PrintButton

24-07-2019

on .

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αγωγής [αγνώστου διαμονής] Με την 1693 Ε /17-7-2019 έκθεση επίδοσης Δ. Επ- τή Εφετ. Αθηνών Ιωάν. Ν. Αγγελόπουλου, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, η από 18-6-19 Αγωγή της Στυλιανής ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ του Κων/νου κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Αριστογείτωνος αρ 20, ΑΦΜ 031778234 κατά του Μοχάμεντ ΣΑΛΤΟΥΤ του Σαλάχ και της Σετ Ελ–Μπανάτ πρώην κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Αριστογείτωνος αρ.20, ΑΦΜ 055436112 ήδη αγνώστου διαμονής με γακ51935,εακ 4595-2019 στο Μ. Πρωτοδικείο Αθηνών με δικάσιμο 27-04-2020 Δευτέρα ώρα 9:00 π.μ. πιν.Α5-αρ.26,κτ.6,αίθ.10 και ζητά, σύμφωνα με το ιστορικό αυτής, να λυθεί ο πολιτικός γάμος τους που έγινε στις 24-7-1993 στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική δαπάνη. Προς γνώση του & για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο να παραστεί στη συζήτηση της άνω αγωγής. Προσκαλούνται όσοι γνωρίζουν τον εναγόμενο να δώσουν στοιχεία στην υπογράφουσα Δικηγόρο ή στο δικαστήριο. Αθήνα 17-7-2019. Η πληρεξούσια δικηγόρος Παρασκευή Κ. Κερχουλά [210 3214542]. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με τις εκθέσεις επίδοσης αρ. 4173Δ΄/02-7-2019 και 4174Δ’/02-7-2019 του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Δωδεκανήσου με έδρα το Πρωτοδικείο Ρόδου, Γεωργίου Δουρδουνά, επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, για τους άγνωστης διαμονής εναγόμενους: 1) Βασίλειο-Κόρνελις Αντωναρά του Βασιλείου, και 2) Χαριστούλα-Θεανώ Αντωναρά του Βασιλείου, αντίστοιχα, επικυρωμένο αντίγραφο της με αρ. κατ. 322/14-6-2019 αγωγής του Τσαμπίκου Αντωναρά του Βασιλείου προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, (το οποίο ορίζει ότι οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν προτάσεις και όλα τα αποδεικτικά μέσα και διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται μέσα σε εκατό (100) μέρες από την κατάθεση της αγωγής, η προθεσμία δε παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους αν οι εναγόμενοι διαμένουν στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής) που αφορά σε χρησικτησία του τμήματος «Β» έκτασης 502.- τ.μ. μετά της επ΄αυτού ημιτελούς οικοδομής που περιγράφεται με στοιχεία γωνιών (2-3-10-9-11-2) στο συνημμένο στην αγωγή τοπογραφικό του τοπ. μηχανικού Μιχάλη Σφυρίου του ακινήτου που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Αρχαγγέλου-ρόδου με κτηματολογικά στοιχεία: Τόμος 32, φύλλο 82, μερίδα 4251 γαιών Αρχαγγέλου, φάκελος 3138, νομικής φύσης «αρζί-μιρί» και ήδη «μουλκ». Ρόδος, 4 Ιουλίου 2019 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την υπ’αρ. 5452Γ/18-07-2019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Δωδεκανήσου Aλεξάνδρας Κοκκίνου - Τσουκαλά, με έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Ρόδου Θεόδωρου Παπαγεωργίου, ως πληρεξουσίου δικηγόρου της – καλούσας - ενάγουσας Σοφίας Μανωλά του Βασιλείου, συζ. Νικήτα Καλαφατά, κατοίκου Ρόδου, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τον καθού η κλήση-εναγόμενο Νικόλαο Μανωλά του Κυριάκου, κάτοικο Η.Π.Α. και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’αριθμ. 190/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου (τακτική διαδικασία) η οποία αναγνωρίζει ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπο της καλούσας - ενάγουσας Σοφίας Μανωλά του Βασιλείου, συζ. Νικήτα Καλαφατά ο νόμιμος χρόνος δεκαπενταετούς κτητικής παραγραφής, για τη με χρησικτησία κτήση της κυριότητας ενός αγρού που βρίσκεται στη κτηματική περιφέρεια της τοπικής κοινότητας Βατίου του Δήμου Ρόδου, εκτάσεως 450 τ.μ., με κτηματολογικά στοιχεία: Τόμος 21, Φύλλο 98, Μερίδα 2235, Φάκελος 2136 γαιών Βατίου. Ρόδος 23-07-2019 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος Θεόδωρος Παπαγεωργίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την υπ' αριθμ. 1490Γ/18-07-2019 έκθεση επίδοσης εμού του Δικ. Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, Θεόδωρου Μούντριχα του Κων/νου και ύστερα από παραγγελία του δικηγόρου Δημητρίου Μιχαλιού πληρεξούσιου της Μαρία Ακυλα του Ελευθερίου και της Ελπίδας, κατοίκου Ερμούπολης Σύρου, οδός Ταξιαρχών αρ. 32 πήγα για να επιδώσω προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Παναγιώτη Α. Αργυρό, πρώην κάτοικο Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Σαχτούρη αρ. 31 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 07-01-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με ΓΑΚ 8822/2019 και με ΕΑΚ 287/2019, με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλλει στην ενάγουσα το ποσό των 1.000,00 ευρώ με τον νόμιμο τόκο από την άπρακτη περίοδο της προθεσμίας των 7 ημερών από την 18-12-2014 και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην δικαστική δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου της, καλώντας τον όπως παραστεί κατά την συζήτηση της αγωγής την 08-10-2019, ημέρα Τρίτη, ώρα 09.00, αίθουσα/γραφείο: ακροατήριο 4, έκθεμα: ΜΚ2, αριθμός 18. 23-07-2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την υπ' αριθμ. 1508Γ/22-07-2019 έκθεση επίδοσης εμού του Δικ. Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, Θεόδωρου Μούντριχα του Κων/νου και ύστερα από παραγγελία του δικηγόρου Γεωργίου Κ. Σταμαδιάνου πληρεξούσιου της Αρετης Λιαση του Κων/νου, κατοίκου Αλίμου, Δαβάκη αρ. 12, πήγα για να επιδώσω προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΛΑΜΔΑ Α.Ε. - PROFESSIONAL SERVICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ», που είχε έδρα στην Κηφισιά, οδός Ανδρέα Μεταξά αρ. 2 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 16-05-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική διαδικασία, αρ. 237 επ. ΚΠολΔ), στην οποία περιλαμβάνονται οι εξής πράξεις: 1) με γενικό αριθμό κατάθεσης 47707/27-05-2019 και με ειδικό αριθμό κατάθεσης 4214/27-05-2019 Κκαι 2), η από 27-05-2019 πράξη της γραμματέως του δικαστηρίου με την οποία γνωστοποιεί ότι η προθεσμία για κατάθεση προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή, να υποχρεωθούν να καταβάλλουν στην ενάγουσα, οι εναγόμενες εταιρείες το ποσό των 35.461,60 ευρώ, άλλως και επικουρικώς να υποχρεωθούν η πρώτη και η δεύτερη των εναγομένων να της καταβάλλουν το ποσό των 33.461,60 ευρώ και να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινώς εκτελεστή, καλώντας την όπως καταθέσει νομίμως προτάσεις εντός της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας, καθώς και όπως παρασταθεί, εφόσον επιθυμεί, κατά την συζήτηση της παρούσης, ότε και όπου αυτή προσδιορισθεί. Καλείται δε, παράλληλα όπως παρασταθεί κατά την λήψη ενόρκων βεβαιώσεων των εξής μαρτύρων: 1) Τηλεμάχου Σουλτη του Γεωργίου 2) Αγάπης-Καίτης-Βασιλικής Στεργιούλη του Ευαγγέλου, που θα λάβει χώρα την 23-10-2019, ημέρα Τετάρτη, από ώρα 12.00-12.30, αναφορικά με την πρώτη ένορκη βεβαίωση, από ώρα 12.30-13.00 αναφορικά με την δεύτερη ένορκη βεβαίωση, ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας Αλεβιζου του Αντωνίου, στην Αθήναν επί της οδού Διδότου αρ. 25 (3ος όροφος). 23-07-2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την υπ' αριθμ. 1178Γ/20-05-2019 έκθεση επίδοσης εμού του Δικ. Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, Θεόδωρου Μούντριχα του Κων/νου και ύστερα από παραγγελία της δικηγόρου Αναστασίας Ν. Λελοβίτου πληρεξούσια της Ασημίνας Ζήκα του Θεοδώρου και της Βασιλικής, κατοίκου Γαλατσίου, οδός Σαβαγηνων αρ. 82, πήγα για να επιδώσω προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Ευστράτιο Ρόκο του Δημητρίου και της Σοφίας, πρώην κάτοικο Ν. Χαλκηδόνας Αττικής, οδός Πεταλά αρ. 66 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 24-07-2018 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό κατάθεσης 93070/2018 και με ειδικό αριθμό κατάθεσης 9647/2018, με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή, να κηρυχθεί λυμένος ο γάμος της ενάγουσας με τον εναγόμενο, που τελέστηκε στις 21-08-2005 με νόμιμο θρησκετικό γάμο στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Βόνιτσας Νομού Αιτωλ/νίας και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην δικαστική δαπάνη, καλώντας τον όπως παραστεί κατά την συζήτηση της αγωγής την 18-11-2019, ημέρα Δευτέρα, ώρα 08.00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, κτίριο 6, αίθουσα 12, πινάκιο: Α3(ΜΟΝ), με αριθμό πινακίου 37. 23-07-2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ιωάν. Γ. Κηπουράς, με την υπ αριθ. 2876 β/22.7.2019 έκθεσή μου επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Παναγιώτη ΖΕΡΙΓΓΑ του Αθανασίου, κάτ. Αθήνας, Κ. Λουκάρεως 35, ΑΦΜ:073099749 και ήδη αγνώστου διαμονής, δυνάμει της προς εμένα δοθείσας εντολής από τη Δικηγόρο Αθηνών Δέσποινα Ευαγγέλου, πληρεξούσια της με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα (Όθωνος 8/ΑΦΜ.094014250), και εκπροσωπείται νόμιμα, ως διαδόχου της Ε.Ε.Σ. με την επωνυμία ΑΝΑΡΤΥΧΙ APC LIMITED, που εδρεύει στην Αγγλία, c/o Wilmington Trust SP Services (London) Limited, 3rd Floor, 1 King’s Arms Yard, London EC2R 7A, νομίμως εκπ/μένης, ακριβές αντίγραφο της με Γ.Α.Κ.: 52869/2019 και Ε.Α.Κ.: 1025/2019 κλήσεως της εταιρείας «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» κατά του ως άνω αγνώστου διαμονής που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με την οποία αιτείται: να γίνει δεκτή η από 26.02.2014 αγωγή της (ΓΑΚ:25973/2014) με την οποία αιτείται να υποχρεωθεί ο καθ’ ου η κλήση-εναγόμενος να της καταβάλλει το ποσό των € Τριάντα Δύο Χιλιάδων Τριών και Εβδομήντα Τριών λεπτών του Ευρώ (32.003,73 €), το οποίο έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο, εκκαθαρισμένο και απαιτητό κατά κεφάλαιο, τόκους, λοιπές επιβαρύνσεις και έξοδα, εντόκως από 27.02.2009 με το συμβ. επιτόκιο και από 28.6.2011 με το συμβ. επιτόκιο υπερημερίας ήτοι 14,25% που υπερβαίνει το συνολικό ενήμερο επιτόκιο (ήτοι 11,75%, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: Β.Ε.Κ.Κ.Ε. 9,15% +spread 2,00%+εισφ.Ν.128/75 0,60%) κατά 2,5% και των τόκων τούτων κεφαλαιοποιουμένων και ανατοκιζομένων έκτοτε ανά εξάμηνο μέχρις πλήρους εξόφλησης άλλως με το συμβ. επιτόκιο υπερημερίας ήτοι 14,25% που υπερβαίνει το συνολικό ενήμερο επιτόκιο (ήτοι 11,75%, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: Β.Ε.Κ.Κ.Ε. 9,15%+spread 2,00%+εισφ.Ν.128/75 0,60%) κατά 2,5% και των τόκων τούτων κεφαλαιοποιουμένων και ανατοκιζομένων έκτοτε ανά εξάμηνο μέχρις πλήρους εξόφλησης από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής, άλλως με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρι πλήρους εξόφλησης, άλλως με το νόμιμο τόκο από της επιδόσεως της αγωγής (τόκος επιδικίας κατ’ άρθρο 346 ΑΚ, όπως αυτό αντικατεστάθη με τον Ν.4055/12) μέχρι πλήρους εξόφλησης, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική της δαπάνη, για να λάβει γνώση και για κάθε έννομη συνέπεια καλούμενος να παραστεί κατά τη συζήτηση όταν και όπου ορίζεται και δη στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών (Κτ.3-Αίθ.4) την 08.01.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00πμ με αριθμό πινακίου ΣΤ7-27. Αθήνα 22.7.2019. Ο Δικ. Επιμελητής. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για κατάθεση στο Μονομελές Εφετείο Θράκης αίτησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τον προσωρινό προσδιορισμό αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.2882/2001. Κ Α Τ Α 1. Χουσεΐν Μεμέτ, 2. Μεμέτ Αμέτ, 3. Χασάν Μεμέτ, 4. Αμέτ Μεμέτ, 5. Αμέτ Αρίφ, κατοίκων Σκαλώματος Δήμου Αρριανών Νομού Ροδόπης, 6. Λατίφ Χουσεΐν, 7. Λατίφ Κιασίφ, κατοίκων Δειλινών Δήμου Αρριανών Νομού Ροδό)πης, 8. Σαλή Φεριστέ, κατοίκου Αρριανών Δήμου Αρριανών Νομού Ροδόπης, 9. Χασάν Μεμέτ, 10. Χουσεΐν Χασάν, 11. Ισμαήλ Αϊσέ, 12. Μεμέτ Αμέτ, 13. Μεμέτ Νιαζή, 14Α. Μεμέτ Νιαζή, 14Β. Μεμέτ Αλή, 15. Νουρή Μεμέτ, 16. Χαλήλ Ιμπράμ του Αλή, 17. Χασάν Σαδίκ, 18. Μεμέτ Αλή του Οσμάν, 19. Αλή Φεΐζ, 20. Μεμέτ Νιαζή, 21. Αμέτ Αλή, 22. Σαλή Ιλμή, 23. Χασάν Κιασήφ, 24. Λατήφ Γιουσούφ, 25. Λατίφ Αλή, 26. Ισμαήλ Αλή, 27. Μητρέμ Αλή, 28. Αμέτ Αρήφ, 29. Χουσεΐν Μεμέτ, 30. Καμπούρ Ιμπραήμ, 31Α. Τζαμπάζ Χασάν του Ισμαήλ, 31Β. Χασάν Μεμέτ, 31Γ. Τζαμπάζ Χασάν του Αμέτ, 31Δ. Χασάν Ουζεΐρ, 31Ε. Ραμαζάν Φεϊζουλά, 32Α. Χαλήλ Ιμπράμ του Αλή, 32Β. Χασάν Χουσεΐν, 33. Αλή Ιμπράμ του Αλή, 34. Νουρή Μεμέτ, 35Α. Αμέτ Χουσεΐν, 35Β. Αμέτ Μεμέτ, 35Γ. Αμέτογλου Χατιτζέ του Χασάν, 35Δ. Αμέτ Αρίφ, 36Α. Αμέτ Αμέτ, 36Β. Μουσταφά Εφραίμ, 37Α. Αμέτ Σελήμ, 37Β. Ραμαδάν Χασάν, 38. Αμέτ Ογλού Σαζιέ, 39. Αμέτ Αμέτ, 40Α. Ιμπράμ Σουλεϊμάν, 40Β. Ιμπράμ Χουσεΐν, 41. Χουσεΐν Αϊντίν, κατοίκων Σκαλώματος Δήμου Αρριανών Νομού Ροδόπης, 42. Δήμου Αρριανών, που εδρεύει στα Αρριανά Δήμου Αρριανών Νομού Ροδόπης και εκπροσωπείται νόμιμα, 43. Καλιαντζή Χασάν, 44. Καλαντζή Αχμέτ του Χαλήλ, 45Α. Αχμέτ Ογλού Σαλή, 45Β. Μεχμέτ Αχμέτ, 46. Ισμαήλ Αϊσέ, 47. Μπεκήρ Σεραφετίν, 48. Χασάν Μεμέτ, 49. Χασάν Φικριέ, 50. Ισμαήλ Αϊσέ, 51. Ισμαήλ Αϊσέ, 52. Χουσεΐν Μεμέτ και 53. Χουσεΐν Αϊντίν, κατοίκων Σκαλώματος Δήμου Αρριανών Νομού Ροδόπης. Με τη με αριθμό 207/21-12-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (φύλλο 4/24-1-2018, τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων), κηρύχθηκε σε αναγκαστική απαλλοτρίωση για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού Πανεπιστημιούπολη-Γρατινή-Αρριανά» ΥΠΟΕΡΓΟ: «Κατασκευή γέφυρας Λίσσου και προσβάσεων επί της Επαρχιακής Οδού Πανεπιστημιούπολη-Γρατινή-Αρριανά», έκταση συνολικού εμβαδού 57.168,86 τ.μ., η οποία βρίσκεται στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Αρριανών Νομού Ροδόπης, αποτυπώνεται στα με κλίμακα 1:1000 δύο (2) κτηματολογικά διαγράμματα και εμβαδομετρείται στον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα, που συντάχθηκαν από τον αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό Παναγιώτη Πανταζίδη, ελέγχθηκαν από τον πολιτικό μηχανικό Ε.Παπαθεοδώρου, επιβλέποντα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, την πολιτικό μηχανικό Ι.Κουρτάκη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και τον αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό Κ.Δερνεκτσή, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, θεωρήθηκαν από τον αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό Κ.Δερνεκτσή, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και εγκρίθηκαν με τη με αριθμό 354/12-9-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ειδοποιούνται οι παραπάνω καθώς και κάθε άλλος που έχει έννομο συμφέρον ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 10/14-3-2019 αίτησή της για τον προσωρινό προσδιορισμό αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.2882/2001 προς το Μονομελές Εφετείο Θράκης, η οποία θα συζητηθεί στις 8 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., ζητά: 1) Να καθοριστεί η προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης των απαλλοτριούμενων ακινήτων ως εξής: Α) για τους αγρούς: Α1) στο ποσό των σαράντα πέντε λεπτών του ευρώ (0,45 €) ανά τετραγωνικό μέτρο για τα ακίνητα (αγρούς) με Κ.Α. ιδιοκτησίας 42008009, 42008010 και 42008011, που βρίσκονται στις Τοπικές Κοινότητες Αρριανών και Δειλινών του Δήμου Αρριανών και Α2) στο ποσό των σαράντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,44 €) ανά τετραγωνικό μέτρο για όλα τα υπόλοιπα ακίνητα (αγρούς), που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Σκαλώματος του Δήμου Αρριανών, Β) για τις κερασιές, που βρίσκονται στο ακίνητο με Κ.Α. ιδιοκτησίας 42008074, στο ποσό των πενήντα ευρώ (50 €) ανά κερασιά και Γ) για την περίφραξη, που βρίσκεται στο ακίνητο με Κ.Α. ιδιοκτησίας 42008074, στο ποσό των είκοσι ευρώ (20 €) ανά μέτρο περίφραξης. Αντίγραφο της παραπάνω αίτησης κοινοποιήθηκε νόμιμα με τοιχοκόλληση στο κατάστημα του Μονομελούς Εφετείου Θράκης και στο κατάστημα του Δήμου Αρριανών Νομού Ροδόπης. Οι παραπάνω αναφερόμενοι καθώς και κάθε άλλος που έχει έννομο συμφέρον καλούνται να παραστούν κατά τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης στο ακροατήριο του Μονομελούς Εφετείου Θράκης στις 8 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Κομοτηνή 10 Ιουλίου 2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΝOΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΜΘ Διοικητήριο – ΞΑΝΘΗ Τηλ: 2541072313-2541350229 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλόβατος 23-07-2019 Τ.Ο.Ε.Β. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.777 ΖΩΝΗΣ ΛΟΥΡΟΥ Ταχ/κή Δ/νση :Καλόβατος Άρτας Ταχ. Κώδικας 47 100 ΑΡΤΑ Τηλέφωνο: 26810 41647 E-Mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ Ο Τ.Ο.Ε.Β ΖΩΝΗΣ ΛΟΥΡΟΥ, προκηρύσσει επαναληπτικό διαγωνισμό δια λήψεως εγγράφων προσφορών ( σφραγισμένες ) για προμήθεια μεταχειρισμένου ερπυστριοφόρου υδραυλικού εκσκαπτικού μηχανήματος με 17-26μ. βραχίονα (μπούμα). Η ολότητα του μηχανήματος έργου (κινητήρας, αντλία υδραυλικού, μπούμα κλ.π.) θα πρέπει να είναι εργοστασιακά ελεγμένη ώστε να πληρείται η ορθή και ασφαλή λειτουργία του. Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπό προμήθεια μηχανήματος σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. Ειδικότερα ο εκσκαφέας θα φέρει τα παρακάτω: 1.Καμπίνα χειριστή με σύστημα προστασία ROPS & FOPS. 2.Περιστρεφόμενος φανός(φάρος). 3.Καθρέφτες. 4.Πλήρη σειρά εργαλείων. 5.Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης. 6.Τρίγωνο βραδυπορίας(αναγνώριση βραδυκίνητου οχήματος). 7.Πινακίδες αναγνώρισης βαρέως οχήματος (για άνω των 7,5 τόνων). 8.Πυροσβεστήρες σύμφωνα με την νομοθεσία. 9.Φώτα εργασίας. Στην προσφερθείσα τιμή δεν θα περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Οι προσφορές θα κατατεθούν ενώπιων της επιτροπής του Οργανισμού, την 29/08/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00-01:00 μ.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών ) στα Γραφεία του Οργανισμού Καλόβατος –Άρτας .- Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 1.500,00 Ευρώ με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και θα απευθύνεται προς τον Τ.Ο.Ε.Β Ζώνης Λούρου.- Περισσότερες πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Γραφεία του Οργανισμού, Καλόβατος –Άρτας τηλ/fax.26810-41647.- Ο Πρόεδρος Ευστάθιος Σφήκας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 1296/2019 ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΑΜ 28539) Με την ανωτέρω έκθεση o κ. Εισηγητής της πτωχεύσεως, αφού έλαβε υπόψη της την από 08.07.2019 αίτηση του συνδίκου της ενώσεως των πιστωτών, ενέκρινε την εκποίηση χωρίς τις διατυπώσεις του πλειστηριασμού, ενός αγρού που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Σπάτων, στη θέση «ΠΕΥΚΟ ΝΙΑΣΤΗ», έναντι του οικοδομικού τετραγώνου 129, επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών διακοσίων σαράντα και 0,83 (240,83), εντός του οποίου υπάρχει παλαιά ισόγειος οικοδομή, επιφανείας 35 τμ, η οποία έχει ανεγερθεί χωρίς νόμιμη άδεια. Ως ελάχιστο τίμημα έχει καθοριστεί κατόπιν μειώσεως με την υπ αριθμ. 444/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών το ποσό των 29.400,00€. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά πάροδο δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της περίληψης αυτής στο δελτίο του Ταμείου Νομικών και πλέον συγκεκριμένα την 16η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11 π.μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Πληροφορίες σχετικά με την εκποίηση παρέχονται από τον σύνδικο στα τηλέφωνα: 210 3837459 – 210 3829844. Αθήνα, 23.07.2019 Ο Σύνδικος της Ένωσης Πιστωτών ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΤΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας