PrintButton

26-02-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου αγνώστου διαμονής Με την υπ΄αριθ.3953Β/21-2-2020 έκθεση επιδόσεως της Δικ. Επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Φωτεινής Καρατζά, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικ/κών Επ/τών με την επωνυμία «ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και Συνεργάτες Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Αθηνών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Στουρνάρη αρ.36 και εκπρ/ται νόμιμα, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον ΝΙΚΟΛΑ Αβραάμ του Ηρακλή, πρώην κάτοικο Κορωπίου Αττικής, οδός Αγίας Μαρίνας αρ.190 και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 0141570907, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από το με αριθμό 81/2020 πρώτο απόγραφο εκτελεστό της υπ’ αριθ. 8263/2019 προσωρινής εκτελεστής απόφασης του Μον. Πρωτ. Αθηνών-Τακτική Διαδικασία, της εταιρείας με την επωνυμία «Alternative Financial Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» ως μετονομάσθηκε σε «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (αρ. πρωτ. 1832581/05.11.2019 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων αρ.109-111 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 801215902, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, ως διαχειρίστριας της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας και εκπροσωπείται νόμιμα, κατ΄ αυτού, με την οποία δικάζει ερήμην του εναγομένου, ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των (250,00) ευρώ, δέχεται την αγωγή, υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των (61.621,71) με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 21.12.2009 μέχρι την εξόφληση, κηρύσσει την άνω απόφαση ως προς την ανωτέρω καταψηφιστική της διάταξη εν μέρει προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των (30.000,00) ευρώ, επιβάλλει τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας σε βάρος του εναγομένου, τα οποία ορίζει στο ποσό των (1.900,00) ευρώ, κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο, στις 12-07-2019. Στο τέλος της άνω απόφασης υπάρχει η από 19-02-2020 έγγραφη παραγγελία για επίδοση με επιταγή για πληρωμή, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτάσσοντας τον καθ’ ου να καταβάλλει στην εταιρεία «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», τα δικαιώματα της οποίας εκ των μεταβιβασθεισών απαιτήσεων ενασκούνται αποκλειστικά κατ’ άρθρο 1 παρ. 1 εδ. γ Ν. 4354/2015 από την διαχειρίστρια εταιρεία «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» τα ακόλουθα ποσά : 1. Για κεφάλαιο που επιδικάσθηκε ποσό (61.621,71 €), έντοκα με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας από 21/12/2019 μέχρι την εξόφληση, όπως νομίμως και παραδεκτώς κηρύσσεται προσωρινώς εκτελεστή η απαίτηση από το συνολικό ποσό των (61.621,71€), στο ποσό των (30.000,00€). 2. Για λήψη παρόντος απογράφου, έκδοση αντίγραφου μετ’ αντιγραφικών δικαιωμάτων και σύνταξη επιταγής ποσό ευρώ (50,00 €) και 3. Για επίδοση αυτής ποσό ευρώ (45,00 €), ήτοι συνολικά ποσό (30.095,00 €), εκ των οποίων το κονδύλιο 1 εξ ευρώ (30.000,00 €) έντοκο κατά τα ανωτέρω μέχρι την εξόφληση, τα δε κονδύλια 2, 3 που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των ευρώ (95,00 €), νομιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης της παρούσης μέχρι την εξόφληση, άλλως θα εξαναγκασθεί η πληρωμή τους με αναγκαστική εκτέλεση και θα προστεθεί ποσό (14,67 €) για την προς το δικαστικό επιμελητή διδόμενη εντολή εκτέλεσης. Γίνεται μνεία ότι με την παραπάνω απόφαση συγκοινοποιήθηκαν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται η μεταβίβαση των απαιτήσεων που συμπεριλαμβάνονται στην άνω απόφαση από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» στην «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» η οποία ανέθεσε τη διαχείριση στην «Alternative Financial Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» ως μετονομάσθηκε σε «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ». Αθήνα 25-02-2020 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος της επιτάσσουσας εταιρείας «INTRUM HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.», ως νόμιμη διαχειρίστρια των απαιτήσεων της «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΑΜ ΔΣΑ 17480 Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου Επιδόθηκε με την με αριθμό 3579Δ/2020 έκθεσή επίδοσής μου , με παραγγελία της Δικηγόρου Αννας Σταυριανουδάκη ως πληρεξούσιας του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα , ως κοθολικού διαδόχου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « ΙΚΑ -ΕΤΑΜ » προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του Λάζου Ι Ευάγγελου πρωην κάτοικο Αθηνών και ήδη αγνώστου διαμονής να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ακριβές αντίγραφο της με ημερομηνία 25-02-2020 Αγωγής του πρώτου κατ΄ αυτόν απευθυνομένης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, στο τέλος του αντιγράφου του ως άνω δικογράφου υπάρχει η με ΓΑΚ 14807/2020 και ΕΑΚ 1604/2020 πράξη της Γραμματέας του Ειρηνοδικείου Αθηνών που ορίζει χρόνο για συζήτηση αυτής την 24-09-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 των συνεδριάσεων του Ειρηνοδικείου Αθηνών με αρ Πιν ΔΗ-9 . Με την πιο πάνω αγωγή ζητεί να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή του .Να υποχρεωθεί ο καθ ου να καταβάλλει για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας το συνολικό ποσό των 2.186,02 ευρώ, για επιδότηση ατυχήματος απο 04-03-2015 εως 11/07/2015 νομιμότοκα από την επίδοση της και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση . Να καταδικαστεί στην δικαστική δαπάνη . Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ’αρ. και 9777/26-2-2020 έκθεσή μου μου επιδόσεως η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Ανθή Νικολοπούλου μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αναστάσιου Παντελή πληρεξούσιου των Γεωργίου Κολιαδήμα του Σταματίου-Α.Φ.Μ 024487300 και Βασιλικής συζ. Γεωργίου Κολιαδήμα το γένος Γεωργίου και Ευαγγελίας Μάσκουλη- Α.Φ.Μ 420972237 κατοίκων Κερατέας οδού Ποσειδώνος αρ. 36, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Μαρία Μαγουλά – Αντωνίου πρώην κάτοικο Κερατέας και ήδη αγνώστου διαμονής, Πιστό αντίγραφο της από 10/11/2019 ΑΙΤΗΣΗΣ των ανωτέρω πρώτων κατά της δεύτερης ενώπιον του ΜΟΝΟΜ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με την οποία ζητούν να γίνει δεκτή, να αναγνωρισθούν συνδικαιούχοι κατά ποσοστό ½ εξ’ αδιαιρέτου έκαστος της αποζημίωσης της εν τω ιστορικώ λεπτομερώς περιγαφόμενης ιδιοκτησίας με αριθμούς 120 και 05067401 μετά των σε αυτή επικειμένων και να καταδικασθούν οι αντίδικοι στην εν γένει δικαστική δαπάνη, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Στο πιο πάνω πιστό αντίγραφο περιέχονται επίσης: 1) Ε.ΑΚ 32/2020, Γ.Α.Κ: 15151/2020, ημερομηνία συζήτηση την 27/03/2020 Παρασκευή, ώρα 09:00 π.μ, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, κτίριο 6, αίθουσα 3, δ) κλήση των παραπάνω πρώτων προς την δεύτερη για να παραστεί κατά την συζήτηση της υπόθεσης όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια Περίληψη της με αριθμό 2478Γ/ 20.02.2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Γεωργίου Β. Μόσχου, εταίρου της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Αναστασίας Ντεμίρη, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ 094014201, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ΡΟΠΑ ΜΑΡΙΑ του Ευαγγέλου, πρώην κάτοικο Άνω Λιοσίων, οδός Θερμαϊκού αρ. 10 και ήδη ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (οφειλέτρια), ακριβές αντίγραφο της από 14-02-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ της ΡΟΠΑ ΜΑΡΙΑΣ του Ευαγγέλου, πρώην κατοίκου Άνω Λιοσίων, οδός Θερμαϊκού αρ. 10 και ήδη ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ως οφειλέτρια, απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 12093/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 472/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής Τακτικής (ΤΑΚΤΙΚΗ Ν. 4335/2015) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 17-02-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:58. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της και αν αυτός ή κάποιος από του ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237ΚΠολΔ. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΗΧΩ» και «Ο ΛΟΓΟΣ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Γεώργιος Β. Μόσχος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στον Πειραιά την εικοστή πρώτη (21η) του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 12.10 μ.μ. ο Δημήτριος Χρυσικόπουλος, Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, (ΑΦΜ: 045681195) μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του δικηγόρου Σταύρου Παναγιωτόπουλου, πληρεξουσίου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “ALPHA BΑNK», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249), επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 3918Ζ/21-2-2020 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς για τον Δημήτριο ΓΡΗΓΟΡΑΤΟ του Κωνσταντίνου, πρώην κάτοικο Πειραιώς, οδός Βασιλ. Γεωργίου αρ. 96Β και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο από το πρώτο απόγραφο εκτελεστό της υπ’ αριθμ. 4408/2017 Αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς – Τακτική Διαδικασία, της πρώτης με την συνεχόμενη και από 16-05-2019 παραγγελία επίδοσης και με επιταγή προς πληρωμή, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες επιτασσόμενη συγχρόνως να καταβάλει στην άνω τραπεζική εταιρεία τα εξής ποσά: 1) για το επιδικασθέν κεφάλαιο το ποσό των 249.614,80€, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 13.10.2010 μέχρι εξοφλήσεως, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, ανατοκιζομένων ανά εξάμηνο μέχρις εξοφλήσεως, 2) για την επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη το ποσό των 4.745,00€, 3) για αντίγραφο εξ απογράφου το ποσό των 10,00€, 4) για σύνταξη επιταγής το ποσό των 40,00€, 5) για παραγγελία προς επίδοση και επίδοση αυτής το ποσό των 40,00€ και τα ανωτέρω ποσά υπό στοιχεία 2, 3, 4 και 5 με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοσης της παρούσης μέχρις εξοφλήσεως. Σε περίπτωση εντολής εκτελέσεως θα προστεθούν 30,00€ για την παραγγελία προς εκτέλεση που θα δοθεί στον δικαστικό επιμελητή. Αθήνα 21-2-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στον Πειραιά την εικοστή πρώτη (21η) του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 12.10 μ.μ. ο Δημήτριος Χρυσικόπουλος, Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, (ΑΦΜ: 045681195) μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του δικηγόρου Σταύρου Παναγιωτόπουλου, πληρεξουσίου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “ALPHA BΑNK», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249), επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 3918Ζ/21-2-2020 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς για τον Κυριάκο ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ του Γαβριήλ, πρώην κάτοικο Πειραιώς, οδός Α. Κουμουνδούρου αρ. 52 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο από το πρώτο απόγραφο εκτελεστό της υπ’ αριθμ. 4408/2017 Αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς – Τακτική Διαδικασία, της πρώτης με την συνεχόμενη και από 16-05-2019 παραγγελία επίδοσης και με επιταγή προς πληρωμή, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες επιτασσόμενη συγχρόνως να καταβάλει στην άνω τραπεζική εταιρεία τα εξής ποσά: 1) για το επιδικασθέν κεφάλαιο το ποσό των 249.614,80€, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 13.10.2010 μέχρι εξοφλήσεως, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, ανατοκιζομένων ανά εξάμηνο μέχρις εξοφλήσεως, 2) για την επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη το ποσό των 4.745,00€, 3) για αντίγραφο εξ απογράφου το ποσό των 10,00€, 4) για σύνταξη επιταγής το ποσό των 40,00€, 5) για παραγγελία προς επίδοση και επίδοση αυτής το ποσό των 40,00€ και τα ανωτέρω ποσά υπό στοιχεία 2, 3, 4 και 5 με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοσης της παρούσης μέχρις εξοφλήσεως. Σε περίπτωση εντολής εκτελέσεως θα προστεθούν 30,00€ για την παραγγελία προς εκτέλεση που θα δοθεί στον δικαστικό επιμελητή. Αθήνα 21-2-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ.9167Α/24-02-2020 έκθεση επιδόσεως μου, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, Μαρία Α. Κουτσογεωργοπούλου, κάτοικος Κοζάνης, Αρμενοπούλου αρ.4 επέδωσα ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου κ. Καλλιανίδη Χριστόδουλου, κατοίκου Κοζάνης, οδός Λ. & Π. Παπασιώπη 4, ως πληρεξούσιος του Παναγιώτη Μαλούτα του Θωμά, οικονομολόγου-λογιστή, κατοίκου Κοζάνης προς τον κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Κοζάνης για την με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «G.S.M. A.E.», νομίμως εκπροσωπούμενης, που είχε την έδρα της στο 23ο ΧΛΜ Θεσσαλονίκης –Ν. Μουδανιών, δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57001 και ήδη αγνώστου έδρας, την από 21/02/2020 ΚΛΗΣΗ για επαναφορά συζήτησης της από 12-12-2018 με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως ΠΕ13/12-12-2018 αίτησης του, απευθυνόμενης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης (Αριθμός Κατάθεσης Δικογράφου Κλήσης ΠΕ4/21-02-2020) για την οποία ορίστηκε δικάσιμος η 7ή Μαΐου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 (αρ.πιν.3, Αίθουσα Ισόγειο Δικαστικού Μεγάρου Κοζάνης, Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας ), με αίτημα να του αποδοθεί το υπ’ αριθμ. 45915/30-6-2009 Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (κατάστημα Κοζάνης), ποσού πέντε χιλιάδων (5.000,00), ποσό που κατατέθηκε για την αμοιβή του ως μεσολαβητής για το άνοιγμα των διαδικασιών συνδιαλλαγής (αμοιβή μεσολαβητή κατ’ αρθρ. 99επ. πτωχευτικού κώδικα- στηριζόμενη στο άρθρο 106 παράγραφος 2 εδ α΄ του Ν.3588/2007 ως ίσχυαν) από την Ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «G.S.M. A.E.» προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενης όπως παραστεί στη συζήτηση αυτής όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Κοζάνη, 25/02/2020 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ Α. ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ.9166Α/24-02-2020 έκθεση επιδόσεως μου, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, Μαρία Α. Κουτσογεωργοπούλου, κάτοικος Κοζάνης, Αρμενοπούλου αρ.4 επέδωσα ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου κ. Καλλιανίδη Χριστόδουλου, κατοίκου Κοζάνης, οδός Λ. & Π. Παπασιώπη 4, ως πληρεξούσιος του Παναγιώτη Μαλούτα του Θωμά, οικονομολόγου-λογιστή, κατοίκου Κοζάνης προς τον κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Κοζάνης για την με την επωνυμία «ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενης, που είχε την έδρα της στο 23ο ΧΛΜ Θεσσαλονίκης –Ν. Μουδανιών, δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης και ήδη αγνώστου έδρας, την από 21/02/2020 ΚΛΗΣΗ για επαναφορά συζήτησης της από 12-12-2018 με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως ΠΕ13/12-12-2018 αίτησης του, απευθυνόμενης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης (Αριθμός Κατάθεσης Δικογράφου Κλήσης ΠΕ4/21-02-2020) για την οποία ορίστηκε δικάσιμος η 7ή Μαΐου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 (αρ.πιν. 3, Αίθουσα Ισόγειο Δικαστικού Μεγάρου Κοζάνης, Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας ), με αίτημα να του αποδοθεί το υπ’ αριθμ.45916/30-6-2009 Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (κατάστημα Κοζάνης), ποσού πέντε χιλιάδων (5.000,00), ποσό που κατατέθηκε για την αμοιβή του ως μεσολαβητής για το άνοιγμα των διαδικασιών συνδιαλλαγής (αμοιβή μεσολαβητή κατ’ αρθρ. 99επ. πτωχευτικού κώδικα - στηριζόμενη στο άρθρο 106 παράγραφος 2 εδ α΄ του Ν.3588/2007 ως ίσχυαν) από την Ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενης όπως παραστεί στη συζήτηση αυτής όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Κοζάνη, 25/02/2020 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ Α. ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ AKAΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (2019 – 2020) Το Κοινωφελές Ίδρυμα Μοσχίδου – Κυριακίδου που εδρεύει στην Κομοτηνή, οδός Χατζηκωνσταντή ΖωΪδη 12 και εκπροσωπείται νόμιμα, προκηρύττει ότι κατόπιν επιλογής: θα χορηγήσει οικονομικές ενισχύσεις σε Έλληνες (Χριστιανούς), Κομοτηναίους οι οποίοι είναι άποροι (εξακριβωμένης οικονομικής αδυναμίας) καθώς επίσης και αριστούχοι και έχουν εισαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020 (σχολικό έτος 2018 – 2019) σε Ελληνικά Πανεπιστήμια ή σπουδάζουν ήδη σε αυτά και έχουν αριστεύσει με βάση την επίσημη βαθμολογία των Πανεπιστημίων κατά την προαγωγή τους στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος, υποβάλλοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά στα γραφεία του Ιδρύματος μέχρι την 08 Φεβρουαρίου 2020 σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 8 του καταστατικού του οργανισμού Π.Δ.1085 (Φ.Ε.Κ.264/τ.Α’/16-9-1981). ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση – υποψηφιότητα για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης που επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης, θα προσκομίσουν αυτοπροσώπως ή με αλληλογραφία ενώπιον του Δ.Σ. του Ιδρύματος στα γραφεία του ιδρύματος (Χατζηκωνσταντή Ζωϊδη 12, Κομοτηνή, Τ.Κ.69100) το οποίο και θα προχωρήσει κατά την απόλυτη κρίση του στην εκλογή του υποψηφίου, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας. 2. Πιστοποιητικό Γέννησης - Εγγραφής στα Δημοτολόγια του Δήμου Κομοτηνής. 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους του υποψηφίου και των γονέων του. 4. Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε.9) 5. Δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 6. Οποιοδήποτε έγγραφο παρέχει τη δυνατότητα στο διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος να αποφανθεί περί της πλήρωσης ή μη του κριτηρίου για την επιλογή του υποψηφίου σχετικά με την εξακρίβωση της οικονομικής αδυναμίας του υποψήφιου. 7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 8. Επικυρωμένο αντίγραφο Ποινικού Μητρώου. 9. Πιστοποιητικό εγγραφής - επιτυχόντος Ελληνικού Πανεπιστημίου. 10. Έλεγχος Επίδοσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ροδόπης – Περιφερειακή Διεύθυνση Μακεδονίας – Θράκης, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 11. Απολυτήριο Λυκείου. 12. Πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου στην περίπτωση προαγωγής στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος, από το οποίο να προκύπτει το σύνολο των μαθημάτων και των δύο εξαμήνων του ακαδημαϊκού έτους (2019 – 2020) που υποχρεούνται να εξεταστούν και η αντίστοιχη βαθμολογία στα μαθήματα που εξετάστηκαν. 13. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν λαμβάνουν ή δεν έλαβαν υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση για τις σπουδές από άλλη πηγή ήτοι, κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχασε από υπαιτιότητά του, υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση που του χορηγήθηκε προηγούμενα. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: Η επιλογή των υποψηφίων προσώπων θα γίνει χωρίς διαγωνισμό και θα πραγματοποιηθεί από το Δ.Σ. του Ιδρύματος στα γραφεία της οδού Χατζηκωνσταντή Ζωϊδη 12 στην Κομοτηνή, τριάντα (30) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση σε μία εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας. Η απόφαση επιλογής του υποψηφίου αναρτάται στα γραφεία του Ιδρύματος και σε όλους τους αρμόδιους φορείς καθώς και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.idrima-mosxidou.gr) προκειμένου να λάβουν γνώση της επιλογής και οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία μέχρι δέκα (10) ημέρες από την ανάρτηση στην έδρα του Ιδρύματος για κατάθεση ενστάσεων κατά της επιλογής. Η τελική έγκριση επιλογής των υποψηφίων εναπόκειται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης που θα δοθεί βάσει του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Ιδρύματος είναι δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ. Το ποσό αυτό θα δοθεί λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των δικαιούχων που θα διαθέτουν τα κριτήρια χορήγησης καθώς και των ετησίων εισοδημάτων του ιδρύματος. Θα καταβληθεί στους δικαιούχους, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, είτε εφ’ άπαξ, είτε περιοδικώς, αναλόγως της οικονομικής ευχέρειας του ιδρύματος. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Το συνολικό ποσό της οικονομικής ενίσχυσης θα καταβάλλεται μέσω της Εθνικής Τράπεζας, υποκατάστημα Κομοτηνής σε αριθμό λογαριασμού του υποψηφίου, μετά την προσκόμιση όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ταχυδρομική διεύθυνση: ΙΔΡΥΜΑ ΜΟΣΧΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ στην οδό Χατζηκωνσταντή Ζωϊδη 12 στην Κομοτηνή ή στα τηλέφωνα: 25310-83113, 25310-34433. ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 20 (ΙΛΙΣΙΑ) - ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 7208100 - 210 7208232 Α.Π. 120 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε., προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Θεραπευτηρίου σε είδη υγειονομικού υλικού, και συγκεκριμένα σε: α) Γάζα, β) Επίθεμα, γ) Επίδεσμο προκυρήσσει διαγωνισμό για ποσό εως 40.000 ευρώ ετησίως χωρίς ΦΠΑ. Η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης και του αναλυτικού πίνακα των προϊόντων, θα γίνεται από την Τρίτη 03/03/2020 έως και την Παρασκευή 13/03/2020, από το Γραφείο Προμηθειών στο ισόγειο του Θεραπευτηρίου στην αποθήκη υλικού, Παπαδιαμαντοπούλου 20, 11528 Ιλίσια, από τις 9:00 έως και τις 14:00. Για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος. Εάν η προσφορά δεν φέρει δείγμα θα γίνεται αποκλεισμός. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στον ίδιο χώρο από 16/03/2020 εως 31/03/2019. Πληροφορίες στα τηλέφωνο 210 72 08 280. Αθήνα 25/02/2020 Για την εταιρεία Δρ. Παναγιώτης Φωτόπουλος Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 20 (ΙΛΙΣΙΑ) - ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 7208100 - 210 7208232 Α.Π. 118 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε., προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Θεραπευτηρίου σε είδη υγειονομικού υλικού, και συγκεκριμένα σε : α) Γάντια, β) Καθετήρες, γ) Σύριγγες, προκυρήσσει διαγωνισμό για ποσό εως 40.000 ευρώ ετησίως χωρίς ΦΠΑ. Η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης και του αναλυτικού πίνακα των προϊοντων, θα γίνεται από την Τρίτη 03/03/2020 έως και την Παρασκευή 13/03/2020 ,από το Γραφείο Προμηθειών στο ισόγειο του Θεραπευτηρίου, Παπαδιαμαντοπούλου 20, 11528 Ιλίσια, από τις 9:00 έως και τις 14:00. Για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος. Εάν η προσφορά δεν φέρει δείγμα θα γίνεται αποκλεισμός. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στον ίδιο χώρο από 16/03/2020 εως 31/03/2019. Πληροφορίες στα τηλέφωνο 210 72 08 280. Αθήνα 25/02/2020 Για την εταιρεία Δρ. Παναγιώτης Φωτόπουλος Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 20 (ΙΛΙΣΙΑ) - ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 7208100 - 210 7208232 Α.Π. 119 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε., προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Θεραπευτηρίου σε είδη υγειονομικού υλικού, και συγκεκριμένα σε : α) Ουροσυλλέκτες, β) Μάσκες, γ) Συσκευές (Ορού,αίματος, κτλ.) προκυρήσσει διαγωνισμό για ποσό εως 40.000 ευρώ ετησίως χωρίς ΦΠΑ. Η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης και του αναλυτικού πίνακα των προϊόντων, θα γίνεται από την Τρίτη 03/03/2020 έως και την Παρασκευή 13/03/2020 ,από το Γραφείο Προμηθειών στο ισόγειο του Θεραπευτηρίου στην αποθήκη υλικού, Παπαδιαμαντοπούλου 20, 11528 Ιλίσια, από τις 9:00 έως και τις 14:00. Για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος. Εάν η προσφορά δεν φέρει δείγμα θα γίνεται αποκλεισμός. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στον ίδιο χώρο από 16/03/2020 εως 31/03/2019. Πληροφορίες στα τηλέφωνο 210 72 08 280. Αθήνα 25/02/2020 Για την εταιρεία Δρ. Παναγιώτης Φωτόπουλος Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 20 (ΙΛΙΣΙΑ) - ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 7208100 - 210 7208232 Α.Π. 117 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΓΗΡΙΟ - ΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε., προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Θεραπευτηρίου σε είδη υγειονομικού υλικού, προκυρήσσει διαγωνισμό για ποσό εως 40.000 ευρώ ετησίως χωρίς ΦΠΑ. Η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης και του αναλυτικού πίνακα των προϊοντων, θα γίνεται από την Τρίτη 03/03/2020 έως και την Παρασκευή 13/03/2020 ,από το Γραφείο Προμηθειών στο ισόγειο του Θεραπευτηρίου, Παπαδιαμαντοπούλου 20, 11528 Ιλίσια, από τις 9:00 έως και τις 14:00. Για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος. Εάν η προσφορά δεν φέρει δείγμα θα γίνεται αποκλεισμός. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στον ίδιο χώρο από 16/03/2020 εως 31/03/2019 . Πληροφορίες στα τηλέφωνο 210 72 08 280. Αθήνα 25/02/2020 Για την εταιρεία Δρ. Παναγιώτης Φωτόπουλος Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας