PrintButton

07-02-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμόν 721Β / 06-02-2020 Έκθεση Επιδόσεώς μου, ύστερα από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την Δικηγόρο Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΣΣΑΡΗ, ως πληρεξούσια της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και επί της Λεωφ. Αθηνών αρ. 112 με Α.Φ.Μ. 090027346 και εκπροσωπείται νόμιμα, ήρθα και επέδωσα προς την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Έλλη – Θάλεια Ν. Συροπούλου, κατοικοεδρεύουσα στην Αθήνα, για λογαριασμό της ΠΟΥΠΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του Ιωάννη με ΑΦΜ: 105523811, της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου πρώην κάτοικο Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Καισαρείας 24 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 07-01-2020 Αγωγή της πρώτης Κατά της Πουπακη Σταυρούλας, με την οποία απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και ζητά όσα με λεπτομέρεια αναφέρονται σε αυτήν προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και στην οποία περιέχονται α) Η με Ειδικό Αριθμό 447/2020 Έκθεση Κατάθεσης του δικογράφου αυτού και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 3765/2020, Διαδικασία Νέα Τακτική Μονομελούς, Αντικείμενο: Γενικό Εμπορικό, β) η από 16/01/2020 πράξη της Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου με την οποία τίθεται προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για τους διαδίκους εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής, εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της Αγωγής. Η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Ευδοξία Μιχαήλ Ψυλλινάκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ’αριθμό 3.022Γ/05-02-2020 έκθεση επιδόσεως μου, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Θράκης, με έδρα στο Διδυμότειχο, οδός Βατάτση αρ. 50, σύμφωνα με το Νόμο, επέδωσα στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ κο ΘΕΟΔΩΡΟ ΔΗΜ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟ, Εισαγγελικό πάρεδρο, για την εναγόμενη ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Χρήστου, κάτοικο τελευταίας γνωστής διαμονής Νέας Ελβετίας Ορεστιάδας, με ΑΦΜ: 106968281 και ήδη αγνώστου διαμονής, κατόπιν της σχετικής έγγραφης παραγγελίας προς επίδοση της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία δια του μέλους της Νικολάου Α. Ανδρικόπουλου, δικηγόρου Αθηνών, ως πληρεξουσίου της ενάγουσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία , που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ: 094014201, ακριβές αντίγραφο της από 22-01-2020 αγωγής [ τακτική διαδικασία ] της ως άνω ενάγουσας κατά της παραπάνω εναγομένης . Η πιο πάνω Αγωγή απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ορεστιάδας και ζητά να γίνει δεκτή ως προς όλο αυτής το αιτητικό . Να υποχρεωθεί η εναγόμενη, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό της παραπάνω αναφερόμενης αγωγής, να καταβάλλει στην παραπάνω ενάγουσα το συνολικό ποσό των 85.878,56 ευρώ . Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή . Να καταδικασθεί η εναγόμενη στη δικαστική δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου της ενάγουσας . Στο τέλος της αγωγής υπάρχουν: η με αριθμό έκθεση κατάθεσης 32/2/27-01-2020 του γραμματέως του πιο πάνω δικαστηρίου με ταυτόχρονη σημείωση του ιδίου παραπάνω γραμματέως με την οποία επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 237 παρ. 1,2 ΚΠολΔ. Μέσα σε εκατό [100] ημέρες από την κατάθεση της παραπάνω αγωγής οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται με αυτές . Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, καθώς και τα πληρεξούσια έγγραφα προς τους δικηγόρους . Σημειώνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη . Η δημοσίευση γίνεται και σύμφωνα με την εντολή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας κο ΘΕΟΔΩΡΟ ΔΗΜ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟ ΠΑΡΕΔΡΟ,για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, όπως ορίζεται στην παραπάνω έκθεση καταθέσεως αγωγής καθώς και στις οικίες διατάξεις του Κ.Πολ.Δ., όπως ισχύει σήμερα, η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Χρήστου, κάτοικος τελευταίας γνωστής διαμονής Νέας Ελβετίας Ορεστιάδας, με ΑΦΜ: 106968281 και ήδη αγνώστου διαμονής . Διδυμότειχο 06-02-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Αθανάσιος Ζαγκιόρης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΣ ΣΤΟΝ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ Με την υπ' αpιθμ. 3812γ'/4-2-2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Εφετείο Πειραιά Θεοχάρης Καραγιάννη επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών για τον Ιωάννη ΣΑΒΒΑ του Ελευθερίου και της Γεωργίας, πρώην κάτοικο Χρυσούπολης Αττικής (Πηνειού 128 και Ασκληπιού 80) και ήδη αγνώστου διαμονής επίσημο αντίγραφο της υπ' αριθμ. 481/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ειδική διαδικασία οικογενειακών διαφορών), που εκδόθηκε επί της από 19-6-2017 και με αριθμ. καταθ. 548127/5437/2017 αγωγής διαζυγίου, που άσκησε η Παναγιώτα Γεωργιοπούλου του Κωνσταντίνου και της Ανθής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε βάρος του Ιωάννη Σάββα, δυνάμει της οποίας έγινε δεκτή η ως άνω αγωγή, απαγγέλθηκε η λύση του γάμου τους, που τελέσθηκε στις 20 Ιουνίου 1998 στο Ίλιον Αττικής κατά το τυπικό του δόγματος των Μαρτύρων του Ιεχωβά και καταδικάσθηκε ο εναγόμενος στην πληρωμή της δικαστικής δαπάνης της ενάγουσας, η οποία ορίσθηκε στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του, στην Αθήνα στις 10-1-2020, χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή πληρεξουσίων δικηγόρων τους. Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Κλεονίκη Μαστροδημήτρη Περίληψη δικογράφου Με την υπ. Αρ. 8229(Γ)/5-2-2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Εφετείου Θεσσαλονίκης Αθανάσιου Απαζίδη επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών για την εναγόμενη Πένκα (PENKA) Βασίλεβα (VASILEVA) του Βασίλ και της Βασίλεβ συζ. Θωμά Πασόγια αγνώστου διαμονής πιστό αντίγραφο της από 29-1-2020 αγωγής διαζυγίου κατά αυτής απευθυνόμενη στο Μονομελές Πρωτοδικείο Γιαννιτσών με αριθμό κατ. 63/31-1-2020 και δικάσιμος η 24-3-2020 με την οποία ζητά να λυθεί δικαστικά ο νόμιμος θρησκευτικός τους γάμος ο οποίος τελέσθηκε την 31 -5-2008 στον ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Γιαννιτσά για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη η εναγόμενη να παραστεί κατά την συζήτηση της άνω αγωγής όταν και όπου πιο πάνω ορίζεται. Η πληρεξούσια Δικηγόρος Αναστασία Δαρδανελιωτη Πλαστήρα 53Α Γιαννιτσά Τηλ. 2382082937 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 2835/05-02-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει του Δικ. Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά Κλεάνθη Κ. Καλαμπαλίκη, ΑΦΜ 121314656, κατοίκου Αθηνών, οδός Νικηταρά, αρ. 8-10, αρμοδίου για την εκτέλεση, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την εταιρεία με την επωνυμία ‘’CELLMATE GROUP LIMITED Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης’’, που έδρευε στη Λεμεσό Κύπρου και ήδη αγνώστου έδρας, ακριβές αντίγραφο του με αριθμό 414/04-02-2020 Αποσπάσματος της με αριθμό 413/30-01-2020 Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης Περιουσίας, κατά του Θωμά Ζιώγα του Σπυρίδωνα και της Κυράτσως, κατοίκου Γέρακα Αττικής, οδός Ξεροβουνίου, αρ. 2, με ΑΦΜ 033467359, Δ.Ο.Υ Χολαργού, με επίσπευση της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.’’, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274, νομίμως εκπροσωπούμενης, με ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, με ημερομηνία πλειστηριασμού στις δεκατέσσερις (14) του μήνα Οκτωβρίου του δύο χιλιάδες είκοσι (2020) έτους. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 05.02.2020 Η πληρεξούσια Δικ. Επιμελήτρια Κωνσταντίνα Γ. Σαμαρά ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ Ο ΕΦΚΑ προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την μίσθωση κτιρίου στο Ρέθυμνο, για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Τοπικής Διεύθυνσης Ρεθύμνης συνολικής επιφάνειας χώρων 1.100 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%), εκ των οποίων: τα 800 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%) προορίζονται για χώρους κύριας χρήσης ενώ τα 300 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%) για χρήση αρχείων (μπορούν να βρίσκονται και σε υπόγειο). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 13-02-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ, στα γραφεία του Τοπικού Υποκαταστήματος μισθωτών Ρεθύμνης του ΕΦΚΑ στην οδό Κονδυλάκη 89, Ρέθυμνο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Τοπικού Υποκαταστήματος μισθωτών Ρεθύμνης του ΕΦΚΑ, οδός Κονδυλάκη 89, Ρέθυμνο, και στο τηλέφωνο 28310-21131 από 08:00 μέχρι 14:00. Επίσης στο link: http://www.efka.gov.gr/ banner διαγωνισμοί, όπου υπάρχει η πλήρης προκήρυξη μαζί με τα τεύχη τεχνικών προδιαγραφών των κτιρίων του ΕΦΚΑ. Από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Αριθμός Επίδοσης 11754 β Στην Αθήνα σήμερα την εικοστή Τρίτη (23η) του μηνός Ιανουαρίου 2020 έτους, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:35 π.μ. ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ευάγγελος Παπαδόπουλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου 39, μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών Φραγκίσκας Κουρσάρη πληρεξούσιας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) που εδρεύει στην Αθήνα οδός Αμερικής αρ. 12, ως καθολικός διάδοχος του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ- ΕΤΑΜ)», νόμιμα εκπροσωπούμενο από το Διοικητή του, με Α.Φ.Μ.: 997072577, επέδωσα προς τον Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών για τον Κωνσταντίνο ΜΠΟΡΣΗ του Ιωάννου, αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 10-09-2019 Αγωγής του ΕΦΚΑ κατά αυτού που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών και με την οποία ζητά όσα σε αυτή αναφέρονται με ΓΑΚ: 76641/2019 και ΕΑΚ: 7533/2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου του γραμματέα Βασίλειου Βαρβαρήγου ως και άλλης πράξης του ίδιου, πινάκιο Δ και αριθμό 12, με την οποία ορίζει δικάσιμος αυτής την 27-02-2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ. στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, ακροατήριο Α2, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά την συζήτηση αυτής όταν και όπου ορίζεται. Γίνεται μνεία ότι η παραλαβούσα Εισαγγελέας παρήγγειλε τη δημοσίευση της παρούσας στις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα: 1) ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, 2) Ο ΛΟΓΟΣ . Η παραλαβούσα και Παραγγέλουσα Εισαγγελέας ΕΛΛΗ-ΘΑΛΕΙΑ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Η παραγγέλουσα πληρ. Δικηγόρος Φραγκίσκα ΚΟΥΡΣΑΡH Ο Δικ. Επιμελητής Ευάγγελος Παπαδόπουλος Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Αριθμός Επίδοσης 11606 β Στον Πειραιά σήμερα την εικοστή δεύτερη (22η) του μηνός Νοεμβρίου 2019 έτους, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:20 π.μ. ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ευάγγελος Παπαδόπουλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου 39, μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Κυριάκου Κουμπή πληρεξούσιου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) που εδρεύει στην Αθήνα οδός Αμερικής αρ. 12, ως καθολικός διάδοχος του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ- ΕΤΑΜ)», νόμιμα εκπροσωπούμενο από το Διοικητή του, με Α.Φ.Μ.: 997072577, επέδωσα προς τον Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Πειραιά για τον DANO AUREL, αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμό 9/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νίκαιας (διαδικασία αρθρ.681 Α΄Κ.Πολ.Δ.) για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες με την οποία: δικάζει ερήμην του εναγομένου και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων, ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των (100) ΕΥΡΩ, δέχεται την αγωγή, υποχρεώνει τους εναγόμενους να καταβάλουν στο ενάγον ο καθένας εις ολόκληρο το ποσό των (4.534,46) ΕΥΡΩ νομιμότοκα από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρι πλήρους εξοφλήσεως, κηρύσσει προσωρινά εκτελεστή την απόφαση, επιβάλλει τα δικαστικά έξοδα στους εναγόμενους το ύψος των οποίων ορίζει στα (120) ΕΥΡΩ. Γίνεται μνεία ότι η παραλαβούσα Α/εισαγγελέας παρήγγειλε τη δημοσίευση της παρούσας στις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα: 1) ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, 2) Ο ΛΟΓΟΣ . Η παραλαβούσα και Παραγγέλουσα Α/Εισαγγελέας Παναγιώτα ΜΠΡΕΑΝΟΥ Ο παραγγέλων πληρ. Δικηγόρος Κυριάκος ΚΟΥΜΠΗΣ Ο Δικ. Επιμελητής Ευάγγελος Παπαδόπουλος Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Αριθμός Επίδοσης 11609 β Στον Πειραιά σήμερα την εικοστή δεύτερη (22η) του μηνός Νοεμβρίου 2019 έτους, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:20 π.μ. ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ευάγγελος Παπαδόπουλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου 39, μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών Ανθής Κωτσάκη πληρεξούσιας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) που εδρεύει στην Αθήνα οδός Αμερικής αρ. 12, ως καθολικός διάδοχος του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ- ΕΤΑΜ)», νόμιμα εκπροσωπούμενο από το Διοικητή του, με Α.Φ.Μ.: 997072577, επέδωσα προς τον Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Πειραιά για τον ARBER ή ALBERT BAKO του HUITIM ή KOUTIM ή HUTIM ή KOUITIM και της AISHE ή AYSHE ή AZSHE, αγνώστου διαμονήςακριβές αντίγραφο της από 13-11-2019 Αγωγής του ΕΦΚΑ κατά αυτού που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πειραιά και με την οποία ζητά όσα σε αυτή αναφέρονται με ΓΑΚ:11506/2019 και ΕΑΚ:113/2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της γραμματέως Φωτεινής Κελαδίτου ως και άλλης πράξης της ίδιας, πινάκιο εργατικά/αμοιβές και αριθμό 11, με την οποία ορίζει δικάσιμος αυτής την 25-09-2020, ημέρα Παρασκευή ώρα 10:00 π.μ. στο Ειρηνοδικείο Πειραιά, αίθουσα μεγάλη, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά την συζήτηση αυτής όταν και όπου ορίζεται. Γίνεται μνεία ότι η παραλαβούσα Α/εισαγγελέας παρήγγειλε τη δημοσίευση της παρούσας στις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα: 1) ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, 2) Ο ΛΟΓΟΣ . Η παραλαβούσα και Παραγγέλουσα Α/Εισαγγελέας Παναγιώτα ΜΠΡΕΑΝΟΥ Η παραγγέλουσα πληρ. Δικηγόρος Ανθή ΚΩΤΣΑΚΗ Ο Δικ. Επιμελητής Ευάγγελος Παπαδόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμό 8386Γ΄/31-01-2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Κρήτης, Γεωργίου Ν. Τσαλδαράκη, μέλος της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών του Εφετείου Κρήτης, με έδρα το Πρωτοδικείο Χανίων, με την επωνυμία “ΤΣΑΛΔΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ”, που εδρεύει στα Χανιά Κρήτης, οδός Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 100 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 996945113/Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ, κατόπιν της έγγραφης παραγγελίας της Δικηγόρου, κ. Χατζητζανάκη Όλγας, πληρεξούσιας του Παναγιώτη Πατεράκη του Αντωνίου, κατοίκου Κισσάμου Χανίων (ΑΦΜ 028283670), επεδόθη στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΧΑΝΙΩΝ, για λογαριασμό της Αικατερίνης Κουρκουνάκη του Γεωργίου και της Μάρθας, πρώην κατοίκου Χανίων, οδός Μάρκου Μπότσαρη αρ.6, και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 20-12-2019 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) η οποία απευθύνεται ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, έχει κατατεθεί στον Γραμματέα του ως άνω Δικαστηρίου στις 20-12-2019, με αριθμό κατάθεσης Δικογράφου 204/2019 και Τακτική Διαδικασία (Νέα), με την οποία αιτείται να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή στο σύνολό της, να υποχρεωθεί η εναγόμενη, διά της εκδοθησόμενης παρά του Δικαστηρίου σας αποφάσεως και για τους στο ιστορικό της παρούσας ειδικά αναφερόμενους λόγους, να του καταβάλει το συνολικό ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (€ 19.900,00), νομιμότοκα από την επίδοση της παρούσας αγωγής και έως την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση, να καταδικαστεί η εναγόμενη στην εν γένει δικαστική δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου, να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί, και να διαταχθεί η προσωπική κράτηση της εναγόμενης από της τελεσιδικίας της απόφασης που θα εκδοθεί, διάρκειας δύο (2) ετών, ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης του Δικαστηρίου, προς γνώση και για να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες, καλώντας την συνάμα: α) να καταθέσει στον αρμόδιο υπάλληλο της γραμματείας του Ειρηνοδικείου Χανιών εντός προθε¬σμίας εκατό (100) ημερών από την κατάθεση της παρούσας αγωγής προτάσεις και να προσκομίσει εντός της προθεσμίας αυτής όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδι¬καστικά έγγραφα που επικαλείται με αυτές, καθώς και τα πληρεξούσια έγγραφα προς τους δικηγόρους, κατά το άρθρο 96 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, β) να καταθέσει προσθήκη στις προτάσεις, μέσα στις επόμενες δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των εκατό ημερών, μετά την παρέλευση των οποίων -δεκαπέντε ημερών- κλείνει ο φάκελος της δικογραφίας. Επισημαίνε¬ται ρητά, ότι εκπρόθεσμες προτάσεις και προσθήκες δεν λαμβάνονται υπόψη, και γ) να παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσας αγωγής και σε κάθε επαναληπτική αυτής συζήτηση, στον τόπο και χρόνο που αυτό αρμοδίως θα οριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΣΑΛΔΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμό 8385Γ΄/31-01-2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Κρήτης, Γεωργίου Ν.Τσαλδαράκη, μέλος της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών του Εφετείου Κρήτης, με έδρα το Πρωτοδικείο Χανίων, με την επωνυμία “ΤΣΑΛΔΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ”, που εδρεύει στα Χανιά Κρήτης, οδός Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 100 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 996945113/Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ, κατόπιν της έγγραφης παραγγελίας της Δικηγόρου, κ. Λεδάκη Αθηνάς, πληρεξούσιας της εδρεύουσας στα Χανιά και επί της Πλατείας Ελευθερίας αρ.2, Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ” και τον διακριτικό τίτλο “ΦΕΙΔΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε”, με ΑΦΜ 999185082 και αριθμό ΓΕΜΗ 075475558000, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, Γεώργιο Καλογεράκη του Μιχαήλ και της Γεωργίας με ΑΦΜ 127730546, επεδόθη στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΧΑΝΙΩΝ, για λογαριασμό του Νικολάου Βεργανελάκη του Βασιλείου και της Ειρήνης, τέως κατοίκου Χανίων, οδός Κυδωνίας αρ.58 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 17-11-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ) η οποία απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, έχει κατατεθεί στον Γραμματέα του ως άνω Δικαστηρίου στις 28-11-2019, με αριθμό κατάθεσης Δικογράφου ΜΑΜ 592/2019 και Διαδικασία ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ, με τη παρά πόδας αυτής και ταυτόχρονης Πράξης Ορισμού Δικάσιμου της κ. Δικαστή του ως άνω δικαστηρίου, Αλεξάνδρας Γιάκα, Προέδρου Πρωτοδίκών, που ορίζει δικάσιμο για την 05-05-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 και με την οποία ζητάει να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό, να διαταχθεί η εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης η οποία έχει εγγραφεί στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Χανίων στον τόμο 186 και φύλλο 254 επί του ποσοστού “..2/10 αδιανεμήτως και αδιαιρέτως οικίας κείμενης επί της οδού Μελετίου Μεταξάκη Νέας Χώρας Χανίων, απαρτιζόμενης εξ ενός ημιυπογείου διαμερίσματος εξ έξι βοηθητικών δωματίων μη κατοικήσιμων, εις τον πρώτο όροφο εκ τεσσάρων δωματίων εις τον δεύτερο εκ τεσσάρων δωματίων, συνολικής εκτάσεως 815,15τ.μ”, και να καταδικασθεί ο καθ' ου στη δικαστική δαπάνη και στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου, και σύμφωνα με την από 05-12-2019 επισυναπτόμενη υπ'αριθμ. 467/2019 Πράξη του κ. Προέδρου Πρωτοδικών του ως άνω Δικαστηρίου, Θεοφάνη Ντάκουλα, δέχεται τη με αριθμ. 2153/ 28-11-2019 αίτηση, ορίζει συντομότερη Δικάσιμο για την εκδίκαση της με αριθμό κατάθεσης ΜΑΜ592/28-11-2019 αίτησης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χανίων (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), την 18η Φεβρουαρίου 2020, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος δε προς συζήτηση αυτής όταν και όπου ορίζεται. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΣΑΛΔΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Αριθμός Επίδοσης 11608 β Στον Πειραιά σήμερα την εικοστή δεύτερη (22η) του μηνός Νοεμβρίου 2019 έτους, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:20 π.μ. ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ευάγγελος Παπαδόπουλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου 39, μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών Ανθής Κωτσάκη πληρεξούσιας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) που εδρεύει στην Αθήνα οδός Αμερικής αρ. 12, ως καθολικός διάδοχος του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ- ΕΤΑΜ)», νόμιμα εκπροσωπούμενο από το Διοικητή του, με Α.Φ.Μ.: 997072577, επέδωσα προς τον Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Πειραιά για τον ARBER ή ALBERT BAKO του HUITIM ή KOUTIM ή HUTIM ή KOUITIM και της AISHE ή AYSHE ή AZSHE, αγνώστου διαμονήςακριβές αντίγραφο της από 13-11-2019 Αγωγής του ΕΦΚΑ κατά αυτού που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πειραιά και με την οποία ζητά όσα σε αυτή αναφέρονται με ΓΑΚ:11509/2019 και ΕΑΚ:114/2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της γραμματέως Φωτεινής Κελαδίτου ως και άλλης πράξης της ίδιας, πινάκιο εργατικά/αμοιβές και αριθμό 12, με την οποία ορίζει δικάσιμος αυτής την 25-09-2020, ημέρα Παρασκευή ώρα 10:00 π.μ. στο Ειρηνοδικείο Πειραιά, αίθουσα μεγάλη, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά την συζήτηση αυτής όταν και όπου ορίζεται. Γίνεται μνεία ότι η παραλαβούσα Α/εισαγγελέας παρήγγειλε τη δημοσίευση της παρούσας στις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα: 1) ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, 2) Ο ΛΟΓΟΣ . Η παραλαβούσα και Παραγγέλουσα Α/Εισαγγελέας Παναγιώτα ΜΠΡΕΑΝΟΥ Η παραγγέλουσα πληρ. Δικηγόρος Ανθή ΚΩΤΣΑΚΗ Ο Δικ. Επιμελητής Ευάγγελος Παπαδόπουλος Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Αριθμός Επίδοσης 11607 β Στον Πειραιά σήμερα την εικοστή δεύτερη (22η) του μηνός Νοεμβρίου 2019 έτους, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:20 π.μ. ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ευάγγελος Παπαδόπουλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου 39, μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών Ανθής Κωτσάκη πληρεξούσιας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) που εδρεύει στην Αθήνα οδός Αμερικής αρ. 12, ως καθολικός διάδοχος του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ- ΕΤΑΜ)», νόμιμα εκπροσωπούμενο από το Διοικητή του, με Α.Φ.Μ.: 997072577, επέδωσα προς τον Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Πειραιά για τον ARBER ή ALBERT BAKO του HUITIM ή KOUTIM ή HUTIM ή KOUITIM και της AISHE ή AYSHE ή AZSHE, αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 13-11-2019 Αγωγής του ΕΦΚΑ κατά αυτού που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πειραιά και με την οποία ζητά όσα σε αυτή αναφέρονται με ΓΑΚ:11515/2019 και ΕΑΚ:115/2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της γραμματέως Φωτεινής Κελαδίτου ως και άλλης πράξης της ίδιας, πινάκιο εργατικά/αμοιβές και αριθμό 13, με την οποία ορίζει δικάσιμος αυτής την 25-09-2020, ημέρα Παρασκευή ώρα 10:00 π.μ. στο Ειρηνοδικείο Πειραιά, αίθουσα μεγάλη, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά την συζήτηση αυτής όταν και όπου ορίζεται. Γίνεται μνεία ότι η παραλαβούσα Α/εισαγγελέας παρήγγειλε τη δημοσίευση της παρούσας στις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα: 1) ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, 2) Ο ΛΟΓΟΣ . Η παραλαβούσα και Παραγγέλουσα Α/Εισαγγελέας Παναγιώτα ΜΠΡΕΑΝΟΥ Η παραγγέλουσα πληρ. Δικηγόρος Ανθή ΚΩΤΣΑΚΗ Ο Δικ. Επιμελητής Ευάγγελος Παπαδόπουλος Περίληψη Κοινοποιηθείσας Έκθεσης Αναγκαστικής Εκτέλεσης (Αποβολή και Εγκατάσταση) Με τις με αριθμούς 1.579Δ & 1.580Δ/05.02.2020 εκθέσεις επίδοσης εμού της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Πατρών με έδρα το Πρωτοδικείο Αμαλιάδας Μαρίας Γιαλελή του Βασιλείου, ήρθα και επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας Αγγελική Χρ. Κυριαζή για τους ήδη αγνώστου διαμονής καθ ών: 1. ΠΕΤΡΟ ΝΙΚΟΛΟΘΑΝΑΣΗ του Γεωργίου και τη Αρετής, κατοίκου Ν. Ηράκλειο Αττικής και 2. ΚΟΣΜΑ ΝΙΚΟΛΟΘΑΝΑΣΗ του Γεωργίου και της Αρε τής, κατοίκου Αγ. Παρασκευής Αττικής, πιστό και επίσημο αντίγραφο της με αριθμό 3.197/22.01.2020 έκθεσής μου αποβολής και εγκα- τάστασης και ειδικότερα: Απέβαλα τους ως άνω καθ ών 1. Πέτρο Νι- κολοθανάση του Γεωργίου και της Αρετής και 2. Κοσμά Νικολοθα- νάση του Γεωργίου και της Αρετής, από ένα αγρό έκτασης 14.000,00 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «ΚΟΝΤΟΒΑΤΟΣ» τ.κ. Γαστούνης του Δήμου Πηνειού, εντός Ζώνης Αναδασμού, εντός Ζ.Ο.Ε. (Ζώνη Γ6 αρτιότητας 6.000,00 τ.μ.), άρτιο και οικοδομήσιμο, που συνορεύει γύρωθεν βόρεια με αγροτικό δρόμο, νότια με αποστραγγιστικό αγω- γό και πέραν αυτού με αγροτικό δρόμο, ανατολικά με ιδιοκτησία Μα- ρίας Τσιρίκου (τμήμα του ιδίου υπ. αρ. 628 τεμάχιο αναδασμού) δυτι- κά με το με αριθμό 627 τεμάχιο αναδασμού πρώην ιδιοκτησίας Γερ. Αρδαγάνη και ήδη ιδιοκτησίας Αυγουστίνου δεδομένου ότι, με τις ήδη νόμιμα μεταγραμμένες στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλα- κείου Γαστούνης την 17.03.2009 στο τόμο 628 και αριθμούς 36 και 37 αντίστοιχα, με αριθμούς 6.529 και 6.530/07.11.2008 περιλήψεις κατακυρωτικών εκθέσεων της Συμβολαιογράφου Γαστούνης Αναστα σίας Παπαδημητροπούλου, εκπλειστηριάσθηκε το άνω ακίνητο και κατακυρώθηκε στην άνω επισπεύδουσα Ανώνυμη Τραπεζική Εται ρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ως τελευταία υπερθεματίστρια και ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΣΑ σ΄αυτό την υπέρ ης η κατά κύρωση Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής, αριθμός 04, νόμιμα εκπροσωπούμενη, ώστε να κατέχει, νέμεται και διαθέτει το ως άνω ακίνητο, ως κυρία αυτού, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αμαλιάδα 05 Φεβρουαρίου 2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Μαρία Β. Γιαλελή Καραϊσκάκη 07-Αμαλιάδα Τηλ.: 2622022265 ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Αριθμ. πρωτ. 3143 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 392β ΣΤΗN OΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης διακηρύττει την εκμίσθωση του Δημ. Ακινήτου 392β στην οδό Μακεδονίας Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης και ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερό, προφορικό, πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το ΠΔ 270/81, στο Δημαρχείο Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης οδός Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12 Αμπελόκηποι, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 2ος όροφος, την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:00πμ έως 10:30μ ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού 2. Τιμή εκκίνησης προσφορών 150,00€ το μήνα, με ετήσια αναπροσαρμογή 1% επί του τελευταίου μισθώματος. 3. Η σύμβαση μισθώσεως είναι εννεαετής αρχομένης από της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου. 4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καταθέτουν με την προσφορά & εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ΤΠΔ ποσού ίσου με 10% πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος, δηλαδή 180,00€, η οποία αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με την καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού ίσου προς το 10%, επί του επιτευχθησόμενου μισθώματος 1ος έτους, για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής μισθώματος και την τήρηση των όρων του μισθωτηρίου. 5. Οι δαπάνες δημοσίευσης διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο. 6. Πληροφορίες & έντυπα από το Γραφείο 2 της Οικ. Υπηρεσίας του Δήμου (1ος όροφος, τηλ.: 2313313659), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 07.00 – 15.00). Αμπελόκηποι, 06/02/2020 O Δήμαρχος κ.α.α Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Αριθμ. πρωτ. 3144 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 393Α ΣΤΗN OΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης διακηρύττει την εκμίσθωση του Δημ. Ακινήτου 393Α στην οδό Μακεδονίας Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης και ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερό, προφορικό, πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το ΠΔ 270/81, στο Δημαρχείο Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης οδός Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12 Αμπελόκηποι, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 2ος όροφος, την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:30πμ έως 11:00μ ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού 2. Τιμή εκκίνησης προσφορών 100,00€ το μήνα, με ετήσια αναπροσαρμογή 1% επί του τελευταίου μισθώματος. 3. Η σύμβαση μισθώσεως είναι εννεαετής αρχομένης από της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου. 4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καταθέτουν με την προσφορά & εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ΤΠΔ ποσού ίσου με 10% πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος, δηλαδή 120,00€, η οποία αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με την καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού ίσου προς το 10%, επί του επιτευχθησόμενου μισθώματος 1ος έτους, για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής μισθώματος και την τήρηση των όρων του μισθωτηρίου. 5. Οι δαπάνες δημοσίευσης διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο. 6. Πληροφορίες & έντυπα από το Γραφείο 2 της Οικ. Υπηρεσίας του Δήμου (1ος όροφος, τηλ.: 2313313659), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 07.00 – 15.00). Αμπελόκηποι, 06/02/2020 O Δήμαρχος κ.α.α Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Αριθμ. πρωτ. 3145 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 429Α ΣΤΗN ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης διακηρύττει την εκμίσθωση του Δημ. Ακινήτου 429Α στην αγροτική περιοχή Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης και ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερό, προφορικό, πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το ΠΔ 270/81, στο Δημαρχείο Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης οδός Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12 Αμπελόκηποι, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 2ος όροφος, την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 09:30πμ έως 10:00μ ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού 2. Τιμή εκκίνησης προσφορών 300,00€ το μήνα, με ετήσια αναπροσαρμογή 1% επί του τελευταίου μισθώματος. 3. Η σύμβαση μισθώσεως είναι εννεαετής αρχομένης από της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου. 4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καταθέτουν με την προσφορά & εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ΤΠΔ ποσού ίσου με 10% πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος, δηλαδή 360,00€, η οποία αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με την καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού ίσου προς το 10%, επί του επιτευχθησόμενου μισθώματος 1ος έτους, για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής μισθώματος και την τήρηση των όρων του μισθωτηρίου. 5. Οι δαπάνες δημοσίευσης διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο. 6. Πληροφορίες & έντυπα από το Γραφείο 2 της Οικ. Υπηρεσίας του Δήμου (1ος όροφος, τηλ.: 2313313659), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 07.00 – 15.00). Αμπελόκηποι, 06/02/2020 O Δήμαρχος κ.α.α Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Αριθμ. πρωτ. 3142 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 29 ΣΤΗN OΔΟ ΜIΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης διακηρύττει την εκμίσθωση του Δημ. Ακινήτου 29 στην οδό Μικράς Ασίας Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης και ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερό, προφορικό, πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το ΠΔ 270/81, στο Δημαρχείο Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης οδός Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12 Αμπελόκηποι, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 2ος όροφος, την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 09:00πμ έως 09:30μ ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού 2. Τιμή εκκίνησης προσφορών 500,00€ το μήνα, με ετήσια αναπροσαρμογή 1% επί του τελευταίου μισθώματος. 3. Η σύμβαση μισθώσεως είναι εννεαετής αρχομένης από της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου. 4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καταθέτουν με την προσφορά & εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ΤΠΔ ποσού ίσου με 10% πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος, δηλαδή 600,00€, η οποία αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με την καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού ίσου προς το 10%, επί του επιτευχθησόμενου μισθώματος 1ος έτους, για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής μισθώματος και την τήρηση των όρων του μισθωτηρίου. 5. Οι δαπάνες δημοσίευσης διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο. 6. Πληροφορίες & έντυπα από το Γραφείο 2 της Οικ. Υπηρεσίας του Δήμου (1ος όροφος, τηλ.: 2313313659), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 07.00 – 15.00). Αμπελόκηποι, 06/02/2020 O Δήμαρχος κ.α.α Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Αριθμ. πρωτ. 3146 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ.270/81 ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Οχήματος Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ). Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης διακηρύττει την περισυλλογή με σκοπό την εκποίηση του συνόλου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, που θα περισυλλεχθούν από σημεία του δήμου (εκτιμώμενη ποσότητα 40 οχημάτων ανά έτος), με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του ΠΔ 116/2004 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η εκποίηση θα γίνει με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με το Π.Δ.270/81, στο Δημαρχείο Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης οδός Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, 2ος όροφος, την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 ώρα 09:30πμ έως 10:00πμ (ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 2. Τιμή εκκίνησης προσφορών 390,00€ ως το άθροισμα των ελαχίστων πρώτων προσφορών για τις κατηγορίες: -€ 100 για κάθε συλλεχθέν ΙΧ αυτοκίνητο -€ 120 για κάθε συλλεχθέν φορτηγάκι βαν ή με καρότσα - € 140 για κάθε συλλεχθέν φορτηγό αυτοκίνητο - € 30 για κάθε συλλεχθέν δίκυκλο όχημα 3. Η σύμβαση θα διαρκεί έως 31-12-2021. 4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καταθέσουν με την προσφορά τους & εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ΤΠΔ ποσού ίσου με το 10% της πρώτης προσφοράς (390€) επί 40 (υπολογισθέντα προς συλλογή οχήματα για 1 έτος), δηλ. 1.560,00€, η οποία αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη (καλής εκτέλεσης της σύμβασης), ποσού ίσου προς 10%, επί του γινομένου της τελικής- πλειοδοτικής προσφοράς επί 40, για την εξασφάλιση τήρησης όλων των όρων της σύμβασης. 5. Πληροφορίες & έντυπα μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου (1ος όροφος, τηλ.: 2313313659), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 07.00 – 15.00). Αμπελόκηποι, 06/02/2020 Ο Δήμαρχου καα Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15- 17 Τ.κ. 117 43 Αθήνα Πληροφορίες:Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534 Φαξ: 213 2063533 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr Αρ. πρωτ.: 102903 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 3730/185/20 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με ΠΕ.Τ.: 1907147225 και με: Α) τίτλο έργου: «Μονάδα Παραγωγής ‘Ετοιμου Σκυροδέματος» υποκατηγορία Α2, ομάδα: 9η, α/α: 125 (Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος) & Κατηγορία Β, ομάδα 4η, α/α: 16 (Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ) Β) θέση έργου: περιοχή ‘’ΜΑΝΔΡΕΖΑ’’, του Δήμου Κρωπίας, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής. Γ) φορέα έργου: ‘’LAFARGE BETON A.B.E.E.’’ Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr. ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 7/02/20- 30/03/20 Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 10/02/20- 30/03/20 στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./ Φαξ: 213 2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό) Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr. Αθήνα, 6/02/20 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15- 17 Τ.κ. 117 43 Αθήνα Πληροφορίες:Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534 Φαξ: 213 2063533 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr Αρ. πρωτ.: 103431 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 3735/186/20 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με ΠΕ.Τ.: 1907147423 και με: Α) τίτλο έργου: «Μονάδα Παραγωγής ‘Ετοιμου Σκυροδέματος» υποκατηγορία Α2, ομάδα: 9η, α/α: 125 (Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος) & Κατηγορία Β, ομάδα 4η, α/α: 16 (Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ) Β) θέση έργου: περιοχή ‘’ΠΛΑΤΥ ΧΩΡΑΦΙ’’, του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής. Γ) φορέα έργου: ‘’LAFARGE BETON A.B.E.E.’’ Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr. ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 7/02/20- 30/03/20 Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 10/02/20- 30/03/20 στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./ Φαξ: 213 2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό) Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr. Αθήνα, 6/02/20 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2020 Δημόσια Διαβούλευση Αναφορικά με τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στις Ζώνες των 700 MHz, 2 GHz, 3400 - 3800 MHz και 26 GHz Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες των 700 MHz, 2 GHz, 3400 - 3800 MHz και 26 GHz. Με τη δημόσια διαβούλευση, η ΕΕΤΤ επιθυμεί να λάβει απόψεις και σχόλια από την αγορά παροχής υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και όλους τους λοιπούς ενδιαφερόμενους φορείς, σχετικά με την πρόθεσή της να εκκινήσει τη διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στις ζώνες των 700 MHz, 2 GHz, 3400 - 3800 MHz και 26 GHz. Το κείμενο της Δημόσιας Διαβούλευσης καθώς και λεπτομέρειες για τη συμμετοχή σε αυτή είναι διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, http://www.eett.gr. Ο Πρόεδρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας