PrintButton

08-11-2019

on .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη και Θηβών 250 Αιγάλεω Τ.Κ.12244 Πανεπιστημιούπολη 2 Πληροφορίες: Βαβάσης Ηλίας Τηλ.: 210-5381118 Fax : 210-5623847 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ.πρωτ.: 61684 ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ» Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού Τριακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (350.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/8-08-2016, τ. Α΄): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και όλων των άλλων διατάξεων περί προμηθειών κατά το μέρος που δεν αντίκειται αυτών. Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος (ΚΑΕ: 712301) Κωδικός CPV 30213000-5: Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. • Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 08/011/2019, και ώρα 11.00 π.μ • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 16/12/2019, και ώρα 11.00 π.μ • Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει: Παρασκευή 20/12/2019 και ώρα 11:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016) και τα καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΠΑ.Δ.Α. μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www.uniwa.gr, στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια και στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία: 6/11/2019 Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΩΓΗΣ Στις 4 ΝΟΕΜΡΒΡΙΟΥ 2019, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10.05 η Δικαστική Επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Αθηνών Αγλαΐα Ανδριοπούλου του Παναγιώτη, που έχω την έδρα μου στην Αθήνα (οδός Θεμιστοκλέους αρ. 3) ύστερα από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε την 31.10.2019 από τον κ. Κωνσταντίνο Νικολαρόπουλο πληρεξούσιο Δικηγόρο του Γεωργίου Πετρόπουλου του Παναγιώτη, κατοίκου Α. Λιοσίων, οδός Πίνδου αρ. 71, με ΑΦΜ 141788226 επέδωσα δια της υπ’ αριθμ. 8778 εκθέσεώς μου προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για την ΙΓΚΙΤΙΑΝ ΝΟΥΝΕ του Ιγκιτ, πρώην κάτοικο Πειραιώς, οδός Κουντουριώτου αρ. 64 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο ΑΓΩΓΗΣ με χρονολογία 30.10.2019 του πρώτου εναντίον της και η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς και ζητά 1. Να γίνει δεκτή η αγωγή του, 2. Να λυθεί ο μεταξύ αυτού και της εναγομένης πολιτικός γάμος που τελέστηκε την 18.9.2015 στο Αραμπκίρ της Αρμενίας (συνταχθείσης σχετικώς της με αρ. 130 τόμος Ε20 έτους 2015 ληξιαρχική πράξη γάμου του ειδικού ληξιαρχείου Αθηνών), 3. να καταδικαστεί η αντίδικος στην δικαστική του δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου του δικηγόρου. Στο τέλος του εγγράφου αυτού υπάρχουν οι παρακάτω πράξεις: α) η με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 9808/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 4947/2019 έκθεση καταθέσεως του δικογράφου αυτού στο πιο πάνω δικαστήριο, β) η από 30.10.2019 πράξη με την οποία ορίζεται χρόνος για τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής η 31/01/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, όροφος Β, αίθουσα 218 με Α/Α πινακίου 4 και γ) η από 31.10.2019 παραγγελία του πληρεξουσίου δικηγόρου του ενάγοντος για την επίδοση και κλήση σε αυτήν που απευθύνεται το παραπάνω δικόγραφο να παραστεί κατά την δικάσιμο της αγωγής όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 4/11/2019 Η επιδούσα δικαστική επιμελήτρια ΑΓΛΑΪΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ Κάτοικος Αθηνών Τηλ. 6972925121 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Με την υπ’ αριθμόν E’10641/23-10-2019 έκθεση επίδοσής μου, μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών Αμαλίας Λαζαρίδου - Κανελλοπούλου, πληρεξούσιας της «ALPHA BANK AE» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σταδίου Αρ.40, με Α.Φ.Μ. 094014249, νομίμως εκπροσωπούμενης, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για λογαριασμό του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΟΥ του Ξενοφώντος, με ΑΦΜ 045196153, πρώην κάτοικο Διονύσου Αττικής οδός Ευτέρπης αρ.81 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 816/2019 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) η οποία στο διατακτικό της ορίζει παράβολο ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας απόφασης, δέχεται την αγωγή, υποχρεώνει τον εναγόμενο ευθυνόμενο εις ολόκληρον, να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα έξι ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (265.446,32€), νομιμότοκα με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας από τις 17-2-2012 μέχρι την εξόφληση. Κηρύσσει την αμέσως προηγούμενη καταψηφιστική διάταξη της παρούσας απόφασης προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000€) ευρώ, καταδικάζει τον εναγόμενο στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000€) Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Με την υπ’ αριθμόν E’10640/23-10-2019 έκθεση επίδοσής μου, μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών Αμαλίας Λαζαρίδου - Κανελλοπούλου, πληρεξούσιας της «ALPHA BANK AE» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σταδίου Αρ.40, με Α.Φ.Μ. 094014249, νομίμως εκπροσωπούμενης, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για λογαριασμό της MARY–CAROLINE (ΜΑΙΡΗ-ΚΑΡΟΛΑΪΝ) Schroeder (ΣΡΟΝΤΕΡ) του Edmund–William (ΕΝΤΜΟΥΝΤ–ΓΟΥΙΛΙΑΜ) συζ. Ιωάννη ΚΑΡΑΚΑΛΟΥ, με ΑΦΜ 0631179926, πρώην κάτοικο Διονύσου Αττικής οδός Ευτέρπης αρ.81 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 816/2019 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) η οποία στο διατακτικό της ορίζει παράβολο ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας απόφασης, δέχεται την αγωγή, υποχρεώνει την εναγόμενη ευθυνόμενη εις ολόκληρον, να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα έξι ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (265.446,32€), νομιμότοκα με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας από τις 17-2-2012 μέχρι την εξόφληση. Κηρύσσει την αμέσως προηγούμενη καταψηφιστική διάταξη της παρούσας απόφασης προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000€) ευρώ, καταδικάζει την εναγόμενη στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000€) Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄αριθ. 2601/07-11-2019 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύση του Αριστείδη Καββαδία του Γερασίμου και της Θεοδώρας, κατοίκου Γέρακα Αττικής, οδός Κύπρου, αρ.34, (Α.Φ.Μ. 031444688 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Αθανασία θυγ. Ιωάννη και Μαρίας Κανναβά, συζ. Λάμπρου Ντίνου, πρώην κάτοικο Ελληνικού Αττικής, οδός Ριζούντος, αρ.40 και ήδη αγνώστου διαμονής (Α.Φ.Μ. 076538535 / Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ Αθηνών), την με αριθμό 410/06-11-2019 Έκθεση Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης Περιουσίας του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιώς, Κλεάνθη Κ. Καλαμπαλίκη, κατοίκου Αθηνών και με την οποία κατάσχει αναγκαστικώς για οφειλόμενο ποσό 37.351,27 €, ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου ενός ακινήτου - γηπέδου μετά της επ’ αυτού υφιστάμενης οικίας και ήδη κατεδαφιστέων κτισμάτων, το οποίο βρίσκεται στην εποικισθείσα περιοχή του αγροκτήματος «Κιτέζα – Φοινικιά – Ντραπουργιά» υπέρ ΣΑΑΚ Κουβαρά του Νομού Αττικής, της κτηματικής περιφέρειας πρώην Κοινότητας Καλυβίων Αττικής, του τέως Δήμου Θωρικίων και ήδη Δημοτική Ενότητα Καλυβίων Θορικού, του Δήμου Σαρωνικού, στην θέση ‘’ΝΤΡΑΠΟΥΡΓΙΑ’’, και συγκεκριμένα επί της οδού Ισμήνης στην οποία φέρει τον αριθμό 16». Το εμβαδό του ακινήτου των 7.466,08, σύμφωνα με το από Φεβρουαρίου 2010 και με ημερομηνία 21/02/2010 τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο είναι θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομία Μαρκοπούλου, για την έγκριση οικοδομησιμότητας, αφαιρουμένων των ρυμοτομούμενων τμημάτων καθώς και των τμημάτων τα οποία δεσμεύονται για την τακτοποίηση κατά την πράξη εφαρμογής όποτε αυτή συντελεστεί, θα είναι 4.935,86 τ.μ. και κατ’ επέκταση η παρούσα κατάσχεση γίνεται για το μερίδιο ½ εξ αδιαιρέτου του ακινήτου. Το ανωτέρω κατασχεμένο τμήμα του ακινήτου του ½ εξ αδιαιρέτου όποτε γίνει η πράξη εφαρμογής θα οφείλει εισφορά και σε χρήμα η οποία δεν είναι τώρα γνωστή, η οποία θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό ενώπιον πιστοποιημένης αρμόδιας συμβολαιογράφου Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού κατά Κ.Πολ.Δ., ως υπαλλήλου του πλειστηριασμού, κας. Ελένης Βασιλειάδου, κατοίκου Πειραιώς, οδός Φιλελλήνων, αρ.16, ΑΦΜ 045974570 Δ.Ο.Υ Α΄ Πειραιά, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή σε περίπτωση κωλύματός της, ενώπιον του νόμιμου αναπληρωτή της, ορίζοντας ημέρα πλειστηριασμού την 10η Ιουνίου 2020 έτους, με τιμή πρώτης προσφοράς 125.000,00 €. Αθήνα 07.11.2019 Η Δικ. Επιμελήτρια Κωνσταντίνα Σαμαρά ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Εγώ, ο Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Αριστείδης Ραυτόπουλος, κάτοικος Άνοιξης Αττικής (οδός Μεσολογγίου αρ.3), σύμφωνα με την από 6/11/2019 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τo Δικηγόρο Αθηνών, κo ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΧΑΙΡΙΩΤΗ, που έχει την έδρα του στην Αθήνα (οδός Μερλιν αρ.3), πληρεξούσιος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», που εδρεύει στον Πειραιά (οδός Αιγάλεω αρ.8) και εκπροσωπείται νομίμως, με ΑΦΜ 094493000, επέδωσα με την υπ’αριθ. 1457 Γ΄ έκθεση μου στις 07/11/2019 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τη ναυτιλιακή εταιρεία με την επωνυμία «PYRSOS SHIPPING COMPANY LTD», πρώην εδρεύουσα στον Πειραιά Αττικής (οδός Ακτή Μιαούλη αρ.99), νομίμως εκπροσωπούμενης, και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό 3901/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, και το διατακτικό της έχει ως εξής: ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ ερήμην των εναγομένων. ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ερημοδικείας στο χρηματικό ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ. ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι οι ενάγοντες οφείλουν να καταβάλουν, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστη εξ αυτών, στην ενάγουσα το, ισόποσο σε ευρώ, συνολικό χρηματικό ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε δολαρίων Η.Π.Α. και τριάντα σεντς (26.475,30 usd), με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία των νομισμάτων ευρώ-δολαρίου Η.Π.Α., κατά την ημερομηνία της καταβολής, καθώς και το χρηματικό ποσό των εξήντα ευρώ και ενενήντα λεπτών (60,90 ευρώ), και δη αμφότερα τα ανωτέρω επιμέρους χρηματικά ποσά νομιμοτόκως από την επομένη της επιδόσεως της ένδικης αγωγής και μέχρις εξοφλήσεως. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τις εναγόμενες στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο χρηματικό ποσό των οχτακοσίων (800,00) ευρώ. ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στις 29/03/2019, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους. Στην υπ’αριθ. 1457 Γ΄/2019 έκθεση επίδοσης μου υπάρχει εντολή του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την παρούσα δημοσίευση (κατ’ άρθρα 134, 135 του Κ.Πολ.Δ.). Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας