PrintButton

05-09-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος εγγράφου της από 30.07.2019 Αναγγελίας Στην Αθήνα σήμερα την 02η-09-2019 εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών (Ηπείρου 1), τηλ. 210-8817118, μετά την από 30.07.2019 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟ Α. ΑΝΔΡΟΝΙΑΔΗ πληρεξούσιο του τελούντος υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπό εκκαθάριση και τον διακριτικό τίτλο «FBBank», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 109-111, τκ 11526, (ΑΦΜ 999931359) όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ειδικό Εκκαθαριστή ανώνυμη εταιρεία με επωνυμία «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.», με ΑΦΜ 800721689, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, και αριθμ. ΓΕΜΗ 138353201000, που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισίας 268, και εκπροσωπείται νόμιμα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 182/1/4.4.2016 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (Ε.Π.Α.Θ.) της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) (ΦΕΚ Β΄ 925/5.4.2016), σε συνδυασμό με τη με αριθμό 73/1/10.05.2013 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β 1137/10.05.2013), επέδωσα με την υπ' αριθμ. 2941/02.09.2019 έκθεση μου επίδοσης, προς τον κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών για λογαριασμό της καθ’ ης η εκτέλεση οφειλέτριας ΕΥΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΙΡΜΓΚΑΡΝΤ ΜΠΕΜΕ (EVA MARIA IRMGA BOHME) του ΚΟΝΡΑΝΤ (KONRAD) και της ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΠΕΜΕ (BOHME), ΑΦΜ 023201132, πρώην κατοίκου Μεγάρων Αττικής, θέση Μουρτιζά – Πευκενέας και νυν αγνώστου διαμονής, την από 30.07.2019 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ του ως άνω πιστωτικού ιδρύματος ΕΝΩΠΙΟΝ της επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου Δέσποινας Σακκά, κατοίκου Αθηνών, επί της οδού Σταδίου αρ. 39, ή σε περίπτωση κωλύματός της, ενώπιον του κατά νόμο αναπληρωτή της, ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ : 1) στην καθ’ ης η εκτέλεση οφειλέτρια ΕΥΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΙΡΜΓΚΑΡΝΤ ΜΠΕΜΕ (EVA MARIA IRMGA BOHME) του ΚΟΝΡΑΝΤ (KONRAD) και της ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΠΕΜΕ (BOHME), ΑΦΜ 023201132, πρώην κάτοικο Μεγάρων Αττικής, θέση Μουρτιζά – Πευκενέας και νυν αγνώστου διαμονής και 2) στην επισπεύδουσα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ» με διακριτικό τίτλο «EUROBANK ERGASIAS», Α.Φ.Μ.: 094014250, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με την οποία το ως άνω Πιστωτικό Ίδρυμα αναγγέλλεται στον αναγκαστικό ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, που διενεργήθηκε ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών, κυρίας Δέσποινας Σακκά την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019, δυνάμει του υπ’ αριθμ. 654 αποσπάσματος της υπ’ αριθμ. 653/13.12.2018 Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης Περιουσίας της Δικαστικής Επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, Αγγελικής Καράκου κατά της οφειλέτριας ΕΥΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΙΡΜΓΚΑΡΝΤ ΜΠΕΜΕ (EVA MARIA IRMGA BOHME) του ΚΟΝΡΑΝΤ (KONRAD) και της ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΠΕΜΕ (BOHME), ΑΦΜ 023201132, δυνάμει της οποίας κατασχέθηκαν και τέθηκαν σε πλειστηριασμό : 1) το υπ’ αριθμόν δύο (2) διαμέρισμα (κατοικία) του τρίτου (Γ) υπέρ το ισόγειο ορόφου οικοδομής (πολυκατοικίας), που βρίσκεται στην Αθήνα, στον Δήμο Αθηναίων, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως των Αθηνών, της περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων και επί της οδού Κυνίσκα εφ’ ης φέρει τον αριθμό 15 και 2) η υπ’ αριθμόν τρία (3) αποθήκη του υπογείου ορόφου της ιδίας ως άνω πολυκατοικίας, με τιμή πρώτης προσφοράς : α) για το υπό στοιχεία Γ-2 διαμέρισμα του τρίτου ορόφου, το ποσό των ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (84.000) ευρώ και β) για την υπό στοιχεία Α-3 αποθήκη του υπογείου το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, όπως προκύπτει και από την 04-12-2018 έκθεση εκτίμησης εμπορικής αξίας της πιστοποιημένης εκτιμήτριας εταιρείας Eurobank Property Services. Τα ως άνω ακίνητα εκπλειστηριάστηκαν στις 24.07.2019. Επειδή η ως άνω Τράπεζα δικαιούται να αναγγελθεί στον πλειστηριασμό, ο οποίος διενεργήθηκε στις 24.07.2019, μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού από την πιστοποιημένη υπάλληλο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού Συμβολαιογράφο Αθηνών Δέσποινας Σακκά, με σκοπό την κατάταξη της για τις απαιτήσεις της, στον συνταχθησόμενο πίνακα διανομής του πλειστηριάσματος, ζητάει να γίνει δεκτή η αναγγελία της αυτή. Να ικανοποιηθεί ως ενέγγυος πιστώτρια για την απαίτησή της, η οποία απορρέει από την υπ’ αριθμόν 45199/2011 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών και ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (€ 13.723,95) εντόκως από 30.09.2011, ήτοι την επομένη επίδοσης της ανωτέρω Διαταγής Πληρωμής, πλέον τόκων και εξόδων και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως και μέχρι να καταστεί ο πίνακας αμετάκλητος και επικουρικώς και για την απαίτηση της, η οποία απορρέει από την υπ’ αριθμόν 45199/2011 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών και που δεν θα ικανοποιηθεί από το 65% του εκπλειστηριάσματος, ζητάει να ικανοποιηθεί ως ανέγγυος πιστώτρια από το 10% του εκπλειστηριάσματος, για το ποσό των δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (€ 13.723,95) εντόκως από 30.09.2011, πλέον τόκων και εξόδων και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως και μέχρι να καταστεί ο πίνακας αμετάκλητος. Αντίκλητό της και δεκτικό καταβολής ορίζει τον Γεώργιο Ανδρονιάδη του Αθανασίου, κάτοικο Αθηνών επί της οδού Βαλαωρίτου 18, τηλ. 2103388414. Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 02-09-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Δημήτριος Αναστ. Μήλας, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, μετά από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Παρασκευής ΝΑΝΟΥ, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, ως πληρεξούσιας της εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ», ΑΦΜ 998106085, που εδρεύει στο Χαλάνδρι στη Λεωφ. Βασ. Γεωργίου αρ. 50Α και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικής διαδόχου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ MULTIFIN ΑΕ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», που έδρευε στην Αθήνα στη Λεωφ. Συγγρού αρ. 87, δυνάμει της με αρ. 12.863/9-6-2011 πράξης του Συμβολαιογράφου Πειραιώς ΒΑΣΙΛΑΚΗ Στέφανου, η οποία συγχώνευση ενεκρίθη με τη με αρ. πρωτ. 15.174/30-6-2011 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και η οποία καταχωρήθηκε στις 30-6-2011 στο ΜΑΕ της Νομαρχίας Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, επέδωσα στις 2-9-2019 (αρ. εκθ. 246B), στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίου του Ιωάννη (ΑΦΜ 052438775/ΔΟΥ Παλλήνης), πρώην κατοίκου Ραφήνας Αττικής επί της οδού Παλ. Λεωφ. Μαραθώνος και Ευβοίας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 1-7-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά του ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίου του Ιωάννη (ΑΦΜ 052438775/ΔΟΥ Παλλήνης), κατοίκου Ραφήνας Αττικής επί της οδού Παλ. Λεωφ. Μαραθώνος και Ευβοίας. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει ακριβές αντίγραφο της με ΓΑΚ 70344/2019 και με ΕΑΚ 6085/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου» από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 1-8-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:07 πμ από τη δικηγόρο ΞΑΝΑΛΑΤΟΥ Ευαγγελία, ΔΣ Αθηνών/26834, ΑΦΜ 112610644, το παραπάνω δικόγραφο το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Πρωτοδικείου Αθηνών. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με την αναφερθείσα αγωγή η πρώτη αιτείται: α) να γίνει δεκτή η προαναφερθείσα αγωγή της, β) να υποχρεωθεί ο αντίδικός της να της καταβάλει για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό της ανωτέρω αγωγής το ποσό των 21.544,78 €, νομίμως και εντόκως από την επίδοση της υπό κρίση αγωγής της μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του ως άνω οφειλόμενου ποσού, γ) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και δ) να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην καταβολή της εν γένει δικαστικής της δαπάνη και την αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρους της. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενη να παραστεί όταν και όπου οριστεί. Αθήνα, 4-9-2019 Ο Δικ. Επιμελητής Δημήτριος Αναστ. Μήλας Με την με αριθμόν 7414 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Αθηνών Ηλία Σάμιου, ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου για λογαριασμό του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ του Παναγιώτη και της Αναστασίας, κατοίκου Ν. Ιωνίας Αττικής, οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ αρ.45, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΛΕΩΝΙΔΑ ΖΑΓΑΡΗ του Νικολάου, πρώην κάτοικο Μαραθώνος Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 20.08.2019 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ανάκλησης απόφασης εγγραφής προσημείωσης του πρώτου κατά του δευτέρου που απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και με την οποία ζητά: να γίνει δεκτή η αίτηση, να ανακληθεί λόγω εξόφλησης η υπ’ αριθμ. 3801/1987 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με σκοπό την εξάλειψη της εγγραφείσας δυνάμει της υπ’ αρ. 3801/1987 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, στον τόμο 3322 και αύξοντα αριθμό 174, φύλλο 311412, προσημείωσης υποθήκης υπέρ του καθ’ ου, ποσού δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων δραχμών (2.900.000 δρχ), επί του ακινήτου υπ’ αρ. 16 διαμερίσματος Δ’ ορόφου, κειμένου στο Δήμο Αθηναίων και επί της συμβολής των οδών Σκιάθου και Πατησίων. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν πράξη κατάθεσης της κ. Γραμματέως του παραπάνω δικαστηρίου με αριθμ. ΓΑΚ 72859/2019 και ΕΑΚ 9182/2019 και χρονολογία κατάθεσης 21.08.2019, ταυτόχρονη πράξη της κ. Γραμματέως του παραπάνω δικαστηρίου με την οποία ορίζεται χρόνος συζήτησης της αίτησης η 6η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ. στο ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ Αθηνών με αριθμ. πιν. 69. Για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια καλούμε να παραστεί κατά τη συζήτηση όταν και όπου ορίζεται. Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΜΕΛΕΤΗΣ Σπάρτης 72, Ν. Ιωνία ΤΚ 14233 τηλ. 210.27.11.313, κιν. 697.69.42.352 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ.756 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η παραχώρηση καταστήματος για χρήση αποκλειστικά ως ιχθυοπωλείο για χρονικό διάστημα (6) έξι ετών από την υπογραφή της έγκρισης της απόφασης παραχώρησης. Το υπό παραχώρηση κατάστημα βρίσκεται εντός του κτιρίου του ΛΤ Πιερίας εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Παραλίας και είναι εμβαδού 55,58 m2. Η δημοπρασία θα γίνει την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 09.00- 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας που βρίσκεται στην Κατερίνη οδός 28ης Οκτωβρίου 40, 3ος όροφος ενώπιον τριμελούς Επιτροπής Δημοπρασίας. Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς του μισθώματος ορίζεται το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) ετησίως. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία σαν πλειοδότης πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ίση με το 1/10 της πρώτης προσφοράς δηλαδή 600,00 Ευρώ, καθώς και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπονται στους όρους του διαγωνισμού. Οι οφειλέτες προς το Λιμενικό Ταμείο δεν γίνονται δεκτοί ούτε σαν πλειοδότες ,ούτε σαν εγγυητές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες καθώς και τους αναλυτικούς όρους του διαγωνισμού από τον υπεύθυνο Πρόεδρο του Λ.Τ.Ν. Πιερίας κ. Αθανασιάδη Παναγιώτη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην οδό 28ης Οκτωβρίου 40, 3ος όροφος, στην Κατερίνη. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2351078537. Κατερίνη 02.09.2019 Ο Πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας Αθανασιάδης Παναγιώτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ.758 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η παραχώρηση καταστήματος για χρήση αποκλειστικά ως Ψαροταβέρνα για χρονικό διάστημα (10) Δέκα ετών από την υπογραφή της έγκρισης της απόφασης παραχώρησης. Το υπό παραχώρηση κατάστημα βρίσκεται εντός του κτιρίου του Λ.Τ. Πιερίας εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Παραλίας και είναι α) κτίσμα εμβαδού 381,46 τμ. β) ξύλινο κιόσκι- στέγαστρο 248,50 τμ. Η δημοπρασία θα γίνει την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 09.00 -10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας που βρίσκεται στην Κατερίνη οδός 28ης Οκτωβρίου 40, 3ος όροφος ενώπιον τριμελούς Επιτροπής Δημοπρασίας. Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς του μισθώματος ορίζεται το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) ετησίως. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία σαν πλειοδότης πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ίση με το 1/10 της πρώτης προσφοράς δηλαδή 2.000,00 Ευρώ, καθώς και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπονται στους όρους του διαγωνισμού. Οι οφειλέτες προς το Λιμενικό Ταμείο δεν γίνονται δεκτοί ούτε σαν πλειοδότες, ούτε σαν εγγυητές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες καθώς και τους αναλυτικούς όρους του διαγωνισμού από τον υπεύθυνο Πρόεδρο του Λ.Τ.Ν. Πιερίας κ. Αθανασιάδη Παναγιώτη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην οδό 28ης Οκτωβρίου 40, 3ος όροφος, στην Κατερίνη. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2351078537. Κατερίνη 02.09.2019 Ο Πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας Αθανασιάδης Παναγιώτης

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας