PrintButton

22-01-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ» (ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1991 - ΦΕΚ 915/8-11-1991) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 Το Ίδρυμα με την επωνυμία ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, στο κατάστημα της «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε.» (Λ.Δημοκρατίας 240) και εκπροσωπείται νόμιμα, προκηρύσσει ότι κατόπιν επιλογής: Θα χορηγήσει μία (1) υποτροφία προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών σε πρωτοετείς φοιτητές-τριες για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σε ένα νέο–α , εξακριβωμένης οικονομικής αδυναμίας, επιμελή και με έφεση για ανώτερες σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στις θετικές σπουδές και δη στην ηλεκτρολογία στη μνήμη του Εμμανουήλ Ι Αλτιναλμαζη. Η επιλογή και ανακήρυξη του υποτρόφου θα γίνει χωρίς διαγωνισμό, δι' απευθείας εκλογής και πλην των ανωτέρω προϋποθέσεων, με βάση το βαθμό απολυτηρίου λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς», με την απόλυτη κρίση των μελών του ΔΣ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση-υποψηφιότητα για την χορήγηση υποτροφίας που επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έλαβε, ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχασε από υπαιτιότητά του, υποτροφία που του χορηγήθηκε προηγούμενα, θα προσκομίσουν αυτοπροσώπως ή με αλληλογραφία ενώπιον του Δ.Σ στα γραφεία του Ιδρύματος στο Κατάστημα Αλεξανδρούπολης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (Λ. Δημοκρατίας 240 ΤΚ 68.132, Αλεξανδρούπολη), το οποίο και θα προχωρήσει κατά την απόλυτη κρίση του στην εκλογή του υποτρόφου τα ακόλουθα δικαιολογητικά : 1) απολυτήριο λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής 2) πιστοποιητικό εγγραφής σε σχολή ηλεκτρολογίας για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές 3) εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του υποψήφιου και των γονέων του ή οποιοδήποτε έγγραφο παρέχει τη δυνατότητα στην επιτροπή να αποφανθεί περί της πλήρωσης ή μη του κριτηρίου για την επιλογή του υποτρόφου σχετικά με την οικονομική αδυναμία του, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στη διακοπή των σπουδών του και συγκεκριμένα α) πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του υποψήφιου και των γονέων του, β) αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων του ιδίου και της οικογενείας του υποψηφίου ή αντίγραφο αυτού που έχει υποβληθεί με το Ε9 του υποψήφιου και των γονέων του συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1966 ότι τα στοιχεία είναι αληθινά, γ) αντίγραφο δήλωσης ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του υποψήφιου και των γονέων του. 4) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητος από την οποία αποδεικνύεται η ηλικία και η ιθαγένεια του υποψηφίου ανεξαρτήτως φύλλου, 5)επικυρωμένο αντίγραφο ποινικού μητρώου 6) σύντομο βιογραφικό σημείωμα, όπου να γίνεται αναφορά στα στοιχεία της οικονομικής δυσπραγίας του υποψηφίου και στην πορεία της προόδου των σπουδών του, 7) οιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών ή άλλων κριτηρίων ( πχ πολυτεκνία, απώλεια γονέα, ασθένεια, μονογονεϊκή οικογένεια κλπ) 8) δήλωση συναίνεσης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 2472/1997) έντυπο της οποίας αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.klirodotima-altinalmazi.gr) Όποιος καταθέτει ελλιπή δικαιολογητικά μπορεί να τα προσκομίσει το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα επιλογής υποτρόφου, άλλως αποκλείεται η υποψηφιότητά του. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ Η επιλογή του υποτρόφου θα πραγματοποιηθεί από το ΔΣ του Ιδρύματος στο Κατάστημα (306) Αλεξανδρούπολης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε., 45 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση σε μία εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.- Η απόφαση επιλογής του υποτρόφου αναρτάται στην έδρα του Ιδρύματος και σε όλους τους αρμοδίους φορείς καθώς και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.klirodotima-altinalmazi.gr) προκειμένου να λάβουν γνώση της επιλογής και οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία μέχρι δέκα (10) μέρες από την ανάρτηση στη έδρα του Ιδρύματος για κατάθεση ενστάσεων κατά της επιλογής. Η τελική έγκριση επιλογής των υποτρόφων εναπόκειται στην αρμοδιότητα της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών- Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ-Θρακ.- ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ Το μηνιαίο πόσο της υποτροφίας που χορηγείται ανέρχεται στο ύψος των διακοσίων πενήντα ευρώ (250 €) και για διάρκεια εννέα (9) μηνών κατά έτος (ακαδημαϊκό έτος). ΕΝΑΡΞΗ –ΛΗΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ Η υποτροφία θα αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (Σεπτέμβριο 2019) και θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη της διάρκειας των κανονικών βασικών σπουδών του υποτρόφου στο Τµήµα ή τη Σχολή όπου φοιτά (Ιούνιο του τελευταίου έτους σπουδών) µε την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος δεν θα παραβεί τους όρους του συμβολαίου της υποτροφίας του και τις διατάξεις του ΑΝ. 2039/39 όπως και του άρθρου 29 του ΚΔ. 18/23.8.1941 «περί του τρόπου απονοµής υποτροφιών εκ κληρονοµιών κληροδοσιών και δωρεών καταλειποµένων εις άλλα πρόσωπα Νοµικά ή φυσικά πλήν του Κράτους» ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ Η υποτροφία θα συνεχίζεται για κάθε επόμενο ακαδημαϊκό έτος σπουδών, εφόσον ο υπότροφος ο οποίος δεν έχει υπερβεί τα βασικά έτη των σπουδών του, έχει προσκομίσει πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας από το Τμήμα ή τη Σχολή του για το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος σπουδών και βεβαίωση φοιτητικής ιδιότητας, ήτοι εγγραφής στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος του Τμήματος ή της Σχολής μετά σχετικής υπεύθυνης δήλωσης ότι θα συνεχίσει ευδόκιμα την παρακολούθηση του Τμήματος ή της Σχολής του και το επόμενο ακαδημαϊκό έτος ότι δεν έλαβε, ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά.- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ Η υποτροφία δύναται να παραταθεί για ένα (1) χρόνο ακόμη, εάν ζητηθεί από τον/την υπότροφο με αιτιολογημένη αίτηση του /της, δύο μήνες τουλάχιστον πριν την λήξη της αρχικής του/της υποτροφίας και με την προϋπόθεση ο/η υπότροφος να μην έχει παραβεί τους όρους του συμβολαίου της υποτροφίας και να υπάρχει επάρκεια εσόδων στο Ίδρυμα. Η έγκριση παράτασης της υποτροφίας εναπόκειται στην αρμοδιότητα του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, που αποφασίζει ύστερα από σχετική εισήγηση του ΔΣ του Ιδρύματος ( άρθρο 27 του ΚΔ. 18/23.8.1941 «περί του τρόπου απονοµής υποτροφιών εκ κληρονοµιών κληροδοσιών και δωρεών καταλειποµένων εις άλλα πρόσωπα Νοµικά ή φυσικά πλήν του Κράτους»). ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ Η υποτροφία θα διακόπτεται εάν : α) η επίδοση του υποτρόφου στις σπουδές του κριθεί ότι δεν είναι ικανοποιητική ως προς τον αριθμό των εξεταστέων μαθημάτων και τον απαιτούμενο βαθμό β) ανίατη ή παρατεταμένη ασθένεια εμποδίζει την εξακολούθηση των σπουδών του υποτρόφου (αρθρ. 59 παρ. 1του ΑΝ2039/39) γ) ο υπότροφος διακόψει αυτόβουλα και άνευ αιτίας τις σπουδές του πριν τη λήξη της υποτροφίας του χωρίς προηγουμένως να έχει ειδοποιήσει το Ιδρυμα εντός 2 μηνών το αργότερο από τη διακοπή. Σε αυτήν την περίπτωση ο/η υπότροφος οφείλει να επιστρέψει στο Ίδρυμα το ποσό που έλαβε μέχρι τότε ως υποτροφία εφαρμοζόμενων για την είσπραξη αυτού , διατάξεων του νόμου περί εισπράξεων των δημοσίων εσόδων (αρθρ. 60 παρ.1 του ΑΝ 2039/39) δ) αποδειχθεί ότι, ο υπότροφος λαμβάνει και άλλη υποτροφία από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή Δωρεά για τις σπουδές. Σε αυτήν την περίπτωση ο/η υπότροφος οφείλει να επιστρέψει στο Ίδρυμα το ποσό που έλαβε μέχρι τότε ως υποτροφία εφαρμοζόμενων για την είσπραξη αυτού, διατάξεων του νόμου περί εισπράξεων των δημοσίων εσόδων (αρθρ. 61 παρ.1 του ΑΝ 2039/39 σε συνδυασμό με το άρθρο 29 παρ. 1 α΄ και 29 παρ. 3 του ΚΔ 18/23-8-1941) ε) μεταγραφεί σε άλλο Τμήμα ή Σχολή ή σε άλλο Πανεπιστηµιακό Ίδρυµα χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος και του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αν.Μακεδονίας-Θράκης (αρθρ.62 του ΑΝ 2039/39 σε συνδυασμό με το αρθρ. 29 παρ. 1 β΄ του ΚΔ 18/23-8-41) στ) αποδειχθεί ότι ο υπότροφος δεν παρουσιάζει καλή διαγωγή και παρέβη τους Νόµους του Κράτους, Σε αυτήν την περίπτωση ο/η υπότροφος οφείλει να επιστρέψει στο Ίδρυμα το ποσό που έλαβε μέχρι τότε ως υποτροφία εφαρμοζόμενων για την είσπραξη αυτού, διατάξεων του νόμου περί εισπράξεων των δημοσίων εσόδων (αρθρ. 58 του ΑΝ 2039/39) ζ) ο υπότροφος δεν προσκοµίζει για τη συνέχιση της υποτροφίας του τα απαιτούµενα πιστοποιητικά για κάθε ακαδηµαϊκό έτος σπουδών (αρθρ. 57 παρ.1 του ΑΝ 2039/39) η) επέλθει δραστική μείωση των ετησίων εσόδων του Ιδρύματος Διακοπή υποτροφίας και επιστροφή χρημάτων επέρχεται και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του ΑΝ 2039/39 και του ΚΔ 18/23-8-1941. Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας για όποιον λόγο και αν γίνει αυτή, δεν γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης υπέρ του/της υποτρόφου (αρθ.59 παρ. 2 του ΑΝ 2039/1939). ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ Το συνολικό ποσό της υποτροφίας ήτοι 250 ευρώ Χ 9 μήνες= 2.250 ευρώ θα καταβάλλεται μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., Κατάστημα Αλεξανδρούπολης (306) σε αριθμό Λογαριασμού του υποτρόφου άπαξ, στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους μετά την προσκόμιση όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών για την συνέχιση χορήγησης της υποτροφίας. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ Ο υπότροφος υποχρεούται να καταθέσει αντίγραφο του πτυχίου του μέσα σε ένα (1) έτος το αργότερο από την λήξη της κανονικής διάρκειας των βασικών του σπουδών στο Τμήμα ή τη σχολή φοίτησης. Η πρόσκληση και οι όροι προκήρυξης πρέπει να γνωστοποιείται α) στην Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών- Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ-Θρακ και β) στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας ήτοι στην Δ/νση Α/βαθμιας και Β/βαθμιας Εκπ/σης -Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αν.Μακ.Θράκης στην Αλεξανδρούπολη σύμφωνα με το αρθρ. 56 παρ. 1 του ν.4182/2013. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ταχυδρομική διεύθυνση: «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε. Κατάστημα Aλεξανδρoύπoλης 306» ή στο τηλέφωνο: 25510- 27427 κ.Αλεπάκο Πέτρο ή www.klirodotima-altinalmazi.gr e mail (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)» Αλεξανδρούπολη, 30-9-2019 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 2713Β΄/13-01-2020 έκθεση επιδόσεώς της, η Δικ. Επιμελήτρια στο Πρωτοδικείο Ηλείας Αθηνά Χρ.Γαλανοπούλου, κάτοικος Πύργου, επέδωκε αντίστοιχα ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξουσίας του Φωτίου Δούλα του Παναγιώτη και της Χρυσάφως, κατοίκου της τ.κ. Κοσκινά του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας Ηλείας, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, για την Χαμιντέ Ράπι του Εμίν και της Μάγε, πρώην κάτοικου Αθηνών (οδός Σατωμβριάνδου αρ.51), και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 16-7-2019 Αγωγή Διαζυγίου του ανωτέρω, απευθυνομένης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας (Αριθμός Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής Μει 159/2019) για την οποία ορίστηκε δικάσιμος η 26η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., με αίτημα να κηρυχθεί για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής, λυμένος ο υφιστάμενος πολιτικός γάμος, που τελέστηκε την 30η Μαρτίου 2002, στο Δημαρχείο της πόλεως της Αρχαίας Ολυμπίας του ομώνυμου Δήμου Π.Ε.Ηλείας, από τον Δήμαρχο Αρχ.Ολυμπίας και να καταδικαστεί η εναγόμενη στην εν γένει δικαστική δαπάνη. Προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη όπως παραστεί στη συζήτηση αυτής ότε και όπου ανωτέρω ορίζεται. Πύργος, 15-01-2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Κωνσταντίνα Σπ. Κολλιοπούλου Δικηγόρος – Διαπ.Διαμεσολαβήτρια 28ης Οκτωβρίου 39, 27100, Πύργος Τηλ. 6937282796, 2621026990 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Νικόλαος Χαρ. Ντόγκας, σύμφωνα με την από 17/01/2020 έγγραφη εντολή του Δικηγόρου κ. Μάρκου Ορφανουδάκη ως πληρεξούσιος της Αλεξάνδρας Γοργομύτη του Αγγέλου και της Ελευθερίας, κατοίκου Άνω Λιοσίων, οδός Νεμέας αρ. 17, με ΑΔΤ ΑΝ 396692 και ΑΦΜ 150738571, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Σωτήριο ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ (Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9930Γ/17-01-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, την από 17/01/2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ, για την άγνωστη διαμονή και διεύθυνση του LEDJO DRVISHAJ (ΛΕΝΤΙΟ ΝΤΕΡΒΙΣΑΙ) του Leonidha (Λεωνίδα) και της Violeta (Βιολέτα), πρώην κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Εσπερίδων αρ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, γεννημένος στο Vlore Αλβανίας στις 02/05/1986, κάτοχος διαβατηρίου με αριθμό BJ 2922874-19-12-2011 εκδοθέν από τις αρμόδιες αρχές της Αλβανίας, λήξης 18/12/2021, με σφραγίδα εισόδου 28/03/2015, με την οποία ζητείται η λύση της υπ’ αρ. 1218/20-05-2015 πράξης Συμφώνου Συμβίωσης της συμβολαιογράφου Βικτωρίας Κ. Αδαμάκη. Αθήνα 21/01/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Χ. Ντόγκας ΠΕΡΙΛΗΨΗ της με Αριθμό 1873/2018 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική Διαδικασία), η οποία εκδόθηκε κατόπιν της από 14/07/2014 με Γ.Α.Κ. 85989/2014 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 11820/2014 (πράξη κατάθεσης της Γραμματείας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών), του ενάγοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αριθμ. 12 και εκπροσωπείται νόμιμα, ως οιονεί καθολικού διαδόχου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)» και στρέφεται κατά της εναγομένης κ. Παρασκευής ΜΑΘΑΡΙΚΟΥ του Αλεξάνδρου, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Σπετσών αριθμ. 96Α και ήδη αγνώστου διαμονής και με την οποία το ανωτέρω Δικαστήριο, σύμφωνα με το διατακτικό της υποχρεώνει τα κάτωθι: 1) Δικάζει ερήμην της εναγομένης, 2) Ορίζει το νόμιμο παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των 200,00 ευρώ, 3) Δέχεται την Αγωγή, 4) Υποχρεώνει την εναγόμενη να καταβάλει στο ενάγον Ν.Π.Δ.Δ. το ποσό των 24.374,58 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη επίδοσης της αγωγής έως την εξόφληση, 5) Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή για το ήμισυ του ως άνω κεφαλαίου 6) Καταδικάζει την εναγόμενη να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των 750,00 ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 22/02/2018. Κάτω δε αυτής υπάρχει η από 30/12/2019 παραγγελία για επίδοση του πληρεξούσιου Δικηγόρου του ως άνω ενάγοντος Ν.Π.Δ.Δ. κ. Ιωάννη Αντ. Κάππου, με την οποία παραγγέλλει να επιδοθεί η παραπάνω Απόφαση στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες η ως άνω εναγόμενη. Το ανωτέρω έγγραφο επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την κ. Παρασκευή ΜΑΘΑΡΙΚΟΥ του Αλεξάνδρου, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Σπετσών αριθμ. 96Α και ήδη αγνώστου διαμονής, ως προκύπτει εκ της υπ' αριθμ. 6129Β'/15-01-2020 εκθέσεως επιδόσεως εμού του ιδίου Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Επαμεινώνδα Π. Ζαφειράτου, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 15/01/2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Π. ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με τις υπ’αρ. 9468/9-01-2020 και 9590/17-1-2020 εκθέσεις μου επιδόσεως η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Ανθή Νικολοπούλου μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Μαρίας Αλεξανδρή πληρεξούσιας του Ivan Kostov του Nikolov κατοίκου Σπάτων οδού Αγ.Δημητρίου αρ. 15, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο για την Παναγιώτα συζ. Γεωργίου Τσελέπη το γένος Δημητρίου και Βούλας Γέρουθ και για τον Γεώργιο Τσελέπη του Ιωάννη αμφότεροι πρώην κάτοικοι Γαλατσίου Αττικής οδού Αρτέμιδος αρ. 16 και ήδη αγνώστου διαμονής, Πιστό αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 3046/2011 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία δικάζει ερήμην των εναγομένων, ορίζει παράβολο ανακοπής ερημοδικίας για την ερημοδικασθείσα πρώτη των εναγομένων το ποσό των 150€, απορρίπτει ό,τι κρίθηκε απορριπτέο, απορρίπτει την αγωγή ως προς τον δεύτερο των αναγομένων , υποχρεώνει την πρώτη των εναγομένων να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 15.500€ με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της υπό κρίση αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση, καταδικάζει την πρώτη των εναγομένων στα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος στο ποσό των 800€. Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια Ανθή Νικολοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην Αθήνα, στις 16.01.2020, με την με αριθμό 11773/2020 έκθεσή μου επίδοσης, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Αικατερίνη Β. Πρεβεζιάνου, κάτοικος Αθηνών, οδός Λυκούργου αρ. 9, (ΑΦΜ: 128221528), ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Άννας Φουντουκοπούλου του Παναγιώτη και της Ελπινίκης, κατοίκου Σουρωτής Θεσσαλονίκης, άνευ οδού, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, για τον Μενέλαο Λογοθέτη του Ιωάννη και της Ελένης, πρώην κατοίκου Μπλαγκόεβραντ (Blagoevrad) Βουλγαρίας, οδός Ούλιτσα Αλεξάντερ Σταμπολίσκι (Ulica Alexander Stamboliyski) αρ. 14 και νυν αγνώστου διαμονής, την με χρονολογία 30.09.2019 κι ενώπιον Παντός Δικαστηρίου και Πάσης Αρχής ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ, της πάνω πρώτης κατά του δεύτερου με την οποία τον καλεί σε συναινετική λύση του συμφώνου που αναφέρεται στο ανωτέρω εξώδικο, όπως ο νόμος ορίζει και το ίδιο το σύμφωνο προβλέπει σε άρθρο του, ενώπιον της Συμβολαιογράφου που το συνέταξε όπως ο νόμος ορίζει, άλλως επιφυλάσσεται να προσφύγει ενώπιον τόσο των αρμοδίων αρχών όσο και των Ποινικών και Πολιτικών Δικαστηρίων, με ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός της. Η Δικαστική Επιμελήτρια Αικατερίνη Β. Πρεβεζιάνου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην Αθήνα, στις 16.01.2020, με την με αριθμό 11772/2020 έκθεσή μου επίδοσης, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Αικατερίνη Β. Πρεβεζιάνου, κάτοικος Αθηνών, οδός Λυκούργου αρ. 9, (ΑΦΜ: 128221528), ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών κ. Μιχαήλ Γ. Μυγιάκη, πληρεξούσιου των 1) Ιωάννη Μοσχονήσιου του Χρήστου και της Δήμητρας, κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός Μαρκορά αρ. 3, με ΑΦΜ: 073177707 Δ.Ο.Υ. Α’ Περιστερίου και 2) Μαρίας Σαλούστρου του Χρήστου και της Σοφίας, συζ. Ι. Μοσχονήσιου, κατοίκου Περιστερίου επί της οδού Μαρκορά αρ. 3, με ΑΦΜ: 067186828 Δ.Ο.Υ. Α’ Περιστερίου, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, για την Ο.Ε. με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΠΟΖΗ Ο.Ε.», τότε εδρεύουσα στην Ελευθερούπολη και ήδη άγνωστης έδρας, ακριβές επικυρωμένο φ/αντίγραφο με χρονολογία 20.12.2019 ΑΙΤΗΣΗΣ, απευθυνόμενη Ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ιλίου, των πάνω πρώτων κατά της δεύτερης, με την οποία ζητούν Να γίνει δεκτή η αίτησή τους, Να διαταχθεί για την αναφερόμενη στο ιστορικό της αίτησης αιτία, η ανατροπή της εγγεγραμμένης στον τ. 14 και αρ. 202 των βιβλίων κατασχέσεων του Υποθ/κειου Ιλίου αναγκαστικής κατάσχεσης, η οποία επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 514/17.07.1972 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου του Δικ. Επιμελητή του Πρωτ. Αθηνών Φωτίου Κοπανιτσάνου κατά της Δήμητρας Καμπόλη του Κων/νου, συζ. Χρήστου Μοσχονήσιου και υπέρ της Ο.Ε. «ΜΠΟΖΗ Ο.Ε.», στο ακίνητο που λεπτομερώς περιγράφεται στο ιστορικό της αίτησης, Να διαταχθεί η διαγραφή της άνω κατάσχεσης από τα βιβλία κατασχέσεων του Υποθ/κειου Ιλίου. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχουν α) η από 23.12.2019 έκθεση κατάθεσης της Κων/ντίας Βρεττού, Γραμματέα του παραπάνω δικαστηρίου με ΓΑΚ 4424/2019 και ΕΑΚ 170/2019, με την οποία φαίνεται πως κατατέθηκε νόμιμα το ανωτέρω αναφερόμενο δικόγραφο και β) Η από 23.12.2019 πράξη του κ. Ειρηνοδίκη Χρήστου Καραγιαννίδη, με την οποία ορίζει ημερομηνία συζήτησης της αίτησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ιλίου, την 04.02.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ στο ακροατήριο 1, με αριθμό 1, κοιν/νη προ 3 ημερών, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί κατά τη συζήτησή της όταν και όπου ορίζεται. Η Δικαστική Επιμελήτρια Αικατερίνη Β. Πρεβεζιάνου ΓΑΜΟΣ Ο ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΦΕΤΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΙΠΟΥΡΙΑΡΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΛΩΡΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΡΟΝΤΗΡΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας