PrintButton

21-08-2019

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Μετά από έγγραφη παραγγελία με ημερομηνία 19-8-2019 του Δικηγόρου Κομοτηνής Δημητρίου Ερελιάδη, που είναι πληρεξούσιος στην υπ’ αριθ. 136/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), της αιτούσης Αντωνίου Κυριακής συζ. Ηρακλή, το γένος Τσαφαρίδη Ιωάννη και της Παρθένας, ΑΦΜ 150209175, κατοίκου Κομοτηνής (Ανδρονίκου 12), επιδόθηκε με την υπ’ αριθ. 3919Δ/20-8-2019 έκθεσή μου επιδόσεως στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, για τον αναφερόμενο στην υπ’ αριθ. 136/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) καθού η αίτηση, Αθανάσιο Κονιστή του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, πρώην κάτοικο Κομοτηνής (Άρδα 4) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ΄ αριθ. 167/2019 και υπό ημερομηνία 13-8-2019 πράξης της Προεδρεύουσας Πρωτοδίκη του Πρωτοδικείου Ροδόπης Αγγελικής Ματζιάρη (Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 315, 317 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ) η οποία έχει όπως παρακάτω: Η Προεδρεύουσα Πρωτοδίκης Αγγελική Ματζιάρη, Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων, 315, 317 παρ. 3 ΚΠολΔ.. Ορίζουμε δικάσιμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης την 4-09-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 για τη διόρθωση της υπ' αριθμ. 136/2018 απόφασης του Δικαστηρίου αυτού, καθόσον από προφανή παραδρομή του δικάσαντος δικαστηρίου, στο διατακτικό της εν λόγω απόφασης και συγκεκριμένα στην 5η σελίδα αυτής και στην 9η σειρά αναφέρεται εσφαλμένα «Αναθέτει την πραγματική φροντίδα και επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων...» αν και στο σκεπτικό και συγκεκριμένα στην 4η σελίδα και στην τελευταία σειρά αναφέρεται ρητά ότι «... πρέπει να διαταχθεί η αφαίρεση από τον πατέρα τους της άσκησης της γονικής μέριμνας αυτών και η ανάθεσή της στην αιτούσα γιαγιά τους». Η συζήτηση της παρούσας θα γίνει με κλήση των διαδίκων οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συζήτηση. Με την με αριθ. ΕΜ107/13-8-2019 έκθεση κατάθεσης της Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης Ντελή Σουλτάνας, Αυτεπάγγελτα (167/19 Πράξη Προέδρου), που φαίνεται η κατάθεση του παραπάνω δικογράφου, και της πιο κάτω υπό ημερομηνία 13-8-2019 Πράξης Ορισμού Συζήτησης - Διαδικασία Εκούσιας Μονομελούς της Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου κας Ματζιάρη Αγγελικής, που ορίζει χρόνο για τη συζήτησή της, στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, στις 4 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 και γράφτηκε στο πινάκιο με αριθμό 3, και κοινοποίηση προ οκτώ (8) ημερών στους διαδίκους της κύριας δίκης.. Με την παραγγελία να γίνει η επίδοση για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενον να παραστεί όπου και όταν με την παραπάνω πράξη ορίζεται. Κομοτηνή 20-8-2019 Ο Δικ. Επιμελητής Δαμιανός Ε. Παρασχάκης Χαρ. Τρικούπη 50- τηλ. 25310 36332 69132 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Με τις υπ’ αριθμ. 3060Δ/20-08-2019 και 3061Δ/20-08-2019 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου Γεωργίου Καλογήρου με παραγγελία του πληρεξουσίου δικηγόρου του Γεωργίου Στρατή του Εμμανουήλ επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τους εναγόμενους Παύλο Καπούτσο του Παναγιώτου και Μόσχο Καπούτσο του Παναγιώτου, αμφότερους πρώην κατοίκους Μαλώνας Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής, η υπ’ αριθμ. 87/2019 δήλωση παραίτησης του Ειρηνοδικείου Ρόδου με την οποία ο ενάγων παραιτείται της από 16-08-2005 και με αριθμό κατάθεσης 600/2005 αγωγής του στρεφόμενης κατά των ανωτέρω εναγομένων διώκοντας όπως αναγνωρισθεί ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπό του και σε βάρος των εναγομένων, ο νόμιμος χρόνος κτητικής παραγραφής για την δια χρησικτησίας κτήση του περιγραφομένου στο ιστορικό της αγωγής ακινήτου. Ρόδος, 20-08-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Ιωάννης Εμμ. Κούκουλας ΑΔΑ: ΨΗ7ΤΩΨΓ-ΒΧΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΛΕΧΑΙΝΩΝ- ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ – ΤΡΑΓΑΝΟΥ « Ο ΗΡΑΚΛΗΣ» Ταχ.Δ/νση: Π. Παύλου & Ε. Βενιζέλου Πληροφορίες: Γεώργιος Μπακογιάννης Τηλ.2623360862 Αριθ. Πρωτ.: 365 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ μέσω Του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) Η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου «ΗΡΑΚΛΗΣ», προκηρύσσει, με ανοικτή διαδικασία, την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση κατασκευής του έργου: «Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης οικισμών Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης και Πηνειού και σύνδεση τους με την υφιστάμενη Ε.Ε.Λ Λεχαινών», ΕΡΓΟ: «Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης οικισμών Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης και Πηνειού και σύνδεση τους με την υφιστάμενη Ε.Ε.Λ Λεχαινών», προϋπολογισμού: 6.348.000.00 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε., Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση). Πηγή Χρηματοδότησης: Υπουργείο Εσωτερικών πρόγραμμα ΦιλόδημοςΙ και ιδίους πόρους , Κωδικός CPV: 45332300-6 ( υδραυλικά), Κωδικός NUTS: EL633. 1. Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης Ακαθάρτων των Τ.Κ Νεοχωρίου Μυρτουντίων της Δ.Ε Κάστρου –Κυλλήνης του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, της Τ.Κ Στρουσίου και Τ.Κ Σταφιδοκάμπου της Δ.Ε Ανδραβίδας του Δήμου Ανδραβιδας-Κυλλήνης και της Τ.Κ Αγίας Μαύρας και οικισμού Μαρκόπουλου της Δ.Ε Τραγανού του Δήμου Πηνειού 2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε.: w ww.pde.gov.gr. 3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. άνω των ορίων και σε εφαρμογή του ν. 4412/2016 (Α΄147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 4. Προκήρυξη σύμβασης, ήτοι το σχετικό τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, απεστάλη, μέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu, για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 13/08/2019. 5. Η παρούσα περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο και αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καθώς και το Έντυπο «Προκήρυξης Σύμβασης» δημοσιεύονται στο ΚΗΜΔΗΣ. 6. Στον διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στα έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1(ε) και 3(β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 7. Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα: 1. Για τις ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια καλύπτεται από την προσκόμιση της Βεβαίωσης Εγγραφής αυτών στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία στο ΜΕΕΠ, που απαιτείται για το δημοπρατούμενο έργο και αναφέρεται στο άρθρο 23.4 της παρούσας. 2. Σε κάθε άλλη περίπτωση που περιλαμβάνει και τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις πρέπει να αποδεικνύεται ότι καλύπτονται τα παρακάτω απαιτούμενα κριτήρια επιλογής: α) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ τουλάχιστον 300.000,00€, ή β) ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας 300.000,00€, ή γ) ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ συνολικής αξίας 300.000,00€ Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. Τεχνική & Επαγγελματική ικανότητα: 1. Για τις Ελληνικές Ε.Ε. (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών) η Τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή αυτών στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του Μητρώου, ως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 23.4 της παρούσας ήτοι στην 4η Τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 2. Σε κάθε άλλη περίπτωση που περιλαμβάνει και τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις πρέπει να αποδεικνύεται ότι καλύπτονται τα παρακάτω απαιτούμενα κριτήρια επιλογής: Στελέχωση από τεχνικό προσωπικό, ως προς τον αριθμό και την εμπειρία, αποτελούμενη κατ’ ελάχιστον: i. ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ: Περιλαμβάνει τρείς (3) τεχνικούς Μ.Ε.Κ Δ΄ βαθμίδας και έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ Γ΄ βαθμίδας (άρθρο 100 παρ.8 του ν. 3669/2008) ii. Για το τεχνικό προσωπικό που δεν είναι εγγεγραμμένο στο ΜΕΚ απαιτείται να έχει αντίστοιχη εμπειρία ανά βαθμίδα ΜΕΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα αναλυτικά στο άρθρο 107 (παρ. 5-9) και η οποία προσδιορίζεται βάσει των κάτωθι στοιχείων: a. Του τίτλου σπουδών b. Των ετών απασχόλησης στην κατασκευή, επίβλεψη και μελέτη έργων από την έναρξη άσκησης του επαγγέλματός του. c. Των ετών από την έναρξη άσκησης του επαγγέλματός του. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15/10/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 μ.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών της παραγρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Χαμηλότερη προσφορά). 8. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22/10/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. 9. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 10. Η Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζόμενων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ.2(α), του άρθρου 95 του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 11. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κατατεθεί, από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγύηση συμμετοχής, συντεταγμένη στην Ελληνική γλώσσα, ποσού εκατόν έικοσι έξι χιλιάδων και εννιακοσίων εξήντα ευρώ (126.960,00€), εκδιδόμενη από το ΤΜΕΔΕ ή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ε.Ε, του Ε.Ο.Χ. και σε κράτη που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία «περί Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε.» ή από ξένη Τράπεζα που εκπροσωπείται νόμιμα στην Ελλάδα. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής θα είναι τουλάχιστον 10 μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες. 12. Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση. 13. Δεν προβλέπεται η χορήγηση πριμ στον ανάδοχο. Δεν προβλέπεται η καταβολή προκαταβολής στον Ανάδοχο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016. Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 14. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 4.3 της αναλυτικής διακήρυξης. 15. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι είκοσι δύο (22) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 16. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου «ΗΡΑΚΛΗΣ». Ανδραβίδα: 19/08/2019 Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου «ΗΡΑΚΛΗΣ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αποστολόπουλος Αντώνιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Διεύθυνση Δασών Ν. Σάμου Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών & Δημοσίου Κατηγόρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ανακοινώνεται ότι με την υπ' αρ. 32250/13-06-2019 πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου, η οποία εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως της Ιωάννας Αναστασιάδη και κοινοποιήθηκε για τοιχοκόλληση στην δημοτική κοινότητα Μυτιληνιών της δημοτικής ενότητας Πυθαγορείου του δήμου Σάμου, χαρακτηρίστηκε ως: Η έκταση με στοιχεία (Α1, Α2, Β5, Β4, Α13, Α14,..., Α24, Α25, Α1) εμβαδού 3.268,53 τ.μ. και η έκταση με στοιχεία (Α4, Α5, Α6,... Α12, Α13, Β3, Β2, Β1, Α4) εμβαδού 963,36 τ.μ., ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης (α) της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του νόμου 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του νόμου 4280/14 (ΦΕΚ-159Α), μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η ως άνω έκταση κείται στη θέση «Πλατανάκι», δημοτικής κοινότητας Μυτιληνιών, της δημοτικής ενότητας Πυθαγορείου, του δήμου Σάμου, της περιφερειακής ενότητας Σάμου και απεικονίζεται στο από τον Οκτώβριο 2013 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Γεώργιου Μαλαγάρη, το οποίο θεωρήθηκε και είναι αναπόσπαστο μέρος της. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο μηνών από σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ Α' 159/8-8-2014). Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου ΖΩΗ ΚΙΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Δασολόγος