PrintButton

17-12-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αρ. 10304 Δ/16.12.2019 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών Δημήτριου Πράσινου, κατόπιν παραγγελίας της δικηγόρου Ελένης Γκίνης, ως πληρεξουσίας της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EVIMA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Σταδίου 5, νομίμως εκπροσωπούμενης (ΑΦΜ 094043270) και εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε το από με ημερομηνία 06/12/2019 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ (συντηρητική κατάσχεση) της πρώτης ΚΑΤΑ της οφειλέτριας ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ Ροδούλας του Λαμπριανού, πρώην κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός Στράβωνος αρ. 32 (ΑΦΜ 052843492) και ήδη αγνώστου διαμονής, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κατ' άρθρα 134 και 135 Κπολδ, για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, (δυνάμει της με αριθμό 3360/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του κατασχετηρίου). Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Αικατερίνη Λάττα του Ελευθερίου, κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, άσκησε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την από 2-9-2019 και υπ’ αρ. κατ. 80065/7072/2019 Αγωγή της κατά του ΣΙΝΤΙ ΧΑΣΑΝ ΣΕΡΚΑΟΥΙ του Σίντι Αμπντέλ Ματζίντ, πρώην κατοίκου Νέας ΦΙλαδέλφειας Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, με την οποία ζητεί την λύση του γάμου τους. Η Αγωγή συζητείται στο ως άνω Δικαστήριο την 21-9-2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09.00, στο κτίριο 6 αίθουσα 12. Καλείται ο εναγόμενος να παραστεί. Αθήνα, 12-12-2019 Η πληρεξουσία δικηγόρος ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΨΑΡΑΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθ. 3950ΣΤ/12-12-2019 Έκθεσή μου Επίδοσης ύστερα από έγγραφη παραγγελία της κας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Δ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, πληρεξούσιας δικηγόρου των: 1) Ανδρέα Μπαλάσκα του Αθανασίου και της Κατίνας, κατοίκου Άρτας, οδός Οδηγήτριας αρ. 23 (ΑΦΜ 045361359, Δ.Ο.Υ. Άρτας), 2) Βασιλικής συζύγου Ανδρέα Μπαλάσκα, το γένος Αποστόλου Αντωνίου, κατοίκου Άρτας, οδός Οδηγήτριας αρ. 23 (ΑΦΜ 051783352, Δ.Ο.Υ. Άρτας), ήρθα και επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, για λογαριασμό της μητέρας ΜΑΡΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ του Ευαγγέλου και της Ανδριάνας, ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 18/11/2019 ΑΙΤΗΣΗΣ Για την τέλεση υιοθεσίας (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) των πρώτων, που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και με την οποία ζητούν: Να γίνει δεκτή η αίτησή τους σε όλο αυτής το αιτητικό κ.λπ. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου, της κας Γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου με Είδος Δικογράφου: Αίτηση Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 100798/2019, Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 4382/2019 και χρονολογία κατάθεσης: 18/11/2019, ταυτόχρονη πράξη ορισμού συζήτησης του κου Δικαστή με την οποία ορίζεται ως ημερομηνία συζήτησης η 3η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα: Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών κτίριο 6 αίθουσα 3, Πινάκιο: ΡΔ με Αριθμό Πινακίου: 16, Διαδικασία: Οικογενειακό Εκουσία Μονομελούς. Για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενον να παραστεί κατά τη συζήτηση όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΔΗΜΑΚΗΣ Καλείται όποιος γνωρίζει στοιχεία για την ακριβή διεύθυνση κατοικίας και διαμονής της Μαρίας Νομικού του Ευαγγέλου και της Ανδριάνας, πρώην κατοίκου Κερατσινίου, οδός Αινστάιν, αρ. 42 και μετέπειτα Περάματος, οδός Γρηγορίου Ε΄, αρ. 6 και ήδη αγνώστου διαμονής να τα καταθέσει ενυπογράφως στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών (διατάχθηκε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών με την από 16/12/2019 αίτηση της δικηγόρου Αθηνών Κωνσταντίνας Δημ. Δεληγιάννη) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ, κάτοικος Αθήνας, οδός Γραβιάς, αρ.7 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ Ότι Σύμφωνα με την 3.638Δ’/3.12.2019 έκθεσή μου επίδοσης προκύπτει ότι η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS AE», (ΑΦΜ. 094014250), εδρεύουσα στην Αθήνα [Όθωνος,αρ.. 8] νόμιμα εκπροσωπούμενη επέδωσε νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθήνας για τον Εμμανουήλ Σουριαδάκη του Γεωργίου και της Αναστασίας, πρώην κάτοικο Βριλλησίων, οδός Ορεστιάδος, αρ. 3β και πρώην κάτοικο Κωνσταντινούπολης Τουρκίας, οδός Γενισεχίρ Μαχαλεσσί Σεφικα Σοκάκ Ντουμανκαγιά Φλεξ Νταϊρέ 137 Β Μπλόκ Πεντίκ (Yenisehir Mahalessi Sefika Sokak Dumankaya Flex Daire 137 B Blok Pentik με ΑΦΜ. 030143612, όπως προκύπτει από την με αριθμό 42569666-4-5-3237-2018-Ε. 35096/107255/10.10.2019 πράξη επιστροφής εγγράφου ΩΣ ΑΝΕΠΙΔΟΤΟ από το Γραφείο Επιδόσεων εγγράφων για Ιδιωτικές Υποθέσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Τουρκικής Δημοκρατίας και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο από το πρώτο απόγραφο εκτελεστό της με αριθμό της με αριθμό 10.882/07.05.2019 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης οριζόντιων ιδιοκτησιών της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευφροσύνης Σιμοπούλου του Γερασίμου, συζύγου Παναγιώτη Κορωναίου, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Π. Φαλήρου την 14.05.2019, στον τόμο 542 και με αριθμό 175, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, με τη συνεχόμενη και από 29.11.2019 επιταγή προς εκούσια συμμόρφωση με την οποία επιτάσσεται να παραδώσει, αυτός ή κάθε τρίτος που έλκει δικαιώματα εξ αυτού ή κατέχει για λογαριασμό του τη νομή και κατοχή των κάτωθι οριζοντίων ιδιοκτησιών, ήτοι: Από μία πολυώροφη οικοδομή κειμένη στην περιφέρεια του Δήμου Παλ. Φαλήρου, της Περιφερειακής Ενότητας Ν. Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, στο υπ’ αριθμ. 113 Ο.Τ. και συγκεκριμένα τις κάτωθι οριζόντιες ιδιοκτησίες, οι οποίες αποτελούν αυτοτελείς, χωριστές και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, μιας πολυκατοικίας η οποία είναι κτισμένη σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο στο Π. Φάληρο, στη διασταύρωση των οδών Θησέως, αρ. 8 (πρώην 10) και Μουσών, εκτάσεως κατά τον τίτλο κτήσεως 837,30 τ.μ., και συγκεκριμένα: 1) τη με αριθμ. δύο (2) οριζόντια ιδιοκτησία - διαμέρισμα του πέμπτου μετά το ισόγειο ορόφου που αποτελείται από σαλόνι, χωλλ, κουζίνα, τρεις (3) κοιτώνες, διαδρόμους, δύο (2) λουτρά, W.C. και εξώστες στην πρόσοψη και τον ακάλυπτο χώρο. Έχει επιφάνεια 135 τ.μ., αναλογία οικοπέδου 57,5ο/οο εξ αδιαιρέτου και αντιστοιχεί στην υπ’ αριθμ. 113/1α(Π1-Ε2) ιδιοκτησία του Κτηματολογίου Πρωτευούσης, 2) τη με αριθ. ένα (1) οριζόντια ιδιοκτησία- διαμέρισμα του 5ου μετά το ισόγειο ορόφου που αποτελείται από σαλόνι, χωλλ, κουζίνα, δύο (2) κοιτώνες, διάδρομο, λουτρό, W.C. και εξώστες στην πρόσοψη και τον ακάλυπτο χώρο, έχει επιφάνεια 100 τ.μ., αναλογία οικοπέδου 42,5ο/οο εξ αδιαιρέτου και αντιστοιχεί στην υπ’ αριθμ. 113/1α (Π1-Ε1) ιδιοκτησία του Κτηματολογίου Πρωτευούσης, 3) τη με αριθ. 3 οριζόντια ιδιοκτησία-χώρο στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου που έχει επιφάνεια 11 τ.μ., αναλογία οικοπέδου 3ο/οο και αντιστοιχεί στην υπ’ αριθ. κτηματολογίου 113/1α (Π1-ΥΧ3) ιδιοκτησία , 4) τη με αριθ. τέσσερα (4) οριζόντια ιδιοκτησία – χώρο στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου που έχει επιφάνεια 12τ.μ., αναλογία οικοπέδου 3,25 ο/οο, και αντιστοιχεί στην υπ’ αριθ. κτηματολογίου 113/1α (Π1-ΥΧ4) ιδιοκτησία, 5) τη με αριθ. 5 οριζόντια ιδιοκτησία-χώρο στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου που έχει επιφάνεια 14,50 τ.μ., αναλογία οικοπέδου 4ο/οο εξ αδιαιρέτου και αντιστοιχεί στην υπ’ αριθ. κτηματολογίου 113/1α (Π1-ΥΧ5) ιδιοκτησία και 6) τη με αριθ. 6 οριζόντια ιδιοκτησία- χώρο στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου που έχει επιφάνεια 15,50τ.μ., αναλογία οικοπέδου 4,5ο/οο εξ αδιαιρέτου και αντιστοιχεί στην υπ’ αριθ. κτηματολογίου 113/1α(Π1-ΥΧ6) ιδιοκτησία, άλλως θα εκτελεσθεί αναγκαστικά η παρούσα περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης δια βιαίας αποβολής και εγκατάστασης. Αθήνα, 12-12-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αρ. 4918Ε/11-4-2019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Ιφιγένειας Γκούλιου, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον ΜΠΕΡΕΝΤ ΓΙΑΤΣΕΚ του ΓΙΟΥΖΕΦ και της ΜΑΓΚΝΤΑΛΕΝΑ, πρώην κάτοικο Αθηνών, Διομήδους Κυριακού 7-9 - Κ. Πατήσια και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 22-3-2019 αγωγή της εντολέως μου ΚΩΤΣΑΛΕΝΗ ΒΑΛΜΠΟΝΑ - ΜΑΡΙΝΑΣ του ΒΑΓΓΕΛΗ και της ΦΑΤΜΙΡΑ, κατοίκου Αθηνών, Διομήδους Κυριακού 7-9 - Κ. Πατήσια, ΑΦΜ 128815632, Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών, με την οποία ζητείται να εκδοθεί απόφαση του Δικαστηρίου που θα λύει τον θρησκευτικό γάμο της με τον εναγόμενο, που τελέστηκε σύμφωνα με τους κανόνες της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, την 5-9-1993 στον Αγιο Δημήτριο Λουμπαρδιάρη Αθηνών. Η αγωγή αυτή κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία Οικογενειακό, Ειδικές Διαδικασίες) τν 1-4-2019 (Γ.Α.Κ. 29728/2019, Ε.Α.Κ. 2523/2019) και ορίστηκε ως χρόνος συζήτησης της αγωγής, ενώπιον του ανωτέρω Δικαστηρίου η 16-3-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ., στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Κτίριο 6, Αίθουσα 12, Πινάκιο Α3 (ΜΟΝ), με Αριθμό Πινακίου 28. Καλείται ο εναγόμενος να εμφανιστεί και να καταθέσει τις προτάσεις του, όπως ανωτέρω ορίζεται. ΑΘΗΝΑ 2-5-2019 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 396/2019 Διάταξη του Ειρηνοδίκη Αθηνών, εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «Ι.Δ.Ε.Α.» (ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ) που εδρεύει στα Μελίσσια Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, ειδικότερα δε στα άρθρα 2,4,6,7,9 σύμφωνα με το από 2/2/2019 τροποποιημένο καταστατικό του. Αθήνα, 16/12/2019 Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΠΑΜΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΜ ΔΣΑ 30540 ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 18 – ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: 049200149 ΔΟΥ Δ’ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 210 3639831- 6972037141 ΔΙΑΦΟΡΑ - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ - ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ 1. Η ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ διακηρύσσει, τη με ανοικτή δημοπρασία και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρου 95 παρ.2.α του Ν.4412/2016), επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του Στρκού Έργου «Μετατροπή Παλαιού Τμήματος Ενδοσκοπήσεων στον 4Ο Όροφο του 401 ΓΣΝA σε Γραφεία Ιατρών και Βιβλιοθήκη» με αριθμό «2019ΣΕ03700009», προϋπολογισμού 452.300,61 €. Το έργο συντίθεται από τις παρακάτω κατηγορίες εργασιών: α. Κατηγορία ΟΙΚ: € 124.633,15 β. Κατηγορία Η/Μ: € 144.164,61 γ. ΓΕ+ΟΕ 18%: € 48.383,60 δ. Απρόβλεπτα: € 47.577,20 ε. Αναθεώρηση: € 0 στ. ΦΠΑ 24%:€ 87.542,05 2. Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου, όπως στην Τεχνική Περιγραφή. 3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ, (www.army.gr). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου Β. 4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 02 Ιαν 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 02 Ιαν 20 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και στην κατηγορία Η/Μ ΕΡΓΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε: α. σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β. σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό των 7.295,17 (€) ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών , από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 7. Η εφαρμοστέα νομοθεσία καθορίζεται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης δηλαδή, για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: α. Ο Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ κατασκευής δημόσιων έργων). β. Οι διατάξεις του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α' 25/86). γ. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη Νομοθεσία), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 8. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ 9. Φορέας Κατασκευής του Έργου είναι: ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ 10. Επιβλέπουσα - Διευθύνουσα Υπηρεσία:731 Δνση Στρατιωτικών Έργων 11. Προϊσταμένη αρχή είναι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ της ΑΣΔΥΣ, προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις ένδικα μέσα, που ενδεχομένως θα ασκήσουν. 12. Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΔΕ και δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής επί της συμβατικής αξίας του έργου. 13. Τα έξοδα δημοσιεύσεως της παρούσας βαρύνουν τον Ανάδοχο. 14. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον την ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ. Αθήνα, 9 Δεκ 19 Θεωρήθηκε -Ο- Δκτης Χαράλαμπος Ακρίβος Σχης (ΜΧ) Ελέγχθηκε -Ο- Τμ. ΣΕ Γεώργιος Μάργαρης Ανχης (ΜΧ) Συντάχθηκε -Ο- Συντάκτης Βαγγέλογλου Αθανάσιος Λγος (ΜΧ) ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΔΑ: ΩΒΙΓΩΚΤ-Τ7Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτ: 48595/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ----------------------------------------------- Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή - Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης Δήμου Νέας Προποντίδας» CPV: 45231300-8 Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 1.330.000,00€, με τη συνολική δαπάνη των εργασιών: 977.756,10€, η δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 175.996,10€, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%), που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) Ν. 4412/2016: 173.062,83€ και την αναθεώρηση: 3.184,97. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Νέας Προποντίδας και θα βαρύνει τον Κ.Α: 02.10.25.7312.0022 του προϋπολογισμού του Δ. Ν. Προποντίδας του οικονομικού έτους 2019 με το ποσό 100,00 €. Για την ολοκλήρωση της κάλυψης της δαπάνης προβλέπεται, πίστωση 29.900,00 € στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020, 650.000,00€ στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 και πίστωση 650.000,00 € στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), (διαγωνισμός Π/Υ κάτω των ορίων του ν. 4412/2016), όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης - Προκήρυξης και της Αναλυτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nea-propontida.gr). Η παρούσα Περιληπτική Διακήρυξη - Προκήρυξη δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Τόπος εκτέλεσης είναι οι οικισμοί Λακκώματος, Σημάντρων, Ν. Τρίγλιας, Ποτίδαιας, Ν. Συλλάτων και Διονυσίου του Δήμου Ν. Προποντίδας της Π.Ε. Χαλκιδικής (NUTS: EL527). Το έργο αφορά στην κατασκευή - αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης για έργα του Δήμου Νέας Προποντίδας, καθώς και σε δεξαμενές ύδρευσης. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται να γίνουν εργασίες για την κατασκευή - αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στους οικισμούς Λακκώματος, Σημάντρων, Ν. Τρίγλιας, Ποτίδαιας, Ν. Συλλάτων και Διονυσίου. Οι αγωγοί θα τοποθετηθούν σε σκάμμα μεταβλητού πλάτους D+0,50cm και μεταβλητού βάθους εκσκαφής. Κάτω από τον αγωγό θα τοποθετηθεί άμμος πάχους 15cm με την οποία θα επιχωθεί ο αγωγός κατά 20cm πάνω από την κλείδα του όπου θα τοποθετηθεί και πλέγμα επισήμανσης από πλαστικό υλικό. Στην συνέχεια θα γίνει επίχωση με προϊόντα εκσκαφών μέχρι 30cm κάτω από την επιφάνεια της ασφάλτου όπου θα τοποθετηθεί μία στρώση 10cm από υλικό της ΠΤΠ-0150, μία στρώση 10cm από υλικό της ΠΤΠ-0155 και στη συνέχεια δύο στρώσεις ασφαλτικού υλικού των 5cm (Α-260 και Α-265) και 10cm κάτω από τον χωματόδρομο όπου θα τοποθετηθεί μία στρώση από υλικό της ΠΤΠ-0150. Το κοινό πλάτος σκάμματος για τους παράλληλους αγωγούς Φ110 και Φ90 θα είναι 85cm. Επιπλέον και κατά μήκος των δικτύων στα μεν τοπικά χαμηλά σημεία διέλευσης του αγωγού θα κατασκευασθούν φρεάτια καθαρισμού του δικτύου με διατάξεις καθαρισμού ενώ στα ψηλά σημεία φρεάτια εξαερισμού με βαλβίδες εξαερισμού. Ακόμη, στον οικισμό της Τρίγλιας θα τοποθετηθούν δύο (2) προκατασκευασμένες δεξαμενές χωρητικότητας 100m3 και 250m3 καθώς και μία (1) προκατασκευασμένη δεξαμενή χωρητικότητας 600m3 στον οικισμό Σημάντρων. Οι δεξαμενές θα είναι προκατασκευασμένες, μεταλλικές κυλινδρικής μορφής βαρέως τύπου αντίστοιχης χωρητικότητας εδραζόμενες σε βάση σκυροδέματος. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της αναλυτικής διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30-1-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 4-2-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν: 1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας υδραυλικών ή ηλεκτρομηχανολογικών και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος - μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Σχετικά με τα δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Β της αναλυτικής διακήρυξης αναφέρονται τα εξής: (α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗΕΕΔΕ): • στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ στην 2η τάξη και άνω ή • στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ στην 2η τάξη και άνω. (β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. (γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της αναλυτικής διακήρυξης. Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 7 της Αναλυτικής Διακήρυξης. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 26.600 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 15.2 της Αναλυτικής διακήρυξης. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της αναλυτικής διακήρυξης, ήτοι μέχρι 30-11-2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της αναλυτικής διακήρυξης. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. Η έγκριση δέσμευσης πίστωσης έγινε με την υπ’ αρ. 2887/2019 απόφαση του Δημάρχου (ΑΔΑ: 67ΙΛΩΚΤ-ΝΛΞ) για την έγκριση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης, επειδή η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ 80/2016 και με την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 και η με αρ. 777/2019 (ΑΔΑ: 65ΙΡΩΚΤ-6ΞΑ) καταχώρηση στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου Ν. Προποντίδας Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, πλην της τεχνικής μελέτης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής(www. nea-propontida.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την τεχνική μελέτη και ταχυδρομικά, εφόσον την ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, την δαπάνη αναπαραγωγής και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής της. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 20-1-2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 24-1-2020. Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (τηλ. 2373 350200, φαξ 2373 065792) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. Ν. Μουδανιά, 16/12/2019 Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας Εμμανουήλ Καρράς