PrintButton

10-01-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 1746 Ε'/2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Γιαννιτσών Χρυσόστομο Σουπιάδη, επιδόθηκε προς τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών Δημήτριο Φερεντίνο η από 20-12-2019 αγωγή (αρ. κατάθεσης 1/2020) της Σοφίας Βακάλη του Γεωργίου και της Αγγελικής κατοίκου Γιαννιτσών Αρβανίτη 11 με εναγόμενο τον Μιχαήλ Μάνο του Κων/νου και της Ευανθίας κάτοικο Γιαννιτσών δήμου Πέλλας και ήδη Αγνώστου διαμονής, της οποίας η δικάσιμος ορίστηκε ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Γιαννιτσών για τις 07-4-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 π.μ., με αριθμό πινακίου 8. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη να παραστεί κατά την συζήτηση της υπόθεσης κατά την άνω δικάσιμο. Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΜΙΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Δυνάμει της με αριθμό 445/2019 Διάταξης της Ειρηνοδίκη Αθηνών, εγκρίθηκε το από 6/11/2019 Καταστατικό συλλόγου και αναγνωρίσθηκε σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΤΟ ΜΥΡΜΗΓΚΙ-ΣΤΕΚΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ» με έδρα στην οδό Επτανήσου 60 και Τενέδου στην Κυψέλη Δήμου Αθηναίων και με σκοπούς τους αναφερόμενους στο 2ο άρθρο του αποτελούμενου από 13 άρθρα Καταστατικού του. Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΛ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - (Α.Μ./Δ.Σ.Α.: 39013) ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 6 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τ.Κ.:12136 ΑΦΜ: 160352123- ΔΟΥ: Α' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΗΛ.: 2105749338-ΚΙΝ.: 6980287816 chr.kαnellopoulou@gmαil.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με παραγγελία του κ. Μίνωος Φιλιππάτου, πληρεξουσίου Δικηγόρου της κ. Αριστέας - Μαρίας συζύγου Ιωάννη Παρασκευόπουλου, το γένος Δημητρίου και Αικατερίνης Ντάφη, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός Δασκαλογιάννη αρ. 5, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Αργυρώ Γ. Εμμανουηλίδου, επέδωσα στις 09-01-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.50 στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Σωτήριο Μπουγιούκο συνταχθείσης της υπ' αριθμ. 10386/09-01-2020 εκθέσεώς μου επίδοσης, την από 23/12/2019 ΑΓΩΓΗ της πρώτης κατά του κ. Ιωάννη Καραχρήστου του Αθανασίου και της Μαρίας, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Αλκιβιάδου αρ. 61 και ήδη αγνώστου διαμονής, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Αθηνών με ΓΑΚ 99026/2019 ΚΑΙ ΕΑΚ 3145/2019, σύμφωνα με την οποία η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής (ήτοι την 16/12/2019). Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να καταθέσει τις προτάσεις του μέσα στην προθεσμία των 130 ημερών όπως αναφέρεται παραπάνω, καθώς και να παραστεί όταν και όπου αρμοδίως ορισθεί. Επίσης καλείται να παραστεί κατά την ένορκη εξέταση μάρτυρα την 20/03/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Λήδας Ζαφειροπούλου (Λεωφ. Αλεξάνδρας 213Β Αθήνα, τηλ. 2103808874). Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΑΡΓΥΡΩ Γ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ Η «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ – ΚΙ.ΠΟ.Δ.Α.» ανακοινώνει τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για τη συνέχιση υλοποίησης του Υποέργου 2 «Δομή Παροχής Συσσιτίου» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Περιστερίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001355, θέση ΥΕ Γενικών καθηκόντων έως 27-4-2020 πληροφορίες www.kipodα.gr. Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου Επιδόθηκε με την με αριθ 2969 Δ / 2019 έκθεσή επίδοσής μου, με παραγγελία του του ΣΠΕΤΙΜ ΠΟΥΛΙ (SHPETIM PULI) του Αρσιμ, κάτοικο Νεας Σμύρνης Αττικής (Πλαστήρα αρ 20), προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της Ευθαλίας -Αντωνίας ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του Κων/νου με πρωην κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής και ήδη αγνώστου έδρας για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, της με ημερομηνία 08-10-2019 ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ του πρώτου προς αυτήν για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες με την οποία την καλεί εντός πέντε ημερών όπως προσέλθει στην Συμβολαιογράφο Αθηνών Ελένη Αρ Δραγιου, κάτοικο Αθηνών, (Πανεπιστημίου αρ 56 ) για να υπογράψουν τη λύση του Συμφώνου Συμβίωσης . Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ Περίληψη κλήσης [αγωγής-αγνώστου διαμονής] Με την αρ. 2632 Ε/ 9-1-2020 έκθε- ση επίδοσης δικ. επιμ/τη Εφετ. Αθηνών Ιωάννη Ν. Αγγελόπουλου, επιδόθηκε στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, η από 24-9-2018 ΚΛΗΣΗ [ΓΑΚ80505 ΕΑΚ 1178 /2018 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών με δικάσιμο στις 01-2-2019 Παρασκευή ώρα 9 πμ, πιν ΕΡαρ11,αιθ/ακροατ 1,υπέρ Ηλία Γ. Αθανασόπουλου [Μαυρομιχάλη 5-Αθήνα] κατά των : Βείλίν Γιουάν [WEILIN YUΑN] του ΚΟΥΙΝΓΚ χήρα Αντωνίου Παυλάκη, ατομικά και ως ασκούσα τη γονική μέριμνα κ΄επιμέλεια του ανήλικου υιού της Αλεξάνδρου Παυλάκη του Αντωνίου και της Βεϊλίν Γιουάν, πρώην κάτοικοι Αγ. Δημητρίου Αττικής, οδός Φιλιατών αρ 16, ήδη αγνώστου διαμονής, προς γνώση & για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 10-1-2020 Ο ενάγων-δικηγόρος Ηλίας Γ. Αθανασόπουλος [Μαυρομιχάλη 5- Αθήνα, 210.3303784] Περίληψη κλήσης [αγωγής-αγνώστου διαμονής] Με την αρ. 2633 Ε /9-1-2020 έκθε ση επίδοσης δικ. επιμ/τη Εφετ. Αθηνών Ιωάννη Ν. Αγγελόπουλου, επιδόθηκε στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, η από 4-12-2019 ΚΛΗΣΗ [ΓΑΚ95787 ΕΑΚ 1909 /2019 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών με δικάσιμο στις 13-3-2020 Παρασκευή ώρα 9 πμ, πιν ΕΡαρ15,αιθ/ακροατ 1,υπέρ Ηλία Γ. Αθανασόπουλου [Μαυρομιχάλη 5-Αθήνα] κατά : Βείλίν Γιουάν [WEILIN YUΑN] του ΚΟΥΙΝΓΚ χήρα Αντωνίου Παυλά- κη, ατομικά και ως ασκούσα τη γονική μέριμνα κ΄ επιμέλεια του ανήλικου υιού της Αλεξάνδρου Παυλάκη του Αντωνίου και Βεϊλίν Γιουάν, πρώην κάτοικοι Αγ.Δημητρί- ου Αττικής, οδός Φιλιατών αρ 16, ήδη αγνώστου διαμονής , προς γνώση & για τις νό μιμες συνέπειες, καλούμενους να παραστούν στην άνω δικάσιμο. Αθήνα 10-1-2020 Ο ενάγων-δικηγόρος Ηλίας Γ. Αθανασόπουλος [Μαυρομιχάλη 5- Αθήνα, 210.3303784] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Όπως προκύπτει από την με αριθμό 2168/9-1-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του κ. Νικόλαου Καρυστινού Δικηγόρου Αθηνών, ως πληρεξούσιου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ με δτ ΕΦΚΑ, που εδρευει στην Αθήνα Αμερικής αρ. 12 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή του ως καθολικού διαδόχου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)»,επιδόθηκε προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του κ. Νικολάου Κοσμανίδη με τελευταία γνωστή κατοικία την Θεσσαλονικη, οδός Μοναστηριου 191, και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της 12-7-2018 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ του πρώτου κατά του δεύτερου και κατά της με αριθμό 1603/2016 αποφασης του Διοικητικού Εφετειου Θεσσαλονικης , η οποία απευθύνεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και με την οποία ζητά, να γίνει δεκτή αυτή στο αιτητικό της. Η παραπάνω αίτηση κατατέθηκε στο παραπάνω δικαστήριο με αριθμό κατάθεσης 774/2017 δυναμει της από 12-7-2018 πράξης του Προέδρου του Α τμηματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κλπ και ορίστηκε χρόνος συζήτησης η 26 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30π.μ. με εισηγήτρια την κα. Ευ. Τζιράκη, Πάρεδρου,προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενος να παραστεί στην παραπάνω συζήτησης. Αθήνα, 9-1-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Κωλέττη Εμμ. Εμμανουέλα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Με την υπ΄ αριθμ. 3449 Δ’/3.1.2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Ευγένιου Αθ. Πετρουτζή, κατοίκου Αθηνών, Σανταρόζα 3, επιδόθηκε στον κο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Αικατερίνη Τραντάλη του Δούκα και της Ελένης, πρώην κάτοικο Μεταμόρφωσης Αττικής, Ανδρούτσου 18 και ήδη αγνώστου διαμονής, με εντολή της δικηγόρου Αθηνών Βασιλικής Χρ. Αναγνωστοπούλου, ακριβές αντίγραφο της υπ΄ αριθμ 15542/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Οικογενειακό) με την οποία λύθηκε ο γάμος της με τον Γεώργιο Μαργαρίτη του Ιωάννη και της Πίτσας ή Παναγιώτας, που τελέσθηκε κατά τους κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, στις 2-10-1988 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ηράκλειο Αττικής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 8/1/2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος Βασιλική Χρ. Αναγνωστοπούλου vαsoαnαgnos@yαhoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Με την υπ΄ αριθμ 3456Δ/8.1.2020 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Ευγένιου Πετρουτζή, κατοίκου Αθηνών, Σανταρόζα αρ 3, επιδόθηκε στον κο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Μουτσάι Μιριάνα του Τσέλο και της Χατεμέ, πρώην κάτοικο Πανοράματος Κερατέας, οδός Αλόης 3 και ήδη αγνώστου διαμονής, με εντολή της δικηγόρου Αθηνών Βασιλικής Χρ. Αναγνωστοπούλου, Σκουφά 66, Αθήνα, επικυρωμένο αντίγραφο της υπ΄ αριθμ 64/2019 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Λαυρίου εκουσία δικαιοδοσία), προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 8/1/2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος Βασιλική Χρ. Αναγνωστοπούλου vαsoαnαgnos@yαhoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄ αριθμ 3457Δ/8.1.2020 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Ευγένιου Πετρουτζή, κατοίκου Αθηνών, Σανταρόζα 3, επιδόθηκε στον κο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Μουτσάι Μιριάνα του Τσέλο και της Χατεμέ, πρώην κάτοικο Πανοράματος Κερατέας, Αλόης 3 και ήδη αγνώστου διαμονής, με εντολή της δικηγόρου Αθηνών Βασιλικής Χρ. Αναγνωστοπούλου, Σκουφά 66, Αθήνα, αντίγραφο της με αριθμό καταθέσεως 9/2/2020 Κλήσεως του Δημητρίου Μαγκανάρη του Αγγέλλου ενώπιον Ειρηνοδικείου Λαυρίου (εκουσία δικαιοδοσία) συγκοινοποιούμενη με τη από 25-11-2019 με αριθμό κατάθεσης 1757/60/2019 αίτηση ενώπιον του ιδίου Ειρηνοδικείου με την οποία ζητά την αποσφράγιση της οικίας του αποβίωσαντος στις 3-11-2019 Αγγελου Μαγκανάρη στο Λαύριο Αττικής, Κάδμου αρ 3, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη συγχρόνως να παραστεί κατά τη συζήτηση τους στις 20-1-2020 και ώρα 10 π.μ., με αριθμό πινακίου 1 στο Ειρηνοδικείο Λαυρίου. Αθήνα, 8/1/2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος Βασιλική Χρ. Αναγνωστοπούλου vαsoαnαgnos@yαhoo.gr ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Διεύθυνση Δασών Ν. Σάμου Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών & Δημοσίου Κατηγόρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ανακοινώνεται ότι με την υπ' αρ. 62682/14-11-2019 πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου, η οποία εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως του Ευστάθιου Σίμου και κοινοποιήθηκε για τοιχοκόλληση στην τοπική κοινότητα Κοντέικων, της δημοτικής ενότητας Καρλοβάσου, του δήμου Δυτικής Σάμου, χαρακτηρίστηκε ως εξής: Η έκταση με στοιχεία κορυφών (Α, Β, Γ, Δ, 1, 2...7, Λ, Μ,...Ψ, Ω, Α), εμβαδού 3.685,31 τ.μ., ως μη δασικού χαρακτήρα κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης (α) της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του νόμου 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του νόμου 4280/14 (ΦΕΚ-159 Α), μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η ως άνω έκταση κείται στη θέση «Μελίσσι», τοπικής κοινότητας Κοντέικων, της δημοτικής ενότητας Καρλοβάσου, του δήμου Δυτικής Σάμου, της περιφερειακής κοινότητας Σάμου και απεικονίζεται στο από τον Μάιο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Βακάκη Δημήτρη, το οποίο θεωρήθηκε και είναι αναπόσπαστο μέρος της. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο μηνών από σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ Α' 159/8-8-2014). Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου ΖΩΗ Α. ΚΙΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Δασολόγος ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 3339 Ταχ. Κώδικας: 84 001 Πληροφορίες: Ρόκκος Γ. Τηλέφωνο: 2286360418 FΑX: 2286091228 ηλ.ταχ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑNOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια τριών φορητών μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με αντίστροφη ώσμωση δυναμικότητας 360 m3/ημέρα η κάθε μία» Ο Δήμος Ιητών προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «άνω των ορίων» για την «Προμήθεια τριών φορητών μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με αντίστροφη ώσμωση δυναμικότητας 360 m3/ημέρα η κάθε μία», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής (CPV: 42912340-7) εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 710.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού 170.400,00€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 880.400,00€. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (συστημικός αριθμός 83758). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 14η μηνός Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 14.200,00 €. Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη - στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, δια της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων. Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: Ρόκκος Γεώργιος, τηλ.: 2286360418). Ίος 30/12/2019 Ο Δήμαρχος Ιητών Γκίκας Δ. Γκίκας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 3340 Ταχ. Κώδικας : 84 001 Πληροφορίες : Ρόκκος Γ. Τηλέφωνο : 2286360418 FΑX : 2286091228 ηλ.ταχ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑNOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ιητών, Κυκλάδων» Ο Δήμος Ιητών προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «άνω των ορίων» για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ιητών, Κυκλάδων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής (CPV: 32441200-8 και 32441100-7 ) εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 1.163.852,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού 279.324,48€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 1.443.176,48€. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (συστημικός αριθμός 83757). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 17η μηνός Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 23.277,04€. Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη - στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, δια της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων. Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: Ρόκκος Γεώργιος, τηλ.: 2286360418). Ίος 30/12/2019 Ο Δήμαρχος Ιητών Γκίκας Δ. Γκίκας

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας