PrintButton

30-03-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Εγώ η δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών ΕΛΠΙΔΑ ΑΠ. ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗ που έχω την έδρα μου στην Αθήνα (Σανταρόζα 3) ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Σάββα Μαγουλά πληρεξούσιου δικηγόρου των 1) Δημητρίου Βασιλείου του Αναστασίου και της Μαρίας κατοίκου Μοσχάτου Αττικής, Αγ. Κωνσταντίνου 28 και 2) της Ευαγγελίας Βασιλείου του Παναγιώτη και της Μαρίας κατοίκου Νέου Φαλήρου, Χρυσοστόμου Σμύρνης 19, επέδωσα στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Αρ. Εκθεσης επίδοσης 5011Β/22-1-2020) για την αγνώστου διαμονής κ. Ειρήνη χα Δημητρίου Αθανασίου το γένος Γεωργίου και Φωτεινής Ραφαηλίδη πρώην κάτοικο Βύρωνα Αττικής, Κρυστάλλη 95, ακριβές αντίγραφο της από 23/12/19 αγωγής των πρώτων εναντίον της, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Κάτω από το παραπάνω αντίγραφο υπάρχει η με γενικό αριθμό κατάθεσης 3082/20 και ειδικό αριθμό κατάθεσης δικογράφου 343/20 πράξη του γραμματέα του παραπάνω Δικαστηρίου με την οποία ορίστηκε δικάσιμος της σχετικής υπόθεσης στο Πρωτοδικειακό κατάστημα Αθηνών και στην συνέχεια αυτής η από 15/1/20 πράξη του Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία ορίζει ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής με την οποία ζητάμε 1) να γίνει δεκτή η αγωγή μας, 2) να αναγνωρισθεί για τους αναφερόμενους στο ιστορικό της παρούσης λόγους ότι κατά τον χρόνο ενάρξεως της λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Κορωπίου και των πρώτων εγγραφών, συνδικαιούχος της ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 051114909008/0/0 ήταν η Κωνσταντίνα χήρα Κωνσταντίνου Ραφαηλίδη το γένος Κωνσταντίνου και Ασήμως Δημητρίου και μάλιστα κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου ως κληρονόμος εξ αδιαθέτου του Κωνσταντίνου Ραφαηλίδη του Γεωργίου και της Φωτεινής το οποίο αντιστοιχεί α) στο ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου του οποίου εσφαλμένα φέρεται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου ως δικαιούχος η εναγομένη Ειρήνη χα Δημητρίου Αθανασίου το γένος Γεωργίου και Φωτεινής Ραφαηλίδη και β) το ποσοστό 25% το οποίο εσφαλμένα φέρεται ως ιδιοκτησία αγνώστου. 3) Να διαταχθεί η διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα οικεία Κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Κορωπίου, ως προς το ανωτέρω ακίνητό μας το οποίο φέρει ΚΑΕΚ 051114909008/0/0 και ειδικότερα να απαλειφθεί - διαγραφεί η ανακριβής και εσφαλμένη καταχώριση της εναγομένης ως συγκυρίας αυτού κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου, καθώς επίσης και η ανακριβής και εσφαμένη ένδειξη «άγνωστος ιδιοκτήτης» κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου, προκειμένου να καταχωριθεί στο κτηματολογικό φύλλο του ένδικου ακινήτου η δικαιοπάροχός μας Κωνσταντίνα χήρα Κωνσταντίνου Ραφαηλίδη το γένος Κωνσταντίνου και Ασήμως Δημητρίου συγκυρία αυτού κατά δικαίωμα πλήρους κυριότητας και κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου, με βάση τους αναφερόμενους στο ιστορικό της παρούσης αγωγής μας τρόπους και τίτλους κτήσεως. Να διαταχθεί ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου Κορωπίου να προβεί σε όλες τις κατά το νόμο ενέργειες για τη διόρθωση της ως άνω εσφαλμένης πρώτης εγγραφής στο Κτηματολογικό βιβλίο και στο Κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Να καταδικασθεί η εναγόμενη στην δικαστική μας δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου μας δικηγόρου. Η επίδοση έγινε για να λάβει γνώση, για τις νόμιμες συνέπειες και καλείται όποιος γνωρίζει κάτι για αυτήν να το δηλώσει στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η Δικαστική Επιμελήτρια ΕΛΠΙΔΑ ΑΠ. ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗ Περίληψη της με αριθμό 1607Γ / 27.01.2020 έκθεσης επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Μυρτούς Ι. Σιώρη, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Ιωάννη Χαρακτινιώτη, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «Ι. ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αριθ. 40, νομίμως εκπροσωπούμενη, (ως καθολικής διαδόχου της Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920 λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση), (ΦΕΚ 3931/1-7-2013 τ ΑΕ - ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΜΥΡΝΟΥΔΗ του Ιωάννη, πρώην κατοίκου Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Σελήνης αρ. 7 με ΑΦΜ 066443041 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπ’ αριθ. 11268/05-12-2017 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Ενοχικό), μαζί με την κάτω από αυτήν και από 22/01/2020 παραγγελία προς επίδοση για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Ο ΛΟΓΟΣ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Η Δικαστική Επιμελήτρια Μυρτώ Ι. Σιώρη ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Δημήτριος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195) μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» και το δ.τ. «ΚΩΔΙΚΑΣ Α.Α.Δ.Ε.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ 997026390), νομίμως εκπροσωπούμενης, κατόπιν παραγγελίας της Δικηγόρου Ευανθίας Μούσκου, μέλους της δικηγορικής εταιρείας «ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ: 999118463), πληρεξουσίας δικηγόρου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ALPHA BANK», , η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, ΑΦΜ 094014249., επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 3481Ζ/23-1-2020, ημέρα: Πέμπτη και ώρα: 09+50 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Παντελή ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗ πρώην κάτοικο Σαρωνίδας Αττικής, οδός Αρμονίας αρ. 23 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 2737/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας, η οποία: - Συνεκδικάζει αντιμωλία των διαδίκων, την υπό κρίση αίτηση και την κύρια παρέμβαση. – Απορρίπτει την κύρια παρέμβαση και ό,τι κρίθηκε απορριπτέο στο σκεπτικό της παρούσας. – Δέχεται την αίτηση. – Διορίζει προσωρινή διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ» και με έδρα την Αθήνα (οδός Φειδίου αρ. 18, ΑΦΜ 094463368, αρ. ΓΕΜΗ 002622001000), τους: 1) Παντελή Σμυρνιωτάκη του Ιωάννη, κάτοικο Σαρωνίδας Αττικής (οδός Αρμονίας αρ. 23, ΑΦΜ 028317166 – Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας), κάτοιχο του με αριθμό ΑΔΤ ΑΚ206482/3-1-2012, ως Πρόεδρο του Δ.Σ. της εν λόγω εταιρείας, 2) Αναστάσιο Παπαγιαννόπουλο του Βασιλείου, κάτοικο Αγίας Παρασκευής (οδός Κολοκοτρώνη αρ. 18 ΑΦΜ: 010138950 – Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής), κάτοχο του με αριθμό ΑΔΤ Χ 653372/2-3-2004, ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της ανωτέρω εταιρείας και 3) Εμμανουήλ Κουνεκάκη του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αγίου Δημητρίου (οδός Λεμεσού αρ. 19, ΑΦΜ 046317555 – Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου), κάτοχο του με αριθμό ΑΔΤ ΑΑ 111020/28-7-2005, ως μέλος του Δ.Σ. της ως άνω εταιρείας. – Παρέχει στα προαναφερόμενα πρόσωπα την εξουσιοδότηση, αοφύ συγκροτηθούν σε σώμα με πρωτοβουλία του πρώτου από αυτούς, να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω ανώνυμης εταιρείας και με θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή μελών του νέου Διοικητικού της Συμβουλίου, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. – Παρέχει, επίσης, την εξουσιοδότηση στα πιο πάνω μέλη της προσωρινής διοίκησης να εκπροσωπούν κατά το ίδιο διάστημα την ανωτέρω εταιρεία στις σχέσεις της με τους τρίτους, να είναι δεκτικοί κοινοποιήσεως πάσης φύσεως δικογράφων και λοιπών εγγράφων, και γενικά να διεκπεραιώνουν αμελλητί όλες τις εκκρεμείς και τρέχουσες εταιρικές υποθέσεις και να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησής της, δυναμένων δε αυτών να παράσχουν κατά το ίδιο διάστημα την εντολή και πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Αρχών (δικαστικών και μη) και δη ως προς τα έγγραφα που επιδίδονται στην εταιρεία και γεννούν έννομες συνέπειες, ως και την εντολή και πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο να προβαίνει στην κατά την κρίση του δέουσες νομικές ενέργειες εν αναφορά προς τα ως άνω έγγραφα που επιδίδονται στην εταιρεία. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 23-1-2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΟΥΣΚΟΥ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθήνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ, κάτοικος Αθήνας, οδός Γραβιάς, αρ. 7 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ ότι Σύμφωνα με την 3.773Δ'/16.1.2020 έκθεσή μου επίδοσης προκύπτει ότι η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΕΛΙΟΥ του Χρήστου (ΑΦ.Μ. 037587477), κάτοικος Π. Φαλήρου, επέδωσε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΟΥΝΔΡΗ πρώην κάτοικο Κηφισιάς, οδός Στρυμώνος, αρ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 12.12.2019 Αίτησης εναντίον του και ενώπιον του Μον. Πρωτ. Αθηνών. Αριθμός Κατάθεσης είναι ο 110088/13907/13.12.2019, δικάσιμος ορίσθηκε η 18.03.2020 ημέρα Τετάρτη, ώρα 09.00 πινάκιο 46 διαδικασία Ασφ/κών Μέτρων. Η αίθουσα και το κτήριο γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου στο αναρτηθέν έκθεμα στον 1ο όροφο του κτηρίου 5. Αιτητικό της αίτησης η ανάκληση της με αριθμό 4727/1984 απόφασης του Μον. Πρωτ. Αθηνών και να διαταχθεί η διαγραφή της εγγραφείσας προσημείωσης από τα βιβλία βαρών του Υποθηκοφυλακείου Παλ. Φαλήρου και από τα κτηματολογικά φύλλα του κτηματολογικού γραφείου Παλ. Φαλήρου επί των ακινήτων: α) υπό στοιχεία Δ-5 του Δ' ορόφου του Α' τμήματος και β) υπό στοιχεία Α-6 του Α' ορόφου του Β' τμήματος πολυκατοικίας κείμενης επί της οδού Οθωνος, αρ. 10 & Αχαιών. Τέλος καλείται να παραστεί στην παραπάνω δικάσιμο. Αθήνα, 22-1-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθήνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ, κάτοικος Αθήνας, οδός Γραβιάς, αρ. 7 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ ότι Σύμφωνα με την 3.773 Δ'/16.1.2020 έκθεσή μου επίδοσης προκύπτει η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΕΛΙΟΥ του Χρήστου {ΑΦΜ. 037587477}, κάτοικος Π. Φαλήρου, επέδωσε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τη ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Σωτηρίου, πρώην κάτοικο Κηφισιάς, οδός Στρυμώνος, αρ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 11.12.2019 Αίτησης εναντίον του και ενώπιον του Μον. Πρωτ. Αθηνών. Αριθμός κατάθεσης είναι ο 110077/13904/13.12.2019, δικάσιμος ορίσθηκε η 18.03.2020 ημέρα Τετάρτη, ώρα 09.00 πινάκιο 45 διαδικασία Ασφ/κών Μέτρων. Η αίθουσα και το κτήριο γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου στο αναρτηθέν έκθεμα στον 1ο όροφο του κτηρίου 5. Αιτητικό της αίτησης η ανάκληση της με αριθμό 17585/1983 απόφασης του Μον. Πρωτ. Αθηνών και να διαταχθεί η διαγραφή της εγγραφείσα προσημείωση από τα βιβλία βαρών του Υποθηκοφυλακείου Παλ. Φαλήρου και από τα κτηματολογικά φύλλα του κτηματολογικού γραφείου Παλ. Φαλήρου επί των ακινήτων: α) υπό στοιχεία Δ-5 του Δ' ορόφου του Α' τμήματος και β) υπό στοιχεία Α-6 του Α' ορόφου του Β' τμήματος πολυκατοικίας κειμένης επί της οδού Οθωνος, αρ. 10 & Αχαιών. Τέλος καλείται να παραστεί στην παραπάνω δικάσιμο. Αθήνα, 22-1-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Ιερά Βασιλική, Σταυροπηγιακή και Πατριαρχική Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού Πάτμου (ΝΠΙΔ) Πάτμος, 27.01.2020 Υπ’ αρ. 01/2020 προκήρυξη διενέργειας δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Πάτμου και Πατριαρχικός Έξαρχος Πάτμου Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκμισθώσεως του ξενοδοχείου “ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - SUMMER” και δύο παρακείμενων οικοπέδων στη θέση «Χοχλακάς, περιοχή Σκάλας Δ. Πάτμου Ν. Δωδεκανήσου Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού και καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής Προσφορών: 24/02/2020 11:00 π.μ. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: ΙΜΠ, Χώρα Δ. Πάτμου Ν. Δωδεκανήσου Αντικείμενο της παρούσας Διακηρύξεως αποτελεί η ανάδειξη πρώτου πλειοδότη (αναδόχου) εκμισθώσεως του ξενοδοχείου “ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - SUMMER” και δύο παρακείμενων οικοπέδων στη θέση «Χοχλακάς, περιοχή Σκάλας Δ. Πάτμου Ν. Δωδεκανήσου. Τιμή πρώτης προσφοράς του ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 20.000 ευρώ πλέον τέλους χαρτοσήμου 3.6%. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη . Για να γίνει κάποιος δεκτός στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα αυτό, για το ποσό των 20.000 ευρώ. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια του νομίμου εκπροσώπου των διαγωνιζόμενων ή µε νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι οποίες πρωτοκολλούνται στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας της ΙΜΠ, Χώρα Δ. Πάτμου Ν. Δωδεκανήσου, Πάτμος ΤΚ 855 00, το αργότερο μέχρι και την καταληκτική ημέρα του διαγωνισμού, δηλ. την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που επισυνάπτονται στα παραρτήματα Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Γενικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής. Παραρτήματα - Υποδείγματα: α) Οικονομικής Προσφοράς Σύμβασης, β) Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής και γ) Σύμβασης Μίσθωσης. Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα παραρτήματά της είναι διαθέσιμη και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.patmosmonastery.gr. Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Πάτμου Κύριλλος Πέντες ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΔΑ ΠΡΟΔ.:ΩΥΔΒ46907Ο-ΝΥΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ.: Τσουλέλλη Αθηνά ΤΗΛ: 22510 26390 FAX:2251037130 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΡΑΞΗ: 105 ΑΔΑ: ΩΦ5Α46907Ο-ΡΓ2 ΑΔΑΜ: 20PROC006205523 Αρ. Πρωτ. 1462 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 27η /12-12-2019 (θέμα 15ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εργαλείων ενδοσκοπικής απολίνωσης για ένα έτος, (CPV :33140000-3). Προϋπολογισμός δαπάνης 33.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 11-02-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου. Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται ο κ. Τσακιρέλλης Σπύρος τηλ. 2251046272. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια. Μυτιλήνη 27-01-2020 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας