PrintButton

24-09-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 7914 /2.9.2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Αθηνών Κωνσταντίνου Ι. - Φ. Σάλεμ , ύστερα από έγγραφη παραγγελία από τον Δικηγόρο Αθηνών Στέλιο Ποταμίτη, πληρεξούσιο της Μαρίας εν διαστάσει συζύγου του Πέτρου Ζουριάκα, το γένος Αναστασίου και Χριστίνας Πατρελάκη, κατοίκου Αθηνών, οδός Ιάμβης 10, πήγα και επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα για τον Πέτρο Ζουριάκα του Δημητρίου και της Παναγιώτας, πρώην κάτοικο Λάρνακας Κύπρου, οδός Θέμιδος 11 και ήδη αγνώστου διαμονής, προκειμένου να λάβει γνώση και να επέλθουν οι έννομες συνέπειες, ακριβές αντίγραφο της από 20.7.2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά αυτού με την οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία: Τακτική Μονομελούς) και αιτείται τα εις αυτήν μαζί με την από 30.7.2019 πράξη της Γραμματέως του άνω Δικαστηρίου κ. Χαρίκλειας Ορφανουδάκη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 6905/30.7.2019 ειδικό αριθμό κατάθεσης δικογράφου 6007/30.7.2019 από την οποία προκύπτει ότι της κατατέθηκε η ως άνω αγωγή. Ακολουθεί η από 30/7/2019 πράξη της ιδίας ως άνω Γραμματέως με την οποία ορίζει ημερομηνία για την συζήτηση της αγωγής την 25 Μαΐου 2020, αίθουσα 6 με αριθμό πινακίου Α4 Μον/λές, καλούμενο συγχρόνως να παραστεί κατά την συζήτηση της αγωγής όταν και όπου ανωτέρω αρμοδίως ορίζεται. Δια της άνω αγωγής αιτείται η ενάγουσα να γίνει δεκτή η ως άνω αγωγή ως νόμιμη, βάσιμη και αληθινή. Να απαγγελθεί η λύση του υφισταμένου μεταξύ αυτής και του εναγομένου θρησκευτικού γάμου, που τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Αιμιλιανού στην Αθήνα την 12.10.2013 και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική δαπάνη. Για γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και για να παραστεί όταν και όπου πιο πάνω ορίζεται, δημοσιεύεται το παρόν στις ημερήσιες εφημερίδες «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ » και «Εφημερίς Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών». Αθήνα, 20.9.2019 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 30 - 10683 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2108217682 - ΚΙΝ.: 6944256225 ΑΦΜ: 007906967-ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου αγνώστου διαμονής Με τις υπ΄αριθ. 11871ΣΤ’/17-9-2019, 11872ΣΤ΄/17-9-2019 και 11870ΣΤ΄/17-9-2019 εκθέσεις επιδόσεων του Δικ. Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεωργίου Χ. Λιακόπουλου, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικ/κών Επ/τών με την επωνυμία «ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και Συνεργάτες Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Αθηνών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Στουρνάρη αρ.36 και εκπρ/ται νόμιμα, επιδόθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, α) για την εταιρεία με την επωνυμία «ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.» με το δ.τ. «ACCANTO DAL MARE», με Α.Φ.Μ. 998792370, με έδρα την Σητεία Κρήτης, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ.193 & Παπά Γαλανάκη και ήδη αγνώστου έδρας, β) για τον Ιωάννη Αγγελίδη του Ιωάννη, με Α.Φ.Μ. 037230639, πρώην κάτοικο Σητείας, οδός Σφακιανάκη αρ.23 και ήδη αγνώστου διαμονής και γ) για τον Αλέξη Αγγελίδη του Ιωάννη, με Α.Φ.Μ. 110393582, πρώην κάτοικο Σητείας, οδός Ιωνίας αρ.10 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 05/09/2019 Αγωγής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μεσογείων αρ.109-111, με Α.Φ.Μ. 094326270, το οποίο τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση δυνάμει της ΕΠΑΘ ΤτΕ 46/1/27-7-2012 (ΦΕΚ Β’ 2208/27-7-2012), και εκπροσωπείται νόμιμα από τον δυνάμει της ΕΠΑΘ ΤτΕ 182/1/4-4-2016 (ΦΕΚ Β' 925/2016) ειδικό εκκαθαριστή ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.», με Α.Φ.Μ. 800721689, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ.268 και εκπρ/ται νόμιμα, κατ΄ αυτών, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (Διαδικασία Νέα Τακτική Μονομελούς), με ΓΑΚ: 7771/2019 και ΕΑΚ: 3921/2019. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση του δικογράφου. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δε λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης του δικογράφου. Δια της οποίας αγωγής αιτείται ο ενάγων: 1/να γίνει δεκτή η κρινόμενη αγωγή του στο σύνολό της, 2/ να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να του καταβάλλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το συνολικό ποσό των (40.867,37) Ευρώ, όπως το σύνολο αυτού εμφαίνεται στα αντίγραφα κινήσεων των τηρηθέντων λογαριασμών υπ’ αρ.526-63-45820-70 και 526-63-45821-16, τούτο δε εντόκως με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας από την επομένη του κλεισίματος των ανωτέρω λογαριασμών, ήτοι από την 17-04-2019 και με τον νόμιμο ανατοκισμό, μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως, 3/ να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και 4/ να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην εν γένει δικαστική δαπάνη του ενάγοντος και την αμοιβή της πληρεξουσίας του Δικηγόρου. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 23-09-2019 Η πληρεξούσια Δικηγόρος του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)», νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον ειδικό εκκαθαριστή ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΟΥ ΑΜ ΔΣΑ 27350 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης με την υπ’ αρ. 3280ΣΤ΄/9.9.2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Κατερίνης Νικολάου Κοτσή, για την Μάγια Ρούσεβα του Σάλι, πρώην κάτοικο Ολυμπιακής Ακτής Πιερίας και ήδη αγνώστου διαμονής, επισπεύσει του Hayat (Χαιάτ) Shoukat (Σουκάτ) του Fazal (Φαζάλ) Muhammad (Μουχαμάντ), κατοίκου Μύτικα Χαλκίδας, πιστό αντίγραφο της υπ’ αρ. 203/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης, η οποία στο διατακτικό της αναφέρει: Απαγγέλει η λύση του μεταξύ των διαδίκων πολιτικού γάμου που τελέστηκε στις 08 Νοεμβρίου 2011 ενώπιον του αναπληρωτή δημάρχου Κατερίνης Ζήνωνα Σατραζέμη, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Κατερίνη 23/9/2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Κοτσής ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΕΩΣ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Η Δ/Ε του Κωνσταντοπούλειου Οίκου Ευγηρίας και Χρονίων Παθήσεων (τέως Πτωχοκομείο Πατρών «Ο Απόστολος Ανδρέας»), εκθέτει σε επαναληπτικό ανοικτό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές και συνέχεια με προφορικές, την εκμίσθωση διαμερίσματος (Β2) μ2 103,64 επί του Β' ορόφου πολυκατοικίας Καρατζά 2 και Μουσών, περιοχή Φιλιπάππου στην Αθήνα, με αρχική τιμή εκκινήσεως του διαγωνισμού για μηνιαίο μίσθωμα οκτακόσια (800) ευρώ. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό οκτακόσια (800) ευρώ σε Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή επιστολή ανεγνωρισμένης Τραπέζης. Ο επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός θα γίνει την 4η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 έως 12.30 στα Γραφεία Διοικήσεως του Κωνσταντοπούλειου Ευγηρείου, Πηνελόπης Κωνσταντοπούλου 10 (Υπερθεν Ι. Μονής Γηροκομείου) Πάτρα. Περισσότερες πληροφορίες και όροι διακηρύξεως παρέχονται καθημερινά από την Γραμματεία του Ευγηρείου τηλ. 2610221041, 2610222267, 6948956579. Πάτρα 23-9-2019 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΟΙΚΟ ΕΥΓΗΡΙΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας