PrintButton

11-10-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αρ. 325/04.10.2019 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του σωματείου με την επωνυμία «Ελληνικό Ενεργειακό Φόρουμ» που εδρεύει στο Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής και εγκρίθηκε το από 28.06.2019 καταστατικό αυτού, και ειδικότερα τα άρ. 1, 4, 8, 9, 11, 12,15,16,17 και 18, όπου μεταξύ άλλων μεταφέρθηκε η έδρα στο δήμο Νέας Ιωνίας και τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της εκπροσώπησης. Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2019 Ο πλήρεξούσιος Δικηγόρος Παπαδοχατζάκης Χρήστος (ΑΜΔΣΑ 32958) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Εγώ, ο Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Αριστείδης Ραυτόπουλος, κάτοικος Άνοιξης Αττικής (οδός Μεσολογγίου αρ.3), σύμφωνα με την από 8/10/2019 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τo Δικηγόρο Αθηνών, κo ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΧΑΙΡΙΩΤΗ, που έχει την έδρα του στην Αθήνα (οδός Μερλιν αρ.3), πληρεξούσιος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», που εδρεύει στον Πειραιά (οδός Αιγάλεω αρ.8) και εκπροσωπείται νομίμως, με ΑΦΜ 094493000, επέδωσα με την υπ’αριθ. 1351 Γ΄ έκθεση μου στις 10/10/2019 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον κο ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΡΑΤΣΗ, πρώην κάτοικο Πειραιώς (οδός Δευτέρας Μεραρχίας αρ.2), και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό 5402/2018 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και το διατακτικό της έχει ως εξής: Δικάζει ερήμην των εναγομένων. Ορίζει το παράβολο για την άσκηση ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ για κάθε εναγόμενο. Δέχεται την αγωγή. Αναγνωρίζει, ότι οι εναγόμενοι της οφείλουν εντόκως από την επίδοση της αγωγής ως την πλήρη εξόφληση, σε ολόκληρο ο καθένας από αυτούς το αντίστοιχο ισόποσο σε ευρώ – σύμφωνα με την ισχύουσα κατά την ημερομηνία πληρωμής ισοτιμία – των δεκαεννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τριών δολαρίων ΗΠΑ και εβδομήντα εννέα σενς (19.433,79 δολαρίων ΗΠΑ) πλέον ενός ευρώ και ενενήντα λεπτών (1,90 ευρώ). Επιβάλλει σε βάρος των εναγομένων τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει σε πεντακόσια (500,00) ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 30/11/2018. Στην υπ’αριθ. 1351 Γ΄/2019 έκθεση επίδοσης μου υπάρχει εντολή του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την παρούσα δημοσίευση (κατ’ άρθρα 134, 135 του Κ.Πολ.Δ.). Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Εγώ, ο Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Αριστείδης Ραυτόπουλος, κάτοικος Άνοιξης Αττικής (οδός Μεσολογγίου αρ.3), σύμφωνα με την από 8/10/2019 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τo Δικηγόρο Αθηνών, κo ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΧΑΙΡΙΩΤΗ, που έχει την έδρα του στην Αθήνα (οδός Μερλιν αρ.3), πληρεξούσιος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», που εδρεύει στον Πειραιά (οδός Αιγάλεω αρ.8) και εκπροσωπείται νομίμως, με ΑΦΜ 094493000, επέδωσα με την υπ’αριθ. 1350 Γ΄ έκθεση μου στις 10/10/2019 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την ναυτιλιακή εταιρεία με την επωνυμία «TRISTAR MANAGEMENT LIMITED», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, πρώην εδρεύουσα στον Πειραιά (οδός Δευτέρας Μεραρχίας αρ.2), και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό 5402/2018 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και το διατακτικό της έχει ως εξής: Δικάζει ερήμην των εναγομένων. Ορίζει το παράβολο για την άσκηση ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ για κάθε εναγόμενο. Δέχεται την αγωγή. Αναγνωρίζει, ότι οι εναγόμενοι της οφείλουν εντόκως από την επίδοση της αγωγής ως την πλήρη εξόφληση, σε ολόκληρο ο καθένας από αυτούς το αντίστοιχο ισόποσο σε ευρώ – σύμφωνα με την ισχύουσα κατά την ημερομηνία πληρωμής ισοτιμία – των δεκαεννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τριών δολαρίων ΗΠΑ και εβδομήντα εννέα σενς (19.433,79 δολαρίων ΗΠΑ) πλέον ενός ευρώ και ενενήντα λεπτών (1,90 ευρώ). Επιβάλλει σε βάρος των εναγομένων τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει σε πεντακόσια (500,00) ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 30/11/2018. Στην υπ’αριθ. 1350 Γ΄/2019 έκθεση επίδοσης μου υπάρχει εντολή του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την παρούσα δημοσίευση (κατ’ άρθρα 134, 135 του Κ.Πολ.Δ.). Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Με την υπ' αριθμόν 470/2018 Έκθεση της κας Εισηγήτριας της πτωχεύσεως του Αναστασίου Φωτάκη του Ευστρατίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84 και 148 του Πτωχευτικού Κώδικα επιτράπηκε η εκποίηση του ακινήτου της άνω πτώχευσης και δη ποσοστού 1/2 εξ αδιαιρέτου της ψιλής κυριότητας του Α2 διαμερίσματος του πρώτου ορόφου, αποτελούμενου από σαλόνι - χωλ δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα, λουτρό και οφφίς, επιφανείας 85 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 27/1000 εξ αδιαιρέτου μιας οικοδομής κτισμένης σε οικόπεδο κείμενο στην Αθήνα, επί της οδού πρώην Νάζου, νυν Γράμμου - Βίτσι αρ. 14-16 με ελάχιστο τίμημα το ποσό των 21.687,75 ευρώ και τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 14.458,50 ευρώ, το οποίο καθορίστηκε με την υπ' αριθμόν 155/2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η εκποίηση του εις την άνω Έκθεση λεπτομερώς αναφερομένου περιουσιακού ακινήτου στοιχείου κατ' είδος και αξία, θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση περιλήψεως της εκθέσεως αυτής στο Δελτίο του Ταμείου Νομικών, μετά την τοιχοκόλληση αντιγράφου της εκθέσεως αυτής, όπως ορίζει ο νόμος και τη δημοσίευση περίληψής της στην Εφημερίδα ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και στο Διαδίκτυο με τηλέφωνο της συνδίκου για πληροφορίες καθώς και μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών τουλάχιστον από την επίδοση αντιγράφου της Εκθέσεως αυτής με γνωστοποίηση της ημερομηνίας εκποίησης, της τοποθεσίας και της αξίας του προς εκποίηση ακινήτου προς την Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων καθώς και στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Υπουργό Οικονομικών), στους Προϊσταμένους των αναγγελθεισών Δ.Ο.Υ. και τελωνείων καθώς και στους ενυπόθηκους δανειστές και ώρα 11:00 π.μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Η δαπάνη μεταβιβάσεως και τα έξοδα γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τη σύνδικο της πτωχεύσεως στα τηλέφωνα 210-3636212 και 6973-243355. Αθήνα, 05 Σεπτεμβρίου 2019 Η ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΑΡΕΤΗ ΑΘ. ΠΑΤΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΡ. 57-ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103636212, 6973243355 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (8) του μήνα Οκτωβρίου, του έτους (2019), ημέρα Τρίτη και ώρα 12.15 π.μ., εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑ, (ΑΦΜ: 132021750), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθανασίας Κων. Κωνσταντίνου, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που φέρει την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», έχει την έδρα της στην Αθήνα (Αιόλου αρ. 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, (ΑΦΜ: 094014201) διά της υπ αριθμ. 9.567/8-10-2019 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. ΕΛΛΗ - ΘΑΛΕΙΑ Ν. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ», με δ.τ. «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΕ», με ΑΦΜ: 095192795, που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Πάρνηθος αρ.51, ευρισκομένη υπό εκκαθάριση (δυνάμει της με αριθ. 7906/1-7-2016 συμβολαιογραφικής πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαριάνθης Μαθιουδάκη του Εμμανουήλ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον ορισθέντα εκκαθαριστή της κ. Σάββα ΚΕΦΑΛΟ του Παναγιώτη (ΑΦΜ: 018097618), κάτοικο Βάρης Αττικής, οδός Ελπίδος αρ. 15 πρώην και νυν αγνώστου έδρας της άνω εταιρείας, ως επίσης και αγνώστου διαμονής του ως άνω εκκαθαριστή ΣΑΒΒΑ ΚΕΦΑΛΟΥ του Παναγιώτη, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ εξ απογράφου πρώτου (α’) εκτελεστού της υπ αριθμ. 62.416/6-2-2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Χαραλάμπους ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ (αριθμός απογράφου 576/2-4-2019), εκ της οποίας προκύπτει ότι την 10-10-2018 με την υπ αριθμ. 61.414 έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού της άνω συμβολαιογράφου, με επίσπευση της Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 6 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ:094014298), εκπλειστηριάστηκε η ακίνητη περιουσία της δευτέρας και προς ήν η επίδοση, που θα περιγραφεί παρακάτω και ανεδείχθη υπερθεματίστρια η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», μετά της παρά πόδας και από 26-9-2019 παραγγελίας προς επίδοση μετ επιταγής, δια της οποίας επιτάσσεται η δευτέρα και προς ην η επίδοση, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον άνω εκκαθαριστή της και κάθε τυχόν τρίτος, που έλκει εξ αυτής δικαιώματα, να αποδώσει στην πρώτη και υπερθεματίστρια ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, ελεύθερη τη χρήση του ακινήτου, το οποίο με την ως άνω κατακυρωτική έκθεση, κατακυρώθηκε στην πρώτη, ήτοι: ένα αγροτεμάχιο εκτάσεως 6.216,20 τ.μ. που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Κρωπίας, Δήμου Κρωπίας, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής, στη θέση «ΤΖΗΜΑ» της κτηματικής περιφέρειας Κρωπίας, εντός της βιομηχανικής περιοχής του Δήμου Κρωπίας, εκτός σχεδίου πόλεως Κρωπίας και επί οδού, ονομαζομένης Αρχιμήδους, το οποίο περιήλθε στην δευτέρα και καθ’ης η εκτέλεση, κατά πλήρη κυριότητα, δυνάμει του υπ’ αριθμ. 14.715/20-7-1992 Συμβολαίου Αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου Κρωπίας Όλγας Παπατσούνη - Βενιζέλου. Διαφορετικά η απόδοση του ακινήτου θα εκτελεστεί αναγκαστικά, οπότε θα πρέπει να καταβληθούν στην πρώτη και 40€, για τη σύνταξη της εντολής προς εκτέλεση. Συγκοινοποίησα και ακριβές επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του υπ’ αριθμ. 462/19-2-2019 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ της κ. Υποθηκοφύλακος Κρωπίας, εκ του οποίου προκύπτει ότι το με αριθμό 62.416/2018 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Δημητρέλλου, μεταγραφτηκε στις 18-2-2019, στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Κρωπίας, στον τόμο 854 και με α.α. 235. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 8-10-2019 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Σύμφωνα με τη με αριθμό 9.217/08-10-2019 έκθεση επίδοσης εμένα της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Κρήτης με έδρα το Πρωτοδικείο Ρεθύμνου Ειρήνης Νικολάου Παπαδογιαννάκη, κοινοποιήθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρεθύμνης, για την Ελένη συζ. Γρηγορίου Μασαλή, το γένος Ανδρέα και Πελαγίας Παπαδάκη, με ΑΦΜ 137497531, αγνώστου διαμονής, επίσημο αντίγραφο της με αριθμό 151/07-10-2019 έκθεσής μου αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτων, με την οποία κατασχέθηκε ακίνητό της στην πόλη του Ρεθύμνου, με επισπεύδουσα την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86 και εκπρ/ται νόμιμα, με ΑΦΜ 094014201 και ταυτόχρονα ορίστηκε ημερομηνία διενέργειας του πλειστηριασμού η 20η Μαΐου του 2020 έτους. Η επίδοση αυτή έγινε για να λάβουν γνώση η οφειλέτρια και για τις νόμιμες συνέπειες. Καθορίστηκαν από τον παραλαβόντα Εισαγγελέα εφημερίδες, για δημοσίευση περίληψης, η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ στην Αθηνών και η ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ στο Ρέθυμνο. Ρέθυμνο 09 Οκτωβρίου 2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Σύμφωνα με τη με αριθμό 9.218/08-10-2019 έκθεση επίδοσης εμένα της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Κρήτης με έδρα το Πρωτοδικείο Ρεθύμνου Ειρήνης Νικολάου Παπαδογιαννάκη, κοινοποιήθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρεθύμνης, για τον Γρηγόριο Μασαλή του Αποστόλου και της Κυριακούλας, με ΑΦΜ 062219090, αγνώστου διαμονής, επίσημο αντίγραφο της με αρ. 151/07-10-2019 έκθεσής μου αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτων, με την οποία κατασχέθηκαν δύο (2) ακίνητά του στην περιφέρεια του Δ.Δ. Κυριάννα Δήμου και Νομού Ρεθύμνου, με επισπεύδουσα την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86 και εκπρ/ται νόμιμα, με ΑΦΜ 094014201 και ταυτόχρονα ορίστηκε ημερομηνία διενέργειας του πλειστηριασμού η 20η Μαΐου του 2020 έτους. Η επίδοση αυτή έγινε για να λάβει γνώση ο οφειλέτης και για τις νόμιμες συνέπειες. Καθορίστηκαν από τον παραλαβόντα Εισαγγελέα εφημερίδες, για δημοσίευση περίληψης, η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ στην Αθηνών και η ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ στο Ρέθυμνο. Ρέθυμνο 09 Οκτωβρίου 2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ.ΠΟΛΑΤΙΔΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 8, Τ.Κ. 10431, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 5215345 FAX: 210 5225137 EMAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΕΦΚΑ προκηρύσσει δεύτερο επαναληπτικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την μίσθωση κτιρίων στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης αποκλειστικά για την στέγαση αρχείων συνολικής επιφάνειας χώρων 5.000 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%). Ανώτατο όριο αιτούμενου μηνιαίου μισθώματος για τους χώρους του αρχείου το ποσό των 2,00 €/τ.μ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 31-10-2019, ημέρα Πέμπτο και ώρα 11 :00 πμ, στα γραφεία του περιφερειακού Υποκαταστήματος μισθωτών Θεσσαλονίκης του ΕΦΚΑ στην οδό Αριστοτέλους 15-17, Θεσσαλονίκη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Περιφερειακού Υποκαταστήματος μισθωτών ΕΦΚΑ, οδό Αριστοτέλους 15-17, Θεσσαλονίκη και στα τηλέφωνα 2310-294.900 από 08:00 μέχρι 14:00. Επίσης στο link: http://www.efka.goν.gr/ banner διαγωνισμοί, όπου υπάρχει η πλήρης προκήρυξη μαζί με τα τεύχη τεχνικών προδιαγραφών των κτιρίων του ΕΦΚΑ. Από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνική Υπηρεσία Αριθµ. Πρωτ: 7345 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ A N O I K T Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου Προκηρύσσει, ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, εκτιμώμενης αξίας 211.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τις ανάγκες του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας. 1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρήγα Φεραίου, Διεύθυνση: Δημαρχείο – Πεζοδρόμος Ρήγα Φεραίου 66 , Βελεστίνο Τ.Κ.37500. 2. Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ. 3. Είδος Σύμβασης: Προμήθεια. 4. Περιγραφή – Αντικείμενο Σύμβασης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ (CPV: 37535200-9 – Εξοπλισμός παιδικής χαράς) του Δήμου Ρήγα Φεραίου όπως αναφέρεται αναλυτικά στην σχετική μελέτη και Διακήρυξη. 5. Προσφορές: Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με την Διακήρυξη και αφορούν το σύνολο της προμήθειας. 6. Συνολικός Προϋπολογισμός: 211.0000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%). 7. Απαιτούμενες Εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 3.403,23€. Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% του συμβατικού ποσού (δηλαδή του προσφερόμενου ποσού χωρίς Φ.Π.Α.). 8. Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. 10. Ημερομηνία Αποστολή διακήρυξης στην Ε.Ε.Κ. : Δεν απαιτείται . 11. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών στοιχείων από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινήσεων, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση. 11. Χρόνος τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους στις 29/10/2019 και ώρα 10:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 6/11/2019 και ώρα 10:00 π.μ. Γλώσσα σύνταξης προσφορών η Ελληνική. 13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες τουλάχιστον. 14. Δικαίωμα συμμετοχής: Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) συνεταιρισμοί, ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλουν κοινή προσφορά, και η επαγγελματική δραστηριότητά τους είναι ταυτόσημη με αυτή του διαγωνισμού. Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές που θα παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε όρο της διακήρυξης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να ενημερώνονται από το Δήμο (Τεχνική Υπηρεσία τηλ.2425350228-226). Βελεστίνο 10-10-2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΝΑΣΙΚΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑYPIOY Ταχ. Δ/νση: Φ. Νέγρη 5 ΤΚ. 19 500 ΛΑYPIO Τηλέφωνο: 22920 23100 FAX: 22920 27761 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.998/79 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/08-08-2014, εκδόθηκε αυτεπαγγέλτως και κατόπιν αιτήσεων του Ν.Π.Ι.Δ. «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων», η αρ. πρωτ. 2636/95101/01-10-2019 πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη Λαυρίου (ΑΔΑ: Ω6Α2ΟΡ1Κ-ΝΥΩ) για έκταση εμβαδού δέκα πέντε στρεμμάτων και εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα οκτώ εκατοντάκις χιλιοστών του στρέμματος (15,74788 στρ.), που βρίσκεται στη θέση «Πασσά Σουνίου» της περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής. Με την πράξη αυτή, χαρακτηρίζεται ως: • δάσος κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3208/03 (ΦΕΚ/303/Α), υπαγόμενη στις διατάξεις της δασι κής νομοθεσίας , εμπίπτουσα στην παρ. 1 περίπτωση (α), (β), (δ) του άρθρου 4 και στην παρ. 2 περίπτωση (β),(γ),(δ), (ε) και (ζ) του ίδιου άρθρου του Ν . 998ί79, που μαζί με την εκεί υπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελεί μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/79 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159/Α/2014), ενώπιον της κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 998/79, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν.4280/2014 και του άρθρου 24 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α') Τεχνική Επι τροπή Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Τ.Ε.Ε.Δ.Α.) Ανατολικής Αττικής. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 6391721 και 210 6391252 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Λαύριο, 01-10-2019 Ο Δασάρχης ΤΥ Χρήστος Αντωνέλλης Δασολόγος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 66Λ546Ψ8ΧΒ-ΘΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 333 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην αριθμ. 410/10-9-2019 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Φ11/109908/Ζ2/5-7-2019 Υπουργική Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 όπως ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του ν. 4386/2016 και το άρθρο 84 παρ.16α του ν.4485/2017 και την αριθμ. 2998/22-7-2019 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποφάσισε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού (4 άτομα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων: 1) Βιολογία Περιοδοντικού Οικοσυστήματος (κωδ. 100608C – ΣΤ΄ εξαμήνου) 2) Κλινική Οδοντική Χειρουργική Ι (κωδ. 100707C - Ζ΄ εξαμήνου) 3) Ορθοδοντική ΙV (κωδ. 101005C – Ι΄ εξαμήνου) 4) Προκλινική Ενδοδοντία Ι (κωδ. 100406C – Δ΄ εξαμήνου) Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο, τα παρακάτω δικαιολογητικά : 1) Αίτηση 2) Βιογραφικό σημείωμα 3) Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων 4) Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας 5) Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής 6) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται : α) η οργανική θέση στην οποία υπηρετούν και β) ότι δεν μεσολάβησε γεγονός που να αποτελεί νόμιμο κώλυμα στην πρόσληψή τους (αφορά όσους κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα) 7) Απόκομμα εφημερίδας με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο. Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 και 5 υποβάλλονται σε τρία (3) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όσοι επιλεγούν και κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσουν από την υπηρεσία τους άδεια απουσίας και να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, η οποία θα έχει χορηγηθεί ύστερα από προηγούμενη σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Καθηγητές/υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. και μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. θα πρέπει να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος στο οποίο υπηρετούν από την οποία να προκύπτει ότι έχει ενημερωθεί η Συνέλευση του Τμήματος και ότι δεν παρεμποδίζεται η εκπλήρωση των διδακτικών και ερευνητικών τους υποχρεώσεων. Όσοι επιλεγούν και δεν κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, πρέπει να προσκομίσουν άμεσα : i) γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης Επίσης η υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως τα παρακάτω δικαιολογητικά : ii) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης iii) αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και iv) πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου (τύπου Α) από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει στρατολογικές ή χρηματικές υποχρεώσεις ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να υποβάλουν εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας του Τμήματος Οδοντιατρικής 2310 99 9475 Θεσσαλονίκη, Σεπτεμβρίου 2019 Ο Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγητής Λάμπρος Ζουλούμης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 6Ξ1Κ46Ψ8ΧΒ-ΤΣ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ. 118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην αριθμ. 1/11-9-2019 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Φ11/109908/Ζ2/5-7-2019 Υπουργική Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 όπως ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του ν. 4386/2016 και το άρθρο 84 παρ.16α του ν.4485/2017 και την αριθμ. 2998/22-7-2019 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποφάσισε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού (1 άτομο) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος: «Δημόσιες Συγκοινωνίες» Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο, τα παρακάτω δικαιολογητικά : 1) Αίτηση 2) Βιογραφικό σημείωμα 3) Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων 4) Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας 5) Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής 6) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται : α) η οργανική θέση στην οποία υπηρετούν και β) ότι δεν μεσολάβησε γεγονός που να αποτελεί νόμιμο κώλυμα στην πρόσληψή τους (αφορά όσους κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα) 7) Απόκομμα εφημερίδας με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο. Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 και 5 υποβάλλονται σε 3 αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όσοι επιλεγούν και κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσουν από την υπηρεσία τους άδεια απουσίας και να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, η οποία θα έχει χορηγηθεί ύστερα από προηγούμενη σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Καθηγητές/υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. και μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. θα πρέπει να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος στο οποίο υπηρετούν από την οποία να προκύπτει ότι έχει ενημερωθεί η Συνέλευση του Τμήματος και ότι δεν παρεμποδίζεται η εκπλήρωση των διδακτικών και ερευνητικών τους υποχρεώσεων. Όσοι επιλεγούν και δεν κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, πρέπει να προσκομίσουν άμεσα : i) γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης Επίσης η υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως τα παρακάτω δικαιολογητικά : ii) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης iii) αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και iv) πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου (τύπου Α) από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει στρατολογικές ή χρηματικές υποχρεώσεις ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να υποβάλουν εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 2310 995852 Θεσσαλονίκη, 13-9-2019 Ο Πρόεδρος του Τμήματος Π. Πρίνος Καθηγητής ΓΑΜΟΣ Ο ΑΡΤΑΝ ΣΑΚΟ (ARTAN SAKO) ΤΟΥ ΝΑΖΙΦ (NAZIF) ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ (MARGARITA) ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΚΟ (SAKO) ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ (ALBANIA) ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ ΜΥΣΤΑΚΟΥ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΥΣΤΑΚΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΑΥΛΩΝΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός, 21/06/2019 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2118 ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΚΜΕΠΑ)» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν Ανακοινώνει Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), που εδρεύει στο Χολαργό Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Ψυχολογική υποστήριξη γονέων και προνηπίων και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους παιδαγωγούς» συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2020. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) Κωδικός Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός απασχόλησης σύμβασης ατόμων 112 Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Από την 1 ΠΑΠΑΓΟΣ-ΧΟΛΑΡΓΟΣ υπογραφή της (Παιδικοί Σταθμοί) σύμβασης έως 31/07/2020 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) Κωδικός Τίτλος σπουδών απασχό- και λησης λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 112 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία (για αποφοίτους έως 31/12/1993 που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του ν.991/1979 (Α΄278), όπως ισχύει), ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου και γ) Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους ως παιδοψυχολόγου. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «12-02-2019»] να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Παπάγου-Χολαργού στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), 17ης Νοεμβρίου 121, Τ.Κ. 156 62, Χολαργός, υπόψιν κας Μούσιου Αδαμαντίας και κας Γιαχουντή Γεωργίας (τηλ. επικοινωνίας: 210-6531778). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων→ Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΑΡΙΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOY Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό σε Ευρώ ως εξής: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7/2019 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ 26.11.2019 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ώρα 11:00 ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η περίληψη της Προκήρυξης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.bankofgreece.gr → Ενημέρωση → Γραφείο Τύπου → Διακηρύξεις). Αντίγραφα της Προκήρυξης διατίθενται από το Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων Έργων της Τράπεζας της Ελλάδος (Ελ. Βενιζέλου 21, όροφος 1ος, γραφείο 149, τηλ. 210 320 2229, 210 320 2153, 210 320 2185). Διεύθυνση Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων Έργων Αθήνα, 10.10.2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1372 Ημερομηνία: 10.10.2019 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για το Υποέργο 3 «Αναπαραγωγή σε έντυπη μορφή και σε προσβάσιμες εναλλακτικές ψηφιακές μορφές των υποστηρικτικών εργαλείων» στο πλαίσιο του Έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για το Υποέργο 3: «Αναπαραγωγή σε έντυπη μορφή και σε προσβάσιμες εναλλακτικές ψηφιακές μορφές των υποστηρικτικών εργαλείων» στο πλαίσιο του Έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020», με ΚΩΔ. MIS 5011444. Το έργο αφορά Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες. Ονοματολογία CPV: 79800000-2 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 138.033,50 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % Το ποσό αυτό είναι το ανώτερο όριο για την υποβολή προσφορών. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται εγγύηση ποσού 2.226,35 Ευρώ, που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29η/10/2019 και ώρα 16:00μ.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 30η/10/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο του Υποέργου. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προσφέροντα για δώδεκα (12) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 1) κράτος-μέλος της Ένωσης, 2) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 3) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 4) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. και πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 2.2 της διακήρυξης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Μπορεί να ζητηθεί όμως να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι από την υπογραφή της σύμβασης και για 2 μήνες. Ο ανάδοχος θα υποχρεούται το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου, αορίστου χρόνου, προς την Ε.Σ.Α.μεΑ. σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής αυτής πρέπει να καλύπτει ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ.Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα άρθρα 345επ. του Ν. 4412/16. Η παράδοση του έργου θα γίνει στην έδρα της Ε.Σ.ΑμεΑ., στην Ηλιούπολη Αττικής οδός Ελ. Βενιζέλου 236. Το έργο συγχρηματοδοτείται από Πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ): 19PROC005681208 2019-10-10 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 80573. Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.esaea.gr. Αρμόδια για πληροφορίες η κα Αποστολάκη Νεκταρία, τηλ.: 210 9949837. Ηλιούπολη, 10.10.2019 Ο Πρόεδρος Ε.Σ.Α.μεΑ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6ΝΘ07ΛΕ-ΠΧΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Κέρκυρα 09.10.2019 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: Οικ.86856/36276 Δ/ΝΣΗ OΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: Οίκ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2019-2020 ΚΑΙ 2020-2021 Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021. Ο διαγωνισμός αφορά 23 δρομολόγια με Ε.Δ.Χ. και 97 δρομολόγια με μικρά και μεγάλα λεωφορεία, δομημένα ανά τμήματα, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα χωρίς δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες ογδόντα ένα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (5.147.081,28 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης(προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 4.150.872,00 € και ΦΠΑ : 996.209,28 €). Οι δαπάνες μεταφοράς των μαθητών βαρύνουν τους Κ.Α.Π. της Π.Ι.Ν., για τους οποίους επιχορηγείται. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης 50% το οποίο προκύπτει συσσωρευτικά για τους ακόλουθους λόγους: i) Έως και το 20% του προϋπολογισμού κάθε τμήματος του διαγωνισμού για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ii) λόγω χρονικής παράτασης του αντικειμένου της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) μηνών. Αν η Περιφέρεια κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος δύνανται να αυξάνει το προβλεπόμενο ποσοστό 20% της προαίρεσης, μέχρι του ύψους της συνολικής προαίρεσης που έχει προκηρυχθεί για το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή ήτοι με το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν το σύνολο των υπηρεσιών όπως η διακήρυξη ορίζει. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στον Ν.4412/2016. - Η ημερομηνία δυνατότητας οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η: Παρασκευή 11/10 /2019 και ώρα 23:00 - Η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η: Τετάρτη 20/11/2019 και ώρα 23.59 -Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η: Τρίτη 26/11/2019 και ώρα 10:00 - Ο τόπος κατάθεσης των εγγράφων της προσφοράς που απαιτούνται κατά περίπτωση να προσκομισθούν (εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή) σύμφωνα με την παρούσα, είναι το κατάστημα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων- Π.Ε Κέρκυρας, Σπ. Σαμάρα 13, Κέρκυρα, στο Τμήμα Γραμματείας (2ος όροφος) για το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικού της ΠΙΝ. - Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του συμμετέχοντος, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α. - Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι μέχρι 26/9/2020 και η διάρκεια της σύμβασης είναι μέχρι 30.6.2021 με δυνατότητα παράτασης για πέντε (5) μήνες. - Τεύχη του Διαγωνισμού και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την ανωτέρω Υπηρεσία. Πλήρες τεύχος του διαγωνισμού αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων www.pin.gov.gr (σύνδεσμος: Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και των συνημμένων Παραρτημάτων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής. - Δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων,τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε: α) κράτος-µέλος της Ένωσης, β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. -Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή (άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) για την υποβολή προσφοράς. H Α.Α. µπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονοµικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον (Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016). Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο των προς παροχή υπηρεσιών. Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν βεβαίωση/άδεια άσκησης επαγγέλματος παροχής υπηρεσιών από αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή {∆.Ο.Υ, ΟΤΑ κ.λ.π.} ή να είναι µέλη του οικείου Επιµελητηρίου. -Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί (αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) από τριμελή Επιτροπή που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024 (ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011) και των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτής. - Αρμόδια Υπηρεσία για την επίβλεψη και τον έλεγχο της προόδου υλοποίησης της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο, είναι η ∆ιεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας- Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. - Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης είναι με ΑΔΑΜ: 19REQ005605891 ΑΔΑ: Ψ3Σ17ΛΕ-Ξ6Π Γραπτά αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διακήρυξη, υποβάλλονται μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα τηλ: 26613.62146 & 26613.62257, αρμόδιος υπάλληλος κ. Καλούσης Δημήτριος,e-mail: tm_promithion. ker@pin. gov. gr. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση: www.pin.gov.gr, και στο ΚΗΜΔΗΣ. Κωδικός CPV: 60130000-8, NUTS: EL622. Η προκήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ την Πέμπτη 03-10-2019 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας