PrintButton

16-01-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Επιδόθηκε με την με 3325/Δ /2020 έκθεσή επίδοσής μου, με παραγγελία της Δικηγόρου Ελευθερίας Βεντούρη ως πληρεξουσίας της ανώνυμης εταιρείας γενικών ασφαλίσεων με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.» που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ Κηφισίας αρ 274,όπως νόμιμα εκπροσωπείται, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του Χρήστου Τσερπάνη του Θεοδώρου, πρωην κάτοικο Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Σμύρνης αρ 1 και ήδη αγνώστου διαμονής, για να λάβει γνώση και για να επέλθουν οι συνέπειες του νόμου, το από 08-01-2020 κατασχετηριο εις χειρας τρίτων με το οποίο επέβαλε αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας των τραπεζικών ιδρυμάτων ητοι, α) ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, β) «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., γ) «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», δ) ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE και δ) «ATTICA BANK ATE» στο ποσό των καταθέσεων του, καθώς και σε κάθε άλλη απαίτηση του παρούσας ή μέλλουσας εναντίων τους μέχρι του ποσού των 11.403,90 ευρώ .Επεταξα τα προαναφερόμενα τραπεζικά ιδρύματα να μην καταβάλουν το ανωτέρω ποσό σε αυτόν ή σε τρίτο πρόσωπο που θα διεκδικεί την είσπραξη του από κάθε άλλη αιτία, αλλα να κρατήσουν αυτό εις χειρας τους και να το καταβάλλουν σε εμένα .Κάλεσα τα ανωτέρω τραπεζικά ιδρύματα όπως εντος της προθεσμίας του αρθ 985 του ΚΠολΔ να προβούν σε δήλωση . Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αρ. 9866β/15-1-2020 έκθεσή μου επίδοσης, ύστερα από γραπτή παραγγελία του Δικηγόρου Απόστολου Κούρτη της «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Δικηγορική Εταιρεία», πληρεξουσίας της αλλοδαπής τραπεζικής εταιρείας με επωνυμία "National Bank of Canada" (Εθνική Τράπεζα Καναδά), που εδρεύει στο Μόντρεαλ Καναδά, περιοχή Κεμπέκ (Quebec), Ghauchetiere Quest 600, Η38 2L2, νόμιμα εκπρ/μενη, ήρθα και επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Κων/νο Γιάννου (ή Ιωάννου) του Θρασύβουλου, πρώην φερόμενο κάτοικο Τραγανού Ηλείας, οδός Ικάρων, ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 13-1-2020 Αίτησης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, (Διαδ. Ασφαλιστικών Μέτρων) και με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η παρούσα, να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση όλης της κινητής και της ακίνητης περιουσίας του και ειδικότερα του με αριθμό λογαριασμού, που αναφέρεται στην αίτηση, που τηρεί στην Alρha Bank και για το ποσό των ευρώ 1.200.000 (δηλαδή ευρώ 449.552 για περιουσιακή ζημία πλέον ευρώ 500.000 για ηθική βλάβη πλέον τόκων και εξόδων μίας τουλάχιστον διετίας μέχρι την οριστική επιδίκαση των αξιώσεων της). Να χορηγηθεί κατ' άρθρο 692 ΚΠολΔ. Προσωρινή διαταγή και να εκδοθεί προς τούτο σημείωμα προ πάσης εκτελέσεως, με αντικείμενο την απαγόρευση προς τους καθών οιασδήποτε αναλήψεως, μεταφοράς, πληρωμής επιταγής, εμβάσματος και εν γένει κινήσεως από τους λογαριασμούς, που αναφέρονται στην αίτηση και που τηρεί ο καθών στην Alpha Bank μέχρι του ποσού των ευρώ 1.200.000 και στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι ποσού ευρώ 1.100.000. Να καταδικασθεί στην καταβολή της δικαστική δαπάνης και την αμοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν: Α) η από 13-1-20 έκθεση κατάθ. δικογράφου του Γραμματέα του πιο πάνω δικαστηρίου με Γ.Α.Κ. 2221/2020, Ε.Α.Κ. 216/2020, Β) η από 13-1-20 πράξη του Προέδρου του πιο πάνω δικαστηρίου, με την οποία ορίζει ως χρόνο συζήτησης της προσωρινής διαταγής την 17-01-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ., στο γραφείο του Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών, με τον όρο επίδοσης της παρούσας 24 ώρες πριν από την συζήτηση και Γ) το από 13-1-20 προσωρινό σημείωμα της Προέδρου του πιο πάνω δικαστηρίου, με το οποίο προσωριvά μέχρι την συζήτηση του αιτήματος προσωρι νής δ/γής κατά την ορισθείσα δικάσιμο, και υπό τον όρο συζήτησης της απαγορεύει την μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης των λογαριασμών που αναφέρονται στην αίτηση. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενον άμα όπως παραστεί ότε και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 15/1/2020 Ο Δικαστικός επιμελητής Φειδίου 6 -Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 2671/03-12-2019 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθηνών, οδός Νικηταρά, αρ. 8-10, τηλ 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης εταιρείας γενικών ασφαλίσεων με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Ζηλευτή Αρδάμη του Διονυσίου και της Παναγιώτας, πρώην κάτοικο Ρίζας Αμυκλών Σπάρτης, με ΑΦΜ 104278225 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο του πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ’ αριθμόν 1744/2019 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία) με ΕΠΙΤΑΓΗ, με την οποία 1/ Δικάζει ερήμην της εναγομένης, 2/ Ορίζει το παράβολο για τη περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας απόφασης στο ποσό των διακοσίων (200 ευρώ), 3/ Απορρίπτει ό,τι κρίθηκε απορριπτέο, 4/ Δέχεται κατά τα λοιπά εν μέρει την αγωγή, 5/ Υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ενός ευρώ και εικοσιτεσσάρων λεπτών του ευρώ (17.321,24 ευρώ) νομιμοτόκως ως αναλύεται κατωτέρω και συγκεκριμένα εκ του άνω συνολικού καταβλητέου ποσού: Α/ το ποσό των δέκα επτά χιλιάδων είκοσι ενός ευρώ και είκοσι τεσσαρων λεπτών του ευρώ (17.021,24 ευρώ) νομιμοτόκως από την πάροδο της ταχθείσας με την αναφερομένη στο σκεπτικό της παρούσας από 10-04-2016 εξώδικη δήλωση της ενάγουσας δεκαπενθήμερης προθεσμίας μέχρι την πλήρη εξόφληση και Β/ το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300 ευρώ) νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση. Κηρύσσει την παρούσα εν μέρει προσωρινά εκτελεστή ως προς μέρος του επιδικαζόμενου ποσού με την αμέσως ανωτέρω καταψηφιστική της διάταξη υπό στοιχ. Α/ ήτοι το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000 ευρώ). Επιβάλλει σε βάρος της εναγομένης τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας τα οποία ορίζει στο ποσό των εννιακοσίων ευρώ (900 ευρώ). Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού στις 21-05-2019 απόντων των διαδίκων και της πληρεξούσιας δικηγόρου της ενάγουσας. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενη συνάμα όπως τους καταβάλει νόμιμα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το διατακτικό της ανωτέρω απόφασης κατά την σειρά που ορίζεται τα ακόλουθα ποσά: 1/ Για επιδικασθέν κεφάλαιο 17.321,24 ευρώ, 2/ Για νόμιμους τόκους υπερημερίας για το κεφάλαιο των εξ ευρώ 17.021,24 της ‘ανω απόφασης από 15-05-2016 μέχρι σήμερα (28-11-2019) 4.366,04 ευρώ, 3/ Για νόμιμους τόκους υπερημερίας για το κεφάλαιο των εξ ευρώ 300 της ως άνω απόφασης από 01-11-2017 μεχρι σήμερα (28-11-2019) 45,11 ευρώ, 4/ Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 900 ευρώ, 5/ Για τέλος απογράφου 554,40 ευρώ, 6/ Για απόγραφο 2 ευρώ, 7/ Για σύνταξη της παρούσας 30 ευρώ, 8/ Για έξοδα επίδοσης 43 ευρώ, 9/ Για δημοσίευση σε δύο εφημερίδες 90 ευρώ και συνολικά το ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ενός ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (23.351,79 ευρώ) και όλα αυτά με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της επιταγής προς πληρωμή μέχρι την εξόφληση, εκτός απ το κονδύλι των τόκων, διαφορετικά θα επακολουθήσει αναγκαστική εκτέλεση και τότε θα πληρωθούν και 30 ευρώ για την σύνταξη της εντολής προς εκτέλεση. Αθήνα 04.12.2019 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Πηνελόπη Κυριακού ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 2745/27-12-2019 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας Κωνσταντίνας Σαμαρά, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.’’, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274, με ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Δημήτριο Καραντζά του Άγγελου, πρώην κάτοικο Χολαργού Αττικής, οδός Περικλέους, αρ. 4Α και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 29-09-2019 Αγωγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία αιτείται: 1. Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή 2. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει το ποσό των εβδομήντα εννέα εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (79.600,00= 79.500,00 + 100,00) ευρώ, νομιμότοκα από την επομένη της εμφάνισης της επιταγής προς πληρωμή, άλλως από της επιδόσεως της παρούσας, μέχρι την εξόφληση, 3. Να απαγγελθεί κατά του εναγομένου προσωπική κράτηση διάρκειας δώδεκα (12) μηνών λόγω της αδικοπραξίας του, ήτοι της εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής, όπως αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας, ως μέσου εκτελέσως της απόφασης που θα εκδοθεί. Και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην δικαστική δαπάνη καιτ ην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου. Στο τέλος της άνω αγωγής υπάρχει η από 21-11-2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της κας Γραμματέως με ΓΑΚ 102270/2019 και ΕΑΚ 9249/2019 που αποδεικνύει την κατάθεση της σε αυτήν. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα ημέρες για όλους τους διαδίκους, αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό της αγωγής. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, Αθήνα 28.11.2019 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Ευγενία Ζαχαροπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ Δια τις υπ' αριθμόν 3759/15-01-2020 και 3760/15-01-2020 εκθέσεων επίδοσης, εμού της Δικαστικής Επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών Ιωάννας Κ. ΜΑΓΑΪΤΗ, επιδόθηκε, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Στέφανου Δ. ΑΣΛΑΝΙΔΗ, ως πληρεξουσίου των: 1. Καλλιόπης ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, και 2. Όλγας ΠΑΛΛΑΝΤΖΑ στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τους: 1. Ιωάννη Αβούρη, πρώην κατοίκου Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Γεωργίου Παπανδρέου 13 και ήδη αγνώστου διαμονής, 2. Ειρήνη Αβούρη, πρώην κατοίκου Πειραιώς, οδός Υψηλάντου 38 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές και επίσημο αντίγραφο ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, με χρονολογία 21-12-2019, των πρώτων κατά των: 1. Σταυρούλας Παπαδογεωργή, 2. Παναγιώτη Παπαδογεωργή, 3. Αλεξάνδρας Τόμπορη, 4. Παρασκευής Καμάρα, 5. Διονυσίου Ζαβραδινού, 6. Νικολέτας Ζαβραδινού, 7. Δημητρίου Λένα, 8. Γεωργίου Στεφάνου, 9. Γεωργίας - Μαρίας Λαμπρινίδου, 10. Ναπολέοντος Μπάτσα, 11. Αναστάσιου Νούσια, 12. Χρήστου Νούσια 13. Γεώργιου Στασινάκ η, 14. Ιωάννη Αβούρη, 15. Ευστάθιου Αβούρη, 16. Ειρήνης Αβούρη, 17. Μαριέτας Ζαζάνη, 18. «Λεόντειο Λύκειο Πατησίων», και 19. «Δήμος Αθηναίων», ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ: 1. Κτηματική Υπηρεσία Ν. Αθηνών, 2. Δασική Υπηρεσία Αθηνών, και 3. Υπουργό Οι κονομικών, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 115202/2019 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 252/27-12-2019. Δικάσιμος της Αίτησης ορίστηκε η 20-03-2020, ημέρα Παρασκευή, ώρα 09:00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, κτίριο 6, αίθουσα 3 και σειρά εγγραφής στο πινάκιο 73ΑΠ Απαλλοτριώσεις, με αριθμό πινακίου 3 και ζητάν να γίνει δεκτή η αίτηση, να αναγνωριστούν δικαιούχοι της αποζημιώσεως που καθορίστηκε με την υπ' αριθμ. 532/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Τμήματος Απαλλοτριώσεων, για τα ρυμοτομούμενα ακίνητα που βρίσκονται στην οδό Π. Βλαστού, στην Αθήνα, ήτοι έκαστη αιτούσα να αναγνωριστεί συνιδιοκτήτρια κατά ποσοστό εξ αδιαιρέτου κυριότητας 50% έκαστη αιτούσα του άνευ οικοδομικού αριθμού ακινήτου «ιδιοκτησία 6» επί της οδού Π. Βλαστού, πλέον συστατικών και παραρτημάτων και κατά ποσοστό 72/1000 εξ αδιαιρέτου έκαστη αιτούσα του ακινήτου «ιδιοκτησία 3» επί της οδού Π. Βλαστού 26, πλέον συστατικών και παραρτημάτων και να καταδικαστούν οι υπόχρεοι σε αποζημίωση στη δικαστική δαπάνη των εναγουσών και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου τους. Η επίδοση έγινε για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και να παραστούν όταν και όπου ως άνω ορίζεται. Αθήνα, 15-01-2020 Η επιδόσασα Δικαστική Επιμελήτρια ΙΩΑΝΝΑ Κ. ΜΑΓΑΪΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 9 Ιανουαρίου 2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το «Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο» προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια δύο συστημάτων σχεδιασμού ακτινοθεραπείας για Ακτινοθεραπευτικό - Ογκολογικό Τμήμα Νοσοκομείου. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 14 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 μ. στα γραφεία του Ιδρύματος (Λεωφ. Αλεξάνδρας αριθ. 171) με τους όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν διακήρυξη και πληροφορίες από τα Γραφεία του Ιδρύματος, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα 9:00 με 14:00, στο τηλέφωνο 210 6464235 - κα Στασινοπούλου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Μιχαήλ Εμμ. Βροντάκης ε.τ. Αντιπρόεδρος Συμβουλίου Επικρατείας

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας