PrintButton

17-09-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (Αρθ. 135 Κ.Πολ. Δ.) Με τη με αριθ. 5827Β/16-09-2019 Εκθεση Επιδόσεώς μου, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών Επαμεινώνδας Ζαφειράτος, με έδρα την Αθήνα, οδός Κάνιγγος αριθ. 2, σύμφωνα με το Νόμο, επέδωσα στον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Σωτήριο Α. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ, για τον εναγόμενο Άουνι Σουρέϊχ του Οθμάν και της Ράϊφα, πρώην κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός Χανίων αριθμ. 41 και ήδη αγνώστου διαμονής, κατόπιν της σχετικής παραγγελίας προς επίδοση του Δικηγόρου του Δ.Σ. Σύρου Νικολάου Μαραγκού του Αντωνίου (Α.Μ. 166), πληρεξουσίου της εναγούσης Νικολοπούλου Ειρήνης του Παναγιώτη και της Παρασκευής, κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός Χανίων αριθμ. 41, με Α.Φ.Μ. 069274885 της Β΄Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, ακριβές αντίγραφο της από 26-8-2019 Αγωγής της ως άνω εναγούσης κατά του παραπάνω εναγομένου. Η πιο πάνω Αγωγή απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και ζητά να γίνει δεκτή, Να κηρυχθεί λυμένος για τους στο ιστορικό αναφερόμενους λόγους ο γάμος μου με τον εναγόμενο ο οποίος είναι πολιτικός γάμος που τελέσθηκε στις 1/9/1990 και ώρα 7.30μ.μ. στην αίθουσα του Δημαρχείου του Δήμου Περιστερίου, τελεσθέντος του γάμου από τον τότε Αντιδήμαρχο Περιστερίου Νέλλη Αντώνιο και Να καταδικαστεί ο αντίδικος στην εν γένει δικαστική του δαπάνη. Έχει ειδικό αριθμό κατάθεσης 6769/2019 (γεν. αριθ. κατάθεσης 77537/2019) και με την από 12-9-2019 πράξη της γραμματέως του Πρωτοδικείου ορίζεται δικάσιμος της Αγωγής στις 21-09-2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09:00 π.μ., αριθ. Πινακίου Α3/7, Κτίριο 6, Αίθουσα 12, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Η δημοσίευση γίνεται και σύμφωνα με την εντολή του κ. Αντεισαγγελέα για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ο Άουνι Σουρέϊχ του Οθμάν και της Ράϊφα, καλούμενος συγχρόνως να παραστεί στη συζήτηση της Αγωγής όταν και όπου πιο πάνω ορίζεται. Αθήνα 16 Σεπτεμβρίου 2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της υπ' αριθμόν 17/2019 διάταξης του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) αναγνωρίστηκε η ίδρυση του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΡΦΜΠΟΛ», εγκρίθηκε και επικυρώθηκε το, αποτελούμενο από 23 άρθρα, από 25.06.2019 καταστατικό του σωματείου, με σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο 2 του καταστατικού του. Αθήνα, 16.09.2019 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ Α.Μ. Δ.Σ.Α. 24540 ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 3-5 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2103630954 - ΚΙΝ.6944359406 Α.Φ.Μ.: 132652509-Δ.Ο.Υ.: Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών με εδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Αθανασία Παναγούλια Κοπανιτσάνου, κάτοικος Αθηνών, οδός Μαυροκορδάτου 6, ΑΦΜ: 045682550, ύστερα - από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών Διονυσίου Γιαννόπουλου ως πληρεξουσίου της Ομόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο. Ε.» και το δ.τ " LIDL HELLAS Ο.Ε", που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα, ήρθα και επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Σωτήριο Μπουγιούκο σύμφωνα με την υπ π' αριθ. 11093Ε/11. 9.2019 έκθεσή μου, για τον Ιωάννη Κωνσταντίνου του Γεωργίου, πρώην κάτοικο Π. Φαλήρου, οδός Εκάβης 12 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθ. 1647/2016 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνων της πρώτης, η οποία υποχρεώνει τον εναγόμενο Ιωάννη Κωνσταντίνου, να της καταβάλλει το ποσό των 32.500,00 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή και τον καταδικάζει στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας τα οποία ορίζει σε 1.500,00 ευρώ. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 16/9/2019 Η Δικ. Επιμελήτρια Αθανασία Παναγούλια-Κοπανιτσάνου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αρ. 6527β'/13-9-2019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθήνας Αναστασίας Ανδρικοπούλου, κατόπιν εγγράφου παραγγελίας της Δικηγόρου Σταματίνας Κουρούκλη πληρεξούσια της ΓΚΟΥΜΑ ΑΝΣΤΑΣΙΑΣ του Κωνσταντίνου και της Σταμαστίνας κατοίκου Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Επτανήσου αρ. 18 επιδόθηκε προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για λογαριασμό του ΤΑΙΗ (Τάιχ) Salim (Σαλίμ) - Αλέξανδρο του MOHAMED (Μοχάμεντ) & Αισα, πρώην κατοίκου Κερατέας Αττικής οδός Κέκρωπος αρ. 2Α και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 5-10-2018 ΑΓΩΓΗ της πρώτης εναντίον του που απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με ΓΑΚ 103270/2018, ΕΑΚ 10669/2018 & με την από 5-11-2018 πράξη της κας Γραμματέας του παραπάνω δικαστηρίου δυνάμει της οποίας ορίζεται χρόνος συζήτησης της υπόθεσης: στις εννέα (9) του μήνα Δεκεμβρίου έτους 2019 ημέρα Δευτέρα & ώρα 9.00 π.μ. στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, Κτίριο 6, Αίθουσα 10, Πινάκιο Α5 (ΜΟΝ) με Αρ. Πινακίου: 35, Διαδικασία: Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες, καλούμενο να παραστεί κατά την συζήτηση όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Πειραιάς 13/9/2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΡΙΑΡΗΣ, κάτοικος Πειραιά, οδός Αγ.Κων/νου,αρ.7 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ Ότι Σύμφωνα με την 237 Ζ’/12.9.2019 έκθεσή μου επίδοσης προκύπτει ότι η ALMA ALIAJ του Islam και της Zyba, κάτοικος Πειραιά, οδός Νεωρίων, αρ. 120 [ΑΦΜ. 161679511], επέδωσε νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για τον ΠΤΕΡΟ ΚΑΡΕΛΛΑ του Λαζάρου και της Ευαγγελίας, πρώην κάτοικο Πειραιά, οδός Νεωρίων, αρ. 120 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 2.9.2019 ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΔΗΛΩΣΗ με την οποία της δηλώνει ότι επιθυμεί να λυθεί το μεταξύ τους συναφθέν συμφωνητικό συμβίωσης κατά της διατάξεις του ν. 4356/2015 και την καλεί την Παρασκευή 20.9.2019 και ώρα 13.00 ενώπιον της συμβ/φου Πειραιά Πελαγίας Λεοντιάδου [οδός Μπουμπουλίνας, αρ. 25, Πειραιάς], για την υπογραφή της συναινετικής συμβολαιογραφικής λύσης του πιο πάνω συμφωνητικού άλλως θα προβεί στη μονομερή λύσης του μετά πάροδο 3 μηνών από την επίδοση. Αθήνα, 12-9-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΡΙΑΡΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Αθήνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ, κάτοικος Πειραιά, οδός Αγ.Κων/νου,αρ.7 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ Ότι Σύμφωνα με την 3.292Δ’/9.9.2019 έκθεσή μου επίδοσης προκύπτει ότι ο ETORE ABRUZZINI του Francesco και της Maria, κάτοικος Βουλιαγμένης, οδλός Θάλειας, αρ. 18 [ΑΦΜ. 152795978], επέδωσε νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την HANNA HUBESCA του Aleksandr και της Zinοvia, πρώην κάτοικο Βουλιαγμένης, οδός Θάλειας, αρ. 56 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 2.9.2019 ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΔΗΛΩΣΗ με την οποία της δηλώνει ότι επιθυμεί να λυθεί το μεταξύ τους συναφθέν συμφωνητικό συμβίωσης κατά της διατάξεις του ν. 4356/2015 και την καλεί την Παρασκευή 20.9.2019 και ώρα 13.00 ενώπιον της συμβ/φου Πειραιά Πελαγίας Λεοντιάδου [οδός Μπουμπουλίνας, αρ. 25, Πειραιάς], για την υπογραφή της συναινετικής συμβολαιογραφικής λύσης του πιο πάνω συμφωνητικού άλλως θα προβεί στη μονομερή λύσης του μετά πάροφο 3 μηνών από την επίδοση. Αθήνα, 12-9-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 439/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Προσκαλείται ο κομιστής της υπ' αριθμόν 06753177-3 τραπεζικής επιταγής ποσού 15.000,00 ευρώ που εκδόθηκε στις 28-6-2018 στο Παλαιό Φάληρο από την ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ ΚΛΕΡΙΤΣΙ ΤΟΥ ΛΟΥΙΤΖΙ (CLAUDIA CLERITSI του LUIGI), με χρέωση του υπ' αριθμ. 0269998000000655615 τραπεζικού λογαριασμού που τηρεί στην «Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS ΑΕ», πληρωτέα εις διαταγήν της στο κατάστημα της άνω τράπεζας και η οποία έχει μεταβιβαστεί δια οπισθογραφήσεως στην Αλεξάνδρα Πετράκου του Αθανασίου, εντός 60 ημερών από της κοινοποιήσεως να αναγγείλει τα δικαιώματά του και εάν κατέχει την εν λόγω επιταγή να την καταθέσει στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Αθηνών επί ποινή απωλείας της ισχύος της. ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 10-9-2019 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΗΛ. 6972098800 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 10.639Γ/ 05.09.2019 έκθεση επίδοσης και ύστερα από έγγραφη εντολή που μου δόθηκε από τον δικηγόρο ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟ πληρεξούσιο του Ιωάννη ΣΤΑΘΗ του Αναστασίου και της Μαρίας κατοίκου Καλλιθέας Αττικής οδός Δημοσθένους 41-43 ΑΦΜ 019013265 επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΑΤΣΗ του Δημητρίου και της Ελένης πρώην κάτοικο Καλλιθέας Αττικής οδός Δημοσθένους 41-43 και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 12.8.2019 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) του πρώτου κατά του δευτερου που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ με ΓΑΚ 73522/2019 και ΕΑΚ 6483/2019 Αντικείμενο:Εμπράγματο,έχοντας παρά πόδας την από 2.9.2019 παραγγελία δια της οποίας δηλώνεται ότι θα εξετασθεί προς απόδειξη της αγωγής η μάρτυρας:Σταματίνα Κεχριώτου του Γεωργίου και της Βασιλικής κάτοικος Καλλιθέας Αττικής οδός Χαροκόπου αρ. 35-ιδ.υπάλληλος, στο Ειρηνοδικείο Καλλιθέας στις 2.10.2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:15 π.μ. Αθήνα 6.9.2019 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΟΥ-ΣΤΑΘΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 10.641Γ/ 05.09.2019 έκθεση επίδοσης και ύστερα από έγγραφη εντολή που μου δόθηκε από τον δικηγόρο ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟ πληρεξούσιο της Αλεξάνδρας συζ. Αριστείδη Λαγκούρη το γένος Νάκο και Αγκουστέλας Τσομόρα κατοίκου Καλλιθέας Αττικής οδός Δημοσθένους 41-43 ΑΦΜ 128039558 επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΑΤΣΗ του Δημητρίου και της Ελένης πρώην κάτοικο Καλλιθέας Αττικής οδός Δημοσθένους 41-43 και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 12.8.2019 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης κατά του δευτερου που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ με ΓΑΚ 73521/2019 και ΕΑΚ 6482/2019 Αντικείμενο:Εμπράγματο,έχοντας παρά πόδας την από 2.9.2019 παραγγελία δια της οποίας δηλώνεται ότι θα εξετασθεί προς απόδειξη της αγωγής ο μάρτυρας:Θεοχάρ Μητρούσης του Αναστάς και της Χάϊδως κάτοικος Καλλιθέας οδός Αριστείδου 21-συνταξιούχος, στο Ειρηνοδικείο Καλλιθέας στις 2.10.2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. Αθήνα 6.9.2019 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΟΥ-ΣΤΑΘΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 10.640Γ/ 05.09.2019 έκθεση επίδοσης και ύστερα από έγγραφη εντολή που μου δόθηκε από τον δικηγόρο ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟ πληρεξούσιο του Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου του Σταύρου και της Θεοδοσίας κατοίκου Καλλιθέας Αττικής οδός Δημοσθένους 41-43 ΑΦΜ 050117831 επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΑΤΣΗ του Δημητρίου και της Ελένης πρώην κάτοικο Καλλιθέας Αττικής οδός Δημοσθένους 41-43 και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 12.8.2019 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) του πρώτου κατά του δευτερου που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ με ΓΑΚ 73527/2019 και ΕΑΚ 6485/2019 Αντικείμενο:Εμπράγματο,έχοντας παρά πόδας την από 2.9.2019 παραγγελία δια της οποίας δηλώνεται ότι θα εξετασθεί προς απόδειξη της αγωγής η μάρτυρας:Γεωργία-Ευαγγελία χα Ιωάννη Αδαμίδη το γένος Βασιλείου & Μαρίας Αναγνωστιάδου κάτοικος Καλλιθέας Αττικής οδός Ηρακλέους αρ. 50-συνταξιούχος, στο Ειρηνοδικείο Καλλιθέας στις 2.10.2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. Αθήνα 6.9.2019 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΟΥ-ΣΤΑΘΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ Στην Αθήνα σήμερα στις (16) του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους (2019), ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.40 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13, τηλέφ. 210-5238617, μέλος της Αστ. Επαγγ. Εταιρείας Δικ. Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΣΟΦΙΑΣ Σ. ΓΙΑΓΚΑ, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανων. Τραπεζ. Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 40) με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ALPHA BANK» και εκπροσωπείται νόμιμα, ΑΦΜ: 094014249, δια της υπ αριθμ. 8126Γ/16-9-2019 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ, για λογαριασμό του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ του Νικολάου, πρώην κατοίκου Βούλας Αττικής, οδός Βασ. Παύλου αρ. 102-104 και νυν αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της ΚΛΗΣΗΣ με χρονολογία 25-6-2019, της πρώτης κατά του δευτέρου και κατά του Αναστασίου Βλαχάκη του Νικολάου, που απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και διά της οποίας ζητά η πρώτη: Να γίνει δεκτή η κλήση της αυτή, να ορισθεί νέα δικάσιμος για την συζήτηση της από 11-9-2015 (ΓΑΚ: 87151/2015, ΑΚΔ: 3172/2015) Αγωγής της, κατά του δευτέρου και κατά του Αναστασίου Βλαχάκη του Νικολάου, πρώην κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός Πανδρόσου αρ. 11 και νυν αγνώστου διαμονής, ώστε να συζητηθεί και να γίνει δεκτή η αγωγή της και να καταδικασθούν οι αντίδικοι στην δικαστική της δαπάνη. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 9-8-2019 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 72170/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 1022/2019, που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτόν της ΚΛΗΣΗΣ. β) Ταυτόχρονη Πράξη ορισμού συζήτησης του κ. Γραμματέα, διά της οποίας ορίζεται ως χρόνος συζήτησης η 20-11-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο Κτίριο 4, Αίθουσα 2, Διαδικασία: Τακτική Πολυμελούς, Πινάκιο: ΣΤ2 (ΠΟΛ), με αριθμό Πινακίου: 1. Συνεπέδωκα δε σε ένα σώμα με την άνω ΚΛΗΣΗ και ΑΚΡΙΒΕΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της ΑΓΩΓΗΣ με χρονολογία 11-9-2015, της πρώτης κατά του δευτέρου και κατά του Αναστασίου Βλαχάκη του Νικολάου, που απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και διά της οποίας ζητά η πρώτη: Nα γίνει δεκτή η αγωγή της. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι: 1) Παναγιώτης Ανδρόνικος του Νικολάου και 2) Αναστάσιος Βλαχάκης του Νικολάου, για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλλουν, εις ολόκληρον έκαστος, το ποσό των (285.275,71) ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, από 5-1-2010, κατά τους όρους της συμβάσεως, στα όρια της 2393/15/30-7-1996 Πράξεως του Διοικητού της Τραπέζης Ελλάδος, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, ανατοκιζομένων κατά τα ανωτέρω ανά εξάμηνο, σύμφωνα με τη σύμβαση πιστώσεως, νομίμως δε κατά τη διάταξη του άθρου 12 του ν. 2601/1998 μέχρις εξοφλήσεως, άλλως και όλως επικουρικώς από την επίδοση της αγωγής και μέχρις εξοφλήσεως. Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην δικαστική της γενικά δαπάνη. Στο τέλος του άνω δικογράφου της Αγωγής περιέχονται επίσης: α) Εκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου, με χρονολογία 25-9-2015 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 87151/2015 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 3172/2015, που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτόν της ΑΓΩΓΗΣ. β) Ταυτόχρονη Πράξη ορισμού συζήτησης του κ. Γραμματέα, διά της οποίας ορίζεται ημερομηνία συζήτησης της Αγωγής, η 01/03/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών (κτίριο 4, αίθουσα 2) και με αριθμό πινακίου αυτής της δικασίμου ΣΤ2/14. γ) Παραγγελία σε μένα για τη επίδοση των άνω δικογράφων και κλήση στο δέκτη της επίδοσης να παραστεί κατά τη συζήτηση της συγκοινοποιουμένης και εις το ιστορικό της άνω ΚΛΗΣΗΣ αναφερομένης κατ αυτού Αγωγής, όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται, (ήτοι την 20-11-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00), άλλως θα γίνει ερήμην του. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 16-9-2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Χρήστος Κων. Μπούρας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ Στην Αθήνα σήμερα στις (16) του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους (2019), ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.45 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13, τηλέφ. 210-5238617, μέλος της Αστ. Επαγγ. Εταιρείας Δικ. Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΣΟΦΙΑΣ Σ. ΓΙΑΓΚΑ, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανων. Τραπεζ. Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 40) με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ALPHA BANK» και εκπροσωπείται νόμιμα, ΑΦΜ: 094014249, δια της υπ αριθμ. 8127Γ/16-9-2019 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ, για λογαριασμό του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΛΑΧΑΚΗ του Νικολάου, πρώην κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός Πανδρόσου αρ. 11 και νυν αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της ΚΛΗΣΗΣ με χρονολογία 25-6-2019, της πρώτης κατά του δευτέρου και κατά του Παναγιώτη Ανδρονίκου του Νικολάου, που απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και διά της οποίας ζητά η πρώτη: Να γίνει δεκτή η κλήση της αυτή, να ορισθεί νέα δικάσιμος για την συζήτηση της από 11-9-2015 (ΓΑΚ: 87151/2015, ΑΚΔ: 3172/2015) Αγωγής της, κατά του δευτέρου και κατά του Παναγιώτη Ανδρονίκου του Νικολάου, πρώην κατοίκου Βούλας Αττικής, οδός Βασ. Παύλου αρ. 102-104 και νυν αγνώστου διαμονής, ώστε να συζητηθεί και να γίνει δεκτή η αγωγή της και να καταδικασθούν οι αντίδικοι στην δικαστική της δαπάνη. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 9-8-2019 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 72170/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 1022/2019, που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτόν της ΚΛΗΣΗΣ. β) Ταυτόχρονη Πράξη ορισμού συζήτησης του κ. Γραμματέα, διά της οποίας ορίζεται ως χρόνος συζήτησης η 20-11-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο Κτίριο 4, Αίθουσα 2, Διαδικασία: Τακτική Πολυμελούς, Πινάκιο: ΣΤ2 (ΠΟΛ), με αριθμό Πινακίου: 1. Συνεπέδωκα δε σε ένα σώμα με την άνω ΚΛΗΣΗ και ΑΚΡΙΒΕΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της ΑΓΩΓΗΣ με χρονολογία 11-9-2015, της πρώτης κατά του δευτέρου και κατά του Παναγιώτη Ανδρονίκου του Νικολάου, που απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και διά της οποίας ζητά η πρώτη: Nα γίνει δεκτή η αγωγή της. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι: 1) Παναγιώτης Ανδρόνικος του Νικολάου και 2) Αναστάσιος Βλαχάκης του Νικολάου, για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλλουν, εις ολόκληρον έκαστος, το ποσό των (285.275,71) ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, από 5-1-2010, κατά τους όρους της συμβάσεως, στα όρια της 2393/15/30-7-1996 Πράξεως του Διοικητού της Τραπέζης Ελλάδος, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, ανατοκιζομένων κατά τα ανωτέρω ανά εξάμηνο, σύμφωνα με τη σύμβαση πιστώσεως, νομίμως δε κατά τη διάταξη του άθρου 12 του ν. 2601/1998 μέχρις εξοφλήσεως, άλλως και όλως επικουρικώς από την επίδοση της αγωγής και μέχρις εξοφλήσεως. Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην δικαστική της γενικά δαπάνη. Στο τέλος του άνω δικογράφου της Αγωγής περιέχονται επίσης: α) Εκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου, με χρονολογία 25-9-2015 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 87151/2015 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 3172/2015, που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτόν της ΑΓΩΓΗΣ. β) Ταυτόχρονη Πράξη ορισμού συζήτησης του κ. Γραμματέα, διά της οποίας ορίζεται ημερομηνία συζήτησης της Αγωγής, η 01/03/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών (κτίριο 4, αίθουσα 2) και με αριθμό πινακίου αυτής της δικασίμου ΣΤ2/14. γ) Παραγγελία σε μένα για τη επίδοση των άνω δικογράφων και κλήση στο δέκτη της επίδοσης να παραστεί κατά τη συζήτηση της συγκοινοποιουμένης και εις το ιστορικό της άνω ΚΛΗΣΗΣ αναφερομένης κατ αυτού Αγωγής, όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται, (ήτοι την 20-11-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00), άλλως θα γίνει ερήμην του. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 16-9-2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Χρήστος Κων. Μπούρας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθ. 3009ΣΤ/06-08-2019 Έκθεσή μου Επίδοσης ύστερα από έγγραφη παραγγελία του κου ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. ΝΤΑΛΑΧΑΝΗ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΤΑΛΑΧΑΝΗ», πληρεξούσιου δικηγόρου της ανώνυμης βιομηχανικής και εμπορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΙΤΟΥΛΑΪΝ Βιομηχανία Ασφαλτικών & Χημικών Προϊόντων ΑΒΕΕ», που εδρεύει στο Βαθύ Αυλίδος [16ο χλμ Π.Ε.Ο. Χαλκίδος – Θήβας ] και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094228983 , ΔΥΟ Χαλκίδας, ήρθα και επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, για λογαριασμό της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΙΟΣ Ε & ΣΙΑ ΕΕ», πρώην εδρεύουσας στην Άνοιξη Αττικής, Λεωφ. Μαραθώνος και Καρδίτσης αρ. 1, νομίμως εκπροσωπούμενης και πλέον αγνώστου έδρας, ακριβές αντίγραφο της από υπ’ αριθ. 6/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ- ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, η οποία δικάζει ερήμην της εναγόμενης. Ορίζει το παράβολο στο ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ. Υποχρεώνει την εναγόμενη να καταβάλλει στην ενάγουσα το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (7.550,00) ευρώ, νομιμοτόκως από την επομένη της λήξης της πιστώσεως από την έκδοση κάθε τιμολογίου πώλησης μέχρι την πλήρη εξόφληση. Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την παραπάνω καταψηφιστική της διάταξη. Επιβάλλει τη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας εις βάρος της εναγομένης την οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα (460,00) ευρώ. Για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΗΡΙΟΣ ΑΘ. ΔΗΜΑΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ’αριθμ. 8763/10-09-‘19 έκθεσή μου επιδόσεως, η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Ανθή Νικολοπούλου μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Δημητρίου Παπαευθυμίου πληρεξούσιου του συνδέσμου «ΣΥΜΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ» που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Σκουφά αρ. 60, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο για Χαράλαμπο Τσάγκαρη πρώην κάτοικο Αθηνών οδού Ευστρ. Πίσσα αρ. 83 και νυν αγνώστου διαμονής, Πιστό αντίγραφο της από 24/7/2019 ΑΓΩΓΗΣ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, του πρώτου κατά του δεύτερου με την οποία ζητά όσα με λεπτομέρειες αναφέρονται σε αυτήν, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Στο πιο πάνω πιστό αντίγραφο περιλαμβάνονται Ε.Α.Κ: 1655/219, Γ.Α.Κ: 64171/2019, ημερομηνία συζήτησης την 13/1/2020 ημέρα Δευτέρα, ώρα 9.00 π.μ στην αίθουσα 2 του Ειρηνοδικείου Αθηνών, κλήση του πρώτου προς τον δεύτερο για να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια Ανθή Νικολοπούλου ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΛΕΤΤΕΙΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαγορά 37001 Τηλ.: 2426023203 Αριθ. Πρωτ. 343344 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η Διοικητική Επιτροπή του Κωλεττείου Κληρ/τος Ζαγοράς ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Διαγωνισμό σε βάρος των εσόδων του Κωλεττείου Κληρ/τος Ζαγοράς για τον διορισμό έξι (6) υποτρόφων για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, σύμφωνα με την με αριθμό 9/3-7-2019 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Κληρ/τος. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Λύκειο Ζαγοράς στις 17 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον αρμόδιας εξεταστικής επιτροπής. Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής του διαγωνισμού καθορίζεται από 22-11-2019 μέχρι 2-12-2019.. Όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο του Κληρ/τος στην οποία να αναφέρουν τον κλάδο σπουδών τους, τη δ/νση κατοικίας τους και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Απολυτήριο Λυκείου Ζαγοράς με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς». 2. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορείας οικον. έτους 2018 από το οποίο θα προκύπτει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 ευρώ. 3. Πιστοποιητικό του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος υπότροφος είναι Έλληνας κατά την Ιθαγένεια ή το γένος, γραμμένος στα Μ.Α.-Δημοτολόγια του Δήμου, όπως και η οικογένειά του πριν από τη γέννηση του υποψηφίου ως και η μόνιμη εγκατάσταση αυτού και της οικογένειάς του στη Δημοτική Κοινότητα Ζαγοράς, με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ζαγοράς. 4. Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό του Τμήματος ή της Σχολής των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ότι έχει εγγραφεί και φοιτά ο υποψήφιος. 5. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής του ταυτότητας. 6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α΄) του υποψήφιου ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για το ίδιο επίπεδο σπουδών από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από υποτροφία, η οποία του έχει απονεμηθεί προηγουμένως. 7. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου που να έχει εκδοθεί τρεις (3) μήνες το πολύ πριν από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν πλήρη τα οριζόμενα δικαιολογητικά μέσα στην οριζόμενη προθεσμία μπορούν να συμπληρώσουν και να τα υποβάλλουν στην Διοικητική Επιτροπή μέχρι της προηγούμενης ημέρας από αυτή που έχει ορισθεί να διενεργηθεί ο διαγωνισμός. Ζαγορά 16 Αυγούστου 2019 Η Πρόεδρος ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-12461 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213 2046170 - 171 FAX: 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΩΤ:13077/811627 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, προϋπολογισμού 526.121,94€ συμπ/νου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. o Αριθμός Διακήρυξης: 13076/811626 o Τρόπος πληρωμής και λοιπά στοιχεία αυτής καθορίζονται στη Διακήρυξη. o Χρόνος ισχύος των προσφορών 365 ημέρες, από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. o Γλώσσα: Ελληνική. o Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/10/2019 και ώρα 16:00. o Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 24/10/2019 και ώρα 10:00 π.μ. o Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης, από το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», Ιερά Οδός 343 Χαϊδάρι Τ.Κ. 12461, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από 09:00 π.μ. έως 13:00 στο τηλέφωνο: 213 2046171-170 & fax: 213 2046400, από το site www.dromokaiteio.gr όπου και θα γίνει ανάρτηση της διακήρυξης και από την ηλεκτρονική πλατφ όρμα του ΕΣΗΔΗΣ. XAΪΔΑΡΙ 13/09/2019 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21 Α.Φ.Μ.: 999655324, Δ.Ο.Υ.: Αμαρουσίου ΤΜΗΜΑ: Οικονομικών Υποθέσεων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ο. Κοκλιώτη, Ν. Στρακούλα ΤΗΛ.: 210.2896777, 210.2896708 FAX: 210.2821095 e – mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης: 16955 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) σύμφωνα με την αριθμ. 34/5.09.2019 (Θέμα 1.5) (ΑΔΑ: 6ΤΦΥ46Ψ8ΧΙ-ΠΙΠ) Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής, γνωστοποιεί ότι θα προβεί στην διενέργεια δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο μηνιαίο μίσθωμα, για την ανάδειξη αναδόχου «ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ», προθεσμίας διενέργειας τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της πρώτης δημοσίευσης της περίληψης στον Τύπο. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή συναφή επαγγέλματα πριν την διενέργεια του διαγωνισμού. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή σε επικυρωμένη επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Η τιμή εκκινήσεως για το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00€). Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες που προσμετρώνται από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη και ειδικότερα κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από κατάθεση εγγύησης συμμετοχής ποσού ίσου προς την τιμή εκκινήσεως του διαγωνισμού, ήτοι χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00€). Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 7/10/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. από αρμόδια Επιτροπή στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Κεντρικό κτίριο), στο Μαρούσι Αττικής (Σταθμός ΕΗΣ «ΕΙΡΗΝΗ, Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ.: 14121) ή σε όποιο σημείο υποδειχθεί από την αρμόδια Επιτροπή. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίδονται από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, κα Όλγα Κοκλιώτη και κα Σοφία Γιαννακά στα τηλ. 210–2896777, 2102896754 κατά τις εργάσιμες μέρες και από 09:00 π.μ. έως 14:00. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι (Σταθμός ΕΗΣ «ΕΙΡΗΝΗ», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ.: 141 21) με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στη Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι 4-10-2019, ημέρα Παρασκευή και από 09:00 π.μ. μέχρι 13:00. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για την περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν οι ίδιοι αυτοπροσώπως και καταθέσουν τις προσφορές τους στην Υπηρεσία (δηλαδή στη περίπτωση αυτή οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην Υπηρεσία μέχρι 7-10-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφοράς)). Η διάθεση του τεύχους της διακήρυξης γίνεται ηλεκτρονικά στην διαδρομή: h ttp://www.aspe te .g r/in dex .php/el /ανακοινώσεις - προκηρύξεις/προκηρύξεις - διαγωνισμών καθώς και από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μαρούσι, 12.9.2019 Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ιωάννης Σαριδάκης Καθηγητής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Γραμματεία Αθήνα, 10/09/2019 Αρ. πρωτ. 2930 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2929/10.9.2019 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) στην Πεντέλη CPV 55410000-7 Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (N.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)», όπως ενεργεί εν προκειμένω δια του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) αυτού, προκηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές έγγραφες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη προσφορά (πλειοδότης) λαμβανομένων υπόψη των όρων του άρθρου 12 της υπ’ αριθ. 2929/10.9.2019 Διακήρυξης, για την εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΕΑΑ στην Πεντέλη (οδός Ι. Μεταξά & Β. Παύλου, Παλαιά Πεντέλη, Λόφος Κουφού, ΤΚ 152 36), με κατώτερο ετήσιο μίσθωμα το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) ετησίως. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΕΑΑ (Λόφος Νυμφών, Θησείο) από την ορισθείσα Επιτροπή Αξιολόγησης, στις 15/10/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους με ευθύνη τους, είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικώς στην έδρα του ΕΑΑ, στη Διεύθυνση Λόφος Νυμφών, Τ.Κ. 118 10 Θησείο, Αθήνα, με την προϋπόθεση ότι περιέρχεται στην έδρα του ΕΑΑ, μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την Τρίτη 15/10/2019 και ώρα 11.00 π.μ. Οι ειδικοί όροι συμμετοχής του διαγωνισμού ορίζονται στην αναλυτική Διακήρυξη, η οποία αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΑΑ στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.noa.gr. Πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της Διακήρυξης παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Γραμματεία του Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Α.Α., (Λόφος Νυμφών Θησείο, 11810 Αθήνα), αρμόδιος υπάλληλος: κ. Ανθή Μπίρη, τηλ.210-3490060, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Οι προσφέροντες μπορούν να ζητήσουν γραπτώς συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης, το αργότερο μέχρι τη Τετάρτη 9/10/2019. Ο Διευθυντής του ΕΑΑ & πρόεδρος του Δ.Σ. Καθ. Εμμανουήλ Πλειώνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανάβυσσος, 10/09/2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 1726 Ι.Ε.Κ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 49ο χλμ. Αθηνών-Σουνίου, 19013 Ανάβυσσος Πληροφορίες : κα. Γ. Ακούσογλου Τηλέφωνο :22910-42294 Fax: 22910-41361 E-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Ι.Ε.Κ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Αναβύσσου, του Υπουργείου Τουρισμού, που εδρεύει στην Ανάβυσσο του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός θέσης σύμβασης ατόμων 101 ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΠΕ 8 μήνες 1 του Υπουργείου (Δ. Σαρωνικού) Διοικητικού Τουρισμού Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Οικονομικού 102 ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΤΕ 8 μήνες 2 του Υπουργείου (Δ. Σαρωνικού) Διοικητικού Τουρισμού Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Λογιστικού ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κωδικός Τίτλος σπουδών θέσης και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 101 α)Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο του 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Τεχνολογίας ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας ήΚοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης:Εισαγωγική Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήμης β) Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Μεσογειακών Σπουδών με κατευθύνσεις: α) Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου είτε β) Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Νομικής ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ήΟργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Μαθηματικών με κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 102 α)Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ήΕπιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Διοίκησης Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων,ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιώνδιαδικτύου. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12.02.2019» και το Ειδικό Παράρτημα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «17-01-2019»] να γίνει στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σαρωνικού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου, 49ο χλμ. Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου, Τ.Κ. 19013, Ανάβυσσος-Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας υπόψη κας Γ. Ακούσογλου (τηλ. επικοινωνίας: 22910-42294,5). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σαρωνικού, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. Η Διευθύντρια Χαρά Κοβούση

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας