PrintButton

21-09-2019

on .

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) προκηρύσσει Δημόσιο Επαναληπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος επιφάνειας 128 τ.μ. που βρίσκεται στο κτήριο επί της οδού Κολοκοτρώνη 13. Ο Δαγωνισμός θα γίνει στς 30-09-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00-11.00 π.μ. στα γραφεία του ΜΤΣ στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 13, 4ος όροφος) και θα συνεχισθεί προφορικά μόνο μεταξύ αυτών που θα πάρουν μέρος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή των όρων διενέργειας του διαγωνισμού στα παραπάνω γραφεία καθημερινά και ώρες από 08.00 μέχρι 14.00, τηλ. 2111048236-237. ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 10/19-09-2019 1. Ανακοινώνεται ότι την 17-10-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΟΥ/ΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ (Αεροπορική Βάση Λάρισας), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές για την εκμίσθωση υπαίθριου χώρου 200 τ.μ. εντός του Α/Δ Κοζάνης, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών από υπογραφής της σύμβασης, που θα μπορεί να παραταθεί για τέσσερα (4) ακόμη χρόνια μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ. 2. Οι προσφορές θα αφορούν μηνιαίο μίσθωμα. Ελάχιστη τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζεται σε εννιακόσια ευρώ (900,00 €/μήνα). Μετά τη συμπλήρωση του πρώτου χρόνου της μίσθωσης το μίσθωμα θα προσαυξάνει κατά ποσοστό ίσο προς το ποσοστό του επίσημου τιμαρίθμου του προηγουμένου έτους, όπως αυτό θα προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, αλλά σε καμία περίπτωση η προσαύξηση αυτή δεν επιτρέπεται και δεν μπορεί να είναι κατώτερη ή μικρότερη του ποσοστού 2,5%. 3. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής, η οποία να καλύπτει τουλάχιστον ποσό ίσο προς το προτεινόμενο μηνιαίο μίσθωμα. 4. Οροι Συμφωνιών είναι κατατεθειμένοι στα γραφεία της ΔΟΥ/ΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ, το ΜΤΑ (Ακαδημίας 27, Αθήνα) και στην ιστοσελίδα της Π.Α. (www.haf.gr). 5. Τα δημοσιευτικά έξοδα θα βαρύνουν το ΜΤΑ. 6. Πληροφορίες, στα παραπάνω γραφεία τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00-14.00 (τηλ. ΜΤΑ 210-3675282-3 και τηλ. ΔΟΥ/ΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ 2410-515475). ΕΚ ΤΟΥ ΜΤΑ Σμχος (Ο) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Ημ/νία: 20/09/2019 Αρ. Πρωτ.:1804 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Στο πλαίσιο των κείμενων διατάξεων "περί εκκαθάρισης ανωνύμων εταιριών" ο εντολοδόχος εκκαθαριστής για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εταιρίας, και του δημοσίου εκποιεί κινητά περιουσιακά της στοιχεία. Σε αυτά περιλαμβάνονται, δυο επιβατικά αυτοκίνητα, εκδόσεις και εμπορεύματα που αφορούν πολιτιστικά προϊόντα όπως, αντίγραφα ειδωλίων, νομισμάτων, κοσμημάτων, καθώς και σύγχρονες χρηστικές εφαρμογές τους. Για την εκποίηση η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΕ – Υπό Εκκαθάριση» ("Ο.Π.Ε.Π. ΑΕ –Υπό Εκκαθάριση") που εδρεύει στην οδό Σουλτάνη 6 τκ 10682 – Αθήνα, εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που με τον ν.4002/22.08.2011 (ΦΕΚ Α 180/22.08.2011) λύθηκε και τέθηκε σε εκκαθάριση και στο πλαίσιο των διατάξεων του ως άνω νόμου και της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥΗΔ/ ΔΔΑΔ/ ΤΔΥΕΦ/ 303138/ 24844/24202/807/05.06.2019 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β/2158/07.06.2019), ο εκκαθαριστής αναγγέλλει πρόσκληση ενδιαφέροντος προς υποψήφιους αγοραστές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της εταιρίας στην ως άνω διεύθυνση για να λάβουν γνώση των αναλυτικών καταλόγων ανά είδος με την αντίστοιχη εναρκτήρια τιμή πώλησης τους από τις 21/09/2019 έως και την 30/09/2019 από τις 10:00 π.μ έως τις 13:00 μ.μ. Δύνανται ακόμα επισκεπτόμενοι και την ιστοσελίδα της εταιρίας στην διεύθυνση www.opep.gr να πληροφορηθούν από τους εκεί αναρτημένους καταλόγους για τα εκποιούμενα είδη, την διαδικασία εκποίησης τους και τον προγραμματισμό επισκεψιμότητας τους στους χώρους όπου αυτά φυλάσσονται. Έως την Δευτέρα 30/09/2019 από τις 10:00 π.μ έως στις 13:00 μ.μ στην ως άνω διεύθυνση μπορούν να υποβάλουν σε ανοικτούς φακέλους τις σχετικές προσφορές τους. Σε αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του αγοραστή, ονοματεπώνυμο ή επωνυμία εταιρίας, Α.Φ.Μ, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας. Σημειωτέον ότι, οι προσφορές για το σύνολο ή και ομαδική αγορά αντικειμένων (εμπορευμάτων και εκδόσεων) δύναται να τύχουν προτεραιότητας. Για την υπό εκκαθάριση εταιρεία Ο εντολοδόχος εκκαθαριστής Δημήτριος Αγγέλου ΓΑΜΟΣ Ο ΘΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ (THOMAS FILIPPOU) ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΜΠΑΣΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΙΕΒΑ ΕΛΕΝΑ (VASILYEVA ELENA) ΤΟΥ ΒΑΛΕΡΙΪ (VALERY) ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΡΙΝΑ (IRINA) ΤΟ ΓΕΝΟΣ FEDOULINA ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.