PrintButton

24-08-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Ο υπογράφων Δικ. Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών Ιωάννης Απ. ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣ, (Εμμ. Μπενάκη 38, Αθήνα), με την γραπτή παραγγελία του Δικηγόρου κ. κ. Κωνσταντίνου Ηλ. ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟΥ πληρεξούσιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Εταιρία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Δ.Α.Π.)», επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (Αρ. Έκθ. Επίδοσης 7449/09-08-19 για την αγνώστου έδρας ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», η οποία διατηρούσε έδρα στη Νέα Σμύρνη, (Λ. Συγγρού 201), ακριβές αντίγραφο της υπ΄αριθμ. 2562/2019 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία Υποχρεώνει την εναγόμενη να καταβάλλει στην ενάγουσα το ποσό των 186.368,61 € με το νόμιμο τόκο από 08-01-2008 και μέχρι την εξόφληση, Καταδικάζει την εναγόμενη στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των 5.600,00 €. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΔΑ:6ΕΞΜΩΛΝ-3ΜΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Διεύθυνση : Θ. Σκοπελίτη 1 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΚ19003 Τηλ: 22990 20155 ΦΑΞ : 22990 20015 Αρ. πρωτ. …13304.. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 769307,74€ με ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τους προϋπολογισμούς του Δήμου Μαρκοπούλου και των Ν.Π.Δ.Δ. του. Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει στην υπ αριθμ 18/2019 μελέτη προμήθειας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης με 13303/21-8-2019. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Ημερομηνία και ώρα καταληκτικής υποβολής προσφορών: 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 και ώρα 08:00 πμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στον διαγωνισμό για την υποβολή των προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής. Μαζί με την προσφορά κατατίθεται εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του Δήμου Μαρκοπούλου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού ή για τις ομάδες που υποβάλει προσφορά. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες της προμήθειας. Στην περίπτωση αυτή, το ύψος της εγγυητικής συμμετοχής αναπροσαρμόζεται ανάλογα. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει ως εξής: Α. Για την προμήθεια υγρών καυσίμων το κριτήριο κατακύρωσης της χαμηλότερης προσφοράς σημαίνει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%), το οποίο υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσής του, για την περιοχή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το ποσοστό αυτό μπορεί να είναι αρνητικό μέχρι και 1%. Β. Για τα λιπαντικά, η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει συνολικά τη χαμηλότερη τιμή. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης των καυσίμων είναι δώδεκα (12) μήνες ενώ για τα λιπαντικά είναι 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής αυτών. Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. Πριν την εξάντληση των ποσοτήτων των καυσίμων, ο Δήμος και το κάθε Νομικό Πρόσωπο, διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει τη διαδικασία δικαιώματος προαίρεσης (option), δηλαδή μπορεί να ζητήσει αύξηση των παραπάνω ποσοτήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη, εφόσον τούτο κριθεί σκόπιμο και επωφελές. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας καυσίμων δύναται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού. Η αναλυτική διακήρυξη και το τεύχος της μελέτης αναρτήθηκαν στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ), στο ΚΗΜΔΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.markopoulo.gr . Η επικοινωνία γίνεται μόνο μέσω της ιστοσελίδας του ΕΣΗΔΗΣ Έχει αναρτηθεί δημοσίευση στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ηλεκτρονικά ΤΗΝ 22-8-2019 και φέρει τον αριθμό 2019-117937. Μαρκόπουλο 21-8-2019 Ο Δήμαρχος ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΜΕΤΡΟ 4 – Δράση 4.3.4 «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «AΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΛΛΑΝΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΟΥ 3 Km» Ο ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ διακηρύττει ότι την 10 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί με Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., Δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «AΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΛΛΑΝΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΟΥ 3 Km» προϋπολογισμού 259.633,25 € (με Φ.Π.Α.24%) και ΚΑ: 64-7341.006. Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0006174255 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «AΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΛΛΑΝΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΟΥ 3 Km». Το έργο «AΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΛΛΑΝΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΟΥ 3 Km» συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 11.782,78 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, με προϋπολογισμό 165.968,56 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) γ) κατηγορία ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, με προϋπολογισμό 31.630,31 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου «AΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΛΛΑΝΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΟΥ 3 Km», με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 2017/106 από την Τεχνική Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ, ανέρχεται στο ποσό των 209.381,65 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 259.633,25 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο ‘ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί’ της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης http://www.sparti.gov.gr . Επίσης στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-ΧΩ-ΥΔ.& ΠΕΡ. Δήμου Σπάρτης, Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο Σπάρτης-Γυθείου, πληροφορίες: Βαρζακάκος Κ., τηλ.27313-63359 και εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 05 /09 / 2019 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 06 / 09 /2019, καθώς και σε περίπτωση ορισμού νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώνi ορίζεται η 10/09/2019, ημέ ρα Τρίτη και ώρα 20:00 Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16/09/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30ii Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%). (άρθρα 13 & 14 των όρων της Διακήρυξης). Στη δημοπρασία δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτωθι, αρκεί να πληρούν τους όρους και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του κεφαλαίου Γ’ των όρων της διακήρυξης: 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 1.1 Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να περιλαμβάνουν στη βασική τους στελέχωση τουλάχιστον δύο (2) τεχνικούς που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα της περ. 1.2 α) ή έναν (1) τεχνικό που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα της περ. 1.2 β) 1.2. Για την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου, οι τεχνικοί του συμμετέχοντος φορέα διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες βάσει των προσόντων τους: α) Στους τεχνικούς που διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα προσόντα που προβλέπονται στα άρθρα 107 παρ. 5 και 109 του ν. 3369/2008, σχετικά με την εκτέλεση έργων οδοποιίας. β) Στους τεχνικούς, οι οποίοι πέραν της ανωτέρω περ. α) διαθέτουν τρία (3) έτη απασχόλησης σε κατασκευή ή έξι (6) έτη σε επίβλεψη ή εννιά (9) έτη απασχόλησης σε μελέτη, εφόσον τυγχάνουν διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ισότιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 107 παρ. 7 του ν. 3669/2008, και στους τεχνικούς, οι οποίοι, πέραν της ανωτέρω περ. α) διαθέτουν τρία (3) έτη απασχόλησης σε κατασκευή ή οκτώ (8) έτη σε επίβλεψη, εφόσον τυγχάνουν πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ και υπομηχανικών ή ισότιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 107 παρ. 8 του ν. 3669/2008. 1.3. Τονίζεται ότι οι επιχειρήσεις που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του παρόντος δύνανται να συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, ανεξαρτήτως της τυχόν εγγραφής αυτών και των τεχνικών τους σε τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. και του Μ.Ε.Κ. του ν. 3669/2008, ενώ δε η παραπομπή στα άρθρα 107 και 109 σκοπεί αποκλειστικά στην περιγραφή των απαιτήσεων συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό ανεξαρτήτως τάξης και βαθμίδας Μ.Ε.ΕΠ. και Μ.Ε.Κ.. Για τους αλλοδαπούς προσφέροντες, απαιτείται κατ’ ελάχιστον να πληρούνται οι προϋποθέσεις κατά αντιστοιχία με τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους. 1.5 Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: Ειδικά οι έργοληπτικές έπιχέιρήσέις που έίναι έγγέγραμμένές στο ΜΕΕΠ, δέν θα πρέπέι να υπέρβαίνουν τα ανώτατα έπιτρέπτά όρια ανέκτέλέστου υπολοίπου έργολαβικών συμβάσέων, σύμφωνα μέ τα έιδικότέρα οριζόμένα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύέι. 2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν.4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία). Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 4.187,63 € και βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, κατά τους όρους της παρ.1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. (άρθρο 15 των όρων της Διακήρυξης). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 10/05/2020 άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών δεσμεύει τον συμμετέχοντα για διάστημα 7 μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριακόσιες (300) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης (άρθρο 12 των όρων της Διακήρυξης). Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την αρμόδια ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΤΡΟΠΗ του ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ, αρμόδιος υπάλληλος Βαρζακάκος Κ., τηλ.27313-63359 και την Τεχνική Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ (τηλ.: 27313 63364, Φαξ: 27313 63371), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ i Η έλα χιστη προθέσμι α παραλαβη ς των προσφορω ν καθορι ζέται συ μφωνα μέ το α ρθρο 121 ου ν. 4412/2016, ο πως αυτο τροποποιη θηκέ μέ την παρ. 19 του α ρθρου 43 του ν. 4605/2019 . ii Προτέίνέται οι αναθέτουσές αρχές να ορίζουν την ημέρομηνία ηλέκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μέτά την παρέλέυση τριών έργασίμων ημέρών από την καταληκτική ημέρομηνία υποβολής των προσφορών, προκέιμένου να έχέι προσκομιστέί από τους συμμέτέχοντές και η πρωτότυπη έγγύηση συμμέτοχής, σύμφωνα μέ τα προβλέπόμένα στο άρθρο 3.5. πέρ. β της παρούσας.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας