PrintButton

16-11-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της υπ' αριθ. 360/2019 διάταξης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στην έδρα και το καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΙΤΣΙΩΤΩΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με νέα έδρα, από την Αθήνα, στο Δ.Δ. Ανω Καρίτσας του Δήμου Καρπενησίου του Νομού Ευρυτανίας, νόμιμα εκπροσωπουμένου, σύμφωνα με το από 01/07/2019 τροποποιημένο καταστατικό του. Αθήνα, 14/11/2019 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (14) του μήνα Νοεμβρίου, του έτους (2019), ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.35 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Χαρίκλειας Δικαίου, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40, με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νόμιμα εκπροσωπουμένης, (ΑΦΜ: 094014249) διά της υπ αριθμ. 424Γ/14-11-2019 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για λογαριασμό του καθού η εκτέλεση ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΑΛΟΠΗΤΑ του Γεωργίου και της Αγορίτσας ή Αγορής, πρώην κατοίκου Μελισσίων Αττικής, οδός Μουσών αρ. 1Γ και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της υπ αριθμ. 3.020/31-10-2019 ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΑΙΑΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΘΕΝ ΑΚΙΝΗΤΟ, του Δικαστικού Επιμελητού της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑ, κατοίκου Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου αρ. 13, μέλους της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», η οποία (βιαία αποβολή) πραγματοποιήθηκε με επίσπευση της πρώτης και κατά του δευτέρου, ειδικώτερα δε ο άνω Δικαστικός Επιμελητής Χρήστος Κων. Μπούρας, σε εκτέλεση του πρώτου (α’) απογράφου εκτελεστού της υπ αριθμ. 5.876/28-3-2019 Περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου, της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Δημ. Βαλσαμίδου, διά της ως άνω εκθέσεώς του, προέβην εις την βιαίαν αποβολήν του δευτέρου και προς ον η επίδοση και κάθε τρίτου ο οποίος έλκει δικαιώματα ή κατέχει επ ονόματί του από το εν τη ανωτέρω Περιλήψει κατακυρωτικής έκθεσης αναφερόμενο ακίνητο, ήτοι από την υπό ΚΑΕΚ: 050992311002/0/12 και υπό στοιχεία (Γ-3) οριζόντιο ιδιοκτησία-Διαμέρισμα, του τρίτου ορόφου, μετά της ανηκούσης σε αυτό ως συστατικό και παρακολούθημα αυτού, υπό στοιχεία (Υ-3) Αποθήκης του υπογείου, της πολυκατοικίας της οδού Κωνσταντινουπόλεως αρ. 1Α και Πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης αρ. 8, στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Ερυθραίας, της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας, του Δήμου Κηφισιάς Αττικής και εγκατέστησε σε αυτό την πρώτη ως άνω Τράπεζα, παραδίδοντά της το άνω ακίνητο κενό και την χρήση αυτού ελευθέραν. Εντός του άνω ακινήτου ευρέθησαν κινητά πράγματα του άνω καθού η εκτέλεση, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο εκτελέσεως, τα οποία κατεγράφησαν από τον άνω Δικαστικό Επιμελητή και παρεδόθησαν και ετέθησαν υπό την φύλαξιν και μεσεγγύηση του κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΤΑΡΑΣΟΥΛΕΑ του Παναγιώτη, κατοίκου Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου αρ. 43 και όπως αυτά περιγράφονται στην άνω έκθεση βιαίας αποβολής και εγκατάστασης σε εκπλειστηριασθέν ακίνητο. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 14-11-2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ AKINHTOY ΤΗΣ ΠΤΩΧΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΡΑΔΙΟ Α.ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ Ε.Ε.Α.Ε. Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 204/06-11-2019 ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ μου δόθηκε η άδεια όπως εκποιήσω: α) Το με αριθμό δύο (2) κατάστημα (ΚΑΕΚ 051051112004) του ισογείου ορόφου αποτελούμενο εξ ενός χώρου και W.C. έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα (89), όγκο μέτρα κυβικά διακόσια εβδομήντα ένα (271), αναλογία όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά σαράντα έξι (46,00) αναλογία ιδιοκτησίας πενήντα έξι χιλιοστά (56/000) εξ αδιαιρέτου και αναλογία κοινοκτήτων πενήντα έξι χιλιοστά (56/000) και β) Την υπό στοιχεία ΒΗΤΑ (Β) αποθήκη του υπογείου (ΚΑΕΚ 051051112004), η οποία αποτελείται εξ ενός χώρου έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά σαράντα ‘τέσσερα (44), όγκο μέτρα κυβικά εκατόν πέντε και 50% (105,50), αναλογία όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά εξήντα ένα και 10 (61,10), αναλογία ιδιοκτησίας επτά χιλιοστά (7/000) εξ αδιαιρέτου και αναλογία κοινοκτήτων δώδεκα χιλιοστά (12/000). Η ως άνω αποθήκη ανήκει στο υπ αριθμόν δύο (2) κατάστημα του ισογείου ορόφου και επικοινωνεί μετ αυτού με εσωτερική κλίμακα. Οι συγκεκριμένες ιδιοκτησίες ευρίσκονται σε μια πολυώροφη οικοδομή επί οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου στη θέση στο 448Η οικοδομικό τετράγωνο, στη συμβολή των οδών Χανίων 6 και Λυκούργου ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ το ποσό των 71.500€ (εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ). Η εκποίηση θα ξεκινήσει την 9-1-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00-12.00, με ενσφράγιστες προσφορές και θα επαναλαμβάνεται, εάν δεν εμφανισθεί πλειοδότης η εάν δεν κριθεί συμφέρουσα η προσφερόμενη τιμή, τρείς (3) ακόμα συνεχείς ανά εβδομάδα φορές κάθε επόμενη εργάσιμη Πέμπτη δηλαδή την 16-1-2020 (την ίδια ώρα), 23-1-2020 (την ίδια ώρα), 30-1-2020 (την ίδια ώρα) και σε περίπτωση μη εμφάνισης πλειοδότη μια ακόμα φορά την 5-3-2020 ημέρα Πέμπτη (την ίδια ώρα). Ως τόπος πλειστηριασμού ορίσθηκε το κατάστημα του Πρωτοδικείου Πειραιά (πέμπτος όροφος – γραφείο 525).Η δαπάνη μεταβίβασης και τα έξοδα (περιλαμβανομένου του κόστους νομιμοποίησης τυχόν αυθαιρέτων κατασκευών, ο ΕΝΦΙΑ κλπ) βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Πειραιάς 11-11-2019 Ο Σύνδικος της Πτώχευσης Πατρίκιος Γαβριήλ Δικηγόρος Πειραιά (ΑΜ 1846 ΔΣΠ) Τηλ. Επικ. 6944628380 / 2104292259-60 ΙΔΡΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμόν 388/2019 διαταγή του Ειρηνοδίκη Αθηνών, Άγγελου Κανά, ιδρύθηκε το σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Συμβασιούχων Μεταναστευτικής Πολιτικής», με έδρα την Αθήνα και σκοπό τη διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των εργαζόμενων, τη συνένωσή τους με στενούς δεσμούς αλληλεγγύης και συναδελφικότητας, την από κοινού διεκδίκηση των αιτημάτων τους και την αλληλεγγύη και συνένωση των προσπαθειών τους με άλλες εργασιακές συνδικαλιστικές οργανώσεις για την κατοχύρωση και την υπεράσπιση των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών, τη συμμετοχή στους αγώνες για τα κοινά συμφέροντα όλων των εργαζόμενων, την παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης στα μέλη, την ενημέρωση των μελών, αλλά κι όλων των εργαζόμενων και η ζύμωσή τους, πάνω στα προβλήματα, στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την εργασιακή σχέση, τη διαφώτιση της Κοινής Γνώμης και την ανταλλαγή απόψεων σε σχέση συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς και προσωπικότητες, τη δημιουργία ειδικών κεφαλαίων για την εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών και αλληλοβοήθειας, την εξασφάλιση καλύτερων όρων και συνθηκών εργασίας, την καλλιέργεια σχέσεων αλληλεγγύης και συναδέλφωσης μεταξύ των μελών του Συλλόγου και των εργαζομένων του κλάδου και γενικότερα όλων των εργαζομένων. ΑΘΗΝΑ, 12/11/2019 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ ΠΑΡ’ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΣΟΛΩΝΟΣ 51,106 72 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3645656 ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΠΕΤΡΑΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΕΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Το Ηγουμενοσυμβούλιο της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη προκηρύσσει δυνάμει της υπ' αριθμ. πρωτ. 4412/διεκπ. 2146/9-10-2019 εγκρίσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος πλειοδοτική δημοπρασία εκποιήσεως ακινήτου, δι' ενσφραγίστων προσφορών, προς ανάδειξη αγοραστή του διαμερίσματος υπό στοιχεία ΣΤ-31 εμβαδού 54,10 τ.μ.1 του ΣΤ ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Πατησίων αριθ. 112 στην Αθήνα, μετά της υπογείου αποθήκης αυτού, εμβαδού 2,70 τ.μ., με τιμή εκκινήσεως της δημοπρασίας το ποσό των πενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (57.372 €). Η δημοπρασία θά διεξαχθεί την 11η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στα Γραφεία της Ιεράς Μονής, επί της οδού Ιωάννου Γενναδίου αρ. 14 στην Αθήνα, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό το ποσόν της εγγυήσεως ορίζεται στο 1/10 της τιμής εκκινήσεως. Έξοδα δημοσιεύσεως της παρούσας, συμβολαιογραφικά κ.λπ. έξοδα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Για πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή και τους όρους της δημοπρασίας και τη λήψη αντιγράφου της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Ιεράς Μονής κατά τις εργάσιμες ημέρες καί ώρες και στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7242577 (αρμόδιος κ. Πλέσσας Διον.). Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2019 Ο Καθηγούμενος Ο Θαυμακού Ιάκωβος ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Αριθμ. Πρωτ: - 20132/15-11-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019» Εκτιμώμενης αξίας 150.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24% ), Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύµφωνα µε τις παρακάτω διατάξεις: • Τις διατάξεις του Νόµου 4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών(προσαρµογήστιςΟδηγίες2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)». • Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως σήµερα ισχύει (ΦΕΚ114/τ.Α΄/2006). • Τις διατάξεις τουΝ.3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης » ΕΚ87/τ.Α’/2010). • Το Π.∆ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ145/τ.Α’/05-08-2016). • Τις διατάξεις του Ν.3861/2010(ΦΕΚ11/τ.Α΄/13.7.2010)«Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». • Τις διατάξειςτουΝ.4152/2013(ΦΕΚ107/09.05.2013τεύχοςΑ-) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων4046/2012,4093/2012 και 4127/2013». Ν.4013/2011(Φ.Ε.Κ.204τ.Α΄/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007(πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». Το έργο χρηματοδοτείται από την Σ.Α.Τ.Α έτους 2019 του ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. Η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και η κατάρτιση των όρων έγινε με την αριθ. 146/2019 απόφ. Οικονομικής Επιτροπής. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 2-12-19, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 5-12-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε κατηγορίας ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με τάξη πτυχίου Α2 τάξη και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ. κοινοπραξία). Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό που διαμορφώνεται στο 2% της εκτιμώμενης άξιας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Το ποσό αυτό ανέρχεται στα 2.419,35 ευρώ. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα σύμφωνα με το άρθρο 176 του ν. 4412/2016, Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (εφόσον διαθέτει), η οποία είναι www.salamina.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 20-11-2019 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 28/11/2019. Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ.Πρωτ.: 36469 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Διακηρύττει ότι Διενεργείται πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για «Εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης της κεντρικής πλατείας Β. Κατράκη, για την διενέργεια Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων », σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που ορίστηκαν με την υπ΄αριθμ. 295/2019, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 25/11/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, που θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Γλυφάδας. Ως κατώτατο όριο προσφοράς, ορίζεται το ποσόν των 5.000,00€ πλέον χαρτοσήμου. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του Δήμου δια την εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων, εγγύηση συμμετοχής ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι 500,00€ ευρώ, που θα αντικατασταθεί με την υπογραφή της σύμβασης με άλλη καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 10% της τιμής του μισθώματος που θα επιτευχθεί κατά τη δημοπρασία Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπο της λεπτομερούς διακήρυξης από την Διεύθυνση Οικονομικού του Δήμου Γλυφάδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Υπεύθυνη κα Μασούρογλου Βασιλική τηλ. 2132025219 Γλυφάδα, 15/11/2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ.Πρωτ.: 36470 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Διακηρύττει ότι Διενεργείται πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για «Εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης του πάρκου της Νέας Ευρυάλης, για την διενέργεια Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων», σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που ορίστηκαν με την αριθμ. 296/2019, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 25/11/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, που θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Γλυφάδας. Ως κατώτατο όριο προσφοράς, ορίζεται το ποσόν των 3.000,00€ πλέον χαρτοσήμου. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του Δήμου δια την εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων, εγγύηση συμμετοχής ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι 300,00€ ευρώ, που θα αντικατασταθεί με την υπογραφή της σύμβασης με άλλη καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 10% της τιμής του μισθώματος που θα επιτευχθεί κατά τη δημοπρασία Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπο της λεπτομερούς διακήρυξης από την Διεύθυνση Οικονομικού του Δήμου Γλυφάδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Υπεύθυνη κα Μασούρογλου Βασιλική τηλ. 2132025219 Γλυφάδα, 15/11/2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ.Πρωτ.:36471 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Διακηρύττει ότι Διενεργείται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 274/2019 Απόφ. Οικονομικής Επιτροπής, πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία που αφορά τη «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής οχημάτων τέλους Ζωής (ΟΤΚΖ)» Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 26/11/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών για την συμμετοχή στη δημοπρασία, που θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Γλυφάδας. Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άκαρπη, για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί οίκοθεν από τον Δήμαρχο. Ως πρώτη προσφορά ανά τεμάχιο ορίζονται τα 250,00€, για φορτηγά κάθε είδους και 100,00€ για ΙΧ αυτοκίνητα. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς δηλ. {(100€/όχημα Χ 300 οχήματα) + (250€/όχημα Χ 5 οχήματα (φορτηγά)}=31.250,00€ Χ 10% = 3.125,00€ , με πρόσφατη εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αποκλειομένου άλλου τρόπου εγγύησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπο της λεπτομερούς διακήρυξης από την Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Γλυφάδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και από το site του Δήμου. www.glyfada.gr (Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις) Υπεύθυνη κα Μασούρογλου Βασιλική τηλ. 2132025219 – 213 20 25 366 Γλυφάδα,15/11/2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ