PrintButton

11-01-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Η «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ – ΚΙ.ΠΟ.Δ.Α.» ανακοινώνει τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για τη συνέχιση υλοποίησης του Υποέργου 2 «Δομή Παροχής Συσσιτίου» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Περιστερίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001355, θέση ΥΕ Γενικών καθηκόντων έως 27-4-2020 πληροφορίες www.kipodα.gr. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Με την υπ' αριθμ. 1/2020 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, εγκρίθηκε το από 2 Δεκεμβρίου 2019 Καταστατικό του Αθλητικού Σωματείου «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΕΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ» με έδρα την Ανάβυσσο Αττικής και με σκοπό τον αναφερόμενο στο 2ο άρθρο του αποτελούμενου από 35 άρθρα Καταστατικού του. Αθήνα, 9/01/2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧ. ΦΡΑΓΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 3779Ζ'/09-01-2020 έκθεσή, μου επιδόθηκε νόμιμα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ακριβές αντίγραφο του υπ' αριθμ. 129/2019 απογράφου εκτελεστού για την προσωρινά εκτελεστή διάταξη της υπ' αριθμ. 84/2019 απόφασης (αρ. εκθ. κατ. αγωγής ΤΜ125/2017) του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (τακτική Διαδικασία) μετά της από 07-01-2020 επιταγής δια την οφειλέτιδα, Αλεξάνδρα Καταροπούλου του Πέτρου και της Σουζάνας, φαρμακοποιό (ΑΦΜ 131250941-Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής), πρώην κάτοικο Κομοτηνής Ν. Ροδόπης (οδός Μ. Μπότσαρη 26) και ήδη αγνώστου διαμονής, ομόρρυθμο εταίρο της εδρεύουσας στην Κομοτηνή εταιρεία-φαρμακείο με την επωνυμία «ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΟΥΖΑΝΑ ΧΟΗ ΚΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.», όπως νομίμως εκπροσωπείται, του επιτάσσοντος συνεταιρισμού με την επωνυμία «Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Νομού Έβρου» και με διακριτικό τίτλο «ΣΥ.ΦΑ.Ε.» με Α.Φ.Μ. 096066819-Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη (2° χλμ. Αλεξανδρούπολης-Παλαγίας) και εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία έχει ως παρακάτω: Α- Για προκοινοποιηθείσα επιταγή δυνάμει α) της υπ' αριθμ. 3633Ζ'/21.11.2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Θράκης με έδρα το Πρωτοδικεiο Ροδόπης Θεόδωρου Κοκίδη, β) της υπ' αριθμ. 3634Ζ'/21.11.2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Θράκης με έδρα το Πρωτοδικείο Ροδόπης Θεόδωρου Κοκίδη και γ) της υπ' αριθμ. 5537B'/22.11.2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Θράκης με έδρα το Πρωτοδικείο Ροδόπης Δημητρίου Σανιδά, η οποία δημοσιεύτηκε στο φύλλο 14013 της εφημερίδας ΗΧΩ των Δημοπρασιών εφημερίδα Αθηνών την 27.11.2019 και στο φύλλο 14692 της Εφημερίδας Ο ΧΡΟΝΟΣ εφημερίδα της Κομοτηνής την 27.11.2019 το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ευρώ και σαράντα λεπτών (25.270,40€), Β- Για επίδοση της παρούσας προς τους καθ' ών το ποσό των εκατόν τριάντα ευρώ και είκοσι λεπτών (130,20€), Γ- Για σύνταξη παρούσας επιταγής μετά συμβουλής και επιμελείας υποθέσεως το ποσό των δέκα ευρώ (10,00€). Ήτοι συνολικά καλείται να καταβάλουν αμέσως έκαστος από κοινού και εις ολόκληρον το συνολικό ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ και εξήντα λεπτών (25.410,60€) έως την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση άλλως θα εξαναγκασθεί η πληρωμή τους με αναγκαστική εκτέλεση. Σε περίπτωση άρνησης της καταβολής θα εξαναγκασθεί η πληρωμή με αναγκαστική εκτέλεση και τότε θα προστεθούν 100 ΕΥΡΩ για την προς τον δικαστικό επιμελητή διδομένη εντολή. Με την παραγγελία να γίνει η επίδοση για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Καλείται δια της παρούσης μου, οιοσδήποτε γνωρίζει την οφειλέτιδα, όπως ειδοποιήσει και γνωστοποιήσει σε αυτήν το περιεχόμενο της παρούσης δημοσιεύσεώς μου. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚΙΔΗΣ ΑΡ. ΜΑΝΕΣΗ 1-ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Σέρρες 10 - 1 - 2020 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 183 ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Δ.Ε.Υ.Α.Σ. «Προμήθεια και εγκατάσταση ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ εξοπλισμού προ - επεξεργασίας Βενιζέλου 139 , Τ.Κ.: 62125 ιλύος στην Ε.Ε.Λ. Σερρών». Πληρ. Μητρούλη Σουλτάνα, Χημικός Μηχανικός, PhD, Μπράχος Βασίλειος Μηχανολόγος Μηχαν. ΤΕ τηλ. 23210-47079 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σερρών - Δ.Ε.Υ.Α.Σ. προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων που αναπτύσσονται πλήρως στην Αναλυτική Διακήρυξη, για την ανάθεση της: «Προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού προ-επεξεργασίας ιλύος στην Ε.Ε.Λ. Σερρών», με Προϋπολογισμό Μελέτης 140.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. 24%, ή 173.600,00 € με Φ.Π.Α. 24%. Ο προς προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμός κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 42996900 - 3 , «Εξοπλισμός επεξεργασίας ιλύος». Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος προ-επεξεργασίας της ιλύος ( sludge pre-conditioning ) που παράγεται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Σερρών (Ε.Ε.Λ.), με σκοπό τη μείωση του όγκου της παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος και επακόλουθη μείωση του κόστους διαχείρισής της . 2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Σερρών, www.deyas.gr. Η Αναλυτική Διακήρυξη για την Προμήθεια και Εγκατάσταση του εξοπλισμού προ-επεξεργασίας ιλύος, έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. αντίστοιχο υπόδειγμα, για συμβάσεις προμηθειών κάτω των ορίων. Όλες οι επικοινωνίες, τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται ηλεκτρονικά, και απαντώνται αντίστοιχα στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με όρους και τρόπους που καθορίζονται στην Αναλυτική Διακήρυξη. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 23210 – 83800 – 83823 - 47079 , FAX επικοινωνίας 23210 – 83862, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Τσαρσιταλίδου Σεβήρα, Γρ. Προμηθειών, Μπράχος Βασίλειος, Μητρούλη Σουλτάνα, Ε.Ε.Λ. 3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14 – 2 – 2020 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14: 00 μ.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπο ) φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» ορίζεται η 21 – 2 – 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ. 4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό. 4.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων , τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος - μέλος της Ένωσης, β) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 4.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων , συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς . 5. Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, με βάση τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην Αναλυτική Διακήρυξη. 6. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής που ανέρχεται στο ύψος του 2% του Προϋπολογισμού Μελέτης προ Φ.Π.Α. 24% , δηλαδή στο ποσό των ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ OKTΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (2.800,00 €) , με ισχύ τουλάχιστο δώδεκα ( 12 ) μήνες και τριάντα ( 30 ) ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες. 7. Η Προμήθεια και Εγκατάσταση του εξοπλισμού προ-επεξεργασίας ιλύος χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι . 8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας