PrintButton

25-01-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος ακριβούς αντιγράφου της υπ’ αριθμ. 3345/2016 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 19.12.2019 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο κ. ΓΕΩΡΓΙΟ Ι. ΞΥΝΟΓΑΛΑ πληρεξούσιο του Νικολάου Τόλια, κατοίκου Δάφνης, οδός Αφροδίτης 24, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 4194/30.12.2019 έκθεση μου επίδοσης για λογαριασμό του Νικόλαου Πετρονικολού, τέως κατοίκου Αργυρούπολης Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη αρ.105 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές και θεωρημένο αντίγραφο της με αριθμό 3345/2016 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, αναφορικά με την υπόθεση του ενάγοντος Νικολάου Τόλια, κατοίκου Δάφνης, οδός Αφροδίτης 24 και του εναγομένου Νικολάου Πετρονικολού, κατοίκου Αργυρούπολης Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη 105, το διατακτικό της οποίας (Απόφασης) έχει ως εξής : "ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγομένου. ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο για την άσκηση ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Δέχεται την αγωγή. ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων δεκαπέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (8.915,80) με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής. ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινά εκτελεστή. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος του εναγομένου τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, τα οποία ορίζει σε διακόσια ογδόντα (280,00) ευρώ", για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 30-12-2019 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 10573/112002/2019 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΧΡΟΝΗΣ (Α.Φ.Μ. 075978113), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 18.12.2019 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο Αθηνών κ. ΝΙΚΟ Γ. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟ, πληρεξούσιο της Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αιόλου αρ.86, φέρει τον Α.Φ.Μ. 094014201 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 9410Ε΄/14.01.2020 έκθεση μου επίδοσης για λογαριασμό του Iliev (ΙΛΙΕΒ) DOBROMIR (ΝΤΟΜΠΡΟΜΙΡ) του Mintchev (ΜΙΝΤΣΕΒ), τέως κατοίκου Νεάπολης Βοίων Λακωνίας, οδός Δαμιανού Ανδρόνικου και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 069633014, ακριβές νομίμως επικυρωμένο από τον παραγγέλλοντα δικηγόρο φωτοτυπικό αντίγραφο της από 18-12-2019 Αγωγής (Τακτική Διαδικασία) της ως άνω ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας Κατά του Iliev (ΙΛΙΕΒ) DOBROMIR (ΝΤΟΜΠΡΟΜΙΡ) του Mintchev (ΜΙΝΤΣΕΒ), τέως κατοίκου Νεάπολης Βοίων Λακωνίας, οδός Δαμιανού Ανδρόνικου και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 069633014, αναφορικά με τη με αριθμό 4211194186/21-03-2008 Ιδιωτική Σύμβαση Τοκοχρεολυτικού Δανείου μεταξύ της Τράπεζάς και του εναγόμενου, υπογραφείσα στη Σπάρτη, με την οποία χορηγήθηκε στον καθ' ου (και εκείνος έλαβε) δάνειο ποσού σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€). Η ως άνω σύμβαση δανείου καταρτίστηκε με σκοπό την «ΑΓΟΡΑ Α' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ » του ακινήτου που βρίσκεται στη θέση ΛΙΑΓΑ, Άγιος Νικόλαος ΒΟΙΩΝ, νομού Λακωνίας, Τ.Κ. 23053. (Άρθρο 1). Η ως άνω Αγωγή φέρει ΓΑΚ : 112002/18.12.2019 και ΕΑΚ : 10573/18.12.2019 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ΖΗΤΕΙΤΑΙ Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή καθ' ολοκληρίαν. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στο ιστορικό της παρούσας, να καταβάλει στην ως άνω ανώνυμη τραπεζική εταιρεία το ποσό σαράντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (48.795,46€) (εκ των οποίων τα 37.166,78€ αφορούν σε οφειλή για χρεολύσια, τα 1.014,26€ αφορούν σε οφειλή για τόκους κεφαλαίου, τα 10.559,51€ αφορούν σε οφειλή για τόκους υπερημερίας και τα 54,91€ αφορούν σε οφειλή για ασφάλιστρα), έντοκα από την επομένη της 07-11-2019 και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επομένη της 07-11-2019, πλέον εξόδων εντόκων μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της, να υποχρεωθεί να της καταβάλει το ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ). Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου ποσού. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και στην αμοιβή του Πληρεξουσίου της Δικηγόρου. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Προς γνώση του και για τις έννομες συνέπειες, καλούμενος να παραστεί κατά τη συζήτηση όπου και ότε ως άνω νομίμως ορίζεται. Αθήνα, 14-01-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Η υπογραφόμενη Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΕΟΔ. ΛΟΥΙΖΟΥ, κάτοικος Αθηνών, οδός Λυκούργου αρ. 9 – τηλ. 210-3240747, με την υπ’ αριθμόν 10.212/23-1-2020 έκθεσή μου επίδοσης, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. ΕΛΛΗ – ΘΑΛΕΙΑ Ν. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ για τον για τον Ιχαϋέρε Εχις Άλλεν του Τόνι και της Βικτωρίας, πρώην κατοίκου Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Βοσπόρου αρ.9 και ήδη αγνώστου διαμονής, μετά την από 12-1-2020 γραπτή παραγγελία του κ. ΒΑΣΙΛΗ Χ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ, πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ευθυμίας Ράνου του Αντωνίου και της Αθανασίας, συζύγου Ιχαϋέρε Εχις Αλλεν του Τόνι και της Βικτωρίας, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Μενελάου αρ. 41, πιστό φωτοαντίγραφο που έχει στην κατοχή του και επικυρώνει της υπ’ αριθμόν 1899/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της οποίας το κείμενο έχει ως εξής: «ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγόμενου. ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο της ερημοδικίας στο ποσό των 290 ευρώ σε περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας από τον εναγόμενο κατά της παρούσας απόφασης. ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή. ΑΠΑΓΓΕΛΕΙ την λύση του θρησκευτικού γάμου των διαδίκων, που τελέστηκε την 30-9-2010 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 23-1-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΕΟΔ. ΛΟΥΙΖΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος εγγράφου της από 12.12.2019 Επιστολής Στην Αθήνα σήμερα την 17η-01-2020 εγώ ο ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών (Ηπείρου 1), τηλ. 210-8817118, μετά την από 12.12.2019 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την κυρία Κωνσταντίνα Ντεκελέ Γενική Διευθύντρια Οργάνωσης και Τεχνολογίας της εταιρείας με την επωνυμία Citibank Europe Plc, Κατάστημα Ελλάδας, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ.8 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 997102039, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 4351/17.01.2020 έκθεσή μου για λογαριασμό του κ. PENA LUIS MANUEL του Balbino και της Olga ως εκκαθαριστή της εταιρείας με την επωνυμία «Ζ I IMAGING ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ-ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΝ» και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 12.12.2019 Επιστολή της εταιρείας με την επωνυμία Citibank Europe Plc, Κατάστημα Ελλάδας Προς τον PENA LUIS MANUEL του Balbino και της Olga ως εκκαθαριστή της εταιρείας με την επωνυμία «Ζ I IMAGING ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ-ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΝ» και ήδη αγνώστου διαμονής (Αποδέκτης Επιστολής), με Θέμα : "Η θυρίδα που είχατε μισθώσει από τη Citibank Ελλάδος με τα ακόλουθα στοιχεία : Αριθμός Θυρίδας : 00027 - Κατάστημα : ΨΥΧΙΚΟ". Με την επιστολή αυτή η Citibank Europe Plc, Κατάστημα Ελλάδας, καταγγέλλει ρητά τη μίσθωση της παραπάνω θυρίδας, δεδομένου ότι μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης από τη Citibank Ελλάδος στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (Alpha Bank) την 30/9/2014 των δραστηριοτήτων της λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα μαζί με όλο το δίκτυο καταστημάτων της στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένου του καταστήματος στο οποίο βρίσκεται η παραπάνω θυρίδα) η Citibank Ελλάδος έπαυσε τις δραστηριότητές της λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα και στερείται πλέον δικτύου καταστημάτων στην Ελλάδα, και καλεί για το λόγο αυτό τον Αποδέκτη της Επιστολής να προσέλθει άμεσα στο κατάστημα όπου βρίσκεται η θυρίδα του, προκειμένου να προβεί στην ανάληψη του περιεχομένου της θυρίδας του και στην παράδοση του κλειδιού αυτής, ειδάλλως η Citibank Ελλάδας θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για το άνοιγμα της θυρίδας, αιτούμενη σχετική άδεια από το αρμόδιο δικαστήριο μετά την πάροδο μηνός από την επίδοση της επιστολής, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του Αποδέκτη της Επιστολής με έξοδα. Η Citibank Europe Plc είναι καθολική διάδοχος της Citibank International Limited (πρώην "Citibank International Plc", Ανακοίνωση ΓΕΜΗ της υπ' αριθμ. Πρωτ. 122699/30-11-2015), δυνάμει διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση της τελευταίας από την πρώτη (Ανακοίνωση ΓΕΜΗ υπ' αριθμ. πρωτ. 132515/18-12-2015). Αθήνα, 17-01-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος εγγράφου της από 12.12.2019 Επιστολής Στην Αθήνα σήμερα την 17η-01-2020 εγώ ο ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών (Ηπείρου 1), τηλ. 210-8817118, μετά την από 12.12.2019 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την κυρία Κωνσταντίνα Ντεκελέ Γενική Διευθύντρια Οργάνωσης και Τεχνολογίας της εταιρείας με την επωνυμία Citibank Europe Plc, Κατάστημα Ελλάδας, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ.8 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 997102039, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 4348/17.01.2020 έκθεσή μου επίδοσης για λογαριασμό του κ. PALEOLOGU DIMITRIOS και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 12.12.2019 Επιστολή της εταιρείας με την επωνυμία Citibank Europe Plc, Κατάστημα Ελλάδας Προς τον PALEOLOGU DIMITRIOS (Αποδέκτης Επιστολής), με Θέμα : "Η θυρίδα που είχατε μισθώσει από τη Citibank Ελλάδος με τα ακόλουθα στοιχεία : Αριθμός Θυρίδας : 00116 - Κατάστημα : ΣΥΓΓΡΟΥ". Με την επιστολή αυτή η Citibank Europe Plc, Κατάστημα Ελλάδας, καταγγέλλει ρητά τη μίσθωση της παραπάνω θυρίδας, δεδομένου ότι μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης από τη Citibank Ελλάδος στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (Alpha Bank) την 30/9/2014 των δραστηριοτήτων της λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα μαζί με όλο το δίκτυο καταστημάτων της στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένου του καταστήματος στο οποίο βρίσκεται η παραπάνω θυρίδα) η Citibank Ελλάδος έπαυσε τις δραστηριότητές της λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα και στερείται πλέον δικτύου καταστημάτων στην Ελλάδα, και καλεί για το λόγο αυτό τον Αποδέκτη της Επιστολής να προσέλθει άμεσα στο κατάστημα όπου βρίσκεται η θυρίδα του, προκειμένου να προβεί στην ανάληψη του περιεχομένου της θυρίδας του και στην παράδοση του κλειδιού αυτής, ειδάλλως η Citibank Ελλάδας θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για το άνοιγμα της θυρίδας, αιτούμενη σχετική άδεια από το αρμόδιο δικαστήριο μετά την πάροδο μηνός από την επίδοση της επιστολής, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του Αποδέκτη της Επιστολής με έξοδα. Η Citibank Europe Plc είναι καθολική διάδοχος της Citibank International Limited (πρώην "Citibank International Plc", Ανακοίνωση ΓΕΜΗ της υπ' αριθμ. Πρωτ. 122699/30-11-2015), δυνάμει διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση της τελευταίας από την πρώτη (Ανακοίνωση ΓΕΜΗ υπ' αριθμ. πρωτ. 132515/18-12-2015). Αθήνα, 17-01-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος εγγράφου της από 12.12.2019 Επιστολής Στην Αθήνα σήμερα την 17η-01-2020 εγώ ο ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών (Ηπείρου 1), τηλ. 210-8817118, μετά την από 12.12.2019 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την κυρία Κωνσταντίνα Ντεκελέ Γενική Διευθύντρια Οργάνωσης και Τεχνολογίας της εταιρείας με την επωνυμία Citibank Europe Plc, Κατάστημα Ελλάδας, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ.8 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 997102039, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 4350/17.01.2020 έκθεσή μου για λογαριασμό του κ. AGGELIDAKIS NIKOLAOS και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 12.12.2019 Επιστολή της εταιρείας με την επωνυμία Citibank Europe Plc, Κατάστημα Ελλάδας Προς τον AGGELIDAKIS NIKOLAOS (Αποδέκτης Επιστολής), με Θέμα : "Η θυρίδα που είχατε μισθώσει από τη Citibank Ελλάδος με τα ακόλουθα στοιχεία : Αριθμός Θυρίδας : 00165 - Κατάστημα : ΚΟΛΩΝΑΚΙ". Με την επιστολή αυτή η Citibank Europe Plc, Κατάστημα Ελλάδας, καταγγέλλει ρητά τη μίσθωση της παραπάνω θυρίδας, δεδομένου ότι μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης από τη Citibank Ελλάδος στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (Alpha Bank) την 30/9/2014 των δραστηριοτήτων της λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα μαζί με όλο το δίκτυο καταστημάτων της στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένου του καταστήματος στο οποίο βρίσκεται η παραπάνω θυρίδα) η Citibank Ελλάδος έπαυσε τις δραστηριότητές της λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα και στερείται πλέον δικτύου καταστημάτων στην Ελλάδα, και καλεί για το λόγο αυτό τον Αποδέκτη της Επιστολής να προσέλθει άμεσα στο κατάστημα όπου βρίσκεται η θυρίδα του, προκειμένου να προβεί στην ανάληψη του περιεχομένου της θυρίδας του και στην παράδοση του κλειδιού αυτής, ειδάλλως η Citibank Ελλάδας θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για το άνοιγμα της θυρίδας, αιτούμενη σχετική άδεια από το αρμόδιο δικαστήριο μετά την πάροδο μηνός από την επίδοση της επιστολής, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του Αποδέκτη της Επιστολής με έξοδα. Η Citibank Europe Plc είναι καθολική διάδοχος της Citibank International Limited (πρώην "Citibank International Plc", Ανακοίνωση ΓΕΜΗ της υπ' αριθμ. Πρωτ. 122699/30-11-2015), δυνάμει διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση της τελευταίας από την πρώτη (Ανακοίνωση ΓΕΜΗ υπ' αριθμ. πρωτ. 132515/18-12-2015). Αθήνα, 17-01-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος εγγράφου της από 12.12.2019 Επιστολής Στην Αθήνα σήμερα την 17η-01-2020 εγώ ο ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών (Ηπείρου 1), τηλ. 210-8817118, μετά την από 12.12.2019 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την κυρία Κωνσταντίνα Ντεκελέ Γενική Διευθύντρια Οργάνωσης και Τεχνολογίας της εταιρείας με την επωνυμία Citibank Europe Plc, Κατάστημα Ελλάδας, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ.8 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 997102039, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 4349/17.01.2020 έκθεσή μου για λογαριασμό του κ. CHRISTOPHI RAYMOND και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 12.12.2019 Επιστολή της εταιρείας με την επωνυμία Citibank Europe Plc, Κατάστημα Ελλάδας Προς τον CHRISTOPHI RAYMOND (Αποδέκτης Επιστολής), με Θέμα : "Η θυρίδα που είχατε μισθώσει από τη Citibank Ελλάδος με τα ακόλουθα στοιχεία : Αριθμός Θυρίδας : 00205 - Κατάστημα : ΚΟΛΩΝΑΚΙ". Με την επιστολή αυτή η Citibank Europe Plc, Κατάστημα Ελλάδας, καταγγέλλει ρητά τη μίσθωση της παραπάνω θυρίδας, δεδομένου ότι μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης από τη Citibank Ελλάδος στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (Alpha Bank) την 30/9/2014 των δραστηριοτήτων της λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα μαζί με όλο το δίκτυο καταστημάτων της στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένου του καταστήματος στο οποίο βρίσκεται η παραπάνω θυρίδα) η Citibank Ελλάδος έπαυσε τις δραστηριότητές της λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα και στερείται πλέον δικτύου καταστημάτων στην Ελλάδα, και καλεί για το λόγο αυτό τον Αποδέκτη της Επιστολής να προσέλθει άμεσα στο κατάστημα όπου βρίσκεται η θυρίδα του, προκειμένου να προβεί στην ανάληψη του περιεχομένου της θυρίδας του και στην παράδοση του κλειδιού αυτής, ειδάλλως η Citibank Ελλάδας θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για το άνοιγμα της θυρίδας, αιτούμενη σχετική άδεια από το αρμόδιο δικαστήριο μετά την πάροδο μηνός από την επίδοση της επιστολής, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του Αποδέκτη της Επιστολής με έξοδα. Η Citibank Europe Plc είναι καθολική διάδοχος της Citibank International Limited (πρώην "Citibank International Plc", Ανακοίνωση ΓΕΜΗ της υπ' αριθμ. Πρωτ. 122699/30-11-2015), δυνάμει διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση της τελευταίας από την πρώτη (Ανακοίνωση ΓΕΜΗ υπ' αριθμ. πρωτ. 132515/18-12-2015). Αθήνα, 17-01-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Δυνάμει της υπ΄ αριθ. 2809 Ε΄/23.01.2020 Εκθέσεως Επιδόσεώς μου, με την έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αλεξανδρούπολης, κου Πέτρου Γ. Αλεπάκου (ΑΜ 170), κατοίκου Αλεξανδρούπολης, οδός Βενιζέλου αρ. 46, που ενεργεί ως πληρεξούσιος Δικηγόρος της ενάγουσας Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δαν. Δανιηλίδης – Παν. Δεληγιάννης & Σία ΟΕ» που εδρεύει στον Απαλό Αλεξανδρούπολης, οδός Ανθέων αρ. 1 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ: 099444540, επιδόθηκε στην κα Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης για την εναγόμενη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΕΥΡΩΠΗ» που έδρευε στην Αθήνα (οδός Σοφοκλέους αρ. 41) και ήδη αγνώστου έδρας και εκπροσωπούνταν νομίμως από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Χυτά Μάρκο του Ευαγγέλου και της Αριστέας, κάτοικο Αμπελοκήπων – Αθηνών, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 7, Τ.Κ. 11527 και επίσης αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ΄ αριθ. 70/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Αριθμός Έκθεσης Κατάθεσης Αγωγής: 27/Τ.Π./07/22.2.2019) του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης (Τακτική Διαδικασία), η οποία παραπέμπει την αγωγή προς συζήτηση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ως κατά τόπον αρμοδίου Δικαστηρίου . Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αλεξανδρούπολη, 23.01.2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Εφετείου Θράκης με έδρα το Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ, Αλεξ/πολη, οδός Κανάρη αρ. 9, τηλ. 25510.32107, (ΑΦΜ: 022301250). ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθ. 33/2020 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του πολιτιστικού μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Πολιτιστικός Σύλλογος “Μαύροι Πάνθηρες”», που εδρεύει στο Δήμο Ζωγράφου Αττικής, με σκοπούς τους αναλυτικά αναφερόμενους στο άρθρο δυο (2) του από 8.1.2020 καταστατικού του. Αθήνα, 22.1.2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος Ρεβέκκα Δ. Τσετσέλη Θήρας 27, Μεταμόρφωση 6977613782 ΑΦΜ 146256929, ΔΟΥ Ν. Ιωνίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με τη με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 566/2019 τακτική αγωγή του Χρήστου Μιχαλάκη του Δημητρίου, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου, που κατατέθηκε στις 29.11.2019 ο ενάγων ζητεί όπως αναγνωρισθεί ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπο του ο νόμιμος χρόνος χρησικτησίας για την κτήση με αυτήν του δικαιώματος κυριότητας ακινήτου της μερίδας με αριθμό 684 γαιών Απολλώνων Ρόδου και στοιχεία τόμος 5, φύλλο 24, φάκελος 520, εκτάσεως 1480 τμ . Οι εναγόμενοι καλούνται όπως εντός 130 ημέρων από την επομένη της κατάθεσης καταθέσουν προτάσεις και αποδεικτικά έγγραφα στην γραμματεία του Δικαστηρίου . Αντίγραφο της αγωγής επιδόθηκε προς τον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών για την Ιωάννα το γένος Στέργου Λαζάρου , πρώην κάτοικο Στέργου Λαζάρου πρώην κάτοικο Ρόδου και ήδη άγνωστης διαμονής όπως προκύπτει από την 11381/23.1.2020 έκθεση επιδόσεως δικαστικής επιμελήτριας Χριστίνας Καραμάριου Εφετείου Δωδεκανήσου. Η Δικηγόρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμόν 1314/21-01-2020 έκθεσή μου επίδοσης και με επίσπευση της Χρυσούλας Προύντζου του Σωτηρίου, κατοίκου Λιμένα Θάσου, επέδωσα στην κα. Aναστασία Μπερμπερη, Εισαγγελική Πάρεδρο Καβάλας, για τον αγνώστου διαμονής Στυλιανό Κάρλα του Κωνσταντίνου και της Θωμαής άλλοτε κατοίκου Θάσου, ακριβές αντίγραφο της με αριθμό κατάθεσης 25/15-01-2020 και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης, με την οποία ζητά όλα όσα αναφέρονται σ’αυτή. Ημερομηνία συζήτησης : Tριτη,26-05-2020,09.00π.μ. Καβάλα, 21-01-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Χ. Βασιλακάκης Μητροπόλεως 10- Καβάλα Τηλ. 251 1111 289 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθήνας Δημήτριος Αναστ. Μήλας, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, επέδωσα στις 17-1-2020 (αρ. εκθ. 2538Β) στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, για την ΤΑΧΙΡΙ (TAHIRI) Λιλιάνα (Liljana) σύζυγο Αντιάν (Ardian), το γένος Μαμούτ (Mamut) και Ρεσμιέ (Resmie) ΡΕΖΕΡΙ (REZERI), με ΑΦΜ 126253647, πρώην κάτοικο Θήβας, οδός Αγ. Αθανασίου (τέρμα) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της με αρ. 65.680/16-1-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΕΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 966 ΚΠολΔ, η οποία εκδόθηκε από την Συμβ/φο Αθηνών Στυλιανή Δημητρέλλου του Χαραλάμπους, με έδρα στην Αθήνα, μέλος της αστικής επαγγελματικής εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ–ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΝΙΚ. ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ» (ΑΦΜ 996858496, ΔΟΥ Α’ Αθηνών), με έδρα στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αρ. 62. Η παραπάνω πράξη εκδόθηκε κατόπιν έγγραφης εντολής της δικηγόρου Αθηνών Όλγας Καραθανάση του Βασιλείου και της Γεωργίας, κατοίκου Χολαργού Αττικής, οδός Υμηττού αρ. 16 (ΑΔΤ ΑΗ 129899/ΤΑ Χολαργού), η οποία ενεργεί δυνάμει του με αρ. 3029/7-3-2018 πληρεξουσίου της Συμβ/φου Αθηνών Θεοδώρας Μανίκα, το οποίο κατά δήλωσή της δεν έχει ανακληθεί μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της ανωτέρω πράξης, ως πληρεξούσια, αντίκλητος στο όνομα και για λογαριασμό της επισπεύδουσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» (ΑΦΜ 094014201/ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, για τον πλειστηριασμό που θα διενεργηθεί κατά της οφειλέτριας ΤΑΧΙΡΙ (TAHIRI) Λιλιάνα (Liljana) σύζυγο Αντιάν (Ardian), το γένος Μαμούτ (Mamut) και Ρεσμιέ (Resmie) ΡΕΖΕΡΙ (REZERI), με ΑΦΜ 126253647, πρώην κάτοικο Θήβας, οδός Αγ. Αθανασίου (τέρμα) και ήδη αγνώστου διαμονής. Κατασχέθηκε αναγκαστικά με την με αρ. 6859/19-3-2019 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Νικολάου Καραμάνογλου (εκτελεστός τίτλο το εκτελεστό πρώτο (Α’) απόγραφο της με αρ. 1821/2013 διαταγής πληρωμής του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών) η παρακάτω ακίνητη περιουσία της οφειλέτριας «Μία αυτοτελής ανεξάρτητη κάθετη ιδιοκτησία τμήμα 2 εκτάσεως τμ 590 και με ποσοστό συν/σιας εξ αδιαιρέτου στο όλο οικόπεδο 50/οο (του όλου οικοπέδου εκτάσεως μτ 1.180) στο με αρ. 10 οικόπεδο κλήρο ενός οικοπέδου που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Μεγαρέων στην επικοισθήσα περιοχή του αγροκτήματος «ΛΑΚΚΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ» στην περιοχή «ΝΕΟ ΜΕΛΙ» στην οδό Αλκυόνης και όπως λεπτομερώς περιγράφεται στην παραπάνω κατασχετήρια έκθεση, σε συνέχεια της οποίας εκδόθηκε το με αρ. 6864/2019 απόσπασμα αυτής του ιδίου ως άνω δικαστικού επιμελητή, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Ιστοσελίδα Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Πλειστηριασμών του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ με μοναδικό Κωδικό hEnm9hIb1j. Ο πλειστηριασμός είχε ορισθεί να διενεργηθεί με ηλεκτρονικά μέσα στις 23-10-2019 σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις του ΚΠολΔ ενώπιον της αναφερθείσας Συμβ/φου ως Πιστοποιημένης Συμβολαιογράφου ή ενώπιον του νόμιμου αναπληρωτή της. Κατά την παραπάνω ημερομηνία ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός αυτός ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών συνταχθείσας της με αρ. 64630/2019 έκθεσης της ανωτέρω Συμβ/φου ματαίωσης ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ελλείψει πλειοδοτών. Η ανωτέρω δικηγόρος ενεργούσα επ’ ονοματι και για λογαριασμό της εντολέως της επισπεύδουσας – δανείστριας τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», δήλωσε στην ανωτέρω Συμβ/φο ότι κατόπιν της ως άνω ματαίωσης του πλειστηριασμού χορηγείται σ' αυτήν ως έχουσα ορισθεί επί του πλειστηριασμού υπάλληλος και κατά τις διατάξεις του αρθ. 966 ΚΠολΔ η ειδική εντολή για την επανάληψη της διαδικασίας για νέο πλειστηριασμό ο οποίος θα διενεργηθεί κατά τις κείμενες διατάξεις με ηλεκτρονικά μέσα κατά το άρθ. 959 του ΚΠολΔ και συγκεκριμένα θα διενεργηθεί ενώπιον της αναφερθείσας Συμβ/φου Αθηνών ως πιστοποιημένης συμβολαιογράφου ως υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ή ενώπιον του νόμιμου αναπληρωτή της μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού, με τους λοιπούς όρους, οι οποίοι έχουν περιληφθεί στην ως άνω Έκθεση Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακινήτων και το άνω απόσπασμα αυτής με νέα ημερομηνία πλειστηριασμού στις 19 του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 έως 14:00 και με τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό της ως άνω κατασχεθείσας ακίνητης περιουσίας ως έχει ορισθεί από τον πιστοποιημένο εκτιμητή Κωνσταντίνο Κωστούλα (ΑΜ ΥΠ ΟΙΚ 116) το ποσό των ευρώ 38.000 και της χορηγεί την εντολή να προβεί στην κατά νόμο γνωστοποίηση της δήλωσης αυτής στην Ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του ΕΦΚΑ-ΤΑΝ. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα, 24/1/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δήμητριος Αναστ. Μήλας

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας