PrintButton

18-12-2019

on .

ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Διακήρυξη 4294/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.) Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια συστημάτων (κιτ) επεξεργασίας και κατάψυξης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων με συνοδό εξοπλισμό και ασκών συλλογής ομφαλοπλακουντιακού αίματος. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για την προμήθεια των ειδών ανέρχεται σε ενενήντα χιλιάδες ευρώ πλέον του φ.π.α (90.000,00 €). Η δαπάνη για την προμήθεια θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. κατά τα έτη υλοποίησης της σύμβασης. Η διάρκεια της σύμβασης είναι ετήσια και το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση μη εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων, να την παρατείνει έως ένα (1) έτος επιπλέον της αρχικής διάρκειας. Επίσης, το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώσει τη σύμβαση για ένα (1) έτος, πλέον της αρχικής διάρκειας, χωρίς αλλαγή των όρων και με προϋπολογιζόμενη δαπάνη μέχρι του ποσού της προκηρυσσόμενης ετήσιας σύμβασης, ήτοι 90.000,00 €, πλέον φ.π.α. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για ένα, περισσότερα ή όλα τα ζητούμενα είδη, στις προκηρυσσόμενες ποσότητες. Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. λήγει την 7η/01/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 23:59. Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει την 13η/01/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, οπότε και θα αποσφραγισθούν οι ηλεκτρονικοί υπο-φάκελοι με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Ο τόπος παράδοσης των ειδών είναι το κτηριακό συγκρότημα του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., στην διεύθυνση Σωρανού του Εφεσίου 4, στην Αθήνα (Τ.Κ. 115-27). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν την πλήρη διακήρυξη από την διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (αρ. συστ. 82927, 82928, 82929 & 82930), το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και την σχετική ιστοσελίδα του διαδικτυακού τόπου του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. http://www.bioacademy.gr/procurement. Επίσης, μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες με το Τμήμα Προμηθειών στα τηλέφωνα 210-6597701/702, ή στο φαξ 210-6597545 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.». Ο Γενικός Διευθυντής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αρ. 2.253Γ’/10-12-19 έκθεση επίδοσης μου, μετά από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Ξάνθης Μαρίας Φ. Χαραλαμπίδου, πληρεξουσίας της Μπαντάκ Ακαρ Τζαναή του Σαλή και της Γκιουλέι, κατοίκου Σελέρου π.ε. Ξάνθης, με ΑΦΜ: 156036664, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης Μηνά Ε. Στρούμπη, για λ/σμό του Ακάρ Μεχμέτ του Χαλήλ και της Ραχιμέ, αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αρ. 146/2019 Απόφασης του Μον/λούς Πρωτοδικείου Ξάνθης [Ειδική Διαδικασία Οικογενειακών Διαφορών], με την οποία δικάζει ερήμην του εναγόμενου, ορίζει το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων ευρώ [200,00€], δέχεται την αγωγή, Απαγγέλει τη λύση του πολιτικού γάμου μεταξύ των διαδίκων, που τελέστηκε στις 03.04.2016 στην πόλη Φατίχ της Τουρκίας και με την από 09-12-2019 έγγραφη παραγγελία για επίδοση της παραπάνω δικηγόρου, να γίνει η επίδοση προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ξάνθη 12-12-2019 Ο Δικ. Επιμελητής του Εφετείου Θράκης - Πρωτοδικείο Ξάνθης Κων/νος Χαρ. Δεμενίδης Μ. Βόγδου 20 – Ξάνθη Τηλ. 25410 71729 ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα την δεκάτη έκτη (16η) του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 10.30 π.μ. ο Δημήτριος Χρυσικόπουλος, Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, (ΑΦΜ: 045681195) μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του δικηγόρου Σταύρου Παναγιωτόπουλου, πληρεξουσίου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (πρώην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΕ) και τον διακριτικό τίτλο «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ» (πρώην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ») που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249), επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 2964Ζ/16-12-2019 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Χρήστο ΚΑΛΛΙΑ του Τιμολέοντος, πρώην κάτοικο Καλλιθέας, οδός Δεληγιάννη αρ. 2 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο από το πρώτο απόγραφο εκτελεστό της υπ’ αριθμ. 41379/2013 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης με την συνεχόμενη και από 12-12-2019 παραγγελία επίδοσης και με επιταγή προς πληρωμή, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, η οποία επιτάσσεται συγχρόνως με την παρούσα επαναληπτική επιταγή – η οποία επαναλαμβάνεται λόγω παρόδου έτους από την προηγούμενη – να πληρώσει στην επιτάσσουσα, μετά την από 2.12.2013 αρχική επιταγή, που είχε επιδοθεί στις 11.12.2013 στην οφειλέτρια, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 9521/11.12.2013 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιώς Κωνσταντίνου Μπούρα και με την ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματος απορρέοντος από αυτήν, τα εξής ποσά: 2.1) Ποσό 1.280.103,60€ που αποτελεί το επιδικασθέν κεφάλαιο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 20.4.2013 μέχρις εξοφλήσεως, όπως αυτός καθορίζεται από τη σύμβαση και την υπ’αριθμόν 2393/15/30.7.1996 Π.Δ.Τ.Ε., πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερούμενων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται από την πρώτη ημέρα καθυστερήσεως και προστίθενται στο κεφάλαιο ανά εξάμηνο, κατά τα συμφωνηθέντα στη σύμβαση πιστώσεως και κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998, μέχρι την εξόφληση, 2.2) Ποσό 21.810,00€ για την επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη, εντόκως, νομίμως από την επομένη της κοινοποιήσεως της αρχικής επιταγής (ήτοι από 12.12.2013) μέχρις εξοφλήσεως, 2.3) Ποσό 12,00€ για δαπάνη εκδόσεως αντιγράφου εξ απογράφου, ποσό 50,00€ για σύνταξη της από 2.12.2013 αρχικής επιταγής και ποσό 50,00€ γα παραγγελία προς επίδοση και επίδοση αυτής και τα ποσά αυτά εντόκως, νομίμως από 12.12.2013, δηλαδή από την επομένη της κοινοποιήσεως της ως άνω επιταγής μέχρις εξοφλήσεως, 2.4) ποσό 16,43€ για δικαιώματα συντάξεως της επιταγής αυτής με παραγγελία προς επίδοση (άρθρο 127 ν.δ. 3026/1954) σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. 12398/9,21-02-1989 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, 2.5) Ποσό 40,00€ για δικαιώματα και δαπάνη του δικαστικού επιμελητή για την επίδοση του παρόντος αντιγράφου (άρθρα 46 και 47 ν.δ. 1210/1972 «περί κώδικος δικαστικών επιμελητών» (ΦΕΚ Α 136 26-7-1972, ΦΕΚ Β 1716/26-8-2008) σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμόν 54310/30-9-1991 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β836/11-10-1991) και το ΦΕΚ Β408/27-5-1996), 2.6) Τα αμέσως ανωτέρω υπ’ αριθμούς 2.4 και 2.5 ποσά η πληρωμή των οποίων επιτάσσεται με την παρούσα, με τους νόμιμους τόκους από την επίδοση της παρούσας, μέχρις εξοφλήσεως, 3) Κατ’ ανακεφαλαίωση επτάσσεται ο άνω οφειλέτης να πληρώσει στην επιτάσσουσα συνολικώς το ποσό των 1.302.082,03€ εντόκως, νομίμως, κατά τις ανωτέρω διακρίσεις μέχρις εξοφλήσεως, 4) Άλλως θα εκτελεσθεί η παρούσα επιταγή αναγκαστικώς, οπότε επιτάσσεται ο ανωτέρω οφειλέτης να πληρώσει επιπλέον ποσό 20,00€ για την εντολή προς εκτέλεση (άρθρο 127 παρ. 4 του ν.δ. 3026/1954 σε συνδυασμό με την ως άνω υπ’ αρ. 12398/9,21-02-1989 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης), 5) Αντίκλητο δεκτικό καταβολής η επιτάσσουσα διορίζει τον εκάστοτε διευθυντή του Καταστήματος Ελληνικού (154) της Τραπέζης και πληρεξούσιο δικηγόρο διορίζει τον υπογράφοντα την παρούσα επιταγή δικηγόρο Σταύρο Παναγιωτόπουλο, κάτοικο Αθηνών, Μασσαλίας 12, τηλ. 210 3616747. Αθήνα 16-12-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα την δεκάτη έκτη (16η) του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 10.30 π.μ. ο Δημήτριος Χρυσικόπουλος, Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, (ΑΦΜ: 045681195) μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του δικηγόρου Σταύρου Παναγιωτόπουλου, πληρεξουσίου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (πρώην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΕ) και τον διακριτικό τίτλο «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ» (πρώην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ») που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249), επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 2965Ζ/16-12-2019 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΤΡΙΑΙΝΑ ΜΟΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.», (πρώην «ΤΡΙΓΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ»), που είχε την έδρα της στην Καλλιθέα, οδός Δεληγιάννη αρ. 2 και ήδη είναι αγνώστου έδρας, νομίμως εκπροσωπούμενη, πιστό αντίγραφο από το πρώτο απόγραφο εκτελεστό της υπ’ αριθμ. 41379/2013 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης με την συνεχόμενη και από 12-12-2019 παραγγελία επίδοσης και με επιταγή προς πληρωμή, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, η οποία επιτάσσεται συγχρόνως με την παρούσα επαναληπτική επιταγή – η οποία επαναλαμβάνεται λόγω παρόδου έτους από την προηγούμενη – να πληρώσει στην επιτάσσουσα, μετά την από 2.12.2013 αρχική επιταγή, που είχε επιδοθεί στις 11.12.2013 στην οφειλέτρια, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 9520/11.12.2013 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιώς Κωνσταντίνου Μπούρα και με την ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματος απορρέοντος από αυτήν, τα εξής ποσά: 2.1) Ποσό 1.280.103,60€ που αποτελεί το επιδικασθέν κεφάλαιο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 20.4.2013 μέχρις εξοφλήσεως, όπως αυτός καθορίζεται από τη σύμβαση και την υπ’αριθμόν 2393/15/30.7.1996 Π.Δ.Τ.Ε., πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερούμενων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται από την πρώτη ημέρα καθυστερήσεως και προστίθενται στο κεφάλαιο ανά εξάμηνο, κατά τα συμφωνηθέντα στη σύμβαση πιστώσεως και κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998, μέχρι την εξόφληση, 2.2) Ποσό 21.810,00€ για την επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη, εντόκως, νομίμως από την επομένη της κοινοποιήσεως της αρχικής επιταγής (ήτοι από 12.12.2013) μέχρις εξοφλήσεως, 2.3) Ποσό 12,00€ για δαπάνη εκδόσεως αντιγράφου εξ απογράφου, ποσό 50,00€ για σύνταξη της από 2.12.2013 αρχικής επιταγής και ποσό 50,00€ γα παραγγελία προς επίδοση και επίδοση αυτής και τα ποσά αυτά εντόκως, νομίμως από 12.12.2013, δηλαδή από την επομένη της κοινοποιήσεως της ως άνω επιταγής μέχρις εξοφλήσεως, 2.4) ποσό 16,43€ για δικαιώματα συντάξεως της επιταγής αυτής με παραγγελία προς επίδοση (άρθρο 127 ν.δ. 3026/1954) σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. 12398/9,21-02-1989 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, 2.5) Ποσό 40,00€ για δικαιώματα και δαπάνη του δικαστικού επιμελητή για την επίδοση του παρόντος αντιγράφου (άρθρα 46 και 47 ν.δ. 1210/1972 «περί κώδικος δικαστικών επιμελητών» (ΦΕΚ Α 136 26-7-1972, ΦΕΚ Β 1716/26-8-2008) σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμόν 54310/30-9-1991 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β836/11-10-1991) και το ΦΕΚ Β408/27-5-1996), 2.6) Τα αμέσως ανωτέρω υπ’ αριθμούς 2.4 και 2.5 ποσά η πληρωμή των οποίων επιτάσσεται με την παρούσα, με τους νόμιμους τόκους από την επίδοση της παρούσας, μέχρις εξοφλήσεως, 3) Κατ’ ανακεφαλαίωση επτάσσεται η άνω οφειλέτρια να πληρώσει στην επιτάσσουσα συνολικώς το ποσό των 1.302.082,03€ εντόκως, νομίμως, κατά τις ανωτέρω διακρίσεις μέχρις εξοφλήσεως, 4) Άλλως θα εκτελεσθεί η παρούσα επιταγή αναγκαστικώς, οπότε επιτάσσεται ο ανωτέρω οφειλέτης να πληρώσει επιπλέον ποσό 20,00€ για την εντολή προς εκτέλεση (άρθρο 127 παρ. 4 του ν.δ. 3026/1954 σε συνδυασμό με την ως άνω υπ’ αρ. 12398/9,21-02-1989 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης), 5) Αντίκλητο δεκτικό καταβολής η επιτάσσουσα διορίζει τον εκάστοτε διευθυντή του Καταστήματος Ελληνικού (154) της Τραπέζης και πληρεξούσιο δικηγόρο διορίζει τον υπογράφοντα την παρούσα επιταγή δικηγόρο Σταύρο Παναγιωτόπουλο, κάτοικο Αθηνών, Μασσαλίας 12, τηλ. 210 3616747. Αθήνα 16-12-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΔΑ: ΨΤΒΚΩΚΤ-0ΡΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτ: 48789/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ------------------------------------------------- Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή παιδικών χαρών» CPV: 45112711-2 Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 787.000,00€ (634.677,42€ + 152.322,58€ Φ.Π.Α. 24%), με τη δαπάνη των έργων κατηγορίας οικοδομικών να ανέρχεται σε 367.910,80€, τη δαπάνη των έργων κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών: 99.230,00€, τη συνολική δαπάνη των εργασιών: 467.140,80€, η δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 84.085,34€, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%), που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) Ν. 4412/2016: 82.683,92€, αναθεώρηση: 767,36€, τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%): 152.322,58€. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Νέας Προποντίδας και θα βαρύνει τον Κ.Α: 02.10.35.7322.1012 του προϋπολογισμού του Δ. Ν. Προποντίδας του οικονομικού έτους 2019 με το ποσό 100€. Για την ολοκλήρωση της κάλυψης της δαπάνης προβλέπεται πίστωση 16.900€ στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020, πίστωση 385.000€ στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 και πίστωση 385.000€ στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), (διαγωνισμός Π/Υ κάτω των ορίων του ν. 4412/2016), όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης - Προκήρυξης και της Αναλυτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nea-propontida.gr). Η παρούσα Περιληπτική Διακήρυξη - Προκήρυξη δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Οι οικισμοί N. Μουδανιών, Νέας Κρήνης, Ελαιοχωρίων, N. Πλαγίων, Ν. Τρίγλιας, Σωζόπολης και Ν. Καλλικράτειας του Δήμου Νέας Προποντίδας της Π.Ε. Χαλκιδικής (NUTS: EL527). Το έργο αφορά στην ανακατασκευή, τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση και την προετοιμασία της υποδομής χώρων παλαιών παιδικών χαρών ή άλλων δημοτικών οικοπέδων έτσι ώστε να μπορέσουν, με τη μεταγενέστερη τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών, να μετατραπούν σε ασφαλείς παιδικές χαρές, οι οποίες θα λάβουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Ειδικότερα πρόκειται να κατασκευαστούν ασφαλείς περιφράξεις σε όλες τις προτεινόμενες παιδικές χαρές, επαρκείς διάδρομοι κίνησης, πλακοστρώσεις και ράμπες, όπου χρειάζονται, κατάλληλα δάπεδα υποδοχής οργάνων παιδικών χαρών, εγκατάσταση άρδευσης για τα παρτέρια, ύδρευση και φύτευση και τέλος ηλεκτρολογική εγκατάσταση και φωτισμός. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της αναλυτικής διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/01/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20/01/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν: 1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Σχετικά με τα δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Β της αναλυτικής διακήρυξης αναφέρονται τα εξής: (α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗΕΕΔΕ): • στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ στην 1η τάξη και άνω • στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, στην Α2 τάξη και άνω ή στην 2XA1 (αναβαθμισμένη) και άνω (β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. (γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της αναλυτικής διακήρυξης. Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 7 της Αναλυτικής Διακήρυξης. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 12.693,55 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 15.2 της Αναλυτικής διακήρυξης. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της αναλυτικής διακήρυξης, ήτοι μέχρι 13-11-2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της αναλυτικής διακήρυξης. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. Η έγκριση δέσμευσης πίστωσης έγινε με την υπ’ αρ. 2890/2019 απόφαση του Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΗΠ6ΩΚΤ-ΒΗ4) για την έγκριση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης, επειδή η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ 80/2016 και με την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 και η με αρ. 776/2019 (ΑΔΑ: 97ΜΒΩΚΤ-ΜΓΝ) καταχώρηση στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου Ν. Προποντίδας. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, πλην της τεχνικής μελέτης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής(www. nea-propontida.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την τεχνική μελέτη και ταχυδρομικά, εφόσον την ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, την δαπάνη αναπαραγωγής και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής της. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 6-1-2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 10-1-2020. Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (τηλ. 2373 350200, φαξ 2373 065792) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. Ν. Μουδανιά, 16/12/2019 Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας Εμμανουήλ Καρράς ΑΔΑ: ΨΠ3Φ465Ι5Ν-ΞΔΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτ: 960/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ----------------------------------------------- Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νέας Προποντίδας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανάπλαση δυτικού θαλάσσιου μετώπου Ν. Μουδανιών» CPV: 45112700-2 Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 247.900,00€ (199.919,36€ + 47.980,64€ Φ.Π.Α. 24%), με τη δαπάνη έργων κατηγορίας οικοδομικών: 120.541,50€, τη δαπάνη έργων κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών: 26.720,00€, τη συνολική δαπάνη των εργασιών: 147.261,50€, η δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 26.507,07€, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%), που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) Ν. 4412/2016: 26.065,29€, την αναθεώρηση: 85,50€ και τον Φ.Π.Α. 24%: 47.980,64€. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν. Προποντίδας και θα βαρύνει τον Κ.Α: 02.30.7326.1009 του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν. Προποντίδας του οικονομικού έτους 2019 με το ποσό 100€. Για την ολοκλήρωση της κάλυψης της δαπάνης προβλέπεται πίστωση 123.900€ στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 και πίστωση 123.900€ στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), (διαγωνισμός Π/Υ κάτω των ορίων του ν. 4412/2016), όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης - Προκήρυξης και της Αναλυτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα www.nea-propontida.gr. Η παρούσα Περιληπτική Διακήρυξη - Προκήρυξη δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Οι εργασίες αφορούν στην ανάπλαση τμήματος του παραλιακού μετώπου Ν. Μουδανιών, από το άγαλμα των Χαμένων Πατρίδων έως το καταφύγιο τουριστικών σκαφών, της Δ.Κ. Νέων Μουδανιών, της Δ.Ε. Μουδανιών, του Δήμου Ν. Προποντίδας της Π.Ε. Χαλκιδικής (NUTS: EL527). Πρόκειται να καθαιρεθεί η υφιστάμενη φθαρμένη πλακόστρωση και η επιφάνεια θα επιστρωθεί με χυτό βοτσαλωτό δάπεδο. Επίσης, για τον επαρκή φωτισμό της περιοχής, θα τοποθετηθούν νέα φωτιστικά σώματα. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της αναλυτικής διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27-1-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 31-1-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν: 1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Σχετικά με τα δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Β της αναλυτικής διακήρυξης αναφέρονται τα εξής: (α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗΕΕΔΕ): • στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ στην Α2 τάξη και άνω και • στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, στην Α1 τάξη και άνω (β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. (γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της αναλυτικής διακήρυξης. Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 7 της Αναλυτικής Διακήρυξης. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.998,39 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της αναλυτικής διακήρυξης, ήτοι μέχρι 26-8-2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της αναλυτικής διακήρυξης. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. Η έγκριση δέσμευσης πίστωσης έγινε με την υπ’ αρ. 37/2019 απόφαση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν. Προποντίδας (ΑΔΑ: 6912465Ι5Ν-ΕΕΨ) για την έγκριση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης, επειδή η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ 80/2016 και με την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 και η με αρ. 66/2019 (ΑΔΑ: ΩΝ2Χ465Ι5Ν-ΣΗΑ) καταχώρηση στο μητρώο δεσμεύσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν. Προποντίδας. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, πλην της τεχνικής μελέτης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής(www. nea-propontida.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την τεχνική μελέτη και ταχυδρομικά, εφόσον την ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, την δαπάνη αναπαραγωγής και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής της. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 17-1-2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 23-1-2020. Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας (τηλ. 2373 065999, φαξ 2373 065493) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. Ν. Μουδανιά, 17/12/2019 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νέας Προποντίδας Φώτιος Τσιρούδας ΑΔΑ: ΨΒΦ5465Ι5Ν-Σ0Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτ: 959/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ------------------------------------------------- Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νέας Προποντίδας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ασφαλτόστρωση τμήματος χερσαίας ζώνης Λιμένα Ν. Μουδανιών» CPV: 45233120-6 Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 434.000,00€ (350.000,00€ + 84.000,00€ Φ.Π.Α. 24%), με τη συνολική δαπάνη των εργασιών: 257.811,90€, η δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 46.406,14€, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%), που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) Ν. 4412/2016: 45.632,71€, την αναθεώρηση: 149,25 και τον Φ.Π.Α. 24%: 84.000,00€. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν. Προποντίδας και θα βαρύνει τον Κ.Α: 02.30.7323.0001 του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν. Προποντίδας του οικονομικού έτους 2019 με το ποσό 100€. Για την ολοκλήρωση της κάλυψης της δαπάνης προβλέπεται πίστωση 233.900€ στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 και πίστωση 200.000€ στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), (διαγωνισμός Π/Υ κάτω των ορίων του ν. 4412/2016), όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης - Προκήρυξης και της Αναλυτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα www.nea-propontida.gr. Η παρούσα Περιληπτική Διακήρυξη - Προκήρυξη δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα Ν. Μουδανιών, της Δ.Κ. Νέων Μουδανιών, της Δ.Ε. Μουδανιών, του Δήμου Ν. Προποντίδας της Π.Ε. Χαλκιδικής (NUTS: EL527). Πρόκειται να γίνουν παρεμβάσεις σε τμήμα της χερσαίας ζώνης του εμπορικού λιμένα Ν. Μουδανιών για την ασφαλτόστρωση της περιοχής. Συγκεκριμένα οι εργασίες θα εκτελεσθούν όπως παρακάτω: - Εργασίες εκσκαφών για την προετοιμασία και την εξυγίανση του εδάφους και την προετοιμασία της οδοστρωσίας. - Εργασίες κατασκευής οδοστρωσίας με υλικό βάσης της ΠΤΠ Ο-155 μεταβλητού πάχους. - Εργασίες εφαρμογής ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης (όπου απαιτείται) επί της επιφάνειας της οδοστρωσίας. - Εργασίες κατασκευής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,05μ της ΑΣ12,5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της αναλυτικής διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17-1-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23-1-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν: 1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα οδοποιίας και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Σχετικά με τα δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Β της αναλυτικής διακήρυξης αναφέρονται τα εξής: (α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗΕΕΔΕ): • στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ στην 1η τάξη και άνω ή στην 2XΑ2 (αναβαθμισμένη) και άνω. (β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. (γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της αναλυτικής διακήρυξης. Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 7 της Αναλυτικής Διακήρυξης. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 7.000 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της αναλυτικής διακήρυξης, ήτοι μέχρι 16-11-2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της αναλυτικής διακήρυξης. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. Η έγκριση δέσμευσης πίστωσης έγινε με την υπ’ αρ. 36/2019 απόφαση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν. Προποντίδας (ΑΔΑ: ΨΑ9Ρ465Ι5Ν-ΖΡ9) για την έγκριση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης, επειδή η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ 80/2016 και με την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 και η με αρ. 65/2019 (ΑΔΑ: 9ΤΔΗ465Ι5Ν-ΖΥΑ) καταχώρηση στο μητρώο δεσμεύσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν. Προποντίδας. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, πλην της τεχνικής μελέτης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής(www. nea-propontida.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την τεχνική μελέτη και ταχυδρομικά, εφόσον την ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, την δαπάνη αναπαραγωγής και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής της. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 7-1-2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 13-1-2020. Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας (τηλ. 2373 065999, φαξ 2373 065493) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. Ν. Μουδανιά, 17/12/2019 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νέας Προποντίδας Φώτιος Τσιρούδας

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας