PrintButton

31-12-2019

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Με τη με αριθμό 11709/20.12.2019 έκθεση επιδόσεως εμού της Δικ. Επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Αικατερίνης Β. Πρεβεζιάνου και ύστερα από την από 18.12.2019 γραπτή παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών Κων/νου Απ. Καραλή ως πληρεξουσίου δικηγόρου του Νικολάου ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ του Ιωάννη, κατοίκου Αθηνών, οδός Αριστείδου αρ. 10-12, ως διαχειριστή και εκπροσώπου των συνιδιοκτητών του εις Αθήνα και επί της οδού Αριστείδου αρ. 10-12 μεγάρου (ΑΦΜ 099545363 Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών), επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Χρήστο Μοσχοβίτη του Ιάσωνα-Παναγιώτη και της Σαπφούς, αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 15.12.2019 αγωγής (ΓΑΚ 100392/2019 – ΕΑΚ 2620/2019) του πρώτου κατά του δεύτερου, απευθυνόμενη προς το Ειρηνοδικείο Αθηνών (τμήμα Μισθώσεων – πιστωτικών Τίτλων) και με την οποία ζητείται. Να γίνει δεκτή η αγωγή. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλουν στον ενάγοντα με την άνω ιδιότητά του συμμέτρως το ποσό των έξι χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (€6.770,68) εντόκως νομίμως από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση. Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η εκδοθησόμενη απόφαση και Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου του ενάγοντα. Δικάσιμος της άνω αγωγής ορίστηκε η 19.05.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. με αριθμό πινακίου Ο-9 στο ακροατήριο του άνω Δικαστηρίου, Αίθ. 2, καλείται δε ο καθού να παραστεί στην συζήτηση όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 24.12. 2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια Αικατερίνη Β. Πρεβεζιάνου Με την υπ’ αριθ. 10375 Δ/2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Δημητρίου Πράσινου, μετά από έγγραφη παραγγελία μου ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», η οποία εδρεύει στο Ν. Φάληρο, Εθνάρχου Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 και εκπροσωπείται νομίμως, η οποία επιδόθηκε κατ’ άρθρο 134, 135 Κ.Πολ.Δ προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για την Νίκη Διονυσοπούλου του Γεωργίου, πρώην κατοίκου Ζωγράφου, οδός Αναστασάκη αρ. 38 και ήδη αγνώστου διαμονής η από 16-12-2019 με γακ 13108/2019 και με εακ 485/2019 αγωγή της, η οποία κατατέθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πειραιά κατά τη διαδικασία των μικροδιαφορών. Η εναγόμενη καλείται να παραστεί στη συζήτηση της παρούσας στον τόπο (Ειρηνοδικείο Πειραιά) την 4-3-2021 με έκθεμα ΜΚΡ/15 και ώρα 10:00, με την οποία ζητείται η επιδίκαση ποσού 2.056,50 ευρώ. Αθήνα, 30-12-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αναστάσιος Ρουμελιώτης Με την υπ’ αριθ. 10374 Δ/2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Δημητρίου Πράσινου, μετά από έγγραφη παραγγελία μου ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», η οποία εδρεύει στο Ν. Φάληρο, Εθνάρχου Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 και εκπροσωπείται νομίμως, η οποία επιδόθηκε κατ’ άρθρο 134, 135 Κ.Πολ.Δ προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για τον Κωνσταντίνο Χατζώκο του Γεωργίου, πρώην κατοίκου Νέας Σμύρνης, οδός Αγίας Σοφίας αρ. 17 και ήδη αγνώστου διαμονής η από 16-12-2019 με γακ 12994/2019 και με εακ 476/2019 αγωγή της, η οποία κατατέθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πειραιά κατά τη διαδικασία των μικροδιαφορών. Ο εναγόμενος καλείται να παραστεί στη συζήτηση της παρούσας στον τόπο (Ειρηνοδικείο Πειραιά) την 25-2-2021 με έκθεμα ΜΚΡ/9 και ώρα 10:00, με την οποία ζητείται η επιδίκαση ποσού 898,59 ευρώ. Αθήνα, 30-12-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αναστάσιος Ρουμελιώτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 2177/2019 έκθεση του κ. Εισηγητή της πτώχευσης του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΕΤΡΑΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και την υπ’ αριθμ. 2104/2019 Διάταξη επίσης του κ. Εισηγητή ως άνω, δόθηκε η άδεια για εκποίηση, με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, που θα πραγματοποιηθεί στις 13-1-2020 και ώρα 11.00π.μ στο Πρωτοδικείο Αθηνών ενός ακινήτου αποκλειστικής κυριότητας του πτωχεύσαντος κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου ευρισκομένου στην Οινόη Μεγαρίδος, στη θέση «ΔΑΡΔΙΖΑ», της περιφέρειας του Δήμου Οινόης του Νομού Αττικής, εκτός σχεδίου έκτασης του οικοπέδου οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων και 0,04 (894,04 τ.μ.), με το επ’ αυτού ημιτελές κτίσμα, συνολικής επιφανείας εκατόν έξι τετραγωνικών μέτρων και 0,04 (106,04 τ.μ.). Λεπτομερής δε περιγραφή αυτού αναφέρεται στον τίτλο κτήσης του και στην από Σεπτέμβριο 2019 έκθεση εκτίμησης του διορισμένου πραγματογνώμονα – εκτιμητή. Ως ελάχιστο τίμημα της εκποίησής του ορίστηκε το ποσό των έντεκα χιλιάδων εκατόν ογδόντα (11.180,00) ευρώ, το οποίο αποτελεί και την τιμή πρώτης προσφοράς και θα καταβληθεί άμεσα με τραπεζική επιταγή ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος και ειδικότερα τουλάχιστον το 1/3 της τιμής πρώτης προσφοράς, κατά την κατακύρωση ενώπιον του Εισηγητή Δικαστή, και το υπόλοιπο κατά την υπογραφή της οριστικής σύμβασης εντός δύο μηνών από την κατακύρωση. Η δαπάνη μεταβίβασης και τυχόν λοιπά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα 06-12-2019 Η σύνδικος πτώχευσης ΕΛΕΝΗ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Δικηγόρος Αθηνών Λ. Κατσώνη 19, Αθήνα Τηλ. 210 6433068 – 6944689900 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), που έχει την έδρα του στην Αθήνα (οδός Ηπείρου αριθμός 1), σύμφωνα με την από 27.12.2019 έγγραφη μου παραγγελία ως πληρεξούσιου δικηγόρου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών», με το διακριτικό τίτλο «ΣΟΛ α.ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, (οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθμός 3) με Α.Φ.Μ. 094394659 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσε με την με αριθμό 4192/30.12.2019 Έκθεση επίδοσης στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΛΛΟΝ GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», με το διακριτικό τίτλο «ΜΕΛΛΟΝ GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) A.E.», με πρώην έδρα στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός Μπενάκη αριθμός 5) και ήδη αγνώστου έδρας με Α.Φ.Μ. 094445850 και εκπροσωπείται νόμιμα, ακριβές αντίγραφο της από 27.12.2019 ΑΓΩΓΗΣ (ΓΑΚ: 8444/27.12.2019 και ΕΑΚ: 266/27.12.2019) της «ΣΟΛ α.ε.» κατά της «ΜΕΛΛΟΝ GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) A.E.» ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου (Τακτική Διαδικασία), και ζητεί όπως γίνει δεκτή τυπικά και ουσιαστικά η ως άνω αγωγή, υποχρεωθεί η «ΜΕΛΛΟΝ GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) A.E.» να της καταβάλει το συνολικό ποσό των 7.319,08 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (ήτοι, 2.153,08 € για το υπόλοιπο της αξίας του με αριθμό 0135933/21.07.2014 τιμολογίου παροχής υπηρεσιών της «ΣΟΛ α.ε.» συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. συν 5.166,00 € για την αξία του με αριθμό 0137130/13.08.2014 τιμολογίου παροχής υπηρεσιών της «ΣΟΛ α.ε.» συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. ίσον 7.319,08 €) για τις αναφερόμενες στο ιστορικό της αγωγής αυτής αιτίες, άλλως λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού και κάθε επιμέρους ποσό έκαστου των εν λόγω τιμολογίων νομιμότοκα ως εξής: το ποσό των 2.153,08 € για το υπόλοιπο της αξίας του με αριθμό 0135933/21.07.2014 τιμολογίου παροχής υπηρεσιών της «ΣΟΛ α.ε.» συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. από τις 20.08.2014, (ήτοι, 30 ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου αυτού) μέχρι την εξόφληση, άλλως από την επίδοση της αγωγής αυτής μέχρι την εξόφληση και το ποσό των 5.166,00 € για την αξία του με αριθμό 0137130/13.08.2014 τιμολογίου παροχής υπηρεσιών της «ΣΟΛ α.ε.» συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. από τις 12.09.2014 (ήτοι, 30 ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου αυτού) μέχρι την εξόφληση, άλλως από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση, κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινά εκτελεστή και καταδικαστεί η εναγόμενη στη δικαστική της δαπάνη. Η επίδοση έγινε για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 30.12.2019 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚ. ΚΡΗΤΣΙΩΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Νικολέττα Κατραμάδου, με έδρα στην Αθήνα, οδός Κάνιγγος αρ.27, κατόπιν της από 30-12-2019 έγγραφης παραγγελίας της Δικηγόρου Αθηνών Μιράντας Ξ. Σακελλαρίου, πληρεξουσίας της ανώνυμης εμπορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», με το δ.τ. «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» που εδρεύει στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη Αττικής και διατηρεί γραφεία Στρ. Μακρυγιάννη αρ. 81, με ΑΦΜ 094537720 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2478/30-12-2019 έκθεση μου επίδοσης, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα πρώην σχολή Ευελπίδων, κτίριο 16, για λογαριασμό της Παναγιώτας Κασαπίδου, πρώην κατοίκου Αθηνών οδός Νοταρά αρ. 12, με Α.Φ.Μ. 129492989 και νυν αγνώστου διαμονής, κυρωμένο νόμιμα ακριβές αντίγραφο της από 24-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία Μικροδιαφορών - Τιμολόγια) της πρώτης ΚΑΤΑ της δεύτερης, απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητούνται να γίνει δεκτή η αγωγή, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλλει στην ενάγουσα την οφειλή του από τιμολόγια ή με τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, ήτοι το συνολικό ποσόν των 4.386,66€ νομιμοτόκως από την επομένη έκδοσης κάθε τιμολογίου άλλως από την επίδοση της αγωγής μέχρι ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή για όλο το ποσόν και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην δικαστική δαπάνη και την αμοιβή του δικηγόρου. Κάτω από αυτήν υπάρχουν α) η με Γενικό αριθμό κατάθεσης 103310/27-12-2019 και με Ειδικό αριθμό κατάθεσης 5031/2019, έκθεση κατάθεσης δικογράφου της κας Ειρήνης ΚΟΤΤΑ, γραμματέως του ανωτέρω δικαστηρίου, η οποία δείχνει την κατάθεσή της από την δικηγόρο Μιράντα Ξ. Σακελλαρίου καθώς και β) η από 27-12-2019 πράξη της κας ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΑΓΚΟΥΡΑ, Ειρηνοδίκου του ανωτέρω δικαστηρίου, στοιχείων προσδιορισμού Έκθεμα: ΜΚ1, Αριθμός 9, Αίθουσα/ Γραφείο (ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ 3), με Ημερομηνία: 15-05-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ., με κοινοποίηση προ (10) ημερών. Η επίδοση έγινε για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. ΑΘΗΝΑ 30-12-2019 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Νικολέττα Κατραμάδου, με έδρα στην Αθήνα, οδός Κάνιγγος αρ.27, κατόπιν της από 30-12-2019 έγγραφης παραγγελίας της Δικηγόρου Αθηνών Μιράντας Ξ. Σακελλαρίου, πληρεξουσίας της ανώνυμης εμπορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», με το δ.τ. «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» που εδρεύει στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη Αττικής και διατηρεί γραφεία Στρ. Μακρυγιάννη αρ. 81, με ΑΦΜ 094537720 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2479/30-12-2019 έκθεση μου επίδοσης, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα πρώην σχολή Ευελπίδων, κτίριο 16, για λογαριασμό του Φωτίου Σπηλίοπουλου του Ασημάκη, πρώην κατοίκου Αθηνών οδός Μαντζάρου αρ.6, με ΑΦΜ 033479580 και νυν αγνώστου διαμονής, κυρωμένο νόμιμα ακριβές αντίγραφο της από 23 Δεκεμβρίου 2019 ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία Μικροδιαφορές - Τιμολόγια) της πρώτης ΚΑΤΑ του δεύτερου, απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητούνται να γίνει δεκτή η αγωγή, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλλει στην ενάγουσα την οφειλή του από τιμολόγια ή με τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, ήτοι το συνολικό ποσόν των 2.008,18€ νομιμοτόκως από την επομένη έκδοσης κάθε τιμολογίου άλλως από την επίδοση της αγωγής μέχρι ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή για όλο το ποσόν και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην δικαστική δαπάνη και την αμοιβή του δικηγόρου. Κάτω απ’ αυτήν υπάρχουν: 1) η με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 102987/24-12-2019 και η με Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 5005/2019 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου Αγωγής της κας Σταυρούλας Χρυσανθάκη, γραμματέως του ανωτέρω Δικαστηρίου, η οποία δείχνει την κατάθεσή της από την Δικηγόρο Ελένη Γιαννακάκου, καθώς και 2) η από 24-12-2019 πράξη του κου Χρήστου Δήμου, Ειρηνοδίκου του ανωτέρω Δικαστηρίου, με στοιχεία προσδιορισμού: Έκθεμα: ΜΚ2, Αριθμός: 20, Αίθουσα/Γραφείο: Ακροατήριο 4, Ημερομηνία: 07-05-2020, Ημέρα: Πέμπτη, Ώρα: 09:00π.μ, με κοινοποίηση προ δέκα (10) ημερών.Η επίδοση έγινε για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. ΑΘΗΝΑ 30-12-2019 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Νικολέττα Κατραμάδου, με έδρα στην Αθήνα, οδός Κάνιγγος αρ.27, κατόπιν της από 30-12-2019 έγγραφης παραγγελίας της Δικηγόρου Αθηνών Μιράντας Ξ. Σακελλαρίου, πληρεξουσίας της ανώνυμης εμπορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», με δ.τ. «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» εδρεύουσα στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη Αττικής, Στρ. Μακρυγιάννη αρ. 81, ΑΦΜ 094537720, ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2480/30-12-2019 έκθεση μου επίδοσης, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα πρώην σχολή Ευελπίδων, κτίριο 16,για λογαριασμό της Κλεονίκης Χαρίση, πρώην κατοίκου Αχαρνών Αττικής, οδός Τατοϊου αρ.436, ως νομίμου εκπροσώπου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ICT HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» με δ.τ. «ICT EUROPE» εδρεύουσα στον Δήμο Αθηναίων και επί της οδού Σόλωνος αρ.108, Τ.Κ. 10678, με ΑΦΜ 999078240 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ όπως εκπροσωπείται νόμιμα, και νυν αγνώστου διαμονής, κυρωμένο νόμιμα ακριβές αντίγραφο της από 23-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία Μικροδιαφορών - Τιμολόγια) της πρώτης ΚΑΤΑ της δεύτερης, απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητούνται να γίνει δεκτή η αγωγή, να υποχρεωθεί η εναγομένη να καταβάλλει στην ενάγουσα την οφειλή της από τιμολόγια ή με τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, ήτοι το συνολικό ποσόν των 1.493,77€ νομιμοτόκως από την επομένη έκδοσης κάθε τιμολογίου άλλως από την επίδοση της αγωγής μέχρι ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή για όλο το ποσόν και να καταδικαστεί η εναγομένη στην δικαστική δαπάνη και την αμοιβή του δικηγόρου. Κάτω απ’ αυτήν υπάρχουν: 1) η με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 102782/24-12-2019 και η με Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 4952/2019 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου Αγωγής της κας Ευπραξίας Κυρίλη, γραμματέως του ανωτέρω Δικαστηρίου, η οποία δείχνει την κατάθεσή της από την Δικηγόρο Μιράντα Σακελλαρίου, καθώς και 2) η από 24-12-2019 πράξη του κου Χρήστου Δήμου, Ειρηνοδίκου του ανωτέρω Δικαστηρίου, με στοιχεία προσδιορισμού: Έκθεμα: ΜΚ2, Αριθμός: 6, Αίθουσα/Γραφείο: Ακροατήριο 4, Ημερομηνία: 07-05-2020, Ημέρα: Πέμπτη, Ώρα: 09:00π.μ, με κοινοποίηση προ δέκα (10) ημερών. ΑΘΗΝΑ 30-12-2019 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου της Αθήνας, ΆΝΝΑ Κ. ΚΟΥΤΛΙΔΟΥ, μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών, με την επωνυμία ΚΟΥΤΛΙΔΟΥ ΆΝΝΑ – ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ, με έδρα την Αθήνα, Πανεπιστημίου αρ. 59 και εκπροσωπείται νόμιμα, Δηλώνω ότι : Με την υπ’ αριθμ. 7559 Η’/ 11.12.2019 Έκθεση επίδοσής μου, ύστερα από γραπτή παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών, Θεοδώρας Τρουμπούκη-Παυλάκη, πληρεξουσίας του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» (Ε.Ε.Σ.) (Ν.Π.Ι.Δ.), που εδρεύει στην Αθήνα, Λυκαβηττού αρ. 1 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Αργύρη ΘΑΝΟ, πρώην κάτοικο Χολαργού Αττικής, Σαρανταπόρου αρ. 72 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο του υπ’αριθμ. 150/2019 απογράφου Α’ εκτελεστού της με αριθμ. 3330/2018 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενος συγχρόνως κατά την από 06.12.2019 επιταγή, όπως καταβάλλει στο Σωματείο το συνολικό ποσό των 17.509,30 ευρώ, εντόκως μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του και όπως προβεί στην απόδοση ελεύθερης της χρήσης του ακινήτου επί της οδού Σαρανταπόρου αρ. 72 στο Χολαργό. Με την προαναφερόμενη επιταγή, έχει αναγνωριστεί η κυριότητα του ακινήτου επί της οδού Σαρανταπόρου αρ. 72 στο Χολαργό Αττικής στο ενάγον Σωματείο, Ε.Ε.Σ., και υποχρεώνει τον εναγόμενο, Αργ. ΘΑΝΟΥ, να αποδώσει στο ενάγον Σωματείο το ανωτέρω ακίνητο και επιβάλλει εις βάρος του εναγόμενου τα δικαστικά έξοδα. Αθήνα, 30.12.2019 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΆΝΝΑ ΚΟΥΤΛΙΔΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ Αρ. Πρωτ. 21476 ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» Ενδεικτικού προϋπολογισμού 154.898,82 €€ με ΦΠΑ 24% Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας : Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά χαμηλότερη προσφορά για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 154.898,82 € με ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 24/2019 θεωρημένη μελέτη του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, Ν.3463/2006, Ν.3852/2010, Ν. 4412/2016 και τις λοιπές ερμηνευτικές προς αυτά εγκυκλίους. Ο Διαγωνισμός θα γίνει με την υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ την 28η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 15:00 (πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτές εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που κατασκευάζουν, εισάγουν ή εμπορεύονται τα πιο πάνω είδη. Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται σύμφωνα με τα άρθρα του Ν. 4412/2016. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το τεύχος της μελέτης και των όρων της διακήρυξης ελεύθερα από την ιστοσελίδα του κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων ή εναλλακτικά από την ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ. Μαρκόπουλο 19-12-2019 Ο Δήμαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999211, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νεφρολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡP13957) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία. Επιστημονικό πεδίο: Αρτηριακή Υπέρταση». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ13959) ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310997680 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ13958) ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995246, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική γλωσσολογία με ειδίκευση στις σχέσεις της ελληνικής με άλλες βαλκανικές γλώσσες». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ13963) Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2367/19-12-2019 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 20-12-2019) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 2 Μαρτίου 2020. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails. Θεσσαλονίκη, 30/12/2019 Με εντολή του Πρύτανη Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (υπογραφή)* ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.:3921 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ διακηρύσσει ανοικτό διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του υποέργου 2 : «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΡΑΘΟΥ, ΓΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» της πράξης «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΡΑΘΟΥ, ΓΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» προϋπολογισμού 730.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ). Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 31 / 12 /2019. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες τεύχος της διακήρυξης διατίθεται ακόμη, σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου, στο δικτυακό τόπο: https://deya.malevizi.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να έχουν απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση και να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό από τα γραφεία της ΔΕΥΑΜ, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.eprocurement.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την 06/03/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 και με ημερομηνία αποσφράγισης την 12/03/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του ως άνω συστήματος, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 83650 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Εντός τ ρ ιών ε ργάσ ιμ ων η μ ερών πρέπει να υποβληθούν και πρωτότυπα στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 730.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) Τα αντικείμενα της σύμβασης κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 45252130-8 και 42996000-4 Κάθε διαγωνιζόμενος θα καταθέσει μία προσφορά για όλες τις ομάδες. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές καθώς και οικονομικές προσφορές, που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας. Η χρηματοδότηση της σύμβασης πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κυρίου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων, σε εφαρμογή του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», με τις αντίστοιχες προσαρμογές των άρθρων του Βιβλίου ΙΙ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ίση με το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ που ανέρχεται στο ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων και εξακοσίων ευρώ (14.600,00€). Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ με ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή να λήγει την 05/04/2021 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εκατόν τριάντα δύο (132) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η γλώσσα που θα υποβληθούν οι προσφορές θα είναι η ελληνική. Επίσης, οι όροι της παρούσης περιγράφονται στο τεύχος Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Η ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης είναι στην Ε.Ε. η 28/12/2019 και στον ελληνικό τύπο η 31/12/2019. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του ως άνω συστήματος. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Στοιχεία Αναθέτοντα Φορέα: Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 115, 71414, Γάζι, Κρήτης. Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810 824625 (εσωτ. 5). Fax επικοινωνίας: 2810 822964. Αρμόδιος: Φασουλάκης Μιχάλης. Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου Λιαδάκης Αναστάσιος

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας