PrintButton

12-10-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Την 26/1/15 εκδικαζόταν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η από 18/11/14 και με αρ. κατ. 128843/18106/14 αγωγή της Εραλίας Πάκου κατά: 1) της ΑΕ με την επωνυμία Επιχειρήσεις Αξιοποίησης Ακινήτων και Ελεύθερων χώρων και 2) του Ηλία Αϊβάζογλου, κάτοικοι Ωραιόκαστρου Θεσ/νίκης. Επειδή όμως αυτή ματαιώθηκε λόγω των βουλευτικών εκλογών της 25/1/15, με την από 27/9/19 και με αρ. κατ. 85365/2119/19 κλήση της ως άνω εταιρείας και του Ηλία Αϊβάζογλου, αυτή προσδιορίστηκε εκ νέου για συζήτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 16/12/2019. Αθήνα, 11/10/19 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΦΙΛΙΩ ΑΣΜΑΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ' αριθμόν 14/2019 Διάταξη Αναγνώρισης Σωματείου του Ειρηνοδικείου Νικαίας, συστήθηκε το σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΕΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ERGON LAB» με έδρα τον Κορυδαλλό Αττικής και εγκρίθηκε το από 29/7/2019 καταστατικό του, με τους σκοπούς που αναφέρονται αναλυτικά σ' αυτό. Αθήνα 10 Οκτωβρίου 2019 Η Πληρεξουσία Δικηγόρος ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ.: 11892Α/4-10-2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών ΦΩΤΙΟΥ ΛΑΜΠ. ΣΠΥΡΕΤΟΥ, κατοίκου Αθήνας, οδός Ναυαρίνου αρ. 18-20, ύστερα από γραπτή παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών, Γιουλιιάνας Βασίλεβα, ως πληρεξουσίας της Σβετλάνας Στοΐτσεβα του Γκοσποντίνοβα, κατοίκου Αθηνών, οδός Νεϋγί αρ. 1, επιδόθηκε προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για την Λίνα Ιβάνοβα του Βαλτσέβα, πρώην προσ. διαμένουσας στο ξενοδοχείο «ΜΙΝΙΟΝ ΗΟΤΕΛ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μαιζώνος αρ. 3 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 18.7.2019 Κλήσης του Μ.Π.Α., βάσει της οποία ζητά να γίνει δεκτή σε όλα της τα αιτήματα, με δικάσιμο την Πρώτη (1) Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ., στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών, καλούμενη να παραστεί. ΑΘΗΝΑ 10-10-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΜΠ. ΣΠΥΡΕΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την υπ’αριθμ. 1179/2018 Έκθεση της κ. Εισηγήτριας της πτώχευσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και δ.τ. «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α.Ε.» (ΑΜ 29456), δόθηκε η άδεια στην σύνδικο της πτώχευσης, Αικατερίνη Βαγιωνάκη, να εκποιήσει τα 6 τελευταία οχήματα της πτωχεύσεως που αναφέρονται στην από 1997/2015 Έκθεση της ως άνω Εισηγήτριας, όπως διορθώθηκε με την υπ’αριθμ. 2546/2016 Έκθεσή της και δη τα υπ’αριθμ. 11, 12, 13, 14, 15 και 16 οχήματα επί των ως άνω εκθέσεων με μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της ως άνω 1179/2018 έκθεσης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών, στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και ώρα 11:00, που θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από τον κ. Εισηγητή. της πτώχευσης. Η δαπάνη μεταβίβασης και όλα τα έξοδα γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα, 30-9-2019 Η Σύνδικος Αικατερίνη Βαγιωνάκη Τηλ. 210 3237637 Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου Ο Δικ. Επιμελητής Εφετείου Πειραιά Ιωάννης Δ. Αγγελόπουλος (Λόντου αρ. 4- 2103640532) με παραγγελία της δικηγόρου Βασιλικής Τσώνου πληρεξούσιας της εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε.», επέδωσα στoν Εισαγγελέα Πρωτ. Αθηνών (αρ. έκθ. επιδ. Ε-11843/10-10-2019), για την εταιρεία με την επωνυμία «Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με πρώην έδρα στην Αθήνα (Σωκράτους 28) και ήδη αγνώστου έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 24.12.18 Αγωγής ΓΑΚ: 113448/18, ΕΑΚ: 4615/18) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η αγωγή, να καταβάλλει το ποσό των 1985,67 € και το νόμιμο τόκο από την επομένη της εκδόσεως ενός εκάστου τιμολογίου άλλως από την επομένη της επίδοσης και να καταδικασθεί στην δικαστική δαπάνη και την αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικ. Επιμελητής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Ευβοίας ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΑΚΗ γνωστοποιώ ότι ύστερα από γραπτή παραγγελία του Δικηγόρου Θηβών, κ. Αθανασίου Μ. Κοκοντίνη, ως πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με Α.Φ.Μ.: 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, πήγα και επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θήβας, δυνάμει της με αριθμό 5089Γ/30-9-20129 Εκθεσης Επίδοσής μου, για λογαριασμό του Ανδρέα Καραγιάννη- Κοκόνη του Παναγιώτη (Α.Φ.Μ. 047050817), πρώην κατοίκου Θηβών, Κοντίτο 27, και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 10-9-2019 και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών απευθυνόμενης ΑΓΩΓΗΣ της παραπάνω τράπεζας κατ αυτού, με την οποία ζητεί να γίνει δεκτή η αγωγή, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τις αιτίες που αναφέρονται στο ιστορικό να της καταβάλει το συνολικό ποσό των εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων δεκαέξι ευρώ και ενενήντα ένα λεπτών (95.936,95 € +48.879,96 € =144.816,91 ευρώ), με το νόμιμο τόκο από 5-5-2019 και με ανά εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων μέχρις εξοφλήσεως, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί αυτός στη δικαστική δαπάνη. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η με αριθμό 326/ΤκΜ/22-9-2019 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου της Γραμματέα του Πρωτοδικείου Θήβας, με την οποία ορίζεται: Μέσα σε 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται για 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Για γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να ενεργή¬σει όσα ορίζονται για εκείνον με την παραπάνω πράξη. Η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Ευβοίας ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΑΚΗ Από ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΟΚΟΝΤΙΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟ Επαμεινώνδα 12- 322 00 Θήβα τηλ. 2262029141, κιν.6937376313 ΑΦΜ 042464588 Δ.Ο.Υ. Θηβών Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου Ο Δικ. Επιμελητής Εφετείου Πειραιά Ιωάννης Δ. Αγγελόπουλος (Λόντου αρ. 4- 2103640532) με παραγγελία της δικηγόρου Βασιλικής Τσώνου πληρεξούσιας της εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε.», επέδωσα στoν Εισαγγελέα Πρωτ. Αθηνών (αρ. έκθ. επιδ. Ε-11844/10-10-2019), για την εταιρεία με την επωνυμία «Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με πρώην έδρα στην Αθήνα (Σωκράτους 28) και ήδη αγνώστου έδρας, ακριβές αντίγραφο των με Αριθμό 1126/2019 Πρακτικών Συνεδρίασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών Διαδικασία Μικροδιαφορών (ΜΚ1) Συνεδρίαση της 23-09-2019, με την οποία ανέβαλαν την συζήτηση της αγωγής με ΓΑΚ: 113448/18 και ΕΑΚ: 4615/18 για την 16-01-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ., κοινοποίηση προ δέκα (10) ημερών. Καλούμενη να παραστεί. Ο Δικ. Επιμελητής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθ. 32/2019 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας αναγνωρίσθηκε η τροποποίηση του αθλητικού μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Αθλητικός Όμιλος Αείροον», που εδρεύει στο Δήμο Μεταμόρφωσης με σκοπούς τους αναλυτικά αναφερόμενους στο άρθρο δυο (2) του από 23.12.2018 κωδικοποιημένου καταστατικού του. Αθήνα, 11.10.2019 Η πληρεξούσια δικηγόρος Ρεβέκκα Δ. Τσετσέλη Μαυροκορδάτου 11, Αθήνα 6977613782 ΑΦΜ 146256929, ΔΟΥ Ν. Ιωνίας ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ.ΠΟΛΑΤΙΔΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 8, Τ.Κ. 10431, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 5215345 FAX: 210 5225137 EMAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΕΦΚΑ προκηρύσσει δεύτερο επαναληπτικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την μίσθωση κτιρίων στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης αποκλειστικά για την στέγαση αρχείων συνολικής επιφάνειας χώρων 5.000 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%). Ανώτατο όριο αιτούμενου μηνιαίου μισθώματος για τους χώρους του αρχείου το ποσό των 2,00 €/τ.μ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 31-10-2019, ημέρα Πέμπτο και ώρα 11 :00 πμ, στα γραφεία του περιφερειακού Υποκαταστήματος μισθωτών Θεσσαλονίκης του ΕΦΚΑ στην οδό Αριστοτέλους 15-17, Θεσσαλονίκη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Περιφερειακού Υποκαταστήματος μισθωτών ΕΦΚΑ, οδό Αριστοτέλους 15-17, Θεσσαλονίκη και στα τηλέφωνα 2310-294.900 από 08:00 μέχρι 14:00. Επίσης στο link: http://www.efka.goν.gr/ banner διαγωνισμοί, όπου υπάρχει η πλήρης προκήρυξη μαζί με τα τεύχη τεχνικών προδιαγραφών των κτιρίων του ΕΦΚΑ. Από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ ΑΔΑ: Ψ7ΓΔΟΡΡ2-9Ε7 Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 11419 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Εκπόνησης Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan) και Σχεδίου Ανάκαμψης από Καταστροφή (Disaster Recovery Plan), προϋπολογισθείσας δαπάνης 99.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 23.10.2019 έως και 26.10.2019 και ώρα 23:59 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.goν.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: http://www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 έως 15:00, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 205, τηλ. 2103353234. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας