PrintButton

13-02-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Με τη με αριθμό 211/2020 έκθεση του Εισηγητή πτώχευσης της επιχείρησης του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΞΟΜΑΛΗ, που εδρεύει στο Βύρωνα Αττικής (Καραολή και Δημητρίου 53), με ΑΦΜ 037022509, αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 084914902000, εκποιούνται νυφικά, επίσημα ενδύματα καθώς και πάγιος εξοπλισμός της επιχείρησης με μειωμένη τιμή εκποίησης κατά 25% σε σχέση με την τιμή εκποίησης της 1475/2019 Έκθεσης, ήτοι με τιμή α’ προσφοράς 41.212,50 ευρώ. Η σύνδικος της πτώχευσης Ευδοκία Παπανδρέου, τηλ: 210 3628276, 694 7677253. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τις υπ’ αριθμ. 2046Δ/7-2-2020, 2049Δ/7-2-2020, 2047Δ/7-2-2020 και 2048Δ/7-2-2020 εκθέσεις επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Σπυρίδωνα Ν. Γιαννακόπουλου, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθανασίου Θεοδόση, πληρεξούσιου 1) της Ελένης συζ. Άγγ. Παρασκευόπουλου και 2) των νόμιμων κληρονόμων της αποβιώσασας Πολυξένης συζ. Μιχ. Ζεγκίνογλου, ήτοι α) του Νικολάου Ζεγκίνογλου του Μιχαήλ και β) της Δέσποινας θυγ. Μιχαήλ Ζεγκίνογλου, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό των εναγόμενων, 1) Μάριον-Μαρτίνα Ντεμόν, χήρα Διονυσίου Παυλή, πρώην κατοίκου Βύρωνα Αττικής, οδός Αρχ. Μακαρίου 92 και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ 045130742, 2) Μαργαρίτας Παυλή του Διονυσίου, πρώην κατοίκου Ιλίου Αττικής, οδός Αγ. Φανουρίου 9 και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ 145927098, 3) Γεωργίου Παυλή του Διονυσίου, πρώην κατοίκου Πετρούπολης Αττικής, οδός Στρατηγού Κεφαλά 32 και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ 115509836 και 4) Δέσποινας – Διάνας Παυλή του Διονυσίου, πρώην κατοίκου Βύρωνα Αττικής, οδός Αρχ. Μακαρίου 92 και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, αντίγραφα της υπ’ αριθμ. 54/2004 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Ειρηνοδικείου Περιστερίου (με επιταγή προς πληρωμή και αριθμό απογράφου 21/2005). Η απόφαση αυτή: Υποχρεώνει τους εναγόμενους να καταβάλουν 1.899,17 ευρώ στην πρώτη ενάγουσα και 1.476,25 ευρώ στη δεύτερη ενάγουσα, νομιμότοκα από την επόμενη της επίδοσης της Αγωγής και έως την ολοσχερή εξόφληση. Κηρύσσει προσωρινά εκτελεστή την απόφαση. Συμψηφίζει μεταξύ των διαδίκων τα δικαστικά έξοδα. Προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες επιτασσόμενους με την από 30-1-2020 επιταγή προς πληρωμή, να καταβάλουν εις ολόκληρον έκαστος, στην ενάγουσα Ελένη συζ. Άγγ. Παρασκευόπουλου και στους νόμιμους κληρονόμους της αποβιώσασας Πολυξένης συζ. Μιχ. Ζεγκίνογλου, το συνολικό ποσό των 9.640,87 ευρώ νομιμότοκα και σύμφωνα με τις διακρίσεις της άνω επιταγής. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ Ν. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Με τη με αριθμό 11/2020 άδεια εκποίησης ακινήτου – διάταξη της Εισηγήτριας της πτώχευσης του πτωχού Δημητρίου Νικολακάκη του Μιχαήλ και της Αικατερίνης, κατοίκου Χαλκίδας, οδός Ληλαντίων αρ. 195, Πρωτοδίκη Χαλκίδας, Εμμανουέλας – Φωτεινής Κουρσοβίτη, επετράπη στη σύνδικο της πτώχευσης, Ιωάννα Μαδαρού, να εκποιήσει ελεύθερα (εκουσίως) ενώπιον της Εισηγήτριας της πτώχευσης ή του νόμιμου αναπληρωτή της, χωρίς τις διατυπώσεις του δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού, την περιγραφόμενη στην άνω άδεια εκποίησης ακινήτου - διάταξη, ακίνητη περιουσία, και συγκεκριμένα ένα ισόγειο κατάστημα, επιφάνειας 361,38 τ.μ. με βοηθητικούς χώρους (πατάρι) επιφάνειας 132,22 τ.μ., το οποίο έχει χτιστεί σε μια αυτοτελή, ανεξάρτητη, χωριστή οριζόντια κατ’ έκταση ιδιοκτησία (κάθετη) εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών εξακοσίων δέκα οκτώ και 0,17 (618,17), με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο 724/1000 εξ αδιαιρέτου, που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Χαλκίδας, του Δήμου Χαλκιδέων, στη συνοικία Ζ΄, στο Ο.Τ. 890 και επί της οδού Ληλαντίων αρ. 195, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των ευρώ εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων (173.400 €). Η εκποίηση θα γίνει την 10η Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας με τιμή πρώτης προσφοράς το ως άνω αναφερόμενο ποσό. Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία δεν εμφανιστούν πλειοδότες ή οι προσφορές κριθούν μη συμφέρουσες θα γίνει επανάληψη του πλειστηριασμού τρεις ακόμη συνεχείς ανά εβδομάδα φορές, ήτοι την 17η Μαρτίου 2020, την 24η Μαρτίου 2020 και την 31η Μαρτίου 2020, και ώρα 12:00 μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Σε περίπτωση που και οι τρεις επαναληπτικοί πλειστηριασμοί αποβούν άκαρποι λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών ή οι προσφορές κριθούν μη συμφέρουσες ο πλειστηριασμός θα αναβληθεί χωρίς καμία πρόσθετη διατύπωση και θα ορισθεί σε ημερομηνία που θα απέχει τέσσερις εβδομάδες από τον τελευταίο επαναληπτικό διαγωνισμό, ήτοι την 28η Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Ορίζεται ότι όλα τα έξοδα της εκποίησης και οι δαπάνες μεταβίβασης (φόροι ακινήτων, χαρτόσημα, ΦΠΑ, αμοιβή δικηγόρων, συμβολαιογράφου, τυχόν σύνταξη τοπογραφικών, δικαιώματα υποθηκοφυλακείου και λοιπά έξοδα) θα βαρύνουν τον αγοραστή. Χαλκίδα, 12 Φεβρουαρίου 2020 Η ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΑ Α. ΜΑΔΑΡΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΩΝΟΣ 9-ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ. 2221077061 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Ταχ. Δ/νση: Κομπότι Άρτας Ταχ. Κώδικας: 47040 Πληροφορίες: Ελένη Κωστή Τηλέφωνο: 2681360325 Fax: 2681360320 Αριθμ. Πρωτ. Οικ. 2 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Σας γνωρίζουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νικόλαου Σκουφά με την 281/2019 απόφασή του προτείνει την τροποποίηση του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου Νικολάου Σκουφά (Τομέας Γ) στα Ο.Τ. 105 και Ο.Τ. 118. Η παραπάνω απόφαση με το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα βρίσκονται στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Νικολάου Σκουφά στο Κομπότι, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης. Κομπότι, 07 - 01 - 2020 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ροζίνα Βαβέτση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Ταχ. Δ/νση: Κομπότι Άρτας Ταχ. Κώδικας: 47040 Πληροφορίες: Ελένη Κωστή Τηλέφωνο: 2681360325 Fax: 2681360320 Αριθμ. Πρωτ. Οικ. 5 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Σας γνωρίζουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νικόλαου Σκουφά με την 280/2019 απόφασή του προτείνει την τροποποίηση του Σχεδίου Διανομής Σελλάδων έτους 1975 Δήμου Νικολάου στο Ο.Τ. 32. Η παραπάνω απόφαση με το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα βρίσκονται στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Νικολάου Σκουφά στο Κομπότι, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης. Κομπότι, 07 - 01 - 2020 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ροζίνα Βαβέτση ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ 1. Η ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ διακηρύσσει, τη με ανοικτή δημοπρασία και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρου 95 παρ.2.α του Ν.4412/2016), επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του Στρκού Έργου «ΑΝΤIΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ 401 ΓΣΝΑ (Β΄ΦΑΣΗ)» με αριθμό «2019ΣΕ03700010», προϋπολογισμού 480.000,00 €. Το έργο συντίθεται από τις παρακάτω κατηγορίες εργασιών: α. Κατηγορία ΟΙΚ:€ 213.564,64 β. Κατηγορία Η/Μ:€ 66.100,87 γ. ΓΕ+ΟΕ 18%:€ 50.339,79 δ. Απρόβλεπτα:€ 49.500,80 ε. Αναθεώρηση:€ 7.590,12 στ. ΦΠΑ 24%:€ 92.903,09 ζ. Στρογγυλοποίηση:€ 0,69 2. Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου, όπως στην Τεχνική Περιγραφή. 3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www. promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ, (www.army.gr). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου Β. 4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27 Φεβ 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27 Φεβ 20 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και στην κατηγορία Η/Μ ΕΡΓΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε: α. σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β. σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό των 7.741,92 (€) ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 7. Η εφαρμοστέα νομοθεσία καθορίζεται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης δηλαδή, για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: α. Ο Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ κατασκευής δημόσιων έργων). β. Οι διατάξεις του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α' 25/86). γ. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη Νομοθεσία), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 8. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ 9. Φορέας Κατασκευής του Έργου είναι: ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ 10. Επιβλέπουσα - Διευθύνουσα Υπηρεσία:731 Δνση Στρατιωτικών Έργων 11. Προϊσταμένη αρχή είναι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ της ΑΣΔΥΣ, προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις ένδικα μέσα, που ενδεχομένως θα ασκήσουν. 12. Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΔΕ και δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής επί της συμβατικής αξίας του έργου. 13. Τα έξοδα δημοσιεύσεως της παρούσας βαρύνουν τον Ανάδοχο. 14. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον την ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ. Αθήνα, 10 Φεβ 20 Θεωρήθηκε -Ο- Δκτης Χαράλαμπος Ακρίβος Σχης (ΜΧ) Ελέχθηκε -Ο- Τμ. ΣΕ Γεώργιος Μάργαρης Ανχης (ΜΧ) Συντάχθηκε -Ο- Συντάκτης Βαγγέλογλου Αθανάσιος Λγος (ΜΧ)

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας