PrintButton

22-10-2019

on .

ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΔΑ: Ψ4ΔΙΩΞΔ-Λ4Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΔΑΜ: 19PROC005727299 2019-10-18 ΕΡΓΟ: Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων στο Δήμο Περάματος ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 700.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9775.07.013) CPV: 45232130-2 ΑΡ. ΠΡ.: 19776/13754/16-10-2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων στο Δήμο Περάματος» με προϋπολογισμό 700.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%). 1. Αντικείμενο του έργου Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ομβρίων επί της οδού Πλαστήρα, που ξεκινά από τον ήδη κατασκευασμένο αγωγό στη συμβολή της υπόψη οδού με την Λεωφόρο Ειρήνης και καταλήγει στη συμβολή των οδών Πλαστήρα και Στερεάς Ελλάδος. Προβλέπεται επίσης η κατασκευή τμημάτων των αγωγών ομβρίων των οδών Στερεάς Ελλάδος και Χρυσ. Σμύρνης που συμβάλλουν στον αγωγό της οδού Πλαστήρα. Τα παραπάνω τμήματα είναι άμεσα λειτουργικά αφού συνδέονται με ήδη κατασκευασμένα και λειτουργούντα τμήματα δικτύων 2. Οικονομική ανάλυση του έργου Το έργο ανήκει στην κατηγορία της ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και αναλύεται στις ακόλουθες ομάδες εργασιών: α) ΟΜΑΔΑ Α: Εργοταξιακή σήμανση-Προστατευτικές κατασκευές, Εκσκαφές, Καθαιρέσεις-αποξηλώσεις-καθαρισμοί-αποκαταστάσεις, Επιχώματα-επιχώσεις, Αντιστηρίξεις με προϋπολογισμό 245.996,00 € β) ΟΜΑΔΑ Β: Κατασκευές από σκυρόδεμα - Στεγανοποιήσεις-αρμοί-λοιπές εργασίες με προϋπολογισμό 63.177,50 € γ) ΟΜΑΔΑ Γ: Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις, Δίκτυα, Λοιπές κατασκευές δικτύων με προϋπολογισμό 96.308,00 € και προστίθεται: 1) Γ.Ε. και Ο.Ε (18%): 72.986,67 €, 2) ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%: 71.770,23 € 3) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 277,73 € 4) ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 14.000,00 5) ΦΠΑ (24%): 135.483,87€. Σύνολο:700.000,00 €. 3. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 6 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης 4. Χρηματοδότηση Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ9775.07.013), είναι δε εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου και έχει ήδη πραγματοποιηθεί Ανάληψη Πολυετούς Υποχρέωσης, στον ΚΑΕ Κ.Α.: 25-7312.0021. 5. Σύστημα δημοπράτησης Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 περί ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων. Ως κριτήριο ανάθεσης για το εν λόγω έργο, λαμβάνεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στον ανωτέρω νόμο. 6. Δικαιούμενοι συμμετοχής Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον δραστηριοποιούνται στην κατηγορία: Υδραυλικά που είναι εγκατεστημένες σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 7. Έγγραφα σύμβασης και τεύχη Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.perama.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 18/11/2019, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως 22/11/2019. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 20 37 223, FAX. 210 4021613, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Δημήτρης Παπαθανασίου 8. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών - Αποσφράγιση Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως τις 25/11/ 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την 29/11/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. 9. Εγγύηση συμμετοχής Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση, από τους συμμετέχοντες οι-κονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 11.290,32 €. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Περάματος. Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται στη σχετική αναλυτική Διακήρυξη. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Εκποίηση κινητών πραγμάτων της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Σ. ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με συνολική τιμή εκποίησης την τιμή απογραφής τους, ήτοι 38.000,00 € και τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3 αυτής, ήτοι 25.333,33 € πλέον ΦΠΑ 24%. Ολα τα έξοδα βαρύνουν την υπερθεματιστή. Σύνδικος ΠΕΤΡΟΣ ΣΙΑΧΑΜΗΣ τηλ. 6973630616 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ Με την υπ’ αριθμ. 1595/2019 πράξη της εισηγήτριας της πτώχευσης της εταιρείας με την επωνυμία «ON TELECOMS-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, ορίστηκε η εκποίηση απ’ ευθείας με δημόσιο πλειστηριασμό της γεννήτριας ηλεκτρικού ρεύματος που βρίσκεται στο υπόγειο των μισθωμένων εγκαταστάσεων στη Μεταμόρφωση Αττικής, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην άνω πράξη, με τιμή εκτίμησης 15.000€ και τιμή α’ προσφοράς τα 2/3 αυτής. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα και ώρα 11:00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών, μετά την πάροδο 10 εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση στο ΔΔΔ, μετά την πάροδο 20 ημερών τουλάχιστον από την κοινοποίηση της ημερομηνίας εκποίησης στην ΑΑΔΕ, στους προϊσταμένους των αναγγελθεισών ΔΟΥ, ΙΚΑ και τελωνείων, καθώς και στους ενεχυρούχους Δανειστές, και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα, μέχρι εγκρίσεως του τιμήματος. ΑΘΗΝΑ 20/10/2019 Ο ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΑΜ/ΔΣΑ 27245) ΤΗΛ. 2108225600, 6932914569 Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 100, ΑΘΗΝΑ ΤΚ11472 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμόν 4016Β΄/18-10-2019 έκθεση επίδοσης εμένα του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Ηλία Γρηγ. Σούσκα, κατοίκου Αθηνών, οδός Αιόλου αρ.104, επιδόθηκε κατόπιν έγγραφης παραγγελίας της Δικηγόρου Αθηνών, κ. Ευσταθίας Ν. ΚΑΛΑΝΤΖΗ, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για τον Γεώργιο Κάνταρο του Ευαγγέλου, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Σπύρου Λάμπρου αρ.25-27 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 17-10-2019 Εξώδικης Πρόσκλησης της εταιρείας με την επωνυμία «Μ. ΚΛΩΝΑΡΗΣ – Φ. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΕΠΕ» (ΑΦΜ: 095022917), που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον νόμιμο εκπρόσωπό της Φώτιο Μερτζάνη του Σταύρου και της Δήμητρας, κάτοικο Αθηνών, οδός Βερενίκης αρ.13-15, προς αυτόν, η οποία απευθύνεται ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και Δημόσιας Αρχής και με την οποία τον προσκαλεί να προσέλθει, με την ιδιότητά του ως νομίμου κληρονόμου της συζύγου του Μαρίας, το γένος Ξενοφώντος και Αγγελικής Γιόκαρη: α) την 25/10/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στο συμβολαιογραφείο της συμβολαιογράφου Αναστασίας Καραγιώργου στην οδό Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ.9 στην Παλλήνη Αττικής, στο 2ο όροφο (τηλ. 210-4297788 και 6972-210590) για να υπογράψει την σχετική δήλωση φόρου μεταβίβασης και β) την 31/10/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ. στο συμβολαιογραφείο της συμβολαιογράφου Αναστασίας Καραγιώργου στην οδό Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ.9 στην Παλλήνη Αττικής, στο 2ο όροφο (τηλ. 210-4297788 και 6972-210590) για να συμπράξει στην κατάρτιση και υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης του με στοιχεία Κ1 καταστήματος του ισογείου της πολυκατοικίας επί της οδού Λασκαρίδου 52 στην Καλλιθέα, επί τω τέλει όπως μεταβιβάσει στην εργολήπτρια εταιρεία «Μ. ΚΛΩΝΑΡΗΣ – Φ. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΕΠΕ» (ΑΦΜ: 095022917), που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, τα αντιστοιχούντα ποσοστά, και με την οποία επίσης τον ενημερώνει ότι σε περίπτωση μη εμφανίσεως του, τα αντιστοιχούντα ποσοστά θα μεταβιβασθούν με αυτοσύμβαση δυνάμει της ανέκκλητης εντολής και πληρεξουσιότητας που είχε χορηγηθεί από τους οικοπεδούχους προς την εργολήπτρια εταιρεία με το υπ’ αριθμ. 2152/31-12-1978 προσύμφωνο μεταβιβάσεως ιδανικών μεριδίων οικοπέδου και εργολαβικού της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας θυγατρός Δημητρίου Ζερβού. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 18-10-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ηλίας Γρηγ. Σούσκας Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου Ο Δικ. Επιμελητής Εφετείου Πειραιά Ιωάννης Δ. Αγγελόπουλος (Λόντου 4 - 2103640532) με παραγγελία της δικηγόρου Καλλιρόης Λυμπερίδου πληρεξούσιας του Σάββα Ηλ. Χατζηκυριακού (Κορησσία Κέας), επέδωσα στoν Εισαγγελέα Πρωτ. Αθηνών (αρ. έκθ. επιδ. Ε-11875/21.10.2019), για την Αναστασία Καροφυλλάκη του Μιχαήλ, πρώην κάτοικο Βύρωνα (28ης Οκτωβρίου αρ. 60) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 05.09.2019 Αγωγής (Ειδική Διαδικασία Γαμικών Διαφορών) (ΓΑΚ: 79939/19-09-19, ΕΑΚ: 7037/19) ενώπιον του Μον. Πρωτ. Αθηνών, με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η αγωγή, να λυθεί ο γάμος τους και να καταδικασθεί στην δικαστική δαπάνη. Δικάσιμος: 21-09-2020, Δευτέρα 09:00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, Κτίριο 6, Αίθουσα 12, Πινάκιο: Α3(ΜΟΝ), Αρ. Πινακίου: 22. Καλούμενη να παραστεί. Ο Δικ. Επιμελητής Ιωάννης Δ. Αγγελόπουλος Φ. 100809-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ–ΚΛΗΣΗ Του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Νίκης αριθμός 5. ΚΑΤΑ Των φερόμενων, στον οικείο κτηματολογικό πίνακα, ως δικαιούχων των ακινήτων που απαλλοτριώνονται με τη με αριθμό Φ3010027/οικ.6090/21.09.2016 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ: 690Χ4653ΟΞ-15Ν): 1. Του Γαρεφαλάκη Ιωάννη του Εμμανουήλ, που κατοικεί στην Εθιά, Τ.Κ. 70 010, Δήμος Αρχανών - Αστερουσιών, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 055001, 055004, 055005, 055006, 055011, 055012, 055013), 2. Του Βελεγράκη Κωνσταντίνου του Ηρακλή, που κατοικεί στην Εθιά, Τ.Κ. 70 010, Δήμος Αρχανών - Αστερουσιών, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 055002, 055007, 055008, 055014, 055015, 055017), 3. Του Βελεγράκη Εμμανουήλ του Ηρακλή, που κατοικεί στην Εθιά, Τ.Κ. 70 010, Δήμος Αρχανών - Αστερουσιών, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 055003, 055009, 055010, 055016). Ειδοποιούνται οι παραπάνω και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ότι το Ελληνικό Δημόσιο με την από 05.09.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 481/06.09.2019 αίτησή του προς το Μονομελές Εφετείο Ανατολικής Κρήτης, της οποίας δικάσιμος ορίστηκε, μετά από αναβολή, η 12η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (αρ. πιν.80), και η οποία τοιχοκολλήθηκε όπως νόμος ορίζει στο κατάστημα του παραπάνω Δικαστηρίου και στο κατάστημα του Δήμου Αρχανών-Αστερουσιών, ζητά να παρασχεθεί η άδεια στα αρμόδια για την υλοποίηση του έργου όργανα να προβούν σε προσωρινή κατάληψη και να πραγματοποιήσουν εργασίες, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 7Α του ΚΑΑΑ, πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης σε ακίνητα συνολικού εμβαδού 41.621,95 τ.μ., που απαλλοτριώνονται αναγκαστικά δυνάμει της με αριθμό Φ3010027/οικ.6090/21.09.2016 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα, στις 03.11.2016, στο με αριθμό 222 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων και με την οποία κηρύχθηκε, ως κατεπείγουσα, η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και, ειδικότερα, για την κατασκευή του τμήματος με κωδικό τμήματος 27 (Σ2) [Δ.Δ. Εθιάς του Δήμου Αρχανών - Αστερουσιών] στο πλαίσιο κατασκευής του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης μετά των οδικών συνδέσεων του με τους Βόρειο και Νότιο Οδικούς Άξονες της Κρήτης. Η υπό απαλλοτρίωση έκταση απεικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στο δεύτερο διορθωτικό κτηματολογικό διάγραμμα (ΚΤ-27-Κ.Δ.1) και τον αντίστοιχο δεύτερο διορθωτικό κτηματολογικό πίνακα (ΚΤ.27-Κ.Π.1) του Β’ Τμήματος της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης (έργα Πελοποννήσου και Νησιωτικής Ελλάδος), της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Υ.ΥΠ. & ΜΕ. – Γ.Γ.Υ – Γ.Δ.Σ.Υ. Ε.Υ.Δ.Ε. – Κ.Σ.Ε.Σ.Π.), τα οποία έχει συντάξει το Γραφείο Μελετών «ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» και έχει εγκρίνει η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 3908/26.07.2019 απόφασή της (ΑΔΑ: ΩΜΙΓ465ΧΘΞ-11Ι). Η απαλλοτρίωση αυτή κηρύχθηκε υπέρ του Δημοσίου και θα αντιμετωπιστεί με πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) για έργα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Υποδομών και ειδικότερα σε βάρος του έργου 2015ΣΕ07700000 της ΣΑΕ077. Με την παραπάνω αίτησή του το Ελληνικό Δημόσιο ζητάει να παρασχεθεί η άδεια στα αρμόδια για την υλοποίηση του έργου όργανα να προβούν σε προσωρινή κατάληψη και να πραγματοποιήσουν εργασίες στις ως άνω απαλλοτριούμενες εκτάσεις-ιδιοκτησίες με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 7Α του ΚΑΑΑ, πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης, Β (για τα ακίνητα και τα επικείμενά τους), όπως αυτή προκύπτει από τη με ημερομηνία Αύγουστος 2019 έκθεση εκτίμησης της ανεξάρτητης πιστοποιημένης ορκωτής εκτιμήτριας, Άννας Μιχαηλίδη, και συγκεκριμένα η αποζημίωση αυτή ορίζεται ως εξής: Α/Α ΑΚΠ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΥΜΕΝΟΥ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ €/Μ2 01 055001 1,33 € 02 055002 1,20 € 03 055003 1,20 € 04 055004 1,40 € 05 055005 0,99 € 06 055006 0,95 € 07 055007 0,90 € 08 055008 0,94 € 09 055009 0,90 € 10 055010 0,90 € 11 055011 1,10 € 12 055012 1,05 € 13 055013 0,99 € 14 055014 0,90 € 15 055015 0,99 € 16 055016 0,99 € 17 055017 1,20 € Περαιτέρω, ζητείται να διαταχθεί η αποβολή των ιδιοκτητών, νομέων, κατόχων ή οποιουδήποτε έλκει δικαιώματα από αυτούς, από τα ως άνω ακίνητα και η άμεση παράδοση αυτών στα αρμόδια όργανα του Ελληνικού Δημοσίου, υπό τους προβλεπόμενους όρους του άρθρου 7Α του ΚΑΑΑ και ειδικότερα υπό τον όρο κατάθεσης από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά την παρ. 3 του άρθρου 7Α του ΚΑΑΑ, ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης, το οποίο αντιστοιχεί στο 70% της ως άνω εκτιμώμενης αποζημίωσης (για τα ακίνητα και τα επικείμενά τους), όπως αυτή προκύπτει από τη με ημερομηνία Αύγουστος 2019 έκθεση εκτίμησης της ανεξάρτητης πιστοποιημένης ορκωτής εκτιμήτριας, Άννας Μιχαηλίδη. Για την αίτηση αυτή ορίστηκε δικάσιμος η 12η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, τόπος το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, που βρίσκεται επί της Λ. Δικαιοσύνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου-1ος όροφος) και ώρα η συνήθης των συνεδριάσεων (10.00 π.μ.- αρ. πιν. 80), ενώ αντίγραφο της αίτησης, καθώς και αντίγραφο της πράξης προσδιορισμού δικασίμου και του οικείου πρακτικού αναβολής. αναρτήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον πίνακα ανακοινώσεων του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης και του Δήμου Αρχανών-Αστερουσιών, στην περιοχή του οποίου βρίσκονται τα απαλλοτριούμενα. Καλούνται οι ανωτέρω να παραστούν κατά τη συζήτηση τής ως άνω αίτησης τού Ελληνικού Δημοσίου, διαφορετικά αυτή θα γίνει ερήμην τους. Ηράκλειο, 17 Οκτωβρίου 2019 Ο πληρεξούσιος του Ελληνικού Δημοσίου Στέφανος Πετροπουλάκος Δικαστικός Πληρεξούσιος Α’ ΝΣΚ 2810 28 92 28 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Φ. 100809-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ–ΚΛΗΣΗ Του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Νίκης αριθμός 5. ΚΑΤΑ Των φερόμενων, στον οικείο κτηματολογικό πίνακα, ως δικαιούχων των ακινήτων που απαλλοτριώνονται με τη με αριθμό Φ3010028/οικ/4431/01.07.2016 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ: 6ΕΦΙ4653ΟΞ-1ΨΧ): 1. Του Καλεντάκη Θωμά του Γεωργίου, που κατοικεί στον Πύργο, Τ.Κ. 70 013, Δήμος Αρχανών - Αστερουσιών, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 030001, 030007), 2. Του Δήμου Αρχανών - Αστερουσιών, που εδρεύει στα Πεζά, Τ.Κ. 70 100, Δήμος Αρχανών - Αστερουσιών, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 030002, 030003, 030008, 030009, 030010, 030011, 030012, 030013) όπως νομίμως εκπροσωπείται, 3. Του Παπαδάκη Ιωάννη του Αλεξάνδρου, που κατοικεί στον Αχεντριά, Τ.Κ. 70 010, Δήμος Αρχανών - Αστερουσιών, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 030004, 030005, 030014, 030015, 030016, 030017, 030018), 4. Του Βατσάκη Χαραλάμπους του Ζαχαρία, που κατοικεί στον Αχεντριά, Τ.Κ. 70 010, Δήμος Αρχανών - Αστερουσιών, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 030006, 030019, 030020, 030021, 030022). Ειδοποιούνται οι παραπάνω και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ότι το Ελληνικό Δημόσιο με την από 23.07.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 406/25.07.2019 αίτησή του προς το Μονομελές Εφετείο Ανατολικής Κρήτης, της οποίας δικάσιμος ορίστηκε, μετά από αναβολή, η 12η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (αρ. πιν. 81), και η οποία τοιχοκολλήθηκε όπως νόμος ορίζει στο κατάστημα του παραπάνω Δικαστηρίου και στο κατάστημα του Δήμου Αρχανών-Αστερουσιών, ζητά να παρασχεθεί η άδεια στα αρμόδια για την υλοποίηση του έργου όργανα να προβούν σε προσωρινή κατάληψη και να πραγματοποιήσουν εργασίες, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 7Α του ΚΑΑΑ, πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης σε ακίνητα συνολικού εμβαδού 39.414,75 τ.μ., που απαλλοτριώνονται αναγκαστικά δυνάμει της με αριθμό Φ3010028/οικ/4431/01.07.2016 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα, στις 20.07.2016, στο με αριθμό 142 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων και με την οποία κηρύχθηκε, ως κατεπείγουσα, η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και, ειδικότερα, για την κατασκευή του τμήματος με κωδικό τμήματος 28 (Σ2) [Δ.Δ. Αχεντριά του Δήμου Αρχανών - Αστερουσιών] στο πλαίσιο κατασκευής του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης μετά των οδικών συνδέσεων του με τους Βόρειο και Νότιο Οδικούς Άξονες της Κρήτης. Η υπό απαλλοτρίωση έκταση απεικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στο διορθωτικό κτηματολογικό διάγραμμα (ΚΤ-28-Κ.Δ.1) και τον αντίστοιχο διορθωτικό κτηματολογικό πίνακα (ΚΤ.28-Κ.Π.1) της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης (έργα Πελοποννήσου και Νησιωτικής Ελλάδος), της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Υ.ΥΠ. & ΜΕ. – Γ.Γ.Υ – Γ.Δ.Σ.Υ. Ε.Υ.Δ.Ε. – Κ.Σ.Ε.Σ.Π.), τα οποία έχει συντάξει το Γραφείο Μελετών «ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» και έχει εγκρίνει η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 2507/10.05.2019 απόφασή της (ΑΔΑ: ΩΙΟ1465ΧΘΞ-ΗΩΚ). Η απαλλοτρίωση αυτή κηρύχθηκε υπέρ του Δημοσίου και θα αντιμετωπιστεί με πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) για έργα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Υποδομών και ειδικότερα σε βάρος του έργου 2015ΣΕ07700000 της ΣΑΕ077. Με την παραπάνω αίτησή του το Ελληνικό Δημόσιο ζητάει να παρασχεθεί η άδεια στα αρμόδια για την υλοποίηση του έργου όργανα να προβούν σε προσωρινή κατάληψη και να πραγματοποιήσουν εργασίες στις ως άνω απαλλοτριούμενες εκτάσεις-ιδιοκτησίες με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 7Α του ΚΑΑΑ, πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης, με την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το 70% της εκτιμώμενης αποζημίωσης (για τα ακίνητα και τα επικείμενά τους), όπως αυτή προκύπτει από τη με ημερομηνία Μάιος 2019 έκθεση εκτίμησης της ανεξάρτητης πιστοποιημένης ορκωτής εκτιμήτριας, Άννας Μιχαηλίδη, και συγκεκριμένα η αποζημίωση αυτή ορίζεται ως εξής: Α/Α ΑΚΠ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΥΜΕΝΟΥ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ €/Μ2 01 030001 1,33 02 030002 1,48 03 030003 1,33 04 030004 1,40 05 030005 1,33 06 030006 1,33 07 030007 0,94 08 030008 0,94 09 030009 0,95 10 030010 1,00 11 030011 1,10 12 030012 1,05 13 030013 1,05 14 030014 0,94 15 030015 1,10 16 030016 1,10 17 030017 1,05 18 030018 1,05 19 030019 1,05 20 030020 1,05 21 030021 1,05 22 030022 0,90 Περαιτέρω, ζητείται να διαταχθεί η αποβολή των ιδιοκτητών, νομέων, κατόχων ή οποιουδήποτε έλκει δικαιώματα από αυτούς, από τα ως άνω ακίνητα και η άμεση παράδοση αυτών στα αρμόδια όργανα του Ελληνικού Δημοσίου, υπό τους προβλεπόμενους όρους του άρθρου 7Α του ΚΑΑΑ και ειδικότερα υπό τον όρο κατάθεσης από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά την παρ. 3 του άρθρου 7Α του ΚΑΑΑ, ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης, το οποίο αντιστοιχεί στο 70% της ως άνω εκτιμώμενης αποζημίωσης (για τα ακίνητα και τα επικείμενά τους), όπως αυτή προκύπτει από τη με ημερομηνία Μάιος 2019 έκθεση εκτίμησης της ανεξάρτητης πιστοποιημένης ορκωτής εκτιμήτριας, Άννας Μιχαηλίδη. Για την αίτηση αυτή ορίστηκε δικάσιμος η 12η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, τόπος το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, που βρίσκεται επί της Λ. Δικαιοσύνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου-1ος όροφος) και ώρα η συνήθης των συνεδριάσεων (10.00 π.μ.- αρ. πιν. 81), ενώ αντίγραφο της αίτησης, καθώς και αντίγραφο της πράξης προσδιορισμού δικασίμου και του οικείου πρακτικού αναβολής αναρτήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον πίνακα ανακοινώσεων του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης και του Δήμου Αρχανών-Αστερουσιών, στην περιοχή του οποίου βρίσκονται τα απαλλοτριούμενα. Καλούνται οι ανωτέρω να παραστούν κατά τη συζήτηση τής ως άνω αίτησης τού Ελληνικού Δημοσίου, διαφορετικά αυτή θα γίνει ερήμην τους. Ηράκλειο, 17 Οκτωβρίου 2019 Ο πληρεξούσιος του Ελληνικού Δημοσίου Στέφανος Πετροπουλάκος Δικαστικός Πληρεξούσιος Α΄ ΝΣΚ 2810 28 92 28 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.