PrintButton

28-01-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΩΓΗΣ Ο υποφαινόμενος Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας, Κων/νος Λεράκης, κάτοικος Αθηνών, οδός Πατησίων αριθμ. 14, μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Αυγερινού Ανδρέου, πληρεξουσίου της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΣΑΝΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» που εδρεύει στο Ιλιον Αττικής, οδός Παραμυθιάς αριθμ. 83 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 099008594 της ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων και αριθμό ΓΕΜΗ 004723701000, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών με τις υπ' αριθμ. 3594Ζ'/20-01-2020 και 3595Ζ'/20-1-2020 εκθέσες επιδόσεώς μου για τους αγνώστου διαμονής: Α/ Κωνσταντίνο Βασιλικόπουλο του Νικολάου και της Θεώνης και Β/ Χαρίκλεια συζ. Κωνσταντίνου Βασιλικόπουλου, το γένος Θεοδώρου και Αγγελικής Θεοδωροπούλου, ακριβές αντίγραφο της από 20-12-2019, υπ' αριθμ. καταθέσεως 1591/189/2020, αγωγής της παραπάνω εταιρίας κατ' αυτών, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Νέα Τακτική Διαδικασία, με την οποία ζητεί όσα αναφέροντα σε αυτή, μαζί με την κάτω από αυτήν πράξη καταθέσεως αγωγής του Γραμματέα του παραπάνω Δικαστηρίου, από την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε σε αυτόν η παραπάνω αγωγή την 10-01-2020. Στην πράξη αυτή καταθέσεως του Γραμματέα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υπάρχει εγγραφή ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους εάν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνετα ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Οι παραπάνω επιδόσεις έχουν γίνει για να λάβουν γνώση οι εναγόμενοι και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 20-01-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΕΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της με αριθμό 162/2019 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε το από 28/01/2018 Καταστατικό του Σωματείου «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΑΚΚΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ- ΤΟ ΣΥΡΡΑΚΟ», με έδρα του Σωματείου στην Αθήνα και επί της οδού Ελπίδος 14 Πλατεία Βικτωρίας και με σκοπό τις τροποποιήσεις των άρθρων 1, 2, 9 και 14 του αποτελούμενου από 16 άρθρα Καταστατικού του. Αθήνα, 27/01/2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος Αγγελική Η. Ευαγγέλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Δημήτριος Α. Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195), μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Χρήστου Βουγιούκα, μέλος της Δικηγορικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ» (ΑΦΜ: 999118463) που εδρεύει στην Αθήνα οδός Αμερικής αρ. 21, πληρεξουσίου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “ALPHA BΑNK», ενεργούσας αφενός για τις απαιτήσεις της ιδίας, αφετέρου και για τις απαιτήσεις της πρώην ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., εξομοιούμενης κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920 λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση με καθολική διάδοχο αυτής (ΦΕΚ 3931/01.07.13), και η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249), επέδωσε με την υπ’αρ. 3520Ζ/27-1-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10+45 έκθεση επιδόσεως του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Μιχαήλ ΤΣΙΔΕΜΙΔΗ του Σάββα και της Αικατερίνης πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Ιωάννη Μεταξά αρ. 32 και ήδη αγνώστου διαμονής (ΑΦΜ: 0146143183), την από 24 Ιανουαρίου 2020 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ της πρώτης κατά αυτού με την οποία αναγγέλλεται στον πλειστηριασμό του ακινήτου του άνω οφειλέτη, της 15ης Ιανουαρίου 2020 ενώπιον του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Γεώργιου Σούρμπα - Σερέτη, που επισπεύδεται από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ως ειδική διάδοχος της CUPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD. δυνάμει της υπ’ αριθμ. 5018/2019 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα στο Πρωτοδικείο Χαλκιδικής Ευθυμίου Στ. Λάμπρου, μέλος της Αστικής Εταιρίας Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θεσσαλονίκης με την επωνυμία «ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΚΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» και το με αριθμό 5022/2019 απόσπασμα αυτού του ιδίου ως άνω δικαστικού επιμελητή, το οποίο λεπτομερώς περιγράφεται στα άνω έγγραφα και ζητά: - Να γίνει δεκτή η παρούσα αναγγελία, - Να καταταγεί η Τράπεζα στο συνταχθησόμενο πίνακα κατάταξης ως εγχειρόγραφη δανείστρια, για την αναγγελόμενη συνολική απαίτησή της ποσού 863.203,42 ευρώ με τους νόμιμους τόκους, υπό τις ανωτέρω διακρίσεις, ανατοκισμούς και λοιπά έξοδα, μέχρις εξοφλήσεως, άλλως μέχρι να καταστεί τελεσίδικος ο πίνακας κατατάξεως. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 27-1-2020 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.) ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Υ.Σ.) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Περίληψη επιδοθείσας απόφασης Με την υπ' αριθμόν 8.714Z/27.12.2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών Μάρκου Χρ. Ιωσηφίδη μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Αριστοτέλη Χαλακατεβάκη, πληρεξουσίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «NRG TRADING HOUSE S.A», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Κηφισίας αρ. 168 και Σοφοκλέους, με Α.Φ.Μ. 998102480 και εκπροσωπείται νόμιμα, ΕΠΕΔΟΘΗ προς τον κο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για λογαριασμό του ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, κατοίκου Αθήνας, επί της οδού Καψάλη αρ. 10 και Νεοφύτου Δούκα, και ήδη αγνώστου διαμονής, κατά Νόμον ευθυνόμενο, ως ομόρρυθμο μέλος – εταίρο της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία έδρευε στην Αθήνα, οδός Καψάλη αρ. 10 και Νεοφύτου Δούκα, και ήδη αγνώστου έδρας, νομίμως εκπροσωπούμενης, με Α.Φ.Μ. 997165432, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, πιστό αντίγραφο από το πρώτο (Α΄) εκτελεστό υπ’ αριθμ. 664/2019 απόγραφο της με αριθμό 4557/2018 Αποφάσεως της κας Δικαστού του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ κας Ιφιγένειας Αποστόλου, μετά της κάτωθι αυτού και από 29/11/2019 παραγγελίας προς επίδοση, με επιταγή προς πληρωμή, επιτασσόμενος να μας καταβάλει, νόμιμα και εμπρόθεσμα τα κάτωθι ποσά: 1) Για επιδικασθέν κεφάλαιο ποσό πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα έξι Ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (5.496,27 €), νομιμοτόκως από την επόμενη της ημερομηνίας επίδοσης της από 25/10/2017 αγωγής μου με ΓΑΚ 58282/2017 και ΕΑΚ 2888/2017 ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και κατά της καθ ης η παρούσα, ήτοι από την 08/11/2017 έως την πλήρη εξόφληση. 2) Για επιδικασθείσα δικαστική μου δαπάνη ποσό σε ΕΥΡΩ 400,00. 3) Για λήψη απογράφου, ένσημα και αντιγραφικά δικαιώματα ποσό σε ΕΥΡΩ 5,00 4) Για έκδοση χαρτοσήμου προς χορήγηση απογράφου ποσό σε ΕΥΡΩ 21,00 + 20 % Ο.Γ.Α. (4,2 €) 5) Για σύνταξη της επιταγής και παραγγελίας προς επίδοση αυτής ποσό σε ΕΥΡΩ 120,00. 6) Για δαπάνη επίδοσης ποσό σε ΕΥΡΩ 120,00. Ήτοι συνολικά το ποσό σε ΕΥΡΩ έξι χιλιάδες εκατόν εξήντα έξι και σαράντα επτά λεπτά (6.166,47 €) για κεφάλαιο και έξοδα, το μεν επιδικασθέν κεφάλαιο έντοκα ως ανωτέρω, το δε ποσό 670,02 €, ήτοι τα υπ’ αριθμ. 2 – 6 κονδύλια, έντοκα, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη της επίδοσης της επιταγής και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως η επιταγή θα εκτελεστεί αναγκαστικά οπότε και θα προστεθούν και ΕΥΡΩ 100 για την εντολή προς εκτέλεση. Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αριστοτέλης Χαλακατεβάκης ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16826 Για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής θέσης ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310994179, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αστικός Χώρος: Αναδιάρθρωση και Μεταναστευτικές Ροές». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡP14270) Οι προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 14/17-01-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 17-01-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 27 Μαρτίου 2020. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails. Θεσσαλονίκη, 27/01/2020 Με εντολή του Πρύτανη Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (υπογραφή)* ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ. : 16822 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (τηλ.Γραμματείας 2310997161, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ14267) ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999288,999044 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιοχειρουργική». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡP14268) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Περιγραφική Ανατομική». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ14269) Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 12/17-01-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 17-01-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 27 Μαρτίου 2020. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails. Θεσσαλονίκη, 27/01/2020 Με εντολή του Πρύτανη Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (υπογραφή)* ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας