PrintButton

19-09-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ της με Αρ. Κατάθεσης Δικογράφου: 8410/31-08-2018 και Γενικό Αρ. Κατάθεσης: 81166/2018 (πράξη κατάθεσης της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών) και από 17/05/2018 ΑΓΩΓΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της εvάγουσας κ. ΜΕΝΜΠΕΡΕ (MENBERE) ΦΕΛΕΚΕ (FELEKE) του Τέκλου και της Γιέσι, κατοίκου Π. Φώκαιας Αττικής, οδός Αγίου Γεωργίου αρ. 5 και Ν. Δέδε αρ. 1, που στρέφεται κατά του εναγόμενου του κ. ΜΠΕΛΑΪ (BELAY) ΑΣΦΑΟΥ (ASFAW) του Χαϊλέ και της Ιτοπία, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Ζηνοδότου αρ. 27 και ήδη αγνώστου διαμονής και με την οποία ζητά σύμφωνα με το αιτητικό της: 1) να γίνει δεκτή η παραπάνω Αγωγή της και 2) να κηρυχθεί λυμένος ο γάμος της ενάγουσας με τον εναγόμενο που αναφέρεται στο ιστορικό της αγωγής και τελέσθηκε την 18η Ιουλίου 2001 στην Αθήνα, με πολιτικό γάμος. Κάτω δε αυτής υπάρχει: α) η από 31/08/2018 πράξη ορισμού συζήτησης της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ορίζεται χρόνος για συζήτηση της παραπάνω υπόθεσης η εικοστή πρώτη (21η ) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, Αίθουσα 2, Κτίριο 4 και αριθμό πινακίου: 26 και Πινάκιο: Α7 (ΜΟΝ), Διαδικασία: Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες και β) η από 17/09/2019 παραγγελία για επίδοση της πληρεξούσιας Δικηγόρου της ενάγουσας κ. Γαρυφαλλιάς ΣΕΛΙΜΗ, με την οποία παραγγέλλει να επιδοθεί η παραπάνω Αγωγή στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ο εναγόμενος, καλούμενος συγχρόνως να παραστεί κατά την εκδίκαση της παραπάνω υπόθεσης την εικοστή πρώτη (21η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στο Κατάστημα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Αίθουσα 2, Κτίριο 4 και αριθμό πινακίου: 26 και Πινάκιο: Α7 (ΜΟΝ). Το ανωτέρω έγγραφο επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον κ. ΜΠΕΛΑΪ (BELAY) ΑΣΦΑΟΥ (ASFAW) του Χαϊλέ και της Ιτοπία, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Ζηνοδότου αρ. 27 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως προκύπτει εκ της υπ' αρ. 2.239/18-09-2019 εκθέσεως επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Δήμητρας Δ. ΚΥΒΕΡΙΩΤΗ, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και για να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 18/09/2019 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Δ. ΚΥΒΕΡΙΩΤΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, μετά από μείωση τιμών, κινητά, που βρίσκονται στη Σίνδο Θεσσαλονίκης από πτωχεύσασα εταιρεία αρτοποιϊας – ζαχαροπλαστικής (ΝUTRIART ABEE) όπως Αλυσομεταφορείς: Υγρόβιδες Κομπρεσέρ, Βεντιλατέρ, Φίλτρα, Πνευματικές κόφτρες, Πνευματικοί κλαπέδες Κοχλιομεταφορείς, Υγραντήρες Αναβατήρες, Αεροφράκτες, Κυκλόνια Ζυγοί, Βούρτσα σταριών, Μπουρατάκια, Σιλό, Κοσκίνα Κανάλια αέρος, Δονητικά συστήματα, Τριέρι, Ψηστήρι φύτρου, Αυτόματοι διαβροχείς, Σφυρόμυλος, Σύστημα τροφοδοσίας, Ραπτική μηχανές Τηλεσκοπική ταινία φόρτωσης Συσκευαστική μηχανή, Ταινιόδρομοι, Τριέρι Τραπέζι, Δοχεία πίεσης, Σιδερωτήρια σάκκων, Κλειστικό μηχάνημα, Μονάδα κλιματισμού, Δεξαμενή πετρελαίου Κλιματιστική μονάδα Συγκρότημα πυρόσβεσης, Καυστήρας κ.λ.π. όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ΄. 1382/2019 έκθεση του Εισηγητή πτωχεύσεων κ. Κ. Δεμέστιχα. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη τηλ. 210 3214175 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στον Πειραιά σήμερα στις (16) του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους (2019), ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.15 μ.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13, τηλέφ. 210-5238617, μέλος της Αστ. Επαγγ. Εταιρείας Δικ. Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ευγενίας Ν. Τζαννίνη, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου αρ. 40) με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», νόμιμα εκπροσωπουμένης, ΑΦΜ: 094014249, δια της υπ αριθμ. 11686Β/16-9-2019 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, κ. Παναγιώτα Μπρεάνου, για λογαριασμό του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΟΛΛΑΤΟΥ του Γεωργίου και της Αικατερίνης, πρώην κατοίκου Κορυδαλλού Αττικής και στην οδό Ασκληπιού αρ. 70 (ΑΦΜ: 074053388) και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της υπ αριθμ. 2.953/24-7-2019 ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΑΙΑΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ, του Δικαστικού Επιμελητού της Περιφερείας του Εφετείου Αθηνών ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑ, διά της οποίας ο άνω Δικαστικός Επιμελητής, δυνάμει: α) του πρώτου (α’) απογράφου εκτελεστού της υπ αριθμ. 49.696/6-6-2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΑΡΛΑΜΑ (αριθμός απογράφου 385/21-6-2019), β) του υπ αριθμ. πρωτοκ. 2273/27-6-2019 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ, του κ. Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου Νίκαιας, γ) της υπ αριθμ. 8.072Γ/16-7-2019 σχετικής έκθεσης επιδόσεως του ιδίου Δικαστικού Επιμελητού της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑ και γ) της από 23-7-2019 έγγραφης εντολή προς εκτέλεση, η οποία του εδόθη παρά πόδας του ως άνω πρώτου (α’) απογράφου εκτελεστού της υπ αριθμ. 49.696/6-6-2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΑΡΛΑΜΑ, με επίσπευση της άνω Τραπέζης, προέβη εις την βιαίαν αποβολήν του δευτέρου και προς ον η επίδοση, ως και κάθε τρίτου που έλκει δικαιώματα η κατέχει επ ονόματί του, από το εν τη ανωτέρω περιλήψει κατακυρωτικής έκθεσης, αναφερομένου ακινήτου, ήτοι από μία αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντιος ιδιοκτησία - διαμέρισμα με τα στοιχεία Άλφα - δύο (Α-2), του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο ορόφου, μετά της ανηκούσης σε αυτό αποκλειστικής χρήσης της με στοιχεία (Γκαράζ 3) ανοικτής θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου του ακαλύπτου χώρου του ισογείου-πιλοτής, η οποία βρίσκεται επί πολυκατοικίας κτισμένης σε τμήμα οικοπέδου, άρτιου και οικοδομήσιμου, κείμενου του όλου οικοπέδου στον Κορυδαλλό Αττικής, στην περιφέρεια του Δήμου Κορυδαλλού, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και ήδη στη Δημοτική Κοινότητα Κορυδαλλού, Δημοτική Ενότητα Κορυδαλλού του Δήμου Κορυδαλλού, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, της Περιφέρειας Αττικής, επί της διασταυρώσεως των οδών Ασκληπιού, στην οποία φέρει τον αριθμό 70 και Μετσόβου στην οποία φέρει τον αριθμό 5. Η είσοδος της πολυκατοικίας ευρίσκεται επί της οδού Ασκληπιού αριθμός 70. Το Διαμέρισμα αυτό έχει εξώστη προς την οδό Ασκληπιού και εξώστη προς τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και αποτελείται από κουζίνα και καθιστικό σε ενιαίο χώρο, τρεις (3) κοιτώνες, οφφίς, W.C. και λουτρό. Έχει επιφάνεια (107,00) τ.μ., ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου (60/1000). Η ως άνω οριζόντια ιδιοκτησία φέρει Αριθμό ΚΑΕΚ 050712026010/3/6 στο Κτηματολογικό Γραφείο Νίκαιας και εγκατέστησε σε αυτό την επισπεύδουσα Ανώνυμο Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και το δ.τ. «ΑLPHA BANK», νόμιμα εκπροσωπουμένη, παραδίδοντάς της το άνω ακίνητο κενό και την χρήση αυτού ελευθέρα. Εντός του άνω ακινήτου ουδέν κινητό πράγμα του άνω καθού ευρέθη πλην ενός τραπεζιού κατεστραμμένου άνευ αξίας. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 17-9-2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» Αριθμ. Πρωτ :361 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Το Δ.Σ. του Ιδρύματος «Μέγας Βασίλειος» στην συνεδρίασή του με αριθμό 790/02-11-2018 αφού έλαβε υπόψιν: - Το Β.Δ/γμα 18 «Περί συστάσεως Ιδρύματος εν Ξάνθη υπό την επωνυμίαν «ο Μέγας Βασίλειος» και εγκρίσεως του Οργανισμού αυτού» (ΦΕΚ τ. Α΄ αριθμ. 5/15.01.1973) - Tα άρθρα 6 και 7 του ν.δ 1111/1972 «περί φιλανθρωπικών σωματείων» (ΦΕΚ τ. Α 23/1972) - Το άρθρο 94 παρ. 3 Β περ. 11 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ τ. Α΄ 87/2010) - Την Γνωμοδότηση 219/2017 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δηλώνει ότι εκθέτει σε πλειοδοτική ανοικτή δημοπρασία εκποίησης τα παρακάτω αναλυτικά περιγραφόμενα ακίνητα: 1. Ένα οικοπέδου με την επ’ αυτού κτισμένη οικία με αριθμό ΚΑΕΚ 370261627007 που βρίσκεται στην Ξάνθη επί της οδού Ευριπίδου 7. Η οικία αποτελείται από ισόγειο και πρώτο όροφο, στο ισόγειο υφίσταται σαλόνι, κουζίνα και μικρή αποθήκη και στον πρώτο όροφο δύο δωμάτια και σαλόνι. Το οικόπεδο επί του οποίου η ως άνω οικία είναι κτισμένη έχει εμβαδόν 66 τ.μ. κατά τον τίτλο κτήσης και 64 τ.μ. σύμφωνα με την καταμέτρηση του Εθνικού Κτηματολογίου, και συνορεύει (κατά τον τίτλο κτήσης) γύρω του Ανατολικά με την οδό Ευριπίδου, Δυτικά με ακίνητο Θεόδωρου Παπαδόπουλου, Βόρεια με ακίνητο Στυλιανού Ξυλά και Νότια με ιδιοκτησία Θεόδωρου Παπαδόπουλου. Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στο Ίδρυμα «ο Μέγας Βασίλειος» δυνάμει του με αριθμό 4149/1-9-1983 συμβολαίου δωρεάς εν ζωή της συμβολαιογράφου Ξάνθης Θεοδώρας Μπουζάλα Χριστοδουλίδου που μεταγράφηκε στον Τόμο 705 και Αριθμό 84 των Βιβλίων Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης. Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 40.000 € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή). 2. Ένα διαμέρισμα – κατοικία αυτοτελές και διηρημένο με αριθμό ΚΑΕΚ 370262031002/0/9 που βρίσκεται στην Ξάνθη επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αρ. 237, στον πρώτο όροφο πολυόροφης οικοδομής κτισμένης επί οικοπέδου που βρίσκεται στην Ξάνθη στον ομώνυμο Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα. Το ανωτέρω οικόπεδο εμβαδού 380 τ.μ. βρίσκεται στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου αρ. 237 και Αθανασίου Διάκου και αποτυπώνεται με κεφαλαία γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ και Α στο προσαρτώμενο στο υπ’ αριθμ. 513/1980 συμβόλαιο της αυτής ως άνω συμβολαιογράφου τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Φίλιππα Παύλου. Το διαμέρισμα – κατοικία έχει εμβαδόν καθαρής κτισμένης επιφάνειας 76,45 τ.μ. και μικτής 91,79τ.μ., το οποίο έχει πρόσοψη στην οδό Αθανασίου Διάκου, φέρει αριθμό εσωτερικής αρίθμησης στον όροφο Δ3 και αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, καθιστικό με συνεχόμενη κουζίνα, χωλλ, διάδρομο και λουτροαποχωρητήριο και στο οποίο αναλογεί ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο και στους λοιπούς κοινόκτητους και κοινοχρήστους χώρους και μέρη της όλης οικοδομής 58,74%ο, όπως αυτό αποτυπώνεται φαίνεται και αποτυπώνεται με το χαρακτηριστικό αριθμό 3 στο προσαρτώμενο στο υπ’ αριθμ. 513/1980 συμβόλαιο της αυτής ως άνω συμβολαιογράφου διάγραμμα κάτοψης τυπικού ορόφου του Πολιτικού Μηχανικού Θεοδ. Διαμαντίδη. Το παραπάνω περιγραφόμενο διαμέρισμα - κατοικία περιήλθε στο Ίδρυμα «ο Μέγας Βασίλειος δυνάμει του με αριθμό 9238/14-4-1988 συμβολαίου δωρεάς και σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Ξάνθης Θεοδώρας Μπουζαλά που μεταγράφηκε στον Τόμο 838 και αυξ. Αριθ. 78 των Βιβλίων Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης. Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 35.000 € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή) 3. Οικόπεδο έκτασης 648 τ.μ., σύμφωνα με τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχ/κου Ιωάννη Παππούδα με την εντός αυτού κατοικία που αποτελείται από ένα ισόγειο όροφο με εμβαδόν 64 τ.μ. και τον ημιόροφο πάνω από το ισόγειο με εμβαδόν 64 τ.μ. Το οικόπεδο βρίσκεται στον οικισμό “Μικρό Σούλι” της ομώνυμης Τοπικής Κοινότητας της Δημοτικής Ενότητας Ροδολίβους του Δήμου Αμφιπόλεως της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συνορεύει, σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης, Βόρεια με ιδιοκτησία Δέμελη Βασιλείου, Νότια με ιδιοκτησία Κουτούπη Στεργιανής του Ευαγγέλου και Γεωργίου Κουτούπη, Ανατολικά και Δυτικά με δημοτική οδό. Η εντός αυτού οικία αποτελείται από ισόγειο όροφο 64 τ.μ. ο οποίος κτίστηκε προ του 1955 και ημιόροφο πάνω από τον ισόγειο 64 τ.μ. επίσης, που κτίστηκε προ του 1968 σύμφωνα με την βεβαίωση Ν. 651/1977 και Ν. 1337/1983 του ανωτέρω Μηχανικού. Το παραπάνω οικόπεδο με την επ’ αυτού οικία περιήλθε στο Ίδρυμα Μέγας Βασίλειος με την υπ΄ αρ. 384/2008 έκθεσης δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς ενώπιον του Γραμματέα του Πρωτοδικείου Ξάνθης η οποία μεταγράφηκε στον Τόμο 297 και Αριθμό 58 του Υποθηκοφυλακείου Ροδολίβους σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμό 514/19-10-2017 διορθωτική της ως άνω (384/2008) έκθεσης δήλωσης αποδοχής κληρονομίας ενώπιον της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Ξάνθης που μεταγράφηκε στον Τόμο 360 και Αριθμό 55 των Βιβλίων Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ροδολίβους. Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 40.675 € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή) με τους ακόλουθους όρους : 1. Κανένας δεν είναι δεκτός στη δημοπρασία αν δεν προσκομίσει γραμμάτιο παρακαταθήκης χρηματικού ποσού ίσου με το 1/10 του ελαχίστου ορίου προσφοράς του εκποιουμένου ακινήτου ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας για ίσο χρηματικό ποσό ξεχωριστό για κάθε ακίνητο. Όμοια κανένας δεν είναι δεκτός στη δημοπρασία αν δεν προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσας, τους οποίους αποδέχεται πλήρως κι ανεπιφυλάκτως. 2. Τιμή έναρξης προσφοράς σύμφωνα με εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης, ορίζεται το ποσό των: 1) 40.000 € για το πρώτο ακίνητο 2) 35.000 € για το δεύτερο ακίνητο 3) 40.675 € για το τρίτο ακίνητο Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά 2% τουλάχιστον του ελαχίστου όρου. Δικαίωμα συμμετοχής: Στη δημοπρασία δε δικαιούνται να συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Σ. του ιδρύματος καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού. Δημοσίευση – Παραλαβή τεύχους προκήρυξης: Η περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σε τοπικές εφημερίδες και σε μία εφημερίδα ημερήσια πανελλήνιας κυκλοφορίας. Το πλήρες τεύχος της προκήρυξης σε έντυπη μορφή διατίθεται στα γραφεία του Ιδρύματος. Χρόνος και τόπος διενέργειας της δημοπρασίας: Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του ιδρύματος – Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων « Ο Μέγας Βασίλειος », στο 2ο χλμ Ε.Ο. Ξάνθης – Καβάλας, τηλ 2541023114 , υπό την επίβλεψη της Συμβολαιογράφου Ξάνθης Φωτούλας Καναβούρη την 19/11/2019, ημέρα Τρίτη & ώρα : 10.30 – 10.50 για το πρώτο ακίνητο. 10.50 – 11.10 για το δεύτερο ακίνητο. 11.10 – 11.30 για το τρίτο ακίνητο Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Ίδρυμα, τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τον Έφορο Αξιοποίησης Περιουσίας και μέλος του Δ.Σ. κ. Τσακιρίδη Αφεντούλη στο τηλ. 6937769739 ή τον Διευθυντή του Ιδρύματος κ. Χρηστίδη Ιωάννη στο τηλ. 2541023114. Ξάνθη, 17 / 09 / 2019 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ιωάννης Παπαχρόνης B)

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας