PrintButton

12-02-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου Εδεσσας κ. Ιωάννη Οικονόμου πληρεξούσιου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην αθήνα (Αιόλου 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094014201- ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, επιδόθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών ΄Εδεσσας κ. Τσαπαρίδου Κυριακή ως εκ του νόμου αντίκλητο κατά τις διατάξεις των άρθρων 134- 135 ΚΠολΔ του Μαυρομάτη Γενναδίου του Θεοδοσίου, ΑΦΜ 0788958269, κατοίκου τκ Σεβαστειανών Δήμου Σκύδρας και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 20-11-2019 και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας (Τακτική Διαδικασία) απευθυνόμενης ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατ΄ αυτού, με την οποία αιτείται τα εν αυτή και στο αιτητικό αυτής διαλαμβανόμενα. Μετά της κάτωθι αυτής εν αντιγράφω υπ΄ αριθμόν 125/30-12-2019 εκθέσεως καταθέσεως και της εν συνεχεία ταύτης πράξεως της Γραμματέως του Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας δια της οποίας κατάθεση προτάσεων εντός εκατό (100) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου ή κατάθεση προτάσεων εντός εκατόν τριάντα (130) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη Μετά της κάτωθι αυτής και από 4-2-2020 παραγγελίας για την επίδοση προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες. Για τη επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθ. 10535Γ/10-2-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητού του Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας Γεωργίου Ι. Τοτίδη, κατοίκου ΄Εδεσσας ΄Εδεσσα 10/02/20209 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΤΟΤΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ) Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας, Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, μετά από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αναστασίας Μιχ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, Λεωφ. Βασ. Γεωργίου αρ. 50Α, ως πληρεξούσιας της εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» (AΦΜ 998106085, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Βασ. Γεωργίου αρ. 50Α και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικής διαδόχου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ MULTIFIN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», που έδρευε στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού αρ. 87, δυνάμει της με αρ. 12.863/9.6.2011 πράξης του Σ/φου Πειραιώς Στέφανου Βασιλάκη, η οποία συγχώνευση ενεκρίθη με την με αρ. πρωτ. 15174/30.6.2011 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και η οποία καταχωρήθηκε την 30.6.2011 στο ΜΑΕ της Νομαρχίας Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, επέδωσα στις 11-2-2020 (αρ. εκθ. 1392ΣΤ), στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΚΑΡΑΜΑΝΟ Γεωργίου Θεόφιλο, πρώην κάτοικο Αχαρνών Αττικής, οδός Λιοσίων αρ. 63 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ. 045077698/ΔΟΥ Αχαρνών, την από 10-2-2020 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, η οποία απευθύνεται ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου και αρχής, της πρώτης προς τον ΚΑΡΑΜΑΝΟ Γεωργίου Θεόφιλο, πρώην κάτοικο Αχαρνών Αττικής, οδός Λιοσίων αρ. 63 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ. 045077698/ΔΟΥ Αχαρνών. Με το ανωτέρω έγγραφο γνωστοποιείται στον ΚΑΡΑΜΑΝΟ Γεωργίου Θεόφιλο, ΑΦΜ 045077698/ΔΟΥ Αχαρνών, ότι αναφορικά με την από 3-10-2019 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 79284/2258/9-10-2019 αγωγή της πρώτης, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Νέα Τακτική Διαδικασία), για την οποία θα καταθέσουν προτάσεις την 17η/2/2020, θα λάβουν ένορκη βεβαίωση του κάτωθι μάρτυρά τους κ. Ανδρέα Λεμπέση του Θεοδώρου και της Δημητρούλας, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Βασ. Γεωργίου Β’, αρ. 50Α, κατόχου του με αρ. ΑΗ 517514 ΔΑΤ, εκδοθέντος την 31.12.2008 από το Τ.Α. Δραπετσώνας, ΑΦΜ 068609250/ΔΟΥ Νίκαιας-Κορυδαλλού. Ο παραπάνω μάρτυρας, κ. Ανδρέας Λεμπέσης, θα δώσει ένορκη βεβαίωση την 17η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10.00 πμ στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κυρίλλου Λουκάρεως 14, και τον καλεί να παραστεί νόμιμα κατά την εξέτασή του, διαφορετικά και σε περίπτωση απουσίας του, του δηλώνει ότι θα διενεργηθεί η λήψη της ένορκης βεβαίωσης ερήμην του. Γίνεται μνεία, ότι η κατάθεσή του μάρτυρα θα χρησιμοποιηθεί κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία κατάθεσης προτάσεων της ως άνω αγωγής ή και σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή μετά ματαίωση δικάσιμο. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενος να παραστεί στην εξέταση μαρτύρων. 11-2-2020 Ο Δικ. Επιμελητής Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις έντεκα ( 11 ) του μηνός Φεβρουαρίου του (2020) έτους, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:35π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεώργιος Κατωπόδης κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30, ήλθα και επέδωσα προς τον κ. Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Σωτήριο Μπουγιούκο για τον Χειριδη Βασίλειο του Ευαγγέλου και της Χαραλαμπίας, με ΑΦΜ: 062555625, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Αγαθουπόλεως αρ. 78 και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10393 / 11-02-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 5159/2020 Κατασχετήριας Έκθεσης Ακινήτου του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Βασίλειου Φ. Καλογερόπουλου, με επίσπευση της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και για επισπευδόμενο ποσό Ευρώ (95.690,37.-) και το οποίο περιορίστηκε στο ποσό των Ευρώ (50.000,00.-), μετά από την έγγραφη εντολή της πληρεξούσιας Δικηγόρου για την εγγραφή στο Υποθηκοφυλακείο, επιφυλασσόμενης για το υπόλοιπο της απαίτησης ή με άλλη αναγκαστική εκτέλεση ή αναγγελία, ο δε περιορισμός έγινε για την μείωση των εξόδων και μόνο, δυνάμει και σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 699/2015 Διαταγής Πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συγκεκριμένα: Στις δεκατέσσερις ( 14 ) του μηνός Οκτωβρίου του δύο χιλιάδες είκοσι (2020) έτους, ημέρα Τετάρτη ώρα 10:00π.μ. έως τις 14:00μ.μ. θα διενεργηθεί ο πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα από την Πιστοποιημένη Συμβολαιογράφο Αθηνών Δήμητρα Νικ. Ανδριανοπούλου, κάτοικο Αθηνών, ή τον νόμιμο αναπληρωτή της σε τυχόν κώλυμά της, του κατασχεθέντος ακινήτου του ως άνω οφειλέτη, ήτοι: το υπ’ αριθμόν (17) διαμέρισμα του τετάρτου (Δ’) πάνω από το ισόγειο σε Α’ εσοχή ορόφου επιφανείας (52,00)τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου (44/1000) που βρίσκεται επί πολυκατοικίας κτισμένης σε οικόπεδο εκτάσεως (259,31)τ.μ. κείμενο στην Αθήνα και επί της οδού Αγαθουπόλεως αρ. 78. Τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των Ευρώ (30.000,00.-). Ο πλειστηριασμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους του Κ.Πολ.Δ. και κάθε σχετικού Νόμου σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5159/2020 Κατασχετήρια Έκθεση Ακινήτου του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Καλογερόπουλου Βασίλειου. Αθήνα, 11/02-2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα την εβδόμη (7η) του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 10.25 π.μ. ο Ιωάννης Γ. Ευαγγελίου (ΑΦΜ: 102889460), Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ: 997026390), κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του Δημητρίου Δώνου, πληρεξουσίου δικηγόρου της Ελένης συζ. Νικολάου Σίμου, το γένος Ευριπίδη Δογάνη, κατοίκου Φαρσάλων, οδός Αθηνάς αρ. 106, Α.Φ.Μ. 140102388, επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 8376/7-2-2020 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Γεώργιο ΝΑΣΤΟ του Κωνσταντίνου, πρώτην κάτοικο Αθηνών, οδός Καλιδρομίου αρ. 21 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από χρονολογία 27 Ιανουαρίου 2020 ΑΙΤΗΣΗΣ της πρώτης κατά αυτού, η οποία απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) και ζητά Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση, Να ανακληθεί η υπ’ αριθ. 12477/1972 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με σκοπό την εξάλειψη εκ των Βιβλίων του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών (τα 2894 φ 271253 αα 1) της δυνάμει αυτής εγγραφείσας προσημείωσης υποθήκης (μη τραπείσα σε υποθήκη) επί του ακινήτου που αναλυτικά περιγράφεται στην ανωτέρω απόφαση και Να καταδικασθεί στη συνολκή δικαστική δαπάνη της αιτούσας. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 29-01-2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου – Είδος Δικογράφου: Αίτηση της κ Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 8173/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 893/2020 που αποδεικνύει την κατάθεση του άνω δικογράφου στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Κάτω από αυτή υπάρχει Πράξη Ορισμού Συζήτησης – Διαδικασία: Ασφαλιστικά Μέτρα Μονομελές του κ. Δικαστή του Πρωτοδικείου Αθηνών που ορίζει ως χρόνο συζήτησης την 29-04-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών με Αριθμό Πινακίου 86 και με τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο αυτό 10 Ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο συγχρόνως να παραστεί κατά τη συζήτηση, όπου και όταν με την παραπάνω πράξη ορίζεται. Αθήνα 7-2-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΩΝΟΣ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δια της υπ’ αριθμόν 35/2020 Διάταξης του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» και το δ.τ. «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΗΔ - ΕΑΠ», που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, και εγκρίθηκε το από 1/11/2019 καταστατικό του, αποτελούμενο από τριάντα επτά έντεκα (37) άρθρα και σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο δύο (2) αυτού, όπως αυτά αναλύονται στο από 1/11/2019 καταστατικό και διατάχθηκε η εγγραφή του Σωματείου στο δημόσιο Βιβλίο που τηρείται στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΧΡΥΣΟΦΩΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - Α.Μ. Δ.Σ.Π. 3156 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 80 ΤΚ 18532 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 6881Ε/07.02.2020 Εκθεση Επίδοσης της δικ. Επιμελήτριας κ.Ιφιγένειας Θ. Γκούλιου του Εφετείου Αθηνών που έχει έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών, οδός Εμμ. Μπενάκη αρ. 18, επεδόθη κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου Αθηνών Παναγιώτη Γ. Γαϊτανάρου προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΑΛΕΚΟ ΚΑΚΟΛΥΡΗ του Τάκη, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Αχαρνών, αριθ. 28 και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 07.10.2019 ΑΙΤΗΣΗΣ των 1) Ευαγγέλου ΚΑΡΤΑΜΠΑΝΗ του Νικολάου, κατοίκου Ρόδου, οδός Παρροδικού Συλλόγου Αμερικής αριθ. 9, με ΑΦΜ 030954236, 2) Νικολάου ΚΑΡΤΑΜΠΑΝΗ του Ανδρέα, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Άτλαντος αρ. 37, με ΑΦΜ 007020056 και 3) Νικολάου ΚΑΡΤΑΜΠΑΝΗ του Ευαγγέλου, κατοίκου Λονδίνου στη διεύθυνση Kilburn High Road 369 Α Flat Β NW67QB, με ΑΦΜ 150876760 εναντίον του απευθυνόμενης ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) με την οποία ζητούν να γίνει δεκτή η αίτηση τους αυτή, να ανακληθεί η υπ' αριθ. 15475/1997 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Δ/σια Ασφαλιστικών Μέτρων) να διαταχθεί η εξάλειψη προσημειώσεως υποθήκης που ενεγράφη στα βιβλία Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Θήβας την 27.6.1997, στον τόμο 245 με αύξοντα αριθμό 41868 για το ποσό των 1.690.000 δραχμών ή 4.959,64 ευρώ επί του αναλυτικώς περιγραφόμενου στην άνω υπ' αριθ. 15475/1997 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Δ/σια Ασφαλιστικών Μέτρων) ενδίκου ακινήτου τους και να καταδικασθεί ο καθού στην εν γένει δικαστική τους δαπάνη. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν έκθεση κατάθεσης δικογράφου αίτησης με ΓΑΚ 96294/2019 και ΕΑΚ 12157/2019, με χρονολογία κατάθεσης 05.11.2019 του κ. Γραμματέα του παραπάνω Δικαστηρίου και συνέχεια αυτής ταυτόχρονη πράξη ορισμού συζήτησης του κ. Γραμματέα του παραπάνω Δικαστηρίου με την οποία ορίζεται χρόνος συζήτησης της αίτησης η 20η Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την διαδικασία των ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ με αριθμό πινακίου 1, με τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο αυτό τριάντα (30) ημέρες πριν από τη δικάσιμο και ότι το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5, καθώς επίσης παραγγελία για την επίδοση κλήσης σε αυτόν που απευθύνεται το παραπάνω δικόγραφο να παραστεί κατά την δικάσιμο της αίτησης όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Παραπόδας της άνω υπ' αριθ. 6881Ε/07.02.2020 ο Εισαγγελέας που παρέλαβε, με πράξη του παρήγγειλε όπως περίληψη του άνω επιδοθέντος δικογράφου δημοσιευθεί σε δυο ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα, ήτοι: «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣIΩΝ» και «ΛΟΓΟΣ». Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2020 Ο παραγγέλων την Επίδοση Δικηγόρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 85 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.3300935 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Θ. ΓΚΟΥΛΙΟΥ ΕΜΜ . ΜΠΕΝΑΚΗ 18-ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.3841366 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ : Α΄ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ: Δ1 ΤΜΗΜΑ : Α2 Ταχ. Δ/vση : Μεσoγείωv 96 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Πληρoφoρίες : Αγ. Μακρής Τηλέφωvo : 213.130.7210 TELEFAX : 210-77.78.745 Αριθ.πρωτ.: 81181 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης Αντεπιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων» ΄Εχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. του άρθρου 28 παρ.2 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών , όπως τροποποιήθηκε με την παρ 5 του άρθρου 32 του ν.4509/2017 (Α΄201) και του άρθρου 63 παρ.1 έως 5 του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α΄ 35) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 2. Την ύπαρξη μίας (1) κενής οργανικής θέσης Αντεπιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και την ανάγκη πλήρωσής της και 3. Τα Π.Δγματα 81/8-7-2019 (Α΄ 119), 83/9-7-2019 (Α΄ 121) και 84/17-7-2019 (Α΄ 123) Π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε Τους ενδιαφερόμενους δικαστικούς λειτουργούς για πλήρωση της κενής οργανικής θέσης του Αντεπιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, να υποβάλουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (ΔIΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, Μεσογείων 96, Τ.Κ.11527, Αθήνα) σχετική αίτηση διορισμού, συνοδευόμενη με τα κατά την κρίση τους δικαιολογητικά των προσόντων τους, μέσα σε ένα (1) μήνα από την τελευταία δημοσίευση της απόφασης αυτής στις εφημερίδες ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Επισημαίνεται ότι στις παραπάνω θέσεις Αντεπιτρόπων της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων διορίζονται, εφ’ όσον έχουν είκοσι (20) έτη δικαστική υπηρεσία: α) Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων με διετή υπηρεσία στο βαθμό αυτό ή με πενταετή συνολική υπηρεσία στο βαθμό του Πρόεδρου Εφετών και στο βαθμό του Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων και β) Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων με εξαετή υπηρεσία στο βαθμό του Εφέτη. Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται μία φορά σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της πρωτεύουσας. Αθήvα, 26 Νοεμβρίου 2019 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας