PrintButton

04-02-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 11542Ε' /3-2-2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΛΙΑ επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Κανέλλα Ευαγγελοπούλου του Βασιλείου και της Λουκίας πρώην κάτοικο Παπάγου Αττικής, οδός Αφών Διδασκάλου αρ. 45 και πλέον αγνώστου διαμονής Ακριβές αντίγραφο της με αριθμό 15947/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών του ΤΑΗΑ (ον.) (επ.) ALAH MAD (Ταχά Αλαχμάντ) του HASAN (Χασάν) και της SBHYEH (Σμπχιγε) κατοίκου Ζωγράφου Αττικής, οδός Νικολάου Πλαστήρα, αρ. 7 με την οποία δικάζει ερήμην την εναγόμενη. Ορίζει παράβολο για την άσκηση ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) Ευρώ, το οποίο θα πρέπει να καταβάλει η εναγομένη, σε περίπτωση ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας αποφάσεως. Δέχεται την αγωγή. Απαγγέλει τη λύση του μεταξύ των διαδίκων πολιτικού γάμου που τελέστηκε στις 23-7-2012 στο Δημαρχείο Παπάγου -Χολαργού Αττικής. Καταδικάζει την εναγομένη στη καταβολή των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες Αθήνα 3-2-2020 Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΓΙΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου αγνώστου διαμονής Με τις υπ΄αριθ. 3694Β, 3695Β, και 3696Β/30-1-2020 εκθέσεις επιδόσεων της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Φωτεινής Καρατζά, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΖΕΡΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ και Συνεργάτες Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Στουρνάρη αρ.36 και εκπρ/ται νόμιμα, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τους:1) Μαρία Ασαριώτη του Μιχαήλ και της Άννας, 2) Κυριάκο Ασαριώτη του Μιχαήλ και της Άννας και Μαρίνα Ασαριώτη του Μιχαήλ και της Άννας, πρώην κατοίκων Ροδόπολης Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου αρ. 62 και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 17/01/2020 Κύρια Παρέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό των Οικονομικών, που απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτ. Αθηνών, με ΓΑΚ 6603/2020 και ΕΑΚ760/2020, με την οποία: Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, με την οποία αιτείται δια τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της: 1/να γίνει δεκτή η κύρια παρέμβαση, 2/να απορριφθεί εν όλω η από 19.9.3029 αγωγή της πρώτης αντιδίκου (ΓΑΚ 82589/2019 και ΕΑΚ 7317/2019), 3/να αναγνωρισθεί ότι το Ελληνικό Δημόσιο έχει αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή επί του εις το ιστορικό της παρούσας αναφερομένου ακινήτου 4/να διαταχθεί η διόρθωση της εγγραφής ώστε η έκταση με ΚΑΕΚ 051280209005/0/0 να καταχωρηθεί ως ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, και 5/να καταδικασθούν οι αντίδικοι στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενοι να παραστούν κατά τη συζήτηση της άνω κύριας παρέμβασης όταν και όπου οριστεί και κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 237-238 ΚΠΔ. Αθήνα 3-2-2020 Η Δόκιμη Δικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ. Καλλιόπη Στόλη Με την υπ’ αριθ. 10184 Δ/2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Δημητρίου Πράσινου, μετά από έγγραφη παραγγελία μου ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», η οποία εδρεύει στο Ν. Φάληρο, Εθνάρχου Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 και εκπροσωπείται νομίμως, η οποία επιδόθηκε κατ’ άρθρο 134, 135 Κ.Πολ.Δ προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για την εταιρία με την επωνυμία «SEA BULK SA», που έδρευε στον Πειραιά, οδός Φίλωνος αρ. 61-65 και ήδη αγνώστου έδρας και εκπροσωπείτο νόμιμα, την από 28-11-2019 με γακ 11036/2019 και με εακ 5548/2019 κλήση -απόφαση επανάληψης, η οποία κατατέθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά κατά τη διαδικασία της Νέας τακτικής με την οποία ορίστηκε νέα ημεροχρονολογία και νέος τόπος συζήτησης της από 5-12-2016 με γακ 10312/2016 και με εακ 5297/2016 αγωγή της ως άνω εταιρίας. Η εναγόμενος καλείται να παραστεί στη συζήτηση της παρούσας στον τόπο (Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά) την 12-3-2020 με αριθμό πινακίου 1 και ώρα 09:00, 2ος όροφος αίθουσα 216. Αθήνα, 30-12-2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αναστάσιος Ρουμελιώτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ - ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου Αθηνών κ. Λεωνίδα Θανόπουλου επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την πρώην κάτοικο Αθηνών και ήδη αγνώστου διαμονής, Ιορντάνκας (Yordanka) Σεραφείμοβα (Serafimova) του Γιορντάν, επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό καταθέσεως γεν. 3542 & ειδ. 274/15-01-2019 από 30-12-2018 αγωγής διαζυγίου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, του Θανόπουλου Αγγελου του Νικολάου, κατοίκου Αθηνών, κατά της ως άνω εναγομένης, με την οποία ζητάει να λυθεί ο γάμος του με την εναγόμενη λόγω διετούς διάστασης, με την παρά πόδας αυτής πράξη του Γραμματέως του άνω Δικαστηρίου, με την οποία ορίζεται δικάσιμος η 3η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. και μετά από αναβολή για την 21-1-2021 ημέρα Δευτέρα και την ίδια ώρα στο κατάστημα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Καλείται δε η εναγόμενη να παραστεί κατά τη συζήτηση της αγωγής αυτής, όπου και όταν αρμοδίως ορίζεται. Για την επίδοση συντάχθηκε η υπ' αριθ. 4070-Ι/28-01-2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητού Αθηνών Ιωάννου Πάπαρη. Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2019 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΛΕΩΝ. Κ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 43-ΑΘΗΝΑΙ 10559 ΤΗΛ. 3217473 - FAX: 3217528 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την υπ' αριθμ. 6739Α/03-02-2020 έκθεση επίδοσης εμού του Δικ. Επιμελητή του Πρωτοδικείου της Αθήνας Κωνσταντίνου Παπαδημητρίου του Δημητρίου, κατοίκου Αθηνών, οδός Κλεισθένους αρ. 15 και ύστερα από παραγγελία του δικηγόρου Τρύφωνα Μουση πληρεξούσιου της Βαρβάρας - Χριστίνας Αθανασίου του Μιχαήλ, κατοίκου Πειραιά, οδός Αιτωλικού αρ. 49, επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΣΙΝΓΚ ΓΚΟΥΡΝΤΕΒ του ΣΒΑΡΑΝ, πρώην κάτοικο Αγίας Βαρβάρας, οδός Επτανήσου αρ. 62 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της με αριθμό 16252/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία απαγγέλει την λύση του γάμου των διαδίκων, που τελέστηκε στις 4-2-2013, κατά τον πολιτικό τύπο, ενώπιον του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 03-02-2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την υπ' αριθμ. 6735Α/03-02-2020 έκθεση επίδοσης εμού του Δικ. Επιμελητή του Πρωτοδικείου της Αθήνας Κωνσταντίνου Παπαδημητρίου του Δημητρίου, κατοίκου Αθηνών, οδός Κλεισθένους αρ. 15 και ύστερα από παραγγελία του δικηγόρου Τρύφωνα Μουση πληρεξούσιου της Βαρβάρας - Χριστίνας Αθανασίου του Μιχαήλ, κατοίκου Πειραιά, οδός Αιτωλικού αρ. 49, επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για τον ΣΙΝΓΚ ΓΚΟΥΡΝΤΕΒ του ΣΒΑΡΑΝ, πρώην κάτοικο Αγίας Βαρβάρας, οδός Επτανήσου αρ. 62 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 16-01-2020 αγωγής, με γενικό αριθμό κατάθεσης 434/2020 και με αριθμό κατάθεσης 257/2020, με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η παρούσα και να αναγνωριστεί ότι ο δεύτερος των εναγομένων ΓΚΟΥΡΝΤΕΒ ΣΙΝΓΚ του ΣΒΑΡΑΝ δεν είναι πατέρας του ανήλικου άρρενος τέκνου αβάπτιστου και στερουμένου κυρίου ονόματος με το επώνυμο Αθανασίου, γεννηθέντος στη Νίκαια του Δήμου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής στις 22-01-2019 όπως αυτό εκπροσωπείται στην παρούσα από την ως άνω ειδική επίτροπο και ότι στην προκειμένου περίπτωση δεν έχει εφαρμογή το τεκμήριο ότι είναι τέκνο γεννημένο σε γάμο, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλώντας τον να παραστεί στην συζήτηση της άνω αγωγής στις 22/05/2020, ημέρα Παρασκευή, ώρα 09.00, αίθουσα: β΄όροφος, αίθουσα 218, Α/Α πινακίου 4. Αθήνα, 03-02-2020 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Διαγοριδών 1 - Ρόδος Ταχ. Κώδ.: 85100 Πληρ. : Σωτηράκη Σταματία Τηλ.: 2241364685 fax.: 2241364697 e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα : www.rhodes.gr Αρ. Πρωτ.: 9/2020 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου κ. Παπαοικονόμου Βασίλειος, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που παραχωρήθηκαν με την υπ’ αριθμό 4462/17-9-19 απόφαση Δημάρχου, ανακοινώνει ότι αναρτήθηκε στα γραφεία της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου, οδός Διαγοριδών αριθμός 1, η σημειακή τροποποίηση εντός των Ο.Τ. 875 - Ο.Τ. 875Α - Ο.Τ. 876 και Ο.Τ. 878 πολεοδομικής μελέτης επέκτασης - αναθεώρησης σχεδίου πόλεως Ρόδου. Ειδικότερα, η ανακοίνωση αφορά στην υπ’ αριθμό 904/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, που αναφέρεται στην έγκριση της υπ΄αριθμό 91/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση της υπ’ αριθ. 35/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Σημειακή τροποποίηση Ο.Τ 875, Ο.Τ 875Α, Ο.Τ 876 και Ο.Τ 878 Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης-αναθεώρησης σχεδίου πόλεως Ρόδου, περιοχής Ασγούρου». Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση της αναφερόμενης τροποποίησης. Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων είναι δεκαπέντε (15) μέρες από την τελευταία δημοσίευση στον τοπικό τύπο, ή την παραλαβή της ανακοίνωσης από τους αποδέκτες . Ρόδος 29-01-20 Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολεοδομικού Σχεδιασμού Παπαοικονόμου Βασίλειος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Διαγοριδών 1 - Ρόδος Ταχ. Κώδ.: 85100 Πληρ.: Σωτηράκη Σταματία Τηλ.: 2241364685 fax.: 2241364697 e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα : www.rhodes.gr Αρ. Πρωτ.: 10/2020 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου κ. Παπαοικονόμου Βασίλειος, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που παραχωρήθηκαν με την υπ’ αριθμό 4462/17-9-19 απόφαση Δημάρχου, ανακοινώνει ότι αναρτήθηκε στα γραφεία της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου, οδός Διαγοριδών αριθμός 1, η πρόταση της τροποποίησης εντός του Ο.Τ. 11 και ευρύτερης περιοχής σχεδίου πόλεως Ρόδου. Ειδικότερα, η ανακοίνωση αφορά στην υπ’ αριθμό 903/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, που αναφέρεται στην « Έγκριση της υπ΄αριθμό 89/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση της υπ’ αριθ. 33/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Τροποποίηση εντός του Ο.Τ 11 και ευρύτερης περιοχής σχεδίου πόλεως Ρόδου». Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση της αναφερόμενης τροποποίησης. Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων είναι δεκαπέντε (15) μέρες από την τελευταία δημοσίευση στον τοπικό τύπο, ή την παραλαβή της ανακοίνωσης από τους αποδέκτες . Ρόδος 29-01-20 Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολεοδομικού Σχεδιασμού Παπαοικονόμου Βασίλειος ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η 1η’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ «ΟΤ 3024, ΟΤ3025, ΚΧ3026 & ΚΧ3027 ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3 της περιοχής ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 10-02-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 24-02-2020, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Ή ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1257/20-01-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ. ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η 3η’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 1 και 2 της περιοχής ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 10-02-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 24-02-2020, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Ή ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1112/20-01-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ανάσα» Ιδρυση μη κερδοσκοπικού Σωματείου -των άρθρων 78-106 Αστικού Κώδικα- αλληλέγγυων Δημοτών - Καταναλωτών μεθοδολογίας «Χωρίς Μεσάζοντες» με την επωνυμία: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ανάσα». Απόφαση Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου υπ' αριθμόν: 42/2017. Έδρα: Δήμος Κηφισιάς-Νέας Ερυθραίας-Εκάλης. Σκοπός: 1. Η ανάπτυξη αλληλέγγυας συνείδησης του Δημότη προς τον παραγωγό προϊόντων ελληνικής γης· 2. Η καλλιέργεια αλληλέγγυας συνείδησης προς τη συλλογική επιχειρηματική δράση που πραγματεύεται το ελληνικό υγιεινό, αγροδιατροφικό προϊόν· 3. Η υποστήριξη οικονομικά και κοινωνικά αποκλεισμένων Δημοτών μέσω δικτύων διανομής τροφίμων και ειδών νοικοκυριού. Προσωρινή διοικούσα επιτροπή: 1. ΧΑΤΖΗΡΑΠΤΗΣ Νικόλαος, του Γεωργίου, Πρόεδρος (Μανδηλαρά αρ. 14 - Νέα Ερυθραία, Α.Δ.Τ. ΑΚ805539, Α.Φ.Μ. 020609550) 2. ΠΡΟΙΣΚΟΥ Ορσαλία, του Ιεροθέου, Α' Αντιπρόεδρος (Οδ. Ανδρούτσου αρ. 18α - Νέα Ερυθραία, Α.Δ.Τ. ΑΙ530185, Α.Φ.Μ. 063427545)· 3.ΛΑΓΟΥ Ειρήνη, του Παναγιώτου, Β' Αντιπρόεδρος (25ης Μαρτίου αρ. 37 - Βριλήσσια, Α.Δ.Τ. ΑΜ562038, Α.Φ.Μ. 111214871). 4. ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΥ Δέσποινα, του Χρήστου, Γραμματέας (Αγίων Αναργύρων αρ. 6Α - Νέα Ερυθραία, Α.Δ.Τ. ΑΕ011905, Α.Φ.Μ. 038693616). 5. ΠΥΡΕΝΗΣ Μιχαήλ, του Δημητρίου, Ταμίας, (25ης Μαρτίου αρ. 3 - Νέα Ευθραία, Α.Δ.Τ. ΑΑ061012 - Α.Φ.Μ. 010766399)· 6. ΚΑΖΑΜΙΑΣ Αλέξανδρος, του Πελοπίδα, Μέλος (Μαινάλου αρ. 10 - Νέα Κηφισιά, Α.Δ.Τ. ΑΜ082899, Α.Φ.Μ. 019103904)· 7. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΑΚΗΣ Αλέξανδρος, του Νικολάου, Μέλος (Ελπίδος αρ. 7 - Κηφισιά, Α.Δ.Τ. ΧΟ62237, Α.Φ.Μ. 021177783)· 8. ΝΤΑΚΑΣ Αλέξανδρος, του Ευαγγέλου, Α' αναπληρωματικό μέλος (Καπετάν Καρέλλα αρ. 5 - Νέα Κηφισιά, Α.Δ.Τ. ΑΚ623635, Α.Φ.Μ. 015102283)· 9. ΜΠΟΥΡΕΛΟΣ Ιωάννης, του Ευαγγέλου, Β' αναπληρωματικό μέλος (Βορείου Ηπείρου αρ. 30 - Νέα Ερυθραία, Α.Δ.Τ. ΑΕ634933, Α.Φ.Μ. 009050505). Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος Δημήτριος Π. Κυριακαράκος (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 24231)

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας