PrintButton

21-09-2019

on .

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) προκηρύσσει Δημόσιο Επαναληπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος επιφάνειας 128 τ.μ. που βρίσκεται στο κτήριο επί της οδού Κολοκοτρώνη 13. Ο Δαγωνισμός θα γίνει στς 30-09-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00-11.00 π.μ. στα γραφεία του ΜΤΣ στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 13, 4ος όροφος) και θα συνεχισθεί προφορικά μόνο μεταξύ αυτών που θα πάρουν μέρος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή των όρων διενέργειας του διαγωνισμού στα παραπάνω γραφεία καθημερινά και ώρες από 08.00 μέχρι 14.00, τηλ. 2111048236-237. ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 10/19-09-2019 1. Ανακοινώνεται ότι την 17-10-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΟΥ/ΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ (Αεροπορική Βάση Λάρισας), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές για την εκμίσθωση υπαίθριου χώρου 200 τ.μ. εντός του Α/Δ Κοζάνης, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών από υπογραφής της σύμβασης, που θα μπορεί να παραταθεί για τέσσερα (4) ακόμη χρόνια μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ. 2. Οι προσφορές θα αφορούν μηνιαίο μίσθωμα. Ελάχιστη τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζεται σε εννιακόσια ευρώ (900,00 €/μήνα). Μετά τη συμπλήρωση του πρώτου χρόνου της μίσθωσης το μίσθωμα θα προσαυξάνει κατά ποσοστό ίσο προς το ποσοστό του επίσημου τιμαρίθμου του προηγουμένου έτους, όπως αυτό θα προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, αλλά σε καμία περίπτωση η προσαύξηση αυτή δεν επιτρέπεται και δεν μπορεί να είναι κατώτερη ή μικρότερη του ποσοστού 2,5%. 3. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής, η οποία να καλύπτει τουλάχιστον ποσό ίσο προς το προτεινόμενο μηνιαίο μίσθωμα. 4. Οροι Συμφωνιών είναι κατατεθειμένοι στα γραφεία της ΔΟΥ/ΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ, το ΜΤΑ (Ακαδημίας 27, Αθήνα) και στην ιστοσελίδα της Π.Α. (www.haf.gr). 5. Τα δημοσιευτικά έξοδα θα βαρύνουν το ΜΤΑ. 6. Πληροφορίες, στα παραπάνω γραφεία τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00-14.00 (τηλ. ΜΤΑ 210-3675282-3 και τηλ. ΔΟΥ/ΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ 2410-515475). ΕΚ ΤΟΥ ΜΤΑ Σμχος (Ο) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Ημ/νία: 20/09/2019 Αρ. Πρωτ.:1804 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Στο πλαίσιο των κείμενων διατάξεων "περί εκκαθάρισης ανωνύμων εταιριών" ο εντολοδόχος εκκαθαριστής για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εταιρίας, και του δημοσίου εκποιεί κινητά περιουσιακά της στοιχεία. Σε αυτά περιλαμβάνονται, δυο επιβατικά αυτοκίνητα, εκδόσεις και εμπορεύματα που αφορούν πολιτιστικά προϊόντα όπως, αντίγραφα ειδωλίων, νομισμάτων, κοσμημάτων, καθώς και σύγχρονες χρηστικές εφαρμογές τους. Για την εκποίηση η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΕ – Υπό Εκκαθάριση» ("Ο.Π.Ε.Π. ΑΕ –Υπό Εκκαθάριση") που εδρεύει στην οδό Σουλτάνη 6 τκ 10682 – Αθήνα, εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που με τον ν.4002/22.08.2011 (ΦΕΚ Α 180/22.08.2011) λύθηκε και τέθηκε σε εκκαθάριση και στο πλαίσιο των διατάξεων του ως άνω νόμου και της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥΗΔ/ ΔΔΑΔ/ ΤΔΥΕΦ/ 303138/ 24844/24202/807/05.06.2019 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β/2158/07.06.2019), ο εκκαθαριστής αναγγέλλει πρόσκληση ενδιαφέροντος προς υποψήφιους αγοραστές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της εταιρίας στην ως άνω διεύθυνση για να λάβουν γνώση των αναλυτικών καταλόγων ανά είδος με την αντίστοιχη εναρκτήρια τιμή πώλησης τους από τις 21/09/2019 έως και την 30/09/2019 από τις 10:00 π.μ έως τις 13:00 μ.μ. Δύνανται ακόμα επισκεπτόμενοι και την ιστοσελίδα της εταιρίας στην διεύθυνση www.opep.gr να πληροφορηθούν από τους εκεί αναρτημένους καταλόγους για τα εκποιούμενα είδη, την διαδικασία εκποίησης τους και τον προγραμματισμό επισκεψιμότητας τους στους χώρους όπου αυτά φυλάσσονται. Έως την Δευτέρα 30/09/2019 από τις 10:00 π.μ έως στις 13:00 μ.μ στην ως άνω διεύθυνση μπορούν να υποβάλουν σε ανοικτούς φακέλους τις σχετικές προσφορές τους. Σε αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του αγοραστή, ονοματεπώνυμο ή επωνυμία εταιρίας, Α.Φ.Μ, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας. Σημειωτέον ότι, οι προσφορές για το σύνολο ή και ομαδική αγορά αντικειμένων (εμπορευμάτων και εκδόσεων) δύναται να τύχουν προτεραιότητας. Για την υπό εκκαθάριση εταιρεία Ο εντολοδόχος εκκαθαριστής Δημήτριος Αγγέλου ΓΑΜΟΣ Ο ΘΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ (THOMAS FILIPPOU) ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΜΠΑΣΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΙΕΒΑ ΕΛΕΝΑ (VASILYEVA ELENA) ΤΟΥ ΒΑΛΕΡΙΪ (VALERY) ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΡΙΝΑ (IRINA) ΤΟ ΓΕΝΟΣ FEDOULINA ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
PrintButton

20-09-2019

on .

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) προκηρύσσει Δημόσιο Επαναληπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος επιφάνειας 128 τ.μ. που βρίσκεται στο κτήριο επί της οδού Κολοκοτρώνη 13. Ο Δαγωνισμός θα γίνει στς 30-09-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00-11.00 π.μ. στα γραφεία του ΜΤΣ στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 13, 4ος όροφος) και θα συνεχισθεί προφορικά μόνο μεταξύ αυτών που θα πάρουν μέρος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή των όρων διενέργειας του διαγωνισμού στα παραπάνω γραφεία καθημερινά και ώρες από 08.00 μέχρι 14.00, τηλ. 2111048236-237. ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 2.885/11.09.2019 Εκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Παναγιώτη Κοτσανίδη, κατοίκου Αθηνών (Φειδίου 18) βεβαιώνεται ότι, κατόπιν γραπτής παραγγελίας του Γεωργίου Σχοινά του Ευαγγέλου και της Βάιας, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πλαταιών αριθ. 14, επιδόθηκε νόμιμα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Γιευγενίγια Ντιντένκο (Yevgeniya Didenko) του Στάνισλαβ (Stanislav) και της Ολγα (Olga), πρώην κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πλαταιών αριθ. 14 και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 22.01.2019 και ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου και πάσης αρχής ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ του πρώτου προς την δεύτερη, όπου σύμφωνα με το υπ' αριθ. 15.687/04.10.2018 σύμφωνο συμβίωσης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Δημήτριου Κωνσταντίνου Κωφόπουλου, καλείται να προσέλθει ενώπιον συμβολαιογράφου, προκειμένου αμφότεροι και από κοινού να προβούν στην λύση του παραπάνω συμφώνου συμβίωσης. Αθήνα 18.09.2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΠΑΝΟΣ ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ Φειδίου 18 - Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 2.886/11.09.2019 εκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Παναγιώτη Κοτσανίδη, κατοίκου Αθηνών (Φειδίου 18) βεβαιώνεται ότι, κατόπιν γραπτής παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών κ. Παναγιώτη Θ. Κανελλόπουλου, πληρεξούσιου του Δημήτρου Πεϊδη του Αντωνίου, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Τριπόλεως αριθ. 1 (ΑΦΜ: 070839032), επιδόθηκε νόμιμα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς, για την Ολέσια Ντονέτς του Βαλερί, πρώην κατοίκου Νίκαιας Αττικής, οδός Καραόλη και Δημητρίου 93 και ήδη αγνώστου διαμονής, η υπ' αριθ. 3064/2019 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (Ειδική Διαδικασία Οικογενειακών Διαφορών), το διατακτικό της οποίας, ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της εναγομένης. ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ. ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή. ΑΠΑΓΓΕΛΕΙ τη λύση του πολιτικού γάμου των διαδίκων που τελέστηκε την 09.11.2007 στο Δημαρχείο Αιγάλεω Αττικής και ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εναγόμενη στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ. Αθήνα 18.09.2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΠΑΝΟΣ ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ Φειδίου 18 - Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 6102/70580/2019 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 04.09.2019 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ Π. ΜΠΙΤΣΑΞΗ, πληρεξούσιο της Λυδίας Θανάσου του Σπυρίδωνος, κατοίκου Φιλοθέης Αττικής, οδός Αθ. Διάκου αρ.4, με ΑΦΜ 064035897, ΔΟΥ Ι΄ Αθηνών, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 2998/09.09.2019 έκθεση μου επίδοσης για τον Εμμανουήλ Χατζηδάκη, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Δώρας Δ΄ Ίστριας αρ.2 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές και θεωρημένο αντίγραφο της από 25-07-2019 Αγωγής της Λυδίας Θανάσου του Σπυρίδωνος ΚΑΤΑ του Εμμανουήλ Χατζηδάκη, κατοίκου Αθηνών, οδός Δώρας Δ΄ Ίστριας αρ.2. Η ενάγουσα είναι ιδιοκτήτρια ενός ακινήτου στην περιοχή της Αγίας Θεοφανούς στο νησί της Πάτμου, συνολικής εκτάσεως 1.000 τ.μ., το οποίο διαθέτει, πέρα από την πισίνα και τους κοινούς χώρους (όπως κουζίνα, τραπεζαρία κλπ.) και οκτώ δωμάτια με ξεχωριστά μπάνια και συμφώνησε με τον εναγόμενο ώστε αυτός να αναλάβει την εξεύρεση μισθωτών του ανωτέρω ακινήτου με ποσοστό αμοιβής του στο 25% επί του συνολικού μισθώματος του ακινήτου της ενάγουσας. Ο εναγόμενος ανέλαβε για λογαριασμό της ενάγουσας την ενοικίαση του ακινήτου της στην Πάτμο για το χρονικό διάστημα από εννέα (9) έως είκοσι δύο (22) Αυγούστου 2014, έναντι συνολικού μισθώματος είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ. Βάσει της ανωτέρω μεταξύ τους συμφωνίας, εκ του ποσού αυτού οι δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ θα αποδίδονταν στην ενάγουσα, ενώ το 25% του ως άνω ποσού, ήτοι το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ θα το λάμβανε ο εναγόμενος ως αμοιβή για τις υπηρεσίες του. Πράγματι, λοιπόν, ο εναγόμενος νοίκιασε το εν λόγω ακίνητό της για την ως άνω χρονική περίοδο στον κ. Antony Benatar, ο οποίος κατέθεσε το συμφωνηθέν μίσθωμα των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξε ο εναγόμενος. Εντούτοις, παρότι ο εναγόμενος έλαβε σε τραπεζικό του λογαριασμό το ως άνω ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ, μέχρι και σήμερα δεν έχει προβεί στην απόδοση του χρηματικού ποσού των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ που αναλογεί στην ενάγουσα από την εκμίσθωση του ακινήτου της, για τους λόγους αυτούς και όσους νόμιμα θα προσθέσει η ενάγουσα αιτείται 1. Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή της σε όλο της το αιτητικό. 2. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει ποσό τριάντα οκτώ χιλιάδων (38.000,00€) ευρώ για τις αιτίες που αναφέρονται παραπάνω, εξ’ ων δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00€) για την περιουσιακή της ζημία με το νόμιμο τόκο από τις 08.09.2014 και είκοσι χιλιάδες (20.000,00€) ευρώ για τη χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης, νομιμοτόκως, με το νόμιμο τόκο επιδικίας από την επίδοση της αγωγής αυτής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, άλλως το σύνολο του ποσού των τριάντα οκτώ χιλιάδων (38.000,00€) ευρώ από την επίδοση της αγωγής αυτής, νομιμοτόκως, με το νόμιμο τόκο επιδικίας μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του. 3. Επικουρικά να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ κατά τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού με το νόμιμο τόκο από τις 08.09.2014 μέχρι την εξόφληση, άλλως από την επίδοση της αγωγής αυτής, νομιμοτόκως, με το νόμιμο τόκο επιδικίας, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του ποσού αυτού. 4. Να κηρυχθεί η εκδοθεισόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή σε όλο το αιτητικό της. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος στην καταβολή της εν γένει δικαστικής της δαπάνης. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 09-09-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ Σύμφωνα με την υπ’αριθ. 1092/2019 πράξη της κας. Εισηγήτριας επί των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών, επετράπη η εκποίηση (με μειωμένη τιμή εκποίησης κατά ποσοστό 20% της τιμής που ορίσθηκε με την υπ’αριθ. 875/2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών) των ακινήτων της πτωχής εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΚΛΩΤΣΑ Α.Ε.- ΕΙΔΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» (Μ. 28795), ήτοι 1). Η υπό στοιχεία (Υ-2) αποθήκη του υπογείου ορόφου πολυκατοικίας , που είναι κτισμένη σε οικόπεδο που βρίσκεται στη θέση «ΘΥΜΑΡΑΚΙΑ» , στη συνοικία του σταθμού του Σιδηροδρόμου Αττικής του Δήμου Αθηναίων και επί των οδών Λιοσίων αριθ. 149 και Αταλάντης αριθ. 2-4, επιφανείας 37 τ.μ. , με τιμή 1ης προσφοράς 12.150,00 ευρώ, 2). Η υπό στοιχεία (Κ-2) οριζόντια ιδιοκτησία- κατάστημα του ισογείου ορόφου πολυκατοικίας, που είναι κτισμένη σε οικόπεδο που βρίσκεται στη θέση «ΘΥΜΑΡΑΚΙΑ» στη συνοικία του σταθμού του Σιδηροδρόμου Αττικής του Δήμου Αθναίων και επί των οδών Λιοσίων αρ. 149 και Αταλάντης αρ. 2-4, επιφανείας 51 τ.μ. , με τιμή 1ης προσφοράς 81.000,00 ευρώ , 3). Η υπό στοιχεία (Α-1) οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου υπέρ του ισογείου ορόφου πολυκατοικίας, που είναι κτισμένη σε οικόπεδο που βρίσκεται στη θέση «ΘΥΜΑΡΑΚΙΑ» στη συνοικία του σταθμού του Σιδηροδρόμου Αττικής του Δήμου Αθηναίων και επί των οδών Λιοσίων αρ. 149 και Αταλάντης αρ. 2-4, επιφανείας 57 τ.μ. , με τιμή 1ης προσφοράς 20.250,00 ευρώ, 4). Η υπό στοιχεία (Α-2,3) οριζόντια ιδιοκτησία –αίθουσα του πρώτου υπέρ του ισογείου ορόφου πολυκατοικίας , που είναι κτισμένη σε οικόπεδο που βρίσκεται στη θέση «ΘΥΜΑΡΑΚΙΑ» στη συνοικία του σταθμού του Σιδηροδρόμου Αττικής του Δήμου Αθηναίων και επί των οδών Λιοσίων αρ. 149 και Αταλάντης 2-4, επιφανείας 110 τ.μ., με τιμή 1ης προσφοράς 40.500,00 ευρώ , 5). Ένα οικόπεδο με επταόροφη οικοδομή, που βρίσκεται στη θέση «ΘΥΜΑΡΑΚΙΑ» και στην οδό Λιοσίων αρ. 151 , επιφανείας 300,46 τ.μ. και κατά νεότερη καταμέτρηση 305,40 τ.μ. . Στο εν λόγω οικόπεδο ανεγέρθηκε πολυώροφη οικοδομή αποτελούμενη από επτά ορόφους , συνολικής επιφανείας 843,99 τ.μ. ή 980,24 τ.μ. συνυπολογιζομένων των επιφανειών ημιυπαιθρίων και λοιπών βοηθητικών χώρων πλέον ή έλαττον. Συγκεκριμένα α). υπόγειο 108 τ.μ., β).ισόγειο με πατάρι ή αλλιώς ισόγειο και ημιόροφος , επιφανείας 99,43 τ.μ. το ισόγειο και 32,98 τ.μ. το πατάρι ή ημιόροφος, γ). πρώτο όροφο επιφανείας 134,16 τ.μ. , δ). μηχανολογικό όροφο επιφανείας 134,16 τ.μ., ε). δεύτερο όροφο επιφανείας 138,06 τ.μ. , στ.) τρίτο όροφο επιφανείας 138,06 τ.μ., ζ). τέταρτο όροφο επιφανείας 127,34 τ.μ. και η). πέμπτο όροφο επιφανείας 68,05 τ.μ. , με τιμή 1ης προσφοράς 1.026.000,00 ευρώ, 6). Η υπό στοιχεία (ΥΒ-1) οριζόντια ιδιοκτησία του δεύτερου υπογείου πολυκατοικίας που βρίσκεται στην Αθήνα και επί της συμβολής των οδών Ρόδου, Κρέοντος, στην οποία φέρει τον αριθμό 165 και Παχυμέρη, στη θέση «ΣΕΠΟΛΙΑ» του Δήμου Αθηναίων επιφανείας 350 τ.μ. , με τιμή 1ης προσφοράς 30.318,744 ευρώ, 7). Το υπό στοιχείο (Κ-1) κατάστημα- οριζόντια διηρημένη ιδιοκτησία του ημιυπογείου ορόφου της πολυκατοικίας που βρίσκεται στην Αθήνα και επί της συμβολής των οδών Ρόδου, Κρέοντος , στην οποία φέρει τον αριθμό 165 και Παχυμέρη , στη θέση «ΣΕΠΟΛΙΑ» του Δήμου Αθηναίων , επιφανείας 286 τ.μ., με τιμή 1ης προσφοράς 148.155,835 ευρώ , 8). Το υπό στοιχείο (Κ-2) κατάστημα –οριζόντια διηρημένη ιδιοκτησία του ισογείου ορόφου της πολυκατοικίας που βρίσκεται στην Αθήνα και επί της συμβολής των οδών Ρόδου, Κρέοντος, στην οποία φέρει τον αριθμό 165 και Παχυμέρη, στη θέση «ΣΕΠΟΛΙΑ» του Δήμου Αθηναίων, επιφανείας 217 τ.μ. ,με τιμή 1ης προσφοράς 133.510,72 ευρώ. Γίνεται μνεία ότι οι ως άνω μειωμένες τιμές 1ης προσφοράς έχουν καθορισθεί με την υπ’αριθ. 418/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η εκποίηση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα , μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Πληροφορίες δίδονται από τον σύνδικο: Τηλ. 210-6838826, Φαξ 210-6838827, Κινητό 6977-320318 & email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Αθήνα, 18-9-2019 Ο Σύνδικος Γεώργιος Σ. Σταματέκος Δικηγόρος Παρ’Αρείω Πάγω Αστροναυτών αρ. 19 –Μαρούσι ΓΑΜΟΣ Ο ΘΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ (THOMAS FILIPPOU) ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΜΠΑΣΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΙΕΒΑ ΕΛΕΝΑ (VASILYEVA ELENA) ΤΟΥ ΒΑΛΕΡΙΪ (VALERY) ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΡΙΝΑ (IRINA) ΤΟ ΓΕΝΟΣ FEDOULINA, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
PrintButton

18-09-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Του Ελληνικού Δημοσίου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών (ΑΦΜ 090165560) και εν προκειμένω και από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, οι οποίοι κατοικοεδρεύουν στην Αθήνα. ΚΑΤΑ 1. Αγγέλη Κωνσταντίνου του Βασιλείου, κατοίκου Δ.Δ. Δεματίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195003). 2. Της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με έδρα την Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30 ( αρ. ιδ. 195004). 3. Γαβρίλα Ευαγγέλου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Δ.Δ. Μεγάλου Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195006). 4. Νάκα Χρήστου του Περικλέους, κατοίκου ΔΔ Μεγάλου Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195010). 5. Μποβίλα Βασιλείου του Κωνσταντίνου, κατοίκου ΔΔ Μεγάλου Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195011). 6. Κόλλια Γεωργίου του Κωνσταντίνου, κατοίκου ΔΔ Μεγάλου Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195012). 7. Αγγελάκη Κωνσταντίνου του Χρήστου, κατοίκου ΔΔ Μεγάλου Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195014). 8. Καζάκου Βασιλείου του Ιωάννη, κατοίκου ΔΔ Μεγάλου Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195016). 9. Καζάκου Παύλου του Χρήστου, κατοίκου ΔΔ Μεγάλου Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195017). 10. Καζάκου Νικολάου του Δημητρίου, κατοίκου ΔΔ Μεγάλου Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195018). 11. Λαγού Όλγας, συζ. Αθανασίου, κατοίκου ΔΔ Μεγάλου Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195019). 12. Λαγού Χρήστου του Κωνσταντίνου, κατοίκου ΔΔ Μεγάλου Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195020). 13. Λαμπρίτσιου Αχιλλέα του Βασιλείου, κατοίκου ΔΔ Μεγάλου Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195021, 195023). 14. Λαμπρίτσιου Δημητρίου του Κωνσταντίνου, κατοίκου ΔΔ Μεγάλου Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195021, 195022, 195023). 15. Λαμπρίτσιου Φωτίου του Χρήστου, κατοίκου ΔΔ Μεγάλου Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195021, 195022, 195024). 16. Λαμπρίτσιου Γεωργίου του Δημητρίου, κατοίκου ΔΔ Μεγάλου Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195022). 17. Ζουμπούλη Μαρία του Χρήστου, κατοίκου ΔΔ Μεγάλου Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195025). 18. Μπουγά Σπυρίδωνος του Αθανασίου, κατοίκου Σεισμοπλήκτων Δ. Ιωαννιτών (αρ. ιδ. 195026). 19. Μπουγά Βασιλείου του Χρήστου, κατοίκου Σεισμοπλήκτων Δ. Ιωαννιτών (αρ. ιδ. 195027). 20. Μπουγά Λαμπρινής του Ιωάννη, κατοίκου ΔΔ Μικρού Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195028). 21. Πλατή Νικολάου του Αθανασίου, κατοίκου Ιωαννίνων (αρ. ιδι. 195029). 22. Περιστέρη Γεωργίου του Κωνσταντίνου, κατοίκου ΔΔ Μετσόβου, Δ. Μετσόβου (αρ. ιδ. 195030). 23. Μπουγά Σπυρίδωνος του Αθανασίου, κατοίκου ΔΔ Μικρού Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195031, 195033) 24. Μπουγά Δημητρίου του Αθανασίου, κατοίκου ΔΔ Μικρού Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195031, 195033) 25. Μπουγά Κωνσταντίνου του Αθανασίου, κατοίκου ΔΔ Μικρού Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195031, 195033) 26. Μπαλαντάνη Γρηγορίου του Αναστασίου, κατοίκου ΔΔ Μικρού Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195034). 27. Μπουγά Βάγιας του Γεωργίου, κατοίκου ΔΔ Μικρού Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195035). 28. Κουτσιουρούμπα Φωτίου του Αθανασίου, κατοίκου Σεισμοπλήκτων Ιωαννίνων (αρ. ιδ. 195036). 29. Λαγού Δημητρίου του Χρήστου, κατοίκου ΔΔ Μικρού Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195037). 30. Λαγού Βασιλείου του Γεωργίου, κατοίκου ΔΔ Μικρού Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 195038). 31. Σαλταγιάννη Δημητρίου του Αποστόλου, κατοίκου ΔΔ Μικρού Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 204001). 32. Ντούτση Αποστόλου του Βασιλείου, κατοίκου ΔΔ Μικρού Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 204002). 33. Μαντζιούκα Αριστείδη, κατοίκου ΔΔ Μικρού Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 204003). 34. Χασάνη Λεωνίδα του Ιωάννη, κατοίκου ΔΔ Μικρού Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 204004, 204005). 35. Λάμπρου Ιωάννη του Ευαγγέλου, καθολικού διαδόχου του πατρός του Ευαγγέλου Λάμπρου, κατοίκου ΔΔ Μικρού Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 204006). 36. Γαράφα Κωνσταντίνου του Δημητρίου, κατοίκου ΔΔ Μικρού Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 302001). 37. Μαντζιούκα Δημητρίου του Ιωάννη, κατοίκου ΔΔ Χρυσοβίτσας, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 302002). 38. Μαντζιούκα Γεωργίου του Ιωάννη, κατοίκου ΔΔ Χρυσοβίτσας, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 302002). 39. Νάκου Μιλτιάδη του Γεωργίου, κατοίκου Σίτσαινας, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 302004). 40. Νάκου Σταυρούλας του Αθανασίου, κατοίκου ΔΔ Χρυσοβίτσας, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 302005). 41. Μπιζούλα Κωνσταντίνου, κατοίκου ΔΔ Χρυσοβίτσας, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 302006). 42. Μπούγια Δημητρίου του Σταύρου, κατοίκου ΔΔ Χρυσοβίτσας, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 302006). 43. Νάκου Γεωργίου του Αθανασίου, κατοίκου ΔΔ Μετσόβου, Δ. Μετσόβου (αρ. ιδ. 302007). 44. Νάκου Αχιλλέα του Στεργίου, κατοίκου συνοικισμού Σιωλάδων, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 302009). 45. Νάκου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου ΔΔ Χρυσοβίτσας, Δ. Εγνατίας (αρ. ιδ. 302011). 46. Λαγού Χρήστου του Αθανασίου, κατοίκου ΔΔ Μεγάλου Περιστερίου, Δ. Εγνατίας (κυρίως παρεμβαίνων αρ.ιδ. 195019). 47. Γαράφα Γεώργιου του Χρήστου, κατοίκου Δημοτικής ενότητας Εγνατίας του Δήμου Μετσόβου (κυρίως παρεμβαίνων αρ.ιδ. 302001). 48. Ζουμπούλη Λαμπρινής του Χρήστου, κατοίκου Δημοτικής ενότητας Εγνατίας του Δήμου Μετσόβου (κυρίως παρεμβαίνουσα για το 1/4 της με αρ.ιδ. 195025). 49. Ζουμπούλη Σοφίας του Χρήστου, κατοίκου Δημοτικής ενότητας Εγνατίας του Δήμου Μετσόβου (κυρίως παρεμβαίνουσα για το 1/4 της με αρ.ιδ. 195025). 50. Ζουμπούλη Κωνσταντίνου του Χρήστου, κατοίκου Δημοτικής ενότητας Εγνατίας του Δήμου Μετσόβου (κυρίως παρεμβαίνων για το 1/4 της με αρ.ιδ. 195025). 51. Πλατή Φωτίου του Αθανασίου, κατοίκου Δημοτικής ενότητας Εγνατίας του Δήμου Μετσόβου (κυρίως παρεμβαίνων για ποσοστό 50% της με αρ.ιδ. 195030). ***************************** Ειδοποιούνται οι παραπάνω ότι, το Ελληνικό Δημόσιο, με την από 26.02.2019 αίτησή του ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων (ειδική διαδικασία απαλλοτριώσεων), η οποία στρέφεται κατ’ αυτών, ζήτησε να οριστεί δικάσιμος προς συζήτηση αυτής και για τον καθορισμό της οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης ακινήτων, τα οποία απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά, δυνάμει της υπ’ αρ. φ10091378/οικ./2715/15-5-2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ ΑΑΠΘ 101/28.05.2015, έκτασης συνολικού εμβαδού 77.409,33 τ.μ., και αφορά την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή της Εγνατίας Οδού, Άραχθος – Περιστέρι, τμήματα 2.4/3.1 (τμήμα 2.4 από χ.θ. 6+300 έως χ.θ. 9+096,33 και τμήμα 3.1 από χ.θ. 0+620,90 έως χ.θ. 2+172) στην περιοχή του Δήμου Εγνατίας στο Ν. Ιωαννίνων». Η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και με δαπάνες αυτού και των παρόδιων ωφελουμένων ιδιοκτητών. Η προκαλούμενη δαπάνη, ποσού 200.000,00 ευρώ θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε), αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και ειδικότερα τις πιστώσεις του εναρίθμου έργου 2014ΣΕ07100012 της ΣΑΕ 071/0. Η πιο πάνω αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 63/2019 και ορίστηκε δικάσιμος στο Τριμελές Εφετείο Ιωαννίνων η 05.02.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., με αυτή δε, το Ελληνικό Δημόσιο, ζητά: Να γίνει δεκτή η αίτηση του. Να προσδιοριστεί οριστικά η τιμή μονάδας αποζημίωσης των απαλλοτριωμένων ως εξής: Α. ΓΗ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ Α) Δ.Δ. Μεγάλου Περιστερίου : • Αγρός αρδευόμενος μονοετούς καλλιέργειας προς 3€/τ.μ.. • Αγρός μη αρδευόμενος μονοετούς καλλιέργειας προς 2 €/τ.μ.. • Δασική έκταση προς 0,60 €/τ.μ. . Β) Δ.Δ. Μικρού Περιστερίου : • Αγρός αρδευόμενος μονοετούς καλλιέργειας προς 3€/τ.μ.. • Αγρός μη αρδευόμενος μονοετούς καλλιέργειας προς 2 €/τ.μ.. • Αγρός μη αρδευόμενος με πρόσωπο σε Εθνική Οδό προς 6€/τ.μ. • Αγρός αρδευόμενος με πρόσωπο σε Εθνική Οδό προς 8€/τ.μ. . • Δασική έκταση προς 0,60 €/τ.μ. . Γ) Δ.Δ. Χρυσοβίτσας : • Αγρός αρδευόμενος μονοετούς καλλιέργειας προς 3€/τ.μ.. • Αγρός μη αρδευόμενος μονοετούς καλλιέργειας προς 2 €/τ.μ.. • Δασική έκταση προς 0,60 €/τ.μ. . Β. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ - Ιδιοκτησία 195019: Καρυδιές (μεγάλες) 7 τεμ. 216,00 Euro/τεμ. - Ιδιοκτησία 195020: Καρυδιές (μεγάλες) 7 τεμ. 216,00 Euro/τεμ. - Ιδιοκτησία 195021: Καρυδιές (μεγάλες) 21 τεμ. 216,00 Euro/τεμ. - Ιδιοκτησία 195022: Καρυδιές (μεγάλες) 7 τεμ. 216,00 Euro/τεμ. - Ιδιοκτησία 195025: Καρυδιές (μεγάλες) 12 τεμ. 216,00 Euro/τεμ. - Ιδιοκτησία 195026: Καρυδιές (μεγάλες) 5 τεμ. 216,00 Euro/τεμ. - Ιδιοκτησία 195029: Αποθήκη πλινθόκτιστη λαμαρινοσκεπής (8,40Χ5,00Χ2,00) κακή κατασκευή 84 μ3 21,00 Euro/μ3 Στέγη (8,405,001,00)/2 κακή κατασκευή 21 μ3 21,00 Euro/μ3 Αποθήκη πλινθόκτιστη λαμαρινοσκεπής (6,00Χ5,10Χ1,80) κακή κατασκευή 55,10 μ3 21,00 Euro/μ3 Βιοτεχνική εγκατάσταση (νεροτριβή που αποτελείται από: 1 χωμάτινο αύλακα 12 μ.μΧ1 πλάτοςΧ1ύψος 2. Λιθόκτιστες κάνουλες 8Χ1Χ1=8μ3 3. Μεταλλικός σωλήνας κάνουλας 8μμ) κακή κατασκευή Κατ’ αποκοπή 450,00 Euro Ξερολιθιά (μέτρια κατασκευή(14,00Χ0,60Χ1,80) 14,00μ.μ 16,00 Euro/μ.μ. Καρυδιές (μεγάλες) 2 τεμ. 216,00 Euro/τεμ. - Ιδιοκτησία 195030: Στάβλος οπτοπλινθοδομή λαμαρινοσκεπής (4,00Χ3,50Χ2,00) καλή κατασκευή 28 μ3 45,00 Euro/μ3 Περίφραξη με πέτρινο τοίχο σκυροδετημένο (καλή κατασκευή) 25,40 μ3 22,00 Euro/μ3 Περίφραξη με συρματόπλεγμα σε μεταλλικούς πασσάλους ύψους 2,00 μ (καλή) 52,00 μ 18,00 Euro/μ Περίφραξη με συρματόπλεγμα σε μεταλλικούς πασσάλους ύψους 1,20 μ (καλή) 26,50 μ 12,00 Euro/μ Περίφραξη με συρματόπλεγμα σε μεταλλικούς σωλήνες ύψους 1,50 μ (καλή) 8,70 μ 15,00 Euro/μ Πετρόκτιστη κολώνα σκυροδετημένη (1,90Χ0,50Χ2,30) (καλή κατασκευή) 2,18 μ3 22,00 Euro/μ3 Πετρόκτιστη κολώνα σκυροδετημένη (0,90Χ0,50Χ2,30) (καλή κατασκευή) 1,04 μ3 22,00 Euro/μ3 Καγκελόπορτα με συμπαγές σίδερο (6,00Χ2,20) (καλή κατασκευή) 13,20 μ2 100,00 Euro/μ2 Κλήματα (μεγάλα) 7 τεμ. 50,00 Euro/τεμ. Έλατο (μεγάλο) 1 τεμ. 100,00 Euro/τεμ. Έλατο (μικρό) 1 τεμ. 35,00 Euro/τεμ. - Ιδιοκτησία 195031: Έλατο (μικρό) 1 τεμ. 35,00 Euro/τεμ. Πεύκο (μικρό) 1 τεμ. 20,00 Euro/τεμ. - Ιδιοκτησία 195036: Καρυδιές (μεγάλες) 7 τεμ. 216,00 Euro/τεμ. - Ιδιοκτησία 195037: Καρυδιές (μεγάλες) 11 τεμ. 216,00 Euro/τεμ. Καρυδιές (μεσαίες) 5 τεμ. 150,00 Euro/τεμ. Κερασιές (μεσαίες) 2 τεμ. 100,00 Euro/τεμ. Κορομηλιά (μικρή) 1 τεμ. 50,00 Euro/τεμ. - Ιδιοκτησία 195038: Καρυδιές (μεγάλες) 8 τεμ. 216,00 Euro/τεμ. - Ιδιοκτησία 204001: Ερείπιο πέτρινο (5,30Χ5,20) κακή κατασκευή 21 μ.μ 14,00 Euro/μ.μ Καρυδιές (μεγάλες) 9 τεμ. 216,00 Euro/τεμ. - Ιδιοκτησία 204002: Καρυδιές (μεγάλες) 10 τεμ. 216,00 Euro/τεμ. - Ιδιοκτησία 204003: Ακακίες (μεσαίες) 8 τεμ. 50,00 Euro/τεμ. - Ιδιοκτησία 204004: Κερασιά (μεσαία) 1 τεμ. 100,00 Euro/τεμ. - Ιδιοκτησία 204006: Καρυδιές (μεγάλες) 15 τεμ. 216,00 Euro/τεμ. Να προσδιορισθεί η εν γένει δικαστική δαπάνη κατά τα άρθρα 18 παρ. 4 του ν. 2882/2001 και 58 επ. του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύουν. Επικυρωμένα αντίγραφα της αίτησης τοιχοκολλήθηκαν εμπρόθεσμα και νόμιμα στα καταστήματα του Εφετείου Ιωαννίνων και του Δήμου Μετσόβου (στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκονται το Δημοτικό Διαμέρισμα Μεγάλου Περιστερίου, το Δημοτικό Διαμέρισμα Μικρού Περιστερίου και το Δημοτικό Διαμέρισμα Χρυσοβίτσας), συντάχθηκαν δε και οι σχετικές εκθέσεις τοιχοκόλλησης. Η παρούσα ειδοποίηση προς τους παραπάνω φερόμενους ως ιδιοκτήτες, ενεργείται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 3 και 19 παρ. 4 του Ν. 2882/2001, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενους συγχρόνως, προς συζήτηση της αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, όταν και όπου ορίζεται με την προαναφερθείσα πράξη ορισμού δικασίμου. Ιωάννινα, 29.08.2019 Η Πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου Αγαθονίκη Σ. Κούτμου Δικαστική Πληρεξούσια ΝΣΚ Τηλ. 26510 22791 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών ΣΥΜΕΩΝ Μ. ΧΑΤΖΗΠΙΕΡΑ επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον αγνώστου διαμονής Αντωνίου Γρηγορίου του Παύλου και της Ιουλίας επικυρωμένο αντίγραφο της υπ' αριθμ ΓΑΚ 71534/2019 και ΕΑΚ 1266/2019 της από 9-9-2019 αιτήσεως της Αικατερίνης Γρηγορίου του Παύλου και της Ιουλίας, κατοίκου Αθηνών, οδός Ευφράνορος αριθμ. 15, κατά του ανωτέρω, με την οποία ζητεί την εγγραφή προσημειώσεως Υποθήκης στο Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών και επί της οποίας αιτήσεώς της ορίσθηκε δικάσιμος η 21-10-2019, ημέρα Δευτέρα και αριθμ. 1 και ώρα 09.00, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, καλεί δε τον καθ' ου να παρασταθεί κατά την συζήτηση όπου και όποτε αρμοδίως ορίζεται, ως και σε κάθε μετ' αναβολή συζήτηση. Για την έκθεση επίδοσης συντάχθηκε η υπ' αριθμ 5532 Γ 17-9-2019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Αναστασίας Χατζηπιέρα. Αθήνα 17-9-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΣΥΜΕΩΝ Μ. ΧΑΤΖΗΠΙΕΡΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 1, ΑΘΗΝΑ 10677 ΤΗΛ.: 2105224747-FAX: 2105241589 ΑΦΜ: 021013463-ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΔΣΑ 7278 Εκποιούνται νυφικά, επίσημα ενδύματα και πάγιος εξοπλισμός της υπό πτώχευση επιχείρησης του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΞΟΜΑΛΗ του Γεωργίου, που εδρεύει στο Βύρωνα Αττικής (οδός Καραολή και Δημητρίου, αρ. 53), με ΑΦΜ 037022509 με τιμή α’ προσφοράς 54.950,00 €. Η σύνδικος της πτώχευσης Ευδοκία Παπανδρέου, τηλ: 210 3628276, 694 7677253. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, μετά από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Νικολάου Κ. ΞΑΝΑΛΑΤΟΥ, κατοίκου Αθηνών, οδός Ασκληπιού αρ. 6-8, ως πληρεξούσιου της εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» (ΑΦΜ 998106085, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών), που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής στη Λεωφ. Βασ. Γεωργίου Β’ αρ. 50Α και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικής διαδόχου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ MULTIFIN Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», που έδρευε στην Αθήνα στην Λεωφ. Συγγρού αρ. 87, δυνάμει της με αρ. 12863/9-6-2011 πράξης του Συμβολαιογράφου Πειραιώς ΒΑΣΙΛΑΚΗ Στέφανου, η οποία συγχώνευση ενεκρίθη με τη με αρ. πρωτ. 15.174/30-6-2011 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και η οποία καταχωρήθηκε την 30-6-2011 στο ΜΑΕ της Νομαρχίας Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, επέδωσα στις 13-9-2019 (αρ. εκθ. 8596Ε), στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του ΛΙΝΑΡΗ Βασιλείου του Νικολάου, πρώην κατοίκου Παλ. Φαλήρου Αττικής στην Λεωφ. Αμφιθέας αρ. 65, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 17-7-2019 ΚΛΗΣΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά των: 1) εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΝΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» και το δ.τ. «AUTO LINARIS» (ΑΦΜ 999604533, ΔΟΥ Παλ. Φαλήρου, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5066301000), που εδρεύει στο Παλ. Φάληρο Αττικής στην Λεωφ. Αμφιθέας αρ. 65 και εκπροσωπείται νόμιμα και 2) ΛΙΝΑΡΗ Βασιλείου του Νικολάου, κατοίκου Παλ. Φαλήρου Αττικής στην Λεωφ. Αμφιθέας αρ. 65. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει ακριβές αντίγραφο της με ΓΑΚ 70472/2019 και ΕΑΚ 1722/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου κλήσης», από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 1-8-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, από τη δικηγόρο ΞΑΝΑΛΑΤΟΥ Ευαγγελία (ΔΣΑ/26834, ΑΦΜ 112610644) το αναφερθέν δικόγραφο, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση του δικογράφου. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με την αναφερθείσα κλήση η πρώτη αιτείται: α) να γίνει δεκτή η προαναφερθείσα κλήση της, β) να οριστεί εκ νέου τόπος και χρόνος συζήτησης της από 20-12-2017 και με αρ. κατάθεσης δικογράφου 612354/12092/22-12-2017 αγωγή της. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 17-9-2019 Ο Δικ. Επιμελητής Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, μετά από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Νικολάου Κ. ΞΑΝΑΛΑΤΟΥ, κατοίκου Αθηνών, οδός Ασκληπιού αρ. 6-8, ως πληρεξούσιου της εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» (ΑΦΜ 998106085, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών), που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής στη Λεωφ. Βασ. Γεωργίου Β’ αρ. 50Α και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικής διαδόχου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ MULTIFIN Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», που έδρευε στην Αθήνα στην Λεωφ. Συγγρού αρ. 87, δυνάμει της με αρ. 12863/9-6-2011 πράξης του Συμβολαιογράφου Πειραιώς ΒΑΣΙΛΑΚΗ Στέφανου, η οποία συγχώνευση ενεκρίθη με τη με αρ. πρωτ. 15.174/30-6-2011 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και η οποία καταχωρήθηκε την 30-6-2011 στο ΜΑΕ της Νομαρχίας Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, επέδωσα στις 13-9-2019 (αρ. εκθ. 8597Ε), στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του ΚΥΡΑΤΣΟΥ Μ. Κωνσταντίνου (ΑΦΜ 024091815, ΔΟΥ Β΄ Καλλιθέας, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1370501000), πρώην κατοίκου Καλλιθέας Αττικής στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 333-335 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 17-7-2019 ΚΛΗΣΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά του Κωνσταντίνου Μ. ΚΥΡΑΤΣΟΥ, (ΑΦΜ 024091815, ΔΟΥ Β΄ Καλλιθέας, με αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 1370501000), κατοίκου Καλλιθέας Αττικής στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 333-335. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει ακριβές αντίγραφο, της με ΓΑΚ 70487/2019 και με ΕΑΚ 1723/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου κλήσης», από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 1-8-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:38, από τη δικηγόρο κα ΞΑΝΑΛΑΤΟΥ Ευαγγελία (ΔΣΑ/26834, ΑΦΜ 112610644) το αναφερθέν δικόγραφο, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση του δικογράφου. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με την αναφερθείσα κλήση η πρώτη αιτείται: α) να γίνει δεκτή η προαναφερθείσα κλήση της, β) να οριστεί εκ νέου τόπος και χρόνος συζήτησης της από 19-12-2017 και με αρ. κατάθεσης δικογράφου 612343/12088/22-12-2017 αγωγή της. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 17-9-2019 Ο Δικ. Επιμελητής Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, μετά από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Νικολάου Κ. ΞΑΝΑΛΑΤΟΥ, κατοίκου Αθηνών, οδός Ασκληπιού αρ. 6-8, ως πληρεξούσιου της εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» (ΑΦΜ 998106085, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών), που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής στη Λεωφ. Βασ. Γεωργίου Β’ αρ. 50Α και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικής διαδόχου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ MULTIFIN Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», που έδρευε στην Αθήνα στην Λεωφ. Συγγρού αρ. 87, δυνάμει της με αρ. 12863/9-6-2011 πράξης του Συμβολαιογράφου Πειραιώς ΒΑΣΙΛΑΚΗ Στέφανου, η οποία συγχώνευση ενεκρίθη με τη με αρ. πρωτ. 15.174/30-6-2011 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και η οποία καταχωρήθηκε την 30-6-2011 στο ΜΑΕ της Νομαρχίας Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, επέδωσα στις 13-9-2019 (αρ. εκθ. 8598Ε), στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΝΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» και το δ.τ. «AUTO LINARIS» (ΑΦΜ 999604533, ΔΟΥ Παλ. Φαλήρου, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5066301000), που έδρευε στο Παλ. Φάληρο Αττικής στην Λεωφ. Αμφιθέας αρ. 65 και ήδη δεν διατηρεί κατάστημα, γραφεία ή οποιαδήποτε επιχείρηση και έχει πάψει να λειτουργεί στη διεύθυνση αυτή νομίμως εκπροσωπούμενης και ήδη αγνώστου έδρας, ως και ο νόμιμος εκπρόσωπος ΛΙΝΑΡΗΣ Βασίλειος στην άνω διεύθυνση δεν διατηρεί κατοικία και τυγχάνει αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 17-7-2019 ΚΛΗΣΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά των: 1) εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΝΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» και το δ.τ. «AUTO LINARIS» (ΑΦΜ 999604533, ΔΟΥ Παλ. Φαλήρου, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5066301000), που εδρεύει στο Παλ. Φάληρο Αττικής στην Λεωφ. Αμφιθέας αρ. 65 και εκπροσωπείται νόμιμα και 2) ΛΙΝΑΡΗ Βασιλείου του Νικολάου, κατοίκου Παλ. Φαλήρου Αττικής στην Λεωφ. Αμφιθέας αρ. 65. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει ακριβές αντίγραφο της με ΓΑΚ 70472/2019 και ΕΑΚ 1722/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου κλήσης», από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 1-8-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, από τη δικηγόρο ΞΑΝΑΛΑΤΟΥ Ευαγγελία (ΔΣΑ/26834, ΑΦΜ 112610644) το αναφερθέν δικόγραφο, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση του δικογράφου. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με την αναφερθείσα κλήση η πρώτη αιτείται: α) να γίνει δεκτή η προαναφερθείσα κλήση της, β) να οριστεί εκ νέου τόπος και χρόνος συζήτησης της από 20-12-2017 και με αρ. κατάθεσης δικογράφου 612354/12092/22-12-2017 αγωγή της. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 17-9-2019 Ο Δικ. Επιμελητής Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, μετά από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Νικολάου Κ. ΞΑΝΑΛΑΤΟΥ, κατοίκου Αθηνών, οδός Ασκληπιού αρ. 6-8, ως πληρεξούσιου της εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» (ΑΦΜ 998106085, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών), που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής στη Λεωφ. Βασ. Γεωργίου Β’ αρ. 50Α και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικής διαδόχου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ MULTIFIN Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», που έδρευε στην Αθήνα στην Λεωφ. Συγγρού αρ. 87, δυνάμει της με αρ. 12863/9-6-2011 πράξης του Συμβολαιογράφου Πειραιώς ΒΑΣΙΛΑΚΗ Στέφανου, η οποία συγχώνευση ενεκρίθη με τη με αρ. πρωτ. 15.174/30-6-2011 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και η οποία καταχωρήθηκε την 30-6-2011 στο ΜΑΕ της Νομαρχίας Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, επέδωσα στις 13-9-2019 (αρ. εκθ. 8600Ε), στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του ΚΟΤΡΩΝΑΚΗ Γεωργίου του Σταματίου, πρώην κατοίκου εκ της εργασίας του Αργυρούπολης Αττικής επί της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου αρ. 2 και Λ. Βουλιαγμένης αρ. 76 και Πετρούπολης Αττικής στην οδό Κ. Βάρναλη αρ. 125 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΟΧΟΠΡΟΟΠΤΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΟΧΗΜΑΤΩΝ» και το δ.τ. «ΤΡΟΧΟΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.», (ΑΦΜ 999308062, ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιώς, Αρ. ΜΑΕ 56664/01ΝΤ/Β/04/98), που έδρευε στην Αργυρούπολη Αττικής στη συμβολή της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου αρ. 2 και της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 76 και εκπροσωπείται νόμιμα, και ήδη αγνώστου έδρας, η οποία έχει παύση την λειτουργία της και στην ως άνω διεύθυνση δεν διατηρεί κατάστημα, γραφεία ή οποιαδήποτε επιχείρηση στη διεύθυνση αυτή, ακριβές αντίγραφο της από 17-7-2019 ΚΛΗΣΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά των: 1) εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΟΧΟΠΡΟΟΠΤΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΟΧΗΜΑΤΩΝ» και το δ.τ. «ΤΡΟΧΟΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΕ» (ΑΦΜ 999308062, ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιώς, Αρ. ΜΑΕ 56664/01ΝΤ/Β/04/98), που εδρεύει στην Αργυρούπολη Αττικής στη συμβολή των οδών Γ΄ Σεπτεμβρίου αρ. 2 και Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 76 και εκπροσωπείται νόμιμα και 2) ΔΟΝΑΤΟΥ Στρατή του Δημητρίου, κατοίκου Αργυρούπολης Αττικής στη συμβολή της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου αρ. 2 και της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 76. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει ακριβές αντίγραφο της με ΓΑΚ 70452/2019 και ΕΑΚ 1721/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου κλήσης», από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 1-8-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:16, από τη δικηγόρο κ. ΞΑΝΑΛΑΤΟΥ Ευαγγελία (ΔΣΑ/26834, ΑΦΜ 112610644) το αναφερθέν δικόγραφο, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση του δικογράφου. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με την αναφερθείσα κλήση η πρώτη αιτείται: α) να γίνει δεκτή η προαναφερθείσα κλήση της, β) να οριστεί εκ νέου τόπος και χρόνος συζήτησης της από 20-12-2017 και με αρ. κατάθεσης δικογράφου 612351/12090/22-12-2017 αγωγή της. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 17-9-2019 Ο Δικ. Επιμελητής Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, μετά από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Νικολάου Κ. ΞΑΝΑΛΑΤΟΥ, κατοίκου Αθηνών, οδός Ασκληπιού αρ. 6-8, ως πληρεξούσιου της εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» (ΑΦΜ 998106085, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών), που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής στη Λεωφ. Βασ. Γεωργίου Β’ αρ. 50Α και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικής διαδόχου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ MULTIFIN Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», που έδρευε στην Αθήνα στην Λεωφ. Συγγρού αρ. 87, δυνάμει της με αρ. 12863/9-6-2011 πράξης του Συμβολαιογράφου Πειραιώς ΒΑΣΙΛΑΚΗ Στέφανου, η οποία συγχώνευση ενεκρίθη με τη με αρ. πρωτ. 15.174/30-6-2011 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και η οποία καταχωρήθηκε την 30-6-2011 στο ΜΑΕ της Νομαρχίας Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, επέδωσα στις 13-9-2019 (αρ. εκθ. 8599Ε), στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του ΔΟΝΑΤΟΥ Στρατή του Δημητρίου, πρώην κατοίκου Αργυρούπολης Αττικής στην συμβολή των οδών Γ΄ Σεπτεμβρίου αρ. 2 και Λ. Βουλιαγμένης αρ. 76 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 17-7-2019 ΚΛΗΣΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά των: 1) εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΟΧΟΠΡΟΟΠΤΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΟΧΗΜΑΤΩΝ» και το δ.τ. «ΤΡΟΧΟΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΕ» (ΑΦΜ 999308062, ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιώς, Αρ. ΜΑΕ 56664/01ΝΤ/Β/04/98), που εδρεύει στην Αργυρούπολη Αττικής στη συμβολή των οδών Γ΄ Σεπτεμβρίου αρ. 2 και Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 76 και εκπροσωπείται νόμιμα και 2) ΔΟΝΑΤΟΥ Στρατή του Δημητρίου, κατοίκου Αργυρούπολης Αττικής στη συμβολή της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου αρ. 2 και της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 76. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει ακριβές αντίγραφο της με ΓΑΚ 70452/2019 και ΕΑΚ 1721/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου κλήσης», από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 1-8-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:16, από τη δικηγόρο κ. ΞΑΝΑΛΑΤΟΥ Ευαγγελία (ΔΣΑ/26834, ΑΦΜ 112610644) το αναφερθέν δικόγραφο, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση του δικογράφου. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με την αναφερθείσα κλήση η πρώτη αιτείται: α) να γίνει δεκτή η προαναφερθείσα κλήση της, β) να οριστεί εκ νέου τόπος και χρόνος συζήτησης της από 20-12-2017 και με αρ. κατάθεσης δικογράφου 612351/12090/22-12-2017 αγωγή της. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 17-9-2019 Ο Δικ. Επιμελητής Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, μετά από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Νικολάου Κ. ΞΑΝΑΛΑΤΟΥ, κατοίκου Αθηνών, οδός Ασκληπιού αρ. 6-8, ως πληρεξούσιου της εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» (ΑΦΜ 998106085, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών), που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής στη Λεωφ. Βασ. Γεωργίου Β’ αρ. 50Α και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικής διαδόχου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ MULTIFIN Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», που έδρευε στην Αθήνα στην Λεωφ. Συγγρού αρ. 87, δυνάμει της με αρ. 12863/9-6-2011 πράξης του Συμβολαιογράφου Πειραιώς ΒΑΣΙΛΑΚΗ Στέφανου, η οποία συγχώνευση ενεκρίθη με τη με αρ. πρωτ. 15.174/30-6-2011 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και η οποία καταχωρήθηκε την 30-6-2011 στο ΜΑΕ της Νομαρχίας Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, επέδωσα στις 13-9-2019 (αρ. εκθ. 8601Ε), στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Γεωργίου του Δημητρίου, πρώην κατοίκου εκ της εργασίας του Αργυρούπολης Αττικής επί της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου αρ. 2 και Λ. Βουλιαγμένης αρ. 76 και Άνω Ν. Σμύρνης Αττικής στην οδό Ζωοδόχου Πηγής αρ. 13 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΟΧΟΠΡΟΟΠΤΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΟΧΗΜΑΤΩΝ» και το δ.τ. «ΤΡΟΧΟΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.», (ΑΦΜ 999308062, ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιώς, Αρ. ΜΑΕ 56664/01ΝΤ/Β/04/98), που έδρευε στην Αργυρούπολη Αττικής στη συμβολή της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου αρ. 2 και της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 76 και εκπροσωπείται νόμιμα, και ήδη αγνώστου έδρας, η οποία έχει παύση την λειτουργία της και στην ως άνω διεύθυνση δεν διατηρεί κατάστημα, γραφεία ή οποιαδήποτε επιχείρηση στη διεύθυνση αυτή, ακριβές αντίγραφο της από 17-7-2019 ΚΛΗΣΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά των: 1) εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΟΧΟΠΡΟΟΠΤΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΟΧΗΜΑΤΩΝ» και το δ.τ. «ΤΡΟΧΟΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΕ» (ΑΦΜ 999308062, ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιώς, Αρ. ΜΑΕ 56664/01ΝΤ/Β/04/98), που εδρεύει στην Αργυρούπολη Αττικής στη συμβολή των οδών Γ΄ Σεπτεμβρίου αρ. 2 και Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 76 και εκπροσωπείται νόμιμα και 2) ΔΟΝΑΤΟΥ Στρατή του Δημητρίου, κατοίκου Αργυρούπολης Αττικής στη συμβολή της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου αρ. 2 και της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 76. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει ακριβές αντίγραφο της με ΓΑΚ 70452/2019 και ΕΑΚ 1721/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου κλήσης», από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 1-8-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:16, από τη δικηγόρο κ. ΞΑΝΑΛΑΤΟΥ Ευαγγελία (ΔΣΑ/26834, ΑΦΜ 112610644) το αναφερθέν δικόγραφο, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση του δικογράφου. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με την αναφερθείσα κλήση η πρώτη αιτείται: α) να γίνει δεκτή η προαναφερθείσα κλήση της, β) να οριστεί εκ νέου τόπος και χρόνος συζήτησης της από 20-12-2017 και με αρ. κατάθεσης δικογράφου 612351/12090/22-12-2017 αγωγή της. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 17-9-2019 Ο Δικ. Επιμελητής Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης, για τoν πρώην κάτοικο Μυτιλήνης-Λέσβου και ήδη αγνώστου διαμονής, (Ον.) Αλί (Ali) (Επ.) Νταγουάς (Dawwas) του Χουσεϊν και της Φατίμα, επικυρωμένο αντίγραφο της από 30-08-20190 με αριθμό καταθέσεως 1173/343/2019 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων (ανάθεσης επιμέλειας ανηλίκων τέκνων), ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης, της (Όν.) Μπούσχρα (Βushra) (Επ.) Σέικ-Ομάρ (Sheikh-Omar) του Moχάμαντ (Μohammad), ως ασκούσας εν τοις πράγμασι την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της: α) (Ον) Χουσεϊν (Hussein) (Επ.) Νταγουάς (Dawwas) του Αλί και της Μπούσχρα, β) (Ον) Moχάμαντ (Μohammad) (Επ.) Νταγουάς (Dawwas) του Αλί και της Μπούσχρα και γ) (Ον) Αμπντουλαάμπ (Αbdulwahab) (Επ.) Νταγουάς (Dawwas) του Αλί και της Μπούσχρα, όλων κατοίκων Κατερίνης, (οδός Βύρωνος 14), κατά του ως άνω, με την παρά πόδας αυτής πράξη της Γραμματέως του άνω Δικαστηρίου, με την οποία ορίζεται δικάσιμος η 5/12/2019 ημέρα Πέμπτη, ώρα 10:30' π.μ., στο κατάστημα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης. Καλείται δε ο καθ' ου να παραστεί στη συζήτηση της αίτησης αυτής, όπου και όταν αρμοδίως ορίζεται. Για την επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 9064β΄/3-9-2019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Κατερίνης Μαρίας Βασ. Γεωργιάδου Κατερίνη, 09/09/2019 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Χριστίνα Μήτρα Δικηγόρος Πλ. Δημαρχείου 11-60100 Κατερίνη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με τις υπ’αρ. 8781,8782,8783,8784/17-9-‘19 εκθέσεις μου επιδόσεως, η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Ανθή Νικολοπούλου μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Παναγιώτη Πατακιά πληρεξούσιου της Ελένης Αλευριάδου του Παναγιώτη συζ. Αλεξάνδρου Ψήτου κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής οδού Φειδίου αρ. 10 και Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 168 επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για τους: 1) Ιωάννη Αλευριάδη του Ευαγγέλου πρώην κάτοικο Δραπετσώνας Αττικής οδού Αναλήψεως αρ. 83 και νυν αγνώστου διαμονής, 2) Παύλο Αλευριάδη του Ευαγγέλου πρώην κάτοικο Καλαμακίου Αλίμου Αττικής οδού Ανεμώνω αρ. 15 και νύν αγνώστου διαμονής, 3) Στυλιανό Αλευριάδη του Ευαγγέλου πρώην κάτοικο Δραπετσώνας οδού Πόντου αρ. 81 και νυν αγνώστου διαμονής , 4) Κωνσταντίνα- Κωστούλα Αλευριάδου του Κωνσταντίνου το γένος Αντωνιάδη πρώην κάτοικο Δραπετσώνας οδού Αναλήψεως αρ. 83 και νυν αγνώστου διαμονής, Πιστό αντίγραφο υπ’ αριθμ. 2794/2019 Απόφασης του Μονομ. Πρωτοδικείου Πειραιά, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, και με την οποία δικάζει ερήμην των τεσσάρων πρώτων εναγομένων και αντιμωλία του Ελληνικού δημοσίου ως πέμπτου εναγομένου, ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των 200 ευρώ, απορρίπτει ό,τι στο σκεπτικό κρίθηκε απορριπτέο, δέχεται κατά τα λοιπά την αγωγή, αναγνωρίζει ότι η ενάγουσα δυνάμει του με αρ. 44735/23-12-1998 συμβολαίου γον. Παροχής του συμβολαιογράφου Περιστερίου Γεωργίου Δερδενέ νομίμως μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Πειραιά τόμος 339 α/α 1085 τυγχάνει κατά το χρόνο ενάρξεως του κτηματολογίου στη Δραπετσώνα συγκύρια σε ποσοστό 23,13% εξ’ αδιαιρέτου επί ενός οικοπέδου μετά της επ’ αυτής υφιστάμενης οικίας κείμενου εντός του σχεδίου πόλης του Δήμου Δραπετσώνας Πειραιώς (οδός Αναλήψεως&Κερασούντος) εκτ. 187,50 μ.τ, εμφαινόμενου στο από Σεπτεμβρίου 1998 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχ. Παναγιώτη Παπαιωάννου με Κ.Α.Ε.Κ:050450131005/0/0, διατάζει τη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής στο κτηματολ. Γραφ. Πειραιώς και στο ανωτέρω Κ.Α.E.K με την απόδοση του ανωτέρω ποσοστού των 23,13% στην ενάγουσα η οποία θα καταχωρηθεί συγκύρια, δυνάμει του ως άνω συμβολαίου αφαιρουμένου προς τούτο ποσοστού 21,25% από τον άγνωστο ιδιοκτήτη και ποσοστού 0,47% από έκαστο των τεσσάρων πρώτων εναγομένων. Καταδικάζει τους εναγομένους στην καταβολή των δικαστικών εξόδων των εναγόντων τα οποία ορίζει στο ύψος των 300ευρώ. Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια Ανθή Νικολοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ Άρθρο 135 παρ. 1 Κ.Πολ.Δικ.- Ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Μυτιλήνης, κ. Αγγελικής Σαντή , ως πληρεξούσια δικηγόρος των : 1) Χιονιάς συζ. Νικολάου Αούπου, το γένος Ελευθερίου και Πηνελόπης Σαρέλλη, κατοίκου Πλωμαρίου Λέσβου, με ΑΦΜ 049941450, 2) Νικολάου Αούπου του Ιωάννη και της Ελένης, κατοίκου Πλωμαρίου Λέσβου με ΑΦΜ 028788542, 3) Ιωάννου Αούπου του Νικολάου και της Χιονίας, κατοίκου Πλωμαρίου Λέσβου, με ΑΦΜ 3023022289, 4) Βασιλείου Αούπου του Νικολάου κιαι της Πέρσας, κατοίκου Πλωμαρίου Λέσβου , με ΑΦΜ 028789262 κ.λ.π. τριών (3) και δυνάμει των υπ’ αριθμών 11.259Β’ και 11.260Β702-08-2019 έκθέσεών μου επίδοσης, ήρθα και επέδωσα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μυτιλήνην κ. Μαρία - Ευυανουέλα Ιωάννου , Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών , για τκ ; 1) Θεώνη συζ. Γεωργίου Κοντού και 2) Μεταξία συζ. Πώλ Κάρτερ, αυΦοτέρων θυγατέρων Γρηνορίου και Mapiac Λιγέλλη, κατοίκων ΗΠΑ και ήδη αγνώστου diapovnc ακριβεί θεωρημένα αντίγραφα της με χρονολογία 18 Ιουνίου 2019 ΚΛΗΣΗ που απευθύνεται στο Εφετείο Βορείου Αιγαίου, των πρώτων εναντίον τους και ζητούν να γίνει δεκτή αυτή σ' όλα της τα αιτήματα για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν (να οριστεί δικάσιμος για τη συζήτηση της έφεσης των αντιδίκων και να απορριφθεί στσ σύνολό της η με αριθ. Κατ.5172003 έφεση) Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν: α) έκθεση κατάθεσης του γραμματέα του πιο πάνω δικαστηρίου κ. Ιωάννη Χατζηανδρέου , με αριθμό κατάθεσης 17/19-06-2019 που υποδεικνύει την ενώπιόν του κατάθεση του ανωτέρω δικογράφου, β) ταυτόχρονη πράξη ορισμού δικασίμου ίδιου κ. γραμματέα με αριθμό 17/2019 που ορίζει δικάσιμο για την συζήτησή της στο Εφετείο Βορείου Αιγαίου, που συνεδριάζει δημόσια στο ακροατήριό του στη Μυτιλήνη-Λέσβου , την 5'’ Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09,00 ττ.μ. όπου εγγράφτηκε η υπόθεση στο πινάκιο με Τριμελή σύνθεση με αύξοντα αριθμό -5- αυτής me δικασίμου .- Προς γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενες να παραστούν όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται.· Μυτιλήνη 02-08-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Βορείου Αιγαίου, με έδρα το Πρωτοδικείο Μυτιλήνης Γρηγόριος Δ. Φωτεινός (οδός Μητροττόλεως αριθμός 4- Μυτιλήνη 6937603745) ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΑ: ΨΒ4ΨΩΛΩ-ΥΜΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 18702 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ. 18277/2019 απόφασης Δημάρχου, περί «Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ο Δήμαρχος, Αφού έλαβε υπόψη του: 1. Την αριθμ. 18277/2019 «Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. 3. Τις διατάξεις του Ν. 1250/1982 ΄΄Για την καθιέρωση του πολιτικού γάμου΄΄ (Α΄ 46). 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 391/1982 ΄΄Για την ρύθμιση λεπτομερειών σχετικά με την τέλεση πολιτικών γάμων, τη χορήγηση άδειας γάμου και το περιεχόμενο της βεβαιωτικής πράξης για την τέλεση πολιτικών ή θρησκευτικών γάμων΄΄ (Α΄ 73). 5. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/Β΄/2019) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.". 6. Την με αριθμ. εγκ.82/59633/20.08.2019 του Υπουργείου Εσωτερικών, «Ορισμός Αντιδημάρχων». 7. Την με αριθμ. εγκ.93/60173/23.08.2019 του Υπουργείου Εσωτερικών, «Ενημέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους». 8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β΄ 1013/1013, 281/2017, 3435/2017 και 1321/2019). 9. Το γεγονός ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί μερικώς η αριθμ. 18277/2019 προγενέστερη απόφασή μας, προκειμένου να μπορούν να λειτουργήσουν εύρυθμα και αποδοτικά οι υπηρεσίες του Δήμου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Τροποποιούμε / συμπληρώνουμε την αριθμ. 18277/2019 απόφαση Δημάρχου, περί «Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του», ως ακολούθως: 1. Ορίζει τον Αντιδήμαρχο κο ΜΑΝΟΥΣΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ του Αγαπίου, ως αρμόδιο Αντιδήμαρχο για την έκδοση και υπογραφή όλων των εγγράφων, δηλώσεων και πιστοποιητικών που σχετίζονται με την αρμοδιότητα της χορήγησης της άδειας των Πολιτικών Γάμων και Τέλεσης αυτών. Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και ο ίδιος ο Δήμαρχος. 2. Στις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Κωνσταντίνου και συγκεκριμένα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, προστίθεται και η εξής αρμοδιότητα: • Του χειρισμού όλων των απαραίτητων ενεργειών προς τους τραπεζικούς οργανισμούς και ιδρύματα, που είναι αναγκαίες για την ομαλή διεκπεραίωση των τραπεζικών εργασιών του Δήμου και του Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 18277/2019 απόφαση Δημάρχου. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη ΄΄ΔΙΑΥΓΕΙΑ΄΄. Να κοινοποιηθεί σε όλους τους Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου μας. Κορυδαλλός, 09.09.2019 Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ ΑΔΑ: ΩΠ5Φ6-29Τ - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ - ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ 731 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ Η ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ διακηρύσσει, τη με ανοικτή δημοπρασία και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρου 95 παρ.2.α του Ν.4412/2016), επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του Στρκού Έργου «Κατασκευή Δικτύου Φυσικού Αερίου στις Εγκαταστάσεις του Στρδου «ΠΑΠΑΓΟΥ» με αριθμό «2019ΣΕ03700011», προϋπολογισμού 1.420.592,32 €. Το έργο συντίθεται από τις παρακάτω κατηγορίες εργασιών: 1. Κατηγορία ΟΙΚ :€ 104.260,79 2. Κατηγορία Η/Μ :€ 735.782,89 3. ΓΕ+ΟΕ 18% :€ 151.207,86 4. Απρόβλεπτα :€ 148.687,73 5. Αναθεώρηση :€ 5.699,70 6. ΦΠΑ 24%:€ 274.953,35 Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου, όπως στην Τεχνική Περιγραφή. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ, (www.army.gr). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου Β. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10 Οκτ 19, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16 Οκτ 19 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και στην κατηγορία Η/Μ ΕΡΓΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό των 22.912,77 (€) ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον δεκατριών (13) μηνών , από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες. Η εφαρμοστέα νομοθεσία καθορίζεται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης δηλαδή, για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: α. Ο Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) κατασκευής δημόσιων έργων). β. Οι διατάξεις του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α' 25/86). γ. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη Νομοθεσία), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ Φορέας Κατασκευής του Έργου είναι: ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ Επιβλέπουσα - Διευθύνουσα Υπηρεσία:731 Δνση Στρατιωτικών Έργων Προϊσταμένη αρχή είναι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ της ΑΣΔΥΣ, προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις ένδικα μέσα, που ενδεχομένως θα ασκήσουν. Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΔΕ και δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής επί της συμβατικής αξίας του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεως της παρούσας βαρύνουν τον Ανάδοχο. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον την ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ. Αθήνα, 12 Σεπ 19 Θεωρήθηκε -Ο- Δκτης Χαράλαμπος Ακρίβος Σχης (ΜΧ) Ελέγχθηκε -Ο- Τμ. ΣΕ Γεώργιος Μάργαρης Ανχης (ΜΧ) Συντάχθηκε -Ο- Συντάκτης Βαγγέλογλου Αθανάσιος Λγος (ΜΧ) ΑΔΑ: ΩΞΨ3ΟΡΡ2-Θ7Ρ Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 12219 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια 1.500.000 τεμαχίων πλαστικών ασφαλειών (CPV: 19520000-7), προϋπολογισμού 80.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 27/09/2019 έως και 01/10/2019 και ώρα 23:59 μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4412/2016. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: http://www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09:00 έως 15:00, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2°ς όροφος, Γραφείο 203, τηλ.: 210 3353257. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
PrintButton

14-09-2019

on .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-12461 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213 2046170 - 171 FAX: 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΩΤ:13077/811627 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, προϋπολογισμού 526.121,94€ συμπ/νου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. o Αριθμός Διακήρυξης: 13076/811626 o Τρόπος πληρωμής και λοιπά στοιχεία αυτής καθορίζονται στη Διακήρυξη. o Χρόνος ισχύος των προσφορών 365 ημέρες, από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. o Γλώσσα: Ελληνική. o Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/10/2019 και ώρα 16:00. o Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 24/10/2019 και ώρα 10:00 π.μ. o Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης, από το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», Ιερά Οδός 343 Χαϊδάρι Τ.Κ. 12461, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από 09:00 π.μ. έως 13:00 στο τηλέφωνο: 213 2046171-170 & fax: 213 2046400, από το site www.dromokaiteio.gr όπου και θα γίνει ανάρτηση της διακήρυξης και από την ηλεκτρονική πλατφ όρμα του ΕΣΗΔΗΣ. XAΪΔΑΡΙ 13/09/2019 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Περίληψη απόφασης που επιδόθηκε Αριθμός 2157/21-2-2019 εκθέσεως επιδόσεως Στις 21-2-2019 επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω, για την Κωνσταντίνα Χατζάκη του Στυλιανού και της Ελένης, ως εξ αδιαθέτου κληρονόμου του Στυλιανού Χατζάκη του Κωνσταντίνου, που απεβίωσε στην Κω στις 11-7-1987, κάτοικο αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 227/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κω με την οποία οι ενάγουσες: 1.Μαρία Αποστόλου Τζανετάτου και 2.Ευαγγελία χήρα Αποστόλου Τζανετάτου, αμφότερες κάτοικοι Κω, οδός Νυμφαίας αρ.2, αναγνωρίσθηκαν κυρίες επί ποσοστού 3/20 εξ αδιαιρέτου επί ενός διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου με τα στοιχεία Α-Β1 της πολυκατοικίας Α, εμβαδού τ.μ. 70,86 και ποσοστό συν/σίας 26,63 χιλιοστά εξ’ αδιαιρέτου, επί οικοπέδου κείμενου στη πόλη Κω στη θέση «Εβραϊκά Ταφιά-Λαγκάδα» συνολικής έκτασης τ.μ. 2.015 καταχωρημένου στα βιβλία του κτηματολογίου Κω με Κ.Μ. 2634 Οικοδομών Πόλεως Κω στον τόμο 40 και σελίδα 133. Κως, 13-9-2019 Η πληρεξ. δικηγόρος Σταματία Α.Ζουμπά Η δικ. Επιμελήτρια Στεφανία Βασιλοπούλου Επιδόθηκε με την με αριθμό 10.889Α' / 13.9.19 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης στην κυρία Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας η από 25.6.19 με αριθμό κατάθεσης 413/ΑΦ--ΓΔ/19 και απευθυνόμενη στο Μον. Πρωτοδικείο Βέροιας, ΑΙΤΗΣΗ, του Βαλέριου Μελιανίδη του Αλέξιου, κάτοικου Βέροιας, Πίνδου 20 ΚΑΤΑ της Σοφίας Μελιανίδου του Νικολάου αγνώστου διαμονής με την οποία ζητά να ανατεθεί σε αυτόν με απόφαση και προσωρινή διαταγή η προσωρινή επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων του α) Αλέξανδρου Χρυσόστομου Μελιανίδη και β) Μιχαήλ Αγγελου Μελιανίδη και τέλος η από 27.6.19 προσωρινή διαταγή με την οποία αναθέτει και διατηρεί στον αιτούντα μέχρι τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης, ήτοι εξ αναβολής, την 25/9/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10, την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων. Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΙΔΕΡΗΣ Φ. 100809-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ–ΚΛΗΣΗ Του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγιώργη Σερβίας 10. ΚΑΤΑ Των φερόμενων στον οικείο κτηματολογικό πίνακα, ως εγειρόντων δικαιώματα - εικαζομένων δικαιούχων των ακινήτων που απαλλοτριώνονται με τη με αριθμό Φ3010029/οικ.4430/01.07.2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ΦΕΚ Τ. ΑΑΠΘ 142/20-07-2016 (ΑΔΑ: 6ΩΘ74653ΟΞ-7ΦΡ). 1. Γεωργίου Φιλλιπάκη του Δημητρίου, κατοίκου Πύργου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, εγείροντος δικαιώματα στην με αριθ. 030001 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 2. Νικήτα Αδαμάκη του Ιωάννη, κατοίκου Ηρακλείου, οδός Ανθέων αρ. 10, εγείροντος δικαιώματα στις με αριθ. 030002 και 030003 ιδιοκτησίες του Ελληνικού Δημοσίου. ************************** Ειδοποιούνται οι παραπάνω και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ότι το Ελληνικό Δημόσιο με την από 13.08.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 443/13.08.2019 Ειδική Αίτηση του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ), ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, της οποίας δικάσιμος ορίστηκε η 8η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., αρ. πιν. 86, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Β΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου (Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου Λ. Δικαιοσύνης), και η οποία τοιχοκολλήθηκε, όπως νόμος ορίζει στο κατάστημα του παραπάνω Δικαστηρίου και στο κατάστημα του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, ζητά να παρασχεθεί η άδεια στα αρμόδια για την υλοποίηση του έργου όργανα για την πραγματοποίηση εργασιών με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 πριν από τον προσωρινό ή οριστικό προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης, σε ακίνητα συνολικού εμβαδού 32.572,50 τ.μ., που απαλλοτριώνονται αναγκαστικά για λόγους δημόσιας ωφέλειας, δυνάμει της με αριθμό Φ3010029/οικ.4430/01.07.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΑΔΑ: 6ΩΘ74653ΟΞ-7ΦΡ), η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα, στις 20.07.2016, στο με αριθμό 142 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων και με την οποία κηρύχθηκε, ως κατεπείγουσα, αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης και των οδικών συνδέσεων αυτού με ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ και συγκεκριμένα στην περιοχή άρσης νότιων εμποδίων του αεροδρομίου με κωδικό τμήματος 29 (Σ2) στο Δ.Δ. Αχεντριά. Η απαλλοτριωθείσα έκταση εικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στο 1ο διορθωτικό κτηματολογικό διάγραμμα με Αριθ. Σχεδίου ΚΤ.29 - Κ.Δ.1 και τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα με αριθ. τεύχους ΚΤ.29-Κ.Π.1 της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης Πελοποννήσου και Βορείου Ελλάδος της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. - Γ.Γ.Υ. - Γ.Δ.Υ. - Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Ε.Σ.Π.), τα οποία έχει συντάξει η ανάδοχος μελέτης ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ, έχουν ελεγχθεί και θεωρηθεί από την ανωτέρω Διεύθυνση κι έχουν εγκριθεί από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 2314/10-05-2019 απόφασή της (ΑΔΑ: 9Ψ81465ΧΘΞ-ΘΨΦ). Η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε υπέρ του Δημοσίου, και με δαπάνες αυτού και θα αντιμετωπιστεί με πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και ειδικότερα του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07700000 της ΣΑΕ077. Στην ως άνω απαλλοτριωθείσα έκταση εγείρουν εμπράγματα δικαιώματα οι καθ΄ών η αίτηση μου. Με την παραπάνω αίτησή του το Ελληνικό Δημόσιο ζητά ειδικότερα: Nα παρασχεθεί η άδεια στα αρμόδια για την υλοποίηση του έργου όργανα να πραγματοποιήσουν εργασίες στις ως άνω απαλλοτριωθείσες εκτάσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 7Α του ΚΑΑΑ, πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης, με την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το 70% της εκτιμώμενης αποζημίωσης, όπως αυτή προκύπτει από την από τον Μάιο του έτους 2019 έκθεση εκτίμησης της ανεξάρτητης πιστοποιημένης ορκωτής εκτιμήτριας, Άννας Μιχαηλίδη, η οποία ανέρχεται στα κάτωθι ποσά: Α/Α ΑΚΠ ΕΙΔΟΣΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΠΑΛ/ΤΕΑ Ε)*ΦΑΗΕ*Α ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΥΜΕΝΟΥ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ 001 030001 ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΕΚΤΑΣΗ 13234,30 1,00 € 002 030002 ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΕΚΤΑΣΗ 19224,40 0,95 € 003 030003 ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΕΚΤΑΣΗ 113,80 1,05 € Να διαταχθεί η άμεση παράδοση των απαλλοτριωθεισών εδαφικών εκτάσεων από τη δημοσίευση της απόφασης χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια, κατά τα οριζόμενα ρητά στην παρ. 4 του άρθρου 7Α. Να διαταχθεί με την ίδια απόφαση η αποβολή των ιδιοκτητών, νομέων, κατόχων ή οποιουδήποτε έλκει δικαιώματα από αυτούς από τα ως άνω ακίνητα (παρ. 4 εδ. β΄ του άρθρου 7Α), υπό τον όρο της κατάθεσης από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά την παρ. 3 του ως άνω άρθρου, ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης για τα ακίνητα, το οποίο αντιστοιχεί στο 70% της ως πιο πάνω εκτιμώμενης αποζημίωσης, όπως αυτή προκύπτει από την ανωτέρω με ημερομηνία 24-05-2019 Έκθεση Εκτίμησης της Ανεξάρτητης Πιστοποιημένης Ορκωτής Εκτιμήτριας Άννας Μιχαηλίδη. Για την αίτηση αυτή ορίστηκε δικάσιμος η 8η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, τόπος το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, που βρίσκεται επί της Λ. Δικαιοσύνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου,1ος όροφος) και ώρα η συνήθης των συνεδριάσεων (10.00 π.μ.- αρ. πιν. 86), ενώ αντίγραφο της αίτησης, καθώς και αντίγραφο της πράξης προσδιορισμού δικασίμου αναρτήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον πίνακα ανακοινώσεων του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης και του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, στην περιοχή του οποίου βρίσκονται τα απαλλοτριωθέντα. Καλούνται οι ανωτέρω να παραστούν κατά τη συζήτηση της ως άνω αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, διαφορετικά αυτή θα γίνει ερήμην τους. Ηράκλειο, 09 Σεπτεμβρίου 2019 Η Πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου Αντωνία Κυρίτση Πάρεδρος Ν.Σ.Κ 2810 289228 Φ. 100809-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ–ΚΛΗΣΗ Του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγιώργη Σερβίας 10. ΚΑΤΑ Των φερόμενων στον οικείο κτηματολογικό πίνακα, ως εγειρόντων δικαιώματα - εικαζομένων δικαιούχων των ακινήτων που απαλλοτριώνονται με τη με αριθμό Φ3010017/οικ.4066/03.08.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ΦΕΚ Τ. ΑΑΠΘ 171/18-08-2015 (ΑΔΑ: 7ΣΡ5465ΦΘΘ-ΑΦ4). 1. Της Μαρίας Φουκαράκη του Μιλτιάδου, κατοίκου Ανάληψης Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165001). 2. Της Μαρίνας Κασαπάκη του Γεωργίου, κατοίκου Ανάληψης Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165002). 3. Του Εμμανουήλ Κλεισαρχάκη του Ιωάννη, κατοίκου Αγριανών Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165003). 4. Της Μαρίας Βεληβασάκη του Ελευθερίου, κατοίκου Αγριανών Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165004). 5. Του Εμμανουήλ Βεληβασάκη του Ελευθερίου κατοίκου Αγριανών Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165004). 6. Του Ιωάννη Κολιαλουδάκη Ιωάννη του Γεωργίου, κατοίκου Χερσονήσου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165005). 7. Του Γρηγορίου Πενταράκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Αγ. Ιωάννη Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165006, 165007, 165143, 165158, 165162). 8. Του Δήμου Χερσονήσου (Ν.Π.Δ.Δ.) Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165009, 165011, 165051, 165122). 9. Του Πολύδωρα Παρλαμά (αρ. ιδ. 165010). 10. Του Εμμανουήλ Καλυκάση του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165012). 11. Του Νικολάου Σκυβαλάκη του Γεωργίου κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165013). 12. Του Γεωργίου Τρουλάκη του Μιχαήλ, κατοίκου Ανάληψης Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165014). 13. Του Ιωάννη Δανελάκη του Δημητρίου, κατοίκου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165015). 14. Του Εμμανουήλ Φουκαράκη του Ιωάννη, κατοίκου Αβρακόντε Οροπεδίου Λασιθίου Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (αρ. ιδ. 165016). 15. Του Μιχαήλ Φανουριάκη του Γεωργίου κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165017). 16. Του Νικολάου Κλεισαρχάκη του Αριστείδου, κατοίκου Αγίου Γεωργίου Λασιθίου Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (αρ. ιδ. 165018, 165118). 17. Του Γεωργίου Κουρουπάκη του Νικολάου, κατοίκου Νέας Μάκρης Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, οδός Δράμας 11 (αρ. ιδ. 165019). 18. Του Αποστόλου Αποστολάκη του Ιωάννη, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165020). 19. Του Μιχαήλ Μαρκάκη του Γεωργίου, κατοίκου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165021, 165044). 20. Του Κωνσταντίνου Ροβυθάκη του Νικολάου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165022). 21. Του Γεωργίου Κουρουπάκη του Ζαχαρία, κατοίκου Αγριανών Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165023). 22. Της Ελευθερίας Ξεξάκη Ελευθερίας του Εμμανουήλ, κατοίκου Νέας Αλικαρνασού Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Αρχιμήδους 77 (αρ. ιδ. 165024, 165043). 23. Της Δήμητρας Βινιχάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Αβρακόντε Οροπεδίου Λασιθίου Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (αρ. ιδ. 165025). 24. Του Εμμανουήλ Βεληβασάκη του Νικολάου, κατοίκου Αγριανών Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165026). 25. Του Ελευθερίου Καλυκάκη του Γεωργίου, κατοίκου Ανάληψης Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165027, 165040). 26. Της Μαρίας Μπελιβάνη του Εμμανουήλ, κατοίκου Γαλατσίου Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, οδός Σερρών 14 (αρ. ιδ. 165028). 27. Της Μπελιβάνη Βασιλικής του Ιωάννη, κατοίκου Γαλατσίου Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, οδός Σερρών (αρ. ιδ. 165028). 28. Του Γεωργίου Μπελιβάνη του Εμμανουήλ, κατοίκου Γαλατσίου Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, οδός Σερρών (αρ. ιδ. 165028). 29. Του Ιωάννη Βισκαδούρου του Ευαγγέλου, κατοίκου Αγίου Νικολάου Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, οδός Επιμενίδου 49 (αρ. ιδ. 165029). 30. Της Μαρίας Σισώη του Ιωάννη, κατοίκου Λ. Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165030). 31. Του Τηλέμαχου Πενταράκη του Περικλέους, κατοίκου Αβρακόντε Οροπεδίου Λασιθίου, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (αρ. ιδ. 165031). 32. Της Στυλιανής Χατζάκη του Χρήστου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165032). 33. Της Μαρίας Δανελάκη του Γεωργίου, κατοίκου Άνω Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Ειρήνης 54, (αρ. ιδ. 165033, 165036). 34. Της Ευαγγελίας Γαλανάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Αγίου Νικολάου Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, οδός Ερυθρού Σταυρού 25 (αρ. ιδ. 165034, 165037). 35. Του Ζαχαρία Κουρουπάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Αγριανών Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165035,165045). 36. Της Ελένης Καμπουράκη του Γεωργίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165038). 37. Του Εμμανουήλ Κουρουπάκη του Νικολάου, κατοίκου Αλικαρνασσού Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Διδούς 28 (αρ. ιδ. 165039). 38. Της Ελένης – Άννας Καλυκάκη του Γεωργίου, κατοίκου Ανάληψης Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165041). 39. Της Γεωργίας Γιαλλιτάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Ηρακλείου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Γιαννίκου 54 (αρ. ιδ. 165042). 40. Του Γεωργίου Κασαπάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165046). 41. Του Ιωάννη Λαρετζάκη του Μιχαήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165047). 42. Της Ιωάννας Παπαγιαννάκη του Νικολάου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165048). 43. Της Μαρίας Μαυροειδή του Χρήστου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165049). 44. Του Ιωάννη Τραπιέρη του Δημητρίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165050). 45. Του Αναστασίου Μπατουράκη του Ευαγγέλου, κατοίκου Άνω Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165052). 46. Του Ιωάννη Καλλικάκη του Χρήστου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165053). 47.Του Γεωργίου Ασπετάκη του Δημητρίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 147 (αρ. ιδ. 165054). 48. Του Εμμανουήλ Παρλαμά του Μιχαήλ, κατοίκου Μοχού Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165055). 49. Του Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου Νικολάου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165056). 50. Του Ζαχαρία Μπλαδάκη του Γεωργίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165057). 51. Του Εμμανουήλ Λαρετζάκη του Αντωνίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165058). 52. Του Μιχαήλ Γιαλυτάκη του Ιωάννη, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165059). 53. Της Παρασκευής Δανελάκη του Νικολάου, κατοίκου Λ. Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Φιλονιοδού 20 (αρ. ιδ. 165060). 54. Της Μαρίας Τσαπάκη του Ευαγγέλου, κατοίκου Άνω Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Μαρκανώνη 19 (αρ. ιδ. 165061). 55. Του Γεωργίου Γιαννιτάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165062). 56. Της Ελπινίκης Λαρετζάκη του Χρήστου, κατοίκου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165063). 57. Του Κωνσταντίνου Δανελάκη του Γεωργίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165064). 58. Της Αικατερίνης Κωτή του Εμμανουήλ, κατοίκου Άνω Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165065). 59. Του Λουκά Γιαλιτάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165066). 60. Της Μαρίας Νίνου του Νικολάου, κατοίκου Λ. Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165067). 61. Της Ευδοκίας Νίνου του Νικολάου, κατοίκου Λ. Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165067). 62. Της Αρτέμιδος Χαραλαμπάκη του Σάββα, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165068). 63. Του Μιχαήλ Βασιλάκη του Ιωάννη, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165069). 64. Του Θεοδώρου Θέμελη του Αντωνίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165070). 65. Του Μιχαήλ Μαρκάκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165071). 66.Του Εμμανουήλ Χαραλαμπάκη του Γεωργίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165072). 67. Της Ελένης Κατσιγιάννη του Μύρωνα, κατοίκου Λ. Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165073). 68. Του Νικολάου Παπαδάκη του Δημητρίου κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165074). 69. Του Κωνσταντίνου Παπανικόλα του Ιωάννη, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165075). 70. Του Γεωργίου Αναστασάκη του Ελευθερίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165076). 71. Του Γεωργίου Φιλιππάκη του Ιωάννη, κατοίκου Άνω Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165077). 72. Του Εμμανουήλ Αγαπάκη του Δημητρίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165078). 73. Του Γεωργίου Μουντράκη του Χρήστου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165079). 74. Του Κωνσταντίνου Μουντράκη του Ιωάννη, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165080, 165083). 75. Της Ειρήνης Μουντράκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165080, 165083). 76. Του Χρήστου Χριστοφά του Αντωνίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165081). 77. Του Γεωργίου Γαλαθιάνου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165082). 78. Του Γεωργίου Μουντράκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165084). 79. Του Αναστασίου Σιγά του Κωνσταντίνου, κατοίκου Λ. Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165085). 80. Του Ιωάννη Σιγά του Κωνσταντίνου, κατοίκου Λ. Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165085). 81. Του Αντωνίου Αποστολάκη του Δημητρίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165086, 165121). 82. Του Κωνσταντίνου Καλουτσάκη του Γεωργίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165087). 83. Του Ιωάννη Τσαπάκη του Δαυΐδ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Αντ. Πετεινάκη 26 (αρ. ιδ. 165088). 84. Της Πελαγίας Τσαπάκη του Αποστόλου κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Γερασίμου Βλάχου (αρ. ιδ. 165089). 85. Του Δαυΐδ Τσαπάκη του Αποστόλου κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Γερασίμου Βλάχου (αρ. ιδ. 165089). 86. Της Μαρίας Παρλαμά του Αντωνίου, κατοίκου Λ. Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Ελ. Βενιζέλου 114 (αρ. ιδ. 165090). 87. Του Ιωάννη Μαστοράκη του Ματθαίου, κατοίκου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165091). 88. Του Αντωνίου Κωνσταντίνου του Δημητρίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165092). 89. Του Νικολάου Μαρινάκη του Χρήστου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165093). 90. Του Νικολάου Τραπιέρη του Ιωάννη, κατοίκου Άνω Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165094, 165132). 91. Του Σπυρίδωνος Σπανάκη του Ιωάννη, κατοίκου Καστελλίου Μινώα Πεδιάδος Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165095). 92. Του Γεωργίου Σπανάκη του Ιωάννη, κατοίκου Διαβαϊδέ Καστελίου Πεδιάδος Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165095). 93. Του Εμμανουήλ Ζωγραφάκη του Σταύρου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165096,165159). 94. Του Κωνσταντίνου Μαθιουδάκη του Ιωάννη, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165097). 95. Του Γεωργίου Παπουτσάκη του Αντωνίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165098, 165117). 96. Του Εμμανουήλ Παπουτσάκη του Αντωνίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165099,165117). 97. Της Μαρίας Παπουτσάκη του Στεφάνου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165100,165117). 98. Του Δημητρίου Παπουτσάκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165101). 99. Του Αντωνίου Ροδάκη του Γεωργίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165102). 100. Του Κοσμά Βασιλειάδη του Ελευθερίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165103). 101. Του Ιωάννη Καμπουράκη του Μιχαήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165104). 102. Της Ελένης Μενεξή του Μιχαήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165105). 103. Της Μαριάνας Αποστολάκη του Μιχαήλ, κατοίκου Ηρακλείου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Μακεδονίας (αρ. ιδ. 165105). 104. Της Μαρίνας Ροβυθάκη του Νικολάου, κατοίκου Γαζίου Μαλεβιζίου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Μαντώς Μαυρογένους 100 (αρ. ιδ. 165106). 105. Της Μαρίας Καστρινάκη του Στυλιανού, κατοίκου Άνω Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165107). 106. Του Ιωάννη Δανελάκη του Στυλιανού, κατοίκου Άνω Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165107). 107. Του Γεωργίου Δανελάκη του Στυλιανού, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165108). 108. Της Μαρίνας Εργαζάκη του Σπυρίδωνος, κατοίκου Πολυθέας Μινώα Πεδιάδος Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165109, 165142, 165160). 109. Του Αγγέλου Μουντράκη του Γεωργίου, κατοίκου Πολυθέας Μινώα Πεδιάδος Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165109, 165142,165160). 110. Της Αικατερίνης Σκλάβου του Σπυρίδωνος κατοίκου Πολυθέας Μινώα Πεδιάδος Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165109, 165142,165160). 111. Της Κοντάκη Γαρυφαλλιάς του Σπυρίδωνος, κατοίκου Πολυθέας Μίνωα Πεδιάδος Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165109, 165142, 1651160). 112. Του Φάνη Βιτσαξάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165110). 113. Της Κυριακής Χατζηβασίλη του Νικολάου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165111). 114. Του Στυλιανού Βασιλείου του Βασιλείου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165112, 165113). 115. Της Κατσαράκη Μαρίας του Βασιλείου, κατοίκου Παναγιάς Πεδιάδος Μινώα Πεδιάδος Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165112, 165113). 116. Του Ιωάννη Καμπουράκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165114, 165115, 165125). 117. Του Κωνσταντίνου Λουλακή του Αποστόλου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165116). 118. Της Μαρίας Παπουτσάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165117). 119. Του Γεωργίου Παπαδομανωλάκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165119). 120. Της Μαρίας Κασαπάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Ηρακλείου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Αναγεννήσεως 23 (αρ. ιδ. 165120). 121. Του Γεωργίου Κασσαβέτη του Εμμανουήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165123). 123. Του Εμμανουήλ Καρβουνάκη του Γεωργίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165124). 124. Του Νικολάου Στοιβαχτάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165126). 125. Της Ελένης Ροβύθη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165127). 126. Του Αντωνίου Πολυμενάκη του Νικολάου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165128). 127. Του Κωνσταντίνου Βλαστού του Μιχαήλ, κατοίκου Μαλίων Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165129). 128. Του Γεωργίου Ροβύθη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165130). 129. Της Σοφίας Φιλιππάκη του Χαρίδημου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165131). 130. Του Δημητρίου Χασαπάκη του Στυλιανού, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165133). 131. Του Γεωργίου Γιαλιτάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165134). 132. Του Γεωργίου Σαββάκη του Σωκράτους, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Γιαμπουδάκη (αρ. ιδ. 165135). 133. Της Ειρήνης Σαββάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Γιαμπουδάκη (αρ. ιδ. 165135). 134. Του Νικολάου Αναστασάκη του Αποστόλου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165136). 135. Του Ρούσσου Σηφάκη του Ιωάννη, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165137). 136. Της Μαρίνας Μαραγκάκη του Γεωργίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165138). 136. Της Μάρθας Πελεκίδου του Νικολάου, κατοίκου Βάρης Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, οδός Αναγεννήσεως 7 (αρ. ιδ. 165139). 137. Του Νικολάου Πελεκίδη του Εμμανουήλ, κατοίκου Βάρης Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, οδός Αναγεννήσεως 7 (αρ. ιδ. 165140). 138. Του Παναγιώτη Φιλιππάκη του Στυλιανού, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165141). 139. Της Ελένης Ασπετάκη του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, οδός Αμαλιάδος 17 (αρ. ιδ. 165144). 140. Της Ευαγγελίας Ασπετάκη του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, οδός Ραγκαβή 63 (αρ. ιδ. 165144). 141. Της Όλγας Ασπετάκη του Γεωργίου, κατοίκου Κω Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, οδός Σ. Ζερβού (αρ. ιδ. 165144). 142. Του Εμμανουήλ Ασπετάκη του Γεωργίου, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, οδός Αριστείδου 7 (αρ. ιδ. 165144). 143. Της Μαρίας Μουντράκη του Ζαχαρία, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165145). 144. Του Νικολάου Καρπετάκη του Δημητρίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165146, 165157). 145. Του Φώτιου Καρβουνάκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Πισκοπιανού Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165147). 146. Του Δημητρίου Καρβουνάκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Πισκοπιανού Τ.Κ.70014 Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165147). 147. Του Αντωνίου Κούρκουλου του Γεωργίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165148,165156, 165161). 147. Της Μαρίας Γιαλιτάκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Αφών Παπαδάκη 6 (αρ. ιδ. 165149). 148. Του Δημητρίου Γιαλιτάκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αγίων Αναργύρων Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, οδός Λυσίππου 11 (αρ. ιδ. 165150). 149. Της Μαρίνας Νίνου του Νικολάου, κατοίκου Λιμένος Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165151). 150. Της Μαρίας Αρβανιτάκη του Στυλιανού, κατοίκου Ηρακλείου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Στυλιανού Γεωργίου (αρ. ιδ. 165152). 151. Του Εμμανουήλ Σκυβαλάκη του Γεωργίου, κατοίκου Ανάληψης Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165153). 152. Της Μαρίας Δεληβασάκη του Νικολάου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165154). 153. Του ΄Αγγελου Μηλάκη του Χρήστου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165155). ************************** Ειδοποιούνται οι παραπάνω και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ότι το Ελληνικό Δημόσιο με την από 13.08.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 445/13.08.2019 Ειδική Αίτηση του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ), ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, της οποίας δικάσιμος ορίστηκε η 8η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., αρ. πιν. 88, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Β΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου (Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου Λ. Δικαιοσύνης), και η οποία τοιχοκολλήθηκε, όπως νόμος ορίζει στο κατάστημα του παραπάνω Δικαστηρίου και στο κατάστημα του Δήμου Χερσονήσου, ζητά να παρασχεθεί η άδεια στα αρμόδια για την υλοποίηση του έργου όργανα για την πραγματοποίηση εργασιών με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 πριν από τον προσωρινό ή οριστικό προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης, σε ακίνητα συνολικού εμβαδού 102.663,19 τ.μ., που απαλλοτριώνονται αναγκαστικά για λόγους δημόσιας ωφέλειας, δυνάμει της με αριθμό Φ3010017/οικ.4066/03.08.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΑΔΑ: 7ΣΡ5465ΦΘΘ-ΑΦ4), η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα, στις 18.08.2015, στο με αριθμό 171 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων και με την οποία κηρύχθηκε, ως κατεπείγουσα, αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης και των οδικών συνδέσεων αυτού με ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ και συγκεκριμένα στην περιοχή του κόμβου των τοπικών οδών και της οδού σύνδεσης του ΒΟΑΚ με την περιοχή της Χερσονήσου με κωδικό τμήματος 17 (Σ1) του κυρίως έργου στο Δ.Δ. Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Η απαλλοτριωθείσα έκταση εικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στο 1ο διορθωτικό κτηματολογικό διάγραμμα με Αριθ. Σχεδίου ΚΤ-09.1, ΚΤ-09.2 και ΚΤ-09.3 και στον αντίστοιχο 1ο διορθωτικό κτηματολογικό πίνακα με κωδικό εγγράφου 171650 και Α/Α εγγράφου 1/1 της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης Πελοποννήσου και Βορείου Ελλάδος της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. - Γ.Γ.Υ. - Γ.Δ.Υ. - Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Ε.Σ.Π.), τα οποία έχει συντάξει η ανάδοχος μελέτης ΜΕΤΕΒΑ ΑΕ, έχουν ελεγχθεί και θεωρηθεί από την ανωτέρω Διεύθυνση κι έχουν εγκριθεί από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 2313/10-05-2019 απόφασή της (ΑΔΑ: 6Λ4Ψ465ΧΘΞ-Γ8Π). Η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες αυτού και των παρόδιων ιδιοκτητών που θα αντιμετωπιστεί με πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και ειδικότερα του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07700000 της ΣΑΕ077. Στον οικείο κτηματολογικό πίνακα φέρονται οι καθ΄ών η παρούσα αίτηση είτε ως εικαζόμενοι ιδιοκτήτες είτε ως εγείροντες δικαιώματα σε ιδιοκτησίες του Ελληνικού Δημοσίου. Με την παραπάνω αίτησή του το Ελληνικό Δημόσιο ζητά ειδικότερα: Nα παρασχεθεί η άδεια στα αρμόδια για την υλοποίηση του έργου όργανα να πραγματοποιήσουν εργασίες στις ως άνω απαλλοτριωθείσες εκτάσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 7Α του ΚΑΑΑ, πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης, με την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το 70% της εκτιμώμενης αποζημίωσης, όπως αυτή προκύπτει από την από τον Μάιο του έτους 2019 με αριθ. Φ.26/Κ-10Α/28-05-2019 έκθεση εκτίμησης της ανεξάρτητης πιστοποιημένης ορκωτής εκτιμήτριας, Άννας Μιχαηλίδη, η οποία ανέρχεται στα κάτωθι ποσά: Α. Για τις εδαφικές εκτάσεις: Α/Α ΑΚΠ ΕΙΔΟΣ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΠΑΛ/ΤΕΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΠΑΛΛΟ- ΤΡΙΟΥΜΕΝΟΥ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ 001 165001 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 87,60 32,34 € 002 165002 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 218,90 32,34 € 003 165003 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 187,80 32,34 € 004 165004 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 649,60 38,59 005 165005 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 81,90 9,98 € 006 165006 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 94,00 32,34 € 007 165007 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 377,30 32,34 € 008 165008 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 347,70 32,34 € 009 165009 ΧΕΡΣΟ 209,10 29,11 € 010 165010 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 266,30 32,34 € 011 165011 ΧΕΡΣΟ 257,40 29,11 € 012 165012 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 605,60 30,87 € 013 165013 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 211,50 32,34 € 014 165014 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 214,10 13,86 015 165015 ΧΕΡΣΟ 384,30 29,11 € 016 165016 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 573,90 40,43 € 017 165017 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 185,20 11,09 € 018 165018 ΧΕΡΣΟ 708,30 29,11 € 019 165019 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 1081,40 40,43 € 020 165020 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 610,10 8,87 € 021 165021 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 477,20 8,87 € 022 165022 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 630,10 8,47 € 023 165023 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 3764,70 14,40 € 024 165024 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 1013,10 40,43 € 025 165025 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 223,50 38,40 € 026 165026 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 226,40 38,40 € 027 165027 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 218,30 11,09 € 028 165028 ΧΕΡΣΟ 727,90 7,98 € 029 165029 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 635,90 11,09 € 030 165030 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1334,60 8,87 € 031 165031 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 634,30 11,09 € 032 165032 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 783,90 32,34 € 033 165033 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 657,00 40,43 € 034 165034 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 446,90 11,09 € 035 165035 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 921,30 11,09 € 036 165036 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 1074,40 11,09 € 037 165037 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 416,70 11,09 € 038 165038 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 828,90 8,87 € 039 165039 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 426,00 11,09 € 040 165040 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 717,60 11,09 € 041 165041 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 755,90 11,09 € 042 165042 ΑΡΟΤΡΑΙΑ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 752,10 11,09 € 043 165043 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 415,80 11,09 € 044 165044 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 494,40 8,87 € 045 165045 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 37,60 11,09 € 046 165046 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 102,40 30,87 € 047 165047 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 239,80 32,34 € 048 165048 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 661,70 32,34 € 049 165049 ΧΕΡΣΟ 692,20 29,11 € 050 165050 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1847,40 32,34 € 051 165051 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 842,20 32,34 € 052 165052 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 280,80 40,43 € 053 165053 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 3630,40 8,06 € 054 165054 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 2162,00 9,58 € 055 165055 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 1244,90 13,89 € 056 165056 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 32,60 15,14 € 057 165057 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 434,00 11,64 € 058 165058 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1586,70 10,58 € 059 165059 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 885,90 10,58 € 060 165060 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 509,90 13,89 € 061 165061 ΑΡΟΤΡΑΙΑ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 422,30 13,89 € 062 165062 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 385,40 11,64 € 063 165063 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 335,50 11,64 € 064 165064 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 864,00 11,64 € 065 165065 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 649,40 13,89 € 066 165066 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 640,50 13,89 € 067 165067 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 598,10 11,64 € 068 165068 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 305,80 11,64 € 069 165069 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 308,10 13,62 € 070 165070 ΧΕΡΣΟ 153,30 13,62 € 071 165071 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 300,60 11,64 € 072 165072 ΧΕΡΣΟ 346,60 13,62 € 073 165073 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 699,80 13,89 € 074 165074 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 411,60 11,11 € 075 165075 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 62,60 11,64 € 076 165076 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 395,00 8,87 € 077 165077 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 291,80 12,57 € 078 165078 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 120,60 11,64 € 079 165079 ΧΕΡΣΟ 230,30 7,98 € 080 165080 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 83,40 14,55 € 081 165081 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 61,60 14,45 € 082 165082 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 725,40 15,12 € 083 165083 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 553,30 8,06 € 084 165084 ΑΡΟΤΡΑΙΑ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 221,80 10,08 € 085 165085 ΑΡΟΤΡΑΙΑ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 32,00 15,12 € 086 165086 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 756,70 23,94 € 087 165087 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 870,20 15,12 € 088 165088 ΑΡΟΤΡΑΙΑ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 238,40 14,55 € 089 165089 ΑΡΟΤΡΑΙΑ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 265,90 13,89 € 090 165090 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 118,90 14,55 € 091 165091 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 354,20 11,11 € 092 165092 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 402,70 15,14 € 093 165093 ΧΕΡΣΟ 944,30 16,67 € 094 165094 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 94,20 25,23 € 095 165095 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 72,60 25,23 € 096 165096 ΧΕΡΣΟ 525,70 22,70 € 097 165097 ΧΕΡΣΟ 63,30 22,70 € 098 165098 ΧΕΡΣΟ 38,20 22,70 € 099 165099 ΧΕΡΣΟ 43,40 22,70 € 100 165100 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 84,00 19,40 € 101 165101 ΧΕΡΣΟ 96,70 22,70 € 102 165102 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 36,50 19,40 € 103 165103 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 81,80 19,40 € 104 165104 ΧΕΡΣΟ 154,90 21,67 € 105 165105 ΧΕΡΣΟ 21,30 17,46 € 106 165106 ΧΕΡΣΟ 67,70 17,46 € 107 165107 ΧΕΡΣΟ 44,80 21,67 € 108 165108 ΧΕΡΣΟ 39,30 22,70 € 109 165109 ΧΕΡΣΟ 147,80 22,70 € 110 165110 ΧΕΡΣΟ 8,00 22,70 € 111 165111 ΧΕΡΣΟ 40,50 17,46 € 112 165112 ΧΕΡΣΟ 112,60 22,70 € 113 165113 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 266,80 18,52 € 114 165114 ΧΕΡΣΟ 180,10 16,59 € 115 165115 ΧΕΡΣΟ 85,90 17,46 € 116 165116 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 18,10 18,52 € 117 165117 ΧΕΡΣΟ 393,50 17,46 € 118 165118 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 689,70 23,04 € 119 165119 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 282,40 18,48 € 120 165120 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 593,50 19,40 € 121 165121 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 288,50 18,52 € 122 165122 ΧΕΡΣΟ 383,50 29,11 € 123 165123 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 213,80 32,34 € 124 165124 ΧΕΡΣΟ 670,20 29,11 € 125 165125 ΧΕΡΣΟ 551,20 37,84 € 126 165126 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 469,00 32,34 € 127 165127 ΧΕΡΣΟ 461,60 29,11 € 128 165128 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 389,20 32,34 € 129 165129 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 706,80 11,64 € 130 165130 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 110,30 8,43 € 131 165131 ΧΕΡΣΟ 638,30 29,11 € 132 165132 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1012,40 32,34 € 133 165133 ΧΕΡΣΟ 1391,70 29,11 € 134 165134 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1157,20 32,34 € 135 165135 ΧΕΡΣΟ 230,80 27,65 € 136 165136 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 2903,70 25,20 € 137 165137 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1375,10 25,20 € 138 165138 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 652,10 10,58 € 139 165139 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1515,00 24,08 € 140 165140 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1473,10 18,52 € 141 165141 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 383,70 18,52 € 142 165142 ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 163,60 0,79 € 143 165143 ΧΕΡΣΟ 272,40 12,64 € 144 165144 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1682,40 19,40 € 145 165145 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 813,30 24,26 € 146 165146 ΧΕΡΣΟ 992,40 7,62 € 147 165147 ΧΕΡΣΟ 90,80 7,62 € 148 165148 ΧΕΡΣΟ 326,30 17,46 € 149 165149 ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 474,10 0,88 € 150 165150 ΧΕΡΣΟ 63,60 12,70 € 151 165151 ΧΕΡΣΟ 699,50 22,68 € 152 165152 ΧΕΡΣΟ 873,40 16,67 € 153 165153 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 368,80 11,06 € 154 165154 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 0,00 8,87 € 155 165155 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 0,00 8,87 € 156 165156 ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 4470,80 0,80 € 157 165157 ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 396,80 0,79 € 158 165158 ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 1371,00 0,79 € 159 165159 ΔΑΣΟΣ 23,60 0,79 € 160 165160 ΧΕΡΣΟ 0,00 7,26 € 161 165161 ΧΕΡΣΟ 0,00 7,58 € 162 165162 ΧΕΡΣΟ 0,00 7,26 € Β. Για τα επικείμενα: α. Λοιπά επικείμενα: ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ή ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (2,00Χ4,00Χ1,50) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 60,00 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (3,00Χ6,00Χ1,60) ΣΕ Μ3 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 60,00 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (4,00Χ4,00Χ1,20) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 60,00 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (5,00Χ4,00Χ1,00) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 60,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (11,60Χ0,2Χ1,0) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (12,0Χ0,3Χ0,8) ΣΕ Μ3 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (21,75Χ0,2Χ0,6) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (22,00Χ0,3Χ0,6) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (29,60Χ0,4Χ1,2) ΣΕ Μ3 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (33,00Χ0,3Χ0,8) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (40,00Χ2,0Χ0,3) ΣΕ Μ3 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (50,4Χ0,4Χ1,0) ΣΕ Μ3 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (52,80Χ0,3Χ0,2) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (55,30Χ0,80Χ0,2 ) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (6,45Χ0,2Χ1,0) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΥΣ (18,40Χ0,3Χ0,4) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 60,00 ΜΑΝΤΡΑ ΠΕΤΡΟΧΤΙΣΤΗ (25,00Χ0,3Χ1,2) ΣΕ Μ3 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 150,00 ΜΑΝΤΡΑ ΠΕΤΡΟΧΤΙΣΤΗ (32,00Χ0,3Χ0,5) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 150,00 ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΣΕ Μ2 ΠΟΛΥ ΚΑΛH ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ Η=1,00μ ΣΕ ΜΜ ΜΕΤΡΙΑ 20,00 ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ Η=1,00μ ΣΕ ΜΜ ΚΑΚΗ 15,00 ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ Η=1,30μ ΣΕ ΜΜ ΜΕΤΡΙΑ 26,00 ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ Η=1,50μ ΣΕ ΜΜ ΜΕΤΡΙΑ 30,00 ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ (0,05Χ0,05Χ0,60) ΣΕ ΤΕΜ ΚΑΛΗ 2,00 ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ (0,05Χ0,05Χ1,0) ΣΕ ΤΕΜ ΚΑΛΗ 5,00 ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ (0,05Χ0,05Χ1,20) ΣΕ ΤΕΜ ΚΑΛΗ 8,00 ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ (0,05Χ0,05Χ1,80) ΣΕ ΤΕΜ ΚΑΛΗ 12,00 ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ (0,05Χ0,05Χ2,00) ΣΕ ΤΕΜ ΚΑΛΗ 12,00 ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ (0,05Χ0,05Χ1,50) ΣΕ ΤΕΜ ΚΑΛΗ 10,00 ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (3,00Χ1,50) ΣΕ ΤΕΜ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 540,00 ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (3,00Χ1,50) ΣΕ ΤΕΜ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 540,00 ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (4,00Χ1,50) ΣΕ ΤΕΜ ΚΑΛΗ 720,00 ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (4,00Χ1,50) ΣΕ ΤΕΜ ΚΑΛΗ 720,00 ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (4,00Χ1,50) ΣΕ ΤΕΜ ΚΑΛΗ 720,00 ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (7,00Χ1,50) ΣΕ ΤΕΜ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 1260,00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=0,6 ΣΕ ΜΜ ΚΑΛΗ 6,00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=0,8 ΣΕ ΜΜ ΚΑΛΗ 8,00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=1,0 ΣΕ ΜΜ ΚΑΛΗ 10,00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=1,20 ΣΕ ΜΜ ΜΕΤΡΙΑ 10,00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=1,5 ΣΕ ΜΜ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 15,00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=1,5 ΣΕ ΜΜ ΜΕΤΡΙΑ 12,00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=1,5 ΣΕ ΜΜ ΚΑΛΗ 15,00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=1,6 ΣΕ ΜΜ ΚΑΛΗ 16,00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=1,8 ΣΕ ΜΜ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 18,00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=1,80 ΣΕ ΜΜ ΚΑΛΗ 18,00 β. Δένδρα – Φυτά ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 100,00 ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 100,00 ΑΧΛΑΔΙΕΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 100,00 ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 190,00 ΕΛΙΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ 150,00 ΕΛΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ 100,00 ΕΛΙΕΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 190,00 ΕΛΙΕΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ 190,00 ΕΛΙΕΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ 100,00 ΛΕΜΟΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 130,00 ΛΕΜΟΝΙΕΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 130,00 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΕΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 130,00 ΡΟΔΙΕΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 110,00 ΣΥΚΙΕΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 100,00 Να διαταχθεί η άμεση παράδοση των απαλλοτριωθεισών εδαφικών εκτάσεων από τη δημοσίευση της απόφασης χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια, κατά τα οριζόμενα ρητά στην παρ. 4 του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001. Να διαταχθεί με την ίδια απόφαση η αποβολή των ιδιοκτητών, νομέων, κατόχων ή οποιουδήποτε έλκει δικαιώματα από αυτούς από τα ως άνω ακίνητα (παρ. 4 εδ. β΄ του άρθρου 7Α), υπό τον όρο της κατάθεσης από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά την παρ. 3 του ως άνω άρθρου, ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης για τα ακίνητα, το οποίο αντιστοιχεί στο 70% της ως πιο πάνω εκτιμώμενης αποζημίωσης, όπως αυτή προκύπτει από την ανωτέρω με ημερομηνία 28-05-19 Έκθεση Εκτίμησης της Ανεξάρτητης Πιστοποιημένης Ορκωτής Εκτιμήτριας Άννας Μιχαηλίδη. Για την αίτηση αυτή ορίστηκε δικάσιμος η 8η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, τόπος το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, που βρίσκεται επί της Λ. Δικαιοσύνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου,1ος όροφος) και ώρα η συνήθης των συνεδριάσεων (10.00 π.μ.- αρ. πιν. 88), ενώ αντίγραφο της αίτησης, καθώς και αντίγραφο της πράξης προσδιορισμού δικασίμου αναρτήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον πίνακα ανακοινώσεων του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης και του Δήμου Χερσονήσου, στην περιοχή του οποίου βρίσκονται τα απαλλοτριωθέντα. Καλούνται οι ανωτέρω να παραστούν κατά τη συζήτηση της ως άνω αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, διαφορετικά αυτή θα γίνει ερήμην τους. Ηράκλειο, 09 Σεπτεμβρίου 2019 Η Πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου Αντωνία Κυρίτση Πάρεδρος Ν.Σ.Κ 2810 289228
PrintButton

12-09-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στο Καρπενήσι στις δύο του μηνός Αυγούστου του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή, ο υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Εφετείου Λαμίας με έδρα το Πρωτοδικείο Ευρυτανίας ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΓΕΡΝΑΣ, κάτοικος Καρπενησίου τηλ. 2237025383 με έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Καρπενησίου κ. Βασιλείου Γκαρίλα, πληρεξούσιο της ανώνυμης ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία που εδρεύει στην Αθήνα, λεωφ. Συγγρού αριθμ. 254-258 και εκπροσωπείται νόμιμα, με την υπ’αριθμ. ’αριθ:7782β/2.8.2019 έκθεση επιδόσεώς μου, μετέβη και επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ευρυτανίας κατ’άρθ. 135 παρ. 1 του Κωδ. Πολ.Δ., για λογαριασμό του Θωμά Χορμόβα του Χρήστου, πρώην κάτοικο Καρπενησίου, οδός Αθ. Καρπενησιώτη αριθμ. 55 με ΑΦΜ:0412423275 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 11.07.2019 Αγωγής της πρώτης κατά του Θωμά Χορμόβα του Χρήστου, με την οποία απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ευρυτανίας και ζητά να υποχρεωθεί ο Θωμάς Χορμόβας του Χρήστου να καταβάλει στην ενάγουσα ανώνυμη ασφαλιστική και αντασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία το ποσό των 15.179,00 ευρώ με το νόμιμο τόκο από 1.7.2005, άλλως από της επιδόσεως της παρούσας αγωγής μέχρι εξοφλήσεως και να καταδικαστεί στην εν γένει δικαστική δαπάνη . Στο πιο πάνω αντίγραφο περιέχονται επίσης, α) η από 12.07.2019 και αριθμό 14/2019 έκθεση κατάθεσης της Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου κ. Ελπίδας Σταμούλη που αποδεικνύει την κατάθεση β) πράξη της ίδιας Γραμματέως που γράφηκε στο τμήμα _ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΣΙΑ_ πινάκιο -2- και ορίζει δικάσιμο στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Ευρυτανίας την 19.11.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα10:00πμ με τον όρο να κοινοποιηθεί αντίγραφο της αγωγής και της πράξης αυτής τριάντα τουλάχιστον ημέρες πριν την συζήτηση Γ) Παραγγελία προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ευρυτανίας, για λογαριασμό του Θωμά Χορμόβα του Χρήστου, αγνώστου διαμονής, για να λάβει γνώση και για να επέλθουν οι έννομες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί στην συζήτηση όταν και όπου η παραπάνω πράξη ορίζει. Καρπενήσι 2.8.2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΓΕΡΝΑΣ Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Με την υπ.αρ.5710/10-09-2019 έκθεση επίδοσής μου, κατόπιν εγγραφης εντολής του δικηγόρου Ιωάννη Δ. Αρνέλλου πληρεξουσίου της εταιρείας «Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ», εδρεύουσα στην Αθήνα Λ. Συγγρού 103-105, νομίμως εκπροσωπουμένης, (ΑΦΜ.094003849), επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικών Αθηνών ακριβές αντίγραφο της από 24/6/2019 ΕΦΕΣΗΣ (ΓΑΚ.53178/19, ΕΑΚ.2263/19 Ειρ. Αθηνών & Γενικό Αριθμό Καταθεσης: 58086/2019, Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 3407/2019 Πρωτ/κειου Αθηνών) της ανωτέρω εταιρείας ΚΑΤΑ του EDISON AVDIU (Εντισον Αυντίου) του Αndrea, πρώην κατοικο Κορυδαλλού Aττικής -οδός Τραπεζούντος 11 και ήδη αγνώστου διαμονής -συμφωνα με την επισυναπτόμενη υπ’άρ. 10562Ε’/19-07-2019 ματαιωθείσα εκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητη Εφετείου Αθηνών Αναστασιου Παν. Στεφανου- ΚΑΙ ΚΑΤΑ της υπ’άρ. 4863/2018 οριστικης απόφασης Ειρηνοδικείου Αθηνών (ειδικης διαδικασιας αυτοκινήτων), για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παρασταθεί κατά την ορισθείσα δικάσιμο στις εικοσι (20) Μαίου του ετους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 (Πινάκιο ΙΕΕ (ΜΟΝ),αριθμός πινακίου 5 στην αιθουσα 6 του κτηρίου 6 του ακροατηρίου του Πρωτοδικείου Αθηνών . Το δε αιτητικό αυτής έχει αναφορικά ως εξής: Την παραδοχή της παρουσης Εφεσης, την εξαφάνιση, άλλως την μεταρρυθμιση της εκκαλούμενης υπ’άρ. 4863/2018 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών –(ειδική διαδ/σια αυτ/των), την παραδοχή της από 16/8/2017 υπ.αρ. καταθ. 44501/6117-2017 αγωγής κατά του εφεσίβλητου και την καταδίκη του στην νομιμη δικαστική δαπάνη και των δυο βαθμών δικαιοδοσίας . O πληρ/σιος δικηγόρος της Εθνικής ΑΕΕΓΑ: Ιωάννης Δ. Αρνέλλος Ο Παραλαβών Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών: Σωτήριος Μπουγιούκος Η Δικαστικη Επιμελήτρια Εφετείου Αθηνων: Iωάννα Παν. Κανάκη Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Με την υπ.αρ. 5711/10-9-2019 έκθεση επίδοσής μου, κατόπιν εγγραφης εντολής του δικηγόρου Ιωάννη Δ. Αρνέλλου πληρεξουσίου της εταιρείας «Α.Ε.Ε.Γ.Α Η ΕΘΝΙΚΗ», εδρεύουσα στην Αθήνα Λ. Συγγρού 103-105, νομίμως εκπροσωπουμένης, (ΑΦΜ.094003849), επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ακριβές αντίγραφο της από 30/07/2018 Αιτησης (ΓΑΚ.7338/18 & ΕΑΚ.616/18 Εφετείου Αθηνών, από την οποια προκύπτει η καταθεση της αναιρεσης στο Εφετείο Αθηνων), της ανωτέρω εταιρείας κατά 1. του Αντώνιου Καμπούρη του Ιωάννη, κατοικο Πειραιώς (οδός Λιβαδειάς 54), 2. του Γεωργίου Κώστα του Ευστρατίου, πρώην κατοικο Κορυδαλλού Αττικής (Ασκληπιού 84-86) και ήδη αγνώστου διαμονής (συμφωνα με την επισυναπτόμενη υπ’άρ. 1157/22-11-2018 ματαιωθείσα εκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητη Εφετείου Αθηνών Γρηγορίου Μ.Παραδεισανου), για τον Γεώργιο Κώστα του Ευστρατίου, πρώην κατοικο Κορυδαλλού Αττικής (Ασκληπιού 84-86) και ήδη αγνώστου διαμονής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατα την ορισθείσα δικάσιμο, περί Αναιρεσης της υπ’ άρ. 2713/2017 οριστικής απόφασης του Μον/λους Εφετείου Αθηνών (Διαδ/σιας αυτικινητικών διαφορών),απευθυνόμενη στο Δ’ Τμημα του Αρείου Πάγου, συζητουμένης στις εξι (06) Δεκεμβρίου του ετους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 με εισηγητή τον Αρεοπαγίτη κ. Αντώνιο Τσαλαπόρτα – Πινάκιο Δ’ Πολιτικού Τμήματος α/α:4 . Το δε αιτητικό αυτής έχει αναφορικά ως εξής: Την παραδοχή της παρουσης αιτησης περι αναιρεσης της υπ’αρ. 2713/17 οριστικης απόφασης του Μονομελους Εφετειου Αθηνων, την αναίρεση και εξαφάνιση κατά τα δια της παρούσης αιτησης προαβαλλόμενα κεφάλαια της της υπ.αρ. 2713/2017 οριστικής απόφασης του Μον/λους Εφετειου Αθηνων, την παραδοχή της από 14/4/2015 υπ’ άρ. καταθ.2407/2015 έφεσης κατά των αναιρεσιβλήτων και κατα της ΜΠΑ 200/2015, την απόρριψη της από 9/12/2010 και με αριθμό εκθεσης κατάθεσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών υπ’άρ. 219446/10171/2010 αγωγής των αναιρεσιβλήτων, την απόδοση του κατατεθέντος παραβόλου και την καταδίκη των αναιρεσιβλήτων εις την εν γένει δικαστική δαπάνη. O πληρ/σιος δικηγόρος της Εθνικης ΑΕΕΓΑ: Ιωάννης Δ. Αρνέλλος Ο Παραλαβών Aντεισαγγελέας Αρείου Πάγου: Κωνσταντίνος Παρασκευαίδης Η Δικαστικη Επιμελήτρια Εφετείου Αθηνων: Iωάννα Παν. Κανάκη ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Ο Συμβολαιογράφος Κατερίνης Γεώργιος Τζαμακλής του Χαρίλαου, με έδρα την Κατερίνη, Κανάρη 2, Α.Φ.Μ.: 115210771 Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, μέλος της εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ - ΜΑΡΙΑ Μ. ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» ως επί του πλειστηριασμού υπάλληλος, δηλώνω ότι με την 2.746/5-9-2019 πράξη μου, μετά την κατάθεση σε εμένα επικυρωμένου αντιγράφου της υπ’ αρίθμ. 224/9-8-2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), η οποία διατάσσει τη διενέργεια νέου πλειστηριασμού εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσης της άνω απόφασης στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο, του κατασχεθέντος ακινήτου του καθ’ ού, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των διακοσίων είκοσι χιλιάδων (220.000,00) ευρώ, όρισα ότι στις 2-10-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 έως 18.00 μ.μ., θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό με ηλεκτρονικά μέσα (αναγκαστικός πλειστηριασμός ανοικτού πλειοδοτικού τύπου - ηλεκτρονικός πλειστηριασμός) στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών https://www.eauction.gr (παρ. 8 του άρθρου 59 του Ν.4472/19-5-2017 σε συνδυασμό με το Ν.4475/12-6-2017 και Ν.4512/2018), ενώπιόν μου ως πιστοποιημένου στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμών για τη διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ή ενώπιον του επίσης πιστοποιημένου νόμιμου αναπληρωτή μου μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού σε περίπτωση που υπάρχει κώλυμα, με επίσπευση της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρία» (Τράπεζα Γιούρομπανκ Εργκαζίας Ανώνυμη Εταιρία) (πρώην «ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank Ergasias», το παρακάτω ακίνητο: ο υπ’ αρίθμ. 368 αγρός – κληροτεμάχιο μετά της επ’ αυτού κτισμένης οικοδομής στη θέση «Κεραμίδι» της κτηματικής περιοχής Κατερίνης, σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης και ήδη περιοχής Νέας Ζωής δίπλα από το εγκεκριμένο σχέδιο επέκτασης Ευαγγελικών της Δημοτικής Κοινότητας και Ενότητας Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου και Κτηματολογικού Γραφείου Κατερίνης, εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (4.400) τ.μ., ιδιοκτησίας του οφειλέτη Νικολάου Νικολόπουλου του Αθανασίου και της Ιωάννας, πρώην κατοίκου Καστανιάς Πιερίας και ήδη αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 040599414 της Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των διακοσίων είκοσι χιλιάδων (220.000,00) ευρώ.- Η ως άνω πράξη μου επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης για τον Νικόλαο Νικολόπουλο του Αθανασίου με την υπ’ αρίθμ. 3326ΣΤ’/11-9-2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης διορισμένου στο Πρωτοδικείο Κατερίνης Νικολάου Κοτσή, μέλους της αστικής επαγγελματικής εταιρίας δικαστικών επιμελητών με την επωνυμία «Ν. ΚΟΤΣΗΣ Π. ΚΟΤΣΗ Ε. ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ». Κατερίνη 11-9-2019 Ο Συμβολαιογράφος Κατερίνης Γεώργιος Τζαμακλής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την με αριθ. 8573Β/10-9-2019 έκθεση επίδοσης εμού του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου της Αθήνας Κωνσταντίνου Παπαδήμα του Φωτίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Κλεισθένους αρ. 15 τηλ. 210-3235800 και ύστερα από παραγγελία της δικηγόρου Μαρίας Αδάμ, πληρεξούσια του Σωτηρίου Μελιώτη του Ιωάννη, κατοίκου Μ¨ανδρας, οδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου αρ. 7 και με ΑΦΜ 035842319, επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της ΜΑΚΑ JUJUSVHILI του Vasa, πρώην κατοίκου Περιστερίου, οδός Λυσία αρ. 25 και ήδη αγνώστου διαμονής για τον εαυτό της ατομικά και ως προσωρινής μεσεγγυούχου της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΛΙΩΤΗΣ Σ. - JUJUSHVILI M. ΟΕ» και δ.τ. «Πολίτικες Νοστιμιές», με έδρα το Περιστέρι, οδός Αγίου Ιεροθέου αρ. 82 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 30-7-2019 αίτησης (εκουσία δικαιοδοσία) με ΓΑΚ 69519/30-7-2019 και με ΕΑΚ 2987/30-7-2019, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της οποίας έχει οριστεί ημερομηνία συζήτησης της άνω αίτησης η 15η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή, ώρα 10.30, κτίριο 2, αίθουσα 202 και με αριθμό πινακίου ΡΒ 1 στο άνω δικαστήριο, με την οποία ζητάει 1) να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση, 2) να διορισθεί εκκαθαριστής της άνω εταιρείας, να αναγνωρισθεί η αδυναμία του για την διενέργεια πράξεων για την διακοπή εργασιών ήδη από την ημέρα που αποξενώθηκε από τα πράγματα της εταιρείας, ήτοι από τον Οκτώβριο του έτους 2011 και να μην του καταλογιστούν πρόστιμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εξαιτίας αδυναμίας προσκόμισης των βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας και της αμέλειας και αδιαφορίας της ΜΑΚΑ JUJUSHVILI να προβαίνει σε υποβολή αιτήσεων φορολογικών δηλώσεων και στο κλείσιμο της εταιρείας. Αθήνα, 10-9-2019 Ο Δικ. Επιμελητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΑ ΠΡΟΔ: Ψ92546907Ο-ΦΤΔ ΑΔΑ: 616Γ46907Ο-ΣΕΣ ΑΔΑΜ: 19PROC005538358 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ.: Τσουλέλλη Αθηνά ΤΗΛ: 22510 26390 FAX:2251037130 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. Πρωτ. 13346 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 19/12-8-2019 (θέμα 26) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς βιολογικού υλικού, για ένα (1) έτος (CPV : 60000000-8). Προϋπολογισμός δαπάνης 30.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 24-09-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου. Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται ο κ. Προβιάς Δημήτριος τηλ. 2251351889. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια. Μυτιλήνη 9/9/2019 Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Φ. Νέγρη 5 Τ.Κ. 19500 ΛΑΥΡΙΟ Τηλέφωνο: 22920 23100 FAX: 22920 27761 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 «περί προστασίας των δασών και των ασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/08-08-2014, εκδόθηκε αυτεπαγγέλτως και κατόπιν αίτησης του Επαμεινώνδα Κουφογιάννη η αρ. πρωτ. 2307/83605/03-09-2019 πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη Λαυρίου (ΑΔΑ: 6ΚΥΟΡ1Κ-Θ6Υ) για έκταση εμβαδού επτά στρεμμάτων και πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα τεσσάρων εκατοντάκις χιλιοστών του στρέμματος (7,05644 στρ.), που βρίσκεται στη θέση «Ολυμπος» της περιφέρειας της Δημοτικής ενότητας Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού. Με την πράξη αυτή, χαρακτηρίζεται ως: • μη δασικού χαρακτήρα έκταση Αρ. Πρωτ. 13346 κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρ. 32 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159 Α') μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/79 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159/Α/2014), ενώπιον της κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 998/79, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4280/2014 και του άρθρου 24 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α') Τεχνική Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Τ.Ε.Ε.Δ.Α.) Ανατολικής Αττικής. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 6391721 και 210 6391252 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 03-09-2019 Ο Δασάρχης Τ.Υ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΕΛΛΗΣ Δασολόγος ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΝΠΔΔ Αριθ. Πρωτ. Φ.37/1442 Μόλος Αγ. Διονυσίου, 29100 – Ζάκυνθος τηλ. 06950 - 43828 fax 06950 – 26344 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΥΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΛΟΓΩ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ Ε/Γ-Τ/Ρ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΘΩΝΙΤΙΣΣΑ» Ν.Θ. 220 Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου επαναπροκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ενέργεια ΄΄ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΛΟΓΩ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ Ε/Γ-Τ/Ρ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΘΩΝΙΤΙΣΣΑ» Ν.Θ. 220΄΄ τιμή εκκίνησης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθορίζεται το ποσό των 50.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας, που ορίζονται στο άρθρο 2 της ΥΑ 212/2001 (2123/34/01) (ΦΕΚ 1439 Β') και στα άρθρα 2 και 3 Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α')». Κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα γίνει τη 04-10-2019 . ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου που στεγάζεται στον 2ον όροφο του κτιρίου Υποδοχής επιβατών στο μόλο του Αγίου Διονυσίου Λιμένα Ζακύνθου του Δήμου Ζακύνθου . Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί τη 04/11/2019 .ημέρα Δευτέρα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Η ανάδειξη πλειοδότη περιλαμβάνει : ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΛΟΓΩ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ Ε/Γ-Τ/Ρ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΘΩΝΙΤΙΣΣΑ» Ν.Θ.220 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορεί να γίνει, είτε απευθείας, είτε μέσω αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους κατ’ ελάχιστο 5% επί του ποσού προσφοράς . Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου www.Zakynthos port.gr, απ’ όπου θα έχει πλήρη και άμεση πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενος. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίνονται από το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου , όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. επικοινωνίας 26950 43828, fax 26950 26344, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Ζάκυνθος, 11-09-2019 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΒΑΣ ΑΔΑ: 7ΜΛΕΟΡΡ2-ΠΥΒ Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 12119 Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια λινού σπάγκου για τη σύνθεση ταχυδρομικών αποστολών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στη Διεύθυνση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207). Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ (http://www.promitheus.gov.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09:00 έως 15:00, από τη Διεύθυνση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2°ς όροφος, Γραφείο 208, αρμόδια υπάλληλος κος Δήμος Στέργιος, τηλ.: 210 3353290. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΜΟΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΑΦΡΑΓΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΡΝΕΛΙΑ ΣΑΡΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΟΥΝΤΙΝΓΚ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΝΑ ΛΑΛΑΪ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΤΣΙΑΪ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΑΤΟΣ ΦΙΕΡ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ.
PrintButton

10-09-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Mε Την υπ’αριθμ' 00875B/03-09-2019 - έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή Εφετείου Δωδ/σου με έδρα το Πρωτοδικείο Ρόδου Στέφανου Μιχ. Μελλίνη {Εθν Μακαρίου 45} κοινοποιήθηκε στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τον για 1) τον για τον Τσαμπίκο Σκούμπρο του Μιχαήλ, πρώην κατοίκού Μαλώνας Ρόδου και ήδη αγνώστού διαμονής) H από 10-06-2019 ΑΓΩΓΗΣ με αριθμ. Κατάθεσης 218/10-06-2019, του Χρήστου Σπανού τον Μιχαήλ, κατοίκού της Δημοτικής Κοινότητας Μαλώνας τον Δήμού Ρόδον, με A.Φ.M. 122261590 της Δ.O.Y. Ρόδου. που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο. Ρόδου. Παραγγελία και χρονολογία προς κοινοποίηση και χρονολογία 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 της πληρεξούσιας δικηγόρου κ. κ. Κυριακούλα Χριστίνα Ν. Αυγερινού, σε μένα για την επίδοση και κλήση στο δέκτη τηs επίδοσηs προs γνώση του και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλώντας τον να ενεργήσει στις νόμιμες προθεσμίες όπως ορίζει ο νόμος καθώς και να να παραστεί, άλλως αυτή Θα διεξαχθεί εν απουσία τον, στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, που βρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο Ρόδον στην Πλατεία Ελευθερίας, αρ. 1, την 7η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. κατά την ένορκη εξέταση του μάρτυρος αποδείξεως:Χρήστού Μανταδάκη τον Μάρκού της Κλεάνθης, κατοίκού Μαλώνας Ρόδου, με Α.Δ.Τ ΑΕ449847/22-02-2007 τον A.T. Αρχαγγέλού, συνταξιούχού, ο οποίος Θα εξεταστεί επί των Θεμάτων αποδείξεως της παρούσας νόμιμης και βάσιμης αγωγής χρησικτησίας μου με αριθμό κατάθεσης 218/10-06-2019, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου (τακτική διαδικασία) εναντίον του ως άνω εναγόμενον και λοιπών δύο (2) εναγομένων. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧ. ΜΕΛΛΙΝΗΣ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα την πέμπτη (5η) του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα: 11.25 π.μ. ο Δημήτριος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195), Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ: 997026390), κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του Σταύρου Παναγιωτόπυλου, πληρεξουσίου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “ALPHA BΑNK», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249), επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 1549Ζ/5-9-2019 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», νόμιμα εκπροσωπούμενη, που είχε την έδρα της στις Αχαρνές, οδός Λιοσίων αρ. 85 και είναι ήδη αγνώστου έδρας, ακριβές αντίγραφο της από χρονολογία 2.7.2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά αυτής, η οποία απευθύνεται στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και ζητά Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή, Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλουν στην ενάγουσα εις ολόκληρον έκαστος το ποσό των 562.049,44€ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 16.2.2008 κατά τους όρους της συμβάσεως, στα όρια της 2393/15/30,7.1996 πράξης του διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, ανατοκιζομένων κατά τα ανωτέρω ανά εξάμηνο, σύμφωνα με τη σύμβαση πιστώσεως, νομίμως δε κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 2601/1998 μέχρις εξοφλήσεως, άλλως και όλως επικουρικώς από την επίδοση της παρούσης και μέχρις εξοφλήσεως, Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 23-07-2019 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου – Είδος Δικογράφου: ΑΓΩΓΗ, Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ Αντικείμενο: ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ της κ. Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 66161/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 2069/2019, που αποδεικνύει την κατάθεση του άνω δικογράφου στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Κάτω από αυτήν υπάρχει Πράξη της κ. Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, που ορίζει ότι: Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσης όταν και όποτε κατά νόμον ορισθεί. Αθήνα 5-9-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα την πέμπτη (5η) του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα: 11.25 π.μ. ο Δημήτριος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195), Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ: 997026390), κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του Σταύρου Παναγιωτόπυλου, πληρεξουσίου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “ALPHA BΑNK», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249), επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 1548Ζ/5-9-2019 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Άγγελο ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ του Δημητρίου, πρώην κάτοικο Περιστερίου, οδός Τεγέας αρ. 22 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από χρονολογία 2.7.2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά αυτού, η οποία απευθύνεται στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και ζητά Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή, Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλουν στην ενάγουσα εις ολόκληρον έκαστος το ποσό των 562.049,44€ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 16.2.2008 κατά τους όρους της συμβάσεως, στα όρια της 2393/15/30,7.1996 πράξης του διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, ανατοκιζομένων κατά τα ανωτέρω ανά εξάμηνο, σύμφωνα με τη σύμβαση πιστώσεως, νομίμως δε κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 2601/1998 μέχρις εξοφλήσεως, άλλως και όλως επικουρικώς από την επίδοση της παρούσης και μέχρις εξοφλήσεως, Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 23-07-2019 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου – Είδος Δικογράφου: ΑΓΩΓΗ, Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ Αντικείμενο: ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ της κ. Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 66161/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 2069/2019, που αποδεικνύει την κατάθεση του άνω δικογράφου στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Κάτω από αυτήν υπάρχει Πράξη της κ. Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, που ορίζει ότι: Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσης όταν και όποτε κατά νόμον ορισθεί. Αθήνα 5-9-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα την πέμπτη (5η) του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα: 11.25 π.μ. ο Δημήτριος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195), Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ: 997026390), κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του Σταύρου Παναγιωτόπυλου, πληρεξουσίου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “ALPHA BΑNK», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249), επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 1546Ζ/5-9-2019 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Δημήτριο ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ του Νικολάου, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Κ. Λαχανά αρ. 33-35 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από χρονολογία 2.7.2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά αυτού, η οποία απευθύνεται στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και ζητά Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή, Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλουν στην ενάγουσα εις ολόκληρον έκαστος το ποσό των 562.049,44€ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 16.2.2008 κατά τους όρους της συμβάσεως, στα όρια της 2393/15/30,7.1996 πράξης του διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, ανατοκιζομένων κατά τα ανωτέρω ανά εξάμηνο, σύμφωνα με τη σύμβαση πιστώσεως, νομίμως δε κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 2601/1998 μέχρις εξοφλήσεως, άλλως και όλως επικουρικώς από την επίδοση της παρούσης και μέχρις εξοφλήσεως, Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 23-07-2019 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου – Είδος Δικογράφου: ΑΓΩΓΗ, Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ Αντικείμενο: ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ της κ. Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 66161/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 2069/2019, που αποδεικνύει την κατάθεση του άνω δικογράφου στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Κάτω από αυτήν υπάρχει Πράξη της κ. Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, που ορίζει ότι: Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσης όταν και όποτε κατά νόμον ορισθεί. Αθήνα 5-9-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα την πέμπτη (5η) του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα: 11.25 π.μ. ο Δημήτριος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195), Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ: 997026390), κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του Σταύρου Παναγιωτόπυλου, πληρεξουσίου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “ALPHA BΑNK», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249), επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 1547Ζ/5-9-2019 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Νικόλαο ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ του Δημητρίου, πρώην κάτοικο Διονύσου, οδός Λ. Δημοκρατίας αρ. 95 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από χρονολογία 2.7.2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά αυτού, η οποία απευθύνεται στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και ζητά Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή, Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλουν στην ενάγουσα εις ολόκληρον έκαστος το ποσό των 562.049,44€ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 16.2.2008 κατά τους όρους της συμβάσεως, στα όρια της 2393/15/30,7.1996 πράξης του διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, ανατοκιζομένων κατά τα ανωτέρω ανά εξάμηνο, σύμφωνα με τη σύμβαση πιστώσεως, νομίμως δε κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 2601/1998 μέχρις εξοφλήσεως, άλλως και όλως επικουρικώς από την επίδοση της παρούσης και μέχρις εξοφλήσεως, Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 23-07-2019 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου – Είδος Δικογράφου: ΑΓΩΓΗ, Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ Αντικείμενο: ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ της κ. Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 66161/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 2069/2019, που αποδεικνύει την κατάθεση του άνω δικογράφου στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Κάτω από αυτήν υπάρχει Πράξη της κ. Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, που ορίζει ότι: Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσης όταν και όποτε κατά νόμον ορισθεί. Αθήνα 5-9-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ. 499Γ/04-09-2019 έκθεση επίδοσης μου εγώ η Δικ. Επιμελήτρια Εφετείου Αθηνών με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών ΤΣΙΤΣΗ Δ.ΘΩΜΑΗ, μετά από γραπτή παραγγελία της Ελένης ΛΟΥΚΑΪΤΗ, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΠΤΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPEIA ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 56 και εκπροσωπείται νόμιμα με ΑΦΜ 998159320, ήρθα για να επιδώσω προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της Θεοδώρας χήρας Σταματίου ΣΠΑΝΟΥ το γένος Νικολάου ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΣ και της Βικτωρίας, κάτοικο Αθηνών οδός Βεΐκου αρ. 23-25 και ήδη άγνωστος διαμονής, την από 21-02-2019 ΑΓΩΓΗ της πρώτης κατά της δεύτερης που απευθύνεται προς το Ειρηνοδικείο Αθηνών. Στο δικόγραφο αυτό υπάρχουν οι εξής πράξεις: 1) ΓΑΚ: 25166/2019 και με ΕΑΚ: 748/13-03-2019 για την κατάθεση της και 2) η από 13-03-2019 πράξη της κα. Ειρηνοδίκη Αθηνών με την οποία ορίζει ημερομηνία συζήτησης στις 25/10/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στο ακροατήριο 3 του Ειρηνοδ. Αθηνών αριθ.15 - έκθεμα ΜΚ1 της οποίας το αιτητικό έχει ως εξής: Να γίνει δεκτή η αγωγή μου. Να διαταχθεί η εξάλειψη της υποθήκης που έχει εγγραφεί υπέρ της αντιδίκου προς ασφάλεια της απαίτησής της ποσού 125.000 δρχ. ή του ισοτίμου των τριακοσίων εξήντα έξι και 0,84 (366,84€), στα βιβλία Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον τόμο 2800, φύλλο 19, με α.α. 1 και αριθμό Υποθήκης 261895 επί του στο ιστορικό ακινήτου μου. Να καταδικαστεί η αντίδικος στη δικαστική δαπάνη μου. ΑΘΗΝΑ 06-09-2019 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΤΣΙΤΣΗ Δ. ΘΩΜΑΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ'αριθ. 500Γ/04-09-2019 έκθεση επίδοσης μου εγώ η Δικ. Επιμελήτρια Εφετείου Αθηνών με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών ΤΣΙΤΣΗ Δ.ΘΩΜΑΗ, μετά από γραπτή παραγγελία της Ειρήνης ΚΑΜΜΕΝΟΥ ως πληρεξούσιας Δικηγόρου του Ευτυχίου ΛΕΙΒΑΔΑ του Παναγιώτη και της Ευανθίας με ΑΦΜ 116911630, κατοίκου Αθηνών οδός Χαλκοκονδύλη αρ. 41, ήρθα για να επιδώσω προς τον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της Ρενάτε - Γκαμπριέλε (Renate- Gabriele) ΜΥΛΛΕΡ (Muller) του Μάρτιν (Martiη) και της Άννα (Hanna), πρώην κατοίκου Αθηνών οδός Αγαθουπόλεως αρ. 38 και ήδη αγνώστου διαμονός, την από 16-10-2018 ΚΛΗΣΗ του πρώτου κατά της δεύτερης που απευθύνεται προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Στο δικόγραφο αυτό υπάρχουν οι εξής πράξεις: 1) Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 95937/2018 και με Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 1241/16-10-2018 για την κατάθεσή της και 2) η από 16-10-2018 πράξη Γραμματέας του άνω Δικαστηρίου με την οποία ορίζει ημερομηνία συζήτησης στις 25/11 /2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών Κτίριο 4 -Αίθουσα 3 Πιν. Α6 (ΜΟΝ) και Αρ.Πιν.34, συγκινοποιείται και η από 14-09-2019 αγωγή με ΓΑΚ: 55048/2016 και ΕΑΚ: 4615/2016 της οποίας το αιτητικό έχει ως εξής: Να γίνει δεκτή η αγωγή μου. Να λυθεί ο νόμιμος γάμος που υπάρχει ανάμεσα σε μένα και την εναγόμενη σύζυγό μου, ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα και να καταδικαστεί η αντίδικος στη δικαστική δαπάνη μου. ΑΘΗΝΑ 06-09-2019 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΤΣΙΤΣΗ Δ.ΘΩΜΑΗ
PrintButton

19-09-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ της με Αρ. Κατάθεσης Δικογράφου: 8410/31-08-2018 και Γενικό Αρ. Κατάθεσης: 81166/2018 (πράξη κατάθεσης της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών) και από 17/05/2018 ΑΓΩΓΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της εvάγουσας κ. ΜΕΝΜΠΕΡΕ (MENBERE) ΦΕΛΕΚΕ (FELEKE) του Τέκλου και της Γιέσι, κατοίκου Π. Φώκαιας Αττικής, οδός Αγίου Γεωργίου αρ. 5 και Ν. Δέδε αρ. 1, που στρέφεται κατά του εναγόμενου του κ. ΜΠΕΛΑΪ (BELAY) ΑΣΦΑΟΥ (ASFAW) του Χαϊλέ και της Ιτοπία, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Ζηνοδότου αρ. 27 και ήδη αγνώστου διαμονής και με την οποία ζητά σύμφωνα με το αιτητικό της: 1) να γίνει δεκτή η παραπάνω Αγωγή της και 2) να κηρυχθεί λυμένος ο γάμος της ενάγουσας με τον εναγόμενο που αναφέρεται στο ιστορικό της αγωγής και τελέσθηκε την 18η Ιουλίου 2001 στην Αθήνα, με πολιτικό γάμος. Κάτω δε αυτής υπάρχει: α) η από 31/08/2018 πράξη ορισμού συζήτησης της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ορίζεται χρόνος για συζήτηση της παραπάνω υπόθεσης η εικοστή πρώτη (21η ) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, Αίθουσα 2, Κτίριο 4 και αριθμό πινακίου: 26 και Πινάκιο: Α7 (ΜΟΝ), Διαδικασία: Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες και β) η από 17/09/2019 παραγγελία για επίδοση της πληρεξούσιας Δικηγόρου της ενάγουσας κ. Γαρυφαλλιάς ΣΕΛΙΜΗ, με την οποία παραγγέλλει να επιδοθεί η παραπάνω Αγωγή στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ο εναγόμενος, καλούμενος συγχρόνως να παραστεί κατά την εκδίκαση της παραπάνω υπόθεσης την εικοστή πρώτη (21η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στο Κατάστημα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Αίθουσα 2, Κτίριο 4 και αριθμό πινακίου: 26 και Πινάκιο: Α7 (ΜΟΝ). Το ανωτέρω έγγραφο επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον κ. ΜΠΕΛΑΪ (BELAY) ΑΣΦΑΟΥ (ASFAW) του Χαϊλέ και της Ιτοπία, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Ζηνοδότου αρ. 27 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως προκύπτει εκ της υπ' αρ. 2.239/18-09-2019 εκθέσεως επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Δήμητρας Δ. ΚΥΒΕΡΙΩΤΗ, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και για να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 18/09/2019 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Δ. ΚΥΒΕΡΙΩΤΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, μετά από μείωση τιμών, κινητά, που βρίσκονται στη Σίνδο Θεσσαλονίκης από πτωχεύσασα εταιρεία αρτοποιϊας – ζαχαροπλαστικής (ΝUTRIART ABEE) όπως Αλυσομεταφορείς: Υγρόβιδες Κομπρεσέρ, Βεντιλατέρ, Φίλτρα, Πνευματικές κόφτρες, Πνευματικοί κλαπέδες Κοχλιομεταφορείς, Υγραντήρες Αναβατήρες, Αεροφράκτες, Κυκλόνια Ζυγοί, Βούρτσα σταριών, Μπουρατάκια, Σιλό, Κοσκίνα Κανάλια αέρος, Δονητικά συστήματα, Τριέρι, Ψηστήρι φύτρου, Αυτόματοι διαβροχείς, Σφυρόμυλος, Σύστημα τροφοδοσίας, Ραπτική μηχανές Τηλεσκοπική ταινία φόρτωσης Συσκευαστική μηχανή, Ταινιόδρομοι, Τριέρι Τραπέζι, Δοχεία πίεσης, Σιδερωτήρια σάκκων, Κλειστικό μηχάνημα, Μονάδα κλιματισμού, Δεξαμενή πετρελαίου Κλιματιστική μονάδα Συγκρότημα πυρόσβεσης, Καυστήρας κ.λ.π. όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ΄. 1382/2019 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. Κ. Δεμέστιχα. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη τηλ. 210 3214175 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στον Πειραιά σήμερα στις (16) του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους (2019), ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.15 μ.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13, τηλέφ. 210-5238617, μέλος της Αστ. Επαγγ. Εταιρείας Δικ. Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ευγενίας Ν. Τζαννίνη, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου αρ. 40) με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», νόμιμα εκπροσωπουμένης, ΑΦΜ: 094014249, δια της υπ αριθμ. 11686Β/16-9-2019 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, κ. Παναγιώτα Μπρεάνου, για λογαριασμό του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΟΛΛΑΤΟΥ του Γεωργίου και της Αικατερίνης, πρώην κατοίκου Κορυδαλλού Αττικής και στην οδό Ασκληπιού αρ. 70 (ΑΦΜ: 074053388) και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της υπ αριθμ. 2.953/24-7-2019 ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΑΙΑΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ, του Δικαστικού Επιμελητού της Περιφερείας του Εφετείου Αθηνών ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑ, διά της οποίας ο άνω Δικαστικός Επιμελητής, δυνάμει: α) του πρώτου (α’) απογράφου εκτελεστού της υπ αριθμ. 49.696/6-6-2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΑΡΛΑΜΑ (αριθμός απογράφου 385/21-6-2019), β) του υπ αριθμ. πρωτοκ. 2273/27-6-2019 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ, του κ. Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου Νίκαιας, γ) της υπ αριθμ. 8.072Γ/16-7-2019 σχετικής έκθεσης επιδόσεως του ιδίου Δικαστικού Επιμελητού της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑ και γ) της από 23-7-2019 έγγραφης εντολή προς εκτέλεση, η οποία του εδόθη παρά πόδας του ως άνω πρώτου (α’) απογράφου εκτελεστού της υπ αριθμ. 49.696/6-6-2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΑΡΛΑΜΑ, με επίσπευση της άνω Τραπέζης, προέβη εις την βιαίαν αποβολήν του δευτέρου και προς ον η επίδοση, ως και κάθε τρίτου που έλκει δικαιώματα η κατέχει επ ονόματί του, από το εν τη ανωτέρω περιλήψει κατακυρωτικής έκθεσης, αναφερομένου ακινήτου, ήτοι από μία αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντιος ιδιοκτησία - διαμέρισμα με τα στοιχεία Άλφα - δύο (Α-2), του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο ορόφου, μετά της ανηκούσης σε αυτό αποκλειστικής χρήσης της με στοιχεία (Γκαράζ 3) ανοικτής θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου του ακαλύπτου χώρου του ισογείου-πιλοτής, η οποία βρίσκεται επί πολυκατοικίας κτισμένης σε τμήμα οικοπέδου, άρτιου και οικοδομήσιμου, κείμενου του όλου οικοπέδου στον Κορυδαλλό Αττικής, στην περιφέρεια του Δήμου Κορυδαλλού, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και ήδη στη Δημοτική Κοινότητα Κορυδαλλού, Δημοτική Ενότητα Κορυδαλλού του Δήμου Κορυδαλλού, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, της Περιφέρειας Αττικής, επί της διασταυρώσεως των οδών Ασκληπιού, στην οποία φέρει τον αριθμό 70 και Μετσόβου στην οποία φέρει τον αριθμό 5. Η είσοδος της πολυκατοικίας ευρίσκεται επί της οδού Ασκληπιού αριθμός 70. Το Διαμέρισμα αυτό έχει εξώστη προς την οδό Ασκληπιού και εξώστη προς τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και αποτελείται από κουζίνα και καθιστικό σε ενιαίο χώρο, τρεις (3) κοιτώνες, οφφίς, W.C. και λουτρό. Έχει επιφάνεια (107,00) τ.μ., ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου (60/1000). Η ως άνω οριζόντια ιδιοκτησία φέρει Αριθμό ΚΑΕΚ 050712026010/3/6 στο Κτηματολογικό Γραφείο Νίκαιας και εγκατέστησε σε αυτό την επισπεύδουσα Ανώνυμο Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και το δ.τ. «ΑLPHA BANK», νόμιμα εκπροσωπουμένη, παραδίδοντάς της το άνω ακίνητο κενό και την χρήση αυτού ελευθέρα. Εντός του άνω ακινήτου ουδέν κινητό πράγμα του άνω καθού ευρέθη πλην ενός τραπεζιού κατεστραμμένου άνευ αξίας. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 17-9-2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» Αριθμ. Πρωτ :361 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Το Δ.Σ. του Ιδρύματος «Μέγας Βασίλειος» στην συνεδρίασή του με αριθμό 790/02-11-2018 αφού έλαβε υπόψιν: - Το Β.Δ/γμα 18 «Περί συστάσεως Ιδρύματος εν Ξάνθη υπό την επωνυμίαν «ο Μέγας Βασίλειος» και εγκρίσεως του Οργανισμού αυτού» (ΦΕΚ τ. Α΄ αριθμ. 5/15.01.1973) - Tα άρθρα 6 και 7 του ν.δ 1111/1972 «περί φιλανθρωπικών σωματείων» (ΦΕΚ τ. Α 23/1972) - Το άρθρο 94 παρ. 3 Β περ. 11 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ τ. Α΄ 87/2010) - Την Γνωμοδότηση 219/2017 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δηλώνει ότι εκθέτει σε πλειοδοτική ανοικτή δημοπρασία εκποίησης τα παρακάτω αναλυτικά περιγραφόμενα ακίνητα: 1. Ένα οικοπέδου με την επ’ αυτού κτισμένη οικία με αριθμό ΚΑΕΚ 370261627007 που βρίσκεται στην Ξάνθη επί της οδού Ευριπίδου 7. Η οικία αποτελείται από ισόγειο και πρώτο όροφο, στο ισόγειο υφίσταται σαλόνι, κουζίνα και μικρή αποθήκη και στον πρώτο όροφο δύο δωμάτια και σαλόνι. Το οικόπεδο επί του οποίου η ως άνω οικία είναι κτισμένη έχει εμβαδόν 66 τ.μ. κατά τον τίτλο κτήσης και 64 τ.μ. σύμφωνα με την καταμέτρηση του Εθνικού Κτηματολογίου, και συνορεύει (κατά τον τίτλο κτήσης) γύρω του Ανατολικά με την οδό Ευριπίδου, Δυτικά με ακίνητο Θεόδωρου Παπαδόπουλου, Βόρεια με ακίνητο Στυλιανού Ξυλά και Νότια με ιδιοκτησία Θεόδωρου Παπαδόπουλου. Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στο Ίδρυμα «ο Μέγας Βασίλειος» δυνάμει του με αριθμό 4149/1-9-1983 συμβολαίου δωρεάς εν ζωή της συμβολαιογράφου Ξάνθης Θεοδώρας Μπουζάλα Χριστοδουλίδου που μεταγράφηκε στον Τόμο 705 και Αριθμό 84 των Βιβλίων Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης. Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 40.000 € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή). 2. Ένα διαμέρισμα – κατοικία αυτοτελές και διηρημένο με αριθμό ΚΑΕΚ 370262031002/0/9 που βρίσκεται στην Ξάνθη επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αρ. 237, στον πρώτο όροφο πολυόροφης οικοδομής κτισμένης επί οικοπέδου που βρίσκεται στην Ξάνθη στον ομώνυμο Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα. Το ανωτέρω οικόπεδο εμβαδού 380 τ.μ. βρίσκεται στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου αρ. 237 και Αθανασίου Διάκου και αποτυπώνεται με κεφαλαία γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ και Α στο προσαρτώμενο στο υπ’ αριθμ. 513/1980 συμβόλαιο της αυτής ως άνω συμβολαιογράφου τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Φίλιππα Παύλου. Το διαμέρισμα – κατοικία έχει εμβαδόν καθαρής κτισμένης επιφάνειας 76,45 τ.μ. και μικτής 91,79τ.μ., το οποίο έχει πρόσοψη στην οδό Αθανασίου Διάκου, φέρει αριθμό εσωτερικής αρίθμησης στον όροφο Δ3 και αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, καθιστικό με συνεχόμενη κουζίνα, χωλλ, διάδρομο και λουτροαποχωρητήριο και στο οποίο αναλογεί ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο και στους λοιπούς κοινόκτητους και κοινοχρήστους χώρους και μέρη της όλης οικοδομής 58,74%ο, όπως αυτό αποτυπώνεται φαίνεται και αποτυπώνεται με το χαρακτηριστικό αριθμό 3 στο προσαρτώμενο στο υπ’ αριθμ. 513/1980 συμβόλαιο της αυτής ως άνω συμβολαιογράφου διάγραμμα κάτοψης τυπικού ορόφου του Πολιτικού Μηχανικού Θεοδ. Διαμαντίδη. Το παραπάνω περιγραφόμενο διαμέρισμα - κατοικία περιήλθε στο Ίδρυμα «ο Μέγας Βασίλειος δυνάμει του με αριθμό 9238/14-4-1988 συμβολαίου δωρεάς και σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Ξάνθης Θεοδώρας Μπουζαλά που μεταγράφηκε στον Τόμο 838 και αυξ. Αριθ. 78 των Βιβλίων Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης. Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 35.000 € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή) 3. Οικόπεδο έκτασης 648 τ.μ., σύμφωνα με τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχ/κου Ιωάννη Παππούδα με την εντός αυτού κατοικία που αποτελείται από ένα ισόγειο όροφο με εμβαδόν 64 τ.μ. και τον ημιόροφο πάνω από το ισόγειο με εμβαδόν 64 τ.μ. Το οικόπεδο βρίσκεται στον οικισμό “Μικρό Σούλι” της ομώνυμης Τοπικής Κοινότητας της Δημοτικής Ενότητας Ροδολίβους του Δήμου Αμφιπόλεως της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συνορεύει, σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης, Βόρεια με ιδιοκτησία Δέμελη Βασιλείου, Νότια με ιδιοκτησία Κουτούπη Στεργιανής του Ευαγγέλου και Γεωργίου Κουτούπη, Ανατολικά και Δυτικά με δημοτική οδό. Η εντός αυτού οικία αποτελείται από ισόγειο όροφο 64 τ.μ. ο οποίος κτίστηκε προ του 1955 και ημιόροφο πάνω από τον ισόγειο 64 τ.μ. επίσης, που κτίστηκε προ του 1968 σύμφωνα με την βεβαίωση Ν. 651/1977 και Ν. 1337/1983 του ανωτέρω Μηχανικού. Το παραπάνω οικόπεδο με την επ’ αυτού οικία περιήλθε στο Ίδρυμα Μέγας Βασίλειος με την υπ΄ αρ. 384/2008 έκθεσης δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς ενώπιον του Γραμματέα του Πρωτοδικείου Ξάνθης η οποία μεταγράφηκε στον Τόμο 297 και Αριθμό 58 του Υποθηκοφυλακείου Ροδολίβους σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμό 514/19-10-2017 διορθωτική της ως άνω (384/2008) έκθεσης δήλωσης αποδοχής κληρονομίας ενώπιον της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Ξάνθης που μεταγράφηκε στον Τόμο 360 και Αριθμό 55 των Βιβλίων Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ροδολίβους. Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 40.675 € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή) με τους ακόλουθους όρους : 1. Κανένας δεν είναι δεκτός στη δημοπρασία αν δεν προσκομίσει γραμμάτιο παρακαταθήκης χρηματικού ποσού ίσου με το 1/10 του ελαχίστου ορίου προσφοράς του εκποιουμένου ακινήτου ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας για ίσο χρηματικό ποσό ξεχωριστό για κάθε ακίνητο. Όμοια κανένας δεν είναι δεκτός στη δημοπρασία αν δεν προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσας, τους οποίους αποδέχεται πλήρως κι ανεπιφυλάκτως. 2. Τιμή έναρξης προσφοράς σύμφωνα με εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης, ορίζεται το ποσό των: 1) 40.000 € για το πρώτο ακίνητο 2) 35.000 € για το δεύτερο ακίνητο 3) 40.675 € για το τρίτο ακίνητο Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά 2% τουλάχιστον του ελαχίστου όρου. Δικαίωμα συμμετοχής: Στη δημοπρασία δε δικαιούνται να συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Σ. του ιδρύματος καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού. Δημοσίευση – Παραλαβή τεύχους προκήρυξης: Η περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σε τοπικές εφημερίδες και σε μία εφημερίδα ημερήσια πανελλήνιας κυκλοφορίας. Το πλήρες τεύχος της προκήρυξης σε έντυπη μορφή διατίθεται στα γραφεία του Ιδρύματος. Χρόνος και τόπος διενέργειας της δημοπρασίας: Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του ιδρύματος – Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων « Ο Μέγας Βασίλειος », στο 2ο χλμ Ε.Ο. Ξάνθης – Καβάλας, τηλ 2541023114 , υπό την επίβλεψη της Συμβολαιογράφου Ξάνθης Φωτούλας Καναβούρη την 19/11/2019, ημέρα Τρίτη & ώρα : 10.30 – 10.50 για το πρώτο ακίνητο. 10.50 – 11.10 για το δεύτερο ακίνητο. 11.10 – 11.30 για το τρίτο ακίνητο Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Ίδρυμα, τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τον Έφορο Αξιοποίησης Περιουσίας και μέλος του Δ.Σ. κ. Τσακιρίδη Αφεντούλη στο τηλ. 6937769739 ή τον Διευθυντή του Ιδρύματος κ. Χρηστίδη Ιωάννη στο τηλ. 2541023114. Ξάνθη, 17 / 09 / 2019 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ιωάννης Παπαχρόνης B)
PrintButton

17-09-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (Αρθ. 135 Κ.Πολ. Δ.) Με τη με αριθ. 5827Β/16-09-2019 Εκθεση Επιδόσεώς μου, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών Επαμεινώνδας Ζαφειράτος, με έδρα την Αθήνα, οδός Κάνιγγος αριθ. 2, σύμφωνα με το Νόμο, επέδωσα στον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Σωτήριο Α. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ, για τον εναγόμενο Άουνι Σουρέϊχ του Οθμάν και της Ράϊφα, πρώην κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός Χανίων αριθμ. 41 και ήδη αγνώστου διαμονής, κατόπιν της σχετικής παραγγελίας προς επίδοση του Δικηγόρου του Δ.Σ. Σύρου Νικολάου Μαραγκού του Αντωνίου (Α.Μ. 166), πληρεξουσίου της εναγούσης Νικολοπούλου Ειρήνης του Παναγιώτη και της Παρασκευής, κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός Χανίων αριθμ. 41, με Α.Φ.Μ. 069274885 της Β΄Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, ακριβές αντίγραφο της από 26-8-2019 Αγωγής της ως άνω εναγούσης κατά του παραπάνω εναγομένου. Η πιο πάνω Αγωγή απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και ζητά να γίνει δεκτή, Να κηρυχθεί λυμένος για τους στο ιστορικό αναφερόμενους λόγους ο γάμος μου με τον εναγόμενο ο οποίος είναι πολιτικός γάμος που τελέσθηκε στις 1/9/1990 και ώρα 7.30μ.μ. στην αίθουσα του Δημαρχείου του Δήμου Περιστερίου, τελεσθέντος του γάμου από τον τότε Αντιδήμαρχο Περιστερίου Νέλλη Αντώνιο και Να καταδικαστεί ο αντίδικος στην εν γένει δικαστική του δαπάνη. Έχει ειδικό αριθμό κατάθεσης 6769/2019 (γεν. αριθ. κατάθεσης 77537/2019) και με την από 12-9-2019 πράξη της γραμματέως του Πρωτοδικείου ορίζεται δικάσιμος της Αγωγής στις 21-09-2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09:00 π.μ., αριθ. Πινακίου Α3/7, Κτίριο 6, Αίθουσα 12, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Η δημοσίευση γίνεται και σύμφωνα με την εντολή του κ. Αντεισαγγελέα για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ο Άουνι Σουρέϊχ του Οθμάν και της Ράϊφα, καλούμενος συγχρόνως να παραστεί στη συζήτηση της Αγωγής όταν και όπου πιο πάνω ορίζεται. Αθήνα 16 Σεπτεμβρίου 2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της υπ' αριθμόν 17/2019 διάταξης του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) αναγνωρίστηκε η ίδρυση του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΡΦΜΠΟΛ», εγκρίθηκε και επικυρώθηκε το, αποτελούμενο από 23 άρθρα, από 25.06.2019 καταστατικό του σωματείου, με σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο 2 του καταστατικού του. Αθήνα, 16.09.2019 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ Α.Μ. Δ.Σ.Α. 24540 ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 3-5 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2103630954 - ΚΙΝ.6944359406 Α.Φ.Μ.: 132652509-Δ.Ο.Υ.: Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών με εδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Αθανασία Παναγούλια Κοπανιτσάνου, κάτοικος Αθηνών, οδός Μαυροκορδάτου 6, ΑΦΜ: 045682550, ύστερα - από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών Διονυσίου Γιαννόπουλου ως πληρεξουσίου της Ομόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο. Ε.» και το δ.τ " LIDL HELLAS Ο.Ε", που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα, ήρθα και επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Σωτήριο Μπουγιούκο σύμφωνα με την υπ π' αριθ. 11093Ε/11. 9.2019 έκθεσή μου, για τον Ιωάννη Κωνσταντίνου του Γεωργίου, πρώην κάτοικο Π. Φαλήρου, οδός Εκάβης 12 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθ. 1647/2016 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνων της πρώτης, η οποία υποχρεώνει τον εναγόμενο Ιωάννη Κωνσταντίνου, να της καταβάλλει το ποσό των 32.500,00 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή και τον καταδικάζει στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας τα οποία ορίζει σε 1.500,00 ευρώ. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 16/9/2019 Η Δικ. Επιμελήτρια Αθανασία Παναγούλια-Κοπανιτσάνου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αρ. 6527β'/13-9-2019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθήνας Αναστασίας Ανδρικοπούλου, κατόπιν εγγράφου παραγγελίας της Δικηγόρου Σταματίνας Κουρούκλη πληρεξούσια της ΓΚΟΥΜΑ ΑΝΣΤΑΣΙΑΣ του Κωνσταντίνου και της Σταμαστίνας κατοίκου Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Επτανήσου αρ. 18 επιδόθηκε προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για λογαριασμό του ΤΑΙΗ (Τάιχ) Salim (Σαλίμ) - Αλέξανδρο του MOHAMED (Μοχάμεντ) & Αισα, πρώην κατοίκου Κερατέας Αττικής οδός Κέκρωπος αρ. 2Α και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 5-10-2018 ΑΓΩΓΗ της πρώτης εναντίον του που απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με ΓΑΚ 103270/2018, ΕΑΚ 10669/2018 & με την από 5-11-2018 πράξη της κας Γραμματέας του παραπάνω δικαστηρίου δυνάμει της οποίας ορίζεται χρόνος συζήτησης της υπόθεσης: στις εννέα (9) του μήνα Δεκεμβρίου έτους 2019 ημέρα Δευτέρα & ώρα 9.00 π.μ. στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, Κτίριο 6, Αίθουσα 10, Πινάκιο Α5 (ΜΟΝ) με Αρ. Πινακίου: 35, Διαδικασία: Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες, καλούμενο να παραστεί κατά την συζήτηση όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Πειραιάς 13/9/2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΡΙΑΡΗΣ, κάτοικος Πειραιά, οδός Αγ.Κων/νου,αρ.7 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ Ότι Σύμφωνα με την 237 Ζ’/12.9.2019 έκθεσή μου επίδοσης προκύπτει ότι η ALMA ALIAJ του Islam και της Zyba, κάτοικος Πειραιά, οδός Νεωρίων, αρ. 120 [ΑΦΜ. 161679511], επέδωσε νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για τον ΠΤΕΡΟ ΚΑΡΕΛΛΑ του Λαζάρου και της Ευαγγελίας, πρώην κάτοικο Πειραιά, οδός Νεωρίων, αρ. 120 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 2.9.2019 ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΔΗΛΩΣΗ με την οποία της δηλώνει ότι επιθυμεί να λυθεί το μεταξύ τους συναφθέν συμφωνητικό συμβίωσης κατά της διατάξεις του ν. 4356/2015 και την καλεί την Παρασκευή 20.9.2019 και ώρα 13.00 ενώπιον της συμβ/φου Πειραιά Πελαγίας Λεοντιάδου [οδός Μπουμπουλίνας, αρ. 25, Πειραιάς], για την υπογραφή της συναινετικής συμβολαιογραφικής λύσης του πιο πάνω συμφωνητικού άλλως θα προβεί στη μονομερή λύσης του μετά πάροδο 3 μηνών από την επίδοση. Αθήνα, 12-9-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΡΙΑΡΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Αθήνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ, κάτοικος Πειραιά, οδός Αγ.Κων/νου,αρ.7 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ Ότι Σύμφωνα με την 3.292Δ’/9.9.2019 έκθεσή μου επίδοσης προκύπτει ότι ο ETORE ABRUZZINI του Francesco και της Maria, κάτοικος Βουλιαγμένης, οδλός Θάλειας, αρ. 18 [ΑΦΜ. 152795978], επέδωσε νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την HANNA HUBESCA του Aleksandr και της Zinοvia, πρώην κάτοικο Βουλιαγμένης, οδός Θάλειας, αρ. 56 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 2.9.2019 ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΔΗΛΩΣΗ με την οποία της δηλώνει ότι επιθυμεί να λυθεί το μεταξύ τους συναφθέν συμφωνητικό συμβίωσης κατά της διατάξεις του ν. 4356/2015 και την καλεί την Παρασκευή 20.9.2019 και ώρα 13.00 ενώπιον της συμβ/φου Πειραιά Πελαγίας Λεοντιάδου [οδός Μπουμπουλίνας, αρ. 25, Πειραιάς], για την υπογραφή της συναινετικής συμβολαιογραφικής λύσης του πιο πάνω συμφωνητικού άλλως θα προβεί στη μονομερή λύσης του μετά πάροφο 3 μηνών από την επίδοση. Αθήνα, 12-9-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 439/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Προσκαλείται ο κομιστής της υπ' αριθμόν 06753177-3 τραπεζικής επιταγής ποσού 15.000,00 ευρώ που εκδόθηκε στις 28-6-2018 στο Παλαιό Φάληρο από την ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ ΚΛΕΡΙΤΣΙ ΤΟΥ ΛΟΥΙΤΖΙ (CLAUDIA CLERITSI του LUIGI), με χρέωση του υπ' αριθμ. 0269998000000655615 τραπεζικού λογαριασμού που τηρεί στην «Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS ΑΕ», πληρωτέα εις διαταγήν της στο κατάστημα της άνω τράπεζας και η οποία έχει μεταβιβαστεί δια οπισθογραφήσεως στην Αλεξάνδρα Πετράκου του Αθανασίου, εντός 60 ημερών από της κοινοποιήσεως να αναγγείλει τα δικαιώματά του και εάν κατέχει την εν λόγω επιταγή να την καταθέσει στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Αθηνών επί ποινή απωλείας της ισχύος της. ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 10-9-2019 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΗΛ. 6972098800 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 10.639Γ/ 05.09.2019 έκθεση επίδοσης και ύστερα από έγγραφη εντολή που μου δόθηκε από τον δικηγόρο ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟ πληρεξούσιο του Ιωάννη ΣΤΑΘΗ του Αναστασίου και της Μαρίας κατοίκου Καλλιθέας Αττικής οδός Δημοσθένους 41-43 ΑΦΜ 019013265 επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΑΤΣΗ του Δημητρίου και της Ελένης πρώην κάτοικο Καλλιθέας Αττικής οδός Δημοσθένους 41-43 και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 12.8.2019 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) του πρώτου κατά του δευτερου που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ με ΓΑΚ 73522/2019 και ΕΑΚ 6483/2019 Αντικείμενο:Εμπράγματο,έχοντας παρά πόδας την από 2.9.2019 παραγγελία δια της οποίας δηλώνεται ότι θα εξετασθεί προς απόδειξη της αγωγής η μάρτυρας:Σταματίνα Κεχριώτου του Γεωργίου και της Βασιλικής κάτοικος Καλλιθέας Αττικής οδός Χαροκόπου αρ. 35-ιδ.υπάλληλος, στο Ειρηνοδικείο Καλλιθέας στις 2.10.2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:15 π.μ. Αθήνα 6.9.2019 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΟΥ-ΣΤΑΘΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 10.641Γ/ 05.09.2019 έκθεση επίδοσης και ύστερα από έγγραφη εντολή που μου δόθηκε από τον δικηγόρο ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟ πληρεξούσιο της Αλεξάνδρας συζ. Αριστείδη Λαγκούρη το γένος Νάκο και Αγκουστέλας Τσομόρα κατοίκου Καλλιθέας Αττικής οδός Δημοσθένους 41-43 ΑΦΜ 128039558 επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΑΤΣΗ του Δημητρίου και της Ελένης πρώην κάτοικο Καλλιθέας Αττικής οδός Δημοσθένους 41-43 και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 12.8.2019 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης κατά του δευτερου που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ με ΓΑΚ 73521/2019 και ΕΑΚ 6482/2019 Αντικείμενο:Εμπράγματο,έχοντας παρά πόδας την από 2.9.2019 παραγγελία δια της οποίας δηλώνεται ότι θα εξετασθεί προς απόδειξη της αγωγής ο μάρτυρας:Θεοχάρ Μητρούσης του Αναστάς και της Χάϊδως κάτοικος Καλλιθέας οδός Αριστείδου 21-συνταξιούχος, στο Ειρηνοδικείο Καλλιθέας στις 2.10.2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. Αθήνα 6.9.2019 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΟΥ-ΣΤΑΘΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 10.640Γ/ 05.09.2019 έκθεση επίδοσης και ύστερα από έγγραφη εντολή που μου δόθηκε από τον δικηγόρο ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟ πληρεξούσιο του Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου του Σταύρου και της Θεοδοσίας κατοίκου Καλλιθέας Αττικής οδός Δημοσθένους 41-43 ΑΦΜ 050117831 επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΑΤΣΗ του Δημητρίου και της Ελένης πρώην κάτοικο Καλλιθέας Αττικής οδός Δημοσθένους 41-43 και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 12.8.2019 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) του πρώτου κατά του δευτερου που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ με ΓΑΚ 73527/2019 και ΕΑΚ 6485/2019 Αντικείμενο:Εμπράγματο,έχοντας παρά πόδας την από 2.9.2019 παραγγελία δια της οποίας δηλώνεται ότι θα εξετασθεί προς απόδειξη της αγωγής η μάρτυρας:Γεωργία-Ευαγγελία χα Ιωάννη Αδαμίδη το γένος Βασιλείου & Μαρίας Αναγνωστιάδου κάτοικος Καλλιθέας Αττικής οδός Ηρακλέους αρ. 50-συνταξιούχος, στο Ειρηνοδικείο Καλλιθέας στις 2.10.2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. Αθήνα 6.9.2019 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΟΥ-ΣΤΑΘΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ Στην Αθήνα σήμερα στις (16) του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους (2019), ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.40 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13, τηλέφ. 210-5238617, μέλος της Αστ. Επαγγ. Εταιρείας Δικ. Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΣΟΦΙΑΣ Σ. ΓΙΑΓΚΑ, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανων. Τραπεζ. Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 40) με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ALPHA BANK» και εκπροσωπείται νόμιμα, ΑΦΜ: 094014249, δια της υπ αριθμ. 8126Γ/16-9-2019 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ, για λογαριασμό του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ του Νικολάου, πρώην κατοίκου Βούλας Αττικής, οδός Βασ. Παύλου αρ. 102-104 και νυν αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της ΚΛΗΣΗΣ με χρονολογία 25-6-2019, της πρώτης κατά του δευτέρου και κατά του Αναστασίου Βλαχάκη του Νικολάου, που απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και διά της οποίας ζητά η πρώτη: Να γίνει δεκτή η κλήση της αυτή, να ορισθεί νέα δικάσιμος για την συζήτηση της από 11-9-2015 (ΓΑΚ: 87151/2015, ΑΚΔ: 3172/2015) Αγωγής της, κατά του δευτέρου και κατά του Αναστασίου Βλαχάκη του Νικολάου, πρώην κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός Πανδρόσου αρ. 11 και νυν αγνώστου διαμονής, ώστε να συζητηθεί και να γίνει δεκτή η αγωγή της και να καταδικασθούν οι αντίδικοι στην δικαστική της δαπάνη. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 9-8-2019 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 72170/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 1022/2019, που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτόν της ΚΛΗΣΗΣ. β) Ταυτόχρονη Πράξη ορισμού συζήτησης του κ. Γραμματέα, διά της οποίας ορίζεται ως χρόνος συζήτησης η 20-11-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο Κτίριο 4, Αίθουσα 2, Διαδικασία: Τακτική Πολυμελούς, Πινάκιο: ΣΤ2 (ΠΟΛ), με αριθμό Πινακίου: 1. Συνεπέδωκα δε σε ένα σώμα με την άνω ΚΛΗΣΗ και ΑΚΡΙΒΕΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της ΑΓΩΓΗΣ με χρονολογία 11-9-2015, της πρώτης κατά του δευτέρου και κατά του Αναστασίου Βλαχάκη του Νικολάου, που απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και διά της οποίας ζητά η πρώτη: Nα γίνει δεκτή η αγωγή της. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι: 1) Παναγιώτης Ανδρόνικος του Νικολάου και 2) Αναστάσιος Βλαχάκης του Νικολάου, για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλλουν, εις ολόκληρον έκαστος, το ποσό των (285.275,71) ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, από 5-1-2010, κατά τους όρους της συμβάσεως, στα όρια της 2393/15/30-7-1996 Πράξεως του Διοικητού της Τραπέζης Ελλάδος, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, ανατοκιζομένων κατά τα ανωτέρω ανά εξάμηνο, σύμφωνα με τη σύμβαση πιστώσεως, νομίμως δε κατά τη διάταξη του άθρου 12 του ν. 2601/1998 μέχρις εξοφλήσεως, άλλως και όλως επικουρικώς από την επίδοση της αγωγής και μέχρις εξοφλήσεως. Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην δικαστική της γενικά δαπάνη. Στο τέλος του άνω δικογράφου της Αγωγής περιέχονται επίσης: α) Εκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου, με χρονολογία 25-9-2015 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 87151/2015 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 3172/2015, που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτόν της ΑΓΩΓΗΣ. β) Ταυτόχρονη Πράξη ορισμού συζήτησης του κ. Γραμματέα, διά της οποίας ορίζεται ημερομηνία συζήτησης της Αγωγής, η 01/03/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών (κτίριο 4, αίθουσα 2) και με αριθμό πινακίου αυτής της δικασίμου ΣΤ2/14. γ) Παραγγελία σε μένα για τη επίδοση των άνω δικογράφων και κλήση στο δέκτη της επίδοσης να παραστεί κατά τη συζήτηση της συγκοινοποιουμένης και εις το ιστορικό της άνω ΚΛΗΣΗΣ αναφερομένης κατ αυτού Αγωγής, όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται, (ήτοι την 20-11-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00), άλλως θα γίνει ερήμην του. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 16-9-2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Χρήστος Κων. Μπούρας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ Στην Αθήνα σήμερα στις (16) του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους (2019), ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.45 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13, τηλέφ. 210-5238617, μέλος της Αστ. Επαγγ. Εταιρείας Δικ. Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΣΟΦΙΑΣ Σ. ΓΙΑΓΚΑ, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανων. Τραπεζ. Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 40) με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ALPHA BANK» και εκπροσωπείται νόμιμα, ΑΦΜ: 094014249, δια της υπ αριθμ. 8127Γ/16-9-2019 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ, για λογαριασμό του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΛΑΧΑΚΗ του Νικολάου, πρώην κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός Πανδρόσου αρ. 11 και νυν αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της ΚΛΗΣΗΣ με χρονολογία 25-6-2019, της πρώτης κατά του δευτέρου και κατά του Παναγιώτη Ανδρονίκου του Νικολάου, που απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και διά της οποίας ζητά η πρώτη: Να γίνει δεκτή η κλήση της αυτή, να ορισθεί νέα δικάσιμος για την συζήτηση της από 11-9-2015 (ΓΑΚ: 87151/2015, ΑΚΔ: 3172/2015) Αγωγής της, κατά του δευτέρου και κατά του Παναγιώτη Ανδρονίκου του Νικολάου, πρώην κατοίκου Βούλας Αττικής, οδός Βασ. Παύλου αρ. 102-104 και νυν αγνώστου διαμονής, ώστε να συζητηθεί και να γίνει δεκτή η αγωγή της και να καταδικασθούν οι αντίδικοι στην δικαστική της δαπάνη. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 9-8-2019 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 72170/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 1022/2019, που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτόν της ΚΛΗΣΗΣ. β) Ταυτόχρονη Πράξη ορισμού συζήτησης του κ. Γραμματέα, διά της οποίας ορίζεται ως χρόνος συζήτησης η 20-11-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο Κτίριο 4, Αίθουσα 2, Διαδικασία: Τακτική Πολυμελούς, Πινάκιο: ΣΤ2 (ΠΟΛ), με αριθμό Πινακίου: 1. Συνεπέδωκα δε σε ένα σώμα με την άνω ΚΛΗΣΗ και ΑΚΡΙΒΕΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της ΑΓΩΓΗΣ με χρονολογία 11-9-2015, της πρώτης κατά του δευτέρου και κατά του Παναγιώτη Ανδρονίκου του Νικολάου, που απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και διά της οποίας ζητά η πρώτη: Nα γίνει δεκτή η αγωγή της. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι: 1) Παναγιώτης Ανδρόνικος του Νικολάου και 2) Αναστάσιος Βλαχάκης του Νικολάου, για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλλουν, εις ολόκληρον έκαστος, το ποσό των (285.275,71) ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, από 5-1-2010, κατά τους όρους της συμβάσεως, στα όρια της 2393/15/30-7-1996 Πράξεως του Διοικητού της Τραπέζης Ελλάδος, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, ανατοκιζομένων κατά τα ανωτέρω ανά εξάμηνο, σύμφωνα με τη σύμβαση πιστώσεως, νομίμως δε κατά τη διάταξη του άθρου 12 του ν. 2601/1998 μέχρις εξοφλήσεως, άλλως και όλως επικουρικώς από την επίδοση της αγωγής και μέχρις εξοφλήσεως. Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην δικαστική της γενικά δαπάνη. Στο τέλος του άνω δικογράφου της Αγωγής περιέχονται επίσης: α) Εκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου, με χρονολογία 25-9-2015 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 87151/2015 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 3172/2015, που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτόν της ΑΓΩΓΗΣ. β) Ταυτόχρονη Πράξη ορισμού συζήτησης του κ. Γραμματέα, διά της οποίας ορίζεται ημερομηνία συζήτησης της Αγωγής, η 01/03/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών (κτίριο 4, αίθουσα 2) και με αριθμό πινακίου αυτής της δικασίμου ΣΤ2/14. γ) Παραγγελία σε μένα για τη επίδοση των άνω δικογράφων και κλήση στο δέκτη της επίδοσης να παραστεί κατά τη συζήτηση της συγκοινοποιουμένης και εις το ιστορικό της άνω ΚΛΗΣΗΣ αναφερομένης κατ αυτού Αγωγής, όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται, (ήτοι την 20-11-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00), άλλως θα γίνει ερήμην του. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 16-9-2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Χρήστος Κων. Μπούρας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθ. 3009ΣΤ/06-08-2019 Έκθεσή μου Επίδοσης ύστερα από έγγραφη παραγγελία του κου ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. ΝΤΑΛΑΧΑΝΗ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΤΑΛΑΧΑΝΗ», πληρεξούσιου δικηγόρου της ανώνυμης βιομηχανικής και εμπορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΙΤΟΥΛΑΪΝ Βιομηχανία Ασφαλτικών & Χημικών Προϊόντων ΑΒΕΕ», που εδρεύει στο Βαθύ Αυλίδος [16ο χλμ Π.Ε.Ο. Χαλκίδος – Θήβας ] και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094228983 , ΔΥΟ Χαλκίδας, ήρθα και επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, για λογαριασμό της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΙΟΣ Ε & ΣΙΑ ΕΕ», πρώην εδρεύουσας στην Άνοιξη Αττικής, Λεωφ. Μαραθώνος και Καρδίτσης αρ. 1, νομίμως εκπροσωπούμενης και πλέον αγνώστου έδρας, ακριβές αντίγραφο της από υπ’ αριθ. 6/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ- ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, η οποία δικάζει ερήμην της εναγόμενης. Ορίζει το παράβολο στο ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ. Υποχρεώνει την εναγόμενη να καταβάλλει στην ενάγουσα το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (7.550,00) ευρώ, νομιμοτόκως από την επομένη της λήξης της πιστώσεως από την έκδοση κάθε τιμολογίου πώλησης μέχρι την πλήρη εξόφληση. Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την παραπάνω καταψηφιστική της διάταξη. Επιβάλλει τη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας εις βάρος της εναγομένης την οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα (460,00) ευρώ. Για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΗΡΙΟΣ ΑΘ. ΔΗΜΑΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ’αριθμ. 8763/10-09-‘19 έκθεσή μου επιδόσεως, η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Ανθή Νικολοπούλου μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Δημητρίου Παπαευθυμίου πληρεξούσιου του συνδέσμου «ΣΥΜΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ» που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Σκουφά αρ. 60, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο για Χαράλαμπο Τσάγκαρη πρώην κάτοικο Αθηνών οδού Ευστρ. Πίσσα αρ. 83 και νυν αγνώστου διαμονής, Πιστό αντίγραφο της από 24/7/2019 ΑΓΩΓΗΣ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, του πρώτου κατά του δεύτερου με την οποία ζητά όσα με λεπτομέρειες αναφέρονται σε αυτήν, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Στο πιο πάνω πιστό αντίγραφο περιλαμβάνονται Ε.Α.Κ: 1655/219, Γ.Α.Κ: 64171/2019, ημερομηνία συζήτησης την 13/1/2020 ημέρα Δευτέρα, ώρα 9.00 π.μ στην αίθουσα 2 του Ειρηνοδικείου Αθηνών, κλήση του πρώτου προς τον δεύτερο για να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια Ανθή Νικολοπούλου ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΛΕΤΤΕΙΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαγορά 37001 Τηλ.: 2426023203 Αριθ. Πρωτ. 343344 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η Διοικητική Επιτροπή του Κωλεττείου Κληρ/τος Ζαγοράς ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Διαγωνισμό σε βάρος των εσόδων του Κωλεττείου Κληρ/τος Ζαγοράς για τον διορισμό έξι (6) υποτρόφων για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, σύμφωνα με την με αριθμό 9/3-7-2019 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Κληρ/τος. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Λύκειο Ζαγοράς στις 17 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον αρμόδιας εξεταστικής επιτροπής. Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής του διαγωνισμού καθορίζεται από 22-11-2019 μέχρι 2-12-2019.. Όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο του Κληρ/τος στην οποία να αναφέρουν τον κλάδο σπουδών τους, τη δ/νση κατοικίας τους και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Απολυτήριο Λυκείου Ζαγοράς με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς». 2. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορείας οικον. έτους 2018 από το οποίο θα προκύπτει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 ευρώ. 3. Πιστοποιητικό του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος υπότροφος είναι Έλληνας κατά την Ιθαγένεια ή το γένος, γραμμένος στα Μ.Α.-Δημοτολόγια του Δήμου, όπως και η οικογένειά του πριν από τη γέννηση του υποψηφίου ως και η μόνιμη εγκατάσταση αυτού και της οικογένειάς του στη Δημοτική Κοινότητα Ζαγοράς, με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ζαγοράς. 4. Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό του Τμήματος ή της Σχολής των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ότι έχει εγγραφεί και φοιτά ο υποψήφιος. 5. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής του ταυτότητας. 6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α΄) του υποψήφιου ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για το ίδιο επίπεδο σπουδών από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από υποτροφία, η οποία του έχει απονεμηθεί προηγουμένως. 7. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου που να έχει εκδοθεί τρεις (3) μήνες το πολύ πριν από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν πλήρη τα οριζόμενα δικαιολογητικά μέσα στην οριζόμενη προθεσμία μπορούν να συμπληρώσουν και να τα υποβάλλουν στην Διοικητική Επιτροπή μέχρι της προηγούμενης ημέρας από αυτή που έχει ορισθεί να διενεργηθεί ο διαγωνισμός. Ζαγορά 16 Αυγούστου 2019 Η Πρόεδρος ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-12461 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213 2046170 - 171 FAX: 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΩΤ:13077/811627 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, προϋπολογισμού 526.121,94€ συμπ/νου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. o Αριθμός Διακήρυξης: 13076/811626 o Τρόπος πληρωμής και λοιπά στοιχεία αυτής καθορίζονται στη Διακήρυξη. o Χρόνος ισχύος των προσφορών 365 ημέρες, από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. o Γλώσσα: Ελληνική. o Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/10/2019 και ώρα 16:00. o Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 24/10/2019 και ώρα 10:00 π.μ. o Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης, από το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», Ιερά Οδός 343 Χαϊδάρι Τ.Κ. 12461, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από 09:00 π.μ. έως 13:00 στο τηλέφωνο: 213 2046171-170 & fax: 213 2046400, από το site www.dromokaiteio.gr όπου και θα γίνει ανάρτηση της διακήρυξης και από την ηλεκτρονική πλατφ όρμα του ΕΣΗΔΗΣ. XAΪΔΑΡΙ 13/09/2019 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21 Α.Φ.Μ.: 999655324, Δ.Ο.Υ.: Αμαρουσίου ΤΜΗΜΑ: Οικονομικών Υποθέσεων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ο. Κοκλιώτη, Ν. Στρακούλα ΤΗΛ.: 210.2896777, 210.2896708 FAX: 210.2821095 e – mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης: 16955 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) σύμφωνα με την αριθμ. 34/5.09.2019 (Θέμα 1.5) (ΑΔΑ: 6ΤΦΥ46Ψ8ΧΙ-ΠΙΠ) Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής, γνωστοποιεί ότι θα προβεί στην διενέργεια δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο μηνιαίο μίσθωμα, για την ανάδειξη αναδόχου «ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ», προθεσμίας διενέργειας τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της πρώτης δημοσίευσης της περίληψης στον Τύπο. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή συναφή επαγγέλματα πριν την διενέργεια του διαγωνισμού. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή σε επικυρωμένη επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Η τιμή εκκινήσεως για το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00€). Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες που προσμετρώνται από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη και ειδικότερα κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από κατάθεση εγγύησης συμμετοχής ποσού ίσου προς την τιμή εκκινήσεως του διαγωνισμού, ήτοι χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00€). Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 7/10/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. από αρμόδια Επιτροπή στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Κεντρικό κτίριο), στο Μαρούσι Αττικής (Σταθμός ΕΗΣ «ΕΙΡΗΝΗ, Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ.: 14121) ή σε όποιο σημείο υποδειχθεί από την αρμόδια Επιτροπή. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίδονται από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, κα Όλγα Κοκλιώτη και κα Σοφία Γιαννακά στα τηλ. 210–2896777, 2102896754 κατά τις εργάσιμες μέρες και από 09:00 π.μ. έως 14:00. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι (Σταθμός ΕΗΣ «ΕΙΡΗΝΗ», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ.: 141 21) με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στη Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι 4-10-2019, ημέρα Παρασκευή και από 09:00 π.μ. μέχρι 13:00. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για την περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν οι ίδιοι αυτοπροσώπως και καταθέσουν τις προσφορές τους στην Υπηρεσία (δηλαδή στη περίπτωση αυτή οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην Υπηρεσία μέχρι 7-10-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφοράς)). Η διάθεση του τεύχους της διακήρυξης γίνεται ηλεκτρονικά στην διαδρομή: h ttp://www.aspe te .g r/in dex .php/el /ανακοινώσεις - προκηρύξεις/προκηρύξεις - διαγωνισμών καθώς και από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μαρούσι, 12.9.2019 Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ιωάννης Σαριδάκης Καθηγητής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Γραμματεία Αθήνα, 10/09/2019 Αρ. πρωτ. 2930 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2929/10.9.2019 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) στην Πεντέλη CPV 55410000-7 Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (N.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)», όπως ενεργεί εν προκειμένω δια του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) αυτού, προκηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές έγγραφες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη προσφορά (πλειοδότης) λαμβανομένων υπόψη των όρων του άρθρου 12 της υπ’ αριθ. 2929/10.9.2019 Διακήρυξης, για την εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΕΑΑ στην Πεντέλη (οδός Ι. Μεταξά & Β. Παύλου, Παλαιά Πεντέλη, Λόφος Κουφού, ΤΚ 152 36), με κατώτερο ετήσιο μίσθωμα το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) ετησίως. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΕΑΑ (Λόφος Νυμφών, Θησείο) από την ορισθείσα Επιτροπή Αξιολόγησης, στις 15/10/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους με ευθύνη τους, είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικώς στην έδρα του ΕΑΑ, στη Διεύθυνση Λόφος Νυμφών, Τ.Κ. 118 10 Θησείο, Αθήνα, με την προϋπόθεση ότι περιέρχεται στην έδρα του ΕΑΑ, μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την Τρίτη 15/10/2019 και ώρα 11.00 π.μ. Οι ειδικοί όροι συμμετοχής του διαγωνισμού ορίζονται στην αναλυτική Διακήρυξη, η οποία αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΑΑ στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.noa.gr. Πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της Διακήρυξης παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Γραμματεία του Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Α.Α., (Λόφος Νυμφών Θησείο, 11810 Αθήνα), αρμόδιος υπάλληλος: κ. Ανθή Μπίρη, τηλ.210-3490060, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Οι προσφέροντες μπορούν να ζητήσουν γραπτώς συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης, το αργότερο μέχρι τη Τετάρτη 9/10/2019. Ο Διευθυντής του ΕΑΑ & πρόεδρος του Δ.Σ. Καθ. Εμμανουήλ Πλειώνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανάβυσσος, 10/09/2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 1726 Ι.Ε.Κ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 49ο χλμ. Αθηνών-Σουνίου, 19013 Ανάβυσσος Πληροφορίες : κα. Γ. Ακούσογλου Τηλέφωνο :22910-42294 Fax: 22910-41361 E-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Ι.Ε.Κ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Αναβύσσου, του Υπουργείου Τουρισμού, που εδρεύει στην Ανάβυσσο του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός θέσης σύμβασης ατόμων 101 ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΠΕ 8 μήνες 1 του Υπουργείου (Δ. Σαρωνικού) Διοικητικού Τουρισμού Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Οικονομικού 102 ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΤΕ 8 μήνες 2 του Υπουργείου (Δ. Σαρωνικού) Διοικητικού Τουρισμού Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Λογιστικού ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κωδικός Τίτλος σπουδών θέσης και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 101 α)Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο του 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Τεχνολογίας ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας ήΚοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης:Εισαγωγική Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήμης β) Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Μεσογειακών Σπουδών με κατευθύνσεις: α) Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου είτε β) Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Νομικής ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ήΟργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Μαθηματικών με κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 102 α)Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ήΕπιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Διοίκησης Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων,ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιώνδιαδικτύου. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12.02.2019» και το Ειδικό Παράρτημα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «17-01-2019»] να γίνει στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σαρωνικού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου, 49ο χλμ. Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου, Τ.Κ. 19013, Ανάβυσσος-Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας υπόψη κας Γ. Ακούσογλου (τηλ. επικοινωνίας: 22910-42294,5). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σαρωνικού, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. Η Διευθύντρια Χαρά Κοβούση
PrintButton

13-09-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ. 2725Δ'/5-4-2019 έκθεση επίδοσής μου επεδόθη προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών ακριβές αντίγραφο της από 21/3/2019 ΑΓΩΓΗΣ, του Αγγελου Λουκακη του Ανδρέα και της Πολυτίμης (Α.Φ.Μ. 066295285) κάτοικο Αθηνών οδός Τσιμισκή αρ. 40 προς την Αικατερίνα Μπουκλις του Γκεοργκε και της Ελενας πρώην κάτοικο Αθηνών Λ. Πατησίων αρ. 259 και ήδη αγνώστου δ/νσης και διαμονής. Η αγωγή απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με αριθ. κατάθεσης 2370/2019 γεν. αριθμό 27965/2019 και δικάσιμο την 16/3/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. στο κτήριο [6] αίθουσα [10] και αρ. πιν. [Α5 ΜΟΝ. 14]. Με την παραπάνω αγωγή ζητάει τα εξής: να γίνει δεκτή η αγωγή μου να κηρηχθεί για τις αιτίες που αναφέροντα στο ιστορικό της παρούσας λυμένος ο μεταξύ εμού και της εναγομένης Αικατερίνης Μπουκλις του Γκεοργκε και της Ελενας, πολιτικός γάμος που τελέσαμε ενώπιον του Δημάρχου Ερέτριας στις 25 Ιουνίου 2004, να καταδικαστεί η αντίδικός μου στη δικαστική μου δαπάνη. ΑΘΗΝΑ 11-9-2019 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο υπογραφόμενος Ηλίας Χρ. Ζαχάκος, Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, μετά από γραπτή παραγγελία της Άννας Α. Γιαννέζου, πληρεξούσιας δικηγόρου της Μαρίας-Ζωγραφίας Τσαγκάρη του Νικόλαου, κατοίκου Αχαρνών Αττικής, οδός Ιωάννου Πηγαδά, αρ. 2, για την ίδια ατομικά και ως ασκούσα προσωρινά την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων Σπυρίδωνος και Πηνελόπης Συνάνη, ήρθα και επέδωσα με την με αριθμό 3119 ΣΓ/ 10-9-2019 έκθεσή μου επίδοσης, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο για λογαριασμό του Δημητρίου Συνάνη του Σπυρίδωνος, τελευταίας γνωστής διαμονής στις Αχαρνές Αττικής, οδός Ιωάννου Πηγαδά, αρ. 2 και πλέον αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 24-06-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με αριθμό κατάθεσης 59244/7345/2019 και ζητά να γίνει δεκτή σε όλα της τα αιτήματα, θα συζητηθεί δε, στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 23-10-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00' π.μ. με αριθμό πινακίου 20, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί στrιν παραπάνω συζήτηση στον τόπο και χρόνο που προαναφέρεται. Αθήνα 10-09-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΗΛΙΑΣ ΧΡ. ΖΑΧΑΚΟΣ ΑΙΟΛΟΥ 104 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10564 ΤΗΛ.: 2103210697 - 2103314577 ΑΦΜ: 027710808 - ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΟΥ Κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Δικηγόρου Κορίνθου Παύλου Μάρκελλου, πληρεξούσιου της εδρεύουσας στο Γαύριο Άνδρου ΕΠΕ με την επωνυμία «ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΠΕ», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, επιδόθηκε με την υπ’ αριθμ. 411/5-9-19 Έκθεση Επίδοσής μου, στον κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο, ακριβές αντίγραφο της με αριθμ. 15/2011 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά της Ευθυμίας Ευστρατίου Λουκογιαννάκη, κατοίκου Νεοχτίστων Ασπροπύργου και τώρα ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η ως άνω απόφαση διατάσσει την πώληση με πλειστηριασμό των περιγραφομένων στο σκεπτικό της επικοίνων ακινήτων – καθέτων ιδιοκτησιών που βρίσκονται στον οικισμό «ΣΧΟΙΝΟ», στην Κοινότητα Πισσίων Κορινθίας, τέως Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας, διορίζει υπάλληλο του πλειστηριασμού τον Συμβολαιογράφο Κορίνθου Σωτήριο Καραμπέτσο και διατάσσει τη διανομή του προϊόντος του πλειστηριασμού στους διαδίκους κατά ποσοστό 1/3. Αθήνα, 11-9-2019 Η Δικ. Επιμελήτρια Ανδρομάχη Α. Μωροπούλου Τηλ. 6947158538 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ'αριθμ. 5331ΒΊ12-02-2019 έκθεσή μου επιδόθηκε νόμιμα στην κα. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ακριβές αντίγραφο την από ημερομηνία 13-07-2019 αγωγής, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης των εναγόντων: 1) Σταυρινής χήρας Δημητρίου Τσεκτσίδη, το γένος Αδάμ Βαργιαμίδη και της Βιργινίας, με ΑΦΜ 131257980-Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, 2) Θεοδώρου Τσεκτσίδη του Δημητρίου και της Σταυρινής, με ΑΦΜ 168525788-Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής και 3) Αδάμ Τσεκτσίδη του Δημητρίου και της Σταυρινής, με ΑΦΜ 168525764-Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, κατοίκων απάντων Κομοτηνής, οδός Βάρδα αρ. 6 και προσωρινά διαμενόντων στην Altena Γερμανίας επί της οδού Rahmedestr. 42, κατά του Βασιλείου Πασχαλακίδη του Νικολάου και της Ελένης, κατοίκου Υφαντών Π.Ε. Ροδόπης και ήδη αγνώστου διαμονής, με την οποία αγωγή των ζητούν αυτά που περιλαμβάνονται στο αιτητικό της. Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή των. Να αναγνωρισθεί δικαστικά, για τους λόγους που αναφέρουν στο ιστορικό της παρούσας, ότι ο αποβιώσας στις 26-06-2016, Δημήτριος Τσεκτσίδης του Θεοδώρου, είναι κύριος, νομέας και κάτοχος, δυνάμει εκτάκτου χρησικτησίας των κάτωθι ποσοστών των επίδικων ακινήτων, ήτοι: α) ποσοστού 25% εξ αδιαιρέτου του με αριθμό 42 οικοπέδου, το οποίο έχει λάβει Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου 420177711001/0/0, εμβαδού 712 τ.μ. και σύμφωνα με το Εθνικό Κτηματολόγιο 718 τ.μ., που βρίσκεται στο Ο.Τ 11 του οικισμού Υφαντών του Δήμου Κομοτηνής (υπό στοιχ. Α ακίνητο) και β) ποσοστού 12,50% εξ αδιαιρέτου του με αριθμό 672 κληροτεμαχίου, το οποίο έχει λάβει Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου 420177402001/0/0, εκτάσεως 18 στρεμμάτων και σύμφωνα με το Εθνικό Κτηματολόγιο 18.410 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Τούμπα» του οικισμού Υφαντών του Δήμου Κομοτηνής (υπό στοιχ. Β ακίνητο). Να διαταχθεί η διόρθωση των ανακριβών πρώτων εγγράφων στα οικεία κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Κομοτηνής, ως προς τα ανωτέρω ποσοστά των ακινήτων και να καταχωρηθεί ως κύριος κατά 25% εξ αδιαιρέτου στο υπό στοιχ. Α ακίνητο και κατά ποσοστό 12,50% εξ αδιαιρέτου στο υπό στοιχ. Β ακίνητο ο Δημήτριος Τσεκτσίδης του Θεοδώρου. Να διαταχθούν τα νόμιμα, σε σχέση με τις πιο πάνω κτηματολογικές εγγραφές. Με την υπ'αριθ. Μ52/15-07-2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου αγωγής της γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου, που φαίνεται η κατάθεση της αγωγής από την πληρεξούσια δικηγόρο των εναγόντων κα Ευαγγελία Παπαδοπούλου και της κάτωθι αυτής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, με ημερομηνία 15/07/2019, της γραμματέως του πιο πάνω δικαστηρίου. Με την παραγγελία να γίνει η επίδοση, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά την συζήτηση της αγωγής και ειδικότερα: α) να προβεί σε κατάθεση προτάσεων και προσκόμιση όλων των αποδεικτικών μέσων και διαδικαστικών εγγράφων που θα επικαλεστεί, μέσα σε προθεσμία (100) ημερών από την κατάθεση της παρούσας, η κατάθεση της προσθήκης γίνεται (15) ημέρες μετά την λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση των προτάσεων, οι προτάσεις ή οι προσθήκες που τυχόν κατατεθούν εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη από το Δικαστήριο, β) να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια που προβλέπεται. γ) να παραστεί κατά την συζήτηση της παρούσας αγωγής σε δικάσιμο που θα οριστεί από τον αρμόδιο δικαστή και σε τόπο και χρόνο που αυτός θα ορίσει κατ' άρθρο 237 παρ. 4 Κ.Πολ.Δ., δ) να παραστεί κατ' άρθρο 421 επ. του Κ.Πολ.Δ. στο Ειρηνοδικείο Κομοτηνής στις 24 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. όπου θα εξεταστούν ως μάρτυρες: α) ο Αθανάσιος Δημητριάδης του Θεοδώρου, συνταξιούχος, κάτοικος Υφαντών Π.Ε Ροδόπης και β) ο Γεώργιος Σεραφείμ του Σπυρίδωνος, συνταξιούχος, κάτοικος Κομοτηνής, οδός Φιλιππουπόλεως αρ. 10, προς απόδειξη των ισχυρισμών της άνω αγωγής.Καλείται δια της παρούσης μου, οιοσδήποτε γνωρίζει τον εναγόμενο, όπως ειδοποιήσει και γνωστοποιήσει σε αυτόν το περιεχόμενο της παρούσας δημοσιεύσεώς μου. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ (Σιδηροχωρίου 20, τηλ. 6947931930, e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) Κομοτηνή Με την υπ’ αριθ. 1406/2019 Έκθεση της κ. Εισηγήτριας Δικαστού της πτώχευσης της εταιρείας «ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΡΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΜΗΣ ΑΕ», εγκρίθηκε η εκποίηση των κινητών – οχημάτων της πτωχής, ήτοι 4 φορτηγά ΙΧ αυτ/τα Citroen Berlingo, έτους 2000, 3 φορτηγά ΙΧ αυτ/τα Citroen Jumper, έτους 2000, 1 μοτ/τα Piaggio, έτους 2010 και 6 μοτ/τες Yamaha Crypton, έτους 2000, σε συνολική τιμή εκτίμησης 2.940,00 € και τιμή Α΄ προσφοράς 1.960,00 €. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών από την δημοσίευση περιλήψεως αυτής στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και ώρα 11.00 πμ στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι την έγκριση του τιμήματος. Ο ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛ. 210-8217320 / 6942525484 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Νικολάου Κιτρομηλίδη, πληρεξουσίου της εναγούσης εταιρίας με την επωνυμία «ΤΟΨΗΣ Ν. - ΤΟΨΗΣ Β. Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής οδός Αγ. Τριάδος & Πορφύρα αρ. 1, επέδωσα, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 731 Α' 12.9.2019 έκθεση επίδοσης μου, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την εναγόμενη πρώην κάτοικο Πειραιώς, οδός Αγ. Αναργύρων, αρ. 28 - 30, και ήδη αγνώστου διαμονής, Φωτεινή Χάλαρη, ακριβές αντίγραφο της από 2.7.2019 Αγωγής, της πρώτης κατά της δεύτερης απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών (Μικροδιαφορές), το αιτητικό της οποίας έχει ως εξής: «να υποχρεωθεί η εναγόμενη να μου καταβάλει για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης τρεις χιλιάδες επτακόσια σαράντα επτά ευρώ και τριάντα εννιά λεπτά με το νόμιμο τόκο από την πάροδο τριάντα ημερών από την έκδοση κάθε τιμολογίου. Άλλως και όλως επικουρικά από την επίδοση της αγωγής ως την πλήρη εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή. Να καταδικαστεί η αντίδικος στα δικαστικά μου έξοδα». Η παραπάνω Αγωγή κατατέθηκε στο ως άνω Δικαστήριο με ΓΑΚ 3466/19 και ΕΑΚ 129/19 και ορίστηκε ημερομηνία συζήτησης η 23.1.2020, ημέρα Πέμπτη, ώρα 9:00 π.μ. έκθεμα Μικροδιαφορές αρ. 7, στο ακροατήριο του ως άνω Δικαστηρίου, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη να παραστεί κατά τη συζήτηση όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 12.9.2019 Ο ενεργήσας την επίδοση Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών Κωνσταντίνος Σπύρος, Φερρών, αρ. 20,Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1197 Ημερομηνία: 11/09/2019 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για το Έργο «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων της Πράξης 4ALL», το οποίο εντάσσεται στην Πράξη “Accessible tourism”, με ακρωνύμιο “4ALL” (Subsidy Contract Α2.2.1.11), στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA II Cross – Border Cooperation Programme GREECE – ALBANIA 2014 - 2020 Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων της Πράξης 4ALL», το οποίο εντάσσεται στην Πράξη “Accessible tourism”, με ακρωνύμιο “4ALL” (Subsidy Contract Α2.2.1.11), στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA II Cross – Border Cooperation Programme GREECE – ALBANIA 2014 – 2020. Το έργο αφορά υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης. Ονοματολογία CPV: 79400000-8: Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ €134.465,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % Το ποσό αυτό είναι το ανώτερο όριο για την υποβολή προσφορών. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται εγγύηση ποσού 2.168,79 Ευρώ, που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03/10/2019 και ώρα 16:00 μ.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 4η /10/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο του έργου. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προσφέροντα για τέσσερις (4) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 1) κράτος-μέλος της Ένωσης, 2) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 3) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 4) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. και πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 2.2 της διακήρυξης. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά, σε περίπτωση όμως κατακύρωσης του διαγωνισμού σε αυτές, τότε ενδέχεται να ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή να λάβουν νομική μορφή πριν την υπογραφή της σύμβασης. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι από την υπογραφή της σύμβασης και έως την λήξη του έργου. Η διάρκεια ισχύς της σύμβασης είναι από την ημερομηνία υπογραφής της και έως την λήξη του έργου συνυπολογιζομένων τυχόν παρατάσεων που δοθούν. Ο ανάδοχος θα υποχρεούται το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου, αορίστου χρόνου, προς την Ε.Σ.Α.μεΑ. σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής αυτής πρέπει να καλύπτει ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα άρθρα 345επ. του Ν. 4412/16. Η παράδοση του έργου θα γίνει στην έδρα της Ε.Σ.ΑμεΑ, στην Ηλιούπολη Αττικής οδός Ελ. Βενιζέλου 236. Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας – IPA της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους. Προκήρυξη της παρούσας δημοσιεύτηκε στον Ελληνικό τύπο στις 13.09.2019. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.): 19PROC005543516. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 79492 Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.esaea.gr. Ηλιούπολη,11/09/2019 Ο Πρόεδρος Ε.Σ.Α.μεΑ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ
PrintButton

11-09-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ Ο υποφαινόμενος Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Κων/νος Λεράκης, κάτοικος Αθηνών, οδός Πατησίων αριθμ. 14, μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Αυγερινού Ανδρέου, πληρεξουσίου της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΣΑΝΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που εδρεύει στο Ίλιον Αττικής, οδός Παραμυθιάς αριθ. 83 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 099008594 της ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων και αριθμό ΓΕΜΗ 004723701000, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών με τις υπ’ αριθμ. 2416Ζ΄/2-9-2019 και 2417Ζ΄/2-9-2019 εκθέσεις επιδόσεώς μου για τους αγνώστου διαμονής : Α/ Κωνσταντίνο Βασιλικόπουλο του Νικολάου και Β/ Χαρίκλεια συζ. Κωνσταντίνου Βασιλικόπουλου, το γένος Θεοδώρου και Αγγελικής Θεοδωροπούλου, τις από 29-8-2019, όμοιας κατά περιεχόμενο, εξωδίκους δηλώσεις – διαμαρτυρίες – και προσκλήσεις της παραπάνω εταιρίας προς αυτούς, για να λάβουν αυτοί γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, των οποίων εξωδίκων δηλώσεων – προσκλήσεων το περιεχόμενο έχει επί λέξει ως εξής : ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΣΑΝΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που εδρεύει στο Ίλιον Αττικής, οδός Παραμυθιάς αριθ. 83 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 099008594 της ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων και αριθμό ΓΕΜΗ 004723701000. ΠΡΟΣ τους Α/ Κωνσταντίνο Βασιλικόπουλο του Νικολάου και Β/ Χαρίκλεια συζ. Κωνσταντίνου Βασιλικόπουλου, το γένος Θεοδώρου και Αγγελικής Θεοδωροπούλου, αμφοτέρων πρώην κατοίκων Σύδνεϋ Αυστραλίας, στη διεύθυνση 121 King George's Rd. Wiley Park, NSW 2195 και νυν αγνώστου διαμονής. Η ομόρρυθμος εταιρία μας είχε αρχικώς επωνυμία “Ζ. ΣΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.” και τροποποιήθηκε σε “Γ. ΣΑΝΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.”, λόγω της αποχώρησης της αρχικής εταίρου Ζαχαρούλας Σάννα και της μεταβίβασης της εταιρικής της μερίδας στον γιο της Γεώργιο Σάννα, ο οποίος είναι και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας. Η αλλαγή της επωνυμίας της έγινε με τροποποίηση του καταστατικού της την 8-4-2004, η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 27-5-2014, χωρίς να μεταβληθεί η νομική της προσωπικότητα, ούτε τα φορολογικά της στοιχεία και αποτελεί το ίδιο νομικό πρόσωπο, με διαφορετική επωνυμία και εκπρόσωπο. Όπως γνωρίζετε δυνάμει του υπ' αριθμ. 12.073/2008 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνας Ηλιοπούλου - Δημητρίου υπογράφηκε μεταξύ μας και με την τρίτη συγκυρία του οικοπέδου Ευαγγελία Τσακανίκα προσύμφωνο μεταβίβασης 628/000 εξ αδιαιρέτου οικοπέδου σας, λόγω εργολαβικού ανταλλάγματος και σύμβαση εργολαβίας, δυνάμει του οποίου ανέλαβα εργολαβικά και κατά το σύστημα της αντιπαροχής να ανεγείρω πολυώροφη οικοδομή αποτελούμενη εκ δύο εφαπτομένων κτιρίων επί οικοπέδου σας κειμένου επί της οδού Ζίτσης αρ. 29-31 στο Ίλιον Αττικής και στο υπ' αριθμ. 2030 Ο.Τ. του Δήμου Ιλίου, κατά τους όρους και τις συμφωνίες που περιέχονται στο παραπάνω εργολαβικό συμβόλαιο. Στη συνέχεια υπογράφηκε μεταξύ μας και με την τρίτη συγκυρία του οικοπέδου Ευαγγελία Τσακανίκα και η υπ' αριθμ. 12.316/2009 πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας της αυτής ως άνω συμβολαιογράφου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου του Δήμου Ιλίου Αττικής, δυνάμει της οποίας υπήχθη το περιγραφόμενο σ' αυτή οικόπεδο και τα ανεγερθεισόμενα κτίσματα στις διατάξεις του Ν. 3.741/1929, του ν.δ. 1.024/1971 και των άρθρων 1.002 και 1.117 Α.Κ.. Συνεστήθησαν όλες οι οριζόντιες ιδιοκτησίες, ως αυτοτελείς, διηρημένες και ανεξάρτητες, καθορίσθηκαν οι κοινόκτητοι, οι κοινόχρηστοι χώροι και εγκαταστάσεις, καθώς και ο κανονισμός λειτουργίας της πολυκατοικίας, αφ' ενός και αφ' ετέρου περιεγράφησαν οι περιερχόμενες σε εσάς και την ετέρα εκ των οικοπεδούχων οριζόντιες ιδιοκτησίες, καθώς και οι ιδιοκτησίες που θα περιέρχονταν σε εμένα ως εργολαβικό αντάλλαγμα. Τόσο με το εργολαβικό συμβόλαιο (αριθμ. 12.073/2008) όσο και με τη σύσταση οροφοκτησίας (αριθμ. συμβ. 12.316/2009), αναλάβατε την υποχρέωση να μεταβιβάσετε σε μένα ή σε τρίτα από εμένα υποδειχθησόμενα πρόσωπα, τα περιερχόμενα, λόγω εργολαβικού ανταλλάγματος, σε εμένα ποσοστά εξ αδιαιρέτου, που αντιστοιχούσαν στις οριζόντιες ιδιοκτησίες του εργολαβικού ανταλλάγματος. Η μεταβίβαση των ποσοστών αυτών συμφωνήθηκε να πραγματοποιείται, όταν από εμένα ζητηθεί και υπό τον όρο αποπεράτωσης τμημάτων της οικοδομής (στάδια εργασιών), με τη δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού ότι περαιώθηκε το αντίστοιχο στάδιο. Επειδή δε είσαστε κάτοικοι εξωτερικού, διορίσατε στην Αθήνα ως πληρεξούσιό σας τον Παρασκευά Βασιλικόπουλο (αδελφό του πρώτου από εσάς) στον οποίο χορηγήσατε την εντολή να προβαίνει στην υπογραφή των μεταβιβαστικών συμβολαίων. Δυστυχώς όμως για εμάς, για λόγους που δεν γνωρίζουμε και ούτε βέβαια μας αφορούσαν, ήλθατε σε ρήξη με τον ορισθέντα πληρεξούσιό σας, αποφασίσατε να ανακαλέσετε, κατά δήλωσή του, την χορηγηθείσα σ' αυτόν εντολή, να παύσετε και την μέχρι τότε πληρεξούσια δικηγόρο σας, με αποτέλεσμα να καθίσταται από δύσκολη έως αδύνατη η μεταξύ μας συνεννόηση και συνεργασία για τη μεταβίβαση των ποσοστών οικοπέδου που αντιστοιχούσαν στα διαμερίσματα που περιέρχονταν σε εμάς. Οι εκπρόσωποί μου προσπαθούσαν πάμπολλες φορές να επικοινωνήσουν μαζί σας, τηλεφωνικώς, αλλά αυτό καθίστατο σχεδόν αδύνατο, λόγω της αρνήσεώς σας να έλθετε σε επικοινωνία, με αποτέλεσμα, επανειλημμένα, να έχω απωλέσει τη δυνατότητα να πωλήσω σε τρίτα πρόσωπα - υποψήφιους αγοραστές, τα διαμερίσματα που είχα προς πώληση, προς μεγάλη μου ζημία και δη σε περίοδο οικονομικής κρίσης που μαστίζει τόσο τον κλάδο των κατασκευών όσο και γενικότερα τη χώρα. Με μύρια βάσανα και πάμπολλες παρακλήσεις μου κατόρθωσα να σας πείσω να προβείτε σε ορισμένες μεταβιβάσεις και αφού προηγουμένως ο πρώτος από εσάς είχε αλλάξει πλειάδα νομικών παραστατών, με την ιδεοληψία ότι δήθεν άπαντες προσπαθούσαν να σας εξαπατήσουν προς όφελος μου, κάτι το οποίο όμως ουδέποτε συνέβαινε. Ο πρώτος από εσάς, όταν ερχόταν στην Αθήνα, που λειτουργούσε και ως πληρεξούσιος της δεύτερης, αντί να προσέλθει να συζητήσουμε και να επιλύσουμε τις όποιες, κατ' αυτόν, διαφορές μας, επεδείκνυε αδιαφορία και επιδίδονταν σε ύβρεις και συκοφαντίες, οι οποίες, όχι μόνον δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, αλλά δεν είχαν και λογικό ειρμό, να μπορέσουν να ερμηνευθούν, στη συνέχεια δε αναχωρούσε, άπρακτος, για την Αυστραλία, αφήνοντάς με μετέωρη. Η μόνη φορά που έγινε κατορθωτή η συνεννόηση μεταξύ μας ήταν κατά το Μάιο του 2012, όταν επισκέφθηκε την Αθήνα ο πρώτος από εσάς μετά του υιού του Νικολάου, οπότε και έγινε η μεταβίβαση 207/000 εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου προς εμένα, υπογραφέντος του υπ' αριθμ. 12.908/2012 συμβολαίου μεταβίβασης της αυτής ως άνω συμβολαιογράφου και υπογράφηκε μεταξύ μας το από 18/5/2012 ιδιωτικό συμφωνητικό, το περιεχόμενο του οποίου και γνωρίζετε. Με βάση το παραπάνω συμφωνητικό αναλάβατε την υποχρέωση να μεταβιβάσετε 173/000 εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου, τα οποία αντιστοιχούν στα υπό στοιχεία Β.Ι2, Β.β1 και Β.β2 διαμερίσματα καθώς και στις υπό στοιχεία ΑΠ-3, ΑΠ-4 και ΑΠ-11 αποθήκες και τις υπό στοιχεία Ρ3, Ρ4 και Ρ11 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτου, μέχρι την 30/9/2012, παραταθέντος μέχρι του χρόνου αυτού του χρόνου παράδοσης των περιελθόντων σ' εσάς διαμερισμάτων, δυνάμει του εργολαβικού συμβολαίου. ΔΥΣΤΥΧΩΣ όμως ούτε αυτή την υποχρέωσή σας εκτελέσατε και όλως αντισυμβατικώς και παρανόμως, αρνηθήκατε και εξακολουθείτε να αρνείσθε να προβείτε στη μεταβίβαση των παραπάνω χιλιοστών, παρά το γεγονός ότι από του χρόνου αυτού, ήτοι την 30/9/2012, οι ιδιοκτησίες σας που αποτελούσαν την αντιπαροχή σας, ήταν έτοιμες προς μεταβίβαση και δεν προσήλθατε για την παραλαβή τους. Αντιθέτως, ο πρώτος από εσάς επισκεπτόμενος την Αθήνα κάθε καλοκαίρι (έτη 2013, 2014 και 2015) αρνούνταν πεισματικά και ακατανόητα να προσέλθει και να μεταβιβάσει σε μένα τα παραπάνω χιλιοστά και να παραλάβει τις οριζόντιες ιδιοκτησίες σας, σε αντίθεση με την συνοικοπεδούχο Ευαγγελία Τσακανίκα, αλλά προσφεύγει σε δικηγόρους, τους οποίους καταργεί από πληρεξουσίους του, ευθύς ως υπάρξει συνεννόηση για διευθέτηση της υπόθεσης (άλλαξε τουλάχιστον 6 δικηγόρους κατ' αυτό το διάστημα) με την ιδεοληψία του ότι δήθεν όλοι συνωμοτούν σε βάρος σας και πάντως προς μεγάλη μου ζημία εκ της συνεχούς αρνήσεώς σας. Με βάση τόσο το εργολαβικό συμβόλαιο, όσο και με το από 18/5/2012 ιδιωτικό συμφωνητικό σε συνδυασμό και με την εντολή σας να πραγματοποιηθούν και πραγματοποιήθηκαν στα διαμερίσματά σας που περιήλθαν σε εσάς λόγω αντιπαροχής, πρόσθετες εργασίες, παράλληλα δε καταβλήθηκαν από μέρους μου, για λογαριασμό σας, και κατ' εντολή σας, δαπάνες για την εγγραφή στο κτηματολόγιο των οριζοντίων ιδιοκτησιών σας, καθώς και την τακτοποίηση των ημιϋπαίθριων χώρων, οι οποίες υπερέβησαν το ποσό των 80.000,00 ευρώ, όπως αναλυτικά και εγγράφως παρέδωσα στην τελευταία πληρεξουσία δικηγόρο σας Μαρία Γρηγοροπούλου. Παρά τα παραπάνω όμως συμφωνηθέντα και παρά το γεγονός ότι έχω εκπληρώσει πλήρως και τελείως όλες τις υποχρεώσεις μου, που απορρέουν τόσο από το εργολαβικό συμβόλαιο, όσο και από το προαναφερθέν ιδιωτικό συμφωνητικό, εσείς συνεχίζετε να αρνείσθε κάθε επικοινωνία μαζί μου και προφανώς δεν συμμορφωθήκατε στην υποχρέωσή σας να μου μεταβιβάσετε τα χιλιοστά που διατηρείτε επί του οικοπέδου και που αντιστοιχούν στις προαναφερθείσες οριζόντιες ιδιοκτησίες και αποτελούν εργολαβικό αντάλλαγμα. Μετά την τελευταία επικοινωνία που είχαμε κατά τον Ιούνιο του έτους 2015, εξαφανισθήκατε και αρνείσθε την επικοινωνία ακόμη και τηλεφωνικώς για την διευθέτηση της εκκρεμότητας που σας βαρύνει. Λόγω της αρνήσεώς σας αναγκάστηκα να σας κοινοποιήσω στην διεύθυνση που δηλώσατε ως κατοικία σας και διαλαμβάνεται στο εργολαβικό συμβόλαιο την από 12/10/2015 εξώδικη δήλωσή μου, την οποία και παρέλαβε ο πρώτος από εσάς, πλην όμως και πάλι εκωφεύσατε. Στη συνέχεια, επανειλημμένα προσπάθησα να έλθω σε επαφή μαζί σας, σας απέστειλα επιστολή, η οποία επεστράφη με την αιτιολογία ότι έχετε μετοικήσει σε άγνωστη διεύθυνση και είναι αδύνατη από μέρους μου, η ανεύρεση νέας διευθύνσεως είτε στην Αυστραλία είτε ενδεχομένως και στην Ελλάδα, όπου από πληροφορίες τρίτων έμαθα ότι βρίσκεστε. Επειδή αρνείσθε, όλως αντισυμβατικώς και παρανόμως, να προσέλθετε και να μου μεταβιβάσετε τα εναπομείναντα προς μεταβίβαση 173/000 εξ αδιαιρέτου, επί του οικοέδου που αντιστοιχούν στις ανωτέρω αναφερθείσες οριζόντιες ιδιοκτησίες της οικοδομής, ήτοι στα υπό στοιχεία Β.Ι2, Β.β1 και Β.β2 διαμερίσματα, στις υπό στοιχεία ΑΠ3, ΑΠ4 και ΑΠ11 αποθήκες και στις υπό στοιχεία Ρ3, Ρ4, Ρ5 και Ρ11 θέσεις στάθμευσης, καίτοι υποχρεούσθε προς τούτο. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματος μου, οθενδήποτε προερχομένου ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΗ για την αντισυμβατική και παράνομη συμπεριφορά σας ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ : Κατ' εφαρμογήν του άρθρου 9 του υπ' αριθμ. 12.073/2008 εργολαβικού συμβολαίου να προσέλθετε ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Ηρούς Ηλιοπούλου του Αναστασίου ή της νόμιμης αναπληρώτριάς της, κατοίκου Αθηνών, οδός Ναυαρίνου αρ. 17 κατά την 14/10/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ., προκειμένου να υπογραφεί μεταξύ μας το μεταβιβαστικό συμβόλαιο που αφορά τη μεταβίβαση σε μένα των 173/000 εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου που στο ιστορικό της παρούσας μου περιγράφω και μου ανήκουν ως εργολαβικό αντάλλαγμα, προσκομίζοντας ταυτόχρονα και όλα τα απαιτούμενα για εσάς νομιμοποιητικά έγγραφα, και τα οποία αντιστοιχούν, όπως στο ιστορικό ανέλυσα, στα υπό στοιχεία Β.12, Β.β1 και Β.β2 διαμερίσματα, στις υπό στοιχεία ΑΠ3, ΑΠ4 και ΑΠ11 αποθήκες και στις υπό στοιχεία Ρ3, Ρ4, Ρ5 και Ρ11 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτου, ΑΛΛΩΣ και σε περίπτωση μη εμφανίσεώς σας ή αρνήσεώς σας να υπογράψετε, θα προβώ στην υπογραφή του μεταβιβαστικού συμβολαίου δι' αυτοσυμβάσεως, όπως προβλέπεται στην παραπάνω διάταξη του εργολαβικού συμβολαίου ή θα προσφύγω δικαστικώς για την καταδίκη σας στη δήλωση αυτή της βουλήσεώς σας, σύμφωνα επίσης με τη διάταξη του άρθρου 24 του αυτού συμβολαίου. Αθήνα, 29-8-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αυγερινός Ανδρέου Ο δικαστικός επιμελητής Κων/νος Λεράκης Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου Επιδόθηκε με την με αριθ 2048 Δ / 2019 έκθεσή επίδοσής μου , με παραγγελία του Δικηγόρου Ιωάννη Τσιλιμίγρα ως πληρεξούσιου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία GOLDAIR TOURISM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. που εδρεύει στην Παιανία Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα ,προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία ΙΑΤΡΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ με πρωην έδρα στην Νεα Ιωνία Αττικής και ήδη αγνώστου έδρας για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ακριβές αντίγραφο της με ημερομηνία 38/2019 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας με την οποία Δεχεται την αγωγή , υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 7.440,00 ευρώ με τον νόμιμο τόκο απο την επόμενη της επίδοσης της αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση . Κηρύσσει την παρούσα προσωρινή εκτελεστή κατά το ποσό των 3.720,00 ευρώ .Επιβάλλει το σύνολο της δικαστικής δαπάνης σε βάρος της εναγομένης στο ποσό των 340,00 ευρώ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Επιδόθηκε με την με αριθ 1858 Δ/ 2019 έκθεσή επίδοσής μου , με παραγγελία της Δικηγόρου Αγγελικής Φωτ. Προύντζου ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία COCA COLA-ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (3Ε) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα (ως ειδικής διαδόχου της COCA COLA- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε.) ,προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό ΤΗΣ Ελπίδας Λαμπαδάκη του Ιωάννη πρώην κάτοικο Αιγάλεω Αττικής (Νίκης αρ77 ) και ήδη αγνώστου διαμονής για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ακριβές αντίγραφο της με ημερομηνία 19-04- 2019 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ /ΜΕ ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατ΄ αυτόν απευθυνομένης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και ζητά να γίνει δεκτή στα αιτήματα που αναφέρονται σ΄ αυτή . Στο τέλος του αντιγράφου του ως άνω δικογράφου υπάρχουν 1) η με ΓενΑρΚατ 39813 /2019 και ΕιδΑρΚατ 3469/2019 πράξη της Γραμματέας του Ειρηνοδικείου Αθηνών και 2) η από 05-05-2019 πράξη της Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθ. Πιν ΣΤ7(ΜΟΝ) /39 - που ορίζει χρόνο για συζήτηση αυτής την 11-12-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 πμ των συνεδριάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (κτίριο 3 αίθουσα 4 ) με την πιο πάνω παρέμβαση /κλήση ζητεί να γίνει δεκτή η παρούσα στην δική που εκκρεμεί μεταξύ των αρχικών διαδίκων ,να προσδιορισθεί νεα σύντομη δικάσιμος για την συζήτηση της με αρ κατ 136101/10866/31-07-2012 αγωγής της υπερ της COCA COLA- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε κατ ατων εναγομένων Ο.Ε.. και ομόρρυθμων μελών της για τους εν τω ιστορικό αυτής αναφερόμενους βάσιμους λόγους . Να. Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην δικαστική δαπάνη . Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 2204 Γ’ /5-9-2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ΣΩΚΡΑΤΗ Ε. ΠΑΠΟΥΛΙΔΗ, κάτοικου Αθήνας, οδός Ναυαρίνου αρ. 18-20, ύστερα από γραπτή παραγγελία, εμένα του Δικηγόρου Αθηνών, Στέφανου Βασιλείου Τσώνη, πληρεξουσίου της Παγώνας, συζύγου Γρηγόρη Μαρούδα, θυγατρός Νικολάου Κόκκαλη και Νικολέττας, κάτοικου Κηφισιάς Αττικής, οδός Φραγκοπούλου 1Κ και Δοϊράνης, με ΑΦΜ 133403503, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την εταιρεία με την επωνυμία ΕΡΓΟΜΕΤΑΛ ΑΕ, η οποία ήδρευε στην Αθήνα, επί της οδού Ψαρομηλίγκου, αριθ. 9, και ήδη αγνώστου έδρας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ακριβές αντίγραφο της από 27-6-2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά της ως άνω εταιρείας, η οποία απευθύνεται στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, με την κάτω απ’ αυτή και με γενικό αριθμό 65702/2019 και ειδικό αριθμό κατάθεσης δικογράφου 1887/2019 πράξη κατάθεσης της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Αθηνών Γκουζή Ευφροσύνης, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η αιτούσα ζητάει να διαταχθεί ο αρμόδιος Υποθηκοφύλακας Παλαιού Φαλήρου να εξαλείψει την ως άνω υποθήκη ποσού 150.000 δραχμών (ήτοι 440,21 €), η οποία έχει μεταγραφεί στον τόμο Ζ και αριθμό 107 των βιβλίων υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Παλαιού Φαλήρου, κατά της προκατόχου Μαρίας, συζύγου Αναστασίου Κόκκαλη, το γένος Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, και υπέρ της εναγομένης δυνάμει του υπ’ αριθ. 8487/18-4-1968 συμβολαίου ενυπόθηκου δανείου του συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Βασιλείου Καραγιάννη. Αθήνα, 10-9-2019 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣ. ΤΣΩΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση: Αγ. Παρασκευής 1 Αρ. πρωτ.: 1571 Λαύριο -195 00 Τηλέφωνο: 2292 0 -27774 Fax: 2292 0- 25060 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη τεσσάρων (4) ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα προγράμματα άθλησης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» (Γενικής Γυμναστικής Γυναικών – Αεροβικής Γυμναστικής - Πιλάτες- Ζούμπα, Γιόγκα) έως οκτώ (8) μηνών για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Για την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων, ορίζεται η υπάλληλος του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ»: κ. Παντελαίων Μαρία . Μετά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών θα πρωτοκολλούνται οι σχετικές αιτήσεις. Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται στην Διοίκηση του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Αγίας Παρασκευής 1, Λαύριο 19500 κατά τις εργάσιμες ημέρες: 09:00-13:00. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης σε δυο καθημερινές ή εβδομαδιαίες εφημερίδες του νομού ή της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ «ΘΟΡΙΚΟΣ», εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Επισημαίνεται ότι οι καταβλητέες αποδοχές εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο από την καταβολή του αντιτίμου που καταβάλλουν οι ωφελούμενοι. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Περίληψη της προκήρυξης - θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες ΗΧΩ Δημοπρασιών, Συνείδηση Και η πλήρης προκήρυξη - θα αναρτηθεί στο κατάστημα ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ», Αγίας Παρασκευής 1, Λαύριο 19500, - στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής, - στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα συνταχθεί σχετικό αποδεικτικό. Λαύριο:10-09-2019 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΒΕΛΕΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ & ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνουμε ότι η Κουρή Ροζάρτα του Κουρή Διονύση και της Κουρή Κατερίνας κάτοικος Αλίμου οδός Γ. Παπανδρέου 32, που γεννήθηκε Δίβρη Αγ. Σαράντα της χώρας Αλβανία το έτος 1984 και είναι γραμμένη στην οικ. μερ. α/α: -26630/1- με αίτησή της ζήτησε την αλλαγή (εξελληνισμό) του κυρίου ονόματός της από «Ροζάρτα» σε «Ροζαλία». Υστερα από τα ανωτέρω, καλούμε κάθε έναν που δεν συμφωνεί με αυτή την αλλαγή, να στείλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση στο Τμήμα Δημοτολογίου του Δήμου Αλίμου (Αριστοτέλους 53), 174 55 - Αλιμος Αττικής. Αλιμος, 29/08/2019 Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕ1/Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ν. Αλικαρνασσός, 04-09-2019 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ αρ. πρωτ. 5328Α΄ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 13 Ν. Αλικαρνασσός ΑΔΑ: 6ΩΦΛ46ΨΧΘΓ-ΞΕΘ Πληροφορίες: Μπαλαμούτσος Κων/νος ΑΔΑΜ: 19PROC005535740 Τηλ.: 2810_240381 Φαξ.: 2810_228462 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ Διακηρύσσει ότι Την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, θα αναρτηθεί ο Ανοιχτός - Ηλεκτρονικός - Διεθνής Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών αρτοτροφοδοσίας για χρονικό διάστημα από 01/01/2020 έως 31/12/2021, για τις παρακάτω ομάδες: Φύση και προϋπολογισμός προϊόντων : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΜΑΔΑ CPV ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 1 15300000-1 ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ– ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ 64.659,36 73.065,08 2 15411200-4 ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΕΛΑΙΑ 26.875,00 30.368,75 3 15331170-9 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 12.580,00 14.215,40 4 15220000-6 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ – ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ 17.082,00 19.302,66 5 15119000-5 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 83.760,00 94.648,80 6 15119000-5 ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 17.292,00 19.539,96 7 03142500-3 ΑΥΓΑ ΦΡΕΣΚΑ 12.480,00 14.102,40 8 15540000-5 ΕΙΔΗ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 25.665,00 29.001,45 9 15800000-6 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 69.574,10 78.780,10 10 15810000-9 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 62.529,85 70.658,73 11 15812121-7 ΑΛΜΥΡΕΣ ΠΙΤΕΣ 19.082,00 21.562,66 ΣΥΝΟΛΑ 411.579,31 465.245,99 Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης προς δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η 09η Σεπτεμβρίου 2019. Αριθμός Αριθμός No_Doc_Ext : 2019-125265 Ημερομηνία υποβολής : 09/09/2019 11:19 Reception Id 19-436499-001 Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 411.579,31 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 465.245,99 Ευρώ με ΦΠΑ, για 12 μήνες με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από την Υπηρεσία για άλλους 12 μήνες, και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη - σταθερή τιμή σε ευρώ για όλες τις κατηγορίες των προϊόντων εκτός των οπωροκηπευτικών που κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %, επί της εκάστοτε μέσης διαμορφούμενης λιανικής τιμής που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Εμπορίας Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν τιμές αναλυτικά και για όλα τα είδη της ομάδας που υποβάλλουν προσφορά, ενώ η κατακύρωση θα γίνει κατά είδος. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 76.870), ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και σύμφωνα με τα οριζόμενα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη της Διακήρυξης στο Κατάστημα Κράτησης Αλικαρνασσού και να ζητήσουν πληροφορίες στα τηλέφωνα 2810240381 εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 πμ – 11:00 πμ. Επίσης η διακήρυξη μπορεί να ανακτηθεί και από την ιστοσελίδα http://et.diavgeia.gov.gr μέσω του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ της ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου στη διεύθυνση που αφορά τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον Εποπτευόμενο Φορέα «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ». Με εντολή Υπουργού Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΑ: ΨΓ1ΘΟΡΡ2-6ΙΖ Ελληνικό Ταχυδρομεία ΑΕ. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Ταχυδρομικών Λειτουργιών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. ανακοινώνουν ότι στις 20 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00-12:00, θα διενεργηθούν Αρχικοί Δημόσιοι Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί σε Μονάδες Ταχυδρομικού Έργου ΕΛΤΑ ανά τη Χώρα για τη Μίσθωση του έργου μεταφοράς των ταχυδρομικών αποστολών σε (121) χερσαίες ταχυδρομικές γραμμές. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι κατά κανόνα δύο χρόνια, με έναρξη την 1η Οκτωβρίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στις παρακάτω Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΛΤΑ: 1) Περιφερειακή Διεύθυνση Δικτύου Λιανικής Απικής, τηλ.: 2103353476 2) Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, τηλ.: 2310289568 3) Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρ-Δυτ. Μακεδονίας, τηλ.: 2310589403 4) Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου, τηλ.: 2651068602 5) Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, τηλ.: 2410237598 6) Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιά-Αιγαίου, τηλ.: 2104146110 7) Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας, τηλ.: 2610270176 8) Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης, τηλ.: 2810302842 Επίσης, μπορείτε να απευθύνεσθε και στις κατά τόπους Μονάδες Ταχυδρομικού Έργου ΕΛΤΑ, καθώς και την Κ.Υ. ΕΛΤΑ, Διεύθυνση Ταχ. Λειτουργιών, Απελλού 1, 101 88 ΑΘΗΝΑ, τηλ: 2103353144. ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Διεύθυνση Γραφείων Τηλέφωνο Fax e-mail Website Απελλού 1, 101 88 ΑΘΗΝΑ 2103353144 2103353569 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. www.elta.gr Δημοσίευση στον Τύπο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Γραμματεία Αθήνα, 10/09/2019 Αρ. πρωτ. 2930 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2929/10.9.2019 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) στην Πεντέλη CPV 55410000-7 Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (N.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)», όπως ενεργεί εν προκειμένω δια του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) αυτού, προκηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές έγγραφες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη προσφορά (πλειοδότης) λαμβανομένων υπόψη των όρων του άρθρου 12 της υπ’ αριθ. 2929/10.9.2019 Διακήρυξης, για την εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΕΑΑ στην Πεντέλη (οδός Ι. Μεταξά & Β. Παύλου, Παλαιά Πεντέλη, Λόφος Κουφού, ΤΚ 152 36), με κατώτερο ετήσιο μίσθωμα το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) ετησίως. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΕΑΑ (Λόφος Νυμφών, Θησείο) από την ορισθείσα Επιτροπή Αξιολόγησης, στις 15/10/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους με ευθύνη τους, είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικώς στην έδρα του ΕΑΑ, στη Διεύθυνση Λόφος Νυμφών, Τ.Κ. 118 10 Θησείο, Αθήνα, με την προϋπόθεση ότι περιέρχεται στην έδρα του ΕΑΑ, μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την Τρίτη 15/10/2019 και ώρα 11.00 π.μ. Οι ειδικοί όροι συμμετοχής του διαγωνισμού ορίζονται στην αναλυτική Διακήρυξη, η οποία αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΑΑ στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.noa.gr. Πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της Διακήρυξης παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Γραμματεία του Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Α.Α., (Λόφος Νυμφών Θησείο, 11810 Αθήνα), αρμόδιος υπάλληλος: κ. Ανθή Μπίρη, τηλ.210-3490060, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Οι προσφέροντες μπορούν να ζητήσουν γραπτώς συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης, το αργότερο μέχρι τη Τετάρτη 9/10/2019. Ο Διευθυντής του ΕΑΑ & πρόεδρος του Δ.Σ. Καθ. Εμμανουήλ Πλειώνης
PrintButton

07-09-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Με την υπ’ αρ. 195/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Θήβας τροποποιείται το καταστατικό του θρησκευτικού νομικού προσώπου με την επωνυμία «Ιερά Μητρόπολις Αττικής και Βοιωτίας της Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών της Ελλάδος. Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» ή σε συντετμημένη μορφή «Ιερά Μητρόπολις Αττικής και Βοιωτίας της Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ελλάδος. Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που έδρευε στον Καθεδρικό Ναό Αγίων Πάντων στην θέση Πυρί του Δήμου Θηβαίων Βοιωτίας και ήδη μετά την παραπάνω τροποποίηση του κανονισμού του εδρεύει στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου επί της οδού Δημοκρίτου αρ 18 στις Αχαρνές Αττικής. Η Μητρόπολη ανταποκρίνεται στις λατρευτικές ανάγκες πιστών, οι οποίοι διαβιούν εντός των εξής διοικητικών ορίων: Α. Της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Β. Των πρώην Δήμων Ανθηδώνος και Αυλίδος του νυν Δήμου Χαλκιδέων (Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας). Γ. Των Δήμων Αχαρνών (εκτός ενός τμήματος περιέχοντος την Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής), Διονύσου, Κρωπίας, Λαυρεωτικής, Μαραθώνος, Μαρκοπούλου-Μεσογαίας, Παιανίας, Παλλήνης, Ραφήνας-Πικερμίου, Σαρωνικού, Σπάτων-Αρτέμιδος και εκ του (Καλλικρατικού) Δήμου Ωρωπού το τμήμα Ανατολικώς της Εθνικής οδού (Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής). Δ. Των Δήμων Ασπροπύργου, Ελευσίνος, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μεγαρέων και εκ του Δήμου Φυλής εν τμήμα των Άνω Λιοσίων περιέχον τον Ι. Ναόν Αγίου Γεωργίου (Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής). Ε. Των Δήμων Αμαρουσίου, Βριλησίων, Ηρακλείου, Κηφισίας, Λυκοβρύσεως-Πεύκης, Μεταμορφώσεως και Πεντέλης (Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέως Αθηνών). ΣΤ. Των Δήμων Καματερού, Ιλίου και Πετρουπόλεως (Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών). Η Ιερά Μητρόπολη πρεσβεύει την Ορθόδοξο Χριστιανική Πίστη και – όπως όλοι οι Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί- χρησιμοποιεί στην Λατρεία της το Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο, δηλαδή προσαρμόζει το Εορτολόγιό της στο Ιουλιανό (ή κοινώς Παλαιό) Ημερολόγιο. Η διαποίμανση των πιστών-μελών της Ιεράς Μητρόπολης πραγματοποιείται κατά τις επιταγές της Αγίας Γραφής και την Διδασκαλία των Αγίων Πατέρων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού. Θήβα, 16η Ιουλίου 2018 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΝΙΚ. ΚΤΙΣΤΑΚΙΣ Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΠΑΝ. ΔΡΑΚΟΥ 10, 32200 ΘΗΒΑ Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο : 2262.027714 – 2262.022424 FAX : 2262.022911 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 272/31-7-2019 διαταγής της Ειρηνοδίκη Αθηνών (Εκούσια Δικαιοδοσία) εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του καταστατικού του σωματείου με την Επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Αισχύνου αρ. 4, Τ.Κ. 10558, με αριθμό μητρώου σωματείων 16163 και ΑΦΜ 090208538, και εκπροσωπείται νόμιμα. Ειδικότερα εγκρίθηκαν οι παρακάτω τροποποιήσεις: Α. Άρθρο 10 παρ. στ’: Κατάργηση της αποστολής έντυπης πρόσκλησης σε Γενική Συνέλευση. Β. Άρθρο 11 παρ. α’ και άρθρο 11Α: Κατάργηση της επιστολικής ψήφου. Γ. Άρθρο 12 παρ. α’: Τροποποίηση διαδικασίας αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Δ. Άρθρο 19: Τροποποίηση της διαδικασίας σύνταξης και τροποποίησης του «Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας». Αθήνα, 3.9.2019 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Π. ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 34322) Α.Σ. ΠΑΠΑΣΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ. Δ.Σ.Α. 80190 Λ. Συγγρού 367 & Πεντέλης 37 – 17564 Παλ. Φάληρο Α.Φ.Μ 998319275 – Δ.Ο.Υ. Παλ. Φαλήρου Τηλ. 2109409960/961/962 / email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ' αριθμόν 363Ε/4-9-2019 έκθεση επιδόσεώς μου επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών για την Παυλίνα - Μαργαρίτα Κατσώχη του Νικολάου πρώην κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής οδός Θεσσαλονίκης και τώρα αγνώστου διαμονής, μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Κωνσταντίνου Μπίτσιου πληρεξουσίου του Αντίμπ (Antib or Adib) Χαζέμ (Khazem or Chazem) του Σαμίρ (Samir) κατοίκου Αθηνών, αντίγραφο της υπ' αριθμ. 7740/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στο διατακτικό της οποίας απαγγέλει τη λύση μεταξύ των διαδίκων νομίμου πολιτικού γάμου ο οποίος τελέστηκε στο Δημαρχείο Νέας Σμύρνης την 1-3-2012. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 4-9-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΡ. ΑΛΕΚΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ Εκποιείται το Ε-2 διαμέρισμα κείμενο στην Α.Κυψέλη οδός Μεγίστης 79, με θέα την Ακρόπολη. Έχει εμβαδό 77τ.μ, παρκινγκ εμ¬βαδού 11τ.μ και αποθήκη εμβαδού 6τ.μ. Ελάχιστο τίμημα 70.000 ευρώ. Η εκποίηση θα γίνει στις 16/9/2019 στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. ΑΘΗΝΑ, 3-9-2019 Η ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΣΕΒΑΣΤΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΤΗΛ. 6977040320 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ AKINHTOY Με την υπ' αρ. 2182/2017 έκθεση της κ. Εισηγήτριας των Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών, επιτράπηκε στο σύνδικο της πτώχευσης του Γεωργίου Κανταρτζή του Αναστασίου η εκποίηση ακινήτων της πτώχευσης και συγκεκριμένα ενός διαμερίσματος, μιας αποθήκης και δύο θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στο Δήμο Βούλας Απικής, τέως Δήμου Κρωπίας, στη θέση Άνω Βούλα ή Άγιος Νικόλαος Βάρης Απικής και στην πολυκατοικία επί της οδού Χειμάρας, αριθμ. 6-8, ήτοι α) Της υπό στοιχεία ΑΛΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ (Α2) αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας (διαμερίσματος) του Α' ορόφου επιφανείας τ.μ. εκατόν είκοσι πέντε (125), β) Της υπό στοιχεία ΥΨΙΛΟΝ ΤΡΙΑ (Υ3) ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας (αποθήκης) του υπογείου ορόφου επιφανείας μ.τ. επτά (7) και γ) Των υπό στοιχεία (Θ.Σ.1) επιΦανείας μ.τ. (8) και (Θ.Σ.8) επιφανείας μ.τ. (12,50) οριζοντίων ιδιοκτησιών (θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων) του υπογείου ορόφου, με συνολική αξία το ποσό των 272.459,75 ευρώ και τιμή πρώτης προσφοράς στα 2/3 της αξίας τους. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση περί λήψεως της Εκθέσεως αυτής στο δελτίο του Ταμείου Νομικών και ώρα 11:00 στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από την κ. Εισηγήτρια της Πτώχευσης. Η δαπάνη μεταβιβάσεως και όλα τα έξοδα γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα, 07-08-2019 Ο σύνδικος της Πτώχευσης ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΛΟΝΤΟΥ 4, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 2103830635 6944333698 Με την υπ' αριθ. Γ11621/6-9-2019 έκθεσή μου επιδόσεως κατόπιν επισπεύσεως της κ. Ευτυχίας - Βασιλικής Ζούκα του Θεοφάνη, κατοίκου Σουηδίας, προσωρινώς διαμένουσας στο Παλαιό Ψυχικό Αττικής, οδός Σολωμού αρ. 33 (με ΑΦΜ 021765650) επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την κ. Βασιλική Ζούκα του Ευαγγέλου, πρώην κάτοικο Αλίμου Αττικής, οδός Κυθήρων αρ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 17-7-2019 κλήσεως μετ' από παραπομπή της ως άνω επισπευδούσης κατά της δευτέρας δικάσιμος της οποίας ορίστηκε με την με γεν. αρ. κατάθεσης 69041/2019 (κατά την νέα τακτική διαδικασία - εμπράγματο) και Ε.Α.Κ. 1692/2019 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με μνεία περί προθεσμίας για την κατάθεση των προτάσεων 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής παρατεινόμενης αυτής κατά 30 ημέρες για την περίπτωση εναγόμενου αγνώστου διαμονής μετά της κάτωθι αυτής από 2-9-2019 συνταχθείσης παραγγελίας για επίδοση της προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 6-9-2019 (ΤΣ) ΑΛΕΞΙΟΣ Ι. ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την υπ' αριθ. Γ11622/6-9-2019 έκθεσή μου επιδόσεως κατόπιν επισπεύσεως της κ. Ευτυχίας - Βασιλικής Ζούκα του Θεοφάνη, κατοίκου Σουηδίας, προσωρινώς διαμένουσας στο Παλαιό Ψυχικό Αττικής, οδός Σολωμού αρ. 33 (με ΑΦΜ 021765650) επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την κ. Βασιλική Ζούκα του Ευαγγέλου, πρώην κάτοικο Αλίμου Αττικής, οδός Κυθήρων αρ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 2-9-2019 εξώδικη γνωστοποίηση εξέτασης μάρτυρα της ως άνω επισπευδούσης προς την δευτέρα με την οποία της γνωστοποιείται ότι σχετικά με την με γεν. αρ. κατάθεσης 69041/2019 κλήση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών απευθυνομένη που αφορά την με αριθμό 57794/3317/2017 αγωγή (ασκηθείσα στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών) θα εξετασθεί μάρτυρας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, την Τετάρτη, 11-9-2019, ώρα 11.00 π.μ. οπότε και καλείτε να παραστεί άλλως εν απουσία της η εξέταση του μάρτυρα θα πραγματοποιηθεί ερήμην της. Αθήνα 6-9-2019 (ΤΣ) ΑΛΕΞΙΟΣ Ι. ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας