PrintButton

14-01-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ΄αριθ. 2310Δ /03-01-2020 έκθεση μου επίδοσης μετά από παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών Μαρίας Ιωάννας Χρυσάφη πληρεξούσιας της Ειρήνης θυγ. Ιωάννη και Μαρίας Μαμάκου χας Δημητρίου Καραμπέτσου ΑΦΜ 067520337, επέδωσα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Ελλη Θάλεια Συροπούλου για τον Ιωάννη Οικονομάκου του Αριστοτέλους πρώην κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ήβης αριθ.3 και ήδη αγνώστου διαμονής την από 12-12-2019 ΑΓΩΓΗ της πάνω πρώτης ΚΑΤΑ αυτού που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου. Στο τέλος αυτού του δικογράφου υπάρχουν: α) με ΓΑΚ 8216/18-12-2019 και ΕΑΚ 255/18-12-2019 πράξη κατάθεσης β) πράξη της γραμματέως με την οποία αναφέρει ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής γ) η από 19-12-2019 παραγγελία της πάνω δικηγόρου. Με την πάνω αγωγή η ενάγουσα ζητάει : να αναγνωρισθεί κύρια, νομέας και κάτοχος της αποθήκης (2) του υπογείου ορόφου μιας πολυκατοικίας κειμένης στα Βριλήσσια Αττικής, στη διασταύρωση των οδών αναλήψεως αριθ.34 και Θερμοπυλών, εμβαδού (4,90) τ.μ για την οποία έχει συσταθεί η υπ΄αριθ.6356/1993 πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας της συμβ/φου Αθηνών Μαρίας Μπρε-Σάκκου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χαλανδρίου στον τόμο 264 με αυξ. Αριθ.387 και έχει ΚΑΕΚ 050350128001 και να καταδικασθεί στην δικαστική δαπάνη και την αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου. Αθήνα 13-01-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εμμανουήλ Τζίτζικας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Δημήτριος Αναστ. Μήλας, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Παναγιώτας Χ. ΛΟΤΣΙΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία «ΣΦΗΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», κατοίκου Αθήνας, οδός Σίνα αρ. 11, ως πληρεξούσιας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», ΦΕΚ 7797/2-10-1998, τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ, επέδωσα στις 19-12-2019 (αρ. εκθ. 2175Β) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την εναγόμενη ΧΟΙΜΠΟΥ Βασιλική συζ. Δημητρίου, το γένος Σπυρίδωνος και Γιαννούλας ΒΟΥΛΓΑΡΗ, πρώην κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Νυμφών αρ. 28 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 25-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά των 1) ΧΟΙΜΠΟΥ Δημητρίου του Νικολάου και 2) ΧΟΙΜΠΟΥ Βασιλικής συζ. Δημητρίου, το γένος Σπυρίδωνος και Γιαννούλας ΒΟΥΛΓΑΡΗ, αμφοτέρων πρώην κατοίκων Γλυφάδας Αττικής, οδός Νυμφών αρ. 28 και ήδη αγνώστου διαμονής, μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 107358/2019 και ΕΑΚ 9944/2019 σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 29-11-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:28 πμ, από τον δικηγόρο ΒΟΣΣΟ Νικόλαο (ΔΣΑ/038105-ΑΦΜ 136395701). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή σε όλο της το περιεχόμενο, 2) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλουν, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας, το ποσό των 62.734,47 €, έντοκα από την επόμενη της 5-8-2019, άλλως επικουρικά νομιμότοκα από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επόμενη της 5-8-2019, άλλως από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής, πλέον εξόδων εντόκως μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της, να υποχρεωθούν να της καταβάλουν το ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ), 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου ποσού και 4) να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενη συγχρόνως α) να καταθέσει επ’ αυτής προτάσεις ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου εντός της νόμιμης προθεσμίας και β) να παραστεί κατά τη συζήτησή της, όταν και όπου οριστεί. Αθήνα, 10/01/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Αναστ. Μήλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Δημήτριος Αναστ. Μήλας, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Παναγιώτας Χ. ΛΟΤΣΙΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία «ΣΦΗΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», κατοίκου Αθήνας, οδός Σίνα αρ. 11, ως πληρεξούσιας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», ΦΕΚ 7797/2-10-1998, τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ, επέδωσα στις 19-12-2019 (αρ. εκθ. 2176Β) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον εναγόμενο ΧΟΙΜΠΟ Δημήτριο του Νικολάου, πρώην κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Νυμφών αρ. 28 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 25-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά των 1) ΧΟΙΜΠΟΥ Δημητρίου του Νικολάου και 2) ΧΟΙΜΠΟΥ Βασιλικής συζ. Δημητρίου, το γένος Σπυρίδωνος και Γιαννούλας ΒΟΥΛΓΑΡΗ, αμφοτέρων πρώην κατοίκων Γλυφάδας Αττικής, οδός Νυμφών αρ. 28 και ήδη αγνώστου διαμονής, μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 107358/2019 και ΕΑΚ 9944/2019 σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 29-11-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:28 πμ, από τον δικηγόρο ΒΟΣΣΟ Νικόλαο (ΔΣΑ/038105-ΑΦΜ 136395701). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή σε όλο της το περιεχόμενο, 2) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλουν, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας, το ποσό των 62.734,47 €, έντοκα από την επόμενη της 5-8-2019, άλλως επικουρικά νομιμότοκα από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επόμενη της 5-8-2019, άλλως από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής, πλέον εξόδων εντόκως μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της, να υποχρεωθούν να της καταβάλουν το ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ), 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου ποσού και 4) να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενη συγχρόνως α) να καταθέσει επ’ αυτής προτάσεις ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου εντός της νόμιμης προθεσμίας και β) να παραστεί κατά τη συζήτησή της, όταν και όπου οριστεί. Αθήνα, 10/01/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Αναστ. Μήλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Δημήτριος Αναστ. Μήλας, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Παναγιώτας Χ. ΛΟΤΣΙΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία «ΣΦΗΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», κατοίκου Αθήνας, οδός Σίνα αρ. 11, ως πληρεξούσιας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 19-12-2019 (αρ. εκθ. 2177Β) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την εναγόμενη ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Μαρία του Γεωργίου (ΑΦΜ 045608834), πρώην κάτοικο Αθηνών στην οδό Αγίου Δημητρίου Όπλων αρ. 26 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 25-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά της αναφερθείσας εναγόμενης, μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 107353/2019 και ΕΑΚ 9942/2019 σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 29-11-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:23 πμ, από τον δικηγόρο ΒΟΣΣΟ Νικόλαο, ΔΣΑ/38105/ΑΦΜ 136395701. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή σε όλο της το περιεχόμενο, 2) να υποχρεωθεί η εναγόμενη για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλει το συνολικό ποσό των 33.250,10 €, έντοκα από την επόμενη της 6-6-2019, άλλως επικουρικά νομιμότοκα από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επόμενη της 6-6-2019, άλλως από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής, πλέον εξόδων εντόκων μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της, να υποχρεωθεί να της καταβάλει το ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ), 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου ποσού και 4) να καταδικαστεί η εναγόμενη στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενη συγχρόνως α) να καταθέσει επ’ αυτής προτάσεις ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου εντός της νόμιμης προθεσμίας και β) να παραστεί κατά τη συζήτησή της, όταν και όπου οριστεί. Αθήνα, 10/01/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Αναστ. Μήλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθήνας, Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Ασημίνας Π. ΓΛΙΑΡΜΗ, μέλους της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία «ΣΦΗΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», κατοίκου Αθήνας, οδός Σίνα αρ. 11, ως πληρεξούσιας της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΒΕΕ» και τον δτ «ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ» που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, οδός Οικονομίδου αρ. 8, αρ. ΓΕΜΗ 001303401000, ΑΦΜ 094151188/ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 23-12-2019 (αρ. εκθ. 11422Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΚΑΖΙΛΗ Μαρία του Απόστολου, η οποία διατηρούσε ατομική επιχείρηση στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης στην οδό Χολομώντος αρ. 5 (αρ. ΓΕΜΗ 120194104000/ΑΦΜ 112760554/ΔΟΥ Ε’ Θεσσαλονίκης) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 14-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Περιστερίου (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης κατά της ΚΑΖΙΛΗ Μαρίας του Απόστολου. Με την κάτω από αυτή: 1) με ΓΑΚ 4201/2019 και ΕΑΚ 82/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου», σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείου Περιστερίου στις 28-11-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:05 πμ, από τη δικηγόρο ΓΛΙΑΡΜΗ Ασημίνα (ΑΜ 31804) και 2) από 18-12-2019 παραγγελία προς επίδοση με την οποία καλείται συγχρόνως η ΚΑΖΙΛΗ Μαρία: α) να καταθέσει επ΄ αυτής προτάσεις ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου εντός της νόμιμης προθεσμίας, β) να παραστεί κατά τη συζήτηση της αγωγής όταν και όπου οριστεί, γ) να παραστεί κατά την ένορκη εξέταση των μαρτύρων κ. Αναστασίας Βουγιατζή του Μιχαήλ και της Μαρίας, κατοίκου Γαλατσίου Αττικής, οδός Καβάλας αρ. 17 και κ. Νικολάου Κωνσταντέλου του Θεοφάνη, κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός Ερμιονιδών αρ. 23, που θα καταθέσουν προς απόδειξη των περιεχομένων στην ανωτέρω αγωγή θεμάτων και ισχυρισμών, ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Ελένης Χρ. Σταυριανοπούλου, κατοίκου Αθηνών, οδός Νικηταρά αρ. 2-4, 6ος όροφος, την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020 και ώρες 9:50 πμ και 9:55 πμ, αντίστοιχα, όπου και την καλούν να παραστεί, άλλως θα καταθέσουν ερήμην της. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα εταιρία (ενάγουσα) ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή στο σύνολό της, 2) να υποχρεωθεί η εναγόμενη για τις αιτίες που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής να της καταβάλει το συνολικό ποσό των 6.148,40 € και συγκεκριμένα: α) το ποσό των 6.108,40 € ως συνολικά οφειλόμενο κεφάλαιο, δυνάμει διαδοχικών νόμιμα καταρτισμένων άτυπων συμβάσεων πώλησης προϊόντων μεταξύ της ενάγουσας εταιρίας και της εναγόμενης, που έγιναν από τις 16-4-2018 έως και τις 10-8-2018, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επόμενη της παρόδου της για το κάθε ένα τιμολόγιο πώλησης συμφωνηθείσας προθεσμίας πίστωσης κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, άλλως από την επόμενη της νόμιμης κοινοποίησης στην εναγόμενη της ανωτέρω αγωγής, και μέχρι πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως, του τόκου υπολογιζόμενου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 4152/2013, άλλως σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρ. 293,341 και 345 ΑΚ, και β) το ποσό των 40,00 € ως αποζημίωση για τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η ενάγουσα εταιρία για την είσπραξη του ως άνω συνολικά οφειλόμενου κεφαλαίου, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστεί η αντίδικός της στην εν γένει δικαστική δαπάνη της ενάγουσας εταιρίας. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι μέσα σε 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 10/01/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Δημήτριος Αναστ. Μήλας, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθήνας Εμμανουήλ Γεωργ. Τακάκη, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής στη Λεωφ. Κηφισίας αρ. 90, ως πληρεξουσίου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 7-1-2020 (αρ. εκθ. 2359Β) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΚΟΝΤΙΖΑ Ελένη του Στυλιανού (ΑΦΜ 033119170), πρώην κάτοικο Τερψιθέας Λάρισας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 15-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά των 1) ΓΑΛΑΝΗ Βασιλείου του Αντωνίου (ΑΦΜ 029842167), πρώην κατοίκου Τερψιθέας Λάρισας και ήδη αγνώστου διαμονής και 2) ΚΟΝΤΙΖΑ Ελένης του Στυλιανού (ΑΦΜ 033119170), πρώην κατοίκου Τερψιθέας Λάρισας και ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 105726/2019 και ΕΑΚ 3418/2019 σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 29-11-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:46, από τη δικηγόρο Αγγελική ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΔΣΑ/035586, ΑΦΜ 141515120). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλουν, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος, το συνολικό ποσό των 253.726,31 €, εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας 3,720% από 16-10-2019, όπως αυτός καθορίζεται δια της συμβάσεως και του νόμου, άλλως από την επόμενη της καταγγελίας της σύμβασης και του κλεισίματος των υπ’ αρ. 0782 4165929980, 0782 4165934984 και 0782 4165935280 λογαριασμών, άλλως και όλως επικουρικώς από την επόμενη της επίδοσης της υπό κρίση αγωγής της και μέχρις εξοφλήσεως, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται ανά εξάμηνο, κατά το εις το ιστορικό της αγωγής εκτιθέμενα και τη διάταξη του αρ. 12 του ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεως, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστούν οι αντίδικοι στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 10/1/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Αναστ. Μήλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Δημήτριος Αναστ. Μήλας, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθήνας Εμμανουήλ Γεωργ. Τακάκη, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής στη Λεωφ. Κηφισίας αρ. 90, ως πληρεξουσίου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 7-1-2020 (αρ. εκθ. 2360Β) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΓΑΛΑΝΗ Βασίλειο του Αντωνίου (ΑΦΜ 029842167), πρώην κάτοικο Τερψιθέας Λάρισας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 15-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά των 1) ΓΑΛΑΝΗ Βασιλείου του Αντωνίου (ΑΦΜ 029842167), πρώην κατοίκου Τερψιθέας Λάρισας και ήδη αγνώστου διαμονής και 2) ΚΟΝΤΙΖΑ Ελένης του Στυλιανού (ΑΦΜ 033119170), πρώην κατοίκου Τερψιθέας Λάρισας και ήδη αγνώστου διαμονής. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 105726/2019 και ΕΑΚ 3418/2019 σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 29-11-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:46, από τη δικηγόρο Αγγελική ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΔΣΑ/035586, ΑΦΜ 141515120). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλουν, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος, το συνολικό ποσό των 253.726,31 €, εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας 3,720% από 16-10-2019, όπως αυτός καθορίζεται δια της συμβάσεως και του νόμου, άλλως από την επόμενη της καταγγελίας της σύμβασης και του κλεισίματος των υπ’ αρ. 0782 4165929980, 0782 4165934984 και 0782 4165935280 λογαριασμών, άλλως και όλως επικουρικώς από την επόμενη της επίδοσης της υπό κρίση αγωγής της και μέχρις εξοφλήσεως, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται ανά εξάμηνο, κατά το εις το ιστορικό της αγωγής εκτιθέμενα και τη διάταξη του αρ. 12 του ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεως, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστούν οι αντίδικοι στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 10/1/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Αναστ. Μήλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Δημήτριος Αναστ. Μήλας, μέλους της ΑΕΕΔΕ με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-Κ. ΖΑΧΑΡΗ-Ι. ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔΕ», κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθήνας Εμμανουήλ Γεωργ. Τακάκη, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής στη Λεωφ. Κηφισίας αρ. 90, ως πληρεξουσίου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 7-1-2020 (αρ. εκθ. 2361Β) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον εναγόμενο ΚΑΡΤΣΙΔΗΜΑ Σαράντο του Παναγιώτη (ΑΦΜ 025129280), πρώην κάτοικο Περιστερίου Σκάλας Λακωνίας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 15-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών της πρώτης κατά του ανωτέρω εναγόμενου. Μετά της κάτω από αυτήν με ΓΑΚ 105729/2019 και ΕΑΚ 9705/2019 σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 29-11-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:54, από τη δικηγόρο Αγγελική ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΔΣΑ/035586/ΑΦΜ 141515120). Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλει το ποσό των 79.996,93 €, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας 4,620% από 14-12-2018, άλλως από την επόμενη της καταγγελίας της σύμβασης και του κλεισίματος του υπ’ αρ. 0496 4170619382 λογαριασμού, άλλως και όλως επικουρικώς από την επόμενη της επίδοσης της υπό κρίση αγωγής της και μέχρις εξοφλήσεως, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται ανά εξάμηνο, κατά τα εις το ιστορικό της αγωγής εκτιθέμενα και τη διάταξη του αρ. 12 του ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεως, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστεί ο αντίδικος στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 10/1/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Αναστ. Μήλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Με την υπ' αριθμ. 6.596Ε/18-12-2019 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Ιφ. Γκούλιου, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του Δημητρίου Αράζου του Ευθυμίου (εναγόμενος) πρώην κάτοικο Ραφήνας Αττικής, οδός Καρβουνίδου αρ. 93 και ήδη αγνώστου διαμονής, η υπ' αριθμ. 15543/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα Οικογενειακό), η οποία: ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγομένου, ΟΡΙΖΕΙ παράβολο ανακοπής ερημοδικίας ποσού 250 €, ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή, ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΙ την λύση του θρησκευτικού γάμου των διαδίκων, δηλ. του ως άνω εναγομένου μετά της ενάγουσας Πολυτίμης Κυριλάκη του Βασιλείου, που τελέστηκε σύμφωνα με τους κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, στις 21-04-1990, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Περιστέρι Αττικής και ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο στην δικαστική δαπάνη ποσού 450 €. Αθήνα 19 Δεκεμβρίου 2019 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΕΙΡΗΝΗ Κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 38-ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10680 Α.Μ. ΔΣΑ 22282-ΚΙΝ. 6944726204 ΤΗΛ. 210-3619521-FAX: 210-3618855 ΠΕΡΙΛΗΨΗ TΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Με τη με αριθμό 4/2020 έκθεση της κας Εισηγήτριας της πτώχευσης της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε» εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, με μειωμένη τιμή απογραφής κατά ποσοστό 30%, τα κινητά πράγματα της πτωχεύσεως και συγκεκριμένα ο εναπομένων μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός εργοστασίου –- κλωστηρίου ΟΤΤΟ ΕΒΡΟΣ στην Αλεξανδρούπολη και ήτοι διάφορα μηχανήματα, ήτοι μετασχηματιστές μέσης τάσης 1000 KVA,, κλιματιστικές μονάδες, αεροσυμπιεστές, δεξαμενές, βιομηχανικές ηλεκτρικές σκούπες, δοχεία φυτιλιού βάμβακος, φιάλες οξυγόνου, λεβητοστάσια μπόιλερ, αυτόματο μεταγωγέα γεννήτριας ψυκτική εγκατάσταση, και εξωτερικός πύργος ψύξης δεξαμενές αέρα, ξηραντές αέρα βάμβακος, μηχανή ξετυλίγματος καρουλιού σύρματος, διάφορες εργαλειοθήκες 969 ρότορες για μηχανές AUTOCORO, χαρτοκιβώτιο με καινούρια ανταλ/κά για διαχωριστή ινών, 1 χαρτοκιβώτιο με κεραμικές ντίζες, όργανο μέτρησης τάνυσης νήματος ανταλλακτικά, εξοπλισμός γραφείων κλπ με συνολική μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς 107.349,09 ευρώ. Aθήνα 08-01-2020 Η σύνδικος πτώχευσης Ελένη Χρονοπούλου Λ. Κατσώνη 19, Αθήνα Τηλ. 210 6433068 - 6944689900 ΠΕΡΙΛΗΨΗ TΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 3/2020 ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Με τη με αριθμό 3/2020 έκθεση της κας Εισηγήτριας της πτώχευσης της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε» εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, με μειωμένη τιμή απογραφής (Β΄ ΜΕΙΩΣΗ) κατά ποσοστό 30%, τα κινητά πράγματα της πτωχεύσεως και συγκεκριμένα ο εναπομένων μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός εργοστασίου –κλωστηρίου ΠΡΩΗΝ ΔΟΥΔΟΣ στη Νέα Ραιδεστό Θεσσαλονίκης και ήτοι διάφορα ανοικτικά μηχανήματα βάμβακος, λανάρια, σύρτες, κλώστριες, προγνέστριες, κωνοποιητικές μηχανές, πλεκτομηχανές, κινητοί πνευματικοί καθαριστές, πρέσες, γραμμές συσκευασίας, ζυγοί, καρότσια, δοχεία φυτιλιού, ξηραντές και μεταλλικές δεξαμενές πεπιεσμένου αέρα, αεροσυμπιεστές, υποσταθμοί μέσης τάσης, λεβητοστάσια, βιομηχ/κές κλιματιστικές μονάδες, εγκαταστάσεις πυρασφάλειας, όργανα συνεργείου συντήρησης, εξοπλισμός εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου, ανταλλακτικά, εξοπλισμός γραφείων κλπ με συνολική μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς 245.129,38 ευρώ. Aθήνα 08-01-2020 Η σύνδικος πτώχευσης Ελένη Χρονοπούλου Λ. Κατσώνη 19, Αθήνα Τηλ. 210 6433068 - 6944689900