PrintButton

24-01-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τη με αριθμό 2629Γ/24.01.2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Θεοδώρου Μούντριχα του Κων/νου, μετά από παραγγελία εμού της δικηγόρου Αθηνών Ιωάννας Μωραΐτου, ως πληρεξουσίας της Χριστίνας Τσιρώνη του Βασιλείου, κατοίκου Αλίμου Αττικής, επιδόθηκε προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 135 ΚΠολΔ, για τη Lali (Λάλι) Obolashvilli (Ομπολασβίλι) του Giorgi (Γκιόργκι) και της Eteri (Ετέρι), πρώην κάτοικο Αθηνών Αττικής, οδός Καλλιγά, αρ.37, και ήδη αγνώστου διαμονής, ό,τι ακριβές αντίγραφο εκ του εις χείρας μου επικυρωμένου αντιγράφου της από 11.10.2019 (με ΓΑΚ: 88406/2019 και ΕΑΚ: 3831/2019) αίτησης της Χριστίνας Τσιρώνη του Βασιλείου, απευθυνόμενης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας), με την οποία είχε ορισθεί δικάσιμος για συζήτησή αυτής η 20.1.2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09.00, στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, (κτίριο 6, αιθ.3, με αριθμό πιν. ΡΔ/10), με την οποία η διάδικος ζητά όσα με λεπτομέρειες αναφέρονται σε αυτήν, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο εκ του πινακίου εγγραφής πολιτικών υποθέσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΡΔ/10), το οποίο συνεδρίασε στις 20.01.2020 στο Κτίριο 6 Αίθουσα 3 και το οποίο ανέβαλε την συζήτηση της παραπάνω αίτησης για την 30.03.2020. Η επίδοση προς την Lali (Λάλι) Obolashvilli (Ομπολασβίλι) γίνεται προκειμένου η ίδια να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη συγχρόνως όπως παραστεί κατά τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης, η οποία έχει ορισθεί μετ’ αναβολή για τις 30.03.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας, κτίριο 6, αιθ. 3), ώστε να συναινέσει αυτοπροσώπως ενώπιον του Δικαστηρίου ως φυσική μητέρα του ανηλίκου άρρενος τέκνου που γέννησε στις 3.3.2019 στην Αθήνα, στην τέλεση της υιοθεσίας που ζητά με την από 11.10.2019 (με ΓΑΚ: 88406/2019 και ΕΑΚ: 3831/2019) αίτησή της η Χριστίνα Τσιρώνη. Αθήνα 24.1.2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος Ιωάννα Μωραϊτου Δικηγόρος Αθηνών Κηφισίας αρ. 65 Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Αθήνας, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 105, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, ΑΦΜ 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 21-1-2020 (αρ. εκθ. 350ΣΤ) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΤΣΟΥΡΚΙΝ Δημήτριο του ΙΓΚΟΡ και της Ελένης (ΑΦΜ 117752150), πρώην κάτοικο Θεσσαλονίκης στην οδό Ι. Χρυσοστόμου αρ. 4 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 27-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά του ΤΣΟΥΡΚΙΝ Δημητρίου του ΙΓΚΟΡ και της Ελένης (Α.Φ.Μ. 117752150), πρώην κατοίκου Θεσσαλονίκης στην οδό Ι. Χρυσοστόμου αρ. 4 και ήδη αγνώστου διαμονής. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει η με ΓΑΚ 112485/2019 και ΕΑΚ 10679/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου» από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 19-12-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:59 πμ, από τη δικηγόρο κα Σπυριδούλα ΠΕΡΡΟΥ (ΔΣΑ/27481, ΑΦΜ 054919308), το αναφερθέν δικόγραφο, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλει το ποσό των 79.232,25 € εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο, κατά την ημερομηνία σύνταξης της αγωγής, για το δάνειο που αναφέρεται στην αγωγή ανέρχεται σε 4,470% (ενήμερο επιτόκιο 1,970%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 12 του Ν. 2601/1998, από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξόφλησής του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενος να παραστεί όταν και όπου αρμοδίως οριστεί. Αθήνα, 23/1/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Αθήνας, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 105, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, ΑΦΜ 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 21-1-2020 (αρ. εκθ. 351ΣΤ) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΑΤΣΑΡΟ Ηλία του Παναγιώτη (ΑΦΜ 029050742), πρώην κάτοικο Δρυού Μαρπήσσης Πάρου και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 21-6-2019 ΑΓΩΓΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά του ΑΤΣΑΡΟΥ Ηλία του Παναγιώτη (ΑΦΜ 029050742), πρώην κατοίκου Δρυού Μαρπήσσης Πάρου και ήδη αγνώστου διαμονής. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της με ΓΑΚ 112537/2019 και ΕΑΚ 10696/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου» από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 19-12-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:21 πμ, από τη δικηγόρο κα Σπυριδούλα ΠΕΡΡΟΥ (ΔΣΑ/27481, Α.Φ.Μ. 054919308), το αναφερθέν δικόγραφο, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλει το ποσό των 132.812,11 € εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο, κατά την ημερομηνία σύνταξης της αγωγής, για το δάνειο που αναφέρεται στην αγωγή ανέρχεται σε 4,620% (ενήμερο επιτόκιο 2,120%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 12 του Ν. 2601/1998, από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξόφλησής του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστεί ο αντίδικος στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενος να παραστεί όταν και όπου αρμοδίως οριστεί. Αθήνα, 23/1/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Σπυριδούλας Α. ΠΕΡΡΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Α. Πέρρου & Ιωάννης Α. Πέρρος-δικηγορική εταιρεία», κατοίκου Αθήνας, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 105, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, ΑΦΜ 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 21-1-2020 (αρ. εκθ. 352ΣΤ) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΣΤΕΡΓΙΟΥ Σαμουήλ του Γεωργίου (ΑΦΜ 053642434), πρώην κάτοικο Λάρισας, οδός Καψούρη αρ. 50 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 21-6-2019 ΑΓΩΓΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά του ΣΤΕΡΓΙΟΥ Σαμουήλ του Γεωργίου (ΑΦΜ 053642434), πρώην κατοίκου Λάρισας, οδός Καψούρη αρ. 50 και ήδη αγνώστου διαμονής. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει η με ΓΑΚ 112578/2019 και ΕΑΚ 3636/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου» από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 19-12-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:39 πμ, από τη δικηγόρο Σπυριδούλα ΠΕΡΡΟΥ (ΔΣΑ/27481, ΑΦΜ 054919308), το αναφερθέν δικόγραφο, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλει το ποσό των 263.520,68 € εντόκως, με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο, κατά την ημερομηνία σύνταξης της αγωγής, για το δάνειο που αναφέρεται στην αγωγή ανέρχεται σε 4,470% (ενήμερο επιτόκιο 1,970%) ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 12 του Ν. 2601/1998, από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξόφλησής του, 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 4) να καταδικαστεί ο αντίδικος στην εν γένει δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενος να παραστεί όταν και όπου αρμοδίως οριστεί. Αθήνα, 23/1/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Δυνάμει της με αριθμό 31/2019 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας εγκρίθηκε το από 12.7.2019 Καταστατικό της Ομοσπονδίας ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΩΟΦΙΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, με έδρα το Ηράκλειο Αττικής και με σκοπό τον αναφερόμενο στο 2ο άρθρο του αποτελούμενου από 20 άρθρα Καταστατικού της. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος εγγράφου του από 21.01.2020 Κατασχετηρίου (Αναγκαστικής Κατάσχεσης εις χείρας τρίτου) Στην Αθήνα, την 21η-01-2020, ημέρα Τρίτη, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, Νικόλαος Δ. Χρόνης (Α.Φ.Μ. 075978113), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών (Ηπείρου 1), τηλ. 210-88.17.118, μετά την από 21.01.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Θ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ πληρεξούσιο της βρετανικής αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «DAIFUKU LOGAN LTD», που εδρεύει στην Αγγλία, οδός Sutton Rd, Hull HU7 0DR (Σάτον Rd, Χαλ HU7 0DR), Α.Φ.Μ (VAT no) GB 433 5332 73, νομίμως εκπροσωπούμενης, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 9531Ε΄/21.01.2020 έκθεσή μου επίδοσης για τον Ιωάννη Μεϊντάνη, έμπορο με Α.Φ.Μ. 044237283 πρώην κάτοικο Αργυρούπολης Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου αριθμ.9 και ήδη αγνώστου διαμονής, το από 21.01.2020 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ (ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ) της ως άνω βρετανικής αλλοδαπής εταιρείας ΚΑΤΑ του Ιωάννη Μεϊντάνη, εμπόρου με Α.Φ.Μ. 044237283 πρώην κατοίκου Αργυρούπολης Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου αριθμ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ : 1) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, οδός Αιόλου, αριθμός 86, όπως νομίμως εκπροσωπείται, 2) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, οδός Σταδίου, αριθμός 40, όπως νομίμως εκπροσωπείται, 3) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, οδός Αμερικής, αριθμός 4, όπως νομίμως εκπροσωπείται και 4) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, οδός Όθωνος, αριθμός 8, όπως νομίμως εκπροσωπείται. Ο καθ’ ου υποχρεούται δυνάμει εκτελεστού τίτλου, ήτοι της υπ’ αριθμ. 9646/2017 Δικαστικής Αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία) να καταβάλει στην κατάσχουσα αλλοδαπή εταιρεία το συνολικό ποσό των ΕΥΡΩ ογδόντα χιλιάδων (80.000,00€), ως προσωρινά εκτελεστό μέρος της συνολικής οφειλής ΕΥΡΩ διακοσίων τριάντα τεσσάρων πεντακοσίων ενενήντα δύο και είκοσι λεπτών (234.592,20€) που επιδίκασε σε αυτήν το ως άνω Δικαστήριο. Η βρετανική αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «DAIFUKU LOGAN LTD», επιτάσσει τις ως άνω τρίτες ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες να αποδώσουν σε αυτήν εκ των ως άνω περιγραφομένων τραπεζικών καταθέσεων, που βρίσκονται σε τραπεζικό/ικούς λογαριασμό/ούς οποιουδήποτε είδους (ταμιευτηρίου, όψεως καταθέσεις ομολόγων, μετοχών μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ή οποιωνδήποτε άλλων χρεογράφων, που διατηρεί στις άνω Τράπεζες και σε οποιοδήποτε υποκατάστημα αυτών στην ελληνική επικράτεια, καθώς και καταθέσεις ομολόγων, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ή οποιωνδήποτε άλλων χρεογράφων σε οποιαδήποτε από τις αυτές ως άνω Τράπεζες και σε οποιοδήποτε υποκατάστημα τους, περιλαμβανομένων τόσο των τυχόν υφισταμένων χρηματικών ποσών και λοιπών ως άνω περιγραφομένων περιουσιακών δικαιωμάτων όσο και μελλοντικών, καθώς και οποιουδήποτε άλλου χρηματικού ποσού ή περιουσιακού ως άνω δικαιώματος από οποιαδήποτε άλλη αιτία, προς ικανοποίηση της άνω αναφερομένης χρηματικής απαιτήσεως της έως την ολοσχερή εξόφληση της, ο καθ’ ου Ιωάννης Μεϊντάνης, έμπορος με Α.Φ.Μ. 044237283 πρώην κάτοικος Αργυρούπολης Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου αριθμ.9 και ήδη αγνώστου διαμονής, μέχρι του ποσού της απαιτήσεως της, σύμφωνα με τα ανωτέρω ανερχόμενης σήμερα στο ποσό των ΕΥΡΩ ογδόντα χιλιάδων (80.000,00€), πλέον των δεδουλευμένων μέχρι την επίδοση του παρόντος κατασχετηρίου τόκων ως άνω ποσού κατά τις άνω διακρίσεις στον δεκτικό καταβολής πληρεξούσιο δικηγόρο της Κωνσταντίνο Θ. Καραγκούνη (Α.Μ./ Δ.Σ.Α. 11613) έναντι εγγράφου αποδείξεως και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως της. Αντίκλητο της και δεκτικό καταβολής διορίζει τον Κωνσταντίνο Θ. Καραγκούνη, δικηγόρο Αθηνών (Α.Μ./ Δ.Σ.Α. 11613), κάτοικο Αθηνών, οδός Βαλαωρίτου, αριθμός 18 (τηλ. 2103390001). Με το ανωτέρω Κατασχετήριο συγκοινοποιήθηκε αντίγραφο εξ απογράφου πρώτου εκτελεστού της ως άνω υπ’ αριθμ. αριθμ. 9646/2017 Δικαστικής Αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), μαζί με την από 10/01/2020 επιταγή προς πληρωμή, η οποία κοινοποιήθηκε νομίμως στον Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών καθώς ο καθ’ ου είναι αγνώστου διαμονής, συνταχθείσης της υπ’ αριθμ. 9409Ε’/14-01-2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Νικολάου Δημ. Χρόνη, νομίμως και εμπροθέσμως, για το συνολικό ποσό που επιτάσσεται να καταβάλλει στην κατάσχουσα εταιρεία δυνάμει του ανωτέρω εκτελεστού τίτλου. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 21-01-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Ιωάννης Γραμπάς, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Παναγιώτας Χ. ΛΟΤΣΙΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία «ΣΦΗΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», κατοίκου Αθήνας, οδός Σίνα αρ. 11, ως πληρεξούσιας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 13-1-2020 (αρ. εκθ. 287Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον εναγόμενο ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟ Αθανάσιο του Νικολάου (ΑΦΜ 014621964), πρώην κάτοικο Παπάγου Αττικής, οδός Λάσκου αρ. 30 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 25-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Αθανασίου του Νικολάου (ΑΦΜ 014621964), πρώην κατοίκου Παπάγου Αττικής, οδός Λάσκου αρ. 30 και ήδη αγνώστου διαμονής. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει η ΓΑΚ 114438/2019 και ΕΑΚ 11047/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου» από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 24-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:35 πμ, από τον δικηγόρο ΒΟΣΣΟ Νικόλαο (ΔΣΑ/38105,ΑΦΜ 136395701) το παραπάνω δικόγραφο, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι μέσα σε 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της σε όλο της το περιεχόμενο, 2) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλει το συνολικό ποσό των 219.129,77 € (€205.177,41+ €13.952,36=€219.129,77), έντοκα από την επόμενη της 11-9-2019, άλλως επικουρικά νομιμότοκα από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επόμενη της 11-9-2019, άλλως από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής, πλέον εξόδων εντόκως μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της, να υποχρεωθεί να της καταβάλει το ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ), 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου ποσού και 4) να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενος συγχρόνως α) να καταθέσει επ’ αυτής προτάσεις ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου εντός της νόμιμης προθεσμίας και β) να παραστεί κατά τη συζήτησή της, όταν και όπου οριστεί. Αθήνα, 23/1/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Χρ. Γραμπάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Ιωάννης Γραμπάς, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Παναγιώτας Χ. ΛΟΤΣΙΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία «ΣΦΗΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», κατοίκου Αθήνας, οδός Σίνα αρ. 11, ως πληρεξούσιας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 13-1-2020 (αρ. εκθ. 289Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον εναγόμενο KIHLAL KHALID του ALI (ΑΦΜ 135869869), πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Ηλία Ηλιού αρ. 6 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 16-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά του KIHLAL KHALID του ALI (ΑΦΜ 135869869), πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Ηλία Ηλιού αρ. 6 και ήδη αγνώστου διαμονής. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει η με ΓΑΚ 116028/2019 και ΕΑΚ 11482/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου», από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 31-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:22 πμ, από τον δικηγόρο ΒΟΣΣΟ Νικόλαο (ΔΣΑ/38105, ΑΦΜ 136395701), το παραπάνω δικόγραφο αγωγής, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι μέσα σε 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της σε όλο της το περιεχόμενο, 2) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλει το συνολικό ποσό των 40.404,57 €, έντοκα από την επόμενη της 26-11-2019, άλλως επικουρικά νομιμότοκα από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επόμενη της 26-11-2019, άλλως από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής, πλέον εξόδων εντόκως μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της, να υποχρεωθεί να της καταβάλει το ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ), 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου ποσού και 4) να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενος συγχρόνως α) να καταθέσει επ’ αυτής προτάσεις ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου εντός της νόμιμης προθεσμίας και β) να παραστεί κατά τη συζήτησή της, όταν και όπου οριστεί. Αθήνα, 23/1/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Χρ. Γραμπάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Ιωάννης Γραμπάς, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Παναγιώτας Χ. ΛΟΤΣΙΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία «ΣΦΗΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», κατοίκου Αθήνας, οδός Σίνα αρ. 11, ως πληρεξούσιας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 13-1-2020 (αρ. εκθ. 290Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον εναγόμενο TALUKDAR MD MONIR HOSSIN του MD BELAYT HOSSIN (ΑΦΜ 109389159), πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Αγαθουπόλεως αρ. 26 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 16-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά του TALUKDAR MD MONIR HOSSIN του MD BELAYT HOSSIN (ΑΦΜ 109389159) πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Αγαθουπόλεως αρ. 26 και ήδη αγνώστου διαμονής. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει η με ΓΑΚ 101387/2019 και ΕΑΚ 3376/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου» από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 20-12-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:50 πμ, από τη δικηγόρο ΛΟΤΣΙΟΥ Παναγιώτα (ΔΣΑ/13472), το παραπάνω δικόγραφο, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την κατάθεσή της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία 60 ημερών. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της σε όλο της το περιεχόμενο, 2) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλει το ποσό των 14.752,91 €, έντοκα από την επόμενη της 26-11-2019, άλλως επικουρικά νομιμότοκα από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επόμενη της 26-11-2019, άλλως από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής, πλέον εξόδων εντόκως μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της, να υποχρεωθεί να της καταβάλει το ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ), 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου ποσού και 4) να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενος συγχρόνως α) να καταθέσει επ’ αυτής προτάσεις ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου εντός της νόμιμης προθεσμίας και β) να παραστεί κατά τη συζήτησή της, όταν και όπου οριστεί. Αθήνα, 23/1/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Χρ. Γραμπάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Ιωάννης Γραμπάς, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Παναγιώτας Χ. ΛΟΤΣΙΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία «ΣΦΗΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», κατοίκου Αθήνας, οδός Σίνα αρ. 11, ως πληρεξούσιας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 13-1-2020 (αρ. εκθ. 291Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον εναγόμενο MIAH MD HOSSAIN του MD RAFIQUL ISLAM (ΑΦΜ 124800547), πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Σταυροπούλου αρ. 13 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 16-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά του MIAH MD HOSSAIN του MD RAFIQUL ISLAM (ΑΦΜ 124800547), πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Σταυροπούλου αρ. 13 και ήδη αγνώστου διαμονής. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει η ΓΑΚ 116035/2019 και ΕΑΚ 11485/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου» από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 31-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:26 πμ, από τον δικηγόρο ΒΟΣΣΟ Νικόλαο (ΔΣΑ/38105, ΑΦΜ 136395701), το παραπάνω δικόγραφο αγωγής, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι μέσα σε 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της σε όλο της το περιεχόμενο, 2) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλει το συνολικό ποσό των 40.404,57 €, έντοκα από την επόμενη της 26-11-2019, άλλως επικουρικά νομιμότοκα από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επόμενη της 26-11-2019, άλλως από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής, πλέον εξόδων εντόκως μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της, να υποχρεωθεί να της καταβάλει το ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ), 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου ποσού και 4) να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενος συγχρόνως α) να καταθέσει επ’ αυτής προτάσεις ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου εντός της νόμιμης προθεσμίας και β) να παραστεί κατά τη συζήτησή της, όταν και όπου οριστεί. Αθήνα, 23/1/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Χρ. Γραμπάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Ιωάννης Γραμπάς, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθήνας Παναγιώτας Χ. ΛΟΤΣΙΟΥ, μέλους της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία «ΣΦΗΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», κατοίκου Αθήνας, οδός Σίνα αρ. 11, ως πληρεξούσιας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στις 13-1-2020 (αρ. εκθ. 288Ε) στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον εναγόμενο ΚΡΗΤΙΚΟ Νεκτάριο του Μάρκου (ΑΦΜ 031654700), πρώην κάτοικο Αργυρούπολης Αττικής στην οδό Αγίου Γεωργίου αρ. 11 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 16-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά του ΚΡΗΤΙΚΟΥ Νεκταρίου του Μάρκου (Α.Φ.Μ.: 031654700), πρώην κατοίκου Αργυρούπολης Αττικής στην οδό Αγίου Γεωργίου αρ. 11 και ήδη αγνώστου διαμονής. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει η με ΓΑΚ 116018/2019 και ΕΑΚ 3817/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικογράφου», από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 31-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:31 πμ, από τον δικηγόρο ΒΟΣΣΟ Νικόλαο (ΔΣΑ/38105, ΑΦΜ 136395701), το παραπάνω δικόγραφο αγωγής, το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι μέσα σε 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η αγωγή της σε όλο της το περιεχόμενο, 2) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στο ιστορικό της αγωγής, να της καταβάλει το συνολικό ποσό των 674.642,99 €, έντοκα από την επόμενη της 26-11-2019, άλλως επικουρικά νομιμότοκα από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επόμενη της 26-11-2019, άλλως από την επόμενη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής, πλέον εξόδων εντόκως μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της, να υποχρεωθεί να της καταβάλει το ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ), 3) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου ποσού και 4) να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική της δαπάνη. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενος συγχρόνως α) να καταθέσει επ’ αυτής προτάσεις ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου εντός της νόμιμης προθεσμίας και β) να παραστεί κατά τη συζήτησή της, όταν και όπου οριστεί. Αθήνα, 23/1/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Χρ. Γραμπάς ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΠ.: 8261/14-1-2020 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 4/2/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στην αίθουσα /της Οικονομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, θα διεξαχθεί φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 12 κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και περιλαμβάνει 21,22 τ.μ ισόγειο, 21,22 τ.μ πατάρι και 16,38 τ.μ. υπόγειο, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 640 € το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2). Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 4). Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης. Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Μάγερ 27, τηλ. 210 5277289 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. Αθήνα, 13/1/2020 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΑΘ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠ.: 8263/14-1-2020 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 4/2/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στην αίθουσα /της Οικονομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, θα διεξαχθεί φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 17 κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και περιλαμβάνει 20.87 τ.μ ισόγειο, 20.87 τ.μ πατάρι και 16.10 τ.μ. υπόγειο, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 770 € το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2). Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 4). Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης. Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Μάγερ 27, τηλ. 210 5277289 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. Αθήνα, 13/1/2020 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΑΘ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ., ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: OΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ 2019 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 398.946,50 € (με ΦΠΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019, ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 ΚΑ: 30-7323.058 CPV 45233120-6 (έργα οδοποιίας) Αριθ. πρωτ.: 1121 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ «OΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ 2019» Ο ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ διακηρύττει ότι την 7/02/2020 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. (λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών), θα διεξαχθεί με Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., Δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «OΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ 2019» προϋπολογισμού 398.946,50 € (με Φ.Π.Α.24%) και ΚΑ: 30-7323.058. Το έργο «OΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ 2019» συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ,ΤΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ με προϋπολογισμό 15.190,63 € (δαπάνη εργασιών) β) κατηγορία ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, με προϋπολογισμό 221.897,01 € (δαπάνη εργασιών) Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 61/2019 από την Τεχνική Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ, ανέρχεται στο ποσό των 321.731,05 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 398.946,50 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο ‘ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί’ της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης http://www.sparti.gov.gr . Επίσης στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-ΧΩ-ΥΔ.& ΠΕΡ. Δήμου Σπάρτης, Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο Σπάρτης-Γυθείου, πληροφορίες: Βαρζακάκος Κ., τηλ.27313-63200 και εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 29/01/2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 31/01/2020, καθώς και σε περίπτωση ορισμού νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 7/02/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μμ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13-02-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%). (άρθρα 13 & 14 των όρων της Διακήρυξης). Στη δημοπρασία δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτωθι, αρκεί να πληρούν τους όρους και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του κεφαλαίου Γ’ των όρων της διακήρυξης: 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 1.1 Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του άρθρου 52 και των άρθρων 12 και 13 του Π.Δ. 71/2019, στην κατηγορία έργου του άρθρου 21 της διακήρυξης, όπως αυτό ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδίως κατά την μεταβατική περίοδο εφαρμογής του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) (άρθ. 65 του Π.Δ. 71/2019). 2. Στην περίπτωση που, ο προσφέρων αποτελεί ένωση οικονομικών φορέων, που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 76, παρ.3 σημείο (β) του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 1.2 Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/16.06.2008) και των άρθρων 51 και 65 του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112Α/ 2019) δεν απαιτείτε ελάχιστο όριο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας. Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει και στο άρθρο 64 του Π.Δ. 71/2019. 2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν.4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία). Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 6.435,00 € και βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, κατά τους όρους της παρ.1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. (άρθρο 15 των όρων της Διακήρυξης). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 7-12-2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών δεσμεύει τον συμμετέχοντα για διάστημα 9 μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε διακόσιες σαράντα (240) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης (άρθρο 12 των όρων της Διακήρυξης). Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις: ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019, ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με ΚΑ: 30-7323.058 Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την αρμόδια ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΤΡΟΠΗ του ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ, αρμόδιος υπάλληλος Βαρζακάκος Κ., τηλ.27313-63200 και την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-ΧΩ-ΥΔ.& ΠΕΡ. του ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ (τηλ.: 27313 63364, Φαξ: 27313 63371), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Σπάρτη 22/01/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Με τη με αριθμό 8/2020 έκθεση της Εισηγήτριας της πτώχευσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΛΗΣ ΑΒΕΤΕ», Πρωτοδίκη Χαλκίδας, Εμμανουέλας – Φωτεινής Κουρσοβίτη, επετράπη στη σύνδικο της πτώχευσης, Ιωάννα Μαδαρού, να εκποιήσει ελεύθερα (εκουσίως) ενώπιον της Εισηγήτριας της πτώχευσης ή του νόμιμου αναπληρωτή της, χωρίς τις διατυπώσεις του δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού, την περιγραφόμενη στην υπ’ αριθμ. 11/2018 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, ακίνητη περιουσία, της οποίας η εκποίηση επετράπη με την υπ’αριθμ. 58/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, και συγκεκριμένα: ένα αγροτεμάχιο έκτασης κατά νεότερη και ακριβή καταμέτρηση 38.084,20 τ.μ., κείμενο στη θέση Αλιβέριον Δοκού του Δήμου Χαλκιδέων, με ΚΑΕΚ 121621701017/0/0. Εντός του αγροτεμαχίου υπάρχουν: Κτίριο Ι Αποθήκες επιφανείας 257,61 τ.μ. Κτίριο ΙΙ Ασκεπής αποθήκη επιφάνειας 154,19 τ.μ. και Κτίριο ΙΙΙ Γραφεία επιχείρησης επιφάνειας 144,14 τ.μ. Κτίριο IV Θυρωρείο επιχείρησης επιφανείας 32,93 τ.μ. Κτίριο V Αποθήκη επιφανείας 49,38 τ.μ. Κτίριο VI Γραφείο 2 επιφανείας 39,42 τ.μ. Κτίριο VII Κτίριο Γεφυροπλάστιγγας επιφανείας 19,03 τ.μ. Κτίριο VIII Αποθήκη επιφανείας 40,45 τ.μ. Κτίριο IX Αποθήκη επιφανείας 14,13 τ.μ. Κτίριο Χ Αποθήκη μίξερ επιφανείας 6,74 τ.μ. με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των ευρώ τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εκατόν ογδόντα ενός και τριάντα ενός λεπτών (345.181,31 €), που έχει καθοριστεί με την προαναφερθείσα υπ’ αριθμ. 58/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Η εκποίηση θα γίνει την 10η Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας με τιμή πρώτης προσφοράς το ως άνω αναφερόμενα ποσό. Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία δεν εμφανιστούν πλειοδότες ή οι προσφορές κριθούν μη συμφέρουσες θα γίνει επανάληψη του πλειστηριασμού τρεις ακόμη συνεχείς ανά εβδομάδα φορές, ήτοι την 17η Μαρτίου 2020, την 24η Μαρτίου 2020 και την 31η Μαρτίου 2020, και ώρα 12:00 μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Σε περίπτωση που και οι τρεις επαναληπτικοί πλειστηριασμοί αποβούν άκαρποι λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών ή οι προσφορές κριθούν μη συμφέρουσες ο πλειστηριασμός θα αναβληθεί χωρίς καμία πρόσθετη διατύπωση και θα ορισθεί σε ημερομηνία που θα απέχει τέσσερις εβδομάδες από τον τελευταίο επαναληπτικό διαγωνισμό, ήτοι την 28η Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Ορίζεται ότι όλα τα έξοδα της εκποίησης και οι δαπάνες μεταβίβασης (φόροι ακινήτων, χαρτόσημα, ΦΠΑ, αμοιβή δικηγόρων, συμβολαιογράφου, τυχόν σύνταξη τοπογραφικών, δικαιώματα υποθηκοφυλακείου και λοιπά έξοδα) θα βαρύνουν τον αγοραστή. Χαλκίδα, 23 Ιανουαρίου 2020 Η ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΑ Α. ΜΑΔΑΡΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΩΝΟΣ 9-ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ. 2221077061

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας