PrintButton

27-02-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Με την 2330/2019 Εκθεση του Εισηγητή των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών εκποιούνται με δημόσιο πλειστηριασμό ακίνητα της πτώχευσης «ΑΦΟΙ ΠΙΣΤΙΟΛΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» που της ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, ήτοι το υπό στοιχεία Ι-1 ισόγειο κατάστημα πολυκατοικίας που βρίσκεται στο Μοσχάτο Αττικής, επί των οδών Ρούμελης και Καποδιστρίου πρώην 168 και νυν 170 και έχει επιφάνεια 173,91 τ.μ., μετά υπογείου αποθήκης επιφάνειας 113,65 τ.μ., που του ανήκει κατά χρήση και αγοραία αξία 89.182 ευρώ και η υπό στοιχεία ΘΣ 5 θέση στάθμευσης αυτοκινήτου με επιφάνεια 11,75 τ.μ., και αγοραία αξία 1.500 ευρώ. Η εκποίηση θα ξεκινήσει την πρώτη Δευτέρα πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά τη δημοσίευση της παρούσας στο ΔΔΔ και ώρα 11.00 στο Πρωτοδικείο Αθηνών με ελάχιστο τίμημα για το κατάστημα τα 89.182 ευρώ και για τη θέση στάθμευσης τα 1.500 ευρώ και συνολικά μετά από μείωση κατά 50% περίπου το ποσόν των 90.683 ευρώ και θα επαναλαμβάνεται κάθε Δευτέρα την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από τον Εισηγητή. Ο συμμετέχων οφείλει να καταβάλλει ενώπιον του Εισηγητή τουλάχιστον το 1/3 του ελάχιστου τιμήματος με επιταγή ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος και τα υπόλοιπα εντός τριών μηνών. Οι δαπάνες μεταβίβασης και τα έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα 25-2-2020 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Νικηφορίδη 21-23 Βύρωνος Τηλ.: 2109850987 - 6977380947 ΑΦΜ: 031078881 - ΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 2890/26-02-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών, Κωνσταντίνας Σαμαρά, κατοίκου Αθήνας, οδός Νικηταρά, αρ. 8-10, 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει του Κωνσταντίνου Τσούδη του Παύλου, κατοίκου Αθηνών, οδός Βλαβιανού, αρ. 13- Πλατεία Κολιάτσου, με ΑΦΜ 138469020, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικείου Αθηνών, για την Μαρία Τζιντζιφή (Xinxifi) θυγατέρα Σωτηράκη και Μιρέλας, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Δροσοπούλου, αρ. 211 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 13-02-2020 Αγωγής, η οποία αιτείται: 1. Να κηρυχθεί δεκτή η ένδικη αγωγή 2. Να κηρυχθεί λυμένος ο γάμος του με την εναγόμενη, που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας και τελέσθηκε στις 19-09-2012 ενώπιον του Δημάρχου Αθηνών, 3. Να καταδικασθεί η εναγόμενη στη δικαστική δαπάνη. Στο τέλος της άνω αγωγής υπάρχει η από 20-02-2020 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της κας Γραμματέως με ΓΑΚ 15779/2020 και ΕΑΚ 1878/2020 που αποδεικνύει την κατάθεση της σε αυτήν. Ταυτόχρονη πράξη της κας Γραμματέως με την οποία ορίζει ως χρόνο συζήτησης στις επτά (07) του μήνα Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες είκοσι (2020) έτους, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09:00 πμ στο ακροατήριο του παραπάνω δικαστηρίου, Κτίριο 4, Αίθουσα 2, Αριθμός Πινακίου 19, Πινάκιο Α7 (ΜΟΝ). Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 25.02.2020 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος Σπύρος Κτιστάκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 2888/26-02-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθηνών, οδός Νικηταρά, αρ. 8-10, τηλ 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης εταιρείας γενικών ασφαλίσεων με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τη Μαρία Νανοπούλου του Δημητρίου, πρώην κάτοικο Βόλου, οδός Κασσαβέτη, αρ. 66, με ΑΦΜ 041175916 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ’αριθμόν 3790/2010 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), με ΕΠΙΤΑΓΗ, με την οποία 1/ Δικάζει ερήμην της εναγομένης, 2/ Ορίζει το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν είκοσι (120) ευρώ, 3/ Δέχεται την αγωγή, 4/ Υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των δέκα χιλιάδων τετρακοσίων επτά ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (10.407,97) με το νόμιμο τόκο από 18-06-2009, έως την εξόφληση του ποσού. Κηρύσσει την απόφαση ως προς την καταψηφιστική διάταξή της προσωρινά εκτελεστή. Απαγγέλλει εναντίον της εναγομένης προσωπική κράτηση, τη διάρκεια της οποίας ορίζει σε τρεις (03) μήνες, ως μέσον αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης. Επιβάλλει σε βάρος της εναγομένης τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων ογδόντα (280) ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριο του συνεδρίαση στην Αθήνα στις 13-10-2010. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενης συνάμα να καταβάλλει νόμιμα και εμπρόθεσμα, 1/ Για κεφάλαιο που του εκδόθηκε 10.407,97 ευρώ, 2/ Για τόκους του άνω οφειλομένου κεφαλαίου από την 18-06-2009 μέχρι σήμερα 8.728,67 ευρώ, 3/ Για δικαστική δαπάνη που του επιδικάσθηκε 280 ευρώ, 4/ Για τέλος απογράφου 510 ευρώ, 5/ Για σύνταξη της παρούσας 50 ευρώ και 6/ Για επίδοση της παρούσας 50 ευρώ και συνολικά είκοσι χιλιάδες είκοσι έξι ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (20.026,64) ευρώ με το νόμιμο τόκο, εκτός από το ποσό των τόκων, από την επίδοση της παρούσας μέχρι την εξόφλησή του, οπότε θα εισπραχθούν και 8,80 ευρώ για την προς εκτέλεση εντολή. Αθήνα 26.02.2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Ευγενία Ζαχαροπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Ρεθύμνου Λουκίας Πλατή και σύμφωνα με τη με αριθ. 9386/25-02-2020 έκθεση επιδόσεως εμένα της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Κρήτης ΕΙΡΗΝΗΣ Νικολάου ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, που υπηρετώ στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ρεθύμνης, κοινοποιήθηκε προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρεθύμνης κ. Ιωάννη Πενταγιώτη, για την Άννα Παπαδάκη του Παντελή και της Πολυτίμης, πρώην κάτοικο Πειραιώς, οδός Μηνίου αρ.5, ως φερόμενης συγκυρίου του με ΚΑΕΚ 41110307003/0/1, του με ΚΑΕΚ 41110307003/0/3, του με ΚΑΕΚ 41110307003/0/4 και ήδη αγνώστου διαμονής, επίσημο αντίγραφο της με αριθ. πρωτ. ΜΤ/18/21-01-2020 ΑΓΩΓΗΣ των: 1) Ιωάννη Καλλιτσουνάκη του Δημητρίου και της Ελισάβετ, 2) Φωτεινής χήρας Σταύρου Ανδρουλιδάκη, το γένος Δημητρίου και Ελισάβετ Καλλιτσουνάκη, 3) Ελισάβετ χήρας Σταύρου Τυλιπάκη, το γένος Γεωργίου και Ελευθερίας Καλλιτσουνάκη, 4) Ευαγγελίας συζ. Γεωργίου Χατζάκη, το γένος Ανδρέα και Μαρίας Βερνάδου, απευθυνόμενη ΕΝΩΠΙΟΝ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης, με την οποία ζητείται να αναγνωρισθεί, ότι κατά τον χρόνο έναρξης του κτηματολογίου στην πόλη Ρεθύμνου, ήτοι την 12-3-2008 η πλήρης, αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητα κατά ποσοστό δικαιώματος 100% ανήκε στην κληρονομιαία περιουσία της Νικολέττας Καλιτσουνάκη του Στυλιανού και της Ζαχαρένιας επί των παρακάτω περιγραφόμενων ακινήτων και συγκεκριμένα: Α) επί ακινήτου που είναι, ισόγειο κατάστημα άνευ στήλης αέρος που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης Ρεθύμνου, δημοτικής κοινότητας και Δήμου Ρεθύμνου, ομώνυμης δημοτικής και περιφερειακής ενότητας, με πρόσοψη στην οδό Δημακοπούλου αριθ. 34, στο 117 Ο.Τ., και περιγράφεται στο από Μάρτιος 2018 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού υπομ/κου Ροδαμνάκη Γεωργίου με τα κεφαλαία στοιχεία Γ'-Δ'-Ε'-Ζ'-Γ, επιφάνειας (94,09 Μ2) και συνορεύει, βόρεια με οδό Δημακοπούλου, ανατολικά με έτερα καταστήματα του ίδιου Κ.Α.Ε.Κ., νότια με το άλλο κατάστημα της κληρονομούμενης και δυτικά με έτερα καταστήματα του ίδιου Κ.Α.Ε.Κ. Να δημιουργηθεί ιδιαίτερο κτηματολογικό φύλλο με ξεχωριστό ΚΑΕΚ στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Ρεθύμνου, στο οποίο θα αποτυπωθεί αυτό ως αυτοτελές γεωτεμάχιο, εμβαδού 94,09 Μ2, καθώς και ότι κυρία αυτού κατά ποσοστό 100% είναι η Νικολέττα Καλιτσουνάκη του Στυλιανού και της Ζαχαρένιας με τίτλο κτήσης το με αριθμό 11051/31-12-2018 συμβόλαιο - δηλώσεις αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Ρεθύμνου Μαρίας Κολοκοτρωνάκη. Β) επί ακινήτου που είναι, ισόγειο κατάστημα άνευ στήλης αέρος, που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης Ρεθύμνου, Δήμου και Νομού Ρεθύμνου ομώνυμης δημοτικής και περιφερειακής ενότητας, με πρόσοψη επί της Λ. Ηγ. Γαβριήλ 35-37, στο 117 Ο.Τ., και περιγράφεται στο από Μάρτιος 2018 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού υπομ/κου Ροδαμνάκη Γεωργίου με τα κεφαλαία στοιχεία Α'-Β'-Γ'-Δ'-Α', επιφάνειας (38,23 Μ2), το οποίο συνορεύει νότια με Λ. Ηγ. Γαβριήλ με Κ.Α.Ε.Κ. 41111ΕΚ00509, από την οποία τμήμα 1,49 Μ2 ανήκει σε αυτό, ανατο-λικά με έτερο κατάστημα του ίδιου Κ.Α.Ε.Κ., βόρεια με το παρακάτω κατάστημα της κληρονομούμενης και δυτικά με ιδιοκτησία με Κ.Α.Ε.Κ. 411110307019. Να δημιουργηθεί ιδιαίτερο κτηματολογικό φύλλο με ξεχωριστό ΚΑΕΚ στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Ρεθύμνου, στο οποίο θα αποτυπωθεί αυτό ως αυτοτελές γεωτεμάχιο, εμβαδού 38,23 Μ2, καθώς και ότι κυρία αυτού κατά ποσοστό 100% είναι η Νικολέττα Καλιτσουνάκη του Στυλιανού και της Ζαχαρένιας με τίτλο κτήσης το με αριθμό 11051/31-12-2018 συμβόλαιο - δηλώσεις αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Ρεθύμνου Μαρίας Κολοκοτρωνάκη . Να διαταχθεί η Προϊσταμένη του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου Ρεθύμνου να προβεί σε όλες τις κατά νόμο ενέργειες για την διόρθωση της ως άνω εσφαλμένης πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά φύλλα. Επίσης έχει οριστεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 237 §§ 1,2 Κ.Πολ.Δ. 1) Μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της παρούσας αγωγής οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται με αυτές. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, καθώς και τα πληρε-ξούσια έγγραφα προς τους δικηγόρους. 2) Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους, μόνο αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής. Σημειώνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η επίδοση αυτή έγινε για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, με κλήση να παρασταθεί νόμιμα κατά την συζήτηση αυτής της υπόθεσης, διαφορετικά θα γίνει και ερήμην της. Καθορίστηκαν δε από τον παραλαβόντα Εισαγγελέα εφημερίδες για την δημοσίευση περίληψης, η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ στην Αθήνα και η ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ στο Ρέθυμνο. Ρέθυμνο 26 Φεβρουαρίου 2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΕΙΡΗΝΗ Νικολάου ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Την 25-02-2020 επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών ΒΟΛΟΥ, για τον ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, πρώην κάτοικο Σκιάθου Μαγνησίας και ήδη αγνώστου διαμονής, με την αριθμ. 1074Ε/25.2.2020 έκθεσή μου επιδόσεως, ακριβές αντίγραφο της αριθμό: 367/30.12.2029 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου- Τακτική Διαδικασία, με την παρά πόδας από 24.2.2020 παραγγελία προς επίδοση, επισπεύσει της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE» και δτ «Eurobank Ergasias», ΑΦΜ 094014250, νόμιμα εκπροσωπούμενης Βόλος25.02.2020 Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια ΣΤΥΛΙΑΝΗ Ν. ΧΑΤΖΗΒΑΓΙΑΝΝΗ – ΛΕΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την υπ΄αριθμ. 2750Γ/ 07-02-2020 έκθεση επίδοσης εμού του Δικ. Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, Θεοδωρου Μούντριχα του Κωνν/νου και ύστερα από παραγγελία της δικηγόρου Αναστασίας Λελοβίτου πληρεξούσια της Ασημίνας Ζήκα του Θεοδώρου και της Βασιλικής, εν διαστάσει συζύγου Ευστρατίου Ροκου, κατοίκου Μαρτίνου, οδός Πινδάρου αρ. 1, πήγα για να επιδώσω προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Ευστράτιο Ρόκο του Δημητρίου και της Σοφίας, πρώην κάτοικο Ν. Χαλκηδόνας – Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Πεταλά αρ. 66 και νυν αγνώστου διαμονής, Ακριβές αντίγραφο της με αριθμό 279/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελους Πρωοδικείου Αθηνών, η οποία απαγγέλει την λύση του μεταξύ των διαδικων θρησκευτικού γάμου, που τελέστηκε κατά τους κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, στις 21-08-2005, στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος, στην Βονιτσα Νομού Αιτωλοακαρνανίας, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. 26-02-2020 ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στον Πειραιά την εικοστή τετάρτη (24η) του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 12.30 μ.μ. ο Ιωάννης Γ. Ευαγγελίου (ΑΦΜ: 102889460), Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ: 997026390), κατόπιν εγγράφου παραγγελίας της Παυλίνας Σμυρνή (ΑΦΜ: 140244840, πληρεξουσίας δικηγόρου του Ανδρέα Κουγιουμτζή του Δημητρίου συζ. Μόνικα Γκερκώφ, κατοίκου Κερατσινίου Αττικής, οδός Σόλωνος αρ. 4, ΑΦΜ 071608774, επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 8542/24-2-2020 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για την Μόνικα Γκέρκωφ του Στέφανου και της Σιμεόνκα αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από χρονολογία 18/2/2020 ΚΛΗΣΗΣ, του πρώτου κατά αυτής, η οποία απευθύνεται προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιώς και ζητά Να γίνει δεκτή η παρούσα κλήση με την οποία επαναφέρεται η από 11-6-2019 αγωγή η οποία κατατέθηκε στις 18-6-2019 με ΓΑΚ: 5453/2019 και ΕΑΚ: 2724/2019. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 20-02-2020 ΄Εκθεση Κατάθεσης Δικογράφου – Είδος Δικογράφου: Κλήση μετά από Ματαίωση της κ. Γραμματέως του Πρωτοδικείου Πειραιά, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 1555/2020, Είδικό Αριθμό Κατάθεσης: 821/2020, Αριθμό Αίτησης Εξαίρεσης: 0, που αποδεικνύει την κατάθεση του άνω δικογράφου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά. Κάτω από αυτή υπάρχει Πράξη Ορισμού Συζήτησης – Διαδικασία: Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες του κ. Δικαστή Προσδιορισμού, που ορίζει ως χρόνο συζήτησης την 27-03-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Πειραιά στον Β΄ όροφο, Αίθουσα 218, Πινάκιο: Γαμικών Διαφορών με Αριθμό Πινακίου: 14. Στην παρούσα επισυνάπτεται σε ακριβές αντίγραφο η από 11-6-2019 με ΓΑΚ: 5453/2019 και ΕΑΚ: 2724/2019 αγωγή του πρώτου κατά αυτής με την οποία ζητά Να γίνει δεκτή η παορύσα αγωγή και Να λυθεί ο από 16-06-2006 πολιτικός γάμος του με την εναγομένη. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη συγχρόνως να παραστεί κατά τη συζήτηση, όπου και όταν με την παραπάνω πράξη ορίζεται. Αθήνα 24-2-2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΠΑΥΛΙΝΑ ΣΜΥΡΝΗ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 74/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Σώστε την Ίο (Save Ios)» που εδρεύει στην Αθήνα, και εγκρίθηκε το από 16/12/2019 καταστατικό του, αποτελούμενο από είκοσι ένα (21) άρθρα και σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο δύο (2) αυτού, ήτοι η προστασία της νήσου Ίου, με τους τρόπους που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο δύο (2). Αθήνα, 26/02/2020 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται, ενώπιον του κ. Εισηγητή Πτωχεύσεων Αθηνών, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 186/2020 έκθεσή του, τρία (3) ακίνητα με ελάχιστο τίμημα: 1) 2.000 ευρώ μια υπόγεια αποθήκη, 8,8 τμ στην οδό Θράκης 48, Πάτημα Βριλησσίων, Δήμου Βριλησσίων, 2) 8.500 ευρώ ένας ισόγειος κλειστός χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου, 17,67 τ.μ., στην οδό Κύπρου 52, Πάτημα Βριλησσίων στο Δήμο Βριλησσίων και 3) 10.500 ευρώ μια υπόγεια αποθήκη, 70,16 τ.μ. επί των οδών Ερμού και Κλεισθένους 217, Γειτονιά Γάργητος II, Δήμου Γέρακα Αττικής. Το 1/3 του τιμήματος θα καταβληθεί, ενώπιον του Εισηγητή και το υπόλοιπο με την υπογραφή του συμβολαίου, εντός δύο μηνών από την κατακύρωση. Οι δαπάνες μεταβίβασης και τυχόν λοιπά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη τηλ. 210 3214175, 6977409086 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στον Πειραιά σήμερα στις (18) του μήνα Φεβρουαρίου του έτους (2020), ημέρα Τρίτη και ώρα 12:25 μ.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΑΡΛΑΜΑ, κατοίκου Αθήνας, οδός Ακαδημίας αρ.85 , μέλους της συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΑΘ. ΜΠΑΡΛΑΜΑ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΘ. ΠΕΤΡΟΥ» , που εδρεύει στην Αθήνας, οδός Ακαδημίας αρ.85 (Α.Φ.Μ. : 996965880 - Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών), ως επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, διά της υπ αριθμ. 1585Γ / 18-02-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, κ. Αθηνά - Ευαγγελία Βρέντα, για λογαριασμό της οφειλέτιδος κ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ του Ιωάννη και της Μαρίας (Α.Φ.Μ. : 132267484) , κατοίκου Πειραιά Αττικής , οδός Ιωνιδών αρ.63 ή Κερατσινίου Αττικής , οδός Αναγέλαστου αρ.10 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της υπ’αριθμ. 51.073 / 07-02-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ της ως άνω Συμβολαιογράφου προς τη δευτέρα και άλλους δια της οποίας η ως άνω Συμβολαιογράφος προσκαλεί τη δευτέρα όπως μέσα στην προθεσμία που ορίζει ο Νόμος να λάβει γνώση του υπ’ αριθμόν 51.072/7-2-2020 πίνακά κατάταξης δανειστών της με τον οποίο διανέμει το συνολικό πλειστηρίασμα του ποσού των εκατόν χιλιάδων ευρώ (100.000,00) ΕΥΡΩ που επιτεύχθηκε με την υπ’ αριθμόν 50.622/28-11-2019 έκθεσή της αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου την οφειλέτιδα ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ του Ιωάννη και της Μαρίας, κάτοικο Πειραιά Αττικής, οδός Ιωνιδών αριθ. 63 ή Κερατσινίου Αττικής, οδός Αναγέλαστου αριθ. 10 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 132267484, με επίσπευση της ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» , η οποία εδρεύει στην Αθήνα , οδός Αιόλου αρ.86 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ. : 094014201) , ήτοι: 1) Μίας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζοντίου ιδιοκτησίας υπό στοιχεία ΕΨΙΛΟΝ ΕΝΑ ΣΙΓΜΑ ΤΑΥ ΕΝΑ (Ε1-ΣΤ1) μεζονέτα, η οποία βρίσκεται στον πέμπτο (Ε) και έκτο (ΣΤ) πάνω από την πιλοτή ορόφους της πολυκατοικίας, επικοινωνεί από όροφο σε όροφο με εσωτερική κλίμακα, 2) Μίας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζοντίου ιδιοκτησίας υπό στοιχεία άλφα πί ένα (ΑΠ-1) ΑΠΟΘΗΚΗ του υπογείου και 3) Μίας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζοντίου ιδιοκτησίας υπό στοιχεία ΡΟ ΕΝΑ (Ρ-1) κλειστή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου. Οι ως άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες είναι τμήματα πολυκατοικίας κτισμένης επί οικοπέδου αρτίου και οικοδομησίμου, κείμενου στην θέση «ΕΥΓΕΝΕΙΑ», της περιφέρειας του πρώην Δήμου Κερατσινίου, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και επί της οδού Σεϊζάνη, επί της οποίας φέρει τον αριθμό 16 (παλαιότερα 14). Περαιτέρω η άνω επί του πλειστηριασμού υπάλληλος αναφέρει τα ποσά των εξόδων που κατένειμε. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 19-2-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας Η Συμβολαιογράφος Αθηνών ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΑΡΛΑΜΑ. ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Με την 2330/2019 Εκθεση του Εισηγητή των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών εκποιούνται με δημόσιο πλειστηριασμό ακίνητα της πτώχευσης «ΑΦΟΙ ΠΙΣΤΙΟΛΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» που της ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, ήτοι το υπό στοιχεία Ι-1 ισόγειο κατάστημα πολυκατοικίας που βρίσκεται στο Μοσχάτο Αττικής, επί των οδών Ρούμελης και Καποδιστρίου πρώην 168 και νυν 170 και έχει επιφάνεια 173,91 τ.μ., μετά υπογείου αποθήκης επιφάνειας 113,65 τ.μ., που του ανήκει κατά χρήση και αγοραία αξία 89.182 ευρώ και η υπό στοιχεία ΘΣ 5 θέση στάθμευσης αυτοκινήτου με επιφάνεια 11,75 τ.μ., και αγοραία αξία 1.500 ευρώ. Η εκποίηση θα ξεκινήσει την πρώτη Δευτέρα πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά τη δημοσίευση της παρούσας στο ΔΔΔ και ώρα 11.00 στο Πρωτοδικείο Αθηνών με ελάχιστο τίμημα για το κατάστημα τα 89.182 ευρώ και για τη θέση στάθμευσης τα 1.500 ευρώ και συνολικά μετά από μείωση κατά 50% περίπου το ποσόν των 90.683 ευρώ και θα επαναλαμβάνεται κάθε Δευτέρα την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από τον Εισηγητή. Ο συμμετέχων οφείλει να καταβάλλει ενώπιον του Εισηγητή τουλάχιστον το 1/3 του ελάχιστου τιμήματος με επιταγή ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος και τα υπόλοιπα εντός τριών μηνών. Οι δαπάνες μεταβίβασης και τα έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα 25-2-2020 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Νικηφορίδη 21-23 Βύρωνος Τηλ.: 2109850987 - 6977380947 ΑΦΜ: 031078881 - ΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 2890/26-02-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών, Κωνσταντίνας Σαμαρά, κατοίκου Αθήνας, οδός Νικηταρά, αρ. 8-10, 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει του Κωνσταντίνου Τσούδη του Παύλου, κατοίκου Αθηνών, οδός Βλαβιανού, αρ. 13- Πλατεία Κολιάτσου, με ΑΦΜ 138469020, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικείου Αθηνών, για την Μαρία Τζιντζιφή (Xinxifi) θυγατέρα Σωτηράκη και Μιρέλας, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Δροσοπούλου, αρ. 211 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 13-02-2020 Αγωγής, η οποία αιτείται: 1. Να κηρυχθεί δεκτή η ένδικη αγωγή 2. Να κηρυχθεί λυμένος ο γάμος του με την εναγόμενη, που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας και τελέσθηκε στις 19-09-2012 ενώπιον του Δημάρχου Αθηνών, 3. Να καταδικασθεί η εναγόμενη στη δικαστική δαπάνη. Στο τέλος της άνω αγωγής υπάρχει η από 20-02-2020 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της κας Γραμματέως με ΓΑΚ 15779/2020 και ΕΑΚ 1878/2020 που αποδεικνύει την κατάθεση της σε αυτήν. Ταυτόχρονη πράξη της κας Γραμματέως με την οποία ορίζει ως χρόνο συζήτησης στις επτά (07) του μήνα Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες είκοσι (2020) έτους, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09:00 πμ στο ακροατήριο του παραπάνω δικαστηρίου, Κτίριο 4, Αίθουσα 2, Αριθμός Πινακίου 19, Πινάκιο Α7 (ΜΟΝ). Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 25.02.2020 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος Σπύρος Κτιστάκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 2888/26-02-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθηνών, οδός Νικηταρά, αρ. 8-10, τηλ 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης εταιρείας γενικών ασφαλίσεων με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τη Μαρία Νανοπούλου του Δημητρίου, πρώην κάτοικο Βόλου, οδός Κασσαβέτη, αρ. 66, με ΑΦΜ 041175916 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ’αριθμόν 3790/2010 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), με ΕΠΙΤΑΓΗ, με την οποία 1/ Δικάζει ερήμην της εναγομένης, 2/ Ορίζει το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν είκοσι (120) ευρώ, 3/ Δέχεται την αγωγή, 4/ Υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των δέκα χιλιάδων τετρακοσίων επτά ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (10.407,97) με το νόμιμο τόκο από 18-06-2009, έως την εξόφληση του ποσού. Κηρύσσει την απόφαση ως προς την καταψηφιστική διάταξή της προσωρινά εκτελεστή. Απαγγέλλει εναντίον της εναγομένης προσωπική κράτηση, τη διάρκεια της οποίας ορίζει σε τρεις (03) μήνες, ως μέσον αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης. Επιβάλλει σε βάρος της εναγομένης τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων ογδόντα (280) ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριο του συνεδρίαση στην Αθήνα στις 13-10-2010. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενης συνάμα να καταβάλλει νόμιμα και εμπρόθεσμα, 1/ Για κεφάλαιο που του εκδόθηκε 10.407,97 ευρώ, 2/ Για τόκους του άνω οφειλομένου κεφαλαίου από την 18-06-2009 μέχρι σήμερα 8.728,67 ευρώ, 3/ Για δικαστική δαπάνη που του επιδικάσθηκε 280 ευρώ, 4/ Για τέλος απογράφου 510 ευρώ, 5/ Για σύνταξη της παρούσας 50 ευρώ και 6/ Για επίδοση της παρούσας 50 ευρώ και συνολικά είκοσι χιλιάδες είκοσι έξι ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (20.026,64) ευρώ με το νόμιμο τόκο, εκτός από το ποσό των τόκων, από την επίδοση της παρούσας μέχρι την εξόφλησή του, οπότε θα εισπραχθούν και 8,80 ευρώ για την προς εκτέλεση εντολή. Αθήνα 26.02.2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Ευγενία Ζαχαροπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Ρεθύμνου Λουκίας Πλατή και σύμφωνα με τη με αριθ. 9386/25-02-2020 έκθεση επιδόσεως εμένα της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Κρήτης ΕΙΡΗΝΗΣ Νικολάου ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, που υπηρετώ στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ρεθύμνης, κοινοποιήθηκε προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρεθύμνης κ. Ιωάννη Πενταγιώτη, για την Άννα Παπαδάκη του Παντελή και της Πολυτίμης, πρώην κάτοικο Πειραιώς, οδός Μηνίου αρ.5, ως φερόμενης συγκυρίου του με ΚΑΕΚ 41110307003/0/1, του με ΚΑΕΚ 41110307003/0/3, του με ΚΑΕΚ 41110307003/0/4 και ήδη αγνώστου διαμονής, επίσημο αντίγραφο της με αριθ. πρωτ. ΜΤ/18/21-01-2020 ΑΓΩΓΗΣ των: 1) Ιωάννη Καλλιτσουνάκη του Δημητρίου και της Ελισάβετ, 2) Φωτεινής χήρας Σταύρου Ανδρουλιδάκη, το γένος Δημητρίου και Ελισάβετ Καλλιτσουνάκη, 3) Ελισάβετ χήρας Σταύρου Τυλιπάκη, το γένος Γεωργίου και Ελευθερίας Καλλιτσουνάκη, 4) Ευαγγελίας συζ. Γεωργίου Χατζάκη, το γένος Ανδρέα και Μαρίας Βερνάδου, απευθυνόμενη ΕΝΩΠΙΟΝ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης, με την οποία ζητείται να αναγνωρισθεί, ότι κατά τον χρόνο έναρξης του κτηματολογίου στην πόλη Ρεθύμνου, ήτοι την 12-3-2008 η πλήρης, αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητα κατά ποσοστό δικαιώματος 100% ανήκε στην κληρονομιαία περιουσία της Νικολέττας Καλιτσουνάκη του Στυλιανού και της Ζαχαρένιας επί των παρακάτω περιγραφόμενων ακινήτων και συγκεκριμένα: Α) επί ακινήτου που είναι, ισόγειο κατάστημα άνευ στήλης αέρος που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης Ρεθύμνου, δημοτικής κοινότητας και Δήμου Ρεθύμνου, ομώνυμης δημοτικής και περιφερειακής ενότητας, με πρόσοψη στην οδό Δημακοπούλου αριθ. 34, στο 117 Ο.Τ., και περιγράφεται στο από Μάρτιος 2018 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού υπομ/κου Ροδαμνάκη Γεωργίου με τα κεφαλαία στοιχεία Γ'-Δ'-Ε'-Ζ'-Γ, επιφάνειας (94,09 Μ2) και συνορεύει, βόρεια με οδό Δημακοπούλου, ανατολικά με έτερα καταστήματα του ίδιου Κ.Α.Ε.Κ., νότια με το άλλο κατάστημα της κληρονομούμενης και δυτικά με έτερα καταστήματα του ίδιου Κ.Α.Ε.Κ. Να δημιουργηθεί ιδιαίτερο κτηματολογικό φύλλο με ξεχωριστό ΚΑΕΚ στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Ρεθύμνου, στο οποίο θα αποτυπωθεί αυτό ως αυτοτελές γεωτεμάχιο, εμβαδού 94,09 Μ2, καθώς και ότι κυρία αυτού κατά ποσοστό 100% είναι η Νικολέττα Καλιτσουνάκη του Στυλιανού και της Ζαχαρένιας με τίτλο κτήσης το με αριθμό 11051/31-12-2018 συμβόλαιο - δηλώσεις αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Ρεθύμνου Μαρίας Κολοκοτρωνάκη. Β) επί ακινήτου που είναι, ισόγειο κατάστημα άνευ στήλης αέρος, που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης Ρεθύμνου, Δήμου και Νομού Ρεθύμνου ομώνυμης δημοτικής και περιφερειακής ενότητας, με πρόσοψη επί της Λ. Ηγ. Γαβριήλ 35-37, στο 117 Ο.Τ., και περιγράφεται στο από Μάρτιος 2018 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού υπομ/κου Ροδαμνάκη Γεωργίου με τα κεφαλαία στοιχεία Α'-Β'-Γ'-Δ'-Α', επιφάνειας (38,23 Μ2), το οποίο συνορεύει νότια με Λ. Ηγ. Γαβριήλ με Κ.Α.Ε.Κ. 41111ΕΚ00509, από την οποία τμήμα 1,49 Μ2 ανήκει σε αυτό, ανατο-λικά με έτερο κατάστημα του ίδιου Κ.Α.Ε.Κ., βόρεια με το παρακάτω κατάστημα της κληρονομούμενης και δυτικά με ιδιοκτησία με Κ.Α.Ε.Κ. 411110307019. Να δημιουργηθεί ιδιαίτερο κτηματολογικό φύλλο με ξεχωριστό ΚΑΕΚ στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Ρεθύμνου, στο οποίο θα αποτυπωθεί αυτό ως αυτοτελές γεωτεμάχιο, εμβαδού 38,23 Μ2, καθώς και ότι κυρία αυτού κατά ποσοστό 100% είναι η Νικολέττα Καλιτσουνάκη του Στυλιανού και της Ζαχαρένιας με τίτλο κτήσης το με αριθμό 11051/31-12-2018 συμβόλαιο - δηλώσεις αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Ρεθύμνου Μαρίας Κολοκοτρωνάκη . Να διαταχθεί η Προϊσταμένη του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου Ρεθύμνου να προβεί σε όλες τις κατά νόμο ενέργειες για την διόρθωση της ως άνω εσφαλμένης πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά φύλλα. Επίσης έχει οριστεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 237 §§ 1,2 Κ.Πολ.Δ. 1) Μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της παρούσας αγωγής οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται με αυτές. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, καθώς και τα πληρε-ξούσια έγγραφα προς τους δικηγόρους. 2) Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους, μόνο αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής. Σημειώνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η επίδοση αυτή έγινε για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, με κλήση να παρασταθεί νόμιμα κατά την συζήτηση αυτής της υπόθεσης, διαφορετικά θα γίνει και ερήμην της. Καθορίστηκαν δε από τον παραλαβόντα Εισαγγελέα εφημερίδες για την δημοσίευση περίληψης, η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ στην Αθήνα και η ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ στο Ρέθυμνο. Ρέθυμνο 26 Φεβρουαρίου 2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΕΙΡΗΝΗ Νικολάου ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Την 25-02-2020 επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών ΒΟΛΟΥ, για τον ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, πρώην κάτοικο Σκιάθου Μαγνησίας και ήδη αγνώστου διαμονής, με την αριθμ. 1074Ε/25.2.2020 έκθεσή μου επιδόσεως, ακριβές αντίγραφο της αριθμό: 367/30.12.2029 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου- Τακτική Διαδικασία, με την παρά πόδας από 24.2.2020 παραγγελία προς επίδοση, επισπεύσει της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE» και δτ «Eurobank Ergasias», ΑΦΜ 094014250, νόμιμα εκπροσωπούμενης Βόλος25.02.2020 Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια ΣΤΥΛΙΑΝΗ Ν. ΧΑΤΖΗΒΑΓΙΑΝΝΗ – ΛΕΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την υπ΄αριθμ. 2750Γ/ 07-02-2020 έκθεση επίδοσης εμού του Δικ. Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, Θεοδωρου Μούντριχα του Κωνν/νου και ύστερα από παραγγελία της δικηγόρου Αναστασίας Λελοβίτου πληρεξούσια της Ασημίνας Ζήκα του Θεοδώρου και της Βασιλικής, εν διαστάσει συζύγου Ευστρατίου Ροκου, κατοίκου Μαρτίνου, οδός Πινδάρου αρ. 1, πήγα για να επιδώσω προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Ευστράτιο Ρόκο του Δημητρίου και της Σοφίας, πρώην κάτοικο Ν. Χαλκηδόνας – Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Πεταλά αρ. 66 και νυν αγνώστου διαμονής, Ακριβές αντίγραφο της με αριθμό 279/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελους Πρωοδικείου Αθηνών, η οποία απαγγέλει την λύση του μεταξύ των διαδικων θρησκευτικού γάμου, που τελέστηκε κατά τους κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, στις 21-08-2005, στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος, στην Βονιτσα Νομού Αιτωλοακαρνανίας, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. 26-02-2020 ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στον Πειραιά την εικοστή τετάρτη (24η) του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 12.30 μ.μ. ο Ιωάννης Γ. Ευαγγελίου (ΑΦΜ: 102889460), Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ: 997026390), κατόπιν εγγράφου παραγγελίας της Παυλίνας Σμυρνή (ΑΦΜ: 140244840, πληρεξουσίας δικηγόρου του Ανδρέα Κουγιουμτζή του Δημητρίου συζ. Μόνικα Γκερκώφ, κατοίκου Κερατσινίου Αττικής, οδός Σόλωνος αρ. 4, ΑΦΜ 071608774, επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 8542/24-2-2020 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για την Μόνικα Γκέρκωφ του Στέφανου και της Σιμεόνκα αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από χρονολογία 18/2/2020 ΚΛΗΣΗΣ, του πρώτου κατά αυτής, η οποία απευθύνεται προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιώς και ζητά Να γίνει δεκτή η παρούσα κλήση με την οποία επαναφέρεται η από 11-6-2019 αγωγή η οποία κατατέθηκε στις 18-6-2019 με ΓΑΚ: 5453/2019 και ΕΑΚ: 2724/2019. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 20-02-2020 ΄Εκθεση Κατάθεσης Δικογράφου – Είδος Δικογράφου: Κλήση μετά από Ματαίωση της κ. Γραμματέως του Πρωτοδικείου Πειραιά, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 1555/2020, Είδικό Αριθμό Κατάθεσης: 821/2020, Αριθμό Αίτησης Εξαίρεσης: 0, που αποδεικνύει την κατάθεση του άνω δικογράφου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά. Κάτω από αυτή υπάρχει Πράξη Ορισμού Συζήτησης – Διαδικασία: Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες του κ. Δικαστή Προσδιορισμού, που ορίζει ως χρόνο συζήτησης την 27-03-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Πειραιά στον Β΄ όροφο, Αίθουσα 218, Πινάκιο: Γαμικών Διαφορών με Αριθμό Πινακίου: 14. Στην παρούσα επισυνάπτεται σε ακριβές αντίγραφο η από 11-6-2019 με ΓΑΚ: 5453/2019 και ΕΑΚ: 2724/2019 αγωγή του πρώτου κατά αυτής με την οποία ζητά Να γίνει δεκτή η παορύσα αγωγή και Να λυθεί ο από 16-06-2006 πολιτικός γάμος του με την εναγομένη. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη συγχρόνως να παραστεί κατά τη συζήτηση, όπου και όταν με την παραπάνω πράξη ορίζεται. Αθήνα 24-2-2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΠΑΥΛΙΝΑ ΣΜΥΡΝΗ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 74/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Σώστε την Ίο (Save Ios)» που εδρεύει στην Αθήνα, και εγκρίθηκε το από 16/12/2019 καταστατικό του, αποτελούμενο από είκοσι ένα (21) άρθρα και σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο δύο (2) αυτού, ήτοι η προστασία της νήσου Ίου, με τους τρόπους που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο δύο (2). Αθήνα, 26/02/2020 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Εκποιούνται, ενώπιον του κ. Εισηγητή Πτωχεύσεων Αθηνών, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 186/2020 έκθεσή του, τρία (3) ακίνητα με ελάχιστο τίμημα: 1) 2.000 ευρώ μια υπόγεια αποθήκη, 8,8 τμ στην οδό Θράκης 48, Πάτημα Βριλησσίων, Δήμου Βριλησσίων, 2) 8.500 ευρώ ένας ισόγειος κλειστός χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου, 17,67 τ.μ., στην οδό Κύπρου 52, Πάτημα Βριλησσίων στο Δήμο Βριλησσίων και 3) 10.500 ευρώ μια υπόγεια αποθήκη, 70,16 τ.μ. επί των οδών Ερμού και Κλεισθένους 217, Γειτονιά Γάργητος II, Δήμου Γέρακα Αττικής. Το 1/3 του τιμήματος θα καταβληθεί, ενώπιον του Εισηγητή και το υπόλοιπο με την υπογραφή του συμβολαίου, εντός δύο μηνών από την κατακύρωση. Οι δαπάνες μεταβίβασης και τυχόν λοιπά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Η σύνδικος Ξανθίππη Σπ. Μουρίκη τηλ. 210 3214175, 6977409086 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στον Πειραιά σήμερα στις (18) του μήνα Φεβρουαρίου του έτους (2020), ημέρα Τρίτη και ώρα 12:25 μ.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΑΡΛΑΜΑ, κατοίκου Αθήνας, οδός Ακαδημίας αρ.85 , μέλους της συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΑΘ. ΜΠΑΡΛΑΜΑ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΘ. ΠΕΤΡΟΥ» , που εδρεύει στην Αθήνας, οδός Ακαδημίας αρ.85 (Α.Φ.Μ. : 996965880 - Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών), ως επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, διά της υπ αριθμ. 1585Γ / 18-02-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, κ. Αθηνά - Ευαγγελία Βρέντα, για λογαριασμό της οφειλέτιδος κ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ του Ιωάννη και της Μαρίας (Α.Φ.Μ. : 132267484) , κατοίκου Πειραιά Αττικής , οδός Ιωνιδών αρ.63 ή Κερατσινίου Αττικής , οδός Αναγέλαστου αρ.10 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της υπ’αριθμ. 51.073 / 07-02-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ της ως άνω Συμβολαιογράφου προς τη δευτέρα και άλλους δια της οποίας η ως άνω Συμβολαιογράφος προσκαλεί τη δευτέρα όπως μέσα στην προθεσμία που ορίζει ο Νόμος να λάβει γνώση του υπ’ αριθμόν 51.072/7-2-2020 πίνακά κατάταξης δανειστών της με τον οποίο διανέμει το συνολικό πλειστηρίασμα του ποσού των εκατόν χιλιάδων ευρώ (100.000,00) ΕΥΡΩ που επιτεύχθηκε με την υπ’ αριθμόν 50.622/28-11-2019 έκθεσή της αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου την οφειλέτιδα ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ του Ιωάννη και της Μαρίας, κάτοικο Πειραιά Αττικής, οδός Ιωνιδών αριθ. 63 ή Κερατσινίου Αττικής, οδός Αναγέλαστου αριθ. 10 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 132267484, με επίσπευση της ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» , η οποία εδρεύει στην Αθήνα , οδός Αιόλου αρ.86 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ. : 094014201) , ήτοι: 1) Μίας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζοντίου ιδιοκτησίας υπό στοιχεία ΕΨΙΛΟΝ ΕΝΑ ΣΙΓΜΑ ΤΑΥ ΕΝΑ (Ε1-ΣΤ1) μεζονέτα, η οποία βρίσκεται στον πέμπτο (Ε) και έκτο (ΣΤ) πάνω από την πιλοτή ορόφους της πολυκατοικίας, επικοινωνεί από όροφο σε όροφο με εσωτερική κλίμακα, 2) Μίας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζοντίου ιδιοκτησίας υπό στοιχεία άλφα πί ένα (ΑΠ-1) ΑΠΟΘΗΚΗ του υπογείου και 3) Μίας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζοντίου ιδιοκτησίας υπό στοιχεία ΡΟ ΕΝΑ (Ρ-1) κλειστή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου. Οι ως άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες είναι τμήματα πολυκατοικίας κτισμένης επί οικοπέδου αρτίου και οικοδομησίμου, κείμενου στην θέση «ΕΥΓΕΝΕΙΑ», της περιφέρειας του πρώην Δήμου Κερατσινίου, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και επί της οδού Σεϊζάνη, επί της οποίας φέρει τον αριθμό 16 (παλαιότερα 14). Περαιτέρω η άνω επί του πλειστηριασμού υπάλληλος αναφέρει τα ποσά των εξόδων που κατένειμε. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 19-2-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας Η Συμβολαιογράφος Αθηνών ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΑΡΛΑΜΑ.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας