PrintButton

16-07-2019

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 617/37456/2019 ΚΛΗΣΗΣ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΧΡΟΝΗΣ (Α.Φ.Μ. 075978113), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 24.04.2019 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τον Δικηγόρο κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟ πληρεξούσιο : 1) του Γεωργίου Κατάρα του Βασιλείου και της Βαίτσας, κατοίκου Αχαρνών Αττικής, Μιχαλάκη αρ. 3, με ΑΦΜ 043837381 Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, 2) του Χρήστου Κατάρα του Βασιλείου και της Βαίτσας, κατοίκου Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου αρ. 47 με ΑΦΜ 31794479 και 3) της Ιωάννας συζύγου Γερασίμου Στανίτσα, το γένος Βασιλείου και Βαίτσας Κατάρα, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Αριστείδου αρ. 36Α & ΑΦΜ 069937879, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 6015Ε/24.06.2019 έκθεση μου επίδοσης για την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΒΕΤΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΠΟΙΪΑ ΑΛΕΞ. ΑΝΑΣΤ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Α.Ε.», που έδρευε στο Δήμο Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη Αττικής, επί της οδού Φλέμινγκ 18 με ΑΦΜ 094094743 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιώς και πλέον έχει άγνωστη έδρα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο από το επιδειχθέν στον παραγγέλλοντα δικηγόρο πρωτότυπο της από 15.04.2019 Κλήσης των ως άνω Κατά της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας αναφορικά με την από 19-12-2017 με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 612416/2590/19-12-2017 Αγωγή τους περί καταβολής μισθωμάτων (Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών) ενώπιον του ΜονΠρωτ. Αθηνών, κατά της αντιδίκου Εταιρείας, η οποία επιδόθηκε νομίμως, προσηκόντως και εμπροθέσμως στην αντίδικο εταιρεία στην άνω σημειούμενη διεύθυνση όπου είχε έδρα, όπως αποδεικνύεται από την υπ’ αριθμ. 10.511Γ/28-12-2017 Έκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Βασιλείου Γ. Βασιλακόπουλου, η δε συζήτηση της εν λόγω Αγωγής είχε ορισθεί για την δικάσιμο της 6ης-02-2018, ότε και αναβλήθηκε για την 7/6/2018, ότε και ματαιώθηκε. Οι ενάγοντες ζητούν να γίνει δεκτή η παρούσα κλήση τους προκειμένου να συζητηθεί η από 19-12-2017 με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 612416/2590/19-12-2017 Αγωγής τους περί καταβολής μισθωμάτων. Η εν λόγω Κλήση φέρει ΓΑΚ/ΕΑΚ: 37456/617/19.04.2019 της Γραμματείας του ΜονΠρωτ. Αθηνών (διαδικασία περιουσιακών διαφορών). Χρόνος συζήτησης της αγωγής με την άνω κλήση ορίστηκε η 20η/09/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο κτίριο 11, αίθουσα 5, Διαδικασία: ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, Πινάκιο:Τ2, με Αριθμό Πινακίου:8. Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη άμα όπως παραστεί κατά την συζήτηση της παρούσης, ότε και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 24-06-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΗΣ Πρόκληση προς αναγγελία δικαιώματος Με την υπ΄αριθμ. 250/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ξάνθης (Εκούσια Δικαιοδοσία) που εκδόθηκε επί της από 8.6.2017 με αρ. έκθ. καταθέσεως 121/9-6-2017 αιτήσεως της Αικατερίνης Κουτσουμπού του Διονυσίου και της Αναστασίας, κατοίκου Ξάνθης (οδός Σαγγαρίου 25), ΑΦΜ 079588650 ΔΟΥ Ξάνθης, προσκαλείται ο κομιστής της υπ΄αριθμ. 56346340-6 επιταγής της Τράπεζας Alpha Bank ποσού 1.800 ευρώ, εκδόσεως στην Ξάνθη του Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών ΕΦΚΑ Ξάνθης στις 25-05-2017, σε διαταγή της αιτούσας, όπως, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την τελευταία των δημοσιεύσεων, αναγγείλει τα δικαιώματά του και αν κατέχει την εν λόγω επιταγή να την καταθέσει στη Γραμματεία του ανωτέρω Δικαστηρίου, επί ποινή απώλειας της ισχύος της. Η ίδια ως άνω απόφαση απαγορεύει επίσης, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της πρόσκλησης, οποιαδήποτε παροχή προς τον κομιστή της παραπάνω επιταγής. Ξάνθη, 12.07.2019 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Λαμπρινή Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν της από 02-07-2019 γραπτής παραγγελίας της Δικηγόρου Αθηνών Παρασκευή Γ. ΜΑΚΡΗ ως πληρεξουσίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία > με το δ. τ. <>, που εδρεύει στο Επιστημο- νικό και Τεχνολογικό Πάρκο στα Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης (Κεντ- ρικά γραφεία στην Παλλήνης, Προέκταση οδού Μάνης, Κάντζα) με Α.Φ.Μ. 094444827, όπου με την με αριθμό 2812Γ/04-07-2019 έκθεση μου επίδοσης, επέδωσα προς τον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Δημήτριο Νομικό, για την εταιρεία <> με τον δ.τ. με έδρα στην Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Ε.Ο. Αθη- νών - Λαμίας, 12ο χλμ υπό διάνοιξη Φαβιέρου και ήδη αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 094502430 ή στον Αλέξανδρο Μανιατόπουλο του Λεωνίδα, κάτοικο Καβουρίου Αττικής, οδός Ακτής 8, με την ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύ- νων Συμβούλου της ανωτέρου εταιρείας και νομίμου εκ/που και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθ. 1081/2019 Απόφασης του ΕΙΡΗΝΟ- ΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, (Τακτική Διαδικασία), προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. ΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ. ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της εναγομε- νης. ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των 200 ευρώ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ότι κρίθη- κε απορριπτέο. ΔΕΧΕΤΑΙ κατά τα λοιπά την αγωγή. ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εναγόμενη να καταβάλει στην ενάγουσα, το ποσό των (10.854,89) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επόμενη της παρέλευσης των τριάντα (30) ημερών από την έκδοση εκάστου τιμολογίου-λογαριασμού και μέχρι την εξόφληση. ΚΗΡΥΣΣΕΙ την παρούσα προσωρινά εκτελεστή κατά το ποσό των 5000 ευρώ. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ την εναγόμενη στην πληρωμή των δικαστικών εξό- δων της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των 600,00 ευρώ ΚΡΙΘΗΚΕ αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις 22-03-2019, χωρίς την παρουσία της ενάγουσας και της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Η πληρεξούσια δικηγόρος (σφραγίδα -υπογραφή). ΑΘΗΝΑ 15-7-2019 Ο ενεργήσας την επίδοση Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Αθηνών ΒΑΤΣΑΚΗΣ ΑΝΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΣ Σωκράτους 10- Καματερό τηλ. 6980871460 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την με αριθμό 242/2019 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε το από 30/5/2019 Καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ INTRACOM TELECOM», με έδρα την Αθήνα και με σκοπό τον αναφερόμενο στο άρθρο 2 του Καταστατικού του. Αθήνα,15 Ιουλίου 2019 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡ. ΠΗΤΤΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 49 ΑΘΗΝΑ, 11473 ΤΗΛ. 2106450078, ΚΙΝ. 6936450078 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Δημοσίευση με εντολή του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για την Α.Ε. με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΛΙΚΩΝ» και δ.τ. «ΝΑΥΣΙ Α.Ε.» πρώην εδρεύουσα στο Δήμο Πειραιά ως εκπροσωπείται νόμιμα και ήδη αγνώστου έδρας και διευθύνσεως σχετικά με την από 16.04.2019 Κλήση με επίσπευση της Περιφέρειας Αττικής κατά της ως άνω εταιρίας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς με Γ.Α.Κ. 3787/2019 και Ε.Α.Κ. 1855/2019 και χρόνο συζήτησης την 18η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ. στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Πειραιώς στον Β’ όροφο, Αίθουσα 218 με Αρ. Πιν. 8. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ Με την υπ’ αριθμόν 2140Γ/10-07-2019 έκθεση επίδοσής μου, μετά από έγγραφη παραγγελία της συμβολαιογράφου Ξάνθης Παναγιώτας Χατζοπούλου, ενώπιον της οποίας στις οκτώ (08) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019) με την υπ’ αριθμόν 7719/08-05-2019 έκθεσή της πλειστηριασμού και κατακύρωσης ακινήτων, διενεργήθηκε ο πλειστηριασμός ακίνητης περιουσίας της οφειλέτριας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΕΣΙΑΔΟΥ του Γεωργίου, κατοίκου Ξάνθης και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 070216399, με επίσπευση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου, αρ. 40 και ΑΦΜ 094014249 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ως καθολικής διαδόχου , λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση, της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε και τα κατασχεθέντα ακίνητα κατακυρώθηκαν με την υπ’ αριθμόν 7719/2019 έκθεσή της πλειστηριασμού και κατακύρωσης ακινήτου, στην Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου, αρ. 40 και ΑΦΜ 094014249 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, στο συνολικό ποσό των ευρώ ενενήντα χιλιάδων (90.000,00 € ) και ακολούθως συντάχθηκε η υπ’ αριθμόν 7851/2019 πράξη της Πίνακα Διανομής Πλειστηριάσματος, επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, Αννα Κεβοπούλου, για λογαριασμό της καθής η εκτέλεση ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΕΣΙΑΔΟΥ του Γεωργίου και της Εύας, με ΑΦΜ 070216399, πρώην κατοίκου Ξάνθης (Ανατολικής Θράκης 4) και νυν αγνώστου διαμονής και ακριβούς διευθύνσεως , την υπ’ αριθμόν 7852/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ της συμβολαιογράφου Ξάνθης Παναγιώτας Χατζοπούλου, κατοίκου Ξάνθης, οδός Μεσολογγίου 9 Α, ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, για λογαριασμό της καθής η εκτέλεση ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΕΣΙΑΔΟΥ του Γεωργίου και της Εύας, με ΑΦΜ 070216399, πρώην κατοίκου Ξάνθης( Ανατολικής Θράκης 4) και νυν αγνώστου διαμονής και ακριβούς διευθύνσεως, πρόσκληση με την οποία καλείται η καθής η εκτέλεση να λάβει γνώση του υπ’ αριθμ. 7851/2019 πίνακα κατάταξης δανειστών, εντός της νόμιμης προθεσμίας από την κοινοποίηση της παρούσας για άσκηση ανακοπής κατά του πίνακα αυτού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 979 Κ.ΠΟλ.Δ. Με τον προαναφερόμενο πίνακα κατάταξης δανειστών διανέμεται το πλειστηρίασμα ποσού ευρώ ενενήντα χιλιάδων (90.000,00 €) ,που επιτεύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 7719/2019 έκθεσή αναγκαστικού πλειστηριασμού και κατακύρωσης ακινήτου της ιδίας ως άνω επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, της οφειλέτριας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΕΣΙΑΔΟΥ του Γεωργίου και της Εύας, με ΑΦΜ 070216399, πρώην κατοίκου Ξάνθης( Ανατολικής Θράκης 4) και νυν αγνώστου διαμονής και ακριβούς διευθύνσεως . Ξάνθη 15/7/2019 Ο Δικ Επιμελητής ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡ. ΔΕΜΕΝΙΔΗΣ Μ. Βόγδου 20-Ξάνθη Τηλ. 25410 72559 ΔΙΑΦΟΡΑ Η ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ Α.Τ.Ε υπέβαλε προς τη ΡΑΕ αίτηση αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με Η/Ζ συνολικής ισχύος 26 kW η θέση του οποίου θα μεταβάλλεται αναλόγως των έργων της εταιρείας με αριθ. Πρωτ. Ι-264874/12/07/2019. Όποιος έχει αντίρρηση μπορεί να την υποβάλλει στην ΡΑΕ εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης. Η ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ Α.Τ.Ε υπέβαλε προς τη ΡΑΕ αίτηση αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με Η/Ζ συνολικής ισχύος 26 kW η θέση του οποίου θα μεταβάλλεται αναλόγως των έργων της εταιρείας με αριθ. Πρωτ. Ι-264875/12/07/2019. Όποιος έχει αντίρρηση μπορεί να την υποβάλλει στην ΡΑΕ εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Διεύθυνση Δασών Ν. Σάμου Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών & Δημοσίου Κατηγόρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 8411/05-02-2016 πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου, η οποία εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως της Βασιλοπούλου Καλλιόπης και κοινοποιήθηκε για τοιχοκόλληση στη Δ.Κ. Μυτιληνιών Δήμου Σάμου, χαρακτηρίστηκε ως εξής: Η έκταση με στοιχεία κορυφών (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Α) εμβαδού 576,11 τετραγωνικών μέτρων, ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά τν έννοια των διατάξεων της περίπτωσης (α) της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του νόμου 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του νόμου 4280/14 (ΦΕΚ-159 Α), μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η άνω συνολική έκταση κείται στη θέση «Μαρμαράκι Μεσοκάμπου» δημοτικής κοινότητας Μυτιληνιών, δημοτικής ενότητας Πυθαγορείου του δήμου Σάμου, περιφερειακής ενότητας Σάμου και απεικονίζεται στο από τον Αύγουστο 2015 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1/200 του μηχανικού Γεωργίου Σάμιου, το οποίο θεωρήθηκε και είναι αναπόσπαστο μέρος της. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο μηνών από σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ Α’ 159/8-8-2014). Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου ΖΩΗ Α. ΚΙΝΙΖΟΠΟΥΛΟΥ Δασολόγος ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ε. Ταχ. Δ/νση : Περικλέους 55 Ταχ. Κώδικας: 15561 Πληροφορίες: Χρήστος Πετράκης Τηλέφωνο : 213.2002.880 Αρ. πρωτ. : 65 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για εκμίσθωση του Σχολικού Κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού) Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε. του Δήμου Παπάγου – Χολαργού διακηρύσσει ότι προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για τη μίσθωση του Σχολικού κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, για εννέα (9) χρόνια. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο γραφείο του Διευθυντή του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού και θα λάβει χώρα από Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019 έως και Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 και ώρες 09:00 έως 11:00. Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα λάβει χώρα στο γραφείο του Διευθυντή του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, την Τρίτη 03 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 Για την παραλαβή αναλυτικής προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (τηλ.2132002880 και 2132002885) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Χολαργός, 05/07/2019 Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πετράκης Χρήστος

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας