PrintButton

19-07-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την υπ’ αριθμ. 3/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιλίου, ιδρύθηκε το μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ» που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους Αττικής, εγκριθέντος του από 1/2/2018 καταστατικού του, αποτελούμενο από είκοσι ένα (21) άρθρα και σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο τέσσερα (4) αυτού. Αθήνα 18 Ιουλίου 2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Κωνσταντίνος Ι. Μαυροειδής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) I. Με την με αριθμ. 26/2019 έκθεση της Εισηγήτριας πτωχεύσεων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Πρωτοδίκου Χαλκίδας, Δέσποινας Ταβούτη, ορίσθηκε η 24η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μμ στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας ως ημέρα επανάληψης του πλειστηριασμού της αναλυτικά περιγραφόμενης στο σκεπτικό της υπ’ αριθμ. 10/2016 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας ακίνητης περιουσίας της άνω πτωχής εταιρείας και συγκεκριμένα μίας μονάδας πτηνοσφαγείου που βρίσκεται στη θέση «Φλόκα» του Δήμου Τανάγρας Βοιωτίας, η οποία αποτελείται από δύο αγροτεμάχια με τα εξής στοιχεία: α) ένα αγροτεμάχιο εκτάσεως 69.654,40 τ.μ. το οποίο χωρίζεται σε δύο άνισα τμήματα από τη διερχόμενη διαμέσου αυτού αγροτική οδό από Τανάγρα προς περιοχή Άρματος, εκτάσεως 59.959,80 τ.μ. και 9.694,60 τ.μ. αντιστοίχως (αγροτεμάχιο 1Α και 1β), κείμενα εκτός σχεδίου πόλης, αμφότερα άρτια και οικοδομήσιμα σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, μετά των επ’ αυτών κτιριακών εγκαταστάσεων (πτηνοσφαγείο και κτίριο υποπροϊόντων) συνολικού εμβαδού 6.843,59 τ.μ. και του εγκατεστημένου στο χώρο του πτηνοσφαγείου βιομηχανικού εξοπλισμού (μονάδα εκσπλαχνισμού, μονάδα αερόψυξης, μονάδα ζύγισης, κατάταξης, διαχείρισης και παραγωγής, μονάδα διαλογής και συσκευασίας, μονάδα αποστεωμένων προϊόντων, μονάδα κρεατοσκευασμάτων, μονάδες κατάψυξης- ψύξης και μονάδα υδρόψυξης) και β) ένα αγροτεμάχιο εκτάσεως 4.132 τ.μ. που βρίσκεται ομοίως στη θέση «Φλόκα» του Δήμου Τανάγρας Βοιωτίας, κείμενο εκτός σχεδίου πόλης, άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, με ελάχιστο συνολικό τίμημα εκποίησης το ποσό του 1.899.637,00 ευρώ και συνολική τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό του 1.266.424,66 ευρώ. Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω ημερομηνία δεν εμφανισθούν πλειοδότες ή οι προσφορές κριθούν μη συμφέρουσες θα γίνει επανάληψη του πλειστηριασμού τρεις ακόμη συνεχείς ανά εβδομάδα φορές ήτοι την 1η Οκτωβρίου 2018, την 8η Οκτωβρίου 2018 και την 15η Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:00μμ στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Σε περίπτωση που και οι τρεις επαναληπτικοί πλειστηριασμοί αποβούν άκαρποι λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών ή οι προσφορές κριθούν μη συμφέρουσες ο πλειστηριασμός θα αναβληθεί χωρίς καμία πρόσθετη διατύπωση και θα ορισθεί σε ημερομηνία απέχουσα τέσσερις εβδομάδες από την τελευταία επανάληψη ήτοι την 12η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μμ στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Κατά την ημερομηνία διενέργειας του πλειστηριασμού, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλει ενώπιον της Εισηγήτριας Πτωχεύσεων, παρουσία της συνδίκου, ενσφράγιστη προσφορά, αφού προηγουμένως δηλώσει, αν συμμετέχει για τον εαυτό του ή ενεργεί ως πληρεξούσιος άλλου, προσκομίζοντας ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταβάλει ως εγγυοδοσία το ποσό του ενός τρίτου της τιμής πρώτης προσφοράς, με επιταγή έκδοσης Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διαταγή του ίδιου, που συμψηφίζεται στο τίμημα, αν κατακυρωθεί σε αυτόν το ακίνητο. Οι προσφορές αποσφραγίζονται και μονογράφονται από την Εισηγήτρια, η οποία αν κρίνει την τιμή συμφέρουσα, εγκρίνει την εκποίηση και επιτρέπει τη σύναψη της πώλησης, άλλως η διαδικασία επαναλαμβάνεται (άρθρο 149ΠτΚ). Κατά τα οριζόμενα στη με αριθμό 26/2019 διάταξη της Εισηγήτριας Πτωχεύσεων, το νομικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο θα διεξαχθεί ο πλειστηριασμός, διαγράφεται στις διατάξεις των άρθρων 147 έως 150 του ΠτΚ και καθορίσθηκε εκτενώς και σαφώς με την υπ’ αριθμ. 44/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ευβοίας (εκούσια δικαιοδοσία). Μετά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος θα γίνει και η κατά νόμο συμβολαιογραφική μεταβίβαση της ως άνω ακίνητης περιουσίας στον πλειοδότη- αγοραστή. Όλα τα έξοδα εκποίησης και οι δαπάνες μεταβίβασης (φόροι μεταβίβασης, χαρτόσημα, Φ.Π.Α, αμοιβή δικηγόρων, συμβολαιογράφου, σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, νομιμοποίηση τυχόν αυθαιρέτων κατασκευών, δικαιώματα υποθηκοφυλακείου- κτηματολογικού γραφείου) και ό,τι άλλο θα απαιτηθεί για τη σύννομη ολοκλήρωση της συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης θα βαρύνουν αποκλειστικά τον πλειοδότη- αγοραστή. II. Αναφορικά με την πραγματική και νομική κατάσταση του υπό εκποίηση ακινήτου, σημειώνονται τα ακόλουθα: 1. Το ανωτέρω πτηνοσφαγείο είχε εκμισθώσει η πτωχή εταιρία με το από 3-2-2010 ιδιωτικό συμφωνητικό εμπορικής μίσθωσης (αρ. κατ. Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας 1155/2010), ήτοι πριν από την κήρυξή της σε πτώχευση, στην εδρεύουσα στο Σχηματάρι Ευβοίας ανώνυμη εταιρία με την τότε επωνυμία «ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΑΕΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και πλέον «ΑΛΚΟΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕΕ», η οποία με τη σειρά της το είχε υπεκμισθώσει στην εταιρία «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ» δυνάμει του από 17.1.2016 συμφωνητικού εμπορικής μίσθωσης (αρ. δήλωσης taxisnet 8891914). Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίσθηκε δωδεκαετής (12ετής) (αρχόμενη την 5-2-2010 και λήγουσα την 4-2-2022), με δικαίωμα ανανέωσης εκ μέρους της μισθώτριας για άλλα δώδεκα έτη (ήτοι από την 5-2-2022 έως την 4-2- 2034). 2. Την ανωτέρω μίσθωση και υπομίσθωση κατήγγειλε εξωδίκως, την 20-9-2016 και την 11-1-2017, η υπό ειδική εκκαθάριση ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», εκπροσωπούμενη από τον ειδικό εκκαθαριστή αυτής, εταιρία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρία», και υπό την ιδιότητά της ως ενυπόθηκης δανείστριας της πτωχής εκμισθώτριας, επικαλούμενη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 4 ν. 4112/1929 και 31 παρ. 2 ν. 2538/1997. α) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΚΟΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΕ» άσκησε την από 18.9.2017 (αρ. εκθ. καταθ. 2825/105/2017) αγωγή της ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, με την οποία ζητούσε να αναγνωρισθεί η ακυρότητα της εν λόγω καταγγελίας της μίσθωσης. Η αγωγή έγινε δεκτή με την με αριθμό 33/2018 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Κατά της άνω απόφασης ασκήθηκαν εφέσεις από την ΑΤΕ ΥΕΕ και τη ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ οι οποίες απορρίφθηκαν δυνάμει της με αριθμό 153/2019 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Ευβοίας. β) Κατά της άνω καταγγελίας της μίσθωσης η εταιρία «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ» άσκησε την από 8-3-2017 αγωγή της ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας (αρ. εκθ. καταθ. 23/2017) ζητώντας την αναγνώριση της ακυρότητάς της, η οποία έγινε δεκτή με τη με αριθμό 22/2018 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Κατά της άνω απόφασης ασκήθηκαν εφέσεις από την ΑΤΕ ΥΕΕ και τη ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ οι οποίες συνεκδικάσθηκαν στη δικάσιμο της 19.9.2018. Επί των εφέσεων εκδόθηκε η με αριθμό 154/2019 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ευβοίας με την οποία διατάχθηκε η αναβολή της συζήτησης μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση επί της με αρ. καταθ. 2825/105/18.9.2017 αγωγής που άσκησε η ΑΛΚΟΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΕ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 3. Κατά της με αριθμό 44/2017 απόφασης του Εφετείου Ευβοίας (με την οποία ακυρώθηκε ο διενεργηθείς την 17η.10.2017 πλειστηριασμός του προπεριγραφόμενου πτωχευτικού ακινήτου και διατάχθηκε η επανάληψή του σύμφωνα με τα εν αυτή επιτασσόμενα), έχει ασκηθεί αίτηση αναίρεσης (ΓΑΚ 1224/2017) από την εταιρεία «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ», η οποία συζητήθηκε ενώπιον του Αρείου Πάγου την 1.10.2018 και αναμένεται η έκδοση απόφασης. 4. Η εταιρεία ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ έχει ασκήσει αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ 27674/2018, ΕΑΚ 1097/2018) στρεφόμενη κατά α) της ανώνυμης εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» β) της ανώνυμης εταιρείας «ΑΛΚΟΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕΕ», γ) της πτωχευσάσης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ) εναντίον της συνδίκου πτώχευσης της ως άνω εταιρείας και ε) της ανώνυμης εταιρείας «K & O Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία (πρώην TEC Επιχειρηματικές Λύσεις Α.Ε.). Η άνω αγωγή συζητήθηκε την 17.10.2018 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και αναμένεται η έκδοση απόφασης. Για την πληρέστερη ενημέρωσή τους και για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση αναφορικά με την πραγματική και νομική κατάσταση του υπό εκποίηση ακινήτου, οι πτωχευτικοί πιστωτές και οι ενδιαφερόμενοι υπερθεματιστές δύνανται να απευθύνονται στη σύνδικο πτώχευσης. Χαλκίδα, 4.7.2019 Η ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΚΡΙΩΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗ ΓΟΒΙΟΥ 10- ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ. 2221023411/6972850064 ΑΜ:106588 Περίληψη διαταγής Δυνάμει της με αριθμό 26/2019 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου (Τμήμα Εκούσας Δικαιοδοσίας) αναγνωρίστηκε το αθλητικό σωματείομε την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ», για τις διεθνείς σχέσεις τού οποίου θα χρησιμοποιείται η επωνυμία «SPORTS CLUB KINISIS», με σκοπό τον αναφερόμενο αναλυτικά στο από 31 Μαΐου 2019 καταστατικό του. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος Γεώργιος Ν. Καλούδης (ΑΜ ΔΣΑ 27729) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ.: 11843Α/17-7-2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών ΦΩΤΙΟΥ ΛΑΜΠ. ΣΠΥΡΕΤΟΥ, κάτοικου Αθήνας, οδός Ναυαρίνου αρ. 18-20, ύστερα από γραπτή παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών, Ελένης Ξένου, ως πληρεξουσίας της Γεωργίας Φιλιππή, συζ. Γ. Αυλακιώτη, κατοίκου Ιλίου, οδός Κερκύρας αρ. 1, επιδόθηκε προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για τον Όθωνα Ι. Γκιόκα, πρώην κάτοικο Βουλιαγμένης, οδός Θάλειας αρ. 50 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 15.7.2019 Κλήσης. Στο παραπάνω εξώδικο, αναφέρεται ότι θα εξεταστούν μάρτυρες, για την απόδειξη των θεμάτων τής από 21.3.2019 Αγωγής (ΓΑΚ: 1456/2019) της πρώτης, τους: 1) Γιαννούλα Καραπέτη, συζ. Κων. Ρόζου, συντ/χος Δημοσίου, κάτοικο Παλλήνης και 2) Γεώργιο Δ. Αυλακιώτη, συνταξιούχο, κάτοικο Ιλίου, ενώπιον του κ. Ειρηνοδίκη Ιλίου στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Ιλίου, στις 25 Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρες 10.00 π.μ. και 11.00 π.μ., αντιστοίχως. ΑΘΗΝΑ, 17-7-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής Φώτιος Λαμπ. Σπυρέτος ΠΕΡIΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Eγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης με έδρα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝ. ΜΑΚΡΑΚΗΣ με ΑΦΜ: 119683713, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, οδός Χρυσοστόμου αρ.10, σύμφωνα με την από 15 Ιουλίου 2019, έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την Δικηγόρο Αθηνών κ. Παναγιώτα Λιότσιου, πληρεξούσια της εδρεύουσας στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», με ΑΦΜ: 094014201, νόμιμα εκπροσωπούμενης, επιδόθηκε στις 17/07/2019 σύμφωνα με την με αριθμό 1835Γ/17-07-2019 έκθεση επίδοσης μου προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για τον κ. Σταύρο Διακονιτάκη του Γεωργίου ΑΦΜ 029468544, πρώην κατοίκου Ηρακλείου - Κρήτης, οδός Φώτη Αϊδινλή και νύν αγνώστου διαμονής, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ακριβές κυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο [α΄] εκτελεστό απόγραφο της με αριθμό 30/45/2015 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Με την παρά πόδας αυτής και με χρονολογία 15 Ιουλίου 2019 καταχωρημένη παραγγελία προς επίδοση και ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ με την οποία επιτάσσεται να καταβάλει στην επισπεύδουσα 1) σύμφωνα με την από 05/03/2015 επιταγή –α) για επιδικασθέν κεφάλαιο το ποσό των 45.544,06 ευρώ, -β) για τόκους κεφαλαίου έως 05/03/2015 το ποσό των 1.102,17 ευρώ, -γ) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη το ποσό των 944.00 ευρώ, -δ) για σύνταξη επιταγής παραγγελία και λήψη απογράφου, έξοδα αντιγράφου, παραγγελία προς επίδοση και επίδοση αυτής το ποσό των 170,00 ευρώ, ήτοι συνολικά το ποσό των 47.760,23 ευρώ. 2) εν συνεχεία το ως άνω ποσό το οποίο επιτάχθηκε να καταβάλει σύμφωνα με την από 14/11/2017 β επιταγή –ε) για τόκους του ποσού της ανωτέρω β επιταγής πλην των κονδυλίων των τόκων από 14/03/2015 έως 14/11/2017, το ποσό των 8.500,00 ευρώ, -στ) για σύνταξη και επίδοση αυτής το ποσό των 40,00 ευρώ, ήτοι συνολικά το ποσό των 56.300,23 ευρώ. 3) για τόκους του ανωτέρω ποσού από 29/11/2017 μέχρι σήμερα το ποσό των 5.000,00 ευρώ. 4) για σύνταξη επιταγής και επίδοση αυτής το ποσό των 40,00 ευρώ. Ήτοι συνολικά το ποσό των 61.340,23 ευρώ έντοκα, πλην του κονδυλίου των τόκων, από την επίδοση μέχρι την εξόφληση της, άλλως θα εκτελεστεί αναγκαστικά, οπότε θα προστεθεί το ποσό των 50,00 ευρώ για εντολή προς εκτέλεση. Αντίκλητος και δεκτικός καταβολής στην Αθήνα διορίζεται ο δικηγόρος Αθηνών κ. Πέτρος Σφηκάκης, κάτοικος Αθηνών, οδός Σινά αρ. 11, τηλ. 2103630880 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 17/07/2019 ΟΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝ. ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΠΕΡIΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Eγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης με έδρα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝ. ΜΑΚΡΑΚΗΣ με ΑΦΜ: 119683713, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, οδός Χρυσοστόμου αρ.10, σύμφωνα με την από 15 Ιουλίου 2019, έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την Δικηγόρο Αθηνών κ. Παναγιώτα Λιότσιου, πληρεξούσια της εδρεύουσας στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», με ΑΦΜ: 094014201, νόμιμα εκπροσωπούμενης, επιδόθηκε στις 17/07/2019 σύμφωνα με την με αριθμό 1835Γ/17-07-2019 έκθεση επίδοσης μου προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για τον κ. Σταύρο Διακονιτάκη του Γεωργίου ΑΦΜ 029468544, πρώην κατοίκου Ηρακλείου - Κρήτης, οδός Φώτη Αϊδινλή και νύν αγνώστου διαμονής, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ακριβές κυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο [α΄] εκτελεστό απόγραφο της με αριθμό 11527/2014 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, Με την παρά πόδας αυτής και με χρονολογία 15 Ιουλίου 2019 καταχωρημένη παραγγελία προς επίδοση και ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ με την οποία επιτάσσεται να καταβάλει στην επισπεύδουσα 1) σύμφωνα με την από 28/04/2014 επιταγή –α) για επιδικασθέν κεφάλαιο το ποσό των 28.470,51 ευρώ, -β) για τόκους κεφαλαίου έως 28/04/2014 το ποσό των 1.016,75 ευρώ, -γ) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη το ποσό των 480,00 ευρώ, -δ) για σύνταξη επιταγής παραγγελία και λήψη απογράφου, έξοδα αντιγράφου, παραγγελία προς επίδοση και επίδοση αυτής το ποσό των 130,00 ευρώ, ήτοι συνολικά το ποσό των 30.097,26 ευρώ. 2) εν συνεχεία το ως άνω ποσό το οποίο επιτάχθηκε να καταβάλει σύμφωνα με την από 07/11/2017 β επιταγή –ε) για τόκους του ποσού της ανωτέρω β επιταγής πλην των κονδυλίων των τόκων από 15/05/2014 έως 07/11/2017, το ποσό των 7.000,00 ευρώ, -στ) για σύνταξη και επίδοση αυτής το ποσό των 40,00 ευρώ, ήτοι συνολικά το ποσό των 37.137,26 ευρώ. 3) για τόκους του ανωτέρω ποσού από 29/11/2017 μέχρι σήμερα το ποσό των 4.200,00 ευρώ. 4) για σύνταξη επιταγής και επίδοση αυτής το ποσό των 40,00 ευρώ. Ήτοι συνολικά το ποσό των 41.377,26 ευρώ έντοκα, πλην του κονδυλίου των τόκων, από την επίδοση μέχρι την εξόφληση της, άλλως θα εκτελεστεί αναγκαστικά, οπότε θα προστεθεί το ποσό των 50,00 ευρώ για εντολή προς εκτέλεση. Αντίκλητος και δεκτικός καταβολής στην Αθήνα διορίζεται ο δικηγόρος Αθηνών κ. Πέτρος Σφηκάκης, κάτοικος Αθηνών, οδός Σινά αρ. 11, τηλ. 2103630880 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 17/07/2019 ΟΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝ. ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΠΕΡIΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Eγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης με έδρα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝ. ΜΑΚΡΑΚΗΣ με ΑΦΜ: 119683713, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, οδός Χρυσοστόμου αρ.10, σύμφωνα με την από 15 Ιουλίου 2019, έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την Δικηγόρο Αθηνών κ. Παναγιώτα Λιότσιου, πληρεξούσια της εδρεύουσας στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», με ΑΦΜ: 094014201, νόμιμα εκπροσωπούμενης, επιδόθηκε στις 17/07/2019 σύμφωνα με την με αριθμό 1835Γ/17-07-2019 έκθεση επίδοσης μου προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για τον κ. Σταύρο Διακονιτάκη του Γεωργίου ΑΦΜ 029468544, πρώην κατοίκου Ηρακλείου - Κρήτης, οδός Φώτη Αϊδινλή και νύν αγνώστου διαμονής, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ακριβές κυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο [α΄] εκτελεστό απόγραφο της με αριθμό 586/560/2014 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Με την παρά πόδας αυτής και με χρονολογία 15 Ιουλίου 2019 καταχωρημένη παραγγελία προς επίδοση και ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ με την οποία επιτάσσεται να καταβάλει στην επισπεύδουσα 1) σύμφωνα με την από 17/06/2014 επιταγή –α) για επιδικασθέν κεφάλαιο το ποσό των 98.850,46 ευρώ, -β) για τόκους κεφαλαίου έως 17/06/2014 το ποσό των 4.600,61 ευρώ, -γ) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη το ποσό των 2.135.00 ευρώ, -δ) για σύνταξη επιταγής παραγγελία και λήψη απογράφου, έξοδα αντιγράφου, παραγγελία προς επίδοση και επίδοση αυτής το ποσό των 350,00 ευρώ, ήτοι συνολικά το ποσό των 105.936,07 ευρώ. 2) εν συνεχεία το ως άνω ποσό το οποίο επιτάχθηκε να καταβάλει σύμφωνα με την από 07/11/2017 β επιταγή –ε) για τόκους του ποσού της ανωτέρω β επιταγής πλην των κονδυλίων των τόκων από 08/07/2014 έως 07/11/2017, το ποσό των 20.000,00 ευρώ, -στ) για σύνταξη και επίδοση αυτής το ποσό των 40,00 ευρώ, ήτοι συνολικά το ποσό των 129.976,07 ευρώ. 3) για τόκους του ανωτέρω ποσού από 29/11/2017 μέχρι σήμερα το ποσό των 10.000,00 ευρώ. 4) για σύνταξη επιταγής και επίδοση αυτής το ποσό των 40,00 ευρώ. Ήτοι συνολικά το ποσό των 140.016,07 ευρώ έντοκα, πλην του κονδυλίου των τόκων, από την επίδοση μέχρι την εξόφληση της, άλλως θα εκτελεστεί αναγκαστικά, οπότε θα προστεθεί το ποσό των 50,00 ευρώ για εντολή προς εκτέλεση. Αντίκλητος και δεκτικός καταβολής στην Αθήνα διορίζεται ο δικηγόρος Αθηνών κ. Πέτρος Σφηκάκης, κάτοικος Αθηνών, οδός Σινά αρ. 11, τηλ. 2103630880. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 17/07/2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝ. ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΠΕΡIΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Eγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης με έδρα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝ. ΜΑΚΡΑΚΗΣ με ΑΦΜ: 119683713, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, οδός Χρυσοστόμου αρ.10, σύμφωνα με την από 15 Ιουλίου 2019, έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την Δικηγόρο Αθηνών κ. Παναγιώτα Λιότσιου, πληρεξούσια της εδρεύουσας στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», με ΑΦΜ: 094014201, νόμιμα εκπροσωπούμενης, επιδόθηκε στις 17/07/2019 σύμφωνα με την με αριθμό 1835Γ/17-07-2019 έκθεση επίδοσης μου προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για τον κ. Σταύρο Διακονιτάκη του Γεωργίου ΑΦΜ 029468544, πρώην κατοίκου Ηρακλείου - Κρήτης, οδός Φώτη Αϊδινλή και νύν αγνώστου διαμονής, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ακριβές κυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο [α΄] εκτελεστό απόγραφο της με αριθμό 31/46/2015 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Με την παρά πόδας αυτής και με χρονολογία 15 Ιουλίου 2019 καταχωρημένη παραγγελία προς επίδοση και ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ με την οποία επιτάσσεται να καταβάλει στην επισπεύδουσα 1) σύμφωνα με την από 05/03/2015 επιταγή –α) για επιδικασθέν κεφάλαιο το ποσό των 92.942,35 ευρώ, -β) για τόκους κεφαλαίου έως 05/03/2015 το ποσό των 2.249,20 ευρώ, -γ) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη το ποσό των 2.008.00 ευρώ, -δ) για σύνταξη επιταγής παραγγελία και λήψη απογράφου, έξοδα αντιγράφου, παραγγελία προς επίδοση και επίδοση αυτής το ποσό των 300,00 ευρώ, ήτοι συνολικά το ποσό των 97.499,55 ευρώ. 2) εν συνεχεία το ως άνω ποσό το οποίο επιτάχθηκε να καταβάλει σύμφωνα με την από 07/11/2017 β επιταγή –ε) για τόκους του ποσού της ανωτέρω β επιταγής πλην των κονδυλίων των τόκων από 14/03/2015 έως 07/11/2017, το ποσό των 18.000,00 ευρώ, -στ) για σύνταξη και επίδοση αυτής το ποσό των 40,00 ευρώ, ήτοι συνολικά το ποσό των 115.539,55 ευρώ. 3) για τόκους του ανωτέρω ποσού από 29/11/2017 μέχρι σήμερα το ποσό των 10.000,00 ευρώ. 4) για σύνταξη επιταγής και επίδοση αυτής το ποσό των 40,00 ευρώ. Ήτοι συνολικά το ποσό των 125.579,55 ευρώ έντοκα, πλην του κονδυλίου των τόκων, από την επίδοση μέχρι την εξόφληση της, άλλως θα εκτελεστεί αναγκαστικά, οπότε θα προστεθεί το ποσό των 50,00 ευρώ για εντολή προς εκτέλεση. Αντίκλητος και δεκτικός καταβολής στην Αθήνα διορίζεται ο δικηγόρος Αθηνών κ. Πέτρος Σφηκάκης, κάτοικος Αθηνών, οδός Σινά αρ. 11, τηλ. 2103630880 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 17/07/2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝ. ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ.: 11844Α/17-7-2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών ΦΩΤΙΟΥ ΛΑΜΠ. ΣΠΥΡΕΤΟΥ, κάτοικου Αθήνας, οδός Ναυαρίνου αρ. 18-20, ύστερα από γραπτή παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών, Ελένης Ξένου, ως πληρεξουσίας της Γεωργίας Φιλιππή, συζ. Γ. Αυλακιώτη, κατοίκου Ιλίου, οδός Κερκύρας αρ. 1, επιδόθηκε προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για τον Παναγιώτη Γ. Δρούγα, πρώην κάτοικο Άργους, οδός Νιόβης αρ. 9 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 15.7.2019 Κλήσης. Στο παραπάνω εξώδικο, αναφέρεται ότι θα εξεταστούν μάρτυρες, για την απόδειξη των θεμάτων τής από 21.3.2019 Αγωγής (ΓΑΚ: 1456/2019) της πρώτης, τους: 1) Γιαννούλα Καραπέτη, συζ. Κων. Ρόζου, συντ/χος Δημοσίου, κάτοικο Παλλήνης και 2) Γεώργιο Δ. Αυλακιώτη, συνταξιούχο, κάτοικο Ιλίου, ενώπιον του κ. Ειρηνοδίκη Ιλίου στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Ιλίου, στις 25 Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρες 10.00 π.μ. και 11.00 π.μ., αντιστοίχως. ΑΘΗΝΑ, 17-7-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής Φώτιος Λαμπ. Σπυρέτος ΠEΡΙΛΗΨΗ Επιδοθέντος Αντιγράφου της υπ’ αριθμ. 2699Β/18-7-2019 κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, μέλους της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «ΚΩΔΙΚΑΣ Α.Α.Δ.Ε.Ε.» (ΑΦΜ: 997026390), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ 6974 Στον Πειραιά στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα: 10+40 π.μ. ο Ιωάννης Ευαγγελίου, Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλος της ως άνω εταιρείας, κατόπιν παραγγελίας του Αθανάσιου Γεωργαντόπουλου, Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλους της ως άνω εταιρείας, ο οποίος ενεργεί κατόπιν εντολής του δικηγόρου Σταύρου Παναγιωτόπουλου, πληρεξούσιου της επισπεύδουσας Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία ‘’ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ’’ και το διακριτικό τίτλο ‘’APLHA BANK’’που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου αρ. 40) νόμιμα εκπροσωπούμενη και δυνάμει του νόμου πήγε και επέδωσε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς για την για την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΠΤΕΝ ΝΕΜΟΣ ΜΟΔΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.» που είχε έδρα στον Πειραιά οδός Μουτσοπούλου αρ. 64, νόμιμα εκπροσωπούμενη με ΑΦΜ 094265376, και ήδη αγνώστου έδρας από την οποία προκύπτει ότι επεβλήθη την 18-7-2019 κατάσχεση σε ακίνητο της άνω οφειλέτιδος, ήτοι υπό στοιχεία Κάπα κεφαλαίο δύο (Κ-2) κατάστημα του ισογείου, πολυκατοικίας κείμενης εντός της περιφέρειας και το σχέδιο πόλεως του Δήμου Πειραιά της Δημοτικής Ενότητας Πειραιά της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, και επί της Ακτής Μουτσοπούλου αρ. 66, υπέρ της ως άνω τραπεζικής εταιρείας σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 4408/2017 απόφασης του κ. Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (Τακτική Διαδικασία) που φέρει τον τύπο εκτέλεσης και αριθμό απογράφου 103/14-4-2019 για απαίτηση ποσού ευρώ 254.449,80 Ευρώ νομιμότοκα (ποσό εγγραφής κατάσχεσης 182.000,00€ εκ του επιδικασθέντος κεφαλάιου). Αθήνα 18-7-2019 Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η υπογεγραμμένη δικαστική επιμελήτρια Ειρήνη Γεωρ. Κωνσταντοπούλου, κάτοικος Αθηνών, οδός Αμερικής αρ. 15, όπως προκύπτει από τη με αριθμό 4118Α έκθεση επίδοσης, επέδωσα στις 12 Ιουλίου 2019 στον Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Δημήτριο Νομικό, κατόπιν εγγράφου παραγγελίας της Δικηγόρου Ανδρομάχης Αντωνοπούλου, πληρεξουσίας της Ανώνυμης Ασφαλιστικής και Αντασφαλιστικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΑΑΕ» ακριβές αντίγραφο της με αριθμό 85/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (που εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στην Καλλιθέα στις 30/6/2015) κατά του Δημητρίου Κουλουβάκου του Κωνσταντίνου, πρώην κάτοικο Κερατσινίου Αττικής, οδός Μαρίας Κιουρή αρ. 22 και ήδη αγνώστου διαμονής, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, με την οποία υποχρεώνεται να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 3.683,85 ευρώ με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, επιβάλλει εις βάρος του τη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας και την ορίζει στο ποσό των ογδόντα (80) ευρώ. Η Δικαστική Επιμελήτρια Ειρήνη Κωνσταντοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Εγώ, ο Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Αριστείδης Ραυτόπουλος, κάτοικος Άνοιξης Αττικής (οδός Μεσολογγίου αρ.3), σύμφωνα με την από 11/7/2019 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τη Δικηγόρο Αθηνών, κα ΦΛΩΡΑ Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, που έχει την έδρα της στον Άγιο Δημήτριο Αττικής (οδός Μενελάου αρ.164), πληρεξούσια της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», που εδρεύει στον Πειραιά (οδός Αιγάλεω αρ.8) και εκπροσωπείται νομίμως, με ΑΦΜ 094493000, επέδωσα με την υπ’αριθ. 1085 Γ΄ έκθεση μου στις 18/07/2019 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον κο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟ του Σταματίου, πρώην κάτοικο Νέου Ψυχικού Αττικής (οδός Ύδρας αρ.4), και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό 2260/2018 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και το διατακτικό της έχει ως εξής: Το Δικαστήριο δικάζει ερήμην των εναγομένων. Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας σε εκατό (100,00) ευρώ για κάθε εναγόμενο. Δέχεται την αγωγή. Αναγνωρίζει, ότι οι εναγόμενοι οφείλουν να καταβάλουν στην ενάγουσα, αλληλεγγύως ολόκληρο καθένας το ποσό των χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα έξι δολαρίων ΗΠΑ και δεκατεσσάρων σεντς (1.476,14), με βάση την ισοτιμία του δολαρίου ΗΠΑ σε ευρώ κατά την ημερομηνία εξοφλήσεως του ως άνω ποσού, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής έως την εξόφληση του. Καταδικάζει τους εναγομένους στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, που ορίζει σε εκατόν είκοσι (120) ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε την 31/7/2018. Στην υπ’αριθ. 1085 Γ΄/2019 έκθεση επίδοσης μου υπάρχει εντολή του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την παρούσα δημοσίευση (κατ’ άρθρα 134, 135 του Κ.Πολ.Δ.). Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Με την υπ' αριθμ. 258/2019 διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία «South Spinners Tennis Club» (Σάουθ Σπίνερς Τένις Κλάμπ), με έδρα το Δήμο Αργυρούπολης-Ελληνικού Αττικής, με σκοπό τη σύμμετρη και αρμονική ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των αθλούμενων μελών στο τένις, και επικυρώθηκε το από 21/5/2019 καταστατικό του που αποτελείται από 15 άρθρα. Αθήνα, 18/7/2019 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος αθανασια χαριση ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Εγώ, ο Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Αριστείδης Ραυτόπουλος, κάτοικος Άνοιξης Αττικής (οδός Μεσολογγίου αρ.3), σύμφωνα με την από 11/7/2019 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τη Δικηγόρο Αθηνών, κα ΦΛΩΡΑ Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, που έχει την έδρα της στον Άγιο Δημήτριο Αττικής (οδός Μενελάου αρ.164), πληρεξούσια της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», που εδρεύει στον Πειραιά (οδός Αιγάλεω αρ.8) και εκπροσωπείται νομίμως, με ΑΦΜ 094493000, επέδωσα με την υπ’αριθ. 1084 Γ΄ έκθεση μου στις 18/07/2019 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την ναυτιλιακή εταιρεία με την επωνυμία «BLUE OCEAN MARITIME INC», πρώην εδρεύουσα στο Νέο Ψυχικό Αττικής (οδός Ύδρας αρ.4), νομίμως εκπροσωπούμενης, και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό 2260/2018 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και το διατακτικό της έχει ως εξής: Το Δικαστήριο δικάζει ερήμην των εναγομένων. Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας σε εκατό (100,00) ευρώ για κάθε εναγόμενο. Δέχεται την αγωγή. Αναγνωρίζει, ότι οι εναγόμενοι οφείλουν να καταβάλουν στην ενάγουσα, αλληλεγγύως ολόκληρο καθένας το ποσό των χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα έξι δολαρίων ΗΠΑ και δεκατεσσάρων σεντς (1.476,14), με βάση την ισοτιμία του δολαρίου ΗΠΑ σε ευρώ κατά την ημερομηνία εξοφλήσεως του ως άνω ποσού, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής έως την εξόφληση του. Καταδικάζει τους εναγομένους στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, που ορίζει σε εκατόν είκοσι (120) ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε την 31/7/2018. Στην υπ’αριθ. 1084 Γ΄/2019 έκθεση επίδοσης μου υπάρχει εντολή του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την παρούσα δημοσίευση (κατ’ άρθρα 134, 135 του Κ.Πολ.Δ.). Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΠΡΙΝΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΜΑΔΙΑ Κων. Ἀμάντου 24 - 82100 Χ Ι Ο Σ τηλ. 22710 - 44045 fax 22710 – 44046 ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Τό Κοινωφελές Ἵδρυμα μέ τήν ἐπωνυμίαν ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΠΡΙΝΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΜΑΔΙΑ, τό ὁποῖον ἔχει συσταθῆ, ὑφίσταται καί λειτουργεῖ νομίμως διά τοῦ ἀπό 23/4/1997 Προεδρικοῦ Διατάγματος (ΦΕΚ Β΄ 375), συμφώνως πρός τό ἄρθρον 2 αὐτοῦ, ὅπως ἔχει τροποποιηθῆ μέ τήν ὑπ’ ἀριθ. 5569/2008 ἀπόφασιν τοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν, διά τήν ἐπωφελεστέραν ἀξιοποίησιν τῆς περιουσίας του, τῆς ὁποίας οἱ εἰδικώτεροι ὅροι ἔχουν ἐγκριθῆ μέ τήν μέ ἀριθ. πρωτ. 1092291/421/Α001/19-1-2012 κ. Υ.Α. τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν, Παιδείας Διά Βίου Μάθησης καί Θρησκευμάτων καί Ὑγείας καί Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄ 1279/28-5-2013), εἰς ἐκτέλεσιν τοῦ προϋπολογισμοῦ του οἰκον. χρήσεως 2019, μετά τήν ἱκανοποίησιν τῶν ἀρχικῶν σκοπῶν αὐτοῦ, προκηρύσσει διά τό ἔτος 2019 τήν χορήγησιν ὀκτώ (8) ὑποτροφιῶν, τεσσάρων εἰς τό Ἐξωτερικόν διά μεταπτυχιακάς σπουδάς καί τεσσάρων εἰς τήν Ἑλλάδα διά προπτυχιακάς σπουδάς εἰς Δημοσίας Σχολάς τῆς Τριτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως διά τό Ἀκαδημαϊκόν Ἔτος 2019 – 2020. Οἱ ὑποψήφιοι πρέπει νά μήν εἶναι μεγαλύτεροι τῶν 35 ἐτῶν, νά ἔχουν Ἀπολυτήριον Λυκείου τῶν Σχολείων τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Χίου καί νά κατάγωνται ἀπό τόν Νομόν Χίου, δηλαδή νά ἔχουν γεννηθῆ εἰς τόν Νομόν, ἤ ὁ εἷς τοὐλάχιστον ἐκ τῶν γονέων νά ἔχει γεννηθῇ εἰς τόν Νομόν, ἤ νά εἶναι οἱ ἴδιοι ἤ ὁ εἷς τοὐλάχιστον ἐκ τῶν γονέων ἐγγεγραμμένος εἰς τά Δημοτολόγια τοῦ Δήμου Χίου, τοῦ Δήμου Οἰνουσσῶν καί τοῦ Δήμου Ψαρῶν, ἤ ὁποιουδήποτε ἀπό τούς πρώην Δήμους ἐντός τῶν ὁρίων τοῦ Νομοῦ Χίου. Τό ὕψος ἑκάστης ὑποτροφίας διά σπουδάς εἰς τό Ἐξωτερικόν θά ἀνέρχεται εἰς πεντακόσια (500) εὐρώ μηνιαίως καί σέ τριακόσια (300) εὐρώ μηνιαίως διά προπτυχιακάς σπουδάς εἰς τήν Ἑλλάδα, διά τό διάστημα ἐννέα μηνῶν, ἤτοι ἀπό 1/10/2019 μέχρι 30/06/2020. Ἐάν οἱ ὑποψήφιοι φοιτοῦν εἰς ἕτερον ἑξάμηνον θά πρέπει νά ἔχουν διεξέλθει ἐπιτυχῶς τά 2/3 τῶν μαθημάτων τοῦ προηγουμένου ἔτους. Εἰς περίπτωσιν ὑπάρξεως περισσοτέρων ὑποψηφίων μέ τά ἀπαιτούμενα προσόντα θά προτιμῶνται οἱ οἰκονομικῶς ἀσθενέστεροι. Ἐπισυνάπτεται εἰς τήν παροῦσαν καί ἀποτελεῖ ἕν σῶμα μετ’ αὐτῆς κατάλογος ἀπαιτουμένων δικαιολογητικῶν. Ἡ προκήρυξις μετά τοῦ ἀνωτέρω καταλόγου εἶναι τοιχοκολλημένη εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου καί ἀνηρτημένη εἰς τήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου www.imchiou.gr Αἱ αἰτήσεις καί τά ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει νά κατατεθοῦν τό ἀργότερον μέχρι τῆς 21ης Ὀκτωβρίου 2019 εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου εἰς τόν Γενικόν Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον π. Δημήτριον Γεόμελον τηλ. 2271044045 (ἐσ. 6). ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΙΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 1. Αἴτησις. 2. Φωτοτυπία ἀστυνομικῆς ταυτότητος. 3. Ἀπόσπασμα Ποινικοῦ Μητρῲου (ἰσχύει διά ἕνα τρίμηνον). 4. Πιστοποιητικόν Οἰκογενειακῆς Καταστάσεως. 5. Ἐφ’ ὅσον ἡ καταγωγή δέν προκύπτει μέ σαφήνεια ἀπό τό Πιστοποιητικόν Οἰκογενειακῆς Καταστάσεως, ἔνορκος Βεβαίωσις δύο μαρτύρων, δημοτῶν τοῦ Δήμου Χίου ἤ Οἰνουσσῶν ἤ Ψαρῶν, ἐκ τῆς ὁποίας νά προκύπτη ὁ τόπος καταγωγῆς τοῦ ὑποψηφίου ἤ ἀμφοτέρων ἤ ἑνός ἐκ τῶν γονέων του ἀπό τήν Περιφερειακήν Ἑνότητα Χίου. 6. Ἐκκαθαριστικά σημειώματα Ἐφορίας τῶν δύο (2) τελευταίων ἐτῶν. 7. Βεβαίωσις ἐγγραφῆς εἰς Τμῆμα τῆς Σχολῆς Ἐσωτερικοῦ ἤ Ἐξωτερικοῦ. 9. Ἀναλυτική Βεβαίωσις πιστοποιήσεως προόδου σπουδῶν διά τά προηγούμενα ἑξάμηνα (ἐφ’ ὅσον ὁ/ἡ ὑποψήφιος ἔχει ἤδη ξεκινήσει τάς σπουδάς του). 10. Ὑπεύθυνος Δήλωσις τοῦ ὑποψηφίου ὅτι δέν λαμβάνει ὑποτροφίαν ἀπό ἄλλον φορέα. Ἐν Χίῳ τῇ 13ῃ Ἰουνίου 2019 Ὁ Πρόεδρος + O XIOY, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΜΑΡΚΟΣ