PrintButton

17-01-2020

on .

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου στο Πλαίσιο της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5045296 της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΝΟΔΟΣ» Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΑΝΟΔΟΣ» για την επέκταση των υπηρεσιών του Συμβουλευτικού-Θεραπευτικού Κέντρου Ημέρας για Ενήλικες με Ψυχικές Διαταραχές Αγίου Δημητρίου-Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Λειτουργία υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας από το Κέντρο Ημέρας Άνοδος» με κωδικό ΟΠΣ 5045296, στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων εργασίας: ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κωδικός θέσης Ειδικότητα Αριθμός Θέσεων Σχέση Εργασίας Διάρκεια σύμβασης Έδρα της Υπηρεσίας 1 Ψυχίατρος 1 Εξαρτημένη εργασία, πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου 18 μήνες Αγίου Δημητρίου 54, 17341 Άγιος Δημήτριος Αττική 2 Ψυχολόγος 1 Εξαρτημένη εργασία, πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου 18 μήνες Αγίου Δημητρίου 54, 17341 Άγιος Δημήτριος Αττική 3 Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ/ΤΕ 1 Εξαρτημένη εργασία, πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου 18 μήνες Αγίου Δημητρίου 54, 17341 Άγιος Δημήτριος Αττική 4 Νοσηλευτής ΠΕ/ΤΕ ή Επισκέπτης Υγείας 1 Εξαρτημένη εργασία, πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου 18 μήνες Αγίου Δημητρίου 54, 17341 Άγιος Δημήτριος Αττική ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κωδικός Θέσης Εργασίας ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 1 1. Πτυχίο Ιατρικής της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπή 2. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος 3. Ιατρική Ειδικότητα στην Ψυχιατρική 4. Δίπλωμα Οδήγησης Αυτοκινήτου Φωτοαντίγραφα των ζητούμενων δικαιολογητικών. Στις περιπτώσεις Τίτλου Σπουδών και Ειδικότητας της αλλοδαπής κατατίθεται και αναγνώριση της ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ 2,3,4 1. Πτυχίο της ζητούμενης Ειδικότητας της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής 2. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος 3. Δίπλωμα Οδήγησης Αυτοκινήτου Φωτοαντίγραφα των ζητούμενων δικαιολογητικών. Στις περιπτώσεις Τίτλων Σπουδών της αλλοδαπής κατατίθεται και η αναγνώριση της ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση σε συναφές αντικείμενο Φωτοαντίγραφο Τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στις περιπτώσεις Τίτλων Σπουδών της αλλοδαπής κατατίθεται και η αναγνώριση της ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ. Σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε το τίτλο και επίσημη μετάφρασή της. 10 βαθμοί Μετεκπαιδεύσεις/Πιστοποιήσεις σχετικές με σοβαρές και χρόνιες ψυχικές διαταραχές Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Μετεκπαίδευσης/Πιστοποίησης. Σε περίπτωση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών της αλλοδαπής κατατίθεται και η επίσημη μετάφρασή τους. 15 βαθμοί Εργασιακή εμπειρία στην ειδικότητα (γενική) Ιδιωτικών Φορέων: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και Λογαριασμό Ασφαλισμένου που να έχει εκδοθεί αρμοδίως ή παλαιότερα εκδοθείσες καρτέλες ενσήμων του ΙΚΑ. Για τους δύο τελευταίους μήνες εργασίας που δεν εμφανίζονται στα ανωτέρω προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας/εργοδότη. Δημοσίου: Βεβαίωση οικείου φορέα απασχόλησης (να αναφέρονται επακριβώς οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της απασχόλησης, το αντικείμενο απασχόλησης) και Λογαριασμό Ασφαλισμένου που να έχει εκδοθεί αρμοδίως. Ελ. Επαγγελματίες: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια ασφάλισης και τουλάχιστον μία σχετική σύμβαση ή ένα τουλάχιστον δελτίο παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. 6 μήνες – 2 έτη: 5 βαθμοί 2 έτη και άνω: 15 βαθμοί Εργασιακή εμπειρία σχετική με σοβαρές και χρόνιες ψυχικές διαταραχές Ισχύουν τα ανωτέρω 6 μήνες – 2 έτη: 15 βαθμοί 2 έτη και άνω: 30 βαθμοί Διαδικασία συνέντευξης Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής 30 Μέγιστη Βαθμολογία 100 Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να υποβάλλουν το φάκελο της υποψηφιότητα τους, στον οποίο θα αναγράφεται «ΠΡΟΣ «ΑΝΟΔΟΣ» ΑμΚΕ»-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 5045296- ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ:…» με αναφορά στον Κωδικό Θέσης της επιλογής σας (ΠΙΝΑΚΑΣ Α), εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης. Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/01/2020 Καταληκτική Ημερομηνία: 07/02/2020 Η υποβολή των φακέλων γίνεται: α) αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από τον υποψήφιο πρόσωπο (με εξουσιοδότηση θεωρημένη από δημόσια αρχή), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-14:00, β) ταχυδρομικά μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών (courier services). Οι φάκελοι των αιτήσεων που στέλνονται ταχυδρομικά, γίνονται δεκτοί εφόσον η ημερομηνία παραλαβής τους από την υπηρεσία ταχυμεταφορών είναι έως την ως ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Η κατάθεση ή η αποστολή των φακέλων γίνεται στη διεύθυνση Αγίου Δημητρίου 54, 173.41 Άγιος Δημήτριος Αττικής. Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 10:00-14:00, στο τηλέφωνο: 210-9714650.Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ρούμπου Μαρία. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την πρόσκληση και το έντυπο της αίτησης, στην ιστοσελίδα του Φορέα www.anodos.org.gr ή στο Κέντρο Ημέρας «Άνοδος» στην ανωτέρω διεύθυνση. ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τη με αριθ. 1821B/13-01-2020΄ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω, για τον πρωην κάτοικο Πάτμου και ήδη αγνώστου διαμονής ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗ του Παντελή και της Χρυσής, με ΑΦΜ 063622500, ακριβές αντίγραφο της από 7/01/2020 ΚΛΗΣΗΣ των 1) Παυλίνας Ταυριδάκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Λονδίνου Ηνωμένου Βασιλείου, οδός Ladbroke Square House, αρ. 5, 2-3 Ladbroke Square W11 3LX (ΑΦΜ 113331837) και 2) Άννας Ανιέλλι (Anna Agnielli) του Ουμπέρτο (Uberto), κατοίκου Τορίνο Ιταλίας, οδός Ρότα Βιγκνατέρα (Rotta Vignatera), αριθ. 5 (ΑΦΜ 153907745) ΚΑΤΑ αυτόν η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω (τακτική διαδικασία - αρ. 6§2 ν. 2664/1998) και ζητά να γίνει δεκτή σε όλα της τα αιτήματα για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Στο τέλος της παραπάνω ΚΛΗΣΗΣ υπάρχουν οι παρακάτω πράξεις: Α) Η με αριθμό 7/ΜΤ 1/08-01-2020 Έκθεση Κατάθεσης του δικογράφου της γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω. Β) Η από 08/01/2020 πράξη της ιδίας γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω, σύμφωνα με τη οποία προθεσμία κατάθεσης προτάσεων, εντός εκατό (100) ημερών από την κατάθεση της Αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους, αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του , διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπ' όψιν. Η Γνωστοποιούσα Δικαστική Επιμελήτρια Πολυξένη Ν. Τσολιάκου Κως 16/01/2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την με αριθμό 465/2019 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών (τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας), αναγνωρίστηκε η ίδρυση του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ LECTURES BUREAU» και το διακριτικό τίτλο “LECTURES BUREAU”, που εδρεύει στο Δήμο Βούλας-Βάρης Βουλιαγμένης, εγκρίθηκε το από 25-9-2019 καταστατικό του, αποτελούμενο από είκοσι έξι (26) άρθρα και έχει μεταξύ των άλλων, ως κύριο σκοπό του, τη διάδοση της γνώσης που προσφέρεται σήμερα από κάθε πηγή για τη δημιουργία μιας αξιακής βάσης, στην οποία ο άνθρωπος θα μπορεί να θεμελιώσει την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, όπως κατά τα λοιπά αναφέρεται στο άρθρο 2 του καταστατικού του Συλλόγου. Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2020 Η Πληρεξουσία Δικηγόρος ΑΘΑΝΑΣΙΑ Β. ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 18, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10682 ΤΗΛ. 210-3828213- FAX-ΤΗΛ. 210-3838658 ΚΙΝ. 6972446769 Α.Μ. 27343 ΔΣΑ ΑΦΜ 106908192, ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15- 17 Τ.κ. 117 43 Αθήνα Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534 Φαξ: 213 2063533 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr Αρ. πρωτ.: 37308 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 133502/5511/18-12-19 έγγραφο ο φάκελος ανανέωσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, με ΠΕ.Τ.: 1911212023 και με: Α) τίτλο έργου: «Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών», υποκατηγορία: A2, ομάδα: 4η, α/α: 10β (Εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών από μη επικίνδυνα σύμμεικτα ανακυκλώσιμα απόβλητα μέσω μηχανικής ή και χειρωνακτικής διαλογής-ΚΔΑΥ), α/α: 13 (Εγκαταστάσεις επεξεργασίας- ανάκτησης και διάθεσης- αστικών στερεών αποβλήτων) και Κατηγορία Β, ομάδα 4η, α/α: 7α. Β) θέση έργου: η εγκατάσταση βρίσκεται επί της Λ. Παιανίας- Μαρκοπούλου, στη θέση ‘’ΠΡΑΡΙ’’ ‘’ΝΙΣΗΖΑ’’, στο Δήμο Κρωπίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατ. Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής. Γ) φορέα έργου: ‘’WATΤ Α.Ε.’’ Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr. ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που ανανεώνεται την Φ.1081/οικ.5680/12/12-12-2012 Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr. Αθήνα, 16/01/20 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ