PrintButton

25-10-2019

on .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΩΩΟ0ΟΚ6Θ-2ΤΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κορυδαλλός, 23/10/2019 Ν.Π.Δ.Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1047 ΑΘΛΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧΩ 2/2019 Για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη δεκαπέντε (15) θέσεων κλάδου ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Άθλησης για Όλους» κατά την περίοδο 2019-2020, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, με ωριαία αποζημίωση. Ο Πρόεδρος του «Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού» έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 2.Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΦΕΚ 54 Α) 3.Την αρίθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/1872.000/13385/1259/891 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ τεύχος Β αρ. φύλλου 1774/17 Ιουνίου 2016) περί «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» 4. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 παρ.2 του Ν. 3812/2009 σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’ το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των με οποιασδήποτε ονομασία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. 5. Την 13/2019 Απόφαση του Δ.Σ. του «Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού» περί προγραμματισμού πρόσληψης πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στα πλαίσιο των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους», (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2019-20 με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου 6. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/439980/15334/1266 Έγκριση κατανομής θέσεων για την Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2019-2020. 7. Την 47/2019 απόφαση του Δ.Σ. του «Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού» που αφορά την έγκριση και διαδικασία πρόσληψης 15 (δέκα πέντε) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) (ΦΕΚ τΒ αρ. φυλ. 3200/21-8-2019) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με σκοπό τη στελέχωση του Νομικού προσώπου στα προγράμματα άθλησης για όλους (Π.Α.γ.Ο.) έτους 2019-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη ατόμων για την κάλυψη δεκαπέντε (15) θέσεων κλάδου ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Άθλησης για Όλους» κατά την περίοδο 2019-2020, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, με ωριαία αποζημίωση, και αριθμό θέσεων ανά ειδικότητα όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ *Επιπλέον απαραίτητα προσόντα 101 ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 3 102 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 3 103 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 3 104 ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 1 105 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2 *γνώσεις μυϊκής ενδυνάμωσης • γνώσεις αεροβικής γυμναστικής 106 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 1 107 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 1 108 YOGA –PILATES Βεβαίωση σπουδών ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή επιμορφώσεων 1 ΣΥΝΟΛΟ 15 (*) Προκειμένου οι υποψήφιοι να απασχοληθούν και σε αντικείμενα όπου απαιτούνται διαφορετικά προσόντα από την κύρια ειδίκευσή τους, θα πρέπει απαραίτητα να κατέχουν και τη συγκεκριμένη ειδίκευση ή εμπειρία της θέσης στην οποία θα απασχοληθούν. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1.Αίτηση 2.Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ. 3.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και το βιογραφικό είναι αληθή και ότι και ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση). 4.Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα. 5.Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 7.Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας. 8.Βεβαίωση Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι άνεργος. 9.Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθοδοτικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας. 10.Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής. 11.Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιλογή - Ανάρτηση πινάκων - Ενστάσεις Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ /ΤΣΠΕΠΑΟ/1872.000/13385/1259/891 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ τεύχος Β 1774/17 -6-2016) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού (Ο.Α.Π) Δήμου Κορυδαλλού και στην ιστοσελίδα του Δήμου και του ΟΑΠ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10 ημερολογιακών) ημερών στα γραφεία του Ο.Α.Π. από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων. Κριτήρια επιλογής. Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του Ο.Α.Ε.Δ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α. οι οποίοι δεν είναι άνεργοι. Η πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση την κατάταξή τους σε πίνακα σύμφωνα με τη μοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω. Ως εκ τούτου , συντάσσονται πίνακες υποψηφίων μη λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό της ανεργίας και στη συνέχεια και της εντοπιότητας. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Τυπικά Προσόντα. Βασικό Πτυχίο: Βαθμός Πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1). Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 0,5 μονάδες. Διδακτορικό: 1 μονάδα.(**) **Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση τους. Εμπειρία Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία με ανώτατο όριο τους πενήντα (50) μήνες. Για κάθε μήνα απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω λαμβάνονται 0,08 μονάδες. Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών μικρότερο των 120, οι μονάδες που λαμβάνονται υπολογίζονται ως εξής: αρ. μηνών χ ώρες απασχόλησης το μήνα χ0,08 μονάδες / 120. Για την εύρυθμη λειτουργία των ΠΑγΟ, στα προγράμματα που ο φορέας κρίνει απαραίτητο, δύναται να πριμοδοτήσει έως 20 μήνες από τους τελευταίους 24 μήνες, τους υποψηφίους που έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον οικείο φορέα ως εξής: Αρ. μηνών (έως 20 μήνες) χ0,05 μονάδες. Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια Πολυτεκνία Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθμολογείται με 2 μονάδες και ο υποψήφιος που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας λαμβάνει 0,5 μονάδες. Ανήλικα τέκνα: Ο υποψήφιος βαθμολογείται 0,3 μονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας (άρθρο 29 παρ. 6ν. 3838/2010). Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με 0,3 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. (***) (***) Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων Λοιπά απαιτούμενα προσόντα Στην περίπτωση που απαιτούνται από την ανακοίνωση και άλλα (τυπικά ή και τυχόν πρόσθετα) προσόντα αυτά βαθμολογούνται ως εξής: Κύρια κατηγορία ειδίκευσης: 1 μονάδα. Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης: 0,5 μονάδες. Στην περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου τμήματος των Α.Ε.Ι., λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή επιμορφώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο της ανακοίνωσης. Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα). Για ποσοστό 20% των θέσεων που προκηρύσσει ο φορέας δεν προσμετρούνται μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο., εφόσον το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται είναι τουλάχιστον 10. Για το ποσοστό του 20% των θέσεων ο φορέας υποχρεούται να καταρτίσει ξεχωριστό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων μη προσμετρώντας τα μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο. (όλων των υποψηφίων). Οικονομικοί όροι απασχόλησης Στα Π.Α.γ.Ο. προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα άνεργοι Π.Φ.Α., με δικαίωμα να εργασθούν ως τη συμπλήρωση του αριθμού των 30 ωρών ανά εβδομάδα. Όσοι επιλεγούν να εργασθούν στα Π.Α.γ.Ο. υπογράφουν σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, με ωριαία αποζημίωση που καθορίζεται βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Οι Π.Φ.Α. υποχρεούνται σε περίπτωση που έχουν υπογράψει σύμβαση εργασίας σε έναν φορέα, κατά την υπογραφή της σύμβασης τους σε δεύτερο φορέα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν τις ώρες απασχόλησης στον πρώτο φορέα. Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στον Οργανισμό Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού (Σολωμού 2-4 18121 Κορυδαλλός) τηλ. επικοινωνίας 210-4944364 ή 5 κατά τις ώρες 10.00-14.00 από την Τρίτη 29/10/2019 και για δέκα (10) ημέρες έως και Πέμπτη 7/11/2019. Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω Ε.Λ.Τ.Α. ή εταιρεία ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας. Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενικότερα για την διαδικασία της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-4944364 ή 5 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10.00-14:00. Η αναλυτική ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Οργανισμό Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού (Σολωμού 2-4 τκ 18121 Κορυδαλλός) καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου, του ΟΑΠ και στο πρόγραμμα Διαύγεια. Η περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες του Ν. Αττικής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δυνάμει της υπ' αριθμ. 331/2019 διάταξης του Ειρηνοδίκη Αθηνών, εγκρίθηκε το από 23/1/2019 καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΣΙΒΑΟΜ» που εδρεύει στην Αθήνα, με σκοπό τον αναφερόμενο στο άρθρο 2, του αποτελούμενου από 28 άρθρα, καταστατικού του. Αθήνα, 22/10/2019 Η πληρεξούσια δικηγόρος Αθανασία Χαρίση ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 8326/21-10-2019 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Κλεάνθη Κ. Καλαμπαλίκη, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη του Βασίλειου Καρρά του Στυλιανού και της Σεβαστής, κατοίκου Πειραιά,οδός 25ης Μαρτίου, αρ. 22, με ΑΦΜ 103159933, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, για την Τατιάνα Κριζανόβσκαγια του Ιβάν και της Βαλεντίνας, πρώην κάτοικο Πειραιά, οδός 25ης Μαρτίου, αρ. 22 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 11-10-2019 Αγωγής Διαζυγίου (Διετούς Διάστασης) του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, η οποία αιτείται: 1. Να γίνει δεκτή η αγωγή 2. Να κηρυχθεί με απόφαση του δικαστηρίου λυμένος ο από 04-03-2006 νόμιμος πολιτικός γάμος μεταξύ του επισπεύδοντος και της εναγόμενης,ο οποίος τελέστηκε στο Σλομποντεισκι της Μολδαβίας, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Στο τέλος της άνω αγωγής υπάρχει η από 11-10-2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της κας Γραμματέως με ΓΑΚ 9024/2019 και ΕΑΚ 4515/2019, Αριθμός Εξαίρεσης 0, που αποδεικνύει την κατάθεση της σε αυτήν. Ταυτόχρονα η κα Δικαστής Προσδιορισμού προσδιορίζει ημ/νια συζήτησης της παραπανω αγωγής στο κατάστημα του παραπάνω δικαστηρίου, αίθουσα 218, Β’ όροφος, στις δέκα (10) του μήνα Ιανουαρίου του δύο χιλιάδες είκοσι (2020) έτους, ημέρα Παρασκευή, ώρα: 09:00 πμ και με αριθμό πινακίου 4, πινάκιο: γαμικών διαφορών. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.. Αθήνα 24.10.2019 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Αικατερίνη Τσιώνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄αριθ. 2522/10-10-2019 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Κωνσταντίνα Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυνία ‘’ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.’’, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274 και εκπροσωπείται νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Χρήστο Τσερπάνη του Θεόδωρου, πρώην κάτοικο Ν. Ιωνίας Αττικής, οδός Σμύρνης, αρ. 1, με ΑΦΜ 027800863 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό της υπ΄αριθ. 1272/2010 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών με ΕΠΙΤΑΓΗ. Σύμφωνα με αυτήν 1/ Δέχεται την αίτηση, 2/ Διατάσσει τουε καθων η αίτηση να καταβάλλουν στην αιτούσα εις ολοκληρο έκαστος για το κεφαλαιο το συνολικό ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 ευρώ) με τον νόμιμο τόκο από την επομένη της εμφάνισης της επιταγής για πληρωμή μέχρι την εξόφληση, καθώς και 140,00 ευρώ για δικαστική δαπάνη. Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, στις 18/01/2010. Στο τέλος της επιδοθείσας διαταγής υπάρχει η από 07.10.2019 έγγραφη παραγγελία προς εμένα για επίδοση με ΕΠΙΤΑΓΗ από την πληρεξούσια της αιτούσας Δικηγόρο Αθηνών κ. Ελευθερίας Βεντουρή, με την οποία επιτάσσει την καθ΄ής να καταβάλει εμπρόθεσμα τα πιο κάτω ποσά, ήτοι: 1) Το ποσό των ευρώ έξι χιλιάδων δικαοσίων και εβδομηντα τεσσαρων λεπτών (6.270,74) το οποίο ζητούσε με την από 03-02-2010 επταγή προς πηρωμή του δικηγόρου Κων/νου Ψωμιάδη, παρά πόδας του ακριβούς φωτοτυπικού αντιγράφου του πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ’αριθμ. 1272/2010 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, το οποίο του κοινοποιηθηκε στις 25-02-2010, 2/ Για νόμιμους τόκους επί του ανωτέρω ποσού πλην του κονδυλίου των τόκων ποσού 87,74 από την 26-02-2010 μέχρι σήμερα 07-10-2019, ποσό ευρώ τέσσερις χιλιάδες εξακόσια πενήντα πέντε και εβδομηντα έξι λεπτά (4.655,76), 3/ Για συνταξη της παρούσας επιταγής μετά παραγελίας προς επίδοση ποσό ευρώ εκατόν σαράντα (140,00) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% ποσού ευρώ τριάντα τριών και εξηντα λεπτών, 4/ Για επίδοση παρούσης επιταγής, ποσό ευρώ σαράντα τριών κια σαράντα λεπτών (43,40), ήτοι συνολικά να καταβάλει το ποσό των ευρώ έντεκα χιλιάδων εκατόν σαράντα τριών και πενήντα λεπτών (11.143,50) και αυτό νομιμοτόκως πλην του κονδυλιου των τόκων, από την επομένη της επιδοσεως της παρούσας μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, άλλως η παρούσα θα εκτελεστεί αναγκαστικά και θα προστεθεί ποσό ευρώ (80) για σύνταξη επιταγής προς εκτελεση.Προς γνωση και για τις νομιμες συνεπειες. Αθήνα 24.10.2019 Η Δικηγόρος Ελευθερία Βεντουρή ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 3845/88864/2019 ΑΙΤΗΣΗΣ και της εμπεριεχόμενης σε αυτήν με αριθμό κατάθεσης 11477/91255/2019 ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά τις από 24.10.2019 έγγραφες παραγγελίες που μου δόθηκαν από τον Δικηγόρο κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΔΗΜ. ΣΑΞΩΝΗ πληρεξούσια της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING», με ΑΦΜ 099555381, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Βασιλίσσης Σοφίας, αριθ. 1 και εκπροσωπείται νόμιμα, υπό την ιδιότητά της ως δικαιοδόχου και καθολικής διαδόχου στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κλάδων «Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Ακινήτων, Επαγγελματικών Οχημάτων, Επιβατικών Οχημάτων, Μηχανημάτων, Επίπλων και Αεροσκαφών» της ανώνυμης εταιρείας «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω απόσχισης των κλάδων αυτών από τη δεύτερη και απορρόφησής τους από την πρώτη εταιρεία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία έγινε δυνάμει του με αριθμό 2920/21.9.07 συμβολαίου απόσχισης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Πελέκη – Βουλγαράκη και εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 32063/5.10.2007 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 5.10.2007, δημοσιεύτηκε δε στο ΦΕΚ τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ 11652/2007, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με τις υπ' αριθμ. 3487/24.10.2019, 3488/24.10.2019, 3489/24.10.2019 και 3490/24.10.2019 εκθέσεις μου επίδοσης για λογαριασμό των: 1) Anisoaro Marceilo του Mantei [Αντιπροέδρου και εκτελεστικού μέλους στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο (η θητεία του οποίου έχει λήξει από 30/6/2016) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εμπορικός Δεσμός Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»], πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Αμφιπόλεως, αριθ. 32 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 147783900, 2) Θεόδωρου Τσάμη του Δημητρίου [εκτελεστικού μέλους στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο (η θητεία του οποίου έχει λήξει από 30/6/2016) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εμπορικός Δεσμός Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»], πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Στρυμώνος, αριθ. 42 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 067939449, 3) Σνούντα Ναμπίλ του Σαμι και της Σεννιγα [Προέδρου, Διευθύνοντα Συμβούλου και εκτελεστικού μέλους στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο (η θητεία του οποίου έχει λήξει από 30-6-2016) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εμπορικός Δεσμός Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»], πρώην κατοίκου Αθηνών (Κυψέλη), οδός Αιγίνης, αριθ. 15 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 105677744 και 4) Παναγιώτας Δρελιώση του Γεωργίου [ανεξάρτητου – μη εκτελεστικού μέλους στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο (η θητεία του οποίου έχει λήξει από 30/6/2016) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εμπορικός Δεσμός Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»], πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Δημοφώντος, αριθ. 13-15 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 109838098, αντίστοιχα, ακριβή επικυρωμένα φωτοτυπικά αντίγραφα εκ του εις χείρας του παραγγέλλοντος δικηγόρου ακριβούς αντιγράφου της από 14.10.2019 Αίτησης Εκούσιας Δικαιοδοσίας περί διορισμού προσωρινής διοίκησης κατ' άρθρο 69 ΑΚ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η αιτούσα ΖΗΤΑΕΙ Να γίνει δεκτή η ένδικη αίτησή της. Να διορισθεί προσωρινή διοίκηση κατ’ άρθρο 69 ΑΚ της εταιρείας με την επωνυμία «Εμπορικός Δεσμός Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», αποτελούμενη από τα ακόλουθα πρόσωπα: α) Νέστορα Αυγουστινιάτο του Παναγιώτη και της Αγγελικής, κάτοικο Αθηνών, οδός Μυστρά, αριθ. 8, με ΑΦΜ 023090046, β) Ανδριάνα Λελούδα του Ιωάννη και της Ευσταθίας, κάτοικο Αθηνών, οδός Μυστρά, αριθ. 8, με ΑΦΜ 042190260 και γ) Φώτιο Παπαδογιάννη του Μύρωνος και της Νικολιάς, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Στρατηγού Τόμπρα, αριθ. 5, με ΑΦΜ 121229818, προκειμένου να ενεργήσουν τις απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργία της ως άνω εταιρείας πράξεις, όπως ενδεικτικά να παραλαμβάνουν καταγγελία της υπ’ αριθ. 2.501/28-7-2006 συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Πελέκη ως ισχύει, διαταγές πληρωμής και εν γένει παντός είδους έγγραφα και δικόγραφα, επιταγή προς απόδοση της χρήσης του μίσθιου ακινήτου της ως άνω συμβάσεως, περιλήψεις, εκθέσεις αναγκαστικής κατασχέσεως και σχετικά προγράμματα πλειστηριασμού, περαιτέρω δε για να νομιμοποιηθεί παθητικά η εταιρεία ώστε να διενεργηθούν εναντίον της πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης τόσο για την δικαστική είσπραξη των απαιτήσεών της αιτούσας εταιρείας όσο και για την απόδοση της κατοχής του μίσθιου ακινήτου ιδιοκτησίας της που αποτελεί αντικείμενο της ανωτέρω συναφθείσας συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης και εκπροσωπήσουν εν γένει την εταιρεία μέχρι τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την ανάδειξη και εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και μεριμνήσουν για την άμεση σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και γενικά να εκπροσωπούν την εταιρεία και να ενεργούν κάθε πράξη τακτικής διοίκησης που δεν επιδέχεται αναβολή. Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή μέχρι την έκδοση απόφασης επί της παρούσας αίτησης, με την οποία να ανατίθεται στα ανωτέρω πρόσωπα η εκπροσώπηση και η τρέχουσα διαχείριση της εταιρείας, καθώς και η επιχείρηση κάθε πράξεως που δεν επιδέχεται αναβολή, όπως, ενδεικτικά, παραλαβή καταγγελίας της υπ’ αριθ. 2.501/28-7-2006 συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Πελέκη ως ισχύει, επιταγής προς απόδοση της χρήσης του μίσθιου ακινήτου της ως άνω συμβάσεως, διαταγών πληρωμής και εν γένει παντός είδους εγγράφου και δικογράφου, περιλήψεων, έκθεσης αναγκαστικής κατασχέσεως και σχετικών προγραμμάτων πλειστηριασμού, στα πλαίσια αναγκαστικής εκτέλεσης τόσο για την δικαστική είσπραξη των απαιτήσεών της αιτούσας εταιρείας όσο και για την απόδοση του μίσθιου ακινήτου ιδιοκτησίας της, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της ανωτέρω συναφθείσας συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης. Η ως άνω Αίτηση φέρει ΓΑΚ: 88864/15.10.2019 και ΕΑΚ: 3845/15.10.2019 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και χρόνος συζήτησης της ορίζεται δια τής 15.10.2019 πράξης της κυρίας Δικαστού Προσδιορισμού η 02η.12.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο κτίριο 11, αίθουσα 202, Διαδικασία: ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Πινάκιο: ΡΓ, με Αριθμό Πινακίου: 1. Η εμπεριεχόμενη στην ως άνω Αίτηση, Αίτηση Προσωρινής Διαταγής φέρει ΓΑΚ: 91255/22.10.2019 και ΕΑΚ: 11477/22.10.2019 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και χρόνος συζήτησης της ορίζεται δια της 22.10.2019 πράξης της κυρίας Προέδρου Υπηρεσίας η 31η-10-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, στο γραφείο του Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Διαδικασία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ. Προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενοι δε συγχρόνως να παραστούν όταν και όπου παραπάνω ορίζεται και συγκεκριμένα: α) κατά τη συζήτηση της παρούσας αίτησης στις 2 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (κτίριο 11, αίθουσα 202 – διαδικασία εκουσίας) και β) κατά τη συζήτηση του αιτήματος περί προσωρινής διαταγής στις 31 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 στο γραφείο του Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων). Αθήνα, 24-10-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου των με αριθμό 380/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά τις από 22.10.2019 έγγραφες παραγγελίες που μου δόθηκαν από τον Δικηγόρο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Θ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ πληρεξούσιο του σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», το οποίο εδρεύει στο Παρίσι της Γαλλίας, και εκπροσωπείται νομίμως στην Ελλάδα, με Α.Φ.Μ.: 090035186, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 του καταστατικού, από τη Γενική Διευθύντρια της Ελληνογαλλικής Σχολής Αγίας Παρασκευής «Ευγένιος Ντελακρουά», κάτοικο Δήμου Αγίας Παρασκευής της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, επί της συμβολής των οδών Χλόης και Τρικάλων, Τ.Κ.: 15354, όπου βρίσκονται και τα γραφεία του σωματείου στην Ελλάδα, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με τις υπ' αριθμ. 3485/24.10.2019 και 3486/24.10.2019 εκθέσεις μου επίδοσης για τους Αντώνιο Δουρουδάκη, με Α.Φ.Μ.:124906434 και Adelaide Adam (Αδελαΐδας Αδάμ), αντίστοιχα, αμφότερους πρώην κατοίκους Αγίας Παρασκευής της Περιφερειακής Ενότητας του Βορείου Τομέα Αθηνών, επί της οδού Ζεφύρων αριθμ.14, και σήμερον αγνώστου διαμονής, υπό την ιδιότητα τους ως ασκούντων από κοινού τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των ανήλικων τέκνων τους Αλέξανδρου, Αναστασίας και Αρίστου Δουρουδάκη, ακριβή φωτοτυπικά αντίγραφα εκ του πρωτοτύπου εγγράφου των υπ' αριθμ. 380/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (Συνεδρίαση της 24-09-2019 - ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ), από τα οποία Πρακτικά προκύπτει ότι προκειμένου να συζητηθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου η με α/α κατάθεσης 294/2017 Αγωγή, το Δικαστήριο ανέβαλε τη συζήτηση της υπόθεσης για την 10-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενοι όπως παραστούν κατά τον τόπο και τον χρόνο που ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 24-10-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ΄αριθ. 2038Δ/24-10-2019 έκθεση μου επίδοσης μετά από παραγγελία του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟΔΕΠ) η οποία εδρεύει στον Πειραιά, επί των οδών Ελ. Βενιζέλου και Ζωσιμάδων αριθ.11 και εκπροσωπείται νόμιμα επέδωσα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Έλλη – Θάλεια Συροπούλου για τον Mosavi Namatullah, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Χωματιανού αριθ.22-24 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 22-10-2019 και με αριθ. πρωτ.592/23-10-2019 ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του πάνω πρώτου ΠΡΟΣ αυτόν που απευθύνεται ενώπιον ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ, με την οποία καταγγέλλει την από 27-07-2018 συναφθείσα σύμβαση μίσθωσης έργου όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει λόγω παράβασης των υποχρεώσεων του Mosavi Namatullah που απορρέουν από αυτήν και καλείται εντός 5 ημερών από την επίδοση να προσκομίσει στην ΚΟΔΕΠ το απαιτούμενο νόμιμο παραστατικό προκειμένου να του καταβληθεί η οφειλόμενη αμοιβή για το χρονικό διάστημα από 01/09/2019 έως 22/09/2019 καθώς και να επιστρέψει στην ΚΟΔΕΠ την εταιρική κάρτα SIM με νούμερο 6909118003 που του είχε χορηγηθεί. Αθήνα 24-10-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εμμανουήλ Τζίτζικας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (21) του μήνα Οκτωβρίου, του έτους (2019), ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.53 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Νικολάου Λ. Κανέλλια, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 40) με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και τον δ.τ. «ALPHA BANK», νόμιμα εκπροσωπουμένης, (ΑΦΜ: 094014249) διά της υπ αριθμ. 54Γ/21-10-2019 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για λογαριασμό του ΛΟΥΚΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του Ιωάννη, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Πρεμετής αρ. 3 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της υπ αριθμ. 2643/2019 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών/4ο Πολιτικό Τμήμα (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), διά της οποίας το άνω Δικαστήριο, δικάζει ερήμην του εκκαλούντος και προς ον η επίδοση, ορίζει το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας σε 250 ευρώ, απορρίπτει την έφεση, καταδικάζει τον εκκαλούντα στα δικαστικά έξοδα της εφεσίβλητης (ως άνω Τραπέζης) του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας, τα οποία ορίζει στο ποσό των 400 ευρώ. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 21-10-2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓEIO YΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ [της παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν. 2882/2001 που προστέθηκε με το άρθρο 131 παρ. 2 του Ν.υ Ν. 40704070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82), σε συνδυασμό με το τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν.ουΝ. 28822882/2001]. Του Ελληνικού Δημοσίου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα. ΚΑΤΑ 1) Αδέμ Αδέμ του Αδέμ, κατοίκου Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 2) Ρετζέπ Σεϊμέ του Ρετζέπ, κατοίκου Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 3) Φερούχ Μελιτάχ του Φερούχ, κατοίκου Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 4) Φερούτ Μελάτ του Φερούτ, κατοίκου Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 5) Αθανάσιου Κονώλια του Γεώργιου, κατοίκου Βαφέικων Ν. Ξάνθης, 6) Ρεμζή Μουσταφάογλου, του Μουσταφά, 7) Μεμέτ Αμέτ του Μεμέτ, κατοίκου Όλβιου Ν. Ξάνθης, 8) Χουσεΐν Ραΐφ του Χουσεΐν, κατοίκου Εράσμιου Ν. Ξάνθης, 9) Φερούχ Εκρέμ του Φερούχ, κατοίκου Ηλιόπετρας Ν. Ξάνθης, 10) Ισμαήλ Σαλή του Ισμαήλ, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 11) Σεφέρ Μπαϊρσί του Σεφέρ, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 12) Εμίν Σεφκέτ του Εμίν, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 13) Μουσταφαλή Σελήμ του Μουσταφαλή, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 14) Ευγενίας Ιωαννίδου του Γεώργιου, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 15) Άννας Μπαμπάτσικου του Κωνσταντίνου, συζ. Αλέξανδρου, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 16) Ιωάννη Τζανέτου του Ιωάννη, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 17) Χασάν Εμίν του Χασάν, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 18) Ειρήνης Χουίδου, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 19) Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Βακουφική Επιτροπή Ιερού Τεμένους Π. Ερασμίου», που εδρεύει στο Εράσμιο Ν. Ξάνθης και εκπροσωπείται νόμιμα, 20) Ανθούλας Τσαμουρτζή, το γένος Αθανάσιου και Ελένης Καραλή, κατοίκου Νέα Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 21) Δήμου Ελευθεράκη του Στέφανου, κατοίκου Ν. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 22) Λαμπρινής Ελευθεράκη του Στέφανου και της Παρασκευής, κατοίκου Μαγγάνων Ν. Ξάνθης, 23) Παρασκευής Ελευθεράκη το γένος Φωτίου και Αικατερίνης Χατζόγλου, κατοίκου Ν. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 24) Φωτίου Ελευθεράκη του Δήμου και της Μαρίας, κατοίκου Ν. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 25) Φώτιου Ελευθεράκη του Στέφανου και της Παρασκευής, κατοίκου Ν. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 26) Μαρίας Κοτόπουλου, το γένος Στεφάνου και Παρασκευής Ελευθεράκη, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 27) Βαγιανής Μέκακα, το γένος Δήμου και Μαρίας Ελευθεράκη, κατοίκου Ν. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 28) Δήμου Μέκακα του Αγγέλου, κατοίκου Ν. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 29)Βαλασίας Τσαμάρη, το γένος Δήμου και Μαρίας Ελευθεράκη, κατοίκου Ερατεινού Χρυσούπολης Ν. Καβάλας, 30) Ακίφ Ογλού Εμίν του Ακήφ, κατοίκου Ηλιόπετρας Ν. Ξάνθης, 3 31) Μουμίν Ογλού Ιμπράμ του Μουμίν, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 32) Χουσεΐν Ογλού Μουζντάν του Χουσεΐν, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 33) Χουσεΐν Ογλού Νετζίπ του Χουσεΐν, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 34) Χουσεΐν Ογλού Σιακήρ του Χουσεΐν, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 35) Σερήφ Μελιχάτ του Αμέτ, κατοίκου Ν. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 36) Μουσταφά Ογλού Ρεμζή του Μουσταφά, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 37) Ρασήμ Ογλού Μουρταζά του Ρασήμ, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 38) Μουμίν Ογλού Μουσταφά του Μουμίν, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 39) Μεμέτ Βιλντάν του Ραμαδάν, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 40) Χουσεΐν Ογλού Νετζίπ του Χουσεΐν, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 41) Χασάν Ογλού Αλή του Χασάν, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 42) Σιαμπάν Γετίμ Ογλού Ραΐφ του Σιαμπάν, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 43) Αμέτ Ογλού Φεράτ του Αμέτ, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 44) Σαλήμ Ογλού Μεμέτ του Σαλήμ, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 45) Σαλήμ Ογλού Φικρέτ του Σαλήμ, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 46) Κιαζίμ Ογλού Ερντίν του Κιαζήμ, κατοίκου Μονάχου Γερμανίας, 47) Αμέτ Ογλού Κενόν του Αμέτ, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 48) Χιουρού Αμέτ, χήρα Αμέτ Σαλήμ Ογλού (ως κληρονόμου του Αμέτ Σαλήμ Ογλού), το γένος Σαριέ και Μεμέτ Μαμούτ, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 49) Τουρκέν Σαλήμ ή Σαλήμ Ογλού σύζυγος Σαλή Σαλή, το γένος Χιουρού και Αμέτ Σαλήμ ή Σαλήμ Ογλού, (ως κληρονόμο του Σαλήμ Ογλού Αμέτ) κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 50) Κενάν Αμέτ Ογλού του Αμέτ και της Χιουρού, (ως κληρονόμο του Σαλήμ Ογλού Αμέτ), κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 51) Σαλήμ Τουρκέν του Αμέτ, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 52) Του Δήμου Τοπείρου που εδρεύει στο Εύλαλο Ν. Ξάνθης, 53) Ευαγγελίας Παγωνάκη του Γεωργίου, κατοίκου Ξάνθης, Αγ. Λαύρας 41, 54) Δάφνης Δραγανίδου το γένος Νεραντζή Νεραντζάκη, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 55) Ανθούλας Τσαμουρτζή το γένος Γεωργίου και Ζωής Καραγκιοζίδη, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 56) Σοφοκλή Ευγενίου του Γεωργίου, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 57) Ζαχαρία Καραγκιοζίδη του Γεωργίου, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 58) Ιωάννη Καραγκιοζίδη του Γεωργίου, κατοίκου Κομοτηνής (Ιερωνύμου 19-21), 59) Κωνσταντίνου Καραγκιοζίδη του Στέργιου, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 60) Νικόλαου Καραγκιοζίδη του Γεωργίου, κατοίκου Ν. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 61) Απόστολου Καραγκιοζίδη του Γεωργίου, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 62) Σταύρου Αγγελίδη του Αργυρίου, κατοίκου Ν. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 63) Ρεσούλ Ρασήμ του Ρεσούλ, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 64) Ραμαδάν Γιουξέλ του Ραμαδάν, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 65) Χουσεΐν Μεμέτ του Χουσεΐν, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 66) Σουλεϊμάν Νουριτήν του Σουλεϊμάν, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 67) Αλή Ογλού Μουμίν του Αλή, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 68) Αλή Ναζίτ του Αλή, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 69) Αλή Σεμπαετίν του Αλή, κατοίκου Π. Κατραμίου Ν. Ξάνθης, 70) Μουμίν Κιμμέτ του Αλή, κατοίκου Ορφανού Ν. Ξάνθης, 71) Μουμίν Ρουκιέ του Αμέτ, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 72) Διαμαντή Διαμαντίδη του Παναγιώτη, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 73) Νικόλαου Φωτίου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 74) Θωμά Μαχαιρίδη του Δημητρίου, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 7 75) Μπεκήρ Ογλού Χουσνή του Μπεκήρ, κατοίκου Κύρνου Ν. Ξάνθης, 76) Μπιλντέν Ογλού Οζαή του Μπιλντέν, κατοίκου Π. Ερασμίου Ξάνθης, 77) Μπιλντέν Φούντα του Μπιλντέν, κατοίκου Π. Ερασμίου Ν. Ξάνθης, 78) Εμίν Αμέτ του Εμίν, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 79) Ηλέκτρας Μαλάκη, το γένος Αναστάσιου και Σταυρούλας Παρασχαράκη, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 80) LOSITO Gambiele του Saveiro, κατοίκου Άβατου N. Ξάνθης, 81) LOSITO Francesco, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 82) Αναστάσιου Παρασχαράκη του Αθανασίου, κατοίκου Δεκάρχου Ν. Ξάνθης, 83) Ραμαδάν Νουράν του Φεράτ, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 84) Ναΐμ Ογλού Σεράτ του Ναήμ, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 85) Σαλή Ογλού Ναΐμ του Σαλή, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 86) Σεράτ Ογλού Ονούρ του Σεράτ, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης, 87) Μουσταφά Ογλού Σαλή του Μουσταφά, κατοίκου Άβατου Ν. Ξάνθης. περί αναίρεσης Της υπ' αρ. 399/2010 απόφασης του Εφετείου Θράκης. Ειδοποιούνται οι ανωτέρω, ότι την 6.12.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ., ενώπιον του Δ’ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου συζητείται, με αριθμό πινακίου 25, η από18.07.2011 αίτηση αναιρέσεως του Ελληνικού Δημοσίου κατά της υπ’ αριθμ. 399/2010 απόφασης του Εφετείου Θράκης, με την οποία καθορίστηκε οριστική τιμή μονάδος αποζημιώσεως για τα ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν με την υπ’ αριθμ. 622/14-4-2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Φ.Ε.Κ. 393/8-5-2006, τεύχος Δ') για λόγους δημοσίας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση τμήματος της αρ. 7 επαρχιακής οδού από Εράσμιο ως Άβατο», έκτασης συνολικού εμβαδού 22.679,78 τ.μ., που βρίσκεται στο Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ξάνθης. Με την ανωτέρω αίτηση αναιρέσεως πλήττεται η ως άνω αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση του Εφετείου Θράκης, διότι: 1. στηρίζεται σε μη νόμιμη βάση και, ειδικότερα, περιέχει ανεπαρκείς αιτιολογίες, σε ζήτημα που ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, καθόσον καθόρισε την πραγματική αξία των απαλλοτριωμένων ακινήτων, χωρίς να αναφέρεται η αξία που είχαν κατά τον κρίσιμο χρόνο παρακείμενα και ομοειδή των απαλλοτριωμένων ακίνητα, ενώ δεν αναφέρονται τιμήματα σε συμβόλαια μεταβίβασης κυριότητας παρακείμενων ακινήτων, τα οποία συντάχθηκαν κατά το χρόνο της κήρυξης της απαλλοτρίωσης, ούτε η πρόσοδος του απαλλοτριωμένου, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 2882/2001, όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρ.9 του Ν. 3193/2003, και για το λόγο αυτό πρέπει να αναιρεθεί κατ άρθρο 559 αρ. 19 ΚΠολΔ. 2. έσφαλε διότι δεν απέρριψε το σχετικό αίτημα περί καθορισμού ιδιαίτερης αποζημίωσης για τα εναπομείναντα, μετά την απαλλοτρίωση, τμήματα των ιδιοκτησιών με ΚΠ 50,82,και 83 ως απαράδεκτο, λόγω μη υποβολής αίτησης στην αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 2882/2001, απορρίπτοντας, μάλιστα, σιωπηρά τον, δια των προτάσεων, προβαλλόμενο ισχυρισμό του αναιρεσείοντος Δημοσίου περί απαραδέκτου του αιτήματός τους (αναιρετέα κατ’ άρθρο 559 αρ. 1 και 14 ΚΠολΔ). 3. παραβίασε ευθέως την διάταξη του άρθρου 13 παρ. 4 του ν. 2882/2001, προβαίνοντας στον καθορισμό ιδιαίτερης αποζημίωσης για τα υπ' αριθμόν κτηματολογικού πίνακα 50,82 και 83 ακίνητα, τα οποία δεν ήταν, πριν την ένδικη απαλλοτρίωση, αστικά ακίνητα, αλλά ήταν κατά τον προορισμό τους κατάλληλα αποκλειστικά για αγροτική εκμετάλλευση, και ως εκ τούτου ουδεμία σχετική ζημία υπέστησαν οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες τους, λόγω της απότμησης τμημάτων αυτών εξαιτίας της ένδικης απαλλοτρίωσης (αναιρετέα κατ’ άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολΔ). Αντίγραφα της αιτήσεως αναιρέσεως τοιχοκολλήθηκαν, αντιστοίχως, στο κατάστημα του Αρείου Πάγου στην Αθήνα, στις 2-4-2019 και στο κατάστημα του Δήμου Τοπείρου του Νομού Ξάνθης στις 3-4-2019. Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι παραπάνω, να παραστούν κατά τη συζήτηση της ως άνω αιτήσεως αναιρέσεως του Δημοσίου, κατά τη δικάσιμο της 6.12.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Αρείου Πάγου με εισηγητή τον Αρεοπαγίτη Αντώνιο Τσαλαπόρτα, διαφορετικά αυτή θα γίνει ερήμην. Αθήνα 24.10.2019 Η πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου Παναγιώτα Σ. Παρασκευοπούλου Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. Τηλ. 2106435815 ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι 23/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 50102/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου προκηρύσσει ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ, ΦΑΝΕΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ), σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77 Α/ 1981) «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», για την περισυλλογή των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών των οχημάτων -μηχανημάτων έργου του Δήμου Αμαρουσίου τα οποία βρίσκονται στο χώρο που στεγάζεται η Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και προκύπτουν από αντικατάσταση σε οχήματα - μηχανήματα έργου του Δήμου μας. Η εργασία και η μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων, για το χρονικό διάστημα δύο ετών. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή στις 6 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, που βρίσκεται στην οδό Βασ. Σοφίας 9 και Δημητρίου Μόσχα στο Μαρούσι. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00 π.μ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, τότε αυτή θα γίνει την 20/11/2019, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε αντίστοιχα αντικείμενα και είναι επίσημα μέλη του ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και μπορούν να εγγυηθούν την άριστη εκτέλεση των εργασιών. Υποχρεωτική είναι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό, αναγνωρισμένης Τράπεζας (ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων) ποσού ίσου με το 10% του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ' αριθμ. 3/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ποσού 42,00 €. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αμαρουσίου, στα τηλέφωνα 210 80 23 729 και 210 80 26 762, στην υπάλληλο κα Αθανασία Κουρετζή. Η διακήρυξη και η μελέτη είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου www.maroussi.gr. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ α/α Αναπληρωτής Δημάρχου ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Ο.Ε.Β. ΖΩΝΗΣ ΛΟΥΡΟΥ Ταχ/κή Δ/νση :Καλόβατος Άρτας Ταχ. Κώδικας 47 100 ΑΡΤΑ Τηλέφωνο: 26810 41647 E-Mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.1147 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Τ.Ο.Ε.Β ΖΩΝΗΣ ΛΟΥΡΟΥ, προκηρύσσει διαγωνισμό δια λήψεως εγγράφων προσφορών ( σφραγισμένες ) για προμήθεια μεταχειρισμένου ερπυστριοφόρου υδραυλικού εκσκαπτικού μηχανήματος με 17-26μ. βραχίονα (μπούμα). Η ολότητα του μηχανήματος έργου (κινητήρας, αντλία υδραυλικού, μπούμα κλ.π.) θα πρέπει να είναι εργοστασιακά ελεγμένη ώστε να πληρείται η ορθή και ασφαλή λειτουργία του. Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπό προμήθεια μηχανήματος σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. Ειδικότερα ο εκσκαφέας θα φέρει τα παρακάτω: 1.Καμπίνα χειριστή με σύστημα προστασία ROPS & FOPS. 2.Περιστρεφόμενος φανός(φάρος). 3.Καθρέφτες. 4.Πλήρη σειρά εργαλείων. 5.Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης. 6.Τρίγωνο βραδυπορίας(αναγνώριση βραδυκίνητου οχήματος). 7.Πινακίδες αναγνώρισης βαρέως οχήματος (για άνω των 7,5 τόνων). 8.Πυροσβεστήρες σύμφωνα με την νομοθεσία. 9.Φώτα εργασίας. Στην προσφερθείσα τιμή δεν θα περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Οι προσφορές θα κατατεθούν ενώπιων της επιτροπής του Οργανισμού, την 25/11/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00-11:00 μ.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών ) στα Γραφεία του Οργανισμού Καλόβατος –Άρτας .- Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 1.500,00 Ευρώ με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και θα απευθύνεται προς τον Τ.Ο.Ε.Β Ζώνης Λούρου.- Περισσότερες πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Γραφεία του Οργανισμού, Καλόβατος –Άρτας τηλ/fax.26810-41647.- Ο Πρόεδρος Ευστάθιος Σφήκας ΑΔΑ: ΩΔΟΙΟΡΡ2-6ΤΘ Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 11419 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), ανακοινώνουν την ματαίωση της διενέργειας του 11419 Ανοικτού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την «Εκπόνηση Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan) και Σχεδίου Ανάκαμψης από Καταστροφή (Disaster Recovery Plan)», λόγω μεταβολής ουσιωδώς των οικονομικών και τεχνικών παραμέτρων των αναγκών των ΕΛΤΑ, όπως αυτές προσδιορίζονται στα έγγραφα του εν λόγω Διαγωνισμού. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας