PrintButton

14-09-2019

on .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-12461 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213 2046170 - 171 FAX: 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΩΤ:13077/811627 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, προϋπολογισμού 526.121,94€ συμπ/νου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. o Αριθμός Διακήρυξης: 13076/811626 o Τρόπος πληρωμής και λοιπά στοιχεία αυτής καθορίζονται στη Διακήρυξη. o Χρόνος ισχύος των προσφορών 365 ημέρες, από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. o Γλώσσα: Ελληνική. o Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/10/2019 και ώρα 16:00. o Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 24/10/2019 και ώρα 10:00 π.μ. o Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης, από το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», Ιερά Οδός 343 Χαϊδάρι Τ.Κ. 12461, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από 09:00 π.μ. έως 13:00 στο τηλέφωνο: 213 2046171-170 & fax: 213 2046400, από το site www.dromokaiteio.gr όπου και θα γίνει ανάρτηση της διακήρυξης και από την ηλεκτρονική πλατφ όρμα του ΕΣΗΔΗΣ. XAΪΔΑΡΙ 13/09/2019 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Περίληψη απόφασης που επιδόθηκε Αριθμός 2157/21-2-2019 εκθέσεως επιδόσεως Στις 21-2-2019 επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω, για την Κωνσταντίνα Χατζάκη του Στυλιανού και της Ελένης, ως εξ αδιαθέτου κληρονόμου του Στυλιανού Χατζάκη του Κωνσταντίνου, που απεβίωσε στην Κω στις 11-7-1987, κάτοικο αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 227/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κω με την οποία οι ενάγουσες: 1.Μαρία Αποστόλου Τζανετάτου και 2.Ευαγγελία χήρα Αποστόλου Τζανετάτου, αμφότερες κάτοικοι Κω, οδός Νυμφαίας αρ.2, αναγνωρίσθηκαν κυρίες επί ποσοστού 3/20 εξ αδιαιρέτου επί ενός διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου με τα στοιχεία Α-Β1 της πολυκατοικίας Α, εμβαδού τ.μ. 70,86 και ποσοστό συν/σίας 26,63 χιλιοστά εξ’ αδιαιρέτου, επί οικοπέδου κείμενου στη πόλη Κω στη θέση «Εβραϊκά Ταφιά-Λαγκάδα» συνολικής έκτασης τ.μ. 2.015 καταχωρημένου στα βιβλία του κτηματολογίου Κω με Κ.Μ. 2634 Οικοδομών Πόλεως Κω στον τόμο 40 και σελίδα 133. Κως, 13-9-2019 Η πληρεξ. δικηγόρος Σταματία Α.Ζουμπά Η δικ. Επιμελήτρια Στεφανία Βασιλοπούλου Επιδόθηκε με την με αριθμό 10.889Α' / 13.9.19 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης στην κυρία Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας η από 25.6.19 με αριθμό κατάθεσης 413/ΑΦ--ΓΔ/19 και απευθυνόμενη στο Μον. Πρωτοδικείο Βέροιας, ΑΙΤΗΣΗ, του Βαλέριου Μελιανίδη του Αλέξιου, κάτοικου Βέροιας, Πίνδου 20 ΚΑΤΑ της Σοφίας Μελιανίδου του Νικολάου αγνώστου διαμονής με την οποία ζητά να ανατεθεί σε αυτόν με απόφαση και προσωρινή διαταγή η προσωρινή επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων του α) Αλέξανδρου Χρυσόστομου Μελιανίδη και β) Μιχαήλ Αγγελου Μελιανίδη και τέλος η από 27.6.19 προσωρινή διαταγή με την οποία αναθέτει και διατηρεί στον αιτούντα μέχρι τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης, ήτοι εξ αναβολής, την 25/9/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10, την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων. Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΙΔΕΡΗΣ Φ. 100809-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ–ΚΛΗΣΗ Του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγιώργη Σερβίας 10. ΚΑΤΑ Των φερόμενων στον οικείο κτηματολογικό πίνακα, ως εγειρόντων δικαιώματα - εικαζομένων δικαιούχων των ακινήτων που απαλλοτριώνονται με τη με αριθμό Φ3010029/οικ.4430/01.07.2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ΦΕΚ Τ. ΑΑΠΘ 142/20-07-2016 (ΑΔΑ: 6ΩΘ74653ΟΞ-7ΦΡ). 1. Γεωργίου Φιλλιπάκη του Δημητρίου, κατοίκου Πύργου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, εγείροντος δικαιώματα στην με αριθ. 030001 ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. 2. Νικήτα Αδαμάκη του Ιωάννη, κατοίκου Ηρακλείου, οδός Ανθέων αρ. 10, εγείροντος δικαιώματα στις με αριθ. 030002 και 030003 ιδιοκτησίες του Ελληνικού Δημοσίου. ************************** Ειδοποιούνται οι παραπάνω και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ότι το Ελληνικό Δημόσιο με την από 13.08.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 443/13.08.2019 Ειδική Αίτηση του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ), ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, της οποίας δικάσιμος ορίστηκε η 8η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., αρ. πιν. 86, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Β΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου (Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου Λ. Δικαιοσύνης), και η οποία τοιχοκολλήθηκε, όπως νόμος ορίζει στο κατάστημα του παραπάνω Δικαστηρίου και στο κατάστημα του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, ζητά να παρασχεθεί η άδεια στα αρμόδια για την υλοποίηση του έργου όργανα για την πραγματοποίηση εργασιών με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 πριν από τον προσωρινό ή οριστικό προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης, σε ακίνητα συνολικού εμβαδού 32.572,50 τ.μ., που απαλλοτριώνονται αναγκαστικά για λόγους δημόσιας ωφέλειας, δυνάμει της με αριθμό Φ3010029/οικ.4430/01.07.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΑΔΑ: 6ΩΘ74653ΟΞ-7ΦΡ), η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα, στις 20.07.2016, στο με αριθμό 142 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων και με την οποία κηρύχθηκε, ως κατεπείγουσα, αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης και των οδικών συνδέσεων αυτού με ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ και συγκεκριμένα στην περιοχή άρσης νότιων εμποδίων του αεροδρομίου με κωδικό τμήματος 29 (Σ2) στο Δ.Δ. Αχεντριά. Η απαλλοτριωθείσα έκταση εικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στο 1ο διορθωτικό κτηματολογικό διάγραμμα με Αριθ. Σχεδίου ΚΤ.29 - Κ.Δ.1 και τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα με αριθ. τεύχους ΚΤ.29-Κ.Π.1 της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης Πελοποννήσου και Βορείου Ελλάδος της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. - Γ.Γ.Υ. - Γ.Δ.Υ. - Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Ε.Σ.Π.), τα οποία έχει συντάξει η ανάδοχος μελέτης ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ, έχουν ελεγχθεί και θεωρηθεί από την ανωτέρω Διεύθυνση κι έχουν εγκριθεί από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 2314/10-05-2019 απόφασή της (ΑΔΑ: 9Ψ81465ΧΘΞ-ΘΨΦ). Η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε υπέρ του Δημοσίου, και με δαπάνες αυτού και θα αντιμετωπιστεί με πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και ειδικότερα του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07700000 της ΣΑΕ077. Στην ως άνω απαλλοτριωθείσα έκταση εγείρουν εμπράγματα δικαιώματα οι καθ΄ών η αίτηση μου. Με την παραπάνω αίτησή του το Ελληνικό Δημόσιο ζητά ειδικότερα: Nα παρασχεθεί η άδεια στα αρμόδια για την υλοποίηση του έργου όργανα να πραγματοποιήσουν εργασίες στις ως άνω απαλλοτριωθείσες εκτάσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 7Α του ΚΑΑΑ, πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης, με την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το 70% της εκτιμώμενης αποζημίωσης, όπως αυτή προκύπτει από την από τον Μάιο του έτους 2019 έκθεση εκτίμησης της ανεξάρτητης πιστοποιημένης ορκωτής εκτιμήτριας, Άννας Μιχαηλίδη, η οποία ανέρχεται στα κάτωθι ποσά: Α/Α ΑΚΠ ΕΙΔΟΣΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΠΑΛ/ΤΕΑ Ε)*ΦΑΗΕ*Α ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΥΜΕΝΟΥ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ 001 030001 ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΕΚΤΑΣΗ 13234,30 1,00 € 002 030002 ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΕΚΤΑΣΗ 19224,40 0,95 € 003 030003 ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΕΚΤΑΣΗ 113,80 1,05 € Να διαταχθεί η άμεση παράδοση των απαλλοτριωθεισών εδαφικών εκτάσεων από τη δημοσίευση της απόφασης χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια, κατά τα οριζόμενα ρητά στην παρ. 4 του άρθρου 7Α. Να διαταχθεί με την ίδια απόφαση η αποβολή των ιδιοκτητών, νομέων, κατόχων ή οποιουδήποτε έλκει δικαιώματα από αυτούς από τα ως άνω ακίνητα (παρ. 4 εδ. β΄ του άρθρου 7Α), υπό τον όρο της κατάθεσης από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά την παρ. 3 του ως άνω άρθρου, ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης για τα ακίνητα, το οποίο αντιστοιχεί στο 70% της ως πιο πάνω εκτιμώμενης αποζημίωσης, όπως αυτή προκύπτει από την ανωτέρω με ημερομηνία 24-05-2019 Έκθεση Εκτίμησης της Ανεξάρτητης Πιστοποιημένης Ορκωτής Εκτιμήτριας Άννας Μιχαηλίδη. Για την αίτηση αυτή ορίστηκε δικάσιμος η 8η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, τόπος το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, που βρίσκεται επί της Λ. Δικαιοσύνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου,1ος όροφος) και ώρα η συνήθης των συνεδριάσεων (10.00 π.μ.- αρ. πιν. 86), ενώ αντίγραφο της αίτησης, καθώς και αντίγραφο της πράξης προσδιορισμού δικασίμου αναρτήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον πίνακα ανακοινώσεων του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης και του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, στην περιοχή του οποίου βρίσκονται τα απαλλοτριωθέντα. Καλούνται οι ανωτέρω να παραστούν κατά τη συζήτηση της ως άνω αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, διαφορετικά αυτή θα γίνει ερήμην τους. Ηράκλειο, 09 Σεπτεμβρίου 2019 Η Πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου Αντωνία Κυρίτση Πάρεδρος Ν.Σ.Κ 2810 289228 Φ. 100809-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ–ΚΛΗΣΗ Του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγιώργη Σερβίας 10. ΚΑΤΑ Των φερόμενων στον οικείο κτηματολογικό πίνακα, ως εγειρόντων δικαιώματα - εικαζομένων δικαιούχων των ακινήτων που απαλλοτριώνονται με τη με αριθμό Φ3010017/οικ.4066/03.08.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ΦΕΚ Τ. ΑΑΠΘ 171/18-08-2015 (ΑΔΑ: 7ΣΡ5465ΦΘΘ-ΑΦ4). 1. Της Μαρίας Φουκαράκη του Μιλτιάδου, κατοίκου Ανάληψης Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165001). 2. Της Μαρίνας Κασαπάκη του Γεωργίου, κατοίκου Ανάληψης Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165002). 3. Του Εμμανουήλ Κλεισαρχάκη του Ιωάννη, κατοίκου Αγριανών Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165003). 4. Της Μαρίας Βεληβασάκη του Ελευθερίου, κατοίκου Αγριανών Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165004). 5. Του Εμμανουήλ Βεληβασάκη του Ελευθερίου κατοίκου Αγριανών Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165004). 6. Του Ιωάννη Κολιαλουδάκη Ιωάννη του Γεωργίου, κατοίκου Χερσονήσου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165005). 7. Του Γρηγορίου Πενταράκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Αγ. Ιωάννη Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165006, 165007, 165143, 165158, 165162). 8. Του Δήμου Χερσονήσου (Ν.Π.Δ.Δ.) Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165009, 165011, 165051, 165122). 9. Του Πολύδωρα Παρλαμά (αρ. ιδ. 165010). 10. Του Εμμανουήλ Καλυκάση του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165012). 11. Του Νικολάου Σκυβαλάκη του Γεωργίου κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165013). 12. Του Γεωργίου Τρουλάκη του Μιχαήλ, κατοίκου Ανάληψης Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165014). 13. Του Ιωάννη Δανελάκη του Δημητρίου, κατοίκου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165015). 14. Του Εμμανουήλ Φουκαράκη του Ιωάννη, κατοίκου Αβρακόντε Οροπεδίου Λασιθίου Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (αρ. ιδ. 165016). 15. Του Μιχαήλ Φανουριάκη του Γεωργίου κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165017). 16. Του Νικολάου Κλεισαρχάκη του Αριστείδου, κατοίκου Αγίου Γεωργίου Λασιθίου Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (αρ. ιδ. 165018, 165118). 17. Του Γεωργίου Κουρουπάκη του Νικολάου, κατοίκου Νέας Μάκρης Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, οδός Δράμας 11 (αρ. ιδ. 165019). 18. Του Αποστόλου Αποστολάκη του Ιωάννη, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165020). 19. Του Μιχαήλ Μαρκάκη του Γεωργίου, κατοίκου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165021, 165044). 20. Του Κωνσταντίνου Ροβυθάκη του Νικολάου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165022). 21. Του Γεωργίου Κουρουπάκη του Ζαχαρία, κατοίκου Αγριανών Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165023). 22. Της Ελευθερίας Ξεξάκη Ελευθερίας του Εμμανουήλ, κατοίκου Νέας Αλικαρνασού Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Αρχιμήδους 77 (αρ. ιδ. 165024, 165043). 23. Της Δήμητρας Βινιχάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Αβρακόντε Οροπεδίου Λασιθίου Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (αρ. ιδ. 165025). 24. Του Εμμανουήλ Βεληβασάκη του Νικολάου, κατοίκου Αγριανών Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165026). 25. Του Ελευθερίου Καλυκάκη του Γεωργίου, κατοίκου Ανάληψης Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165027, 165040). 26. Της Μαρίας Μπελιβάνη του Εμμανουήλ, κατοίκου Γαλατσίου Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, οδός Σερρών 14 (αρ. ιδ. 165028). 27. Της Μπελιβάνη Βασιλικής του Ιωάννη, κατοίκου Γαλατσίου Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, οδός Σερρών (αρ. ιδ. 165028). 28. Του Γεωργίου Μπελιβάνη του Εμμανουήλ, κατοίκου Γαλατσίου Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, οδός Σερρών (αρ. ιδ. 165028). 29. Του Ιωάννη Βισκαδούρου του Ευαγγέλου, κατοίκου Αγίου Νικολάου Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, οδός Επιμενίδου 49 (αρ. ιδ. 165029). 30. Της Μαρίας Σισώη του Ιωάννη, κατοίκου Λ. Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165030). 31. Του Τηλέμαχου Πενταράκη του Περικλέους, κατοίκου Αβρακόντε Οροπεδίου Λασιθίου, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (αρ. ιδ. 165031). 32. Της Στυλιανής Χατζάκη του Χρήστου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165032). 33. Της Μαρίας Δανελάκη του Γεωργίου, κατοίκου Άνω Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Ειρήνης 54, (αρ. ιδ. 165033, 165036). 34. Της Ευαγγελίας Γαλανάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Αγίου Νικολάου Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, οδός Ερυθρού Σταυρού 25 (αρ. ιδ. 165034, 165037). 35. Του Ζαχαρία Κουρουπάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Αγριανών Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165035,165045). 36. Της Ελένης Καμπουράκη του Γεωργίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165038). 37. Του Εμμανουήλ Κουρουπάκη του Νικολάου, κατοίκου Αλικαρνασσού Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Διδούς 28 (αρ. ιδ. 165039). 38. Της Ελένης – Άννας Καλυκάκη του Γεωργίου, κατοίκου Ανάληψης Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165041). 39. Της Γεωργίας Γιαλλιτάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Ηρακλείου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Γιαννίκου 54 (αρ. ιδ. 165042). 40. Του Γεωργίου Κασαπάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165046). 41. Του Ιωάννη Λαρετζάκη του Μιχαήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165047). 42. Της Ιωάννας Παπαγιαννάκη του Νικολάου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165048). 43. Της Μαρίας Μαυροειδή του Χρήστου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165049). 44. Του Ιωάννη Τραπιέρη του Δημητρίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165050). 45. Του Αναστασίου Μπατουράκη του Ευαγγέλου, κατοίκου Άνω Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165052). 46. Του Ιωάννη Καλλικάκη του Χρήστου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165053). 47.Του Γεωργίου Ασπετάκη του Δημητρίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 147 (αρ. ιδ. 165054). 48. Του Εμμανουήλ Παρλαμά του Μιχαήλ, κατοίκου Μοχού Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165055). 49. Του Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου Νικολάου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165056). 50. Του Ζαχαρία Μπλαδάκη του Γεωργίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165057). 51. Του Εμμανουήλ Λαρετζάκη του Αντωνίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165058). 52. Του Μιχαήλ Γιαλυτάκη του Ιωάννη, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165059). 53. Της Παρασκευής Δανελάκη του Νικολάου, κατοίκου Λ. Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Φιλονιοδού 20 (αρ. ιδ. 165060). 54. Της Μαρίας Τσαπάκη του Ευαγγέλου, κατοίκου Άνω Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Μαρκανώνη 19 (αρ. ιδ. 165061). 55. Του Γεωργίου Γιαννιτάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165062). 56. Της Ελπινίκης Λαρετζάκη του Χρήστου, κατοίκου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165063). 57. Του Κωνσταντίνου Δανελάκη του Γεωργίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165064). 58. Της Αικατερίνης Κωτή του Εμμανουήλ, κατοίκου Άνω Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165065). 59. Του Λουκά Γιαλιτάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165066). 60. Της Μαρίας Νίνου του Νικολάου, κατοίκου Λ. Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165067). 61. Της Ευδοκίας Νίνου του Νικολάου, κατοίκου Λ. Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165067). 62. Της Αρτέμιδος Χαραλαμπάκη του Σάββα, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165068). 63. Του Μιχαήλ Βασιλάκη του Ιωάννη, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165069). 64. Του Θεοδώρου Θέμελη του Αντωνίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165070). 65. Του Μιχαήλ Μαρκάκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165071). 66.Του Εμμανουήλ Χαραλαμπάκη του Γεωργίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165072). 67. Της Ελένης Κατσιγιάννη του Μύρωνα, κατοίκου Λ. Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165073). 68. Του Νικολάου Παπαδάκη του Δημητρίου κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165074). 69. Του Κωνσταντίνου Παπανικόλα του Ιωάννη, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165075). 70. Του Γεωργίου Αναστασάκη του Ελευθερίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165076). 71. Του Γεωργίου Φιλιππάκη του Ιωάννη, κατοίκου Άνω Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165077). 72. Του Εμμανουήλ Αγαπάκη του Δημητρίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165078). 73. Του Γεωργίου Μουντράκη του Χρήστου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165079). 74. Του Κωνσταντίνου Μουντράκη του Ιωάννη, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165080, 165083). 75. Της Ειρήνης Μουντράκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165080, 165083). 76. Του Χρήστου Χριστοφά του Αντωνίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165081). 77. Του Γεωργίου Γαλαθιάνου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165082). 78. Του Γεωργίου Μουντράκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165084). 79. Του Αναστασίου Σιγά του Κωνσταντίνου, κατοίκου Λ. Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165085). 80. Του Ιωάννη Σιγά του Κωνσταντίνου, κατοίκου Λ. Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165085). 81. Του Αντωνίου Αποστολάκη του Δημητρίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165086, 165121). 82. Του Κωνσταντίνου Καλουτσάκη του Γεωργίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165087). 83. Του Ιωάννη Τσαπάκη του Δαυΐδ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Αντ. Πετεινάκη 26 (αρ. ιδ. 165088). 84. Της Πελαγίας Τσαπάκη του Αποστόλου κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Γερασίμου Βλάχου (αρ. ιδ. 165089). 85. Του Δαυΐδ Τσαπάκη του Αποστόλου κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Γερασίμου Βλάχου (αρ. ιδ. 165089). 86. Της Μαρίας Παρλαμά του Αντωνίου, κατοίκου Λ. Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Ελ. Βενιζέλου 114 (αρ. ιδ. 165090). 87. Του Ιωάννη Μαστοράκη του Ματθαίου, κατοίκου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165091). 88. Του Αντωνίου Κωνσταντίνου του Δημητρίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165092). 89. Του Νικολάου Μαρινάκη του Χρήστου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165093). 90. Του Νικολάου Τραπιέρη του Ιωάννη, κατοίκου Άνω Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165094, 165132). 91. Του Σπυρίδωνος Σπανάκη του Ιωάννη, κατοίκου Καστελλίου Μινώα Πεδιάδος Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165095). 92. Του Γεωργίου Σπανάκη του Ιωάννη, κατοίκου Διαβαϊδέ Καστελίου Πεδιάδος Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165095). 93. Του Εμμανουήλ Ζωγραφάκη του Σταύρου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165096,165159). 94. Του Κωνσταντίνου Μαθιουδάκη του Ιωάννη, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165097). 95. Του Γεωργίου Παπουτσάκη του Αντωνίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165098, 165117). 96. Του Εμμανουήλ Παπουτσάκη του Αντωνίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165099,165117). 97. Της Μαρίας Παπουτσάκη του Στεφάνου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165100,165117). 98. Του Δημητρίου Παπουτσάκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165101). 99. Του Αντωνίου Ροδάκη του Γεωργίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165102). 100. Του Κοσμά Βασιλειάδη του Ελευθερίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165103). 101. Του Ιωάννη Καμπουράκη του Μιχαήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165104). 102. Της Ελένης Μενεξή του Μιχαήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165105). 103. Της Μαριάνας Αποστολάκη του Μιχαήλ, κατοίκου Ηρακλείου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Μακεδονίας (αρ. ιδ. 165105). 104. Της Μαρίνας Ροβυθάκη του Νικολάου, κατοίκου Γαζίου Μαλεβιζίου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Μαντώς Μαυρογένους 100 (αρ. ιδ. 165106). 105. Της Μαρίας Καστρινάκη του Στυλιανού, κατοίκου Άνω Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165107). 106. Του Ιωάννη Δανελάκη του Στυλιανού, κατοίκου Άνω Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165107). 107. Του Γεωργίου Δανελάκη του Στυλιανού, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165108). 108. Της Μαρίνας Εργαζάκη του Σπυρίδωνος, κατοίκου Πολυθέας Μινώα Πεδιάδος Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165109, 165142, 165160). 109. Του Αγγέλου Μουντράκη του Γεωργίου, κατοίκου Πολυθέας Μινώα Πεδιάδος Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165109, 165142,165160). 110. Της Αικατερίνης Σκλάβου του Σπυρίδωνος κατοίκου Πολυθέας Μινώα Πεδιάδος Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165109, 165142,165160). 111. Της Κοντάκη Γαρυφαλλιάς του Σπυρίδωνος, κατοίκου Πολυθέας Μίνωα Πεδιάδος Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165109, 165142, 1651160). 112. Του Φάνη Βιτσαξάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165110). 113. Της Κυριακής Χατζηβασίλη του Νικολάου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165111). 114. Του Στυλιανού Βασιλείου του Βασιλείου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165112, 165113). 115. Της Κατσαράκη Μαρίας του Βασιλείου, κατοίκου Παναγιάς Πεδιάδος Μινώα Πεδιάδος Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165112, 165113). 116. Του Ιωάννη Καμπουράκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165114, 165115, 165125). 117. Του Κωνσταντίνου Λουλακή του Αποστόλου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165116). 118. Της Μαρίας Παπουτσάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165117). 119. Του Γεωργίου Παπαδομανωλάκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165119). 120. Της Μαρίας Κασαπάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Ηρακλείου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Αναγεννήσεως 23 (αρ. ιδ. 165120). 121. Του Γεωργίου Κασσαβέτη του Εμμανουήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165123). 123. Του Εμμανουήλ Καρβουνάκη του Γεωργίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165124). 124. Του Νικολάου Στοιβαχτάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165126). 125. Της Ελένης Ροβύθη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165127). 126. Του Αντωνίου Πολυμενάκη του Νικολάου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165128). 127. Του Κωνσταντίνου Βλαστού του Μιχαήλ, κατοίκου Μαλίων Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165129). 128. Του Γεωργίου Ροβύθη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165130). 129. Της Σοφίας Φιλιππάκη του Χαρίδημου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165131). 130. Του Δημητρίου Χασαπάκη του Στυλιανού, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165133). 131. Του Γεωργίου Γιαλιτάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165134). 132. Του Γεωργίου Σαββάκη του Σωκράτους, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Γιαμπουδάκη (αρ. ιδ. 165135). 133. Της Ειρήνης Σαββάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Γιαμπουδάκη (αρ. ιδ. 165135). 134. Του Νικολάου Αναστασάκη του Αποστόλου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165136). 135. Του Ρούσσου Σηφάκη του Ιωάννη, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165137). 136. Της Μαρίνας Μαραγκάκη του Γεωργίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165138). 136. Της Μάρθας Πελεκίδου του Νικολάου, κατοίκου Βάρης Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, οδός Αναγεννήσεως 7 (αρ. ιδ. 165139). 137. Του Νικολάου Πελεκίδη του Εμμανουήλ, κατοίκου Βάρης Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, οδός Αναγεννήσεως 7 (αρ. ιδ. 165140). 138. Του Παναγιώτη Φιλιππάκη του Στυλιανού, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165141). 139. Της Ελένης Ασπετάκη του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, οδός Αμαλιάδος 17 (αρ. ιδ. 165144). 140. Της Ευαγγελίας Ασπετάκη του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, οδός Ραγκαβή 63 (αρ. ιδ. 165144). 141. Της Όλγας Ασπετάκη του Γεωργίου, κατοίκου Κω Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, οδός Σ. Ζερβού (αρ. ιδ. 165144). 142. Του Εμμανουήλ Ασπετάκη του Γεωργίου, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, οδός Αριστείδου 7 (αρ. ιδ. 165144). 143. Της Μαρίας Μουντράκη του Ζαχαρία, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165145). 144. Του Νικολάου Καρπετάκη του Δημητρίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165146, 165157). 145. Του Φώτιου Καρβουνάκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Πισκοπιανού Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165147). 146. Του Δημητρίου Καρβουνάκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Πισκοπιανού Τ.Κ.70014 Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165147). 147. Του Αντωνίου Κούρκουλου του Γεωργίου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165148,165156, 165161). 147. Της Μαρίας Γιαλιτάκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Αφών Παπαδάκη 6 (αρ. ιδ. 165149). 148. Του Δημητρίου Γιαλιτάκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αγίων Αναργύρων Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, οδός Λυσίππου 11 (αρ. ιδ. 165150). 149. Της Μαρίνας Νίνου του Νικολάου, κατοίκου Λιμένος Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165151). 150. Της Μαρίας Αρβανιτάκη του Στυλιανού, κατοίκου Ηρακλείου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οδός Στυλιανού Γεωργίου (αρ. ιδ. 165152). 151. Του Εμμανουήλ Σκυβαλάκη του Γεωργίου, κατοίκου Ανάληψης Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165153). 152. Της Μαρίας Δεληβασάκη του Νικολάου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165154). 153. Του ΄Αγγελου Μηλάκη του Χρήστου, κατοίκου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 165155). ************************** Ειδοποιούνται οι παραπάνω και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ότι το Ελληνικό Δημόσιο με την από 13.08.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 445/13.08.2019 Ειδική Αίτηση του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ), ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, της οποίας δικάσιμος ορίστηκε η 8η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., αρ. πιν. 88, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Β΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου (Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου Λ. Δικαιοσύνης), και η οποία τοιχοκολλήθηκε, όπως νόμος ορίζει στο κατάστημα του παραπάνω Δικαστηρίου και στο κατάστημα του Δήμου Χερσονήσου, ζητά να παρασχεθεί η άδεια στα αρμόδια για την υλοποίηση του έργου όργανα για την πραγματοποίηση εργασιών με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 πριν από τον προσωρινό ή οριστικό προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης, σε ακίνητα συνολικού εμβαδού 102.663,19 τ.μ., που απαλλοτριώνονται αναγκαστικά για λόγους δημόσιας ωφέλειας, δυνάμει της με αριθμό Φ3010017/οικ.4066/03.08.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΑΔΑ: 7ΣΡ5465ΦΘΘ-ΑΦ4), η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα, στις 18.08.2015, στο με αριθμό 171 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων και με την οποία κηρύχθηκε, ως κατεπείγουσα, αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης και των οδικών συνδέσεων αυτού με ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ και συγκεκριμένα στην περιοχή του κόμβου των τοπικών οδών και της οδού σύνδεσης του ΒΟΑΚ με την περιοχή της Χερσονήσου με κωδικό τμήματος 17 (Σ1) του κυρίως έργου στο Δ.Δ. Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Η απαλλοτριωθείσα έκταση εικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στο 1ο διορθωτικό κτηματολογικό διάγραμμα με Αριθ. Σχεδίου ΚΤ-09.1, ΚΤ-09.2 και ΚΤ-09.3 και στον αντίστοιχο 1ο διορθωτικό κτηματολογικό πίνακα με κωδικό εγγράφου 171650 και Α/Α εγγράφου 1/1 της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης Πελοποννήσου και Βορείου Ελλάδος της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. - Γ.Γ.Υ. - Γ.Δ.Υ. - Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Ε.Σ.Π.), τα οποία έχει συντάξει η ανάδοχος μελέτης ΜΕΤΕΒΑ ΑΕ, έχουν ελεγχθεί και θεωρηθεί από την ανωτέρω Διεύθυνση κι έχουν εγκριθεί από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 2313/10-05-2019 απόφασή της (ΑΔΑ: 6Λ4Ψ465ΧΘΞ-Γ8Π). Η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες αυτού και των παρόδιων ιδιοκτητών που θα αντιμετωπιστεί με πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και ειδικότερα του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07700000 της ΣΑΕ077. Στον οικείο κτηματολογικό πίνακα φέρονται οι καθ΄ών η παρούσα αίτηση είτε ως εικαζόμενοι ιδιοκτήτες είτε ως εγείροντες δικαιώματα σε ιδιοκτησίες του Ελληνικού Δημοσίου. Με την παραπάνω αίτησή του το Ελληνικό Δημόσιο ζητά ειδικότερα: Nα παρασχεθεί η άδεια στα αρμόδια για την υλοποίηση του έργου όργανα να πραγματοποιήσουν εργασίες στις ως άνω απαλλοτριωθείσες εκτάσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 7Α του ΚΑΑΑ, πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης, με την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το 70% της εκτιμώμενης αποζημίωσης, όπως αυτή προκύπτει από την από τον Μάιο του έτους 2019 με αριθ. Φ.26/Κ-10Α/28-05-2019 έκθεση εκτίμησης της ανεξάρτητης πιστοποιημένης ορκωτής εκτιμήτριας, Άννας Μιχαηλίδη, η οποία ανέρχεται στα κάτωθι ποσά: Α. Για τις εδαφικές εκτάσεις: Α/Α ΑΚΠ ΕΙΔΟΣ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΠΑΛ/ΤΕΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΠΑΛΛΟ- ΤΡΙΟΥΜΕΝΟΥ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ 001 165001 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 87,60 32,34 € 002 165002 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 218,90 32,34 € 003 165003 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 187,80 32,34 € 004 165004 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 649,60 38,59 005 165005 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 81,90 9,98 € 006 165006 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 94,00 32,34 € 007 165007 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 377,30 32,34 € 008 165008 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 347,70 32,34 € 009 165009 ΧΕΡΣΟ 209,10 29,11 € 010 165010 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 266,30 32,34 € 011 165011 ΧΕΡΣΟ 257,40 29,11 € 012 165012 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 605,60 30,87 € 013 165013 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 211,50 32,34 € 014 165014 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 214,10 13,86 015 165015 ΧΕΡΣΟ 384,30 29,11 € 016 165016 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 573,90 40,43 € 017 165017 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 185,20 11,09 € 018 165018 ΧΕΡΣΟ 708,30 29,11 € 019 165019 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 1081,40 40,43 € 020 165020 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 610,10 8,87 € 021 165021 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 477,20 8,87 € 022 165022 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 630,10 8,47 € 023 165023 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 3764,70 14,40 € 024 165024 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 1013,10 40,43 € 025 165025 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 223,50 38,40 € 026 165026 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 226,40 38,40 € 027 165027 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 218,30 11,09 € 028 165028 ΧΕΡΣΟ 727,90 7,98 € 029 165029 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 635,90 11,09 € 030 165030 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1334,60 8,87 € 031 165031 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 634,30 11,09 € 032 165032 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 783,90 32,34 € 033 165033 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 657,00 40,43 € 034 165034 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 446,90 11,09 € 035 165035 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 921,30 11,09 € 036 165036 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 1074,40 11,09 € 037 165037 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 416,70 11,09 € 038 165038 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 828,90 8,87 € 039 165039 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 426,00 11,09 € 040 165040 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 717,60 11,09 € 041 165041 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 755,90 11,09 € 042 165042 ΑΡΟΤΡΑΙΑ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 752,10 11,09 € 043 165043 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 415,80 11,09 € 044 165044 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 494,40 8,87 € 045 165045 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 37,60 11,09 € 046 165046 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 102,40 30,87 € 047 165047 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 239,80 32,34 € 048 165048 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 661,70 32,34 € 049 165049 ΧΕΡΣΟ 692,20 29,11 € 050 165050 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1847,40 32,34 € 051 165051 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 842,20 32,34 € 052 165052 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 280,80 40,43 € 053 165053 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 3630,40 8,06 € 054 165054 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 2162,00 9,58 € 055 165055 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 1244,90 13,89 € 056 165056 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 32,60 15,14 € 057 165057 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 434,00 11,64 € 058 165058 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1586,70 10,58 € 059 165059 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 885,90 10,58 € 060 165060 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 509,90 13,89 € 061 165061 ΑΡΟΤΡΑΙΑ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 422,30 13,89 € 062 165062 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 385,40 11,64 € 063 165063 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 335,50 11,64 € 064 165064 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 864,00 11,64 € 065 165065 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 649,40 13,89 € 066 165066 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 640,50 13,89 € 067 165067 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 598,10 11,64 € 068 165068 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 305,80 11,64 € 069 165069 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 308,10 13,62 € 070 165070 ΧΕΡΣΟ 153,30 13,62 € 071 165071 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 300,60 11,64 € 072 165072 ΧΕΡΣΟ 346,60 13,62 € 073 165073 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 699,80 13,89 € 074 165074 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 411,60 11,11 € 075 165075 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 62,60 11,64 € 076 165076 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 395,00 8,87 € 077 165077 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 291,80 12,57 € 078 165078 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 120,60 11,64 € 079 165079 ΧΕΡΣΟ 230,30 7,98 € 080 165080 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 83,40 14,55 € 081 165081 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 61,60 14,45 € 082 165082 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 725,40 15,12 € 083 165083 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 553,30 8,06 € 084 165084 ΑΡΟΤΡΑΙΑ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 221,80 10,08 € 085 165085 ΑΡΟΤΡΑΙΑ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 32,00 15,12 € 086 165086 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 756,70 23,94 € 087 165087 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 870,20 15,12 € 088 165088 ΑΡΟΤΡΑΙΑ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 238,40 14,55 € 089 165089 ΑΡΟΤΡΑΙΑ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 265,90 13,89 € 090 165090 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 118,90 14,55 € 091 165091 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 354,20 11,11 € 092 165092 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 402,70 15,14 € 093 165093 ΧΕΡΣΟ 944,30 16,67 € 094 165094 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 94,20 25,23 € 095 165095 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 72,60 25,23 € 096 165096 ΧΕΡΣΟ 525,70 22,70 € 097 165097 ΧΕΡΣΟ 63,30 22,70 € 098 165098 ΧΕΡΣΟ 38,20 22,70 € 099 165099 ΧΕΡΣΟ 43,40 22,70 € 100 165100 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 84,00 19,40 € 101 165101 ΧΕΡΣΟ 96,70 22,70 € 102 165102 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 36,50 19,40 € 103 165103 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 81,80 19,40 € 104 165104 ΧΕΡΣΟ 154,90 21,67 € 105 165105 ΧΕΡΣΟ 21,30 17,46 € 106 165106 ΧΕΡΣΟ 67,70 17,46 € 107 165107 ΧΕΡΣΟ 44,80 21,67 € 108 165108 ΧΕΡΣΟ 39,30 22,70 € 109 165109 ΧΕΡΣΟ 147,80 22,70 € 110 165110 ΧΕΡΣΟ 8,00 22,70 € 111 165111 ΧΕΡΣΟ 40,50 17,46 € 112 165112 ΧΕΡΣΟ 112,60 22,70 € 113 165113 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 266,80 18,52 € 114 165114 ΧΕΡΣΟ 180,10 16,59 € 115 165115 ΧΕΡΣΟ 85,90 17,46 € 116 165116 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 18,10 18,52 € 117 165117 ΧΕΡΣΟ 393,50 17,46 € 118 165118 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 689,70 23,04 € 119 165119 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 282,40 18,48 € 120 165120 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 593,50 19,40 € 121 165121 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 288,50 18,52 € 122 165122 ΧΕΡΣΟ 383,50 29,11 € 123 165123 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 213,80 32,34 € 124 165124 ΧΕΡΣΟ 670,20 29,11 € 125 165125 ΧΕΡΣΟ 551,20 37,84 € 126 165126 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 469,00 32,34 € 127 165127 ΧΕΡΣΟ 461,60 29,11 € 128 165128 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 389,20 32,34 € 129 165129 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 706,80 11,64 € 130 165130 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 110,30 8,43 € 131 165131 ΧΕΡΣΟ 638,30 29,11 € 132 165132 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1012,40 32,34 € 133 165133 ΧΕΡΣΟ 1391,70 29,11 € 134 165134 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1157,20 32,34 € 135 165135 ΧΕΡΣΟ 230,80 27,65 € 136 165136 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 2903,70 25,20 € 137 165137 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1375,10 25,20 € 138 165138 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 652,10 10,58 € 139 165139 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1515,00 24,08 € 140 165140 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1473,10 18,52 € 141 165141 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 383,70 18,52 € 142 165142 ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 163,60 0,79 € 143 165143 ΧΕΡΣΟ 272,40 12,64 € 144 165144 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1682,40 19,40 € 145 165145 ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 813,30 24,26 € 146 165146 ΧΕΡΣΟ 992,40 7,62 € 147 165147 ΧΕΡΣΟ 90,80 7,62 € 148 165148 ΧΕΡΣΟ 326,30 17,46 € 149 165149 ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 474,10 0,88 € 150 165150 ΧΕΡΣΟ 63,60 12,70 € 151 165151 ΧΕΡΣΟ 699,50 22,68 € 152 165152 ΧΕΡΣΟ 873,40 16,67 € 153 165153 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 368,80 11,06 € 154 165154 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 0,00 8,87 € 155 165155 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 0,00 8,87 € 156 165156 ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 4470,80 0,80 € 157 165157 ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 396,80 0,79 € 158 165158 ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 1371,00 0,79 € 159 165159 ΔΑΣΟΣ 23,60 0,79 € 160 165160 ΧΕΡΣΟ 0,00 7,26 € 161 165161 ΧΕΡΣΟ 0,00 7,58 € 162 165162 ΧΕΡΣΟ 0,00 7,26 € Β. Για τα επικείμενα: α. Λοιπά επικείμενα: ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ή ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (2,00Χ4,00Χ1,50) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 60,00 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (3,00Χ6,00Χ1,60) ΣΕ Μ3 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 60,00 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (4,00Χ4,00Χ1,20) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 60,00 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (5,00Χ4,00Χ1,00) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 60,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (11,60Χ0,2Χ1,0) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (12,0Χ0,3Χ0,8) ΣΕ Μ3 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (21,75Χ0,2Χ0,6) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (22,00Χ0,3Χ0,6) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (29,60Χ0,4Χ1,2) ΣΕ Μ3 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (33,00Χ0,3Χ0,8) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (40,00Χ2,0Χ0,3) ΣΕ Μ3 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (50,4Χ0,4Χ1,0) ΣΕ Μ3 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (52,80Χ0,3Χ0,2) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (55,30Χ0,80Χ0,2 ) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (6,45Χ0,2Χ1,0) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 200,00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΌ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΥΣ (18,40Χ0,3Χ0,4) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 60,00 ΜΑΝΤΡΑ ΠΕΤΡΟΧΤΙΣΤΗ (25,00Χ0,3Χ1,2) ΣΕ Μ3 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 150,00 ΜΑΝΤΡΑ ΠΕΤΡΟΧΤΙΣΤΗ (32,00Χ0,3Χ0,5) ΣΕ Μ3 ΚΑΛΗ 150,00 ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΣΕ Μ2 ΠΟΛΥ ΚΑΛH ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ Η=1,00μ ΣΕ ΜΜ ΜΕΤΡΙΑ 20,00 ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ Η=1,00μ ΣΕ ΜΜ ΚΑΚΗ 15,00 ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ Η=1,30μ ΣΕ ΜΜ ΜΕΤΡΙΑ 26,00 ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ Η=1,50μ ΣΕ ΜΜ ΜΕΤΡΙΑ 30,00 ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ (0,05Χ0,05Χ0,60) ΣΕ ΤΕΜ ΚΑΛΗ 2,00 ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ (0,05Χ0,05Χ1,0) ΣΕ ΤΕΜ ΚΑΛΗ 5,00 ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ (0,05Χ0,05Χ1,20) ΣΕ ΤΕΜ ΚΑΛΗ 8,00 ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ (0,05Χ0,05Χ1,80) ΣΕ ΤΕΜ ΚΑΛΗ 12,00 ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ (0,05Χ0,05Χ2,00) ΣΕ ΤΕΜ ΚΑΛΗ 12,00 ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ (0,05Χ0,05Χ1,50) ΣΕ ΤΕΜ ΚΑΛΗ 10,00 ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (3,00Χ1,50) ΣΕ ΤΕΜ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 540,00 ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (3,00Χ1,50) ΣΕ ΤΕΜ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 540,00 ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (4,00Χ1,50) ΣΕ ΤΕΜ ΚΑΛΗ 720,00 ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (4,00Χ1,50) ΣΕ ΤΕΜ ΚΑΛΗ 720,00 ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (4,00Χ1,50) ΣΕ ΤΕΜ ΚΑΛΗ 720,00 ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (7,00Χ1,50) ΣΕ ΤΕΜ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 1260,00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=0,6 ΣΕ ΜΜ ΚΑΛΗ 6,00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=0,8 ΣΕ ΜΜ ΚΑΛΗ 8,00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=1,0 ΣΕ ΜΜ ΚΑΛΗ 10,00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=1,20 ΣΕ ΜΜ ΜΕΤΡΙΑ 10,00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=1,5 ΣΕ ΜΜ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 15,00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=1,5 ΣΕ ΜΜ ΜΕΤΡΙΑ 12,00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=1,5 ΣΕ ΜΜ ΚΑΛΗ 15,00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=1,6 ΣΕ ΜΜ ΚΑΛΗ 16,00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=1,8 ΣΕ ΜΜ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 18,00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=1,80 ΣΕ ΜΜ ΚΑΛΗ 18,00 β. Δένδρα – Φυτά ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 100,00 ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 100,00 ΑΧΛΑΔΙΕΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 100,00 ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 190,00 ΕΛΙΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ 150,00 ΕΛΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ 100,00 ΕΛΙΕΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 190,00 ΕΛΙΕΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ 190,00 ΕΛΙΕΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ 100,00 ΛΕΜΟΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 130,00 ΛΕΜΟΝΙΕΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 130,00 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΕΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 130,00 ΡΟΔΙΕΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 110,00 ΣΥΚΙΕΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 100,00 Να διαταχθεί η άμεση παράδοση των απαλλοτριωθεισών εδαφικών εκτάσεων από τη δημοσίευση της απόφασης χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια, κατά τα οριζόμενα ρητά στην παρ. 4 του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001. Να διαταχθεί με την ίδια απόφαση η αποβολή των ιδιοκτητών, νομέων, κατόχων ή οποιουδήποτε έλκει δικαιώματα από αυτούς από τα ως άνω ακίνητα (παρ. 4 εδ. β΄ του άρθρου 7Α), υπό τον όρο της κατάθεσης από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά την παρ. 3 του ως άνω άρθρου, ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης για τα ακίνητα, το οποίο αντιστοιχεί στο 70% της ως πιο πάνω εκτιμώμενης αποζημίωσης, όπως αυτή προκύπτει από την ανωτέρω με ημερομηνία 28-05-19 Έκθεση Εκτίμησης της Ανεξάρτητης Πιστοποιημένης Ορκωτής Εκτιμήτριας Άννας Μιχαηλίδη. Για την αίτηση αυτή ορίστηκε δικάσιμος η 8η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, τόπος το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, που βρίσκεται επί της Λ. Δικαιοσύνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου,1ος όροφος) και ώρα η συνήθης των συνεδριάσεων (10.00 π.μ.- αρ. πιν. 88), ενώ αντίγραφο της αίτησης, καθώς και αντίγραφο της πράξης προσδιορισμού δικασίμου αναρτήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον πίνακα ανακοινώσεων του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης και του Δήμου Χερσονήσου, στην περιοχή του οποίου βρίσκονται τα απαλλοτριωθέντα. Καλούνται οι ανωτέρω να παραστούν κατά τη συζήτηση της ως άνω αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, διαφορετικά αυτή θα γίνει ερήμην τους. Ηράκλειο, 09 Σεπτεμβρίου 2019 Η Πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου Αντωνία Κυρίτση Πάρεδρος Ν.Σ.Κ 2810 289228