PrintButton

11-09-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ Ο υποφαινόμενος Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Κων/νος Λεράκης, κάτοικος Αθηνών, οδός Πατησίων αριθμ. 14, μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Αυγερινού Ανδρέου, πληρεξουσίου της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΣΑΝΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που εδρεύει στο Ίλιον Αττικής, οδός Παραμυθιάς αριθ. 83 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 099008594 της ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων και αριθμό ΓΕΜΗ 004723701000, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών με τις υπ’ αριθμ. 2416Ζ΄/2-9-2019 και 2417Ζ΄/2-9-2019 εκθέσεις επιδόσεώς μου για τους αγνώστου διαμονής : Α/ Κωνσταντίνο Βασιλικόπουλο του Νικολάου και Β/ Χαρίκλεια συζ. Κωνσταντίνου Βασιλικόπουλου, το γένος Θεοδώρου και Αγγελικής Θεοδωροπούλου, τις από 29-8-2019, όμοιας κατά περιεχόμενο, εξωδίκους δηλώσεις – διαμαρτυρίες – και προσκλήσεις της παραπάνω εταιρίας προς αυτούς, για να λάβουν αυτοί γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, των οποίων εξωδίκων δηλώσεων – προσκλήσεων το περιεχόμενο έχει επί λέξει ως εξής : ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΣΑΝΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που εδρεύει στο Ίλιον Αττικής, οδός Παραμυθιάς αριθ. 83 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 099008594 της ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων και αριθμό ΓΕΜΗ 004723701000. ΠΡΟΣ τους Α/ Κωνσταντίνο Βασιλικόπουλο του Νικολάου και Β/ Χαρίκλεια συζ. Κωνσταντίνου Βασιλικόπουλου, το γένος Θεοδώρου και Αγγελικής Θεοδωροπούλου, αμφοτέρων πρώην κατοίκων Σύδνεϋ Αυστραλίας, στη διεύθυνση 121 King George's Rd. Wiley Park, NSW 2195 και νυν αγνώστου διαμονής. Η ομόρρυθμος εταιρία μας είχε αρχικώς επωνυμία “Ζ. ΣΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.” και τροποποιήθηκε σε “Γ. ΣΑΝΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.”, λόγω της αποχώρησης της αρχικής εταίρου Ζαχαρούλας Σάννα και της μεταβίβασης της εταιρικής της μερίδας στον γιο της Γεώργιο Σάννα, ο οποίος είναι και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας. Η αλλαγή της επωνυμίας της έγινε με τροποποίηση του καταστατικού της την 8-4-2004, η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 27-5-2014, χωρίς να μεταβληθεί η νομική της προσωπικότητα, ούτε τα φορολογικά της στοιχεία και αποτελεί το ίδιο νομικό πρόσωπο, με διαφορετική επωνυμία και εκπρόσωπο. Όπως γνωρίζετε δυνάμει του υπ' αριθμ. 12.073/2008 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνας Ηλιοπούλου - Δημητρίου υπογράφηκε μεταξύ μας και με την τρίτη συγκυρία του οικοπέδου Ευαγγελία Τσακανίκα προσύμφωνο μεταβίβασης 628/000 εξ αδιαιρέτου οικοπέδου σας, λόγω εργολαβικού ανταλλάγματος και σύμβαση εργολαβίας, δυνάμει του οποίου ανέλαβα εργολαβικά και κατά το σύστημα της αντιπαροχής να ανεγείρω πολυώροφη οικοδομή αποτελούμενη εκ δύο εφαπτομένων κτιρίων επί οικοπέδου σας κειμένου επί της οδού Ζίτσης αρ. 29-31 στο Ίλιον Αττικής και στο υπ' αριθμ. 2030 Ο.Τ. του Δήμου Ιλίου, κατά τους όρους και τις συμφωνίες που περιέχονται στο παραπάνω εργολαβικό συμβόλαιο. Στη συνέχεια υπογράφηκε μεταξύ μας και με την τρίτη συγκυρία του οικοπέδου Ευαγγελία Τσακανίκα και η υπ' αριθμ. 12.316/2009 πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας της αυτής ως άνω συμβολαιογράφου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου του Δήμου Ιλίου Αττικής, δυνάμει της οποίας υπήχθη το περιγραφόμενο σ' αυτή οικόπεδο και τα ανεγερθεισόμενα κτίσματα στις διατάξεις του Ν. 3.741/1929, του ν.δ. 1.024/1971 και των άρθρων 1.002 και 1.117 Α.Κ.. Συνεστήθησαν όλες οι οριζόντιες ιδιοκτησίες, ως αυτοτελείς, διηρημένες και ανεξάρτητες, καθορίσθηκαν οι κοινόκτητοι, οι κοινόχρηστοι χώροι και εγκαταστάσεις, καθώς και ο κανονισμός λειτουργίας της πολυκατοικίας, αφ' ενός και αφ' ετέρου περιεγράφησαν οι περιερχόμενες σε εσάς και την ετέρα εκ των οικοπεδούχων οριζόντιες ιδιοκτησίες, καθώς και οι ιδιοκτησίες που θα περιέρχονταν σε εμένα ως εργολαβικό αντάλλαγμα. Τόσο με το εργολαβικό συμβόλαιο (αριθμ. 12.073/2008) όσο και με τη σύσταση οροφοκτησίας (αριθμ. συμβ. 12.316/2009), αναλάβατε την υποχρέωση να μεταβιβάσετε σε μένα ή σε τρίτα από εμένα υποδειχθησόμενα πρόσωπα, τα περιερχόμενα, λόγω εργολαβικού ανταλλάγματος, σε εμένα ποσοστά εξ αδιαιρέτου, που αντιστοιχούσαν στις οριζόντιες ιδιοκτησίες του εργολαβικού ανταλλάγματος. Η μεταβίβαση των ποσοστών αυτών συμφωνήθηκε να πραγματοποιείται, όταν από εμένα ζητηθεί και υπό τον όρο αποπεράτωσης τμημάτων της οικοδομής (στάδια εργασιών), με τη δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού ότι περαιώθηκε το αντίστοιχο στάδιο. Επειδή δε είσαστε κάτοικοι εξωτερικού, διορίσατε στην Αθήνα ως πληρεξούσιό σας τον Παρασκευά Βασιλικόπουλο (αδελφό του πρώτου από εσάς) στον οποίο χορηγήσατε την εντολή να προβαίνει στην υπογραφή των μεταβιβαστικών συμβολαίων. Δυστυχώς όμως για εμάς, για λόγους που δεν γνωρίζουμε και ούτε βέβαια μας αφορούσαν, ήλθατε σε ρήξη με τον ορισθέντα πληρεξούσιό σας, αποφασίσατε να ανακαλέσετε, κατά δήλωσή του, την χορηγηθείσα σ' αυτόν εντολή, να παύσετε και την μέχρι τότε πληρεξούσια δικηγόρο σας, με αποτέλεσμα να καθίσταται από δύσκολη έως αδύνατη η μεταξύ μας συνεννόηση και συνεργασία για τη μεταβίβαση των ποσοστών οικοπέδου που αντιστοιχούσαν στα διαμερίσματα που περιέρχονταν σε εμάς. Οι εκπρόσωποί μου προσπαθούσαν πάμπολλες φορές να επικοινωνήσουν μαζί σας, τηλεφωνικώς, αλλά αυτό καθίστατο σχεδόν αδύνατο, λόγω της αρνήσεώς σας να έλθετε σε επικοινωνία, με αποτέλεσμα, επανειλημμένα, να έχω απωλέσει τη δυνατότητα να πωλήσω σε τρίτα πρόσωπα - υποψήφιους αγοραστές, τα διαμερίσματα που είχα προς πώληση, προς μεγάλη μου ζημία και δη σε περίοδο οικονομικής κρίσης που μαστίζει τόσο τον κλάδο των κατασκευών όσο και γενικότερα τη χώρα. Με μύρια βάσανα και πάμπολλες παρακλήσεις μου κατόρθωσα να σας πείσω να προβείτε σε ορισμένες μεταβιβάσεις και αφού προηγουμένως ο πρώτος από εσάς είχε αλλάξει πλειάδα νομικών παραστατών, με την ιδεοληψία ότι δήθεν άπαντες προσπαθούσαν να σας εξαπατήσουν προς όφελος μου, κάτι το οποίο όμως ουδέποτε συνέβαινε. Ο πρώτος από εσάς, όταν ερχόταν στην Αθήνα, που λειτουργούσε και ως πληρεξούσιος της δεύτερης, αντί να προσέλθει να συζητήσουμε και να επιλύσουμε τις όποιες, κατ' αυτόν, διαφορές μας, επεδείκνυε αδιαφορία και επιδίδονταν σε ύβρεις και συκοφαντίες, οι οποίες, όχι μόνον δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, αλλά δεν είχαν και λογικό ειρμό, να μπορέσουν να ερμηνευθούν, στη συνέχεια δε αναχωρούσε, άπρακτος, για την Αυστραλία, αφήνοντάς με μετέωρη. Η μόνη φορά που έγινε κατορθωτή η συνεννόηση μεταξύ μας ήταν κατά το Μάιο του 2012, όταν επισκέφθηκε την Αθήνα ο πρώτος από εσάς μετά του υιού του Νικολάου, οπότε και έγινε η μεταβίβαση 207/000 εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου προς εμένα, υπογραφέντος του υπ' αριθμ. 12.908/2012 συμβολαίου μεταβίβασης της αυτής ως άνω συμβολαιογράφου και υπογράφηκε μεταξύ μας το από 18/5/2012 ιδιωτικό συμφωνητικό, το περιεχόμενο του οποίου και γνωρίζετε. Με βάση το παραπάνω συμφωνητικό αναλάβατε την υποχρέωση να μεταβιβάσετε 173/000 εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου, τα οποία αντιστοιχούν στα υπό στοιχεία Β.Ι2, Β.β1 και Β.β2 διαμερίσματα καθώς και στις υπό στοιχεία ΑΠ-3, ΑΠ-4 και ΑΠ-11 αποθήκες και τις υπό στοιχεία Ρ3, Ρ4 και Ρ11 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτου, μέχρι την 30/9/2012, παραταθέντος μέχρι του χρόνου αυτού του χρόνου παράδοσης των περιελθόντων σ' εσάς διαμερισμάτων, δυνάμει του εργολαβικού συμβολαίου. ΔΥΣΤΥΧΩΣ όμως ούτε αυτή την υποχρέωσή σας εκτελέσατε και όλως αντισυμβατικώς και παρανόμως, αρνηθήκατε και εξακολουθείτε να αρνείσθε να προβείτε στη μεταβίβαση των παραπάνω χιλιοστών, παρά το γεγονός ότι από του χρόνου αυτού, ήτοι την 30/9/2012, οι ιδιοκτησίες σας που αποτελούσαν την αντιπαροχή σας, ήταν έτοιμες προς μεταβίβαση και δεν προσήλθατε για την παραλαβή τους. Αντιθέτως, ο πρώτος από εσάς επισκεπτόμενος την Αθήνα κάθε καλοκαίρι (έτη 2013, 2014 και 2015) αρνούνταν πεισματικά και ακατανόητα να προσέλθει και να μεταβιβάσει σε μένα τα παραπάνω χιλιοστά και να παραλάβει τις οριζόντιες ιδιοκτησίες σας, σε αντίθεση με την συνοικοπεδούχο Ευαγγελία Τσακανίκα, αλλά προσφεύγει σε δικηγόρους, τους οποίους καταργεί από πληρεξουσίους του, ευθύς ως υπάρξει συνεννόηση για διευθέτηση της υπόθεσης (άλλαξε τουλάχιστον 6 δικηγόρους κατ' αυτό το διάστημα) με την ιδεοληψία του ότι δήθεν όλοι συνωμοτούν σε βάρος σας και πάντως προς μεγάλη μου ζημία εκ της συνεχούς αρνήσεώς σας. Με βάση τόσο το εργολαβικό συμβόλαιο, όσο και με το από 18/5/2012 ιδιωτικό συμφωνητικό σε συνδυασμό και με την εντολή σας να πραγματοποιηθούν και πραγματοποιήθηκαν στα διαμερίσματά σας που περιήλθαν σε εσάς λόγω αντιπαροχής, πρόσθετες εργασίες, παράλληλα δε καταβλήθηκαν από μέρους μου, για λογαριασμό σας, και κατ' εντολή σας, δαπάνες για την εγγραφή στο κτηματολόγιο των οριζοντίων ιδιοκτησιών σας, καθώς και την τακτοποίηση των ημιϋπαίθριων χώρων, οι οποίες υπερέβησαν το ποσό των 80.000,00 ευρώ, όπως αναλυτικά και εγγράφως παρέδωσα στην τελευταία πληρεξουσία δικηγόρο σας Μαρία Γρηγοροπούλου. Παρά τα παραπάνω όμως συμφωνηθέντα και παρά το γεγονός ότι έχω εκπληρώσει πλήρως και τελείως όλες τις υποχρεώσεις μου, που απορρέουν τόσο από το εργολαβικό συμβόλαιο, όσο και από το προαναφερθέν ιδιωτικό συμφωνητικό, εσείς συνεχίζετε να αρνείσθε κάθε επικοινωνία μαζί μου και προφανώς δεν συμμορφωθήκατε στην υποχρέωσή σας να μου μεταβιβάσετε τα χιλιοστά που διατηρείτε επί του οικοπέδου και που αντιστοιχούν στις προαναφερθείσες οριζόντιες ιδιοκτησίες και αποτελούν εργολαβικό αντάλλαγμα. Μετά την τελευταία επικοινωνία που είχαμε κατά τον Ιούνιο του έτους 2015, εξαφανισθήκατε και αρνείσθε την επικοινωνία ακόμη και τηλεφωνικώς για την διευθέτηση της εκκρεμότητας που σας βαρύνει. Λόγω της αρνήσεώς σας αναγκάστηκα να σας κοινοποιήσω στην διεύθυνση που δηλώσατε ως κατοικία σας και διαλαμβάνεται στο εργολαβικό συμβόλαιο την από 12/10/2015 εξώδικη δήλωσή μου, την οποία και παρέλαβε ο πρώτος από εσάς, πλην όμως και πάλι εκωφεύσατε. Στη συνέχεια, επανειλημμένα προσπάθησα να έλθω σε επαφή μαζί σας, σας απέστειλα επιστολή, η οποία επεστράφη με την αιτιολογία ότι έχετε μετοικήσει σε άγνωστη διεύθυνση και είναι αδύνατη από μέρους μου, η ανεύρεση νέας διευθύνσεως είτε στην Αυστραλία είτε ενδεχομένως και στην Ελλάδα, όπου από πληροφορίες τρίτων έμαθα ότι βρίσκεστε. Επειδή αρνείσθε, όλως αντισυμβατικώς και παρανόμως, να προσέλθετε και να μου μεταβιβάσετε τα εναπομείναντα προς μεταβίβαση 173/000 εξ αδιαιρέτου, επί του οικοέδου που αντιστοιχούν στις ανωτέρω αναφερθείσες οριζόντιες ιδιοκτησίες της οικοδομής, ήτοι στα υπό στοιχεία Β.Ι2, Β.β1 και Β.β2 διαμερίσματα, στις υπό στοιχεία ΑΠ3, ΑΠ4 και ΑΠ11 αποθήκες και στις υπό στοιχεία Ρ3, Ρ4, Ρ5 και Ρ11 θέσεις στάθμευσης, καίτοι υποχρεούσθε προς τούτο. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματος μου, οθενδήποτε προερχομένου ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΗ για την αντισυμβατική και παράνομη συμπεριφορά σας ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ : Κατ' εφαρμογήν του άρθρου 9 του υπ' αριθμ. 12.073/2008 εργολαβικού συμβολαίου να προσέλθετε ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Ηρούς Ηλιοπούλου του Αναστασίου ή της νόμιμης αναπληρώτριάς της, κατοίκου Αθηνών, οδός Ναυαρίνου αρ. 17 κατά την 14/10/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ., προκειμένου να υπογραφεί μεταξύ μας το μεταβιβαστικό συμβόλαιο που αφορά τη μεταβίβαση σε μένα των 173/000 εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου που στο ιστορικό της παρούσας μου περιγράφω και μου ανήκουν ως εργολαβικό αντάλλαγμα, προσκομίζοντας ταυτόχρονα και όλα τα απαιτούμενα για εσάς νομιμοποιητικά έγγραφα, και τα οποία αντιστοιχούν, όπως στο ιστορικό ανέλυσα, στα υπό στοιχεία Β.12, Β.β1 και Β.β2 διαμερίσματα, στις υπό στοιχεία ΑΠ3, ΑΠ4 και ΑΠ11 αποθήκες και στις υπό στοιχεία Ρ3, Ρ4, Ρ5 και Ρ11 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτου, ΑΛΛΩΣ και σε περίπτωση μη εμφανίσεώς σας ή αρνήσεώς σας να υπογράψετε, θα προβώ στην υπογραφή του μεταβιβαστικού συμβολαίου δι' αυτοσυμβάσεως, όπως προβλέπεται στην παραπάνω διάταξη του εργολαβικού συμβολαίου ή θα προσφύγω δικαστικώς για την καταδίκη σας στη δήλωση αυτή της βουλήσεώς σας, σύμφωνα επίσης με τη διάταξη του άρθρου 24 του αυτού συμβολαίου. Αθήνα, 29-8-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αυγερινός Ανδρέου Ο δικαστικός επιμελητής Κων/νος Λεράκης Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου Επιδόθηκε με την με αριθ 2048 Δ / 2019 έκθεσή επίδοσής μου , με παραγγελία του Δικηγόρου Ιωάννη Τσιλιμίγρα ως πληρεξούσιου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία GOLDAIR TOURISM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. που εδρεύει στην Παιανία Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα ,προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία ΙΑΤΡΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ με πρωην έδρα στην Νεα Ιωνία Αττικής και ήδη αγνώστου έδρας για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ακριβές αντίγραφο της με ημερομηνία 38/2019 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας με την οποία Δεχεται την αγωγή , υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 7.440,00 ευρώ με τον νόμιμο τόκο απο την επόμενη της επίδοσης της αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση . Κηρύσσει την παρούσα προσωρινή εκτελεστή κατά το ποσό των 3.720,00 ευρώ .Επιβάλλει το σύνολο της δικαστικής δαπάνης σε βάρος της εναγομένης στο ποσό των 340,00 ευρώ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Επιδόθηκε με την με αριθ 1858 Δ/ 2019 έκθεσή επίδοσής μου , με παραγγελία της Δικηγόρου Αγγελικής Φωτ. Προύντζου ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία COCA COLA-ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (3Ε) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα (ως ειδικής διαδόχου της COCA COLA- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε.) ,προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό ΤΗΣ Ελπίδας Λαμπαδάκη του Ιωάννη πρώην κάτοικο Αιγάλεω Αττικής (Νίκης αρ77 ) και ήδη αγνώστου διαμονής για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ακριβές αντίγραφο της με ημερομηνία 19-04- 2019 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ /ΜΕ ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατ΄ αυτόν απευθυνομένης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και ζητά να γίνει δεκτή στα αιτήματα που αναφέρονται σ΄ αυτή . Στο τέλος του αντιγράφου του ως άνω δικογράφου υπάρχουν 1) η με ΓενΑρΚατ 39813 /2019 και ΕιδΑρΚατ 3469/2019 πράξη της Γραμματέας του Ειρηνοδικείου Αθηνών και 2) η από 05-05-2019 πράξη της Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθ. Πιν ΣΤ7(ΜΟΝ) /39 - που ορίζει χρόνο για συζήτηση αυτής την 11-12-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 πμ των συνεδριάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (κτίριο 3 αίθουσα 4 ) με την πιο πάνω παρέμβαση /κλήση ζητεί να γίνει δεκτή η παρούσα στην δική που εκκρεμεί μεταξύ των αρχικών διαδίκων ,να προσδιορισθεί νεα σύντομη δικάσιμος για την συζήτηση της με αρ κατ 136101/10866/31-07-2012 αγωγής της υπερ της COCA COLA- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε κατ ατων εναγομένων Ο.Ε.. και ομόρρυθμων μελών της για τους εν τω ιστορικό αυτής αναφερόμενους βάσιμους λόγους . Να. Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην δικαστική δαπάνη . Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 2204 Γ’ /5-9-2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ΣΩΚΡΑΤΗ Ε. ΠΑΠΟΥΛΙΔΗ, κάτοικου Αθήνας, οδός Ναυαρίνου αρ. 18-20, ύστερα από γραπτή παραγγελία, εμένα του Δικηγόρου Αθηνών, Στέφανου Βασιλείου Τσώνη, πληρεξουσίου της Παγώνας, συζύγου Γρηγόρη Μαρούδα, θυγατρός Νικολάου Κόκκαλη και Νικολέττας, κάτοικου Κηφισιάς Αττικής, οδός Φραγκοπούλου 1Κ και Δοϊράνης, με ΑΦΜ 133403503, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την εταιρεία με την επωνυμία ΕΡΓΟΜΕΤΑΛ ΑΕ, η οποία ήδρευε στην Αθήνα, επί της οδού Ψαρομηλίγκου, αριθ. 9, και ήδη αγνώστου έδρας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ακριβές αντίγραφο της από 27-6-2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά της ως άνω εταιρείας, η οποία απευθύνεται στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, με την κάτω απ’ αυτή και με γενικό αριθμό 65702/2019 και ειδικό αριθμό κατάθεσης δικογράφου 1887/2019 πράξη κατάθεσης της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Αθηνών Γκουζή Ευφροσύνης, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η αιτούσα ζητάει να διαταχθεί ο αρμόδιος Υποθηκοφύλακας Παλαιού Φαλήρου να εξαλείψει την ως άνω υποθήκη ποσού 150.000 δραχμών (ήτοι 440,21 €), η οποία έχει μεταγραφεί στον τόμο Ζ και αριθμό 107 των βιβλίων υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Παλαιού Φαλήρου, κατά της προκατόχου Μαρίας, συζύγου Αναστασίου Κόκκαλη, το γένος Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, και υπέρ της εναγομένης δυνάμει του υπ’ αριθ. 8487/18-4-1968 συμβολαίου ενυπόθηκου δανείου του συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Βασιλείου Καραγιάννη. Αθήνα, 10-9-2019 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣ. ΤΣΩΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση: Αγ. Παρασκευής 1 Αρ. πρωτ.: 1571 Λαύριο -195 00 Τηλέφωνο: 2292 0 -27774 Fax: 2292 0- 25060 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη τεσσάρων (4) ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα προγράμματα άθλησης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» (Γενικής Γυμναστικής Γυναικών – Αεροβικής Γυμναστικής - Πιλάτες- Ζούμπα, Γιόγκα) έως οκτώ (8) μηνών για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Για την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων, ορίζεται η υπάλληλος του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ»: κ. Παντελαίων Μαρία . Μετά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών θα πρωτοκολλούνται οι σχετικές αιτήσεις. Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται στην Διοίκηση του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Αγίας Παρασκευής 1, Λαύριο 19500 κατά τις εργάσιμες ημέρες: 09:00-13:00. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης σε δυο καθημερινές ή εβδομαδιαίες εφημερίδες του νομού ή της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ «ΘΟΡΙΚΟΣ», εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Επισημαίνεται ότι οι καταβλητέες αποδοχές εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο από την καταβολή του αντιτίμου που καταβάλλουν οι ωφελούμενοι. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Περίληψη της προκήρυξης - θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες ΗΧΩ Δημοπρασιών, Συνείδηση Και η πλήρης προκήρυξη - θα αναρτηθεί στο κατάστημα ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ», Αγίας Παρασκευής 1, Λαύριο 19500, - στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής, - στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα συνταχθεί σχετικό αποδεικτικό. Λαύριο:10-09-2019 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΒΕΛΕΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ & ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνουμε ότι η Κουρή Ροζάρτα του Κουρή Διονύση και της Κουρή Κατερίνας κάτοικος Αλίμου οδός Γ. Παπανδρέου 32, που γεννήθηκε Δίβρη Αγ. Σαράντα της χώρας Αλβανία το έτος 1984 και είναι γραμμένη στην οικ. μερ. α/α: -26630/1- με αίτησή της ζήτησε την αλλαγή (εξελληνισμό) του κυρίου ονόματός της από «Ροζάρτα» σε «Ροζαλία». Υστερα από τα ανωτέρω, καλούμε κάθε έναν που δεν συμφωνεί με αυτή την αλλαγή, να στείλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση στο Τμήμα Δημοτολογίου του Δήμου Αλίμου (Αριστοτέλους 53), 174 55 - Αλιμος Αττικής. Αλιμος, 29/08/2019 Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕ1/Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ν. Αλικαρνασσός, 04-09-2019 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ αρ. πρωτ. 5328Α΄ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 13 Ν. Αλικαρνασσός ΑΔΑ: 6ΩΦΛ46ΨΧΘΓ-ΞΕΘ Πληροφορίες: Μπαλαμούτσος Κων/νος ΑΔΑΜ: 19PROC005535740 Τηλ.: 2810_240381 Φαξ.: 2810_228462 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ Διακηρύσσει ότι Την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, θα αναρτηθεί ο Ανοιχτός - Ηλεκτρονικός - Διεθνής Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών αρτοτροφοδοσίας για χρονικό διάστημα από 01/01/2020 έως 31/12/2021, για τις παρακάτω ομάδες: Φύση και προϋπολογισμός προϊόντων : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΜΑΔΑ CPV ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 1 15300000-1 ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ– ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ 64.659,36 73.065,08 2 15411200-4 ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΕΛΑΙΑ 26.875,00 30.368,75 3 15331170-9 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 12.580,00 14.215,40 4 15220000-6 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ – ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ 17.082,00 19.302,66 5 15119000-5 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 83.760,00 94.648,80 6 15119000-5 ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 17.292,00 19.539,96 7 03142500-3 ΑΥΓΑ ΦΡΕΣΚΑ 12.480,00 14.102,40 8 15540000-5 ΕΙΔΗ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 25.665,00 29.001,45 9 15800000-6 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 69.574,10 78.780,10 10 15810000-9 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 62.529,85 70.658,73 11 15812121-7 ΑΛΜΥΡΕΣ ΠΙΤΕΣ 19.082,00 21.562,66 ΣΥΝΟΛΑ 411.579,31 465.245,99 Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης προς δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η 09η Σεπτεμβρίου 2019. Αριθμός Αριθμός No_Doc_Ext : 2019-125265 Ημερομηνία υποβολής : 09/09/2019 11:19 Reception Id 19-436499-001 Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 411.579,31 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 465.245,99 Ευρώ με ΦΠΑ, για 12 μήνες με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από την Υπηρεσία για άλλους 12 μήνες, και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη - σταθερή τιμή σε ευρώ για όλες τις κατηγορίες των προϊόντων εκτός των οπωροκηπευτικών που κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %, επί της εκάστοτε μέσης διαμορφούμενης λιανικής τιμής που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Εμπορίας Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν τιμές αναλυτικά και για όλα τα είδη της ομάδας που υποβάλλουν προσφορά, ενώ η κατακύρωση θα γίνει κατά είδος. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 76.870), ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και σύμφωνα με τα οριζόμενα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη της Διακήρυξης στο Κατάστημα Κράτησης Αλικαρνασσού και να ζητήσουν πληροφορίες στα τηλέφωνα 2810240381 εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 πμ – 11:00 πμ. Επίσης η διακήρυξη μπορεί να ανακτηθεί και από την ιστοσελίδα http://et.diavgeia.gov.gr μέσω του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ της ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου στη διεύθυνση που αφορά τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον Εποπτευόμενο Φορέα «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ». Με εντολή Υπουργού Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΑ: ΨΓ1ΘΟΡΡ2-6ΙΖ Ελληνικό Ταχυδρομεία ΑΕ. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Ταχυδρομικών Λειτουργιών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. ανακοινώνουν ότι στις 20 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00-12:00, θα διενεργηθούν Αρχικοί Δημόσιοι Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί σε Μονάδες Ταχυδρομικού Έργου ΕΛΤΑ ανά τη Χώρα για τη Μίσθωση του έργου μεταφοράς των ταχυδρομικών αποστολών σε (121) χερσαίες ταχυδρομικές γραμμές. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι κατά κανόνα δύο χρόνια, με έναρξη την 1η Οκτωβρίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στις παρακάτω Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΛΤΑ: 1) Περιφερειακή Διεύθυνση Δικτύου Λιανικής Απικής, τηλ.: 2103353476 2) Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, τηλ.: 2310289568 3) Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρ-Δυτ. Μακεδονίας, τηλ.: 2310589403 4) Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου, τηλ.: 2651068602 5) Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, τηλ.: 2410237598 6) Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιά-Αιγαίου, τηλ.: 2104146110 7) Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας, τηλ.: 2610270176 8) Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης, τηλ.: 2810302842 Επίσης, μπορείτε να απευθύνεσθε και στις κατά τόπους Μονάδες Ταχυδρομικού Έργου ΕΛΤΑ, καθώς και την Κ.Υ. ΕΛΤΑ, Διεύθυνση Ταχ. Λειτουργιών, Απελλού 1, 101 88 ΑΘΗΝΑ, τηλ: 2103353144. ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Διεύθυνση Γραφείων Τηλέφωνο Fax e-mail Website Απελλού 1, 101 88 ΑΘΗΝΑ 2103353144 2103353569 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. www.elta.gr Δημοσίευση στον Τύπο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Γραμματεία Αθήνα, 10/09/2019 Αρ. πρωτ. 2930 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2929/10.9.2019 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) στην Πεντέλη CPV 55410000-7 Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (N.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)», όπως ενεργεί εν προκειμένω δια του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) αυτού, προκηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές έγγραφες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη προσφορά (πλειοδότης) λαμβανομένων υπόψη των όρων του άρθρου 12 της υπ’ αριθ. 2929/10.9.2019 Διακήρυξης, για την εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΕΑΑ στην Πεντέλη (οδός Ι. Μεταξά & Β. Παύλου, Παλαιά Πεντέλη, Λόφος Κουφού, ΤΚ 152 36), με κατώτερο ετήσιο μίσθωμα το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) ετησίως. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΕΑΑ (Λόφος Νυμφών, Θησείο) από την ορισθείσα Επιτροπή Αξιολόγησης, στις 15/10/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους με ευθύνη τους, είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικώς στην έδρα του ΕΑΑ, στη Διεύθυνση Λόφος Νυμφών, Τ.Κ. 118 10 Θησείο, Αθήνα, με την προϋπόθεση ότι περιέρχεται στην έδρα του ΕΑΑ, μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την Τρίτη 15/10/2019 και ώρα 11.00 π.μ. Οι ειδικοί όροι συμμετοχής του διαγωνισμού ορίζονται στην αναλυτική Διακήρυξη, η οποία αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΑΑ στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.noa.gr. Πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της Διακήρυξης παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Γραμματεία του Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Α.Α., (Λόφος Νυμφών Θησείο, 11810 Αθήνα), αρμόδιος υπάλληλος: κ. Ανθή Μπίρη, τηλ.210-3490060, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Οι προσφέροντες μπορούν να ζητήσουν γραπτώς συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης, το αργότερο μέχρι τη Τετάρτη 9/10/2019. Ο Διευθυντής του ΕΑΑ & πρόεδρος του Δ.Σ. Καθ. Εμμανουήλ Πλειώνης