PrintButton

13-12-2019

on .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΔΑ ΠΡΟΔ.:ΨΒΒ446907Ο-Τ2Γ ΠΡΑΞΗ: 2350 ΑΔΑ:Ω6Ο946907Ο-Β2Ζ ΑΔΑΜ: 19PROC006006545 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ.: Τσουλέλλη Αθηνά ΤΗΛ: 22510 26390 FAX:2251037130 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. Πρωτ. 18169 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 25η /06-11-2019 (θέμα 33ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια βελονών - πεταλούδων - λεπίδων για ένα έτος, (CPV :33141320-9). Προϋπολογισμός δαπάνης 45.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 07-01-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου. Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται η κα Γιανέλλη Κωνσταντίνα τηλ. 2251351325. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια. Μυτιλήνη 11-12-2019 Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΠ.: 313766/9-12-2019 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 23.12.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, θα διεξαχθεί φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 22 κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και περιλαμβάνει 22,14 τ.μ ισόγειο, 22,14 τ.μ και πατάρι 16,95 τ.μ. υπόγειο, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 690 € το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2). Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 4). Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης. Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Μάγερ 27, τηλ. 210 5277289 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. Αθήνα, 4/12/2019 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΑΘ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠ.: 313762/9-12-2019 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 23.12.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, θα διεξαχθεί φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 37 κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και περιλαμβάνει 21.14 τ.μ ισόγειο, 21.14 τ.μ πατάρι και 16.15 τ.μ. υπόγειο, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 760 € το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2). Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 4). Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης. Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Μάγερ 27, τηλ. 210 5277289 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. Αθήνα, 4/12/2019 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΑΘ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑΣ ΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (Δ 15) Αρ. πρωτ. 590 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Διεύθυνση Υποδομών Αεροδρομίων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. κατά την ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ (ΑΠΟΚΟΠΗ ΛΟΦΟΥ «ΝΕΡΑΪΔΑ») ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ 36 ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΓΕΙΩΣΕΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥΑΕΡΟ ΛΙΜΕΝΑ ΣΥΡΟΥ (ΚΑΣΟΒ)», προϋπολογισμoύ επτακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εβδομήντα δύο (735.072,00,00) ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης ΦΠΑ. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2014-2020 (αριθ. έργου 2019ΣΕ27110003) και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις για τα έργα αυτά. Το προς δημοπράτηση έργο αφορά στην εκτέλεση των κάτωθι εργασιών: 1) Υποβίβαση του λόφου «ΝΕΡΑΪΔΑ» ούτως ώστε να μην αποτελεί εμπόδιο στις προσεγγίσεις των αεροσκαφών στο αεροδρόμιο Σύρου. 2) Βελτίωση της οδικής προσπέλασης προς την κορυφή του λόφου από τον παρακείμενο επαρχιακό δρόμο «Κάτω Μάνα- Μέγας Γιαλός» για την προσέγγιση των οχημάτων του εργοταξίου στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών, για την απόληψη των προϊόντων εκσκαφών και καθαίρεσης. 3) Μεταφορά και εναπόθεση των προϊόντων εκσκαφής σε αδειοδοτημένη περιοχή. 4) Κατασκευή μεταλλικής περίφραξης τύπου Β΄ ύψους 1,62 Μ της έκτασης αποκοπής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 1η τάξη ή ανώτερη για έργα κατηγορίας οδοποιίας και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: α) ένας υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». (β) ένας υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 ορίζεται το ποσό των έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα έξι ΕΥΡΩ (11.856,00€) και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς την Διεύθυνση Υποδομών Αεροδρομίων της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η διάρκεια ισχύος της εγγύησης συμμετοχής είναι εννέα (9) μήνες και τριάντα (30) ημέρες. Γλώσσα διαδικασίας η Ελληνική. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21-01-2020. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21-01-2020. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για διάστημα εννέα(9) μηνών, από της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, τότε η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής η οποία κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και στο ΕΣΗΔΗΣ. Η παρούσα προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.ggde.gr καθώς και στον ελληνικό τύπο. Η Διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού αναρτώνται στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.ggde.gr, όπου διατίθενται δωρεάν. Αθήνα, 9 - 12 - 2019 Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ α/α Ρ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΠΕ Μηχ. με Α΄ β ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» Αριθμ. Πρωτ : 472 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Το Δ.Σ. του Ιδρύματος «Μέγας Βασίλειος» στην συνεδρίασή του με αριθμό 802/06-12-2019 αφού έλαβε υπόψιν: - Το Β.Δ/γμα 18 «Περί συστάσεως Ιδρύματος εν Ξάνθη υπό την επωνυμίαν «ο Μέγας Βασίλειος» και εγκρίσεως του Οργανισμού αυτού» (ΦΕΚ τ. Α΄ αριθμ. 5/15.01.1973) - Tα άρθρα 6 και 7 του ν.δ 1111/1972 «περί φιλανθρωπικών σωματείων» (ΦΕΚ τ. Α 23/1972) - Το άρθρο 94 παρ. 3 Β περ. 11 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ τ. Α΄ 87/2010) - Την Γνωμοδότηση 219/2017 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δηλώνει ότι εκθέτει σε πλειοδοτική ανοικτή δημοπρασία εκποίησης τα παρακάτω αναλυτικά περιγραφόμενα ακίνητα: 1. Ένα διαμέρισμα ( κατοικία) του πρώτου (1ου) ορόφου πάνω από την πυλωτή, αυτοτελές και διαιρεμένο με αριθμό ΚΑΕΚ 37026000103360048 που βρίσκεται στην Ξάνθη επί της οδού Ομήρου αρ. 25, στον ομώνυμο Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα και φέρει χαρακτηριστικό αριθμό (13). Το διαμέρισμα έχει εμβαδόν καθαρής κτισμένης επιφάνειας 28,12 τ.μ. και μικτής 35,88 τ.μ., και αποτελείται ένα δωμάτιο-καθιστικό-κουζίνα και W.C. και την υπ’ αριθμ.13 αποθήκη 3,80 τ.μ. όπως αυτό αποτυπώνεται και φαίνεται στην υπ’ αριθμ. 23.490/09-10-2001 πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Ξάνθης Ευμορφίας Δημητρίου Παπαγιάννη που μεταγράφηκε στο τόμο 1072 με αριθμό 288 στο βιβλίο μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης ως σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, ως διανομή και ως κανονισμός. Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 26.300 € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή). 2. Ένα διαμέρισμα ( κατοικία) του πρώτου (1ου) ορόφου πάνω από την πυλωτή, αυτοτελές και διαιρεμένο με αριθμό ΚΑΕΚ 37026000103360050 που βρίσκεται στην Ξάνθη επί της οδού Ομήρου αρ. 25, στον ομώνυμο Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα και φέρει χαρακτηριστικό αριθμό (14). Το διαμέρισμα έχει εμβαδόν καθαρής κτισμένης επιφάνειας 32,53 τ.μ. και μικτής 41,50 τ.μ., και αποτελείται ένα δωμάτιο-καθιστικό-κουζίνα και W.C. , την υπ’ αριθμ. 14 αποθήκη 4,49 τ.μ. και την υπ’ αριθμ. 6 θέση στάθμευσης 11,83 τ.μ. όπως αυτό αποτυπώνεται και φαίνεται στην υπ’ αριθμ. 23.490/09-10-2001 πράξη σύστασηςοριζόντιας ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Ξάνθης Ευμορφίας Δημητρίου Παπαγιάννη που μεταγράφηκε στο τόμο 1072 με αριθμό 288 στο βιβλίο μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης ως σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, ως διανομή και ως κανονισμός. Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 33.700 € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή). 3. Ένα διαμέρισμα ( κατοικία) που βρίσκεται στον πρώτο όροφο πάνω από τον μεσώροφο, με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης στον όροφο με εννέα (9) με αριθμό ΚΑΕΚ 370262402007 που βρίσκεται στην Ξάνθη στη διασταύρωση των οδών Πλάτωνος και Ηφαίστου με αριθμό 12 (τέως Γ’ Πάροδος της οδού Μιχαήλ Καραολή), στον ομώνυμο Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα. Το διαμέρισμα έχει εμβαδόν καθαρής κτισμένης επιφάνειας 25,90 τ.μ. και μικτής 31,00 τ.μ., και αποτελείται ένα δωμάτιο, κουζίνα και λουτροαποχωρητήριο, όπως αυτό αποτυπώνεται και φαίνεται στην υπ’ αριθμ. 577/18-07-2013 δήλωση αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Ξάνθης Ευαγγελίας Παντερμαλή που μεταγράφηκε στον τόμο 1190 και αριθμό 21 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης. Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 20.000 € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή). 4. Οικόπεδο έκτασης 159,23 τ.μ. με αριθμό ΚΑΕΚ 370261203013/0/0 που βρίσκεται στην οδό Ανδρέου Δημητρίου 28, της Δημοτικής Κοινότητας της Ξάνθης, του Νομού της Ξάνθης και της Περιφερειακής Ενότητας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συνορεύει βόρια, νότια και δυτικά με οικόπεδα άλλων ιδιοκτητών και ανατολικά με δρόμο, όπως αποτυπώνεται και φαίνεται στη υπ΄ αριθμ. 417/08-10-2019 Έκθεση Αποδοχής Κληρονομιάς του Ειρηνοδικείου Ξάνθης. Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 87.000 € ( σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή). 5. Ένα αγροτεμάχιο που βρίσκεται στην περιοχή του αγροκτήματος Μέλισσας του Δήμου Τοπείρου ( πρώην Κοινότητας Εξοχής), εμβαδού είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων τετραγωνικών μέτρων ( 22.900 τ.μ.) και φέρει τον αριθμό τεμαχίου 117 όπως καθορίστηκε στον κτηματολογικό πίνακα αναδασμού έτους 1990-1993 και κυρώθηκε με την αριθμ. Γ/659/10-2-99 απόφαση Νομάρχη Ξάνθης και μεταγράφηκε στον τόμο 1142 και αριθμό μεταγραφής 479 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης. Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 34.400 € ( σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή) με τους ακόλουθους όρους : 1. Κανένας δεν είναι δεκτός στη δημοπρασία αν δεν προσκομίσει γραμμάτιο παρακαταθήκης χρηματικού ποσού ίσου με το 1/10 του ελαχίστου ορίου προσφοράς του εκποιουμένου ακινήτου ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας για ίσο χρηματικό ποσό ξεχωριστό για κάθε ακίνητο. Όμοια κανένας δεν είναι δεκτός στη δημοπρασία αν δεν προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσας, τους οποίους αποδέχεται πλήρως κι ανεπιφυλάκτως. 2. Τιμή έναρξης προσφοράς σύμφωνα με εκθέσεις εκτίμησης εμπορικής αξίας πιστοποιημένου εκτιμητή ακινήτων ορίζεται το ποσό των: 1) 26.300 € για το πρώτο ακίνητο 2) 33.700 € για το δεύτερο ακίνητο 3) 20.000 € για το τρίτο ακίνητο 4) 87.000 € για το τέταρτο ακίνητο 5) 34.400 € για το πέμπτο ακίνητο Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά 2% τουλάχιστον του ελαχίστου όρου. Δικαίωμα συμμετοχής: Στη δημοπρασία δε δικαιούνται να συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Σ. του ιδρύματος καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού. Δημοσίευση – Παραλαβή τεύχους προκήρυξης: Η περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σε τοπικές εφημερίδες και σε μία εφημερίδα ημερήσια πανελλαδικής κυκλοφορίας, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Το πλήρες τεύχος της προκήρυξης σε έντυπη μορφή διατίθεται στα γραφεία του Ιδρύματος. Χρόνος και τόπος διενέργειας της δημοπρασίας: Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του ιδρύματος – Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων « Ο Μέγας Βασίλειος », στο 2ο χλμ Ε.Ο. Ξάνθης – Καβάλας, τηλ 2541023114 , υπό την επίβλεψη της Συμβολαιογράφου Ξάνθης Φωτούλας Καναβούρη την 18/02/2020, ημέρα Τρίτη & ώρα : 10.30 – 10.50 για το πρώτο ακίνητο. 10.50 – 11.10 για το δεύτερο ακίνητο. 11.10 – 11.30 για το τρίτο ακίνητο 11.30 – 11.50 για το τέταρτο ακίνητο 11.50 – 12.10 για το πέμπτο ακίνητο Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Ίδρυμα, τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τον Έφορο Αξιοποίησης Περιουσίας και μέλος του Δ.Σ. κ. Τσακιρίδη Αφεντούλη στο τηλ. 6937769739 ή τον Διευθυντή του Ιδρύματος κ. Χρηστίδη Ιωάννη στο τηλ. 2541023114. Ξάνθη, 10 / 12 / 2019 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ιωάννης Παπαχρόνης ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ’ αριθμ. 1740Β/2019 έκθεση επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας Πρωτοδικείου Κω Πολυξένης Τσολιάκου, κοινοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:55 π.μ. στον κ. Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Κω για την Αικατερίνη Φεσσάρα του Κωνσταντίνου, πρώην κάτοικο Κω και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 15 Νοεμβρίου 2019 ΑΓΩΓΗΣ του Κωνσταντίνου Φεσσάρα του Αντωνίου, κατοίκου Κω, ΚΑΤΑ αυτής, απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κω, με αριθμ. κατάθεσης 345/28-11-2019. Από τη γραμματεία του ως άνω Δικαστηρίου ορίστηκε ότι μέσα σε εκατόν τριάντα (130) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν προτάσεις και τα έγγραφά τους όπως προβλέπονται στο άρθρο 237 Κ.Πολ.Δ. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Με την ως άνω αγωγή του ζητά να αναγνωρισθεί δικαστικώς ότι συνεπληρώθη υπέρ αυτού και εις βάρος της εναγομένης ο νόμιμος χρόνος κτητικής παραγραφής της υφιστάμενης εις τα βιβλία του Κτηματολογίου εγγραφής εξ ολοκλήρου επ’ ονόματι της εναγομένης και επί του εν τω ιστορικώ της αγωγής περιγραφόμενου ακινήτου, ήτοι της οικοδομής με αριθμό ΚΜ 341 Οικοδομών Αντιμάχειας, εγγεγραμμένης εις τα βιβλία του Κτηματολογίου Κω-Λέρου εις τον τόμο 4 και σελίδα 31. Κως, 12 Δεκεμβρίου 2019 Ο Πληρεξ. Δικηγόρος ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΦΕΣΣΑΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ Δια της με αριθμ. 884Γ/10-12-2019 εκθέσεως ετπδόσεως του Δικ. Επιμελητού στο Εφετείο Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Χρήστου Σταμ. Πρόφη εττιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Σωτήριο Μττουγιούκο,δια τον Γεώργιο ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ του Αποστόλου και της Κωνσταντίνας - Βασιλικής, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Χρίστου Μάντικα, αριθμός 4-6 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 15/04/2019 Αναγνωριστικής Αγωγής των: 1) Κωνσταντίνου ΜΠΑΪΛΟΥ του Παναγιώτη και της Ανδριανής, κατοίκου Γλυφάδας, Γορτυνίας αρ. 30 και 2) Στυλιανής ΜΠΑΪΛΟΥ του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός Γραβιάς, αριθμός 28, απευθυνόμενης ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ και ζητούν να γίνει δεκτή. Να αναγνωρισθούν οι αιτούντες συγκύριοι, συννομείς και συγκάτοχοι για τους λόγους που αναλυτικά εκτίθενται στο ιστορικό της αγωγής τους, κατά ποσοστό (3/4) εξ αδιαιρέτου ο πρώτος και κατά ποσοστό (1/4) εξ αδιαιρέτου η δεύτερη ποσοστού διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιοστών (248/1000) εξ αδιαιρέτου ενός αγρού κειμένου στην ειδική θέση ΜΑΛΙΑΚΟΥΚΙΑ εκτός των ορίων του Καλλικρατικαύ Δήμου Ααυρεωτικής, Δημοτικού Διαμερίσματος Κερατέας, συνολικής επιφάνειας τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι ενός τετραγωνικών μέτρων και ογδόντα εκατοστών (4.121,80), το οποίο περιλαμβάνεται στην προσωρινή ανάρτηση του Εθνικού Κτηματολογίου για τα ακίνητα του Δήμου Ααυρεωτικής με ΚΑΕΚ050671729003. Ο εν λόγω αγρός ορίζεται βόρεια επί πλευρά μήκους (44,00) μ. με κληρονόμους Δ. Μιχάλη, νότια επί τεθλασμένης πλευράς μήκους (20,00) μ. συν (2,50) μ. συν (19,50) μ. με ιδιοκτησία Κοικζώνη, ανατολικά επί πλευράς μήκους (40,50)μ. με ιδιοκτησία κληρονόμων Παπανικολάου και επί προσώπου μήκους (46,50)μ. με αγροτικό δρόμο και δυτικά επί προσώπου μήκους (21,50)μ. συν (19,50)μ. συν (19)μ. συν (21,50)μ. με αγροτικό δρόμο. Μετά της κάτωθι αυτού εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου Αγωγής Τακτικής με ΓΑΚ 771/2019 και ΕΑΚ 17/2019 της κ. Γραμματέας του άνω Δικαστηρίου, συνέχεια αυτής ΣΗΜΕΙΩΣΗ με την οποία αναφέρει τις προθεσμίες σύμφωνα με το νόμο. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 10 Δεκεμβρίου 2019 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗΣ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜ. ΠΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ (6/09/2019 ΑΓΩΓΗΣ) Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 11.934 Ε΄/23-09-2019 έκθεσή επίδοσης, του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιώς Ηλία Δ. Αρκουμάνη, κοινοποιήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, για τον Αθανάσιο Ρουμελιώτη του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, πρώην κάτοικο Ν. Ιωνίας Αττικής, Οδός Ανδρέα Δημητρίου αριθμ. 97 και νυν αγνώστου διαμονής με παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Δημητρίου Απ. Σεφερλή (Κυκλάδων 18-20 Αθήνα),ως πληρεξουσίου δικηγόρου της Εταιρείας με την επωνυμία ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε που εδρεύει στην Αθήνα, Οδός Κ. Παλαιολόγου αριθμ. 4-6, και υπό την ιδιότητά της ως διαχειριστή και Νομίμου Εκπροσώπου της Ένωσης των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας επί της Οδού Κύθνου 16 Β΄ στην Αθήνα, ακριβές αντίγραφο της από 6/9/2019 ΑΓΩΓΗΣ της ανωτέρω κατά του Αθανασίου Ρουμελιώτη, που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών Άρθρου 14 παρ.1 εδ. γ ΚΠολΔ) και με την οποία ζητείται η καταβολή οφειλομένων κοινοχρήστων της υπό στοιχεία Β-4 οριζόντιας ιδιοκτησίας-διαμερίσματος, του δεύτερου υπέρ το ισόγειο ορόφου της Πολυκατοικίας επί της Οδού Κύθνου αριθμ. 16 Β στην Αθήνα, της οποίας τυγχάνει ιδιοκτήτης, και για το χρονικό διάστημα από τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2013 μέχρι και τον μήνα Απρίλιο έτους 2019, συνολικού ποσού κατ’ αναλογία της ιδιοκτησίας του στις κοινόχρηστες δαπάνες εξ Ευρώ 909,64, και με την οποία ζητά: α) Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή της, β) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για την αναφερόμενη στο ιστορικό της αγωγής ανωτέρω αναφερόμενης αιτία να της καταβάλει το ποσό των 909,64 Ευρώ και άπαντα τα ποσά με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής της και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, γ) Να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή η εκδοθησόμενη απόφαση του Δικαστηρίου και δ) Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική της δαπάνη και αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου της. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ της Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου, με ΓΑΚ 71101/2019 ΕΑΚ 1855/2019 και χρονολογία κατάθεσης την 10/09/2019 με ταυτόχρονη πράξη ορισμού συζήτησης με ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ της ιδίας, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ημερομηνία συζητήσεως η 24η Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ, ΑΙΘΟΥΣΑ/ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΙΘΟΥΣΑ 2 με ΠΙΝΑΚΙΟ: 0 και με αριθμό Πινακίου: 1, για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενο να παραστεί στην συζήτηση όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 08/11/2019 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΠΙΔΟΔΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 11268 Ε΄/12-12-2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΛΙΑ επιδόθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Χρήστο Τουρκαντώνη του Κωνσταντίνου , πρώην κάτοικο Νέας Φιλαδέλφειας , οδός Καισαρείας 5 και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο της με αριθμό 70/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας η οποία εκδόθηκε επί ασκηθείσας αγωγής του Γεωργίου Καλοπήτα του Χρήστου , κατοίκου Αχαρνών Αττικής Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες με την κάτω από αυτήν και από 11-12-2019 γραπτή παραγγελία προς επίδοση με επιταγή στον οφειλέτη επιτασσόμενο άμα όπως καταβάλλει τα εξής ποσά : 1) ήτοι συνολικό οφειλόμενο ποσό (9.909,49 ευρώ ) εντόκως νομίμως μέχρι εξοφλήσεως και 2) 200 ευρώ για εντολή προς εκτέλεση Αθήνα 12-12-2019 Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΛΛΗ -ΘΑΛΕΙΑ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΓΙΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 4669 Δ΄/12-12-2019 έκθεσή μου, μετά από παραγγελία της δικηγόρου Ευαγγελίας Ξυπνητού, πληρεξουσίου της υπό ειδική εκκαθάριση ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε. ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Ειδικό Εκκαθαριστή αυτής ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» (ΕΠΑΘ 182/1/04.04.16, ΦΕΚ Β’ 925/5.4.2016), όπως νομίμως εκπροσωπείται, κοινοποίησα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Κωνσταντίνο Μουρμούρη του Δημητρίου πρώην κάτοικο Ηρακλείου Αττικής (Ι. Ζερβού 16) και ήδη αγνώστου διεύθυνσης διαμονής, με ΑΦΜ 056344750, την από 10.12.2019 ΑΝΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ της πρώτης κατά αυτού, που απευθύνεται ενώπιον της επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, Συμβολαιογράφου Κρανιδίου Σταυρούλας Βαγιακάκου Καλλια, κατοικοεδρεύουσας στο Κρανίδι Αργολίδας, οδός Αγίων Αναργύρων αρ. 15, με την οποία αναγγέλλεται στον πλειστηριασμό που διενεργήθηκε, ενώπιόν της στις 27 Νοεμβρίου 2019, για τα ποσά που αναφέρονται στην αναγγελία αυτή και ορίζει αντίκλητο και δεκτική καταβολής την υπογράφουσα δικηγόρο Ευαγγελία Ξυπνητού. Αθήνα 12-12-2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΜΑΤΟΥΛΑ ΝΙΚ. ΖΟΥΖΟΥΛΑ (Α.Μ.1020) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 4670 Δ΄/12-12-2019 έκθεσή μου, μετά από παραγγελία της δικηγόρου Ευαγγελίας Ξυπνητού, πληρεξουσίου της υπό ειδική εκκαθάριση ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε. ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Ειδικό Εκκαθαριστή αυτής ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» (ΕΠΑΘ 182/1/04.04.16, ΦΕΚ Β’ 925/5.4.2016), όπως νομίμως εκπροσωπείται, κοινοποίησα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον για την Μαρία Σκόδρα του Ματθαίου πρώην κάτοικο Ηρακλείου Αττικής (Ι. Ζερβού 16) και ήδη αγνώστου διεύθυνσης διαμονής, με ΑΦΜ 073388603, την από 10.12.2019 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ της πρώτης κατά αυτής, που απευθύνεται ενώπιον της επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, Συμβολαιογράφου Κρανιδίου Σταυρούλας Βαγιακάκου Καλλια, κατοικοεδρεύουσας στο Κρανίδι Αργολίδας, οδός Αγίων Αναργύρων αρ. 15, με την οποία αναγγέλλεται στον πλειστηριασμό που διενεργήθηκε, ενώπιόν της στις 27 Νοεμβρίου 2019, για τα ποσά που αναφέρονται στην αναγγελία αυτή και ορίζει αντίκλητο και δεκτική καταβολής την υπογράφουσα δικηγόρο Ευαγγελία Ξυπνητού. Αθήνα 12-12-2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΜΑΤΟΥΛΑ ΝΙΚ. ΖΟΥΖΟΥΛΑ (Α.Μ.1020)

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας