PrintButton

08-10-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Με την υπ’ αριθμ. 2694/07-10-2019 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας Εφετείου Δωδεκανήσου, Μαρίας Παπαγεωργίου, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δημητρίου Κ. Χαλβατζιδόπουλου, πληρεξουσίου δικηγόρου του Albert Paloka, κατοίκου Λάρδου (Λίνδου), νήσου Ρόδου, επεδόθη στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, για τον Αλέξανδρο Κούκουρα, ο οποίος τυγχάνει αγνώστου διαμονής και είναι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 184/2017 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, σύμφωνα με την οποία το δικαστήριο δίκασε στις 27-04-2017 την με αριθμό κατάθεσης 475/21-7-2014 Αγωγή του πρώτου κατά της δεύτερης εταιρίας, ερήμην της, όρισε το παράβολο της ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ, δέχθηκε εν μέρει την αγωγή, και υποχρέωσε την εναγομένη όπως προσέλθει ενώπιον της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της εταιρίας ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης κατά τόπο αρμόδιας εντός 5 εργασίμων ημερών από την επίδοση της απόφασης και να δηλώσει με τον απαιτούμενο τύπο ότι εξοφλήθηκε πλήρως και ολοσχερώς εκ μέρους του πρώτου το συμφωνηθέν και πιστωθέν τίμημα, και να αρθεί ο σχετικός όρος παρακράτησης κυριότητας επί του υπ’ αριθ. κυκλοφορίας ΡΟΜ 9662 ΙΧΕ, εργοστασίου κατασκευής OPEL τύπου ASTRA, έτος κατασκευής 2005, κ.ε. 1598 και με αριθμό πλαισίου WOLOAHLO855114213. Σε περίπτωση δε που αρνηθεί ή δεν προσέλθει ενώπιον των ως άνω Αρχών, θα θεωρηθεί ότι η δήλωση συντελέστηκε από την τελεσιδικία της απόφασης. Η δημοσίευση γίνεται σύμφωνα με την εντολή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 07-10-2019 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Όπως προκύπτει από τη με αρ. 2482/04-10-2019 έκθεσή μου επίδοσης, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της κας Ελισάβετ Γρ. ΚΕΝΝΟΥ, Δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών, Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 105, ως πληρεξούσιας της Ζωής Σαμπάνη του Ελευθερίου και της Ευγενίας, κατοίκου Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός Κουκουζέλη αρ. 13, επιδόθηκε προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον εν διαστάσει σύζυγό της Γκουλάμ Φαρούκ (GHULAM FAROOQ) του Μοχάμαντ Χανίφ και της Σαριφάν, πρώην κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Ιφιγενείας αρ. 2 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 18 Ιουνίου 2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά του δεύτερου, η οποία απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ειδική Διαδικασία, άρθ.1439 παρ.3ΑΚ) και με την οποία ζητά να γίνει δεκτή αυτή, να λυθεί ο τελεσθείς νόμιμος πολιτικός γάμος κ.λ.π. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχουν: α)η από 27-06-2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου Αγωγής της γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου με ΓΑΚ 56238/2019 και ΕΑΚ 4884/2019 και β)η με τον ίδιο χρόνο πράξη ορισμού συζήτησης (Διαδικασία: Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες) της ίδιας γραμματέως, με την οποία ορίστηκε χρόνος συζήτησής της η 04-05-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο Κτίριο 6, Αίθουσα 6, Πινάκιο Α2 (ΜΟΝ) και Αρ. Πινακίου 38, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 04 Οκτωβρίου 2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια Ελένη Ν. Φουτρή ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 1633 Ε'/4-10-2019 έκθεση επιδόσεως του Δικ. Επιμελητή Πρωτοδικείου Γιαννιτσών της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης Χρυσόστομου Σουπιάδη επιδόθηκε προς τον κ. Αντ/σαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών, κο Δημήτριο- Νεκτάριο Τζανογιώργη, η με αριθμό 136/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γιαννιτσών (αρ. κατάθεσης αγωγής 1/2-1-2019) του Κων/νου Ποζίδη του Μενελάου και της Δέσποινας κατοίκου Μεγάλης Στέρνας δήμου Κιλκίς με ΑΦΜ 046083304 κατά της Ελένης Πρίφτη του Ράπτη και της Μαριέττας κατοίκου Γιαννιτσών και ήδη αγνώστου διαμονής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΜΙΔΗΣ Κουγιουμτζίδη 12 Γιαννιτσά Τηλ. 23820-25820 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν της από 1-10-2019 παραγγελίας της δικηγόρου ΄Εδεσσας κ. Ελενας Γερογιάννη πληρεξούσιας των 1. Κυριακής Λόη του Νικολάου, κατοίκου ΄Εδεσσας Ν. Πέλλας, οδός Στρατού αρ. 58, με ΑΦΜ 053359862 και 2. Ευσταθίας χήρας Ιωάννη Πέϊκου, το γένος Νικολάου Λόη, κατοίκου ΄Εδεσσας Ν. Πέλλας, πάροδος Αγχιάλου 9, με ΑΦΜ 120799891, επιδόθηκε στην Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών ΄Εδεσσας κ. Αντωνία Παρσανίκα για τον Αλέξανδρο Κουβάτση του Κωνσταντίνου, κάτοικο Γερμανίας και ήδη αγνώστου διαμονής, επικυρωμένο αντίγραφο της υπ΄ αριθμόν 202/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας (Τακτική Διαδικασία) δια της οποίας κρατεί την υπ΄ αριθ. 244/5-10-2018 αγωγή και Διατάσσει την εκδίκαση της κατά την προσήκουσα τακτική διαδικασία, όπως ισχύει μετά τον Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α 87/23-7-2015). ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία διαδίκων. ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι οι ενάγουσες, κατά το χρόνο έναρξης του Εθνικού Κτηματολογίου στην ΄Εδεσσα Ν. Πέλλας, ήταν πλήρεις συγκύριες σε ποσοστό 1/6 εξ αδιαιρέτου έκαστη του περιγραφομένου στο σκεπτικό ακινήτου, ήτοι ενός οικοπέδου, εμβαδού 50 τ.μ. περίπου (κατά την κτηματογράφηση 52 τ.μ.), στην περιοχή «Βαρόσι» της ΄Εδεσσας, επί της οδού Αρχ. Μελετίου 62, εντός του οποίου υπάρχει παλαιά διώροφη οικία αποτελούμενη από ισόγεια αποθήκη, εμβαδού 50 τ.μ. περίπου, και πρώτο όροφο, ίδιο εμβαδού, όπως τούτο αποτυπώθηκε ειδικότερα στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου ΄Εδεσσας με ΚΑΕΚ 380291422015/0/0. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διόρθωση των ανακριβών πρώτων εγγράφων στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου ΄Εδεσσας, ώστε στο κτηματολογικό φύλλο του αναφερόμενου στην αμέσως προηγούμενη διάταξη ακινήτου, στο οποίο αναγράφονται εσφαλμένα οι εναγόμενοι ως συγκύριοι σε ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου έκαστος, να αναγραφούν ως πλήρεις συγκύριες οι ενάγουσες, σε ποσοστό 1/6 εξ αδιαιρέτου έκαστη, με τίτλο κτήσης την υπ΄ αριθ. 6615/11-3-2013 πράξη αποδοχής κληρονομίας της συμβολαιογράφου ΄Εδεσσας Δέσποινας Αναδιώτου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ΄Εδεσσας στον τόμο 703 και με αριθμό 46, απομειουμένου, παράλληλα, αναλόγως του ποσοστού συγκυριότητας, που αντιστοιχεί σε έκαστο των εναγομένων. Καταδικάζει τους εναγόμενους σε μέρος των δικαστικών εξόδων των εναγουσών, τα οποία ορίζει σε επτακόσια (700) ευρώ. Για τη επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθ. 9640Γ/4-10-2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητού του Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας Γεωργίου Ι. Τοτίδη, κατοίκου ΄Εδεσσας ΄Εδεσσα 4/10/2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΤΟΤΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ (σύμφωνα με το άρθρο 135 ΚΠολΔ) Με την με αριθμό 3713 Δ΄/02-10-2019 έκθεση μου επίδοσης, επέδωσα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης κα. Δήμητρα Α. Χατζάκη για λογαριασμό του Σερκάν Γιακούπογλου του Μουσταφά, πρώην κατοίκου Ξάνθης (οδός Μακρυγιάννη αρ. 6) και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 25-09-2019 ΑΓΩΓΗΣ του Μονομ/λούς Πρωτ. Ξάνθης (Ειδ. Διαδικασία Γαμικών διαφορών - 592 Κ.Πολ.Δ), με αριθ. έκθεσης κατάθεσης Μ.Ειδ. 225/27-9-2019 της Μουσά Οζγκέ του Μουσά και της Φατμέ, ιδ. υπαλλήλου, κατοίκου Ξάνθης (Αθαν. Διάκου αρ. 38Α), ΑΦΜ 137886456. Ορίζεται δικάσιμος η 3-6-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Ξάνθης, με αρ. πινακίου [17]. Σύμφωνα με την οποία ζητείτε: Να γίνει δεκτή η αγωγή της. 1) Να λυθεί ο πολιτικός γάμος της με τον εναγόμενο λόγω αντικειμενικού κλονισμού της έγγαμης συμβίωσής τους σε ανεπανόρθωτο βαθμό. 2) Να διαταχθούν οι προβλεπόμενες δημοσιεύσεις του Νόμου για την έκδοση του διαζυγίου. 3) Να καταδικασθεί ο αντίδικος στη Δικαστικά έξοδα της παρούσας δίκης και αμοιβή πληρεξουσίου Δικηγόρου της, καθόσον είναι αποκλειστικά υπαίτιος για την άσκηση της παρούσας αγωγής. Ξάνθη, 07-10-2019 Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Κατσαμπέρης Κ. Μπένη 49 τηλ. 2541027574 ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Αριθμ. πρωτ .19053 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 14 ΣΤΗN OΔΟ ΜIΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης διακηρύττει την εκμίσθωση του Δημ. Ακινήτου 14 στην οδό Μικράς Ασίας Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης και ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερό, προφορικό, πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το ΠΔ 270/81, στο Δημαρχείο Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης οδός Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12 Αμπελόκηποι, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 2ος όροφος, την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 09:30πμ έως 10:00μ ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού 2. Τιμή εκκίνησης προσφορών 450,00€ το μήνα, με ετήσια αναπροσαρμογή 1% επί του τελευταίου μισθώματος. 3. Η σύμβαση μισθώσεως είναι εννεαετής αρχομένης από της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου. 4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καταθέτουν με την προσφορά & εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ΤΠΔ ποσού ίσου με 10% πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος, δηλαδή 540,00€, η οποία αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με την καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού ίσου προς το 10%, επί του επιτευχθησόμενου μισθώματος 1ος έτους, για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής μισθώματος και την τήρηση των όρων του μισθωτηρίου. 5. Οι δαπάνες δημοσίευσης διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο. 6. Πληροφορίες & έντυπα από το Γραφείο 2 της Οικ. Υπηρεσίας του Δήμου (1ος όροφος, τηλ.: 2313313659), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 07.00 – 15.00). Αμπελόκηποι, 03/10/2019 O Δήμαρχος κ.α.α ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΥ ΒΑΦΕΙΑΔΗ 12 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Αρ.Πρωτ.: 12 ΤΗΛ/FAX 2531085838 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. site: www.makrygianneio.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΑΜΗΛΙΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ Η Εκτελεστική Επιτροπή του Μακρυγιάννειου Ιδρύματος, που εδρεύει στην Κομοτηνή προκηρύσσει για το έτος 2019 τη χορήγηση δέκα (10) γαμήλιων βοηθημάτων ποσού 2000 ευρώ καθενός, για υποψήφιες νέες που είναι: α) θυγατέρες ορφανές ή και μη, ή να είναι θυγατέρες οικονομικά αδυνάτων και εντίμων γονέων, ορθοδόξων Ελλήνων, προερχομένων ή καταγομένων και των δύο ή του ενός εξ αυτών , από την Ανατολική Θράκη και εγκατεστημένων οπουδήποτε της Ελλάδος β) να είναι πρόσωπα ηθικώς άμεμπτα και να προσέρχονται εις πρώτου γάμου κοινωνία και γ) να είναι ιθαγενείας Ελληνικής και ηλικίας 17 έως 50 ετών και Χριστιανές Ορθόδοξες. Κάθε ενδιαφερόμενη μπορεί να υποβάλλει από τη δημοσίευση της προκήρυξης αυτής στον Τύπο και μέχρι 30/11/2019 στα γραφεία του Μακρυγιάννειου Ιδρύματος τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην αναλυτική προκήρυξη που είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.makrygianneio.gr) Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν στο Μακρυγιάννειο Ίδρυμα ταχυδρομικά και συστημένα μέσα στην παραπάνω προθεσμία (30/11/2019). Η λήξη της προθεσμίας αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς στο φάκελο. Δεν θα γίνουν δεκτές υποψηφιότητες που δεν θα σταλούν ταχυδρομικά. Κομοτηνή 2/09/2019 Ο Πρόεδρος-Δ/ντής του Μακρυγιάννειου Ιδρύματος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΒΑΡΒΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κερατσινίου- Δραπετσώνας για την ανάγκη διακοπής της λειτουργίας του Νεκροταφείου της Ανάστασης, στην έκτακτη συνεδρίασή του στις 3 Οκτωβρίου 2019: Το Δημοτικό Συμβούλιο Κερατσινίου-Δραπετσώνας ζητά: 1. Από τον υπουργό Περιβάλλοντος και ενέργειας να μην εκδώσει υπουργική απόφαση που θα εγκρίνει τη σημειακή τροποποίηση του Γ.Π.Σ. του Δήμου Πειραιά. 2. Από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές να παρέμβουν ώστε να διακοπούν οι παράνομες ταφές. 3. Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου να προστατεύσει τα συμφέροντά του, ώστε να μην ενεργοποιηθούν ποινικές ρήτρες. 4. Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πειραιά να σταματήσει την προσπάθειά του για συνέχιση της περιβαλλοντικής και όχι μόνο επιβάρυνσης των κατοίκων του δήμου μας και σε συνεργασία με τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας να προβεί σε έργα προς όφελος των δημοτών. Δηλώνουμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα και τους τρόπους παρέμβασης, ώστε μετά από 20 χρόνια να διακοπεί οριστικά η λειτουργία του νεκροταφείου της Ανάστασης. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ελ. Βενιζέλου 200, 187.56, Κερατσίνι ΤΗΛ.: 213 2074 676 – 678 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Περίληψη Ανακοίνωσης-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4/17 Συνοπτικά Στοιχεία Έργου ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «Άνοδος, Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου στο δήμο Π.Φαλήρου» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 5142/17-03-2017 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΤΤ040 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ/ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΟΔΟΣ (Δ/νση: Αγ. Δημητρίου 54 ΤΚ 17341Αγ. Δημήτριος) www.anodos.org.gr ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΦΟΡΕIΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2. ΕΚΤ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 36 ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε(15) ημέρες ( υπολογιζόμενες ημερολογιακά). ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΗΛΕΩΣ 15 & 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 173.41 Ο Φορέας Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας «ΑΝΟΔΟΣ» προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της πράξης: «Άνοδος, Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Παλαιού Φαλήρου: Κοινωνικό Παντοπωλείο-Παροχή Συσσιτίου Δήμου Παλαιού Φαλήρου» με κωδ. ΟΠΣ 5003620, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Ε.Π. «Αττική 2014-2020», σε συγχρηματοδότηση με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, επαναπροκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου «ΠΕ/ΤΕ-Κοινωνικός Λειτουργός». Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 40 ετών ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κωδικός Τίτλος σπουδών θέσης και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 1 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ( Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχων κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Άριστη γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου κλπ Και Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά, στη διεύθυνση: ΠΗΛΕΩΣ 15 & 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 173.41 (τηλ. επικοινωνίας: 210-9761454 ημέρες Τετάρτη με Παρασκευή 10:00 έως 12:00, κος Ματζιάρης). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία άφιξης του φακέλου στη θυρίδα. Μετά το πέρας των 15 ημερών οι αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημέρες(υπολογιζόμενες ημερολογιακά)και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο φορέα μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Δήμου Παλαιού Φαλήρου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο φορέα μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στην ιστοσελίδα του φορέα μας (www.anodos.org.gr) Η πρόεδρος Δ/Σ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας