PrintButton

01-10-2019

on .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Σμύρνη, 26-09-2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 23140 ---------------------------------- ΑΔΑ: 7Ν2ΧΩΚ3-Ρ0Ζ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16 Τ.Κ.: 17121 – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ------------------------------------ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι. ΤΟΛΙΟΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΛ.: 213 2025912 ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» Fax: 210 9353047 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» προϋπολογισμού 500.550,69 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%, διάρκεια εκτέλεσης τριών ετών από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις των οικονομικών ετών 2019, 2020, 2021 του Δήμου και των Νομικών προσώπων του, για τις ομάδες που στην προηγούμενη διαδικασία σύναψης σύμβασης κρίθηκαν άγονες, ήτοι Α1, Α2.1, Α5, Β1, Γ1, Δ1 και ΣΤ1. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 401/2018 Α.Ο.Ε. «Έγκριση όρων διακήρυξης-τεχνικών προδιαγραφών, ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που αφορά την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του», με αρ. μελ. 29/2018», την υπ’ αριθ. 252/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και την υπ’ αριθ. 142/2019 ΑΟΕ (ΑΔΑ: 6644ΩΚ3-5Μ9) «Ματαίωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης με ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση και επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του». Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Τα έγγραφα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της οποίας θα γίνεται υποχρεωτικά η ηλεκτρονική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων και η παραλαβή της διακήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού καθώς και η υποβολή προσφοράς από τον κάθε συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, σύμφωνα με της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» και της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Επίσης, όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν συμπληρωματικά και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Σμύρνης www.neasmyrni.gr. Οι ημερομηνίες έχουν ως εξής: Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. • Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ που διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, κατέχουν τα προσόντα και υποβάλλουν όλα τα απαιτούμενα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία. • Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% χωρίς ΦΠΑ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρ. 2.2.2 των όρων διακήρυξης. • Ο κάθε συμμετέχων οικονομικός φορέας μπορεί να καταθέσει προσφορά για μία ή για περισσότερες ή για όλες τις ομάδες. Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών / ποσοτήτων που περιλαμβάνονται σε κάθε ομάδα, για την οποία συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος προμηθευτής. Σε ότι αφορά τις ομάδες οι οποίες περιλαμβάνουν σακούλες και σάκους απορριμμάτων, ο οικονομικός φορέας που επιθυμεί να καταθέσει προσφορά, υποχρεούται όπως η προσφορά του αυτή καλύπτει τόσο το σύνολο των ειδών / ποσοτήτων όσο και όλες τις ομάδες με τις σακούλες και τους σάκους απορριμμάτων. • Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα 6 μηνών σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ.4 του ν.4412/2016. • Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο παρά τω Πρωτοδικείο Πειραιώς Δικαστικός Επιμελητής Νίκος Τσαλουχίδης τη εγγράφω παραγγελία της Δικηγόρου κ. Μαρίας Γεωργούλη πληρεξούσιας της Φράγκου Κωνσταντίνας του Βασιλείου και της Αθηνας, κατοίκου Κοζάνης, Μυκηνών 1, ΑΦΜ 061571340, δια της υπ' αριθμόν 10555.../2019 εκθέσεώς μου επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα των εν Αθήναις Πρωτοδικων για τους 1) Κιμπουροπουλο Χρήστο του Γεωργίου και της Μαρινας και 2) Κιμπουροπουλο Αναστάσιο του Γεωργίου και της Μαρίνας, πρώην κατοίκους Αθηνών, οδός Μαλακάση αριθμός 8 και νυν αγνώστου διαμονής ενεργούντων εν προκειμένω εν κοινοπραξία για την ανέγερση πολυκατοικίας με ποσοστό συμμετοχής 50% έκαστος τούτων. Την από 18-09-2019 κλήση - εξώδικη γνωστοποίηση της άνω πρώτης κατά αυτών. Η οποία απευθύνεται ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Προς πλήρη απόδειξή της από 17-6-2019 και με αριθμό ΓΑΚ 55220/2019 και ΕΑΚ 1396/2019 αγωγής της εναντίον σας η οποία θα συζητηθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, την ημέρα και ώρα που θα προσδιοριστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πλο.Δικ. (Τακτική διαδικασία) μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 4335/2015 σας γνωρίζει ότι πρόκειται να εξετάσει μάρτυρες την 21-10-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον του κ. Ειρηνοδίκου Αθηνών, όπου καλείσθε να παραστείτε. Η ένορκη βεβαίωση θα ληφθεί ακόμη και αν απουσιάζετε. Ο εξεταζόμενος μάρτυρας είναι ο Σαμοθράκης Θεόδωρος του Θεμιστοκλή και της Ηρούς, κάτοικος Αθηνών, Χρυσοστόμου Σμύρνης 68-70, ΑΦΜ 018808212. Για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενοι ταυτόχρονα να παραστούν στην εξέταση αυτή όταν και όπου παραπάνω ορίζεται. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ Περίληψη Δικογράφου Με την 1625 Ε'/27-9-2019 έκθεση επιδόσεως του Δικ. Επιμελητή Πρωτοδικείου Γιαννιτσών της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης Χρυσόστομου Σουπιάδη επιδόθηκε προς τον κ. Αvτ/σαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών, κο Δημήτριο Νεκτάριο Τζανογιώργη, η με αριθμό 254/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γιαννιτσών του Γεωργίου Κτενίδη του Δημητρίου και της Ευγνωσίας κατοίκου Γιαννιτσών με ΑΦΜ 024608730 κατά της Ελισαβέτα (YELΙZAVEΤA) Πολνταχίvτι (poldachidi) του Μιχαήλ και της Μαρίας κάτοικο Γιαννιτσών και ήδη αγνώστου διαμονής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος Νικόλαος Χαραμίδης Κουγιουμτζίδη 12 Γιαννιτσά Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου Με την με αριθμ. 5900Ε'/2019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών Ιφιγένειας Γκούλιου, μετά από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξουσίου του LIU GUOQING του LIOU, υπηκόου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κατόχου του με αριθμ. G47336318/13.1.2011 διαβατηρίου, με ισχύ μέχρι τις 12.1.2021 και της με αριθμ . GR 4820176/2013 άδειας διαμονής και εργασίας, που εκδόθηκε από την Περιφέρεια Αττικής για δεκαετή διάρκεια, κατοίκου Αθηνών, οδός Κεραμεικού 61, ως ομόρρυθμου μέλους της κατωτέρω αναφερομένης εταιρείας, με ΑΦΜ 117436269, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Δημήτριο Νομικό για λογαριασμό: α) της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «GAOQING LIU CHEN ΟΕ», με πρώην έδρα της τα Άνω Λιόσια Αττικής (οδός Τασσού αρ. 3) και ήδη άγνωστης διεύθυνσης, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον αμέσως κατωτέρω αναφερόμενο, β) του ΥΑΝ GAOQING του FANGSONG, υπηκόου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Αστυδάμαντος αρ. 52, και ήδη άγνωστης διαμονής, ως διαχειριστού, ταμία και νομίμου εκπροσώπου της ως άνω εταιρείας και γ) του CHEN XIAREN του SONGE, υπηκόου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Αγησιλάου αρ. 43-45, και ήδη άγνωστης διαμονής, ως ομόρρυθμου μέλους της ως άνω εταιρείας, η από 12.9.2019 «εξώδικη δήλωση- γνωστοποίηση», σύμφωνα με την οποία αποχωρεί μονομερώς από την ως άνω εταιρεία και επιφυλάσσεται να ζητήσει από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. να του χορηγήσει βεβαίωση για την αποχώρησή του και τη διακοπή κάθε σχέσης του με την ως άνω εταιρεία και να ρυθμίσει κάθε άλλη εκκρεμότητα που σχετίζεται με την αποχώρησή του αυτή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΦΑΚΗΣ Περίληψη έκθεσης επίδοσης Με την υπ' αριθμ.4861Γ/20-9-19 έκθεση επιδόσεώς μου, δικ.επιμ. Περιφερείας Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτ. Αθηνών Θωμά Χρ. Παπαγιαννόπουλου και μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Χρήστου-Γεώργιου Πατρινού, πληρεξουσίου του Δημήτριου Τσανακαλιώτη του Ιωάννη κατ. Πικερμίου Αττικής, Μπουμπουλίνας 3-ΑΦΜ 059830014, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών,για τον Ευστάθιο Κιούση του Θεοδώρου πρώην κατοίκου Αχαρνών, οδός Σκουφά 4 και νυν αγνώστου διαμονής,την από 08-09-2019 ΑΓΩΓΗ, που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (νέα τακτική-ενοχικό) με την οποία ζητά: Να γίνει δεκτή η αγωγή σε όλο της το περιεχόμενο. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει για τις αναφερόμενες στο ιστορικό αιτίες ευρώ 39.500 νομιμοτόκως από την επίδοση μέχρι εξοφλήσεως,άλλως και επικουρικώς να καταβάλει με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού 39.500 ευρώ νομιμοτόκως από την, επίδοση μέχρι εξοφλήσεως. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει για αποκατάσταση της ηθικής μου βλάβης και προσβολής προσωπικότητας ευρώ 20.000 νομιμοτόκως από την επίδοση μέχρι εξοφλήσεως.Να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή. Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική δαπάνη. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 08-09-2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου με ψηφιακή υπογραφή από την Αικατερίνη Φωτοπούλου υπάλληλο OSDDY-PP- με γενικό αριθμό κατάθεσης 75960/2019 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 6667/2019, Διαδικασία νέα τακτική Μονομελούς-Αντικείμενο ενοχικό-Υπ-Αντικείμενο αδικοπραξία. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλείται ο άνω αναφερόμενος, να παραστεί στη συζήτηση όπου και όταν θα οριστεί και να καταθέσει, μέσα σε προθεσμία 130 ημερών από την κατάθεση της αγωγής,τις προτάσεις του. Αθήνα 30 -9-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΘΩΜΑΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Με την υπ’αριθμ. 40/2019 έκθεση της Εισηγήτριας της πτώχευσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Πρωτοδίκη Χαλκίδας, Δέσποινας Ταβούτη, επετράπη στη σύνδικο της πτώχευσης, Ιωάννα Μαδαρού, να εκποιήσει ελεύθερα (εκουσίως) ενώπιον της Εισηγήτριας της πτώχευσης ή του νόμιμου αναπληρωτή της, χωρίς τις διατυπώσεις του δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού, την περιγραφόμενη στην υπ’ αριθμ. 16/2018 άδεια εκποίησης ακινήτου – διάταξη της ίδιας ως άνω Εισηγήτριας της πτώχευσης, ακίνητη περιουσία και συγκεκριμένα: 1) Το με στοιχεία Βήτα κεφάλαιο αριθμός ένα [Β-1] διαμέρισμα του δευτέρου [Β] πάνω από το ισόγειο ορόφου, στο οποίο περιλαμβάνεται και το ήμισυ (1/2) εξ αδιαιρέτου της ευρισκόμενης στο υπόγειο με στοιχεία [Υ-3] αποθήκης, που μαζί αποτελούν ενιαία ιδιοκτησία, επιφανείας του διαμερίσματος ογδόντα οκτώ και 0,97 [88,97] τ.μ. και της αποθήκης (όλης) δέκα εννέα και 0,80 [19,80] τ.μ., με την επισημείωση ότι το διαμέρισμα αυτό είναι μισθωμένο στον Α.Καμπάκη, δυνάμει προφορικής σύμβασης μίσθωσης, αντί μηνιαίου μισθώματος ύψους 200 ευρώ. 2) Το με στοιχεία Βήτα κεφαλαίο αριθμό δυο [Β-2] διαμέρισμα του δευτέρου [Β] πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφανείας είκοσι έξι και 0,41 [26,41] τ.μ. 3) Το με στοιχεία Βήτα κεφάλαιο αριθμός τρία [Β-3] διαμέρισμα του δευτέρου [Β] πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφανείας είκοσι έξι και 0,41 [26,41] τ.μ. 4) Το με στοιχεία Βήτα κεφάλαιο αριθμός τέσσερα [Β-4] διαμέρισμα του δευτέρου [Β] πάνω από το ισόγειο ορόφου, στο οποίο περιλαμβάνεται και το ήμισυ (1/2) εξ αδιαιρέτου της ευρισκόμενης στο υπόγειο με στοιχεία [Υ-3] αποθήκης, που μαζί αποτελούν ενιαία ιδιοκτησία, επιφανείας του διαμερίσματος ογδόντα οκτώ και 0,97 [88,97] τ.μ. και της αποθήκης (όλης) επιφανείας δέκα εννέα και 0,80 [19,80] τ.μ. Οι άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες ευρίσκονται σε πολυκατοικία κτισμένη σε οικόπεδο έκτασης 475 τ.μ., κείμενο εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Νέας Αρτάκης, με αριθμό 913 στο οικοδομικό τετράγωνο 83, επί της λεωφόρου Ρήγα Φεραίου. Ελάχιστο τίμημα εκποίησης: i) για το προαναφερόμενο με αριθμό (1) ακίνητο το ποσό των ευρώ ογδόντα χιλιάδων εξήντα τεσσάρων και είκοσι ενός λεπτών (80.064,21) και τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των ευρώ πενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα έξι και δέκα τεσσάρων λεπτών (57.376,14), ii) για το προαναφερόμενο με αριθμό (2) ακίνητο το ποσό των ευρώ είκοσι μίας χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο και δέκα λεπτών (21.392,10) και τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των ευρώ δέκα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εξήντα ενός και σαράντα λεπτών (14.261,40), iii) για το προαναφερόμενο με αριθμό (3) ακίνητο το ποσό των ευρώ είκοσι μίας χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο και δέκα λεπτών (21.392,10) και τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των ευρώ δέκα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εξήντα ενός και σαράντα λεπτών (14.261,40) και iv) για το προαναφερόμενο με αριθμό (4) ακίνητο το ποσό των ευρώ ογδόντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα εννέα και τριάντα τριών λεπτών (85.669,33) και τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των ευρώ πενήντα επτά χιλιάδων εκατόν δώδεκα και ογδόντα οχτώ λεπτών (57.112,88). Η εκποίηση θα γίνει την 29η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας με τιμή πρώτης προσφοράς τα ως άνω αναφερόμενα ποσά για έκαστο εκ των ακινήτων. Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία δεν εμφανιστούν πλειοδότες ή οι προσφορές κριθούν μη συμφέρουσες θα γίνει επανάληψη του πλειστηριασμού τρεις ακόμη συνεχείς ανά εβδομάδα φορές, ήτοι την 5η Νοεμβρίου 2019, την 12η Νοεμβρίου 2019 και την 19η Νοεμβρίου 2019, και ώρα 12:00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Σε περίπτωση που και οι τρεις επαναληπτικοί πλειστηριασμοί αποβούν άκαρποι λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών ή οι προσφορές κριθούν μη συμφέρουσες ο πλειστηριασμός θα αναβληθεί χωρίς καμία πρόσθετη διατύπωση και θα ορισθεί σε ημερομηνία που θα απέχει τέσσερις εβδομάδες από τον τελευταίο επαναληπτικό διαγωνισμό, ήτοι την 17η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Ορίζεται ότι όλα τα έξοδα της εκποίησης και οι δαπάνες μεταβίβασης (φόροι ακινήτων, χαρτόσημα, ΦΠΑ, αμοιβή δικηγόρων, συμβολαιογράφου, τυχόν σύνταξη τοπογραφικών, δικαιώματα υποθηκοφυλακείου και λοιπά έξοδα) θα βαρύνουν τον αγοραστή. Χαλκίδα, 30 Σεπτεμβρίου 2019 Η ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΑ Α. ΜΑΔΑΡΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΩΝΟΣ 9-ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ. 2221077061 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κοινοποιηθέντος Δικογράφου Με την υπ. αριθ. 3.880 βιβλ. Δ' 26-9-2019 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Κερκύρας, με έδρα το Πρωτοδικείο Κέρκυρας, Παναγιώτη Δημ. Ντόκα, (1η παρ. Σπύρου Αρβανιτάκη αρ. 1 ) και με επίσπευση των 1) Αθηνάς- Άννας Τριβυζά του Γεωργίου και της Ευτυχίας, Α.Φ.Μ. 031076076, 2) Ευτυχίας χας Γεωργίου Τριβυζά το γένος Αλαμάνου και της Ανδρομάχης, Α.Φ.Μ. 073700795, κατοίκων Κέρκυρας, Μητροπολίτου Αθανασίου 7, προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κερκύρας, ώστε δια μέσου αυτής λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ο Κωνσταντίνος - Βασίλειος Τριβυζάς του Γεωργίου και της Ευτυχίας, κάτοικο τελευταίας γνωστής διαμονής το Λονδίνο Αγγλίας και ήδη αγνώστου διαμονής και κατοικίας, ακριβές αντίγραφο ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας και από 7-7-2019 ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΥΖΗΤΗΣΗ, μετά παρά πόδας αυτή και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 40/2019 των πράξεων τη Γραμματέα του Πολ. Πρωτ. Κέρκυρας κ. Αμαλίας Χανδρινού που ορίζει ημερομηνία συζήτησης στις 3-12-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9 π.μ. στο Τμήμα Ειδική - Τακτική Πουμελούς και στο Ακροατήριο του Πρωτοδικείου Κέρκυρας, με αριθμό πινακίου 1, καλούμενο να παραστεί κατά τα ανωτέρω. Κέρκυρα 30-9-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Κωνσταντίνος Βραδής Κέρκυρα Μαντζάρου 18 Τηλ. 2661ο-321 σο Ο Δικ. Επιμελητής Παναγιώτης Ντόκας 1η παρ. Σπύρου Αρβανιτάκη α ρ. 1 Τηλ. 26610-39170 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Δημήτριος Α. Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195), μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, κατόπιν παραγγελίας της Δικηγόρου Ευανθία Χρ. Μούσκου, μέλος της Δικηγορικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ» (ΑΦΜ: 999118463) που εδρεύει στην Αθήνα οδός Αμερικής αρ. 21, πληρεξουσίας δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “ALPHA BΑNK», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249), επέδωσε, με την υπ’αρ. 1852Ζ/30-9-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12+30μμ, έκθεση επιδόσεως του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΩΚΑ του Λέανδρου και της Αναστασίας πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Σταδίου αρ. 1 και ήδη αγνώστου διαμονής (ΑΦΜ: 014610163), την από 27-9-2019 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ της πρώτης κατά αυτής με την οποία αναγγέλλεται στον πλειστηριασμό της 18-9-2019 ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Βαρβάρας Ανδρέα Σγούρα, που επισπεύδεται από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. δυνάμει της υπ’ αριθμ. 73.155/3-9-2019 πράξης ειδοποίησης πλειστηριασμού ενεχυρασμένων, δεσμευμένων, ονομαστικών μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις Ν.Δ.17.7./13.8.1923, με την οποία εκτέθηκαν 87.608 δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, εκδόσεως της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «RETAIL VENTURES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», για τις οποίες εκδόθηκε από την εκδότρια αυτών ο με α/α (6) / 18-2-2019 προσωρινός τίτλος, με υπ’αύξοντες αριθμούς μετοχών 3.352.210-3.439.817 κυριότητας της Βασιλικής Φωκά του Λέανδρου, με τιμή πρώτης προσφοράς ευρώ (448.000). Κατά την άνω ημερομηνία ο πλειστηριασμός διανεργήθηκε και οι ως άνω μετοχές κατακυρώθηκαν συνολικά σε πλειοδότη στην τιμή των ευρώ 448.000, και ζητά: - Να γίνει δεκτή η παρούσα αναγγελία, - Να καταταγεί η Τράπεζα ως εγχειρόγραφη δανείστρια στον πίνακα κατάταξης, που θα συνταχθεί σε βάρος της οφειλέτιδάς της για τον πλειστηριασμοό των αναφερομένων στο ιστορικό της παρούσας αναγγελίας δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών που έγινε την 18-9-2019, οριστικά για την 1η,2η,3η,4η,5η και 6η και τυχαία για την 7η απαίτηση και επίσης να πληρωθεί από το εκπλειστηρίασμα για την συνολική απαίτησή της κατά της καθ’ης η εκτέλεση, ποσού εννιακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων σαράντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (941.044,29€) νομιμοτόκως ως ορίζεται σε έκαστη περίπτωση. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 30-9-2019 Η πληρεξούσια Δικηγόρος (Τ.Υ.) ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΟΥΣΚΟΥ Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Υ.Σ.) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με τις υπ' αριθμ. 8860, 8861, 8862/1-10-2019 εκθέσεις μου επίδοσης μετά από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Μαρίας Γκιγκαράκη επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών ως αρμόδιο για τους 1) Νεκτάριο Πετρόπουλο του Σταύρου πρώην κάτοικο Μαρκοπούλου Αττικής, οδού Μυρρινούντος και Σπευσίππου (ΑΦΜ 142727789) και ήδη αγνώστου διαμονής, 2) Ευάγγελο Ζαφειρόπουλο του Αγκρόν Ταχίρη, πρώην κατοίκου Κορωπίου Αττικής, οδού Αιγαίου άνευ αριθμού (ΑΦΜ 159147542) και ήδη αγνώστου διαμονής, 3) Φιλιούς Χριστοδούλου κατοίκου Κορωπίου οδού Αιγαίου (άνευ αριθμού) και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 23/9/2019 ΑΓΩΓΗΣ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών των 1) Ιωάννη Συρίγου του Βασιλείου (Α.Φ.Μ. 0284499455), 2) της Ειρήνης συζ. Ιωάννη Συρίγου Α.Φ.Μ. 124423679, κατοίκων αμφότερων οικισμού «Θορικό» Λαυρίου Αττικής, 3) Μαρίας συζ. Νίκου Γιόμελου το γένος Ιωάννη και Ειρήνης Συρίγου (ΑΦΜ 142714014) κατοίκου Γλυκών Νερών Αττικής, οδού Ολυμπίας και Μεσσηνίας αρ. 41, 4) Δήμητρας Συρίγου του Ιωάννη κατοίκου οικισμού «Θορικό» Λαυρίου Αττικής (ΑΦΜ 165958564). Κατά των ως άνω πρώτων, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και με την οποία ζητούν όσα με λεπτομέρειες αναφέρονται σε αυτή. Στο πιο πάνω πιστό αντίγραφο περιέχονται επίσης α) ΕΑΚ 3821/2019, ΓΑΚ 83014/2019, β) ημερομηνία συζήτησης της υπόθεσης την 14/01/2020 ημέρα Τρίτη, ώρα 09.00 π.μ., στο ΜΠΑ, κτίριο 3, αίθουσα 1, γ) κλήση προς τους άνω πρώτους για να παραστούν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Η επιδούσα δικαστική επιμελήτρια ΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 15663 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 23/2019 ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (29/27-8-2019 ΘΈΜΑ 10Ο απόφαση Δ.Σ.), για την προμήθεια προϊόντων καθαρισμού(CPV 39830000-9) συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 92304,56€ και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών διαγωνισμών [ν. 4155/2013(Α’120) όπως ισχύει] και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων [ΥΑΠ1/2390/16.10.2013 (Β’2677)]. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγημένη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η: 11-10-2019 και ώρα: 00:00:01. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η: 20-10-2019 και ώρα: 17:00:00 Μετά την παρέλευση της εν λόγω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στην Κατερίνη την 24-10-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης(6οχιλ.Κατερίνης – Αρωνά. Για πληροφορίες της διακήρυξης του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών, όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 9:00 με 14:30 και στα τηλέφωνα 2351352849,2351350347,2351350353 καθώς και στην ιστοσελίδα www.psynpo.gr.. Τα έξοδα της δημοσίευσης θα βαρύνουν τους μειοδότες. ΚΑΤΕΡΙΝΗ 26-9-2019 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΓΑΜΟΣ Ο Γιώργος Χατζησωτηρίου του Παναγιώτη και της Βιργινίας, το γένος Νταγιόγλου, που γεννήθηκε στον Δήμο Νίκαιας Πειραιά και κατοικεί στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων του νομού Αττικής και η Μαρία Κτενά του Νικολάου και της Μαύρας, το γένος Ασπρογέρακα, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων του Νομού Αττικής, πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στο Δημαρχείο του Δήμου Αθηναίων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Δημήτριος: 30-9-2019 Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» ΤΜΗΜΑ: Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Αριθ. Πρωτ.: 2698 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λογιώτη Σταυρούλα Δ/νση: Ειρήνης 17 - Άγιος Δημήτριος ΤΚ 17343 Τηλ: 210-9760505 Fax: 210-9765147 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 1/ 2019 Για την σύναψη μίσθωσης έργου Του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & ΠεριβάλλοντοΔήμου Αγίου Δημητρίου». Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 3. Την με αριθμ.23/31-1-2019 Απόφαση του Δ.Σ του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου. 4. Την με αριθμ. πρωτ. 16343/4816/14-2-2019 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 5. Την με αριθμ. πρωτ. 2906/18-4-2019 βεβαίωση του ΑΣΕΠ . 6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 84848/22186/10-9-2019 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Ανακοινώνει Ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με αντίτιμο ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου, που εδρεύει στον Δήμο Αγίου Δημητρίου Νομού Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «εκμάθηση κολύμβησης» για την ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ο υποψήφιος πρέπει : 1. Να έχει Ελληνική ιθαγένεια. 2. Να είναι ηλικίας 21 έως 65 ετών. 3. Να είναι υγιείς, αρτιμελείς και να έχει φυσική κατάσταση κατάλληλη για την άσκηση - εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης . 4. Να μην έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση). ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά γενικών προσόντων των υποψηφίων: 1. Φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών όπως αναφέρονται παραπάνω για τις αντίστοιχες ειδικότητες . Σε περίπτωση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. 2. Βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για την πιστότητα των αναγραφόμενων σε αυτό. 3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας. 4. Βεβαιώσεις από διδακτική προϋπηρεσία ιδίου αντικειμένου. 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης. 6. Αποδεικτικό προστατευόμενου μέλους ΑΜΕΑ. Βεβαίωση σπουδών τέκνου. 7. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης και κάρτας ανεργίας. 8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση). 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: • Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλόλητάς του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος. • Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και • Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού, εφόσον εκδίδονται. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου Αγίου Δημητρίου. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος» Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής στην ακόλουθη διεύθυνση: Ειρήνης 17 - Άγιος Δημήτριος, Τ.Κ. 17343, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος υπ’ όψιν κας Σταυρούλας Λογιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 210-9760505). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε ημερήσιες εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου Αγίου Δημητρίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται από τις 09:00 έως και τις 13:00. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η τελική επιλογή του ατόμου που θα συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με το ΝΠΔΔ για την εκτέλεση του παραπάνω έργου είναι ευθύνη της ορισθείσας τριμελούς επιτροπής η οποία θα επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων και κατόπιν προσωπικής συνέντευξης και πρακτικής εξάσκησης (εάν αυτό χρειαστεί) θα αποφανθεί για την καλλιτεχνική επάρκεια του υποψηφίου και θα κατατάξει τον υποψήφιο βάσει των κριτηρίων της ανακοίνωσης. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου Αγίου Δημητρίου. Κατά των ανωτέρω πινάκων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις ενώπιον της επιτροπής, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτησή τους. Πρόσληψη Η υπηρεσία θα συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου (επί αντίτιμο) με το άτομο που θα επιλεγεί, το οποίο θα αμείβεται με κατάθεση δελτίου παροχής υπηρεσιών. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων συνεπεία ενστάσεως, συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύεται ο υποψήφιος που δεν δικαιούται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Ο απολυόμενος λαμβάνει τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή του έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. Άτομο που έχει συνάψει σύμβαση μίσθωση έργου και αποχωρεί πριν από τη λήξη της σύμβασής του, αντικαθίσταται με άλλον από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, ο υποψήφιος που θα συνάψει σύμβαση μίσθωση έργου κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων ή λόγω αντικατάστασης του αποχωρούντα υποψηφίου, απασχολείται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση. Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Χριστοδουλής Κωνσταντίνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ" ΤΕΥΧΟΣ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ. 6537/ 18-09-2019 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 24/2019 (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 29/2018) ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, ΔημόσιοΔιαγωνισμό άνω των ορίων με αξιολόγηση προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφοράγια την προμήθεια με τίτλο«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» με βάση την απόφαση ένταξης μεαρ. πρωτ. 8796/07-02-2019 του τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχείρισης Π.Δ.Ε. του Υπουργού Εσωτερικών. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την: • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία τριάντα δύο (32) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) σε υφιστάμενες υποδομές του δικτύου (δεξαμενές, γεωτρήσεις και αντλιοστάσια), • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τριών (3) Σταθμών Διαχείρισης Πίεσης (Σ.Δ.Π.) για την παρακολούθηση των κρίσιμων παραμέτρων παροχής, πίεσης και την εξελιγμένη διαχείριση της πίεσης σε κρίσιμα σημεία του εσωτερικού δικτύου. • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δέκα οκτώ (18) Σταθμών Μέτρησης Πίεσης (Σ.Μ.Π.) για την παρακολούθηση της πίεσης σε κρίσιμα σημεία του εσωτερικού δικτύου. • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τεσσάρων χιλιάδωνπεντακοσίων (4.500) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (Τ.Σ.Ε.Κ.) για την παρακολούθηση τηςκατανάλωσης στις απολήξεις του δικτύου. • Προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.) για τον προγραμματισμό, τον έλεγχο διαρροών και της ποιότητας του νερού • Προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) ο οποίος θα περιλαμβάνει εξοπλισμό, επικοινωνίες, λογισμικά κλπ • Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος, • Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία • Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 32441100-7 και 32441200-8. Συστημικός Αρ. ΕΣΗΔΗΣ : 80079 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.320.348,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 2.677.700,00 €, ΦΠΑ: 642.648,00 €). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της (12 μήνες για την παράδοση και 3 μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία, τη τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος). Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 6/11/2019και ώρα 10:00 πμ Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος,6/11/2019 και ώρα 10:00 πμ Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ (53.554,00€) που αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ με την κατάλληλη στρογγυλοποίηση. Βελεστίνο, 18/9/2019 Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δήμου Ο Δήμαρχος Δημήτριος Στ. Νασίκας