PrintButton

22-08-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Αγωγή προσβολής πατρότητας, με αριθμό κατάθεσης 492/24-7-2019, η οποία ασκείται από τoν Πελλό Ιωάννη του Γεωργίο, προσωρινό ειδικό επίτροπο δύο (2) ανηλίκων αβάπτιστων τέκνων, κατά του Ιερεμίε Ντουμίτρου του Ιλίε, υπηκόου Ρουμανίας αγνώστου διαμονής., Ιερεμίε Ντανιέλα και Βλάχου Βλασίου , κατοίκων του Δήμου Ρόδου. Η εν λόγω αγωγή, θα συζητηθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την διαδικασία των Οικογενειακών Διαφορών, κατά τη δικάσιμο της 21ης Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00, με αριθ. πινακίου 11 και έχει κοινοποιηθεί προς τον αξιότιμο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 11.213/ 7-8-2019 Έκθεση Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ρόδου Χριστίνας Καραμάριου. Ρόδος 21/08/2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αβδελλής Κωνσταντίνος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Με την υπ’ αρ 8085Z/21-08-2019 έκθεση επίδοσης του δικ. επιμελητή του Πρωτ. Ρόδου Κ. Πούλιου, επεδόθη στον Εισαγγελέα Πλημμ. Ρόδου για τον Κωνσταντίνο Χατζηβάσιλα του Ηλία, κάτοικο Παραδεισίου Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής, η με αριθμ. κατάθεσης 14.08.2019 αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (εκούσια διαδικασία), με ημερομηνία δικασίμου 14.8.2019 και αρ. πιν 14, με την οποία η Μαρία Τσούλλου του Γεωργίου, κάτοικος Ρόδου, ζητά να διαταχθεί η διαγραφή από το οικείο κτηματολογικό βιβλίο των παρακάτω αγωγών: με αριθμ. 173/06.04.1977, 404/02.8.1980 και 125/16.02.1988 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, 436/28.7.2080 και 539/4.10.1980 (κύρια παρέμβαση) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, επί του ακινήτου της, ήτοι, της παλαιάς ισόγειας λιθόκτιστης οικείας συνολικής επιφανείας 62,40 τ.μ υπό κτηματολογικά στοιχεία, τόμος 3 οικοδομών Παραδεισίου, φύλλο 87, μερίδα 458 και φάκελος 495. Ρόδος, 21/08/2019 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος Πέτρος Γ Τσούλλος ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΑ: ΨΑΘΦ46ΨΖΣΠ-Ι9Ο ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 11143 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αρ. Απόφ. : 6321/377/03-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΖ2Κ46ΨΖΣΠ-ΔΘ1 ) Το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, για « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΘΗΝΑΣ » για ένα (1) έτος, με προϋπολογισμό 71.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αριθ. Διακήρυξης: 621/26/2019 . Ο Διαγωνισμός θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες και ενώσεις προμηθευτών), απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε. 2554 σε σχετική πίστωση των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2019 και 2020 του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. . Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας/τιμής . Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: έως 16/09/2019 , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17.00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις: ημερομηνία 23/09/2019 , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.30 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 77102. Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.inedivim.gr στην διαδρομή : ΑΡΧΙΚΗ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ στις 21/08/2019 . Αθήνα, 21-08-2019 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΒΑΣ ΑΔΑ: ΨΘΕΧ46ΨΖΣΠ-ΘΥΘ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 11143 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αρ. Απόφ. : 6321/377/03-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΖ2Κ46ΨΖΣΠ-ΔΘ1 ) Το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, για « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΣΠΑΙΤΕ » για ένα (1) έτος, με προϋπολογισμό 71.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Αριθ. Διακήρυξης: 621/28/2019 . Ο Διαγωνισμός θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες και ενώσεις προμηθευτών), απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε. 2554 σε σχετική πίστωση των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2019 και 2020 του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. . Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας/τιμής . Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: έως 16/09/2019 , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17.00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις: ημερομηνία 23/09/2019 , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11.00 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 77104. Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.inedivim.gr στην διαδρομή : ΑΡΧΙΚΗ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ στις 21/08/2019 . Αθήνα, 21-08-2019 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΒΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡATIA ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΈΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓAIOY ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Διεύθυνση Δασών Ν. Σάμου Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών & Δημοσίου Κατηγόρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ανακοινώνεται ότι με την υπ' αρ. 31442/10-06-2019 πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου, η οποία εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως της Γιασιμώς Μωραϊτου και κοινοποιήθηκε για τοιχοκόλληση στην τοπική κοινότητα Παλαιοκάστρου της δημοτικής ενότητας Βαθέος του δήμου Σάμου, χαρακτηρίστηκε ως εξής: Η έκταση με στοιχεία κορυφών (A1,A2,A3,.. .,A16,A17,A1) εμβαδού 5.230,00 τ.μ. και η έκταση με στοιχεία κορυφών (Α18, Α19, Α20,...,A26, A27, A18) εμβαδού 565,00 τ.μ. ως μη δασικού χαρακτήρα κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 περίπτωση α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ-159 Α'), μη υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η ως άνω συνολική έκταση κείται στη θέση «Πλατανάκι», τοπικής κοινότητας Παλαιοκάστρου, της δημοτικής ενότητας Βαθέος, του δήμου Σάμου, της περιφερειακής ενότητας Σάμου και απεικονίζεται στο από τον Απρίλιο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα της μηχανικού Νίκης Καραγεωργίου, το οποίο θεωρήθηκε και είναι αναπόσπαστο μέρος της. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο μηνών από σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ ΑΊ59/8-8-2014). Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου Ζωή Α. Κινιαζοπούλου Δασολόγος Φ. 100809-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ–ΚΛΗΣΗ Του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγιώργη Σερβίας 10. ΚΑΤΑ Των φερόμενων στον οικείο κτηματολογικό πίνακα, ως εικαζομένων δικαιούχων των ακινήτων που απαλλοτριώνονται με τη με αριθμό Φ3010024/οικ.4012/29.07.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ΦΕΚ Τ. ΑΑΠΘ 181/20-08-2015 (ΑΔΑ: 7Η11465ΦΘΘ-ΨΥΞ). 1. Εμμανουέλας Μπουμπουλάκη του Γεωργίου, κατοίκου Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εγείρουσας δικαιώματα στην με αριθ. 079002 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 2. Ευαγγελίας Μπουμπουλάκη του Γεωργίου, κατοίκου Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εγείρουσας δικαιώματα στην με αριθ. 079002 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 3. Καλλιόπης Μπουμπουλάκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εγείρουσας δικαιώματα στην με αριθ. 079002 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 4. Κωνσταντίνας Μπουμπουλάκη του Γεωργίου, κατοίκου Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εγείρουσας δικαιώματα στην με αριθ. 079002 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 5. Στυλιανής Μπουμπουλάκη του Γεωργίου, εγείρουσας δικαιώματα στην με αριθ. 079002 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 6. Γρηγορίου Καρδουλάκη, κατοίκου Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εγείροντος δικαιώματα στην με αριθ. 079003 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 7. Νικολάου Φραγκουλιδάκη του Ιωάννη, κατοίκου Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εγείροντος δικαιώματα στην με αριθ. 079004 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 8. Δήμου Μινώα Πεδιάδος, εγείροντος δικαιώματα στις με αριθ. 079005 και 079006 ιδιοκτησίες του Ελληνικού Δημοσίου. 9. Δημητρίου Μπούγκα του Ιωάννη, κατοίκου Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εγείροντος δικαιώματα στην με αριθ. 079007 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 10. Αργυρώς Καραγιάννη, κατοίκου Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εγείρουσας δικαιώματα στην με αριθ. 079008 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 11. Ζωής Καραγιάννη του Δημητρίου, κατοίκου Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εγείρουσας δικαιώματα στην με αριθ. 079008 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 12. Κυριακούλας Καραγιάννη του Δημητρίου, κατοίκου Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εγείρουσας δικαιώματα στην με αριθ. 079008 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 13. Μαρίας Καραγιάννη του Δημητρίου, κατοίκου Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εγείρουσας δικαιώματα στην με αριθ. 079008 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 14. Στέλλας Καραγιάννη του Δημητρίου, κατοίκου Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εγείρουσας δικαιώματα στην με αριθ. 079008 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 15. Χρυσούλας Καραγιάννη του Δημητρίου, κατοίκου Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εγείρουσας δικαιώματα στην με αριθ. 079008 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 16. Γεωργίας Λιονάκη του Φιλίππου, κατοίκου Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εγείρουσας δικαιώματα στην με αριθ. 079009 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 17. Γεωργίου Κορνάζου του Δημητρίου, κατοίκου Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εγείροντος δικαιώματα στην με αριθ. 079010 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 18. Παράσχου Κορνάζου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εγείροντος δικαιώματα στην με αριθ. 079010 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 19. Στυλιανής Κορνάζου του Δημητρίου, κατοίκου Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εγείρουσας δικαιώματα στην με αριθ. 079010 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 20. Εμμανουήλ Μπορμπουδάκη του Χρήστου, κατοίκου Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εγείροντος δικαιώματα στην με αριθ. 079010 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 21. Κωνσταντίνου Μπούγκα του Ιωάννη, κατοίκου Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εγείροντος δικαιώματα στην με αριθ. 079011 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 22. Νικολάου Μόνιου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εγείροντος δικαιώματα στην με αριθ. 079012 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 23. Γεωργίου Λιονάκη του Ιωάννη, κατοίκου Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εγείροντος δικαιώματα στην με αριθ. 079013 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. ************************** Ειδοποιούνται οι παραπάνω και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ότι το Ελληνικό Δημόσιο με την από 12.08.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 439/12.08.2019 Ειδική Αίτηση του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ), ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, της οποίας δικάσιμος ορίστηκε η 24η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., αρ. πιν. 82, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Β΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου, και η οποία τοιχοκολλήθηκε, όπως νόμος ορίζει στο κατάστημα του παραπάνω Δικαστηρίου και στο κατάστημα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, ζητά να παρασχεθεί η άδεια στα αρμόδια για την υλοποίηση του έργου όργανα για την πραγματοποίηση εργασιών με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 πριν από τον προσωρινό ή οριστικό προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης, σε ακίνητα συνολικού εμβαδού 261.615,45 τ.μ., που απαλλοτριώνονται αναγκαστικά για λόγους δημόσιας ωφέλειας, δυνάμει της με αριθμό Φ3010024/οικ.4012/29.07.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΑΔΑ: 7Η11465ΦΘΘ-ΨΥΞ), η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα, στις 20.08.2015, στο με αριθμό 181 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων και με την οποία κηρύχθηκε, ως κατεπείγουσα, αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης και των οδικών συνδέσεων αυτού με ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ και συγκεκριμένα στην περιοχή άρσης εμποδίων του αεροδρομίου με κωδικό τμήματος 24 (Σ2) του κυρίως έργου στο Δ.Δ. Καστελλίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Η απαλλοτριωθείσα έκταση εικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στο 1ο διορθωτικό κτηματολογικό διάγραμμα με Αριθ. Σχεδίου ΚΤ.24 - Κ.Δ.1 και τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα με αριθ. τεύχους ΚΤ.24-Κ.Π.1 της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης Πελοποννήσου και Βορείου Ελλάδος της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. - Γ.Γ.Υ. - Γ.Δ.Υ. - Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Ε.Σ.Π.), τα οποία έχει συντάξει η ανάδοχος μελέτης ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ, έχουν ελεγχθεί και θεωρηθεί από την ανωτέρω Διεύθυνση κι έχουν εγκριθεί από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 979/27-02-2019 απόφασή της (ΑΔΑ: 6075465ΧΘΞ-ΛΣ6). Η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε υπέρ του Δημοσίου, και με δαπάνες αυτού και θα αντιμετωπιστεί με πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και ειδικότερα του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07700000 της ΣΑΕ077. Στις απαλλοτριωθείσες εκτάσεις εγείρουν εμπράγματα δικαιώματα οι καθ΄ών η αίτηση, σύμφωνα με τον οικείο κτηματολογικό πίνακα (αρ. τεύχους ΚΤ. 24-Κ.Π.1). Με την παραπάνω αίτησή του το Ελληνικό Δημόσιο ζητά ειδικότερα: α) Nα παρασχεθεί η άδεια στα αρμόδια για την υλοποίηση του έργου όργανα να πραγματοποιήσουν εργασίες στις ως άνω απαλλοτριωθείσες εκτάσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 7Α του ΚΑΑΑ, πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης, με την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το 70% της εκτιμώμενης αποζημίωσης, όπως αυτή προκύπτει από την από τον Απρίλιο του έτους 2019 έκθεση εκτίμησης της ανεξάρτητης πιστοποιημένης ορκωτής εκτιμήτριας, Άννας Μιχαηλίδη, και συγκεκριμένα η αποζημίωση αυτή ορίζεται ως εξής: Α/Α ΑΚΠ ΕΙΔΟΣ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΠΑΛ/ΤΕΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΥΜΕΝΟΥ 001 079002 ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΕΚΤΑΣΗ 105710,25 0,90 € 002 079003 ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΕΚΤΑΣΗ 30935,30 0,81 € 003 079004 ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΕΚΤΑΣΗ 17075,84 0,86 € 004 079005 ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΕΚΤΑΣΗ 74262,84 0,81 € 005 079006 ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΕΚΤΑΣΗ 11157,59 0,90 € 006 079007 ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΕΚΤΑΣΗ 270,87 1,10 € 007 079008 ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΕΚΤΑΣΗ 1783,44 1,10 € 008 079009 ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΕΚΤΑΣΗ 720,69 1,10 € 009 079010 ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΕΚΤΑΣΗ 1080,74 1,10 € 010 079011 ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΕΚΤΑΣΗ 3543,67 1,05 € 011 079012 ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΕΚΤΑΣΗ 149,64 1,10 € 012 079013 ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΕΚΤΑΣΗ 439,47 1,10 € β) Να διαταχθεί η άμεση παράδοση των απαλλοτριωθεισών εδαφικών εκτάσεων από τη δημοσίευση της απόφασης χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια, κατά τα οριζόμενα ρητά στην παρ. 4 του άρθρου 7Α. γ) Να διαταχθεί με την ίδια απόφαση η αποβολή των ιδιοκτητών, νομέων, κατόχων ή οποιουδήποτε έλκει δικαιώματα από αυτούς από τα ως άνω ακίνητα (παρ. 4 εδ. β΄ του άρθρου 7Α), υπό τον όρο της κατάθεσης από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά την παρ. 3 του ως άνω άρθρου, ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης για τα ακίνητα, το οποίο αντιστοιχεί στο 70% της ως πιο πάνω εκτιμώμενης αποζημίωσης, όπως αυτή προκύπτει από την ανωτέρω με ημερομηνία 18-04-2019 Έκθεση Εκτίμησης της Ανεξάρτητης Πιστοποιημένης Ορκωτής Εκτιμήτριας Άννας Μιχαηλίδη. Για την αίτηση αυτή ορίστηκε δικάσιμος η 24η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, τόπος το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, που βρίσκεται επί της Λ. Δικαιοσύνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου,1ος όροφος) και ώρα η συνήθης των συνεδριάσεων (10.00 π.μ.- αρ. πιν. 82), ενώ αντίγραφο της αίτησης, καθώς και αντίγραφο της πράξης προσδιορισμού δικασίμου αναρτήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον πίνακα ανακοινώσεων του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης και του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στην περιοχή του οποίου βρίσκονται τα απαλλοτριωθέντα. Καλούνται οι ανωτέρω να παραστούν κατά τη συζήτηση της ως άνω αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, διαφορετικά αυτή θα γίνει ερήμην τους. Ηράκλειο, 14 Αυγούστου 2019 Η Πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου Αντωνία Κυρίτση Πάρεδρος Ν.Σ.Κ 2810 289228

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας