PrintButton

15-11-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της υπ' αριθμ. 276/2019 διατάξεως της Ειρηνοδίκης Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) Αγγελικής Κωστοπούλου, εγκρίθηκε η τροποποίηση στο καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΑΙΘΙΟΠΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» που εδρεύει στην Αθήνα κι εκπροσωπείται νομίμως, ειδικότερα δε το άρθρο 1, σύμφωνα με το από 12.5.19 τροποποιημένο καταστατικό του. Αθήνα, 14-11-2019 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν έγγραφης παραγγελίας της δικηγόρου Αθηνών Χριστίνας Κ. Πέρρου, πληρεξούσιας δικηγόρου της Σωτηρίας Κίνγκ, θυγατέρος Σπυρίδωνος Κονδύλη, συζύγου Τόμας Κίνγκ, κατοίκου Αλίμου Αττικής, οδός Λοχαγού Χρονοπούλου αρ. 16, με ΑΦΜ 046122948 επιδόθηκε για λογαριασμό του Τόμας Κίνγκ του Μπέρναντ, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Αγησιλάου αρ. 4 και ήδη αγνώστου διαμονής, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, ακριβές αντίγραφο της από 21.10.2019 αγωγής της πρώτης κατά του δευτέρου, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Γαμικές Διαφορές) και με την οποία ζητάει να λυθεί ο γάμος της με τον εναγόμενο λόγω διετούς διάστασης σύμφωνα με το εδ. γ’ του άρθρου 1439 ΑΚ, με την παρά πόδας αυτής πράξη κατάθεσης δικογράφου της κα. Γραμματέως του ως άνω Δικαστηρίου, με Είδος Δικογράφου: Αγωγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 94439/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 8338/2019 και χρονολογία κατάθεσης την 31η.10.2019 και με την παράλληλη πράξη ορισμού συζήτησης της ιδίας Γραμματέως με την οποία ορίζεται ως ημερομηνία συζήτησης η 5η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών στο κτίριο 6 και στην αίθουσα 6, Διαδικασία: Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες, Πινάκιο: Α2 (ΜΟΝ), με Αριθμό Πινακίου: 30. Καλείται δε ο εναγόμενος να παραστεί κατά τη συζήτηση της ως άνω αγωγής όταν και όπου ορίζεται για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Για την επίδοση της αγωγής αυτής συντάχθηκε η υπ’ αριθ. 1526Β/12.11.2019 Έκθεσή Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Νίκης Δ. Μπινιάρη. Αθήνα, 14.11.2019 Η Πληρεξουσία Δικηγόρος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 10.009Β΄/14-11-2019 έκθεση επίδοσης εμού της Δικ. Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Κωνσταντίνας Δ. Ψαρομπά, κατοίκου Αθηνών (Λάμπρου Κατσώνη, αρ. 40), επεδόθη στον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για τον Ανδρέα ΜΠΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟ του Ιωάννη και της Αναστασίας, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Φλωρίνης, αριθμός 2 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 13/11/2019 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ, της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Εurobank Ergasias Aνώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Εurobank Ergasias», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος, αρ. 8, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με Α.Φ.Μ.: 094014250, κατά του δευτέρου, απευθυνόμενη προς την Συμβολαιογράφο Αθηνών, Θηρεσία ΔΑΛΛΑ - ΠΟΛΥΖΩΗ, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαριλάου Τρικούπη, αρ.7α, ως αρχειοφύλακα της τέως Συμβολαιογράφου Αθηνών, κας Φωτεινής Παπακώστα, ως επί του πλειστηριασμού υπάλληλου ή τον νόμιμο αναπληρωτή της, σε περίπτωση που αυτή εμποδίζεται, κοινοποιούμενη και προς την επισπεύδουσα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου, αρ. 40, με Α.Φ.Μ.: 094014249 και εκπροσωπείται νόμιμα, επ’ ονόματι και για λογαριασμό της οποίας ενεργεί η εταιρεία με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», με Α.Φ.Μ.: 800715056, σύμφωνα με την οποία αναγγέλλει η ως άνω τράπεζα την απαίτησή της, με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός της και δη κάθε άλλης απαιτήσεώς της από την ως άνω, ή άλλες αιτίες και ζητά να καταταγεί στον συνταχθησόμενο πίνακα ως εγχειρόγραφοι δανειστές και να πληρωθεί από το εκπλειστηρίασμα που θα επιτευχθεί για την ως άνω αναγγελλόμενη απαίτησή της συμπεριλαμβανομένων και των τόκων μέχρι την τελεσιδικία του συνταχθησομένου πίνακα κατάταξης, που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των (206.643,94€). Κωνσταντίνα Δ. Ψαρομπά ΠΕΡΙΛΗΨΗ της με Αριθμό 44/2019 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου (Τακτική Διαδικασία), η οποία εκδόθηκε κατόπιν της με ΓΑΚ: 3973/2018 και με ΕΑΚ: 62/2018 έκθεσης κατάθεσης Αγωγής (πράξη κατάθεσης της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Ιλίου) και από 12/11/2018, του ενάγοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αριθμ. 12 και εκπροσωπείται νόμιμα, ως οιονεί καθολικού διαδόχου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)» και στρέφεται κατά της εναγομένης κ. Ζαχαρένιας ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ του Γεωργίου, πρώην κατοίκου Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθμ. 160 και ήδη αγνώστου διαμονής και με την οποία το ανωτέρω Δικαστήριο, σύμφωνα με το διατακτικό της υποχρεώνει τα κάτωθι: 1) Δικάζει ερήμην της εναγομένης, 2) Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των 150,00 ευρώ, 3) Δέχεται την ένδικη Αγωγή, 4) Υποχρεώνει την εναγόμενη να καταβάλει στο ενάγον Ν.Π.Δ.Δ. το ποσό των 9.652,92 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της ημέρας επίδοσης της από 07/02/2014 εξώδικης ειδοποίησης και πρόσκλησης, ήτοι από τις 08/02/2014 μέχρι την ολοσχερή τους εξόφληση, 5) Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την παραπάνω καταψηφιστική της διάταξη, 6) Επιβάλλει σε βάρος της εναγομένης τη δικαστική δαπάνη του ενάγοντος, την οποία ορίζει σε 500 ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση και στο ακροατήριό του στο Ίλιον στις 14/08/2019. Κάτω δε αυτής υπάρχει η από 04/11/2019 παραγγελία για επίδοση του πληρεξούσιου Δικηγόρου του ως άνω ενάγοντος Ν.Π.Δ.Δ. κ. Ιωάννη Λ. Καραδήμα, με την οποία παραγγέλλει να επιδοθεί η παραπάνω Απόφαση στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες η εναγόμενη κ. Ζαχαρένια ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ του Γεωργίου, πρώην κάτοικος Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθμ. 160 και ήδη αγνώστου διαμονής. Το ανωτέρω έγγραφο επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ανωτέρω εναγόμενη, ως προκύπτει εκ της υπ’ αριθμ. 5936Β΄/05-11-2019 εκθέσεως επιδόσεως εμού του ιδίου Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Επαμεινώνδα Π. Ζαφειράτου, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 05/11/2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Π. ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ της με Αριθμό 25/2019 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου (Διαδικασία Μικροδιαφορών), η οποία εκδόθηκε κατόπιν της με ΓΑΚ: 3976/2018 και με ΕΑΚ: 68/2018 έκθεσης κατάθεσης Αγωγής (πράξη κατάθεσης της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Ιλίου) και από 12/11/2018, του ενάγοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αριθμ. 12 και εκπροσωπείται νόμιμα, ως οιονεί καθολικού διαδόχου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)» και στρέφεται κατά του εναγομένου κ. Ιωάννη ΦΡΑΡΟΥ του Γρηγορίου, πρώην κατοίκου Πετρούπολης Αττικής, οδός Ομήρου αριθμ. 19 και ήδη αγνώστου διαμονής και με την οποία το ανωτέρω Δικαστήριο, σύμφωνα με το διατακτικό της υποχρεώνει τα κάτωθι: 1) Δικάζει ερήμην του εναγομένου, 2) Ορίζει το νόμιμο παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των 150,00 ευρώ, 3) Δέχεται την ένδικη Αγωγή, 4) Υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει στο ενάγον Ν.Π.Δ.Δ. το ποσό των 483,30 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την 20/06/2014 μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, 5) Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την παραπάνω καταψηφιστική της διάταξη, 6) Επιβάλλει σε βάρος του εναγομένου τη δικαστική δαπάνη του ενάγοντος, την οποία ορίζει σε 200 ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση και στο ακροατήριό του στο Ίλιον στις 15/04/2019. Κάτω δε αυτής υπάρχει η από 04/11/2019 παραγγελία για επίδοση του πληρεξούσιου Δικηγόρου του ως άνω ενάγοντος Ν.Π.Δ.Δ. κ. Ιωάννη Λ. Καραδήμα, με την οποία παραγγέλλει να επιδοθεί η παραπάνω Απόφαση στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ο εναγόμενος κ. Ιωάννης ΦΡΑΡΟΣ του Γρηγορίου, πρώην κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Ομήρου αριθμ. 19 και ήδη αγνώστου διαμονής. Το ανωτέρω έγγραφο επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ανωτέρω εναγόμενο, ως προκύπτει εκ της υπ’ αριθμ. 5935Β΄/05-11-2019 εκθέσεως επιδόσεως εμού του ιδίου Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Επαμεινώνδα Π. Ζαφειράτου, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 05/11/2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Π. ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ [ Κ.Α.Υ.Φ. ] Αριθμ. πρωτ.: 2750 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ0: 37/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Ανοικτό Κατάστημα της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών -(Κ.Α.Υ.Φ) στον Κορυδαλλό - προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ προς κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των αρτοκλιβάνων του αρτοποιείου και της κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεταφοράς των αρτοσκευασμάτων του κρατικού αρτοποιείου της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – Κ.Α.Υ.Φ. Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 & 90 του Ν.4412/2016. Αυτή καθορίζεται για τα υγρά καύσιμα ως το μεγαλύτερ ο ποσο στό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί τ ης εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης για την Περιφερειακή ενότητα όπου βρίσκεται η έδρα της Κ. Α. Υ. Φ. Ανάλυση προϋπολογισμού προμήθειας (ενδεικτική) C.p.v ΕΙΔΟΣ ΜΜ Ποσότητα ενδεικτική Δαπάνη σε € 09134200-9 πετρέλαιο κίνησης Λίτρα 83.500 94.355,00€ Φ.Π.Α.24% 22.645,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (συμπ/νων κρατήσεων & φ.π.α 24%) 117.000,00 € Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Δικαιοσύνης από την γεωργική χρήση έτους 2019-2020 των ΚΕΚ με ΑΔΑ: Ρ7ΨΨΩ-Ξ13. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus. gov.gr. και έχει πάρει τον α/α 81851 ΕΣΗΔΗΣ • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 20-11-2019 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00. • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι : 09-12-2019 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59. • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 13-12-2019 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία από οικονομικούς φορείς εγγεγραμμένους στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών, που ασκούν νόμιμα την εμπορία ή διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016 και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 73 και 77 του αυτού Νόμου. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την χρηματοοικονομική και τεχνική του επάρκεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη. • Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους, χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού. • Η εγγύηση συμμετοχή ς στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ ήτοι: (1.887,00) € • Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του προϋπολογισμού της προμήθειας προ ΦΠΑ ήτοι:(4.718,00)€ • Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά • Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται από το γραφείο προμηθειών του Ανοικτού Καταστήματος Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών - (Κ.Α.Υ.Φ) επί της οδού Νικηφορίδη 2 στο Κορυδαλλό, Ταχ. Κωδ: 181 10 , αρμόδιος υπάλληλος κ. Δανιήλ Γεώργιος τηλέφωνο: 210 4964068 fax: ({}): 210 4972917 , e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Κορυδαλλός 13 Νοεμβρίου 2019 Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Μαρίνα Μπούκη

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας