PrintButton

05-11-2019

on .

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αριθμός 32/2016 Με τις με αριθμούς 10712Δ, 10713Δ και 10714Δ/25.10.2019 εκθέσεις επιδόσεως του Δικ. Επιμελητή Πρωτ. Αθήνας κ, Μιχ. Ασημακοπούλου, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθήνας για τους 1.Γεώργιο Ν. Τσακωνιάτη, κάτοικο πρώην Λυκόβρυσης Αττικής,2.Παντελεήμονα Αν. Σκούρτη, κάτοικο πρώην Αθήνας και 3. Μαρία χήρα Ιωαν. Μπιτσάνη, κάτοικο πρώην Ευδήλου Ικαρίας και ήδη, όλων, άγνωστης διαμονής επικυρωμένο φωτοτ. αντίγραφο των α] 32/2016 και β] 529/2019 αποφάσεων Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου τακτικής διαδικασίας με την δεύτερη από τις οποίες διορθώθηκε η πρώτη ως προς την ημερομηνία δημοσίευσης της, που εκδόθηκαν επί της από 10.2.2012 με αρ. κατάθ.208/15 αγωγής της Σοφίας Βασ. Τσακωνιάτη κατά των ανωτέρω,το διατακτικό της οποίας έχει ως εξής : ¨¨ Δικάζει ερήμην των εναγομένων. Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν είκοσι(120( ευρώ .Δέχεται την αγωγή. Αναγνωρίζει την ενάγουσα αποκλειστική κυρία της οριζόντιας ιδιοκτησίας, αποθήκης, με τα στοιχεία Π κεφαλαίο 1 ( Π 1), που λεπτομερώς ως προς τη θέση, τα όρια της, το εμβαδόν και τις λοιπές διαστάσεις, καθώς και του οικοπέδου στο οποίο έχει κτιστεί η πολυκατοικίας, στην οποία βρίσκεται η εν λόγω οριζόντια ιδιοκτησία ( αποθήκη ) αναφέρονται και περιγράφονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης και στην ένδικη αγωγή. Η Ειρηνοδίκης. Η Γραμματέας. Το ανωτέρω ακίνητο ευρίσκεται στο Δήμο Πεύκης Αττικής, στη θέση ¨¨ Μαγκουφάνα ή Ψαλίδι και σε πολυκατοικία κτισμένη στους παράλληλος δρόμους Πρεβέζης επί της οποίας φέρει τον αριθμό 16 και 28ης Οκτωβρίου έχει επιφάνεια 26 μ2 επί οικοπέδου 350μ2 με αριθμό 252 του ΚΓ οικοδομικού τετραγώνου που απεικονίζεται στο από Φεβρουαρίου 1986 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχ/να Π. Σκούρτη που έχει προσαρτηθεί στο 4850/1987 συμβόλαιο Συμβ]φου Αθήνας Στ. Καταπόδη.- Ο Πληρεξ. Δικηγόρος Ι. Νικολόπουλος ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΑΡ. Μ.: 29644 Με την υπ' αριθ. 1679/2019, πράξη του εισηγητή της πτώχευσης της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, ορίστηκε η εκποίηση απ' ευθείας με δημόσιο πλειστηριασμό των κινητών που βρίσκονται σε μισθωμένη αποθήκη στην Λυκόβρυση Αττικής, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην άνω πράξη με τιμή εκτίμησης 11.340,00 ευρώ και τιμή α' προσφοράς τα 2/3 αυτής. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα και ώρα 11.00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών, μετά την πάροδο 10 εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση στο ΔΔΔ, μετά την πάροδο 20 ημερών τουλάχιστον στην ΑΑΔΕ, στους προϊσταμένους των αναγγελθεισών ΔΟΥ, ΙΚΑ και τελωνείων καθώς και στους ενεχυρούχους δανειστές και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα μέχρι εγκρίσεως του τιμήματος. Αθήνα 21 Οκτωβρίου 2019 Η Σύνδικος ΣΤΥΛΙΑΝΗ Η. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ Τηλ. 2103822619 Κιν.: 6972002121 Φειδίου 11 - Αθήνα - ΤΚ: 10678 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ' αριθμ. 386/2019 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) επικυρώθηκε το από 09-07-2019 Καταστατικό του εδρεύοντος στην Αθήνα, Σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΖΩΗ», το οποίο αποτελείται από 30 άρθρα και έχει σκοπό όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του καταστατικού του, μη κερδοσκοπικό. Αθήνα, 4-11-2019 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΣΟΛΩΝΟΣ 142 ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 3845/88864/2019 ΑΙΤΗΣΗΣ και της εμπεριεχόμενης σε αυτήν με αριθμό κατάθεσης 11477/91255/2019 ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΧΡΟΝΗΣ (Α.Φ.Μ. 075978113), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά τις από 01.11.2019 έγγραφες παραγγελίες που μου δόθηκαν από τον Δικηγόρο κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΔΗΜ. ΣΑΞΩΝΗ πληρεξούσια της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING», με ΑΦΜ 099555381, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Βασιλίσσης Σοφίας, αριθ. 1 και εκπροσωπείται νόμιμα, υπό την ιδιότητά της ως δικαιοδόχου και καθολικής διαδόχου στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κλάδων «Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Ακινήτων, Επαγγελματικών Οχημάτων, Επιβατικών Οχημάτων, Μηχανημάτων, Επίπλων και Αεροσκαφών» της ανώνυμης εταιρείας «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω απόσχισης των κλάδων αυτών από τη δεύτερη και απορρόφησής τους από την πρώτη εταιρεία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία έγινε δυνάμει του με αριθμό 2920/21.9.07 συμβολαίου απόσχισης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Πελέκη – Βουλγαράκη και εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 32063/5.10.2007 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 5.10.2007, δημοσιεύτηκε δε στο ΦΕΚ τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ 11652/2007, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με τις υπ' αριθμ. 7907Ε΄/04.11.2019, 7908Ε΄/04.11.2019, 7909Ε΄/04.11.2019 και 7910Ε΄/04.11.2019, εκθέσεις μου επίδοσης για λογαριασμό των : 1) Anisoaro Marceilo του Mantei [Αντιπροέδρου και εκτελεστικού μέλους στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο (η θητεία του οποίου έχει λήξει από 30/6/2016) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εμπορικός Δεσμός Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»], πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Αμφιπόλεως, αριθ. 32 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 147783900, 2) Θεόδωρου Τσάμη του Δημητρίου [εκτελεστικού μέλους στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο (η θητεία του οποίου έχει λήξει από 30/6/2016) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εμπορικός Δεσμός Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»], πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Στρυμώνος, αριθ. 42 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 067939449, 3) Σνούντα Ναμπίλ του Σαμι και της Σεννιγα [Προέδρου, Διευθύνοντα Συμβούλου και εκτελεστικού μέλους στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο (η θητεία του οποίου έχει λήξει από 30-6-2016) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εμπορικός Δεσμός Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»], πρώην κατοίκου Αθηνών (Κυψέλη), οδός Αιγίνης, αριθ. 15 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 105677744 και 4) Παναγιώτας Δρελιώση του Γεωργίου [ανεξάρτητου – μη εκτελεστικού μέλους στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο (η θητεία του οποίου έχει λήξει από 30/6/2016) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εμπορικός Δεσμός Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»], πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Δημοφώντος, αριθ. 13-15 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 109838098, αντίστοιχα, ακριβή επικυρωμένα φωτοτυπικά αντίγραφα εκ του εις χείρας του παραγγέλλοντος δικηγόρου ακριβούς αντιγράφου της από 14.10.2019 Αίτησης Εκούσιας Δικαιοδοσίας περί διορισμού προσωρινής διοίκησης κατ' άρθρο 69 ΑΚ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η αιτούσα ΖΗΤΑΕΙ Να γίνει δεκτή η ένδικη αίτησή της. Να διορισθεί προσωρινή διοίκηση κατ’ άρθρο 69 ΑΚ της εταιρείας με την επωνυμία «Εμπορικός Δεσμός Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», αποτελούμενη από τα ακόλουθα πρόσωπα : α) Νέστορα Αυγουστινιάτο του Παναγιώτη και της Αγγελικής, κάτοικο Αθηνών, οδός Μυστρά, αριθ. 8, με ΑΦΜ 023090046, β) Ανδριάνα Λελούδα του Ιωάννη και της Ευσταθίας, κάτοικο Αθηνών, οδός Μυστρά, αριθ. 8, με ΑΦΜ 042190260 και γ) Φώτιο Παπαδογιάννη του Μύρωνος και της Νικολιάς, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Στρατηγού Τόμπρα, αριθ. 5, με ΑΦΜ 121229818, προκειμένου να ενεργήσουν τις απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργία της ως άνω εταιρείας πράξεις, όπως ενδεικτικά να παραλαμβάνουν καταγγελία της υπ’ αριθ. 2.501/28-7-2006 συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Πελέκη ως ισχύει, διαταγές πληρωμής και εν γένει παντός είδους έγγραφα και δικόγραφα, επιταγή προς απόδοση της χρήσης του μίσθιου ακινήτου της ως άνω συμβάσεως, περιλήψεις, εκθέσεις αναγκαστικής κατασχέσεως και σχετικά προγράμματα πλειστηριασμού, περαιτέρω δε για να νομιμοποιηθεί παθητικά η εταιρεία ώστε να διενεργηθούν εναντίον της πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης τόσο για την δικαστική είσπραξη των απαιτήσεών της αιτούσας εταιρείας όσο και για την απόδοση της κατοχής του μίσθιου ακινήτου ιδιοκτησίας της που αποτελεί αντικείμενο της ανωτέρω συναφθείσας συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης και εκπροσωπήσουν εν γένει την εταιρεία μέχρι τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την ανάδειξη και εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και μεριμνήσουν για την άμεση σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και γενικά να εκπροσωπούν την εταιρεία και να ενεργούν κάθε πράξη τακτικής διοίκησης που δεν επιδέχεται αναβολή. Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή μέχρι την έκδοση απόφασης επί της παρούσας αίτησης, με την οποία να ανατίθεται στα ανωτέρω πρόσωπα η εκπροσώπηση και η τρέχουσα διαχείριση της εταιρείας, καθώς και η επιχείρηση κάθε πράξεως που δεν επιδέχεται αναβολή, όπως, ενδεικτικά, παραλαβή καταγγελίας της υπ’ αριθ. 2.501/28-7-2006 συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Πελέκη ως ισχύει, επιταγής προς απόδοση της χρήσης του μίσθιου ακινήτου της ως άνω συμβάσεως, διαταγών πληρωμής και εν γένει παντός είδους εγγράφου και δικογράφου, περιλήψεων, έκθεσης αναγκαστικής κατασχέσεως και σχετικών προγραμμάτων πλειστηριασμού, στα πλαίσια αναγκαστικής εκτέλεσης τόσο για την δικαστική είσπραξη των απαιτήσεών της αιτούσας εταιρείας όσο και για την απόδοση του μίσθιου ακινήτου ιδιοκτησίας της, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της ανωτέρω συναφθείσας συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης. Η ως άνω Αίτηση φέρει ΓΑΚ : 88864/15.10.2019 και ΕΑΚ : 3845/15.10.2019 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και χρόνος συζήτησης της ορίζεται δια τής 15.10.2019 πράξης της κυρίας Δικαστού Προσδιορισμού η 02η.12.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο κτίριο 11, αίθουσα 202, Διαδικασία : ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Πινάκιο : ΡΓ, με Αριθμό Πινακίου : 1. Η εμπεριεχόμενη στην ως άνω Αίτηση, Αίτηση Προσωρινής Διαταγής φέρει ΓΑΚ : 91255/22.10.2019 και ΕΑΚ : 11477/22.10.2019 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και χρόνος συζήτησης της είχε οριστεί δια της 22.10.2019 πράξης της κυρίας Προέδρου Υπηρεσίας η 31η-10-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, στο γραφείο του Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Διαδικασία : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ και η οποία συζήτηση σύμφωνα με την από 31.10.2019 πράξη της κ. Δικαστού του Πρωτοδικείου Αθηνών, αναβλήθηκε για τις 11/11/2019 και ώρα 10:00. Προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενοι δε συγχρόνως να παραστούν όταν και όπου παραπάνω ορίζεται και συγκεκριμένα κατά τη συζήτηση του αιτήματος περί προσωρινής διαταγής στις 11 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 (ύστερα από αναβολή κατά τη δικάσιμο της 31ης-10-2019) στο γραφείο του Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων). Αθήνα, 04-11-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα την δεκάτη πέμπτη (15η) του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα: 12.10 π.μ. ο Δημήτριος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195), Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ: 997026390), κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του Δημητρίου Δώνου, πληρεξουσίου δικηγόρου της Ελένης συζ. Νικολάου Σίμου, το γένος Ευριπίδη Δογάνη, κατοίκου Φαρσάλων, οδός Αθηνάς αρ. 106, Α.Φ.Μ. 140102388, επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 2116Ζ/15-10-2019 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Γεώργιο ΝΑΣΤΟ του Κωνσταντίνου, πρώτην κάτοικο Αθηνών, οδός Καλιδρομίου αρ. 2 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από χρονολογία 25 Σεπτεμβρίου 2019 ΑΙΤΗΣΗΣ της πρώτης κατά αυτής, η οποία απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) και ζητά Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση, Να ανακληθεί η υπ’ αριθ. 12477/1972 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με σκοπό την εξάλειψη εκ των Βιβλίων του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών (τα 2894 φ 271253 αα 1) της δυνάμει αυτής εγγραφείσας προσημείωσης υποθήκης (μη τραπείσα σε υποθήκη) επί του ακινήτου που αναλυτικά περιγράφεται στην ανωτέρω απόφαση και Να καταδικασθεί στη συνολκή δικαστική δαπάνη της αιτούσας. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 10-10-2019 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου – Είδος Δικογράφου: Αίτηση της κ Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 87261/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 10957/2019 που αποδεικνύει την κατάθεση του άνω δικογράφου στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Κάτω από αυτή υπάρχει Πράξη Ορισμού Συζήτησης – Διαδικασία: Ασφαλιστικά Μέτρα Μονομελές του κ. Δικαστή του Πρωτοδικείου Αθηνών που ορίζει ως χρόνο συζήτησης την 08-01-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών με Αριθμό Πινακίου 76 και με τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο αυτό Δέκα Ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο συγχρόνως να παραστεί κατά τη συζήτηση, όπου και όταν με την παραπάνω πράξη ορίζεται. Αθήνα 15-10-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΩΝΟΣ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 19PROC005764641 2019-10-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΨΥΟ4ΩΚΣ-ΗΓΦ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη 23.10.2019 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. πρωτ.: 15738 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών για την «Μίσθωση μηχανημάτων με χειριστή/οδηγό», με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης με αριθμό 5013/2019, προϋπολογισμού 119.354,84 ευρώ πλέον ΦΠΑ μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α Συστήματος: 80159) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 18.11.2019 και ώρα 10:00π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10.00 π.μ. α/α CPV Τμήμα / Ομάδα Προϋπολογισμός Μελέτης (άνευ Φ.Π.Α.) 1 Τμήμα Α 60181000-0 60182000-7 45520000-8 Μίσθωση Μηχανημάτων για τη Συντήρηση – αποκατάσταση αγροτικών δρόμων δικτύου ημιορεινών κοινοτήτων Δήμου Νέστου με χρήση ισοπεδωτή γαιών (Grader) 59.677,42€ 2 Τμήμα Β Μίσθωση Μηχανημάτων για τη Απομάκρυνση των αποβλήτων εκσκαφών – κατασκευών και κατεδαφίσεων μη επικίνδυνων (αποβλήτων) 59.677,42€ Σύνολο 119.354,84€ ΦΠΑ 24% 28.645,16€ Συνολική αξία με Φ.Π.Α 148.000,00€ Τα αναλυτικά στοιχεία της προμήθειας υπάρχουν στη Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία είναι αναρτημένη στο www.promitheus.gov.gr και στην Ιστοσελίδα του Δήμου (www.nestos.gr). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 της ΥΑ 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως ισχύει. Για τη συμμετοχή απαιτείται εγγύηση συμμετοχής που θα καλύπτει δύο τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. Η περίληψη θα δημοσιευτεί σε τρις (3) εφημερίδες και θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, www.promitheus.gov.gr και στην Ιστοσελίδα του Δήμου (www.nestos.gr). Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους έξη (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Σχετικά αιτήματα / ερωτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Για τη συμμετοχή απαιτείται εγγυητική συμμετοχής, η οποία σύμφωνα με τη διακήρυξη ανέρχεται στα εξακόσια ευρώ (600,00€) όταν υποβάλετε προσφορά μόνο για ένα τμήμα και στα χίλια διακόσια ευρώ (1.200,00€) όταν υποβάλετε προσφορά και για τα δύο τμήματα Ο Δήμαρχος Νέστου Μιχαηλίδης Σάββας ΑΔΑ: Ψ0ΒΡ46ΨΖΣΘ-ΦΓΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Πάτρα 01/11/2019 Αριθμ. Πρωτ.:ΤΕ-2151/ΓΠΕΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΕΑΠ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΔΕ 2017ΣΕ54600000 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εργασίες Συντήρησης και Λειτουργικής Αποκατάστασης για τις Εγκαταστάσεις και Υποδομές του ΕΑΠ», με προϋπολογισμό εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ (74.400€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) και αναλύεται σε: δαπάνη εργασιών 42.500€, γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.650€, απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 6.522,50€, απολογιστικά 1.477,50€, αναθεώρηση 850€, Φ.Π.Α. 24% 14.400€. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η Πάτρα. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: του Ν. 4412/16 και των Ν. 4605/19, Ν. 4608/19 Ν. 4609/19 που τον τροποποίησαν και τους όρους της Διακήρυξης. 2. Η παραλαβή των τευχών προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.eap.gr. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την υποχρέωση να επισκέπτονται τακτικά την ιστοσελίδα του ΕΑΠ για τυχόν ανακοινώσεις σχετικά με το έργο. Πρόσθετες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2610367399. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., σύμφωνα με το σύστημα υποβολής προσφορών με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 . 4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν • φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους χιλίων διακοσίων ΕΥΡΩ (1.200,00 €) και ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 26/06/2020. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 6. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, η συλλογική Απόφαση του έργου είναι η ΣΑΕ546 και ο κωδικός του έργου 2017ΣΕ54600000. Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Πάτρα 01 – 11 - 2019 Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΕΑΠ Κωνσταντίνος Καραμάνης