PrintButton

15-01-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμό 9908Δ/27-12-2019 έτους έκθεσή μου επίδοσης και με επίσπευση του ενάγοντος Νικολάου Βάγια του Περικλή, κάτοικου Περάματος οδός Αγίων Πάντων και Καλύμνου, επιδόθηκε νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά κ. Αικατερίνη Χ. Παππού (Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών), για την Βαλεντίνα Λεβσκίβσκα του Ιβάν, πρώην κάτοικο Περάματος οδός Αγίων Πάντων και Καλύμνου και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της υπ' αριθμό 217/2014 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (Διαδικασία Γαμικών Διαφορών - αριθμός κατάθεσης 11292/2011), βάσει της οποίας και σύμφωνα με το διατακτικό της: Δικάζει ερήμην της εναγομένης. Ορίζει παράβολο διακοσίων πενήντα (250) ευρώ για την περίπτωση ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας εκ μέρους της εναγομένης. Δέχεται την αγωγή. Απαγγέλλει τη λύση μεταξύ των διαδίκων πολιτικού γάμου που τελέσθηκε την 6η Μαΐου 2000 στο Αντρουσίβσκι της επαρχίας Ζιτόμιρ της Ουκρανίας. Καταδικάζει την εναγομένη στην καταβολή των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ. Αθήνα 07-01-2020 Ο Δικ. Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΒΕΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ Με την υπ’ αριθ. 2249 από 13/12/2019 έκθεση του Εισηγητή της πτώχευσης της εταιρείας με την επωνυμία «GROUP GEORGIADIS ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» (αρ. Μερίδας στο τμ. Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών: 29364), επετράπη στον σύνδικο της πτωχεύσεως να εκποιήσει σε τιμή μειωμένη κατά 50% σε σχέση με την τιμή στην προηγούμενη, υπ’ αρ. 1447/2018 έκθεση εκποίησης, ΟΛΑ τα κινητά πράγματα της πτώχευσης που αναφέρονται στη σχετική αίτησή του και στην σχετική έκθεση απογραφής (μηχανολογικό εξοπλισμό-έπιπλα-λοιπό εξοπλισμό γραφείου, και όλα τα εμπορεύματα της εταιρείας), και συγκεκριμένα στην συνολική τιμή των 6.000 ευρώ και τιμή α’ προσφοράς τα 2/3 αυτής, ήτοι 4.000 ευρώ, αφού τηρήσει τους σχετικούς όρους δημοσιότητας. Αθήνα, 14/1/2020 Ο Σύνδικος της πτώχευσης Δικηγόρος Αθηνών Δημήτριος-Kων/νος Λιάτας Τηλ. επικοινωνίας: 210-3616322 6937743768 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος ακριβούς αντιπεφωνημένου φωτοαντιγράφου από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο της υπ’ αριθμ. 9646/2017 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Στην Αθήνα, την 14η-01-2020, ημέρα Τρίτη, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, Νικόλαος Δ. Χρόνης (Α.Φ.Μ. 075978113), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών (Ηπείρου 1), τηλ. 210-88.17.118, μετά την από 10.01.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Θ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ πληρεξούσιο της εταιρείας με την επωνυμία "DAIFUKU LOGAN LTD", που εδρεύει στην Αγγλία, οδός Sutton Rd, Hull HU7 0DR, με Α.Φ.Μ. GB 433 533273 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 9409Ε΄/14.01.2020 έκθεσή μου επίδοσης για τον Ιωάννη Μεϊντάνη, πρώην κάτοικο Αργυρούπολης Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου αριθμ.9, με Α.Φ.Μ. 044237283 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντιπεφωνημένο φωτοαντίγραφο εκ του εις χείρας του παραγγέλλοντος δικηγόρου υπ' αριθμ. 09/2020 πρώτου (Α΄) εκτελεστού απογράφου της προσωρινώς εκτελεστής υπ' αριθμ. 9646/2017 Δικαστικής Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αναφορικά με την υπόθεση μεταξύ της Ενάγουσας εταιρείας με την επωνυμία "DAIFUKU LOGAN LTD", που εδρεύει στην Αγγλία, οδός Sutton Rd, Hull HU7 0DR, με Α.Φ.Μ. GB 433 533273 και εκπροσωπείται νόμιμα και του Εναγομένου Ιωάννη Μεϊντάνη, κατοίκου Αργυρούπολης Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου αριθμ.9, με Α.Φ.Μ. 044237283, το διατακτικό της οποίας (Απόφασης) έχει ως εξής : "Δικάζει ερήμην του εναγομένου. Ορίζει το παράβολο της ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250€) ευρώ, για την περίπτωση που ο εναγόμενος ασκήσει ανακοπή ερημοδικίας. Δέχεται την αγωγή. Υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλλει στην ενάγουσα το ποσό των διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτών (234.592,20€), με το νόμιμο τόκο από την επομένη της δήλης ημέρας πληρωμής εκάστου των υπ' αριθμ. PJ935/13.10.2011, PJ1529/10.10.2014 και PJ1552/02.02.2015 τιμολογίων, δηλαδή από την 14.12.2011, την 11.11.2014 και την 03.02.2015 αντίστοιχα. Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των ογδόντα χιλιάδων (80.000€) ευρώ. Καταδικάζει τον εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200€) ευρώ." Γίνεται μνεία ότι στις 10 Ιανουαρίου 2020 εκδόθηκε το με αριθμό 09/2020 πρώτο απόγραφο εκτελεστό της ανωτέρω Απόφασης. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενος να συμμορφωθεί προς το διατακτικό της παρούσης δικαστικής απόφασης, ήτοι να καταβάλει στην ενάγουσα τα κατωτέρω χρηματικά ποσά: Α) το συνολικό ποσό των ΕΥΡΩ ογδόντα χιλιάδων (80.000€) ως προσωρινώς εκτελεστό μέρος της οφειλής που επεδικάσθη, για τους λόγους που αναφέρονται στην ως άνω απόφαση, Β) Το ποσό των ΕΥΡΩ χιλίων εξήντα πέντε (1.065,00€) εντόκως νομίμως από την επομένη της επιδόσεως της παρούσης μέχρις της πλήρους εξοφλήσεως για τους κάτωθι λόγους αναλυτικά ως εξής: 1) Για την έκδοση και φωτοτύπηση του παρόντος απογράφου ΕΥΡΩ πέντε (5,00€), 2) Για την επίδοση του εν λόγω απογράφου ΕΥΡΩ εξήντα (60,00€) και 3) Για την νομική συμβουλή και τη σύνταξη της παρούσης επιταγής προς πληρωμή από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ΕΥΡΩ χιλίων (1.000,00€). Δηλαδή ο επιτασσόμενος με την παρούσα καθ’ ου να της καταβάλει συνολικά: α) το ποσό των ΕΥΡΩ ογδόντα χιλιάδων (80.000€) ως προσωρινά εκτελεστό μέρος της οφειλής εκ της ως άνω Δικαστικής Απόφασης και β) το ποσό των ΕΥΡΩ χιλίων εξήντα πέντε (1.065,00€) για τα υπόλοιπα ως άνω κονδύλια, και τα ποσά αυτά νομιμοτόκως, σύμφωνα με τις ανωτέρω διακρίσεις, έως της ολοσχερούς εξοφλήσεως των κονδυλίων τούτων, ήτοι γενικό σύνολο εντόκως νομίμως ως άνω ΕΥΡΩ ογδόντα μία χιλιάδων εξήντα πέντε (81.065,00€). Άλλως η παρούσα θα εκτελεσθεί αναγκαστικώς οπότε ο καθ’ ου θα επιβαρυνθεί και με το ποσό των ΕΥΡΩ εξήντα (60,00€) για τη νόμιμη προς εκτέλεση εντολή. Η ενάγουσα διορίζει πληρεξούσιο της, αντίκλητο και δεκτικό καταβολής : τον Κωνσταντίνο Καραγκούνη, δικηγόρο Aθηνών (Α.Μ.Δ.Σ.Α.: 11613), κάτοικο Αθηνών, οδός Βαλαωρίτου, αριθμός 18 (τηλ. 2103390001). Αθήνα, 14-01-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΩΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την με αριθμό 2.060Γ/10-1-2020 Έκθεσή μου Επίδοσης, μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Έδεσσας Ιορδάνη Χ’Αντωνιάδη, πληρεξουσίου της Παναγιώτας Καραφύλλη του Ευστρατίου και της Ελένης, συζύγου Σταύρου Πιερράκη, κατοίκου Γενισέας Βιστωνίδος Αβδήρων του ν. Ξάνθης, με Α.Φ.Μ. 119456789, πήγα και επέδωσα στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ξάνθης, ακριβές αντίγραφο της 24-12-2019 Αίτησης πολλαπλής υιοθεσίας [εκούσια δικαιοδοσία] της πρώτης κοινοποιούμενη προς αυτόν, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης και ζητά αυτά που λεπτομερώς αναφέρονται στο αιτητικό της, ήτοι: Να γίνει δεκτή η παρούσα, Να κηρυχθούν θετά τέκνα της αιτούσας τα φυσικά τέκνα του συζύγου της Πιεράκκη Σταύρου α] Ακο [άνευ κοινού ονόματος] Πιερράκη που γεννήθηκε την 19-3-2017 για την γέννηση του οποίου συντάχθηκε η με αριθμό 96/5/2017 ληξιαρχική πράξη γέννησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, θήλεως κατά το φύλο και β] Ακο Πιερράκης που γεννήθηκε την 31-12-2017 για την γέννηση του οποίου συντάχθηκε η με αριθμό 54/1/2018 ληξιαρχική πράξη γέννησης του 4ου διαμερίσματος Δήμου Θεσσαλονίκης, άρρεν το φύλο, Να της συναποδοθεί η επιμέλεια και η γονική μέριμνα αυτών, Να διαταχθούν οι νόμιμες ενέργειες του Ληξιάρχου όπως ορίζει ο νόμος, με την οποία ορίζεται δικάσιμος η 8-4-2020, ημέρα Τετάρτη, ώρα 9.00, με αριθ. πιν. 1 και με κοινοποίηση προ 2 ημερών, καλούμενο να παραστεί κατά την δικάσιμο την ημέρα και ώρα που ορίσθηκε αν το κρίνει απαραίτητο παρακαλώντας ταυτόχρονα να ορίσει εφημερίδες δημοσίευσης καθότι οι φυσικές μητέρες των υιοθετημένων τέκνων α] Κωστοβα Πετρανα Γκερκγινοβα και β] Ραϊκα Τοντοροβα Πετροβα είναι αγνώστου διαμονής, σύμφωνα με την έννοια των άρθρων 134 και 135 ΚΠολΔ και παρόλες τις επίμονες προσπάθειες δεν ανευρέθησαν ούτε εντός Ελλάδος ούτε στην χώρα τους την Βουλγαρία. Ξάνθη 10-1-2020 Ο επιδούς Δικαστικός Επιμελητής ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο λαβών Εισαγγελέας ΜΗΝΑΣ Ε. ΣΤΡΟΥΜΠΗΣ Με την υπ’αρ. 2157/2019 εκθεσης μου επίδοσης, επιδόθηκε νόμιμα προς την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σάμου, Συμελα Σαπίδου, για την Σταυρούλα Χριστοπούλου του Θεοδώρου, πρώην κάτοικο Φραντάτου Ικαρίας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 11-12-2019 Αγωγής (διαδικασία Μικροδιαφορών), με επίσπευση της εταιρείας με την επωνυμία «Δ.Ε.Η. Α.Ε.», ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σάμου απευθυνόμενης και δικάσιμο στις 6 Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00πμ στο ακροατήριο του ως αν δικαστηρίου. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικαστικός Επιμελητής Βασιλειος Κλ. Αρσλανίδης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’αριθμ. 8391/10-1-2020 έκθεση επίδοσης ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνος Ι. - Φ. Σάλεμ , επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξουσίου του Γεωργίου Τσίπου του Παναγιώτη και της Αθανασίας, κατοίκου Μετς Αθηνών, οδός Τριβωνιανού αριθμ. 69, προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της Meseret (Μεσερέτ) Sulemo (Σουλέμο) του Girma (Γκιρμά) και της Γουόρκνες, αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 01/11/2019 με ΓΑΚ: 95171/2019 και ΕΑΚ:11990/2019 Αιτήσεως Ασφαλιστικών Μέτρων του πρώτου κατά αυτής, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) για την οποία ορίστηκε δικάσιμος η 19η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό πινακίου 1, το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5, με αίτημα να γίνει δεκτή η ως άνω αίτηση, να ανατεθεί αποκλειστικά στον αιτούντα, προσωρινά, η άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου άρρενος τέκνου του Γιαφέτ-Γεωργίου Τσίπου, το οποίο γεννήθηκε στην Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας στις 15/03/2017 και να καταδικασθεί η καθής στη δικαστική του δαπάνη. Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη συγχρόνως όπως παραστεί κατά την συζήτηση της αιτήσεως όταν και όπου ανωτέρω αρμοδίως ορίζεται. ΑΘΗΝΑ 14-1-2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος Ηλίας. Δ Αλουπογιάννης ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ.Πρωτ.: 990 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Διακηρύττει ότι Διενεργείται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 384/2019 Απόφ. Οικονομικής Επιτροπής, πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία που αφορά τη «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής οχημάτων τέλους Ζωής (ΟΤΚΖ)» Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 24/01/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών για την συμμετοχή στη δημοπρασία, που θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Γλυφάδας. Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άκαρπη, για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί οίκοθεν από τον Δήμαρχο. Ως πρώτη προσφορά ανά τεμάχιο ορίζονται τα 250,00€, για φορτηγά κάθε είδους και 100,00€ για ΙΧ αυτοκίνητα. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς δηλ. {(100€/όχημα Χ 300 οχήματα) + (250€/όχημα Χ 5 οχήματα (φορτηγά)}=31.250,00€ Χ 10% = 3.125,00€ , με πρόσφατη εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αποκλειομένου άλλου τρόπου εγγύησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπο της λεπτομερούς διακήρυξης από την Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Γλυφάδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και από το site του Δήμου. www.glyfada.gr (Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις) Υπεύθυνη κα Μασούρογλου Βασιλική τηλ. 2132025219 – 213 20 25 366 Γλυφάδα, 13/01/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ.Πρωτ.: 991 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Διακηρύττει ότι Διενεργείται, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 178/2019 και 227/2019 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία που αφορά την Εκποίηση κινητών πραγμάτων, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 247/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για τις Ομάδες 2,3,4 και 5. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 24/01/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών για την συμμετοχή στη δημοπρασία, που θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Γλυφάδας. Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται για κάθε ομάδα ξεχωριστά ως εξής : 1) Για την ΟΜΑΔΑ 2 ορίζεται το ποσό των 0,10 λεπτών/1 κιλό 2) Για την ΟΜΑΔΑ 3 ορίζεται το ποσό των 0,10 λεπτών/1 κιλό 3) Για την ΟΜΑΔΑ 4 ορίζεται το ποσό των 0,10 λεπτών/1 κιλό 4) Για την ΟΜΑΔΑ 5 ορίζεται το ποσό των 0,15 λεπτών/1 κιλό Εγγυητική επιστολή από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στη δημοπρασία, ποσού ίσου με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της κάθε ομάδας ξεχωριστά, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2 της διακήρυξης, δηλαδή : 1) 20,00 € για την ΟΜΑΔΑ 2. 2) 20,00 € για την ΟΜΑΔΑ 3. 3) 0,50 € για την ΟΜΑΔΑ 4. 4) 15,00 € για την ΟΜΑΔΑ 5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπο της λεπτομερούς διακήρυξης από την Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και από το site του Δήμου. www.glyfada.gr (Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις) Υπεύθυνη κα Μασούρογλου Βασιλική τηλ. 2132025219 – 213 20 25 366 Γλυφάδα, 13/01/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας