PrintButton

24-10-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» **************************** Δυνάμει της υπ’αριθμ. 1343/2019 Έκθεσης του κ. Εισηγητού Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν της υπ’αριθμ. 1044/2019 Διάταξης του ιδίου ως άνω Εισηγητή, επετράπη η εκποίηση ενώπιον αυτού του κάτωθι ακινήτου πλήρους κυριότητας της πτωχής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», ΑΦΜ 081973214, η περιγραφή του οποίου έχει ως εξής: Γεωτεμάχιο (αγροτεμάχιο) που βρίσκεται στη θέση «ΦΟΥΣΑ ΚΡΟ» της Δημοτικής Ενότητας Κρωπίας Δήμου Κρωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, με ακανόνιστο πολύπλευρο σχήμα, εμβαδού 4.822 τ.μ., εντός του οποίου ευρίσκονται τα ακόλουθα κτίσματα: 1) Κτίριο ΙΙ που αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 900,00 τ.μ. και πατάρι εμβαδού 158,40 τ.μ. περίπου και μεταλλική κλίμακα για πρόσβαση στον χώρο του παταριού. Το ισόγειο αποτελείται από ενιαίο χώρο (αποθήκη) και χώρο με δύο WC και κουζίνα. Στο πατάρι υπάρχουν έξι χώροι γραφείων, δύο τουαλέτες ανδρών – γυναικών, κουζίνα και χωλλ. Επιπροσθέτως, στην είσοδο του κτιρίου έχει κατασκευαστεί μεταλλικός προθάλαμος εμβαδού 29 τ.μ. περίπου, 2) Κτίριο Ι που αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 780,00 τ.μ. και υπόγειο εμβαδού 760 τ.μ. περίπου. Το ισόγειο αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο (αποθήκη). Το υπόγειο αποτελείται από αποθηκευτικό χώρο καθώς και χώρο μηχανοστασίου και δεξαμενής πυρόσβεσης. Ειδικώτερα δε τα ανωτέρω και δη οι κτιριακές εγκαταστάσεις περιγράφονται λεπτομερώς: 1. Στο υπ’αριθμ. 404/2007 συμβόλαιο – καταστατικό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Βασιλείου Χρόνη, νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κρωπίας (τ. 786, α.α. 345) και 2. Στην από Οκτωβρίου 2018 Έκθεση Οικονομικής και Τεχνικής Εκτίμησης του πραγματογνώμονα Πολιτικού Μηχανικού Γοργία Ψυλλάκη. Ορίσθηκε δε η αξία του ως άνω ακινήτου καθώς και η τιμή πρώτης προσφοράς στο ελάχιστο τίμημα του ποσού Ευρώ ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δέκα χιλιάδων (1.410.000), που προσδιορίσθηκε με την υπ’αριθμ. 1044/2019 Διάταξη του κ. Εισηγητού. Το τίμημα του πλειστηριασμού θα είναι άμεσα καταβλητέο αποκλειστικά με τραπεζική επιταγή ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος και ειδικότερα τουλάχιστον το 1/3 του τιμήματος, ως εγγυοδοσία κατά την διαδικασία του πλειστηριασμού ενώπιον του κ. Εισηγητού και το υπόλοιπο με την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης ενώπιον του συμβολαιογράφου, το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την κατακύρωση. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. μετά την πάροδο πέντε τουλάχιστον ημερών από την δημοσίευσή της στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από τον κ. Εισηγητή. Οι δαπάνες μεταβίβασης και τυχόν λοιπά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2019 Η Σύνδικος της πτωχεύσεως Αικατερίνη Βαγιωνάκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Δια της υπ' αριθμ. 7419/23-10-2019 εκθέσεώς μου επιδόσεως, επιδόθηκε νομίμως προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Γεωργία Παπαργυρίου του Παναγιώτη και της Αθανασίας πρώην κάτοικο Ζωγράφου Αττικής οδός Μαικήνα αρ. 23 και νυν αγνώστου διαμονής, η από 02/09/2019 ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» που εδρεύει στο Κιάτο Κορινθίας οδός Γ. Γεννηματά αρ. 2 νομίμως εκπροσωπούμενου με την οποία ζητά άμεσα και εντός τριημέρου από την κοινοποίηση της παρούσας να προβεί στον πλήρη καθαρισμό των χώρων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Πασίου Κορινθίας τα οποία έχουν ξερά χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά που δημιουργούν κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, στην αντίθετη περίπτωση θα εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες από τον κανονισμό κυρώσεις (επιβολή προστίμου και καταλογισμός εξόδων και διαβίβαση φακέλου στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου). Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 23 Οκτωβρίου 2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΙΩΑΝ. ΒΡΕΝΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν παραγγελίας της δικηγόρου Αθηνών κ. Αφροδίτης Πετροπούλου πληρεξούσιας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», και τον δ.τ. «ALPHA BANK», με ΑΦΜ 094014249- ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, εδρεύουσα στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40, νομίμως εκπροσωπουμένης, επιδόθηκε στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ΄Εδεσσας κ. Τσαπαρίδου Κυριακή για την ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ – ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΦΜ 107448589), πρώην κάτοικο ΔΑΦΝΗΣ Ν. ΠΕΛΛΗΣ και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 8-10-2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά των 1. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και 2. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ – ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας (Διαδικασία Τακτική), που με αυτή ζητάει αυτά που αναφέρονται στο περιεχόμενό της. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχουν : α) η από 08.10.2019, με αριθμό 86/2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της γραμματέως του ως άνω Δικαστηρίου, μετά της παρά πόδας ταύτης πράξεως της ιδίας ως άνω γραμματέως του άνω Δικαστηρίου, με την οποία ορίζεται κατάθεση προτάσεων εντός εκατό (100) ημερών από τη κατάθεση του δικογράφου ή κατάθεση εντός εκατόν τριάντα (130) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και β) παραγγελία για επίδοση σ΄ αυτόν που κοινοποιείται για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Για τη επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθ. 9.751Γ/ 22-10-2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητού του Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας Γεωργίου Ι. Τοτίδη, κατοίκου ΄Εδεσσας ΄Εδεσσα 22/10/2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΤΟΤΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν παραγγελίας της δικηγόρου Αθηνών κ. Αφροδίτης Πετροπούλου πληρεξούσιας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», και τον δ.τ. «ALPHA BANK», με ΑΦΜ 094014249- ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, εδρεύουσα στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40, νομίμως εκπροσωπουμένης, επιδόθηκε στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ΄Εδεσσας κ. Τσαπαρίδου Κυριακή για τον ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΦΜ 051006747), πρώην κάτοικο οδού ΜΙΝΩΙΔΟΣ αρ. 3 ΣΚΥΔΡΑ ΠΕΛΛΗΣ και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 8-10-2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά των 1. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και 2. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ – ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας (Διαδικασία Τακτική), που με αυτή ζητάει αυτά που αναφέρονται στο περιεχόμενό της. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχουν : α) η από 08.10.2019, με αριθμό 86/2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της γραμματέως του ως άνω Δικαστηρίου, μετά της παρά πόδας ταύτης πράξεως της ιδίας ως άνω γραμματέως του άνω Δικαστηρίου, με την οποία ορίζεται κατάθεση προτάσεων εντός εκατό (100) ημερών από τη κατάθεση του δικογράφου ή κατάθεση εντός εκατόν τριάντα (130) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και β) παραγγελία για επίδοση σ΄ αυτόν που κοινοποιείται για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Για τη επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθ. 9.750Γ/ 22-10-2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητού του Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας Γεωργίου Ι. Τοτίδη, κατοίκου ΄Εδεσσας ΄Εδεσσα 22/10/2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΤΟΤΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡIΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 136 73 Αχαρνές Τηλ.: (+30) 213 2072469 Fax: (+30) 213 2072369 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Βαθμός προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές Αριθμ. πρωτ.: 46664 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια μηχανημάτων έργου στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για τα προσφερόμενα είδη, σύμφωνα με την με αριθμ. 41/2019 μελέτη. Η προμήθεια περιλαμβάνεται στα CPV: 34144710-8 «Τροχοφόροι φορτωτές», 34922000-6 «Εξοπλισμός διαγράμμισης οδών», 42924730-5 «Συσκευές καθαρισμού με εκτόξευση νερού υπό πίεση», 34921100-0 «Σάρωθρα οδικού καθαρισμού». Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 204.569,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών, από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και από ιδίους πόρους του Δήμου Αχαρνών. Η δαπάνη βαρύνει του Κ.Α. 64-7131.001 και 30-7131.001, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, όπως εγκρίθηκε με την με αρ. 185/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: 7ΝΚΔΩΨ8-Γ4Ι). Για την συγκεκριμένη προμήθεια έχουν εκδοθεί οι με αρ. Α-712/2019 (ΑΔΑ: 6Μ1ΕΩΨ8-ΤΥΡ) και 713/2019 (Α.Δ.Α.: ΩΜ5ΟΩΨ8-ΨΨ4) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης. Η προμήθεια διαιρείται αναλυτικά στα παρακάτω Τμήματα: Α. Ομάδα «Α’ - ΦΟΡΤΩΤΕΣ» εκτιμώμενης αξίας 119.970,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. Β. Ομάδα «Β’ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΑ» εκτιμώμενης αξίας 31.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. Γ. Ομάδα «Γ’ - ΠΛΥΣΤΙΚΑ» εκτιμώμενης αξίας 44.020,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. Δ. Ομάδα «Δ’ - ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΡΟΣΑΡΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕ ΦΟΡΤΩΤΗ» εκτιμώμενης αξίας 9.579,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. Προσφορές υποβάλλονται είτε για μια ομάδα, είτε για περισσότερες ομάδες, είτε για το σύνολο των ομάδων. Όλες οι ομάδες μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου έλαβε τους Συστημικούς Αριθμούς 79183 (για την ομάδα Α’) 79253 (για την ομάδα Β’), 79254 (για την ομάδα Γ’) & 79255 (για την ομάδα Δ’). Ημερομηνία & ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 08/11/2019 & ώρα 07:00 π.μ.. Καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών: 13/11/2019 & ώρα 15:30 μ.μ.. Αποσφράγιση προσφορών (Δικαιολογητικά – Τεχνική Προσφορά): 18/11/2019 & ώρα 10:00 π.μ.. Στo διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών, και συνεταιρισμοί αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, που παρέχουν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, και που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.2 της διακήρυξης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και η γλώσσα σύνταξης αυτών θα είναι η Ελληνική. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2 % επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης κάθε ομάδας, χωρίς Φ.Π.Α., διάρκειας τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Τόπος παράδοσης των μηχανημάτων είναι ο Δήμος Αχαρνών (Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης: EL 305). Η παράδοση των μηχανημάτων θα γίνει εντός διαστήματος