PrintButton

23-07-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τηνν υπ’ αριθμ. 2787/12.07.2019 Έκθεση Επίδοσης μου βεβαιώνεται ότι, κατόπιν γραπτής παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών, κ. Κωνσταντίνου Γ. Πέτσα, πληρεξούσιου του Απόστολου Σαμάου του Ιμπραχήμ, κατοίκου Αθηνών, οδός Ιωακείμ Εφέσου 20, επιδόθηκε νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Χαντίλ Χέλλου του Μαχμούντ, ως αγνώστου διαμονής, με αριθμό διαβατηρίου Ν 004983621 και με αριθμό GR 2065384 Άδεια Διαμονής που εκδόθηκε την 06η.07.2015 και λήγει την 31η.01.2025, η από 28..06.2019 ΑΙΤΗΣΗ η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), με γενικό αριθμό 59381/2019 και με ειδικό αριθμό 7365/2019 έκθεση κατάθεσης του δικογράφου αυτού στην Γραμματεία του ανωτέρω δικαστηρίου, της οποίας ορίστηκε συζήτησης η 24η.09.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, με αριθμ. Πινακίου: 83, όπως καλτείται να παραστεί κατά την ανωτέρω δικάσιμο του ως άνω δικαστηρίου με τα εξής αιτήματα: 1) Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή, 2) να ανατεθεί η προσωρινής επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου στον αιτούντα και 3) να καταδικασθεί η καθ’ης στην εν γένει δικαστική παράσταση. Αθήνα, 19.07.2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής Πάνος Κοτσανίδης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ , κάτοικος Αθήνας, οδός Γραβιάς, αρ.7. [ΑΦΜ. 044977838] ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ Ότι Σύμφωνα με την 3.103Δ/28.6.2019 έκθεσή μου επίδοσης προκύπτει ότι η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΟΧΕΙΛΑ του Εμμανουήλ, ασκούσα προσωρινά και εν τοις πράγμασι την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της Μούτσι Εμμανουήλ ΚΙΟΣΑ, κάτοικος Γέρακα [ΑΦΜ. 047558397] επέδωσε νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθήνας για τον ΑΣΠΙΡΑΝΤ ΚΙΟΣΑ (Espirand Qosja), του Μούτσι, πρώην κάτοικο Αγ.Παρασκευής οδός Δημ. Γούναρη, αρ. 62 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 10.06.2019 Κλήση με αριθμό κατάθεσης 51809/956/19.6.2019 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας της πρώτης εναντίον του, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ημερομηνία δικασίμου ορίσθηκε η εικοστή έβδομη (27η) Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 με αριθμό πινακίου Α5 (ΜΟΝ) 24 (Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες) στο κτήριο 6 αίθουσα 10. Αιτητικό της κλήσης να οριστεί νέα δικάσιμος, να γίνει δεκτή η αγωγή και να ανατεθεί στην ενάγουσα οριστικά η επιμέλεια του τέκνου τους Εμμανουήλ Μούτσι. Αθήνα, 17.07.2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την με αριθμόν 8569Β έκθεσή μου επίδοσης, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Αφροδίτης Παπαχαραλάμπους, πληρεξουσίας δικηγόρου του Σταμάτη Νίκα του Στυλ. κατοίκου Θήβας, ήρθα για να επιδώσω στον κ. Εισαγγελεά Πρωτοδικών Αθηνών για την εταιρεία με την επωνυμία «ΚΩΣΤΑΣ Σ. ΝΤΑΛΑΣ και ΣΙΑ ΟΕ» με πρώην έδρα τον Πειραιά Αττικής (Παρνασσίδος 6, Καμίνια) και σήμερα αγνώστου έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 10.7.2019 αίτησης του πρώτου κατά της δευτέρης που απευθύνεται ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ και με την οποία ζητά: να γίνει δεκτή η αίτηση και να διαταχθεί η ανατροπή της υπ’ αριθμ. 5812/2.5.1996 κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή Ζαφείρη Κυριάκου που είναι γραμμένη στον τόμο 57 με αριθμό 14883 των βιβλίων των κατασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου Θήβας. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν πράξη κατάθεσης της Γραμματέως με αριθμ. κατ. 99/18.7.2019, και πράξη με την οποία ορίζεται χρόνος συζήτησης της αίτησης η 29 Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Θήβας. Για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια καλούμε να παραστεί κατά τη συζήτηση όταν και όπου ορίζεται ανωτέρω. Αθήνα 22/7/2019 Ο δικαστικός επιμελητής ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΗΝΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΩΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφερείας του Εφετείου Αθηνών με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών MAPIA ΣΩΤ ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής, οδός Κ. Ωραιοπούλου αρ. 39-τηλ. 210-2796102, σύμφωνα με την από 21/06/2019 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τη Δικηγόρο Πειραιά κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΒΕΣΣΑΛΑ, πληρεξούσια του Χαράλαμπου Φελεσάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Χανίων Κρήτης, οδός Πατεράκη αρ.3, επέδωσα στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΤ. ΜΥΤΗ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3422Β’ / 28-6-2019 έκθεση επιδόσεώς μου για τον Περικλή Δρακόπουλο του Σταύρου και της Θεοπούλας, πρώην κάτοικο Κερατσινίου, οδός Ανδρέα Μιαούλη αρ.175 και ήδη αγνώστου διαμονής προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, πιστό αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 125/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Διαδικασία Τακτική), η οποία ορίζει το νόμιμο παράβολο για την περίπτωση ασκήσεως, εκ μέρους του εναγομένου, ανακοπής ερημοδικίας σε βάρος της παρούσης απόφασης, το ύψος του οποίου καθορίζει στο ποσό των 200 ευρώ. Δέχεται την αγωγή του με Γ.Α.Κ.2852/2015. Αναγνωρίζει ότι η διαλυτική αίρεση της μη καταβολής του οφειλόμενου τιμήματος, που περιέχεται στο υπ’ αριθμ. 25450/15-6-1971 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Ιωάννου Νικολάου Μελά δυνάμει του οποίου ο εναγόμενος πώλησε και μεταβίβασε στον ενάγοντα το περιγραφόμενο στην αγωγή οικόπεδο ήτοι ένα αγροτεμάχιο επιφανείας 1.000 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «ΧΑΛΙΩΤΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡIΑ» της περιφέρειας πρώην Κοινότητας Αιαντείου Σαλαμίνας και ήδη δημοτικού διαμερίσματος Αιαντείου Δήμου Σαλαμίνας, με ΚΑΕΚ 050107325003/0/0 δεν πληρώθηκε και έχει ματαιωθεί. Επιβάλλει σε βάρος του εναγομένου τη δικαστική δαπάνη του ενάγοντος, το ύψος της οποίας ορίζει στο ποσό των 250 ευρώ. 22-7-2019 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤ. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 8066Β/27-6-2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Πειραιώς Θεοδώρου Ε. Λυκοτραφίτη, κατοίκου Πειραιά, οδός Ιακ. Δραγάτση αρ. 8,ύστερα από γραπτή παραγγελία εμού της Δικηγόρου Πειραιά Παγώνας Αυτιά-Κατσιμπρή, ως πληρεξούσιας του κ. Θεοδώρου Κουρίδη του Νικολάου, κατοίκου Δραπετσώνας, οδός Καπετανίδου αρ. 91-93, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για τον κ. Παναγιώτη Καρυοφίλη του Ιωάννου, κατοίκου Αιγίου Αχαϊας, οδός Κύπρου αρ. 3 και ήδη αγνώστου διαμονής, για γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 151/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πειραιά (Τακτική Διαδικασία) με την οποία α) διατάσσεται η εξάλειψη της υποθήκης, ύψους ποσού 154.000 δρχ. ή (451,94 Ε) που ενεγράφη στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Πειραιά στον τόμο ΥΜΘ, φύλλο 48, με αριθ. 2 για την εξασφάλιση απαίτησης του εναγομένου Παναγιώτη Καρυοφίλη του Ιωάννου κατά του Λεωνίδα ή Λινάρδου Αθανασίου του Φωτίου, ύψους ποσού 150.000 δρχ (ή 440,20 Ε), επί ενός ακινήτου-οικοπέδου, μετά της επ’ αυτού οικίας, που βρίσκεται στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, επί της οδού Αγ. Ευθυμίου 33, πρώην 31, το οποίο έχει καταχωρηθεί στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού γραφείου Πειραιά με ΚΑΕΚ 050681661004/0/0 και β) επιβάλλει σε βάρος του εναγομένου τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος ύψους 200,00 ευρώ. Πειραιάς 22 Ιουλίου 2019 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΠΑΓΩΝΑ ΑΥΤΙΑ-ΚΑΤΣΙΜΠΡΗ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα την δεκάτη ενάτη (19η) του μήνα Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 9.50 π.μ. ο Δημήτριος Χρυσικόπουλος, Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, (ΑΦΜ: 045681195) μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του δικηγόρου Ανδρέα Χ. Φούρκα, πληρεξουσίου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “ALPHA BΑNK», «πρώην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249), επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 952Ζ/19-7-2019 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Νικόλαο ΚΙΛΙΜΗ του Στεφάνου, πρώην κάτοικο Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 60 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο από το πρώτο απόγραφο εκτελεστό της υπ’ αριθμ. 9842/2003 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης με την συνεχόμενη και από 16-07-2019 παραγγελία επίδοσης και με επιταγή προς πληρωμή, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες επιτασσόμενο συγχρόνως να καταβάλει στην άνω τραπεζική εταιρεία τα εξής ποσά: 1) Ποσό ΕΥΡΩ εκατόν σαράντα μία χιλιάδες τριακόσια και πενήντα πέντε λεπτά (€ 141.300,55), για το επιδικασθέν κεφάλαιο, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, όπως αυτός καθορίζεται δια της συμβάσεως και της υπ’ αριθμ. 2393/15/30.7.1996 Π.Δ.Τ.Ε., από 1-7-2019 μέχρις εξοφλήσεως, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερούμενων τόκων, ανατοκιζομένων ανά εξάμηνο, νομίμως κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεως. 2) Ποσό ΕΥΡΩ τριακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα και είκοσι οκτώ λεπτά (€ 349.670,28), που αποτελεί το υπόλοιπο των επιδικασθέντων τόκων υπερημερίας και εξ ανατοκισμού, με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας από 1-7-2019 μέχρις εξοφλήσεως, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερούμενων τόκων, ανατοκιζομένων ανά εξάμηνο, νομίμως κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του N. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεως. Το αμέσως ανωτέρω επιτασσόμενο ποσό προέρχεται από τους επιδικασθέντες τόκους υπερημερίας και εξ ανατοκισμού από την 14-8-2003 μέχρι και την 30-6-2019, μείον τις γενόμενες κατ’ άρθρον 423 Α.Κ. τμηματικές καταβολές συνολικού ποσού ΕΥΡΩ 57.707,45, ήτοι: - την 29.04.2004, ποσό € 133,20 - την 09.05.2005, ποσό € 191,52 - την 08.05.2006, ποσό € 267,96 - την 19.04.2007, ποσό € 334,50 - την 17.04.2008, ποσό € 401,40 - την 29.04.2011, ποσό € 56.044,00 - την 03.11.2011, ποσό € 251,22 και - την 16.11.2011, ποσό € 83,65 3) Ποσό ΕΥΡΩ τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα πέντε (€ 4.375,00), για την επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη. 4) Ποσό ΕΥΡΩ δύο (€ 2,00) για έξοδα αντιγράφου του απογράφου, ΕΥΡΩ σαράντα (€ 40,00) για σύνταξη της παρούσης επιταγής, ΕΥΡΩ σαράντα (€ 40,00) για παραγγελία προς επίδοση και επίδοση αυτής. Τα αμέσως ανωτέρω υπ’ αριθμ. 3 και 4 ποσά, η πληρωμή των οποίων επιτάσσεται με την παρούσα, με τους νόμιμους τόκους από την επίδοση της παρούσας μέχρις εξοφλήσεως. Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτελέσεως της παρούσας θα προστεθούν ΕΥΡΩ δεκαπέντε (€ 15,00) για την εντολή προς εκτέλεση προς το δικαστικό επιμελητή. Γίνεται μνεία ότι, όπως προκύπτει από την από 12.11.2004 δήλωση επαναπροσδιορισμού ύψους οφειλής κατ’ άρθρον 39 του Ν.3259/2004, η ανωτέρω οφειλή παρέμεινε ως είχε στα βιβλία της Τραπέζης δεδομένου ότι ήταν μικρότερη από το κατά το νόμο ανώτατο όριο. Πληρεξούσιο, αντίκλητο δεκτικό καταβολής, η επιτάσσουσα «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» διορίζει τον εκάστοτε Διευθυντή του Καταστήματος Λεωφ. Αθηνών ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Αθήνα 19-07-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΑΝΔΡΕΑΣ Χ. ΦΟΥΡΚΑΣ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα την δεκάτη ενάτη (19η) του μήνα Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 9.50 π.μ. ο Δημήτριος Χρυσικόπουλος, Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, (ΑΦΜ: 045681195) μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του δικηγόρου Ανδρέα Χ. Φούρκα, πληρεξουσίου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “ALPHA BΑNK», «πρώην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249), επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 954Ζ/19-7-2019 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Παναγιώτη ΚΙΛΙΜΗ του Στεφάνου, πρώην κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Σοφοκλέους αρ. 31 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο από το πρώτο απόγραφο εκτελεστό της υπ’ αριθμ. 9842/2003 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης με την συνεχόμενη και από 16-07-2019 παραγγελία επίδοσης και με επιταγή προς πληρωμή, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες επιτασσόμενο συγχρόνως να καταβάλει στην άνω τραπεζική εταιρεία τα εξής ποσά: : 1) Ποσό ΕΥΡΩ εκατόν σαράντα μία χιλιάδες τριακόσια και πενήντα πέντε λεπτά (€ 141.300,55), για το επιδικασθέν κεφάλαιο, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, όπως αυτός καθορίζεται δια της συμβάσεως και της υπ’ αριθμ. 2393/15/30.7.1996 Π.Δ.Τ.Ε., από 1-7-2019 μέχρις εξοφλήσεως, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερούμενων τόκων, ανατοκιζομένων ανά εξάμηνο, νομίμως κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεως. 2) Ποσό ΕΥΡΩ τριακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα και είκοσι οκτώ λεπτά (€ 349.670,28), που αποτελεί το υπόλοιπο των επιδικασθέντων τόκων υπερημερίας και εξ ανατοκισμού, με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας από 1-7-2019 μέχρις εξοφλήσεως, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερούμενων τόκων, ανατοκιζομένων ανά εξάμηνο, νομίμως κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του N. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεως. Το αμέσως ανωτέρω επιτασσόμενο ποσό προέρχεται από τους επιδικασθέντες τόκους υπερημερίας και εξ ανατοκισμού από την 14-8-2003 μέχρι και την 30-6-2019, μείον τις γενόμενες κατ’ άρθρον 423 Α.Κ. τμηματικές καταβολές συνολικού ποσού ΕΥΡΩ 57.707,45, ήτοι: - την 29.04.2004, ποσό € 133,20 - την 09.05.2005, ποσό € 191,52 - την 08.05.2006, ποσό € 267,96 - την 19.04.2007, ποσό € 334,50 - την 17.04.2008, ποσό € 401,40 - την 29.04.2011, ποσό € 56.044,00 - την 03.11.2011, ποσό € 251,22 και - την 16.11.2011, ποσό € 83,65 3) Ποσό ΕΥΡΩ τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα πέντε (€ 4.375,00), για την επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη. 4) Ποσό ΕΥΡΩ δύο (€ 2,00) για έξοδα αντιγράφου του απογράφου, ΕΥΡΩ σαράντα (€ 40,00) για σύνταξη της παρούσης επιταγής, ΕΥΡΩ σαράντα (€ 40,00) για παραγγελία προς επίδοση και επίδοση αυτής. Τα αμέσως ανωτέρω υπ’ αριθμ. 3 και 4 ποσά, η πληρωμή των οποίων επιτάσσεται με την παρούσα, με τους νόμιμους τόκους από την επίδοση της παρούσας μέχρις εξοφλήσεως. Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτελέσεως της παρούσας θα προστεθούν ΕΥΡΩ δεκαπέντε (€ 15,00) για την εντολή προς εκτέλεση προς το δικαστικό επιμελητή. Γίνεται μνεία ότι, όπως προκύπτει από την από 12.11.2004 δήλωση επαναπροσδιορισμού ύψους οφειλής κατ’ άρθρον 39 του Ν.3259/2004, η ανωτέρω οφειλή παρέμεινε ως είχε στα βιβλία της Τραπέζης δεδομένου ότι ήταν μικρότερη από το κατά το νόμο ανώτατο όριο. Πληρεξούσιο, αντίκλητο δεκτικό καταβολής, η επιτάσσουσα «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» διορίζει τον εκάστοτε Διευθυντή του Καταστήματος Λεωφ. Αθηνών ή το νόμιμο αναπληρωτή του.. Αθήνα 19-07-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΑΝΔΡΕΑΣ Χ. ΦΟΥΡΚΑΣ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Της 176/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου (Τακτική Διαδικασία), όπως αυτή διορθώθηκε με την 222/2019 απόφαση Ειρηνοδικείου Ρόδου (τακτική διαδικασία), που εξεδόθη επί της με αρ.εκθ.καταθ. 103/2018 αγωγής χρησικτησίας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου, των: α) Κωνσταντίνου Γαζέπη του Αντωνίου (Α.Φ.Μ. 006207347), β) Μαρίας συζ. Τσαμπίκου Τριμπούνη το γένος Παύλου Γαζέπη (ΑΦΜ 047290388), και γ) Σεβαστής συζ. Γεωργίου Ριζόπουλου, το γένος Παύλου Γαζέπη (ΑΦΜ. 039435190), όλων κατοίκων Μαλώνας Ρόδου, κατά των 1) Φιλήμονα Τριανταφύλλου του Κωνσταντίνου, 2) Βασιλείου Τριανταφύλλου του Κωνσταντίνου, 3) Στεφάνου Τριανταφύλλου του Κωνσταντίνου, (και των τριών αγνώστου διαμονής) και λοιπών 5 εναγομένων, με την οποία (απόφαση) αναγνωρίζεται ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπο των εναγόντων ο νόμιμος χρόνος κτητικής παραγραφής του άρθρ. 63 του κτημ. κανονισμού για την κτήση απ’ αυτή της κυριότητας επί των ανηκόντων στους εναγομένους μεριδίων του παρακάτω ακινήτου, ήτοι ποσοστού 50% εξ αδιαιρέτου ο πρώτος, 25% εξ αδιαιρέτου η δεύτερη και 25% εξ αδιαιρέτου η τρίτη από τους ενάγοντες, επί του αγρού, με κτηματολογικά στοιχεία τόμος 78 γαιών Μασσάρων, φύλλο 42, μερίδα 778, φάκελλος 253, εκτάσεως 1.080 τ.μ., νομικής φύσης «αρζί-μιρί» και ήδη, μετά τη δημοσίευση του Νόμου 2100/52, νομικής φύσης «Μούλκ». Με τις υπ’ αριθ. 7187, 7188 και 7189Δ΄/18-07-2019 εκθέσεις επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Δωδ/νήσου Μιχ. Καρακατσάνη, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τους 1) Φιλήμονα Τριανταφύλλου του Κωνσταντίνου, 2) Βασίλειο Τριανταφύλλου του Κωνσταντίνου, και 3) Στέφανο Τριανταφύλλου του Κωνσταντίνου, όλων αγνώστου διαμονής, η παραπάνω απόφαση και η διορθωτική αυτής του Ειρηνοδικείου Ρόδου. Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος Ελευθέριος-Γεώργιος Πάσσος ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 113 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/19-07-2019 1. Ανακοινώνεται ότι θα διενεργηθούν διαπραγματεύσεις με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθούν με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια (94,49) στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Μίκρας, για χρονικό διάστημα από 01-09-2019 έως 31-08-2023 με δυνατότητα παράτασης ενός έτους. Ημερομηνία διεξαγωγής διαπραγματεύσεων: 01-08-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 στα γραφεία της 113 Π.Μ. (Μίκρα) 2. Οι προσφορές θα αφορούν ετήσιο κατά στρέμμα μίσθωμα (για το σύνολο των προσφερόμενων εκτάσεων). Τιμή εκκίνησης των διαπραγματεύσεων ελεύθερη, για το μέχρι 31-08-2020 χρονικό διάστημα και ποσοστό ετησίας αναπροσαρμογής 2% του ποσοστού αυτού υπολογιζόμενου στο διαμορφούμενο κάθε χρονική περίοδο νέο μίσθωμα. 3. Απαιτείται να κατατεθεί από τους συμμετέχοντες στις διαπραγματεύσεις, εγγύηση συμμετοχής καλύπτουσα ποσοστό 5% του προσφερόμενου συνολικού μισθώματος, του α’ έτους βάσει της τελικής προσφοράς των τελευταίων μειοδοτών και υπεύθυνη δήλωση ότι συμφωνούν με τους όρους συμφωνιών τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 4. Οροι συμφωνιών των διαπραγματεύσεων είναι κατατεθειμένοι στα γραφεία της 113 Π.Μ. (Μίκρα). 5. Τα δημοσιεύτηκα έξοδα των διαπραγματεύσεων θα βαρύνουν την 113 Π.Μ. 6. Πληροφορίες, τα παρακάτω γραφεία τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00-14.00 (τηλ. Μ.Τ.Α. 210-3675282-3, τηλ. 113 Π.Μ. 2310-485040-43). ΕΚ ΤΗΣ 113 Π.Μ. Σμχος (Ι) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΞΤΟΣ Δκτης ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ» Τ.Κ. ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 5802 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δωδώνης που είναι και η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Νικολάου Δημήτρη» Τ.Κ. Κουμαριάς του Δήμου Δωδώνης έχοντας υπόψη: 1. Tην αριθ. 2454/16-01-1919 δημόσια διαθήκη του Νικολάου Δημήτρη, που δημοσιεύτηκε με το αριθμ. 41/28-02-1968 πρακτικό του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων. 2. Την αριθ. 7325/2008 απόφαση του 1ου τμήματος του Εφετείου Αθηνών, 3. Τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ αρ. 185/Α΄/10.09.2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 4. Την αριθ. 105/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Δωδώνης με θέμα «Έγκριση όρων και καθορισμός ποσού οικονομικής ενίσχυσης μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών, ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαιδεύσεως, ήτοι στοιχειώδους, μέσης, ανώτερης και ανώτατης, καθώς και όσους παρακολούθησαν μεταπτυχιακά προγράμματα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για το σχολικό ή ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Νικολάου Δημήτρη Τ.Κ. Κουμαριάς». Προκηρύσσει από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Νικολάου Δημήτρη» την οικονομική ενίσχυση μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών, ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαιδεύσεως, ήτοι στοιχειώδους, μέσης, ανώτερης και ανώτατης, καθώς και όσους παρακολούθησαν μεταπτυχιακά προγράμματα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό το σχολικό ή ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 1. Nα κατάγονται και να είναι εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια της Τ.Κ. Κουμαριάς της Δημοτικής Ενότητας Σελλών του Δήμου Δωδώνης. 2. Να ήταν μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές ή μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το σχολικό ή ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. To συνολικό ποσό της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται στο ύψος των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000)€ και θα δοθούν ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης ως εξής: Μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: ποσό οικονομικής ενίσχυσης εκατό ευρώ(100,00)€ Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: ποσό οικονομικής ενίσχυσης διακόσια ευρώ (200,00)€ Φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: ποσό οικονομικής ενίσχυσης τριακόσια ευρώ (300,00)€ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 1) βεβαίωση σπουδών (θεωρημένη – επίσημα μεταφρασμένη για τις βεβαιώσεις του εξωτερικού) που να φαίνεται ότι ο μαθητής, σπουδαστής, φοιτητής, φοίτησε κατά το σχολικό έτος 2017-2018 στην αντίστοιχη βαθμίδα εκπαίδευσης, 2) φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού στο οποίο θα αναγράφεται κατά σειρά: α) το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου μαθητή, σπουδαστή, φοιτητή β) το ονοματεπώνυμο του γονέα/κηδεμόνα ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών και αρχίζει από την επομένη της δημόσιας ανακοίνωσης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου.( Στην περίπτωση νέων δικαιούχων που δεν είναι εφικτό, εντός της προθεσμίας των σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών για την υποβολή των αιτήσεων, μπορεί να γίνει μεταφορά σε ήδη υπάρχοντες λογαριασμούς των γονέων-κηδεμόνων τους με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής τους ότι δεν είναι διαζευγμένοι ή σε διάσταση). ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Μετά την ανάρτηση της κατάστασης των δικαιούχων(πίνακας ανακοινώσεων Δημαρχείου), οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ενστάσεων εντός 10 ημερών. Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 56 του Ν. 4182/2013, η παρούσα προκήρυξη να δημοσιευτεί σε μια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αγία Κυριακή Θεριακησίου: 22/07/2019 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΜΟΣ Ο ΡΩΜΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΜΠΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΟΜΠΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΕΡΒΙΤΣΑΝΗ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΑ ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΚΑΙ Η LAJTHIA SONILA ΤΟΥ ASTRIT ΚΑΙ ΤΗΣ BEHIJE ΤΟ ΓΕΝΟΣ LAJTHIA ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ALBASAN ALB ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΑ ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. ΑΔΑ: ΩΒΩΚΟΡΡ2-Φ4Π Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Τεχνικών Εργων και Ακινήτων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον ΠΥ 01.19 Ανοιχτό Διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για τη: «Συντήρηση - λειτουργία Η/Μ εγκαταστάσεων και συντήρηση κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου των Κέντρων Διαλογής ΕΛΤΑ στην Αττική (Κρυονέρι), στην Πάτρα και στην Θεσσαλονίκη», προϋπολογισμού 160.000 € πλέον Φ.Π.Α., βάσει του Ν. 4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 01-08-2019 έως 04-08-2019 και ώρα 23:59 μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.goν.gr, του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: http://www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 έως 15:00, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Εργων και Ακινήτων των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 3°ς όροφος, Γραφείο 304, τηλ.: 210 3353281. Εγγύηση συμμετοχής: 3.200 € (2% του Προϋπολογισμού). Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΔΑ: Ω6ΟΑΟΡΡ2-4Τ7 Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 11319 Ανοιχτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια 3.100 αδειών χρήσης MS EXCHANGE ONLINE (PLAN 1), για 3 έτη, προϋπολογισθείσας δαπάνης τετρακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (469.960,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους κατά το χρονικό διάστημα από 31.07.2019 έως και 03.08.2019 και ώρα 23:59 μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.goν.gr, του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. του ΕΣΗΔΗΣ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται από την Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ οδός Αιόλου 100, 10188 ΑΘΗΝΑ, 2ος όροφος γραφείο 210, τηλεφ.: 2103353326 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 έως 15.00. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ