Περιφερείας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΣΥΝΔΟΥΚΑ κάτοικος Αθηνών οδός Γ. Σταύρου 6 τηλ. 210 3210306. Δηλοποιώ ότι στις 7/4/2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ ύστερα από την έγγραφη παραγγελία της Κωνσταντίνας Κάσσαρη μέλος της Δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία Κωνσταντίνα Κάσσαρη-Τζάνου Φώτιου & Συνεργάτες και ως πληρεξούσια Δικηγόρου της Ανώνυμης τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που εδρεύει στην Αθήνα οδός Σταδίου 40 εκπροσωπούμενη νόμιμα και ως διαχειρίστρια απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της Εταιρείας με την επωνυμία GALAXY ΙΙΙ FUNDING DESIGNATED ΑCTIVΙTΥ COMPANY που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας εκπροσωπούμενη νόμιμα επέδωσα στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ακριβές αντίγραφο της από 19-1-2021 Αγωγής (τακτική διαδικασία) Ενοχικό της πρώτης προς τον δεύτερο που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΑΛΑΔΑΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ πρώην κάτοικο Ν. Μάκρης οδός Ειρήνης 10 με Α.Φ.Μ 035855272 και ήδη αγνώστου διαμονής βάση του άρθρου 135 ΚπολΔ με την οποία αιτείται να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλλει στην παραπάνω Εταιρεία ειδικού σκοπού τιτλοποίησης το ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ευρώ και τριάντα ενός λεπτού (58.830,31 €) που αντιστοιχεί στο ποσό του κεφαλαίου της απαίτησης πλέον δεδουλευμένων τοκοπρομηθειών έως την 27-3-2019 εντόκως από την 28-3-2019, επόμενη της τελευταίας ημερομηνίας υπολογισμού των τόκων της απαίτησης άλλως από την επόμενη της κοινοποίησης της παρούσας μέχρι την ολοσχερή εξόφληση καθώς και να κηρυχθεί η Απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί η αντίδικος στην δικαστική δαπάνη. Η παραπάνω Αγωγή έχει ημερομηνία κατάθεσης 10-3-2021 αριθμό κατάθεσης 1649/2021 ΓΑΚ 13002/2021 και με ταυτόχρονη πράξη του Γραμματέα με την οποία ορίζει όσα διέπει ο Ν.4335/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ. 67669 Περίληψη της με αριθμόν 3783 Ε/7-4-2021 Έκθεσης επίδοσης του Δικ. Επιμελητή της Περιφερείας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΣΥΝΔΟΥΚΑ κάτοικος Αθηνών οδός Γ. Σταύρου 6 τηλ. 210 3210306. Δηλοποιώ ότι στις 7/4/2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ ύστερα από την έγγραφη παραγγελία της Αικατερίνης Αντωνέλου μέλος της Δικηγορικής παιρείας με την επωνυμία Κωνσrαντίνα Κάσσαρη-Τζάνου Φώτιου & Συνεργάτες και ως πληρεξούσια Δικηγόρου της Ανώνυμης τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που εδρεύει στην Αθήνα οδός Σταδίου 40 εκπροσωπούμενη νόμιμα και ως διαχειρίστρια απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της Εταιρείας με την επωνυμία GALAXY ΙΙ FUNDING DESIGNATED ΑCTIVITY COMPANY που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας εκπροσωπούμενη νόμιμα επέδωσα στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ακριβές αντίγραφο της από 18-1-2021 Αγωγής (τακτική διαδικασία) Ενοχικό της πρώτης προς τον δεύτερο που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ MANTZIOY του ΧΡΗΣΤΟΥ πρώην κάτοικο Γαλατσίου οδός Κλεάρχου 8 με Α.Φ.Μ 105519766 και ήδη αγνώστου διαμονής βάση του άρθρου 135 ΚπολΔ με την οποία αιτείται να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλλει στην παραπάνω Εταιρεία ειδικού σκοπού τιτλοποίησης το ποσό των πενήντα επτά χιλιάδων είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (57.025,58 €) που αντιστοιχεί στο ποσό του κεφαλαίου της απαίτησης πλέον δεδουλευμένων τοκοπρομηθειών έως την 28-5-2020 εντόκως από την 29-5-2020, επόμενη της τελευταίας ημερομηνίας υπολογισμού των τόκων της απαίτησης άλλως από την επόμενη της κοινοποίησης της παρούσας μέχρι την ολοσχερή εξόφληση καθώς και να κηρυχθεί η Απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί ο αντίδικος στην δικαστική δαπάνη. Η παραπάνω Αγωγή έχει ημερομηνία κατάθεσης 11-3-2021 αριθμό κατάθεσης 1661/2021 ΓΑΚ 13058/2021 και με ταυτόχρονη πράξη του Γραμματέα με την οποία ορίζει όσα διέπει ο Ν.4335/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ. 67669 Περίληψη της με αριθμόν 3784 Ε/7-4-2021 Έκθεσης επίδοσης του Δικ. Επιμελητή της Περιφερείας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΣΥΝΔΟΥΚΑ κάτοικος Αθηνών οδός Γ. Σταύρου 6 τηλ. 210 3210306. Δηλοποιώ ότι στις 7/4/2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ ύστερα από την έγγραφη παραγγελία της Καλλιόπης Χουντά μέλος της Δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία Κωνσταντίνα Κάσσαρη-Τζάνου Φώτιου & Συνεργάτες και ως πληρεξούσια Δικηγόρου της Ανώνυμης τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που εδρεύει στην Αθήνα οδός Σταδίου 40 εκπροσωπούμενη νόμιμα και ως διαχειρίστρια απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της Εταιρείας με την επωνυμία GALAXY ΙΙ FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας εκπροσωπούμενη νόμιμα επέδωσα στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤOΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ακριβές αντίγραφο της από 20-1-2021 Αγωγής (τακτική διαδικασία) Ενοχικό της πρώτης προς τον δεύτερο που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ πρώην κάτοικο Ρεθύμνου οδός Τζανέ Μπουνιαλή 61 με Α.Φ.Μ 066535119 και ήδη αγνώστου διαμονής βάση του άρθρου 135 ΚπολΔ με την οποία αιτείται να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλλει στην παραπάνω Εταιρεία ειδικού σκοπού τιτλοποίησης το ποσό των ενενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (95.386,56 €) εντόκως από την 28-5-2018, ημερομηνία τελευταίας φοράς υπολογισμού των τόκων της απαίτησης άλλως από την επόμενη της κοινοποίησης της παρούσας μέχρι την ολοσχερή εξόφληση καθώς και να κηρυχθεί η Απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί η αντίδικος στην δικαστική δαπάνη. Η παραπάνω Αγωγή έχει ημερομηνία κατάθεσης 4-2-2021 αριθμό κατάθεσης 1053/2021 ΓΑΚ 8222/2021 και με ταυτόχρονη πράξη του Γραμματέα με την οποία ορίζει όσα διέπει ο Ν.4335/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ Μ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ. 67669 Περίληψη της με αριθμόν 3785 Ε/7-4-2021 Έκθεσης επίδοσης του Δικ. Επιμελητή της Περιφερείας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΣΥΝΔΟΥΚΑ κάτοικος Αθηνών οδός Γ. Σταύρου 6 τηλ. 210 3210306. Δηλοποιώ ότι στις 7/4/2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ ύστερα από την έγγραφη παραγγελία της Καλλιόπης Χουντά μέλος της Δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία Κωνσταντίνα Κάσσαρη-Τζάνου Φώτιου & Συνεργάτες και ως πληρεξούσια Δικηγόρου της Ανώνυμης τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που εδρεύει στην Αθήνα οδός Σταδίου 40 εκπροσωπούμενη νόμιμα και ως διαχειρίστρια απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της Εταιρείας με την επωνυμία GALAXY ΙΙ FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας εκπροσωπούμενη νόμιμα επέδωσα στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ακριβές αντίγραφο της από 18-1-2021 Αγωγής (τακτική διαδικασία) Ενοχικό της πρώτης προς τον δεύτερο που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΟΝΔΥΛΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ κάτοικος Βριλησσίων οδός Θεσσαλίας 11 και ήδη αγνώστου διαμονής βάση του άρθρου 135 ΚπολΔ και κατά του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΥΧΤΗ του ΜΙΧΑΗΛ κάτοικο Αθηνών οδός Κουρτίδου 210 με την οποία αιτείται να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος στην παραπάνω Εταιρεία ειδικού σκοπού τιτλοποίησης το ποσό των διακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (222.896,60 €) που αντιστοιχεί στο ποσό κεφαλαίου της απαίτησης πλέον δεδουλευμένων τοκοπρομηθειών έως την 30/7/2020 εντόκως από την 31/7/2020 επόμενη της τελευταίας ημερομηνίας υπολογισμού των τόκων της απαίτησης άλλως από την επόμενη της κοινοποίησης της παρούσας μέχρι την ολοσχερή εξόφληση καθώς και να κηρυχθεί η Απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί η αντίδικος στην δικαστική δαπάνη. Η παραπάνω Αγωγή έχει ημερομηνία κατάθεσης 4-2-2021 αριθμό κατάθεσης 1055/2021 ΓΑΚ 8225/2021 και με ταυτόχρονη πράξη του Γραμματέα με την οποία ορίζει όσα διέπει ο Ν.4335/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ. 67669 Περίληψη της με αριθμόν 3786 Ε/7-4-2021 Έκθεσης επίδοσης του Δικ. Επιμελητή της Περιφερείας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΣΥΝΔΟΥΚΑ κάτοικος Αθηνών οδός Γ. Σταύρου 6 τηλ.210 3210306. Δηλοποιώ ότι στις 7/4/2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ ύστερα από την έγγραφη παραγγελία της Αντιγόνης Ζήσης μέλος της Δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία Κωνσταντίνα Κάσσαρη-Τζάνου Φώτιου & Συνεργάτες και ως πληρεξούσια Δικηγόρου της Ανώνυμης τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που εδρεύει στην Αθήνα οδός Σταδίου 40 εκπροσωπούμενη νόμιμα και ως διαχειρίστρια απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της Εταιρείας με την επωνυμία GALAXY ΙΙ FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας εκπροσωπούμενη νόμιμα επέδωσα στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ακριβές αντίγραφο της από 20-1-2021 Αγωγής (τακτική διαδικασία) Ενοχικό της πρώτης προς τον δεύτερο που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΟΝΤΙΔΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κάτοικος Βριλησσίων οδός Πλαταιών 17α με Α.Φ.Μ 007183994 και ήδη αγνώστου διαμονής βάση του άρθρου 135 ΚπολΔ και κατά της υπό εκκαθάριση Εταιρείας με την επωνυμία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ETAIPEIA ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ που εδρεύει στην Λυκόβρυση οδός Διαπούλη 32 με ΑΦΜ 095367723 εκπροσωπούμενη από τον εκκαθαριστή αυτής ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΕΟΝΤΙΔΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ήδη αγνώστου διαμονής με την οποία αιτείται να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος στην παραπάνω Εταιρεία ειδικού σκοπού τιτλοποίησης το ποσό των εβδομήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (79.334,75 €) εντόκως από την 28-10-2017 επόμενη της τελευταίας ημερομηνίας υπολογισμού των τόκων της απαίτησης και κλεισίματος του κυρίου λογαριασμού άλλως από την επόμενη της κοινοποίησης της παρούσας μέχρι την ολοσχερή εξόφληση καθώς και να κηρυχθεί η Απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην δικαστική δαπάνη. Η παραπάνω Αγωγή έχει ημερομηνία κατάθεσης 4-2-2021 αριθμό κατάθεσης 1047/2021 ΓΑΚ 8211/2021 και με ταυτόχρονη πράξη του Γραμματέα με την οποία ορίζει όσα διέπει ο Ν.4335/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ Μ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ. 67669 Περίληψη της με αριθμόν 3787 Ε/7-4-2021 Έκθεσης επίδοσης του Δικ. Επιμελητή της Περιφερείας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΣΥΝΔΟΥΚΑ κάτοικος Αθηνών οδός Γ. Σταύρου 6 τηλ. 210 3210306. Δηλοποιώ ότι στις 7/4/2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ ύστερα από την έγγραφη παραγγελία της Αντιγόνης Ζήσης μέλος της Δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία Κωνσταντίνα Κάσσαρη-Τζάνου Φώτιου & Συνεργάτες και ως πληρεξούσια Δικηγόρου της Ανώνυμης τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που εδρεύει στην Αθήνα οδός Σταδίου 40 εκπροσωπούμενη νόμιμα και ως διαχειρίστρια απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της Εταιρείας με την επωνυμία GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας εκπροσωπούμενη νόμιμα επέδωσα στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ακριβές αντίγραφο της από 20-1-2021 Αγωγής (τακτική διαδικασία) Ενοχικό της πρώτης προς τον δεύτερο που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της υπό εκκαθάριση Εταιρείας με την επωνυμία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ETAIPEIA ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ που εδρεύει στην Λυκόβρυση οδός Διαπούλη 32 με ΑΦΜ 095367723 εκπροσωπούμενη νόμιμα από τον εκκαθαριστή της ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΟΝΤΙΔΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κάτοικος Βριλησσίων οδός Πλαταιών 17α με Α.Φ.Μ 007183994 και ήδη αγνώστου διαμονής βάση του άρθρου 135 ΚπολΔ και κατά του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΟΝΤΙΔΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κάτοικο Βριλησσίων με την οποία αιτείται να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος στην παραπάνω Εταιρεία ειδικού σκοπού τιτλοποίησης το ποσό των εβδομήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (79.334,75 €) εντόκως από την 28-10-2017 επόμενη της τελευταίας ημερομηνίας υπολογισμού των τόκων της απαίτησης και κλεισίματος του κυρίου λογαριασμού άλλως από την επόμενη της κοινοποίησης της παρούσας μέχρι την ολοσχερή εξόφληση καθώς και να κηρυχθεί η Απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην δικαστική δαπάνη. Η παραπάνω Αγωγή έχει ημερομηνία κατάθεσης 4-2-2021 αριθμό κατάθεσης 1047/2021 ΓΑΚ 8211/2021 και με ταυτόχρονη πράξη του Γραμματέα με την οποία ορίζει όσα διέπει ο Ν.4335/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ. 67669 Περίληψη της με αριθμόν 3788 Ε/7-4-2021 Έκθεσης επίδοσης του Δικ. Επιμελητή της Περιφερείας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΣΥΝΔΟΥΚΑ κάτοικος Αθηνών οδός Γ. Σταύρου 6 τηλ.210 3210306. Δηλοποιώ ότι στις 7/4/2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ ύστερα από την έγγραφη παραγγελία της Ουρανίας Βεγιοπούλου μέλος της Δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία Κωνσταντίνα Κάσσαρη-Τζάνου Φώτιου & Συνεργάτες και ως πληρεξούσια Δικηγόρου της Ανώνυμης τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που εδρεύει στην Αθήνα οδός Σταδίου 40 εκπροσωπούμενη νόμιμα και ως διαχειρίστρια απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της Εταιρείας με την επωνυμία GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας εκπροσωπούμενη νόμιμα επέδωσα στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ακριβές αντίγραφο της από 20-1-2021 Αγωγής (τακτική διαδικασία) της πρώτης προς τον δεύτερο που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της Ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με έδρα την Καλλιθέα οδός Λ. Βενιζέλου 363 εκπροσωπούμενη νόμιμα με Α.Φ.Μ 099999686 και ήδη αγνώστου διαμονής βάση του άρθρου 135 ΚπολΔ και κατά του ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΤΣΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ κάτοικο Αθηνών οδός Δαφνομήλη 53 με ΑΦΜ 050675982 και ήδη αγνώστου διαμονής με την οποία αιτείται να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος στην παραπάνω Εταιρεία ειδικού σκοπού τιτλοποίησης το ποσό των εκατόν εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (163.537,60 €) εντόκως από την 25-9-2014,ημερομηνία τελευταίας φοράς υπολογισμού των τόκων της απαίτησης άλλως από την επόμενη της κοινοποίησης της παρούσας μέχρι την ολοσχερή εξόφληση καθώς και να κηρυχθεί η Απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην δικαστική δαπάνη. Η παραπάνω Αγωγή έχει ημερομηνία κατάθεσης 4-2-2021 αριθμό κατάθεσης 1048/2021 ΓΑΚ 8216/2021 και με ταυτόχρονη πράξη του Γραμματέα με την οποία ορίζει όσα διέπει ο Ν.4335/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ. 67669 Περίληψη της με αριθμόν 3789 Ε/7-4-2021 Έκθεσης επίδοσης του Δικ. Επιμελητή της Περιφερείας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΣΥΝΔΟΥΚΑ κάτοικος Αθηνών οδός Γ. Σταύρου 6 τηλ. 210 3210306. Δηλοποιώ ότι στις 7/4/2021 ημέρα TETAΡTH ύστερα από την έγγραφη παραγγελία της Ουρανίας Βεγιοπούλου μέλος της Δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία Κωνσταντίνα Κάσσαρη-Τζάνου Φώτιου & Συνεργάτες και ως πληρεξούσια Δικηγόρου της Ανώνυμης τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που εδρεύει στην Αθήνα οδός Σταδίου 40 εκπροσωπούμενη νόμιμα και ως διαχειρίστρια απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της Εταιρείας με την επωνυμία GALAXY ΙΙ FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας εκπροσωπούμενη νόμιμα επέδωσα στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ακριβές αντίγραφο της από 20-1-2021 Αγωγής (τακτική διαδικασία) Ενοχικό της πρώτης προς τον δεύτερο που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΤΣΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ κάτοικος Αθηνών οδός Δαφνομήλη 53 με Α.Φ.Μ 050675982 και ήδη αγνώστου διαμονής βάση του άρθρου 135 ΚπολΔ και κατά της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΤΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ που εδρεύει στην Καλλιθέα οδός Λ. Βενιζέλου 363 με ΑΦΜ 099999686 και ήδη αγνώστου διαμονής με την οποία αιτείται να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος στην παραπάνω Εταιρεία ειδικού σκοπού τιτλοποίησης το ποσό των εκατόν εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (163.537,60 €) εντόκως από την 25-9-2014, ημερομηνία τελευταίας φοράς υπολογισμού των τόκων της απαίτησης άλλως από την επόμενη της κοινοποίησης της παρούσας μέχρι την ολοσχερή εξόφληση καθώς και να κηρυχθεί η Απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην δικαστική δαπάνη. Η παραπάνω Αγωγή έχει ημερομηνία κατάθεσης 4-2-2021 αρι θμό κατάθεσης 1048/2021 ΓΑΚ 8216/2021 και με ταυτόχρονη πράξη του Γραμματέα με την οποία ορίζει όσα διέπει ο Ν.4335/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ. 67669 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τις υπ' αριθ. 3821Ε'/06-04-2021 και 3824Ε'/08-04-2021 εκθέσεις μου επεδόθηκαν νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ακριβές αντίγραφο της με αριθμό 93/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (Τακτική Διαδικασία), του ενάγοντος Νικολάου Τσιναρέλη του Γεωργίου, κατοίκου Κομοτηνής και στρέφεται κατά των εναγομένων 1) Μαρίκας Παπαδοπούλου του Χαράλαμπου, κατοίκου Μελβούρνης Αυστραλίας και ήδη αγνώστου διαμονής και 2) Σοφίας Παπαδοπούλου του Χαράλαμπου, κατοίκου Μελβούρνης Αυστραλίας και ήδη αγνώστου διαμονής, με την οποία απόφαση, δικάζει ερήμην των εναγομένων, ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ, δέχεται την αγωγή, αναγνωρίζει τον ενάγοντα κύριο κατά ποσοστό 100% αγρού στη θέση «Μύλος Καλαμιάς» ή «Καλεντέρ Κορού», που βρίσκεται εντός του Αγροκτήματος Κομοτηνής Ν. Ροδόπης εκτάσεως 9.500 τ.μ. σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης το υπ' αριθ. 3250/1993 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Κομοτηνής Ειρήνης Πουλάκη και σύμφωνα με νεώτερη καταμέτρηση με το από Μάιο του 2010 τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Ζαφειρίου Νικολάου 10.008,87 τ.μ., που αποτυπώνεται σύμφωνα με το σύστημα αναφοράς συντεταγμένων ΕΓΔΑ '87 και συνορεύει βόρεια με ιδιοκτησία Σιντικά χήρας Χουσεΐν Ογλού Σάρ Ισμαήλ, που φέρει ΚΑΕΚ 420173103227, νότια και ανατολικά με ιδιοκτησία Ρετζέπ Νουρή, που φέρει ΚΑΕΚ 420173103250 και δυτικά με αγροτικό δρόμο. Διατάζει τη διόρθωση της αρχικής εγγραφής των κτηματολογικών βιβλίων του Κτηματολογικού Γραφείου Κομοτηνής, ώστε στο ανωτέρω ακίνητο να αναγραφεί κύριος ο ενάγων κατά ποσοστό 100%. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του, στην Κομοτηνή στις 20 Δεκεμβρίου 2011, χωρίς να παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους. Με την παραγγελία να γίνει η επίδοση για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Κομοτηνή 08-04-2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ τηλ. 2531085167 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθ. 8380ΣΤ/07-04-2021 Έκθεσή μου Επίδοσης ύστερα από έγγραφη παραγγελία του του κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. ΝΤΑΛΑΧΑΝΗ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΤΑΛΑΧΑΝΗ», πληρεξούσιου δικηγόρου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL AEBE», που εδρεύει στο Κρυονέρι Αττικής, οδός Ασκληπιού αρ. 13 και εκπροσωπείται νόμιμα, και έχει ΑΦΜ 094105111 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθήνας, ήρθα και επέδωσα στον κο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, για λογαριασμό της ανωνύμου βιομηχανικής και εμπορικής εταιρίας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» πρώην εδρεύουσα στο Δήμο Αρκαδίου Ρεθύμνου [15ο χλμ Ε.Ο. Ρεθύμνου – Ηρακλείου θέση Λατζιμάς] και νυν αγνώστου έδρας που εκπροσωπείται νόμιμα, ακριβές αντίγραφο με αποϋλοποιημένη σήμανση και ηλεκτρονική θεώρηση της από 10/02/2021 ΑΓΩΓΗΣ [Τακτική Διαδικασία] της πρώτης κατά της ανώνυμης βιομηχανικής και εμπορικής εταιρίας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.» που εδρεύει στο Δήμο Αρκαδίου Ρεθύμνου [οδός 15ο χλμ Ε.Ο. Ρεθύμνου – Ηρακλείου θέση Λατζιμάς] εκπροσωπείται νόμιμα και έχει Α.Φ.Μ.: 094083476 της Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου, που απευθύνεται στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ και με την οποία ζητά: Να γίνει δεκτή η Αγωγή της σε όλο αυτής το αιτητικό, ήτοι: Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή της. Nα υποχρεωθεί η εναγόμενη να της καταβάλει το συνολικό ποσό των [8.156,07] ευρώ και τούτο με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας από τη λήξη της πίστωσης, όπως αναγράφεται στο κάθε τιμολόγιο, μέχρι και την άσκηση της αγωγής της, και, εντεύθεν και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή της εξόφληση, με τους νόμιμους τόκους επιδικίας και δη ως ακολούθως: 1) Ευρώ [681,21] για το υπόλοιπο της αξίας του υπό στοιχεία 14ΤΙ51 002404/13-3-2019 Τιμολογίου Πώλησης, νομιμοτόκως από 11-6-2019 μέχρις εξοφλήσεως, 2) Ευρώ [1.190,57] για την αξία του υπό στοιχεία 14ΤΙ51 002395/13-3-2019 Τιμολογίου Πώλησης, νομιμοτόκως από 11-06-2019 μέχρις εξοφλήσεως, 3) Ευρώ [3.192,02] για την αξία του υπό στοιχεία 14ΤΙ51 002859/26-03-2019 Τιμολογίου Πώλησης, νομιμοτόκως από 24-7-2019 μέχρις εξοφλήσεως, 4) Ευρώ [1.596,01] για την αξία του υπό στοιχεία 14ΤΙ51 004457/7-05-2019 Τιμολογίου Πώλησης, νομιμοτόκως από 5-8-2019 μέχρις εξοφλήσεως, και 5) Ευρώ [1.496,26] για την αξία του υπό στοιχεία 14ΤΙ51 005994/11-06-2019 Τιμολογίου Πώλησης, νομιμοτόκως από 9-9-2019 μέχρις εξοφλήσεως, άλλως από της επομένης της επιδόσεως της παρούσης αγωγής της μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως . Να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινά εκτελεστή, και να καταδικασθεί η εναγόμενη εις την εν γένει δικαστική της δαπάνη. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου (ή Αποδεικτικό Κατάθεσης Δικογράφου) της κας Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου με Κατ. Εγγράφου: Αγωγή, Διαδικασία: Τακτική, Αντικείμενο: Τακτική Ν.4335/2015, Υπ-Αντικείμενο: Τιμολόγια, Δικαστήριο: Ειρηνοδικείο Αχαρνών, Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 683/2021, Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 31/2021 και χρονολογία κατάθεσης: 18/02/2021. Περαιτέρω δια της παρούσης κατ’ άρθρο 422 ΚΠολΔ, καλείται η αντίδικος να παραστεί ενώπιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών Μανούσου Μπολιώτη (Δημοκρίτου 15, Κολωνάκι) την 11-5-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., κατά την ένορκη εξέταση του μάρτυρος Ιωάννη Μανίκα του Δημητρίου, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατοίκου Αθήνας, οδός Σαβαγηνών αρ. 73, ο οποίος θα καταθέσει προς απόδειξη των πραγματικών αγωγικών του ισχυρισμών. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 9/4/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 12745 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Θεοδοσιάδου Φωτεινή Τηλ: 213 2030638- Fax : 2132030630 e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Διακηρύσσει ότι την 22 η του μήνα Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη , και ώρα 10:30 πμ. έως 11:00 πμ, θα διενεργηθεί συνοπτικός διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ , ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΕΝΤΥΠΩΝ 2021-2022-2023 », συνολικού προϋπολογισμού 74.324,48€ συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, για το σύνολο της προμήθειας όπως αυτές προσδιορίζονται με την 1/2021 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Τμήμα Προμηθειών Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.4281/2014. Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέτης και πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες από το γραφείο προμηθειών του Δήμου, αρμόδιος υπάλληλος Θεοδοσιάδου Φωτεινή (τηλ.2132030638). Tο πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.dionysos.gr και έχει καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. ΜΕΔ Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών &Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης Τσουδερος
PrintButton

08-04-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν παραγγελίας της δικηγόρου Θεσσαλονίκης, Μαρίας Κρέκη επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ΣΥΜΕΛΑ Γ. ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ για τον Angel Yasmany Sanchez Arias του Angel και της Ana Gloria πρώην κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Κρήτης αρ. 25 και ήδη αγνώστου διαμονής , ακριβές αντίγραφο της 8485/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Για την επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 2613 Γ/15-10-2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης Δημητρίου Ζαχάκου. Θεσσαλονίκη, 07/04/2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος εγγράφου της από 08.02.2021 εξώδικης δήλωσης - πρόσκλησης - διαμαρτυρίας Στην Αθήνα σήμερα την 29η-03-2021 εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών (Ηπείρου 1), τηλ. 210-8817118, μετά την από 08.02.2021 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τη Δικηγόρο κα ΘΕΟΧΑΡΗ Ι. ΠΑΥΛΑΚΗ πληρεξούσια της εταιρίας που εδρεύει στον Πειραιά (Ακτή Κονδύλη, αρ. 10) με την επωνυμία «ΜΕΛΚΟ ΠΕΤΡΟΛΕΟΥΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» νόμιμα εκπροσωπούμενης (ΑΦΜ 099789843-ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά), επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 7637/29.03.2021 έκθεσή μου επίδοσης για την εταιρία με έδρα στο Γαλάτσι Αττικής (οδός Έβρου και Δράμας αρ.1) με την επωνυμία «ΝΟΒΟΜΟΣΙΟΝ ΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «NOVOMOTION OIL AE» (ΑΦΜ 997984622 - ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών) νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Γεώργιο ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΩΤΗ του Δημητρίου, πρώην κάτοικο Πεύκης Αττικής, οδός Ρ. Φεραίου αρ. 22, ΑΦΜ 026222077 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 08.02.2021 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ της ως άνω εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΛΚΟ ΠΕΤΡΟΛΕΟΥΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» ΠΡΟΣ την εταιρία που εδρεύει στο Γαλάτσι Αττικής, οδός Έβρου και Δράμας αρ. 1, με την επωνυμία «ΝΟΒΟΜΟΣΙΟΝ ΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ» νόμιμα εκπροσωπούμενη (ΑΦΜ 997984622 - ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών), ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ. Δυνάμει σύμβασης που συνάφθηκε μεταξύ των εταιρειών «ΜΕΛΚΟ ΠΕΤΡΟΛΕΟΥΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» και «ΝΟΒΟΜΟΣΙΟΝ ΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ» στον Πειραιά το έτος 2009, και τροποποιήθηκε το έτος 2010 αποκλειστικά ως προς το ύψος του συμφωνηθέντος πιστωτικού ορίου, συμφωνήθηκε η ανάθεση από την πρώτη προς την δεύτερη της παραγωγής στην εγκατάστασή της πρώτης στον Ασπρόπυργο (17ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου) των προϊόντων που αναφέρονται στο Παράρτημα Α –Τεχνικές προδιαγραφές Ετοίμων προϊόντων της ως άνω σύμβασης, που ορίσθηκε ότι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, και υπό τους ειδικότερα αναφερόμενους σ΄ αυτή όρους και συμφωνίες. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ως άνω σύμβασης ορίστηκε ότι κατά την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της σύμβασης, η MELCO υποχρεούται να επιστρέψει αμεληττί στην ΝΟΒΟΜΟΣΙΟΝ το σύνολο των κενών υλικών συσκευασιών που προορίζονταν για τη συσκευασία των προϊόντων της. Μολονότι η ως άνω σύμβαση, έχει εδώ και έτη λήξει, η ΝΟΒΟΜΟΣΙΟΝ παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις και προσκλήσεις της ΜΕΛΚΟ για την παραλαβή από την ΝΟΒΟΜΟΣΙΟΝ των υλικών συσκευασίας από την Εγκατάστασή της ΜΕΛΚΟ στον Ασπρόπυργο, όπου τα είχε μεταφέρει με μέριμνα και δαπάνες της η ΝΟΒΟΜΟΣΙΟΝ στο πλαίσιο εκτέλεσης της μεταξύ τους σύμβασης, μέχρι σήμερα αναίτια δεν έχει ανταποκριθεί, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγάλο λειτουργικό και χωροταξικό πρόβλημα στην ΜΕΛΚΟ, άλλωστε ουδεμία υποχρέωση φύλαξής τους έχει. Με την παρούσα η εξωδίκως δηλούσα εταιρεία ΜΕΛΚΟ διαμαρτύρεται για την αδιαφορία και αδικαιολόγητη άρνησή της ΝΟΒΟΜΟΣΙΟΝ να παραλάβει τα υλικά συσκευασίας από την Εγκατάστασή της ΜΕΛΚΟ, τούτο δε παρά τη σχετική συμβατική της υποχρέωση και την καλεί όπως εντός δύο (2) ημερών από την επίδοση της παρούσας να παραλάβει από την Εγκατάστασή της στον Ασπρόπυργο (17ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου) με μεταφορικά μέσα, μέριμνα, ευθύνη και έξοδά της ΝΟΒΟΜΟΣΙΟΝ τα υλικά συσκευασίας, διαφορετικά της δηλώνει ότι μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη, φθορά, ζημία, καταστροφή ή απώλειά τους. Για να λάβει και για να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 29-03-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 377/7480/2021 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 10.03.2021 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τη Δικηγόρο Αθηνών κα ΕΛΕΝΗ Γ. ΤΑΜΠΟΥΚΑ πληρεξούσια της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ" και τον διακριτικό τίτλο "ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Περραιβού 20 και Καλλιρόης, με ΑΦΜ 094532827, η οποία εξομοιούται με καθολικό διάδοχο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε." και τον διακριτικό τίτλο "Δ.Ε.Η. Α.Ε." (άρθρο 123 Ν. 4001/2011), κατόπιν συγχωνεύσεως με απορρόφηση του αποσχιθέντος κλάδου διανομής της τελευταίας από την 100% θυγατρική αυτής πρώτης εταιρείας, νομίμως εκπροσωπούμενης, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ' αριθμ. 7635/29.03.2021 έκθεση μου επίδοσης για λογαριασμό του Γιουσουφίδη Βασιλείου του Χρήστου, πρώην κατοίκου Ασπροπύργου, θέση "ΨΑΡΙ" και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο (Ηλεκτρονική Κατάθεση) της από 25-01-2021 Αγωγής της ως άνω Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ" Κατά του ΓΙΟΥΣΟΥΦΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, κατοίκου Ασπροπύργου Αττικής, θέση ΨΑΡΙ. Η ως άνω Αγωγή φέρει ΓΑΚ : 7480/10.02.2021 και ΕΑΚ : 377/10.02.2021 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), με την οποία ΖΗΤΑΕΙ η ενάγουσα να γίνει δεκτή η αγωγή της. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, να της καταβάλλει, για την στο ιστορικό της παρούσας περιγραφόμενη αιτία, το ποσό των πέντε χιλιάδων επτακοσίων σαράντα επτά ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτών (5.747,88€), ήτοι το ποσό των πέντε χιλιάδων διακοσίων σαράντα επτά ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτών (5.247,88€), που αποτελεί την περιουσιακή της ζημία, με το νόμιμο τόκο από την ημερομηνία επίδοσης της παρούσας και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, και το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €), που αφορά στην ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης, με το νόμιμο τόκο από την ημερομηνία επίδοσης της παρούσας και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή καθ’ ολοκληρίαν ως προς το καταψηφιστικό της αίτημα, για τους στο ιστορικό της παρούσας αναφερόμενους λόγους. Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου της Δικηγόρου. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος όπως παραστεί, όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 29-03-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄αριθ. 3600/07-04-2021 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.’’, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274, με ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Χρήστο Αργυρόπουλο του Παναγιώτη, πρώην κάτοικο Πατρών, οδός Αλ. Υψηλάντου, αρ. 216 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 022358217, το από 05-04-2021 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ, που απευθύνεται ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου και αρχής με την οποία κατάσχει αναγκαστικώς εις χείρας των τρίτων το ποσό των καταθέσεων του παραπάνω οφειλέτη και κάθε χρηματικό ποσό θα περιέλθει στα χέρια των τρίτων, καθώς και κάθε άλλη απαίτησή της από αυτόν και έως την εξόφληση, μέχρι του ποσού της προς την επισπεύδουσα οφειλή του των τριών χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (3.778,74), πλέον των τόκων (πλην του κονδυλίου των τόκων) από την επομένη της επίδοσης ή κάθε μικρότερο ποσό. Παραγγέλλει-επιτάσσει τους τρίτους όπως μη καταβάλουν το ανωτέρω αναλυτικώς περιγραφόμενο ποσό προς τον καθού η εκτέλεση οφειλέτη, ούτε σε άλλον τρίτο διεκδικούντα την είσπραξη του από κάθε αιτία αλλά να κρατηθούν εις χείρας των τρίτων περαιτέρω νόμιμα, με τη ρητή επιφύλαξη για κάθε νόμιμο δικαίωμα. Νόμιμοι αντίκλητοι και δεκτικοί καταβολής διορίζονται οι οι 1) Γαβριήλ Λαμπρίδης, 2) Μαρία Ευαγγελάκου δικηγόρος, 3) Πηνελόπη Κυριακού δικηγόρος, 4) Ευγενία Ζαχαροπούλου δικηγόρος, 5) Ελευθερία Βεντουρή δικηγόρος, 8) Μαρία Τσαμπά, ασκούμενη δικηγόρος ως και τον επιδίδοντα την παρούσα δικαστικό επιμελητή. Αθήνα 07.04.2021 Η Δικηγόρος Μαρία Ευαγγελάκου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 60Β/02-04-2021 έκθεση επίδοσης, εγώ η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Μαγδαληνή Χρ. Καμπισιούλη, κάτοικος Αθηνών, επέδωσα ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κου Γεωργίου Αλέκου ( Βας. Σοφίας 10, τκ 10674), μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία « ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα επί της Βας. Σοφίας 10 με ΑΦΜ 998350438 της Δ’ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, ως πληρεξούσιου Δικηγόρου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και επί της Λ. Αθηνών αριθμός 112, με Α.Φ.Μ. 090027346 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του ΚΟΣΜΙΔΗ ΛΑΖΑΡΟΥ, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Μονεμβασιάς αρ. 25 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές έγχαρτο επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από το επίσημο ηλεκτρονικό έγγραφο, με αποϋλοποιημένη σήμανση και ηλεκτρονική θεώρηση της υπ’ αριθ. 15443/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ, του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αποτελούμενο από τον Δικαστή Γεώργιο Μποτώνη τον οποίο όρισε ο Προϊστάμενος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Ειρήνη Σχίζα, - Δικάζει ερήμην του εναγομένου, - Ορίζει το προκαταβλητέο παράβολο για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας απόφασης εκ μέρους του απολιπομένου εναγομένου στο ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ, - Δέχεται την αγωγή, - Αναγνωρίζει ότι ο εναγόμενος υποχρεούται να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των τριάντα χιλιάδων εβδομήντα επτά ευρώ και έξι λεπτών (30.077,06), με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, - Καταδικάζει τον εναγόμενο στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των χιλίων (1000) ευρώ, - Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους στην Αθήνα στις 27/11/2020. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Γίνεται μνεία ότι περίληψη του δικογράφου θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες ήτοι: ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ. Αθήνα 05/04/2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμιόνη : 06/04/2021 ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 275 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: ΕΡΜΙΟΝΗ Ταχ. Κώδικας: 210 51 Πληροφορίες: Δήμητρα Προκοπίου Τηλέφωνο: 2754360217 FAX: 2754031298 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Περίληψη διακήρυξης ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για εκποίηση και απομάκρυνση πλοίου από το λιμάνι της Κοιλάδας – Αργολίδας. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση πλοίου «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ» σημαίας ΚΑΝΑΔΑ, από το λιμάνι της Κοιλάδας , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2881/2001. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Ερμιόνη και στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας (κτήριο πρώην Δημαρχείο Ερμιόνης) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την 7η Μαΐου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00η μεσημβρινή. Ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) καθορίζεται το ποσό των 17.250,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από όπου θα παραλαμβάνεται και αντίγραφο της διακήρυξης, με αποδεικτικό (τηλ. επικοινωνίας 2754360217). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΦΛΩΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμιόνη : 06/04/2021 ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 276 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: ΕΡΜΙΟΝΗ Ταχ. Κώδικας : 210 51 Πληροφορίες: Δήμητρα Προκοπίου Τηλέφωνο: 2754360217 FAX: 2754031298 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Περίληψη διακήρυξης ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για εκποίηση και απομάκρυνση πλοίου από το λιμάνι του Πορτοχελίου – Αργολίδας. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση πλοίου «FATHER MURPHY » σημαίας Μ. Βρετανίας , από το λιμάνι του Πορτοχελίου , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2881/2001. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Ερμιόνη και στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας (κτήριο πρώην Δημαρχείο Ερμιόνης) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την 10η Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00η μεσημβρινή. Ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) καθορίζεται το ποσό των 6.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από όπου θα παραλαμβάνεται και αντίγραφο της διακήρυξης, με αποδεικτικό (τηλ. επικοινωνίας 2754360217). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΦΛΩΡΗΣ
PrintButton

06-04-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την υπ' αρ. 3/2021 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Αχαρνών αναγνωρίστηκε σωματείο με την επωνυμία: «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΗΣ» με έδρα τα Ανω Λιόσια του Δήμου Φυλής Αττικής. Ο σκοπός του Σωματείου περιλαμβάνεται στο αποτελούμενο από 35 άρθρα καταστατικό του και συνίσταται στην συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες Ολυμπιακούς και μη Ολυμπιακούς του αθλήματος της πάλης και των μικτών πολεμικών τεχνών της πάλης, όπως αναφέρονται στο καταστατικό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης και την ανάπτυξη του αθλητικού πνεύματος. Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΚΕΤΣΑΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Πατούσα 3 & Σόλωνος - 10677 Αθήνα ΤΗΛ.: 210 3302281 - 6972023019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ Αριθμ.2910Β/2021 έκθ.επιδόσεως Την 5η Απριλίου 2021 επιδόθηκε στον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω για την Αλεξάνδρα Κανταργιόγλου του Νικολάου συζ. Θεόφιλου Διαμαντάρη, τέως κάτοικο Κω (περιοχή «Κακό Πρινάρι» άνευ οδού και αριθμού) και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 17.02.2021 αναγνωριστικής αγωγής που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Κω (αύξων αριθμός κατάθεσης 90/31.03.2021), με την οποία ο ενάγων Σακελλάριος Γερακιός του Αντωνίου, κάτοικος Κω (περιοχή «Κακό Πρινάρι» άνευ οδού και αριθμού) ζητεί να αναγνωριστεί δικαστικώς ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπό του ο νόμιμος χρόνος κτητικής παραγραφής της υφιστάμενης στα κτηματολογικά βιβλία εγγραφής επί του οικοπέδου 07 στο ΟΤ 511 του ρυμοτομικού της επέκτασης του σχεδίου πόλεως Κω (περιοχή «Κακό Πρινάρι») με τα ειδικότερα στοιχεία «9,13,14,15,17,16,18,Τ6,Τ7,9», όπως απεικονίζεται στο από Μάρτιος 2021 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Βασιλείου Κανελλόπουλου, το οποίο επισυνάπτεται στην αγωγή και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Το οικόπεδο αυτό έχει εμβαδόν 164,90 τ.μ. και συνορεύει αναφορικά με το άνω διάγραμμα : Ανατολικά επί πλευρών «18,16», «16,17», «17,15», «15,14» και «14,13» μήκους 3,90, 0,88, 3,02, 1,37, και 2,98 μέτρων αντίστοιχα με οικόπεδο 06 του ΟΤ 511, Νότια επί πλευρών «18,Τ6» και «Τ6,Τ7» μήκους 0,84 και 12,34 μέτρων αντίστοιχα με πεζόδρομο, Δυτικά επί πλευράς «Τ7,9» μήκους 12,68 μέτρων με δημοτική οδό και Βόρεια επί πλευράς «9,13» μήκους 15,50 μέτρων με οικόπεδο 06 του Ο.Τ 511. Το οικόπεδο αυτό προέκυψε από τον πίνακα της Πράξεως Εφαρμογής του σχεδίου πόλεως Κω (περιοχή «Κακό Πρινάρι»), που κυρώθηκε με την υπ’αριθμ. Χ.Ο.Π 7250/95/21.02.1996 απόφαση Νομάρχη Δωδεκανήσου και την ένταξη στην επέκταση του σχεδίου πόλεως Κω (περιοχή «Κακό Πρινάρι») των ακόλουθων κτηματολογικών μερίδων: 1)Ενός οικοπέδου εκτάσεως 160 τ.μ. στη θέση «Κακό Πρινάρι» (Πλατύς Ποταμός) της Δημοτικής Ενότητας Κω του Δήμου της Κω, καταχωρημένου στο Κτηματολόγιο της Κω με Κ.Μ. 1950 Γαιών Κω- Εξοχής στον τόμο 19 και στη σελίδα 27. Το ακίνητο αυτό συνορεύει ανατολικά με Κ.Μ. 453 και 454 Οικοδομών, νότια με ημιονική οδό, δυτικά με την Κ.Μ. 1943 Γαιών και βόρεια με την Κ.Μ. 1949 Γαιών. Και 2)Μίας ισόγειας ερειπωμένης και κατεδαφισμένης οικοδομής, εκτάσεως κατά το Κτηματολόγιο Κω 25 τ.μ. επί οικοπέδου εκτάσεως 65 τ.μ, που βρίσκεται εντός του ως άνω περιγραφομένου οικοπέδου στη θέση «Κακό Πρινάρι» της Δημοτικής Ενότητας Κω του Δήμου της Κω, καταχωρημένου στο Κτηματολόγιο Κω με Κ.Μ. 454 Οικοδομών Κω-Εξοχής στον τόμο 5 και στην σελίδα 35. Το ακίνητο αυτό συνορεύει ανατολικά με Κ.Μ. 453 Οικοδομών, νότια με ημιονική οδό, δυτικά και βόρεια με την Κ.Μ. 1950 Γαιών. Οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και τα έγγραφά τους μέσα σε εκατόν τριάντα (130) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής στο Ειρηνοδικείο της Κω. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψιν. Επίσης, ενόψει της εκδίκασης της ως άνω αγωγής, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κω (τακτική διαδικασία), σύμφωνα με τα άρθρα 237 παρ.1 και 2 Κ.Πολ.Δ, γνωστοποιείται στην εναγομένη ότι προς απόδειξη των ισχυρισμών του ενάγοντος, ο τελευταίος θα εξετάσει ενόρκως την μάρτυρά του Διονυσία Χατζηνικολάου του Μιχαήλ, επάγγελμα ξενοδοχοϋπάλληλος, κάτοικο Κω (περιοχή «Κακό Πρινάρι») ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κω την Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021 και ώρα 11.10 και την καλεί να παραστεί. Άλλως η λήψη της εν λόγω ένορκης βεβαιώσεως θα γίνει ερήμην της. Κως 05.04.2021 Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΤΣΑΜΠΑΛΛΑ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΤΣΟΛΙΑΚΟΥ Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8318Β/01-04-2021 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ελένης Ηρ. Δαριβιανάκη, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών κ. Νίκου Νακόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΨΑΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201 όπως εκπροσωπείται νόμιμα επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου, για λογαριασμό της κα. Βιργινίας Χασουράκη του Στυλιανού, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Βαθειανός Κάμπος αρ. 1 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 110726701, ακριβές αντίγραφο της με χρονολογίας 29-03-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019), που θα λάβει χώρα την 12/4/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή καλείστε να παραστείτε σε αυτή με το νομικό παραστάτη σας, στην έδρα της Διαμεσολαβήτριας (Διεύθυνση: Βικέλα & Μιχ. Καλογήρου 1). Σημειώνεται πως εξαιτίας των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών που επικρατούν σε όλη τη χώρα, η ΥΑΣ θα διεξαχθεί κα με τηλεδιάσκεψη, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Skype) Η Δικαστική Επιμελήτρια ΕΛΕΝΗ ΗΡ. ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8319Β/01-04-2021 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ελένης Ηρ. Δαριβιανάκη, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών κ. Νίκου Νακόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΨΑΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201 όπως εκπροσωπείται νόμιμα επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδίκων Ηρακλείου, η οποία απευθύνεται προς τον κ. Στυλιανό Χασουράκη του Μιχαήλ, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Θράκης αρ. 10 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 045845981, ακριβές αντίγραφο της με χρονολογίας 29-03-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019), που θα λάβει χώρα την 12/4/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή καλείστε να παραστείτε σε αυτή με το νομικό παραστάτη σας, στην έδρα της Διαμεσολαβήτριας (Διεύθυνση: Βικέλα & Μιχ. Καλογήρου 1) Σημειώνεται πως εξαιτίας των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών που επικρατούν σε όλη τη χώρα, η ΥΑΣ θα διεξαχθεί κα με τηλεδιάσκεψη, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Skype). Η Δικαστική Επιμελήτρια ΕΛΕΝΗ ΗΡ. ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Με την υπ’ αριθ. 7133Γ/05-04-2021 έκθεσή μου επίδοσης, κοινοποιήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, για τον (επ) HOSSEINI (ον) ASEF, γεννηθέντα την 01η/01/1963, πολίτη Αφγανιστάν, άγνωστης διεύθυνσης, διαμονής και στερούμενου ΑΦΜ, προς γνώση και τις νόμιμες συνέπειες, ύστερα από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την Δικηγόρο Αθηνών, κ. Χριστίνα – Ειρήνη Ζ. ΤΣΙΑΛΤΖΗ, ως πληρεξούσια της (επ.) ROHANI (ον.) TAHERA του DIDAR ALI, γεννηθείσας στις 06-09-1979, πολίτη Αφγανιστάν, κατοίκου Αθηνών, στο κέντρο Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Προσφύγων Ελαιώνα, επί της οδού Αγίου Πολυκάρπου, αριθμός 87, με αριθμό άδειας διαμονής ΡΟ11861987 (δικαιούχος διεθνούς προστασίας - πρόσφυγας), ατομικά και ως ασκούσας την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της, ήτοι του (επ) HOSSEINI (ον) ALI του ASEF, γεννηθέντος στις 11/05/2004 στο Ιράν, και του (επ) HOSSEINI (ον) ALIREZA του ASEF, γεννηθέντος στις 29/03/2012 στο Ιράν, αντίγραφο της από 13-03-2021 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΩΝ, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 15398/26-03-2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 1825/2021, που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, με την οποία αιτείται να γίνει δεκτή η εν λόγω Αίτηση, να ανατεθεί αποκλειστικά στην (επ.) ROHANI (ον.) TAHERA του DIDAR ALI η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της, ήτοι του (επ) HOSSEINI (ον) ALI του ASEF, γεννηθέντος στις 11/05/2004 στο Ιράν, και του (επ) HOSSEINI (ον) ALIREZA του ASEF, γεννηθέντος στις 29/03/2012 στο Ιράν, να της χορηγηθεί προσωρινή διαταγή που να αναθέτει προσωρινά την επιμέλεια των ως άνω ανηλίκων τέκνων της σε αυτήν, μέχρι τη συζήτηση της Αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων και να καταδικασθεί ο αντίδικος στη δικαστική της δαπάνη. Χρόνος συζήτησης της Προσωρινής Διαταγής ορίζεται στις 09-04-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στο γραφείο του Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών. Αθήνα, 05-04-2021 Η Δικ. Επιμελήτρια Χαρίκλεια Αθ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ (Ι. Μομφερράτου 136 - τηλ. 210-3613250) ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λόντου αρ. 4 (ΑΦΜ: 996987675) κατόπιν παραγγελίας της Διαμεσολαβήτριας Αγγελίνας Παρασκευοπούλου του Παναγιώτη (ΑΦΜ: 066444492), επέδωσε με την υπ’ αριθμ. ΣΤ-1552/5-4-2021, ημέρα: Δευτέρα και ώρα: 10.30 π.μ. έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Κοραλία ΑΜΠΑΤΖΗ του Χρήστου πρώην κάτοικο Κηφισιάς οδός Ζεφύρου αρ. 21 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 01 Απριλίου 2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019), με την οποία του γνωστοποιεί ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4640/2019, κατόπιν ασκήσεως της από 05-11-2020 με γακ: 83335/20 και αριθ. κατ. δικογράφου: 2528/20 Αγωγής ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (νέα τακτική διαδικασία) της τράπεζας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑLPHA BANK» θα λάβει χώρα την 15 Απριλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα: 11.00 και την καλεί να παρασταθεί σε αυτή με το νομικό παραστάτη της όπου κατωτέρω αναφέρεται, Τόπος διεξαγωγής ΥΑΣ: Δικηγορική Εταιρεία Γεωργιάδη – Παπαμανώλη και Συνεργατών – Διεύθυνση: Ομήρου 35 – Αθήνα. Στην παρούσα επισυνάπτεται και Φύλλο Βασικών Στοιχείων όπου περιλαμβάνονται αναλυτικά τα στοιχεία όλων των μερών της διαφοράς, σύντομη περιγραφή της υπόθεσης και τα στοιχεία της διαμεσολαβήτριας.. Αν για κάποιο από τα μέρη δεν είναι δυνατή η φυσική του παρουσία- για τους λόγους που αναφέρονται στο αρ. 7 παρ. 5 - θα χορηγήσει εξουσιοδότηση στον νομικό παραστάτη του. Επισυνάπτεται το Φύλλο Βασικών Στοιχείων, όπου περιλαμβάνονται αναλυτικά τα στοιχεία όλων των μερών της διαφοράς, σύντομη περιγραφή της υπόθεσης και τα στοιχεία μου ως διαμεσολαβήτριας. Σημειώνεται ότι: Σκοπός της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας είναι να εξετάσετε τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς σας με διαμεσολάβηση. Αν μετά την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, μπορείτε να αποχωρήσετε χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία, κύρωση ή ποινή. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 6 του ν.4640/2019, εάν δεν προσέλθετε στην ΥΑΣ δύναται να σας επιβληθεί από το δικαστήριο χρηματική ποινή, ποσού 100-500 ευρώ, εφόσον η υπόθεσή σας προχωρήσει σε δικαστική διαδικασία. Η αμοιβή του διαμεσολαβητή για την ΥΑΣ βαρύνει τα μέρη κατ’ ισομοιρία και αν δεν 2 υπάρξει διαφορετική συμφωνία, ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν.4640/2019. Η παρούσα πρόσκληση αποστέλλεται σε σας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.2 ως εξής: • Με εξώδική πρόσκληση ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Το παρόν έντυπο περιέχει τα βασικά στοιχεία της παρακάτω συνοπτικώς περιγραφόμενης διαφοράς, η οποία υπάγεται σε Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) διαμεσολάβησης βάσει εφαρμογής του • άρθρου 6 § 1 β του ν.4640/2019 (τακτική Πολυμελούς) ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΡΗ: Α. Επισπεύδον μέρος: 1. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. «ΑLPHA BANK», νόμιμα εκπροσωπούμενη Διεύθυνση: Σταδίου 40-Αθήνα ΑΦΜ: 094014249 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών. Νομικός Παραστάτης: ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διεύθυνση: Ομήρου αρ. 35 ΑΜ ΔΣΑ:80641 Αριθμός τηλεφώνου: 2103605772 Εmail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Β.‘Ετερο μέρος: 1. Γεώργιος Παναγάκος του Παναγιώτη Διεύθυνση: αγνώστου διαμονής ΑΦΜ: 035787523 2. Κοραλία Αμπατζή του Χρήστου Διεύθυνση: αγνώστου διαμονής ΑΦΜ: 008845457. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ: Αγγελίνα Παρασκευοπούλου του Παναγιώτη Διεύθυνση: Ορφανίδου αρ. 24-Αθήνα ΑΦΜ:066444492 4 Αριθμός μητρώου διαμεσολαβητών: 694 Αριθμός τηλεφώνου:6944967874 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς: Η από 05-11-2020 Αγωγή προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (τακτική διαδικασία) για απαίτηση ποσού ευρώ ενός εκατομμυρίου εξήντα έξι χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών και δεκαέξι λεπτών (1.066.193,16€), από την υπ' αρ. 3040117/11-06-2008 σύμβαση στεγαστικού δανείου κατά ενεχομένων, με ΓΑΚ: 83335/2020 και ΕΑΚ: 2528/2020, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΑΝΕΙΟ/ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ, η οποία κατατέθηκε την 09/11/2020. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 05/04/2021 Η διαμεσολαβήτρια (τ.υ.) ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (τ.υ.) ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λόντου αρ. 4 (ΑΦΜ: 996987675) κατόπιν παραγγελίας της Διαμεσολαβήτριας Αγγελίνας Παρασκευοπούλου του Παναγιώτη (ΑΦΜ: 066444492), επέδωσε με την υπ’ αριθμ. ΣΤ-1551/5-4-2021, ημέρα: Δευτέρα και ώρα: 10.30 π.μ. έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Γεώργιο ΠΑΝΑΓΑΚΟ του Παναγιώτη πρώην κάτοικο Κηφισιάς οδός Ζεφύρου αρ. 21 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 01 Απριλίου 2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019), με την οποία του γνωστοποιεί ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4640/2019, κατόπιν ασκήσεως της από 05-11-2020 με γακ: 83335/20 και αριθ. κατ. δικογράφου: 2528/20 Αγωγής ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (νέα τακτική διαδικασία) της τράπεζας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑLPHA BANK» θα λάβει χώρα την 15 Απριλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα: 11.00 και τον καλεί να παρασταθεί σε αυτή με το νομικό παραστάτη του όπου κατωτέρω αναφέρεται, Τόπος διεξαγωγής ΥΑΣ: Δικηγορική Εταιρεία Γεωργιάδη – Παπαμανώλη και Συνεργατών – Διεύθυνση: Ομήρου 35 – Αθήνα. Στην παρούσα επισυνάπτεται και Φύλλο Βασικών Στοιχείων όπου περιλαμβάνονται αναλυτικά τα στοιχεία όλων των μερών της διαφοράς, σύντομη περιγραφή της υπόθεσης και τα στοιχεία της διαμεσολαβήτριας.. Αν για κάποιο από τα μέρη δεν είναι δυνατή η φυσική του παρουσία- για τους λόγους που αναφέρονται στο αρ. 7 παρ. 5 - θα χορηγήσει εξουσιοδότηση στον νομικό παραστάτη του. Επισυνάπτεται το Φύλλο Βασικών Στοιχείων, όπου περιλαμβάνονται αναλυτικά τα στοιχεία όλων των μερών της διαφοράς, σύντομη περιγραφή της υπόθεσης και τα στοιχεία μου ως διαμεσολαβήτριας. Σημειώνεται ότι: Σκοπός της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας είναι να εξετάσετε τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς σας με διαμεσολάβηση. Αν μετά την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, μπορείτε να αποχωρήσετε χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία, κύρωση ή ποινή. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 6 του ν.4640/2019, εάν δεν προσέλθετε στην ΥΑΣ δύναται να σας επιβληθεί από το δικαστήριο χρηματική ποινή, ποσού 100-500 ευρώ, εφόσον η υπόθεσή σας προχωρήσει σε δικαστική διαδικασία. Η αμοιβή του διαμεσολαβητή για την ΥΑΣ βαρύνει τα μέρη κατ’ ισομοιρία και αν δεν 2 υπάρξει διαφορετική συμφωνία, ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν.4640/2019. Η παρούσα πρόσκληση αποστέλλεται σε σας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.2 ως εξής: • Με εξώδική πρόσκληση ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Το παρόν έντυπο περιέχει τα βασικά στοιχεία της παρακάτω συνοπτικώς περιγραφόμενης διαφοράς, η οποία υπάγεται σε Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) διαμεσολάβησης βάσει εφαρμογής του • άρθρου 6 § 1 β του ν.4640/2019 (τακτική Πολυμελούς) ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΡΗ: Α. Επισπεύδον μέρος: 1. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. «ΑLPHA BANK», νόμιμα εκπροσωπούμενη Διεύθυνση: Σταδίου 40-Αθήνα ΑΦΜ: 094014249 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών. Νομικός Παραστάτης: ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διεύθυνση: Ομήρου αρ. 35 ΑΜ ΔΣΑ:80641 Αριθμός τηλεφώνου: 2103605772 Εmail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Β.‘Ετερο μέρος: 1. Γεώργιος Παναγάκος του Παναγιώτη Διεύθυνση: αγνώστου διαμονής ΑΦΜ: 035787523 2. Κοραλία Αμπατζή του Χρήστου Διεύθυνση: αγνώστου διαμονής ΑΦΜ: 008845457. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ: Αγγελίνα Παρασκευοπούλου του Παναγιώτη Διεύθυνση: Ορφανίδου αρ. 24-Αθήνα ΑΦΜ:066444492 4 Αριθμός μητρώου διαμεσολαβητών: 694 Αριθμός τηλεφώνου:6944967874 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς: Η από 05-11-2020 Αγωγή προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (τακτική διαδικασία) για απαίτηση ποσού ευρώ ενός εκατομμυρίου εξήντα έξι χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών και δεκαέξι λεπτών (1.066.193,16€), από την υπ' αρ. 3040117/11-06-2008 σύμβαση στεγαστικού δανείου κατά ενεχομένων, με ΓΑΚ: 83335/2020 και ΕΑΚ: 2528/2020, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΑΝΕΙΟ/ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ, η οποία κατατέθηκε την 09/11/2020. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 05/04/2021 Η διαμεσολαβήτρια (τ.υ.) ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (τ.υ.) ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ - (άρθρο 135 ΚΠολΔ) Μετά από παραγγελία της Μελίνας-Δήμητρας ΦΑΛΑΡΑ, πληρεξούσια δικηγόρου της AL ZOUΕDI GHANIA, κατοίκου Νεμέας, υπηκόου Ιράκ, με αριθμό άδειας διαμονής Ρ00566470, εγώ η δικαστική επιμελήτρια του Εφετείου Πειραιά, Σοφία Δούκα του Γιάννη, κάτοικος Αθηνών, οδός Αριστοτέλους 98, επέδωσα νόμιμα στις 5-4-2021 με την υπ’ αριθμόν 4761 έκθεση επίδοσής μου, στην Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Ελένη Γυπαράκη, ως κατά Νόμο αρμόδιο τον FARAJ LEΗOUEK SALEHSALEH AL ZOUΙDI, υπήκοο Ιράκ, γεννημένο στις 08/07/1973, αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 10 Φεβρουαρίου 2021 ΚΛΗΣΗΣ της πρώτης κατά του δεύτερου, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 9788/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 1043/2021, προς γνώση του και για όλες τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά τη συζήτηση της κλήσης στις 05/05/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό πινακίου 85, υπό τον όρο να επιδοθεί το δικόγραφο της κλήσης 30 ημέρες πριν τη δικάσιμο. Το κτίριο και η αίθουσα εκδίκασης της αίτησης γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5. Με την κλήση η αιτούσα ζητεί να οριστεί νέα δικάσιμος για τη συζήτηση της αγωγής των ασφαλιστικών μέτρων με ΓΑΚ 39009/2020 και ΕΑΚ 4172/2020, προσδιορισθείσα για εκδίκαση στη δικάσιμο της 11ης/09/2020, οπότε και ματαιώθηκε. Με το αρχικό δικόγραφο η αιτούσα ζητούσε να της ανατεθεί προσωρινά, λόγω κατεπείγοντος η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου της HUSSEIN AL ZOUΕDI ή ΖΟUIDI του FARAJ και της GHANIA, που γεννήθηκε στις 15/04/2009 στο Ιράκ. Αθήνα, 5/4/2021 Σοφία Δούκα 6933286950 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΔΙΚ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ 135 ΚΠΟΛΔ Με την υπ’αριθμ. 5699Δ΄//02-04-2021 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Εφετείου Δωδεκανήσου , έδρα Ρόδου, Γεωργίου Πολ. Δουρδουνά προς τον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου με ενάγουσα : Γεωργία Μούζου του Αλεξίου χήρα Φαϊκ Πεκμεστζή , κάτοικος Δήμου Ρόδου , Δ.Ε.Ρόδου, οδός Πυθαγόρα αριθμ. 69 Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου-ΑΦΜ 020924330 Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ και εναγόμενη:Κατριγιέ ή Καντριγιέ Ισλάμογλου του Μουσταφά -Μεχμέτ, κάτοικου Μούγλων Τουρκίας και νύν αγνώστου διαμονής , επιδόθηκε δυνάμει των άρθρων 135 επ.ΚΠολΔ, ακριβές αντίγραφο της υπ'αριθμ. 33/2021 απόφασης του ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ, σύμφωνα με την οποία: .- Ρόδος,05-04-2021 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Εμμανουήλ Ν. Βλάχος - Α.Μ.317 Δ.Σ.ΡΟΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα στις 5/4/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.46 μ.μ., με την υπ’ αριθ. 4.456Γ/5-4-2021 έκθεση μου επιδόσεως, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφερείας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου αρ. 13, τηλέφ. 210-5238617, μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών, με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΕΪΜΑΛΗ του Ιωάννη, Δικηγόρου, Διαμεσολαβήτριας, κατοίκου Αθηνών, οδός Ακαδημίας αρ. 61, με ΑΜ ΥΔΔΑΔ 1250, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κ. ΕΛΕΝΗ Σ. ΓΥΠΑΡΑΚΗ, για λογαριασμό της ΑΚΖΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ του Αθανασίου, με ΑΦΜ: 034089711, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Ακαρνανίας αρ. 12 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 29-3-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019), διά της οποίας γνωστοποιείται προς την δεύτερη και προς ην η επίδοση, ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4640/2019, θα λάβει χώρα στα γραφεία της Διαμεσολαβήτριας Αικατερίνης Ι. Κεϊμάλη, οδός Ακαδημίας αρ. 61, 5ος όροφος, στην Αθήνα ή εναλλακτικά –δεδομένων των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας λόγω Covid19- με τηλεδιάσκεψη, την 14-04-2021, μέσω VIBER, Ωρα 15.00, τηλέφ. 69779112832. Σκοπός της ΥΑΣ είναι να εξετάσουν την δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση. Συγκοινοποιήθηκε και ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, εκ του οποίου προκύπτει ότι τα ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΡΗ είναι: Α. Επισπεύδον μέρος/Επισπεύδοντα μέρη: η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που εδρεύει στην Αθήνα, Σταδίου αρ. 40, με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νόμιμα εκπροσωπουμένη, ενεργούσης εν προκειμένω δυνάμει της από 30-4-2020 σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικων απαιτήσεων, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρίας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY ΙII FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» που εδρεύει στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός Haddington, αρ. 1-2, Victoria Buildihgs, Δουβλίνο 4, αριθμός μητρώου 657258, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία έχει καταστεί ειδική διάδοχος της Ανων. Τραπεζ. Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Νομικός Παραστάτης: Ραδιώτης Πλάτων του Νικολάου, Πατησίων αρ. 89, ΑΜ/ΔΣΑ 38659, τηλέφ. 210-8221808, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. B. Ετερο μέρος/Ετερα μέρη: Η ΑΚΖΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Αθανασίου, πρώην κάτοικος Αθηνών, οδός Ακαρνανίας αρ. 12, με ΑΦΜ: 034089711 και ήδη αγνώστου διαμονής. Διαμεσολαβητής: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΕΪΜΑΛΗ του Ιωάννη, (ΑΜ ΥΔΔΑΔ 1250), Ακαδημίας 61 Αθήνα, τηλέφ. 210-3834718, 6977912832, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου διαφοράς: Απαίτηση που προέρχεται εκ της υπ’ αριθμ. 1552370/20-2-2008 σύμβασης καταναλωτικού δανείου, μετά της πρόσθετης πράξης αυτής, που καταρτίστηκε στην Αθήνα (κατάστημα Αμπελοκήπων) και υπεγράφη μεταξύ της επισπεύδουσας εταιρείας και της προς ην η Γνωστοποίηση. Η διαδικασία επισπεύδεται μετά από την άσκηση της 15.1.2021 αγωγή της επισπεύδουσας κατά της προς ην η επίδοση, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείο Αθηνών με ΓΑΚ: 2308/2021 και ΕΑΚ: 313/2021, με αίτημα «Να γίνει δεκτή η αγωγή, Να υποχρεωθεί το έτερο μέρος να της καταβάλει, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό των (49.138,26€), εντόκως από την 29-5-2019 με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επομένη επίδοσης της αγωγής και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικαστεί το έτερο μέρος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξουσίας Δικηγόρου». Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες, προσκαλώντας την προς ην η Γνωστοποίηση, να παρασταθεί στην ΥΑΣ, όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 5/4/2021 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα στις 5/4/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.45 μ.μ., με την υπ’ αριθ. 4.455Γ/5-4-2021 έκθεση μου επιδόσεως, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφερείας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου αρ. 13, τηλέφ. 210-5238617, μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών, με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της ΒΙΟΛΕΤΑΣ ΜΑΚΡΗ, Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, κατοίκου Αθηνών, οδός Αγ. Κωνσταντίνου αρ. 12, με ΑΜ ΥΔΔΑΔ 2207, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κ. ΕΛΕΝΗ Σ. ΓΥΠΑΡΑΚΗ, για λογαριασμό της ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ του Ιωάννη και της Μάρθας, με ΑΦΜ: 041865190, πρώην κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός Μάχης Κρήτης αρ. 10 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 2-4-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019), διά της οποίας γνωστοποιείται προς την δεύτερη και προς ην η επίδοση, ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4640/2019, θα λάβει χώρα στις14-4-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., με τηλεδιάσκεψη δεδομένων των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας λόγω Covid19. Οι λεπτομέρειες της τηλεδιάσκεψης είναι οι ακόλουθες: Join Zoom Meetihg. https: //us05web.zoom.us/j/9135456024?pwd=ZGJ6WWFrNlpYVU5nQUdUcmxES3VVdz09. Meeting ID:9135456024. Passcode:ZU9G4F και καλείται η προς ην η επίδοση να παραστεί σε αυτή με τον νομικό παραστάτη της. Σκοπός της ΥΑΣ είναι να εξετάσουν την δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση. Συγκοινοποιήθηκε και ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, εκ του οποίου προκύπτει ότι τα ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΡΗ είναι: Α. Επισπεύδον μέρος/Επισπεύδοντα μέρη: η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που εδρεύει στην Αθήνα, Σταδίου αρ. 40, με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νόμιμα εκπροσωπουμένη, ενεργούσης εν προκειμένω δυνάμει της από 30-4-2020 σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικων απαιτήσεων, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρίας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY ΙII FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» που εδρεύει στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός Haddington, αρ. 1-2, Victoria Buildihgs, Δουβλίνο 4, αριθμός μητρώου 657258, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία έχει καταστεί ειδική διάδοχος της Ανων. Τραπεζ. Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Νομικός Παραστάτης: Νίκη Κωστάκου του Ιωάννη, Πατησίων αρ. 89, ΑΜ/ΔΣΑ 27746, τηλέφ. 210-8221808, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. B. Ετερο μέρος/Ετερα μέρη: Η ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του Ιωάννη και της Μάρθας, πρώην κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Μάχης Κρήτης αρ. 10, ΑΦΜ: 041865190 και ήδη αγνώστου διαμονής. Διαμεσολαβητής: ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ του Νικολάου, (ΑΜ ΥΔΔΑΔ 2207), Αγ. Κωνσταντίνου αρ. 12 Αθήνα, τηλέφ. 210-5200133, 6972525181, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου διαφοράς: Απαίτηση που προέρχεται εκ της υπ’ αριθμ. 00201211275321/27-11-2012 σύμβασης δανείου Αlpha Ρύθμιση με 24μηνη περίοδο χάριτος, μετά της πρόσθετης πράξης αυτής, που καταρτίστηκε στο Περιστέρι Αττικής και υπεγράφη μεταξύ της επισπεύδουσας εταιρείας και της προς ην η Γνωστοποίηση. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει κατατεθεί την 26-1-2021, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείο Αθηνών, αγωγή του επισπεύδοντος μέρους κατά του ετέρου μέρους με αρ. ΓΑΚ: 5121/2021 και ΕΑΚ: 682/2021, με αίτημα Να υποχρεωθεί το έτερο μέρος να της καταβάλει, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό των (37.722,47€), εντόκως κ.λ.π. όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη συγχρόνως η προς ην η επίδοση να παραστεί κατά την ΥΑΣ, όταν, όπου και όπως ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 5/4/2021 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα στις 5/4/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.44 μ.μ., με την υπ’ αριθ. 4.454Γ/5-4-2021 έκθεση μου επιδόσεως, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφερείας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου αρ. 13, τηλέφ. 210-5238617, μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών, με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑ, Διαμεσολαβητού, κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής, οδός Μικράς Ασίας αρ. 6, με ΑΜ ΥΔΔΑΔ 39, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κ. ΕΛΕΝΗ Σ. ΓΥΠΑΡΑΚΗ, για λογαριασμό του ΛΙΟΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Μιχαήλ και της Σοφίας, με ΑΦΜ: 046253647, πρώην κατοίκου Πειραιά, οδός Κομοτηνής αρ. 106 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 1-4-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019), διά της οποίας γνωστοποιείται προς τον δεύτερο και προς ον η επίδοση, ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4640/2019, θα λάβει χώρα στα Γραφεία του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας/Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ, οδός Πανεπιστημίου 16 (2ος όρ.), στην Αθήνα ή εναλλακτικά-δεδομένων των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας λόγω Covid19-με τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη 15η Απριλίου 2021, ώρα 11 π.μ.. Οι λεπτομέρειες της τηλεδιάσκεψης είναι οι ακόλουθες: τηλέφωνο: 00302111802065 κωδικός: 5683553# και καλεί τον προς ην η επίδοση να παραστεί σε αυτή με τον νομικό παραστάτη του. Σκοπός της ΥΑΣ είναι να εξετάσουν την δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση. Συγκοινοποιήθηκε και ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, εκ του οποίου προκύπτει ότι τα ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΡΗ είναι: Α. Επισπεύδον μέρος/Επισπεύδοντα μέρη: η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που εδρεύει στην Αθήνα, Σταδίου αρ. 40, με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νόμιμα εκπροσωπουμένη, ενεργούσης εν προκειμένω δυνάμει της από 30-4-2020 σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικων απαιτήσεων, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρίας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY ΙI FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» που εδρεύει στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός Haddington, αρ. 1-2, Victoria Buildihgs, Δουβλίνο 4, αριθμός μητρώου 657099, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία έχει καταστεί ειδική διάδοχος της Ανων. Τραπεζ. Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εξομοιούται κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση, με καθολική διάδοχο της «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.. Νομικός Παραστάτης: Ραδιώτης Πλάτων του Νικολάου, Πατησίων αρ. 89, ΑΜ/ΔΣΑ 38659, τηλέφ. 210-8221808, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. B. Ετερο μέρος/Ετερα μέρη: ¨Ο ΛΙΟΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Μιχαήλ και της Σοφίας, πρώην κάτοικος Πειραιά, οδός Κομοτηνής αρ. 106, με ΑΦΜ: 046253647 και ήδη αγνώστου διαμονής. Διαμεσολαβητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ του Ιωάννη, (ΑΜ ΥΔΔΑΔ 39), Μικράς Ασίας 6, Ηλιούπολη, αριθ. τηλέφ. 210-3600249, 6974976546, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου διαφοράς: Απαίτηση που προέρχεται εκ της υπ’ αριθμ. 2551075320/3-3-2007 σύμβασης στεγαστικού δανείου, μετά των προσαρτημάτων αυτής. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει κατατεθεί την 26-1-2021, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείο Αθηνών, αγωγή του επισπεύδοντος μέρους κατά του ετέρου μέρους με αρ. ΓΑΚ: 5119/2021 και ΕΑΚ: 680/2021, με αίτημα να γίνει δεκτή η αγωγή αυτή, Να υποχρεωθεί το έτερο μέρος να της καταβάλει, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό των (130.325,30€), εντόκως κ.λ.π. όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος συγχρόνως ο προς ην η επίδοση να παραστεί κατά την ΥΑΣ, όταν και όπου παραπάνω ορίζεται. Αθήνα 5/4/2021 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Αμπελόκηποι, 05/04/2021 Αριθμ. πρωτ. 6916 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 392β στην οδό Μακεδονίας Κοινότητας Μενεμένης Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης διακηρύττει την εκμίσθωση του Δημ. Ακινήτου 392β στην οδό Μακεδονίας Κοινότητας Μενεμένης εμβαδού 992,92τμ και ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερό, προφορικό, πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το ΠΔ 270/81, στο Δημαρχείο Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης οδός Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12 Αμπελόκηποι, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 2ος όροφος, την 19η Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30πμ έως 10:0πμ (ώρα λήξης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 2. Τιμή εκκίνησης προσφορών 155,00€ το μήνα, με ετήσια αναπροσαρμογή 1% επί του τελευταίου μισθώματος. 3. Η σύμβαση μισθώσεως είναι εννέα ετών αρχομένης από της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου. 4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καταθέτουν με την προσφορά & εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ΤΠΔ ποσού ίσου με 10% πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος, δηλαδή 186,00€, η οποία αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με την καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού ίσου προς το 10%, επί του επιτευχθησόμενου μισθώματος 1ος έτους, για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής μισθώματος και την τήρηση των όρων του μισθωτηρίου. 5. Οι δαπάνες δημοσίευσης διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο. 6. Πληροφορίες & έντυπα από το Γραφείο 7 της Οικ. Υπηρεσίας του Δήμου (1ος όροφος, τηλ.: 2313313655), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 07.00 – 15.00). O Δήμαρχος κ.α.α Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Καζαντζίδης Γεώργιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Αμπελόκηποι, 05/04/2021 Αριθμ. πρωτ. 6917 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 393α στην οδό Μακεδονίας Κοινότητας Μενεμένης Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης διακηρύττει την εκμίσθωση του Δημ. Ακινήτου 393α στην οδό Μακεδονίας Κοινότητας Μενεμένης εμβαδού 738τμ και ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερό, προφορικό, πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το ΠΔ 270/81, στο Δημαρχείο Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης οδός Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12 Αμπελόκηποι, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 2ος όροφος, την 19η Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30πμ έως 11:0πμ (ώρα λήξης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 2. Τιμή εκκίνησης προσφορών 105,00€ το μήνα, με ετήσια αναπροσαρμογή 1% επί του τελευταίου μισθώματος. 3. Η σύμβαση μισθώσεως είναι εννέα ετών αρχομένης από της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου. 4. ¦Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καταθέτουν με την προσφορά & εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ΤΠΔ ποσού ίσου με 10% πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος, δηλαδή 126,00€, η οποία αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με την καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού ίσου προς το 10%, επί του επιτευχθησόμενου μισθώματος 1ος έτους, για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής μισθώματος και την τήρηση των όρων του μισθωτηρίου. 5. Οι δαπάνες δημοσίευσης διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο. 6. Πληροφορίες & έντυπα από το Γραφείο 7 της Οικ. Υπηρεσίας του Δήμου (1ος όροφος, τηλ.: 2313313655), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 07.00 – 15.00). O Δήμαρχος κ.α.α Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Καζαντζίδης Γεώργιος
PrintButton

15-04-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ «Η ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ υπέβαλε προς την ΡΑΕ αίτηση αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με Η/Ζ (μεταφερόμενο) συνολικής ισχύος 88 kW στη θέση ΓΙΑΚΟΥΜΗ - ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (προσωρινά αποθηκευμένο) με αριθ. Πρωτ. ΡΑΕ Ι-297434/26.02.2021. Οποιος έχει αντίρρηση μπορεί να την υποβάλλει στη ΡΑΕ εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση της παρούσης». ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4702Δ’/14-4-2021 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών κου Χρήστου Γ. Μότσου, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της αλλοδαπής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ανοικτή Ανώνυμη Εταιρεία Κατασκευής Έργων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου στην επικράτεια της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών και στο εξωτερικό “ΖΑΝΓΚΑΣ”» («Joint Stock Company for the Construction of Oil and Gas Projects on Commonwealth of Independent States territory and abroad ”ZANGAS”») (“JSC ZANGAS”), πρώην εδρεύουσας στην Μόσχα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στην διεύθυνση Zhitnaya αριθμός 14, 117049 και έχουσας εγκαταστήσει έως το έτος 2006 γραφείο-υποκατάστημα στον Χολαργό Αττικής (οδός Βεντούρη αρ. 12), ήδη αγνώστου έδρας και εγκατάστασης, με ελληνικούς Α.Φ.Μ. 098063536 και 099554199, όπως αυτή νομίμως εκπροσωπείται από τον κ. Viktor Pavlovich Karnaukh (Βίκτωρ Παύλοβιτς Καρνάουτς), αγνώστου κατοικίας και διαμονής, το από 08-04-2021 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης από την αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «ERGO-SYSTEMS S.A.» που εδρεύει στα Marshall Islands, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960, άνευ ελληνικού Α.Φ.Μ., όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθυντή (“Director”) αυτής κ. Κωνσταντίνο Πολίτη του Ηλία και της Αναστασίας, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Ταινάρου αρ. 51, ΑΦΜ 073076214, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας κατά της ανωτέρω εταιρείας, εις χείρας της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.» («ΔΕΣΦΑ Α.Ε.»), με Α.Φ.Μ. 998808114, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Μεσογείων αριθμ. 357 – 359 και εκπροσωπείται νόμιμα, ομού μετ’ ακριβούς αντιγράφου της συγκοινοποιούμενης υπ’ αριθμ. 2369/2007 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία – Τμήμα Ενοχικό), προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Σύμφωνα με το ως άνω ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ, κατάσχονται συντηρητικά εις χείρας της «ΔΕΣΦΑ Α.Ε.» ως τρίτης οι, απορρέουσες εκ σχέσεως προμήθειας αγαθών ή υπηρεσιών, κατ’ αυτής χρηματικές απαιτήσεις της εταιρείας με την επωνυμία «Ανοικτή Ανώνυμη Εταιρεία Κατασκευής Έργων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου στην επικράτεια της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών και στο εξωτερικό “ΖΑΝΓΚΑΣ”» («Joint Stock Company for the Construction of Oil and Gas Projects on Commonwealth of Independent States territory and abroad “ZANGAS”») (“JSC ZANGAS”), που ισούντο στις 30/6/2006 προς 569.355,85 Ευρώ (σελ. 728 Φ.Ε.Κ. τ. Α’ 31/20-2-2007, υπό τον λογαριασμό με αρ. «32.Προμηθευτές» που αναφέρεται στη σελ. 403 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στις σελ. 273-289 της κατάστασης απογραφής), μέχρι του σε Ευρώ ισοπόσου κατά την ημερομηνία επιδόσεως του κατασχετηρίου προς επτακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τρία δολάρια Η.Π.Α. και πενήντα ένα λεπτά («σεντς») δολαρίου Η.Π.Α. (739.173,51 $USD) πλέον δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) Ευρώ και επιτάσσεται η «ΔΕΣΦΑ Α.Ε.» να μην καταβάλλει σε εκείνη κατά της οποίας επιβάλλεται η συντηρητική κατάσχεση (“JSC ZANGAS”) το ανωτέρω ποσό αλλά να το παρακρατήσει για λογαριασμό της κατασχούσας («ERGO-SYSTEMS S.A.») και να προβεί στην κατά νόμο δήλωση ενώπιον της γραμματείας του αρμοδίου Ειρηνοδικείου. Αθήνα, 14-4-2021 Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΜΟΤΣΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την με αριθμό 5249Β΄/13-4-2021 έκθεση επιδόσεώς μου εγώ η δικαστική επιμελήτρια του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας με έδρα στο Πρωτοδικείο Κοζάνης Κυριακή Νικ. Παπαδοπούλου, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κοζάνης, για την Ευλαμπία Σαββίδου του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, με ΑΦΜ 047329969, κάτοικο Κοζάνης οδός Γκέρτσου 1α και πλέον αγνώστου διαμονής, ως μοναδική κληρονόμο και νόμιμη καθολική διάδοχο του αποβιώσαντος εναγόμενου αρχικού οφειλέτη, Κωνσταντίνου Σαββίδη του Αλεξάνδρου, κατοίκου, όσο ζούσε, Κοζάνης, κατόπιν της σχετικής παραγγελίας προς επίδοση της Δικηγόρου Θεσσαλονίκης κ. Ειρήνης Παπαντελάκη, πληρεξούσιας του ενάγοντος Δημήτριου Παπαντελάκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, πιστό αντίγραφο εκ του συνημμένου στην υπ’ αριθμ 25610/2012 πράξη του άλλοτε συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης κ. Αθανασίου Θ. Νίκα, πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ’ αριθμ. 247/2003 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, το οποίο επικυρώθηκε και δόθηκε προς περαιτέρω εκτέλεση, με επιταγή προς πληρωμή, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, η οποία (απόφαση) κατά το διατακτικό της, δικάζοντας αντιμολία των διαδίκων, απορρίπτει ότι κρίθηκε στο σκεπτικό απορριπτέο, δέχεται την αγωγή, υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των δεκαέξι χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ και επτά λεπτών (16.140,07), με το νόμιμο τόκο από την 9-11-2001 και μέχρι την εξόφληση. Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή, ως προς την παραπάνω διάταξη. Κοζάνη 13-4-2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ : ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 6Α - Τ.Κ. 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. – FAX : 2461047187 - ΚΙΝ.: 6936 56 65 56 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ΔΙΑΜΟΝΗΣ Το Ειρηνοδικείο Άργους, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων επί της από 22-9-2020 αιτήσεως με αρ. καταθέσεως 156/22-9-2020 στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Άργους του αιτούντος Ελληνικού Δημοσίου, νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών, εδρεύοντα στην Αθήνα, ΆΦΜ 090165560 και εν προκειμένω και από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εδρεύοντα στην Αθήνα, ΑΦΜ 090194738 κατά του καθ'ού η αίτηση Μιχαήλ ΚΟΥΡΟΥ του Χρήστου, αγνώστου διαμονής, έλαβε και εξέδωσε την υπ'αρ. 246/2020 απόφασή του, με την οποία, αφού μελέτησε τη δικογραφία, σκέφθηκε σύμφωνα με το Νόμο και για τους λόγους που προέκυψαν, ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του καθ'ού η αίτηση, ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση, ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον καθ'ού η αίτηση, φερόμενο ως συγκύριο κατά ποσοστό 15% του επίδικου επιταχθέντος ακινήτου, να παραδώσει προσωρινά στο αιτούν και κατ'επέκταση στην ανάδοχη κοινοπραξία την νομή και κατοχή του επίδικου επιταχθέντος γεωτεμαχίου με αριθμ. κτηματολογικού πίνακα 3Β και ΚΑΕΚ 02 009 13 22 011 / 0/0, εμβαδού 1.626,32 τ.μ., που βρίσκεται στην περιοχή του Δήμου Άργους - Μυκηνών και, ειδικότερα, στη θέση "Δελημανώλη" Ευαγγελίστριας, όπως εμφαίνεται στα με αριθμό σχεδίου Κ3Α - Κ3Β Κτηματολογικά Διαγράμματα Αντλιοστασίου ΆΣΑ23 του Πολιτικού Μηχανικού Αθανασίου Ποτουρίδη εγκεκριμένα στις 12-3-2014 και 6-3-2020 αντίστοιχα, εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης, ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος του καθ'ού η αίτηση τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος, το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των εξήντα ευρώ (60,00 €). ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο Άργος, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι ούτε οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους στις 3-11-2020. Η παρούσα δημοσίευση είναι η προβλεπόμενη από το άρθρο 135 ΚΠολΔ και σχετική με την υπ'αρ. 5584-γ’/09-04-2021 έκθεσή μου επιδόσεως, δια της οποίας επιδόθηκε ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της ανωτέρω υπ'αρ. 246/2020 αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων του Ειρηνοδικείου Άργους, συνοδευόμενο από την 06-04-2021 ένδειξη επικυρώσεως και την από 07-04-2021 παραγγελία με επιταγή της κας Ευσταθίας Κατσιώνη, Δικαστικής Πληρεξούσιας Ν.Σ.Κ. (ΑΜ 542), πληρεξούσιας του αιτούντος Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για επίδοση προς τον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ναυπλίου, εδρεύοντα στο Ναύπλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 134 παρ. 1 και 135 ΚΠολΔ για τον Μιχαήλ ΚΟΥΡΟ του Χρήστου κ' της Αικατερίνης, αγνώστου κατοικίας και διαμονής, ώστε να λάβει αυτός (Μιχαήλ ΚΟΥΡΟΣ) γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και επιτασσόμενος ο καθ'ού η αίτηση (Μιχαήλ ΚΟΥΡΟΣ) αυτός και κάθε τρίτος που έλκει δικαιώματα από αυτόν, να παραδώσει εντός 10 ημερών από την δημοσίευση της επιδοτέας απόφασης, προσωρινά στο Ελληνικό Δημόσιο, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και κατ'επέκταση στην αναδοχή κοινοπραξία "ΑΑΓΗΣ Α.Ε. - ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε." την νομή και κατοχή του απαλλοτριούμενου επιταχθέντος ακινήτου φερόμενης συνιδιοκτησίας του κατά ποσοστό 15% πλήρους κυριότητας εξ αδιαιρέτου, που περιγράφεται στο σκεπτικό και το διατακτικό της απόφασης, δηλαδή του γεωτεμαχίου με αρ. κτηματολογικού πίνακα 3Β και ΚΑΕΚ 02 009 13 22 011/0/0, εμβαδού 1.626,32 τ.μ., στην περιοχή του Δήμου Άργους-Μυκηνών και ειδικότερα στη θέση "Δελημανώλη" Ευαγγελίστριας, όπως εμφαίνεται στα με αριθμό σχεδίου Κ3Α-Κ3Β Κτηματολογικά Διαγράμματα Αντλιοστασίου ΑΣΑ23 του Πολιτικού Μηχανικού Αθανασίου Ποτουρίδη, εγκεκριμένα στις 12-3-2014 και 6-3-2020 αντίστοιχα, εντός του οποίου βρίσκονται 28 μεγάλα ελαιόδεντρα, άλλως θα προβεί το Ελληνικό Δημόσιο σε αναγκαστική εκτέλεση της παρούσας απόφασης με προσωρινή αποβολή του καθ'ού και κάθε τρίτου που έλκει δικαιώματα από αυτόν, από την νομή και κατοχή του παραπάνω ακινήτου κατά το ποσοστό του 15% της πλήρους κυριότητάς του εξ αδιαιρέτου, κατά τις διατάξεις της αναγκαστικής εκτέλεσης και με εγκατάστασή του προσωρινά σε αυτές με έξοδα του καθ'ού. Ναύπλιο, 12-04-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής που επιδίδει Κωνσταντίνος Παντ. Σπυρόπουλος Δικαστικός Επιμελητής Γενναδίου 1, Ναύπλιο 211 00 τηλ. 27520/21395, 6944/815233 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Η παραγγέλουσα την επίδοση - επιτάσσουσα πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου Ευσταθία Κατσιώνη Δικαστική Πληρεξούσια Ν.Σ.Κ. (ΑΜ 542) τηλ. 27520/28118 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Περίληψη της με αριθμό 847Δ/8.4.2021 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, διορισμένου στο Πρωτοδικείο Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της ΑΕΔΕ με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία, του Δικηγόρου Αθηνών Νικόλαου Α. Ανδρικόπουλου για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» πληρεξούσιου της ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», και με τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Σταδίου αριθ. 40, όπως νομίμως εκπροσωπείται, (Α.Φ.Μ. 094014249, ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) ως καθολικής διαδόχου λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση της Ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 78 του κ.ν. 2190/1920, επιδόθηκε προς τον Αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Αικατερίνη Χρυσάκη του Εμμανουήλ, κάτοικο τελευταίας γνωστής διαμονής Καρέα Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου, αρ. 25 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 031031777, ακριβές αντίγραφο του επίσημου αντιγράφου της από 19/03/2021 ηλεκτρονικώς κατατεθειμένης ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά της Αικατερίνης Χρυσάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου τελευταίας γνωστής διαμονής Καρέα Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου, αρ. 25 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 031031777, απευθυνόμενης ενώπιον του ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Τακτική Διαδικασία), μαζί με την κάτω από αυτήν πράξη: τη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 16299/2021 και με Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 828/2021 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου (ή Αποδεικτικό Κατάθεσης Δικογράφου) ΑΓΩΓΗΣ της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ), με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 30/03/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:13. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, όπως ορίζεται στην παραπάνω έκθεση καταθέσεως δικογράφου καθώς και στις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Ο ΛΟΓΟΣ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος
PrintButton

13-04-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2561Β/09-04-2021 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ευαγγελίας Ηρ. Δαριβιανάκη, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών κ. Νίκου Νακόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΨΑΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201 όπως εκπροσωπείται νόμιμα επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδίκων Ηρακλείου, η οποία απευθύνεται προς τον κ. Στυλιανό Χασουράκη του Μιχαήλ, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Θράκης αρ. 10 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 045845981, ακριβές αντίγραφο της με χρονολογίας 06-04-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019), που θα λάβει χώρα την 19/4/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 καλείστε να παραστείτε σε αυτή με το νομικό παραστάτη σας, στην έδρα της Διαμεσολαβήτριας (Διεύθυνση: Ζωγράφου αρ. 3, 2ος όροφος, Ηράκλειο Κρήτης). Η Δικαστική Επιμελήτρια ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΗΡ. ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2562Β/09-04-2021 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ευαγγελίας Ηρ. Δαριβιανάκη, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών κ. Νίκου Νακόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΨΑΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201 όπως εκπροσωπείται νόμιμα επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου, η οποία απευθύνεται προς την κα. Βιργινία Χασουράκη του Στυλιανού, τέως κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Βαθειανός Κάμπος αρ. 1 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 110726701, ακριβές αντίγραφο της με χρονολογίας 06-04-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019), που θα λάβει χώρα την 19/4/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 καλείστε να παραστείτε σε αυτή με το νομικό παραστάτη σας, στην έδρα της Διαμεσολαβήτριας (Διεύθυνση: Ζωγράφου αρ. 3, 2ος όροφος, Ηράκλειο Κρήτης). Η Δικαστική Επιμελήτρια ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΗΡ. ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Με την υπ’ αριθμ. 4954Δ΄/07-04-2021 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου Γεωργίου Καλογήρου με παραγγελία του πληρεξουσίου δικηγόρου του ενάγοντος Μάρτιν Ρίτσαρντ (Martin Richard) Κέρι (Kerry) του Μάικλ (Michael), κατοίκου Μαλώνας Ρόδου (ΑΦΜ 145699036) επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για την εναγόμενη Παυλόβσκαγια Άλλα του Φιλίππ, πρώην κάτοικο Μαλώνας Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής η υπ’ αριθμ. 37/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου που αναγνωρίζει στο πρόσωπο του ενάγοντος τη συμπλήρωση του νομίμου χρόνου κτητικής παραγραφής για την δια χρησικτησίας κτήση της εξ ολοκλήρου κυριότητας του παρακάτω επιδίκου ακινήτου,ήτοι: Κατοικία, που αποτελείται από ισόγειο επιφανείας 71,50 τ.μ. και πατάρι 7 τ.μ. και α΄ όροφο επιφανείας 21 τ.μ., μετά της αυλής της επιφανείας 14 τ.μ. που βρίσκεται σε οικόπεδο συνολικής εκτάσεως 85,50 τ.μ. που κείται στην κτηματική περιφέρεια Μαλώνας Ρόδου και φέρει κτηματολογικά στοιχεία τόμος 10 οικοδομών Μαλώνας, φύλλο 10, μερίδα 806 και φάκελος 970 του Κτηματολογίου Ρόδου. Ρόδος, 12-04-2021 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Ιωάννης Εμμ. Κούκουλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΓΗΣ Με τις υπ’ αριθμ. 4937Δ΄/05-04-2021 και 4936Δ΄/15-11-2019 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου Γεωργίου Καλογήρου με παραγγελία του πληρεξουσίου δικηγόρου του ενάγοντος Στυλιανού Αμπελά του Δημητρίου, κατοίκου Μαλώνας Ρόδου επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τους εναγόμενους Στέφανο Παπαγενναδίου Παπαπαύλου του Γεωργίου,πρώην κάτοικο Αργεντινής και ήδη αγνώστου διαμονής και Γεώργιο Παπαγενναδίου Παπαπαύλου του Ιωάννη, πρώην κάτοικο Γαστούνης Ηλείας και ήδη αγνώστου διαμονής αντίστοιχα η από 31-03-2021 και με αριθμό κατάθεσης 135/2021 αγωγή ασκηθείσα ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου, και αφορά την εξ ολοκλήρου κτήση κυριότητας δια χρησικτησίας του ακινήτου που αναφέρεται στο αιτητικό αυτής, ήτοι αγρού επιφανείας 800 τ.μ. που κείται στην κτηματική περιφέρεια Μασσάρων Ρόδου και φέρει κτηματολογικά στοιχεία τόμος 32 γαιών Μασσάρων, φύλλο 17, μερίδα 540 και φάκελος 3579 του Κτηματολογίου Ρόδου νομικής φύσεως αρζί μιρί και ήδη Μουλκ (ελεύθερης κυριότητος) δυνάμει του ν.2100/1952, που συνορεύει ανατολικά με μερίδες 541 και 542 γαιών Μασσάρων,νότια με μερίδα 538 γαιών Μασσάρων, δυτικά με μερίδα 539 γαιών Μασσάρων και βόρεια με μερίδες 547,546,545,543 και 535 γαιών Μασσάρων, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες γενικά και με κλήση μέσα σε 130 ημέρες από την επόμενη κατάθεσης της αγωγής και κατά την αναστολή της προθεσμίας του άρθρου 147 ΚΠολΔ να καταθέσουν προτάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα, διαφορετικά θα δικαστούν ερήμην και με αντιγραφή στη σχετική έκθεση επίδοσης. Ρόδος, 12-04-2021 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος Ιωάννης Εμμ. Κούκουλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΛΗΣΗΣ Με την υπ’ αριθμ. 4953Δ΄/07-04-2021 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου Γεωργίου Καλογήρου με παραγγελία της πληρεξουσίας δικηγόρου της καλούσας Τουλλίτσας συζύγου Ιωάννη Δεσποτάκη το γένος Γεωργίου Παπαδοπούλου, κατοίκου Μαλώνας Ρόδου (ΑΦΜ 131029460) επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για την καθής η κλήση Χρυσάνθη χήρα Θεόδωρου Θεοδώρου το γένος Νικολάου Τσελεπή, πρώην κάτοικο Η.Π.Α. και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 16-03-2021 και με αριθμό κατάθεσης 103/05-04-2021 κλήση ασκηθείσα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με την οποία η ενάγουσα-καλούσα ζητά να ορισθεί νέα δικάσιμος για να συζητηθεί η με αριθμό κατάθεσης 137/2019 αγωγή ασκηθείσα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου επί τω τέλει όπως γίνει δεκτή καθ’ ολοκληρίαν και συγκεκριμένα οτι συμπληρώθηκε στο πρόσωπο της ενάγουσας-καλούσας ο νόμιμος χρόνος κτητικής παραγραφής για την δια χρησικτησίας κτήση του παρακάτω επιδίκου ακινήτου εξ ολοκλήρου, ήτοι: Αγρός εκτάσεως 470 τ.μ. που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Μασσάρων Ρόδου και φέρει κτηματολογικά στοιχεία τόμος 54 γαιών Μασσάρων, φύλλο 84, μερίδα 1419 και φάκελος 6372 του Κτηματολογίου Ρόδου νομικής φύσης αρζι-μιρι και ήδη Μουλκ (ελεύθερης κυριότητος) δυνάμει του ν.2100/1952 και για την οποία ορίστηκε δικάσιμος από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Ρόδου για τις 11 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ.και με αριθμό πινακίου 1 στο κατάστημα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ρόδος, 12-04-2021 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Ισμήνη-Ελένη Φώκιαλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στο Καρπενήσι την ενάτη του μηνός Απριλίου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή , η υπογράφουσα Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Λαμίας με έδρα το Πρωτοδικείο Ευρυτανίας ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Κ. ΑΥΦΑΝΤΗ , κάτοικος Καρπενησίου τηλ. 2237025383 με έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Καρπενησίου Ιωάννας ΚΙΤΣΙΟΥ , πληρεξούσια του Σπυρίδωνος Πλακιά του Περικλή και της Αικατερίνης , κάτοικο Καρπενησίου, οδός Χαρ. Τρικούπη αριθμός 18 με ΑΦΜ:016434158, δια της υπ’αριθ: 10413/9.4.2021 έκθεση επιδόσεώς μου, μετέβη και επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ευρυτανίας κατ’άρθ. 135 παρ. 1 του Κωδ. Πολ.Δ., για λογαριασμό του Γεωργίου Μάκκα του Κωνσταντίνου , οινοποιού, κάτοικο Καρπενησίου οδός Κ. Λεπενιώτη αριθμ. 5 με ΑΦΜ:133654076 και ήδη αγνώστου διαμονής . Ακριβές αvτίγραφo της από 08.04.2021 ΚΛΗΣΗ (Ειδική διαδικασία μισθωτικών μεταφορών) του Σπυρίδωνος Πλακιά του Περικλή και της Αικατερίνης κατά του Γεωργίου Μάκκα του Κωνσταντίνου , κάτοικο Καρπενησίου οδός Κ. Λεπενιώτη αριθμός 5 και ήδη αγνώστου διαμονής, πoυ απευθύvεται ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ και ζητά να γίνει δεκτή η κλήση , Να προσδιορισθεί νέα δικάσιμος για την συζήτηση της από 14.10.2020 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 11/23.10.2010 αγωγής του πρώτου που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ευρυτανίας κατά την διαδικασία των μισθωτικών διαφορών . Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική δαπάνη .Στo τέλoς τoυ εγγράφoυ υπάρχει: Α) η από 08.04.2021 και αριθ. 6\2021 (Ειδική διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών) έκθεση κατάθεσης της κ. Γραμματέως τoυ πιo πάvω Δικαστηρίoυ Ελένης Παρμάκη , πoυ απoδεικvύει τηv κατάθεσή της Β)Πράξη της ίδιας Γραμματέως πoυ γράφτηκε στo τμήμα –Μισθωτικές Διαφορές- πιv. -1- αιθ. κτιρ. και oρίζει δικάσιμo στο κατάστημα του πιο πάνω Δικαστηρίου στις 15.06.2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με τον όρο να κοινοποιηθεί αντίγραφο της αίτησης και της πράξης τουλάχιστον (60) ημέρες πριν την συζήτηση. Γ ) Παραγγελία για επίδοση προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ευρυτανίας για να λάβει γνώση ο Γεώργιος Μάκκας του Κωνσταντίνου ,ήδη αγνώστου διαμονής , για τις νόμιμες συνέπειες ο οποίος καλείται να παραστεί στην συζήτηση της παρούσας όταν και όπου η παραπάνω πράξη ορίζει. Καρπενήσι 9.4.2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Κ. ΑΥΦΑΝΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘENTOΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα στις Δώδεκα (12), του μήνα Απριλίου, του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.40 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 026514260), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Διαμεσολαβήτριας Δικηγόρου ΑΝΔΡΙΑΝΑΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, (ΑΜ ΥΔΔΑΔ 2350), κατοίκου Αθηνών, οδός Στουρνάρη αρ. 39, διά της υπ αριθμ. 8.762Γ/12-4-2021 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. ΕΛΕΝΗ Σ. ΓΥΠΑΡΑΚΗ, για λογαριασμό της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΡΑΛΑΚΗ του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ: 073891165, πρώην κατοίκου Ομήρου 5 Αγ. Ιωάννη Ρέντη και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 8-4-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019), διά της οποίας γνωστοποιείται προς την δεύτερη και προς ην η επίδοση, ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης ΥΑΣ), όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4640/2019, θα λάβει χώρα την 26-4-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 και την καλεί να παραστεί σε αυτή με το νομικό παραστάτη της, όπου κατωτέρω αναφέρεται. Τόπος διεξαγωγής ΥΑΣ: /Διεύθυνση: Δικηγορικό Γραφείο Θεοδώρου Ανδριάνα του Γεωργίου, Στουρνάρη αρ. 39 Αθήνα, 3ος όροφος ή εναλλακτικά λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας λόγω covid 19, με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 ώρα 15:00 μ.μ.. Οι λεπτομέρειες της τηλεδιάσκεψης είναι οι ακόλουθες: https://zoom.us/join Meeting ID: 82993232153 κωδικός (Passcode) 09D0Wv. Σκοπός της ΥΑΣ είναι να εξετάσουν (οι διάδικοι), τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς των με διαμεσολάβηση. Αν μετά την ΥΑΣ δεν επιθυμεί να συνεχίσει τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, μπορεί να αποχωρήσει χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία, κύρωση ή ποινή. Εάν δεν προσέλθει στην ΥΑΣ δύναται να της επιβληθεί από Δικαστήριο χρηματική ποινή, ποσού 100-500 ευρώ, εφόσον η υπόθεσή του προχωρήσει σε δικαστική διαδικασία. Συγκοινοποιήθηκε και ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, εκ του οποίου προκύπτει ότι: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΡΗ: Α. Επισπεύδον μέρος: η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που εδρεύει στην Αθήνα, Σταδίου αρ. 40, με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με ΑΦΜ: 094014249, ενεργούσης εν προκειμένω δυνάμει της από 30-4-2020 σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικων απαιτήσεων, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρίας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY ΙI FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» που εδρεύει στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός Haddington, αρ. 1-2, Victoria Buildihgs, Δουβλίνο 4, αριθμός μητρώου 657099, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία δυνάμει της από 30-4-2020 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, μεταξύ των οποίων και η απορρέουσα από την ένδικη εννομη σχέση, έχει καταστεί ειδική διάδοχος της Ανων. Τραπεζ. Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εξομοιούται κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση, με καθολική διάδοχο της «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.». Νομικός Παραστάτης: Νίκη Κωστάκου του Ιωάννη, Πατησίων αρ. 89 ΑΜ/ΔΣΑ: 27746, αριθ. Τηλεφ. 210-8221808, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Eτερο μέρος/Ετερα μέρη: Η ΚΑΡΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου, πρώην κάτοικος Ομήρου 5 Αγ. Ιωάννη Ρέντη, ΑΦΜ: 073891165 και ήδη αγνώστου διαμονής. Διαμεσολαβητής: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ (ΑΜ ΥΔΔΑΔ 2350), Διεύθυνση: Στουρνάρη 39 Αθήνα, Αριθ. Τηλεφ.: 6944517289, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου διαφοράς: Απαίτηση κατά του ετέρου μέρους συνολικού ποσού (49.284,22) ευρώ, εντόκως όπως αναλύεται, που προέρχεται από την υπ αριθμ. 2543006920/14-3-2007 σύμβασης δανείου CASH με εξασφαλίσεις για την κάλυψη καταναλωτικών αγαθών. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει κατατεθεί την 19-1-2021 αγωγή του επισπεύδοντος μέρους, κατά της προς ην η επίδοση, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείο Αθηνών με ΓΑΚ: 3028/2021 και ΕΑΚ: 403/2021, διά της οποίας ζητείται να γίνει δεκτή η αγωγή, να υποχρεωθεί το έτερο μέρος να της καταβάλλει για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό της αγωγής, το ποσό των (49.284,22) ευρώ, το ποσό δε αυτό εντόκως όπως αναλύεται, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικαστεί το έτερο μέρος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξουσίας Δικηγόρου. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 12-4-2021 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ Τηλέφ. 210-5238617 ΠΕΡΙΛΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα στις Δώδεκα (12), του μήνα Απριλίου, του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.35 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 026514260), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΑΝΝΙΝΗ, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αιόλου 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, ΑΦΜ: 094014201, διά της υπ αριθμ. 8.761Γ/12-4-2021 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. ΕΛΕΝΗ Σ. ΓΥΠΑΡΑΚΗ, για λογαριασμό της ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ συζ. Δημητρίου ΦΙΤΣΙΟΥ, το γένος Δημητρίου ΒΡΑΪΛΑ, πρώην κατοίκου Αγ. Δημητρίου Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό επικυρωμένο αντίγραφο εξ απογράφου πρώτου (α’) εκτελεστού της υπ αριθμ. 3.018/2013 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, (αριθμός απογράφου 541/2020), διά της οποίας το άνω Δικαστήριο συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 18-4-2013, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: της ενάγουσας: Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα. Των εναγομένων: 1) Μαργαρίτας συζ. Δημητρίου Φίτσιου, το γένος Δημητρίου Βράϊλα, κατοίκου Αγίου Δημητρίου Αττικής και 2) Δημητρίου Φίτσιου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Γαλατσίου Αττικής, δικάζει ερήμην των εναγομένων, ορίζει το νόμιμο παράβολο για την περίπτωση ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας αποφάσεως από τους εναγομένους στο ποσό των (120) ευρώ για έκαστο εξ αυτών, δέχεται την αγωγή, υποχρεώνει τους εναγομένους, ευθυνόμενους εις ολόκληρον, να καταβάλουν στην ενάγουσα το ποσό των (26.115,49 ευρώ), νομιμότοκα από τις 9-12-2010 κι έως την ολοσχερή εξόφληση, επιβάλλει σε βάρος των εναγομένων τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των (650) ευρώ. Στο τέλος του άνω δικογράφου υπάρχει η από 6-11-2020 παραγγελία σε μένα για της επίδοση και επιταγή προς την δεύτερη και προς ην η επίδοση, η οποία επιτάσσεται να καταβάλλει στην πρώτη, νόμιμα και εμπρόθεσμα τα κάτωθι κονδύλια: α) Για επιδικασθέν κεφάλαιο (26.115,49) ευρώ. β) Για νόμιμους τόκους υπερημερίας του ως άνω επιδικασθέντος κεφαλαίου υπολογιζομένους από 9-12-2010 μέχρι και σήμερα (την 6-11-2020), ποσό (19.924,14) ευρώ. γ) Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη ποσό (650) ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοση της παρούσας επιταγής μέχρι και την ολοσχερή εξόφληση. δ) για έξοδα έκδοσης παρόντος αντιγράφου και σύνταξη παρούσης επιταγής, ποσό (50) ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της παρούσας επιταγής μέχρι και την ολοσχερή εξόφληση. ε) για δαπάνη επίδοσης της παρούσας επιταγής ποσό (40) ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοσή της μέχρι και την ολοσχερή εξόφληση, ήτοι συνολικά το ποσό των (46.779,63) ευρώ και το συνολικό αυτό ποσό νομιμοτόκως (εκτός από το κονδύλι των τόκων) από την επίδοση της παρούσας και μέχρι και την ολοσχερή εξόφληση, άλλως θα εκτελεσθεί αναγκαστικά η παρούσα, οπότε θα προστεθούν 30 ευρώ, για την εντολή προς εκτέλεση, η οποία δίδεται με την παρούσα. Αντίκλητο, πληρεξούσιο και δεκτικό καταβολής διορίζει την Δικηγόρο Αθηνών Ευγενία Ν. Τζαννίνη, κάτοικο Αθηνών, οδός Πατησίων αρ. 89, τηλ. 210-8221808. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 12-4-2021 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ Τηλέφ. 210-5238617 Σύμφωνα με την 96/2021 Διάταξη του Εισηγητή της Πτώχευσης της εταιρείας Ελληνικό Πρακτορείου Διανομής Ξένου Τύπου ΕΠΕ εκποιείται ένα ακίνητο 737,1 τ.μ., εντός γεωτεμαχίου 2.459,52 τ.μ., ευρισκόμενο στη θέση Καστούμπα, Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη της Περ. ενότητας Θεσσαλονίκης, με τιμή πρώτης προσφοράς (κατόπιν Α’ μείωσης) το ποσό των 438.400 €. Η σύνδικος Κωνσταντίνα Καλουπάκη, Ακαδημίας 63, 2103304783 – 6944549825. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδ. Πειραιά ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Π. ΚΡΙΑΡΗΣ, κάτοικος Πειραιά, οδός Αγ. Κωνσταντίνου, αρ.7 [ΑΦΜ. 042443520]. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ Ότι Σύμφωνα με την 3.192Ζ’/9.4.2021 έκθεσή μου επίδοσης προκύπτει ότι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» (ΑΦΜ. 099755919-Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά), που εδρεύει στο Μοσχάτο, οδός Κύπρου, αρ. 27 & Αρχιμήδους, ως μη δικαιούχος διάδικος και ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία PILLAR FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας και η οποία κατέστη ειδική διάδοχος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. κατόπιν μεταβίβασης στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σύμφωνα με το Ν. 3156/2003 κι εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσε νόμιμα, προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθήνας για τον ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΟΛΗ ή ΤΣΙΩΛΗ του Κωνσταντίνου και της Δάφνης, πρώην κάτοικο Αθήνας, οδός Ποταμιάνου, αρ. 26 και ήδη αγνώστου διαμονής (ΑΦΜ. 040032401), την από 5.11.2020 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ της πρώτης, με την οποία αναγγέλει στην επί του πλειστηριασμού υπάλληλο συμβ/φο Αθηνών Στυλιανή Δημητρέλλου, που διενεργήθηκε με επίσπευση της «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ» στις 4.11.2020, την ύπαρξη απαίτησής της ανερχόμενης σήμερα σε συνολικό ποσόν 74.203,37 € εντόκως μέχρι την εξόφληση και ζητά την προνομιακή κατάταξή της στον συνταχθησόμενο πίνακα κατάταξης που θα συνταχθεί για τον πλειστηριασμό της ακίνητης περιουσίας του προς ον ή επίδοση / οφειλέτη. Ταυτόχρονα συγκοινοποιήθηκαν και όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα και η καρτέλα λογαριασμού οριστικής καθυστέρησης. Αθήνα, 12-4-2021 Ο Δικαστικός Επιμελητής Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών κατά της «ΘΥΡΕΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση Με την υπ’ αριθμ. 386/4/31-3-2021 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ B΄ 1259/31-3-2021), ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του χρηματοδοτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΘΥΡΕΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το εν λόγω ανταλλακτήριο συναλλάγματος τέθηκε σε «ειδική εκκαθάριση», σύμφωνα με τα άρθρα 19, 153 και 145 του ν. 4261/2014 και το Κεφάλαιο V της ΠΔ/ΤΕ 2541/2004. Ο Σωτήριος Βασιλόπουλος του Ηλία ως ειδικός εκκαθαριστής του ως άνω χρηματοδοτικού ιδρύματος, που διορίστηκε με την απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος 386/5/31-3-2021 (ΦΕΚ Β΄1259/31-3-2021) ΚΑΛΕΙ τους πιστωτές του χρηματοδοτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΘΥΡΕΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (υπό ειδική εκκαθάριση)» να αναγγείλουν εγγράφως τις απαιτήσεις τους (με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του κάθε δικαιούχου), σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων (απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων 180/3/22.02.2016, ΦΕΚ Β΄ 717/17.03.2016) μέχρι και την 28η Μαΐου 2021. Οι αναγγελίες μαζί με τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτηση γίνονται στη διεύθυνση: Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 60, Αθήνα, τηλ. 2111828570, ΤΚ 11528 ή/και Μαυροκορδάτου 9, Αθήνα, ΤΚ 10678. Αθήνα, 13.4.2021 Ο Ειδικός Εκκαθαριστής Σωτήριος Η. Βασιλόπουλος Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών κατά της «ACCESS PAYMENT SERVICES ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση Με την υπ’ αριθμ. 386/1/31-3-2021 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ B΄ 1259/31-3-2021), ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του ιδρύματος πληρωμών με την επωνυμία «ACCESS PAYMENT SERVICES ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το εν λόγο ίδρυμα τέθηκε σε «ειδική εκκαθάριση», σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4537/2018 και τα άρθρα 19, 153 και 145 του ν. 4261/2014. Ο Σωτήριος Βασιλόπουλος του Ηλία ως ειδικός εκκαθαριστής του ως άνω χρηματοδοτικού ιδρύματος, που διορίστηκε με την απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος 386/2/31-3-2021 (ΦΕΚ Β΄1259/31-3-2021) ΚΑΛΕΙ τους πιστωτές του χρηματοδοτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ACCESS PAYMENT SERVICES ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (υπό ειδική εκκαθάριση)» να αναγγείλουν εγγράφως τις απαιτήσεις τους (με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του κάθε δικαιούχου), σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων (απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων 180/3/22.02.2016, ΦΕΚ Β΄ 717/17.03.2016) μέχρι και την 28η Μαΐου 2021. Οι αναγγελίες μαζί με τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτηση γίνονται στη διεύθυνση: Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 60, Αθήνα, τηλ. 2111828570, ΤΚ 11528 ή/και Μαυροκορδάτου 9, Αθήνα, ΤΚ 10678. Αθήνα, 13.4.2021 Ο Ειδικός Εκκαθαριστής Σωτήριος Η. Βασιλόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Αμπελόκηποι, 12/04/2021 Αριθμ. πρωτ. 7460 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ στην οδό Κένεντυ 32 Κοινότητας Αμπελοκήπων Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης διακηρύττει την εκμίσθωση του Δημ. Ακινήτου στην οδό Κένεντυ 32 Κοινότητας Αμπελοκήπων 225,90τμ ισόγειο με υπόγεια αποθήκη 30τμ και ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερό, προφορικό, πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το ΠΔ 270/81, στο Δημαρχείο Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης οδός Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12 Αμπελόκηποι, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 2ος όροφος, την 27η Απριλίου 2021 ημέρα Μ.Τρίτη και ώρα 09:30πμ έως 10:0πμ (ώρα λήξης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 2. Τιμή εκκίνησης προσφορών 540,00€ το μήνα, με ετήσια αναπροσαρμογή 1% επί του τελευταίου μισθώματος. 3. Η σύμβαση μισθώσεως είναι εννέα ετών αρχομένης από της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου. 4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καταθέτουν με την προσφορά & εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ΤΠΔ ποσού ίσου με 10% πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος, δηλαδή 648,00€, η οποία αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με την καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού ίσου προς το 10%, επί του επιτευχθησόμενου μισθώματος 1ος έτους, για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής μισθώματος και την τήρηση των όρων του μισθωτηρίου. 5. Οι δαπάνες δημοσίευσης διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο. 6. Πληροφορίες & έντυπα από το Γραφείο 7 της Οικ. Υπηρεσίας του Δήμου (1ος όροφος, τηλ.: 2313313655), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 07.00 – 15.00). O Δήμαρχος κ.α.α Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Καζαντζίδης Γεώργιος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αρ. 8666Β’/08-04-2021 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης με έδρα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΡ. ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ, κατοίκου Ηρακλείου, οδός Θανάση Σκουλά αρ.10, επιδόθηκε νόμιμα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου Κρήτης κ. Ροζίνα Πολυχρονάκη, για λογαριασμό τoυ κ. Νικολάου Κριτσωτάκη του Εμμανουήλ και της Νιόβης, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Ιωσήφ Χατζηδάκη αρ.07, και ήδη αγνώστου διαμονής, με εντολή της Συμβολαιογράφου Πύργου Ηρακλείου Κρήτης κ. Δέσποινα Εληώτη ως επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό 21230/2021 Πρόσκληση Δανειστών με συνημμένο τον με αριθμό 21206/05.04.2021 Πίνακα Κατάταξης Δανειστών της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου εναντίων του. Παραγγέλλεται από τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών η δημοσίευση κατά το νόμο στις εφημερίδες: «ΠΑΤΡΙΔΑ» Ηρακλείου και «Ηχώ των Δημοπρασιών» Αθηνών. Αθήνα 12-04-2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΡ. ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-12461 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213 2046170 – 171 XAΪΔΑΡΙ 12/04/2021 FAX: 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9140 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, προϋπολογισμού 435.753,81€ συμπ/νου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση λιανική τιμή της Περιφέρειας. o Αριθμός Διακήρυξης: 9116/12-04-2021 o Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 108086 o Τρόπος πληρωμής και λοιπά στοιχεία αυτής καθορίζονται στη Διακήρυξη. o Χρόνος ισχύος των προσφορών 365 ημέρες, από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. o Γλώσσα: Ελληνική. o Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 19/05/2021 και ώρα 16:00. o Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: ημέρα ΤΡΙΤΗ 25/05/2021 και ώρα 10:00 π.μ. o Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης, από το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», Ιερά Οδός 343 Χαϊδάρι Τ.Κ. 12461, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από 09:00 π.μ. έως 13:00 στο τηλέφωνο: 213 2046171-170 & fax: 213 2046400, από το site www.dromokaiteio.gr όπου και θα γίνει ανάρτηση της διακήρυξης και από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την τροποποίηση της ΑΠ ΕΕΤΤ 578/29/28.09.2010 “Κώδικας Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης” (ΦΕΚ 1651/Β/15.10.2010), ως ισχύει. Το κείμενο διαβούλευσης είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης Η ΕΕΤΤ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να παρουσιάσουν τα σχόλια και τις απόψεις τους επί του προτεινόμενου κειμένου. Η παρούσα δημόσια διαβούλευση διαρκεί από τις 8/4/2021 μέχρι και τις 14/5/2021. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονική μορφή όχι αργότερα από τις 14 Μαΐου 2021 και ώρα 13:00. Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα δημοσιευτούν αυτούσιες και επωνύμως. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτημα, προκειμένου να μην δημοσιευθούν. Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 578/29/28.09.2010 “Κώδικας Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης” (ΦΕΚ 1651/Β/15.10.2010) – Μάιος 2021. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΕΤΤ Λ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι Αττική Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση της ΕΕΤΤ προς τήρηση εμπιστευτικότητας δεν επηρεάζει την αρμοδιότητά της να προβαίνει σε δημοσιοποίηση πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της ή εφόσον τούτο επιτάσσεται στο πλαίσιο ελέγχου που διενεργείται από ελληνικές ή κοινοτικές αρχές. Οι συμμετέχοντες στις δημόσιες διαβουλεύσεις της ΕΕΤΤ είναι ενήμεροι και συναινούν ότι τυχόν προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται πάνω στην απάντησή τους ενδέχεται να δημοσιευθούν μαζί με αυτήν. Σχετικά με τη Δήλωση περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ΕΕΤΤ δείτε εδώ: https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/privacy.html. Το παρόν κείμενο δεν δεσμεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόμενο της ρύθμισης που θα επακολουθήσει.
PrintButton

09-04-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Αθανασία Παναγούλια - Κοπανιτσάνου, κάτοικος Αθηνών, οδός Μαυροκορδάτου 6, ΑΦΜ:045682550, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών Γιάννη Λαγουδάκη ως πληρεξουσίου του, Λοΐζου Κολοκοτρώνη του Ευαγγέλου, ΑΦΜ 016305270, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Μετσόβου 16 ήρθα και επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Ελλη -Θάλεια Συροπούλου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2373ΣΤ/8. 4. 2021 έκθεση επιδόσεώς μου , για την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ABAS MONDAY ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ» (πρώην ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ - ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΠΕ) ΑΦΜ: 095470879 , που έδρευε στην Αθήνα Νεοφύτου Δούκα αρ. 8 και ήδη αγνώστου έδρας , ακριβές αντίγραφο από το επίσημο ηλεκτρονικό έγγραφο με νόμιμη αποϋλοποιημένη σήμανση και ηλεκτρονική θεώρηση της υπ’ αριθ. 5996/2020 Αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων στο διατακτικό της οποίας αναφέρει ότι δικάζει ερήμην την καθ’ ης ή αίτηση, δέχεται την αίτηση, καθορίζει την πραγματική αξία της εταιρικής μερίδας του αιτούντος, στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (200.939,15), καταδικάζει την καθ’ ής η αίτηση στα δικαστικά έξοδα του αιτούντος το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250, 00) ευρώ, κρίθηκε αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους την 24/11/2020. Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 8/4/2021 Η Δικ . Επιμελήτρια Αθανασία Παναγούλια-Κοπανιτσάνου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Με την υπ’αριθμ. 8428Α/8-4-21 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Πειραιά Γεωργίου Νουάρου, με έδρα στην Αθήνα, οδός Νικηταρά αρ.5-7, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών το υπ’ αρ. 100/2020 απόσπασμα της υπ’αρ. 97/5-11-2020 έκθεσης αναγκαστικής κατασχέσεως ακινήτου του παραπάνω δικαστικού επιμελητή, προς τον Κλέαρχο Ζωντανό του Αθανασίου πρώην κάτοικο Λαμίας και ήδη αγνώστου διαμονής για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Με την έκθεση αυτή κατάσχονται τα 5/8 εξ αδιαιρέτου της υπ'αρ. 34 ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας (διαμέρισμα) του πέμπτου ορόφου πολυκατοικίας που είναι κτισμένη σε οικόπεδο που βρίσκεται στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων, στη διασταύρωση των οδών Θεμιστοκλέους, Στουρνάρη και Αραχόβης επί της πλατείας Εξαρχείων και στο συγκρότημα της οδού Αραχόβης αρ.61, συνολικής εκτάσεως χιλίων ογδόντα τριών και 0.59 τ.μ (1083,59), ιδιοκτησίας του Χρήστου-Χριστόδουλου Πολλάκη του Γερασίμου. Το οικόπεδο αυτό συνορεύει ανατολικά με την οδό Αραχόβης, δυτικά με πρώην ιδιοκτησίες Ε. Τριανταφυλλίδη. Μ.Μπενζίκη. Α.Φωκά και Κ.Δόντου και ήδη Ε.Τριανταφυλλίόη και πολυκατοικίες αγνώστων ιδιοκτητών, βόρεια με την οδό Θεμιστοκλέους και νοτιά με πρώην ιδιοκτησίες Ι.Καζανόβα και Αρ.Πολυχρονίδη και ήδη δυο πολυκατοικίες αγνώστων ιδιοκτητών. Το παραπάνω διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα δωμάτια, χωλ. δωμάτιο υπηρεσίας, μαγειρείο, λουτρό, αποχωρητήριο υπηρεσίας και διαδρόμων, έχει έκταση εκατόν τριάντα πέντε (135) τ.μ. όγκο ιδιόκτητο τετρακόσια εβδομήντα (470) κ.μ και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου είκοσι δύο χιλιοστά (22/1000).Το ανωτέρω ακίνητο θα εκτεθεί στον πλειστηριασμό ηλεκτρονικά στις 17 Ιουνίου 2021 στο συνήθη ιστότοπο πλειστηριασμών με υπάλληλο πλειστηριασμού την Συμβ/φο Αθηνών Ευσταθία Μπολτσή. Επισπεύδουσα είναι η Εταιρεία «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»,η οποία εδρεύει στην Αθήνα,οδός Κ.Παλαιολόγου 4-6. Το ποσό της οφειλής ανέρχεται σε 3.738,47 € πλέον εξόδων εκτελέσεως και απορρέει από την υπ’αριθμ.761/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών.Το παραπάνω ακίνητο εκτιμήθηκε στο ποσό των 81.000 € και τιμή πρώτης προσφοράς είναι το ποσό των 81.000 €. Αθήνα, Ο Δικαστικός Επιμελητής Γεώργιος Νουάρος ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την με αριθμό 2379/04-11-2020 έκθεσή μου επίδοσης, μετά από έγγραφη παραγγελία της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βαρβάρας Σγούρα, (Καποδιστρίου 18 Αθήνα), επιδόθηκε προς τον κ., Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον ΑΜΙΝ ΣΑΟΥΑΧ (ΑΜΙΝ CHAWAKH) του Μοχάμεντ και της Κορδία, με Α.Φ.Μ. 142137789, πρώην κάτοικο Αθηνών και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ΄ αριθ. 76621/05.10.2020 πράξης της (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ), για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 08.04.2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΔΡ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την με αριθμό 6566 δ΄/07-04-2021 έκθεσή μου επίδοσης, μετά από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Ευαγγελίας Ξυπνητού, πληρεξουσίου της υπό εκκαθάριση Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρίας PROBANK A.E. ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, Α.Φ.Μ. 099877019, νόμιμα εκπροσωπούμενης επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Δημήτριο Γιαννακόπουλο του Χρήστου, με Α.Φ.Μ. 001145352, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Δορυλαίου αρ. 6 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο από το πρώτο (α΄) εκτελεστό απόγραφο της υπ΄ αριθ. 28.488/2010 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την στο τέλος αυτής από 05.04.2021 επιταγή προς πληρωμή, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες επιτασσόμενον να της καταβάλει για κεφάλαιο 1.134,629,70 εντόκως με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας από 6/1/2010, των τόκων ανατοκιζομένων ανά εξάμηνο μέχρις ολοσχερούς εξόφλησης και συνολικά το ποσό 1.157.005,20, εντόκως, πλην του κεφαλαίου από την επίδοση, μέχρις ολοσχερούς εξόφλησης. Αθήνα 08 Απριλίου 2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΜΑΤΟΥΛΑ ΝΙΚ. ΖΟΥΖΟΥΛΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 6565 δ΄/07.04.2021 έκθεσή μου επίδοσης, μετά από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Ευαγγελίας Ξυπνητού, πληρεξουσίου της Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ- ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», με Α.Φ.Μ. 090038000, ως ειδικής διάδοχου της πρώην τραπεζικής εταιρίας «Τ ΒΑΝΚ ΑΤΕ» (πρώην «ASPIS BANK), που τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ειδικό Εκκαθαριστή αυτής, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Γεώργιο Πρέσβεια του Νικολάου και της Δέσποινας, με Α.Φ.Μ. 037019960, πρώην κάτοικο Πετρούπολης Αττικής, οδός Αλεξ. Υψηλάντη αρ. 110 και ήδη αγνώστου διαμονής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ακριβές αντίγραφο της υπ΄ αριθ. 3110/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε μετά από Αγωγή της άνω εταιρίας κατά αυτού και κατά του Κωνσταντίνου Πολυχρονίου του Γεωργίου και, υποχρεώνει τους εναγόμενους να καταβάλουν εις ολόκληρον έκαστος στην ενάγουσα το ποσό των τριακοσίων έξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (306.800,89), με τον εκάστοτε τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, από την επομένη της 17-07-2013, ήτοι από 18-07-2013, μέχρι την πλήρη εξόφληση. Κηρύσσει την απόφαση εν μέρει προσωρινώς εκτελεστή, ως προς την προηγούμενη καταψηφιστική της διάταξη, για το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00) και, καταδικάζει τους εναγόμενους στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης της ενάγουσας την οποία καθορίζει στο ποσό των έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (6.200,00). Αθήνα 08 Απριλίου 2021 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΜΑΤΟΥΛΑ ΝΙΚ. ΖΟΥΖΟΥΛΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (Αρθ. 135 Κ.Πολ. Δ.) Με τη με αριθ. 6567 Δ΄/07.04.2021 ΈΚθεση Επιδόσεώς μου, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Αθήνας, ΜΑΤΟΥΛΑ ΝΙΚΟ. ΖΟΥΖΟΥΛΑ, Α.Φ.Μ. 044977642, μέλος της εταιρίας Δικαστικών Επιμελητών "ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΤΟΥΛΑ ΖΟΥΖΟΥΛΑ Α.Ε.Ε.Δ.Ε." ΕΔΡΑ : ΝΙΚΗΤΑΡΑ 8-10 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10678, ΑΦΜ 996910057 Α΄Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΛ. 2103300294 ΚΙΝ. 6955119261, σύμφωνα με το Νόμο, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κ.Ελένη Σ. Γυπαράκη,για τον καθ’ού η επιταγή προς πληρωμή, ΑΝΤΩΝΙΟ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ, ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ κατόπιν της σχετικής παραγγελίας προς επίδοση του Δικηγόρου Πρωτ. Ηλείας, Δημητρίου Κονδύλη, πληρεξουσίου της επισπεύδουσας, ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και το διακριτικό τίτλο «doValue Greece» πρώην με την επωνυμία «EUROBANK FPS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και διακριτικό τίτλο «EUROBANK FINANCIAL PLANNING SERVICES» (υπ΄αριθμ. 1987224/10-06-2020 Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ), η οποία εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού Κύπρου αρ. 27 και Αρχιμήδους, με ΑΦΜ 099755919 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά και με αρ. ΓΕΜΗ 121602601000, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, αδειοδοτηθείσα από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τον νόμο 4354/2015, δυνάμει της με αριθμ. 220/1/13.03.2017 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων [υπ’ αριθμ. 880/16.3.2017 ΦΕΚ (τ. Β’)], ως μη δικαιούχου διαδίκου και ως διαχειρίστριας των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία η εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ERB RECOVERY DAC» (Ι ΑΡ ΜΠΙ ΡΕΚΟΒΕΡΥ ΝΤΑΚ), που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας (οδός George’s Dock αρ. 3, 4ος όροφος, IFSC, Δουβλίνο 1), με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών 671742, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ακριβές αντίγραφο της από 08-03-2021 επιταγή προς πληρωμή κάτωθι του υπ’ αριθμ. 2117/2014 πρώτου (Α’) Απογράφου εκτελεστού της υπ΄ αριθμ.2129/2014 διαταγής πληρωμής του κ. Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά του παραπάνω καθ’ού, αγνώστου διαμονής. Η πιο πάνω από 08-03-2021 επιταγή προς πληρωμή έχει ως εξής: «Ακριβές αντιπεφωνημένο φωτοτυπικό αντίγραφο από το υπ’ αριθμ. 2117/2014 πρώτο (Α’) Απόγραφο εκτελεστό της υπ΄ αριθμ.2129/2014 διαταγής πληρωμής του κ. Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο βρίσκεται στην κατοχή μου και επικυρώνω νομίμως, παραγγέλλοντας σε αρμόδιο Δικαστικό Επιμελητή να επιδώσει νόμιμα και εμπρόθεσμα, συγκοινοποιώντας και τα λοιπά έγγραφα που αναφέρονται παρακάτω στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κάτοικο Αθήνας (Δικαστήρια Ευελπίδων), κατ’άρθο 135 παρ.1 ΚπολΔ, για να λάβει γνώση ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ, κάτοικο Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Μιαούλη αρ. 13-15 και ήδη αγνώστου διαμονής, και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενος συγχρόνως να καταβάλει, νόμιμα κι εμπρόθεσμα, τα παρακάτω αναλυτικά αναφερόμενα ποσά στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και το διακριτικό τίτλο «doValue Greece» πρώην με την επωνυμία «EUROBANK FPS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και διακριτικό τίτλο «EUROBANK FINANCIAL PLANNING SERVICES» (υπ΄αριθμ. 1987224/10-06-2020 Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ), η οποία εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού Κύπρου αρ. 27 και Αρχιμήδους, με ΑΦΜ 099755919 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά και με αρ. ΓΕΜΗ 121602601000, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, αδειοδοτηθείσα από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τον νόμο 4354/2015, δυνάμει της με αριθμ. 220/1/13.03.2017 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων [υπ’ αριθμ. 880/16.3.2017 ΦΕΚ (τ. Β’)], ως μη δικαιούχου διαδίκου και ως διαχειρίστριας των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία η εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ERB RECOVERY DAC» (Ι ΑΡ ΜΠΙ ΡΕΚΟΒΕΡΥ ΝΤΑΚ), που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας (οδός George’s Dock αρ. 3, 4ος όροφος, IFSC, Δουβλίνο 1), με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών 671742, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, δυνάμει της από 13.7.2020 Σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων, περίληψη της οποίας καταχωρήθηκε νόμιμα την 14η Ιουλίου 2020 στα δημόσια βιβλία του άρθρου 3 του Ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών και έλαβε αρ. πρωτ. 272/14.07.2020 στον Τόμο 11, με αυξ. αριθμ. 220, σε συνδυασμό με το από 13/07/2020 πληρεξούσιο της συμβολαιογράφου για την πόλη του Δουβλίνου Ιρλανδίας Κλοντάγκ Ο’ Χάγκαν (Clodagh O’ Hagan) και η οποία κατέστη ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας υπό την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Όθωνος αρ. 8, με ΑΦΜ 996866969, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000, κατόπιν μεταβίβασης στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις της ανωτέρω ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας, μεταξύ των οποίων και της επιδικασθείσας απαίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 3156/2003 δυνάμει της από 13ης Ιουλίου 2020 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, περίληψη της οποίας καταχωρήθηκε νόμιμα την 14η Ιουλίου 2020 στα δημόσια βιβλία του άρθρου 3 του Ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών και έλαβε αρ. πρωτ. 271/14.07.2020 στον Τόμο 11, με αυξ. αριθμ. 219. Προηγουμένως, η άνω τραπεζική εταιρεία, με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Eurobank», νόμιμα εκπροσωπούμενη, υποκαταστάθηκε στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης και της επιδικασθείσας απαίτησης, της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» (με ΑΦΜ 094014250 στη ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000), ως καθολική διάδοχος αυτής -λόγω διάσπασης αυτής και απόσχισης του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας με σύσταση νέας εταιρείας, ήτοι της «Eurobank»- σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4601/2019 (άρθρα 57 και 59-74) και 2515/1997 (άρθρο 16) και τις Ανακοινώσεις για καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ υπ΄αριθμ.31907 και 31909/20.3.2020. Ήτοι: 1] Για επιδικασθείσα απαίτηση, το ισόποσο σε Ευρώ των Ελβετικών Φράγκων Εκατόν εξήντα πέντε Χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα και Τριάντα τέσσερα (CHF 165.890,34) με την επίσημη ισοτιμία των σε Ευρώ κατά την ημέρα καταβολής, συνολικά, που αντιστοιχούν σήμερα την 17-09-2020 στο ποσό των Ευρώ εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια σαράντα και εξήντα δύο λεπτών (159.540,62 €), σύμφωνα με την επίσημη σημερινή ισοτιμία (0,93) (βάσει του δελτίου συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς της Ε. Κ. Τ της 17.09.2020 που εκδίδει η Τράπεζα της Ελλάδος), έντοκα από 17-9-2020, με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας που υπερβαίνει το συμβατικό επιτόκιο της ενήμερης οφειλής κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες και με εξαμηνιαίο ανατοκισμό των τόκων, μέχρις ολοσχερούς εξόφλησης. 2] Ευρώ 1.730,00 για δικαστική δαπάνη που μας επιδικάσθηκε. 3] Ευρώ 50,00 για δαπάνη επίδοσης της παρούσας και 4] Ευρώ 50,00 για σύνταξη της παρούσας επιταγής και για εντολή προς επίδοση, τα δε υπό 2, 3 και 4 κονδύλια συνολικού ποσού 1.830,00 Ευρώ έντοκα, με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας από την επομένη της επίδοσης της παρούσας μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως, διαφορετικά θα εκτελεσθεί η παρούσα αναγκαστικά, οπότε και θα προστεθούν και 50,00 Ευρώ για την εντολή προς εκτέλεση, που δίνεται με την παρούσα. δηλαδή συνολικά, το ποσό των 161370,62 €, εκ των οποίων: α) το μεν ποσό των 159540,62 Ευρώ, έντοκα όπως παραπάνω [υπό 1] και β) το δε συνολικό ποσό των 1830,00 Ευρώ [άθροισμα ποσών υπό 2, 3 και 4], έντοκα με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας από την επομένη της επίδοσης της α επιταγής την 20-2-2014, μέχρι την ολοσχερή τους εξόφληση, διαφορετικά θα εκτελεστεί η παρούσα αναγκαστικά και θα προστεθούν 50,00 Ευρώ για την σύνταξη της σχετικής εντολής της εκτέλεσης, που δίνεται με την παρούσα. Δηλώνουμε ότι πληρεξούσιό μας, δεκτικό καταβολής και αντίκλητό μας, διορίζουμε τον υπογράφοντα την παρούσα πληρεξούσιο δικηγόρο. ΣΥΓΚΟΙΝΟΠΟΙΩΝΤΑΣ διά της παρούσης μας τα κάτωθι έγγραφα σε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα, κατ’ άρθρο 925 Κ.ΠολΔ, ήτοι: 1] Την με αριθμ. πρωτοκόλλου 271/14.07.2020 περίληψη της από 13.07.2020 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων του άρθρου 10 παρ. 8 του ν. 3156/2003 από την οποία αποδεικνύεται η πώληση και μεταβίβαση επιχειρηματικών απαιτήσεων από την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» στην αλλοδαπή εταιρία με την επωνυμία «ERB RECOVERY DAC» (Ι ΑΡ ΜΠΙ ΡΕΚΟΒΕΡΥ ΝΤΑΚ), που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας (οδός George’s Dock αρ. 3, 4ος όροφος, IFSC, Δουβλίνο 1, με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών 671742), η οποία εκπροσωπείται νόμιμα, που έχει εγγραφεί στις 14.07.2020 στα Βιβλία του αρθρ. 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών στον τόμο 11 με αριθμό 219 (άρθρο 10 παράγραφος 8 του ν. 3156/2003), 2] Tο υπ’ αριθμ. πρωτ. 1168/17-7-2020 κεκυρωμένο απόσπασμα εκ του παραρτήματος που έχει επισυναφθεί στην παραπάνω περίληψη της σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων και έχει εξαχθεί από τα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών (ν. 2844/2000) και από το οποίο αποδεικνύεται η μεταβίβαση της παραπάνω απαίτησης (Τομ. 11 και αρ. 219). 3] Την με αριθμ. πρωτοκόλλου 272/14.07.2020 περίληψη της από 13.07.2020 σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων του άρθρου 10 παρ. 14 και 16 του ν. 3156/03 που ενεγράφη στις 14.07.2020 στο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών στον τόμο 11 με αριθμό 220 (άρθρο 10 παράγραφος 16 του ν. 3156/2003), από την οποία προκύπτει ότι η διαχείριση των παραπάνω μεταβιβασθεισών απαιτήσεων, μεταξύ των οποίων και της επιδικασθείσας, ανατέθηκε στις 13.07.2020 από την αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού υπό την επωνυμία ««ERB RECOVERY DAC» (Ι ΑΡ ΜΠΙ ΡΕΚΟΒΕΡΥ ΝΤΑΚ)» στην εταιρεία μας υπό την επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», με διακριτικό τίτλο «doValue Greece». 4] Το ΦΕΚ τ.Β 880/16.03.2017, στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ΄αριθμ. 220/1/13.03.2017 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, για την παροχή άδειας για την διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στην εταιρεία με την επωνυμία «Eurobank FPS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», σύμφωνα με το ν. 4354/2015, όπως ισχύει, και την ΠΕΕ 95/27.5.2016. 5] Την Ανακοίνωση για καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ με αρ. πρωτ. 1987224/10.6.2020, για την τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Eurobank FPS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», τον Διακριτικό Τίτλο «Eurobank Financial Planning Services» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121602601000, που, μεταξύ άλλων, προβλέπει την τροποποίηση της επωνυμίας σε «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και διακριτικό τίτλο «doValue Greece». 6] Τις Ανακοινώσεις υπ΄αριθμ. 31907 και 31909/20.3.2020 του Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή/ Γενική Δ/νση Αγοράς/Διεύθυνση Εταιρειών/Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τις οποίες καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσιεύθηκαν στον διαδικτυακό τόπο του αντίστοιχα, στοιχεία της ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» για τη διάσπαση με απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας αυτής και στοιχεία της νεοσυσταθείσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία». 7] Την από 17-9-2020 καρτέλα εξωλογιστικού υπολογισμού ποσού οφειλής μετά τόκων. Σημειώνεται ότι: Κατά το άρθρο 135 Κ.Πολ.Δ. "Αν είναι άγνωστος ο τόπος ή η ακριβής διεύθυνση διαμονής εκείνου προς τον οποίο πρέπει να γίνει η επίδοση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 134 και συγχρόνως δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, από τις οποίες η μια πρέπει να εκδίδεται στην Αθήνα και η άλλη στην έδρα του δικαστηρίου, διαφορετικά και η άλλη πρέπει να εκδίδεται στην Αθήνα, ύστερα από υπόδειξη του εισαγγελέα στον οποίο γίνεται η επίδοση, περίληψη του δικογράφου που κοινοποιήθηκε. Η περίληψη συντάσσεται και υπογράφεται από εκείνον που ενεργεί την επίδοση και πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο των διαδίκων, το είδος του δικογράφου που επιδόθηκε, το αίτημά του και, προκειμένου για απόφαση, το διατακτικό, το δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η δίκη ή τον υπάλληλο που ενεργεί την εκτέλεση και, αν εκείνος προς τον οποίο γίνεται η επίδοση καλείται να εμφανιστεί ή να ενεργήσει ορισμένη πράξη, πρέπει να αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος εμφάνισης, καθώς και το είδος της πράξης. Εν προκειμένω, διαπίστωσα ότι ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ, δεν κατοικεί στην Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Μιαούλη αρ. 13-15 (όπως αποδεικνύεται από την υπ’αριθμ.6487γ/25-09-2020 έκθεση ματαίωσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο ΠρωτΑθηνών, Μερκούρη Καρακωστή), αλλά ούτε στην έτερη δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας στον Νέο Ηράκλειο Αττικής (οδός Πανδοσίας 83 Νέα Ιωνία) (όπως αποδεικνύεται από την υπ’αριθμ.6490γ/25-09-2020 έκθεση ματαίωσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο ΠρωτΑθηνών, Μερκούρη Καρακωστή), και επειδή δεν έχει δηλωθεί αντίκλητος και δεν κατέστη δυνατό να εξακριβώσω τη νέα κατοικία, ή έδρα της επιχείρησης ή διαμονή του, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλα και την επισταμένη έρευνα που διενήργησα (έρευνα στα αρχεία της υπηρεσίας μου, έρευνα προς περιοίκους, το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, τον τηλεφωνικό κατάλογο του Ο.Τ.Ε. και το διαδίκτυο και ερώτηση του δικ.επιμελητή προς τον αδελφό του, Βασίλειο Φιλλιπαίο, που δεν απάντησε), από την οποία προέκυψε ότι είναι ο ανωτέρω αγνώστου διαμονής. Πύργος, 08-03-2021 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΔΗΜΗΤΡΗΣ Δ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ Δ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Π.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε2 - ΠΥΡΓΟΣ 27131 ΤΗΛ.ΓΡ.2621035035/ΚΙΝ 6972081439 ΑΦΜ 997851898 ΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥ Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Η δημοσίευση γίνεται και σύμφωνα με την εντολή του κ. Αντεισαγγελέα για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ. Αθήνα 08-04-2021 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΜΑΤΟΥΛΑ ΝΙΚ. ΖΟΥΖΟΥΛΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αρ. 4593Δ΄/9-3-2021 Έκθεση Επίδοσής μου, επιδόθηκε προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς για τον Φίλλιπο Σουλτάνη του Γεωργίου, πρώην κάτοικο Αθηνών και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές ψηφιακό αντίγραφο της υπ’ αρ. 3911/2020 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (Ειδική Διαδικασία Οικογενειακών Διαφορών) με την οποία κηρύσσει τους ενάγοντες: α) Νικόλαο Παπαδόπουλο του Ανδρέα (ΑΦΜ:030688163) κάτοικο Παλλήνης Αττικής και β) Ευτύχιο Παπαδόπουλο του Ανδρέα (ΑΦΜ:037220618) κάτοικο Αιάντειου Σαλαμίνας, Λ. Κακής Βίγλας αρ. 1, μη γνήσια τέκνα του Φίλλιπου Σουλτάνη του Γεωργίου, για να λάβει γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, Αθήνα 7/4/2021 Ο Δικ. Επιμελητής Εφετείου Αθηνών Ευγένιος Αθ. Πετρουτζής Κέντρο διαχείρισης & διανομής εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΖΗΤΗΤΩΝ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 02 / 2021 Διακήρυξη 1ης Επαναληπτικής Δημοπρασίας - Διακήρυξη Νο. 02/2021 Η PCDC Α.Ε. διακηρύσσει την διεξαγωγή επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας με αριθμό διακήρυξης Νο. 02/2021 η οποία θα διεξαχθεί στις 19/04/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ στην αίθουσα «Δημοπρασιών» του κεντρικού κτιρίου της PCDC Α.Ε. στην διεύθυνση Ν.ΣΕΜΠΟ, Ν. ΙΚΟΝΙΟ, Πέραμα, Τ.Κ 188 63. Η επίδειξη των αζήτητων εμπορευμάτων γίνεται από τις 12/04/2021 έως 16/04/2021 και ώρες 10:00 ως 12:00. Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες στις 19/04/2021 από ώρα 10:00 έως 13:00. Η αποσφράγιση όλων των κατατιθεμένων προσφορών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 13:30. Σχετική διακήρυξη με τους όρους της διαδικασίας και την λίστα εμπορευμάτων θα βρείτε στην ιστιοσελίδα της PCDC S.A. www.pcdc.com.gr. Τα εμπορεύματα που εκπλειστηριάζονται παραδίδονται στη ράμπα της αποθήκης την ημέρα του πλειστηριασμού. Σε περίπτωση μη παραλαβής την ημέρα του πλειστηριασμού, απο την επόμενη ημέρα επιβαρύνονται με αποθηκευτικά κόστη €0,5/κυβικό μέτρο/ημέρα. Πειραιάς, 07 Απριλίου 2021 Κέντρο διαχείρισης & διανομής εμπορευματοκιβωτίων ΑΕ (PCDC Α.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΔΑ :ΨΑΣΠΟΡΙΩ-Γ1Χ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΑΔΑΜ: 21PROC008428973 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ - Τ.Κ. 85 132 - ΡΟΔΟΣ Ρόδος, 08/04/2021 ΤΗΛ. (22410) 43500 & (22410) 43517 Αριθ. Πρωτ. 710 Πληροφορίες : Επιτροπή Διαγωνισμού Τηλέφωνο : (22410) 43500, 43502 Φαξ : (22410) 34949 E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Site : www.litando.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΟΛΩΝΑΣ, ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΡΟΔΟΥ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤHΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ) Κωδικοί CPV: 79713000-5 Υπηρεσίες Φύλαξης. O Πρόεδρος του ΔΛΤΝΔ έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 42/2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΩΔΟΡΙΩ-ΖΗΑ) απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η επαναδιακήκυρυξη, και την υπ’ αριθμ. 41/2021 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ:97ΤΚΟΡΙΩ-8Ξ9), περί α) ματαίωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των των ορίων και β) επανάληψης της διαγωνιστικής διαδικασίας του εν λόγω διαγωνισμού, προκηρύσσει την επανάληψη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΟΛΩΝΑΣ, ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΡΟΔΟΥ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤHΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ). Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για 2 έτη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και της εκτιμώμενης αξίας των δικαιωμάτων προαίρεσης για 1 επιπλέον έτος ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό του 1.412.139,75 € μαζί με το Φ.Π.Α. 24% (470.713,25 για κάθε έτος) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού αντικειμένου σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΟΛΩΝΑΣ, ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΡΟΔΟΥ για την εφαρμογή του κώδικα ISPS σε αυτή από Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) σύμφωνα με το σχεδιασμό που προβλέπεται στην εγκεκριμένη από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας, και τη μελέτη του Σχεδίου Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) του Κεντρικού Τουριστικού Λιμένα ΡΟΔΟΥ για τη μείωση της τρωτότητας της έναντι σκόπιμων παράνομων ενεργειών και προκειμένου η Εγκατάσταση αυτή να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Κανονισμού 725/2004. Δικαίωμα συμμετοχής: Προϋποθέσεις συμμετοχής/Καταλληλόλητα επαγγελματικής δραστηριότητας Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι παροχή υπηρεσιών φύλαξης. Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν την προβλεπόμενη από το άρθρο 2 του ν.2518/1997 άδεια σε ισχύ (Άδεια λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας). Απαιτείται επίσης να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Γενικός χρόνος παράδοσης – Διάρκεια: Δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος. Τόπος εκτέλεσης σύμβασης: ΔΛΤΝΔ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ, ΡΟΔΟΣ Διεξαγωγή Διαγωνισμού: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην Επανάληψη της Διακήρυξης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου-ΔΛΤΝΔ (Ν.Π.Δ.Δ.) και στα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η πρόσβαση στη Διακήρυξη, αλλά κυρίως η κατάρτιση, υποβολή προσφορών εκ μέρους των ενδιαφερομένων και η αποσφράγιση αυτών, θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στον ιστότοπο www.eprocurement.gov.gr. Ημερομηνία & Ώρα Λήξης υποβολής των Προσφορών: Ημερομηνία: 13/05/2021και ώρα 11:00 π.μ. Χρόνος ισχύος προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Γλώσσα προσφορών η Ελληνική. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Εγγύηση συμμετοχής: Οι Προσφέροντες οφείλουν µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση συµµετοχής τους στο διαγωνισμό, που ανέρχεται στο ποσό των 15.184,30 Ευρώ (2% επί της 2-ετούς αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ). Η διορθωτική προκήρυξη απεστάλη στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ στις 08/04/2021. Η αρχική προκήρυξη είχε αριθμό 2021/S 057-144133. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. Β. Παπαοικονόμου
PrintButton

07-04-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΓΗΣ Με τις υπ’ αριθμ. 4932Δ΄/29-03-2021 και 4933Δ΄/29-03-2021 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου Γεωργίου Καλογήρου με παραγγελία της πληρεξουσίας δικηγόρου της ενάγουσας Χρυσάνθης συζ. Αντωνίου Παπαπαύλου το γένος Αθανασίου Κυδωνάκη, κατοίκου Ρόδου, με Α.Φ.Μ. 063520868, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τους εναγόμενους Μόσχο Καπούτσο του Παναγιώτη, αγνώστου διαμονής και Παύλο Καπούτσο του Παναγιώτη, αγνώστου διαμονής η από 03.3.2021 και με αριθμό κατάθεσης 94/23.3.2021 αγωγή ασκηθείσα ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου, που αφορά την κτήση κυριότητας με χρησικτησία των ακινήτου που αναφέρονται στο αιτητικό αυτής από την ενάγουσα ήτοι, 1.Αγρός εκτάσεως 940 τ.μ., που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Μασσάρων Ρόδου και φέρει κτηματολογικά στοιχεία τόμος 33 γαιών Μασσάρων, φύλλο 67, μερίδα 1660 και φάκελος 4016 του Κτηματολογίου Ρόδου και 2.Αγρός εκτάσεως 970 τ.μ., που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Μασσάρων Ρόδου και φέρει κτηματολογικά στοιχεία τόμος 50 γαιών Μασσάρων, φύλλο 24, μερίδα 1661 και φάκελος 5783 του Κτηματολογίου Ρόδου., για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες γενικά και με κλήση μέσα σε 130 ημέρες από την επόμενη κατάθεσης της αγωγής και κατά την αναστολή της προθεσμίας του άρθρου 147 Κ.Πολ.Δ. να καταθέσουν προτάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα, διαφορετικά θα δικαστούν ερήμην και με αντιγραφή στη σχετική έκθεση επίδοσης Ρόδος, 06-04-2021 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Ισμήνη- Ελένη Φώκιαλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘENTOΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα στις Εξι (6), του μήνα Απριλίου, του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Τρίτη και ώρα 11.51 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Διαμεσολαβήτριας ΛΥΣΣΑΡΗ Α. ΜΑΡΙΑΣ, διά της υπ αριθμ. 4458Γ/6-4-2021 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. ΕΛΕΝΗ Σ. ΓΥΠΑΡΑΚΗ, για λογαριασμό του ΙΩΑΝΝΗ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ του Αλεξάνδρου, με ΑΦΜ: 047395310, πρώην κατοίκου Κρύας Βρύσης και στην οδό Αθηνάς αρ. 51 και νυν αγνώστου διαμονής, την από 5-4-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019), διά της οποίας γνωστοποιείται προς τον δεύτερο και και προς ον η επίδοση, ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης ΥΑΣ), όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4640/2019, θα λάβει χώρα την 16η Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.30 π.μ. και καλείται να παραστεί σε αυτή με το νομικό παραστάτη του, όπου κατωτέρω αναφέρεται, ήτοι: Τόπος διεξαγωγής ΥΑΣ: Διεύθυνση: Μέσω τηλεδιάσκεψης και συγκεκριμένα μέσω πλατφόρμας skype (https://join.skype.com/zA93e9urTeEE). Σκοπός της ΥΑΣ είναι να εξετάσουν (οι διάδικοι), τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς των με διαμεσολάβηση. Αν μετά την ΥΑΣ δεν επιθυμεί να συνεχίσει τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, μπορεί να αποχωρήσει χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία, κύρωση ή ποινή. Εάν δεν προσέλθει στην ΥΑΣ δύναται να του επιβληθεί από Δικαστήριο χρηματική ποινή, ποσού 100-500 ευρώ, εφόσον η υπόθεσή του προχωρήσει σε δικαστική διαδικασία. Συγκοινοποιήθηκε και ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, εκ του οποίου προκύπτει ότι: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΡΗ: Α. Επισπεύδον μέρος: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Αιόλου αρ. 86 (ΑΦΜ: 094014201), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τις: α) ΣΟΥΜΕΛΑ ΜΠΙΡΑΚΗ και β) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΥ. Νομικός Παραστάτης: ΣΟΦΙΑ ΜΑΚΑΡΗ του Κωνσταντίνου. Διεύθυνση: Πατησίων αρ. 89, ΑΜ/ΔΣΑ: 32360. Αριθμός Τηλεφώνου: 210-8221808. Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Eτερο μέρος/Ετερα Μέρη: ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, πρώην κάτοικος Κρύας Βρύσης και στην οδό Αθηνάς αρ. 51, με ΑΦΜ: 047395310 και ήδη αγνώστου διαμονής. Διαμεσολαβητής: Μαρία Λύσσαρη του Αλεξάνδρου, Αλκιβιάδου 6, Αγία Παρασκευή Αττικής, ΑΦΜ: 130232790, αριθ. Τηλεφ. 2130102997, 6947613772, Eail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς: Απαίτηση η οποία απορρέει εκ της από 28-1-2009 ιδιωτικής σύμβασης τοκοχρεωλυτικού δανείου με αριθμό 4216473350, που υπεγράφη μεταξύ των μερών και η οποία λόγω υπερημερίας του ετέρου μέρους καταγγέλθηκε διά της επιδοθείσης στις 5-10-2011 εξώδικης καταγγελίας συμβάσεως και η οποία απαίτηση ανέρχεται στο ποσό των (53.009,59) ευρώ, πλέον τόκων κ.λ.π. και όπως αυτή ειδικώτερα αναλύεται. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει ασκηθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η από 28-12-2020 αγωγή του επισπεύδοντος μέρους κατά του ετέρου μέρους με ΕΑΚ: 11462/29-12-2020 και ΓΑΚ: 93078/29-12-2020 και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προτάσεων των 130 ημερών (χρονική παρέκταση της προθεσμίας λόγω αγνώστου διαμονής) την 10-5-2021. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 6-4-2021 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Τηλέφ. 210-5238617 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα στις 6/4/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.50 π.μ., με την υπ’ αριθ. 4457Γ/6-4-2021 έκθεση μου επιδόσεως, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφερείας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου αρ. 13, τηλέφ. 210-5238617, μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών, με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΜΠΟΛΕΤΗ, Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας, κατοίκου Αθηνών, οδός Αγγελου Βλάχου αρ. 8, με ΑΜ 978, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κ. ΕΛΕΝΗ Σ. ΓΥΠΑΡΑΚΗ, για τον ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ του Λάμπρου και της Βέρας, με ΑΦΜ: 109814408, πρώην κατοίκου Κορυδαλλού Αττικής και επί της οδού Κοραή αρ. 18 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 5-4-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019), διά της οποίας γνωστοποιείται προς τον δεύτερο και προς ην η επίδοση, ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4640/2019, θα λάβει χώρα δεδομένων των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας λόγω covid 19, με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 ώρα 12.00 μ.μ.. Οι λεπτομέρειες της τηλεδιάσκεψης είναι οι ακόλουθες: κλήση μέσω viber στον αριθμό κινητού 6944458835, που ανήκει στην Αφροδίτη Μπολέτη του Λυκούργου και σύμφωνα με αυτήν (την Γνωστοποίηση/Πρόσκληση) προσκαλείται το έτερο μέρος να παραστεί σε αυτή με το νομικό παραστάτη του. Σκοπός της ΥΑΣ είναι να εξετάσουν την δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση. Συγκοινοποιήθηκε και ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, εκ του οποίου προκύπτει ότι τα ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΡΗ είναι: Α. Επισπεύδον μέρος/Επισπεύδοντα μέρη: η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που εδρεύει στην Αθήνα, Σταδίου αρ. 40, με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νόμιμα εκπροσωπουμένη, ενεργούσης εν προκειμένω δυνάμει της από 30-4-2020 σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικων απαιτήσεων, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρίας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY ΙII FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» που εδρεύει στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός Haddington, αρ. 1-2, Victoria Buildihgs, Δουβλίνο 4, αριθμός μητρώου 657258, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία έχει καταστεί ειδική διάδοχος της Ανων. Τραπεζ. Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δυνάμει της από 30-4-2020 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, μεταξύ των οποίων και η απορρέουσα από την ένδικη εννομη σχέση. Νομικός Παραστάτης: Νίκη Κωστάκου του Ιωάννη, Πατησίων αρ. 89 ΑΜ/ΔΣΑ: 27746, αριθ. Τηλεφ. 210-8221808, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Eτερο μέρος/Ετερα μέρη: Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ του Λάμπρου και της Βέρας, πρώην κάτοικος Κορυδαλλού Αττικής και επί της οδού Κοραή αρ. 18, με ΑΦΜ: 109814408 και ήδη αγνώστου διαμονής. Διαμεσολαβητής: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΠΟΛΕΤΗ του Λυκούργου (ΑΜ ΥΔΔΑΔ 978), Διεύθυνση: Αγγέλου Βλάχου 8 Αθήνα, αριθ. Τηλεφ.: 2103247692, 6944458835, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου διαφοράς: Απαίτηση συνολικού ποσού (35.097,67) ευρώ, που προέρχεται εκ της υπ’ αριθμ. 00201010145438/14-10-2010 σύμβασης δανείου Alpha Διευκόλυνση, που καταρτίστηκε στην Αθήνα (κατάστημα Συγγρού και υπεγράφη μεταξύ της επισπεύδουσας εταιρείας και του προς ον η Γνωστοποίηση. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει κατατεθεί την 15-1-2021 αγωγή του επισπεύδοντος μέρους, κατά του προς ον η επίδοση, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείο Αθηνών με ΓΑΚ: 2310/2021 και ΕΑΚ: 314/2021, με αίτημα «Να γίνει δεκτή η αγωγή, Να υποχρεωθεί το έτερο μέρος να της καταβάλει, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό των (35.097,67€), εντόκως από την 26-5-2018 με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επομένη επίδοσης της αγωγής και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικαστεί το έτερο μέρος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξουσίας Δικηγόρου». Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες, προσκαλώντας τον προς ον η Γνωστοποίηση, να παρασταθεί στην ΥΑΣ, όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 6/4/2021 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Τηλέφ. 210-5238617 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αρ. 13/2020 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ιδρύεται πολιτιστικό σωματείο με επωνυμία «ΤΙΓΡΗΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ», με έδρα στην Καλλιθέα Αττικής, επικυρώθηκε το από 28/06/2020 καταστατικό του, υπογεγραμμένο από 21 ιδρυτικά μέλη και αποτελούμενο από 32 άρθρα, με σκοπούς που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 3, την ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων - δεξιοτήτων των μελών μέσω γυμναστικής κλπ. Αθήνα 05/04/2021 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος Παναγιώτης Δημ. Καρυδομάτης ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ Ο ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΜΑΚΡΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΒΒΑΓΙΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΚΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΚΚΩΝΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΘΗΝΑ.
PrintButton

03-04-2021

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Περίληψη δημοσιευθείσας δικαστικής απόφασης Δημοσιεύεται σήμερα περίληψη της υπ’ αριθμ. 141/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, η οποία δημοσιεύτηκε την 22 Απριλίου 2020 και εκδόθηκε επί της με αριθμό κατάθεσης 6116/364/2018 αίτησης του Ηλία Ευθυμιόπουλου με αντικείμενο την κήρυξη αξιογράφων ανίσχυρων και η οποία αίτηση συζητήθηκε με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Με το διατακτικό της ανωτέρω απόφασης ορίζονται τα εξής : 1. Δέχεται την αίτηση. 2. Κηρύσσει ανίσχυρες τις κατωτέρω τραπεζικές επιταγές, ήτοι: 1) Τη με αριθμό 06772964-9 επιταγή της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.Ε., ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, 2) Τη με αριθμό 06772965-7 επιταγή της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.Ε., ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, 3) Τη με αριθμό 06772966-5 επιταγής της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.Ε., ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, 4) Τη με αριθμό 06772967-3 επιταγή της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.Ε., ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, 5) Τη με αριθμό 06772968-1 επιταγή της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.Ε., ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, 6) Τη με αριθμό 06772969-0 επιταγή της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.Ε., ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, 7) Τη με αριθμό 06772970-3 επιταγή της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.Ε. ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, όλες εκδόσεως του αιτούντος στην Κηφισιά στις 11.7.2018 σε διαταγή του 3. Διατάσσει τη δημοσίευση της απόφασης σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, καθώς και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Περιορισμένης Ευθύνης (Τεύχος ΑΕ- ΕΠΕ) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 4. Διατάσσει την τοιχοκόλληση της περίληψης της απόφασης στην αίθουσα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. H πληρεξουσία Δικηγόρος ΑΝΝΑ ΓΑΒΑΛΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ - (άρθρο 135 ΚΠολΔ) Μετά από την έγγραφη παραγγελία της Γεωργίας Παπατρέχα του Ιωάννη, κατοίκου Αθηνών, οδός Νιόβης 27-29, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Πειραιά Σοφία Δούκα του Γιάννη, επέδωσα νόμιμα στις 2-4-2021, με την υπ’ αριθμόν 4760 έκθεση επίδοσής μου στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Ελένη Γυπαράκη, ως κατά Νόμο αρμόδιο για τον Σμπέα Αλμάσρι του Μ-Μουνίρ Αλμάσρι και της Νιχάντ Αλταμπάα (Sbea Almasri του M-Munir Almasri και της Nihad Altabaa), πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Αχαρνών 226 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 1 Απριλίου 2021 ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ της πρώτης προς τον δεύτερο, με την οποία η προσκαλούσα αφού δηλώνει πως έχει συνάψει με τον δεύτερο το με αριθμό 7482/21-06-2019 σύμφωνο συμβίωσης της συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνας Γαλούση του Γεωργίου, διεπόμενο από τις διατάξεις του Ν.4356/24-12-2015 και τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που αναγράφονται στο ως άνω σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο βιβλία του Ληξιαρχείου Αθηνών, τον καλεί να προσέλθει ενώπιον συμβολαιογράφου για να προβούν στην από κοινού λύση του. Η επίδοση γίνεται προκειμένου αυτός να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 2-4-2021 Σοφία Δούκα Αριστοτέλους 98 Αθήνα τηλ. 6933286950 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα στις 2/4/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.05 π.μ., με την υπ’ αριθ. 8.655Γ/2-4-2021 έκθεση μου επιδόσεως, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφερείας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου αρ. 13, τηλέφ. 210-5238617, μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών, με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Διαπιστευμένης Μεσολαβητρίας Δικηγόρου, Παρασκευής Αγαλίδου (Α.Μ. 2150), ως Διαμεσολαβητρίας, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κ. ΕΛΕΝΗ Σ. ΓΥΠΑΡΑΚΗ, για λογαριασμό του ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, πρώην κατοίκου Πετρούπολης Αττικής, οδός Κεφαλληνίας, αρ. 32 ΤΚ 13231, με ΑΦΜ 037984599 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 1-4-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, διά της οποίας γνωστοποιείται προς τον δεύτερο και προς ον η επίδοση, ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4640/2019, θα λάβει χώρα στα γραφεία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ/ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ, Διεύθυνση: Μασσαλίας 1 ΑΘΗΝΑ ή εναλλακτικά –δεδομένων των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας λόγω Covid19- με τηλεδιάσκεψη, την Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 ώρα 10 π.μ. Οι λεπτομέρειες της τηλεδιάσκεψης είναι οι ακόλουθες: https://zoom.us/join Meeting ID: 564 921 5460 κωδικός (Passcode) VaiiF3 και προσκαλείται ο προς ον η επίδοση να παραστείτε σε αυτή με το νομικό παραστάτη του. Σκοπός της ΥΑΣ είναι να εξετάσουν την δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση. Συγκοινοποιήθηκε και ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, εκ του οποίου προκύπτει ότι τα ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΡΗ είναι: Α. Επισπεύδον μέρος/Επισπεύδοντα μέρη: η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που εδρεύει στην Αθήνα, Σταδίου αρ. 40, με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νόμιμα εκπροσωπουμένη, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρίας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY ΙII FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» που εδρεύει στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός Haddington, αρ. 1-2, Victoria Buildihgs, Δουβλίνο 4, αριθμός μητρώου 657258, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία έχει καταστεί ειδική διάδοχος της Ανων. Τραπεζ. Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Νομικός Παραστάτης: Ραδιώτης Πλάτων του Νικολάου, Πατησίων αρ. 89, ΑΜ/ΔΣΑ 38659, τηλέφ. 210-8221808, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. B. Ετερο μέρος/Ετερα μέρη: Ο ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, πρώην κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Κεφαλληνίας αρ. 32, με ΑΦΜ: 037984599 και ήδη αγνώστου διαμονής. Διαμεσολαβητής: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΑΛΙΔΟΥ (ΑΜ ΥΔΔΑΔ 2150). Ιπποκράτους 10-12 Αθήνα, τηλέφ. 6936114426, 210-3617258. Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου διαφοράς: Απαίτηση η οποία απορρέει εκ της υπ’ αριθμ. 00201201315213/31-01-2012 σύμβαση δανείου Αlpha Διευκόλυνση που καταρτίστηκε στην Πετρούπολη Αττικής και υπεγράφη μεταξύ της επισπεύδουσας εταιρείας και του προς ον η Γνωστοποίηση. Η διαδικασία επισπεύδεται μετά από την άσκηση της 14.1.2021 αγωγή της επισπεύδουσας κατά του Κωνσταντίνου Χρυσικού προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με ΓΑΚ: 1989/2021 και ΕΑΚ: 263/2021, με αίτημα «Να γίνει δεκτή η αγωγή, Να υποχρεωθεί το έτερο μέρος να της καταβάλει, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό των (34.196,55€), εντόκως από την 27-03-2019 με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επομένη επίδοσης της αγωγής και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική μου δαπάνη. Να καταδικαστεί το έτερο μέρος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου μου.». Προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος ο προς ον η Γνωστοποίηση, όπως παραστεί στη συζήτηση αυτής ότε και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 2/4/2021 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα στις 2/4/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρες 10.00 π.μ. και 10.02 π.μ., με τις υπ’ αριθ. 8.653Γ/2-4-2021 και 8.654Γ/2-4-2021 εκθέσεις μου επιδόσεως, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφερείας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου αρ. 13, τηλέφ. 210-5238617, μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών, με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Διαπιστευμένης Μεσολαβητρίας Δικηγόρου, ΒΙΚΥΣ (ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ) ΛΑΔΑΚΗ, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός Τατάκη αρ. 41, ως Διαμεσολαβητρίας, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κ. ΕΛΕΝΗ Σ. ΓΥΠΑΡΑΚΗ, για λογαριασμό των: 1) της ΧΡΙΣΤΟΦΑΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, με ΑΦΜ: 061864669 και 2) του ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του Αθανασίου και της Μαριάννας, με ΑΦΜ: 129624481, αμφοτέρων πρώην κατοίκων Ηλιούπολης Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αρ. 32 και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, τις από 31-3-2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, διά των οποίων γνωστοποιείται προς ένα έκαστο των προς ούς οι επιδόσεις, ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4640/2019, θα λάβει χώρα την 13η Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Διαμεσολαβητρίας ΛΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, Τατάκη αρ. 41-16675 στην Γλυφάδα ή εναλλακτικά-δεδομένων των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας λόγω Covid19, μέσω viber στο κινητό τηλέφωνο +306972312415 ή άλλης κοινώς αποδεκτής από τους συμβαλλομένους. Σκοπός της ΥΑΣ είναι να εξετάσουν την δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση. Συγκοινοποιήθηκε και ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, εκ του οποίου προκύπτει ότι τα ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΡΗ είναι: Α. Επισπεύδον μέρος/Επισπεύδοντα μέρη: η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που εδρεύει στην Αθήνα, Σταδίου αρ. 40, με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νόμιμα εκπροσωπουμένη, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρίας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY ΙI FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» που εδρεύει στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός Haddington, αρ. 1-2, Victoria Buildihgs, Δουβλίνο 4, αριθμός μητρώου 657099, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία έχει καταστεί ειδική διάδοχος της Ανων. Τραπεζ. Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Νομικός Παραστάτης: Ραδιώτης Πλάτων του Νικολάου, Πατησίων αρ. 89, ΑΜ/ΔΣΑ 38659, τηλέφ. 210-8221808, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. B. Ετερο μέρος/Ετερα μέρη: 1. ΧΡΙΣΤΟΦΑΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, με ΑΦΜ: 061864669. 2. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Αθανασίου και της Μαριάννας, με ΑΦΜ: 129624481. Διαμεσολαβητής: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΔΑΚΗ του Ιωάννου (ΑΜ ΥΔΔΑΔ 1739). Τατάκη 41 Γλυφάδα, τηλέφ. 210-9350760, 9350311-κιν. 6972312415, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου διαφοράς: Απαιτήσεις για τις οποίες ενέχονται αλληλεγγύως και εις ολοκληρο τα έτερα μέρη συνολικού ποσού (93.965,43) ευρώ, εντόκως πλέον τόκων κ.λ.π., όπως αναλυτικά περιγράφεται, που προέρχεται από την υπ αριθμ. 2291118/8-2-2008 σύμβαση στεγαστικού δανείου, μετά των προσθέτων πράξεων, που υπεγράφη στο κατάστημα Π. Φαλήρου, μεταξύ της Αλφα Τραπεζας και των ετέρων μερών. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει κατατεθεί την 2-2-2021 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Αγωγή του επισπεύδοντος μέρους κατά των ετέρων μερών, με ΓΑΚ: 7356/2021 και ΕΑΚ: 960/2021, διά της οποίας το επισπεύδον μέρος ζητά «Να γίνει δεκτή η αγωγή, Να υποχρεωθούν τα έτερα μέρη να του καταβάλλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό των (93.965,43) ευρώ, το ποσό δε αυτό οφείλεται εντόκως από την επομένη του κλεισίματος των λογαριασμών, ήτοι από 29-5-2019 και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, , όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998, άλλως από την επομένη επίδοσης της αγωγής, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικαστούν τα έτερα μέρη στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξούσιου δικηγόρου του». Για να λάβει έκαστος των προς ους οι επιδόσεις, γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενοι συγχρόνως αμφότεροι να παραστούν όπου και όταν παραπάνω ορίζεται. Αθήνα 2/4/2021 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 22024 ΕΞΕ 2021 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ημ/νία: 02/04/2021 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Κτηματική Υπηρεσία Ευβοίας ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για γνωστοποίηση στοιχείων» Σε εφαρμογή του άρθρου 27 παρ.5 του ν.2971/01 και προ της εκδόσεως Πρωτοκόλλου Κατεδάφισης, καλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει, να ενημερώσει την Κτηματική Υπηρεσία Εύβοιας, Μεσσαπίων 10, Τ.Κ. 34133, 3ος όροφος, Χαλκίδα, (τηλ.2221353300-306), για τα στοιχεία αυτών που κατασκεύασαν αυθαίρετα, εντός ζώνης καθορισμένου αιγιαλού, ράμπα από οπλισμένο σκυρόδεμα, εμβαδού 46,53τ.μ. ευρισκόμενη στην προέκταση του κατερχόμενου δρόμου και επί της αμμώδους ακτής με πιθανό χρόνο κατασκευής το έτος 2020, στην παραλία Αγίου Νικολάου Ελληνικών Δ.Ε. Αρτεμισίου, του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, Π.Ε. Εύβοιας. Η ράμπα δεν εξέχει της αμμώδους ακτής και σύντομα χάνεται κάτω από αυτήν όσο πλησιάζει προς τη θάλασσα. Η επιφάνεια που προαναφέραμε (46.53τ.μ.) είναι το τμήμα που δεν ήταν καλυμμένο από άμμο και με βεβαιότητα αναγνωρίσαμε. Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ευβοίας α/α Λάβδα Κωστούλα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΕ/Α΄

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας