PrintButton

27-08-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμόν 11528Β/31-7-2019 έκθεση επιδόσεώς μου, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Γεώργιος Χ. Κατσαριώτης, κάτοικος Αθηνών, οδός Τζιραίων αρ. 6, ΑΦΜ 047181461, επέδωσα προς τον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Απόστολο Γραμμένο, για την Αναστασία Τερτυλίνη του Δημητρίου και της Ελένης, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Αχαϊας αρ. 42, ΑΦΜ 062840123 και ήδη αγνώστου διαμονής, μετά από σχετική παραγγελία προς επίδοση του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Ι. Τσερμενίδη, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Τσιμισκή αρ. 17, ΑΦΜ 139019381, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθ. 370/26-3-2019 Πρόσκλησής του Δανειστών, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 31/7/2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΚΑΤΣΑΡΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμόν 11529Β/31-7-2019 έκθεση επιδόσεώς μου, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Γεώργιος Χ. Κατσαριώτης, κάτοικος Αθηνών, οδός Τζιραίων αρ. 6, ΑΦΜ 047181461, επέδωσα προς τον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Απόστολο Γραμμένο, για τον Θεόδωρο Τερτυλίνη του Δημητρίου και της Ελένης, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Αχαϊας αρ. 42, ΑΦΜ 112586492 και ήδη αγνώστου διαμονής, μετά από σχετική παραγγελία προς επίδοση του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Ι. Τσερμενίδη, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Τσιμισκή αρ. 17, ΑΦΜ 139019381, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθ. 370/26-3-2019 Πρόσκλησής του Δανειστών, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 31/7/2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΚΑΤΣΑΡΙΩΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Με τη με αριθμό 34/2019 έκθεση της Εισηγήτριας της πτώχευσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΑΡΙΖΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», Πρωτοδίκη Χαλκίδας, Δέσποινας Ταβούτη, επετράπη στη σύνδικο της πτώχευσης, Ιωάννα Μαδαρού, να εκποιήσει ελεύθερα (εκουσίως) ενώπιον της Εισηγήτριας της πτώχευσης ή του νόμιμου αναπληρωτή της, χωρίς τις διατυπώσεις του δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού, την περιγραφόμενη στην υπ’ αριθμ. 10/2018 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, ακίνητη περιουσία και συγκεκριμένα: 1. ένα αγροτεμάχιο έκτασης 12.179 τ.μ., και κατά νεώτερη καταμέτρηση 11.554,20 τ.μ., κείμενο στη θέση «ΕΛΗΑ» ή «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» Δημοτικής Κοινότητας Μύτικα, Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων, Δήμου Χαλκιδέων, εκτός σχεδίου πόλης, με ΚΑΕΚ 121165803012/0/0 στο Κτηματολογικό Γραφείο Χαλκίδας και 2. ένα αγροτεμάχιο, ανατολικός οικοπεδαγρός, έκτασης 2.237,07 τ.μ., οικοπέδου συνολικής έκτασης 4.342,79 τ.μ., κείμενο στη θέση «Λοϊζου» της περιφέρειας της Δημοτικής Κοινότητας Μύτικα, Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων, Δήμου Χαλκιδέων, εν μέρει εντός ορίων οικισμού Μύτικα και εν μέρει εκτός του οικισμού αυτού, με ΚΑΕΚ 121165803018/0/0 στο Κτηματολογικό Γραφείο Χαλκίδας με ελάχιστο τίμημα εκποίησης: i) για το προαναφερόμενο με αριθμό (1) ακίνητο το ποσό των ευρώ τριακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων δέκα επτά και εξήντα λεπτών (323.517,60 €) και τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των ευρώ διακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα οχτώ και σαράντα λεπτών (215.678,40 €) και ii) για το προαναφερόμενο με αριθμό (2) ακίνητο το ποσό των ευρώ τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τριών και δώδεκα λεπτών (35.793,12 €) και τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των ευρώ είκοσι τριών χιλιάδων οχτακοσίων εξήντα δύο και οχτώ λεπτών (23.862,08 €), που έχει καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. 50/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Η εκποίηση θα γίνει την 22η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας με τιμή πρώτης προσφοράς τα ως άνω αναφερόμενα ποσά για έκαστο εκ των ακινήτων. Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία δεν εμφανιστούν πλειοδότες ή οι προσφορές κριθούν μη συμφέρουσες θα γίνει επανάληψη του πλειστηριασμού τρεις ακόμη συνεχείς ανά εβδομάδα φορές, ήτοι την 29η Οκτωβρίου 2019, την 5η Νοεμβρίου 2019 και την 12η Νοεμβρίου 2019, και ώρα 12:00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Σε περίπτωση που και οι τρεις επαναληπτικοί πλειστηριασμοί αποβούν άκαρποι λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών ή οι προσφορές κριθούν μη συμφέρουσες ο πλειστηριασμός θα αναβληθεί χωρίς καμία πρόσθετη διατύπωση και θα ορισθεί σε ημερομηνία που θα απέχει τέσσερις εβδομάδες από τον τελευταίο επαναληπτικό διαγωνισμό, ήτοι την 10η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Ορίζεται ότι όλα τα έξοδα της εκποίησης και οι δαπάνες μεταβίβασης (φόροι ακινήτων, χαρτόσημα, ΦΠΑ, αμοιβή δικηγόρων, συμβολαιογράφου, τυχόν σύνταξη τοπογραφικών, δικαιώματα υποθηκοφυλακείου και λοιπά έξοδα) θα βαρύνουν τον αγοραστή. Χαλκίδα, 26 Αυγούστου 2019 Η ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΑ Α. ΜΑΔΑΡΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΩΝΟΣ 9-ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ. 2221077061 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΔΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών, Βαρβάρα Αθ. Διαμαντή, με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών, οδός Δεληγιώργη αρ. 1-5, τηλ.: 6937236910, μετά από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Ειρήνης Τσάμη, πληρεξούσιας της ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΧΑΛΑΤΣΗ του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών, οδός Υμηττού αρ. 136, ΕΠΕΔΩΣΑ σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 2702Δ/12-07-2019 και 2703Δ/12-07-2019 εκθέσεις μου επίδοσης προς τον κο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, αντίστοιχα, για τους: α) ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ του Γεωργίου, και β) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ του Γεωργίου, αμφοτέρων πρώην κατοίκων Αθηνών, επί της οδού Υμηττού αρ. 136 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 21-05-2019 ΑΙΤΗΣΗ για ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ της ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ το γένος Κωνσταντίνου και Φωτεινής ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ με την οποία απευθύνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και ζητά: ΝΑ τεθεί η Μαλαματένια Παπαδοπούλου του Κωνσταντίνου και της Φωτεινής σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση. ΝΑ διοριστεί η Φωτεινή Παπαδοπούλου του Γεωργίου και της Μαλαματένιας, προσωρινά και εν συνεχεία οριστικός δικαστικός συμπαραστάτης της ως άνω μητέρας της. ΝΑ χορηγηθεί προσωρινή διαταγή κατ' άρθρο 781 και 805 παρ. 2 ΚΠολΔ, με την οποία θα διορίζεται η αιτούσα- τέκνο της καθής, προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης έως τη συζήτηση της ως άνω αιτήσεως. ΝΑ διορισθεί Τριμελές Εποπτικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους: 1) Μιχαήλ Χαλάτση του Αποστόλου, 2) Θεώνη -Δέσποινα Χαλάτση του Μιχαήλ και 3) 'Αννα Καραμέτου του Πολύβιου. ΝΑ διαταχθεί παν περαιτέρω νόμιμο υπό του Δικαστηρίου. Στο ως άνω δικόγραφο περιέχονται επίσης: Α) η από 21-05-2019 Έκθεση Κατάθεσης του Δικογράφου με ΓΑΚ: 47092/2019 και ΕΑΚ: 2007/2019. Β) η από 21-05-2019 ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ. Διαδικασία: ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ. Πινάκιο: ΡΑ, με Αριθμό Πινακίου: 7, του Δικαστή Προσδιορισμού που ορίζει ως χρόνο συζήτησης της αίτησης την 24.09.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00' π.μ., στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο Κτίριο 2, Αίθουσα 202 και με τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο αυτό ΤΡΕΙΣ (3) ημέρες πριν τη δικάσιμο. Γ) η από 29/05/2019 Έκθεση Κατάθεσης Αίτησης Προσωρινής Διαταγής με ΓΑΚ: 47949/2019 και ΕΑΚ:5902/2019. Δ) η από 29-05-2019 ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ της Προέδρου Υπηρεσίας που ορίζει χρόνο για τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής την 14-06-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00' Π.Μ., στο γραφείο του Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών. Ε) η από 14-06-2019 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ της Προέδρου Υπηρεσίας, που ΔΙΟΡΙΖΕΙ την θυγατέρα της υπό δικαστική συμπαράσταση τεθεισομένης, ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Γεωργίου, ως Προσωρινή Δικαστική Συμπαραστάτη της μητρός της, Μαλαματένιας Παπαδοπούλου, το γένος Κων/νου Μπεχλιβανίδου, μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως και υπό τον όρο συζητήσεως αυτής, προκειμένου να επιμελείται των επειγουσών υποθέσεων αυτής που άπτονται της περιουσίας της, της υγείας της, της ιατροφαρμακευτικής της περίθαλψης και των προσωπικών της αναγκών. Στ) κλήση της πρώτης προς τους δεύτερους για να παραστούν στη συζήτηση της αίτησης όταν και όπου στην ανωτέρω πράξη προσδιορισμού ορίζεται. Αθήνα 09/08/2019 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΘ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΔΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών, Βαρβάρα Αθ. Διαμαντή, με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών, οδός Δεληγιώργη αρ. 1 -5, τηλ.: 6937236910, μετά από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Βασιλικής Τυχάλα, πληρεξούσιας του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ του Δημητρίου και της Φανής, κατοίκου Ραφήνας, οδός Σαλαμίνος αρ. 1Β, ΕΠΕΔΩΣΑ σύμφωνα με την υπ' αριθμ...2741Δ/24-07-2019 έκθεσή μου επίδοσης προς τον κο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, για την ΛΙΛΙΑ ΡΟΓΚΑΚ του Στεφάν και της Λαρίσα, πρώην κάτοικο Νέας Σμύρνης Απικής, οδός Χαλδιάς αρ. 11 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 01/07/2019 ΑΓΩΓΗ του πρώτου ΚΑΤΑ της δεύτερης, με την οποία απευθύνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και ζητά: α) Να ΛΥΘΕΙ και να ΚΗΡΥΧΘΕΙ λυμένος ο πολιτικός γάμος του ως άνω ενάγοντα με την εναγόμενη, που τελέστηκε στις 16-01-2009 στο Δημαρχιακό Κατάστημα της πόλης NTPOKIA στη Μολδαβία, καταχωρημένος νόμιμα στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών με στοιχεία 224/Ε2/2009 (Αριθμός/Τόμος/έτος) και β) Να καταδικαστεί ο εναγόμενη στη δικαστική δαπάνη του ενάγοντα και στην αμοιβή της πληρεξουσίας δικηγόρου αυτού. Στο ως άνω δικόγραφο περιέχονται επίσης: Α) η από 11-07-2019 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΩΓΗΣ, της γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, με ΓΑΚ: 61026/2019 και ΕΑΚ: 5342/2019 Β) η από 11.07.2019 ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ. Διαδικασία: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. Πινάκιο: Α1(ΜΟΝ), με Αριθμό Πινακίου: 20, της ιδίας γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία ορίζεται χρόνος συζήτησης η 18-05-2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09:00' π.μ., στο ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, στο Κτίριο 6, Αίθουσα 4 και Γ) κλήση του πρώτου προς την δεύτερη για να παραστεί στην συζήτηση της αγωγής όταν και όπου στην ανωτέρω πράξη ορίζεται. Αθήνα 09 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΘ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ο ΕΦΚΑ προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την μίσθωση κτιρίων στην Καλαμάτα, για τη στέγαση των Υπηρεσιών: α) της Α' Τοπικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας του ΕΦΚΑ, συνολικής επιφάνειας χώρων 1.510 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%), εκ των οποίων: τα 1 .135 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%) προορίζονται για χώρους κύριας χρήσης ενώ τα 375 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%) για χρήση αρχείων (μπορούν να βρίσκονται και σε υπόγειο). β) του Τμήματος ΚΕΑΟ Μεσσηνίας του ΕΦΚΑ με έδρα την Καλαμάτα, συνολικής επιφάνειας χώρων 270 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%), εκ των οποίων: τα 200 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%) προορίζονται για χώρους κύριας χρήσης ενώ τα 70 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±1Ο%) για χρήση αρχείων (μπορούν να βρίσκονται και σε υπόγειο). Ανώτατο όριο αιτούμενου μηνιαίου μισθώματος για τους χώρους κυρίας χρήσης ορίζεται το ποσό των 6,00 €/τ.μ. και για τους χώρους του αρχείου το ποσό των 2,00 €/τ.μ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 18-09-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ, στα γραφεία του Περιφερειακού Υποκαταστήματος μισθωτών Μεσσηνίας του ΕΦΚΑ, οδός Φιλελλήνων 38, Καλαμάτα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Περιφερειακού Υποκαταστήματος μισθωτών Καλαμάτας του ΕΦΚΑ, οδός Φιλελλήνων 38, Καλαμάτα και στο τηλέφωνο 27210-63372 από 08:00 μέχρι 14:00. Επίσης στο link: http://www.efka.goν.gr/ banner διαγωνισμοί, όπου υπάρχει η πλήρης προκήρυξη μαζί με τα τεύχη τεχνικών προδιαγραφών των κτιρίων του ΕΦΚΑ. Από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αρ. πρωτ. 3107/09-08-2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ (ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΓ ΠΕΛΑΓΙΑΣ)» Ο Δήμος Κυθήρων προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ (ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΓ ΠΕΛΑΓΙΑΣ)», εκτιμώμενης συνολικής αξίας σύμβασης 80.645,16 χωρίς Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης. 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία Επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Τηλ. : 27360 31755 Fax : 27360 31919 E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.kythira.gr 3. Τόπος εκτέλεσης του έργου: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 4. Κωδικός CPV: 45000000-7 5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Κατασκευή τοιχείου, που θα επενδυθεί με πέτρα, φωτισμός και διαμόρφωση του χώρου με κυβόλιθους. 6. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. 7. Διάρκεια σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1η και άνω που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 8.1. Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 22 της διακήρυξης. 8.2. Κριτήρια επιλογής: Σύμφωνα με το άρθρο 22 της διακήρυξης. 9. Διαδικασία ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/16. 10. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 11. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 26/09/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. 12. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.qov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης, οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 14. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 01/10/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. 15. Γλώσσα διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 16. Χρηματοδότηση: Το Έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ. 17. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 18. Προδικαστικές προσφυγές: Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης. 19. Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.710,00 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς τους άρθρου 19 της παρούσας. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ