PrintButton

06-02-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ' αρ. 14.823/31-01-2020 Εκθεση Επίδοσής μου εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΟΔ. ΚΙΟΥΚΗ, επέδωσα στην κ. ΕΛΛΗ - ΘΑΛΕΙΑ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών για τον εναγόμενο Elton Kaloti του Agim, πρώην κάτοικο Αθηνών και νυν αγνώστου διαμονής, κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Θηβών κ. Δημητρίου Μπάκα, ως πληρεξούσιος της Χριστίνας Αγαθής Χουλιάρα του Δημητρίου πρώην κάτοικο Θηβών και νυν Σεντ Γκάλεν Ελβετίας, ακριβές αντίγραφο της από 7-1-2020 αγωγής η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θήβας και ζητάει να γίνει δεκτή σύμφωνα με το αιτητικό της. Στο τέλος της αγωγής υπάρχουν: α) έκθεση κατάθεσης δικογράφου με αρ. 10/ΕΓδ/2020, β) πράξη ορισμού συζήτησης της κ. Ευγενίας Παναγιωτίδου Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θήβας με αρ. πιν. 2, δικάσιμος 09 Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη, ώρα 09.00 π.μ. και γ) κλήση της ενάγουσας προς τον εναγόμενο για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και να παραστεί κατά την συζήτηση όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 03 Φεβρουαρίου 2020 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΟΔ. ΚΙΟΥΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Δυνάμει της υπ' αριθμ. 9313/12.12.2019 έκθεσης επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Ανθής Νικολοπούλου με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας επιδόθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών ως αρμόδιο για τον Abdulah Mohamed σομαλικής ιθαγένειας, αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 28.11.2019 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων με ΓΑΚ 104599/2019 και ΕΑΚ 13180/2019 της Sitei Jeeda του Ali Ahmed για λογαριασμό της και για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων της (α) Fatma Jeeda του Abdulah, (β) Mulki Jeeda του Abdulah, (γ) Jawaher Jeeda του Abdulah και (δ) Shukri Jeeda του Abdulah που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητείται η ανάθεση της γονικής μέριμνας και της επιμέλειας των ανωτέρω ανήλικων τέκνων αποκλειστικά στην μητέρα Sitei Jeeda και δικάσιμος για την οποία ορίστηκε η 3.3.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 στο ακροατήριο του μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό πινακίου 33, συνοδευόμενο από κλήση του πρώτου να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Η δικηγόρος Αθηνών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΚΙΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 1625ΣΤ/31-1-2020 έκθεση μου επίδοσης, επέδωσα στην Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης Δήμητρα ΧΑΤΖΑΚΗ, για λογαριασμό του Βεϊσέλ ΟΥΤΣΕΡ του Μεχμέτ και της Χαϊριέ, πρώην κατοίκου Σελέρου Ξάνθης και ήδη αγνώστου διαμονής από το έτος 2004, ακριβές αντίγραφο της από 28-1-2020 ΑΓΩΓΗΣ(ειδική διαδικασία-διαζύγιο), της Γκιουλσούμ ΧΑΣΑΝΟΓΛΟΥ του Χουσεΐν και της Τζεμιλέ, κατοίκου Σελέρου Ξάνθης, με Α.Φ.Μ. 062508220 ΚΑΤΑ του Βεϊσέλ ΟΥΤΣΕΡ του Μεχμέτ και της Χαϊριέ, αγνώστου διαμονής από το έτος 2004, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, με αριθμό Μ. Ειδ. 24/20 έκθεση κατάθεσης δικογράφου στην Γραμματέα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, και ημέρα συζήτησης της αυτής (ειδική μονομελούς πινακίου), η 9-12-2020, ημέρα Τετάρτη, ώρα 9.00 με αριθμό πινακίου 13, με την οποία ζητά να κηρυχθεί λυμένος από 08-12-2002 υφιστάμενος θρησκευτικός γάμος, μεταξύ τους, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ξάνθη 5-2-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Βερβερίδης Βασίλειος Κ. Μπένη 49 τηλ. 2541070387 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΠΙΔΟΔΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 11559 Ε΄ /5-2-2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΛΙΑ επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Βασίλειο ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ του Αναστασίου και της Κυριακούλας, κάτοικος Αθήνας, οδός Φαέθοντος, αρ. 25 και ήδη αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 149180870, Δ.Ο.Υ. Β’ Περιστερίου.Ακριβές αντίγραφο της με αριθμό 04η Φεβρουαρίου 2020 εξώδικης Πρόσκλησης – Δήλωσης με επιφύλαξη δικαιωμάτων με την οποία ζητεί την λύση του συμφώνου συμβίωσης που έχει στοιχεία ληξιαρχικής πράξης :153/7/2018 και είναι εγγεγραμμένο στο ληξιαρχείο του Δήμου Αθηναίων Αττικής . Επίσης προσκαλείται να προσέλθει στην υπογραφή της λύσης ενώπιον συμβολαιογράφου διαφορετικά εάν δεν επιτευχθεί η από κοινού λύση του ανωτέρου συμφώνου συμβίωσης μετά από τρείς ημέρες από την επίδοση θα υπογραφεί από τον παραπάνω εξωδίκως δηλούντα οριστική λύση ενώπιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σπυρίδωνα Πρωτόπαππα οδός Ιπποκράτους 65 , Αθήνα Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες Αθήνα 5-2-2020 Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΓΙΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (5) του μήνα Φεβρουαρίου, του έτους (2020), ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.50 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 026514260), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθανασίας Κων. Κωνσταντίνου, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που φέρει την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», έχει την έδρα της στην Αθήνα (Αιόλου αρ. 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, (ΑΦΜ: 094014201) διά της υπ αριθμ. 8258Γ/5-2-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ, για λογαριασμό του ΑΡΘΡΟΥΡΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΩΦ του Δημητρίου και της Κασιγιάννας, πρώην κατοίκου Μελισσίων Αττικής, οδός Καλλιπόλεως αρ. 11, με ΑΦΜ: 059931452 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της υπ αριθμ. 3.119/28-1-2020 ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΥ ΒΙΑΙΑΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΘΕΝΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ, διά της οποίας δυνάμει και εις εκτέλεση του (α’) απογράφου εκτελεστού της υπ αριθμ. 1.593/7-5-2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Κων. Οικονόμου (αριθμός απογράφου 29/7-5-2019), της υπ αριθμ. 694Γ/6-12-2019 εκθέσεως επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητού της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά Κωνσταντίνου Χρ. Μπούρα, της από 9-1-2020 έγγραφης εντολής της άνω Δικηγόρου, με επίσπευση της πρώτης ως άνω Τραπέζης, προέβην εις την βιαία αποβολή του δευτέρου, ως και κάθε τρίτου ο οποίος έλκει δικαιώματα ή κατέχει επ ονόματί του, από τα εν τη ανωτέρω περιλήψει κατακυρωτικής έκθεσης αναφερόμενα και περιγραφόμενα ακίνητα, ήτοι: α) από την με στοιχεία (ΘΣ-1) θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του ισογείου (πυλωτής) ορόφου, επιφανείας 15 τ.μ., με ΚΑΕΚ: 050920620005/0/9 και β) από την με στοιχεία (Υ-7) Αποθήκη του υπογείου, επιφανείας (7,70) τ.μ., με ΚΑΕΚ: 050920620005/0/6. Οι ως άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες, είναι τμήματα πολυκατοικίας χτισμένης επί οικοπέδου, κειμένου στην Δημοτική Ενότητα Μελισσίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής και επί της οδού Καλλιπόλεως αρ.11 και είχαν περιέλθει σαυτόν δυνάμει του υπ αριθμ. 16.426/2006 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθήνας Κλεάνθης Μανδρακούκα-Νώτα, το οποίο έχει καταχωρηθεί νόμιμα στο Κτηματολογικό Γραφείο Αμαρουσίου, με αριθ. και ημερομ. καταχώρισης 1093/17-4-2006 και εγκατέστησα εις τα άνω ακίνητα την επισπεύδουσα και υπερθεματίστρια «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.». Αλλάχτηκαν οι κλειδαριές των άνω ακινήτων και εντός αυτών ευρέθησαν κινητά πράγματα του δευτέρου, τα οποία περιγράφω εις την άνω εκθεσή μου και τα οποία τα έθεσα υπό τη φύλαξη και μεσεγγύση του κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ του Γεωργίου, κατοίκου Αχαρνών Αττικής, οδός Ι. Θηβαίου αρ. 2. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 5-2-2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 8741/24-1-2020 έκθεση επίδοσης η Δικαστική Επιμελητήρια του Πρωτοδικείου Αθηνών, Χρυσούλα Κολλάτου (Μαυροκορδάτου 11) κοινοποίησε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών την υπ' αριθμ. 3721/2019 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που εξεδόθη κατόπιν αιτήσεως του Κωνσταντίνου Τέγου του Άγγελου για τον Θεόδωρο Γιανναρά ως εκκαθαριστή της Εταιρείας "Θ. ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.", πρώην κατοίκου Ζωγράφου Απικής, και νυν αγνώστου διαμονής με την οποία διατάσσεται στο διατακτικό της απόφασης, η εξάλειψη της υποθήκης που έχει εγγραφεί, υπέρ της ανωτέρω εταιρείας και κατά της απώτερης δικαιοπάροχου του ενάγοντος, Κλεάνθης Γρηγορίου, επί του περιγραφόμενου στο ιστορικό ακινήτου (διαμερίσματος), στα βιβλία Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Ζωγράφου (τόμος 86/8391 φύλλο 7 και α/α 2), στις 7/11/1978, για ποσό 660.000 δρχ. Που αφορά εξόφληση τιμήματος αγοράς του εν λόγω ακινήτου του υπ' αριθμ. 44086/1977 πωλητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γρηγορίου Σ. Καβαλέκα. Αθήνα 24/01/2020 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΖΕΡΔΕΣ Dissolution Notice of the Company under the trade name LINEAR INVESTMENTS INC with registration number C-89919 • The Corporation has been dissolved on 30-1-2020; • That the notice is addressed to all creditors and those alleging that they have any claim against the Corporation (including any claimant alleging that he has unliquidated or contingent claims and any person alleging that he has a contractual arrangement with the Corporation which remains unsatisfied); • Claimants must present their claims in writing and in detail at 11 Mikras Asias Street – Nea Erythraia by Friday the 28th of February 2020. Disclaimer: The giving of this notice shall not constitute a recognition that any person is a proper creditor or claimant, and shall not revive or make valid or operate as a recognition of the validity of, or a waiver of any defense or counter claim in respect of any claim against the corporation, its assets, directors, officers or shareholders, which has been barred by any statute of limitations or become invalid by any cause, or in respect of which the corporation, its directors, officers or shareholders, have any defense or counterclaim.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας