PrintButton

12-12-2019

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Φ. Νέγρη 5 Τ.Κ. 19500 ΛΑΥΡΙΟ Τηλέφωνο: 22920 23100 FAX: 22920 27761 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/08-08-2014, εκδόθηκε αυτεπαγγέλτως και κατόπιν αίτησης του Στυλιανού Κιμιώνη, η αρ. πρωτ. 3199/120141/04-12-2019 πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη Λαυρίου (ΑΔΑ: ΩΤΓ3ΟΡ1Κ-ΥΩΒ) για έκταση τεσσάρων στρεμμάτων και τετρακοσίων πενήντα οκτώ χιλιοστών του στρέμματος (4,458 στρ.) στη θέση «Πλάκα - Ιταλικά» της περιφέρειας της Δημοτικής ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής. Με την πράξη αυτή, χαρακτηρίζεται ως: • μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρ. 32 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159 Α') μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/79 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159/Α/2014), ενώπιον της κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 998/79, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4280/2014 και του άρθρου 24 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α') Τεχνική Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Τ.Ε.Ε.Δ.Α.) Ανατολικής Αττικής. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 6391721 και 210 6391252 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Λαύριο, 04-12-2019 Ο Δασάρχης Τ.Υ. Χρήστος Αντωνέλλης Δασολόγος ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ' αριθμόν 53/2019 διάταξη της Ειρηνοδίκου Χαλανδρίου εγκρίθηκε το από 29-9-2019 καταστατικό του αθλητικού σωματείου με έδρα τα Βριλήσσια Αττικής και την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΤΛΑΣ» με σκοπό την ανάπτυξη της αντισφαίρισης, ως και με άλλους που αναφέρονται στο άρθρο -2- του καταστατικού. Αθήνα 3-12-2019 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 4 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 3822238 Περίληψη επιδοθείσας απόφασης Με την υπ' αριθμόν 8.506Ζ/3.12.2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών Μάρκου Χρ. Ιωσηφίδη μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Αριστοτέλη Χαλακατεβάκη, πληρεξουσίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «NRG TRADING HOUSE S.A», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Κηφισίας αρ. 168 και Σοφοκλέους, με Α.Φ.Μ. 998102480 και εκπροσωπείται νόμιμα, ΕΠΕΔΟΘΗ προς τον κο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για λογαριασμό της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», πρώην εδρευούσης στην Αθήνα, οδός Καψάλη αρ. 10 και Νεοφύτου Δούκα, και ήδη αγνώστου διαμονής, νομίμως εκπροσωπούμενης, με Α.Φ.Μ. 997165432, πιστό αντίγραφο από το πρώτο (Α΄) εκτελεστό υπ’ αριθμ. 664/2019 απόγραφο της με αριθμό 4557/2018 Αποφάσεως της κας Δικαστού του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ κας Ιφιγένειας Αποστόλου, μετά της κάτωθι αυτού και από 29/11/2019 παραγγελίας προς επίδοση, με επιταγή προς πληρωμή, επιτασσόμενη να μας καταβάλει, νόμιμα και εμπρόθεσμα τα κάτωθι ποσά: 1) Για επιδικασθέν κεφάλαιο ποσό πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα έξι Ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (5.496,27 €), νομιμοτόκως από την επόμενη της ημερομηνίας επίδοσης της από 25/10/2007 αγωγής μου με ΓΑΚ 58282/2017 και ΕΑΚ 2888/2017 ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και κατά της καθ ης η παρούσα, ήτοι από την 08/11/2017 έως την πλήρη εξόφληση. 2) Για επιδικασθείσα δικαστική μου δαπάνη ποσό σε ΕΥΡΩ 400,00. 3) Για λήψη απογράφου, ένσημα και αντιγραφικά δικαιώματα ποσό σε ΕΥΡΩ 5,00 4) Για έκδοση χαρτοσήμου προς χορήγηση απογράφου ποσό σε ΕΥΡΩ 21,00 + 20 % Ο.Γ.Α. (4,2 €) 5) Για σύνταξη της επιταγής και παραγγελίας προς επίδοση αυτής ποσό σε ΕΥΡΩ 120,00. 6) Για δαπάνη επίδοσης ποσό σε ΕΥΡΩ 120,00. Ήτοι συνολικά το ποσό σε ΕΥΡΩ έξι χιλιάδες εκατόν εξήντα έξι και σαράντα επτά λεπτά (6.166,47 €) για κεφάλαιο και έξοδα, το μεν επιδικασθέν κεφάλαιο έντοκα ως ανωτέρω, το δε ποσό 670,02 €, ήτοι τα υπ’ αριθμ. 2 – 6 κονδύλια, έντοκα, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη της επίδοσης της επιταγής και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως η επιταγή θα εκτελεστεί αναγκαστικά οπότε και θα προστεθούν και ΕΥΡΩ 100 για την εντολή προς εκτέλεση. Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αριστοτέλης Χαλακατεβάκης Περίληψη Δικογράφου αγνώστου διαμονής. Με την υπ’ αριθμ. 2521Δ/06-12-2019 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Θεοδώρας Κων/νου Σαμπάνη, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Δικηγόρου Ανέστη Προυσανίδη, πληρεξουσίου του Χαρίση Παπαγεωργόπουλου του Νικολάου, κατοίκου Ζωγράφου Αττική (Μαρκάνδας αρ. 32), με ΑΦΜ 036979174, επεδόθη προς το κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για το σύλλογο με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α.» (Π.Σ.Ε.Υ. – Ι.Κ.Α.), που είχε την έδρα του στην Αθήνα (Μακεδονίας αρ. 8) και ήδη αγνώστου διευθύνσεως της έδρας του, με ΑΦΜ 999600325, ακριβές αντίγραφο της από 20/11/2019 αίτησής του κατά του ανωτέρω Συλλόγου και ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών απευθυνόμενη. Με την οποία ζητεί να γίνει δεκτή η αίτησή του, να αναγνωριστεί ότι έχει διαλυθεί το σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α.» (Π.Σ.Ε.Υ. – Ι.Κ.Α.), αλλιώς να διαλυθεί με απόφαση του Δικαστηρίου. Να διαταχθεί η σημείωση της απόφασης που θα εκδοθεί, στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου. Μετά της παρά πόδας της υπ’ αριθμ. καταθ. 91471-3609/2019 πράξης του Γραμματέα του ανωτέρω Δικαστηρίου, καθώς και της παρά πόδας της από 20/11/2019 πράξης του Ειρηνοδίκη με την οποία ορίζει δικάσιμο την 13η Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ., ακροατήριο 4, 2ος όροφος, πινάκιο ΡΕ αριθμός 11. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά τη συζήτηση, όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 10/12/2019 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος του αιτούντος ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 8.034 β΄β/09-12-2019 επιδοτήρια έκθεση η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας με έδρα το Βόλο, οδός Κωνσταντά αρ. 128, Αναστασία Ιωάν. Ρήγα επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Βόλου Αθανασίας Γερακούλη, ως πληρεξούσιας του Αναστασίου Κυριάκου του Κυριάκου και της Λεμονιάς, κατοίκου Νέας Ιωνίας Βόλου, οδός Βενιζέλου αρ. 148, με ΑΦΜ 145473115 Δ.Ο.Υ. Βόλου, προς την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου κ. Δέσποινα Χατζήπαπα για τον Φίλιππο Στέρκεμαν (Philipp Sterckeman ) του Γεωργίου (Jorge), κάτοικο πρώην Νάουσας Πάρου και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 25-11-2019 και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου ( Ειδική Διαδικασία άρθρ. 592 επ. Κ.Πολ.Δ.) απευθυνόμενης αγωγής του Αναστασίου Κυριάκου του Κυριάκου και της Λεμονιάς, κατοίκου Νέας Ιωνίας Βόλου, οδός Βενιζέλου αρ. 148 κατά των: 1) Φιλίππου Στέρκεμαν (Philipp Sterckeman ) του Γεωργίου (Jorge), κατοίκου πρώην Νάουσας Πάρου και ήδη αγνώστου διαμονής, 2) Νικολέττας Χρυσάκη του Μάρκελλου και της Άννας, κατοίκου Νέας Ιωνίας Βόλου, οδός Βενιζέλου αρ. 148 και 3) του ανήλικου άρρενος τέκνου, που γεννήθηκε στο Βόλο στις 20 Δεκεμβρίου 2017 από την δεύτερη των εναγομένων Νικολέττα Χρυσάκη, και μέχρι σήμερα είναι αβάπτιστο, κατοίκου Νέας Ιωνίας Βόλου, οδός Βενιζέλου αρ. 148, νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Κυριάκο Κυριάκο του Αναστασίου, κάτοικο Αργαλαστής Μαγνησίας, διορισθέντα ως προσωρινού ειδικού επιτρόπου του ανωτέρω ανήλικου αβάπτιστου άρρενος τέκνου με την από 05-10-2018 προσωρινή διαταγή της κ. Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας ) και ζητά να γίνει δεκτή σε όλα της τα αιτήματα. Στο αντίγραφο αυτό περιέχονται επίσης: 1) η με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 213/19 και από 25-11-19 πράξη καταθέσεως του παραπάνω δικογράφου από τη Δικηγόρο Βόλου Αθανασία Γερακούλη στην αρμόδια Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, συνταχθείσης της ταυταρίθμου εκθέσεως της, 2) η από 25-11-2019 πράξη της Γραμματέα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, με την οποία ορίζει χρόνο για τη συζήτηση της παραπάνω αγωγής στις 19 δέκα εννέα του μηνός Μαϊου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. στο ακροατήριο του Τμήματος Ειδικής Διαδικασίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, εγγραφείσα στο πινάκιο με αύξοντα αριθμό 15, μετά από νόμιμη κοινοποίηση της αγωγής και μετά την παρά πόδας αυτής και από 03-12-19 παραγγελία για επίδοση προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο συγχρόνως να παραστεί στη συζήτηση όταν και όπου με την παραπάνω πράξη ορίζεται. Η πληρεξούσια δικηγόρος ΓΕΡΑΚΟΥΛΗ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 65, ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ. 2421041771, 6972302661 Εmail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 4667 Δ΄/11-12-2019 έκθεσή μου, μετά από παραγγελία της δικηγόρου Ευαγγελίας Ξυπνητού, πληρεξουσίου της υπό ειδική εκκαθάριση ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε. ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Ειδικό Εκκαθαριστή αυτής ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» (ΕΠΑΘ 182/1/04.04.16, ΦΕΚ Β’ 925/5.4.2016), όπως νομίμως εκπροσωπείται, κοινοποίησα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον για τον Κωνσταντίνο Μουρμούρη του Δημητρίου, πρώην κάτοικο Ηρακλείου Αττικής (Ι. Ζερβού 16) και ήδη αγνώστου διεύθυνσης διαμονής, με ΑΦΜ 056344750, την από 09.12.2019 ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ της πρώτης κατά αυτού, που απευθύνεται ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής, με την οποία τον καλεί να μεριμνήσει για την άμεση εξόφληση του συνόλου του ποσού που αναφέρεται σ΄ αυτήν, από την λήψη της, προκειμένου να αποφύγει ως υπερήμερος οφειλέτης τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος και, του γνωρίζει ότι η άνω καταγγελία αφορά το συνολικό ύψος της οφειλής του από την με αριθμό 604-73-012049-39 λογαριασμό της μετάπτωσης ύψους 20.306,23 €, πλέον συμβατικών τόκων, τόκων υπερημερίας με επιτόκιο υπερημερίας ανερχόμενο σε 2,5 εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερο του συμβατικού επιτοκίου, τόκων εξ ανατοκισμού και εξόδων, από την επομένη της καταγγελίας και κλεισίματος των άνω λογαριασμών, ήτοι από 29/11/2019 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. Αθήνα 11-12-2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΜΑΤΟΥΛΑ ΝΙΚ. ΖΟΥΖΟΥΛΑ (Α.Μ.1020) Πρόσκληση προς αναγγελία δικαιώματος Περίληψη της υπ’ αριθ. 110/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας, η οποία δημοσιεύτηκε την 20-5-2019 και εξεδόθη επί της από 27-9-2018 (αριθ. έκθ. κατάθ. 79/2018) αίτησης με αντικείμενο την κήρυξη αξιογράφων ως ανίσχυρων και συζητήθηκε με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Με το διατακτικό της παραπάνω απόφασης ορίζονται τα εξής : Αναβάλλει να αποφασίσει οριστικώς. Προσκαλεί δημοσίως τους κομιστές των τριών τραπεζικών επιταγών που εξέδωσε ο αιτών Πάνος Καπουλέας του Χρήστου και της Αριστέας, την 1-8-2019 στην Καλαμάτα σε διαταγή «εμού του ιδίου» με χρέωση του υπ’ αριθ. 6777-118537-471 προσωπικού λογαριασμού που διατηρεί στην Τράπεζα Πειραιώς και ειδικότερα α) της υπ’ αριθ. 053781872 τραπεζικής επιταγής ποσού 2.500€, β) της υπ’ αριθ. 053781881 τραπεζικής επιταγής ποσού 2.500€ και γ) της υπ’ αριθ. 053781899 τραπεζικής επιταγής ποσού 3.000€, όπως το αργότερο εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την τελευταία χρονικά των κατωτέρω αναφερομένων δημοσιεύσεων, αναγγείλουν τα δικαιώματά τους επί των ανωτέρω επιταγών στην Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου και, εφόσον τις κατέχουν, να τις καταθέσουν στην ως άνω Γραμματεία, άλλως θα απωλεσθεί η ισχύς των επιταγών. Διατάσει τη δημοσίευση της ανωτέρω προσκλήσεως μία (1) φορά σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα, καθώς και στο Τεύχος Καταχώρισης Πράξεων και Στοιχείων λοιπών φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ) της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αλλά και την τοιχοκόλληση της αυτής προσκλήσεως στην αίθουσα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Απαγορεύει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της προσκλήσεως οποιαδήποτε παροχή προς τους κομιστές των ανωτέρω επιταγών. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος Γεώργιος Γεωργακάκος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄αριθ. 2687/11-12-2019 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνα Σαμαρά, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ‘’ΣΙΔΗΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ Μ. Ε.Π.Ε.’’, που εδρεύει στο Μαρκόπουλου Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία ‘’Α. ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.’’, που έδρευε στην Ηλιούπολη Αττικής, οδός Ηρώς Κωνσταντοπούλου, αρ. 65 και ήδη αγνώστου έδρας, με ΑΦΜ 999229974, ακριβές αντίγραφο εκ του πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ’αριθμόν 1251/2016 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία) με ΕΠΙΤΑΓΗ. Σύμφωνα με την οποία 1/ Δικάζει ερήμην της εναγομένης, 2/ Ορίζει το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ (120), 3/ Δέχεται την αγωγή, 4/ Υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα για την αξία των επίδικων τιμολογίων, το ποσό των δεκα τεσσάρων χιλιάδων δέκα τριών ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (14.113,22 ευρώ), με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής έως πλήρους εξοφλήσεως, 5/ Κηρύσσει την παρούσα απόφαση προσωρινά εκτελεστή κατά την αμέσως προηγούμενη καταψηφιστική διάταξή της, 6/ Καταδικάζει την εναγόμενη να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450 ευρώ). Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις 17-03-2016. Στο τέλος της επιδοθείσας απόφασης υπάρχει η από 10-12-2019 έγγραφη παραγγελία προς εμένα για επίδοση με ΕΠΙΤΑΓΗ από τον πληρεξούσιο της αιτούσας δικηγόρο Αθηνών κ. Δημήριο Μιμιγιάννη, με την οποία επιτάσσει την καθ΄ής να καταβάλει εμπρόθεσμα τα πιο κάτω ποσά, ήτοι: 1) Για επιδικασθέν κεφάλαιο το ποσό των δέκα τεσσαρων χιλιάδων εκατόν δέκα τριών ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (14.113,22 ευρώ), 2) Για νόμιμους τόκους του κεφαλαίου αυτού από την επίδοση της αγωγής μέχρι σήμερα το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (4.650,75 ευρώ), 3) Για τη λήψη του απογράφου, την έκδοση αντιγράφου αυτού, σύνταξη παρούσης επιταγής το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150 ευρώ) και 4) για παραγγελία προς επίδοση της παρούσης το ποσό των πενήντα ευρώ (50 ευρώ), ήτοι συνολικά το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τριών ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (18.963,97 ευρώ) και αυτό ολόκληρο με τον νόμιμο τόκο (πλην του κονδυλίου των τόκων) από την επίδοση της παρούσης μέχρις εξοφλήσεως, άλλως θα εξαναγκαστεί η πληρωμή του άνω ποσού με αναγκαστική εκτέλεση, οπότε θα προστεθούν και πενήντα ευρώ (50 ευρώ) για την εντολή προς εκτέλεση. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 11.12.2019 Ο Δικηγόρος Δημήτριος Μιμιγιάννης Με την υπ΄αριθ. 31/2019 διάταξη του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (Εκουσία) αναγνωρίσθηκε το σωματείο με την επωνυμία , με έδρα την Καλλιθέα Αττικής και εγκρίθηκε το από 27/11/2019 Καταστατικό του αποτελούμενο από είκοσι πέντε (25) άρθρα και σκοπούς τους αναφερομένους στο άρθρο δύο (2) αυτού. Αθήνα, 11/12/2019 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Βασιλική Δ. Μοσχοβίτη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2424/09-12-2019 Έκθεση επίδοσής μου, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ, ενεργούσα κατόπιν παραγγελίας της Δικηγόρου Ζωοπηγής Ανδρεαδάκη-Κόντου, ως πληρεξουσίας του Δημήτριου Ανδρεαδάκη του Στυλιανού και της Αναστασίας, κατοίκου Καματερού Αττικής, οδός Δυρραχίου αρ.17, με ΑΦΜ 075305582, ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, για λογαριασμό της Ντουόνγκ Κουήν Αν του Βαν Λαμ και της Τι Χουόνκ, πρώην κατοίκου Καματερού Αττικής, Δυρραχίου αρ.17 και ήδη αγνώστου διαμονής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη να παραστεί στην συζήτηση της αγωγής όταν και όπου κατωτέρω ορίζεται, ακριβές αντίγραφο της από 18-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ του πρώτου ΚΑΤΑ της δεύτερης, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητείται να γίνει δεκτή η αγωγή και να λυθεί ο νόμιμος πολιτικός γάμος των ανωτέρω ο οποίος τελέστηκε στις 19/12/2008 στο Δημαρχείο Μοσχάτου, ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα και να καταδικαστεί η αντίδικος στην δικαστική του δαπάνη. Κάτω απ’ αυτήν υπάρχουν:1)η με ΓΑΚ 106297/2019 και ΕΑΚ 9808/2019 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής της κας Κορώνης Μαγδαληνής Γραμματέως του ανωτέρω Δικαστηρίου, η οποία δείχνει την κατάθεσή της από την Δικηγόρο Ανδρεαδάκη Ζωοπηγή καθώς και 2) η ταυτόχρονη πράξη της ιδίας Γραμματέως του ανωτέρω Δικαστηρίου με την οποία ορίζεται χρόνος για τη συζήτηση της ανωτέρω Αγωγής (Διαδικασία Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες) στις 19-10-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00π.μ., Πινάκιο Α3 (ΜΟΝ), με Αριθμό Πινακίου (35), στο ακροατήριο του ανωτέρω Δικαστηρίου, Κτίριο (6), Αίθουσα (12). Αθήνα 10-12-2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια Νικολέττα Κατραμάδου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑΣ Με την με αριθμ. 2388Α/11-11-2019 Έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελητή Εφετείου Δωδ/σου, με έδρα το Πρωτοδικείο Ρόδου, Καρακόπουλου Σίμου, επιδόθηκε στον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου η από 14/10/2019 και με αριθμ. Κατάθεσης 598/14-10-2019 αγωγή χρησικτησίας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, των εναγόντων: 1) Γεώργιου Κέπουλα του Μιχαήλ, κατοίκου Μαριτσών Ρόδου, με Α.Δ.Τ: ΑΙ 928319 και με Α.Φ.Μ : 046136707 Δ.Ο.Υ. Ρόδου και 2) Δημήτριου Κέπουλα του Μιχαήλ, κατοίκου Μαριτσών Ρόδου, με Α.Δ.Τ: Ν 928897 και με Α.Φ.Μ: 047500218 Δ.Ο.Υ. Ρόδου, στρεφόμενης κατά των: 1) Αικατερίνης Αναγνώστου του Σάββα, αγνώστου διαμονής 2) Μαρίας Αναγνώστου του Σάββα, αγνώστου διαμονής 3) Εμμανουήλ Τσίκκη του Αναστάσιου, αγνώστου διαμονής 4) Σάββα Τσίκκη του Αναστάσιου, αγνώστου διαμονής 5) Τσαμπίκας Τσίκκη του Αναστάσιου, αγνώστου διαμονής 6) Βασίλειου Τσίκκη του Αναστάσιου, αγνώστου διαμονής 7) Στεργούλας Κουφαλάκη του Σπύρου, αγνώστου διαμονής 8) Μαρίας Κουφαλάκη του Σπύρου, αγνώστου διαμονής 9) Γεώργιου Κουφαλάκη του Σπύρου, αγνώστου διαμονής 10) Μαρίας, συζ. Νικολάου Αναγνώστου, το γένος Σάββα Φεγγαρά, αγνώστου διαμονής 11) Σάββα Αναγνώστου του Νικολάου, αγνώστου διαμονής 12) Στεργούλας Αναγνώστου του Νικολάου, αγνώστου διαμονής 13) Αλέξανδρου Γενή του Νικολάου, αγνώστου διαμονής 14) Ευθύμιου Καρπαθάκη του Εμμανουήλ, αγνώστου διαμονής 15) Μαγδαληνής Καρπαθάκη του Ευθύμιου, αγνώστου διαμονής 16) Εμμανουήλ Καρπαθάκη του Ευθύμιου, αγνώστου διαμονής 17) Σπυρίδωνος Καρπαθάκη του Ευθύμιου, αγνώστου διαμονής 18) Στεργούλας Χατζηκωνσταντή του Εμμανουήλ, αγνώστου διαμονής, 19) Σοφίας Χατζηκωνσταντή του Εμμανουήλ, αγνώστου διαμονής 20) Κυριάκου Χατζηκωνσταντή του Εμμανουήλ, αγνώστου διαμονής 21) Ιωάννη Χατζηκωνσταντή του Εμμανουήλ, αγνώστου διαμονής 22) Στυλιανού Αναγνώστου του Νικολάου, αγνώστου διαμονής 23) Βασίλειου Αναγνώστου του Νικολάου, αγνώστου διαμονής 24) Κωνσταντίνου Αναγνώστου του Γεωργίου, αγνώστου διαμονής 25) Στυλιανής Αναγνώστου του Γεωργίου, αγνώστου διαμονής 26) Μαρίας Αναγνώστου του Γεωργίου, αγνώστου διαμονής 27) Εμμανουήλ Αναγνώστου του Γεωργίου, αγνώστου διαμονής 28) Παναγιώτας, συζ.Ιωάννη Αναγνώστου, το γένος Νικολάου Νικολέττου, αγνώστου διαμονής 29) Μαρίας-Αγγελικής Αναγνώστου του Ιωάννη, αγνώστου διαμον 30) Σεβαστής, συζ. Κωνσταντίνου Αναγνώστου, το γένος Σκεύου Κούρου, αγνώστου διαμονής 31) Παρασκευής Αναγνώστου του Κωνσταντίνου, αγνώστου διαμονής 32) Τσαμπίκου Αναγνώστου του Κωνσταντίνου, αγνώστου διαμονής 33) Νικόλαου Αναγνώστου του Κων/νου, αγνώστου διαμονής 34) Μαγδαληνής, συζ. Σάββα Αναγνώστου του Κωνσταντίνου (δεν αναφέρεται το επώνυμο του πατέρα της) αγνώστου διαμονής. 35) Ειρήνης Αναγνώστου του Σάββα, αγνώστου διαμονής 36) Γεώργιου Αναγνώστου του Σάββα, αγνώστου διαμονής 37) Άγγελου-Νικόλαου Αναγνώστου του Σάββα, αγνώστου διαμονής 38) Δέσποινας Αναγνώστου του Νικολάου, αγνώστου διαμονής 39) Ιωάννη Αναγνώστου του Νικολάου, αγνώστου Διαμονής (εγγονός του 2ου εκ των αρχικών τιτλούχων) 40) Μαρίας Αναγνώστου του Νικολάου, αγνώστου διαμονής 41) Σεβαστής, συζ. Εμμανουήλ Αναγνώστου, το γένος Δημητρίου φραγκούλη, αγνώστου διαμονής 42) Τσαμπίκας Αναγνώστου του Εμμανουήλ, αγνώστου διαμονής 43) Παρασκευής Αναγνώστου του Εμμανουήλ, αγνώστου διαμονής 44) Δημητρίου Αναγνώστου του Εμμανουήλ, αγνώστου διαμονής 45) Αθανάσιου Αναγνώστου του Εμμανουήλ, αγνώστου διαμονής 46) Αικατερίνης, συζ. Αντώνιου Αναγνώστου, το γένος Γεωργίου Αντωνά, αγνώστου διαμονής 47) Παναγιώτας Αναγνώστου του Αντώνιου αγνώστου διαμονής 48) Νικόλαου Αναγνώστου του Αντώνιου, αγνώστου διαμονής 49) Γεωργίου Αναγνώστου του Αντώνιου, αγνώστου διαμονής 50) Ιωάννης Αναγνώστου του Νικολάου, αγνώστου διαμονής, (Ο 2ος εκ των αρχικών τιτλούχων) 51) Εμμανουήλ Αναγνώστου του Νικολάου, αγνώστου διαμονής, (Ο 3ος εκ των αρχικών τιτλούχων), Από την γραμματεία του ως άνω Δικαστηρίου ορίστηκε κοινοποίηση της ως άνω αγωγής προς τους εναγόμενους εντός 30 ημερών. Κατάθεση προτάσεων και όλων των απαραίτητων εγγράφων από τους διαδίκους εντός 100 ημερών από την επόμενη της κατάθεσης της ως άνω αγωγής. Κατάθεση προσθηκών και αντικρούσεων εντός 15 ημερών από την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας. Εκπρόθεσμες προτάσεις και προσθήκες δεν λαμβάνονται υπόψη. Για κατοίκους εξωτερικού ή αγνώστου διαμονής όλες οι παραπάνω προθεσμίες παρατείνονται κατά 30 ημέρες. Με την ως άνω αγωγή ζητείται να αναγνωρισθεί ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπό των εναγόντων και για λογαριασμό τους, ο νόμιμος χρόνος κτητικής παραγραφής του άρθρου 63 του Κτηματολογικού Κανονισμού του Κτηματολογίου Ρόδου για την κτήση κυριότητας με χρησικτησία του στο ιστορικό της ως άνω αγωγής περιγραφόμενου ακινήτου, και ήτοι: Τμήματος ακινήτου, επιφανείας 111,00 τ.μ, με στοιχεία κορυφών 1,2,3,4,1, όπως το τμήμα αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο στην αγωγή και από Φεβρουάριο του 2019 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Σταύρου Παπαβασιλείου, που βρίσκεται σε οικόπεδο συνολικής εκτάσεως 445τ.μ., που κείται στην κτηματική περιφέρεια Μαριτσών-Ρόδου και με κτηματολογικά στοιχεία : Τόμος 1, φύλλο 106, Μερίδα 319 οικ. Μαριτσών και με φάκελο 107, νομικής φύσεως Μούλκ και να καταχωρηθεί αυτό στο όνομα τους, ανά ½ εξ αδιαιρέτου. Ρόδος 10/12/2019 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος Αντώνιος Δ. Ρούσσος Ιερού Λόχου 14 – Ρόδος 85100 Τηλ/Fax2241027246 Α.Φ.Μ.: 043146050 Δ.Ο.Υ. Ρόδου

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας